intTypePromotion=1

Bảo vệ rơle và tự động hóa trong hệ thống điện - Nguyễn Hoàng Việt

Chia sẻ: Nguyen Van Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:492

0
524
lượt xem
279
download

Bảo vệ rơle và tự động hóa trong hệ thống điện - Nguyễn Hoàng Việt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuốn sách Bảo vệ rơle và tự động hóa trong hệ thống điện nhằm trang bị cho bạn đọc những kiến thức căn bản nhất trong lĩnh vực. Cuốn sách được viết chủ yếu cho sinh viên ngành Điện, các trường kỹ thuật điện, học viên sau đại học và các nhà chuyên môn đang làm việc trong lĩnh vực liên quan có thể tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảo vệ rơle và tự động hóa trong hệ thống điện - Nguyễn Hoàng Việt

1<br /> <br /> ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP HOÀ CHÍ MINH<br /> TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA<br /> <br /> Nguyeãn Hoaøng Vieät<br /> <br /> BAÛO VEÄ RÔLE VAØ TÖÏ ÑOÄNG HOÙA TRONG HEÄ THOÁNG ÑIEÄN<br /> (Taùi baûn laàn thöù hai, coù söûa chöõa boå sung)<br /> <br /> NHAØ XUAÁT BAÛN ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP HOÀ CHÍ MINH – 2005<br /> <br /> 6<br /> <br /> LÔØI NOÙI ÑAÀU<br /> <br /> Trong quaù trình vaän haønh heä thoáng ñieän (HTÑ), chuùng ta coù theå gaëp tình traïng heä thoáng ñieän laøm vieäc khoâng bình thöôøng, söï coá... Nguyeân nhaân coù theå do chuû quan hoaëc khaùch quan. Heä thoáng baûo veä rôle seõ giuùp phaùt hieän caùc tình traïng ñoù ñeå ñeà ra nhöõng bieän phaùp xöû lyù kòp thôøi. Moät trong nhöõng yeâu caàu quan troïng nhaát cuûa ngaønh ñieän laø phaûi cung öùng cho ngöôøi tieâu thuï ñieän naêng vôùi chaát löôïng toát nhaát. Ñeå thoûa maõn yeâu caàu naøy trong heä thoáng ñieän ñöôïc thöïc hieän baèng caùc boä phaän töï ñoäng chöùc naêng. Cuoán saùch BAÛO VEÄ RÔLE VAØ TÖÏ ÑOÄNG HOÙA TRONG HEÄ THOÁNG ÑIEÄN nhaèm trang bò cho baïn ñoïc nhöõng kieán thöùc caên baûn nhaát trong lónh vöïc neâu treân. Cuoán saùch ñöôïc vieát chuû yeáu cho sinh vieân ngaønh Ñieän cuûa Tröôøng Ñaïi hoïc Baùch khoa, caùc tröôøng Kyõ thuaät ñieän, hoïc vieân sau ñaïi hoïc vaø caùc nhaø chuyeân moân ñang laøm vieäc trong lónh vöïc lieân quan coù theå tham khaûo. Giaùo trình naøy ñöôïc chia laøm ba phaàn:<br /> Phaàn moät: Caùc nguyeân lyù baûo veä rôle<br /> <br /> - Tìm hieåu caùc nguyeân lyù thöïc hieän baûo veä caùc phaàn töû heä thoáng ñieän coù tình traïng khoâng bình thöôøng cuõng nhö söï coá xaûy ra trong heä thoáng ñieän; - Tìm hieåu caùc nguyeân taéc coâng ngheä cheá taïo caùc rôle caùc theá heä khaùc nhau.<br /> Phaàn hai: Baûo veä caùc phaàn töû trong heä thoáng ñieän<br /> <br /> Tìm hieåu caùch thöïc hieän, sô ñoà baûo veä caùc phaàn töû heä thoáng ñieän nhö: ñöôøng daây, maùy bieán aùp, maùy phaùt, thanh goùp...<br /> Phaàn ba: Töï ñoäng hoùa trong heä thoáng ñieän<br /> <br /> Tìm hieåu caùc boä phaän töï ñoäng chöùc naêng trong heä thoáng ñieän nhö: töï ñoäng ñoùng trôû laïi nguoàn ñieän, töï ñoäng ñieàu chænh ñieän aùp, taàn soá... Trong laàn in naøy chuùng toâi coù söûa chöõa vaø boå sung cuõng nhö thay ñoåi moät soá chöông muïc so vôùi ñôït in ñaàu tieân. Ñeå boå trôï giuùp cho sinh vieân naém vöõng phaàn lyù thuyeát ñaõ ñöôïc trình baøy trong cuoán saùch naøy, chuùng toâi ñaõ bieân soaïn vaø xuaát baûn cuoán baøi taäp CAÙC BAØI TOAÙN TÍNH NGAÉN MAÏCH BAÛO VEÄ RÔLE VAØ TÖÏ ÑOÄNG HOÙA TRONG HEÄ THOÁNG ÑIEÄN trình baøy toùm taét lyù thuyeát phaàn ngaén maïch, caùc baøi taäp ngaén maïch, baûo veä rôle vaø töï ñoäng hoùa trong heä thoáng ñieän. Thaønh thaät caùm ôn söï ñoùng goùp yù kieán quyù baùu cuûa Thaày Phan Keá Phuùc vaø Coâ Phan Thò Thu Vaân. Raát mong nhaän ñöôïc nhieàu yù kieán ñoùng goùp cuûa quyù ñoàng nghieäp vaø ñoäc giaû. Moïi yù kieán ñoùng goùp xin göûi veà Boä moân Heä thoáng ñieän, Khoa Ñieän - Ñieän töû - Tröôøng Ñaïi hoïc Baùch khoa - Ñaïi hoïc Quoác qia TP Hoà Chí Minh - 268 Lyù Thöôøng Kieät, Quaän 10, TP Hoà Chí Minh. Ñieän thoaïi: 8.651801. Xin chaân thaønh caùm ôn.<br /> TS Nguyeãn Hoaøng Vieät<br /> <br /> 2<br /> <br /> MUÏC LUÏC<br /> LÔØI NOÙI ÑAÀU PHAÀN MOÄT: CAÙC NGUYEÂN LYÙ THÖÏC HIEÄN BAÛO VEÄ RÔLE Chöông 1 CAÙC VAÁN ÑEÀ CHUNG CUÛA BAÛO VEÄ 1.1 1.2 1.3 Nhieäm vuï cuûa baûo veä Caùc yeâu caàu cô baûn ñoái vôùi heä thoáng baûo veä Caùc boä phaän cuûa heä thoáng baûo veä 6 7 8 8 8 11 34 34 38 46 60 60 60 65 67 68 68 70 70 71 75 77 80 81 81 88 97 97 99 102 103<br /> <br /> Chöông 2 CAÙC KYÕ THUAÄT CHEÁ TAÏO RÔLE BAÛO VEÄ 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Baûo veä ñöôïc thöïc hieän baèng caùc rôle ñieän cô Söû duïng linh kieän baùn daãn, vi maïch trong caùc sô ñoà baûo veä Baûo veä duøng kyõ thuaät soá vi xöû lyù Nguyeân taéc taùc ñoäng Baûo veä doøng ñieän cöïc ñaïi Baûo veä doøng ñieän caét nhanh Baûo veä doøng ñieän cöïc ñaïi coù kieåm tra aùp Baûo veä doøng ñieän ba caáp Ñaùnh giaù baûo veä quaù doøng ñieän<br /> <br /> Chöông 3 BAÛO VEÄ QUAÙ DOØNG ÑIEÄN<br /> <br /> Chöông 4 BAÛO VEÄ DOØNG ÑIEÄN COÙ HÖÔÙNG 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Nguyeân taéc hoaït ñoäng Phaàn töû ñònh höôùng coâng suaát Baûo veä doøng ñieän coù höôùng ba caáp Moät soá lónh vöïc vaø löu yù khi aùp duïng boä phaän ñònh höôùng coâng suaát cho baûo veä doøng ñieän Ñaùnh giaù baûo veä doøng ñieän coù höôùng<br /> <br /> Chöông 5 BAÛO VEÄ DOØNG ÑIEÄN CHOÁNG CHAÏM ÑAÁT 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Baûo veä choáng chaïm ñaát trong maïng ñieän coù doøng chaïm ñaát lôùn Baûo veä choáng chaïm ñaát trong maïng coù doøng chaïm ñaát nhoû Nguyeân taéc hoaït ñoäng Ñaëc tuyeán khôûi ñoäng cuûa baûo veä khoaûng caùch vaø bieåu dieãn chuùng trong maët phaúng phöùc toång trôû Z Nguyeân taéc thöïc hieän rôle khoaûng caùch Caùch choïn UR, IR ñöa vaøo boä phaän khoaûng caùch ñeå phaûn aùnh ngaén maïch giöõa caùc pha<br /> <br /> Chöông 6 BAÛO VEÄ KHOAÛNG CAÙCH<br /> <br /> 3<br /> <br /> 6.5 6.6 6.7 6.8<br /> <br /> Caùch choïn UR, IR ñöa vaøo boä phaän khoaûng caùch ñeå phaûn aùnh chaïm ñaát moät pha Choïn caùc tham soá cuûa baûo veä Nhöõng yeáu toá laøm sai leäch söï laøm vieäc cuûa rôle khoaûng caùch Ñaùnh giaù lónh vöïc öùng duïng cuûa baûo veä khoaûng caùch 111 114 119 127 129 131 131 132 132 138 142 143 144 144 145 168 180 185 188 210 213 213 216 232 234 238 238 239 245 250 251 253<br /> <br /> Chöông 7 BAÛO VEÄ SO LEÄCH 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 Nguyeân taéc thöïc hieän Doøng khoâng caân baèng trong baûo veä so leäch doøng ñieän Doøng ñieän khôûi ñoäng cuûa baûo veä so leäch doøng ñieän Nhöõng bieän phaùp thöôøng duøng ñeå naâng cao ñoä nhaïy vaø tính ñaûm baûo cuûa baûo veä Baûo veä so leäch ngang Ñaùnh giaù baûo veä so leäch<br /> <br /> PHAÀN HAI: BAÛO VEÄ CAÙC PHAÀN TÖÛ HEÄ THOÁNG ÑIEÄN Chöông 8 BAÛO VEÄ ÑÖÔØNG DAÂY 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 Toång quaùt Caùc heä thoáng baûo veä ñöôøng daây daøi, ñieän theá cao, coâng suaát lôùn Ñöôøng daây song song Ñöôøng daây reõ nhaùnh Baûo veä boä ñöôøng daây vaø maùy bieán aùp (MBA) Baûo veä ñöôøng daây coù tuï noái tieáp Caùc sô ñoà baûo veä ñöôøng daây tieâu bieåu<br /> <br /> Chöông 9 BAÛO VEÄ MAÙY BIEÁN AÙP 9.1 9.2 9.3 9.4 Caùc söï coá vaø cheá ñoä laøm vieäc khoâng bình thöôøng cuûa MBA Baûo veä choáng söï coá tröïc tieáp beân trong MBA Baûo veä choáng söï coá giaùn tieáp beân trong MBA Caùc sô ñoà baûo veä tieâu bieåu caùc loaïi maùy bieán aùp<br /> <br /> Chöông 10 BAÛO VEÄ MAÙY PHAÙT ÑIEÄN VAØ BOÄ MAÙY PHAÙT - MAÙY BIEÁN AÙP 10.1 Toång quaùt 10.2 Baûo veä stator maùy phaùt 10.3 Baûo veä rotor 10.4 Caùc baûo veä khaùc 10.5 Baûo veä boä maùy phaùt - maùy bieán aùp 10.6 Caùc sô ñoà baûo veä tieâu bieåu<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chöông 11 BAÛO VEÄ THANH CAÙI 11.1 Baûo veä thanh caùi baèng caùc phaàn töû noái keát thanh caùi 11.2 Baûo veä choáng roø, chaïm ñaát thanh caùi trong tuû 11.3 Baûo veä so leäch thanh caùi 11.4 Sô ñoà baûo veä thanh caùi tieâu bieåu Chöông 12 BAÛO VEÄ HEÄ THOÁNG ÑIEÄN COÂNG NGHIEÄP 12.1 Phaân loaïi caùc baûo veä 12.2 Phoái hôïp baûo veä 12.3 Phaân boá doøng söï coá töø caùc ñoäng cô caûm öùng 12.4 Baûo veä maïng haï theá 12.5 Naâng cao heä soá cosϕ vaø baûo veä tuï ñieän Chöông 13 BAÛO VEÄ ÑOÄNG CÔ ÑIEÄN 13.1 Doøng khôûi ñoäng vaø doøng haõm cuûa ñoäng cô 13.2 Nhöõng tình traïng laøm vieäc khoâng bình thöôøng cuûa ñoäng cô 13.3 Caùc sô ñoà baûo veä ñoäng cô ñieän PHAÀN BA: TÖÏ ÑOÄNG HOÙA TRONG HEÄ THOÁNG ÑIEÄN Chöông 14 TÖÏ ÑOÄNG ÑOÙNG LAÏI ÑÖÔØNG DAÂY 14.1 Toång quaùt 14.2 Töï ñoùng laïi baèng caùch keát hôïp MC vôùi heä thoáng töï ñoùng laïi (ARS) 14.3 Maùy caét töï ñoäng ñoùng laïi 14.4 Thieát bò phaân ñoaïn töï ñoäng 14.5 Phoái hôïp ACR vôùi caùc thieát bò baûo veä khaùc 14.6 Töï ñoäng vaän haønh maïng kín (LA) Chöông 15 TÖÏ ÑOÄNG ÑIEÀU CHÆNH ÑIEÄN AÙP MAÙY PHAÙT ÑIEÄN VAØ PHAÂN PHOÁI COÂNG SUAÁT KHAÙNG 15.1 Toång quaùt veà heä thoáng kích töø 15.2 Chöùc naêng ñieàu khieån vaø baûo veä 15.3 Caùc boä haïn cheá vaø baûo veä 15.4 Ñieàu chænh ñieän aùp vaø phaân phoái coâng suaát khaùng giöõa caùc toå maùy laøm vieäc song song Chöông 16 TÖÏ ÑOÄNG ÑIEÀU CHÆNH TAÀN SOÁ VAØ COÂNG SUAÁT THÖÏC TRONG HEÄ THOÁNG ÑIEÄN 16.1 Toång quaùt 16.2 AÛnh höôûng cuûa taàn soá leân toå turbine - maùy phaùt 16.3 Ñieàu chænh toác ñoä turbine sô caáp 372<br /> <br /> 256 257 259 260 272 274 274 293 298 299 309 312 312 313 319 320 326 326 330 345 356 358<br /> 2 8 6 8<br /> <br /> 375 375 385 394 400<br /> <br /> 404 404 406 409<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản