Bể miệng vì nhai kẹo cao su?

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
37
lượt xem
3
download

Bể miệng vì nhai kẹo cao su?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một câu chuyện có vẻ ly kỳ đã được thông tin như sau: một sinh viên hoá học người Ukraine, 25 tuổi, trong lúc thổi kẹo cao su, kẹo nổ thổi bay quai hàm. Lúc xảy ra tai nạn, sinh viên này đang làm việc tại nhà của cha mẹ ở Konotop.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bể miệng vì nhai kẹo cao su?

  1. B mi ng vì nhai k o cao su? M t câu chuy n có v ly kỳ ã ư c thông tin như sau: m t sinh viên hoá h c ngư i Ukraine, 25 tu i, trong lúc th i k o cao su, k o n th i bay quai hàm. Lúc x y ra tai n n, sinh viên này ang làm vi c t i nhà c a cha m Konotop. Thình lình, ngư i thân c a anh nghe m t ti ng n “b p” th t l n. H v i nhào vào phòng và phát hi n xác anh. N a ph n phía dư i khuôn m t ã b bi n d ng nghiêm tr ng. Theo hãng thông t n Nga Ria Novosti, các xét nghi m pháp y phát hi n trong mi ng k o chewing gum (k o cao su nhai) mà n n nhân s d ng có l n v i m t ch t hoá h c chưa xác nh. M t ngu n tin khác cho bi t sinh viên này thư ng ngâm k o chewing gum vào axit citric. Sau khi phát hi n m t ch t khác g n thi th , c nh sát ã t ra kh năng có th anh ta ã nh m l n gi a hai lo i hoá ch t và nhai nh m mi ng k o cao su ngâm trong lo i hoá ch t chưa xác
  2. nh. H u qu , viên k o n tung, th i bay hàm dư i và cư p luôn sinh m ng. nh minh h a: Inmagine T mình chu c ho vào thân Chuy n k trên ã cho th y tác h i c a vi c s d ng k o cao su nhai không úng cách. Th t ra dùng k o cao su cũng gi ng như dùng bao lo i k o khác, t c dùng úng thành ph n k o ã ch bi n s n, không thêm th t b t c th nào khác. Bày t thêm vào m t lo i hóa ch t thì úng là “chu c ho vào thân”. Là sinh viên hoá, th a bi t axit citric là m t lo i axit h u cơ lành tính (có trong chanh, làm cho chanh có v chua) thư ng ư c cho vào th c ph m (như
  3. nư c gi i khát coca cola) tăng chua làm v h p d n hơn, ngư i sinh viên này ã thêm vào k o cao su nhai b ng cách ngâm k o vào dung d ch axit citric tăng khoái kh u khi nhai b m b m. Và không ng , ch vì m t s nh m l n ngâm vào hoá ch t nào ó không ph i axit citric (có th là hoá ch t như nitroglycerin chăng?) mà khi nhai, k o ã n làm h n lìa kh i xác. K o cao su nhai là lo i k o h p d n. Tai n n k trên là h t s c hãn h u. Bên c nh ó, có nhi u l i ích mà k o cao su nhai em n cho ngư i s d ng. Như nhai k o nh m làm kho hàm, ch ng stress… Hàng êm trên truy n hình, các m u qu ng cáo liên t c khuy n d ngư i t bé n l n nhai chewing gum ư c thơm mi ng và t p th d c hàm mi ng. V i nh ng d ng k o này, có l m i ngư i ã rõ b i xu t hi n cũng khá lâu r i. ây ch xin nói v m t d ng k o khác, k o cao su nhai ư c ngành dư c ch n làm thu c, ch m i ư c công nh n g n ây. K o cao su nhai ch a thu c “Trong k o cao su có ch a thu c, chính nh s nhai mà ho t ch t s phóng thích ra, hoà tan vào nư c b t và t ó
  4. cho tác d ng t i ch i v i các b nh hàm, mi ng, ư ng tiêu hoá ho c tác d ng toàn thân”. Theo ư ng mi ng, t lâu ã có nhi u d ng thu c như thu c b t, thu c viên nén tr n, viên nén bao, viên nang… Cũng t lâu, các d ng thu c dùng qua ư ng mi ng ã ư c ghi trong các dư c i n (tài li u chính th c c a m t nư c quy nh vi c bào ch và ki m nghi m thu c). Còn d ng thu c k o cao su nhai ch a thu c ch m i ư c ghi trong s ít dư c i n vào năm 1998, như trong dư c i n Anh, dư c i n châu Âu... “K o cao su nhai ch a thu c” ư c nh nghĩa là ch ph m d ng r n ch a m t li u ho t ch t duy nh t và tá dư c cơ b n là “gôm” giúp cho vi c nhai mà không nu t ch ph m này. S nhai s giúp phóng thích thu c. Ai ã t ng nhai k o cao su u bi t ch c n nhóp nhép cho n khi chán thì nh b xác ch không nu t. Cũng c n nên bi t m c dù ta g i là “k o cao su” nhưng ch t n n cơ b n làm k o này không ph i cao su, t c nh a m c a cây cao su mà là “gôm”, là d ch r l y ra t các loài th c v t khác v i cây cao su. V i nh nghĩa ó cũng cho th y d ng thu c k o
  5. cao su nhai khác v i m t d ng thu c khác cũng dùng nhai, ó là viên nén nhai. S d ng viên nén nhai (như viên thu c kháng axit Maalox), sau khi nhai nát s chiêu nư c nu t tr n thu c ch không nh xác như k o cao su. Trong k o cao su có ch a thu c, chính nh s nhai mà ho t ch t s phóng thích ra, hoà tan ho c phân tán vào trong nư c b t và t ó cho tác d ng t i ch i v i các b nh hàm, mi ng, ư ng tiêu hoá ho c cho tác d ng toàn thân. nh: Inmagine Không ph i nhai chơi Ð có d ng k o cao su nhai, ch t gôm s ư c tr n v i ho t ch t thu c cùng m t s tá dư c khác như ch t n, ch t hoá
  6. d o, ch t làm ng t, ch t t o màu, mùi v , ch t n nh. Ð i v i ho t ch t d b h ng, d ng thu c k o cao su nhai còn ư c bao màng m ng ch ng m và ánh sáng. Do k o ch a thu c, không ph i nhai chơi cho vui như k o cao su thông thư ng mà dùng i u tr b nh cho nên d ng thu c này ư c ki m nghi m k trư c khi lưu hành. Th i k o nào cũng ph i gi ng nhau v kh i lư ng thu c mà nó ch a và b ng úng v i lư ng thu c ã ư c ăng ký. Không nh ng th , k o cao su nhai ch a thu c ph i tv gi i phóng ho t ch t, nghĩa là khi nhai k o ph i phát tán toàn b ho t ch t ra d ng thu c trong kho ng th i gian quy nh. Do k o cao su là môi trư ng t t cho s phát tri n các vi sinh v t (n m m c, vi khu n…) nên d ng thu c này c n ư c óng gói, b o qu n trong i u ki n mb ov m t tiêu chu n vi sinh, không ư c nhi m khu n. D ng thu c k o cao su nhai khá ti n l i cho ngư i s d ng, tuy nhiên chính d ng thu c có v thơm ngon này ph i c bi t th n tr ng trong t n tr , nh t là ph i xa t m tay c a tr con. Hi n nay, v i s ti n b không ng ng c a công nghi p dư c, nhi u d ng thu c m i ã ra i nh m ưa n s thu n ti n cho ngư i s d ng như d ng thu c cho tác
  7. d ng kéo dài có ki m soát, d ng băng dán, d ng k o cao su nhai,… òi h i dư c sĩ ph i n m v ng tính năng các d ng thu c này có hư ng d n s d ng t t. B n thân ngư i xài thu c cũng c n tuân th nh ng quy nh dùng cho úng, tránh nh ng tai ho vô tình l y i s s ng như trư ng h p áng ti c c a sinh viên hoá h c ngư i Ukraine. M t s lo i thu c là k o cao su Dư c ph m thu c lo i u tiên dùng d ng k o cao su nhai là Nicorette. Có hai lo i Nicorette: lo i ch a 2mg và lo i ch a 4mg ho t ch t nicotin dùng cai nghi n thu c lá. Ch t gôm dùng nhai trong Nicorette có tên là Dreyco, thu c lo i resin trao i ion và ư c bào ch thành d ng ch c n nhai 30 phút là s phóng thích h t ho t ch t ra kh i d ng thu c. Cũng c n bi t r ng, nghi n thu c lá chính là nghi n nicotin có trong khói thu c và ngư i nghi n không th nào b thu c lá n u cơ th thi u t ng t s cung c p nicotin. Dùng nicotin nhai (thay vì nhai còn có d ng thu c dán lên da, d ng thu c hít vào mũi) cơ th s ư c cung c p nicotin
  8. mà ngư i cai không ph i hút (có nhi u ch t sinh ra qua ư ng hút thu c lá r t có h i, trong ó có ch t sinh ung thư) và có th gi m li u d n r i cai h n. Còn lo i Nicorette 4mg là dành cho ngư i nghi n thu c lá n ng ph i nhai quá nhi u l n trong ngày. Có ngư i n u dùng k o lo i 2mg s ph i nhai 30 l n trong ngày, thay vì nhai 15 l n v i lo i 4 mg m i th y “ ô”, và n u có b nh v răng thì th t là kh s khi nhai.
Đồng bộ tài khoản