BEN Series

Chia sẻ: Thanh Liem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
55
lượt xem
2
download

BEN Series

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: BEN Series

  1. Loaïi ñieän aùp töï do coù khueách ñaïi beân trong Ñaëc ñieåm Loaïi ñieän aùp töï do, kích thöôùc nhoû Deã daøng laép ñaët vôùi LED chæ thò treân saûn phaåm Coù theå caøi ñaët cheá ñoä hoaït ñoäng baèng switch (Light ON / Dark ON) Coù theå kieåm tra traïng thaùi hoaït ñoäng bôûi LED chæ thò traïng thaùi vaø LED chæ thò ngoõ ra Coù IC photo-diode beân trong choáng laïi aùnh saùng moâi tröôøng vaø nhieãu ñieän MS - 4 laø tuøy choïn Thoâng soá kyõ thuaät Nguoàn caáp AC / DC, Ngoõ ra tieáp ñieåm Relay Model Phaûn xaï göông vôùi Loaïi phaùt hieän Thu - Phaùt Phaûn xaï göông Phaûn xaï khueách taùn chuøm tia phaân cöïc Khoaûng caùch phaùt hieän Vaät môø ñuïc Vaät môø ñuïc, trong suoát, Ñoái töôïng phaùt hieän Vaät môø ñuïc trong môø Max. 20% tyû leä Ñoä treã khoaûng caùch phaùt hieän Thôøi gian ñaùp öùng Nguoàn caáp (Dao ñoäng P-P: Max. 10%) Coâng suaát tieâu thuï LED ñoû LED hoàng ngoaïi Nguoàn saùng LED hoàng ngoaïi (ñieàu chænh ñöôïc) (Ñieàu chænh: 660nm) (ñieàu chænh ñöôïc) Ñieàu chænh ñoä nhaïy Ñieàu chænh VR Cheá ñoä hoaït ñoäng Coù theå löïa choïn cheá ñoä Light ON hoaëc Dark ON baèng switch Ngoõ ra tieáp ñieåm Relay (Coâng suaát tieáp ñieåm: 30VDC 3A vôùi taûi coù ñieän trôû, Ngoõ ra ñieàu khieån 250VAC 3A vôùi taûi coù ñieän trôû, Caáu taïo cuûa tieáp ñieåm Relay: 1c) Tuoåi thoï Relay Cô khí: Min. 50,000,000 laàn, Ñieän: Min. 100,000 laàn Nguoàn saùng nhaän Loaïi photo-diode coù IC beân trong Chæ thò hoaït ñoäng: maøu cam, Chæ thò oån ñònh: maøu xanh Chæ thò (Ñeøn maøu cam treân boä phaùt cuûa loaïi thu-phaùt laø ñeå chæ thò nguoàn) Keát noái Coù caùp ngoõ ra Ñieän trôû caùch ñieän (ôû 500VDC) Ñoä beàn choáng nhieãu nhieãu soùng vuoâng (ñoä roäng xung: ) bôûi nhieãu do maùy moùc Ñoä beàn ñieän moâi 1000VAC 50/60Hz trong 1 phuùt Chaán Cô khí 1.5mm bieân ñoä taàn soá 10 ~ 55Hz treân moãi phöông X, Y, Z trong 2 giôø ñoäng Söï coá 1.5mm bieân ñoä taàn soá 10 ~ 55Hz treân moãi phöông X, Y, Z trong 10 phuùt Va Cô khí (50G) treân moãi phöông X, Y, Z trong 3 laàn chaïm Söï coá (10G) treân moãi phöông X, Y, Z trong 3 laàn AÙnh saùng moâi tröôøng AÙnh saùng maët trôøi: Ñeøn huyønh quang: Nhieät ñoä moâi tröôøng (ôû traïng thaùi khoâng ñoâng), Löu kho: Ñoä aåm moâi tröôøng 35 ~ 85%RH, Löu kho: 35 ~ 85%RH Vaät lieäu Voû boïc: ABS, Voû ngoaøi cuûa thaáu kính: Acrylic, Thaáu kính: Acrylic Caáu truùc baûo veä IP65 (Chuaån IEC) Thoâng soá caùp Chieàu daøi: 2m Rieâng Göông phaûn xaï (MS - 2) Phuï kieän Chung Tuoác-nô-vít ñieàu chænh, Giaù ñôõ coá ñònh, Bu-loâng / Ñai oác Troïng löôïng Khoaûng. 354g Khoaûng. 208g Khoaûng. 195g Khoaûng caùch phaùt hieän cuûa loaïi phaûn xaï göông ñoái vôùi MS - 2 ñöôïc theå hieän trong daûi baûng caøi ñaët giöõa göông phaûn xaï vaø caûm bieán quang, noù coù theå phaùt hieän ñoái töôïng trong phaïm vi döôùi 0.1m. Ñoái vôùi giaáy traéng khoâng boùng (100 x 100mm)
  2. Loaïi Ñieän AÙp Töï Do Coù Khueách Ñaïi Beân Trong Nguoàn caáp DC, Ngoõ ra Solid-State Model Phaûn xaï göông Loaïi phaùt hieän Thu - Phaùt Phaûn xaï göông Phaûn xaï khueách taùn (vôùi chuøm tia phaân cöïc) Khoaûng caùch phaùt hieän Ñoái töôïng phaùt hieän Vaät môø ñuïc Vaät môø ñuïc Vaät môø ñuïc, trong suoát, trong môø Max. 20% tyû leä Ñoä treã khoaûng caùch phaùt hieän Thôøi gian ñaùp öùng Nguoàn caáp (Dao ñoäng P-P: Max. 10%) Doøng ñieän tieâu thuï Nguoàn saùng LED ñoû LED hoàng ngoaïi LED hoàng ngoaïi (ñieàu chænh ñöôïc) (Ñieàu chænh: 660nm) (ñieàu chænh ñöôïc) Ñieàu chænh ñoä nhaïy Ñieàu chænh VR Cheá ñoä hoaït ñoäng Coù theå löïa choïn cheá ñoä Light ON hoaëc Dark ON baèng switch Ngoõ ra NPN / PNP ñoàng thôøi Ngoõ ra ñieàu khieån Ngoõ ra NPN collector hôû Ñieän aùp taûi: Max. 30VDC, Doøng ñieän taûi: Max. 200mA, Ñieän aùp dö: Max. 1V Ngoõ ra PNP collector hôû Ñieän aùp ngoõ ra: Min. (Nguoàn caáp - 2.5)V, Doøng ñieän taûi: Max. 200mA Maïch baûo veä Maïch baûo veä choáng noái ngöôïc cöïc, Baûo veä ngaén maïch Nguoàn saùng nhaän Loaïi photo-diode coù IC beân trong Chæ thò hoaït ñoäng: maøu cam, Chæ thò oån ñònh: maøu xanh Chæ thò (Ñeøn maøu cam treân boä phaùt cuûa loaïi thu-phaùt laø ñeå chæ thò nguoàn) Keát noái Coù caùp ngoõ ra Ñieän trôû caùch ñieän (ôû 500VDC) Ñoä beàn choáng nhieãu nhieãu soùng vuoâng (ñoä roäng xung: ) bôûi nhieãu do maùy moùc Ñoä beàn ñieän moâi 1000VAC 50/60Hz trong 1 phuùt Chaán ñoäng 1.5mm bieân ñoä taàn soá 10 ~ 55Hz treân moãi phöông X, Y, Z trong 2 giôø Va chaïm (50G) treân moãi phöông X, Y, Z trong 3 laàn AÙnh saùng moâi tröôøng AÙnh saùng maët trôøi: Ñeøn huyønh quang: Nhieät ñoä moâi tröôøng (ôû traïng thaùi khoâng ñoâng), Löu kho: Ñoä aåm moâi tröôøng 35 ~ 85%RH, Löu kho: 35 ~ 85%RH Caáu truùc baûo veä IP65 (Chuaån IEC) Vaät lieäu Voû boïc: ABS, Voû ngoaøi cuûa thaáu kính: Acrylic, Thaáu kính: Acrylic Thoâng soá caùp Chieàu daøi: 2m Rieâng Göông phaûn xaï (MS - 2) Phuï kieän Chung Tuoác-nô-vít ñieàu chænh, Giaù ñôõ coá ñònh, Bu-loâng / Ñai oác Tieâu chuaån Troïng löôïng Khoaûng. 342g Khoaûng. 200g Khoaûng. 187g Khoaûng caùch phaùt hieän cuûa loaïi phaûn xaï göông ñoái vôùi MS - 2 ñöôïc theå hieän trong daûi baûng caøi ñaët giöõa göông phaûn xaï vaø caûm bieán quang, noù coù theå phaùt hieän ñoái töôïng trong phaïm vi döôùi 0.1m. Ñoái vôùi giaáy traéng khoâng boùng (100 x 100mm) Döõ lieäu ñaëc tröng Thu - Phaùt Ñaëc tính di chuyeån song song Ñaëc tính goùc Caùch thöùc ño Döõ lieäu Caùch thöùc ño Döõ lieäu Khoaûng caùch phaùt hieän L (mm) Khoaûng caùch phaùt hieän L (mm) Möùc hoaït ñoäng Möùc hoaït ñoäng oån ñònh Boä thu Boä thu Boä phaùt Boä phaùt Vò trí hoaït ñoäng Goùc hoaït ñoäng
  3. Döõ lieäu ñaëc tröng Phaûn xaï göông Phaûn xaï göông vôùi chuøm tia phaân cöïc Ñaëc tính di chuyeån song song Ñaëc tính di chuyeån song song Caùch thöùc ño Döõ lieäu Caùch thöùc ño Döõ lieäu Khoaûng caùch phaùt hieän L (mm) Khoaûng caùch phaùt hieän L (mm) Göông phaûn xaï Möùc hoaït ñoäng Göông phaûn xaï Möùc hoaït ñoäng oån ñònh Phaûn xaï göông Phaûn xaï göông Vò trí hoaït ñoäng Vò trí hoaït ñoäng Ñaëc tính goùc phaùt hieän Ñaëc tính goùc phaùt hieän Caùch thöùc ño Döõ lieäu Caùch thöùc ño Döõ lieäu Göông phaûn xaï Göông phaûn xaï Khoaûng caùch phaùt hieän L (mm) Khoaûng caùch phaùt hieän L (mm) Phaûn xaï göông Phaûn xaï göông Goùc hoaït ñoäng vôùi chuøm tia phaân cöïc Goùc hoaït ñoäng Ñaëc tính goùc phaûn xaï Ñaëc tính goùc phaûn xaï Caùch thöùc ño Döõ lieäu Caùch thöùc ño Döõ lieäu Göông phaûn xaï Göông phaûn xaï Khoaûng caùch phaùt hieän L (mm) Khoaûng caùch phaùt hieän L (mm) Phaûn xaï göông Phaûn xaï göông Goùc hoaït ñoäng Goùc hoaït ñoäng vôùi chuøm tia phaân cöïc
  4. Loaïi Ñieän AÙp Töï Do Coù Khueách Ñaïi Beân Trong Döõ lieäu ñaëc tröng Cheá ñoä hoaït ñoäng Phaûn xaï khueách taùn Boä thu Ñaëc tính vuøng phaùt hieän Caùch thöùc ño Döõ lieäu Cheá ñoä Chæ thò Ñoái töôïng phaùt hieän chuaån: Möùc hoaït ñoäng Light ON hoaït ñoäng Möùc hoaït ñoäng oån ñònh (LED) Giaáy traéng khoâng boùng 100 x 100mm Khoaûng caùch phaùt hieän L (mm) Ngoõ ra TR Boä thu Cheá ñoä Chæ thò hoaït ñoäng Dark ON (LED) Phaûn xaï Ngoõ ra TR khueách taùn Vò trí hoaït ñoäng Sô ñoà ngoõ ra ñieàu khieån Ñieän aùp DC (2 ngoõ ra NPN / PNP) Ñieän aùp töï do (Ngoõ ra tieáp ñieåm Relay) Maïch caûm bieán quang Keát noái Maïch caûm bieán quang Keát noái Tröôøng hôïp saûn phaåm coù thieát bò baûo veä ngoõ ra, neáu caùc ñaàu noái ngoõ ra ñieàu khieån bò ngaén maïch hoaëc ñieàu kieän quùa doøng toàn taïi, ngoõ ra ñieàu khieån seõ taét ñeå baûo veä maïch. Bieåu ñoà thôøi gian vaø cheá ñoä hoaït ñoäng Cheá ñoä Light ON Möùc Light ON oån ñònh Möùc hoaït ñoäng khoâng oån ñònh Möùc hoaït ñoäng Möùc Light OFF oån ñònh Chæ thò oån ñònh (LED xanh) Chæ thò hoaït ñoäng Cheá ñoä (LED cam) Light ON Ngoõ ra TR (Tieáp ñieåm Relay) Daïng soùng ngoõ ra TR vaø chæ thò hoaït ñoäng laø traïng thaùi hoaït ñoäng cho cheá ñoä Light ON, nhöng tröôøng hôïp cheá ñoä Dark ON, noù hoaït ñoäng ngöôïc vôùi cheá ñoä Light ON.
  5. Sô ñoà keát noái Thu - Phaùt Phaûn xaï göông Phaûn xaï khueách taùn (Göông Ñoái töôïng phaûn xaï) Ñoái töôïng phaùt hieän phaùt hieän Ñoái töôïng phaùt hieän (Göông Ñoái töôïng phaûn xaï) Ñoái töôïng phaùt hieän phaùt hieän Ñoái töôïng phaùt hieän Daây khoâng söû duïng phaûi ñöôïc caùch ly. Kích thöôùc Ñôn vò: mm Saûn phaåm SW löïa choïn Laép ñaët giaù ñôõ Chæ thò oån ñònh cheá ñoä hoaït ñoäng Chæ thò hoaït ñoäng Ñieàu chænh VR Thu - Phaùt Phaûn xaï göông Chæ thò Chæ thò Phaûn xaï khueách taùn oån ñònh hoaït ñoäng Truïc Truïc quang hoïc quang hoïc Truïc quang hoïc Note1) Phaûn xaï göông: 21.25mm, Phaûn xaï khueách taùn: 20.25mm Note2) Phaûn xaï göông: 7.5mm, Phaûn xaï khueách taùn: 9.5mm Göông phaûn xaï Giaù ñôõ
  6. Loaïi Ñieän AÙp Töï Do Coù Khueách Ñaïi Beân Trong Laép ñaët vaø ñieàu chænh ñoä nhaïy 3. Ñieàu chænh chieàu leân vaø xuoáng nhö nhau. 4. Sau khi ñieàu chænh, kieåm tra traïng thaùi hoaït ñoäng khi Loaïi Thu - Phaùt ñaët vaät vaøo truïc quang hoïc. 1. Caáp nguoàn cho caûm bieán quang ñieän, sau khi laép ñaët boä phaùt vaø boä thu ñoái maët nhau. Ñieàu chænh Göông phaûn xaï 2. Ñaët boä thu ôû giöõa cuûa daûi chæ thò hoaït ñoäng, ñieàu chænh traùi / phaûi boä thu hoaëc boä phaùt sang traùi vaø phaûi, leân vaø xuoáng. 3. Ñieàu chænh chieàu leân vaø xuoáng nhö nhau. ïc g ho ïc quan 4. Sau khi ñieàu chænh, kieåm tra traïng thaùi hoaït ñoäng khi Tru ñaët vaät vaøo truïc quang hoïc. Ñieàu chænh Neáu ñoái töôïng phaùt hieän laø thaân trong suoát hoaëc nhoû Caûm bieán leân / xuoáng hôn noù coù theå bò tröôït ra khoûi caûm bieán do quang ñieän aùnh saùng ñi xuyeân qua noù. Neáu söû duïng hôn 2 caùi caûm bieán quang ñieän ñaët song song, khoaûng caùch giöõa chuùng phaûi hôn 30cm. Ñieàu chænh Neáu naêng suaát phaûn xaï cuûa ñoái töôïng cao hôn giaáy traùi / phaûi Boä thu traéng khoâng boùng, noù coù theå gaây ra söï coá do söï phaûn ïc xaï töø ñoái töôïng khi ñoái töôïng ôû gaàn caûm bieán quang ho uang ïc q ñieän. Vì theá, caàn coù ñuû khoaûng caùch giöõa ñoái töôïng Tru söû duïng vaø caûm bieán quang ñieän hoaëc beà maët ñoái Boä phaùt Ñieàu chænh töôïng phaûi ñöôïc laép ñaët moät goùc so vôùi truïc leân / xuoáng quang hoïc. (Khi ñoái töôïng phaùt hieän coù naêng suaát phaûn xaï cao ôû Loaïi phaûn xaï khueách taùn gaàn, haõy söû duïng caûm bieán quang ñieän vôùi chuøm tia phaân cöïc) 1. Ñieàu chænh ñoä nhaïy ñoái vôùi aûnh höôûng cuûa vaät phía sau Vieäc ñieàu chænh ñoä nhaïy: Xem loaïi phaûn xaï khueách taùn. vaø beà maët laép ñaët. 2. Ñaët ñoái töôïng vaøo vò trí ñöôïc phaùt hieän bôûi tia saùng, roài xoay ñieàu chænh ñeán vò trí maø chæ thò baät saùng töø vò trí min. cuûa ñieàu chænh. 3. Laáy ñoái töôïng ra khoûi vuøng phaùt hieän, roài xoay ñieàu chænh ñeán vò trí maø chæ thò baät saùng. Neáu chæ thò khoâng baät saùng, vò trí Max. laø vò trí Ñoái töôïng Göông phaûn xaï 4. Caøi ñaët ñieàu chænh ôû trung taâm cuûa 2 vò trí phaùt hieän Neáu nôi laép ñaët quùa nhoû, haõy söû duïng Khoaûng caùch phaùt hieän ñöôïc chæ thò treân bieåu ñoà thoâng MS - 5 thay cho MS - 2 vôùi cuøng soá kyõ thuaät laø giaáy traéng khoâng boùng 100 x 100mm. khoaûng caùch phaùt hieän. Neân nhôù raèng noù coù theå khaùc do kích thöôùc, beà maët vaø ñoä boùng cuûa ñoái töôïng. Loaïi phaûn xaï göông (Vôùi chuøm tia phaân cöïc) AÙnh saùng xuyeân thaúng qua chuøm tia phaân cöïc cuûa boä Ñoái töôïng phaùt ñeå tôùi MS - 2 ñoåi theo chieàu naèm ngang, noù ñi tôùi phaùt hieän boä taùch soùng quang ñi qua boä loïc cuûa boä thu ñoåi thaønh hoïc qua ng chieàu doïc bôûi chöùc naêng MS - 2. Thaäm chí noù theå phaùt ïc Tru Vò trí hieän göông bình thöôøng. toát nhaát Phaûn xaï khueách taùn Chuøm tia phaân cöïc theo chieàu doïc Thu Loaïi phaûn xaï göông Göông phaûn xaï 1. Caáp nguoàn cho caûm bieán quang ñieän, sau khi ñaõ caøi Phaùt ñaët boä phaùt vaø göông (MS - 2) ñoái maët nhau. Chuøm tia phaân cöïc 2. Ñaët caûm bieán quang ñieän ôû vò trí chính giöõa daûi hoaït theo chieàu ngang ñoäng cuûa chæ thò, ñieàu chænh göông hoaëc caûm bieán sang traùi vaø phaûi, leân vaø xuoáng.
Đồng bộ tài khoản