Bệnh hại cây xa bô( hồng xiêm

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
100
lượt xem
7
download

Bệnh hại cây xa bô( hồng xiêm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên lá có nhiều đốm bịnh, lúc đầu nhỏ, có màu nâu đỏ. Đốm bịnh lớn dần có hình tròn, đường kính 1-3mm, có tâm xám trắng viên màu nau sậm hay nâu đỏ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bệnh hại cây xa bô( hồng xiêm

  1. ® ¹i ®¹i häc cÇn th¬ - khoa n«ng nghiÖp gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y trùc tuyÕn §−êng 3/2, Tp. CÇn Th¬. Tel: 84 71 831005, Fax: 84 71 830814 Website: http://www.ctu.edu.vn/knn email: dminh@ctu.edu.vn, vtanh@ctu.edu.vn BÖNH BÖNH CHUYªN KHOA CH−¬NG 16: BÖNH H¹I C©Y XA B¤ (HOÀNG XI£M)
  2. CHÖÔNG XVI BEÄNH HAÏI CAÂY XA BOÂ (HOÀNG XIEÂM) BEÄNH ÑOÁM LAÙ Pestalotia I.Trieäu chöùng: Treân laù coù nhieàu ñoám bònh, luùc ñaàu nhoû, coù maøu naâu ñoû. Ñoám bònh lôùn daàn coù hình troøn, ñöôøng kính 1-3 mm, coù taâm xaùm traéng vieàn maøu naâu saäm hay naâu ñoû. Naám seõ hình thaønh oå naám laø nhöõng veát ñen, nhoû baèng ñaàu kim ôû taâm ñoám bònh. II. Taùc nhaân: Do naám Pestalotia versicolor Speg. III. Bieän phaùp phoøng trò: Phun caùc loaïi thuoác thoâng thöôøng nhö hoãn hôïp Bordeaux, Copper Zinc, Copper- B, Zineb hay Benomyl ôû noàng ñoä 2/1000. BEÄNH THAÙN THÖ I. Trieäu chöùng : Treân caû 2 maët laù coù caùc ñoám baát daïng, maøu vaøng. Ñoám bònh sau ñoù bieán sang maøu xaùm traéng hay naâu nhaït vaø taïo nhieàu oå naám ñen treân ñoù. Nhieãm naëng, laù seõ bò vaøng. II. Taùc nhaân : Do naám Glomerella cingulata . III. Bieän phaùp phoøng trò : 244 Giaùo Trình Beänh Caây Chuyeân Khoa
  3. Phun ngöøa ñònh kyø haøng thaùng baèng Zineb ôû noàng ñoä 2/1000. BEÄNH ÑOÁM LAÙ Phaeophleospora I. Trieäu chöùng : Treân laù coù nhieàu ñoám troøn, nhoû maøu ñoû hay naâu ñoû, taâm maøu xaùm traéng. Laù bònh bò ruïng sôùm . Do laù bò ruïng nhieàu neân naêng suaát giaûm. II. Taùc nhaân : Do naám Phaeophleospora indica Chim. III. Bieän phaùp phoøng trò : Phun ngöøa ñònh kyø haøng thaùng baèng Zineb (2/1000) hay Copper-Zinc (3/1000). BEÄNH ÑOÁM RONG I. Trieäu chöùng : Laù coù caùc ñoám troøn ñöôøng kính khoaûng 0,5-1cm; maøu naâu treân coù reâu phuû maøu ræ saét nhö lôùp nhung. Maët döôùi ñoám bònh coù maøu naâu nhaït. II. Taùc nhaân: Do moät loaøi rong coù teân laø Cephaleuros virescens. III. Bieän phaùp phoøng trò: Phun caùc loaïi thuoác goác ñoàng, nhö: hoãn hôïp Bordeaux 1% , Copper-Zinc ôû noàng ñoä 2-3/1000. BEÄNH CHAÙY BÌA LAÙ 245 Giaùo Trình Beänh Caây Chuyeân Khoa
  4. I. Trieäu chöùng : Doïc theo bìa laù coù caùc veát baát daïng, nhoû, maøu naâu. Sau ñoù caùc ñoám lieân keát laøm laù chaùy töøng maûng baát daïng. II. Taùc nhaân: Do naám Fusicoccum sapoticola Chinn Rao. III. Bieän phaùp phoøng trò : Phun Zineb, Maneb, Benomyl ôû noàng ñoä 2/1000. BEÄNH THOÁI TRAÙI Coù nhieàu loaøi naám gaây thoái traùi sapo, nhö Phytophthora palmivora, Pestalotia versicolor, Botryodiplodia theobromae vaø Pestalotia sapotae P. Henm. Ñeå ngaên ngöøa neân thu hoaïch traùi vaøo nhöõng ngaøy naéng, traùnh laøm xaây xaùt vaø veä sinh kyõ theo vöïa. Coù theå ngaâm traùi vaøo nöôùc thuoác Maneb (3/1000), Thiabendazole hay Belnomyl (500 ppm). 246 Giaùo Trình Beänh Caây Chuyeân Khoa
Đồng bộ tài khoản