intTypePromotion=1

Bệnh lây truyền qua đường tình dục ở gái mại dâm tại Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục- Lao động Xã hội tỉnh Hòa Bình năm 200

Chia sẻ: Nữ Nữ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
34
lượt xem
2
download

Bệnh lây truyền qua đường tình dục ở gái mại dâm tại Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục- Lao động Xã hội tỉnh Hòa Bình năm 200

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs) vẫn đang là vấn đề sức khỏe được nhiều quốc gia quan tâm, trong đó có Việt Nam. Một trong những nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị nhiễm và lây truyền bệnh ra cộng đồng là gái mại dâm (GMD). Nhằm mô tả thực trạng bệnh STDs và các yếu tố liên quan đến bệnh ở GMD tại Trung tâm chữa bệnh- Giáo dục- Lao động xã hội tỉnh Hòa Bình, thiết kế nghiên cứu cắt ngang có phân tích với 162 GMD được đưa vào lần đầu tại Trung tâm được tiến hành. Kết quả cho thấy tỷ lệ viêm âm đạo và viêm cổ tử cung là rất cao: 85,8% và 58,0%. Tỷ lệ mắc bệnh STDs là 66,7%; trong đó lậu 24,1%, chlamydia 9,9%, giang mai 1,9%, sùi mào gà 7,4%, herpes sinh dục 4,9%, trichomomas 3,7%, nấm candida 16,7% và HIV là 2,5%.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bệnh lây truyền qua đường tình dục ở gái mại dâm tại Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục- Lao động Xã hội tỉnh Hòa Bình năm 200

| TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> Beänh laây truyeàn qua ñöôøng tình duïc ôû gaùi<br /> maïi daâm taïi Trung taâm Chöõa beänh - Giaùo duïc Lao ñoäng Xaõ hoäi tænh Hoøa Bình naêm 2009<br /> Buøi Thò Maäu(*), Leâ Thò Kim AÙnh(**)<br /> <br /> Beänh laây truyeàn qua ñöôøng tình duïc (STDs) vaãn ñang laø vaán ñeà söùc khoûe ñöôïc nhieàu quoác gia quan<br /> taâm, trong ñoù coù Vieät Nam. Moät trong nhöõng nhoùm ñoái töôïng coù nguy cô cao bò nhieãm vaø laây truyeàn<br /> beänh ra coäng ñoàng laø gaùi maïi daâm (GMD). Nhaèm moâ taû thöïc traïng beänh STDs vaø caùc yeáu toá lieân<br /> quan ñeán beänh ôû GMD taïi Trung taâm Chöõa beänh - Giaùo duïc - Lao ñoäng Xaõ hoäi tænh Hoøa Bình, thieát<br /> keá nghieân cöùu caét ngang coù phaân tích vôùi 162 GMD ñöôïc ñöa vaøo laàn ñaàu taïi trung taâm ñöôïc tieán<br /> haønh. Keát quaû cho thaáy tyû leä vieâm aâm ñaïo vaø vieâm coå töû cung laø raát cao: 85,8% vaø 58,0%. Tyû leä maéc<br /> beänh STDs laø 66,7%; trong ñoù laäu 24,1%, chlamydia 9,9%, giang mai 1,9%, suøi maøo gaø 7,4%, herpes<br /> sinh duïc 4,9%, trichomonas 3,7%, naám candida 16,7%, vaø HIV laø 2,5%. Tyû leä ñoàng nhieãm (maéc treân<br /> 2 taùc nhaân) laø khaù cao 28,7 %. Yeáu toá lieân quan ñeán STDs bao goàm: tuoåi treû < 29 tuoåi, tuoåi ngheà ><br /> 1 naêm, trình ñoä hoïc vaán thaáp, thieáu hieåu bieát veà STDs, soá löôït baïn tình trong tuaàn (treân 7 löôït), khoâng<br /> söû duïng bao cao thöôøng xuyeân trong quan heä tình duïc. Khuyeán nghò tieáp tuïc trieån khai caùc chöông<br /> trình ñieàu trò STDs cho GMD taïi caùc Trung taâm, taêng cöôøng giaùo duïc naâng cao kieán thöùc veà beänh<br /> STDs, khuyeán khích tieáp caän khaùm chöõa beänh ñeå khi taùi nhaäp coäng ñoàng, GMD coù nhaän thöùc ñuùng<br /> veà vieäc thay ñoåi haønh vi phoøng traùnh laây nhieãm STDs.<br /> Töø khoùa: beänh STDs, gaùi maïi daâm, Hoøa Bình, trung taâm chöõa beänh-giaùo duïc-lao ñoäng xaõ hoäi, bao<br /> cao su.<br /> <br /> Sexually Transmitted Diseases among<br /> Commercial Sex Workers in Hoa Binh<br /> Provincial Center for Treatment Education - Social Labor<br /> Bui Thi Mau(*), Le Thi Kim Anh(**)<br /> <br /> Sexually Transmitted Disease (STD) is a health problem which draws the worldwide concerns,<br /> including Viet Nam. Sex workers are one of the leading most-at-risk populations. The study aims at<br /> identifying the prevalence of STDs and its related factors for sex workers in Center for Treatment Education - Social Labor in Hoa Binh province. This is a cross-sectional study with a sample of 162<br /> sex workers who are free of drug use and admitted for the first time in the center. The findings show<br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 11.2010, Soá 16 (16)<br /> <br /> 15<br /> <br /> | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> a high prevalence of vaginitis and cervicitis - 85.8% and 58%, respectively. STD morbidity rate was<br /> 66.7%, in which - gonorrhoea 24.1%, chlamydia 9.9%, syphilis 1.9%, human papilloma 7.4%, genital<br /> herpes 4.9%, trichomonas 3.7%, candida 16.7%, and HIV 2.5%. The prevalence of co-infection (i.e.<br /> simultaneously infected by 2 agents and over) was 28.7%. Related factors of STDs include: young<br /> age (< 29 years old), over 1 year expereince of working, low education level, insufficient knowledge<br /> of STDs, high number of sexual encounters (over 7), and inconsistent condom use during sex.<br /> Therefore, it is necessary to implement STD treatment programs for sex workers in the center;<br /> improve their knowledge and awareness on STDs; increase access for examination and treatment so<br /> that they can have correct understanding of behavior change and STD prevention upon reintegrating<br /> into the community.<br /> Key works: STDs, sex worker, Hoa Binh, vaginitis, cervicitis<br /> <br /> Taùc giaû<br /> (*)<br /> <br /> BSCK1. Buøi Thò Maäu: Phoù Giaùm ñoác Trung taâm Phoøng choáng beänh xaõ hoäi tænh Hoøa Bình.<br /> <br /> (**)<br /> <br /> ThS. Leâ Thò Kim AÙnh: Giaûng vieân BM Thoáng keâ Y teá, Tröôøng Ñaïi hoïc Y teá Coâng coäng. Ñòa chæ: 138 Giaûng<br /> Voõ - Ba Ñình - Haø Noäi. E.mail: ltka@hsph.edu.vn<br /> <br /> 1.Ñaët vaán ñeà<br /> Toå chöùc Y teá Theá giôùi (WHO) ñaõ coâng boá coù ít<br /> nhaát 17 beänh laây qua ñöôøng tình duïc (BLTQÑTD),<br /> trong soá ñoù quan troïng nhaát laø caùc beänh laäu, giang<br /> mai, truøng roi Trichomonas vaginalis, beänh do<br /> Candida, beänh do Clamydia trachomatis, haï cam,<br /> suøi maøo gaø, vaø ñaëc bieät laø hoäi chöùng suy giaûm mieãn<br /> dòch maéc phaûi ôû ngöôøi (HIV/AIDS)[1].<br /> Haøng naêm treân theá giôùi coù khoaûng 390 trieäu<br /> ngöôøi maéc STDs; vaø rieâng khu vöïc Ñoâng Nam AÙ coù<br /> khoaûng 150 trieäu ngöôøi maéc caùc beänh naøy. Cho ñeán<br /> nay, STDs vaãn ñang laø vaán ñeà söùc khoûe maø nhieàu<br /> quoác gia, trong ñoù coù Vieät Nam ñaëc bieät quan taâm.<br /> Theo thoáng keâ töø Chöông trình quaûn lyù caùc beänh<br /> nhieãm khuaån laây truyeàn qua ñöôøng tình duïc (STDs),<br /> taïi Vieät Nam hieän nay ñaõ coù khoaûng 404. 673 ca<br /> maéc STDs ñeán khaùm vaø chöõa beänh, trong ñoù chuû<br /> yeáu laø HIV, giang mai, laäu, clamydia, truøng roi, suøi<br /> maøo gaø, naám candida, herpes... Theo thoáng keâ cuûa<br /> Vieän Da lieãu Quoác gia, trung bình moãi ngaøy tieáp<br /> nhaän töø 10 - 20 beänh nhaân maéc caùc BLTQÑTD, chuû<br /> yeáu laø beänh nhaân ôû caùc ñoâ thò lôùn, trong soá ñoù coù raát<br /> nhieàu tröôøng hôïp ñaõ nhieãm HIV do quan heä tình duïc<br /> khoâng an toaøn vôùi gaùi maïi daâm (GMD) hoaëc bò<br /> nhieãm beänh töø baïn tình[2].<br /> 16<br /> <br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 11.2010, Soá 16 (16)<br /> <br /> Soá ngöôøi nhieãm STDs ñang ngaøy moät gia taêng,<br /> ñaëc bieät laø treân nhoùm GMD. GMD laø moät quaàn theå<br /> coù nguy cô cao nhieãm vaø laøm lan truyeàn STDs cho<br /> coäng ñoàng qua quan heä tình duïc khoâng an toaøn.<br /> Ngoaøi ra, GMD coøn coù ñaëc ñieåm laø thöôøng xuyeân di<br /> bieán ñoäng, phaàn lôùn xuaát thaân töø noâng thoân vaøo ñoâ<br /> thò kieám soáng, di chuyeån töø tænh naøy sang tænh khaùc<br /> laøm cho STDs caøng coù cô hoäi lan roäng hôn.<br /> Taïi tænh Hoøa Bình, coâng taùc giaùm saùt troïng ñieåm<br /> beänh STDs treân nhoùm GMD ñaõ ñöôïc trieån khai thöïc<br /> hieän töø naêm 2001, keát quaû cho thaáy tyû leä nhieãm<br /> STDs taêng leân töø 1,2% ñeán 7,6% naêm 2007. Theo<br /> keát quaû ñieàu tra beänh STDs treân nhoùm GMD cuûa<br /> Trung taâm phoøng choáng beänh xaõ hoäi tænh Hoøa Bình,<br /> thaùng 6/2008, coù 52% GMD coù bieåu hieän vieâm<br /> nhieãm ñöôøng sinh duïc. Tuy nhieân, vaán ñeà quan<br /> troïng laø hieän nay caùc cô quan chöùc naêng môùi chæ<br /> kieåm soaùt ñöôïc 1/3 soá phuï nöõ haønh ngheà maïi daâm,<br /> coøn laïi ña soá laø GMD traù hình trong nhöõng cô sôû<br /> kinh doanh nhaø haøng, khaùch saïn, tuï ñieåm vui chôi...<br /> ñang töï do haønh ngheà, töø ñoù nguy cô GMD nhieãm<br /> STDs ngaøy caøng gia taêng. Maët khaùc, teä naïn maïi<br /> daâm cho ñeán nay vaãn chöa coù daáu hieäu thuyeân giaûm<br /> vaø dieãn bieán phöùc taïp, chöùa ñöïng caùc yeáu toá nguy<br /> cô lan roäng caùc beänh STDs ra coäng ñoàng vaø xaõ hoäi.<br /> <br /> | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> Vì vaäy, vieäc nghieân cöùu tình hình beänh STDs ôû<br /> GMD laø raát caàn thieát, töø ñoù coù ñöôïc böùc tranh chung<br /> veà tình traïng hieän nhieãm cuûa nhoùm naøy, goùp phaàn<br /> caûnh baùo sôùm chieàu höôùng dòch, giuùp cho caùc nhaø<br /> hoaïch ñònh chính saùch vaø laäp keá hoaïch coù nhöõng can<br /> thieäp thích hôïp trong töông lai. Muïc tieâu nghieân cöùu<br /> nhaèm moâ taû thöïc traïng beänh STDs vaø caùc yeáu toá lieân<br /> quan ñeán beänh ôû GMD taïi Trung taâm chöõa beänh giaùo duïc - lao ñoäng xaõ hoäi tænh Hoaø Bình naêm 2009.<br /> Caùc yeáu toá lieân quan ñöôïc quan taâm bao goàm tuoåi,<br /> thôøi gian haønh ngheà, tình traïng hoân nhaân, trình ñoä<br /> hoïc vaán, kieán thöùc vaø caùc haønh vi QHTD cuûa GMD.<br /> <br /> 2. Phöông phaùp nghieân cöùu<br /> Nghieân cöùu thöïc hieän theo thieát keá moâ taû caét<br /> ngang coù phaân tích ñöôïc thöïc hieän trong thôøi gian<br /> töø thaùng 1-10/2009. Ñoái töôïng nghieân cöùu laø nhöõng<br /> GMD ñöôïc ñöa vaøo trung taâm laàn ñaàu, khoâng coù<br /> nghieän chích ma tuùy. Phöông phaùp choïn maãu toaøn<br /> boä ñöôïc thöïc hieän vaø coù toång coäng 162 ñoái töôïng<br /> trong nghieân cöùu naøy.<br /> Vieäc chaån ñoaùn beänh ñöôïc tieán haønh döïa treân<br /> keát quaû khaùm laâm saøng, xeùt nghieäm dòch aâm ñaïo,<br /> dòch coå töû cung vaø maùu. Xeùt nghieäm ñöôïc thöïc hieän<br /> trong nghieân cöùu bao goàm soi töôi tìm truøng roi vaø<br /> naám men candida, nhuoäm Gram dòch aâm ñaïo vaø<br /> dòch coå töû cung, soi tröïc tieáp ñeå tìm song caàu khuaån<br /> laäu vaø teá baøo clue, laøm test nhanh chaån ñoaùn<br /> chlamydia, phaûn öùng huyeát thanh chaån ñoaùn giang<br /> mai (RPR, TPHA), vaø xeùt nghieäm HIV. Caùc xeùt<br /> nghieäm naøy ñöôïc baùc só chuyeân khoa vaø kyõ thuaät<br /> vieân xeùt nghieäm chaån ñoaùn nhieãm STDs cuûa Trung<br /> taâm Phoøng choáng beänh xaõ hoäi (TTPCBXH) tieán<br /> haønh. Ngoaøi ra, thoâng tin chung vaø thoâng tin veà caùc<br /> yeáu toá nguy cô ñöôïc ñieàu tra vieân thu thaäp döïa treân<br /> boä caâu hoûi coù caáu truùc tröôùc khi GDM ñöôïc thaêm<br /> khaùm laâm saøng. Quaù trình thu thaäp thoâng tin phoûng<br /> vaán vaø khaùm laâm saøng ñöôïc thöïc hieän ñoàng thôøi,<br /> GMD ñöôïc ñieàu tra vieân phoûng vaán thoâng qua caâu<br /> hoûi caáu truùc vaø chuyeån vaøo thaêm khaùm laâm saøng.<br /> Keát quaû xeùt nghieäm ñöôïc thoâng tin cuï theå trong<br /> phieáu xeùt nghieäm vôùi cuøng maõ soá ñoái töôïng trong<br /> laàn phoûng vaán vaø khaùm tröôùc ñoù.<br /> Nghieân cöùu ñöôïc söï chaáp thuaän vaø uûng hoä cuûa<br /> Trung taâm Chöõa beänh - Giaùo duïc - Lao ñoäng Xaõ hoäi<br /> vaø TTPCBXH tænh Hoøa Bình, ñaõ ñöôïc Hoäi ñoàng ñaïo<br /> ñöùc Tröôøng Ñaïi hoïc Y teá Coâng coäng thoâng qua vaø<br /> cho pheùp tieán haønh. Ngoaøi ra, taát caû caùc ñoái töôïng<br /> <br /> tham gia nghieân cöùu ñeàu ñöôïc giaûi thích cuï theå veà<br /> muïc ñích, noäi dung nghieân cöùu, vaø töï nguyeän hôïp<br /> taùc tham gia.<br /> <br /> 3. Keát quaû nghieân cöùu<br /> Trong 162 ñoái töôïng nghieân cöùu, GMD treû nhaát<br /> laø 17 tuoåi vaø lôùn nhaát laø 42 tuoåi. Tuoåi trung bình cuûa<br /> GMD laø 25 tuoåi, trong ñoù, tyû leä GMD taäp trung<br /> nhieàu nhaát ôû nhoùm tuoåi töø 20-24 (49,4%), tyû leä hoïc<br /> vaán tieåu hoïc cao (42,2%), thôøi gian haønh ngheà trung<br /> bình laø 2,65 naêm, chuû yeáu laø 1-3 naêm (46,3%) vaø<br /> gaàn 40% GMD laø chöa coù gia ñình (Baûng 1). GMD<br /> laø daân toäc Möôøng chieám 62,3%, daân toäc Kinh laø<br /> 30,2%, soá coøn laïi laø caùc daân toäc khaùc nhö Taøy,<br /> Dao… Thu nhaäp trung bình cuûa GMD laø 2 trieäu<br /> VNÑ/thaùng (töø 800.000 ñ - 4000.000ñ/thaùng), trong<br /> ñoù, nhoùm coù thu nhaäp töø 1-3 trieäu ñoàng/thaùng laø<br /> 56,2%, treân 3 trieäu/thaùng laø 33,3%, vaø döôùi 1 trieäu<br /> ñoàng laø (10,5%).<br /> Baûng 1. Caùc ñaëc ñieåm cuûa GMD<br /> Caùc ñaëc ñieåm<br /> <br /> Taàn soá<br /> <br /> Tyû leä<br /> <br /> Tuoåi<br /> <br /> Caùc ñaëc ñieåm<br /> <br /> Taàn soá<br /> <br /> Tyû leä<br /> <br /> Hoïc vaán<br /> < 19<br /> <br /> 11<br /> <br /> 6,8<br /> <br /> Tieåu hoïc<br /> <br /> 70<br /> <br /> 42,2<br /> <br /> 20-24<br /> <br /> 80<br /> <br /> 49,4<br /> <br /> TH cô sôû<br /> <br /> 68<br /> <br /> 42,0<br /> <br /> 25-29<br /> <br /> 42<br /> <br /> 25,9<br /> <br /> TH phoå thoâng<br /> <br /> 24<br /> <br /> 14,8<br /> <br /> > 29<br /> <br /> 29<br /> <br /> 17,9<br /> <br /> Thôøi gian haønh ngheà<br /> <br /> Hoân nhaân<br /> <br /> < 1 naêm<br /> <br /> 30<br /> <br /> 18,5<br /> <br /> Chöa keát hoân<br /> <br /> 59<br /> <br /> 36.4<br /> <br /> 1-3 naêm<br /> <br /> 75<br /> <br /> 46,3<br /> <br /> Ñang coù choàng<br /> <br /> 24<br /> <br /> 14.8<br /> <br /> > 3 naêm<br /> <br /> 57<br /> <br /> 35,2<br /> <br /> Ly dò/ly thaân/goùa<br /> <br /> 79<br /> <br /> 48.8<br /> <br /> Maëc duø ña soá GMD ñeàu yù thöùc ñöôïc ngheà<br /> nghieäp cuûa hoï coù nguy cô raát cao maéc caùc beänh laây<br /> truyeàn qua ñöôøng tình duïc nhöng khi ñöôïc hoûi veà<br /> nhöõng kieán thöùc lieân quan ñeán STDs nhö ñöôøng laây,<br /> caùch laây, caùc trieäu chöùng khi maéc beänh, phöông<br /> phaùp phoøng traùnh beänh…, ña soá GMD khoâng bieát caùc<br /> kieán thöùc naøy. Coù ñeán 22,1% GMD khoâng bieát caùc<br /> beänh STDs, trong soá ñoái töôïng coù hieåu bieát, beänh<br /> laäu, giang mai, HIV laø nhöõng beänh ñöôïc bieát ñeán<br /> nhieàu nhaát. 65,5% GMD bieát beänh STDs laây truyeàn<br /> qua ñöôøng tình duïc nhöng chæ coù 51,2% cho raèng hoï<br /> coù nguy cô laây nhieãm caùc beänh naøy. Töông töï, tyû leä<br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 11.2010, Soá 16 (16)<br /> <br /> 17<br /> <br /> | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> GMD bieát moät trong nhöõng caùch phoøng ngöøa STDs<br /> laø söû duïng bao cao su thöôøng xuyeân khi quan heä tình<br /> duïc coøn thaáp, 58%.<br /> <br /> 1 naêm (43,3%) (p= 0.003), trong nhoùm hoïc vaán thaáp<br /> (tieåu hoïc vaø trung hoïc cô sôû) so vôùi nhoùm coù hoïc vaán<br /> cao hôn (70,3% so vôùi 45,8%, p=0.019) (Baûng 2).<br /> <br /> Haønh vi tình duïc cuûa GMD laø moät trong soá caùc<br /> yeáu toá laøm gia taêng nguy cô laây truyeàn caùc beänh<br /> STDs ra coäng ñoàng. Ña soá GMD (64,4%) coù trung<br /> bình treân 7 löôït baïn tình trong tuaàn vaø haàu heát laø<br /> khaùch laï (80,2%). Tyû leä söû duïng bao cao su thöôøng<br /> xuyeân trong quan heä tình duïc laø 32,7%, tuy nhieân<br /> khi hoûi kyõ veà vieäc söû duïng, haàu heát chæ söû duïng bao<br /> cao su nhö laø bieän phaùp ñeå phoøng traùnh thai hôn laø<br /> phoøng ngöøa beänh. Ngoaøi ra coù ñeán 30,9% GMD<br /> khoâng bao giôø söû duïng bao cao su trong quan heä tình<br /> duïc vôùi khaùch haøng. Tyû leä söû duïng bao cao su cuûa<br /> GMD trong QHTD khoâng khaùc bieät giöõa nhoùm<br /> khaùch laï vaø khaùch quen.<br /> <br /> Nhö ñaõ phaân tích ôû treân, haønh vi tình duïc laø moät<br /> trong nhöõng yeáu toá lieân quan ñeán beänh STDs ôû<br /> GMD. Keát quaû nghieân cöùu cho thaáy tyû leä maéc beänh<br /> STDs ôû nhoùm GMD coù soá löôïng baïn tình nhieàu (≥7<br /> ngöôøi/tuaàn) cao hôn coù yù nghóa so vôùi nhoùm coù soá<br /> löôïng baïn tình thaáp. Baûng 3 cuõng cho thaáy, khaû<br /> naêng maéc beänh STDs ôû nhoùm coù nhieàu baïn tình cao<br /> gaàn gaáp 3 laàn so vôùi nhoùm coù baïn tình ít (ñoä tin caäy<br /> 95% cuûa OR laø 1,34-5,84). Töông töï, nhoùm GMD coù<br /> khaùch haøng ña soá laø khaùch laï coù nguy cô maéc STDs<br /> cao gaáp 3,56 laàn so vôùi nhoùm thöôøng xuyeân tieáp<br /> khaùch quen (ñoä tin caäy 95% cuûa OR laø 1,4-8,1).<br /> Vieäc khoâng söû duïng bao cao su cuõng laøm gia taêng<br /> nguy cô maéc STDs cuûa GMD leân hôn 5 laàn so vôùi<br /> nhoùm söû duïng thöôøng xuyeân (ñoä tin caäy 95% cuûa<br /> OR laø 2,43-11,5). Ngoaøi ra, vieäc khoâng coù kieán thöùc<br /> veà phoøng ngöøa beänh STDs cuõng laøm gia taêng khaû<br /> naêng maéc beänh leân 3,5 laàn.<br /> <br /> Trong 162 GMD ñöôïc khaùm vaø xeùt nghieäm ñeå<br /> phaùt hieän caùc beänh STDs, coù 108 ngöôøi (67%) maéc<br /> beänh. Vieâm aâm ñaïo vaø vieâm coå töû cung chieám tyû<br /> leä cao, laàn löôït laø 85,8% vaø 58,0%. Haàu heát GMD<br /> maéc 1 beänh (71,3%), chæ coù 21,3% vaø 7,4% ñoàng<br /> nhieãm 2 beänh vaø 3 beänh. Beänh gaëp nhieàu nhaát laø<br /> laäu (24,1%), keá tieáp laø naám candida (16,7%),<br /> chlamydia (9,9%), giang mai (1,9%), suøi maøo gaø<br /> (7,4%), herpes sinh duïc (4,9%), trichomonas<br /> (3,7%), vaø HIV (2,5%).<br /> Tyû leä maéc beänh phaân boá nhö nhau trong caùc<br /> nhoùm daân toäc, tình traïng hoân nhaân vaø thu nhaäp cuûa<br /> GMD. Tuy nhieân, tyû leä naøy cao ñaùng keå trong nhoùm<br /> GMD treû (döôùi 29 tuoåi) so vôùi nhoùm töø 30 tuoåi trôû<br /> leân (70,7% so vôùi 48,3%, p=0.02), trong nhoùm haønh<br /> ngheà laâu naêm (72,0%) so vôùi nhoùm haønh ngheà döôùi<br /> Baûng 2. Moät soá yeáu toá lieân quan ñeán maéc beänh<br /> STDs<br /> Beänh<br /> <br /> Ñaëc ñieåm<br /> <br /> Baûng 3. Moät soá yeáu toá haønh vi tình duïc lieân quan<br /> ñeán maéc beänh STDs qua phaân tích ña bieán<br /> Beänh<br /> <br /> Ñaëc ñieåm<br /> N<br /> <br /> Khoâng beänh<br /> %<br /> <br /> N<br /> <br /> %<br /> <br /> OR<br /> <br /> P<br /> <br /> 3,47 (1,3-8,2)<br /> <br /> 0,002<br /> <br /> 2,8 (1,34-5,84)<br /> <br /> 0,003<br /> <br /> Khaùch haøng cuûa GMD<br /> Khaùch laï<br /> <br /> 94<br /> <br /> 72,3<br /> <br /> 36<br /> <br /> 27.7<br /> <br /> Khaùch quen<br /> <br /> 18<br /> <br /> 43,7<br /> <br /> 14<br /> <br /> 56,3<br /> <br /> Soá löôïng baïn tình trong tuaàn<br /> # 7 ngöôøi<br /> <br /> 78<br /> <br /> 75,0<br /> <br /> 26<br /> <br /> 25,0<br /> <br /> < 7 ngöôøi<br /> <br /> 30<br /> <br /> 51,7<br /> <br /> 28<br /> <br /> 48,3<br /> <br /> 86<br /> <br /> 78,9<br /> <br /> 23<br /> <br /> 21,1<br /> <br /> 22<br /> <br /> 41,5<br /> <br /> 31<br /> <br /> 58,5<br /> <br /> Söû duïng bao cao su thöôøng xuyeân<br /> Khoâng<br /> <br /> Khoâng beänh<br /> <br /> N<br /> <br /> %<br /> <br /> N<br /> <br /> %<br /> <br /> OR<br /> <br /> p<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2