intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bệnh suyễn

Chia sẻ: Hyekyo Hyekyo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

72
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Suyễn là một căn bênh kinh niên gây thay đổi trong những đường dẫn không khí trong phổi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bệnh suyễn

  1. Suyeãn laø gì? Suyeãn laø gì? Nguyeân nhaân gì laøm leân côn suyeãn vaø coù theå aùp duïng nhöõng bieän phaùp gì? Nhöõng ñöôøng daãn khoâng khí trong phoåi cuûa ngöôøi bò suyeãn deã nhaäy caûm. Khi phoåi coù phaûn öùng vôùi nhöõng “chaát taùc ñoäng” naøo ñoù thì Suyeãn laø moät caên beänh kinh nieân gaây thay ñoåi trong nhöõng seõ laøm leân côn suyeãn. Ngöôøi bò suyeãn neân bieát nhöõng chaát naøo coù taùc ñoäng vôùi hoï. Coù nhieàu loaïi chaát taùc ñoäng khaùc nhau. Sau ñaây ñöôøng daãn khoâng khí trong phoåi. Ngöôøi bò suyeãn phaûi luoân laø moät soá chaát taùc ñoäng thoâng thöôøng gaây ra suyeãn vaø nhöõng bieän phaùp coù theå aùp duïng ñeå bôùt tieáp xuùc vôùi chaát taùc ñoäng: luoân chaêm soùc beänh suyeãn cuûa mình duø chæ bò nheï. Khi heát caùc trieäu chöùng nöõa thì khoâng phaûi laø ñaõ heát haún suyeãn. Khi ñöôïc toaùn chaêm soùc söùc khoûe trôï giuùp thì ngöôøi bò suyeãn coù NHÖÕNG CHAÁT TAÙC ÑOÄNG BIEÄN PHAÙP AÙP DUÏNG theå haàu nhö seõ khoâng bò caùc trieäu chöùng naøy. Khoâng theå trò Buïi vaø cheùt buïi • Bao goái vaø neäm baèng loaïi bao ñaëc bieät khoâng coù buïi. döùt ñöôïc suyeãn nhöng coù theå kieåm soaùt ñöôïc beänh naøy. cheùt buïi laø nhöõng con cheùt • Moãi tuaàn ñeàu giaët khaên traûi giöôøng vaø chaêm meàn baèng nöôùc noùng. nhoû li ti khoâng nhìn thaáy • Caát ñi nhöõng vaät deã tích tuï buïi nhö ñoà chôi nhoài boâng, hoaëc moãi tuaàn ñeàu giaët baèng nöôùc noùng. ñöôïc soáng trong vaûi hoaëc • Gôõ thaûm hoaëc duøng moät dung dòch ñaëc bieät phun leân thaûm ñeå gieát cheùt buïi. Ngoài treân moät thaûm. gheá ñaëc bieät hoaëc tuùi nhoài haït (bean bag) chöù ñöøng ngoài treân thaûm. • Duøng gieû öôùt lau buïi vaø huùt buïi haøng tuaàn. Duøng tuùi loïc HEPA cho maùy huùt buïi. Ai bò suyeãn? Giaùn • Ñöïng thöùc aên vaø raùc trong thuøng coù naép ñaäy kín, khoâng bao giôø ñeå hôû ra ngoaøi. • Duøng moài ñoäc hoaëc baãy. Chæ xòt thuoác khi ngöôøi bò suyeãn khoâng ôû nhaø. Baát cöù ngöôøi naøo cuõng coù theå bò suyeãn. Suyeãn coù theå chôùm phaùt laàn ñaàu vaøo baát cöù tuoåi naøo. Beänh naøy cuõng coù theå laø di Thuù nuoâi tieâu khieån • Ñeå caùc loaïi thuù nuoâi tieâu khieån coù loâng mao hoaëc loâng vuõ ôû ngoaøi nhaø. truyeàn. Neáu moät hoaëc caû hai cha meï bò suyeãn hoaëc dò öùng, trong nhaø • Neáu ñeå trong nhaø, khoâng cho thuù vaøo phoøng nguû cuûa con quyù vò vaø taém cho thuù haøng tuaàn. quyù vò cuõng deã coù theå bò suyeãn. Tröôùc tuoåi daäy thì, thanh nieân •∑ Khoâng cho thuù ñi treân thaûm vaø baøn gheá coù neäm. thöôøng bò suyeãn nhieàu gaáp ñoâi so vôùi thieáu nöõ. Neáu quyù vò Khoùi thuoác laù vaø caùc loaïi • Khoâng cho huùt thuoác trong nhaø quyù vò. quyù vò nghó raèng mình hoaëc moät ngöôøi trong gia ñình bò khoùi khaùc • Bôùt duøng loø naáu cuûi. suyeãn, haõy ñeán baùc só cuûa quyù vò. • Traùnh duøng nhöõng loaïi thuoác chuøi röûa naëng muøi. • Traùnh nöôùc hoa, thuoác xòt toùc, vaø sôn. Moác meo vaø phaán hoa • Chuøi saïch caùc maët phaúng baèng dung dòch pha thuoác taåy (bleach) ñeå ngaên ngöøa moác meo. • Chuøi vaø söûa chöõa caùc heä thoáng söôûi, thoâng hôi vaø ñieàu hoøa khoâng khí trong muøa dò öùng. • Ñoùng cöûa soå vaø duøng maùy ñieàu hoøa khoâng khí trong muøa dò öùng. Côn suyeãn laø gì? • ÔÛ trong nhaø khi ngoaøi trôøi coù nhieàu phaán hoa. Theå duïc, theå thao, hoëc •∑ Hoûi baùc só veà vieäc duøng thuoác tröôùc khi taäp theå duïc hoaëc chôi theå thao. Töø ngöõ “côn suyeãn” ñöôïc duøng ñeå dieãn taû tình traïng nhöõng chôi ñuøa • Taäp noùng ngöôøi khoaûng töø 6 ñeán 10 phuùt tröôùc khi taäp theå duïc hoaëc chôi ñuøa. ñöôøng daãn khoâng khí trong phoåi khi ngöôøi bò suyeãn coù phaûn Khí haäu thay ñoåi •∑ Duøng khaên quaøng coå che muõi vaø mieäng khi khoâng khí trôû laïnh hoaëc vaøo ngaøy nhieàu gioù. öùng vôùi “chaát taùc ñoäng” gaây ra suyeãn. Nhöõng ñöôøng daãn • Giôùi haïn sinh hoaït beân ngoaøi khi khoâng khí bò oâ nhieãm nhieàu hoaëc khi coù nhieàu phaán hoa. khoâng khí trong phoåi bò heïp laïi. Tình traïng co heïp naøy laø do: Bò nhieãm truøng • Chích ngöøa cuùm vaøo moãi muøa thu. ¸ Cô xung quanh nhöõng ñöôøng daãn khoâng khí co thaét laïi • Röûa tay thöôøng xuyeân vaø traùnh duïi vaøo maét vaø maët. ¸ Nhöõng ñöôøng daãn khoâng khí bò söng leân • Traùnh gaàn ngöôøi beänh khi coù theå ñöôïc. ¸ Ñaøm daõi laøm ngheït nhöõng ñöôøng daãn khoâng khí Phaûn öùng naøy laøm cho khoù thôû. Tình traïng naøy cuõng gioáng nhö thôû qua moät oáng huùt. Moät gia ñình Quan Taâm chaêm soùc cho gia ñình. Caùc Daáu Hieäu leân côn suyeãn nhö theá naøo? Khi leân côn suyeãn thì ngöôøi bò suyeãn neân laøm gì? GIAÙO DUÏC Moãi ngöôøi coù theå coù caùc daáu hieäu khaùc nhau, nhöng thoâng SÖÙC KHOÛE 1. Traùnh chaát coù theå taùc ñoäng gaây ra suyeãn. thöôøng nhaát laø: 2. Duøng thuoác giaûi toûa caáp toác. 3. Nghæ ngôi vaø hít thôû töø töø. Hít vaøo baèng muõi. Chu moâi laïi •Caûm thaáy töùc ngöïc nhö khi huyùt saùo. Thôû ra töø töø. Thôû ra laâu gaáp ñoâi so vôùi thôøi SUYEÃN •Ho vaø trôû naëng hôn vaøo ban ñeâm gian hít vaøo. Giöõ cho cô theå ñöôïc thoaûi maùi. Tieáp tuïc hít thôû •Thôû khoø kheø (tieáng thôû nhö huyùt gioù) nhö vaäy cho ñeán khi caûm thaáy deã thôû hôn. •Khoù thôû SUYEÃN N SUYEÃ 4. Nhaáp nöôùc hoaëc chaát loûng aám. •Moät soá ngöôøi oùi möûa khi leân côn suyeãn 5. Neáu khoâng thaáy bôùt caùc trieäu chöùng naøy thì goïi cho baùc só. Neáu côn suyeãn trôû naëng vaø gaây nguy hieåm ñeán sinh maïng, Duøng thuoác gì ñeå trò suyeãn? ñeán phoøng caáp cöùu ngay laäp töùc. * Neáu ngöôøi beänh coù moät baûn chöông trình haønh ñoäng, haõy SUYEÃN theo ñuùng chöông trình ñoù. s Coù nhieàu loaïi thuoác suyeãn khaùc nhau. Moät soá laø thuoác uoáng vaø soá khaùc laø thuoác hít. Thöôøng phaûi caàn nhieàu hôn moät loaïi thuoác. s Thuoác giaûi toûa caáp toác ñöôïc duøng khi leân côn suyeãn. Neáu baùc só keâ toa, coù theå duøng thuoác giaûi toûa caáp toác töø 10 ñeán 15 Coù gì khaùc coù theå giuùp ñöôïc? SUYEÃN & Quyù Vò phuùt tröôùc khi taäp theå duïc. Loaïi thuoác khaùc laø thuoác keàm cheá. Loaïi naøy ñöôïc duøng moãi ngaøy duø ngöôøi beänh khoâng coù trieäu chöùng gì. Thuoác naøy giaûm bôùt tình traïng söng nhöõng ñöôøng Tìm hieåu veà suyeãn caøng nhieàu caøng toát. Ñoïc caùc taøi lieäu hoaëc tham döï moät chöông trình giaùo duïc veà suyeãn. Hoäi Phoåi Hoa Kyø (American Lung Association) vaø baùc só cuûa quyù vò laø nhöõng & Quyù Vò daãn khoâng khí vaø ngaên ngöøa leân côn suyeãn. nguoàn trôï giuùp höõu hieäu ñeå keàm cheá suyeãn. Moät baûn chöông s Haõy hoûi baùc só hoaëc döôïc só veà caùch duøng taát caû caùc loaïi trình haønh ñoäng cuõng giuùp moïi ngöôøi bieát phaûi aùp duïng nhöõng thuoác vaø khi naøo duøng. Hoûi veà baát cöù taùc duïng phuï naøo caàn bieän phaùp gì khi coù trieäu chöùng. Neân cho nhöõng ngöôøi trong phaûi baùo cho baùc só bieát. Ña soá caùc taùc duïng phuï cuûa thuoác hít gia ñình vaø nhöõng ngöôøi giöõ treû vaø giaùo vieân bieát veà chöông ñeàu nheï. Haõy cho baùc só hoaëc döôïc só bieát neáu quyù vò ñang trình naøy. duøng baát cöù loaïi traø, döôïc thaûo hoaëc ñang duøng baát cöù loaïi naøo khaùc ñeå kieåm soaùt beänh suyeãn. Caùc saûn phaåm naøy coù theå laøm taêng theâm caùc taùc duïng phuï cuûa thuoác ñöôïc keâ toa. Baùc só cuûa Do Molina phaân phoái quyù vò coù theå cuøng quyù vò soaïn ra moät chöông trình duøng thuoác ñeå traùnh tình traïng naøy. Taát caû döõ kieän trong taøi lieäu naøy chæ nhaèm thoâng tin. Caùc döõ kieän naøy khoâng thay cho lôøi daën cuûa baùc só.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2