intTypePromotion=1

Bệnh viêm nhiễm ở não part 7

Chia sẻ: ágffq ằefgsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
55
lượt xem
5
download

Bệnh viêm nhiễm ở não part 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Virus này được lây truyền thông qua muỗi và bét là những động vật chân đốt (arthropod) nên có tên là arbovirus (Arthropod-borne virus)[3]. Các virus này là nguyên nhân thường gặp nhất của viêm não dịch tễ. Trong những năm gần đây, viêm não dịch tễ chiếm số lượng bệnh viêm não cao nhất trong các công trình nghiên cứu đã được công bố. Ở Việt nam, điển hình là viêm não Nhật bản thường xuất hiện vào mùa hè khi mà lượng muỗi trong môi trường sống đạt mật độ cao nhất trong năm....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bệnh viêm nhiễm ở não part 7

  1. autres autres lésions non rehaussées ücryptococcose üséquelles ülésions ischémiques
  2. Cryptococcose Cryptococcose
  3. C¸c C¸c tæn th- ¬ng kh¸c kh«ng ngÊm thuèc ü Virus Varicelle Zona (VZV) l Cytomégalovirus (CMV) l ü NÊm aspergillose l (candidose) l ü Vi khuÈn Giang mai l
  4. Tæn Tæn th- ¬ng ngÊm thuèc gadolinium üToxoplasmose üLymphome üNhiÒu æ üTh- êng ®¬n ®éc üChÊt x¸m, gi¸p gianh üVá hay chÊt tr¾ng x¸m -tr¾ng üHiÖu øng khèi Ýt üHiÖu øng khèi üT¨ng tØ träng tù nhiªn üCh¶y m¸u khi §T CT üXen vµo n·o thÊt
  5. Toxoplasmose Toxoplasmose
  6. Toxoplasmose Toxoplasmose

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản