BÍ QUYẾT ĐỂ SỐNG LÂU SỐNG KHỎE

Chia sẻ: Nguyen Tuan Hoang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
62
lượt xem
12
download

BÍ QUYẾT ĐỂ SỐNG LÂU SỐNG KHỎE

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

GS Tề Quốc Lực là một người Mỹ gốc hoa. Ông đã từng làm việc cho tổ chức y tế thế giới nhiều năm. Mới đây ông được mời về Bắc kinh nói chuyện về sức khỏe. Bài viết của ông được đăng tải trên nhiều tờ báo của trung quốc. Để giúp bạn đọc tham khảo tiếp cận thông tin y học mới chúng tôi xin giới thiệu bài nói của GS: Hiện nay đa số là chết vì bệnh, rất ít người chết vì già, lẽ ra phải là đa số chết vì già, còn thiểu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÍ QUYẾT ĐỂ SỐNG LÂU SỐNG KHỎE

  1.                              BÝ quyÕt sèng l©u sèng  ngêi   r»ng   nªn   sèng   bao   l©u?   cã   ngêi  kháe b¶o t«i n¨m s¸u chôc tuæi lµ ®îc r«i,  ®iÒu ®ã chøng tá tiªu chuÈn cña chóng    GS TÒ Quèc Lùc lµ mét ngêi Mü gèc hoa.  ta qu¸ thÊp. ¤ng ®∙ tõng lµm viÖc cho tæ chøc y tÕ thÕ     §¹i ®a sè hä kh«ng hÒ biÕt g× ®Õn  giíi nhiÒu n¨m.   Míi ®©y «ng ®îc mêi vÒ  gi÷   g×n   søc   kháe   sèng   ®îc   sao   hay  B¾c kinh nãi chuyÖn vÒ søc kháe. Bµi viÕt  vËy, vÊn ®Ò rÊt nghiªm träng.  T«i ®∙  cña   «ng   ®îc   ®¨ng   t¶i   trªn   nhiÒu   tê   b¸o  c«ng t¸c ë BÖnh viÖn h¬n 40  n¨m, ®¹i  cña trung quèc. ®a sè ngêi chÕt bÖnh  lµ rÊt ®au khæ.  §Ó gióp b¹n ®äc tham kh¶o tiÕp cËn th«ng  T«i ®Õn ®©y môc ®Ých rÊt râ rµng, t«i  tin   y   häc   míi   chóng   t«i   xin   giíi   thiÖu  ®îc   ñy   th¸c   cña   khoa   häc,   tu©n   theo  bµi nãi cña GS: chØ   thÞ   cña   Bé   y   tÕ.   Mong   r»ng   mäi     HiÖn nay ®a sè lµ chÕt v× bÖnh, rÊt Ýt  ngêi   ®Òu   coi   träng   c«ng   t¸c   gi÷   g×n  ngêi   chÕt   v×   giµ,   lÏ   ra   ph¶i   lµ   ®a   sè  søc kháe.  chÕt   v×   giµ,   cßn   thiÓu   sè   chÕt   v×        ThËt   ra   trªn   thÕ   giíi   cã   3   c¸i  bÖnh.HiÖn tîng cùc kú bÊt b×nh thêng nµy  mèc, mèc thø nhÊt gäi lµ ¨n uèng c©n  ®ßi hái chóng ta mau chãng söa ch÷a.  b»ng,   mèc   thø   2   gäi   lµ   vËn   ®éng   cã      GÇn   ®©y   liªn   hîp   quèc   biÓu   d¬ng   níc  oxy, mèc thø 3 gäi lµ tr¹ng th¸i t©m  NhËt v× tuæi thä cña hä ®¹t qu¸n qu©n thÕ  lý. giíi. Tuæi thä b×nh qu©n cña n÷ lµ 87­96      cßn ë Trung quèc thËp kû 50 lµ 35, thËp  kû 60 lµ 57, hiÖn nay lµ 67­88. KÐm NhËt     I  ¡n uèng c©n b»ng ®Õn 20 tuæi.   Kinh nghiÖm cña NhËt lµ lÊy x∙ khu lµm     Cã lÏ cã ngêi tõ l©u ®∙ nghÜ r»ng  ®¬n   vÞ,   mçi   th¸ng   gi¶ng   bµi   mét   lÇn   vÒ  gi÷   g×n   søc   kháe   th×   cã   g×   mµ   ph¶i  gi÷ g×n søc kháe, ai kh«ng ®Õn nghe th×  nghe   l¹i.   Ch¼ng   qua   ®i   ngñ   sím,   dËy  ph¶i   häc   bï.   Chóng   ta   kh«ng   cã   chÕ   ®é  sím,  kháe ngêi chø g×?   T«i  xin  tha  ®ã   ,   ai   muèn   nghe   th×   nghe,   kh«ng   nghe  víi  c¸c  b¹n,  ë thêi  nhµ  §êng th× cã  th× th«i. Sau khi vÒ níc t«i ®∙ hái nhiÒu  thÓ   nãi   nh  vËy   chø   ngµy   nay   mµ   nãi 
  2. nh  vËy   th×    cùc  kú   thiÕu   hiÓu   biÕt,  cã  c«ng   dông   cña   nã   ,   nhng   nã   kÐm   xa  nhiÒu ®iÒu ®∙ thay ®æi. Nãi ¨n uèng c©n  s÷a chua. b»ng cã 2 chuyÖn ¨n vµ uèng.     V× sao uèng trµ xanh      Tríc hÕt nãi vÒ uèng. Khi ë ®¹i häc      Ngµy nay rÊt nhiÒu ngêi biÕt uèng  B¾c kinh t«i hái sinh viªn cã ®å uèng nµo  trµ, nhng thanh niªn Ýt uèng. V× sao  tèt   nhÊt?   Hä   nãi   Coca­   cola.   Mü   kh«ng  trµ xanh cã t¸c dông b¶o vÖ søc kháe?  thõa nhËn, quèc tÕ còng kh«ng thõa nhËn.  Nguyªn   nh©n   trong   trµ   xanh   cã   chøa  Nã chØ cã thÓ gi¶i kh¸t, chø kh«ng cã t¸c  chÊt  trµ dµ ph©n,  mµ dµ ph©n  cã thÓ  dông nµo cho gi÷  g×n søc kháe. S¶n phÈm  chèng ung th. V× sao cã ngêi m¾c ung  b¶o vÖ søc kháe lµ g×? Mäi ngêi nªn biÕt,  th,   cã   ngêi   kh«ng   ®iÒu   nµy   cã   thÓ  nã   ph¶i   cã   kh¶   n¨ng   ch÷a   bÖnh.   Cho   ®Õn  liªn l¹c víi viÖc uèng trµ xanh. NÕu  b©y giê ®¹i ®a sè ngêi Trung quèc cßn cha  anh uèng mçi ngµy 4 chÐn trµ xanh th×  biÕt thÕ nµo vÒ s¶n ph¶m b¶o vÖ søc kháe. tÕ bµo ung th  kh«ng  chia c¾t, mµ dï      V× sao nh¾c ®Õn canh x¬ng? Trong canh  cã chia c¾t   còng muén l¹i, chÝn n¨m  x¬ng   cã   chÊt   uyÓn   giao(   mét   chÊt   keo)  trë lªn. Cho nªn ë NhËt b¶n häc sinh  UyÓn giao kÐo dµi tuæi thä, cho nªn hiÖn  ®i   häc   hµng   ngµy   ®Òu   uèng   mét   vµi  nay trªn thÕ giíi   ®Òu phæ biÕn canh x­ chÐn trµ. ¬ng.   Ngoµi ra trong trµ cã chøa FLUOR nã       V× sao nh¾c ®Õn s÷a chua? V× s÷a chua  ch¼ng nh÷ng lµm bÒn r¨ng, mµ cßn cha  duy tr× c©n b»ng vi khuÈn. Nãi c©n b»ng  ®îc bÖnh s©u r¨ng diÖt vi khuÈn. Sau  vi khuÈn ®îc duy tr× cã nghÜa lµ vi khuÈn  b÷a ¨n 3 phót ®èm khuÈn r¨ng ®∙ xuÊt  cã   Ých   th×   sinh   trëng,   vi   khuÈn   cã   h¹i  hiÖn. HiÖn nay rÊt   nhiÒu ngêi chóng  th× tiªu diÖt. Cho nªn ¨n s÷a chua th× Ýt  ta r¨ng kh«ng tèt, ch¼ng nh÷ng kh«ng  m¾c   bÖnh.   ë   ch©u   ©u   s÷a   chua   rÊt   phæ  sóc miÖng b»ng níc trµ, mµ níc tr¾ng  biÕn, nhiÒu c« g¸i thÝch ¨n s÷a chua nhng  còng   kh«ng,   V×   thÕ   nªn   cã   ngêi   30  kh«ng hiÓu v× sao. Chóng t«i rÊt lÊy lµm  tuæi   ®∙   b¾t   ®Çu   rông   r¨ng,   50   tuæi  l¹. lîng tiªu thô ë trung quèc rÊt thÊp  th× rông hÕt. cßn lîng tiªu thô s÷a bß th× l¹i rÊt lín.     Thø 3, b¶n th©n trµ xanh chøa chÊt  B¶n th©n s÷a bß, chóng t«i kh«ng phñ ®Þnh  tra   cam   ninh,   chÊt   nµy   n©ng   cao   ®é 
  3. bÒn huyÕt qu¶n, khiÕn huyÕt qu¶n khã vì.  ë chæ nµo ? Tim cã thÓ ®ét biÕn ngõng  RÊt nhiÒu ngêi bÞ bÖnh m¹ch m¸u n∙o bÊt  ®Ëp,   cã   chµng   trai   20   tuæi,   m¸u   cña  ngê ®Õn b¾c kinh ch÷a. Trong BÖnh viÖn cø  cËu ta lÊy ra d¹ng bïn, hÕt søc nguy  4 ngêi chÕt th× cã mét ngêi bÞ xuÊt huyÕt  hiÓm. Chóng t«i hái cËu ta cËu ta b¶o  n∙o. XuÊt huyÕt n∙o th× cha cã c¸ch ch÷a,  ¨n qu¸ tèt. Kh«ng ph¶i cËu ta ¨n tèt  kþ nhÊt lµ tøc giËn, hÔ tøc giËn lµ ®Ëp  qu¸   mµ   lµ   ¨n   qu¸   bÊt   hîp   lý.   Chóng  bµn trîn m¾t, m¹ch m¸u n∙o ®øt ngay. C¸c  t«i   cã   1   ca   bÖnh,   mét   ngêi   mua   1  vÞ ¹, c¸c vÞ nªn uèng sím ®i, ®Õn lóc cã  chiÕc b¸nh ga t« lín ë ngoµi phè, võa  ®Ëp bµn trîn m¾t vµi c¸c th× còng kh«ng  cøng,   võa   dÎo,   võa   nãng   ch¹y   vÒ   nhµ  lo. vµo   ®Õn   cöa   liÒn   b¶o   bµ   vô   ¨n   ngay       Trong c¸c ®å uèng, ®øng thø 2 lµ rîu  kÏo nguéi, bµ cô võa ¨n ®îc mÊy miÕng  vang ®á, vèn lµ trªn qu¶ nho ®á   cã mét  th×   t¾t   thë.   Anh   ta   câng   bµ   cô   ®Õn  thø   gäi   lµ   nghÞch   chuyÓn   thuÇn   (   Cån  bÖnh   viÖn,   ®Õn   n¬i   chóng   t«i   hái  chuyÓn ngîc)  ChÊt nµy cã t¸c dông chèng  chyÖn g×, anh ta kÓ l¹i ®Çu ®u«i, thÕ  suy l∙o, cßn lµ thuèc chèng oxy hãa ,ngêi  ch¼ng   ph¶i   chÕt   v×   kh«ng   hiÓu   biÕt  hay uèng rîu vang ®á th× Ýt m¾c bÖnh tim,  sao? Kh«ng cøu ®îc. thø  2   nã   cã  thÓ  gióp   ta  phßng   ngõa   tim       Rîu   vang ®á cßn cã mét t¸c dông  ®ét   nhiªn   ngõng   ®Ëp,   chóng   ta   gäi   lµ  n÷a lµ h¹ huyÕt ¸p, h¹ mì m¸u . Vang  ngõng   ®ét   ngét.   Trong   trêng   hîp   tim   cã  ®á cã mÊy t¸c dông tèt nh  thÕ, nªn ë  thÓ ngõng ®Ëp ? Mét lµ vèn cã bÖnh tim,  níc   ngoµi   b¸n   rÊt   ch¹y.   T«i   kh«ng  hai lµ t¨ng huyÕt ¸p, ba lµ mì m¸u. qu¶ng   c¸o   tiÕp   thÞ   cho   vang   ®á   ®©u,         MÊy h«m tríc t«i ®Õn   trêng ®¹i häc  t«i chØ truyÒn l¹i tinh thÇn cña héi  s  ph¹m héi chÈn, mét vÞ sau tiÕn sÜ míi  nghÞ Quèc tÕ. NhiÒu ngêi sÏ hái ch¼ng  35 tuæi, s¸ng cßn ch¹y nh¶y tng tng, tra  ph¶i cÊm rîu sao ? Tæ chøc y tÕ thÕ  ®∙ chÕt råi. V× sao? Mì m¸u qu¸ cao. B©y  giíi   nãi   r»ng   cai   thuèc   l¸,   h¹n   chÕ  giê t«i xin b¸o c¸o kÕt qu¶ tæng ®iÒu tra  rîu, chø cã nãi cÊm rîu ®©u. H¬n n÷a  cña thµnh phè b¾c kinh. C¸n bé t¹i chøc  cßn nãi râ h¹n lîng rîu: Rîu vang nho  cø 2 ngêi th× cã 1 ngêi n÷ mì m¸u cao, tû  mçi   ngµy   kh«ng   qu¸   50­100   ml,   rîu  lÖ lµ mét phÇn hai. Më m¸u cao nguy hiÓm  tr¾ng mçi ngµy kh«ng qu¸ 5­10 ml, bia 
  4. mçi ngµy kh«ng qu¸ 300ml. NÕu anh vît qu¸  trong con ngêi lµ nhiÖt ®é c¬ thÓ  sè   lîng   ®ã   th×   sai   lÇm,   kh«ng   qu¸   th×  cao, huyÕt ¸p t¨ng, h¬n n÷a néi tiÕt  tèt. Cã ®ång chÝ n÷ hái: T«i kh«ng biÕt  tè thîng thËn cao gÊp 4 lÇn buæi t«i,  uèng rîu th× lµm thÕ nµo? ChÞ kh«ng biÕt  nÕu  vËn ®éng m¹nh sÏ rÊt dÔ x¶y  uèng rîu còng kh«ng biÕt ¨n nho sao? ¡n  chuyÖn, dÔ lµm tim ngõng ®Ëp. T«i  nho  l¹i  kh«ng   biÕt   ¨n   c¶   vá  sao  ?   Nhng  kh«ng ph¶n ®èi ®i bé, tËp thÓ dôc, ®i  nho   tr¾ng   l¹i   kh«ng   cã   nghÞch   chuyÓn  th¸i cùc quyÒn, luyÖn khÝ c«ng s¸ng  thuÇn b¹n ¨n còng v« Ých. B©y giê ë ch©u  sím. §iÒu ®ã kh«ng cã g× sai c¶ nhng  ©u cã b¸nh ngät lµm b»ng nho ®á råi. T«i  nÕu ngêi giµ vµ ngêi trung niªn s¸ng  ®∙ thö råi, nho ®á röa s¹ch mµ ¨n nuèt c¶  sím vËn ®éng m¹nh, ch¹y ®êng dµi, leo  vá th× rÊt thÝch, ch¶ sao c¶. Cho nªn ng­ nói, th× chØ cã tr¨m ®iÒu h¹i, kh«ng  êi   ta   cã   tiÒn   uèng   rîu   vang   ®á,   ngêi  mét ®iÒu lîi. kh«ng cã tiÒn ¨n nho ®á kh«ng bá vá ®Òu        B©y giê nãi ®Õn vÊn ®Ò thø hai  gi÷ ®îc søc kháe nh nhau. Cßn cã ngêi b¾t  trong ¨n uèng, ®ã lµ ¨n. Mäi ngêi nªn  bÎ   t«i,   t«i   kh«ng   cã   tiÒn   th×   lµm   thÕ  biÕt kim tù th¸p Ch©u ¸ lµ tèt nhÊt.  nµo? T«i xin nãi víi c¸c b¹n, c¸c khu vùc  Kim tù th¸p lµ g×? Loµi cèc, loµi  trêng thä trªn toµn thÕ giíi ®Òu ë vïng  ®Ëu, loµi rau, ngò cèc, ®Ëu vµ rau lµ  Ýt tiÒn. Nh  vËy cã l¹ kh«ng? kΠcã tiÒn  rÊt tèt. ngµy ngµy nhËu nhÑt tiÖc lín nhá, gµ vÞt    T«i vÒ  níc, mét lÇn ®Õn M¾c­ ®« ­  thÞt c¸ th× ®Òu bông phÖ, b»ng ®Çu b»ng  nan bÞ chen bËt ra, anh nãi cã ghª  ®u«i.   T«i     ®∙   ®iÒu   tra   råi,   nh÷ng   ngêi  kh«ng, ®ã lµ viÖc hiÕm thÊy ë níc  nh vËy rÊt Ýt ngêi sèng qu¸ 65 tuæi. ngoµi. Thanh niªn ta mõng sinh nhËt,     VÊn ®Ò tËp thÓ dôc buæi s¸ng, t«i thÊy  më tiÖc toµn lµ macdonan. Mét n¨m ng­ rÊt nhiÒu «ng giµ, bµ giµ 5,6 giê s¸ng ®∙  êi ta lÊy ®i cña chóng ta h¬n 2 tû,  x¸ch b¶o kiÓm ®i ra ngoµi. §Õn tèi kh«ng  Ngêi ta thËt biÕt lµm ¨n, theo t«i  thÊy c¸c «ng bµ n÷a, hä ®Òu ë nhµ xem  n¾m ®îc, së dÜ ngêi ta goi nã lµ thùc  tivi. §ã lµ v× hä kh«ng biÕt r»ng tËp  phÈm r¸c chÝnh lµ mét lo¹i thùc phÈm  luyÖn buæi s¸ng sím rÊt nguy hiÓm. S¸ng  sím dËy, quy luËt cña ®ång hå sinh häc 
  5. kÝch thÝch lÖch, hËu qu¶ lµ ngêi b»ng  b»ng ®Çu b»ng ®u«i, cø nh mét bã hµnh lý.    Ngêi ta kh«ng ¨n v× ¨n xong l¹i ph¶i  ®i lµm gi¶m bÐo. Chóng m×nh kh«ng biÕt,  ngµy nµo còng Mawcdonan ®Æc biÖt lµ thÕ  hÖ thø hai. Qu¶ lµ ®Õn møc kh«ng cã kh«ng  sèng næi. Chóng ta nªn h¹n chÕ.   B¶n th©n t«i kh«ng chèng ®îc ung th,  ®¹i toµn tè míi chèng ®îc ung th, h¬n n÷a  lµ vua chèng ung th. H«m nä t«i thÊy cã  ngêi ¨n tái, anh ta lÊy mét b¸nh mú r«i  nhanh chãng bãc tái ra, ¨n tõng nh¸nh  tái, kh«ng ®Çy 5 gi©y ®ång hå ®∙ ¨n xong  thËm chÝ kh«ng ®Õn 5 gi©y.   ¡n nh vËy kh«ng cã Ých g× hÕt, nÕu sî  tái cã mïi th× ¨n mét qu¶ s¬n trµ, nhai  n¾m l¹c rang, hoÆc ¨n chót l¸ chÌ hÕt mïi  ngay. ë níc ngoµi tuÇn nµo ngêi ta còng  ¨n, sao chóng ta l¹i kh«ng ¨n.
  6.                          Hµ TÜnh,   th¸ng 6 n¨m 2010       BÝ quyÕt                                 sèng l©u sèng  kháe
Đồng bộ tài khoản