intTypePromotion=1
ADSENSE

Bí quyết để trở thành một phát ngôn viên tuyệt vời

Chia sẻ: Ziwan Ziwan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

179
lượt xem
52
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Rất ít người trong số chúng ta có năng khiếu ăn nói trước công chúng và thấy bối rối khi một nhà báo bắt đầu đặt câu hỏi hoặc máy quay truyền hình cứ nhắm thẳng vào mình. Tuy nhiên kỹ thuật phỏng vấn truyền thông có thể được huấn luyện và năng khiếu tự nhiên luôn là một ưu thế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bí quyết để trở thành một phát ngôn viên tuyệt vời

  1. Bí quyết để trở thành một phát ngôn viên  tuyệt vời R ấ t ít ng ườ i trong s ố chúng ta có năng khi ế u ăn nói tr ướ c công chúng và th ấ y b ố i r ố i khi m ộ t nhà báo b ắ t đ ầ u đ ặ t câu h ỏ i ho ặ c máy quay truy ề n hình c ứ nh ắ m th ẳ ng vào mình. Tuy nhiên k ỹ thu ậ t ph ỏ ng v ấ n truy ề n thông có th ể đ ượ c hu ấ n luy ệ n và năng khi ế u t ự nhiên luôn là m ộ t ư u th ế . Ng ườ i hu ấ n luy ệ n truy ề n thông chuyên nghi ệ p có th ể giúp b ạ n tr ở thành ng ườ i phát ngôn gi ỏ i, th ậ m chí tr ở thành m ộ t ng ườ i tuy ệ t v ờ i. B ạ n có th ể tr ở thành ng ườ i thu hút khán gi ả m ộ t cách d ễ dàng – tr ướ c m ộ t phóng viên c ủ a m ộ t t ờ báo qu ố c gia hay tr ướ c 3,000 ng ườ i t ạ i m ộ t h ộ i ngh ị công nghi ệ p tr ọ ng đ ạ i. Có 3 ví d ụ kinh đi ể n v ề soundbites: “Ông Gorbachev, hãy l ậ t đ ổ b ứ c t ườ ng này!”. Đó là l ờ i kêu g ọ i c ủ a Ronald Reagan cho T ổ ng Th ố ng Xô-Vi ế t đ ể phá v ỡ b ứ c t ườ ng Berlin tr ướ c áp l ự c m ạ nh m ẽ c ủ a xã h ộ i. “Houston, n ề n t ả ng c ủ a s ự an bình. Con Ó đã h ạ cánh.” Nh ữ ng t ừ ng ữ này ngay l ậ p t ứ c làm l ư u danh s ự đ ổ b ộ trên m ặ t trăng và bi ể u t ượ ng hóa s ự thành công c ủ a ch ươ ng trình Apollo ”Hãy nghe tôi nói: s ẽ không có nh ữ ng lo ạ i thu ế m ớ i.” L ờ i tiên b ố này đã tr ở thành nguyên lý c ơ b ả n trong cu ộ c v ậ n đ ộ ng tranh c ử t ổ ng th ố ng c ủ a George H.W. Bush Vai trò c ủ a ng ườ i phát ngôn trên các ph ươ ng ti ệ n truy ề n thông Là Ng ườ i phát ngôn trên các ph ươ ng ti ệ n truy ề n thông, b ạ n chính là b ộ m ặ t và gi ọ ng nói c ủ a công ty, truy ề n đ ạ t các thông đi ệ p quan tr ọ ng và bi ể u th ị cho s ự tinh thông trong ngành kinh doanh c ủ a mình. Đi ề u này đòi h ỏ i b ạ n ph ả i là ng ườ i bi ế t suy nghĩ và hành đ ộ ng khác v ớ i cách mà b ạ n th ườ ng giao ti ế p v ớ i các đ ồ ng nghi ệ p, khách hàng, đ ố i tác, hay cá nhà đ ầ u t ư : Thông th ườ ng, trong m ộ t cu ộ c nói chuy ệ n hay m ộ t bài di ễ n văn, b ạ n b ắ t đ ầ u v ớ i m ộ t ti ề n đ ề , nh ữ ng s ự ki ệ n và g ắ n v ớ i ph ầ n k ế t lu ậ n. Nh ư ng khi nói chuy ệ n v ớ i các phóng viên, b ạ n ph ả i b ắ t đ ầ u v ớ i ph ầ n k ế t lu ậ n vì đây là nh ữ ng đi ể m ch ủ y ế u, ch ỉ dùng s ự ki ệ n khi minh h ọ a, và l ậ p l ạ i nh ữ ng thông đi ệ p c ủ a b ạ n. Thông th ườ ng, b ạ n cho r ằ ng ng ườ i mà b ạ n đang nói chuy ệ n nghe h ế t toàn b ộ bu ổ i nói chuy ệ n và ti ế p nh ậ n c ả b ố i c ả nh l ẫ n n ộ i dung các đi ể m chính c ủ a cu ộ c nói chuy ệ n. Nh ư ng trong h ầ u h ế t các cu ộ c ph ỏ ng v ấ n truy ề n thông, t ấ t c ả nh ữ ng đi ề u b ạ n nói s ẽ b ị l ượ c b ớ t đi tr ướ c khi khán gi ả đ ọ c, xem, hay nghe.
  2. Thông th ườ ng, quan đi ể m c ủ a b ạ n có th ể là cách nhìn riêng c ủ a b ạ n và n ằ m trong s ự t ổ ch ứ c c ủ a b ạ n. Tuy nhiên, khi nói chuy ệ n v ớ i gi ớ i truy ề n thông, b ạ n chính là đ ạ i di ệ n duy nh ấ t c ủ a t ổ ch ứ c c ủ a mình. Hi ể u khán gi ả và luôn truy ề n đ ạ t thông đi ệ p c ủ a b ạ n Khán gi ả th ậ t s ự không ph ả i là phóng viên, h ọ là ng ườ i đ ọ c, ng ườ i nghe, hay ng ườ i xem c ủ a các ph ươ ng ti ệ n truy ề n thông mà b ạ n đang nói, vì v ậ y b ạ n ph ả i luôn chú tâm đ ế n khán gi ả c ủ a mình thông qua các nhà báo ph ỏ ng v ấ n b ạ n. Hãy nh ớ nh ữ ng đi ề u quan tr ọ ng sau đây có th ể giúp b ạ n đ ạ t đ ượ c k ế t qu ả t ố t nh ấ t trong các cu ộ c ph ỏ ng v ấ n truy ề n thông. Khán gi ả là ng ườ i khó tính cũng không thành v ấ n đ ề , hãy nghĩ r ằ ng s ự chú ý c ủ a khán gi ả đ ủ đ ể b ạ n truy ề n đ ạ t t ố i đa 3 “ý t ưở ng” Bi ế t tr ướ c hai ba ý, hay nh ữ ng đi ể m chính mà b ạ n mu ố n truy ề n đ ạ t trong b ấ t kỳ cu ộ c ph ỏ ng v ấ n nào. Khi tr ả l ờ i câu h ỏ i, hãy phát bi ể u ý chính và nh ấ n m ạ nh b ằ ng gi ọ ng nói và đi ệ u b ộ . Không ph ả i t ấ t c ả các phóng viên đ ề u th ấ u hi ể u v ề các ch ủ đ ề h ọ th ự c hi ệ n. Trong h ầ u h ế t các tr ườ ng h ợ p, h ọ không bi ế t ho ặ ckhông mu ố n bi ế t nh ữ ng bi ệ t ng ữ c ủ a b ạ n, vì v ậ y c ầ n dùng nh ữ ng t ừ đ ơ n thu ầ n, d ễ hi ể u và tránh s ử d ụ ng nh ữ ng t ừ c ấ u t ạ o b ằ ng cái ch ữ đ ầ u hay nh ữ ng thu ậ t ng ữ k ỹ thu ậ t riêng trong ngành kinh doanh c ủ a b ạ n. Khi b ạ n th ự c hi ệ n môt cu ộ c ph ỏ ng v ấ n, quan tr ọ ng là không nên nói v ớ i chính mình. Khi b ạ n truy ề n đ ạ t nh ữ ng ý chính ho ặ c thêm vào m ộ t s ự ki ệ n hay nh ữ ng d ẫ n ch ứ ng đ ể minh h ọ a thì hãy ng ư ng nói. Không đ ượ c s ử d ụ ng nh ữ ng v ấ n đ ề “không chính th ứ c”. Không bao gi ờ nói v ớ i phóng viên nh ữ ng đi ề u mà b ạ n ch ư a th ấ y trên sách báo, hay nghe trên radio, hay th ấ y trên truy ề n hình. M ọ i th ứ c ầ n ph ả i có b ằ ng ch ứ ng sách v ở . Không bao gi ờ c ố tình nói d ố i ho ặ c đánh l ừ a phóng viên. Đ ừ ng bao gi ờ có ý ki ế n v ề nh ữ ng v ấ n đ ề v ượ t quá trách nhi ệ m c ủ a b ạ n. Ví d ụ , n ế u b ạ n không ph ả i là T ổ ng Giám Đ ố c hay Giám Đ ố c Tài Chính, b ạ n không nên có ý ki ế n v ề chuy ệ n ti ề n nong c ủ a công ty. Đ ừ ng bao gi ờ thay m ặ t cho khách hàng và đ ố i th ủ c ạ nh tranh c ủ a b ạ n đ ể nói đi ề u gì. Không nên c ả n tr ở phóng viên. Nói “không có ý ki ế n” cũng gi ố ng nh ư “tôi xin b ổ sung l ầ n th ứ năm”. Thay vào đó, hãy đ ư a ra nh ữ ng lý do nh ư : “tôi không bi ế t” hay” tôi không đ ượ c phép cung c ấ p l ọ ai thông tin này.” Luôn gi ữ bình tĩnh, phong cách chuyên nghi ệ p, và đi ề u khi ể n cu ộ c ph ỏ ng v ấ n, th ậ m chí là tr ướ c nh ữ ng câu h ỏ i hóc búa. Nh ữ ng K ỹ Thu ậ t Ph ỏ ng V ấ n M ộ t trong nh ữ ng đi ề u quan tr ọ ng đ ể khách hàng m ụ c tiêu c ủ a b ạ n nghe và nh ớ các thông đi ệ p c ủ a công ty b ạ n là s ự l ậ p l ạ i. Su ố t cu ộ c ph ỏ ng v ấ n, đó s ẽ là ư u đi ể m n ế u
  3. b ạ n luôn nh ấ n m ạ nh thông đi ệ p công ty mình vài l ầ n b ằ ng cách s ử d ụ ng nhi ề u cách khác nhau đ ể truy ề n đ ạ t thông đi ệ p m ộ t cách đa d ạ ng và làm cho câu chuy ệ n tr ở nên thú v ị h ơ n. Các câu h ỏ i mà b ạ n đ ượ c h ỏ i s ẽ không tr ự c ti ế p d ẫ n b ạ n vào nh ữ ng thông đi ệ p hay nh ữ ng đi ể m chính mà b ạ n đã chu ẩ n b ị tr ướ c. Nên s ử d ụ ng vài k ỹ thu ậ t đ ơ n gi ả n, b ạ n s ẽ có th ể đ ố i phó v ớ i câu h ỏ i và d ẫ n d ắ t đ ể v ấ n đ ề vào câu tr ả l ờ i m ộ t cách thành công đ ể truy ề n đ ạ t thông đi ệ p c ủ a b ạ n, b ạ n cũng s ẽ có th ể làm ả nh h ưở ng đ ế n các các câu h ỏ i ti ế p theo đ ượ c s ử d ụ ng trong su ố t cu ộ c ph ỏ ng v ấ n. Tính B ắ c C ầ u giúp b ạ n chuy ể n t ừ khía c ạ nh này sang khía c ạ nh khác c ủ a v ấ n đ ề . Nó liên quan đ ế n vi ệ c đ ố i phó v ớ i nh ữ ng câu h ỏ i m ộ t cách v ắ n t ắ t và trung th ự c, và sau đó l ậ p t ứ c theo sau câu tr ả l ờ i v ớ i thông đi ệ p c ủ a b ạ n, ví d ụ : “Vâng, đi ề u đó là đúng, nh ư ng b ạ n cũng nên bi ế t r ằ ng…” hay là “Đi ề u này v ố n là nh ư th ế , nh ư ng hi ệ n nay chúng ta…” hay “Tôi không bi ế t, nh ư ng nh ữ ng gì tôi có th ể nói v ớ i anh là …” Nh ấ n M ạ nh giúp khán gi ả nh ớ thông đi ệ p c ủ a b ạ n b ằ ng cách nh ấ n m ạ nh và ư u tiên cho các đi ể m mà b ạ n cho r ằ ng quan tr ọ ng nh ấ t, ví d ụ : “ chúng tôi r ấ t tâm đ ắ c v ề đi ề u này vì…” hay “hôm nay tôi đã nói nhi ề u v ấ n đ ề . Nh ư ng tôi nghĩ 3 đi ề u sau là n ổ i b ậ t nh ấ t …” S ử d ụ ng các Giai Th ọ ai đ ể cho th ấ y nh ữ ng đi ể m chính c ủ a b ạ n có liên quan đ ế n khán gi ả và khán gi ả có th ể hi ể u h ế t thông đi ệ p c ủ a b ạ n. S ử d ụ ng các s ự ki ệ n – trình bày m ộ t cách đ ơ n gi ả n đ ể miêu t ả cách th ứ c mà các s ự vi ệ c x ả y ra. S ự th ố ng kê đ ượ c s ử d ụ ng m ộ t cách s ơ sài và h ầ u nh ư đem l ạ i hi ệ u qu ả nh ấ t khi chúng d ễ dàng đ ặ t vào m ộ t các thu ậ t ng ữ . Ví d ụ , nói “m ộ t ph ầ n ba” v ẽ ra m ộ t hình ả nh d ễ nh ớ h ơ n là “33%” Trích d ẫ n m ộ t chuyên viên càng làm kh ủ ng ho ả ng thêm lòng tin đ ố i v ớ i b ấ t kỳ l ờ i nói nào, đ ặ c bi ệ t là n ế u chuyên viên đó là phía th ứ ba không có liên quan. S ử d ụ ng phép lo ạ i suy hay so sánh gi ữ a 2 v ấ n đ ề làm cho l ờ i nói c ủ a b ạ n càng d ễ nh ớ h ơ n. Là m ộ t phát ngôn viên gi ỏ i và có chu ẩ n b ị t ố t trên ph ươ ng ti ệ n truy ề n thông, b ạ n s ẽ nh ậ n đ ượ c s ự tôn tr ọ ng c ủ a phóng viên khi t ạ o cho chính b ạ n m ộ t ch ỗ đ ứ ng nh ư nhà lãnh đ ạ o bi ế t suy nghĩ và nâng cao v ị trí công ty b ạ n trên th ươ ng tr ườ ng. Dù ph ả i đ ố i m ặ t v ớ i hàng lo ạ t nh ữ ng cu ộ c ph ỏ ng v ấ n có s ứ c ép l ớ n hay có s ắ p đ ặ t phát ngôn viên t ạ i nh ữ ng h ộ i ngh ị quan tr ọ ng, chúng ta c ầ n ph ả i chu ẩ n b ị tr ướ c, ghi l ạ i các thông tin c ầ n nói, và chú tâm cho ch ươ ng trình c ủ a mình
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=179

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2