intTypePromotion=1

Bí quyết khen ngợi và khiển trách nhân viên của nhà quản trị doanh nghiệp

Chia sẻ: Hân Hân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
34
lượt xem
4
download

Bí quyết khen ngợi và khiển trách nhân viên của nhà quản trị doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự hiểu biết sâu sắc về tâm lý con nguời góp phần tạo nên nghệ thuật quản trị nhân sự và ngày càng được áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp. Bài viết dưới đây trình bày về hai phương pháp khen ngợi và khiển trách trong nghệ thuật quản trị nhân sự. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bí quyết khen ngợi và khiển trách nhân viên của nhà quản trị doanh nghiệp

KHOA HỌC QUẢN LÝ<br /> <br /> BÍ QUYẾT KHEN NGỢI VÀ KHIỂN TRÁCH NHÂN VIÊN CỦA NHÀ QUẢN TRỊ<br /> DOANH NGHIỆP<br /> Thái Văn Anh<br /> Khoa Tâm lý học,Học viện Khoa học xã hội<br /> TÓM TẮT<br /> Sự hiểu biết sâu sắc về tâm l on ng ời<br /> g p phần tạo nên nghệ thuật quản tr nhân sự và ngày càng<br /> ợc áp dụng r ng rãi trong các doanh nghiệp. Bài viết d i ây h ng tôi trình y về h i ph ơng pháp khen<br /> ngợi và khiển trách trong nghệ thuật quản tr nhân sự. N i dung bao gồm khái niệm, lợi ích, cách thức tiến hành,<br /> những l u trong khen ngợi và khiển trách nhân viên.<br /> Từ khóa: quản tr nhân sự, khen ngợi, khiển trách, doanh nghiệp, ph ơng pháp quản lý.<br /> <br /> THE SECRET IN PRAISING AND REPRIMANDING THE STAFF OF THE<br /> BUSINESS ADMINISTRATORS<br /> ABSTRACT<br /> The profound knowledge in the human psychology has created the art of personnel management which<br /> is more and more widely applied in many companies. In this article we just present two things in the art of<br /> personnel management: the praising methods and the reprimanding methods. The contents include: the<br /> concept, the benefits, the steps taken, the notes in praising and reprimanding the staff.<br /> Keywords:human resource management, praise, reprimand, business,management methods.<br /> <br /> 1. ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> Để góp phần mang lại những kết quả tốt hơn ho hoạt ng kinh doanh của doanh<br /> nghiệp, các nhà tâm lý học và kinh tế họ<br /> nghi n ứu v<br /> r nhiều hình thứ , ph ơng<br /> pháp kích thích nh m th<br /> ẩy tính tích cực hoạt ng sản xu t kinh doanh củ ng ời lao<br /> ng nh : kí h thí h vật ch t, kích thích tinh thần, và kích thích kết hợp cả vật ch t l n tinh<br /> thần. Song song v i các hình thứ kí h thí h<br /> thì việ khen th ởng hay khiển trách là hai<br /> iều không thể thiếu trong nghệ thuật, t i năng ủa nhà quản tr .<br /> Trong l o ng, h ng t th ờng bắt g p tình trạng chung cho các nhân viên là hễ ợc<br /> sếp khen ngợi ng viên thì r t vui vẻ, hăng s y l m việ v ng ợc lại b khiển trách sẽ cảm<br /> th y buồn và m t hứng thú trong công việc. Cho nên, nắm bắt ợc cách thức, thời iểm, ối<br /> t ợng ể khen th ởng hay khiển trá h ợ xem nh hì kh th nh ông ủa nhà quản tr<br /> doanh nghiệp trong việ iều hành nhân viên và tổ chức b máy quản tr của mình. Tuy nhiên,<br /> ể làm tốt h i iều nay không phải việc dễ dàng.<br /> Xu t phát từ những ơ sở trên, chúng tôi gi i thiệu bài viết: “Bí quyết khen ngợi và<br /> khiển trách nhân viên của nhà quản trị doanh nghiệp” v i hy vọng bài viết cung c p ợc<br /> những ph ơng á h tối u nh m giúp các nhà quản tr bổ sung, nâng cao hiệu quả, ch t l ợng<br /> công việc của mình. Thiết nghĩ, ây l iều cần thiết cho cả ng ời l o ng l n ng ời s dụng<br /> l o ng ở Việt Nam hiện nay.<br /> 2. NỘI DUNG<br /> Khen ngợi và khiển trách là v n ề th ờng th y trong hoạt ng l o ng sản xu t nói<br /> chung và trong các doanh nghiệp n i ri ng Tuy nhi n, ể s dụng chúng m t á h ng<br /> ắn, khoa họ , nh m t nghệ thuật l iều mà nhà quản tr cần phải nghiên cứu, học tập m i<br /> mong mang lại giá tr thiết thực. Khen ngợi và khiển trá h nh thế n o ể ng ời l o ng<br /> làm việc hết mình cho doanh nghiệp? Khen ngợi và khiển trá h nh thế n o ể v n giữ ợc<br /> <br /> TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & THỰC PHẨM – SỐ 03/2014<br /> <br /> 71<br /> <br /> KHOA HỌC QUẢN LÝ<br /> <br /> mối quan hệ gắn , o n kết giữa c p trên v i c p d i nh m hoàn thành tốt nhiệm vụ sản<br /> xu t kinh doanh? N i dung d i ây sẽ giải quyết những v n ề<br /> 2.1. Khen ngợi, khiển trách trong quản trị doanh nghiệp<br /> Khen ngợi l ph ơng thức biểu th sự ánh giá tí h ực của nhà quản tr ối v i hành vi<br /> ứng x và hoạt ng của từng nhân viên hay tập thể nhân vi n Đây là m t công cụ mạnh mẽ<br /> trong quản lý. Lời khen ngợi ũng giống nh m n qu ho kết quả làm việc tốt. Nó còn có tác<br /> dụng giải tỏa áp lự v th<br /> ẩy tinh thần làm việc của nhân viên. Vì thế, ừng ngần ngại<br /> khen m t i khi họ làm tốt công việc của mình.<br /> Khiển trá h l ph ơng thức biểu th sự không tán thành, lên án, phê bình của nhà quản<br /> tr ối v i hành vi ứng x của từng nhân viên hay tập thể nhân viên và bu c họ iều chỉnh sự<br /> ứng x hợp v i các chuẩn mự<br /> nh. Là hình thức kỷ luật th p nh t áp dụng ối v i những<br /> ng ời phạm khuyết iểm ở mứ<br /> nhẹ, có tính ch t nh t thời, không có hệ thống ho c những<br /> tr ờng hợp<br /> ợ ph ình nh ng không s a chữa.<br /> 2.2. Nhân viên với nhu cầu cần khen ngợi và khiển trách<br /> Theo A.H. M slow, “ ng ơ ủ ng ời l o ng là hoàn toàn do các nhu cầu của họ<br /> quy nh”7. Vì thế ông<br /> hi á nhu ầu này thành 5 mứ<br /> từ chỗ mang tính ch t sinh lý<br /> ến chỗ hoàn toàn mang tính ch t xã h i. Áp dụng thuyết nhu cầu của A.H. Maslow vào việc<br /> quản lý nhân viên, ta th y r ng nếu xá<br /> nh ợc m t on ng ời ng r t quan tâm ở m t<br /> nhu cầu n o , t<br /> thể dùng nhu cầu n y ể th<br /> ẩy họ.Vậy, khen ngợi hay khiển trách<br /> thu c về nhóm nhu cầu mang tính ch t xã h i Điều này có thể ợc lý giải nh s u:<br /> - Mong muốn<br /> <br /> ợc thừa nhận l<br /> <br /> iều i ũng<br /> <br /> - Mỗi ng ời ều cần tiếp thêm ngh lự trong l o<br /> <br /> ng.<br /> <br /> - Mỗi ng ời ều mong chờ sự thoải mái tinh thần diễn ra hàng ngày, hàng giờ trong<br /> cu c sống.<br /> - Mỗi ng ời ều muốn tạo ra mối liên kết<br /> - Mỗi ng ời ều mong muốn<br /> - Mỗi ng ời ều muốn<br /> chỉ ra lỗi y.<br /> <br /> c biệt v i mọi ng ời xung quanh.<br /> <br /> ợc học hỏi khi v p phải kh khăn<br /> <br /> ợc hoàn thiện khi mình làm m t việ s i v<br /> <br /> - Mỗi ng ời ều muốn mình<br /> <br /> ợ ng ời khác<br /> <br /> ợ ng ời khác tôn trọng và quan tâm.<br /> <br /> 2.3. Lợi ích của sự khen ngợi, khiển trách<br /> Robert White (1959) cho r ng t t cả mọi ng ời ều có nhu cầu năng lực.Theo ông,<br /> nhu cầu năng lực là mong muốn củ á nhân t ơng tá<br /> kết quả v i môi tr ờng8 Nh vậy,<br /> trong l o ng, on ng ời luôn có mong muốn nâng o năng lực của mình, tứ h ng ến sự<br /> hoànthiện và không ngừng v ơn l n Do , khen ngợi và khiển trách có khoa học có lợi cho<br /> nhà quản tr doanh nghiệp l n nhân vi n l o ng.<br /> <br /> 7<br /> 8<br /> <br /> Nguyễn Hữu Thụ (2013), Tâm lý học quản trị kinh doanh, Nx Đại học quốc gia, Hà N i, tr.183.<br /> Robert White (1959), Motivation reconsidered: The concept of competence. Psychological Review, 66, 297333.<br /> <br /> TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & THỰC PHẨM – SỐ 03/2014<br /> <br /> 72<br /> <br /> KHOA HỌC QUẢN LÝ<br /> <br /> 2.3.1. Đối với nhà quản trị doanh nghiệp<br /> - Việc công nhận á h nh ng, nỗ lực và kết quả làm việc của nhân viên hay khiển<br /> trách những sai sót, hạn chế trong cách thức làm việc của họ ợc xem r t quan trọng ể họ<br /> nâng o hơn nữa ch t l ợng công việ Qu<br /> gi p ông ty, do nh nghiệp ngày càng phát<br /> triển bền vững, áp ứng nhu cầu khách hàng, giải quyết các v n ề phát sinh và thích nghi v i<br /> iều kiện th tr ờng luôn biến ng.<br /> - Tránh sự b t mãn của nhân viên. Khi nhân vi n ợ “sếp” qu n tâm k p thời họ sẽ<br /> hào hứng làm việc và luôn ủng h cho các hoạt ng của doanh nghiệp<br /> - Luôn tuân thủ các quy tắc. Các nhân viên sẽ có ý thức tôn trọng các quy tắc của doanh<br /> nghiệp, nhiệt tình trong các hoạt ng.<br /> - Tạo sự yêu thích và bảo vệ môi tr ờng làm việc. Giữa các nhân viên có sự liên hệ mật<br /> thiết th ơng y u, tôn trọng, học hỏi l n nhau, cùng giúp nhau tiến b .<br /> - Ngoài ra thông qua việc khen ngợi hay khiển trách mà nhà quản tr<br /> ơ h i ể củng<br /> cố mối quan hệ v i nhân vi n; h ng d n, tá<br /> ng ến nhân viên; tạo ra sự liên kết ch t chẽ<br /> v i nhân viên; mở r ng tầm ảnh h ởng củ mình; c biệt tạo bầu không khí t ơng tá tí h<br /> cực.<br /> 2.3.2. Đối với nhân viên<br /> - Lời khen ngợi và khiển trá h ng l , ng á h ợc xem là m t trong những yếu tố<br /> tạo n n môi tr ờng làm việc tích cự vì khi<br /> nhân vi n<br /> ợc sự cam kết mạnh mẽ hơn<br /> ối v i công việc của mình.<br /> - M t khi th y ợc sự thừa nhận v ánh giá cao của nhà quản tr cho các nỗ lực của<br /> mình, họ sẽ cảm th y thoải mái và hiệu su t làm việc sẽ o hơn<br /> - Các nhân viên sẽ cảm th y vui vẻ và luôn muốn tạo ra nhiều lợi nhuận hơn ho ông<br /> ty vì họ hiểu r ng ây l nơi ể họ ợc th thách và cống hiến cả những iều họ l m ợc và<br /> cả những iều họ v p phải.<br /> - Luôn i l m v i ý thức trách nhiệm cao. Họ ý thứ<br /> ợc r ng mỗi ng y l o ng của<br /> họ<br /> ng g p không hỉ cho họ, cho công ty mà quan trọng hơn l họ luôn ợc sếp thừa<br /> nhận. Ngoài ra họ còn th y mình<br /> ng g p ho sự phát triển của xã h i.<br /> - Ngoài ra thông qua việc khen ngợi hay khiển trách của nhà quản tr mà nhân viên có<br /> ơ h i nhận ợc sự phản hồi về những gì mình ng l m, hạn chế sai lầm và thời gian lãng<br /> phí, có m t sự sáng tạo và quyết tâm hơn<br /> 2.4. Các bước tiến hành khen ngợi, khiển trách<br /> Chìa khóa của sự thành công trong khen ngợi, khiển trách không chỉthể hiện ở việc áp<br /> dụng ng ng ời, ng việ , ng thời iểm m<br /> n ợc thể hiện trong từng<br /> c diễn ra<br /> quá trình khen ngợi hay khiển trách. Cụ thể nh s u:<br /> 2.4.1. Khen ngợi<br /> -D<br /> <br /> i ây l<br /> <br /> á<br /> <br /> c tiến hành khen ngợi trong m t tình huống cụ thể:<br /> <br /> - Ngay lúc bắt ầu hãy cho nhân viên biết những việc làm của họ. V i nhân viên m i<br /> cần chỉ cho họ biết cách lập mụ ti u ể họ làm tốt.<br /> <br /> TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & THỰC PHẨM – SỐ 03/2014<br /> <br /> 73<br /> <br /> KHOA HỌC QUẢN LÝ<br /> <br /> - Khen t ng họ ngay khi nhân vi n l m ợc việ áng khí h lệ Thông th ờng nhà<br /> quản tr th ờng h y ể ý và nhắc lỗi củ nhân vi n, ít i ể<br /> ến v n ề quan trọng này. Và<br /> ũng không ần phải chờ ến k họp m i khen ngợi họ.<br /> - Nói nhân viên biết họ áng khí h lệ iều gì và lý do vì sao khen ngợi họ.<br /> - Cho nhân viên biết bạn vui nh thế nào khi họ l m<br /> - Dừng m t lát ể họ cảm nhận niềm vui<br /> <br /> ợ<br /> <br /> iều<br /> <br /> ợc khen ngợi.<br /> <br /> - Khích lệ nhân viên cố gắng hơn nữa.<br /> - Bắt tay, vỗ vai hay m t h nh<br /> muốn họ th nh ông nh thế nào.<br /> <br /> ng thân mật n o<br /> <br /> ể nhân viên cảm th y bạn mong<br /> <br /> 2.4.2. Khiển trách<br /> Trở thành m t v sếp dễ mến và tâm lý trong mắt nhân vi n không quá kh ũng hẳng<br /> phải dễ dàng. Chỉ cần tinh tế v hân th nh qu n tâm ến ng ời khác sẽ chiếm ợc trái tim<br /> họ Do , sở hữu m t cách thức khiển trách khéo léo, nghệ thuật nhà quản tr sẽ nhận ợc<br /> m t kho t ng tình th ơng y u v kính trọng của nhân viên.D i ây l á<br /> c tiến hành<br /> khiển trách nhân viên có tác dụng.<br /> - N i tr<br /> <br /> c cho nhân viên biết phong cách làm việc của nhà quản tr .<br /> <br /> - Nhắc lại lỗi của nhân viên khi họ l m s i Điều này diễn ra ngay lập tức khi họ làm<br /> s i, không n n ể dành chờ ến cu c họp m i em r v l u khi nhắc lỗi ũng không n n<br /> quá tức giận, ũng nh không ợc khiển trá h khi<br /> hỉ là lời ồn.<br /> - Nói nhân viên biết bạn có cảm giác khó ch u ra sao khi nhân viên mắc lỗi; nói b ng<br /> thái dứt khoát, chứ không phải là c n nh n.<br /> - Phê bình nhẹ nhàng, chỉ phê bình hành vi chứ không phải phê bình bản thân, hay nhân<br /> cách củ nhân vi n Điều n y l m nhân vi n không rơi v o trạng thái thủ thế và cãi lại. Nên<br /> nh r ng hành vi chỉ là m t phần giá tr on ng ời, on ng ời hoàn toàn có thể cải tạo hành vi<br /> của mình.<br /> - Im l ng v i giây ể nhân viên cảm nhận iều<br /> - N i u iểm của nhân viên và cho họ th y mình giận là vì tôn trọng họ chứ không<br /> phải ghét bỏ họ.<br /> - Bắt tay, vỗ vai hay m t c chỉ thân mật n o<br /> ể nhân viên th y bạn ứng về phía họ,<br /> nh ng trong tr ờng hợp vừa rồi bạn không tán thành v i cách họ làm.<br /> - Không nhắc lại lỗi ũ<br /> Thông th ờng, chúng ta th y ở Việt Nam các chủ doanh nghiệp s dụng ph ơng pháp<br /> khiển trách không có hệ thống Đáng lẽ phải phản ứng ngay khi các nhân viên mắc lỗi lần ầu<br /> tiên, thì lại ể cho các nhân viên l p i l p lại lỗi của mình nhiều lần và cuối cùng, họ s dụng<br /> ngay biện pháp cự o n nh t là sa thải L m nh vậy h ng t<br /> vô tình ánh m t nhân tài<br /> chỉ vì mình h<br /> iết cách s dụng họ.<br /> 2.5. Những lưu ý khi khen ngợi hay khiển trách<br /> - M t lời khuy n ắt giá mà nhà quản tr cần phải nh là nên khách quan và công b ng<br /> khi khen hay khiển trách b t cứ nhân viên nào.<br /> TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & THỰC PHẨM – SỐ 03/2014<br /> <br /> 74<br /> <br /> KHOA HỌC QUẢN LÝ<br /> <br /> - Khi khen ngợi cần phải chú ý t i<br /> iểm nhân viên, không nên quá tô hồng và tôn<br /> thờ cá nhân chủ nghĩ dễ l m ho nhân vi n ki u ăng, ề cao cá nhân mình.<br /> - Cần phải cân nhắc mứ<br /> <br /> và kết quả của lời khiển trá h tr<br /> <br /> khi<br /> <br /> r<br /> <br /> - Chỉ khiển trách hành vi chứ không xúc phạm nhân cách, thân thể on ng ời.<br /> - Không nhắc lại lỗi của nhân viên khi họ<br /> <br /> s a chữa.<br /> <br /> - Khiển trách phải i ôi v i tạo ơ h i ể nhân viên tiến b .<br /> - Cần linh hoạt phối hợp khéo léo, linh hoạt giữa khen ngợi, khiển trách và m t vài thủ<br /> thuật khác trong nghệ thuật quản tr nhân sự ể nhân viên ngày càng hoàn thiện mình.<br /> 3. KẾT LUẬN<br /> V n ề kí h thí h, th<br /> ẩy tính tích cực hoạt ng m t cách hiệu quả củ ng ời lao<br /> ng trong các doanh nghiệp nh m h ng ến mục tiêu chung của tổ chức luôn là bài toán<br /> nan giải cho các nhà quản tr doanh nghiệp. Tr n ây l những nghiên cứu sơ ẳng của<br /> chúng tôi, v i mong muốn ng g p m t chút kiến thứ ơ ản bổ sung và làm phong phú<br /> hơn nghệ thuật quản tr nhân sự của các nhà quản lý. Bài nghiên cứu m i chỉ dừng lại ở hai<br /> phạm trù khen ngợi và khiển trá h Nh ng thiết nghĩ những iều nhỏ<br /> t ởng chừng nh<br /> ình th ờng này nếu ợc các nhà quản l , l nh ạo quan tâm áp dụng vào công việc h ng<br /> ngày củ mình, n ũng thể ví nh m t m l a nhỏ góp phần lan tỏa tạo nên thành công<br /> trong các công ty, doanh nghiệp hiện nay.<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> [1]. Kenneth Blanchard, Spence Johnson (2005), Vị giám đốc một phút, Nxb Tổng hợp<br /> TpHCM.<br /> [2]. Doug Jensen, Tom McMullen, Mel Stark (Tr nh Hồng Hạnh d ch) (2006). Nghệ thuật<br /> khen thưởng nhân viên, Nx L o ng.<br /> [3]. Hu nh Văn Sơn (2009), Kích thích động cơ làm việc c a nhân viên, Nx Tr ờng ĐH S<br /> phạm TP.HCM.<br /> [4]. Nguyễn Hữu Thụ (2013), Tâm lý học quản trị kinh doanh, Nx Đại học quốc gia, Hà N i.<br /> [5].Robert White (1959), Motivation reconsidered: The concept of competence. Psychological<br /> Review, 66, 297-333.<br /> Phản biện khoa học: TS. Nguyễn Hữu Thân<br /> Đơn vị công tác: Trƣờng ĐH Hồng Bàng<br /> SĐT: 0913.853.091 - Email: drthannguyenhuu2000@gmail.com<br /> <br /> TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & THỰC PHẨM – SỐ 03/2014<br /> <br /> 75<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2