intTypePromotion=1

Bí quyết thành triệu phú với hai bàn tay trắng

Chia sẻ: Hoang Van Hung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:257

0
31
lượt xem
6
download

Bí quyết thành triệu phú với hai bàn tay trắng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bí quyết thành triệu phú với hai bàn tay trắng là một tác phẩm nổi tiếng của tác giả Adam Khoo, một trong những triệu phú tay trắng làm nên tất cả người Singapore. Tài liệu giúp cho bạn có được định hướng về ước mơ kinh doanh, định hướng tốt hơn cho cuộc đời và nuôi những mơ ước thành hiện thực. Tác phẩm là một trong những tài liệu bán chạy nhất châu Á một thời, được dịch ra hơn 10 thứ tiếng. Tác giả Adam Khoo đã mang lại cho hàng trăm ngàn người đạt được thành công vượt bậc trong cuộc sống và kinh doanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bí quyết thành triệu phú với hai bàn tay trắng

www.taytrangthanhtrieuphu.com<br /> <br /> Bí quyết<br /> <br /> TAY TRẮNG<br /> thành<br /> <br /> TRIỆU PHÚ<br /> Dõch giaã :<br /> <br /> Adam Khoo<br /> Trêìn Àùng Khoa<br /> Uöng Xuên Vy<br /> Trûúng Viïåt Hûúng<br /> <br /> N H A Â X U Ê Ë T B A Ã N P HUÅ NÛÄ<br /> <br /> Mua sách trực tuyến tại www.tgm.vn/mua-sach<br /> <br /> www.taytrangthanhtrieuphu.com<br /> <br /> SECRETS OF SELF-MADE MILLIONAIRES<br /> How You Can Create an Extraordinary Income<br /> & Build a Million-Dollar Net Worth... Starting From Scratch<br /> Copyright © 2006 by Adam Khoo Learning Technologies Group Pte Ltd<br /> Vietnamese Edition © 2009 by TGM Joint Stock Company<br /> All rights reserved.<br /> <br /> BÑ QUYÏËT TAY TRÙÆNG THAÂNH TRIÏåU PHUÁ<br /> Laâm thïë naâo àïí coá thu nhêåp döìi daâo vaâ gia taâi baåc tyã tûâ... söë 0?<br /> Dõch giaã: Trêìn Àùng Khoa, Uöng Xuên Vy vaâ Trûúng Viïåt Hûúng<br /> Cöng Ty Cöí Phêìn TGM giûä baãn quyïìn xuêët baãn vaâ phaát haânh êën baãn tiïëng<br /> Viïåt trïn toaân thïë giúái theo húåp àöìng chuyïín giao baãn quyïìn vúái Adam Khoo<br /> Learning Technologies Group Pte Ltd (AKLTG). Bêët cûá sûå sao cheáp naâo khöng<br /> àûúåc sûå àöìng yá cuãa TGM vaâ AKLTG àïìu laâ bêët húåp phaáp vaâ vi phaåm Luêåt Xuêët<br /> Baãn Viïåt Nam, Luêåt Baãn Quyïìn Quöëc Tïë vaâ Cöng Ûúác Baão Höå Baãn Quyïìn Súã<br /> Hûäu Trñ Tuïå Berne.<br /> <br /> CÖNG TY CÖÍ PHÊÌN TGM<br /> #00-03, Toâa nhaâ NP Tower<br /> 232/17 Voä Thõ Saáu, Phûúâng 7, Quêån 3<br /> Thaânh phöë Höì Chñ Minh<br /> Tel: (08) 6276 9209 – Fax: (08) 6290 9962<br /> Website: wwww.tgm.vn<br /> <br /> Mua sách trực tuyến tại www.tgm.vn/mua-sach<br /> <br /> www.taytrangthanhtrieuphu.com<br /> <br /> Lời giới thiệu<br /> Chuáng töi xin hên haånh giúái thiïåu túái baån quyïín saách: “Bñ Quyïët<br /> Tay Trùæng Thaânh Triïåu Phuá: Laâm thïë naâo àïí coá thu nhêåp döìi<br /> daâo vaâ gia taâi baåc tyã tûâ... söë 0?”. Àêy laâ quyïín saách àûúåc dõch vaâ<br /> biïn soaån búãi chñnh hai dõch giaã nöíi tiïëng Trêìn Àùng Khoa vaâ<br /> Uöng Xuên Vy (nhûäng ngûúâi àaä taåo nïn caác quyïín saách giaáo duåc<br /> baán chaåy nhêët taåi Viïåt Nam nhû “Töi Taâi Gioãi, Baån Cuäng Thïë!”,<br /> “Con Caái Chuáng Ta Àïìu Gioãi”, “Laâ m Chuã Tû Duy, Thay Àöí i<br /> Vêån Mïånh”), vaâ dõch giaã Trûúng Viïåt Hûúng, möåt gûúng mùåt<br /> treã àêìy triïín voång trong lônh vûåc dõch thuêåt.<br /> Tûâ àêìu nùm 2008, kïët húåp vúái Adam Khoo (taác giaã cuãa quyïín<br /> saách naây vaâ cuäng laâ möåt trong 25 triïåu phuá treã tuöíi vaâ giaâu coá<br /> nhêët Singapore), hai dõch giaã Trêìn Àùng Khoa vaâ Uöng Xuên Vy<br /> àaä bùæt àêìu con àûúâng laâm giaâu möåt caách chên chñnh cuãa mònh<br /> bùçng caách hoåc hoãi nhiïìu kiïën thûác àûúåc chia seã trong quyïín<br /> saách naây, vñ duå nhû:<br /> – Thaânh lêåp doanh nghiïåp chuyïn phaát haânh saách chêët<br /> lûúång cao vaâ baán chaåy nhêët taåi Viïåt Nam. (Vui loâng xem<br /> chi tiïët taåi: www.tgm.vn)<br /> – Thaânh lêåp doanh nghiïåp chuyïn vïì àaâo taåo vaâ nhanh choáng<br /> trúã thaânh möåt hiïån tûúång trong lônh vûåc phaát triïín con ngûúâi<br /> taåi Viïåt Nam. (Vui loâng xem chi tiïët taåi: www.toitaigioi.com)<br /> – Baán haâng vaâ tiïëp thõ qua maång Internet.<br /> – Àêìu tû vaâo chûáng khoaán möåt caách khön ngoan.<br /> – Quaãn lyá tiïìn baåc vaâ kiïím soaát chi tiïu hiïåu quaã.<br /> – ...<br /> <br /> Mua sách trực tuyến tại www.tgm.vn/mua-sach<br /> <br /> www.taytrangthanhtrieuphu.com<br /> <br /> Thöng qua quyïín saách maâ baån àang cêìm trïn tay, chuáng töi<br /> muöën khùèng àõnh möåt àiïìu rùçng: Laâm giaâu möåt caách chên chñnh<br /> khöng hïì quaá khoá khùn nhû phêìn lúán moåi ngûúâi nghô. Vêën àïì<br /> laâ úã phûúng phaáp.<br /> Bïn caånh àoá, chuáng töi hiïíu rùçng, nhûäng ngûúâi múái laâm quen vúái<br /> doâng saách phaát triïín baãn thên seä rêët búä ngúä trong viïåc hiïíu vaâ aáp<br /> duång vaâo thûåc tïë nïëu nöåi dung quyïín saách àûúåc trònh baây möåt caách<br /> khoa giaáo, cûáng nhùæc. Chñnh vò thïë, àûúåc sûå tin tûúãng, àöìng tònh vaâ<br /> uãng höå cuãa taác giaã Adam Khoo, chuáng töi àaä biïn soaån laåi nöåi dung<br /> quyïín saách naây tûâ baãn göëc tiïëng Anh sao cho thêåt dïî àoåc, dïî hiïíu,<br /> hûäu ñch vaâ gêìn guäi vúái àúâi söëng cuäng nhû ngön ngûä cuãa ngûúâi Viïåt<br /> úã moåi lûáa tuöíi.<br /> Trúã thaânh möåt ngûúâi thaânh cöng vaâ laâm chuã vêån mïånh cuãa mònh<br /> chùæc chùæn laâ àiïìu àa söë ai trong chuáng ta cuäng mong muöën. Vêåy thò<br /> chuáng töi xin múâi baån haäy cuâng chuáng töi ài trïn cuöåc haânh trònh<br /> kyâ diïåu naây àïí khaám phaá nhûäng con àûúâng dêîn àïën möåt cuöåc söëng<br /> giaâu coá hún, viïn maän hún.<br /> <br /> Mua sách trực tuyến tại www.tgm.vn/mua-sach<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2