Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bích huyết kiếm - tập 10

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

172
lượt xem
34
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bích huyết kiếm - tập 10', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bích huyết kiếm - tập 10

 1. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -178- Håi thø m­êi Yªu nhau l¾m, c¾n nhau ®au ª lõ« ¸lÝ véi lái: - ViÖc Îlø l«i hp ã×? Xi¶ óCc ¶gi hua¶ Bi! ¤¶ ÷ãli ¶gi: - ª{í¶ã ca¶ã, l«i ¶ã{êi... l«i ¶ã{êi... rÊy Ϋy clØ vps ªl«¶l ªl«¶l, ¤¶ ÷ãli B· lÕÎ lmi kla¶ã ¶gi ÎiÕµ B{îc ¶N«, ¬SÎ ¶lS¬ ¶ãliÒ¶, BÇu ãôc xuï¶ã, clÕÎ hiÒ¶. ªlõ« ¸lÝ BÉ Î«y h¹i ãǶ ¬òi óp Ϋ Îl× kla¶ã ÎlÊy Îlë ¶N«. ªl«¶l ªl«¶l ¶»¬ µlôc óT¶ c¹¶l xCc ¬Ñ, klgc hgc, Låi v× B«u Bí¶ vp óÞ cn¬ xbc quC ¶liÒu, ¶p¶ã clÕÎ ãiÊc hiÒ¶. ¾î l·i va cè¶ã, ªlõ« ¸lÝ véi kTu: - ¸lb ªl«¶l, clb ªl«¶l! Ïsp¶ã ¸l©¶ ¶gi: - ÷p¶ã B«u Bí¶ quC ¶T¶ ¶ãÊÎ Bi BÊy Îlai. Kla¶ã o«s B©u! Råi µlu¶ klgi vps ¬òi ªl«¶l ªl«¶l. ¸lØ ÎlÊy lSÎ lmi ¬Êy cCi ¶p¶ã Îضl h¹i dǶ dǶ, l«i ¬SÎ hm hCs ¶l{ ¶ã{êi ¬ÊÎ lå¶ vÝ«. ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ lái: - ¸lb ªl«¶l, clb B· Bì cl{«? ÷p¶ã kla¶ã ÎLn hêi. Ïsp¶ã ¸l©¶ vp ªiÉu ªuÖ kla¶ã óiÕÎ Lâ où qu«¶ lÖ ãiN« ªlõ« ¸lÝ vp ¬Ñ cs¶ ¶p¶ã L« o«s, BÒu cn¬ ÎlÊy h¹ hè¶ã. ¼äi ¶ã{êi BÒu ¶ãlÜ ÎlǬ: “¼Ñ cs¶ ¶p¶ã l׶l ¶l{ hp ¶ã{êi cñ« µlCi ªl¹cl r{m¶ã ¶l{¶ã ιi o«s lä h¹i óÞ ¶ã{êi ¶lp ¬{u l¹i ¶l{ ÎlÕ?” V× kla¶ã liÉu Lâ ¶a¶ã ¶æi, ¶T¶ kla¶ã «i dC¬ ÎlT¬ ý kiÕ¶. ªlõ« ¸lÝ ø« hÖ ¶gi: - ¸lb ªl«¶l! ¸lb µlni Bi víi clb¶ã Îai! Kla¶ã ÎlÉ ë B©y B{îc B©u! ªl«¶l ªl«¶l vÓ¶ ¶ãm ¶ãCc, clØ ãËÎ BÇu clí kla¶ã ¶gi ¶¨¶ã ã× cn. ½¬ xCc ¤¶ ÷ãli hT¶, ªlõ« ¸lÝ dÓ¶ BÇu Bi L«, c߶ Ïsp¶ã ¸l©¶, ªl«¶l ªl«¶l, ªiÉu ªuÖ, Ïy ¼Ó¶ Îl× Îles o«u. ®ä¶ ¼i¶l §¹Î ÎlÊy «¶l e¬ ªlõ« ¸lÝ Îù ds Îl«s Îb¶ã, xö ÎLÝ ¬äi viÖc vp Îù ÎiÖ¶ Be¬ clCu ãCi ¬×¶l Bi, BÒu Îøc ãi˶ va cè¶ã. ÷l{¶ã ÎL˶ BÊu la¬ qu«, B· kliÕ¶ «i ¶Êy BÒu ki¶l lå¶, kla¶ã dC¬ ó{íc L« ¶ã¨¶ cn¶ ¶N«. Ïsp¶ã ¸l©¶ dƶ óns Ïy ¼Ó¶: - ¼éÎ ÎL¨¬ h¹¶ã ó¹c ¶Çy, cs¶ Be¬ Îƶ㠶ã{êi clñ ¶lp B· cls óä¶ Î« ¶ãñ ÎLä, vp óns lä µlni dä¶ ¶lp Bi ¶ã«y Îøc Îl×. Ïy ¼Ó¶ kla¶ã liÉu ιi o«s hiÒ¶ lái: - ª¹i o«s h¹i óSÎ ¶ã{êi Ϋ µlni dä¶ ¶lp Bi? - Víi clb¶ã Ϋ, µlCi ªl¹cl r{m¶ã óÊÎ BSc dÜ µlni clÞu ¶lÞ¶. ªÊÎ ¶liT¶ lä oH “ãi˶ cC clЬ ÎlíΔ. ªlÕ ¶ps cò¶ã Bi kiÕ¬ ¶ã{êi cls clb¶ã Ϋ ë ÎLä BÉ lp¶l l¹ cls Bì Îøc. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 2. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -179- Ïy ¼Ó¶ ãËÎ BÇu: - ¾{ µlô ¶ãlÜ clu BCs hS¬! ÷gi xs¶ã, clp¶ã cl¹y ¶l{ ó«y Bi hiÒ¶. ®ï¶ ¶ã{êi clê Îíi kli Ïy ¼Ó¶ qu«y ÎLë h¹i ¬íi v߶ã Îles cs¶ B{ê¶ã ¶lá, Lêi klái ªl¹cl r{m¶ã. §i B{îc ó« ¬{mi dƬ, ÎlÊy ÎLT¶ o{ê¶ ¶bi cg ¬éÎ ¶ãai ¬iÕu B· Bæ ¶CÎ, ÎLT¶ BÇu cæ¶ã cg ó« clN hí¶ “ri¶l Qu«¶ ¼iÕu”, ¶l{¶ã ÎLa¶ã LÊÎ hê ¬ê kla¶ã Lâ. Ïsp¶ã ¸l©¶ hT¶ ÎiÕ¶ã: - Ï·y vps ÎLs¶ã ¬iÕu ¶ãlØ ¶ãmi B·! ®{íc vps c¨¶ ¬iÕu Bg, ÎlÊy ¬¹¶ã ¶lÖ¶ vp cCÎ óôi µlñ BÇy, Bå B¹c ¬ôc ¶CÎ ãǶ lÕÎ, cn ¶¨¬ ¶ã{êi vps ãiN« BiÖ¶ ¶ãåi ¶ãlØ. Ïsp¶ã ¸l©¶ ¶gi: - Di ÎlÉ cñ« óp ¶Çy ó©y ãiê Îݶl ÎsC¶ o«s? ¸la¶ cÊÎ ¶ã«y B©y, l«y hp vps Îlp¶l kiÕ¬ µlu B߶ BÉ kl©¬ hiÖ¬? ªlõ« ¸lÝ c«u ¬py, kla¶ã ¶gi ¶¨¶ã ã× cn. Ïsp¶ã ¸l©¶ h¹i ¶gi ÎiÕµ: - Ï«y hp vps Îlp¶l ¬u« cliÕc qu«¶ Îpi kl©¬ hiÖ¬ cls óp Ϋ? Qu«¶ µlñ oH ÎL« lái ιi o«s óp Ϋ ¬ÊÎ? ¸lb¶ã Ϋ Îuy kla¶ã oî, ¶l{¶ã dè o«s cò¶ã vÓ¶ ÎlÊy µliÒ¶ µløc hS¬. ý ¶ãlÜ« hêi ¶gi cñ« a¶ã Ϋ hp ¶T¶ cla¶ cÊÎ ¶ã«y ιi Bg. ªl«¶l ªl«¶l klgc hgc, Låi ¶gi: - Kla¶ã B{îc! ¼C e¬ B· ¶gi ¬uï¶ B{îc cla¶ c¹¶l ¬é ó« e¬ ki« ¬p! Ïsp¶ã ¸l©¶ lái: - Di ÎlÉ cñ« hÞ¶l Îa¶ cla¶ cÊÎ ë B©u? ªl«¶l ªl«¶l kla¶ã ÎLn hêi B{îc hiÒ¶ B{« ¬SÎ ¶l׶ ªlõ« ¸lÝ. ªlõ« ¸lÝ liÉu ý BCµ ¶ã«y: - ¸la¶ ë ÎLT¶ ¶bi Ïs« ¾m¶ cñ« clb¶ã Ϋ! ÷ãle ÎlÊy clp¶ã ¶gi, óï¶ ¶ã{êi BÒu ¶ã¹c ¶liT¶, ªlõ« ¸lÝ h¹i ¶gi ÎiÕµ: - Plô Îl©¶ cñ« ¶p¶ã hp Ϲ h·s ÎiÒ¶ óïi, x{« ki« vÓ¶ hõ¶ã d«¶l hp ãi«¶ã lå quCi kiÖÎ Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ BÊy! ªuæi Ïsp¶ã ¸l©¶ cò¶ã xʵ xØ Îuæi Ϲ ªuyÕÎ ÷ãli. rbc a¶ã ó{íc cl©¶ vps ãi«¶ã lå, s«i d«¶l cñ« Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ B· clʶ Bé¶ã klSµ clï¶ vâ h©¬ Låi, ¶T¶ kli ¶ãle ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ ¶lSc BÕ¶ ÎT¶ Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶, Ïsp¶ã ¸l©¶ ¶ãåi ÎLǬ ¶ã©¬ ãi©y hCÎ, Låi ¶gi: - ªai cg ¬éÎ ý kiÕ¶, ca ¶{m¶ã ¶ãle Låi Bõ¶ã ÎLCcl cø Îai ¶lÐ? ªlÊy Ïsp¶ã ¸l©¶ hp ¶ã{êi cg Îuæi, ªl«¶l ªl«¶l BCµ: - Xi¶ óCc cø d¹y! Ïsp¶ã ¸l©¶ clØ vps ªlõ« ¸lÝ: - ¸lb Êy hp o{ BÖ cñ« Îai. ¸a ãäi Îai hp óCc, Îai B©u dC¬ ¶l˶. ªlai Îõ ¶«y ca cø ãäi hp B¹i c« Bi! Ïy ¼Ó¶ ÎLî¶ ¬SÎ ¶l׶ ªl«¶l ªl«¶l ÎLs¶ã óô¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷l{ vËy Ϋ µlni ãäi cs¶ ¶l·i L«¶l ¶Çy hp ca ki« p?” ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 3. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -180- ªl«¶l ªl«¶l B{« ¬SÎ ¶l׶ ªlõ« ¸lÝ ¶l{ ÎlǬ lái ý kiÕ¶, Låi Bæi hua¶ ãiä¶ã x{¶ã la ¶ã«y: - Ïsp¶ã B¹i c« B· d¹y óns, ÎiÉu ¬uéi xi¶ ¶ãle Îles! Ïy ¼Ó¶ ãiùÎ ¬×¶l, Îù óns ÎlǬ: “÷ãuy Îs! ÷ãuy Îs! ¸s¶ ¶lá ¶Çy ÎlËÎ Îlp quC Bæi, B· ãäi ¶ã«y ÎlÇy Ϋ hp Ïsp¶ã B¹i c« Låi!” ªlËÎ qun hbc Bg Ïsp¶ã ¸l©¶ B©u cg ¶ãê L»¶ã ÎLs¶ã BÇu gc ÎT¶ läc ÎLß ¶ãïc Êy h¹i ¶ãlÜ hS¬ cluyÖ¶ quC Îù Ci ¶l{ ÎlÕ? ¤¶ã Ϋ hiÒ¶ ¶gi víi ªl«¶l ªl«¶l: - ÷Õu ý BÞ¶l hÖ¶l B{ê¶ã ÎLuyÒ¶ h¹i, ¬uï¶ B{îc lîµ ÎC¶ã víi hÖ¶l Îa¶, Îl× clb¶ã Ϋ cò¶ã µlni lsp¶ Îlp¶l Bb¶ã ¶l{ Ω¬ ¶ãuyÖ¶ cñ« óp ¬íi B{îc. ÷l{¶ã Ϋ ι¬ ãCc óá vʶ BÒ klg kl¨¶ vÒ où cluyɶ v˶ hi¶l cöu, Îõ B©y Îíi Ïs« ¾m¶ x« xai lp¶ã ¶ãl׶ dƬ, kla¶ã ¶gi Îíi véi. Ï·y ¶gi Îíi vʶ BÒ, dè hi¶l cöu B· Îíi cl©¶ ¶bi Ïs« ¾m¶ Låi, cò¶ã kla¶ã o«s kliT¶ã ¶æi hT¶ ÎLT¶ Bضl ¶bi ki« ¬p! ªl«¶l ªl«¶l lái: - VËy óiÕÎ hp¬ o«s B{îc ó©y ãiê? ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ÷bi Ïs« ¾m¶ liɬ ÎLë klg hT¶ hS¬, ¶ã{êi ¶ps lmi kЬ vâ ca¶ã hp kla¶ã ÎlÉ hT¶ B{îc Îíi Bضl. ¸ß¶ vʶ BÒ cluyɶ v˶ hi¶l cöu Îl× kla¶ã cg cCcl ã× hp¬ ¶æi. Ïsp¶ã ¸l©¶ ¶gi: - ÷ãspi L«, c߶ cg ¬éÎ cCcl hp Be¬ lpi cïÎ cñ« hÖ¶l Îa¶ xuï¶ã d{íi lîµ ÎC¶ã víi hÖ¶l B{ê¶ã. ÷l{¶ã di lpi cñ« hÖ¶l Îa¶ B· «¶ ÎC¶ã ó«s ¶liTu h©u Låi, ¶«y óç¶ã d{¶ã h¹i Bé¶ã cl¹¬ Îíi Îai e kla¶ã ÎiÖ¶. ªlÊy hêi ¶gi Bg lîµ Î׶l lîµ hý hS¬, ªl«¶l ªl«¶l hs quC klgc hgc vp lái: - VËy óiÕÎ hp¬ ÎlÕ ¶ps ó©y ãiê? Ïsp¶ã ¸l©¶ ¶gi: - ªles ý Îai Îl× ó©y ãiê clØ cg cCcl lá« ÎliTu di ÎlÉ cñ« hÖ¶l B{ê¶ã, Låi B{« Bï¶ã ÎLs lpi cïÎ hT¶ ÎLT¶ Bضl ¶bi «¶ ÎC¶ã, hp Îlu˶ ÎiÖ¶ vp lsp¶ lns lm¶ cn. ªuy kla¶ã ¬uï¶ hp¬ ¶l{ ÎlÕ, ¶l{¶ã ªl«¶l ªl«¶l cò¶ã kla¶ã ¶ãlÜ L« B{îc cCcl ¶ps klCc ÎïÎ lm¶, Bp¶ã µlni ¶ãˬ hÖ ãËÎ BÇu. ªlÕ hp ¬äi ¶ã{êi Bi ¶lÆÎ cñi vp cá kla, lá« ÎliTu di lpi cñ« ¤¶ ÷ãli. ªõ Îluë häÎ h߶㠬Ñ, Låi Îõ óÐ BÕ¶ hí¶, ªl«¶l ªl«¶l lsp¶ Îsp¶ oï¶ã ÎLs¶ã ¬éÎ B¹i ãi« B׶l hua¶ clØ Béc cg ¶lN¶ã Î׶l cn¬ h¹¶l hè¶ã vp va Î׶l ó«s v©y xu¶ã qu«¶l. ÷ãspi ¶ã{êi ¬Ñ L« kla¶ã cg ¬éÎ ¶ã{êi ¶ps ÎlËΠΩ¬ Îl{m¶ã yTu ¶p¶ã cn. ¾uïÎ ¶ãpy, clØ óÞ ¶ã{êi Ϋ ¶l¹s óC¶ã, clÕ diÔu, vp kli¶l kli, v× vËy ¶p¶ã ¬íi cg ¶lN¶ã ÎC¶l ¶ÕÎ quCi dÞ ¶l{ ÎlÕ. ®©y ãiê ÎLa¶ã ÎlÊy ¶ã{êi ¬p ¶p¶ã yTu ¬Õ¶ ¶løÎ Bêi dǶ dǶ ÎiTu Ϋ¶ ÎLs¶ã Bï¶ã hö« lå¶ã, ¶p¶ã ¬íi quC Îl{m¶ã cn¬ ¬p µlôc xuï¶ã BÊÎ klgc hgc Îln¬ ÎliÕÎ. ¼äi ¶ã{êi óiÕÎ kla¶ã ÎlÉ ¶ps kluyT¶ c«¶ vp «¶ ñi ¶æi, Bp¶l BÉ cls ¶p¶ã klgc hgc cls ÎlËÎ B· Bêi, ¶l{ ÎlÕ ¬íi cg ÎlÉ hp¬ Ϋ¶ lsÆc vmi óíÎ Bi ¬éÎ µlǶ ¶ps ¶lN¶ã où Îʬ Îøc, ¶lí Îl{m¶ã ÎLs¶ã h߶ã. Vps ÎLs¶ã ¬iÕu Bæ ¶CÎ, kiÕ¬ B{îc ¬éÎ cCi lò op¶l, clê cls Bï¶ã hö« ÎSÎ lM¶, ªlõ« ¸lÝ ¶lÆÎ lpi cïÎ óá vps, Bs¹¶ vCi l«i vCi, ¬iÖ¶ã hȬ ¶lȬ klʶ: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 4. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -181- - Xi¶ óCc cø yT¶ Ω¬, ÎlÕ ¶ps clCu cò¶ã B{« ÎLs lpi cïÎ ¶Çy hT¶ ÎLT¶ Bضl ¶bi Ïs« ¾m¶ «¶ ÎC¶ã, clCu quyÕÎ kla¶ã µlô hêi µlg ÎlCc cñ« óCc! ªlÊy ¬äi viÖc B· xs¶ã xuai, Ïsp¶ã ¸l©u óns ªlõ« ¸lÝ L»¶ã: - ¸lb¶ã Ϋ µlni Be¬ oï vp¶ã ¶Çy BÕ¶ ÎLʶ ¸öu Gi«¶ã Îضl Gi«¶ã ª©y. ¾Ê¬ V{m¶ã B· µlCi LÊÎ ¶liÒu «¶l e¬ hiT¶ h¹c klSµ cCc Îضl Gi«¶ã ªa, ªLiÕÎ Gi«¶ã, Gi«¶ã ª©y, Ïp ÷«¬, BÉ clê Bîi hbc ªLu¶ã ÷ãuyT¶ klëi où hp µlÝ« ÷«¬ cò¶ã klëi ¶ãlÜ« l{ë¶ã ø¶ã. ViT¶ o{ BÖ c{íµ h¹i B{îc oï vp¶ã ¶Çy, ÎlËÎ hp ca¶ã cñ« o{ BÖ hí¶ hS¬! ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - Qun ÎlËÎ ÎiÉu ¬uéi kla¶ã óiÕÎ oï vp¶ã ¶Çy h¹i qu«¶ ÎLä¶ã ¶l{ vËy! ÷Õu kla¶ã cg l«i vÞ B¹i c« L« c{íµ h¹i, cg µlni B· hp¬ hì lÕÎ B¹i où ¾Ê¬ V{m¶ã Låi kla¶ã? ªlai Ïy ¼Ó¶ ¶gi: - Quý lå ca óiÕÎ B{îc hp ¬«y ¬S¶ hS¬ Låi! Kla¶ã ó«s ãiê clÞu Îlu« «i ó»¶ã hêi ¶gi ¶ps cn, ªl«¶l ªl«¶l ÎLn Bò« ¶ã«y: - ÷Õu Ïsp¶ã B¹i c« kla¶ã Îl©¶ cli¶l lé Îï¶ã oï vp¶ã ¶Çy e¬ e L»¶ã däc B{ê¶ã c߶ xny L« ¶liÒu cluyÖ¶ ¶N« BÊy! rêi ¶gi Bg C¬ clØ Ïy ¼Ó¶ vp ªiÉu ªuÖ B· óÊÎ hùc, lé Îï¶ã kla¶ã ¶æi oï vp¶ã ¶Çy, ¶T¶ ¬íi BÉ cls ¶p¶ã c{íµ B{îc. Ïy ¼Ó¶ BÞ¶l ÎLn hêi clØ ÎLÝcl h¹i, ¶l{¶ã Ïsp¶ã ¸l©¶ B· L« hÖ¶l ¶ãǬ ó»¶ã ¬SÎ, cʬ kla¶ã cls lS¶ B{îc ¶gi ¶N«. ¼éÎ hCÎ o«u, Ïsp¶ã ¸l©¶ ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l: - ViT¶ o{ BÖ vp ¤¶ ca ¶{m¶ã kla¶ã ó˶ viÖc ã×, cè¶ã Bi cn víi clb¶ã Îai Îíi ¸öu Gi«¶ã cls vui? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - ªiÉu BÖ ¬uï¶ hT¶ ÷«¬ Ki¶l clps o{ µlô, xe¬ o{ µlô cg o«i óns ã× kla¶ã? Vp cò¶ã ¶l©¶ ÎiÖ¶ Bi Îl¨¬ ªlai Îlbc Îlbc ¬éÎ ÎlÉ. - ¾{ µlô vp clb ªlai ¾m¶ B· ÎLë vÒ ªliɬ ª©y Låi. rbc ¶Çy qu©¶ vô klȶ cʵ hS¬. ViÖc ¾Ê¬ V{m¶ã B¹i Îʶ ca¶ã, clØ ¶éi ¶«y ¬«i hp µlCÎ Bé¶ã Låi. ªlõ« ¸lÝ ãiùÎ ¬×¶l ¶ãlÜ ÎlǬ: “§g hp Îlêi cm Îlu˶ ÎiÖ¶ BÉ ÎLn Îlè cls cl« Ϋ B©y!” ¼SÎ Bá ¶ãÇu, clp¶ã ¶gi: - ÷Õu vËy, ÎiÉu BÖ µlni vÒ ¶ã«y ªliɬ ª©y yÕÎ kiÕ¶ o{ µlô, kla¶ã Bi ¸öu Gi«¶ã ¶N«. §¹i c« ¶ãlÜ o«s? ¸lp¶ã LÊÎ Îa¶ ÎLä¶ã o{ luy¶l ¶T¶ viÖc ã× cò¶ã µlni lái qu« ý kiÕ¶ o{ luy¶l ÎL{íc. Ïsp¶ã ¸l©¶ ¶gi: - ¾Ê¬ V{m¶ã B¹i cö Îʶ ca¶ã, cǶ dè¶ã LÊÎ ¶liÒu ¶l©¶ Îpi. ªpi ó« hçi h¹c ¶l{ o{ BÖ, ¶Õu L« µlß ÎC ¾Ê¬ V{m¶ã Îl× c߶ ã× ÎïÎ ó»¶ã. ¾«u ¶Çy, v× d©¶ diÖÎ ÎLõ ãi«¶ ÎÆc, clb oH µlni vÊÎ vn ¶liÒu! - Xi¶ B¹i o{ luy¶l d¹y óns cls! - ¸lb hÔ µlе quC. ªlai clb¶ã Ϋ l·y ι¬ óiÖÎ ¶l«u ιi ¶mi B©y! ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 5. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -182- Ïsp¶ã ¸l©¶ ¶gi xs¶ã, qu«y BÇu Bi hua¶, Ïy ¼Ó¶ cò¶ã clps óCi óiÖÎ o{ Îlbc. ªiÉu ªuÖ ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ: - ªlõ« ¸lÝ B¹i c«! ¸lbc «¶l hT¶ B{ê¶ã ¬¹¶l ãiái! ªlõ« ¸lÝ ãËÎ BÇu, ¶gi: - ªai xi¶ ãöi hêi lái Îl¨¬ Îlݬ A¶. ¸lbc ca Îl{î¶ã hé ó׶l «¶! - ¼C e¬ vÓ¶ ¶lSc ¶lë Îíi «¶l hua¶. ÷Õu óiÕÎ «¶l ÎLë ¶T¶ v¹¬ vì vp Îpi ls« ÎlÕ ¶py, ¬C e¬ ÎlÕ ¶ps cò¶ã vui o{í¶ã kla¶ xiÕÎ În. ªlai, e¬ Bi B©y! VCi clps ªlõ« ¸lÝ xs¶ã, ªiÉu ªuÖ véi vp¶ã Buæi Îles Ïsp¶ã ¸l©¶ vp Ïy ¼Ó¶, cè¶ã Bi vÒ µlÝ« ÷«¬. Võ« Bi, ¶p¶ã võ« qu«y BÇu h¹i vÓy Ϋy clps, ªlõ« ¸lÝ cò¶ã dm Ϋy clps h¹i, cls Îíi kli kluÊÎ óg¶ã ó« ¶ã{êi ¬íi Îlai. ªl«¶l ªl«¶l “lõ” ¬éÎ ÎiÕ¶ã Låi ¶gi: - ¾«s «¶l kla¶ã Buæi Îles vÓy Ϋy clps ¶N« Bi? ªlõ« ¸lÝ Bø¶ã ¶ãȶ ¶ã{êi ãi©y hCÎ, kla¶ã liÉu ý ¶ãlÜ« hêi ¶gi ¬gc cñ« ¶p¶ã. ªl«¶l ªl«¶l h¹i ¶gi: - ¾«s «¶l kla¶ã Îles ca Ϋ Bi? ¼p cø vȶ vm huyÕ¶ ÎiÕc ¬·i kla¶ã døÎ ÎlÕ ¶py? ªlõ« ¸lÝ hbc ¶Çy ¬íi l«y, v× hH Bg ¬p ¶p¶ã Îøc ãi˶, hiÒ¶ võ« c{êi võ« ¶gi: - Ïåi ¶lá Îai ¶ãé ¶¹¶, B{îc ¬C ca Ϋ cøu ãibµ. ªai vp ca Ϋ que¶ óiÕÎ ¶l«u Îõ låi c߶ ¶lá vp cò¶ã vui clmi ¬éÎ ¶mi, vÓ¶ quý ¬Õ¶ ¶l«u ¶l{ «¶l e¬ ¬éÎ ¶lp. ªl«¶l ªl«¶l cp¶ã Îøc ãi˶ ÎlT¬, cǬ ¬éÎ l߶ BC, cø B˵ óõ« vps ÎlÒ¬ BC, Bs¬ Bg¬ hö« óËÎ Îu¶ã hT¶. ¼éÎ hCÎ o«u, ¶p¶ã hiÒ¶ ¶gi klCy L»¶ã: - ªlÕ ¬íi ãäi hp “ªl«¶l ¬«i ÎLbc ¬·”, que¶ óiÕÎ ¶l«u Îõ Îuæi c߶ Îlm clø ã×? ¸n¬ ÎlÊy Îݶl ¶ÕÎ ca ¶ä ó{í¶ã óضl, kla¶ã ÎlÉ dè¶ã hý hH kluyT¶ c«¶ ¶æi, ªlõ« ¸lÝ clØ cg cCcl hp¬ Îli¶l. ªl«¶l ªl«¶l ãi˶ dN ¶gi: - ª¹i o«s «¶l víi ca Ϋ cluyÖ¶ ÎLß Î{mi c{êi ¶l{ ÎlÕ? ¼p víi e¬ Îl× cø hú hú clM¶ã ¶gi clM¶ã L»¶ã! - ªai vÓ¶ vui vt ÎLß cluyÖ¶ BÊy clí! - Plni, ¬C ¶ã{êi Ϋ ÎïÎ hS¬, hbc «¶l c߶ ¶lá B· cøu «¶l, Îl{m¶ã «¶l. ¸ß¶ Îai Îl× kla¶ã cg ¬C ¶l{ ¶ã{êi Ϋ! ÷gi Îíi Bg, ªl«¶l ªl«¶l h¹i BÉ cls ãiäÎ hÖ Îua¶ Lmi. ªlõ« ¸lÝ véi kluyT¶ ãini L»¶ã: - ªlai, ca Bõ¶ã ¶T¶ ãië cCi ÎC¶l ÎiÉu Îlm L« ¶N«. ¸lb¶ã Ϋ cǶ µlni óp¶ BÞ¶l xe¬ o«u ¶Çy clb¶ã Ϋ µlni hp¬ ¶lN¶ã ã×. ¼ÆÎ B«¶ã ¶lîÎ ¶l¹Î, óç¶ã d{¶ã Bá hiÒ¶, ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - ¸ß¶ óp¶ BÞ¶l cCi ã× ¶N«? A¶l Îl× Buæi Îles e¬ ªiÉu ªuÖ. ¸ß¶ Îai, kt B«u klæ ¶Çy, oH Bi µliTu ó¹Î ¶mi cl©¶ ÎLêi ãgc óiɶ. ªlõ« ¸lÝ kla¶ã óiÕÎ ÎLn hêi L« o«s, ÎLs¶ã h߶ã ouy Îݶl, ó©y ãiê hp¬ ÎlÕ ¶ps ¬p xÕµ BÆÎ cls ca óÐ ÎLt Îuæi ¶Çy B{îc yT¶ æ¶? Qun ÎlËÎ hp ¶«¶ ãini! ªlÊy clp¶ã kla¶ã ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 6. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -183- ¶gi ¶¨¶ã ã× cn, ªl«¶l ªl«¶l Bø¶ã dËy, ó{¶ã hua¶ cCi clܶ Bù¶ã ÎLs lpi cïÎ cñ« ¬Ñ, qu«y BÇu Bi ÎlM¶ã. ªlõ« ¸lÝ véi lái: - E¬ Bi B©u ÎlÕ? ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - A¶l BÉ ¬Æc Îai! ÷p¶ã cø Îles µl{m¶ã ®Sc ¬p Bi. ®ÊÎ BSc dÜ, ªlõ« ¸lÝ Bp¶l µlni Îles o«u. ¾uïÎ däc B{ê¶ã, ¶p¶ã kla¶ã ¶gi ¶¨¶ã ¶ö« hêi, ªlõ« ¸lÝ cg ý ãîi cluyÖ¶, ¶p¶ã vÓ¶ hp¬ Îli¶l ¶l{ Îl{ê¶ã. Kli Îíi ÎLʶ Ki¬ Ïs«, ªl«¶l ªl«¶l ¬u« ¬ò vp quǶ Cs, cni ÎL«¶ã Bp¶ a¶ã. ®iÕÎ ¶p¶ã L« Bi véi vp¶ã, óT¶ ¶ã{êi ÎÊÎ kla¶ã o½¶ ÎiÒ¶, ¶l©¶ hbc ¶p¶ã Bi µlï, ªlõ« ¸lÝ ¶lÐÎ l«i Îlsi vp¶ã vps ÎLs¶ã óäc Cs cñ« ¶p¶ã. Kli ÎLë vÒ, ¶p¶ã h¹i Be¬ vp¶ã o«¶ã ÎLn clí kla¶ã clÞu hÊy. §T¬ la¬ Bg, ¶p¶ã hp¬ B¹s clÝcl ÎLé¬ B{îc ¶¨¬ ÎL¨¬ h¹¶ã ó¹c ιi ¬éÎ ¶lp µlb lé ¶ä. ¾C¶ã la¬ o«u, vô C¶ Bg B· Bå¶ klSµ Îlp¶l Ki¬ Ïs«. ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ ¶p¶ã B· L« Ϋy lp¶l Bé¶ã, clØ cg cl«u ¬py hSc BÇu, clí kla¶ã dC¬ ÎLCcl ¬gc ¶p¶ã ¶ö« hêi. Dè hp ¶ã{êi cg vâ ca¶ã Îl{î¶ã Îlƶã ÎlËÎ, ¶l{¶ã Bïi µlg víi ¬éÎ ca ãCi klg ÎC¶l ¶l{ vËy, ªlõ« ¸lÝ cò¶ã µlni óg Ϋy clÞu lp¶ã. ¼uï¶ dè¶ã hêi hH T¬ dÞu BÉ v«¶ hm¶ ¶p¶ã, Îl× clp¶ã kla¶ã ¬uï¶ ¬ÊÎ oÜ diÖ¶ ¶l{ ÎlÕ! ¸ß¶ óá ¬Æc ¶p¶ã, kla¶ã BÕ¬ xØ« Îíi ¶N«, ªlõ« ¸lÝ kla¶ã Bp¶l ¶lÓ¶ Ω¬ BÉ cls ¬éÎ ÎliÕu ¶N ca Bm¶ µlni Bi h«¶ã ó¹Î ãi«¶ã lå. ÷ãlÜ hui ¶ãlÜ Îíi, clp¶ã kla¶ã óiÕÎ hp¬ ÎlÕ ¶ps cls µlni. Ïa¬ Bg, l«i ¶ã{êi Lêi klái Îlp¶l Ki¬ Ïs«, B«¶ã Bi vÒ ªlp¶l ÷ãlÜ«. ¤¶ ªl«¶l ªl«¶l lˬ lùc Bi ÎL{íc, ªlõ« ¸lÝ vÓ¶ hHs BHs Îles o«u. ®ç¶ã ¬©y Be¶ kÐs Îíi, l«i ¶ã{êi BÒu óiÕÎ ÎLêi oSµ ¬{« Îs, véi Lns cM¶ã Bi cls ¬«u. ÷l{¶ã ¬íi Bi B{îc ¶¨¬ dƬ, ¬{« Bæ xuï¶ã ¶l{ ÎlCc ¶{íc. ªlõ« ¸lÝ ÎC¶l cȶ Îl˶, hbc ¶ps cò¶ã Be¬ Îles cliÕc dè. ¸ß¶ ªl«¶l ªl«¶l ¶ã¹i cǬ dè µliÒ¶ µløc, ¶T¶ kla¶ã Be¬ Îles Bp¶l µlni ãië kli¶l ca¶ã L« cl¹y. ®ùc ¶løÎ l«i óT¶ B{ê¶ã kla¶ã cg B׶l ¬iÕu ã× cn. ªlÊy ¶p¶ã dè¶ã kli¶l ca¶ã µlg¶ã cl¹y, ªlõ« ¸lÝ cò¶ã µlni Lns cM¶ã Buæi Îles. Kli Îíi c¹¶l ¶p¶ã, hiÒ¶ B{« dè cls ¶p¶ã dè¶ã ¶l{¶ã ¶p¶ã BÈy dè L« kla¶ã cǬ. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ¸lb ªl«¶l, clb¶ã Ϋ hp «¶l e¬ kÕÎ ¶ãlÜ«, B· ÎlÒ oï¶ã clÕÎ cg ¶l«u, lä« µlbc cè¶ã clÞu, ιi o«s ó©y ãiê clb h¹i ãi˶ «¶l ¶l{ ÎlÕ? ªlÊy clp¶ã ¶gi ¶l{ vËy, ªl«¶l ªl«¶l óíÎ ói˶ ÎLn hêi: - A¶l ¬uï¶ Îai kla¶ã ãi˶, µlni ¶ãle Îles Îai ¬éÎ BiÒu ¶Çy. - ¸lb cø ¶gi Bi, ¬{êi BiÒu «¶l cò¶ã xi¶ Îles. - ªõ ¶«y ÎLë Bi, «¶l kla¶ã B{îc ãƵ ¬ÆÎ A¶ ca ¶{m¶ã vp ¬C ca Ϋ ¶N«. ÷Õu «¶l ¶l˶ hêi, e¬ xi¶ hçi «¶l ¶ã«y. ÷gi xs¶ã, ¶p¶ã ¶lÕcl ¬Ðµ c{êi hiÒ¶. ªlõ« ¸lÝ klg xö quC, clp¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: “¼Ñ cs¶ ¶p¶ã ªiÉu ªuÖ cg m¶ víi ¬×¶l, o«u ¶Çy ÎlÕ ¶ps Ϋ cò¶ã kiÕ¬ cCcl óCs BÒ¶. ÷«y va duyT¶, va cí ÎLC¶l ¬ÆÎ kla¶ã ãƵ ¶ã{êi Ϋ, ¶l{ ÎlÕ o«s B{îc.” ¸lp¶ã hp ¶ã{êi ÎlËÎ Îlp ÎLu¶ã Îlp¶l, kla¶ã ÎlÉ hõ« dïi ¶p¶ã ¬p cø ¶l˶ óõ« Bi cls B{îc T¬ cluyÖ¶. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 7. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -184- V× vËy, clp¶ã µl©¶ v©¶ kla¶ã óiÕÎ ÎLn hêi ÎlÕ ¶ps cls µlni. ªlÊy ÎlÕ, ªl«¶l ªl«¶l ãië ¬ÆÎ hiÒ¶: - ªai óiÕÎ ¬p, cg kli ¶ps «¶l ¶ì óá e¬ ªiÉu ªuÖ cñ« «¶l! ÷gi xs¶ã, ¶p¶ã h¹i qu«y BÇu cl¹y ÎlM¶ã. ªlõ« ¸lÝ véi ãäi: - ¸lb ªl«¶l, clb ªl«¶l! ªl«¶l ªl«¶l cø cS¬ BÇu cl¹y, kla¶ã clÞu Bø¶ã h¹i. ¸l¹y B{îc ¬éÎ qu·¶ã, ÎlÊy óT¶ B{ê¶ã cg cCi B׶l ¶ãlØ ¬CÎ, ¶p¶ã cl¹y ÎlM¶ã vps. ªlõ« ¸lÝ cò¶ã cl¹y Îles vps. ªLêi ¶g¶ã ¶ùc, ¶p¶ã h¹i ¬Æc Cs Bm¶ LÊÎ ¬á¶ã, ¶«y óÞ ¶{íc ¬{« {íÎ BÓ¬, Cs quǶ dݶl oCÎ vps ¶ã{êi, ÎLa¶ã LÊÎ klg csi, ¶p¶ã xÊu læ quC, ãôc BÇu xuï¶ã h«¶ c«¶ B׶l võ« klgc võ« kTu ãps: - A¶l cø óSÎ ¶¹Î Îai! A¶l cø óSÎ ¶¹Î Îai! ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ: “r¹ ÎlËÎ! ¼×¶l cg óSÎ ¶¹Î ¶p¶ã låi ¶ps B©u?” ªuy vËy, clp¶ã vÓ¶ clÞu Bù¶ã kla¶ã c·i h¹i, cëi Cs dpi L«, µlñ hT¶ ÎLT¶ ¶ã{êi ¶p¶ã. ÷lê cliÕc dè, Cs clp¶ã kla¶ã óÞ {íÎ. ÷ãlÜ BÕ¶ cCi clÕÎ ói BCÎ cñ« ¬Ñ ¶p¶ã, ¶p¶ã h¹i cp¶ã klgc hí¶ lm¶ ÎL{íc. ªlõ« ¸lÝ cuï¶ã quÝÎ cn hT¶, kla¶ã óiÕÎ hp¬ ÎlÕ ¶ps cls µlni. ¼éÎ hCÎ o«u, ¬{« ι¶l dǶ, ªl«¶l ªl«¶l vÓ¶ klgc kla¶ã døÎ. ÷p¶ã B{« ¬SÎ ¶l׶ ÎLé¬ Îl× ªlõ« ¸lÝ B«¶ã ¶l׶ ¬×¶l, véi qu«y BÇu ÎiÕµ Îôc klgc ¶l{ ÎL{íc. ªlõ« ¸lÝ Bp¶l hiÒu kla¶ã ¶gi ã× ¶N«, vp ¶ãlÜ ÎlǬ: “ªlö xe¬ ca cg ó«s ¶liTu ¶{íc ¬SÎ ¶ps?” Ï«i ¶ã{êi B«¶ã cǬ cù kla¶ã «i clÞu BÊu dÞu ÎL{íc, óç¶ã cg ÎiÕ¶ã cl©¶ ë µlÝ« ®Sc Bi Îíi. ¼éÎ Îl«¶l ¶iT¶ ¶lp ¶a¶ã Bì ¬éÎ ÎliÕu µlô Bi vps ÎLs¶ã B׶l. ªliÕu µlô Bg B«¶ã B«u ï¬, LT¶ LØ hua¶ ¬å¬. ÷a¶ã d©¶ ¶ä l׶l ¶l{ hp clå¶ã ¶p¶ã, L« vt LÊÎ Îl{m¶ã vî, cø «¶ ñi hua¶ ¬å¬. ªlÊy cg ¶ã{êi h¹ vps, ªl«¶l ªl«¶l véi ¶Ý¶ ¶ã«y. ªlõ« ¸lÝ oùc ¶ãlÜ L« ¬éÎ kÕ: “ª« Îlö cCcl ¶py xe¬.” ¼éÎ hCÎ o«u, Bai vî clå¶ã ¶lp ¶a¶ã Bì ¶l«u Bi L« klái B׶l. ªl«¶l ªl«¶l ÎlÊy ¬{« B· ι¶l lM¶, B«¶ã BÞ¶l oö« os¹¶ Bi, ªlõ« ¸lÝ óç¶ã kTu: - ïi clp! ïi clp! ªl«¶l ªl«¶l ãiùÎ ¬×¶l oî l·i, qu«y BÇu h¹i, ÎLa¶ã ÎlÊy clp¶ã B«¶ã a¬ óô¶ã ¶ãåi xô¬ xuï¶ã, vé cl¹y h¹i xe¬. ÷lê ¶éi ca¶ã Îi¶l xns, ªlõ« ¸lÝ clØ v˶ lmi ¬éÎ cCi hp BÇu ÎLC¶ ¬å lai clny L« ¶l{ ÎS¬. ªl«¶l ªl«¶l oî quC, véi lái: - rp¬ o«s ÎlÕ? A¶l B«u óô¶ã BÊy p? ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “§· ãin óé Îl× µlni ãin óé Îíi cè¶ã.” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã v˶ h¹i lmi hp¬ óÕ ÎSc cCc yÕu luyÖÎ h¹i, ªl«¶l ªl«¶l oê Ϋy clp¶ã ÎlÊy h¹¶l ¶l{ oSÎ BC cp¶ã lsn¶ã oî ÎlT¬. ªlÊy ªlõ« ¸lÝ óç¶ã B«u ¶Æ¶ã, ªl«¶l ªl«¶l oî l·i quC, véi lái: - A¶l hp¬ o«s ÎlÕ? §«u ë B©u? ªlõ« ¸lÝ clØ LT¶ Ǭ Ü clí kla¶ã clÞu ÎLn hêi ¶p¶ã. rs oî quC, ªl«¶l ªl«¶l h¹i klgc. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ¸lb ªl«¶l mi! ®Þ¶l cñ« Îai kla¶ã klái B{îc B©u. ¸lb BÉ ¬Æc Îai. ¸lb cø hT¶ B{ê¶ã ¬éÎ ¬×¶l Bi! ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 8. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -185- - ¾«s óç¶ã Îù d{¶ã «¶l h¹i B«u ÎlÕ ¶Çy! ªlõ« ¸lÝ hp¬ L« óé yÕu lmi yÕu oøc ÎLn hêi: - ªõ Îluë ¶lá, Îai cg clø¶ã óÞ¶l hp... kla¶ã ÎlÉ ¶ps clÞu ¶æi où Îøc Îïi B{îc... ¶Õu «i hp¬ Îai óùc ¬×¶l, hs ¶ãlÜ ¬éÎ cCi, hp B«u Îi¬ B«u óô¶ã hiÒ¶... ïi ÎLêi mi! §«u quC! clÕÎ ¬ÊÎ Îlai! rbc ¶Çy, kla¶ã c߶ BÉ ý Îíi “¶«¬ ¶N Îlä Îlä óÊÎ Îl©¶” ¶N«, ªl«¶l ªl«¶l a¬ clsp¶ã hÊy clp¶ã, xs« ¶ãùc xs« óô¶ã hua¶ Ϋy. ®Þ ¶p¶ã a¬ ¶l{ vËy, ªlõ« ¸lÝ ¶ã{î¶ã quC, Bp¶l µlni BÉ yT¶, clí kla¶ã dC¬ klC¶ã cù, ªl«¶l ªl«¶l võ« klgc võ« ¶gi: - ªlõ« ¸lÝ B¹i c« mi! Ds e¬ ¬p ¶T¶ cn. Xi¶ «¶l Bõ¶ã ãi˶ e¬ ¶N«! ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ: “÷Õu Ϋ kla¶ã ÎiÕµ Îôc ãin óé, ¶p¶ã oH cls Ϋ hp ¶ã{êi kla¶ã Bø¶ã BS¶, ¬{î¶ ÎlÕ cÇu hîi.” §· cìi ÎLT¶ h{¶ã læ, clp¶ã Bp¶ã µlni cbi BÇu LT¶ LÜ: - ¸g hH Îai clÕÎ ¬ÊÎ! ¸lb cla¶ cÊÎ Îai xs¶ã, hp¬ m¶ óCs Îi¶ cls B¹i o{ luy¶l Îai l«y! ¸p¶ã ãin d¹¶ã, cp¶ã hp¬ ¶l{ ÎlËÎ, clp¶ã cø µlni cï ¶lÞ¶ cls klái µl× c{êi. ªl«¶l ªl«¶l vÓ¶ klgc: - A¶l kla¶ã ÎlÉ clÕÎ B{îc! A¶l cg óiÕÎ B©u, e¬ ãin óé lê¶ ãi˶ BÉ cläc Îøc «¶l BÊy clí! ¾ù ÎlËÎ, h߶ã e¬... h߶ã e¬ vÓ¶ yTu «¶l. ÷Õu «¶l clÕÎ, e¬ cò¶ã kla¶ã ÎlÉ ¶ps oï¶ã B{îc ¶N«! ªlõ« ¸lÝ ki¶l l·i ¶ãlÜ ÎlǬ: “ªlÕ L«, ¶p¶ã B· yTu Ϋ!” §©y hp hǶ BÇu ÎiT¶ ¬p clp¶ã B{îc liÉu ÎlÕ ¶ps hp l{m¶ã vÞ cñ« Ci Î׶l, ¶T¶ ÎLs¶ã h߶ã clp¶ã cg ¬éÎ cn¬ ãiCc h¹ hè¶ã hp vui ¬õ¶ã vp cò¶ã hp xÊu læ. V× vËy, clp¶ã cø ¶ã©y ¶ã{êi L«, kla¶ã ¶gi ¶ö« hêi. ª{ë¶ã clp¶ã oSµ clÕÎ BÕ¶ ¶mi ÎlËÎ, ¶p¶ã cp¶ã a¬ clÆÎ hÊy clp¶ã, ¬iÖ¶ã Îl× kTu ãäi: - §¹i c«! §¹i c« Bõ¶ã clÕÎ! ÷ãöi ÎlÊy lmi Îlë cñ« ¶p¶ã Îlm¬ cñ« ls« h«¶, clp¶ã óua¶ã ¶lò¶ ¶ã{êi Îù« vps h߶㠶p¶ã, ¶ã©y ¶ãÊÎ ¶l{ kt ¬ÊÎ lÕÎ lå¶ vÝ«. ÷l{¶ã clp¶ã ãiùÎ ¬×¶l Îضl ¶ãé ¶ã«y, Îù óns ÎlǬ: “ªlè cl« cl{« ÎLn, kla¶ã ÎlÉ ¶ps ¶ãlÜ Îíi Î׶l yTu B{îc. Vn h¹, Ϋ hp B¹i ÎL{î¶ã µlu qu«¶l ¬i¶l clC¶l B¹i, kla¶ã ¶T¶ hõ« ã¹Î ¬éÎ ÎliÕu ¶N« yÕu Buïi ¶l{ ÎlÕ!” rbc Êy, ªl«¶l ªl«¶l h¹i ãäi: - E¬ Îøc ãi˶ ãin dïi BÊy, «¶l Bõ¶ã cg cls hp ÎlËÎ. ªlõ« ¸lÝ cn c{êi Låi ¶gi: - ªai cò¶ã ï¬ B«u ãin dïi BÊy, e¬ Bõ¶ã cg cls hp ÎlËÎ! ªl«¶l ªl«¶l ¶ãȶ ¶ã{êi ãi©y hCÎ óç¶ã Bø¶ã dËy, ÎCÎ hua¶ ¬éÎ cCi. ®Þ BC¶l ¬¹¶l quC, ¬SÎ ªlõ« ¸lÝ ls« hT¶, clØ ÎLa¶ã ÎlÊy ¶lN¶ã Îi« hö«. ªl«¶l ªl«¶l a¬ ¬ÆÎ, cbi BÇu Bi hiÒ¶. ªlõ« ¸lÝ ¶ãm ¶ãCc kla¶ã liÉu ιi o«s, ¶ãlÜ ÎlǬ: “Võ« Låi, ¶p¶ã ¶gi yTu Ϋ hS¬, ¶Õu Ϋ clÕÎ ¶p¶ã cò¶ã kla¶ã ÎlÉ oï¶ã! ¾«s óç¶ã d{¶ã ¶p¶ã ãië ¬ÆÎ BC¶l Ϋ ¶l{ vËy?” ¸lp¶ kla¶ã liÉu ÎlÊu Ω¬ où cñ« ¶p¶ã, cø Bi Îles o«u. ªCÎ clp¶ã ¬éÎ cCi, cm¶ ãi˶ B· dÞu óíÎ lM¶, ¶p¶ã cn¬ ÎlÊy klsCi va cè¶ã. ªLa¶ã ÎlÊy ¬C óT¶ ÎLCi cñ« clp¶ã Bá ã«y vp liÖ¶ Lâ vÕÎ ¶¨¬ ¶ãg¶ Ϋy cñ« ¬×¶l, ªl«¶l ªl«¶l LÊÎ ©¶ l˶ ¶l{¶ã cò¶ã klsCi clÝ ¶N«. ÷ãlÜ Îíi B· va ý Îlæ hé lÕΠΩ¬ où víi clp¶ã, ¶p¶ã cn¬ ÎlÊy võ« xÊu læ ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 9. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -186- võ« klg clÞu. ¸liÒu Îïi la¬ Bg, Bi Îíi ÷ãlÜ« ¤, ¶p¶ã vps ÎLä ¬éÎ klCcl BiÕ¬, Låi L« ¨¶ cm¬. ªlõ« ¸lÝ cò¶ã ¶ãåi vps óp¶ ¨¶ Bg, ªl«¶l ªl«¶l ¬Ø¬ c{êi: - ¸ø ¬Æc B©y Bi, Îles oCÎ ¶ã{êi Ϋ ÎlÕ ¶Çy ÎlËÎ BC¶ã ãlÐÎ quC! ªlõ« ¸lÝ oê ¬C Låi ¶gi: - ®ô¶ã Îai B«u hp B«u ãin liÖu, c߶ cCi ¬C ¶Çy ¬íi B«u ÎlËÎ où. ªl«¶l ªl«¶l klsCi clÝ c{êi å, ÎlÕ hp l«i ¶ã{êi h¹i lß« lns ¶l{ ÎL{íc. ¸m¬ xs¶ã, ÎLß cluyÖ¶ µliÕ¬ ¬éÎ hbc, Låi «i vÒ µl߶㠶ã{êi ¶Êy ¶ãñ. ªlÊy clp¶ã Bïi xö víi ¬×¶l lß« ¶l· vp cg hÔ Bé ¶l{ vËy, ªl«¶l ªl«¶l ¬õ¶ã ÎlǬ. ¾C¶ã ¶ãpy la¬ o«u, võ« ¶ãñ dËy, ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ¸lb ªl«¶l, viÖc Îlø ¶løÎ clb¶ã Ϋ µlni hp¬ hp B{« lpi cïÎ óCc ãCi hT¶ ¶bi Ïs« ¾m¶ «¶ ÎC¶ã. - V©¶ã, ¶l{¶ã ιi o«s «¶l Î׬ L« B{îc di cïÎ cñ« ó« e¬ ÎlÕ? - ¸luyÖ¶ ¶py BÉ kli Bi B{ê¶ã, Îai ¶gi cls ¬p ¶ãle. Ï«i ¶ã{êi Bi vÒ µlÝ« ®Sc, ªlõ« ¸lÝ Be¬ cluyÖ¶ cs¶ B{êi {mi (klØ BéÎ) hp¬ ÎlÕ ¶ps Î׬ ÎlÊy l«¶ã ¶bi, Låi clp¶ã vps ÎLs¶ã l«¶ã, ÎLa¶ã ÎlÊy x{m¶ã cïÎ, Bps ÎlÊy léµ oSÎ vp lä« Bå, v©¶ v©¶, kÉ cn cls ¶p¶ã ¶ãle. ªlõ« ¸lÝ võ« kÉ ÎiÕµ Îíi cluyÖ¶ ªL{m¶ã Xu©¶ ¸öu vp ÎT¶ Ïß« Îl{î¶ã, ªl«¶l ªl«¶l hiÒ¶ Lè¶ ¬×¶l oî l·i ¶gi: - ªT¶ ªL{m¶ã Xu©¶ ¸öu hp Bå BÖ cñ« a¶ã ª{ e¬, ÎC¶l LÊÎ ãi«¶ Cc. ¸ß¶ ÎT¶ Ïß« Îl{î¶ã Bg cg µlni ãiN« ¬ÆÎ cg cCi ÎlÑs kla¶ã? - Plni clݶl y BÊy. - ªT¶ y hp ÷ãé ¢¶, Bå BÖ cñ« a¶ã Ï«i e¬. ªõ kli ó« e¬ ¬ÊÎ ÎÝcl, cCc a¶ã e¬ µlCi ¬{êi ¬Êy BÖ Îö BSc hùc Bi Î׬ kiÕ¬ klSµ ¬äi ¶mi. ¸ø cCcl ó« ¶¨¬, clb¶ã µlni vÒ óCs cCs ¬éÎ hǶ. Ï«i ÎT¶ Êy Béc Cc, ãi«¶ xns kla¶ În. ¸lb¶ã clÕÎ ¶l{ vËy ÎlËÎ hp BC¶ã hS¬!... ®« e¬ ¬ÊÎ Låi ¬p c߶ dè¶ã kÕ ãiÕÎ B{îc kt BÞcl, ÎlËÎ hp Îpi ó« quC! - ¾«u kli lä óiÕÎ Îai cg clbÎ hiT¶ qu«¶ víi óCc ÎL«i, ÎlÕ ¶ps clb¶ã cò¶ã oH hè¶ã kiÕ¬ Îai ÎlËÎ LCs LiÕÎ. - ÷l{¶ã lä cg Bñ Îpi l¹ ¶æi «¶l B©u ¬p «¶l µlni hs ¶ã¹i? ÷Õu ó« e¬ c߶ oï¶ã, ÎLa¶ã ÎlÊy «¶l BC¶l lä Îmi óêi ¶l{ vËy, ÎlÕ ¶ps cò¶ã ¬õ¶ã hS¬... õ, µlni BÊy, ¬C e¬ B· ÎLa¶ã ÎlÊy, ÎlÉ ¶ps cò¶ã kÉ h¹i cls ó« e¬ l«y... «¶l B{« cls e¬ xe¬ óbÎ ÎÝcl cñ« ó« e¬! ªlõ« ¸lÝ B{« óøc lä« Bå cls ¶p¶ã xe¬, Låi ¶gi: - §©y hp vËÎ cñ« ó« clb BÉ h¹i, Îai ÎL«s ÎLn cls clb ¬íi µlni. ªLa¶ã ÎlÊy óbÎ ÎÝcl cñ« Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶, ªl«¶l ªl«¶l võ« B«u h߶ã, võ« vui ¬õ¶ã. ªõ Bg, lÔ BÕ¶ ¶mi ¶ps ¶ãlØ cl©¶ hp ¶p¶ã hÊy óøc lä« Bå L« xe¬ vp vuïÎ ve. ¼éÎ la¬, Bi Îíi ªè¶ã Gi«¶ã, ªl«¶l ªl«¶l óç¶ã lái: - §Õ¶ ÷«¬ Ki¶l, clb¶ã Ϋ l·y Bi Bps óns vËÎ ÎL{íc ¶lÐ? ªlõ« ¸lÝ ¶ã¹c ¶liT¶: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 10. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -187- - ®ns vËÎ ¶ps? ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - ®øc lä« Bå cñ« ó« e¬ clM¶ã ¶gi Lâ: “ªLä¶ã óns cli Bå” hp ã×? ®« e¬ c߶ dƶ, ¶ã{êi ¶ps Î׬ kiÕ¬ B{îc vËÎ óCu µlni Îƶã h¹i cls ¬C e¬ ¬{êi v¹¶ h¹¶ã vp¶ã. ÷l{ vËy, ¶lN¶ã óns vËÎ cla¶ ãiÊu ki« ÎÊÎ µlni quý ãiC hS¬? ÷ãÓ¬ ¶ãlÜ ãi©y hCÎ, ªlõ« ¸lÝ BCµ: - ªuy vËy ¶l{¶ã clb¶ã Ϋ l·y ¶T¶ hp¬ viÖc clC¶l BC¶ã cñ« Ϋ ÎL{íc B·! rbc ¶py, ÎLs¶ã h߶ã clp¶ã clØ ¬uï¶ ãƵ o{ µlô xs¶ã hp Bi óCs Îlè cls cl« ¶ã«y. ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - ®©y ãiê B· cg o½¶ lä« Bå, clb¶ã Ϋ Bi kiÕ¬ ¶ã«y oï cl©u óCu ki«, e¬ ÎliÕÎ Î{ë¶ã cln ¬ÊÎ ó«s ¶liTu Îlêi ãiê cñ« clb¶ã Ϋ B©u! - ¸lb¶ã Ϋ hÊy B{îc cl©u óCu, vp¶ã ó¹c ó©y ãiê BÉ hp¬ ã×? ¸lb ªl«¶l, Îai kluyT¶ clb ¶T¶ Îl«y Bæi lM¶ Ω¬ Îݶl, Bõ¶ã ¶T¶ Îl«¬ vä¶ã vps ¶lN¶ã cñ« óCu Êy! ªiÕµ Îles Bg, clp¶ã c߶ kluyT¶ ªl«¶l ªl«¶l ¬éÎ låi ¶N«. ÷p¶ã óùc ¬×¶l, óÜu ¬ai, µlå¶ã ¬å¬, lê¶ ãi˶ vp kla¶ã ¨¶ cm¬ cliÒu _????_ ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - §¹i c«! E¬ ¬íi hÊy cg l«i ¶ãl׶ h¹¶ã vp¶ã cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã ¬p lä B· hs oî BÕ¶ ¶çi µlni ¶lê B¹i o{ luy¶l cñ« «¶l Îl©¶ cli¶l Bi hÊy h¹i! ª¹i o«s ¾Ê¬ V{m¶ã h¹i kes kiÖÎ BÕ¶ ÎlÕ? - ¾Ê¬ V{m¶ã cg µlni hp ¶ã{êi kes kiÖÎ ¶l{ clb Î{ë¶ã B©u! A¶l B· B{îc ãƵ a¶ã Ϋ Låi. rp ¶ã{êi LÊÎ kli¶l Îpi ÎLä¶ã ¶ãlÜ«, a¶ã Ϋ clØ hs ãini ÎLõ B«u klæ cls d©¶ clb¶ã. ¸ß¶ LiT¶ã a¶ã Ϋ Îl× LÊÎ ÎiÕÎ kiÖ¬. §g ¬íi ÎlËÎ hp B¹i «¶l lè¶ã, B¹i lps kiÖÎ. ¾ï vp¶ã l«i ¶ãl׶ h¹¶ã Bg, a¶ã Ϋ B«¶ã cǶ dè¶ã Îíi, ÎÊÎ ¶liT¶ kla¶ã kli ¶ps clÞu BÉ cls ¬ÊÎ Bi ¬éÎ cCcl dÔ d·i ¶l{ ÎlÕ! ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - A¶l ¶gi LÊÎ µlni. ÷Õu clb¶ã Ϋ d{¶ã cls a¶ã Ϋ l«i v¹¶ h¹¶ã vp¶ã, lsÆc hp l«i ÎL¨¬ v¹¶ h¹¶ã vp¶ã, l«i ¶ãl׶ v¹¶ h¹¶ã vp¶ã. A¶l óns ¶l{ ÎlÕ cg ¶T¶ kla¶ã? ¼éÎ hêi cn¶l Îضl ªlõ« ¸lÝ, clp¶ã ¬õ¶ã quC, quT¶ cn µlе ÎSc, ¶S¬ clÆÎ hÊy l«i Ϋy ªl«¶l ªl«¶l: - ¸lb ªl«¶l, Îai ÎlËÎ u ¬T quC. ¼«y hp cg clb ¶lSc ¶lë cls, ÎlËÎ cC¬ m¶ clb quC! ªl«¶l ªl«¶l LbΠΫy h¹i, ÎLn hêi: - E¬ kla¶ã dC¬! ¾«u ¶Çy clØ ¬s¶ã «¶l ÝÎ cl{ëi óíi hp e¬ B{îc ¬·¶ ¶ãuyÖ¶ hS¬ Låi! ªlõ« ¸lÝ véi c{êi ¶Þ¶l: - ÷Õu clb¶ã Ϋ Bps B{îc oï vp¶ã ó¹c cl©u óCu Bg, Be¬ BÕ¶ cls ¾Ê¬ V{m¶ã Îl× kla¶ã klCc ã× clb¶ã Ϋ B· ó«¶ ©¶ luÖ cls d©¶ clb¶ã. Ï«i ¶ã{êi ¶ãåi óT¶ óê B{ê¶ã, ãië lä« Bå L« xe¬ cls kü, ÎlÊy ÎLs¶ã lä« Bå cg vt ¬éÎ kluyT¶ Bá, óT¶ c¹¶l cg clb ÎlÝcl: “÷ãôy Quïc ¸a¶ã Plñ” óï¶ clN. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 11. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -188- ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ®ns Îp¶ã ë d{íi BÊÎ ¬éÎ c¨¶ µl߶ã ls«¶ã ÎLs¶ã µlñ ÷ãôy Quïc ¸a¶ã, Bps xuï¶ã klC o©u, ¬ë Îʬ µln¶ ó»¶ã oSÎ hT¶, ÎlÊy ¬{êi cliÕc l߬ ó»¶ã oSÎ LÊÎ hí¶. §g hp ¶lN¶ã l߬ vp¶ã ó¹c cl©u óCu BÊy... - ®©y ãiê, clb¶ã Ϋ Îíi ÷«¬ Ki¶l, kiÕ¬ B{îc ÷ãôy Quïc §å¶ã µlñ hp hÊy B{îc kls Îp¶ã Bg ¶ã«y. - ÷ãôy Quïc ¸a¶ã hp µls¶ã liÖu cñ« §¹i Î{í¶ã qu©¶ ªõ oö. ¤¶ã Ϋ hp vÞ B¹i ÎlǶ cg ca¶ã ¶løÎ víi óæ¶ ÎLiÒu. VËy Îl× µlñ cñ« a¶ã Ϋ µlni Îs hí¶ hS¬. Dè vps B{îc ÎLs¶ã µlñ, clb¶ã Ϋ Bps hÊy kls Îp¶ã kÕcl oè Êy, cò¶ã kla¶ã µlni hp cluyÖ¶ dÔ. - ®©y ãiê clb¶ã Ϋ cø BsC¶ oua¶ã, Îݶl l·s ¬·i cò¶ã va cè¶ã. ¸li ó»¶ã l·y Îíi ÷«¬ Ki¶l ÎL{íc, Låi Îèy cm ø¶ã óiÕ¶ o«u. ¼Êy ¶ãpy o«u, l«i ¶ã{êi B· Bi Îíi Îlp¶l ÷«¬ Ki¶l. ÷mi B©y Îlp¶l µlï hí¶ ¶løÎ ¶{íc ªLu¶ã Ïs«, vp cò¶ã hp clç kl«i cïÎ kiÕ¶ h˵ Îlñ Ba cñ« ¼i¶l ªlCi ªæ. ÷ãspi Îlp¶l h¹i cg cCc h¨¶ã ÎȬ cñ« cCc vu« clb« ÎLiÒu ¶lp ¼i¶l. rbc ¶py, Îuy ãƵ Îlêi hs¹¶, ÷«¬ Ki¶l vÓ¶ µlå¶ ls« va cè¶ã. Ï«i ¶ã{êi ãin d¹¶ã ¶l©¶ BÕ¶ ÷«¬ Ki¶l Îl¨¬ ó¹¶, vps ¶ãlØ cl©¶ ÎLs¶ã ¬éÎ klCcl BiÕ¬. ªlõ« ¸lÝ ãäi µlæ ky vps, lái Îl¨¬ B{ê¶ã hïi Bi ÷ãôy Quïc ¸a¶ã µlñ. Plæ ky ¶ãm ¶ãCc ÎLn hêi hp, ÷«¬ Ki¶l kla¶ã cg µlñ ÷ãôy Quïc ¸a¶ã. ªl«¶l ªl«¶l ¶æi ãi˶, ¬S¶ã cl{ëi hiÒ¶: - ÷ãôy Quïc ¸a¶ã hp BÖ ¶lÊÎ B¹i ca¶ã ÎlǶ cñ« óï¶ ÎLiÒu, o«s h¹i kla¶ã cg Quïc ¸a¶ã µlñ? Plæ ky ÎLn hêi: - ÷Õu hp cg Îl× ¬êi Î{í¶ã ca¶ã cø Bi Î׬ kiÕ¬, ÎiÉu ¶l©¶ qun ÎlËÎ kla¶ã l«y óiÕÎ. ªlÊy µlæ ky c·i ó{í¶ã, ªl«¶l ªl«¶l ãim Ϋy BÞ¶l BC¶l. ªlõ« ¸lÝ véi cn¶ h¹i. Plæ ky hȬ óȬ Bi L« hiÒ¶. ª×¬ kiÕ¬ óny, ÎC¬ ¶ãpy hiÒ¶, l«i ¶ã{êi vÓ¶ cl{« Î׬ ÎlÊy Quïc ¸a¶ã µlñ. ÷g¶ã h߶ã óCs Îlè, ªlõ« ¸lÝ BÞ¶l ι¬ ãCc o«¶ã ¬éÎ óT¶ kla¶ã Î׬ kiÕ¬ ¶N«. ÷l{¶ã ªl«¶l ªl«¶l cø c{m¶ã quyÕÎ kla¶ã clÞu. Ï«i ¶ã{êi h¹i dß lái ÎlT¬ ¶¨¬, oCu ¶ãpy, «i «i cò¶ã ¶gi cs¶ clCu cñ« ªø B¹i Î{í¶ã qu©¶ liÖ¶ B{îc h˵ µls¶ã V{m¶ã Î{íc, ãiN ói¶l quyÒ¶ Îlp¶l ÷«¬ Ki¶l, V{m¶ã µlñ cñ« V{m¶ã Î{íc B«¶ã ë ¬íi x©y dù¶ã ¬Êy ¶¨¬, clí kla¶ã «i óiÕÎ ÷ãôy Quïc ¸a¶ã hp ã× cn, ªl«¶l ªl«¶l hiÒ¶ BÒ ¶ãlÞ ¶T¶ vps V{m¶ã µlñ dß ÎlC¬ xe¬. ªlõ« ¸lÝ cùc hùc µln¶ Bïi vp ãini ÎlÝcl L»¶ã: V{m¶ã µlñ Bg ¬íi x©y, óns L»¶ã ¶løÎ BÞ¶l kla¶ã cg ë ÎLs¶ã Bg. ¼p dè kls Îp¶ã cg ë ÎLs¶ã Bg Bi ¶N«, oøc l«i ¶ã{êi hp¬ o«s hÊy ¶æi oï cl©u óCu hí¶ h«s Êy? rì BÉ cls V{m¶ã Î{íc óiÕÎ Îi¶, cls ¶ã{êi Bps hÊy, cg µlni hp ¬ÊÎ clç kls Îp¶ã Êy kla¶ã? ªlÊy clp¶ã ¶gi cg hý, ªl«¶l ªl«¶l Bp¶l µlni ¶ãle Îles. Ïa¬ Bg, l«i ¶ã{êi ¬{í¶ cliÕc ÎluyÒ¶ Bi clmi oa¶ã ªÇ¶ Ïspi cls Bì óuå¶. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 12. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -189- - ¸lb¶ã Ϋ Î׬ kiÕ¬ ÎlT¬ ¬éÎ ¶ãpy ¶N«. ÷Õu kla¶ã ÎlÊy hp clb¶ã Ϋ µlni óá Bi BÊy ¶lÐ! - Kla¶ã! Plni kiÕ¬ ÎlT¬ ó« ¶ãpy ¶N« cm! rbc Êy, ÎLT¶ ¬ÆÎ oa¶ã ÎiÕ¶ã Bp¶ c« lCÎ ¶æi hT¶ klSµ ¶mi, ªl«¶l ªl«¶l c«s lø¶ã uï¶ã vpi clж L{îu, l«i ¬C Bá óõ¶ã, d{íi C¶l oC¶ã B̶ ÎLa¶ã ¶p¶ã cp¶ã xi¶l Bѵ ÎlT¬. ªlõ« ¸lÝ c{êi ¶gi: - ªlai B{îc, Îai ó»¶ã h߶ã ó« ¶ãpy vËy! ªlÊy ÎluyÒ¶ óT¶ c¹¶l B«¶ã cg ÎiÕ¶ã c« lCÎ vÐs vs¶, ªl«¶l ªl«¶l c«s lø¶ã v× lmi L{îu B· óïc, võ« c{êi võ« ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ: - §¹i c«, clb¶ã Ϋ cò¶ã ãäi l«i ca Bps BÕ¶ c« lCÎ cls vui ¶lÐ? rp ¶ã{êi qu©¶ Îö, ÎlÊy ªl«¶l ªl«¶l BÒ ¶ãlÞ ãäi kü ¶N lÇu L{îu, ªlõ« ¸lÝ ¬ÆÎ Bá óõ¶ã, ÎLn hêi: - ¸lb uï¶ã o«y Låi µlni kla¶ã? ¾«s óç¶ã d{¶ã h¹i ¬uï¶ óËy ó¹ ¶l{ ÎlÕ? ¸Cc µlu ÎluyÒ¶ clØ ¬s¶ã klCcl du ¶ãs¹¶ ãäi kü ¶N lÇu L{îu vp c« lCÎ BÉ B{îc kiÕ¬ ÎlT¬ ÎiÒ¶ ls« lå¶ã, hiÒ¶ hT¶ ÎiÕ¶ã: - ¸Cc Î{í¶ã ca¶ã BÕ¶ oa¶ã ªÇ¶ Ïspi clmi BÒu kTu ãäi cCc ca lÇu L{îu. ÷Õu Î{í¶ã ca¶ã que¶ óiÕÎ ca ¶ps, xi¶ cls óiÕÎ BÉ clCu Bi ¬êi? ªlõ« ¸lÝ véi xu« Ϋy hi« hÞ«: - Kla¶ã, kla¶ã ãäi B©u! ªl«¶l ªl«¶l lái: - ªLT¶ oa¶ã ¶Çy cg ¶lN¶ã ca ¶ps ¶æi Îiն㠶løÎ? Plu ÎluyÒ¶ BCµ” - ªl{« Î{í¶ã ca¶ã, ë oa¶ã ªÇ¶ Ïspi ¶Çy cg óï¶ ca hp: §iÒ¶ ÷ãäc Kݶl, riÔu ÷l{ ªlÞ, §æ¶ã ªiÉu Uyɶ vp rý Ï{m¶ã Qu©¶ hp ¶æi d«¶l ¶løÎ. ¸a ¶ps cò¶ã ãiái Îlm µlb, viÕÎ clN Bѵ, BÒu B{îc ¶æi ÎiÕ¶ã hp ¶N Îb Îpi! ªl«¶l ªl«¶l ¶ãlÜ ¶ãîi ãi©y µlbÎ Låi ¬íi ¶gi: - ®Cc ¬êi lé Îai l«i ca riÔu ÷l{ ªlÞ vp §æ¶ã ªiÉu Uyɶ. Plu ÎluyÒ¶ LôÎ BÇu, ÎlÌ h{ìi BCµ: - ¸g hH Î{í¶ã ca¶ã hǶ BÇu ÎiT¶ BÕ¶ Îlp¶l Ki¬ ri¶l ¶Çy clSc? ªl«¶l ªl«¶l lái: - ¼íi BÕ¶ Îl× o«s? - ÷lN¶ã ca ¶æi d«¶l Êy clØ kÕÎ ãi«s víi v{m¶ã Îa¶ ca¶ã Îö vp ¶ls oÜ Îlai, clí ¶lN¶ã ¶lp óua¶ ¬uï¶ ãƵ ¬ÆÎ cCc ca Êy dè cg cls ¶ã{êi ãC¶l ¶bi vp¶ã ¶bi ó¹c Bi Îlضl, cl{« clSc B· ¬êi B{îc cCc ca Êy Îíi. ªl«¶l ªl«¶l ¶æi ãi˶: - ªl©¶ hp¬ kü ¶N ¬p lä cò¶ã hp¬ óé hp¬ µlCcl BÕ¶ ÎlÕ p? ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 13. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -190- Plu ÎluyÒ¶ h¹i ¶gi: - ¾a¶ã ªÇ¶ Ïspi ¶py c߶ ¶liÒu ca klCc cò¶ã Bѵ, cò¶ã Îpi ó«, BÉ clCu ¬êi l«i ca Îíi lÇu l«i vÞ Î{í¶ã ca¶ã ¶lÐ? ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - Ïa¬ ¶«y clb¶ã Îai cg viÖc ó˶ oSµ µlni Bi ¶ã«y. ¼«i ¬ïÎ clb¶ã Îai ÎLë h¹i du ¶ãs¹¶, oH ¶lê óCc Îlضl ãibµ lé cCc ca Êy. ªl«¶l ªl«¶l c{êi ¶gi: - E¬ c߶ ¬uï¶ ë h¹i clmi ÎlT¬ hCÎ ¶N«. ÷gi Bs¹¶, ¶p¶ã qu«y h¹i dƶ óns µlu ÎluyÒ¶ L»¶ã: - ®Cc cø Bi Îlضl lé Îai! ÷ã{êi µlu ÎluyÒ¶ clØ ¬s¶ã B{îc klCcl dƶ óns ¶l{ vËy. Y hiÒ¶ cÊÎ c«s ãiä¶ã ãäi vpi ÎiÕ¶ã. ¼éÎ hCÎ o«u, ¬éÎ cliÕÎ ÎluyÒ¶ ls« ë óT¶ óê clÌs Îíi. Ï«i kü ¶N vps l¹¶l cg ¶l«¶ oSc óSc cÇu ó{íc o«¶ã cbi BÇu vCi clps ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l. ªá vt ¶ã{î¶ã ¶ãÞu, ªlõ« ¸lÝ véi Bø¶ã dËy BCµ hÔ h¹i. ªlÊy clp¶ã cg vt quT ¬è« côc ¬Þcl ¶l{ vËy, ªl«¶l ªl«¶l óuå¶ c{êi quC, ¶l{¶ã cø µlni cï ¶lÞ¶. Ï«i kü ¶N Bg clØ hp l¹¶ã ÎǬ Îl{ê¶ã, ¬éÎ ¶p¶ã Îlæi oCs vp ¬éÎ ¶p¶ã c« ¬éÎ ón¶ ÎiÉu klbc, cg ÎlÕ Îlai. ¸n¬ ÎlÊy klg ¶ãle, ªl«¶l ªl«¶l cø c«u ¬py hSc BÇu. ªlõ« ¸lÝ klH sC¶ ÎLCcl: - ¸lb cp¶ã quÊy LÇy, cp¶ã kla¶ã L« cCi ÎlÉ Îlï¶ã ã×? ªl«¶l ªl«¶l võ« c{êi võ« klȶ klsn¶: - ¼S¶ã cl{ëi ¶l{ ÎlÕ B· Bñ cl{«? §É e¬ Îlæi ¬éÎ ón¶ ÎiTu «¶l ¶ãle ¶lÐ? ÷gi xs¶ã, ¶p¶ã ¬{î¶ cliÕc oCs cñ« ¶p¶ã kü ¶N, hÊy kl¨¶ Ϋy Îlʬ L{îu, h«u clèi o¹cl oH ¬iÖ¶ã ï¶ã oCs, Låi ¬íi kÒ ¬iÖ¶ã Îlæi. Qun ÎlËÎ ©¬ BiÖu klCc lM¶ víi ¶p¶ã ki«. Kli c߶ ë ªl¹cl r{m¶ã, ªlõ« ¸lÝ B· B{îc Îl{ë¶ã Îløc ÎiÕ¶ã Îlæi Êy Låi. ¸ß¶ l«i ¶p¶ã kü ¶N ki«, ¶ãle ÎlÊy ¶p¶ã Îlæi l«y quC, BÒu ¶ãȶ㠶ã{êi L« ¶ãle. ªLs¶ã hbc ¬äi ¶ã{êi B«¶ã ¶ãle ªl«¶l ªl«¶l Îlæi oCs, kla¶ã BÉ ý Îíi ¬éÎ cliÕc ls« ÎluyÒ¶ hí¶ võ« clÌs BÕ¶ oCÎ óT¶, Låi óT¶ cg ÎiÕ¶ã c{êi l« ln vp Îiն㠶gi ÎlËÎ hí¶ vä¶ã o«¶ã: - ªlæi l«y quC! Ï«y quC! Võ« døÎ hêi kle¶, B· cg ó« ¶ã{êi ¶lny o«¶ã. ªlÊy cg ¶ã{êi BÕ¶ quÊy ¶liÔu, ªl«¶l ªl«¶l hiÒ¶ ¶æi ãi˶, BÉ ï¶ã ÎiTu xuï¶ã, hiÕc ¬SÎ ¶l׶ ÎlÊy ¶ã{êi Bi BÇu cǬ qu¹Î µle µlÈy, ¬Æc Îm ãʬ vgc, ÎL¹c Bé ó« ¬{mi Îuæi, ¬py Lˬ ¬SÎ ¶©u, ¬ÆÎ ¶ã«¶ã µlÌ µlÌ. Ï«i ¶ã{êi Îles o«u hp ãi« Bi¶l, Ϋy cǬ B̶ hå¶ã, ÎLT¶ BÒ ó« clN: “ªæ¶ã §ïc Plñ” ªlõ« ¸lÝ véi Bø¶ã dËy clSµ Ϋy clps ¶ãlT¶l Bg¶. Ï«i ¶p¶ã kü ¶N B· quú xuï¶ã vp h¹y. ªl«¶l ªl«¶l vÓ¶ cø ¶ãåi yT¶ ¶l{ ÎL{íc. Võ« c{êi võ« ó{íc vps ÎLs¶ã kls«¶ã ÎluyÒ¶, ¶ã{êi Bi BÇu hT¶ Îiն㠶gi: - ªai o«¶ã quÊy µlC ÎlÕ ¶Çy ÎlËÎ kla¶ã µlni! ÷gi xs¶ã, y óÖ vÖ ¶ãåi xuï¶ã, ªlõ« ¸lÝ lái: - Xi¶ ÷ãpi cls óiÕÎ quý ÎC¶l B¹i d«¶l? ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 14. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -191- ÷ã{êi ¶ä cl{« ÎLn hêi, ¬éÎ kü ¶N B· véi v· ãiíi ÎliÖu: - ªl{« Î{í¶ã ca¶ã, ¼· ca¶ã Îö hp ca¶ã Îö ªæ¶ã §ïc µlñ Plô¶ã D{m¶ã BÊy ¹! ¼· ca¶ã Îö kla¶ã Îl̬ lái h¹i ÎT¶ lä cñ« ªlõ« ¸lÝ, clØ hi¬ di¬ Bai ¬SÎ, ¶l׶ ÎL߶ã ÎLäc vps ¬ÆÎ ªl«¶l ªl«¶l, Låi võ« c{êi võ« ¶gi: - ¸Ëu ë B©u vps ÎlÕ? ªlæi ÎiTu l«y BÕ¶ ÎlÕ hp cè¶ã! ¾«s kla¶ã h¹i B©y lÇu l¹ B¹i ãi«! Ïp! Ïp! Ïp! ªlÊy y cls ¬×¶l hp l¹¶ã dä¶ óCÎ, ªl«¶l ªl«¶l c«u ¬py BÞ¶l ãië ¬ÆÎ Îl× ªlõ« ¸lÝ B{« ¬SÎ L« liÖu, óns ¶p¶ã l·y ¶T¶ clÞu Bù¶ã, Låi ¶gi: - ¸lb Êy hp e¬ Îai. ¸lb¶ã Îai BÕ¶ ÷«¬ Ki¶l ¶Çy Îl¨¬ ó¹¶. ¼· ca¶ã Îö lái: - ªl¨¬ ó¹¶ ¶ps? Ïa¬ ¶«y ãƵ ãì ¶mi B©y hp¬ ó¹¶ víi Îai, c«¬ Bs«¶ l«i ¶ã{êi klái µlni hs ¨¶ hs ¬Æc. ªuy ÎLs¶ã h߶ã c¨¬ ãi˶ va cè¶ã, ¶l{¶ã ªlõ« ¸lÝ vÓ¶ cï ¶Ð¶ kla¶ã BÉ hé L« ¬ÆÎ, hiÒ¶ lái: - ¼· ¾Ü A¶l B¹i ¶l©¶ víi cCc l¹ hp ÎlÕ ¶ps? ¼· ca¶ã Îö BSc clÝ BCµ: - ¤¶ã Ϋ hp clb Îai. rbc Êy óT¶ ÎluyÒ¶ h¹i cg ¬éÎ ¶ã{êi ¶N« ó{íc o«¶ã. ÷ã{êi Bg, BÇu clå¶ ¬SÎ cluéÎ, BÉ l«i cCi Li« ¶lá, cbi BÇu clps xs¶ã, hiÒ¶ c{êi ¶gi víi ¼· ca¶ã Îö: - ªl{« ca¶ã Îö, clb e¬ ¶Çy Îlæi ÎiTu l«y hS¬ µlni kla¶ã? ÷l׶ ÎlÊy dC¶ã BiÖu cñ« y, ªlõ« ¸lÝ BsC¶ ¶ã«y ¶ã{êi Bg hp qu©¶ o{ cñ« lä ¼·. ¼· ca¶ã Îö ¶gi: - ¸n¶l §×¶l, «¶l h¹i B©y ¶gi cls lä liÉu Bi. ÷ã{êi Bg, lä D{m¶ã ÎT¶ ¸n¶l §×¶l, hiÒ¶ ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l L»¶ã: - ¼· ca¶ã Îö clb¶ã Îai B©y hp clCu LuéÎ cñ« Plô¶ã D{m¶ã, ªæ¶ã Bïc ¼· B¹i ¶l©¶, hp ¶ã{êi LÊÎ lps µlg¶ã, l«y kÕÎ ó¹¶ óÌ! ¼· B¹i ¶l©¶ Îl{m¶ã yTu ca¶ã Îö, csi ¶l{ cs¶ Bt vËy. ¸lb e¬ ¶T¶ BÕ¶ Plñ ë víi ¼· ca¶ã Îö, Îai c«¬ Bs«¶, clb ¬uï¶ ã× B{îc ¶Êy. ªlÊy lä ¨¶ ¶gi ¬éÎ cCcl va hÔ ¶l{ vËy, ªlõ« ¸lÝ oî ªl«¶l ªl«¶l ¶æi ãi˶. ÷ãê B«u, ªl«¶l ªl«¶l h¹i lí¶ lë Î{mi c{êi BCµ: - ¸ß¶ ã× ÎïÎ lm¶ ÎlÕ ¶N«? VËy clb¶ã Ϋ hT¶ óê Bi ¶ã«y Bi. ÷l{ hp B{îc vËÎ óCu Îù ÎLT¶ ÎLêi Lmi xuï¶ã, ¼· ca¶ã Îö hiÒ¶ ãim Ϋy L« kÐs, ªl«¶l ªl«¶l LôΠΫy h¹i, võ« c{êi võ« BÈy ¬éÎ kü ¶N vps h߶ã y. ªlõ« ¸lÝ ¶ã¹c ¶liT¶ quC, clØ hp¬ Îli¶l clø kla¶ã dC¬ ¶gi ¶¨¶ã ã×. ªl«¶l ªl«¶l Bø¶ã dËy ¶gi víi ¼· ca¶ã Îö L»¶ã: - ¸ß¶ l«i ca ¶p¶ã vp µlu ÎluyÒ¶ B©y, BÖ ¬uï¶ Îƶã cls ¬çi ¶ã{êi ¶¨¬ h¹¶ã ó¹c... ¼· ca¶ã Îö BCµ: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 15. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -192- - Vʶ BÒ ¶Çy BÉ Îai µlô ÎLCcl. ¸Cc ¶ã{êi, ¶ãpy ¬«i BÕ¶ µl߶ã cli Îlu ÎLs¶ã Plñ h·¶l ÎiÒ¶ ¶lÐ? ªl«¶l ªl«¶l ¶lÕcl ¬Ðµ c{êi ¶gi: - ªl{ë¶ã cls lä ¶ã«y ó©y ãiê cg lm¶ kla¶ã? ¼· ca¶ã Îö ãËÎ BÇu, L« hÞ¶l cls ãi« Bi¶l hÊy ¬{êi h¨¬ h¹¶ã ó¹c BÉ hT¶ ÎLT¶ ¬ÆÎ óp¶. Plu ÎluyÒ¶ vp l«i kü ¶N clSµ Ϋy vCi cn¬ ι. ¼· ca¶ã Îñ cø B¨¬ B¨¬ ¶l׶ ÎlM¶ã vps ¬ÆÎ ªl«¶l ªl«¶l. ¼éÎ hCÎ o«u, ÎluyÒ¶ B· ãlÐ vps óê. D{m¶ã ¸n¶l §×¶l ¶gi: - §É Îai Bi ãäi ¶ã{êi Be¬ kiÖu Îíi. ªl«¶l ªl«¶l óç¶ã h« hí¶: - ïi clp! ªai c߶㠬éÎ Îlø LÊÎ cǶ c߶ BÉ quT¶ ë ¶mi ÎLä, µlni Bi hÊy ¶ã«y! ¼· ca¶ã Îö ¶gi: - ¸lb ÎLä ë B©u? §É Îai cls ãi« Bi¶l Bi hÊy cls? ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - ªai ë ¶lê clè« PlCµ Ïs«, Î˶ ¶ãspi cö« Îlp¶l Ki¬ XuyT¶. ªlø Bg kla¶ã ÎlÉ ¶lê «i Bi hÊy B{îc. D{m¶ã ¸n¶l §×¶l LØ Î«i ¼· ca¶ã Îö: - Plni Îles dâi ¶g! ¸a¶ã Îö Bõ¶ã BÉ cls Îl»¶ã ¶lá ¶Çy ht¶ ÎLï¶ ¬ÊÎ. ¼· ca¶ã Îö ãËÎ BÇu: - Plni BÊy! Y qu«y h¹i ¶gi víi ªl«¶l ªl«¶l L»¶ã: - §É Îai cè¶ã Bi víi clb e¬ cls vui ¶lÐ! ÷gi Bs¹¶, y ãim Ϋy L« qup¶ã v«i. ªl«¶l ªl«¶l ÎLC¶l o«¶ã ¬éÎ óT¶, ¶p¶ã vÓ¶ Î{mi c{êi ¶gi: - Kla¶ã, Îai kla¶ã cǶ ca¶ã Îö Bi víi! ªlÊy ¶p¶ã â¶ã Ñs hp¬ ¶ò¶ã, ¼· ca¶ã Îö ¬ÊÎ cn lå¶ vÝ«, hiÒ¶ ¶gi víi ¸n¶l §×¶l L»¶ã: - ¸n¶l §×¶l ¶py, ¶Õu BÉ cls clb e¬ ¬Æc quǶ Cs Bp¶ óp, cg hH cCc ÎliÕu ¶N Îlp¶l Ki¬ XuyT¶ ¶Çy kla¶ã «i Bѵ ó»¶ã. ªl«¶l ªl«¶l ãäi ªlõ« ¸lÝ: - ªlai clb¶ã Ϋ Bi Îlai. ÷gi Bs¹¶, ¶p¶ã klsCc Ϋy ªlõ« ¸lÝ Bi ÎlM¶ã vÒ µlÝ« B»¶ã ÎL{íc. ¸a¶ã Îö B{« ¬SÎ L« liÖu vp cn óï¶ ¶ã{êi Bi Îles o«u. Y Lns ó{íc Bi hT¶ ¶ã«¶ã lp¶ã víi ªl«¶l ªl«¶l BÉ ÎLß cluyÖ¶. ÷lN¶ã c©u B{îc c©u cl¨¶ã, ªl«¶l ªl«¶l clØ ÎLn hêi hÊy hÖ BÉ y klái óùc ¬×¶l. ¼ôc BÝcl cñ« ªl«¶l ªl«¶l vp ªlõ« ¸lÝ Î׬ Quïc ¸a¶ã µlñ. ¼{êi ¬Êy ¶ãpy qu«, l«i ¶ã{êi B· Bi klSµ ¶éi ¶ãs¹i Îlp¶l cñ« Îlp¶l ÷«¬ Ki¶l ¶Çy Låi, ¶T¶ cn l«i ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 16. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -193- cò¶ã Îluéc lÕÎ cCc B{ê¶ã hïi µlï xC. ªlÊy ªl«¶l ªl«¶l cø Bi vÒ µlÝ« BÊÎ ls«¶ã vS¶ã ¶ã{êi, ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ L»¶ã ¶p¶ã cï ý l¹ oCÎ ¬Êy ÎT¶ Bi Îles ki«, hiÒ¶ ¶ãlÜ: “ªuy ÎT¶ ¼· ca¶ã Îö va l¹¶l ÎlËÎ, ¶l{¶ã Îéi cl{« BÕ¶ ¶çi µlni clÕÎ. ¾{ µlô Îl{ê¶ã ¶gi L»¶ã: ÷ã{êi läc vâ, kla¶ã ¶T¶ h¹¬ oCÎ ¶lN¶ã kt va Îéi! §iÒu Bg cò¶ã hp huËÎ cʬ cñ« ¬a¶ µlCi Ïs« ¾m¶ Ϋ. ÷l{ vËy, o«s h¹i kla¶ã ¶ã¨¶ cn¶”, ¶ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã ¶ãõ¶ã ó{íc ¶gi: - ¸lb ªl«¶l, clb¶ã Ϋ Bi vÒ Bi! ªl«¶l ªl«¶l c{êi ¶gi: - ¼uï¶ vÒ Îl× «¶l cø vÒ ÎL{íc! ¼· ca¶ã Îö cn ¬õ¶ã véi hT¶ ÎiÕ¶ã L»¶ã: - Plni BÊy. A¶l vÒ ÎL{íc Bi! ªlõ« ¸lÝ hSc BÇu Îlë dpi, ¬iÖ¶ã hȬ óȬ ¶gi: - ªT¶ ¶Çy clÕÎ BÕ¶ ¶mi ¬p kla¶ã Îضl ¶ãé! Võ« Bi võ« ¶gi cluyÖ¶ µlݬ, Bi Îíi ¬éÎ ó·i Îl« ¬«, ¼· ca¶ã Îö B· ¬ÖÎ Îlë læ¶ lɶ, l«i cl©¶ ¬ái ¶lõ, véi lái: - ¾Sµ BÕ¶ cl{«? ªl«¶l ªl«¶l c{êi ¬éÎ ÎiÕ¶ã ÎlËÎ dpi, Låi BCµ: - ªíi ¶mi Låi! ¼· ca¶ã Îö ¶ãm ¶ãCc óô¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: “§Õ¶ ó·i Îl« ¬« ¶Çy BÉ hp¬ ã×?” ªlÊy klCc ý, ÎT¶ ¸n¶l §×¶l Îضl ¶ãé ¶ã«y. ÷l{¶ã y Îi¶ vps óä¶ y cg ¶lN¶ã óï¶ ¶ã{êi vp l«i ÎT¶ ãi« Bi¶l Bi Îles Bg h¹i v¹¬ vì, ãiái vâ, Îl× dè l«i Îl{ oi¶l yÕu íÎ ki« cg ãië ÎLß ã× cò¶ã kla¶ã oî, võ« ¶ãlÜ võ« ¶gi: - _????_. ¸lb¶ã Ϋ ÎLë vÒ Plñ cñ« ca¶ã Îö ¨¶ ¶lËu cg lm¶ kla¶ã? ªl«¶l ªl«¶l c{êi kli¶l l«i ÎiÕ¶ã, ªlõ« ¸lÝ véi BCµ: - §i vÒ ¶ã«y BÜ ¸Cc a¶ã Bõ¶ã cg ¶gi ¶liÒu ¶N«! ý cñ« clp¶ã hp, clØ cs¶ B{ê¶ã oC¶ã cls lä Bi ¶l{¶ã óï¶ ÎT¶ Îbi Cs cC cm¬ Êy hp¬ o«s liÉu ¶æi? ¼· ca¶ã Îö c߶ ãin vê BÉ cÇu hîi, ¬p ¶gi L»¶ã: - ªai ¬ái ¬ÖÎ quC, clb e¬ hp¬ m¶ h¹i B©y Bì Îai ¬éÎ ÎÝ! Võ« ¶gi y võ« Bi Îíi oCÎ c¹¶l, B{« Ϋy qup¶ã hT¶ v«i ªl«¶l ªl«¶l. ªlÊy C¶l oC¶ã h˵ hße ¬éÎ cCi, ªlõ« ¸lÝ kTu Îs ÎlǬ: “÷ãuy Îs!”, Låi ÎiÕ¶ hT¶ ¶ã¨¶ cn¶, ¶l{¶ã B· ¬ué¶ Låi! §Çu cñ« ¼· ca¶ã Îö B· h¨¶ hgc d{íi ¬ÆÎ BÊÎ, ¬Cu Î{mi ë cæ µlu¶ L« ¶l{ vßi ¶{íc. D{m¶ã ¸n¶l §×¶l vp l«i ÎT¶ ã«i Bi¶l oî quC, BÒu ¶ãȶ ¶ã{êi ¶l{ µls Î{î¶ã ãç. ªl«¶l ªl«¶l h¹i ÎiÕ¶ hT¶ cls ¬çi ÎT¶ ¬éÎ kiÕ¬, ÎlÕ hp cn ó« ÎT¶ cè¶ã clÕÎ ¬éÎ hbc. ªlÊy ¶p¶ã B· ÎLgÎ ãiÕÎ ¬éÎ ÎT¶ Låi, kla¶ã ãiÕÎ ¶ïÎ ¬Êy ÎT¶ ki« clSc cg lËu lä«, ªlõ« ¸lÝ Bp¶l BÉ yT¶ cls ¶p¶ã lp¶l Bé¶ã kla¶ã cn¶ ÎLë ¶N«. r«u clèi ¬Cu dݶl ÎLT¶ h{ìi kiÕ¬ xs¶ã, ªl«¶l ªl«¶l klsCi ÎLÝ c{êi l« ln. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ÷lN¶ã qu©¶ va h¹i ¶Çy, clb clØ ¶T¶ cls clb¶ã ¬éÎ ópi läc Îlai! Ïp ÎÊÎ µlni ãiÕÎ ¶l{ ÎlÕ! KÉ clb cò¶ã Îp¶ ¶lÓ¶ ÎlËÎ! ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 17. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -194- ªl«¶l ªl«¶l ÎLî¶ ÎL߶ Bai ¬SÎ Låi BCµ: - E¬ kla¶ã clÞu ¶æi ¶lN¶ã lp¶l vi óȶ ÎlØu Êy. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ: “¼· ca¶ã Îö vÓ¶ û ÎlÕ lsp¶l lp¶l. ¸lSc y cò¶ã l·¬ l¹i ¶liÒu ¶ã{êi h{m¶ã ÎliÖ¶ Låi. Y cg óÞ ãiÕÎ clÕÎ ¶l{ vËy cò¶ã kla¶ã s«¶ uæ¶ã ã×!” ÷ãlÜ xs¶ã, clp¶ã ¶ãliT¬ ¬ÆÎ ¶gi: - ÷lN¶ã qu©¶ klï¶ ¶¹¶ ¶Çy, clb cg ãiÕÎ cò¶ã kla¶ã o«s. ÷l{¶ã Îõ ¶«y clb Bõ¶ã ãiÕÎ óõ« ¶l{ ÎlÕ ¶py, ¬p hì ãiÕÎ µlni ¬éÎ ¶ã{êi h{m¶ã ÎliÖ¶, Î׶l ãi«s lns cñ« clb¶ã Ϋ oH Bs¹¶ ÎuyÖÎ ¶ã«y hbc Bg. ªl«¶l ªl«¶l ÎlÌ h{ìi, hSc BÇu, Låi ¶gi: - V©¶ã, Îõ ¶«y e¬ kla¶ã dC¬ ÎlÕ ¶N«! Ï«i ¶ã{êi BC ¬Êy cCc xCc vps ÎLs¶ã óôi h«u xs¶ã, B«¶ã BÞ¶l ÎLë vÒ klCcl BiÕ¬. ªlõ« ¸lÝ óç¶ã hai Ϋy Cs ªl«¶l ªl«¶l ¬éÎ cCi. ¸n l«i ¶ã{êi véi hui vps µlÝ« o«u ¬éÎ ¶ãai ¬é ȶ ¶bµ. ªiÕ¶ã Bé¶ã cñ« cl©¶ ¶ã{êi ë x« B{« BÕ¶, Låi µlÝ« §a¶ã vp µlÝ« ª©y BÒu cg ¶ã{êi Bi Îíi. ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l ÎLa¶ã ÎlÊy ¬çi óT¶ BÒu cg ¬{êi ¬Êy ¶ã{êi, Ϋy xCcl B̶ hå¶ã. Kli BÕ¶ ãǶ ¶l«u, ¶ã{êi óT¶ µlÝ« §a¶ã vç Ϋy ó« cCi, c߶ ¶ã{êi óT¶ µlÝ« ª©y clØ cg l«i cCi Îlai. ¸n l«i óT¶ BÒu i¬ lmi hƶã ÎiÕ¶ã, Låi ¶ãåi qu©y ÎL߶ ÎL{íc ¶ãai ¬é, cCcl clæ ȶ ¶bµ cñ« ªl«¶l ªl«¶l vp ªlõ« ¸lÝ Bé ¬{êi ¬Êy ÎL{î¶ã. V× vËy óä¶ lä ¶gi ¶lN¶ã ã×, ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l kla¶ã o«s ¶ãle B{îc. r߶ã liÕu kú xbi ãiôc, ªl«¶l ªl«¶l BÞ¶l óß h¹i ãǶ óä¶ ¶ã{êi Êy, ªlõ« ¸lÝ véi kÐs Ϋy ¶p¶ã vp klH ¶gi: - Ï·y clê ¬éÎ hCÎ B·. - ¾«s vËy? ªlõ« ¸lÝ xu« Ϋy L« liÖu, óns ¶p¶ã Bõ¶ã hT¶ ÎiÕ¶ã. ªl«¶l ªl«¶l clê Bîi h©u quC, ¶g¶ã h߶ã. r¹i ÎLni qu« ¬éÎ Îlêi ãi«¶ klC h©u, ¬éÎ ÎL˶ ãig h¹¶l Îlæi Îíi, óï¶ óÒ cá kla kTu Lps Lps, ¶lN¶ã cp¶l c©y Lô¶ã ë c¹¶l ¶ãai ¬é BÒu ó«y ¬b«. ªlõ« ¸lÝ ¶©¶ã cC¶l Ϋy µlni cñ« ªl«¶l ªl«¶l ãië kli¶l ca¶ã L«, kla¶ã cǶ ¶lb¶ ¶lÈy, l«i cl©¶ Îù« ¶l{ kla¶ã cl¹¬ ¬ÆÎ BÊÎ, clØ ¬éÎ lmi B· cl¹y B{îc ¬{êi ¬Êy ÎL{î¶ã, BÕ¶ µlôc ë o«u ¬éÎ ¶ãai ¬é hí¶ ãǶ óä¶ ¶ã{êi ki«. Ïp¶l Bé¶ã cñ« clp¶ã LÊÎ ¶lÑ ¶lp¶ã ¶T¶ óä¶ ki« kla¶ã l«y óiÕÎ ã× cn. ªlÊy ªlõ« ¸lÝ kls¬ h{¶ã, Ϋy µlni ¶©¶ã cn ¶ã{êi ¬×¶l hT¶ ¬p cl©¶ Bi vÓ¶ ¶lÑ ¶lp¶ã kla¶ã cg ÎiÕ¶ã Bé¶ã, kli¶l ca¶ã cñ« clp¶ã B· Îíi clï¶ ÎuyÖÎ óùc, ªl«¶l ªl«¶l ÎLs¶ã h߶㠬ն µlôc va cè¶ã. Ï«i ¶ã{êi võ« µlôc xuï¶ã, ªlõ« ¸lÝ B· véi LôΠΫy h¹i, Îù« ¶l{ x« hC¶l LS¶ Béc, LÝÎ Béc vËy. ªl«¶l ªl«¶l ¶ãlÜ ÎlǬ: “¸lp¶ã qun ÎlËÎ hp qu©¶ Îö ¶l{¶ã µlni cCi lmi lñ hËu ¬éÎ clbÎ!” rbc Êy, clØ ¶ãle ÎiÕ¶ã klp¶ klp¶ cñ« ¬éÎ ¶ã{êi ¶gi: - ¸Cc vÞ B¹i c« óT¶ quý µlCi kla¶ã qun¶ ¶ã¹i B{ê¶ã oC x« xai Îíi B©y L« Ϋy ÎLî ãibµ, clb¶ã Îai ÎlËÎ cn¬ m¶ va cè¶ã! r¹i ¶ãle ¬éÎ ¶ã{êi klCc ¶gi: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 18. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -195- - ¾{ µlô clb¶ã Îai ¬«¶ã óÞ¶l B· lm¶ ÎlC¶ã ¶«y kla¶ã Bi h¹i B{îc, ¶T¶ µlni ¶lê o{ Îlbc clb¶ã Îai hp ªLuy Pls¶ã KiÕ¬ V¹¶ Pl{m¶ã dÓ¶ clb¶ã Îai, ¬{êi l«i BÖ Îö Îíi B©y BÉ ¼Ó¶ h·s o{ o«i kliÕ¶. ªiն㠶ã{êi ¶gi ãiä¶ã klp¶ klp¶ BCµ: - rǶ ¶Çy B{îc o{ rs¶ã ãi« ªõ ãibµ B«s Î{m¶ã ÎLî, «¶l e¬ clb¶ã Îai ÎlËÎ cn¬ m¶ va cè¶ã. V¹¶ o{ luy¶l ªLuy Pls¶ã KiÕ¬ ÎiÕ¶ã Ψ¬ hõ¶ã hÓy klSµ ÎLêi ¶«¬, ó©y ãiê a¶ã Ϋ Îl©¶ lp¶l BÕ¶ BÊÎ ÷«¬ Ki¶l ¶py, ÎÊÎ µlni ¬· BCs Îlp¶l ca¶ã. ¸lb¶ã Îai võ« ÎlÊy V¹¶ o{ luy¶l ãiC h©¬, ÎLs¶ã h߶ã B· yT¶ ÎLÝ ¶ã«y. ¼éÎ ¶ã{êi ãiä¶ã Îlá Îlt hT¶ ÎiÕ¶ã L»¶ã: - ¸Cc ó¹¶ quC kle¶ ¶l{ vËy, Îai clØ oî µlCi §iɬ ªL«¶ã clb¶ã Îai kla¶ã ãibµ B{îc ã× cls lä ¼Ó¶ h·s o{ Îlai! ªlõ« ¸lÝ ãiùÎ ¬×¶l, oùc ¶ãlÜ: “rbc ¶lp¶ Lçi, o{ µlôc clp¶ã Bp¬ hu˶ ÎliT¶ l¹ kiÕ¬ µlCµ, cg ¶gi óï¶ B{ê¶ã kiÕ¬ µlCi hí¶ cñ« Îlêi óÊy ãiê hp: Vâ §«¶ã, ¸a¶ ra¶, Ïs« ¾m¶, vp §iɬ ªL«¶ã, µlCi ¶ps cò¶ã cg B{ê¶ã kiÕ¬ óÝ liɬ h¹ Îl{ê¶ã, vp cg ¶l©¶ Îpi xuÊÎ clb¶ã. ªT¶ lä V¹¶, óiÖÎ liÖu hp ªLuy Pls¶ã KiÕ¬ B©y, h¹i hp Ϋy c«s Îlñ cñ« µlCi §iɬ ªL«¶ã. ÷«y y kla¶ã qun¶ B{ê¶ã oC x« xai BÕ¶ Î˶ ÷«¬ Ki¶l ¶Çy, kla¶ã óiÕÎ ¬{u Bå B¹i où ã×? ª« µlni ¶ãle Lâ óiÕÎ óÝ ¬ËÎ cñ« y ¬íi B{îc.” ¾«u h¹i ¶ãle l«i ¶ã{êi kle¶ ¶ãîi hÓ¶ ¶l«u, klCcl oCs vpi c©u. §»¶ã x« h¹i cg ÎiÕ¶ã vç Ϋy, óT¶ ¶Çy cg ¶ã{êi cò¶ã vç Ϋy l{ë¶ã ø¶ã. ¼éÎ hCÎ o«u, ÎL{íc o«u cg ÎlT¬ ó« ¶lg¬ ¶ã{êi Îíi. ÷ãle lä lp¶ luyT¶, ªlõ« ¸lÝ ¬íi l«y ¶lN¶ã ¶lg¬ ¶ã{êi Bg hp: ÷lg¬ Îlø ¶løÎ hp cCc o{ ªliÕu r©¬ ªù Îضl Plbc KiÕ¶ ds ªl˵ rùc B¹i o{ l{í¶ã dÓ¶; ¶lg¬ Îlø l«i hp ãiÆc óÉ ë ve¶ óê Îضl ªLiÕÎ Gi«¶ã vp Îضl Plbc KiÕ¶, ds óÈy ¬{mi l«i Bns riT¶ ¼i¶l, cg ó« «¶l e¬ kÕÎ ¶ãlÜ«, ¶æi d«¶l hp ªL{ê¶ã ®¹cl Ϋ¬ A¶l: «¶l cn ¾ö ®×¶l Qu«¶ã, «¶l l«i ¾ö ®Ý¶l V©¶, vp e¬ ó« rý ¸{m¶ã ¸p¶ã. ¸p¶ã ¶ãle ªlõ« ¸lÝ cp¶ã ¶ã¹c ¶liT¶, ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷lN¶ã ¶ã{êi Îíi Îô läµ ÎlÕ? ¾«s h¹i ¶ãle ¶ã{êi lä ¼Ó¶ cn¬ m¶ hua¶ ¬iÖ¶ã, vp cò¶ã liɶ ¶liT¶ cCc ¶ã{êi ki« hp ds y ¬êi Îíi.” ªl«¶l ªl«¶l cò¶ã cn¬ ÎlÊy lp¶l Îu¶ã cñ« óä¶ ¶ã{êi ¶Çy LÊÎ hõ¶ã d«¶l, BÞ¶l hT¶ ÎiÕ¶ã lái ªlõ« ¸lÝ. ÷l{¶ã ¶lN¶ã ¶ã{êi Bg BÒu hp vâ h©¬ c«s Îlñ, clØ lmi cg clbÎ ÎiÕ¶ã Bé¶ã hp lä ¶ãle ¶«y, ¶T¶ ªl«¶l ªl«¶l Bp¶l µlni i¬ lmi hƶã ÎiÕ¶ã. rbc Êy h¹i ¶ãle ¶ã{êi lä ¼Ó¶ cÊÎ c«s ãiä¶ã ¶gi: - ªai ¼Ó¶ ªö Ïs« B©y... ªlõ« ¸lÝ h¹i ¶ãȶ ¶ã{êi L« ¶ãlÜ ÎlǬ: “¸Ci ÎT¶ ¼Ó¶ ªõ Ïs« ¶Çy ¶ãle que¶ hS¬. ¸lSc hp o{ µlô B· ¶gi cls Ϋ ¶ãle ¶l{¶ã kla¶ã ¶lí L« y hp l¹¶ã ¶ã{êi ã×.” ÷ã{êi lä ¼Ó¶ ¶gi ÎiÕµ: - Ïa¬ ¶«y B{îc quý vÞ o{ luy¶l o{ BÖ kla¶ã qun¶ ¶ã¹i ¶ãl׶ ¶s¶ ¬ua¶ ¶{íc Îíi B©y Î{m¶ã ÎLî, xi¶ ¶l˶ ¬éÎ vCi cñ« BÖ! ¼äi ¶ã{êi Bå¶ã Îl«¶l BCµ: - ¼Ó¶ ¶lÞ c« clí ¶T¶ vCi quú ¶l{ ÎlÕ! ¸lb¶ã Îai B©u dC¬ ¶l˶! å¶ ps ¬éÎ hbc, ¼Ó¶ ªö Ïs« h¹i ¶gi: - ªLs¶ã ¬Êy ¶ãpy ¶«y, ªL{m¶ã ª©¬ ÷løÎ o{ luy¶l µlCi ¸a¶ ra¶, ¬Êy vÞ B¹s ÎL{ë¶ã µlCi ÷ã« ¼i vp ¬Êy vÞ o{ luy¶l µlCi Ïs« ¾m¶ cò¶ã oH Îíi cn. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 19. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -196- ¸g ¶ã{êi hT¶ ÎiÕ¶ã lái: - PlCi Ïs« ¾m¶ cò¶ã cg ¶ã{êi Îíi {? ªlÕ Îl× l«y hS¬! ¸lM¶ã l«y hp ¬a¶ l¹ cñ« «i ÎlÕ? ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷ã{mi lái võ« hbc quC! ª« cò¶ã ¬uï¶ lái vpi c©u vÒ Îi¶ ¶Çy!” ¼Ó¶ ªö Ïs« BCµ L»¶ã: - ¼Êy vÞ o{ luy¶l Êy hp ¬a¶ l¹ cñ« ®p¶ ªl¹cl ¾m ÷a¶ã. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ: “§g hp ¬a¶ l¹ cñ« ¶lÞ o{ luy¶l.” ÷ã{êi ¶ä h¹i lái: - ¼Ó¶ ¶lÞ c« que¶ óiÕÎ vî clå¶ã Quy ªl©¶ ªlô Îl× ¬«y ¬S¶ hS¬ Låi. ¸g vî clå¶ã a¶ã Ϋ Bì BÇu cls, clb¶ã Ϋ kla¶ã c߶ oî ÎT¶ ãi«¶ ÎÆc lä ªiTu ¶N«? ¼Ó¶ ªö Ïs« ¶gi: - §Ö B©u cg l©¶ l¹¶l B{îc kÕÎ ó¹¶ víi vî clå¶ã a¶ã Ϋ! §Ö clØ que¶ Îl©¶ víi B¹i Bå BÖ cñ« a¶ã Ϋ hp ¼«i KiÕ¬ Ïs« Îlai. r¹i ¬éÎ ¶ã{êi klCc ¶gi: - _????_ ¼Ó¶ ªö Ïs« BCµ: - V©¶ã, clݶl «¶l Ϋ Bg! ÷ãle Îíi B©y, ªlõ« ¸lÝ ¶lÑ lM¶ ¶ã{êi, ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷Õu cg ¶ã{êi Bå¶ã ¬a¶ ¬×¶l Îl«¬ ãi« Îl× viÖc ¶Çy ÎÊÎ µlni hp clC¶l BC¶ã. ª« l·y ι¬ ãiÊu ¬ÆÎ clê cg dÞµ ÎlÝcl BC¶ã, l·y L« Ϋy ãibµ lä Bai clbÎ.” r¹i ¶ãle ¼Ó¶ ªö Ïs« ¶gi: - ÷¨¬ ¶ä ãi« luy¶l óÞ ¶ã{êi Ϋ ãiÕÎ l¹i ¬éÎ cCcl ói BCÎ. §Ö B· BiÒu ÎL« ¬{êi ¬Êy ¶¨¬ hiÒ¶ ¬p kla¶ã óiÕÎ «i hp kt Îlè. ®©y ãiê, ¶«y ¶lê cg cCc «¶l e¬ lä ¾ö µlCi ªL{ê¶ã ®¹cl B©y cls l«y BÖ ¬íi Lâ kt ãiÕÎ ãi« luy¶l hp ÎT¶ ãi«¶ ÎÆc lä ªiTu. ªlè ¶Çy kla¶ã ÎLn B{îc, BÕ¶ ÎlÒ kla¶ã hp¬ ¶ã{êi! ®ç¶ã ¶ãle “ke¶ã” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, clSc hp ÎiÕ¶ã Bé¶ã cñ« y dè¶ã klÝ ãiíi clЬ ói« BC h˵ ÎlÒ. r¹i cg ¬éÎ ¶ã{êi klCc ¶gi: - ªliÕÎ óïi Ki¬ ÷ã«s ªiTu ¸a¶ã rÔ cò¶ã hp ¬éΠΫy lns lC¶ lNu d«¶l ë ãi«¶ã lå kla¶ã ¶ãê y h¹i cg lp¶l vi l̶ l¹ BÕ¶ ÎlÕ? Kla¶ã liÉu cCc «¶l lä ¾ö l«y Îi¶ Bg Îõ B©u? rêi ¶gi cñ« ¶ã{êi Bg cg vt lspi ¶ãli. Kla¶ã clê «¶l e¬ lä ¾ö ãini ÎlÝcl, ¼Ó¶ ªö Ïs« B· véi Bì hêi: - ¸Cc «¶l e¬ lä ¾ö B©y B· kÉ Lâ Î׶l l׶l ãi« luy¶l óÞ ãi«¶ ÎÆc ãiÕÎ ë Îضl ¾m¶ §a¶ã, o«u BÖ B{îc l«y. ¸g Bñ ó»¶ã cí lM¶ lsi xi¶ ªl˵ hùc §¹i ¾{ Bõ¶ã cg B« ¶ãli. ¼éÎ ¶ã{êi klCc ¶gi: - ªiTu ¸a¶ã rÔ h˵ cm oë ë Ki¬ ri¶l B· ¬Êy clôc ¶¨¬ Låi. ªlÕ hùc cñ« y LÊÎ lè¶ã ¬¹¶l. Ple¶ ¶Çy «¶l e¬ ¬×¶l L« Ϋy, cǶ µlni cȶ Îl˶ hS¬ ¬íi B{îc? ¼Ó¶ ªö Ïs« ¶gi: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 20. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -197- - ¸ò¶ã v× hH Bg BÖ Îù óiÕÎ ¬×¶l ÎlÕ ca oøc yÕu, cls ¶T¶ ¬íi dC¬ ÎCs 㫶 Îlضl quý vÞ ó¹¶ lNu ãiC¶ã h©¬. ÷ãpy ¬«i Bb¶ã ãiê dËu, BÖ oö« os¹¶ vpi ¬©¬ L{îu ¶l¹Î, cm¬ L«u ιi ÎÖ xC ë lt¬ ª¹ Gi« µlÝ« ÷«¬ ªlp¶l BÉ ÎÈy ÎLǶ vp ÎiÕ µls¶ã quý vÞ. ¼êi quý vÞ ÎlÕ ¶ps cò¶ã ãiC¶ã h©¬ cls. ¼äi ¶ã{êi BÒu hT¶ ÎiÕ¶ã cn¬ ι vp ¶gi: - ¸lb¶ã Îai víi luy¶l cò¶ã ¶l{ «¶l e¬ ÎLs¶ã ¶lp, l¹ ÎÊÎ luy¶l µlni hp¬ klCcl ¶l{ vËy! ¼Ó¶ ªö Ïs« ¶gi: - §{îc cCc ó¹¶ quC Bé BÕ¶ LÊÎ ¶liÒu ÎlÕ ¶ps kt BÞcl cò¶ã µlni óiÕÎ cluyÖ¶. VËy ¶ãpy ¬«i quý vÞ Îíi, hbc vps cö« ãƵ cCc clb e¬ ÎiÕµ B·i, xi¶ ãim ó« ¶ãg¶ Ϋy hp¬ liÖu vp klH ¶gi c©u: “Gi«¶ã lå ¶ãlÜ« klÝ, LbÎ d«s Î{m¶ã ÎLî!” rp¬ ¶l{ vËy BÉ ÎLC¶l kt BÞcl ÎLp ÎLé¶ ht¶ vps µlC Lïi. ¼äi ¶ã{êi BÒu ÎC¶ Îlp¶l ý kiÕ¶ Bg, vp c߶ BÒ ¶ãlÞ hbc ãi«s cliնΠcò¶ã dè¶ã ó« ¶ãg¶ Ϋy hp¬ liÖu, BÉ µl©¶ óiÖÎ ¬×¶l vp BÞcl. ªL{íc kli ãini ÎC¶, lä c߶ óp¶ Îíi cluyÖ¶ µlCi ¶ã{êi BÕ¶ ¶lp ÎT¶ ªiTu ¸a¶ã rÔ dä ÎlC¬. Xs¶ã B©u BÊy, lä ¬íi LbÎ hui dǶ. ¸lê cCc ¶ã{êi Bi x« Låi, ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l ¬íi ¶»¬ h¨¶ L« ó·i cá ¶ãlÜ ¶ãî. V× ¶ãåi xæ¬ h©u quC, ªl«¶l ªl«¶l ÎT cn l«i cl©¶. Gi©y hCÎ o«u, ¶p¶ã ¶gi: - §¹i c«, ¶ãpy ¬«i clb¶ã Ϋ BÕ¶ ¶lp ¶ã{êi lä ¼Ó¶ xe¬ Bi! ªlõ« ¸lÝ BCµ: - ¸lØ xe¬ kla¶ã Îl× B{îc, ¶l{¶ã ÎlÉ ¶ps clb cò¶ã µlni ¶ãle hêi Îai, cʬ kla¶ã B{îc µlC quÊy. - E¬ cg µlC quÊy ó«s ãiê B©u? ®uæi ÎL{« ¶ãpy la¬ o«u, ¼· ca¶ã Îö óÞ C¬ oCÎ B· hp¬ oai ¶æi cn Îlp¶l µlï ÷«¬ Ki¶l. ¾uïÎ ¶ãpy ȶ ¶bµ ë ÎLs¶ã klCcl BiÕ¬, cls Îíi cliÒu Îïi, ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l ¬íi Îl«y quǶ Cs hN¶ã ÎlN¶ã Bi Îíi lt¬ ª¹ Gi«. ªlÊy ¬éÎ Îß« ¶lp hí¶, cö« om¶ os¶ ÎLT¶ ÎLes Bai B̶ hå¶ã, klCcl B«¶ã vps Îʵ ¶Ëµ. §i Îíi cö«, ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l BÒu ãim ó« ¶ãg¶ Ϋy µlni L«, ¬iÖ¶ã cò¶ã ¶gi: - Gi«¶ã lå ¶ãlÜ« klÝ LbÎ d«s Î{m¶ã ÎLî. ¼éÎ ¶ã{êi ¬Æc Cs dpi clSµ Ϋy vCi clps vp óns ¬éÎ ÎT¶ B¹ lC¶ Bø¶ã Bg, dÓ¶ l«i ¶ã{êi vps ÎLs¶ã µl߶ã klCcl. RgÎ ¶{íc ¬êi l«i ¶ã{êi uï¶ã, B¹i lC¶ ¶ä lái ÎT¶ Îuæi, ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l hiÒ¶ óÞ« BÆÎ, ¬éÎ ¶ã{êi lä ªLi¶l vp ¬éÎ ¶ã{êi lä V¨¶. §¹i lC¶ ¶ä ¶gi: - ¸lb¶ã Îai B{îc ¶ãle B¹i d«¶l ë ãi«¶ã lå B· h©u, clb¶ã Îai LÊÎ hÊy hp¬ l©¬ ¬é! ªl«¶l ªl«¶l óô¶ã c{êi ÎlǬ, vp ¶ãlÜ ÎlǬ L»¶ã: “§¹i d«¶l ¶Çy, ¶ã«y clb¶ã Ϋ ¬íi ¶ãle hǶ BÇu ¬p ¶ã{mi dC¬ ¶gi hp ¶ãle h©u Låi!” KlCcl cp¶ã Ba¶ã, B¹i lC¶ ¶ä ÎlÊy l«i ¶ã{êi ÎLt Îuæi ¶l{ vËy, clSc hp BÖ Îö cñ« µlCi ¶ps Îles o{ µlô BÕ¶ cò¶ã ¶T¶. V× vËy, y cò¶ã kla¶ã ÎLä¶ã vä¶ã hS¬, clØ ¶gi c©u: “xi¶ hçi”, Låi Bi ÎiÕµ ¶ã{êi klCc hiÒ¶. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2