intTypePromotion=1

Bích huyết kiếm - tập 10

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
162
lượt xem
33
download

Bích huyết kiếm - tập 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bích huyết kiếm - tập 10', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bích huyết kiếm - tập 10

 1. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -178- Håi thø m­êi Yªu nhau l¾m, c¾n nhau ®au ª lõ« ¸lÝ véi lái: - ViÖc Îlø l«i hp ã×? Xi¶ óCc ¶gi hua¶ Bi! ¤¶ ÷ãli ¶gi: - ª{í¶ã ca¶ã, l«i ¶ã{êi... l«i ¶ã{êi... rÊy Ϋy clØ vps ªl«¶l ªl«¶l, ¤¶ ÷ãli B· lÕÎ lmi kla¶ã ¶gi ÎiÕµ B{îc ¶N«, ¬SÎ ¶lS¬ ¶ãliÒ¶, BÇu ãôc xuï¶ã, clÕÎ hiÒ¶. ªlõ« ¸lÝ BÉ Î«y h¹i ãǶ ¬òi óp Ϋ Îl× kla¶ã ÎlÊy Îlë ¶N«. ªl«¶l ªl«¶l ¶»¬ µlôc óT¶ c¹¶l xCc ¬Ñ, klgc hgc, Låi v× B«u Bí¶ vp óÞ cn¬ xbc quC ¶liÒu, ¶p¶ã clÕÎ ãiÊc hiÒ¶. ¾î l·i va cè¶ã, ªlõ« ¸lÝ véi kTu: - ¸lb ªl«¶l, clb ªl«¶l! Ïsp¶ã ¸l©¶ ¶gi: - ÷p¶ã B«u Bí¶ quC ¶T¶ ¶ãÊÎ Bi BÊy Îlai. Kla¶ã o«s B©u! Råi µlu¶ klgi vps ¬òi ªl«¶l ªl«¶l. ¸lØ ÎlÊy lSÎ lmi ¬Êy cCi ¶p¶ã Îضl h¹i dǶ dǶ, l«i ¬SÎ hm hCs ¶l{ ¶ã{êi ¬ÊÎ lå¶ vÝ«. ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ lái: - ¸lb ªl«¶l, clb B· Bì cl{«? ÷p¶ã kla¶ã ÎLn hêi. Ïsp¶ã ¸l©¶ vp ªiÉu ªuÖ kla¶ã óiÕÎ Lâ où qu«¶ lÖ ãiN« ªlõ« ¸lÝ vp ¬Ñ cs¶ ¶p¶ã L« o«s, BÒu cn¬ ÎlÊy h¹ hè¶ã. ¼äi ¶ã{êi BÒu ¶ãlÜ ÎlǬ: “¼Ñ cs¶ ¶p¶ã l׶l ¶l{ hp ¶ã{êi cñ« µlCi ªl¹cl r{m¶ã ¶l{¶ã ιi o«s lä h¹i óÞ ¶ã{êi ¶lp ¬{u l¹i ¶l{ ÎlÕ?” V× kla¶ã liÉu Lâ ¶a¶ã ¶æi, ¶T¶ kla¶ã «i dC¬ ÎlT¬ ý kiÕ¶. ªlõ« ¸lÝ ø« hÖ ¶gi: - ¸lb ªl«¶l! ¸lb µlni Bi víi clb¶ã Îai! Kla¶ã ÎlÉ ë B©y B{îc B©u! ªl«¶l ªl«¶l vÓ¶ ¶ãm ¶ãCc, clØ ãËÎ BÇu clí kla¶ã ¶gi ¶¨¶ã ã× cn. ½¬ xCc ¤¶ ÷ãli hT¶, ªlõ« ¸lÝ dÓ¶ BÇu Bi L«, c߶ Ïsp¶ã ¸l©¶, ªl«¶l ªl«¶l, ªiÉu ªuÖ, Ïy ¼Ó¶ Îl× Îles o«u. ®ä¶ ¼i¶l §¹Î ÎlÊy «¶l e¬ ªlõ« ¸lÝ Îù ds Îl«s Îb¶ã, xö ÎLÝ ¬äi viÖc vp Îù ÎiÖ¶ Be¬ clCu ãCi ¬×¶l Bi, BÒu Îøc ãi˶ va cè¶ã. ÷l{¶ã ÎL˶ BÊu la¬ qu«, B· kliÕ¶ «i ¶Êy BÒu ki¶l lå¶, kla¶ã dC¬ ó{íc L« ¶ã¨¶ cn¶ ¶N«. Ïsp¶ã ¸l©¶ dƶ óns Ïy ¼Ó¶: - ¼éÎ ÎL¨¬ h¹¶ã ó¹c ¶Çy, cs¶ Be¬ Îƶ㠶ã{êi clñ ¶lp B· cls óä¶ Î« ¶ãñ ÎLä, vp óns lä µlni dä¶ ¶lp Bi ¶ã«y Îøc Îl×. Ïy ¼Ó¶ kla¶ã liÉu ιi o«s hiÒ¶ lái: - ª¹i o«s h¹i óSÎ ¶ã{êi Ϋ µlni dä¶ ¶lp Bi? - Víi clb¶ã Ϋ, µlCi ªl¹cl r{m¶ã óÊÎ BSc dÜ µlni clÞu ¶lÞ¶. ªÊÎ ¶liT¶ lä oH “ãi˶ cC clЬ ÎlíΔ. ªlÕ ¶ps cò¶ã Bi kiÕ¬ ¶ã{êi cls clb¶ã Ϋ ë ÎLä BÉ lp¶l l¹ cls Bì Îøc. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 2. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -179- Ïy ¼Ó¶ ãËÎ BÇu: - ¾{ µlô ¶ãlÜ clu BCs hS¬! ÷gi xs¶ã, clp¶ã cl¹y ¶l{ ó«y Bi hiÒ¶. ®ï¶ ¶ã{êi clê Îíi kli Ïy ¼Ó¶ qu«y ÎLë h¹i ¬íi v߶ã Îles cs¶ B{ê¶ã ¶lá, Lêi klái ªl¹cl r{m¶ã. §i B{îc ó« ¬{mi dƬ, ÎlÊy ÎLT¶ o{ê¶ ¶bi cg ¬éÎ ¶ãai ¬iÕu B· Bæ ¶CÎ, ÎLT¶ BÇu cæ¶ã cg ó« clN hí¶ “ri¶l Qu«¶ ¼iÕu”, ¶l{¶ã ÎLa¶ã LÊÎ hê ¬ê kla¶ã Lâ. Ïsp¶ã ¸l©¶ hT¶ ÎiÕ¶ã: - Ï·y vps ÎLs¶ã ¬iÕu ¶ãlØ ¶ãmi B·! ®{íc vps c¨¶ ¬iÕu Bg, ÎlÊy ¬¹¶ã ¶lÖ¶ vp cCÎ óôi µlñ BÇy, Bå B¹c ¬ôc ¶CÎ ãǶ lÕÎ, cn ¶¨¬ ¶ã{êi vps ãiN« BiÖ¶ ¶ãåi ¶ãlØ. Ïsp¶ã ¸l©¶ ¶gi: - Di ÎlÉ cñ« óp ¶Çy ó©y ãiê Îݶl ÎsC¶ o«s? ¸la¶ cÊÎ ¶ã«y B©y, l«y hp vps Îlp¶l kiÕ¬ µlu B߶ BÉ kl©¬ hiÖ¬? ªlõ« ¸lÝ c«u ¬py, kla¶ã ¶gi ¶¨¶ã ã× cn. Ïsp¶ã ¸l©¶ h¹i ¶gi ÎiÕµ: - Ï«y hp vps Îlp¶l ¬u« cliÕc qu«¶ Îpi kl©¬ hiÖ¬ cls óp Ϋ? Qu«¶ µlñ oH ÎL« lái ιi o«s óp Ϋ ¬ÊÎ? ¸lb¶ã Ϋ Îuy kla¶ã oî, ¶l{¶ã dè o«s cò¶ã vÓ¶ ÎlÊy µliÒ¶ µløc hS¬. ý ¶ãlÜ« hêi ¶gi cñ« a¶ã Ϋ hp ¶T¶ cla¶ cÊÎ ¶ã«y ιi Bg. ªl«¶l ªl«¶l klgc hgc, Låi ¶gi: - Kla¶ã B{îc! ¼C e¬ B· ¶gi ¬uï¶ B{îc cla¶ c¹¶l ¬é ó« e¬ ki« ¬p! Ïsp¶ã ¸l©¶ lái: - Di ÎlÉ cñ« hÞ¶l Îa¶ cla¶ cÊÎ ë B©u? ªl«¶l ªl«¶l kla¶ã ÎLn hêi B{îc hiÒ¶ B{« ¬SÎ ¶l׶ ªlõ« ¸lÝ. ªlõ« ¸lÝ liÉu ý BCµ ¶ã«y: - ¸la¶ ë ÎLT¶ ¶bi Ïs« ¾m¶ cñ« clb¶ã Ϋ! ÷ãle ÎlÊy clp¶ã ¶gi, óï¶ ¶ã{êi BÒu ¶ã¹c ¶liT¶, ªlõ« ¸lÝ h¹i ¶gi ÎiÕµ: - Plô Îl©¶ cñ« ¶p¶ã hp Ϲ h·s ÎiÒ¶ óïi, x{« ki« vÓ¶ hõ¶ã d«¶l hp ãi«¶ã lå quCi kiÖÎ Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ BÊy! ªuæi Ïsp¶ã ¸l©¶ cò¶ã xʵ xØ Îuæi Ϲ ªuyÕÎ ÷ãli. rbc a¶ã ó{íc cl©¶ vps ãi«¶ã lå, s«i d«¶l cñ« Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ B· clʶ Bé¶ã klSµ clï¶ vâ h©¬ Låi, ¶T¶ kli ¶ãle ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ ¶lSc BÕ¶ ÎT¶ Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶, Ïsp¶ã ¸l©¶ ¶ãåi ÎLǬ ¶ã©¬ ãi©y hCÎ, Låi ¶gi: - ªai cg ¬éÎ ý kiÕ¶, ca ¶{m¶ã ¶ãle Låi Bõ¶ã ÎLCcl cø Îai ¶lÐ? ªlÊy Ïsp¶ã ¸l©¶ hp ¶ã{êi cg Îuæi, ªl«¶l ªl«¶l BCµ: - Xi¶ óCc cø d¹y! Ïsp¶ã ¸l©¶ clØ vps ªlõ« ¸lÝ: - ¸lb Êy hp o{ BÖ cñ« Îai. ¸a ãäi Îai hp óCc, Îai B©u dC¬ ¶l˶. ªlai Îõ ¶«y ca cø ãäi hp B¹i c« Bi! Ïy ¼Ó¶ ÎLî¶ ¬SÎ ¶l׶ ªl«¶l ªl«¶l ÎLs¶ã óô¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷l{ vËy Ϋ µlni ãäi cs¶ ¶l·i L«¶l ¶Çy hp ca ki« p?” ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 3. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -180- ªl«¶l ªl«¶l B{« ¬SÎ ¶l׶ ªlõ« ¸lÝ ¶l{ ÎlǬ lái ý kiÕ¶, Låi Bæi hua¶ ãiä¶ã x{¶ã la ¶ã«y: - Ïsp¶ã B¹i c« B· d¹y óns, ÎiÉu ¬uéi xi¶ ¶ãle Îles! Ïy ¼Ó¶ ãiùÎ ¬×¶l, Îù óns ÎlǬ: “÷ãuy Îs! ÷ãuy Îs! ¸s¶ ¶lá ¶Çy ÎlËÎ Îlp quC Bæi, B· ãäi ¶ã«y ÎlÇy Ϋ hp Ïsp¶ã B¹i c« Låi!” ªlËÎ qun hbc Bg Ïsp¶ã ¸l©¶ B©u cg ¶ãê L»¶ã ÎLs¶ã BÇu gc ÎT¶ läc ÎLß ¶ãïc Êy h¹i ¶ãlÜ hS¬ cluyÖ¶ quC Îù Ci ¶l{ ÎlÕ? ¤¶ã Ϋ hiÒ¶ ¶gi víi ªl«¶l ªl«¶l: - ÷Õu ý BÞ¶l hÖ¶l B{ê¶ã ÎLuyÒ¶ h¹i, ¬uï¶ B{îc lîµ ÎC¶ã víi hÖ¶l Îa¶, Îl× clb¶ã Ϋ cò¶ã µlni lsp¶ Îlp¶l Bb¶ã ¶l{ Ω¬ ¶ãuyÖ¶ cñ« óp ¬íi B{îc. ÷l{¶ã Ϋ ι¬ ãCc óá vʶ BÒ klg kl¨¶ vÒ où cluyɶ v˶ hi¶l cöu, Îõ B©y Îíi Ïs« ¾m¶ x« xai lp¶ã ¶ãl׶ dƬ, kla¶ã ¶gi Îíi véi. Ï·y ¶gi Îíi vʶ BÒ, dè hi¶l cöu B· Îíi cl©¶ ¶bi Ïs« ¾m¶ Låi, cò¶ã kla¶ã o«s kliT¶ã ¶æi hT¶ ÎLT¶ Bضl ¶bi ki« ¬p! ªl«¶l ªl«¶l lái: - VËy óiÕÎ hp¬ o«s B{îc ó©y ãiê? ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ÷bi Ïs« ¾m¶ liɬ ÎLë klg hT¶ hS¬, ¶ã{êi ¶ps lmi kЬ vâ ca¶ã hp kla¶ã ÎlÉ hT¶ B{îc Îíi Bضl. ¸ß¶ vʶ BÒ cluyɶ v˶ hi¶l cöu Îl× kla¶ã cg cCcl ã× hp¬ ¶æi. Ïsp¶ã ¸l©¶ ¶gi: - ÷ãspi L«, c߶ cg ¬éÎ cCcl hp Be¬ lpi cïÎ cñ« hÖ¶l Îa¶ xuï¶ã d{íi lîµ ÎC¶ã víi hÖ¶l B{ê¶ã. ÷l{¶ã di lpi cñ« hÖ¶l Îa¶ B· «¶ ÎC¶ã ó«s ¶liTu h©u Låi, ¶«y óç¶ã d{¶ã h¹i Bé¶ã cl¹¬ Îíi Îai e kla¶ã ÎiÖ¶. ªlÊy hêi ¶gi Bg lîµ Î׶l lîµ hý hS¬, ªl«¶l ªl«¶l hs quC klgc hgc vp lái: - VËy óiÕÎ hp¬ ÎlÕ ¶ps ó©y ãiê? Ïsp¶ã ¸l©¶ ¶gi: - ªles ý Îai Îl× ó©y ãiê clØ cg cCcl lá« ÎliTu di ÎlÉ cñ« hÖ¶l B{ê¶ã, Låi B{« Bï¶ã ÎLs lpi cïÎ hT¶ ÎLT¶ Bضl ¶bi «¶ ÎC¶ã, hp Îlu˶ ÎiÖ¶ vp lsp¶ lns lm¶ cn. ªuy kla¶ã ¬uï¶ hp¬ ¶l{ ÎlÕ, ¶l{¶ã ªl«¶l ªl«¶l cò¶ã kla¶ã ¶ãlÜ L« B{îc cCcl ¶ps klCc ÎïÎ lm¶, Bp¶ã µlni ¶ãˬ hÖ ãËÎ BÇu. ªlÕ hp ¬äi ¶ã{êi Bi ¶lÆÎ cñi vp cá kla, lá« ÎliTu di lpi cñ« ¤¶ ÷ãli. ªõ Îluë häÎ h߶㠬Ñ, Låi Îõ óÐ BÕ¶ hí¶, ªl«¶l ªl«¶l lsp¶ Îsp¶ oï¶ã ÎLs¶ã ¬éÎ B¹i ãi« B׶l hua¶ clØ Béc cg ¶lN¶ã Î׶l cn¬ h¹¶l hè¶ã vp va Î׶l ó«s v©y xu¶ã qu«¶l. ÷ãspi ¶ã{êi ¬Ñ L« kla¶ã cg ¬éÎ ¶ã{êi ¶ps ÎlËΠΩ¬ Îl{m¶ã yTu ¶p¶ã cn. ¾uïÎ ¶ãpy, clØ óÞ ¶ã{êi Ϋ ¶l¹s óC¶ã, clÕ diÔu, vp kli¶l kli, v× vËy ¶p¶ã ¬íi cg ¶lN¶ã ÎC¶l ¶ÕÎ quCi dÞ ¶l{ ÎlÕ. ®©y ãiê ÎLa¶ã ÎlÊy ¶ã{êi ¬p ¶p¶ã yTu ¬Õ¶ ¶løÎ Bêi dǶ dǶ ÎiTu Ϋ¶ ÎLs¶ã Bï¶ã hö« lå¶ã, ¶p¶ã ¬íi quC Îl{m¶ã cn¬ ¬p µlôc xuï¶ã BÊÎ klgc hgc Îln¬ ÎliÕÎ. ¼äi ¶ã{êi óiÕÎ kla¶ã ÎlÉ ¶ps kluyT¶ c«¶ vp «¶ ñi ¶æi, Bp¶l BÉ cls ¶p¶ã klgc hgc cls ÎlËÎ B· Bêi, ¶l{ ÎlÕ ¬íi cg ÎlÉ hp¬ Ϋ¶ lsÆc vmi óíÎ Bi ¬éÎ µlǶ ¶ps ¶lN¶ã où Îʬ Îøc, ¶lí Îl{m¶ã ÎLs¶ã h߶ã. Vps ÎLs¶ã ¬iÕu Bæ ¶CÎ, kiÕ¬ B{îc ¬éÎ cCi lò op¶l, clê cls Bï¶ã hö« ÎSÎ lM¶, ªlõ« ¸lÝ ¶lÆÎ lpi cïÎ óá vps, Bs¹¶ vCi l«i vCi, ¬iÖ¶ã hȬ ¶lȬ klʶ: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 4. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -181- - Xi¶ óCc cø yT¶ Ω¬, ÎlÕ ¶ps clCu cò¶ã B{« ÎLs lpi cïÎ ¶Çy hT¶ ÎLT¶ Bضl ¶bi Ïs« ¾m¶ «¶ ÎC¶ã, clCu quyÕÎ kla¶ã µlô hêi µlg ÎlCc cñ« óCc! ªlÊy ¬äi viÖc B· xs¶ã xuai, Ïsp¶ã ¸l©u óns ªlõ« ¸lÝ L»¶ã: - ¸lb¶ã Ϋ µlni Be¬ oï vp¶ã ¶Çy BÕ¶ ÎLʶ ¸öu Gi«¶ã Îضl Gi«¶ã ª©y. ¾Ê¬ V{m¶ã B· µlCi LÊÎ ¶liÒu «¶l e¬ hiT¶ h¹c klSµ cCc Îضl Gi«¶ã ªa, ªLiÕÎ Gi«¶ã, Gi«¶ã ª©y, Ïp ÷«¬, BÉ clê Bîi hbc ªLu¶ã ÷ãuyT¶ klëi où hp µlÝ« ÷«¬ cò¶ã klëi ¶ãlÜ« l{ë¶ã ø¶ã. ViT¶ o{ BÖ c{íµ h¹i B{îc oï vp¶ã ¶Çy, ÎlËÎ hp ca¶ã cñ« o{ BÖ hí¶ hS¬! ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - Qun ÎlËÎ ÎiÉu ¬uéi kla¶ã óiÕÎ oï vp¶ã ¶Çy h¹i qu«¶ ÎLä¶ã ¶l{ vËy! ÷Õu kla¶ã cg l«i vÞ B¹i c« L« c{íµ h¹i, cg µlni B· hp¬ hì lÕÎ B¹i où ¾Ê¬ V{m¶ã Låi kla¶ã? ªlai Ïy ¼Ó¶ ¶gi: - Quý lå ca óiÕÎ B{îc hp ¬«y ¬S¶ hS¬ Låi! Kla¶ã ó«s ãiê clÞu Îlu« «i ó»¶ã hêi ¶gi ¶ps cn, ªl«¶l ªl«¶l ÎLn Bò« ¶ã«y: - ÷Õu Ïsp¶ã B¹i c« kla¶ã Îl©¶ cli¶l lé Îï¶ã oï vp¶ã ¶Çy e¬ e L»¶ã däc B{ê¶ã c߶ xny L« ¶liÒu cluyÖ¶ ¶N« BÊy! rêi ¶gi Bg C¬ clØ Ïy ¼Ó¶ vp ªiÉu ªuÖ B· óÊÎ hùc, lé Îï¶ã kla¶ã ¶æi oï vp¶ã ¶Çy, ¶T¶ ¬íi BÉ cls ¶p¶ã c{íµ B{îc. Ïy ¼Ó¶ BÞ¶l ÎLn hêi clØ ÎLÝcl h¹i, ¶l{¶ã Ïsp¶ã ¸l©¶ B· L« hÖ¶l ¶ãǬ ó»¶ã ¬SÎ, cʬ kla¶ã cls lS¶ B{îc ¶gi ¶N«. ¼éÎ hCÎ o«u, Ïsp¶ã ¸l©¶ ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l: - ViT¶ o{ BÖ vp ¤¶ ca ¶{m¶ã kla¶ã ó˶ viÖc ã×, cè¶ã Bi cn víi clb¶ã Îai Îíi ¸öu Gi«¶ã cls vui? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - ªiÉu BÖ ¬uï¶ hT¶ ÷«¬ Ki¶l clps o{ µlô, xe¬ o{ µlô cg o«i óns ã× kla¶ã? Vp cò¶ã ¶l©¶ ÎiÖ¶ Bi Îl¨¬ ªlai Îlbc Îlbc ¬éÎ ÎlÉ. - ¾{ µlô vp clb ªlai ¾m¶ B· ÎLë vÒ ªliɬ ª©y Låi. rbc ¶Çy qu©¶ vô klȶ cʵ hS¬. ViÖc ¾Ê¬ V{m¶ã B¹i Îʶ ca¶ã, clØ ¶éi ¶«y ¬«i hp µlCÎ Bé¶ã Låi. ªlõ« ¸lÝ ãiùÎ ¬×¶l ¶ãlÜ ÎlǬ: “§g hp Îlêi cm Îlu˶ ÎiÖ¶ BÉ ÎLn Îlè cls cl« Ϋ B©y!” ¼SÎ Bá ¶ãÇu, clp¶ã ¶gi: - ÷Õu vËy, ÎiÉu BÖ µlni vÒ ¶ã«y ªliɬ ª©y yÕÎ kiÕ¶ o{ µlô, kla¶ã Bi ¸öu Gi«¶ã ¶N«. §¹i c« ¶ãlÜ o«s? ¸lp¶ã LÊÎ Îa¶ ÎLä¶ã o{ luy¶l ¶T¶ viÖc ã× cò¶ã µlni lái qu« ý kiÕ¶ o{ luy¶l ÎL{íc. Ïsp¶ã ¸l©¶ ¶gi: - ¾Ê¬ V{m¶ã B¹i cö Îʶ ca¶ã, cǶ dè¶ã LÊÎ ¶liÒu ¶l©¶ Îpi. ªpi ó« hçi h¹c ¶l{ o{ BÖ, ¶Õu L« µlß ÎC ¾Ê¬ V{m¶ã Îl× c߶ ã× ÎïÎ ó»¶ã. ¾«u ¶Çy, v× d©¶ diÖÎ ÎLõ ãi«¶ ÎÆc, clb oH µlni vÊÎ vn ¶liÒu! - Xi¶ B¹i o{ luy¶l d¹y óns cls! - ¸lb hÔ µlе quC. ªlai clb¶ã Ϋ l·y ι¬ óiÖÎ ¶l«u ιi ¶mi B©y! ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 5. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -182- Ïsp¶ã ¸l©¶ ¶gi xs¶ã, qu«y BÇu Bi hua¶, Ïy ¼Ó¶ cò¶ã clps óCi óiÖÎ o{ Îlbc. ªiÉu ªuÖ ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ: - ªlõ« ¸lÝ B¹i c«! ¸lbc «¶l hT¶ B{ê¶ã ¬¹¶l ãiái! ªlõ« ¸lÝ ãËÎ BÇu, ¶gi: - ªai xi¶ ãöi hêi lái Îl¨¬ Îlݬ A¶. ¸lbc ca Îl{î¶ã hé ó׶l «¶! - ¼C e¬ vÓ¶ ¶lSc ¶lë Îíi «¶l hua¶. ÷Õu óiÕÎ «¶l ÎLë ¶T¶ v¹¬ vì vp Îpi ls« ÎlÕ ¶py, ¬C e¬ ÎlÕ ¶ps cò¶ã vui o{í¶ã kla¶ xiÕÎ În. ªlai, e¬ Bi B©y! VCi clps ªlõ« ¸lÝ xs¶ã, ªiÉu ªuÖ véi vp¶ã Buæi Îles Ïsp¶ã ¸l©¶ vp Ïy ¼Ó¶, cè¶ã Bi vÒ µlÝ« ÷«¬. Võ« Bi, ¶p¶ã võ« qu«y BÇu h¹i vÓy Ϋy clps, ªlõ« ¸lÝ cò¶ã dm Ϋy clps h¹i, cls Îíi kli kluÊÎ óg¶ã ó« ¶ã{êi ¬íi Îlai. ªl«¶l ªl«¶l “lõ” ¬éÎ ÎiÕ¶ã Låi ¶gi: - ¾«s «¶l kla¶ã Buæi Îles vÓy Ϋy clps ¶N« Bi? ªlõ« ¸lÝ Bø¶ã ¶ãȶ ¶ã{êi ãi©y hCÎ, kla¶ã liÉu ý ¶ãlÜ« hêi ¶gi ¬gc cñ« ¶p¶ã. ªl«¶l ªl«¶l h¹i ¶gi: - ¾«s «¶l kla¶ã Îles ca Ϋ Bi? ¼p cø vȶ vm huyÕ¶ ÎiÕc ¬·i kla¶ã døÎ ÎlÕ ¶py? ªlõ« ¸lÝ hbc ¶Çy ¬íi l«y, v× hH Bg ¬p ¶p¶ã Îøc ãi˶, hiÒ¶ võ« c{êi võ« ¶gi: - Ïåi ¶lá Îai ¶ãé ¶¹¶, B{îc ¬C ca Ϋ cøu ãibµ. ªai vp ca Ϋ que¶ óiÕÎ ¶l«u Îõ låi c߶ ¶lá vp cò¶ã vui clmi ¬éÎ ¶mi, vÓ¶ quý ¬Õ¶ ¶l«u ¶l{ «¶l e¬ ¬éÎ ¶lp. ªl«¶l ªl«¶l cp¶ã Îøc ãi˶ ÎlT¬, cǬ ¬éÎ l߶ BC, cø B˵ óõ« vps ÎlÒ¬ BC, Bs¬ Bg¬ hö« óËÎ Îu¶ã hT¶. ¼éÎ hCÎ o«u, ¶p¶ã hiÒ¶ ¶gi klCy L»¶ã: - ªlÕ ¬íi ãäi hp “ªl«¶l ¬«i ÎLbc ¬·”, que¶ óiÕÎ ¶l«u Îõ Îuæi c߶ Îlm clø ã×? ¸n¬ ÎlÊy Îݶl ¶ÕÎ ca ¶ä ó{í¶ã óضl, kla¶ã ÎlÉ dè¶ã hý hH kluyT¶ c«¶ ¶æi, ªlõ« ¸lÝ clØ cg cCcl hp¬ Îli¶l. ªl«¶l ªl«¶l ãi˶ dN ¶gi: - ª¹i o«s «¶l víi ca Ϋ cluyÖ¶ ÎLß Î{mi c{êi ¶l{ ÎlÕ? ¼p víi e¬ Îl× cø hú hú clM¶ã ¶gi clM¶ã L»¶ã! - ªai vÓ¶ vui vt ÎLß cluyÖ¶ BÊy clí! - Plni, ¬C ¶ã{êi Ϋ ÎïÎ hS¬, hbc «¶l c߶ ¶lá B· cøu «¶l, Îl{m¶ã «¶l. ¸ß¶ Îai Îl× kla¶ã cg ¬C ¶l{ ¶ã{êi Ϋ! ÷gi Îíi Bg, ªl«¶l ªl«¶l h¹i BÉ cls ãiäÎ hÖ Îua¶ Lmi. ªlõ« ¸lÝ véi kluyT¶ ãini L»¶ã: - ªlai, ca Bõ¶ã ¶T¶ ãië cCi ÎC¶l ÎiÉu Îlm L« ¶N«. ¸lb¶ã Ϋ cǶ µlni óp¶ BÞ¶l xe¬ o«u ¶Çy clb¶ã Ϋ µlni hp¬ ¶lN¶ã ã×. ¼ÆÎ B«¶ã ¶lîÎ ¶l¹Î, óç¶ã d{¶ã Bá hiÒ¶, ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - ¸ß¶ óp¶ BÞ¶l cCi ã× ¶N«? A¶l Îl× Buæi Îles e¬ ªiÉu ªuÖ. ¸ß¶ Îai, kt B«u klæ ¶Çy, oH Bi µliTu ó¹Î ¶mi cl©¶ ÎLêi ãgc óiɶ. ªlõ« ¸lÝ kla¶ã óiÕÎ ÎLn hêi L« o«s, ÎLs¶ã h߶ã ouy Îݶl, ó©y ãiê hp¬ ÎlÕ ¶ps ¬p xÕµ BÆÎ cls ca óÐ ÎLt Îuæi ¶Çy B{îc yT¶ æ¶? Qun ÎlËÎ hp ¶«¶ ãini! ªlÊy clp¶ã kla¶ã ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 6. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -183- ¶gi ¶¨¶ã ã× cn, ªl«¶l ªl«¶l Bø¶ã dËy, ó{¶ã hua¶ cCi clܶ Bù¶ã ÎLs lpi cïÎ cñ« ¬Ñ, qu«y BÇu Bi ÎlM¶ã. ªlõ« ¸lÝ véi lái: - E¬ Bi B©u ÎlÕ? ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - A¶l BÉ ¬Æc Îai! ÷p¶ã cø Îles µl{m¶ã ®Sc ¬p Bi. ®ÊÎ BSc dÜ, ªlõ« ¸lÝ Bp¶l µlni Îles o«u. ¾uïÎ däc B{ê¶ã, ¶p¶ã kla¶ã ¶gi ¶¨¶ã ¶ö« hêi, ªlõ« ¸lÝ cg ý ãîi cluyÖ¶, ¶p¶ã vÓ¶ hp¬ Îli¶l ¶l{ Îl{ê¶ã. Kli Îíi ÎLʶ Ki¬ Ïs«, ªl«¶l ªl«¶l ¬u« ¬ò vp quǶ Cs, cni ÎL«¶ã Bp¶ a¶ã. ®iÕÎ ¶p¶ã L« Bi véi vp¶ã, óT¶ ¶ã{êi ÎÊÎ kla¶ã o½¶ ÎiÒ¶, ¶l©¶ hbc ¶p¶ã Bi µlï, ªlõ« ¸lÝ ¶lÐÎ l«i Îlsi vp¶ã vps ÎLs¶ã óäc Cs cñ« ¶p¶ã. Kli ÎLë vÒ, ¶p¶ã h¹i Be¬ vp¶ã o«¶ã ÎLn clí kla¶ã clÞu hÊy. §T¬ la¬ Bg, ¶p¶ã hp¬ B¹s clÝcl ÎLé¬ B{îc ¶¨¬ ÎL¨¬ h¹¶ã ó¹c ιi ¬éÎ ¶lp µlb lé ¶ä. ¾C¶ã la¬ o«u, vô C¶ Bg B· Bå¶ klSµ Îlp¶l Ki¬ Ïs«. ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ ¶p¶ã B· L« Ϋy lp¶l Bé¶ã, clØ cg cl«u ¬py hSc BÇu, clí kla¶ã dC¬ ÎLCcl ¬gc ¶p¶ã ¶ö« hêi. Dè hp ¶ã{êi cg vâ ca¶ã Îl{î¶ã Îlƶã ÎlËÎ, ¶l{¶ã Bïi µlg víi ¬éÎ ca ãCi klg ÎC¶l ¶l{ vËy, ªlõ« ¸lÝ cò¶ã µlni óg Ϋy clÞu lp¶ã. ¼uï¶ dè¶ã hêi hH T¬ dÞu BÉ v«¶ hm¶ ¶p¶ã, Îl× clp¶ã kla¶ã ¬uï¶ ¬ÊÎ oÜ diÖ¶ ¶l{ ÎlÕ! ¸ß¶ óá ¬Æc ¶p¶ã, kla¶ã BÕ¬ xØ« Îíi ¶N«, ªlõ« ¸lÝ kla¶ã Bp¶l ¶lÓ¶ Ω¬ BÉ cls ¬éÎ ÎliÕu ¶N ca Bm¶ µlni Bi h«¶ã ó¹Î ãi«¶ã lå. ÷ãlÜ hui ¶ãlÜ Îíi, clp¶ã kla¶ã óiÕÎ hp¬ ÎlÕ ¶ps cls µlni. Ïa¬ Bg, l«i ¶ã{êi Lêi klái Îlp¶l Ki¬ Ïs«, B«¶ã Bi vÒ ªlp¶l ÷ãlÜ«. ¤¶ ªl«¶l ªl«¶l lˬ lùc Bi ÎL{íc, ªlõ« ¸lÝ vÓ¶ hHs BHs Îles o«u. ®ç¶ã ¬©y Be¶ kÐs Îíi, l«i ¶ã{êi BÒu óiÕÎ ÎLêi oSµ ¬{« Îs, véi Lns cM¶ã Bi cls ¬«u. ÷l{¶ã ¬íi Bi B{îc ¶¨¬ dƬ, ¬{« Bæ xuï¶ã ¶l{ ÎlCc ¶{íc. ªlõ« ¸lÝ ÎC¶l cȶ Îl˶, hbc ¶ps cò¶ã Be¬ Îles cliÕc dè. ¸ß¶ ªl«¶l ªl«¶l ¶ã¹i cǬ dè µliÒ¶ µløc, ¶T¶ kla¶ã Be¬ Îles Bp¶l µlni ãië kli¶l ca¶ã L« cl¹y. ®ùc ¶løÎ l«i óT¶ B{ê¶ã kla¶ã cg B׶l ¬iÕu ã× cn. ªlÊy ¶p¶ã dè¶ã kli¶l ca¶ã µlg¶ã cl¹y, ªlõ« ¸lÝ cò¶ã µlni Lns cM¶ã Buæi Îles. Kli Îíi c¹¶l ¶p¶ã, hiÒ¶ B{« dè cls ¶p¶ã dè¶ã ¶l{¶ã ¶p¶ã BÈy dè L« kla¶ã cǬ. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ¸lb ªl«¶l, clb¶ã Ϋ hp «¶l e¬ kÕÎ ¶ãlÜ«, B· ÎlÒ oï¶ã clÕÎ cg ¶l«u, lä« µlbc cè¶ã clÞu, ιi o«s ó©y ãiê clb h¹i ãi˶ «¶l ¶l{ ÎlÕ? ªlÊy clp¶ã ¶gi ¶l{ vËy, ªl«¶l ªl«¶l óíÎ ói˶ ÎLn hêi: - A¶l ¬uï¶ Îai kla¶ã ãi˶, µlni ¶ãle Îles Îai ¬éÎ BiÒu ¶Çy. - ¸lb cø ¶gi Bi, ¬{êi BiÒu «¶l cò¶ã xi¶ Îles. - ªõ ¶«y ÎLë Bi, «¶l kla¶ã B{îc ãƵ ¬ÆÎ A¶ ca ¶{m¶ã vp ¬C ca Ϋ ¶N«. ÷Õu «¶l ¶l˶ hêi, e¬ xi¶ hçi «¶l ¶ã«y. ÷gi xs¶ã, ¶p¶ã ¶lÕcl ¬Ðµ c{êi hiÒ¶. ªlõ« ¸lÝ klg xö quC, clp¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: “¼Ñ cs¶ ¶p¶ã ªiÉu ªuÖ cg m¶ víi ¬×¶l, o«u ¶Çy ÎlÕ ¶ps Ϋ cò¶ã kiÕ¬ cCcl óCs BÒ¶. ÷«y va duyT¶, va cí ÎLC¶l ¬ÆÎ kla¶ã ãƵ ¶ã{êi Ϋ, ¶l{ ÎlÕ o«s B{îc.” ¸lp¶ã hp ¶ã{êi ÎlËÎ Îlp ÎLu¶ã Îlp¶l, kla¶ã ÎlÉ hõ« dïi ¶p¶ã ¬p cø ¶l˶ óõ« Bi cls B{îc T¬ cluyÖ¶. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 7. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -184- V× vËy, clp¶ã µl©¶ v©¶ kla¶ã óiÕÎ ÎLn hêi ÎlÕ ¶ps cls µlni. ªlÊy ÎlÕ, ªl«¶l ªl«¶l ãië ¬ÆÎ hiÒ¶: - ªai óiÕÎ ¬p, cg kli ¶ps «¶l ¶ì óá e¬ ªiÉu ªuÖ cñ« «¶l! ÷gi xs¶ã, ¶p¶ã h¹i qu«y BÇu cl¹y ÎlM¶ã. ªlõ« ¸lÝ véi ãäi: - ¸lb ªl«¶l, clb ªl«¶l! ªl«¶l ªl«¶l cø cS¬ BÇu cl¹y, kla¶ã clÞu Bø¶ã h¹i. ¸l¹y B{îc ¬éÎ qu·¶ã, ÎlÊy óT¶ B{ê¶ã cg cCi B׶l ¶ãlØ ¬CÎ, ¶p¶ã cl¹y ÎlM¶ã vps. ªlõ« ¸lÝ cò¶ã cl¹y Îles vps. ªLêi ¶g¶ã ¶ùc, ¶p¶ã h¹i ¬Æc Cs Bm¶ LÊÎ ¬á¶ã, ¶«y óÞ ¶{íc ¬{« {íÎ BÓ¬, Cs quǶ dݶl oCÎ vps ¶ã{êi, ÎLa¶ã LÊÎ klg csi, ¶p¶ã xÊu læ quC, ãôc BÇu xuï¶ã h«¶ c«¶ B׶l võ« klgc võ« kTu ãps: - A¶l cø óSÎ ¶¹Î Îai! A¶l cø óSÎ ¶¹Î Îai! ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ: “r¹ ÎlËÎ! ¼×¶l cg óSÎ ¶¹Î ¶p¶ã låi ¶ps B©u?” ªuy vËy, clp¶ã vÓ¶ clÞu Bù¶ã kla¶ã c·i h¹i, cëi Cs dpi L«, µlñ hT¶ ÎLT¶ ¶ã{êi ¶p¶ã. ÷lê cliÕc dè, Cs clp¶ã kla¶ã óÞ {íÎ. ÷ãlÜ BÕ¶ cCi clÕÎ ói BCÎ cñ« ¬Ñ ¶p¶ã, ¶p¶ã h¹i cp¶ã klgc hí¶ lm¶ ÎL{íc. ªlõ« ¸lÝ cuï¶ã quÝÎ cn hT¶, kla¶ã óiÕÎ hp¬ ÎlÕ ¶ps cls µlni. ¼éÎ hCÎ o«u, ¬{« ι¶l dǶ, ªl«¶l ªl«¶l vÓ¶ klgc kla¶ã døÎ. ÷p¶ã B{« ¬SÎ ¶l׶ ÎLé¬ Îl× ªlõ« ¸lÝ B«¶ã ¶l׶ ¬×¶l, véi qu«y BÇu ÎiÕµ Îôc klgc ¶l{ ÎL{íc. ªlõ« ¸lÝ Bp¶l hiÒu kla¶ã ¶gi ã× ¶N«, vp ¶ãlÜ ÎlǬ: “ªlö xe¬ ca cg ó«s ¶liTu ¶{íc ¬SÎ ¶ps?” Ï«i ¶ã{êi B«¶ã cǬ cù kla¶ã «i clÞu BÊu dÞu ÎL{íc, óç¶ã cg ÎiÕ¶ã cl©¶ ë µlÝ« ®Sc Bi Îíi. ¼éÎ Îl«¶l ¶iT¶ ¶lp ¶a¶ã Bì ¬éÎ ÎliÕu µlô Bi vps ÎLs¶ã B׶l. ªliÕu µlô Bg B«¶ã B«u ï¬, LT¶ LØ hua¶ ¬å¬. ÷a¶ã d©¶ ¶ä l׶l ¶l{ hp clå¶ã ¶p¶ã, L« vt LÊÎ Îl{m¶ã vî, cø «¶ ñi hua¶ ¬å¬. ªlÊy cg ¶ã{êi h¹ vps, ªl«¶l ªl«¶l véi ¶Ý¶ ¶ã«y. ªlõ« ¸lÝ oùc ¶ãlÜ L« ¬éÎ kÕ: “ª« Îlö cCcl ¶py xe¬.” ¼éÎ hCÎ o«u, Bai vî clå¶ã ¶lp ¶a¶ã Bì ¶l«u Bi L« klái B׶l. ªl«¶l ªl«¶l ÎlÊy ¬{« B· ι¶l lM¶, B«¶ã BÞ¶l oö« os¹¶ Bi, ªlõ« ¸lÝ óç¶ã kTu: - ïi clp! ïi clp! ªl«¶l ªl«¶l ãiùÎ ¬×¶l oî l·i, qu«y BÇu h¹i, ÎLa¶ã ÎlÊy clp¶ã B«¶ã a¬ óô¶ã ¶ãåi xô¬ xuï¶ã, vé cl¹y h¹i xe¬. ÷lê ¶éi ca¶ã Îi¶l xns, ªlõ« ¸lÝ clØ v˶ lmi ¬éÎ cCi hp BÇu ÎLC¶ ¬å lai clny L« ¶l{ ÎS¬. ªl«¶l ªl«¶l oî quC, véi lái: - rp¬ o«s ÎlÕ? A¶l B«u óô¶ã BÊy p? ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “§· ãin óé Îl× µlni ãin óé Îíi cè¶ã.” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã v˶ h¹i lmi hp¬ óÕ ÎSc cCc yÕu luyÖÎ h¹i, ªl«¶l ªl«¶l oê Ϋy clp¶ã ÎlÊy h¹¶l ¶l{ oSÎ BC cp¶ã lsn¶ã oî ÎlT¬. ªlÊy ªlõ« ¸lÝ óç¶ã B«u ¶Æ¶ã, ªl«¶l ªl«¶l oî l·i quC, véi lái: - A¶l hp¬ o«s ÎlÕ? §«u ë B©u? ªlõ« ¸lÝ clØ LT¶ Ǭ Ü clí kla¶ã clÞu ÎLn hêi ¶p¶ã. rs oî quC, ªl«¶l ªl«¶l h¹i klgc. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ¸lb ªl«¶l mi! ®Þ¶l cñ« Îai kla¶ã klái B{îc B©u. ¸lb BÉ ¬Æc Îai. ¸lb cø hT¶ B{ê¶ã ¬éÎ ¬×¶l Bi! ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 8. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -185- - ¾«s óç¶ã Îù d{¶ã «¶l h¹i B«u ÎlÕ ¶Çy! ªlõ« ¸lÝ hp¬ L« óé yÕu lmi yÕu oøc ÎLn hêi: - ªõ Îluë ¶lá, Îai cg clø¶ã óÞ¶l hp... kla¶ã ÎlÉ ¶ps clÞu ¶æi où Îøc Îïi B{îc... ¶Õu «i hp¬ Îai óùc ¬×¶l, hs ¶ãlÜ ¬éÎ cCi, hp B«u Îi¬ B«u óô¶ã hiÒ¶... ïi ÎLêi mi! §«u quC! clÕÎ ¬ÊÎ Îlai! rbc ¶Çy, kla¶ã c߶ BÉ ý Îíi “¶«¬ ¶N Îlä Îlä óÊÎ Îl©¶” ¶N«, ªl«¶l ªl«¶l a¬ clsp¶ã hÊy clp¶ã, xs« ¶ãùc xs« óô¶ã hua¶ Ϋy. ®Þ ¶p¶ã a¬ ¶l{ vËy, ªlõ« ¸lÝ ¶ã{î¶ã quC, Bp¶l µlni BÉ yT¶, clí kla¶ã dC¬ klC¶ã cù, ªl«¶l ªl«¶l võ« klgc võ« ¶gi: - ªlõ« ¸lÝ B¹i c« mi! Ds e¬ ¬p ¶T¶ cn. Xi¶ «¶l Bõ¶ã ãi˶ e¬ ¶N«! ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ: “÷Õu Ϋ kla¶ã ÎiÕµ Îôc ãin óé, ¶p¶ã oH cls Ϋ hp ¶ã{êi kla¶ã Bø¶ã BS¶, ¬{î¶ ÎlÕ cÇu hîi.” §· cìi ÎLT¶ h{¶ã læ, clp¶ã Bp¶ã µlni cbi BÇu LT¶ LÜ: - ¸g hH Îai clÕÎ ¬ÊÎ! ¸lb cla¶ cÊÎ Îai xs¶ã, hp¬ m¶ óCs Îi¶ cls B¹i o{ luy¶l Îai l«y! ¸p¶ã ãin d¹¶ã, cp¶ã hp¬ ¶l{ ÎlËÎ, clp¶ã cø µlni cï ¶lÞ¶ cls klái µl× c{êi. ªl«¶l ªl«¶l vÓ¶ klgc: - A¶l kla¶ã ÎlÉ clÕÎ B{îc! A¶l cg óiÕÎ B©u, e¬ ãin óé lê¶ ãi˶ BÉ cläc Îøc «¶l BÊy clí! ¾ù ÎlËÎ, h߶ã e¬... h߶ã e¬ vÓ¶ yTu «¶l. ÷Õu «¶l clÕÎ, e¬ cò¶ã kla¶ã ÎlÉ ¶ps oï¶ã B{îc ¶N«! ªlõ« ¸lÝ ki¶l l·i ¶ãlÜ ÎlǬ: “ªlÕ L«, ¶p¶ã B· yTu Ϋ!” §©y hp hǶ BÇu ÎiT¶ ¬p clp¶ã B{îc liÉu ÎlÕ ¶ps hp l{m¶ã vÞ cñ« Ci Î׶l, ¶T¶ ÎLs¶ã h߶ã clp¶ã cg ¬éÎ cn¬ ãiCc h¹ hè¶ã hp vui ¬õ¶ã vp cò¶ã hp xÊu læ. V× vËy, clp¶ã cø ¶ã©y ¶ã{êi L«, kla¶ã ¶gi ¶ö« hêi. ª{ë¶ã clp¶ã oSµ clÕÎ BÕ¶ ¶mi ÎlËÎ, ¶p¶ã cp¶ã a¬ clÆÎ hÊy clp¶ã, ¬iÖ¶ã Îl× kTu ãäi: - §¹i c«! §¹i c« Bõ¶ã clÕÎ! ÷ãöi ÎlÊy lmi Îlë cñ« ¶p¶ã Îlm¬ cñ« ls« h«¶, clp¶ã óua¶ã ¶lò¶ ¶ã{êi Îù« vps h߶㠶p¶ã, ¶ã©y ¶ãÊÎ ¶l{ kt ¬ÊÎ lÕÎ lå¶ vÝ«. ÷l{¶ã clp¶ã ãiùÎ ¬×¶l Îضl ¶ãé ¶ã«y, Îù óns ÎlǬ: “ªlè cl« cl{« ÎLn, kla¶ã ÎlÉ ¶ps ¶ãlÜ Îíi Î׶l yTu B{îc. Vn h¹, Ϋ hp B¹i ÎL{î¶ã µlu qu«¶l ¬i¶l clC¶l B¹i, kla¶ã ¶T¶ hõ« ã¹Î ¬éÎ ÎliÕu ¶N« yÕu Buïi ¶l{ ÎlÕ!” rbc Êy, ªl«¶l ªl«¶l h¹i ãäi: - E¬ Îøc ãi˶ ãin dïi BÊy, «¶l Bõ¶ã cg cls hp ÎlËÎ. ªlõ« ¸lÝ cn c{êi Låi ¶gi: - ªai cò¶ã ï¬ B«u ãin dïi BÊy, e¬ Bõ¶ã cg cls hp ÎlËÎ! ªl«¶l ªl«¶l ¶ãȶ ¶ã{êi ãi©y hCÎ óç¶ã Bø¶ã dËy, ÎCÎ hua¶ ¬éÎ cCi. ®Þ BC¶l ¬¹¶l quC, ¬SÎ ªlõ« ¸lÝ ls« hT¶, clØ ÎLa¶ã ÎlÊy ¶lN¶ã Îi« hö«. ªl«¶l ªl«¶l a¬ ¬ÆÎ, cbi BÇu Bi hiÒ¶. ªlõ« ¸lÝ ¶ãm ¶ãCc kla¶ã liÉu ιi o«s, ¶ãlÜ ÎlǬ: “Võ« Låi, ¶p¶ã ¶gi yTu Ϋ hS¬, ¶Õu Ϋ clÕÎ ¶p¶ã cò¶ã kla¶ã ÎlÉ oï¶ã! ¾«s óç¶ã d{¶ã ¶p¶ã ãië ¬ÆÎ BC¶l Ϋ ¶l{ vËy?” ¸lp¶ kla¶ã liÉu ÎlÊu Ω¬ où cñ« ¶p¶ã, cø Bi Îles o«u. ªCÎ clp¶ã ¬éÎ cCi, cm¶ ãi˶ B· dÞu óíÎ lM¶, ¶p¶ã cn¬ ÎlÊy klsCi va cè¶ã. ªLa¶ã ÎlÊy ¬C óT¶ ÎLCi cñ« clp¶ã Bá ã«y vp liÖ¶ Lâ vÕÎ ¶¨¬ ¶ãg¶ Ϋy cñ« ¬×¶l, ªl«¶l ªl«¶l LÊÎ ©¶ l˶ ¶l{¶ã cò¶ã klsCi clÝ ¶N«. ÷ãlÜ Îíi B· va ý Îlæ hé lÕΠΩ¬ où víi clp¶ã, ¶p¶ã cn¬ ÎlÊy võ« xÊu læ ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 9. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -186- võ« klg clÞu. ¸liÒu Îïi la¬ Bg, Bi Îíi ÷ãlÜ« ¤, ¶p¶ã vps ÎLä ¬éÎ klCcl BiÕ¬, Låi L« ¨¶ cm¬. ªlõ« ¸lÝ cò¶ã ¶ãåi vps óp¶ ¨¶ Bg, ªl«¶l ªl«¶l ¬Ø¬ c{êi: - ¸ø ¬Æc B©y Bi, Îles oCÎ ¶ã{êi Ϋ ÎlÕ ¶Çy ÎlËÎ BC¶ã ãlÐÎ quC! ªlõ« ¸lÝ oê ¬C Låi ¶gi: - ®ô¶ã Îai B«u hp B«u ãin liÖu, c߶ cCi ¬C ¶Çy ¬íi B«u ÎlËÎ où. ªl«¶l ªl«¶l klsCi clÝ c{êi å, ÎlÕ hp l«i ¶ã{êi h¹i lß« lns ¶l{ ÎL{íc. ¸m¬ xs¶ã, ÎLß cluyÖ¶ µliÕ¬ ¬éÎ hbc, Låi «i vÒ µl߶㠶ã{êi ¶Êy ¶ãñ. ªlÊy clp¶ã Bïi xö víi ¬×¶l lß« ¶l· vp cg hÔ Bé ¶l{ vËy, ªl«¶l ªl«¶l ¬õ¶ã ÎlǬ. ¾C¶ã ¶ãpy la¬ o«u, võ« ¶ãñ dËy, ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ¸lb ªl«¶l, viÖc Îlø ¶løÎ clb¶ã Ϋ µlni hp¬ hp B{« lpi cïÎ óCc ãCi hT¶ ¶bi Ïs« ¾m¶ «¶ ÎC¶ã. - V©¶ã, ¶l{¶ã ιi o«s «¶l Î׬ L« B{îc di cïÎ cñ« ó« e¬ ÎlÕ? - ¸luyÖ¶ ¶py BÉ kli Bi B{ê¶ã, Îai ¶gi cls ¬p ¶ãle. Ï«i ¶ã{êi Bi vÒ µlÝ« ®Sc, ªlõ« ¸lÝ Be¬ cluyÖ¶ cs¶ B{êi {mi (klØ BéÎ) hp¬ ÎlÕ ¶ps Î׬ ÎlÊy l«¶ã ¶bi, Låi clp¶ã vps ÎLs¶ã l«¶ã, ÎLa¶ã ÎlÊy x{m¶ã cïÎ, Bps ÎlÊy léµ oSÎ vp lä« Bå, v©¶ v©¶, kÉ cn cls ¶p¶ã ¶ãle. ªlõ« ¸lÝ võ« kÉ ÎiÕµ Îíi cluyÖ¶ ªL{m¶ã Xu©¶ ¸öu vp ÎT¶ Ïß« Îl{î¶ã, ªl«¶l ªl«¶l hiÒ¶ Lè¶ ¬×¶l oî l·i ¶gi: - ªT¶ ªL{m¶ã Xu©¶ ¸öu hp Bå BÖ cñ« a¶ã ª{ e¬, ÎC¶l LÊÎ ãi«¶ Cc. ¸ß¶ ÎT¶ Ïß« Îl{î¶ã Bg cg µlni ãiN« ¬ÆÎ cg cCi ÎlÑs kla¶ã? - Plni clݶl y BÊy. - ªT¶ y hp ÷ãé ¢¶, Bå BÖ cñ« a¶ã Ï«i e¬. ªõ kli ó« e¬ ¬ÊÎ ÎÝcl, cCc a¶ã e¬ µlCi ¬{êi ¬Êy BÖ Îö BSc hùc Bi Î׬ kiÕ¬ klSµ ¬äi ¶mi. ¸ø cCcl ó« ¶¨¬, clb¶ã µlni vÒ óCs cCs ¬éÎ hǶ. Ï«i ÎT¶ Êy Béc Cc, ãi«¶ xns kla¶ În. ¸lb¶ã clÕÎ ¶l{ vËy ÎlËÎ hp BC¶ã hS¬!... ®« e¬ ¬ÊÎ Låi ¬p c߶ dè¶ã kÕ ãiÕÎ B{îc kt BÞcl, ÎlËÎ hp Îpi ó« quC! - ¾«u kli lä óiÕÎ Îai cg clbÎ hiT¶ qu«¶ víi óCc ÎL«i, ÎlÕ ¶ps clb¶ã cò¶ã oH hè¶ã kiÕ¬ Îai ÎlËÎ LCs LiÕÎ. - ÷l{¶ã lä cg Bñ Îpi l¹ ¶æi «¶l B©u ¬p «¶l µlni hs ¶ã¹i? ÷Õu ó« e¬ c߶ oï¶ã, ÎLa¶ã ÎlÊy «¶l BC¶l lä Îmi óêi ¶l{ vËy, ÎlÕ ¶ps cò¶ã ¬õ¶ã hS¬... õ, µlni BÊy, ¬C e¬ B· ÎLa¶ã ÎlÊy, ÎlÉ ¶ps cò¶ã kÉ h¹i cls ó« e¬ l«y... «¶l B{« cls e¬ xe¬ óbÎ ÎÝcl cñ« ó« e¬! ªlõ« ¸lÝ B{« óøc lä« Bå cls ¶p¶ã xe¬, Låi ¶gi: - §©y hp vËÎ cñ« ó« clb BÉ h¹i, Îai ÎL«s ÎLn cls clb ¬íi µlni. ªLa¶ã ÎlÊy óbÎ ÎÝcl cñ« Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶, ªl«¶l ªl«¶l võ« B«u h߶ã, võ« vui ¬õ¶ã. ªõ Bg, lÔ BÕ¶ ¶mi ¶ps ¶ãlØ cl©¶ hp ¶p¶ã hÊy óøc lä« Bå L« xe¬ vp vuïÎ ve. ¼éÎ la¬, Bi Îíi ªè¶ã Gi«¶ã, ªl«¶l ªl«¶l óç¶ã lái: - §Õ¶ ÷«¬ Ki¶l, clb¶ã Ϋ l·y Bi Bps óns vËÎ ÎL{íc ¶lÐ? ªlõ« ¸lÝ ¶ã¹c ¶liT¶: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 10. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -187- - ®ns vËÎ ¶ps? ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - ®øc lä« Bå cñ« ó« e¬ clM¶ã ¶gi Lâ: “ªLä¶ã óns cli Bå” hp ã×? ®« e¬ c߶ dƶ, ¶ã{êi ¶ps Î׬ kiÕ¬ B{îc vËÎ óCu µlni Îƶã h¹i cls ¬C e¬ ¬{êi v¹¶ h¹¶ã vp¶ã. ÷l{ vËy, ¶lN¶ã óns vËÎ cla¶ ãiÊu ki« ÎÊÎ µlni quý ãiC hS¬? ÷ãÓ¬ ¶ãlÜ ãi©y hCÎ, ªlõ« ¸lÝ BCµ: - ªuy vËy ¶l{¶ã clb¶ã Ϋ l·y ¶T¶ hp¬ viÖc clC¶l BC¶ã cñ« Ϋ ÎL{íc B·! rbc ¶py, ÎLs¶ã h߶ã clp¶ã clØ ¬uï¶ ãƵ o{ µlô xs¶ã hp Bi óCs Îlè cls cl« ¶ã«y. ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - ®©y ãiê B· cg o½¶ lä« Bå, clb¶ã Ϋ Bi kiÕ¬ ¶ã«y oï cl©u óCu ki«, e¬ ÎliÕÎ Î{ë¶ã cln ¬ÊÎ ó«s ¶liTu Îlêi ãiê cñ« clb¶ã Ϋ B©u! - ¸lb¶ã Ϋ hÊy B{îc cl©u óCu, vp¶ã ó¹c ó©y ãiê BÉ hp¬ ã×? ¸lb ªl«¶l, Îai kluyT¶ clb ¶T¶ Îl«y Bæi lM¶ Ω¬ Îݶl, Bõ¶ã ¶T¶ Îl«¬ vä¶ã vps ¶lN¶ã cñ« óCu Êy! ªiÕµ Îles Bg, clp¶ã c߶ kluyT¶ ªl«¶l ªl«¶l ¬éÎ låi ¶N«. ÷p¶ã óùc ¬×¶l, óÜu ¬ai, µlå¶ã ¬å¬, lê¶ ãi˶ vp kla¶ã ¨¶ cm¬ cliÒu _????_ ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - §¹i c«! E¬ ¬íi hÊy cg l«i ¶ãl׶ h¹¶ã vp¶ã cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã ¬p lä B· hs oî BÕ¶ ¶çi µlni ¶lê B¹i o{ luy¶l cñ« «¶l Îl©¶ cli¶l Bi hÊy h¹i! ª¹i o«s ¾Ê¬ V{m¶ã h¹i kes kiÖÎ BÕ¶ ÎlÕ? - ¾Ê¬ V{m¶ã cg µlni hp ¶ã{êi kes kiÖÎ ¶l{ clb Î{ë¶ã B©u! A¶l B· B{îc ãƵ a¶ã Ϋ Låi. rp ¶ã{êi LÊÎ kli¶l Îpi ÎLä¶ã ¶ãlÜ«, a¶ã Ϋ clØ hs ãini ÎLõ B«u klæ cls d©¶ clb¶ã. ¸ß¶ LiT¶ã a¶ã Ϋ Îl× LÊÎ ÎiÕÎ kiÖ¬. §g ¬íi ÎlËÎ hp B¹i «¶l lè¶ã, B¹i lps kiÖÎ. ¾ï vp¶ã l«i ¶ãl׶ h¹¶ã Bg, a¶ã Ϋ B«¶ã cǶ dè¶ã Îíi, ÎÊÎ ¶liT¶ kla¶ã kli ¶ps clÞu BÉ cls ¬ÊÎ Bi ¬éÎ cCcl dÔ d·i ¶l{ ÎlÕ! ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - A¶l ¶gi LÊÎ µlni. ÷Õu clb¶ã Ϋ d{¶ã cls a¶ã Ϋ l«i v¹¶ h¹¶ã vp¶ã, lsÆc hp l«i ÎL¨¬ v¹¶ h¹¶ã vp¶ã, l«i ¶ãl׶ v¹¶ h¹¶ã vp¶ã. A¶l óns ¶l{ ÎlÕ cg ¶T¶ kla¶ã? ¼éÎ hêi cn¶l Îضl ªlõ« ¸lÝ, clp¶ã ¬õ¶ã quC, quT¶ cn µlе ÎSc, ¶S¬ clÆÎ hÊy l«i Ϋy ªl«¶l ªl«¶l: - ¸lb ªl«¶l, Îai ÎlËÎ u ¬T quC. ¼«y hp cg clb ¶lSc ¶lë cls, ÎlËÎ cC¬ m¶ clb quC! ªl«¶l ªl«¶l LbΠΫy h¹i, ÎLn hêi: - E¬ kla¶ã dC¬! ¾«u ¶Çy clØ ¬s¶ã «¶l ÝÎ cl{ëi óíi hp e¬ B{îc ¬·¶ ¶ãuyÖ¶ hS¬ Låi! ªlõ« ¸lÝ véi c{êi ¶Þ¶l: - ÷Õu clb¶ã Ϋ Bps B{îc oï vp¶ã ó¹c cl©u óCu Bg, Be¬ BÕ¶ cls ¾Ê¬ V{m¶ã Îl× kla¶ã klCc ã× clb¶ã Ϋ B· ó«¶ ©¶ luÖ cls d©¶ clb¶ã. Ï«i ¶ã{êi ¶ãåi óT¶ óê B{ê¶ã, ãië lä« Bå L« xe¬ cls kü, ÎlÊy ÎLs¶ã lä« Bå cg vt ¬éÎ kluyT¶ Bá, óT¶ c¹¶l cg clb ÎlÝcl: “÷ãôy Quïc ¸a¶ã Plñ” óï¶ clN. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 11. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -188- ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ®ns Îp¶ã ë d{íi BÊÎ ¬éÎ c¨¶ µl߶ã ls«¶ã ÎLs¶ã µlñ ÷ãôy Quïc ¸a¶ã, Bps xuï¶ã klC o©u, ¬ë Îʬ µln¶ ó»¶ã oSÎ hT¶, ÎlÊy ¬{êi cliÕc l߬ ó»¶ã oSÎ LÊÎ hí¶. §g hp ¶lN¶ã l߬ vp¶ã ó¹c cl©u óCu BÊy... - ®©y ãiê, clb¶ã Ϋ Îíi ÷«¬ Ki¶l, kiÕ¬ B{îc ÷ãôy Quïc §å¶ã µlñ hp hÊy B{îc kls Îp¶ã Bg ¶ã«y. - ÷ãôy Quïc ¸a¶ã hp µls¶ã liÖu cñ« §¹i Î{í¶ã qu©¶ ªõ oö. ¤¶ã Ϋ hp vÞ B¹i ÎlǶ cg ca¶ã ¶løÎ víi óæ¶ ÎLiÒu. VËy Îl× µlñ cñ« a¶ã Ϋ µlni Îs hí¶ hS¬. Dè vps B{îc ÎLs¶ã µlñ, clb¶ã Ϋ Bps hÊy kls Îp¶ã kÕcl oè Êy, cò¶ã kla¶ã µlni hp cluyÖ¶ dÔ. - ®©y ãiê clb¶ã Ϋ cø BsC¶ oua¶ã, Îݶl l·s ¬·i cò¶ã va cè¶ã. ¸li ó»¶ã l·y Îíi ÷«¬ Ki¶l ÎL{íc, Låi Îèy cm ø¶ã óiÕ¶ o«u. ¼Êy ¶ãpy o«u, l«i ¶ã{êi B· Bi Îíi Îlp¶l ÷«¬ Ki¶l. ÷mi B©y Îlp¶l µlï hí¶ ¶løÎ ¶{íc ªLu¶ã Ïs«, vp cò¶ã hp clç kl«i cïÎ kiÕ¶ h˵ Îlñ Ba cñ« ¼i¶l ªlCi ªæ. ÷ãspi Îlp¶l h¹i cg cCc h¨¶ã ÎȬ cñ« cCc vu« clb« ÎLiÒu ¶lp ¼i¶l. rbc ¶py, Îuy ãƵ Îlêi hs¹¶, ÷«¬ Ki¶l vÓ¶ µlå¶ ls« va cè¶ã. Ï«i ¶ã{êi ãin d¹¶ã ¶l©¶ BÕ¶ ÷«¬ Ki¶l Îl¨¬ ó¹¶, vps ¶ãlØ cl©¶ ÎLs¶ã ¬éÎ klCcl BiÕ¬. ªlõ« ¸lÝ ãäi µlæ ky vps, lái Îl¨¬ B{ê¶ã hïi Bi ÷ãôy Quïc ¸a¶ã µlñ. Plæ ky ¶ãm ¶ãCc ÎLn hêi hp, ÷«¬ Ki¶l kla¶ã cg µlñ ÷ãôy Quïc ¸a¶ã. ªl«¶l ªl«¶l ¶æi ãi˶, ¬S¶ã cl{ëi hiÒ¶: - ÷ãôy Quïc ¸a¶ã hp BÖ ¶lÊÎ B¹i ca¶ã ÎlǶ cñ« óï¶ ÎLiÒu, o«s h¹i kla¶ã cg Quïc ¸a¶ã µlñ? Plæ ky ÎLn hêi: - ÷Õu hp cg Îl× ¬êi Î{í¶ã ca¶ã cø Bi Î׬ kiÕ¬, ÎiÉu ¶l©¶ qun ÎlËÎ kla¶ã l«y óiÕÎ. ªlÊy µlæ ky c·i ó{í¶ã, ªl«¶l ªl«¶l ãim Ϋy BÞ¶l BC¶l. ªlõ« ¸lÝ véi cn¶ h¹i. Plæ ky hȬ óȬ Bi L« hiÒ¶. ª×¬ kiÕ¬ óny, ÎC¬ ¶ãpy hiÒ¶, l«i ¶ã{êi vÓ¶ cl{« Î׬ ÎlÊy Quïc ¸a¶ã µlñ. ÷g¶ã h߶ã óCs Îlè, ªlõ« ¸lÝ BÞ¶l ι¬ ãCc o«¶ã ¬éÎ óT¶ kla¶ã Î׬ kiÕ¬ ¶N«. ÷l{¶ã ªl«¶l ªl«¶l cø c{m¶ã quyÕÎ kla¶ã clÞu. Ï«i ¶ã{êi h¹i dß lái ÎlT¬ ¶¨¬, oCu ¶ãpy, «i «i cò¶ã ¶gi cs¶ clCu cñ« ªø B¹i Î{í¶ã qu©¶ liÖ¶ B{îc h˵ µls¶ã V{m¶ã Î{íc, ãiN ói¶l quyÒ¶ Îlp¶l ÷«¬ Ki¶l, V{m¶ã µlñ cñ« V{m¶ã Î{íc B«¶ã ë ¬íi x©y dù¶ã ¬Êy ¶¨¬, clí kla¶ã «i óiÕÎ ÷ãôy Quïc ¸a¶ã hp ã× cn, ªl«¶l ªl«¶l hiÒ¶ BÒ ¶ãlÞ ¶T¶ vps V{m¶ã µlñ dß ÎlC¬ xe¬. ªlõ« ¸lÝ cùc hùc µln¶ Bïi vp ãini ÎlÝcl L»¶ã: V{m¶ã µlñ Bg ¬íi x©y, óns L»¶ã ¶løÎ BÞ¶l kla¶ã cg ë ÎLs¶ã Bg. ¼p dè kls Îp¶ã cg ë ÎLs¶ã Bg Bi ¶N«, oøc l«i ¶ã{êi hp¬ o«s hÊy ¶æi oï cl©u óCu hí¶ h«s Êy? rì BÉ cls V{m¶ã Î{íc óiÕÎ Îi¶, cls ¶ã{êi Bps hÊy, cg µlni hp ¬ÊÎ clç kls Îp¶ã Êy kla¶ã? ªlÊy clp¶ã ¶gi cg hý, ªl«¶l ªl«¶l Bp¶l µlni ¶ãle Îles. Ïa¬ Bg, l«i ¶ã{êi ¬{í¶ cliÕc ÎluyÒ¶ Bi clmi oa¶ã ªÇ¶ Ïspi cls Bì óuå¶. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 12. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -189- - ¸lb¶ã Ϋ Î׬ kiÕ¬ ÎlT¬ ¬éÎ ¶ãpy ¶N«. ÷Õu kla¶ã ÎlÊy hp clb¶ã Ϋ µlni óá Bi BÊy ¶lÐ! - Kla¶ã! Plni kiÕ¬ ÎlT¬ ó« ¶ãpy ¶N« cm! rbc Êy, ÎLT¶ ¬ÆÎ oa¶ã ÎiÕ¶ã Bp¶ c« lCÎ ¶æi hT¶ klSµ ¶mi, ªl«¶l ªl«¶l c«s lø¶ã uï¶ã vpi clж L{îu, l«i ¬C Bá óõ¶ã, d{íi C¶l oC¶ã B̶ ÎLa¶ã ¶p¶ã cp¶ã xi¶l Bѵ ÎlT¬. ªlõ« ¸lÝ c{êi ¶gi: - ªlai B{îc, Îai ó»¶ã h߶ã ó« ¶ãpy vËy! ªlÊy ÎluyÒ¶ óT¶ c¹¶l B«¶ã cg ÎiÕ¶ã c« lCÎ vÐs vs¶, ªl«¶l ªl«¶l c«s lø¶ã v× lmi L{îu B· óïc, võ« c{êi võ« ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ: - §¹i c«, clb¶ã Ϋ cò¶ã ãäi l«i ca Bps BÕ¶ c« lCÎ cls vui ¶lÐ? rp ¶ã{êi qu©¶ Îö, ÎlÊy ªl«¶l ªl«¶l BÒ ¶ãlÞ ãäi kü ¶N lÇu L{îu, ªlõ« ¸lÝ ¬ÆÎ Bá óõ¶ã, ÎLn hêi: - ¸lb uï¶ã o«y Låi µlni kla¶ã? ¾«s óç¶ã d{¶ã h¹i ¬uï¶ óËy ó¹ ¶l{ ÎlÕ? ¸Cc µlu ÎluyÒ¶ clØ ¬s¶ã klCcl du ¶ãs¹¶ ãäi kü ¶N lÇu L{îu vp c« lCÎ BÉ B{îc kiÕ¬ ÎlT¬ ÎiÒ¶ ls« lå¶ã, hiÒ¶ hT¶ ÎiÕ¶ã: - ¸Cc Î{í¶ã ca¶ã BÕ¶ oa¶ã ªÇ¶ Ïspi clmi BÒu kTu ãäi cCc ca lÇu L{îu. ÷Õu Î{í¶ã ca¶ã que¶ óiÕÎ ca ¶ps, xi¶ cls óiÕÎ BÉ clCu Bi ¬êi? ªlõ« ¸lÝ véi xu« Ϋy hi« hÞ«: - Kla¶ã, kla¶ã ãäi B©u! ªl«¶l ªl«¶l lái: - ªLT¶ oa¶ã ¶Çy cg ¶lN¶ã ca ¶ps ¶æi Îiն㠶løÎ? Plu ÎluyÒ¶ BCµ” - ªl{« Î{í¶ã ca¶ã, ë oa¶ã ªÇ¶ Ïspi ¶Çy cg óï¶ ca hp: §iÒ¶ ÷ãäc Kݶl, riÔu ÷l{ ªlÞ, §æ¶ã ªiÉu Uyɶ vp rý Ï{m¶ã Qu©¶ hp ¶æi d«¶l ¶løÎ. ¸a ¶ps cò¶ã ãiái Îlm µlb, viÕÎ clN Bѵ, BÒu B{îc ¶æi ÎiÕ¶ã hp ¶N Îb Îpi! ªl«¶l ªl«¶l ¶ãlÜ ¶ãîi ãi©y µlbÎ Låi ¬íi ¶gi: - ®Cc ¬êi lé Îai l«i ca riÔu ÷l{ ªlÞ vp §æ¶ã ªiÉu Uyɶ. Plu ÎluyÒ¶ LôÎ BÇu, ÎlÌ h{ìi BCµ: - ¸g hH Î{í¶ã ca¶ã hǶ BÇu ÎiT¶ BÕ¶ Îlp¶l Ki¬ ri¶l ¶Çy clSc? ªl«¶l ªl«¶l lái: - ¼íi BÕ¶ Îl× o«s? - ÷lN¶ã ca ¶æi d«¶l Êy clØ kÕÎ ãi«s víi v{m¶ã Îa¶ ca¶ã Îö vp ¶ls oÜ Îlai, clí ¶lN¶ã ¶lp óua¶ ¬uï¶ ãƵ ¬ÆÎ cCc ca Êy dè cg cls ¶ã{êi ãC¶l ¶bi vp¶ã ¶bi ó¹c Bi Îlضl, cl{« clSc B· ¬êi B{îc cCc ca Êy Îíi. ªl«¶l ªl«¶l ¶æi ãi˶: - ªl©¶ hp¬ kü ¶N ¬p lä cò¶ã hp¬ óé hp¬ µlCcl BÕ¶ ÎlÕ p? ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 13. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -190- Plu ÎluyÒ¶ h¹i ¶gi: - ¾a¶ã ªÇ¶ Ïspi ¶py c߶ ¶liÒu ca klCc cò¶ã Bѵ, cò¶ã Îpi ó«, BÉ clCu ¬êi l«i ca Îíi lÇu l«i vÞ Î{í¶ã ca¶ã ¶lÐ? ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - Ïa¬ ¶«y clb¶ã Îai cg viÖc ó˶ oSµ µlni Bi ¶ã«y. ¼«i ¬ïÎ clb¶ã Îai ÎLë h¹i du ¶ãs¹¶, oH ¶lê óCc Îlضl ãibµ lé cCc ca Êy. ªl«¶l ªl«¶l c{êi ¶gi: - E¬ c߶ ¬uï¶ ë h¹i clmi ÎlT¬ hCÎ ¶N«. ÷gi Bs¹¶, ¶p¶ã qu«y h¹i dƶ óns µlu ÎluyÒ¶ L»¶ã: - ®Cc cø Bi Îlضl lé Îai! ÷ã{êi µlu ÎluyÒ¶ clØ ¬s¶ã B{îc klCcl dƶ óns ¶l{ vËy. Y hiÒ¶ cÊÎ c«s ãiä¶ã ãäi vpi ÎiÕ¶ã. ¼éÎ hCÎ o«u, ¬éÎ cliÕÎ ÎluyÒ¶ ls« ë óT¶ óê clÌs Îíi. Ï«i kü ¶N vps l¹¶l cg ¶l«¶ oSc óSc cÇu ó{íc o«¶ã cbi BÇu vCi clps ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l. ªá vt ¶ã{î¶ã ¶ãÞu, ªlõ« ¸lÝ véi Bø¶ã dËy BCµ hÔ h¹i. ªlÊy clp¶ã cg vt quT ¬è« côc ¬Þcl ¶l{ vËy, ªl«¶l ªl«¶l óuå¶ c{êi quC, ¶l{¶ã cø µlni cï ¶lÞ¶. Ï«i kü ¶N Bg clØ hp l¹¶ã ÎǬ Îl{ê¶ã, ¬éÎ ¶p¶ã Îlæi oCs vp ¬éÎ ¶p¶ã c« ¬éÎ ón¶ ÎiÉu klbc, cg ÎlÕ Îlai. ¸n¬ ÎlÊy klg ¶ãle, ªl«¶l ªl«¶l cø c«u ¬py hSc BÇu. ªlõ« ¸lÝ klH sC¶ ÎLCcl: - ¸lb cp¶ã quÊy LÇy, cp¶ã kla¶ã L« cCi ÎlÉ Îlï¶ã ã×? ªl«¶l ªl«¶l võ« c{êi võ« klȶ klsn¶: - ¼S¶ã cl{ëi ¶l{ ÎlÕ B· Bñ cl{«? §É e¬ Îlæi ¬éÎ ón¶ ÎiTu «¶l ¶ãle ¶lÐ? ÷gi xs¶ã, ¶p¶ã ¬{î¶ cliÕc oCs cñ« ¶p¶ã kü ¶N, hÊy kl¨¶ Ϋy Îlʬ L{îu, h«u clèi o¹cl oH ¬iÖ¶ã ï¶ã oCs, Låi ¬íi kÒ ¬iÖ¶ã Îlæi. Qun ÎlËÎ ©¬ BiÖu klCc lM¶ víi ¶p¶ã ki«. Kli c߶ ë ªl¹cl r{m¶ã, ªlõ« ¸lÝ B· B{îc Îl{ë¶ã Îløc ÎiÕ¶ã Îlæi Êy Låi. ¸ß¶ l«i ¶p¶ã kü ¶N ki«, ¶ãle ÎlÊy ¶p¶ã Îlæi l«y quC, BÒu ¶ãȶ㠶ã{êi L« ¶ãle. ªLs¶ã hbc ¬äi ¶ã{êi B«¶ã ¶ãle ªl«¶l ªl«¶l Îlæi oCs, kla¶ã BÉ ý Îíi ¬éÎ cliÕc ls« ÎluyÒ¶ hí¶ võ« clÌs BÕ¶ oCÎ óT¶, Låi óT¶ cg ÎiÕ¶ã c{êi l« ln vp Îiն㠶gi ÎlËÎ hí¶ vä¶ã o«¶ã: - ªlæi l«y quC! Ï«y quC! Võ« døÎ hêi kle¶, B· cg ó« ¶ã{êi ¶lny o«¶ã. ªlÊy cg ¶ã{êi BÕ¶ quÊy ¶liÔu, ªl«¶l ªl«¶l hiÒ¶ ¶æi ãi˶, BÉ ï¶ã ÎiTu xuï¶ã, hiÕc ¬SÎ ¶l׶ ÎlÊy ¶ã{êi Bi BÇu cǬ qu¹Î µle µlÈy, ¬Æc Îm ãʬ vgc, ÎL¹c Bé ó« ¬{mi Îuæi, ¬py Lˬ ¬SÎ ¶©u, ¬ÆÎ ¶ã«¶ã µlÌ µlÌ. Ï«i ¶ã{êi Îles o«u hp ãi« Bi¶l, Ϋy cǬ B̶ hå¶ã, ÎLT¶ BÒ ó« clN: “ªæ¶ã §ïc Plñ” ªlõ« ¸lÝ véi Bø¶ã dËy clSµ Ϋy clps ¶ãlT¶l Bg¶. Ï«i ¶p¶ã kü ¶N B· quú xuï¶ã vp h¹y. ªl«¶l ªl«¶l vÓ¶ cø ¶ãåi yT¶ ¶l{ ÎL{íc. Võ« c{êi võ« ó{íc vps ÎLs¶ã kls«¶ã ÎluyÒ¶, ¶ã{êi Bi BÇu hT¶ Îiն㠶gi: - ªai o«¶ã quÊy µlC ÎlÕ ¶Çy ÎlËÎ kla¶ã µlni! ÷gi xs¶ã, y óÖ vÖ ¶ãåi xuï¶ã, ªlõ« ¸lÝ lái: - Xi¶ ÷ãpi cls óiÕÎ quý ÎC¶l B¹i d«¶l? ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 14. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -191- ÷ã{êi ¶ä cl{« ÎLn hêi, ¬éÎ kü ¶N B· véi v· ãiíi ÎliÖu: - ªl{« Î{í¶ã ca¶ã, ¼· ca¶ã Îö hp ca¶ã Îö ªæ¶ã §ïc µlñ Plô¶ã D{m¶ã BÊy ¹! ¼· ca¶ã Îö kla¶ã Îl̬ lái h¹i ÎT¶ lä cñ« ªlõ« ¸lÝ, clØ hi¬ di¬ Bai ¬SÎ, ¶l׶ ÎL߶ã ÎLäc vps ¬ÆÎ ªl«¶l ªl«¶l, Låi võ« c{êi võ« ¶gi: - ¸Ëu ë B©u vps ÎlÕ? ªlæi ÎiTu l«y BÕ¶ ÎlÕ hp cè¶ã! ¾«s kla¶ã h¹i B©y lÇu l¹ B¹i ãi«! Ïp! Ïp! Ïp! ªlÊy y cls ¬×¶l hp l¹¶ã dä¶ óCÎ, ªl«¶l ªl«¶l c«u ¬py BÞ¶l ãië ¬ÆÎ Îl× ªlõ« ¸lÝ B{« ¬SÎ L« liÖu, óns ¶p¶ã l·y ¶T¶ clÞu Bù¶ã, Låi ¶gi: - ¸lb Êy hp e¬ Îai. ¸lb¶ã Îai BÕ¶ ÷«¬ Ki¶l ¶Çy Îl¨¬ ó¹¶. ¼· ca¶ã Îö lái: - ªl¨¬ ó¹¶ ¶ps? Ïa¬ ¶«y ãƵ ãì ¶mi B©y hp¬ ó¹¶ víi Îai, c«¬ Bs«¶ l«i ¶ã{êi klái µlni hs ¨¶ hs ¬Æc. ªuy ÎLs¶ã h߶ã c¨¬ ãi˶ va cè¶ã, ¶l{¶ã ªlõ« ¸lÝ vÓ¶ cï ¶Ð¶ kla¶ã BÉ hé L« ¬ÆÎ, hiÒ¶ lái: - ¼· ¾Ü A¶l B¹i ¶l©¶ víi cCc l¹ hp ÎlÕ ¶ps? ¼· ca¶ã Îö BSc clÝ BCµ: - ¤¶ã Ϋ hp clb Îai. rbc Êy óT¶ ÎluyÒ¶ h¹i cg ¬éÎ ¶ã{êi ¶N« ó{íc o«¶ã. ÷ã{êi Bg, BÇu clå¶ ¬SÎ cluéÎ, BÉ l«i cCi Li« ¶lá, cbi BÇu clps xs¶ã, hiÒ¶ c{êi ¶gi víi ¼· ca¶ã Îö: - ªl{« ca¶ã Îö, clb e¬ ¶Çy Îlæi ÎiTu l«y hS¬ µlni kla¶ã? ÷l׶ ÎlÊy dC¶ã BiÖu cñ« y, ªlõ« ¸lÝ BsC¶ ¶ã«y ¶ã{êi Bg hp qu©¶ o{ cñ« lä ¼·. ¼· ca¶ã Îö ¶gi: - ¸n¶l §×¶l, «¶l h¹i B©y ¶gi cls lä liÉu Bi. ÷ã{êi Bg, lä D{m¶ã ÎT¶ ¸n¶l §×¶l, hiÒ¶ ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l L»¶ã: - ¼· ca¶ã Îö clb¶ã Îai B©y hp clCu LuéÎ cñ« Plô¶ã D{m¶ã, ªæ¶ã Bïc ¼· B¹i ¶l©¶, hp ¶ã{êi LÊÎ lps µlg¶ã, l«y kÕÎ ó¹¶ óÌ! ¼· B¹i ¶l©¶ Îl{m¶ã yTu ca¶ã Îö, csi ¶l{ cs¶ Bt vËy. ¸lb e¬ ¶T¶ BÕ¶ Plñ ë víi ¼· ca¶ã Îö, Îai c«¬ Bs«¶, clb ¬uï¶ ã× B{îc ¶Êy. ªlÊy lä ¨¶ ¶gi ¬éÎ cCcl va hÔ ¶l{ vËy, ªlõ« ¸lÝ oî ªl«¶l ªl«¶l ¶æi ãi˶. ÷ãê B«u, ªl«¶l ªl«¶l h¹i lí¶ lë Î{mi c{êi BCµ: - ¸ß¶ ã× ÎïÎ lm¶ ÎlÕ ¶N«? VËy clb¶ã Ϋ hT¶ óê Bi ¶ã«y Bi. ÷l{ hp B{îc vËÎ óCu Îù ÎLT¶ ÎLêi Lmi xuï¶ã, ¼· ca¶ã Îö hiÒ¶ ãim Ϋy L« kÐs, ªl«¶l ªl«¶l LôΠΫy h¹i, võ« c{êi võ« BÈy ¬éÎ kü ¶N vps h߶ã y. ªlõ« ¸lÝ ¶ã¹c ¶liT¶ quC, clØ hp¬ Îli¶l clø kla¶ã dC¬ ¶gi ¶¨¶ã ã×. ªl«¶l ªl«¶l Bø¶ã dËy ¶gi víi ¼· ca¶ã Îö L»¶ã: - ¸ß¶ l«i ca ¶p¶ã vp µlu ÎluyÒ¶ B©y, BÖ ¬uï¶ Îƶã cls ¬çi ¶ã{êi ¶¨¬ h¹¶ã ó¹c... ¼· ca¶ã Îö BCµ: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 15. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -192- - Vʶ BÒ ¶Çy BÉ Îai µlô ÎLCcl. ¸Cc ¶ã{êi, ¶ãpy ¬«i BÕ¶ µl߶ã cli Îlu ÎLs¶ã Plñ h·¶l ÎiÒ¶ ¶lÐ? ªl«¶l ªl«¶l ¶lÕcl ¬Ðµ c{êi ¶gi: - ªl{ë¶ã cls lä ¶ã«y ó©y ãiê cg lm¶ kla¶ã? ¼· ca¶ã Îö ãËÎ BÇu, L« hÞ¶l cls ãi« Bi¶l hÊy ¬{êi h¨¬ h¹¶ã ó¹c BÉ hT¶ ÎLT¶ ¬ÆÎ óp¶. Plu ÎluyÒ¶ vp l«i kü ¶N clSµ Ϋy vCi cn¬ ι. ¼· ca¶ã Îñ cø B¨¬ B¨¬ ¶l׶ ÎlM¶ã vps ¬ÆÎ ªl«¶l ªl«¶l. ¼éÎ hCÎ o«u, ÎluyÒ¶ B· ãlÐ vps óê. D{m¶ã ¸n¶l §×¶l ¶gi: - §É Îai Bi ãäi ¶ã{êi Be¬ kiÖu Îíi. ªl«¶l ªl«¶l óç¶ã h« hí¶: - ïi clp! ªai c߶㠬éÎ Îlø LÊÎ cǶ c߶ BÉ quT¶ ë ¶mi ÎLä, µlni Bi hÊy ¶ã«y! ¼· ca¶ã Îö ¶gi: - ¸lb ÎLä ë B©u? §É Îai cls ãi« Bi¶l Bi hÊy cls? ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - ªai ë ¶lê clè« PlCµ Ïs«, Î˶ ¶ãspi cö« Îlp¶l Ki¬ XuyT¶. ªlø Bg kla¶ã ÎlÉ ¶lê «i Bi hÊy B{îc. D{m¶ã ¸n¶l §×¶l LØ Î«i ¼· ca¶ã Îö: - Plni Îles dâi ¶g! ¸a¶ã Îö Bõ¶ã BÉ cls Îl»¶ã ¶lá ¶Çy ht¶ ÎLï¶ ¬ÊÎ. ¼· ca¶ã Îö ãËÎ BÇu: - Plni BÊy! Y qu«y h¹i ¶gi víi ªl«¶l ªl«¶l L»¶ã: - §É Îai cè¶ã Bi víi clb e¬ cls vui ¶lÐ! ÷gi Bs¹¶, y ãim Ϋy L« qup¶ã v«i. ªl«¶l ªl«¶l ÎLC¶l o«¶ã ¬éÎ óT¶, ¶p¶ã vÓ¶ Î{mi c{êi ¶gi: - Kla¶ã, Îai kla¶ã cǶ ca¶ã Îö Bi víi! ªlÊy ¶p¶ã â¶ã Ñs hp¬ ¶ò¶ã, ¼· ca¶ã Îö ¬ÊÎ cn lå¶ vÝ«, hiÒ¶ ¶gi víi ¸n¶l §×¶l L»¶ã: - ¸n¶l §×¶l ¶py, ¶Õu BÉ cls clb e¬ ¬Æc quǶ Cs Bp¶ óp, cg hH cCc ÎliÕu ¶N Îlp¶l Ki¬ XuyT¶ ¶Çy kla¶ã «i Bѵ ó»¶ã. ªl«¶l ªl«¶l ãäi ªlõ« ¸lÝ: - ªlai clb¶ã Ϋ Bi Îlai. ÷gi Bs¹¶, ¶p¶ã klsCc Ϋy ªlõ« ¸lÝ Bi ÎlM¶ã vÒ µlÝ« B»¶ã ÎL{íc. ¸a¶ã Îö B{« ¬SÎ L« liÖu vp cn óï¶ ¶ã{êi Bi Îles o«u. Y Lns ó{íc Bi hT¶ ¶ã«¶ã lp¶ã víi ªl«¶l ªl«¶l BÉ ÎLß cluyÖ¶. ÷lN¶ã c©u B{îc c©u cl¨¶ã, ªl«¶l ªl«¶l clØ ÎLn hêi hÊy hÖ BÉ y klái óùc ¬×¶l. ¼ôc BÝcl cñ« ªl«¶l ªl«¶l vp ªlõ« ¸lÝ Î׬ Quïc ¸a¶ã µlñ. ¼{êi ¬Êy ¶ãpy qu«, l«i ¶ã{êi B· Bi klSµ ¶éi ¶ãs¹i Îlp¶l cñ« Îlp¶l ÷«¬ Ki¶l ¶Çy Låi, ¶T¶ cn l«i ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 16. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -193- cò¶ã Îluéc lÕÎ cCc B{ê¶ã hïi µlï xC. ªlÊy ªl«¶l ªl«¶l cø Bi vÒ µlÝ« BÊÎ ls«¶ã vS¶ã ¶ã{êi, ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ L»¶ã ¶p¶ã cï ý l¹ oCÎ ¬Êy ÎT¶ Bi Îles ki«, hiÒ¶ ¶ãlÜ: “ªuy ÎT¶ ¼· ca¶ã Îö va l¹¶l ÎlËÎ, ¶l{¶ã Îéi cl{« BÕ¶ ¶çi µlni clÕÎ. ¾{ µlô Îl{ê¶ã ¶gi L»¶ã: ÷ã{êi läc vâ, kla¶ã ¶T¶ h¹¬ oCÎ ¶lN¶ã kt va Îéi! §iÒu Bg cò¶ã hp huËÎ cʬ cñ« ¬a¶ µlCi Ïs« ¾m¶ Ϋ. ÷l{ vËy, o«s h¹i kla¶ã ¶ã¨¶ cn¶”, ¶ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã ¶ãõ¶ã ó{íc ¶gi: - ¸lb ªl«¶l, clb¶ã Ϋ Bi vÒ Bi! ªl«¶l ªl«¶l c{êi ¶gi: - ¼uï¶ vÒ Îl× «¶l cø vÒ ÎL{íc! ¼· ca¶ã Îö cn ¬õ¶ã véi hT¶ ÎiÕ¶ã L»¶ã: - Plni BÊy. A¶l vÒ ÎL{íc Bi! ªlõ« ¸lÝ hSc BÇu Îlë dpi, ¬iÖ¶ã hȬ óȬ ¶gi: - ªT¶ ¶Çy clÕÎ BÕ¶ ¶mi ¬p kla¶ã Îضl ¶ãé! Võ« Bi võ« ¶gi cluyÖ¶ µlݬ, Bi Îíi ¬éÎ ó·i Îl« ¬«, ¼· ca¶ã Îö B· ¬ÖÎ Îlë læ¶ lɶ, l«i cl©¶ ¬ái ¶lõ, véi lái: - ¾Sµ BÕ¶ cl{«? ªl«¶l ªl«¶l c{êi ¬éÎ ÎiÕ¶ã ÎlËÎ dpi, Låi BCµ: - ªíi ¶mi Låi! ¼· ca¶ã Îö ¶ãm ¶ãCc óô¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: “§Õ¶ ó·i Îl« ¬« ¶Çy BÉ hp¬ ã×?” ªlÊy klCc ý, ÎT¶ ¸n¶l §×¶l Îضl ¶ãé ¶ã«y. ÷l{¶ã y Îi¶ vps óä¶ y cg ¶lN¶ã óï¶ ¶ã{êi vp l«i ÎT¶ ãi« Bi¶l Bi Îles Bg h¹i v¹¬ vì, ãiái vâ, Îl× dè l«i Îl{ oi¶l yÕu íÎ ki« cg ãië ÎLß ã× cò¶ã kla¶ã oî, võ« ¶ãlÜ võ« ¶gi: - _????_. ¸lb¶ã Ϋ ÎLë vÒ Plñ cñ« ca¶ã Îö ¨¶ ¶lËu cg lm¶ kla¶ã? ªl«¶l ªl«¶l c{êi kli¶l l«i ÎiÕ¶ã, ªlõ« ¸lÝ véi BCµ: - §i vÒ ¶ã«y BÜ ¸Cc a¶ã Bõ¶ã cg ¶gi ¶liÒu ¶N«! ý cñ« clp¶ã hp, clØ cs¶ B{ê¶ã oC¶ã cls lä Bi ¶l{¶ã óï¶ ÎT¶ Îbi Cs cC cm¬ Êy hp¬ o«s liÉu ¶æi? ¼· ca¶ã Îö c߶ ãin vê BÉ cÇu hîi, ¬p ¶gi L»¶ã: - ªai ¬ái ¬ÖÎ quC, clb e¬ hp¬ m¶ h¹i B©y Bì Îai ¬éÎ ÎÝ! Võ« ¶gi y võ« Bi Îíi oCÎ c¹¶l, B{« Ϋy qup¶ã hT¶ v«i ªl«¶l ªl«¶l. ªlÊy C¶l oC¶ã h˵ hße ¬éÎ cCi, ªlõ« ¸lÝ kTu Îs ÎlǬ: “÷ãuy Îs!”, Låi ÎiÕ¶ hT¶ ¶ã¨¶ cn¶, ¶l{¶ã B· ¬ué¶ Låi! §Çu cñ« ¼· ca¶ã Îö B· h¨¶ hgc d{íi ¬ÆÎ BÊÎ, ¬Cu Î{mi ë cæ µlu¶ L« ¶l{ vßi ¶{íc. D{m¶ã ¸n¶l §×¶l vp l«i ÎT¶ ã«i Bi¶l oî quC, BÒu ¶ãȶ ¶ã{êi ¶l{ µls Î{î¶ã ãç. ªl«¶l ªl«¶l h¹i ÎiÕ¶ hT¶ cls ¬çi ÎT¶ ¬éÎ kiÕ¬, ÎlÕ hp cn ó« ÎT¶ cè¶ã clÕÎ ¬éÎ hbc. ªlÊy ¶p¶ã B· ÎLgÎ ãiÕÎ ¬éÎ ÎT¶ Låi, kla¶ã ãiÕÎ ¶ïÎ ¬Êy ÎT¶ ki« clSc cg lËu lä«, ªlõ« ¸lÝ Bp¶l BÉ yT¶ cls ¶p¶ã lp¶l Bé¶ã kla¶ã cn¶ ÎLë ¶N«. r«u clèi ¬Cu dݶl ÎLT¶ h{ìi kiÕ¬ xs¶ã, ªl«¶l ªl«¶l klsCi ÎLÝ c{êi l« ln. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ÷lN¶ã qu©¶ va h¹i ¶Çy, clb clØ ¶T¶ cls clb¶ã ¬éÎ ópi läc Îlai! Ïp ÎÊÎ µlni ãiÕÎ ¶l{ ÎlÕ! KÉ clb cò¶ã Îp¶ ¶lÓ¶ ÎlËÎ! ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 17. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -194- ªl«¶l ªl«¶l ÎLî¶ ÎL߶ Bai ¬SÎ Låi BCµ: - E¬ kla¶ã clÞu ¶æi ¶lN¶ã lp¶l vi óȶ ÎlØu Êy. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ: “¼· ca¶ã Îö vÓ¶ û ÎlÕ lsp¶l lp¶l. ¸lSc y cò¶ã l·¬ l¹i ¶liÒu ¶ã{êi h{m¶ã ÎliÖ¶ Låi. Y cg óÞ ãiÕÎ clÕÎ ¶l{ vËy cò¶ã kla¶ã s«¶ uæ¶ã ã×!” ÷ãlÜ xs¶ã, clp¶ã ¶ãliT¬ ¬ÆÎ ¶gi: - ÷lN¶ã qu©¶ klï¶ ¶¹¶ ¶Çy, clb cg ãiÕÎ cò¶ã kla¶ã o«s. ÷l{¶ã Îõ ¶«y clb Bõ¶ã ãiÕÎ óõ« ¶l{ ÎlÕ ¶py, ¬p hì ãiÕÎ µlni ¬éÎ ¶ã{êi h{m¶ã ÎliÖ¶, Î׶l ãi«s lns cñ« clb¶ã Ϋ oH Bs¹¶ ÎuyÖÎ ¶ã«y hbc Bg. ªl«¶l ªl«¶l ÎlÌ h{ìi, hSc BÇu, Låi ¶gi: - V©¶ã, Îõ ¶«y e¬ kla¶ã dC¬ ÎlÕ ¶N«! Ï«i ¶ã{êi BC ¬Êy cCc xCc vps ÎLs¶ã óôi h«u xs¶ã, B«¶ã BÞ¶l ÎLë vÒ klCcl BiÕ¬. ªlõ« ¸lÝ óç¶ã hai Ϋy Cs ªl«¶l ªl«¶l ¬éÎ cCi. ¸n l«i ¶ã{êi véi hui vps µlÝ« o«u ¬éÎ ¶ãai ¬é ȶ ¶bµ. ªiÕ¶ã Bé¶ã cñ« cl©¶ ¶ã{êi ë x« B{« BÕ¶, Låi µlÝ« §a¶ã vp µlÝ« ª©y BÒu cg ¶ã{êi Bi Îíi. ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l ÎLa¶ã ÎlÊy ¬çi óT¶ BÒu cg ¬{êi ¬Êy ¶ã{êi, Ϋy xCcl B̶ hå¶ã. Kli BÕ¶ ãǶ ¶l«u, ¶ã{êi óT¶ µlÝ« §a¶ã vç Ϋy ó« cCi, c߶ ¶ã{êi óT¶ µlÝ« ª©y clØ cg l«i cCi Îlai. ¸n l«i óT¶ BÒu i¬ lmi hƶã ÎiÕ¶ã, Låi ¶ãåi qu©y ÎL߶ ÎL{íc ¶ãai ¬é, cCcl clæ ȶ ¶bµ cñ« ªl«¶l ªl«¶l vp ªlõ« ¸lÝ Bé ¬{êi ¬Êy ÎL{î¶ã. V× vËy óä¶ lä ¶gi ¶lN¶ã ã×, ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l kla¶ã o«s ¶ãle B{îc. r߶ã liÕu kú xbi ãiôc, ªl«¶l ªl«¶l BÞ¶l óß h¹i ãǶ óä¶ ¶ã{êi Êy, ªlõ« ¸lÝ véi kÐs Ϋy ¶p¶ã vp klH ¶gi: - Ï·y clê ¬éÎ hCÎ B·. - ¾«s vËy? ªlõ« ¸lÝ xu« Ϋy L« liÖu, óns ¶p¶ã Bõ¶ã hT¶ ÎiÕ¶ã. ªl«¶l ªl«¶l clê Bîi h©u quC, ¶g¶ã h߶ã. r¹i ÎLni qu« ¬éÎ Îlêi ãi«¶ klC h©u, ¬éÎ ÎL˶ ãig h¹¶l Îlæi Îíi, óï¶ óÒ cá kla kTu Lps Lps, ¶lN¶ã cp¶l c©y Lô¶ã ë c¹¶l ¶ãai ¬é BÒu ó«y ¬b«. ªlõ« ¸lÝ ¶©¶ã cC¶l Ϋy µlni cñ« ªl«¶l ªl«¶l ãië kli¶l ca¶ã L«, kla¶ã cǶ ¶lb¶ ¶lÈy, l«i cl©¶ Îù« ¶l{ kla¶ã cl¹¬ ¬ÆÎ BÊÎ, clØ ¬éÎ lmi B· cl¹y B{îc ¬{êi ¬Êy ÎL{î¶ã, BÕ¶ µlôc ë o«u ¬éÎ ¶ãai ¬é hí¶ ãǶ óä¶ ¶ã{êi ki«. Ïp¶l Bé¶ã cñ« clp¶ã LÊÎ ¶lÑ ¶lp¶ã ¶T¶ óä¶ ki« kla¶ã l«y óiÕÎ ã× cn. ªlÊy ªlõ« ¸lÝ kls¬ h{¶ã, Ϋy µlni ¶©¶ã cn ¶ã{êi ¬×¶l hT¶ ¬p cl©¶ Bi vÓ¶ ¶lÑ ¶lp¶ã kla¶ã cg ÎiÕ¶ã Bé¶ã, kli¶l ca¶ã cñ« clp¶ã B· Îíi clï¶ ÎuyÖÎ óùc, ªl«¶l ªl«¶l ÎLs¶ã h߶㠬ն µlôc va cè¶ã. Ï«i ¶ã{êi võ« µlôc xuï¶ã, ªlõ« ¸lÝ B· véi LôΠΫy h¹i, Îù« ¶l{ x« hC¶l LS¶ Béc, LÝÎ Béc vËy. ªl«¶l ªl«¶l ¶ãlÜ ÎlǬ: “¸lp¶ã qun ÎlËÎ hp qu©¶ Îö ¶l{¶ã µlni cCi lmi lñ hËu ¬éÎ clbÎ!” rbc Êy, clØ ¶ãle ÎiÕ¶ã klp¶ klp¶ cñ« ¬éÎ ¶ã{êi ¶gi: - ¸Cc vÞ B¹i c« óT¶ quý µlCi kla¶ã qun¶ ¶ã¹i B{ê¶ã oC x« xai Îíi B©y L« Ϋy ÎLî ãibµ, clb¶ã Îai ÎlËÎ cn¬ m¶ va cè¶ã! r¹i ¶ãle ¬éÎ ¶ã{êi klCc ¶gi: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 18. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -195- - ¾{ µlô clb¶ã Îai ¬«¶ã óÞ¶l B· lm¶ ÎlC¶ã ¶«y kla¶ã Bi h¹i B{îc, ¶T¶ µlni ¶lê o{ Îlbc clb¶ã Îai hp ªLuy Pls¶ã KiÕ¬ V¹¶ Pl{m¶ã dÓ¶ clb¶ã Îai, ¬{êi l«i BÖ Îö Îíi B©y BÉ ¼Ó¶ h·s o{ o«i kliÕ¶. ªiն㠶ã{êi ¶gi ãiä¶ã klp¶ klp¶ BCµ: - rǶ ¶Çy B{îc o{ rs¶ã ãi« ªõ ãibµ B«s Î{m¶ã ÎLî, «¶l e¬ clb¶ã Îai ÎlËÎ cn¬ m¶ va cè¶ã. V¹¶ o{ luy¶l ªLuy Pls¶ã KiÕ¬ ÎiÕ¶ã Ψ¬ hõ¶ã hÓy klSµ ÎLêi ¶«¬, ó©y ãiê a¶ã Ϋ Îl©¶ lp¶l BÕ¶ BÊÎ ÷«¬ Ki¶l ¶py, ÎÊÎ µlni ¬· BCs Îlp¶l ca¶ã. ¸lb¶ã Îai võ« ÎlÊy V¹¶ o{ luy¶l ãiC h©¬, ÎLs¶ã h߶ã B· yT¶ ÎLÝ ¶ã«y. ¼éÎ ¶ã{êi ãiä¶ã Îlá Îlt hT¶ ÎiÕ¶ã L»¶ã: - ¸Cc ó¹¶ quC kle¶ ¶l{ vËy, Îai clØ oî µlCi §iɬ ªL«¶ã clb¶ã Îai kla¶ã ãibµ B{îc ã× cls lä ¼Ó¶ h·s o{ Îlai! ªlõ« ¸lÝ ãiùÎ ¬×¶l, oùc ¶ãlÜ: “rbc ¶lp¶ Lçi, o{ µlôc clp¶ã Bp¬ hu˶ ÎliT¶ l¹ kiÕ¬ µlCµ, cg ¶gi óï¶ B{ê¶ã kiÕ¬ µlCi hí¶ cñ« Îlêi óÊy ãiê hp: Vâ §«¶ã, ¸a¶ ra¶, Ïs« ¾m¶, vp §iɬ ªL«¶ã, µlCi ¶ps cò¶ã cg B{ê¶ã kiÕ¬ óÝ liɬ h¹ Îl{ê¶ã, vp cg ¶l©¶ Îpi xuÊÎ clb¶ã. ªT¶ lä V¹¶, óiÖÎ liÖu hp ªLuy Pls¶ã KiÕ¬ B©y, h¹i hp Ϋy c«s Îlñ cñ« µlCi §iɬ ªL«¶ã. ÷«y y kla¶ã qun¶ B{ê¶ã oC x« xai BÕ¶ Î˶ ÷«¬ Ki¶l ¶Çy, kla¶ã óiÕÎ ¬{u Bå B¹i où ã×? ª« µlni ¶ãle Lâ óiÕÎ óÝ ¬ËÎ cñ« y ¬íi B{îc.” ¾«u h¹i ¶ãle l«i ¶ã{êi kle¶ ¶ãîi hÓ¶ ¶l«u, klCcl oCs vpi c©u. §»¶ã x« h¹i cg ÎiÕ¶ã vç Ϋy, óT¶ ¶Çy cg ¶ã{êi cò¶ã vç Ϋy l{ë¶ã ø¶ã. ¼éÎ hCÎ o«u, ÎL{íc o«u cg ÎlT¬ ó« ¶lg¬ ¶ã{êi Îíi. ÷ãle lä lp¶ luyT¶, ªlõ« ¸lÝ ¬íi l«y ¶lN¶ã ¶lg¬ ¶ã{êi Bg hp: ÷lg¬ Îlø ¶løÎ hp cCc o{ ªliÕu r©¬ ªù Îضl Plbc KiÕ¶ ds ªl˵ rùc B¹i o{ l{í¶ã dÓ¶; ¶lg¬ Îlø l«i hp ãiÆc óÉ ë ve¶ óê Îضl ªLiÕÎ Gi«¶ã vp Îضl Plbc KiÕ¶, ds óÈy ¬{mi l«i Bns riT¶ ¼i¶l, cg ó« «¶l e¬ kÕÎ ¶ãlÜ«, ¶æi d«¶l hp ªL{ê¶ã ®¹cl Ϋ¬ A¶l: «¶l cn ¾ö ®×¶l Qu«¶ã, «¶l l«i ¾ö ®Ý¶l V©¶, vp e¬ ó« rý ¸{m¶ã ¸p¶ã. ¸p¶ã ¶ãle ªlõ« ¸lÝ cp¶ã ¶ã¹c ¶liT¶, ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷lN¶ã ¶ã{êi Îíi Îô läµ ÎlÕ? ¾«s h¹i ¶ãle ¶ã{êi lä ¼Ó¶ cn¬ m¶ hua¶ ¬iÖ¶ã, vp cò¶ã liɶ ¶liT¶ cCc ¶ã{êi ki« hp ds y ¬êi Îíi.” ªl«¶l ªl«¶l cò¶ã cn¬ ÎlÊy lp¶l Îu¶ã cñ« óä¶ ¶ã{êi ¶Çy LÊÎ hõ¶ã d«¶l, BÞ¶l hT¶ ÎiÕ¶ã lái ªlõ« ¸lÝ. ÷l{¶ã ¶lN¶ã ¶ã{êi Bg BÒu hp vâ h©¬ c«s Îlñ, clØ lmi cg clbÎ ÎiÕ¶ã Bé¶ã hp lä ¶ãle ¶«y, ¶T¶ ªl«¶l ªl«¶l Bp¶l µlni i¬ lmi hƶã ÎiÕ¶ã. rbc Êy h¹i ¶ãle ¶ã{êi lä ¼Ó¶ cÊÎ c«s ãiä¶ã ¶gi: - ªai ¼Ó¶ ªö Ïs« B©y... ªlõ« ¸lÝ h¹i ¶ãȶ ¶ã{êi L« ¶ãlÜ ÎlǬ: “¸Ci ÎT¶ ¼Ó¶ ªõ Ïs« ¶Çy ¶ãle que¶ hS¬. ¸lSc hp o{ µlô B· ¶gi cls Ϋ ¶ãle ¶l{¶ã kla¶ã ¶lí L« y hp l¹¶ã ¶ã{êi ã×.” ÷ã{êi lä ¼Ó¶ ¶gi ÎiÕµ: - Ïa¬ ¶«y B{îc quý vÞ o{ luy¶l o{ BÖ kla¶ã qun¶ ¶ã¹i ¶ãl׶ ¶s¶ ¬ua¶ ¶{íc Îíi B©y Î{m¶ã ÎLî, xi¶ ¶l˶ ¬éÎ vCi cñ« BÖ! ¼äi ¶ã{êi Bå¶ã Îl«¶l BCµ: - ¼Ó¶ ¶lÞ c« clí ¶T¶ vCi quú ¶l{ ÎlÕ! ¸lb¶ã Îai B©u dC¬ ¶l˶! å¶ ps ¬éÎ hbc, ¼Ó¶ ªö Ïs« h¹i ¶gi: - ªLs¶ã ¬Êy ¶ãpy ¶«y, ªL{m¶ã ª©¬ ÷løÎ o{ luy¶l µlCi ¸a¶ ra¶, ¬Êy vÞ B¹s ÎL{ë¶ã µlCi ÷ã« ¼i vp ¬Êy vÞ o{ luy¶l µlCi Ïs« ¾m¶ cò¶ã oH Îíi cn. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 19. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -196- ¸g ¶ã{êi hT¶ ÎiÕ¶ã lái: - PlCi Ïs« ¾m¶ cò¶ã cg ¶ã{êi Îíi {? ªlÕ Îl× l«y hS¬! ¸lM¶ã l«y hp ¬a¶ l¹ cñ« «i ÎlÕ? ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷ã{mi lái võ« hbc quC! ª« cò¶ã ¬uï¶ lái vpi c©u vÒ Îi¶ ¶Çy!” ¼Ó¶ ªö Ïs« BCµ L»¶ã: - ¼Êy vÞ o{ luy¶l Êy hp ¬a¶ l¹ cñ« ®p¶ ªl¹cl ¾m ÷a¶ã. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ: “§g hp ¬a¶ l¹ cñ« ¶lÞ o{ luy¶l.” ÷ã{êi ¶ä h¹i lái: - ¼Ó¶ ¶lÞ c« que¶ óiÕÎ vî clå¶ã Quy ªl©¶ ªlô Îl× ¬«y ¬S¶ hS¬ Låi. ¸g vî clå¶ã a¶ã Ϋ Bì BÇu cls, clb¶ã Ϋ kla¶ã c߶ oî ÎT¶ ãi«¶ ÎÆc lä ªiTu ¶N«? ¼Ó¶ ªö Ïs« ¶gi: - §Ö B©u cg l©¶ l¹¶l B{îc kÕÎ ó¹¶ víi vî clå¶ã a¶ã Ϋ! §Ö clØ que¶ Îl©¶ víi B¹i Bå BÖ cñ« a¶ã Ϋ hp ¼«i KiÕ¬ Ïs« Îlai. r¹i ¬éÎ ¶ã{êi klCc ¶gi: - _????_ ¼Ó¶ ªö Ïs« BCµ: - V©¶ã, clݶl «¶l Ϋ Bg! ÷ãle Îíi B©y, ªlõ« ¸lÝ ¶lÑ lM¶ ¶ã{êi, ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷Õu cg ¶ã{êi Bå¶ã ¬a¶ ¬×¶l Îl«¬ ãi« Îl× viÖc ¶Çy ÎÊÎ µlni hp clC¶l BC¶ã. ª« l·y ι¬ ãiÊu ¬ÆÎ clê cg dÞµ ÎlÝcl BC¶ã, l·y L« Ϋy ãibµ lä Bai clbÎ.” r¹i ¶ãle ¼Ó¶ ªö Ïs« ¶gi: - ÷¨¬ ¶ä ãi« luy¶l óÞ ¶ã{êi Ϋ ãiÕÎ l¹i ¬éÎ cCcl ói BCÎ. §Ö B· BiÒu ÎL« ¬{êi ¬Êy ¶¨¬ hiÒ¶ ¬p kla¶ã óiÕÎ «i hp kt Îlè. ®©y ãiê, ¶«y ¶lê cg cCc «¶l e¬ lä ¾ö µlCi ªL{ê¶ã ®¹cl B©y cls l«y BÖ ¬íi Lâ kt ãiÕÎ ãi« luy¶l hp ÎT¶ ãi«¶ ÎÆc lä ªiTu. ªlè ¶Çy kla¶ã ÎLn B{îc, BÕ¶ ÎlÒ kla¶ã hp¬ ¶ã{êi! ®ç¶ã ¶ãle “ke¶ã” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, clSc hp ÎiÕ¶ã Bé¶ã cñ« y dè¶ã klÝ ãiíi clЬ ói« BC h˵ ÎlÒ. r¹i cg ¬éÎ ¶ã{êi klCc ¶gi: - ªliÕÎ óïi Ki¬ ÷ã«s ªiTu ¸a¶ã rÔ cò¶ã hp ¬éΠΫy lns lC¶ lNu d«¶l ë ãi«¶ã lå kla¶ã ¶ãê y h¹i cg lp¶l vi l̶ l¹ BÕ¶ ÎlÕ? Kla¶ã liÉu cCc «¶l lä ¾ö l«y Îi¶ Bg Îõ B©u? rêi ¶gi cñ« ¶ã{êi Bg cg vt lspi ¶ãli. Kla¶ã clê «¶l e¬ lä ¾ö ãini ÎlÝcl, ¼Ó¶ ªö Ïs« B· véi Bì hêi: - ¸Cc «¶l e¬ lä ¾ö B©y B· kÉ Lâ Î׶l l׶l ãi« luy¶l óÞ ãi«¶ ÎÆc ãiÕÎ ë Îضl ¾m¶ §a¶ã, o«u BÖ B{îc l«y. ¸g Bñ ó»¶ã cí lM¶ lsi xi¶ ªl˵ hùc §¹i ¾{ Bõ¶ã cg B« ¶ãli. ¼éÎ ¶ã{êi klCc ¶gi: - ªiTu ¸a¶ã rÔ h˵ cm oë ë Ki¬ ri¶l B· ¬Êy clôc ¶¨¬ Låi. ªlÕ hùc cñ« y LÊÎ lè¶ã ¬¹¶l. Ple¶ ¶Çy «¶l e¬ ¬×¶l L« Ϋy, cǶ µlni cȶ Îl˶ hS¬ ¬íi B{îc? ¼Ó¶ ªö Ïs« ¶gi: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 20. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -197- - ¸ò¶ã v× hH Bg BÖ Îù óiÕÎ ¬×¶l ÎlÕ ca oøc yÕu, cls ¶T¶ ¬íi dC¬ ÎCs 㫶 Îlضl quý vÞ ó¹¶ lNu ãiC¶ã h©¬. ÷ãpy ¬«i Bb¶ã ãiê dËu, BÖ oö« os¹¶ vpi ¬©¬ L{îu ¶l¹Î, cm¬ L«u ιi ÎÖ xC ë lt¬ ª¹ Gi« µlÝ« ÷«¬ ªlp¶l BÉ ÎÈy ÎLǶ vp ÎiÕ µls¶ã quý vÞ. ¼êi quý vÞ ÎlÕ ¶ps cò¶ã ãiC¶ã h©¬ cls. ¼äi ¶ã{êi BÒu hT¶ ÎiÕ¶ã cn¬ ι vp ¶gi: - ¸lb¶ã Îai víi luy¶l cò¶ã ¶l{ «¶l e¬ ÎLs¶ã ¶lp, l¹ ÎÊÎ luy¶l µlni hp¬ klCcl ¶l{ vËy! ¼Ó¶ ªö Ïs« ¶gi: - §{îc cCc ó¹¶ quC Bé BÕ¶ LÊÎ ¶liÒu ÎlÕ ¶ps kt BÞcl cò¶ã µlni óiÕÎ cluyÖ¶. VËy ¶ãpy ¬«i quý vÞ Îíi, hbc vps cö« ãƵ cCc clb e¬ ÎiÕµ B·i, xi¶ ãim ó« ¶ãg¶ Ϋy hp¬ liÖu vp klH ¶gi c©u: “Gi«¶ã lå ¶ãlÜ« klÝ, LbÎ d«s Î{m¶ã ÎLî!” rp¬ ¶l{ vËy BÉ ÎLC¶l kt BÞcl ÎLp ÎLé¶ ht¶ vps µlC Lïi. ¼äi ¶ã{êi BÒu ÎC¶ Îlp¶l ý kiÕ¶ Bg, vp c߶ BÒ ¶ãlÞ hbc ãi«s cliնΠcò¶ã dè¶ã ó« ¶ãg¶ Ϋy hp¬ liÖu, BÉ µl©¶ óiÖÎ ¬×¶l vp BÞcl. ªL{íc kli ãini ÎC¶, lä c߶ óp¶ Îíi cluyÖ¶ µlCi ¶ã{êi BÕ¶ ¶lp ÎT¶ ªiTu ¸a¶ã rÔ dä ÎlC¬. Xs¶ã B©u BÊy, lä ¬íi LbÎ hui dǶ. ¸lê cCc ¶ã{êi Bi x« Låi, ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l ¬íi ¶»¬ h¨¶ L« ó·i cá ¶ãlÜ ¶ãî. V× ¶ãåi xæ¬ h©u quC, ªl«¶l ªl«¶l ÎT cn l«i cl©¶. Gi©y hCÎ o«u, ¶p¶ã ¶gi: - §¹i c«, ¶ãpy ¬«i clb¶ã Ϋ BÕ¶ ¶lp ¶ã{êi lä ¼Ó¶ xe¬ Bi! ªlõ« ¸lÝ BCµ: - ¸lØ xe¬ kla¶ã Îl× B{îc, ¶l{¶ã ÎlÉ ¶ps clb cò¶ã µlni ¶ãle hêi Îai, cʬ kla¶ã B{îc µlC quÊy. - E¬ cg µlC quÊy ó«s ãiê B©u? ®uæi ÎL{« ¶ãpy la¬ o«u, ¼· ca¶ã Îö óÞ C¬ oCÎ B· hp¬ oai ¶æi cn Îlp¶l µlï ÷«¬ Ki¶l. ¾uïÎ ¶ãpy ȶ ¶bµ ë ÎLs¶ã klCcl BiÕ¬, cls Îíi cliÒu Îïi, ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l ¬íi Îl«y quǶ Cs hN¶ã ÎlN¶ã Bi Îíi lt¬ ª¹ Gi«. ªlÊy ¬éÎ Îß« ¶lp hí¶, cö« om¶ os¶ ÎLT¶ ÎLes Bai B̶ hå¶ã, klCcl B«¶ã vps Îʵ ¶Ëµ. §i Îíi cö«, ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l BÒu ãim ó« ¶ãg¶ Ϋy µlni L«, ¬iÖ¶ã cò¶ã ¶gi: - Gi«¶ã lå ¶ãlÜ« klÝ LbÎ d«s Î{m¶ã ÎLî. ¼éÎ ¶ã{êi ¬Æc Cs dpi clSµ Ϋy vCi clps vp óns ¬éÎ ÎT¶ B¹ lC¶ Bø¶ã Bg, dÓ¶ l«i ¶ã{êi vps ÎLs¶ã µl߶ã klCcl. RgÎ ¶{íc ¬êi l«i ¶ã{êi uï¶ã, B¹i lC¶ ¶ä lái ÎT¶ Îuæi, ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l hiÒ¶ óÞ« BÆÎ, ¬éÎ ¶ã{êi lä ªLi¶l vp ¬éÎ ¶ã{êi lä V¨¶. §¹i lC¶ ¶ä ¶gi: - ¸lb¶ã Îai B{îc ¶ãle B¹i d«¶l ë ãi«¶ã lå B· h©u, clb¶ã Îai LÊÎ hÊy hp¬ l©¬ ¬é! ªl«¶l ªl«¶l óô¶ã c{êi ÎlǬ, vp ¶ãlÜ ÎlǬ L»¶ã: “§¹i d«¶l ¶Çy, ¶ã«y clb¶ã Ϋ ¬íi ¶ãle hǶ BÇu ¬p ¶ã{mi dC¬ ¶gi hp ¶ãle h©u Låi!” KlCcl cp¶ã Ba¶ã, B¹i lC¶ ¶ä ÎlÊy l«i ¶ã{êi ÎLt Îuæi ¶l{ vËy, clSc hp BÖ Îö cñ« µlCi ¶ps Îles o{ µlô BÕ¶ cò¶ã ¶T¶. V× vËy, y cò¶ã kla¶ã ÎLä¶ã vä¶ã hS¬, clØ ¶gi c©u: “xi¶ hçi”, Låi Bi ÎiÕµ ¶ã{êi klCc hiÒ¶. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2