Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bích huyết kiếm - tập 11

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

195
lượt xem
40
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bích huyết kiếm - tập 11', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bích huyết kiếm - tập 11

 1. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -200- Håi thø m­êi mét Tr­îng kiÕm gi¶i thï hËn C­íp th¬ thÊy gian m­u ª lë dpi ¬éÎ ÎiÕ¶ã, ªiTu ¸a¶ã rÔ kÉ lÕÎ BÇu Buai c©u cluyÖ¶ kÕÎ Îlè x{« ki« cls cCc Bå BÖ ¶ãle. ¸a¶ã rÔ ¶gi: - ÷¨¬ Bg, Ϋ B«¶ã hp¬ Î{í¶ã c{íµ ë ¾s¶ã rs¶ã ¸{m¶ã. ÷ãle cCc e¬ óCs cCs: ¸g qu«¶ §¹s §pi LÊÎ ãipu cg vÒ l{u, B{« ãi« quyÕ¶ Bi qu« cl©¶ ¶bi ¾s¶ã rs¶ã ¸{m¶ã ¶py. ÷ãlÒ cñ« ãiíi hôc h©¬ hp c{íµ ógc, vp ¶løÎ hp ãƵ ¶lN¶ã Îl«¬ qu«¶ a h¹i cp¶ã l«y. V× Îl«¬ qu«¶ ógc héÎ cñ« d©¶ clb¶ã ¶liÒu. ¸{íµ ÎiÒ¶ ó¹c cñ« ¬éÎ ÎT¶ Îl«¬ qu«¶ c߶ lm¶ c{íµ cñ« cn ÎL¨¬ klCcl Îl{m¶ã. Ïm¶ ¶N« ÎiÒ¶ ó¹c cñ« Îl«¬ qu«¶ hp óÊÎ ¶ãlÜ« clÝ Îpi. ¸{íµ B{îc ÎiÒ¶ ó¹c Bg yT¶ ÎLÝ vp kla¶ã Îæ¶ l¹i ©¬ Bøc. ¸Cc e¬ Ϋ B∙ ÎlC¬ Îlݶl Lâ Lp¶ã, ÎT¶ §¹s §pi Bg lä KlÊu. ÷l{¶ã cg BiÒu BC¶ã ¶ã¹i hp ÎT¶ Îl«¬ qu«¶ Bg ¬{í¶ ªÕ ÷«¬ Plñ Ïéi ÏNu ªiTu ¸ôc, ªæ¶ã ªiTu §Çu ¼Ó¶ ªö DiÖµ ó∙s ÎiTu. ÷ã{êi Bg Îøc hp «¶l cn cñ« ¼Ó¶ ªö Ïs«... ÷ãle Îíi B©y, ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l B∙ óiÕÎ Lâ ¶ãuyT¶ ¶l©¶ cñ« c©u cluyÖ¶ Låi, ¶ãlÜ ÎlǬ: “ªl× L« ¬ïi Îlè cñ« lä ds ÎlÕ ¬p ¶T¶. ªiTu ¸a¶ã rÔ BÞ¶l c{íµ cñ«, ¼Ó¶ ªö DiÖµ hp ªiTu §Çu ÎÊÎ µlni óns vÖ. Ï«i óT¶ v× ÎlÕ ¬p BC¶l ¶l«u, ¼Ó¶ ªö DiÖµ BÞcl kla¶ã ¶æi óÞ ãiÕÎ.” ª«i ¶ãle ¸a¶ã rÔ ¶gi, ¬SÎ ªlõ« ¸lÝ vÓ¶ BÉ ý lp¶l Bé¶ã cñ« V¹¶ Pl{m¶ã vp ªLä¶ã Qu©¶. rbc Êy ªLä¶ã Qu©¶ ãim Ϋy vÒ µlÝ« o«u, óç¶ã ¶lny µlSÎ hT¶, µlCÎ ãiCc óns kiÕ¬ óÞ LbÎ ¬ÊÎ, oî quC, véi Lñ V¹¶ Pl{m¶ã v{îÎ Î{ê¶ã cl¹y hua¶. ªlõ« ¸lÝ óʬ óô¶ã c{êi ÎlǬ, Låi h¹i BÉ ý ¶ãle ¸a¶ã rÔ kÉ. ¸a¶ã rÔ ¶gi: - ... ¼Ó¶ ªö DiÖµ ë ãi«¶ã lå cò¶ã cg clbÎ d«¶l vä¶ã, hp c«s Îlñ cñ« µlCi Vâ §«¶ã... ªlõ« ¸lÝ ãËÎ BÇu ¶ãlÜ ÎlǬ: “Plni Låi, «¶l e¬ ¼Óu ªö Ïs« Îluéc µlCi Vâ §«¶ã. ¾{ µlô Ϋ ¶gi µlCi Vâ §«¶ã hp µlCi ¸lC¶l ªa¶ã cñ« ÎliT¶ l¹, ¶ã{êi ÎL{ë¶ã ¬a¶ µlCi Bg vÓ¶ hiT¶ h¹c víi cCc ¬a¶ cCc µlCi hua¶. ¸ls ¶T¶ ¼Ó¶ ªö Ïs« ¬íi ¬êi B{îc ¶liÒu ¶ã{êi ãiái BÕ¶ ãibµ ¶l{ vËy.” ªiTu ¸a¶ã rÔ ¶gi ÎiÕµ: - Ï«y Îi¶ Êy, Ϋ kla¶ã dC¬ L« hÞ¶l lp¶l Bå¶ã ¶ã«y. §T¬ la¬ Bg, Ϋ Îl©¶ lp¶l xuï¶ã ¶bi dß xÐÎ, BÕ¶ clç lä ¶ãñ ÎLä hp klCcl BiÕ¬ ¶ä. ª« ÎLa¶ã ÎlÊy ¬éÎ cluyÖ¶ cg ÎlÉ Îøc vì óô¶ã ¶ã«y B{îc. ¸g «i ¶ãê, ¼Ó¶ ªö DiÖµ hp kt Îl«¬ ls« liÕu oSc, ÎlÊy ¶lÞ ªiÉu Îlm cñ« qu«¶ KlÊu §¹s §pi xi¶l Bѵ hiÒ¶ h˵ ¶ã«y ¬{u kÕ, y lѶ ªL{m¶ã ªL¹i ¸lñ ë Pli Ïæ ªL¹i. ¸lê kli Bi qu« cl©¶ ¶bi ÎL¹i Bg, ªL{m¶ã ªL¹i clñ xuï¶ã c{íµ, y ãin vê klC¶ã cù, ãin vê Îlu« cl¹y, BÉ ªL{m¶ã ªL¹i clñ c{íµ lÕÎ cñ« cni, ãiÕÎ lÕÎ ãi« B׶l KlÊu §¹s §pi, vp óSÎ oï¶ã ÷lÞ ÎiÉu Îlm ÎlsCÎ liɬ. rbc Êy ÷lÞ ÎiÉu Îlm ÎLm ÎLäi ¬éÎ ¬×¶l, h¹i cg ¶ã{êi cøu ÎlsCÎ klái Ϋy ãiÆc, ÎÊÎ µlni ó»¶ã h߶ã hÊy y. ªl«¬ B{îc cñ« cni hí¶, vp hÊy B{îc h߶㠪ö DiÖµ, ªL{m¶ã ªL¹i clñ vui h߶㠶l˶ hêi ¶ã«y. Ï«i ¶ã{êi B«¶ã óp¶ ÎC¶ ë ÎLs¶ã µl߶㠶ãñ, kla¶ã ¶ãê óÞ Î« ¶ãle lÕÎ. Gi˶ quC Ϋ ÎLë vÒ om¶ ÎL¹i Be¬ lÕÎ h©u h« BÕ¶ c¹¶l Pli Ïæ ªL¹i ¬«i µlôc. ªíi ãiê lѶ {íc, qun ¶liT¶ ¶lg¬ ¶ã{êi KlÊu §¹s §pi Bi Îíi... ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 2. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -201- ÷ãle Îíi B©y, ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l ¬íi óiÕÎ võ« Låi B∙ BsC¶ o«i c©u cluyÖ¶. ¸a¶ã rÔ h¹i ¶gi ÎiÕµ: - ª« ¶Ð¶ kla¶ã ¶çi h߶ã Îøc ãi˶, ÎLs¶ã h߶㠶ãlÜ L»¶ã: “¸lb¶ã Ϋ ¶ã{êi ÎLs¶ã vâ h©¬, v× Bgi LCcl quC ¬íi µlni h˵ om¶ ÎL¹i BÉ hp¬ ¶ãlÒ kla¶ã vï¶ hiն㠶py. ÷l{¶ã ¶gi Îíi clN oSc Îl× ÎlÉ ¶ps cò¶ã µlni B{ê¶ã B{ê¶ã clC¶l clC¶l, ¬íi klái ¬ÊÎ Î{ cCcl cs¶ ¶ã{êi lns lC¶. ÷ãê B©u, ¼Ó¶ ªö DiÖµ h¹i va hiT¬ oØ BÕ¶ ÎlÕ? rp ¬éÎ ÎiTu BÇu, y h¹i cg lp¶l vi l̶ ¬¹Î ¶l{ vËy?” rbc Êy, Ϋ ãi˶ quC kla¶ã ¶lÞ¶ B{îc, ¶lny L« BC¶l hua¶. KiÕ¬ µlCµ cñ« y cò¶ã hîi l¹i. ¸lݶl ÎlËÎ L«, Ϋ kla¶ã BÞcl ¶æi y B©u. ÷l{¶ã v× Î« ¶gi Îs¹c ¬{u kÕ cñ« y L« kliÕ¶ y Îïi cn ¬ÆÎ ¬py, ¬íi ÎlÊÎ cm óÞ Î« clЬ clÕÎ. ¼éÎ ÎT¶ Bå BÖ ¶gi: - ªl{« o{ µlô, cs¶ ¶ã{êi ¶l{ ÎlÕ BC¶ã ãiÕÎ hS¬ Låi. ¸lb¶ã Ϋ lp ÎÊÎ µlni oî clb¶ã? ¸lê ¶ãpy ¬«i clb¶ã Îíi ¶mi, o{ µlô ¶gi Lâ BÇu Buai c©u cluyÖ¶, Îl× dè e¬ y cg ¬uï¶ ÎLn Îlè ¶lN¶ã ¶ã{êi klCc cl{« clSc B∙ clÞu « du«, kla¶ã µl©¶ óiÖÎ ÎlÞ µli, ¬p L« Ϋy ãibµ e¬ y. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ: “Plni BÊy. ÷Õu v× óÊÎ ó׶l ¬p ÎT¶ lä ªiTu ¶py ãiÕÎ clÕÎ ¼Ó¶ ªö DiÖµ, vâ h©¬ µlni cg ca¶ã hu˶. ÷l{¶ã clØ oî c߶ cg ȶ Î׶l klCc Îl× ÎLs¶ã Bg, cl{« clõ¶ã?” r¹i ¶ãle ¸a¶ã rÔ Îlë dpi, vp ÎiÕµ Îôc ¶gi: - ¾«u kli ãiÕÎ clÕÎ ¼Ó¶ ªö DiÖµ, Ϋ óiÕÎ B∙ ¬«¶ã ls¹ hí¶ vps Îl©¶ Låi. V× y hp ¶ã{êi cg BÞ« vÞ ë µlCi Vâ §«¶ã, ÎlÇy y hp Ïsp¶ã ¼éc B¹s ¶l©¶ vp cCc o{ luy¶l BÖ y kiÕ¬ Ϋ ÎLn Îlè, Ϋ BÞcl o«s ¶æi. ¸ò¶ã ¬«y Bp¶ e¬ cñ« Ϋ cl˶ ãiN ªL{m¶ã ªL¹i ¸lñ h¹i. Råi Ϋ óSÎ y viÕÎ lÕÎ ãi«¶ ¬{u cñ« ¼Ó¶ ªö DiÖµ vps ¬éÎ Îê ãiÊy, vp c߶ óSÎ l«i ÎiTu BÇu cg ¬ÆΠιi Bg ký vps hp¬ clø¶ã cls Ϋ. Qu«¶ KlÊu §¹s cò¶ã viÕÎ ãiÊy cn¬ m¶ vp cg ¶lSc cn ¬{u ¬a cñ« ªö DiÖµ vps ÎLs¶ã Bg, Îƶã Ϋ. Ï«i ÎiTu BÇu óiÕÎ Lâ cluyÖ¶ ªæ¶ã ÎiTu BÇu cñ« lä hp¬ óËy ¬p óÞ ãiÕÎ, kla¶ã ¶lN¶ã kla¶ã Îlè Ϋ ¬p c߶ cn¬ m¶ vp xi¶ hp¬ ó¹¶ víi Ϋ. ¾«u vô Bg, Ϋ óiÕÎ kla¶ã ÎlÉ oï¶ã ë ÎLs¶ã hôc h©¬ B{îc ¶N«, hiÒ¶ ãini ÎC¶ Bp¶ e¬. Råi Ϋ cǬ l«i Îê ãiÊy ¶gi ÎLT¶ hT¶ ¶bi Vâ §«¶ã kiÕ¬ Ïsp¶ã ¼éc B¹s ¶l©¶ BÉ Î{ê¶ã ÎLǶ ¬äi hH. ÷l{¶ã cCc ¬a¶ l¹ µlCi Vâ §«¶ã B∙ l«y Îi¶, Lñ ¶l«u xuï¶ã ¶bi Bg¶ B{ê¶ã ãiÕΠΫ. ¼«y cg ¬éÎ vÞ ãi«¶ã lå µlCi liÖµ cøu ãibµ, óns vÖ Î« hT¶ Î˶ ¶bi Vâ §«¶ã vp B{îc ãƵ Ïsp¶ã ¼éc B¹s ¶l©¶ ¶N«. ÏiÉu Lâ BÇu Buai c©u cluyÖ¶ Låi, Ïsp¶ã ¼éc B¹s ¶l©¶ hiÒ¶ L« hÞ¶l cls cCc Bå BÖ kla¶ã B{îc ã©y Îlè ã©y lʶ víi Ϋ. ÷l{¶ã v× Îl«¶l d«¶l cñ« µlCi lä, Ïsp¶ã ¼éc B¹s ¶l©¶ ó∙s Ϋ kla¶ã B{îc Be¬ cluyÖ¶ ¶py L« µla ÎL{m¶ã óT¶ ¶ãspi. ª« cò¶ã ¶l˶ hêi ¶ã«y. ªõ Bg ÎLë Bi, Ϋ kla¶ã lÒ ¶gi Îíi cluyÖ¶ Bg ¶N« ¶T¶ ÎLT¶ ãi«¶ã lå LÊÎ ÝÎ ¶ã{êi óiÕÎ Îíi. rbc Êy, ¼Ó¶ ªö Ïs« l∙y c߶ ¶lá, ¶T¶ kla¶ã óiÕÎ «¶l y ιi o«s ¬p clÕÎ. ¼éÎ ¬a¶ Bå lái: - ªl{« o{ µlô clM¶ã l«y l«i hC Îl{ Bg o{ µlô cg c߶ ãiN B{îc kla¶ã? ªiTu ¸a¶ã rÔ ÎLn hêi: - §iÒu ¶py clØ ÎLCcl Ϋ “cg ¬SÎ kla¶ã ¶ã{mi”, kla¶ã óiÕÎ µl©¶ óiÖÎ ¶ã{êi ÎïÎ kt xÊu. ¼è« Îlu ¶¨¬ ¶ãsCi, cg ¶ã{êi ó¹¶ cñ« Ϋ cls l«y, e¬ LuéÎ ¼Ó¶ ªö DiÖµ B∙ klæ ca¶ã huyÖ¶ Î˵ vâ ¶ãlÖ, vp ¶«y B∙ Îlp¶l Îpi, vp óiÕΠΫ hp ¶ã{êi ãiÕÎ clÕÎ «¶l y, ¶T¶ BÞ¶l kiÕ¬ Ϋ BÉ óCs Îlè. ¾«u Ϋ dß h« óiÕÎ ªL{ê¶ã ®¹cl ª«¬ A¶l, ó¹¶ cò cñ« Ϋ, cg que¶ óiÕÎ ¼Ó¶ ªö Ïs«, Ϋ hiÒ¶ Bi kiÕ¬ «¶l e¬ lä ¾ö ÎLs¶ã ¶lg¬ ª«¬ A¶l... ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 3. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -202- ¼éÎ ¬a¶ Bå ¶gi xe¶ vps: - ªlns ¶ps! ¸uïi ¶¨¬ ¶ãsCi o{ µlô Bi riTu §a¶ã, qu« ªÕÎ ¶¨¬ ¶«y ¬íi vÒ, cluyÕ¶ Bg o{ µlô clØ v× viÖc ¶py ¬p Bi clSc? - Plni, Ϋ Bi riTu §a¶ã Îl¨¬ «¶l e¬ lä ¾ö, yT¶ ÎLÝ ¶¨¬ lÕÎ ªÕÎ BÕ¶, ÎlÕ ¶ps «¶l e¬ y cò¶ã cg ¶lp. ÷ãê B©u, «¶l e¬ y B{îc ¸öu v{m¶ã ãi« ë KiÕ¶ ¸l©u VÖ ÎLiÖu Bi. ë Bg, clê Bîi ¶ãgÎ ÎlC¶ã ÎLêi, Ϋ ¬íi ÎlÊy «¶l e¬ y ÎLë vÒ. ª« hiÒ¶ Be¬ c©u cluyÖ¶ ¶py ¶gi cls «¶l e¬ y l«y, ¾ö h∙s B¹i vç ¶ãùc óns Bn¬ víi Ϋ hp cluyÖ¶ ¶py ÎlÕ ¶ps cò¶ã xs¶ã. ª« ¶lê y B{« l«i hC Îlm Bg cls ¼Ó¶ ªö Ïs« xe¬ qu«. Y ó∙s hp¬ ¶l{ ÎlÕ ªö Ïs« kla¶ã ¬ÆÎ ¶ps dC¬ kiÕ¬ Ϋ óCs Îlè ¶N«. ¸l{« clõ¶ã, ªö Ïs« c߶ ¶lê ¶ã{êi BÕ¶ xi¶ hçi Ϋ vp yTu cÇu Ϋ Bõ¶ã Be¬ cluyÖ¶ xÊu Bg ÎuyT¶ d{m¶ã L« ¶ãspi hp klCc. ªlÊy «¶l e¬ ÎiÕµ B∙ Îö ÎÕ quC, Ϋ h¹i dÔ d∙i, ¾ö h∙s B¹i óç¶ã ¶gi víi Ϋ L»¶ã: “V˶ ¶{íc cñ« ªLiÒu B׶l ¶lp ¼i¶l oSµ Î˶ BÕ¶ ¶mi. A¶l e¬ Ϋ BÒu hp ¶ã{êi cg Îpi. ª¹i o«s clb¶ã Ϋ kla¶ã ¶l©¶ cm léi ¶py óÇu ¼i¶l clñ, BÉ ¬s¶ã B{îc µls¶ã ÎlT C¶ Îö, hp¬ ¬éÎ vÞ kl«i quïc ca¶ã ÎlǶ?” ª« ¶ãȶ ¶ã{êi ãi©y hCÎ, ¬íi lái y cg µlni BÞ¶l Bi BÇu qu©¶ ¾Ê¬ V{m¶ã BÊy kla¶ã? Y c{êi l« ln ¬éÎ låi ¬íi ¶gi: - ¾Ê¬ V{m¶ã hp ãiÆc cá, ÎLë ¶T¶ vu« clb« o«s B{îc? ®©y ãiê clØ cg qu©¶ ªl«¶l, ói¶l Îi¶l ¶luÖ, h{m¶ã BÇy Bñ, oSµ BC¶l vps ÎLs¶ã Qu«¶ ni. ÷Õu ªiTu luy¶l ó»¶ã h߶㠵lß clb« ªl«¶l, «¶l e¬ Îai xi¶ óns Bn¬ víi ¸öu V{m¶ã ãi« hp xs¶ã ¶ã«y. ÷ãle y ¶gi ¶l{ vËy, Ϋ ¶æi ãi˶, ó∙s y hp ¶ã{êi vs¶ã quïc vs¶ã ón¶, oH BSc hîi ¬ua¶ Îluë víi ¶ßi ãiï¶ã! ªlÊy ªiTu ¸a¶ã rÔ cg klÝ ÎiÕÎ ¶l{ vËy, ªlõ« ¸lÝ cò¶ã µlni Îʬ ÎSc ¶ãîi kle¶ ÎlǬ. ªiÕµ Îles Bg, ªiTu ¸a¶ã rÔ h¹i ¶gi: - ¾«u Bg Ϋ c∙i ¶l«u víi «¶l e¬ y ¬éÎ ÎL˶ ÎlËÎ kÞcl hiÖÎ. ÷l{¶ã oC¶ã ¶ãpy la¬ o«u, «¶l e¬ y vÓ¶ ©¶ cǶ ÎiÕµ B∙i ¶l{ ÎL{íc. Vp ¾ö h∙s B¹i c߶ xi¶ hçi Ϋ, v× la¬ ÎL{íc y quC o«y hì hêi ¶gi óËy ó¹. ª×¶l ó¹¶ lNu que¶ óiÕÎ h©u ¶¨¬, Ϋ cò¶ã vui h߶ã óá qu« cluyÖ¶ Bg. ÷ãê B©u, o«u kli Ϋ vÒ Îíi B©y, «¶l e¬ lä ¾ö ÎlËÎ clg ¬C quC, kla¶ã ãini ÎlÝcl cls ¼Ó¶ ªö Ïs« liÉu Îl× Îlai, «¶l e¬ y c߶ BÆÎ BiÒu xbi ãiôc, ¬êi ¶ã{êi L« Ϋy ãibµ oøc, cluȶ óÞ ¶ãgÎ ¶ö« ¶¨¬ ÎLêi. ª« kla¶ã l«y óiÕÎ ¬éÎ ÎÝ ã×. §éÎ ¶liT¶, ÎlÊy LÊÎ ¶liÒu lns Îlñ ãi«¶ã lå BÕ¶ cn ÷«¬ Ki¶l, Ϋ ¶ã¹c ¶liT¶ quC. ª« lái L« ¬íi l«y, l«i «¶l e¬ ÎT¶ clg ¬C ki« B∙ ÎliTu luû l«i hC Îlm ¶ä, BÉ cls Ϋ ¬ÊÎ lÕÎ clø¶ã cí óiÖ¶ ó¹cl. XÐÎ liÖ¶ Î׶l, l׶l ¶l{ «¶l e¬ lä ¾ö v× vô c∙i hé¶ ¶ä, BÞ¶l då¶ Î« vps cs¶ B{ê¶ã diÖÎ vs¶ã cò¶ã ¶T¶? ¸Cc BÖ Îö ¶ãle ¸a¶ã rÔ ¶gi Lâ BÇu Buai où ÎlÉ, BÒu clñ ÎL{m¶ã ÎlÝ ¬¹¶ã víi «¶l e¬ lä ¾ö. ªiTu ¸a¶ã rÔ xu« Ϋy ¶gi: - ¸Cc cs¶ cn ¶ãspi ki«, ¸©u cluyÖ¶ Ϋ võ« ¶gi, cʬ cCc cs¶ ÎiÕÎ hé L« ¶ãspi. §p¶l L»¶ã, clb¶ã va ¶ãlÜ«, clí Ϋ kla¶ã clÞu ¬«¶ã ÎiÕ¶ã hp B∙ ¶gi Låi ¬p óÊÎ Îݶ. ÷gi Îíi Bg, y Îlë dpi ¬éÎ ÎiÕ¶ã Låi óns cCc ¬a¶ Bå ãäi cs¶ ãCi vp cs¶ ÎL«i vps. ¸Cc ¬a¶ Bå lˬ lùc Bi L«. ¸lb¶ã võ« Bi klái, ¬éÎ ÎliÕu ¶N 16, 17 Îuæi vp ¬éÎ e¬ ¶lá 8, 9 Îuæi vж ¬p¶ cö« ó{íc vps. ªliÕu ¶N ¬SÎ c߶ ¶ãʶ hÖ, cÊÎ ÎiÕ¶ã ãäi “cl«”, Låi ãôc ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 4. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -203- BÇu xuï¶ã d{íi cl©¶ ªiTu ¸a¶ã rÔ. E¬ ¶lá ¶ä ÎLï ¬SÎ ¶l׶ cl« ¶øc ¶ë klgc. ¸a¶ã rÔ lái ÎliÕu ¶N: - ¼C cs¶ B∙ oö« os¹¶ xs¶ã cl{«? ªliÕu ¶N ãËÎ BÇu, ¸a¶ã rÔ ¶gi ÎiÕµ: - R« klái ¶mi B©y, cs¶ µlni h∙¶l ÎLCcl ¶liÖ¬ ¶uai ¶Ê¶ã, d¹y óns e¬ cs¶. ¸s¶ óSÎ ¶g läc oCcl, cpy cÊy. ÷l{¶ã cs¶ Bõ¶ã cls ¶g Bi Îli cö, vp cò¶ã kla¶ã B{îc läc vâ ¶N«. ªliÕu ¶N ¶ä ¶gi: - ªl{« cl«, µlni BÉ cls e¬ ¶g läc vâ. ¾«u ¶py ¶g ¬íi óCs Îlè cls cl« B{îc. ªiTu ¸a¶ã rÔ ¶æi ãi˶ quCÎ hí¶: - ¼Çy ¬uï¶ cläc Îøc Ϋs ÎL{íc µlni kla¶ã? ¼éÎ hCÎ h©u, a¶ã Ϋ h¹i a¶ Îå¶ ¶gi: - ªLs¶ã hp¶ã vâ, s«¶ s«¶ Î{m¶ã óCs, ó«s ãiê ¬íi kÕÎ hiÔu? ªlp hp¬ ¬éÎ ¶ã{êi d©¶ h{m¶ã ÎliÖ¶, Ϋ oï¶ã yT¶ æ¶ cls Îíi ¶ãpy ¬∙¶ kiÕµ cg lm¶ kla¶ã? ¾øc vgc cñ« e¬ cs¶ kЬ hS¬. ¸g cls vâ ãiái hS¬ ¶g clØ ó»¶ã ¶ö« Ϋ Îlai. Dè ¶g ãiái ó»¶ã Ϋ Bi cl¨¶ã ¶N« cò¶ã va Ýcl. ÷l{ ¶ãpy la¬ ¶«y B©y, cs¶ kla¶ã ÎlÊy ¶ã{êi BÕ¶ lp liÕµ Ϋ l«y o«s? RïÎ cuéc, Ϋ cò¶ã kla¶ã ÎLC¶l klái... lp! Duy cg BiÒu Ϋ kla¶ã B{îc ÎLa¶ã ÎlÊy cs¶ Îlp¶l ãi« ÎlÊÎ hp Ϋ ©¶ l˶ ¬p Îlai... ¸s¶ L« dƶ óns cCc o{ luy¶l BÖ L»¶ã: Kli Ϋ clÕÎ, ÎÊÎ cn «¶l e¬ µlni Îu©¶ Îles ¬¹¶ã hÞ¶l cñ« µlg ó«¶ã clñ ¸«s Îlbc Îlbc, v× Î« B∙ ãi«s µlg ÎÊÎ cn ca¶ã viÖc cñ« Ki¬ rs¶ã ®«¶ã ¶py cls clb ¸«s Låi. ªlõ« ¸lÝ ãiËÎ ¬×¶l ¶ãlÜ ÎlǬ: “¸luyÕ¶ ¶py Ϋ xuï¶ã ¬iÒ¶ ÷«¬, B∙ B{îc ¶ãle klCcl ãi«¶ã lå Bå¶ B¹i, Ki¬ rs¶ã ®«¶ã hp ¬éÎ ®«¶ã Ïéi hí¶. Kla¶ã ¶ãê, ªiTu ¸a¶ã rÔ h¹i hp ®«¶ã ¸lñ cñ« ó«¶ã Bg. Ïä ¶ã{êi ¶liÒu ÎlÕ ¬¹¶l ¶l{ ÎlÕ, h¹i clÞu hе vÕ ¶l{ vËy?” ¸lp¶ã h¹i ¶ãle ÎliÕu ¶N ¶ä ¶gi: - V©¶ã, cs¶ xi¶ Bi ¬êi ¸«s Îlbc Îlbc ¶ã«y. ¸a¶ã rÔ quCÎ hí¶: - ª¹i o«s cs¶ c߶ clu« óiÕÎ ý ¶ãlÜ cñ« Ϋ? ¸s¶ ¬êi clb ¸«s BÕ¶ hp¬ ã×? ªC¶l ¶g¶ã ¶l{ hö«, kli ¶ps clb Êy clÞu BÉ yT¶ cls ¶ã{êi klCc luy Bé¶ã «¶l e¬ BÉ Bïi µlg. ÷l{ vËy, ÝÎ L« cò¶ã oH µlni clÕÎ kla¶ã óiÕÎ ó«s ¶liTu ¶l©¶ ¬¹¶ã ¬íi kÕÎ hiÔu ¶æi vô ¶py. Dè Ϋ ÎlsCÎ B{îc clÕÎ Bi cl¨¶ã ¶N« ¬p BÉ cls ¬Êy clôc l«y ¬Êy ÎL¨¬ «¶l e¬ ÎliÖÎ ¬¹¶ã v× Î«, Îl× Î« µlni ¶lÓ¶ Ω¬ o«s B{îc? ªlai, cs¶ Bi ¬«u hT¶! ªliÕu ¶N Lä ñ Lò dSÎ e¬ Bi L«. ªlõ« ¸lÝ L« liÖu ó∙s ªl«¶l ªl«¶l Bi Îles ¬×¶l. ¸n l«i cè¶ã Bi Îíi v{ê¶ ls« hí¶. ªlÊy kla¶ã cg ¶ã{êi, ªlõ« ¸lÝ óç¶ã µli Îl©¶ ÎiÕ¶ hT¶ vp ¶gi: - ªiTu ca ¶{m¶ã, ca kla¶ã ¶ãlÜ cCcl cøu cl« ca l«y o«s? ªliÕu ¶N ¶ä ¶ãȶ ¶ã{êi ãi©y hCÎ, BéÎ ¶liT¶ LbÎ kiÕ¬ L« quCÎ lái: - ÷ã{mi hp «i? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - ¸a ¬uï¶ cøu cl« ca, Îl× µlni Îles Îai! ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 5. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -204- ÷gi xs¶ã, clp¶ã ¶lCy ¬SÎ L« ¶ãspi Î{ê¶ã. ªl«¶l ªl«¶l ¶lny hiÒ¶ ó« cCi ¬íi qu« B{îc óê Î{ê¶ã. Kla¶ã ¶ãê kli¶l ca¶ã cñ« clp¶ã ãiái BÕ¶ ÎlÕ, ÎliÕu ¶N ¶ä ¶ãȶ ¶ã{êi L« Låi cò¶ã xCcl kiÕ¬ µli Îles. §{îc ¬éÎ qu∙¶ã B{ê¶ã, ÎliÕu ¶N ¶ä ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ Bi ¶l«¶l quC, ÎLs¶ã h߶ã o«¶l ¶ãli, BÞ¶l qu«y ÎLë vÒ. ÷ãê B©u, ¶p¶ã võ« qu«y ¬×¶l, óç¶ã cg ¬éÎ huå¶ã ãig h{íÎ qu«, vni Cs ó«y hT¶, cæ Ϋy ÎT hiÖÎ, vp Îl«¶l kiÕ¬ cñ« ¶p¶ã häÎ vps Ϋy ªlõ« ¸lÝ Låi. KlÝ ãiíi óÞ Î{íc, B{ê¶ã LbÎ hui óÞ cn¶ ÎLë, ÎliÕu ¶N ¶ä oî l∙i quC. ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ ¶gi: - ¸a ¶{m¶ã Bõ¶ã oî. ªai ¬uï¶ ãiÕÎ ca, ÎlËÎ dÔ ¶l{ ÎLë óp¶ Ϋy. ÷l{ ÎlÕ, ca B∙ Bñ liÉu Îai hp ó¹¶ clí kla¶ã µlni Îlè. VËy, ca µlni ¶ãle Îles ¶lN¶ã hêi cñ« Îai o«u B©y. ªliÕu ¶N ãËÎ BÇu. ªlÊy ¶p¶ã vÓ¶ c߶ óC¶ Îݶ óC¶ ¶ãli, ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ ¶gi: - ¸l« ca liÖ¶ B«¶ã cg ¶¹¶ hí¶. ¸lM¶ã l«y ca cg clÞu ¬¹s liɬ BÉ clø cl« ca kla¶ã? ªliÕu ¶N _????_: - ¸øu cl« Îai ÎlsCÎ ¶¹¶, dè µlni ÎlÞÎ ¶CÎ x{m¶ã Ϋ¶ Îai cò¶ã vui h߶ã! ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ¸l« ca ÎïÎ óô¶ã hS¬! §p¶l ly oi¶l Îݶl ¬¹¶ã cñ« ¬×¶l clí cl« ca kla¶ã ¬uï¶ ãi«s ÎL«¶l clÕÎ clgc ¶liÒu. ÷ã{êi ¶l{ cl« ca ÎlËÎ liÕ¬ cg, Îai B∙ quyÕÎ BÞ¶l ãibµ ¬éΠΫy. ªLs¶ã hbc va kÕ kln Îli, óç¶ã ÎlÊy cg ¶ã{êi clÞu L« Ϋy cøu cl« ¬×¶l, ÎliÕu ¶N kli ¶ps h¹i óá hì dÞµ ¬«y ¬S¶ Êy, hiÒ¶ quú ¶ã«y xuï¶ã v«¶ h¹y. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - Xi¶ ca ¶{m¶ã ó׶l Îl©¶ vp clí ¶ã¹i. ¾ù ÎlÉ Îlp¶l ca¶ã l«y kla¶ã, Îai cl{« dC¬ clSc. ªlÊy cC¶l Ϋy µlni óÞ ¶ã{êi Ϋ klH Bì, Îù« ¶l{ ¬éÎ oøc ¬¹¶l ¶©¶ã ¬×¶l hT¶, ¶p¶ã kla¶ã ÎlÉ quú B{îc ¶N«. ÷T¶ ¶p¶ã ¬íi Îi¶ Î{ë¶ã clp¶ã ¶ä cg ÎlÉ ãibµ cl« ¬×¶l. ªlõ« ¸lÝ h¹i ¶gi: - ¸a hp¬ m¶ dÓ¶ clb¶ã Îai BÕ¶ Îl{ µl߶ã BÉ Îai viÕÎ ¬Êy clN cls cl« ca. - Ï«i vÞ B∙ óiÕÎ B¹i d«¶l? Ï«i vÞ BÝcl Îl©¶ vps kluyT¶ cl« Îai cg lm¶ kla¶ã? - ¸a cø yT¶ ÎLÝ. ªlÊy Îlm cñ« Îai, cl« ca kla¶ã Îù Îö ¶N« B©u. ªlai, ca B{« clb¶ã Îai Bi ¶ã«y. ViÖc ¶py clˬ ÎLÔ ¬éÎ ÎÝ hp lá¶ã lÕÎ. Kla¶ã liÉu ιi o«s, ªiTu ca ¶{m¶ã h¹i clÞu ¶ãle hêi ªlõ« ¸lÝ BÕ¶ ÎlÕ! ªlÊy ªlõ« ¸lÝ ¶gi vËy, ¶p¶ã hiÒ¶ BCµ: - ¼êi l«i vÞ Bi Îles Îai! ªlõ« ¸lÝ h¹i dƶ ó∙s: - ViÖc ¶py µlni ãiN óÝ ¬ËÎ, ca Bõ¶ã BÉ cls «i ÎLa¶ã ÎlÊy! ªiTu ca ¶{m¶ã ãËÎ BÇu. ®« ¶ã{êi h¹i v{îÎ qu« Î{ê¶ã vps óT¶ ÎLs¶ã. ÷p¶ã dÓ¶ l«i ¶ã{êi vps ¬éÎ Îl{ µl߶㠶lá, hÊy ãiÊy, óbÎ, ¬ùc L«, Låi ¶ãåi ¬éÎ óT¶ xe¬. ¸lØ ÎLs¶ã ãi©y µlbÎ, ªlõ« ¸lÝ B∙ viÕÎ xs¶ã Låi. ªl«¶l ªl«¶l Bø¶ã c¹¶l Îá vt ki¶l ¶ã¹c. ®á hC Îlm vps µls¶ã ó×, dC¶ kݶ, ªlõ« ¸lÝ B{« hC Îlm Bg cls ¶p¶ã vp ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 6. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -205- - ¸a B{« ¶ã«y hC Îlm ¶py cls cl« ca, vp ca µlni y Îles hêi Îai o«u B©y. - Xi¶ ¶lÞ vÞ cø d¹y. - ®ÊÎ cø cl« ca lái ÎlÕ ¶ps, ca cò¶ã Bõ¶ã În l׶l d¹¶ã cñ« Îai cls cl« ca l«y. ªiTu ca ¶{m¶ã ¶ãm ¶ãCc lái: - ª¹i o«s ÎlÕ? - ÷Õu ca ¶gi L«, Îai kla¶ã ãibµ ca ¶N«. - V©¶ã, Îai xi¶ v©¶ã hêi. ªlõ« ¸lÝ kÐs Ϋy ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - ªlai clb¶ã Ϋ Bi vÒ. ªlÊy l«i ¶ã{êi ¶lny L« ¶ãspi Î{ê¶ã, ¶l«¶l ¶l{ cli¬ cSÎ, ªiTu ca ¶{m¶ã ÎLs¶ã h߶㠵l©¶ v©¶, kla¶ã óiÕÎ cCÎ lu¶ã L« o«s, véi cl¹y Îíi µl߶ã cñ« cl«. ªlÊy cö« µl߶ã Bg¶ã kݶ, ¶p¶ã ãâ ¬Êy ÎiÕ¶ã kla¶ã ÎlÊy ªiTu ¸a¶ã rÔ ÎLn hêi, oî quC ¶p¶ã v߶ã L« ¶ãspi cö« oæ, B˵ vì cö« kݶl, ¶lny vps ÎLs¶ã µl߶ã. ªlÊy cl« ¶p¶ã clж L{îu BÉ vps Îíi ¬ai, ¶p¶ã l∙i oî va cè¶ã, h« hí¶: - ¸l«! ¸l« l∙y csi hC Îlm ¶py ÎL{íc B∙! ªlÊy ªiTu ¸a¶ã rÔ ¶ãȶ ¶ã{êi kla¶ã ¶gi ¶¨¶ã ã× cn, ªiTu ca ¶{m¶ã véi ógc hC Îlm cl׫ vps ¬ÆÎ cls cl« csi. ªlÊy ÎLT¶ Îlm vH ¬éÎ Îl«¶l óns kiÕ¬, ¸a¶ã rÔ ¬õ¶ã quC BC¶l Lmi clж L{îu óÉ Î«¶ Îp¶l, ªiTu ca ¶{m¶ã ãiËÎ ¬×¶l lsn¶ã oî ¶l{¶ã ÎlÊy cl« vui vt, l«i Ϋy lmi Lu¶, hiÒ¶ lái: - G× ÎlÕ lë cl«? ªiTu ¸a¶ã rÔ lí¶ lë qu«y h¹i lái cs¶: - ¸Ci Îlm ¶py ë B©u Îíi? Ai B{« cls cs¶? ¤¶ã Ϋ h¹i Îíi BÊy {? ¸g ÎlËÎ kla¶ã? ªiTu ca ¶{m¶ã BÕ¶ c¹¶l cl« xe¬, ÎlÊy hC Îlm Bg kla¶ã cg clN, clØ vH ¬éÎ c©y kiÕ¬ BÇu LS¶. ÷p¶ã kla¶ã óiÕÎ c©y kiÕ¬ ë ÎLT¶ Îê ãiÊy cg ý ¶ãlÜ« ã× kliÕ¶ cl« ¶p¶ã ¬õ¶ã Lì ¶l{ vËy hiÒ¶ lái hí¶: - ¸Ci ã× ÎlÕ cl«? ªiTu ¸a¶ã rÔ BCµ: - ¤¶ã Ϋ Îíi, cl« oH klái clÕÎ. ¸s¶ B∙ ãƵ a¶ã Ϋ BÊy p? - Ai lë cl«? - Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶! - ÷l{¶ã cl« B∙ ¶ãle Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ clÕÎ Låi, o«s ó©y ãiê h¹i c߶ oï¶ã hp ÎlÕ ¶ps? ªiTu ca ¶{m¶ã ¶lí h¹i hC Îl{ ªlõ« ¸lÝ ÎL«s cls ¶p¶ã, ÎLs¶ã h߶ã cn¬ ÎlÊy hs ¶ã¹i kla¶ã yT¶, v× ÎLs¶ã Îl{ clØ vH ¬éÎ cs¶ LS¶ ¶ãspi L« kla¶ã ¬éÎ d߶ã clN ¶ps cn. ÷l{¶ã ¶lí hêi dƶ cñ« ªlõ« ¸lÝ ¶T¶ ÎliÕu ¶N Bø¶ã yT¶ kla¶ã ¶gi ¶¨¶ã ã× ¶N« cn. s0s ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 7. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -206- ªlõ« ¸lÝ o«¶ã µl߶㠪l«¶l ªl«¶l cÊÎ ÎiÕ¶ã ãäi: - ¸lb ªl«¶l! ¸lb Bi víi Îai. ªl«¶l ªl«¶l B«¶ã ¶»¬ ¶ãle ãäi ¶lᬠ¶ã{êi hT¶: - §i B©u ÎlÕ «¶l? - ¸lb¶ã Ϋ BÕ¶ ¶lp ªiTu ¸a¶ã rÔ. ªl«¶l ªl«¶l lái: - §É Îl¨¬ ªiTu ca ¶{m¶ã p? - ¸lb ªl«¶l h¹ ÎlËÎ. ¸lb¶ã Ϋ B∙ lø« ãibµ Bì cls ªiTu ¸a¶ã rÔ Låi B©u ÎlÉ ¶uïÎ hêi. - ÷l{¶ã B¹i luy¶l Bi ãiê ¶py BÉ hp¬ ã×? - ªai ¬uï¶ óiÕÎ hêi cñ« h∙s ªiTu ¸a¶ã rÔ ¶gi cg ÎlËÎ l«y kla¶ã? - VËy B¹i luy¶l Îíi Bg óp¶ ó¹c víi ªiTu ca ¶{m¶ã Bñ Låi, cǶ cli BÕ¶ ÎiÉu ¬uéi. - ªiTu ca ¶{m¶ã hp ¶ã{êi ¶ãspi, c߶ Îai víi clb hp Î׶l ó»¶ã lNu cli ãi«s, kla¶ã cg clb Îai kla¶ã l¨¶ã lCi ã× cn. - A¶l ¶gi cg ÎlËÎ kla¶ã? - ªai dïi clb hp¬ ã×. - ªlai cò¶ã B{îc, ÎiÉu ¬uéi Bi víi B¹i luy¶l B©y. Ï«i ¶ã{êi L« klái klCcl BiÕ¬ ÎlM¶ã Îíi Îsp ó∙s ÎL«¶ã cñ« ªiTu ¸a¶ã rÔ. ªLs¶ã ¶lp c߶ Îløc ¶T¶ ÎlÊy C¶l oC¶ã B̶ häÎ qu« cC¶l cö« oæ. - ¸lb¶ã Ϋ Bi ¶ãn ¶py! ªlõ« ¸lÝ ¶S¬ Ϋy ªl«¶l ªl«¶l cls ¶p¶ã ¶{m¶ã oøc Låi cè¶ã µlg¶ã qu« Î{ê¶ã häÎ vps ÎLs¶ã. ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l ÎiÕ¶ ¶ã«y h¹i cC¶l cö« oæ klе lê, µlg¶ã ¬×¶l vps ÎLs¶ã. ¸lîÎ ¶ãle µlÝ« óT¶ ÎLs¶ã cg Îiն㠶gi cñ« ªiTu ¸a¶ã rÔ: - Kla¶ã liÉu Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ cg c߶ oï¶ã ÎlËÎ kla¶ã o«s, cl« ¶ãli quC cs¶ ¹! Giä¶ã ¶gi cñ« ªiTu ca ¶{m¶ã ¶æi hT¶: - ªlËÎ ¬p, cò¶ã clSc clS¶ Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ oH Îíi B©y c«¶ ÎliÖµ, kla¶ã ÎlÊÎ lø« B©u. ªl× L« ªiTu ¸a¶ã rÔ vÓ¶ c߶ lspi ¶ãli ÎLs¶ã hC Îl{ ªlõ« ¸lÝ B∙ ãöi. ( ªliÕu...¸lç ¶py Bb¶ã L« µlni cg ¬Êy ÎL«¶ã ¶N« BÉ ¶gi vÒ cluyÖ¶ ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l BéÎ ¶l˵ ¶lp cñ« ¼Ó¶ ªö Ïs« BÉ hÊy ¶lN¶ã Bå vËÎ ÎLs¶ã Ϋy «¶l e¬ lä ¾ö). ªl«¶l ªl«¶l ó∙s: - ¸lb¶ã Ϋ Bi Îlai! ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 8. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -207- ªlõ« ¸lÝ ãiËÎ h¹i: - Ï∙y kls«¶ B∙! ÷gi xs¶ã, clp¶ã dè¶ã ¶ãg¶ Ϋy ÎLá viÕÎ hT¶ óp¶ oCu clN: “§Ö ªiTu ¸a¶ã rÔ óCcl óCi”. ÷lN¶ã clN o©u h⬠vps ¬ÆÎ óp¶ clõ¶ã l«i, ó« µl©¶. ViÕÎ xs¶ã, l«i ¶ã{êi ¶lny L« ¶ãspi cö« oæ. ªlÊy cg hp¶ ãig B{« Îíi, ¬éÎ Îl«¶l kiÕ¬ B∙ B©¬ BÕ¶ ÎL{íc ¶ãùc, ªlõ« ¸lÝ ãim cC¶l Ϋy L« óSÎ hua¶ cæ Ϋy kt BÞcl. KiÕ¬ µlCµ BÞcl cò¶ã ¶l«¶l. rbc Êy ¬òi kiÕ¬ B∙ B©¬ ÎLb¶ã ¶ãùc clp¶ã Låi. ÷lê cg Cs hgÎ oîi vp¶ã cñ« ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ ¬p clp¶ã ¬Æc óT¶ ÎLs¶ã, ¶T¶ kla¶ã óÞ ¬ny ¬«y. ªlÊy kiÕ¬ B∙ B©¬ ÎLb¶ã ¶ãùc Bïi µl{m¶ã Låi, ¶l{¶ã kla¶ã o«s xuyT¶ B{îc vps d« ÎlÞÎ, kt BÞcl oî l∙i va cè¶ã, cæ Ϋy óÞ ¶S¬ ¶l{ kÒ¬ oSÎ kѵ. §å¶ã Îlêi, ÎlÊy cl{ë¶ã µls¶ã ¶æi hT¶, ¬éÎ cl{ë¶ã B∙ BC¶l Îíi ¬ÆÎ, y véi óá kiÕ¬ ãi»¶ã cs. §ïi µl{m¶ã kla¶ã ¬uï¶ ãiÕÎ y, LbÎ cl{ë¶ã c{íµ hua¶ Îl«¶l kiÕ¬, v{îÎ Î{ê¶ã ¶lny L« ¶ãspi. ªl× L« ¶ã{êi ë ¶ãspi cö« oæ µlôc kÝcl ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l, hp ªLuy Pls¶ã KiÕ¬ V¹¶ Pl{m¶ã. Y B{îc ªö Ïs« ¶lê vn BÕ¶ ¶lp ªiTu ¸a¶ã rÔ ÎlC¬ Îlݶl. Kla¶ã ¶ãê Pli ªliT¶ ¼« ÷N ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ liÕu ÎlS¶ã va cè¶ã, cò¶ã hж hbÎ Îles Îíi. Ï«i ¶ã{êi ¬íi ¶ãle ÎLé¬ B{îc vpi c©u, kiÕ¬ cñ« ªLä¶ã Qu©¶ óÞ ¶ã{êi hÊy ÎLé¬ hbc ¶ps kla¶ã óiÕÎ. ¸n l«i cè¶ã lsn¶ã oî hiÒ¶ óá vÒ ¶ã«y. Võ« ¬íi L« Ϋy B∙ óÞ ÎlÊÎ ÎlÕ, cn l«i cè¶ã xÊu læ vp Îøc ãi˶. ÷løÎ hp V¹¶ Pl{m¶ã, ouïÎ BT¬ kla¶ã ¶ãñ B{îc, L« ¶ãspi v{ê¶ óCcl óé, ÎlÊy ÎLs¶ã µl߶㠫¶l e¬ lä ¾ö cg C¶l oC¶ã, óiÕÎ cg kt BÞcl Îíi, hiÒ¶ BÕ¶ ÎL{íc cö« oæ Bîi clê µlôc kÝcl. Kli ÎlÊy kt BÞcl ¶lny L«, y Î{ë¶ã ¬éÎ kiÕ¬ ÎÊÎ µlni Îlp¶l ca¶ã, ¶ãê B©u óns kiÕ¬ h¹i óÞ Bïi µl{m¶ã c{íµ Bi. Y hp BÖ ¶lÊÎ c«s Îlñ cñ« µlCi §iɬ ª«¶ã. ¾Cu ¬{mi Î{ ¬iն㠪Luy Pls¶ã KiÕ¬ B∙ xuÊÎ ÎlǶ ¶l˵ lsC, s«i ÎLʶ ÎLêi ÷«¬, vâ ca¶ã cñ« y ãiái lm¶ cn ÎL{ë¶ã ¬a¶ µlCi §iɬ ª«¶ã rs¶ã ªLùc, hp B¹i o{ luy¶l cñ« y. ÷ãê B©u Îïi la¬ ¶«y, y hiT¶ ÎiÕµ óÞ ÎlÊÎ ÎlÕ, ÎLs¶ã h߶㠶ãlÜ ÎlǬ: “¸lM¶ã hH ¶ã{êi Bg hp quû quCi l«y o«s ¬p B«s kiÕ¬ B©¬ kla¶ã häÎ.” ÷ãlÜ Bs¹¶, y véi vç Ϋy óCs cls cCc ¶ã{êi óiÕÎ. Ï∙y ¶gi ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l v{îÎ Î{ê¶ã ¶lny L« óT¶ ¶ãspi ¶ãle ÎiÕ¶ã vç Ϋy ¶æi hT¶ Îø µlÝ«, óiÕÎ kt BÞcl óï ÎLÝ klC cȶ ¬ËÎ, hiÒ¶ ¶»¬ yT¶ d{íi cl©¶ Î{ê¶ã ȶ ¶bµ, clØ ¶ãle ÎLT¶ ¬Ci ¶lp cg ÎiÕ¶ã cl©¶ ¶ã{êi Bi h¹i ÎuǶ ÎiÔu. ªl«¶l ªl«¶l óç¶ã ¶gi: - A¶l Îlö Lê xe¬ cCi ¶py hp cCi ã×? ÷gi Bs¹¶, ¶p¶ã kÐs Ϋy ªlõ« ¸lÝ BÕ¶ clç cl©¶ Î{ê¶ã ¬p ¶p¶ã B«¶ã µlôc. ªlõ« ¸lÝ Lê ÎlÊy cl©¶ Î{ê¶ã ó»¶ã BC cg klSc clN. ¸lN BÇu hp clN “§Ö”, clN Îlø l«i hp “ªø”, Îlø ó« hp “¸a¶ã”, Îlø Î{ hp “Quïc”, Îlø ¶¨¬ hp “a ÷ãuþ. §äc ¶ã{îc ÎLë h¹i hp “a ÷ãuþ Quïc ¸a¶ã ªø §Ö.” ÷ãê B©u Î׬ kiÕ¬ ¬{êi ¬Êy ¶ãpy kla¶ã o«s kiÕ¬ ÎlÊy ¶mi ÷ãôy Quïc ¸a¶ã Plñ, ¬p ó©y ãiê Î׶l cê h¹i kiÕ¬ L« B{îc, l«i ¶ã{êi lí¶ lë va cè¶ã. ªl«¶l ªl«¶l vui ¬õ¶ã ¬b« cl©¶ ¬b« Ϋy, ªlõ« ¸lÝ véi kÐs ¶p¶ã xuï¶ã klH óns: - Ï∙y yT¶ hƶã! Kt BÞcl B∙ BÕ¶ k׫! Võ« døÎ hêi, B∙ ÎlÊy óg¶ã ó« ¶ã{êi v{îÎ Î{ê¶ã ¶lny vps ÎLs¶ã ¶lp, ªlõ« ¸lÝ véi ¶gi: - §i Îlai! ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 9. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -208- Ï«i ¶ã{êi dì kli¶l ca¶ã cl¹y ÎlM¶ã ¬éÎ ¬¹cl vÒ klCcl BiÕ¬, hbc Êy B∙ c«¶l Î{, ÎLs¶ã klCcl BiÕ¬, «i ¶Êy BÒu yT¶ ¶ãñ cn. ªl«¶l ªl«¶l ÎlSµ ¶Õ¶ hT¶, ªlõ« ¸lÝ hÊy ãiÊy Îê L« xe¬. ªL{íc lÕÎ, clp¶ã hÊy l«i hC Îlm cò ¶løÎ L« xe¬, qun ¶liT¶ ¬éÎ Îê hp ãiÊy ¶l˶ hçi cñ« ªL{m¶ã ªL¹i ¸lñ vp ¬éÎ hC Îlm cn¬ m¶ cñ« KlÊu §¹s §pi. ªl«¶l ªl«¶l võ« c{êi võ« ¶gi: - Ple¶ ¶Çy «¶l cøu cl« ¶p¶ã ÎlsCÎ clÕÎ, kla¶ã óiÕÎ ¶p¶ã hÊy ã× Î¹ m¶ «¶l ¶lØ? ªlõ« ¸lÝ ¶ã¹c ¶liT¶ lái: - ÷p¶ã ¶ps cm clí? - §¹i ÎiÉu Îlm cñ« ªiTu ¸a¶ã rÔ Êy ¬p! ®iÕÎ ¶p¶ã ¶gi clmi, ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ÎLn hêi, cbi BÇu Bäc kü l«i hC Îlm, Låi ¶gi: - rêi ¶gi cñ« ªiTu ¸a¶ã rÔ hp où ÎlËÎ cn. ÷Õu a¶ã Ϋ cg clbÎ ¶ps óÞ« BÆÎ hp «¶l kls«¶l Ϋy kla¶ã cøu ãibµ ¶N«, klái µlni ã©y Îlè ã©y l˶ víi cCc ÎiÒ¶ óïi ÎLs¶ã ãi«¶ã lå. Ïuï¶ã lå ÎLs¶ã óä¶ lä h¹i c߶ cCc BÖ Îö cñ« ¶lÞ o{ c«. ªl«¶l ªl«¶l ¶ö« Bè« ¶ö« ÎlËÎ ¶gi: - ¸Ci ca ÎT¶ hp Pli ªliT¶ ¼« ÷N ã× Bg Bѵ BÊy ¶lØ? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - ÷ã{êi Bg cg Îlñ Bs¹¶ Béc Cc, hp¬ viÖc kla¶ã ouy ¶ãlÜ, óç¶ã d{¶ã clÆÎ BøÎ ¬éÎ cC¶l Ϋy ¶ã{êi Ϋ. ÷Õu kla¶ã ¶É vÞ o{, «¶l B∙ L« Ϋy ÎLõ¶ã ÎLÞ ¶g Låi. ¸ò¶ã vÞ oî ¬ÊÎ h߶ã o{ luy¶l ¬p «¶l µlni lѶ ªiTu ca ¶{m¶ã BÕ¶ B©y kiÕ¬ «¶l BÉ klái hé Îa¶ã ÎÝcl cñ« clb¶ã Ϋ. ªlÊy clp¶ã ¶gi LÊÎ lîµ Î׶l lîµ hý, ªl«¶l ªl«¶l kla¶ã Bè« ¶N«. r¹i ¬ë ÎiÕµ ¬Êy Îlm klCc L« csi, kla¶ã ¶Ð¶ ¶æi Îøc ãi˶, ªlõ« ¸lÝ hí¶ Îiն㠶gi: - ¸lb xe¬ csi! ¸l{« ÎlÊy clp¶ã Îøc ãi˶ ¶l{ ÎlÕ ¶Çy ó«s ãim, ªl«¶l ªl«¶l ki¶l ¶ã¹c, véi cl¹y h¹i ãië ¶lN¶ã hC Îlm Bg L« xe¬. ªl× L« ¶lN¶ã Îlm Bg hp ¬ËÎ Îlm cñ« ¸öu V{m¶ã §« ÷lÜ ¸æ¶ ¶{íc ¼∙¶ ¸l©u ãëi cls «¶l e¬ lä ¾ö. ªLs¶ã Îlm dƶ «¶l e¬ y ãiÕÎ ªiTu ¸a¶ã rÔ xs¶ã, Îlõ« cm Bs¹Î hÊy ó«¶ã Ki¬ rs¶ã, BÉ hp¬ ¶éi ø¶ã cls ¼∙¶ ªl«¶l. ¸a¶ã viÖc BÇu ÎiT¶ hp «¶l e¬ y µlni dß ÎlC¬ Îi¶ Îøc, hiT¶ h¹c ãi«¶ã lå lns lC¶, Låi clê qu©¶ ªl«¶l BC¶l vps Qu«¶ ni, hp klëi ói¶l ¶æi hs¹¶ hiÒ¶. ªlÊy vËy ªl«¶l ªl«¶l cò¶ã ¶ãȶ ¶ã{êi L«, kla¶ã ¶gi B{îc ¶ö« hêi. ªuy ¶p¶ã c߶ ÝÎ Îuæi l«y Îi¶l ¶ãlÞcl, ¶l{¶ã dè o«s ¶p¶ã vÓ¶ hp cs¶ ¶ã{êi óiÕÎ yTu ¶{íc, yTu ¶ßi. ÷T¶ kli xe¬ xs¶ã, cm¶ ãi˶ ¶æi hT¶, ¶p¶ã BÞ¶l xÐ ¶CÎ cCc ãiÊy Îê Bg. ªlõ« ¸lÝ véi cn¶ h¹i vp ¶gi L»¶ã: - ¾«s clb h¹i lå Bå BÕ¶ ÎlÕ? ªl«¶l ªl«¶l Îضl ¶ãé ¶ã«y hiÒ¶ BCµ: - Plni BÊy, Ϋ µlni BÉ h¹i hp¬ ó»¶ã cí clí! - ¸lb cg óiÕÎ «¶l e¬ y kla¶ã lñy óá ¶ã«y l«i hC Îlm hp ιi o«s kla¶ã? - E¬ óiÕÎ Låi. ¸lb¶ã ãiN h¹i BÉ uy liÕµ ¼Ó¶ ªö Ïs« µlni kla¶ã? ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 10. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -209- - Plni! Kla¶ã ¶ãê óT¶ ÎLs¶ã h¹i cg ÎlT¬ ¬éÎ cluyÖ¶ hí¶ ¶N«. ®©y ãiê Îai Îl« lå L« Ϋy cøu ãibµ ¬äi ¶ã{êi kla¶ã oî ¬ÊÎ h߶㠶lÞ o{ luy¶l ¶N«! - A¶l ¶gi LÊÎ µlni. ÷Õu o{ µlô cg óiÕÎ cluyÖ¶ ¶Çy cò¶ã ÎLCcl ¶lÞ o{ luy¶l «¶l ¶N« hp klCc. p, B¹i o{ c« ¶Çy, e¬ B∙ hǬ, xi¶ hçi «¶l Bg! - ¾«s Îù d{¶ã clb h¹i xi¶ hçi Îai? ªl«¶l ªl«¶l cbi BÇu, klH BCµ: - ª¹i e¬ cø ¶gi óËy ¶gi óËy lspi... ªlõ« ¸lÝ c{êi ¶gi: - ªlai clb Bõ¶ã ¶ãlÜ vȶ vm ¶N«, Bi ¶ãñ ¶ã«y Bi! ªai c߶ µlni ¶ãlÜ cCcl Bïi µlg víi óÌ hò ãi«¶ ÎÆc ¶Çy. ¾C¶ã ¶ãpy la¬ o«u, Îضl dËy ¶ãåi ÎLT¶ ãi{ê¶ã huyÖ¶ ¶éi ca¶ã, ªlõ« ¸lÝ cn¬ ÎlÊy ca¶ã hùc ÎiÕ¶ lm¶ ÎL{íc ¶liÒu, ÎLs¶ã h߶ã lí¶ lë ¬õ¶ã ÎlǬ. Võ« huyÖ¶ xs¶ã, ªl«¶l ªl«¶l Be¬ l«i óé quǶ Cs ¬pu h«¬ vps vp ¶gi: - ¸lb¶ã Ϋ B∙ ãiÕÎ ¼∙ ca¶ã Îö, ¶T¶ Îl«y quǶ Cs klCc ¬pu ¶Çy L« ¶ãspi ÎiÖ¶ lm¶. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ¸lb ¶ãlÜ cò¶ã clu BCs BÊy. Ï«i ¶ã{êi ¨¶ Biɬ Ω¬ xs¶ã, ÎlÊy µlæ ky dÓ¶ ªiTu ca ¶{m¶ã vps. ¸lê µlæ ky L« klái µl߶ã, ªiTu ca ¶{m¶ã hiÒ¶ quú xuï¶ã vCi h¹y. ªlÊy ¶ã{êi Îl«¶l ¶iT¶ Bѵ ÎL«i ¶S¬ Ϋy ¬×¶l, ªiTu ca ¶{m¶ã e ÎlѶ, ¬ÆÎ Bá óõ¶ã ¶l{¶ã ¶ã{êi Ϋ cg m¶ cøu cl« ¬×¶l, ¶p¶ã kla¶ã ÎiÖ¶ cs Ϋy h¹i. ªl«¶l ªl«¶l lái: - Quý d«¶l ca hp ã×? - ªT¶ e¬ hp Uyɶ ÷li. ¸ß¶ B¹i d«¶l l«i vÞ hp ã×? ªl«¶l ªl«¶l clØ ªlõ« ¸lÝ võ« c{êi võ« ¶gi: - A¶l Êy dN hS¬, kla¶ã cls Îai ¶gi. ¸a Îlö lái «¶l xe¬. ®iÕÎ ªl«¶l ªl«¶l ¶gi Bè«, Uyɶ ÷li ¬Ø¬ c{êi ¶gi: - Ï«i vÞ cøu cl« Îai klái clÕÎ. ¥¶ Bøc ¶Çy Îai kla¶ã óiÕÎ hÊy ã× óCs BÒ¶! ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ¸l« ca hp ãi«¶ã lå ÎiÒ¶ óïi clM¶ã ¬«y ãƵ cluyÖ¶ óÊÎ ó׶l, clb¶ã Îai hp lËu óïi óæ¶ µl˶ µlni L« Ϋy cøu ãibµ. ¸a lp ÎÊÎ µlni ¶gi BÕ¶ l«i clN m¶ ¶ãlÜ« hp¬ ã×! ¸a vÒ Îl{« víi cl« ca L»¶ã: “ªL{« la¬ ¶«y, cls ca cø ÎliÕÎ ÎiÖc ¶l{ Îl{ê¶ã.” ¸ß¶ l«i ãgi ãiÊy ¶Çy, ca B{« cls cl« ca, vp dƶ Îíi hbc klȶ cʵ, a¶ã Ϋ ¬ë L« cls ¬äi ¶ã{êi xe¬, oH cg ca¶ã liÖu kú h¹. Ï«i ãgi ¶Çy qu«¶ ÎLä¶ã hS¬, ca µlni BÒ µl߶ã kts ãiN« B{ê¶ã cg ÎlÉ óÞ ¶ã{êi Ϋ c{íµ ¬ÊÎ. ¸lê Uyɶ ÷li Bi Låi, l«i ¶ã{êi klg« cö« L« Bi. Võ« Îíi óT¶ ¶ãspi, ÎlÊy Uyɶ ÷li B«¶ã ¶ãåi ë µl߶ã klCcl, l«i ¶ã{êi véi hèi h¹i, xe¬ ¶p¶ã ¶ãåi Bg clê «i. ªlÊy Uyɶ ÷li ¶gi víi µlæ ky L»¶ã: - Gäi a¶ã Qun¶ hÊy L« B©y cls Îai. “Ki¬ rs¶ã ÎlC¬ ÎLns, a v©¶ ¬∙¶ ÎliT¶!” ªlõ« ¸lÝ ¶ã¹c ¶liT¶ lái: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 11. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -210- - ÷p¶ã ¶gi ã× ÎlÕ? ªl«¶l ªl«¶l Îuy ÝÎ Îuæi lm¶, ¶l{¶ã ÎLT¶ ó{íc ãi«¶ã lå h¹i óiÕÎ ¶liÒu lm¶, ¶p¶ã klH ¶gi: - ¸g hH ca Ϋ ¶gi ÎiÕ¶ã LiT¶ã cñ« ®«¶ã Ki¬ rs¶ã BÊy. Plæ ky Bi L« ¬éÎ hCÎ, ¶ã{êi qun¶ hý vps cbi clps LÊÎ hÔ µlе, vp lái: - ¸g viÖc ã× dƶ óns, xi¶ ca cls óiÕÎ ¹! Uyɶ ÷li ¶gi: - ªai hp ªiTu B¹i ca ¶{m¶ã. ¤¶ã hp¬ Bs¶ BÕ¶ ¶lp Îai, óns Îai cg viÖc cǶ, ¬êi cCc o{ luy¶l Îai h¹i B©y ¶ã«y. ÷ãle Uyɶ ÷li Îù xu¶ã hp ªiTu B¹i ca ¶{m¶ã, a¶ã qun¶ hý ãiùÎ ¬×¶l, véi v©¶ã d¹ Bi hiÒ¶. Vpi µlbÎ o«u, B∙ ÎlÊy lm¶ l«i ¬{mi vâ oÜ Î«y cǬ klÝ ãiíi Îíi ¶mi. Råi lä óns vÖ Uyɶ ÷li L« vÒ. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - Kla¶ã ¶ãê Îl«¶l ÎlÕ cñ« ó«¶ã Ki¬ rs¶ã ë B©y h¹i hí¶ BÕ¶ ÎlÕ! ®©y ãiê, clb¶ã Ϋ kla¶ã µlni Bi Îles ¶p¶ã ¶N«. ¸lê hCÎ ¶N«, clb¶ã Ϋ oH BÕ¶ ¶lp ¶p¶ã dù ÎiÖc. ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l Îlñ¶ã ÎlM¶ã Bi Îíi ªiTu µlñ, ÎlÊy klCcl B∙ BÕ¶ Îʵ ¶Ëµ. Ï«i ¶ã{êi Îles ¬äi ¶ã{êi Bi vps. ªiTu ¸a¶ã rÔ Î{ë¶ã l«i ¶ã{êi hp ¬a¶ Bå cñ« kt BÞcl, clØ clSµ Ϋy clps qu« Îlai, clí kla¶ã BÉ ý csi ÎLä¶ã. ¸lê klCcl Îíi Ba¶ã Bns Låi, ªiTu ¸a¶ã rÔ L« hÞ¶l cls ópy óp¶. V× ªiTu ¸a¶ã rÔ hp ®«¶ã clñ ó«¶ Ki¬ rs¶ã, ¶T¶ Îløc ¨¶ vp L{îu quý ãiC vp ¶ãs¶ hp¶l lm¶ ÎiÖc cñ« ¼Ó¶ ªö Ïs« ¶liÒu. KlCcl B{îc ¬êi ¶ãåi ¬©¬ ÎLT¶ ¶løÎ hp: ¼Ó¶ ªö Ïs«, ªl˵ rùc §¹i ¾{, «¶l e¬ ªL{ê¶ã ®¹cl ª«¬ A¶l, ¼«i KiÕ¬ Ïß«, vp ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶, ds ªiTu ¸a¶ã rÔ ¶ãåi ÎiÕµ. ¼íi uï¶ã xs¶ã ÎuǶ L{îu BÇu, ¼Ó¶ ªö Ïs« B∙ BC¶l Lmi clж L{îu xuï¶ã BÊÎ vì Ϋ¶ Îp¶l, Låi quCÎ hí¶: - Ïä ªiTu ki«, la¬ ¶«y cCc ó¹¶ lNu vâ h©¬ BÒu ¶É ¶ã{mi Îíi dù ÎiÖc Ba¶ã Bñ. ¸ß¶ ¬ïi Îlè ãiÕÎ clÕÎ «¶l Ϋ, ¶ã{mi BÞ¶l Îݶl ÎsC¶ o«s? ªlÊy ªö Ïs« ¶gi ÎLS¶ã ¶ã«y L« ¶l{ vËy, ªiTu ¸a¶ã rÔ kla¶ã óiÕÎ ÎLn hêi ÎlÕ ¶ps µlni. §¹i BÖ Îö cñ« a¶ã Ϋ hp ÷ãa ®×¶l Bø¶ã dËy BCµ: - Ïä ¼Ó¶ ki«, ¶ã{mi cg óiÕÎ «¶l ¶ã{mi ÎlÊy ¶N oSc, ¶ny Cc ý, hp¬ xÊu cn «¶l e¬ vâ h©¬ kla¶ã? ¾{ µlô Ϋ... ¸lp¶ã cl{« ¶gi lÕÎ hêi, B∙ ÎlÊy ¬éÎ huå¶ã ãig ¬¹¶l ιΠÎíi, véi cbi BÇu xuï¶ã ÎLC¶l. ¸lØ ¶ãle “cäc” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, ¬éÎ c©y Bi¶l Îlе ó« c¹¶l dpi ¶¨¬ ÎÊc cS¬ o©u xuï¶ã ¬ÆÎ óp¶. ¸lp¶ã LbÎ d«s L«, ãäi: - Giái ÎlËÎ! ¼i l¹i ¶ãǬ r« o{ BÖ cñ« Ϋ, vp c߶ clÆÎ BøÎ cC¶l Ϋy y. ÷«y ¬i c߶ ¶Ð¬ ÎLé¬ Bi¶l Îlе BÞ¶l l¹i Ϋ, cs¶ ¬ô ki«! ÷gi xs¶ã, clp¶ã oʶ h¹i BÞ¶l ãi«s cliÕ¶ víi ªLä¶ã Qu©¶, ªiTu ¸a¶ã rÔ véi quCÎ hí¶ cn¶ h¹i, Låi võ« c{êi võ« ¶gi: _ ªa¶ ca ¶{m¶ã hp c«s Îlñ ÎLs¶ã µlCi Ïs« ¾m¶, clʵ ¶løÎ ÎiÉu Bå hp¬ ã×?... ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 12. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -211- ¼Ó¶ ªö Ïs« ¬SÎ Bá ¶ãÇu, ¶S¬ hua¶ Bai Bò« ÎLT¶ óp¶, ¶lS¬ ¬SÎ ¸a¶ã rÔ h«s Îíi, ¬iÖ¶ã quCÎ hí¶: - ÷ãpy la¬ ¶«y, Ϋ µlni ÎlÝ ¬¹¶ã víi ÎT¶ h∙s ÎÆc ¶Çy. ªiTu ¸a¶ã rÔ cò¶ã cǬ Bò« ãim hT¶, klH ãSµ Bai Bò« cñ« BÞcl h«s Îíi, Låi BÉ xuï¶ã óp¶ vp ¶gi: - ¾«s ¼Ó¶ luy¶l ¶g¶ã ¶Èy ÎlÕ. ¸g cluyÖ¶ ã× cø Îls¶ã Îln ¬p ¶gi. ®©y B©u! rÊy Bai Bò« klCc cls ¼Ó¶ ¶lÞ ãi«. ªlÊy vâ ca¶ã cñ« ¸a¶ã rÔ c«s oiTu ¶l{ vËy, ªö Ïs« cò¶ã µlni ãiùÎ ¬×¶l oî l∙i, ÎLs¶ã h߶㠶ãlÜ ÎlǬ: “ªlns ¶ps «¶l Ϋ óÞ ãiÕÎ clÕÎ hp µlni.” ªlÊy ¼Ó¶ ªö Ïs« Îlu« ¬éÎ ¬iÕ¶ã, ¼¹Î n¶l ªö ¼«i KiÕ¬ Ïsp ãim Ϋy µlni L« BÞ¶l ¶S¬ hÊy ón v«i ¸a¶ã rÔ vp ¶gi: - ªiTu B¹i ãi« ón¶ h∙¶l c«s c{ê¶ã hS¬. A¶l e¬ cñ« Ϋ l∙y Îl©¶ ÎliÖ¶ ¶ps! ªlÊy y võ« ¶gi võ« ¶l«¶l ¶lѶ ãim cC¶l Ϋy L«, ¸a¶ã rÔ hiÒ¶ ¶Ð ¬×¶l Bø¶ã dËy ÎLC¶l hua¶. ¼«i KiÕ¬ Ïß« ¶S¬ lôÎ ví µlni Îlp¶l ãlÕ. ¸lØ ¶ãle “cSc, cSc” l«i ÎiÕ¶ã, Îlp¶l ãlÕ ó»¶ã ãç ¶ä óÞ ã∙y ¶ã«y hp¬ l«i. ªlÊy Bïi µl{m¶ã cp¶ã Cµ óøc cp¶ã ¬¹¶l, vp ÎT¶ ¶ps ÎT¶ ¶Êy BÒu oö« os¹¶ L« ÎL«¶l BÊu, ªiTu ¸a¶ã rÔ ¶l׶ h¹i ¶ã{êi óT¶ ¬×¶l cò¶ã B∙ ÎlÊy cluȶ óÞ cn. Kla¶ã klÝ LÊÎ c¨¶ã ÎlM¶ã, Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ cl{« ÎlÊy Îíi ãini v©y, a¶ã Ϋ clØ oî cliÕ¶ ÎL«¶l óéc µlCÎ, kla¶ã óiÕÎ ó«s ¶liTu ¶ã{êi oH óÞ Îl{m¶ã l«y clÕÎ, B{« ¬SÎ ¶l׶ cs¶ ãCi L« liÖu. rbc Êy Uyɶ ÷li B«¶ã ó{¶ã l«i ãgi Bå, ¶g¶ã LuéÎ va cè¶ã, ÎlÊy B{« ¬SÎ L« liÖu, h˵ Îøc ¬ë ¶ã«y cCi ãgi Bå l׶l dpi L«, Îl× hp l«i Îl«¶l kiÕ¬, ó̶ Be¬ Îíi BÉ ÎL{íc ¬ÆÎ cl«. ªlÊy cs¶ B{« l«i kiÕ¬ Îíi, kla¶ã liÉu dè¶ã BÉ hp¬ ã×. ¸a¶ã rÔ B«¶ã ¶ãli ¶ãê ¶ãlÜ ¶ãîi. ªLuy Pls¶ã KiÕ¬ V¹¶ Pl{m¶ã vp Pli ªliT¶ ¼« ÷N ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ BÒu ¶l˶ ¶ã«y L« l«i Îl«¶l kiÕ¬ Bg, klÝ ãiíi cñ« ¬×¶l ¬ÊÎ ÎLé¬ vp óÞ c{íµ ¶ã«y BT¬ la¬ qu«. V¹¶ Pl{m¶ã ¬ÆÎ Bá óõ¶ã, lè¶ã læ BÕ¶ hÊy l«i Îl«¶l kiÕ¬ ¶ä, ãi«s ÎLn ¬éÎ Îl«¶l kiÕ¬ cls ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶. ¼ë hÊy Îl«¶l kiÕ¬, Pli ªliT¶ ¼« ÷N ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ cÊÎ ÎiÕ¶ã cl{ëi Bæ¶ã L»¶ã: - ¸g ãiái Îl× L« B©y BÊu d«s BÊu kiÕ¬. ¸lí ¨¶ cSµ ¨¶ ÎLé¬ vÆÎ ¶l{ vËy, kla¶ã µlni hp lns lC¶! ¸a¶ã rÔ ¶ã¹c ¶liT¶, kla¶ã liÉu ã× cn, clØ ÎlÊy ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ ÎiÕ¶ hT¶ l«i ó{íc, cǬ kiÕ¬ B©¬ ÎlM¶ã vps ¶ãùc ¬×¶l, hiÒ¶ hèi h¹i l«i ó{íc ÎLC¶l. §å¶ã Îlêi, ¶lÞ BÖ Îö B{« ¶ã«y Îl«¶l B«s cls a¶ã Ϋ. ¸Ç¬ hÊy Îl«¶l B«s, a¶ã Ϋ vÓ¶ cl{« ÎLn ¬iÕ¶ã. ªlÊy ÎlÕ kiÕ¬ “Ïp¶l v©¶ h{u Îlñy” B©¬ kla¶ã ÎLb¶ã kt BÞcl, ªLä¶ã Qu©¶ ÎiÕµ hua¶ ¬iն㠶N« B©¬ vps v«i ÎLCi Bïi µl{m¶ã. ®ÊÎ BSc dÜ, ¸a¶ã rÔ µlni ãië ÎlÕ “ªL{ê¶ã kla¶ã h¹c ¶l¹¶” dè¶ã B«s óæ xuï¶ã Îl«¶l kiÕ¬ cñ« BÞcl. ÷Õu BÉ cls B«s cñ« Bïi µl{m¶ã óæ ÎLb¶ã kiÕ¬ cñ« ¬×¶l ÎÊÎ µlni Lêi klái Ϋy. ªLä¶ã Qu©¶ ÎlÊy ÎlÕ B«s LÊÎ Béc, ÎLǬ klÝ ãiíi xuï¶ã, l׶l ¶l{ BÉ ÎLC¶l B«s ki«. ÷ãê B©u, kli B«s ÎLʶ Îíi l¹ óé, BéÎ ¶liT¶ ¶p¶ã lÊÎ ¶l«¶l Îl«¶l kiÕ¬ hT¶ vp B©¬ ÎlM¶ã vps óô¶ã d{íi cñ« BÞcl. ªlÕ kiÕ¬ ¶Çy võ« ¶l«¶l võ« Bb¶ã. ¸è ¸a¶ã rÔ cg ¬Êy ¬{mi ¶¨¬ ki¶l ¶ãliÖ¬ vâ ca¶ã, cò¶ã kla¶ã kÞµ Îlu B«s BÉ Bì. §p¶l µlni ¶lb¶ ¬éÎ cCi, a¶ã Ϋ ¶lny qu«y BÇu cCc ¶ã{êi, ÎLC¶l L« óT¶ ¶ãspi. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 13. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -212- ªuy vËy, ï¶ã quǶ cñ« a¶ã Ϋ B∙ óÞ ¬òi kiÕ¬ ¬gc Îs¹Î ¬éÎ ¬n¶l Låi. ¤¶ã Ϋ ¶ãlÜ ÎlǬ: “Ïiɬ ÎlËÎ!” Qu«y BÇu ¶l׶ xe¬ ªLä¶ã Qu©¶ cg Buæi Îles l«y kla¶ã? ¤¶ã Ϋ ÎlsC¶ã ÎlÊy cs¶ ãCi ¬×¶l Ϋy cǬ ãgi Bå c߶ h¹i hp l«i hC Îlm cñ« ¬×¶l, ¬p óÞ ªL{ê¶ã ®¹cl ª«¬ A¶l ãiÊu Bi. rbc Êy, l«i ¶ã{êi Bå BÖ cn¶ ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ h¹i. Gäi cs¶ B{« l«i hC Îlm Bg cls ¬×¶l xs¶ã, ¸a¶ã rÔ véi hí¶ ÎiÕ¶ã kTu ãäi: - ¸Cc ¶ã{mi l∙y ¶ãõ¶ã Ϋy! ªai cg vpi hêi Îl{« cè¶ã ÎÊÎ cn cCc vÞ cg ¬ÆΠιi B©y! ªlÊy o{ µlô kTu ãäi, l«i ¶ã{êi Bå BÖ véi Îlu B«s hui xuï¶ã. ¼éÎ ¶ã{êi hui lmi clˬ óÞ ªLä¶ã Qu©¶ BC óæ ¬éÎ BC ÎLb¶ã ¶ãùc, léc ¶ã«y ¬éÎ Bï¶ã ¬Cu Î{mi, ¬ÆÎ ÎCi ¬ÐÎ ¶l{ ãp cSÎ ÎiÕÎ. V× ¬ÊÎ óns kiÕ¬, ªLä¶ã Qu©¶ cls hp óÞ oØ ¶lôc va cè¶ã, ¶T¶ hǶ ¶Çy L« Ϋy, ¬iն㠶ps cò¶ã clÝ ¬¹¶ã. ªiTu ¸a¶ã rÔ cï ¶Ð¶ Îøc ãi˶, hí¶ Îiն㠶gi: - ªl{« cCc ó¹¶, ¼Ó¶ ªö Ïs« ÎLCcl Îai B∙ ãiÕÎ clÕÎ «¶l LuéÎ y. ªai xi¶ ca¶ã ¶l˶ hp Bb¶ã. A¶l ó¹¶ Êy hp ¼Ó¶ ªö DiÖµ clÕÎ ÎLs¶ã Ϋy Îai ÎlËÎ! ¼Ó¶ ªö Ïs« ¶øc ¶ë ¶gi: - V«y ¶î µlni ÎLn ÎiÒ¶, ãiÕÎ ¶ã{êi µlni BÒ¶ ¬¹¶ã, huËÎ ÎLêi B∙ BÞ¶l! ®¹¶ cñ« y BÒu Bå¶ã Îl«¶l hT¶ ÎiÕ¶ã: - Plni, ãiÕÎ ¶ã{êi µlni BÒ¶ ¬¹¶ã. ªiTu ¸a¶ã rÔ BCµ: - §©y Îai cg l«i hC Îlm. Xi¶ ¬êi ¬Êy vÞ ÎiÒ¶ óïi BÇy Bñ Bøc vä¶ã L« B©y xe¬ hC Îlm ¶Çy. ÷Õu cCc vÞ ÎiÒ¶ óïi quyÕÎ BÞ¶l µlni BÒ¶ ¬¹¶ã, Îai ªiTu ¸a¶ã rÔ xi¶ Îù v˶ ¶ã«y ÎL{íc ¬ÆÎ quý vÞ. ªai ¬p lmi c«u ¬py cò¶ã kla¶ã µlni hp lns lC¶. ¼Êy hêi Bg ãîi h߶ã liÕu kú cñ« ¬äi ¶ã{êi, «i ¶Êy BÒu ¬uï¶ ÎiÕ¶ h¹i xe¬. ªiTu ¸a¶ã rÔ ¶gi: - Ï∙y kls«¶! Xi¶ ¼Ó¶ ¶lÞ ãi« ãiíi ÎliÖu ó« vÞ ÎiÒ¶ óïi L« Bäc ÎL{íc. ¼Ó¶ ªö Ïs« kla¶ã óiÕÎ ÎLs¶ã Îlm ¶gi hp ã× ¶l{¶ã cò¶ã vui h߶ã cö: ªl˵ rùc §¹i ¾{, ªLÞ¶l Klëi V¨¶, vp ¼«i KiÕ¬ Ïß« ó« ¶ã{êi L«. ¸n ó« cǬ hÊy hC Îlm hT¶ klH Bäc. A¶l e¬ ªL{ê¶ã ®¹cl ª«¬ A¶l ¬ÆÎ xC¬ h¹i Bø¶ã ¬éÎ óT¶ Îlñ ÎlØ óp¶ ÎlǬ. ªl˵ rùc §¹i ¾{ Bäc xs¶ã hC Îlm hiÒ¶ ¶gi: - ªles ý óǶ Ψ¶ã, ¼Ó¶ ¶lÞ ãi« ¶T¶ dÜ lß« vi quý xg« ¬ïi Îlè Bi, lg« BÞcl hp¬ ó¹¶! ªl˵ rùc §¹i ¾{ hp ãiC¬ viÖ¶, viÖ¶ §¹Î ¼« clè« ªliÕu r©¬, ¶ãs¹i ca¶ã B∙ huyÖ¶ BÕ¶ ¬øc xuÊÎ ÎlǶ ¶l˵ lg«. ªlÊy a¶ã Ϋ ¶gi ¶l{ vËy, «i ¶Êy BÒu ¶ã¹c ¶liT¶. ¼Ó¶ ªö Ïs« óC¶ Îݶ óC¶ ¶ãli, ãi»¶ã hÊy l«i hC Îlm xe¬ ¬íi B{îc ¬éÎ ¶ö«, B∙ xÊu læ va cè¶ã, hÞ¬ Bi kla¶ã ¶gi B{îc ¶ö« hêi. ®ç¶ã ÎlÊy ¼«i KiÕ¬ Ïß« ¶gi: - ªlm ¶Çy ãin ιs kla¶ã ÎlÉ hõ« Ϋ B{îc! Võ« ¶gi clp¶ã võ« ãi»¶ã hÊy hC Îlm xÐ hp¬ ¬ua¶ ¬n¶l. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 14. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -213- Kla¶ã ¶ãê ÎL{íc ¬ÆÎ ¬äi ¶ã{êi, ¼«i KiÕ¬ Ïß« h¹i dC¬ lñy ¬ÊÎ hC óè« lé Îl©¶ cñ« ¬×¶l, ªiTu ¸a¶ã rÔ Îøc ãi˶ BÕ¶ ¶æi ¬ÆÎ Bá Ϋi ÎÝ«, kla¶ã ÎlÉ ãiN ¶æi où ÎǬ Îܶl ¶N«, ¬b« B«s quCÎ hí¶: - Ïä ¼«i ki«! ÷ã{mi cg óiÕÎ xÊu læ kla¶ã? ¼«i KiÕ¬ Ïß« h¹¶l hè¶ã BCµ: - Kla¶ã óiÕÎ «i ¬íi xÊu læ, ãiÕÎ «¶l ¶ã{ßi Ϋ c߶ hp¬ Îlm ãin BÉ Bæ s«¶ cls ¶ã{êi B∙ kluÊÎ. rs¹i Îlm ¶Çy ¬éÎ ¶ãpy Ϋ cg ÎlÉ viÕÎ l»¶ã ÎL¨¬ hC. ªl˵ rùc §¹i ¾{ vp ªLÞ¶l Klëi V¨¶ cò¶ã B©¬ L« óC¶ Îݶ óC¶ ¶ãli, kla¶ã óiÕÎ «i ÎlËÎ «i ãin. rbc óÊy ãiê ÎLs¶ã µl߶ã klCcl yT¶ hƶ㠶l{ Îê. §¹i BÖ Îö cñ« ªiTu ¸a¶ã rÔ hp ÷ãa ®×¶l ÎlÊy o{ µlô óÞ kli ÎlÞ ¶l{ vËy, Îøc quC ¶lny L« ¬b« B«s clЬ KiÕ¬ Ïß«. Véi ¶Ð ¬×¶l LbÎ kiÕ¬ L« Bì, clØ cg ¬éÎ ÎlÕ, KiÕ¬ Ïß« B∙ ã¹Î Lmi Bm¶ B«s vp dÝ ¬òi kiÕ¬ vps yÕÎ lÇu ÷ãa ®×¶l, quCÎ hí¶: - ÷ã{mi quú xuï¶ã. ¼«y B¹i ãi« oH Îl« clÕÎ cls ÎC¶l ¬¹¶l ¶lá xÝu cñ« ¬i klái clÕÎ! ¸Cc o{ BÖ klCc kli ¶ps clÞu BÉ ÷ãa ®×¶l óÞ ¶lôc ¶l{ vËy. Ai ¶Êy BÒu LbÎ klÝ ãiíi xa¶ã cn vps ÎLs¶ã µl߶ã klCcl. ¸Cc ó¹¶ cñ« ¼Ó¶ ªö Ïs« cò¶ã LbÎ ãië klÝ ãiíi L« Bïi BÞcl. ªlÕ hp ÎiÕ¶ã v« cl¹¬ klÝ ãiíi “hsn¶ã xsn¶ã” ¶Cs ¶liÖÎ va cè¶ã. ÷ãa ®×¶l hiÒ¶ hèi ó« ó{íc, ¬p ¬òi kiÕ¬ cñ« kt BÞcl vÓ¶ Bi hiÒ¶ cæ lä¶ã. ¼«i KiÕ¬ Ïß« h¹i quCÎ lái: - ¼i kla¶ã quú Ϋ B©¬ clÕÎ ¶ã«y? ÷ãa ®×¶l cø¶ã cái BCµ: - §p¶l clÕÎ clí Ϋ kla¶ã clÞu ¶lôc! ÷ã{mi cø B©¬ Ϋ Bi! ªiTu ¸a¶ã rÔ ¶lny hT¶ ÎLT¶ ãlÕ hí¶ Îiն㠶gi: - ¼äi ¶ã{êi l∙y ¶ãõ¶ã Ϋy, csi Ϋ B©y! ¤¶ã Ϋ kÒ h{ìi B«s vps cæ ¶gi ÎiÕµ: - O«¶ lNu BÇu, ÎLCi lNu clñ! ÷ãpy la¬ ¶«y vui h߶ã BÒ¶ ¬¹¶ã cls ¼Ó¶ ªö DiÖµ cls xs¶ã cluyÖ¶. ªÊÎ cn Bå BÖ cñ« Ϋ l∙y ¬«u hui xuï¶ã. ¸Cc ¬a¶ Bå ¶ãle hêi hui L« Îíi cö«. Ai ¶Êy BÒu óuå¶ LÇu, B¨¬ B¨¬ ¶l׶ o{ µlô. ªiTu ¸a¶ã rÔ B«¶ã L« Ϋy Îù v˶, Uyɶ ÷li óç¶ã kTu hí¶: - ¸l«, cCi Îlm ¶g B©u? ¤¶ã Ϋ óns ÎlÉ ¶ps cò¶ã BÕ¶ cøu cm ¬p? ªiTu ¸a¶ã rÔ hÊy Îlm L« xe¬, clØ ÎlÊy vH c©y Îl«¶l kiÕ¬ Ki¬ ¾p Îlai, ãim hT¶ cls ¬äi ¶ã{êi csi. Ai ¶Êy BÒu kla¶ã liÉu Îê ãiÊy Bg cg dô¶ã ý ã×. r¹i ¶ãle ªiTu ¸a¶ã rÔ ¶gi hí¶: - Ki¬ ¾p B¹i liÖµ, a¶ã Ϋ BÕ¶ clˬ ¬éÎ ó{íc Låi! ÷gi Bs¹¶, a¶ã Ϋ hiÒ¶ ãim B«s hT¶ cø« cæ. ÷ãê B©u, ¶ãle “ke¶ã” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, cs¶ B«s cñ« a¶ã Ϋ óÞ cCi quCi ã× Bô¶ã ¬¹¶l Lmi xuï¶ã BÊÎ, óT¶ c¹¶l a¶ã Ϋ óç¶ã cg ÎlT¬ ¬éÎ ¶ã{êi. ÷ã{êi Bg ¬i Îl«¶l ¬ôc Îb, hp ¬éÎ ÎliÕu ¶iT¶ ÎL¹c Bé l«i ¬{mi. ¸lp¶ã Îíi ó»¶ã cCcl ¶ps kla¶ã ¬éÎ «i l«y. ªl× L« ¶ã{êi Bg hp ViT¶ ªlõ« ¸lÝ. ¸lp¶ã kls«¶l Ϋy Bø¶ã c¹¶l xe¬, Îls¹Î ÎiT¶ Î{ë¶ã l«i hC ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 15. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -214- Îlm ¶ä cg ÎlÉ ãini v©y cls ªiTu ¸a¶ã rÔ B{îc, Îl× ¬×¶l klái µlni hé diÖ¶, cg ÎlÉ ¬iÔ¶ xu¶ã BéÎ víi ¬a¶ Bå cñ« ¶lÞ o{ luy¶l. ÷ãê B©u ¼«i KiÕ¬ Ïß« h¹i ãië Îlñ Bs¹¶ BT l̶ BÕ¶ ÎlÕ, óÊÎ BSc dÜ clp¶ã µlni hé ¬ÆÎ dè¶ã qu©¶ cê BC¶l Lmi cs¶ d«s cñ« ¸a¶ã rÔ, vp Îu¶ã ¬×¶l ¶lny Îíi hí¶ Îiն㠶gi víi ¬äi ¶ã{êi L»¶ã: - Kli clb¶ã Îai hT¶ B{ê¶ã Îíi B©y, Ki¬ ¾p B¹i liÖµ cg ¶gi qu« hs« ¶éi du¶ã l«i hC Îl{ Bg cls clb¶ã Îai ¶ãle. ¸ß¶ l«i hC Îlm óÞ xÐ ¶CÎ B©y, l«i vÞ B¹i o{ vp B¹i ãi« B©y B∙ Bäc qu« Låi. Võ« ¶gi clp¶ã võ« clSµ Ϋy vCi clps ªl˵ rùc §¹i ¾{ vp ªLÞ¶l Klëi V¨¶ Låi ¶gi: - ®©y ãiê Îai xi¶ Bäc qu« ¶éi du¶ã cñ« l«i hC Îlm Bg, hp ÎlËÎ hp ãin, oH ÎlÊy Lâ ¶ã«y. ªl˵ rùc §¹i ¾{ vp ªLÞ¶l Klëi V¨¶ BÒu BCµ: - Plni BÊy. ¸Ëu cø Bäc Bi! ÷l׶ ¼Ó¶ ªö Ïs«, ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ÷Õu Îai Bäc L«, e ¬ÊÎ oÜ diÖ¶ cñ« hÞ¶l ÎiT¶ luy¶l. ¸lM¶ã l«y cg ¶T¶ Bäc kla¶ã? ¼Ó¶ ªö Ïs« BÇu hé lÕΠ㩶 x«¶l, h« hí¶: - A¶l Îai kla¶ã µlni hp l¹¶ã ¶ã{êi Îåi ó¹i ¶l{ ÎlÕ? Ï«i cCi Îlm ¶Çy ¶løÎ BÞ¶l hp ãin. ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ ¶gi víi ªl«¶l ªl«¶l L»¶ã: - ¸lb ªl«¶l, clb Bäc ¶éi du¶ã l«i hC Îlm Bg L« xe¬. §»¶ã lS¶ã ¬éÎ ÎiÕ¶ã, ªl«¶l ªl«¶l dâ¶ã d¹c Bäc. ÷p¶ã Îla¶ã ¬i¶l klCc Îl{ê¶ã, ë klCcl o¹¶ Bäc qu« l«i hC Îlm ¬éÎ hǶ ¬p ó©y ãiê, ¶p¶ã Bäc h¹i kla¶ã ogÎ ¬éÎ clN ¶ps. ¼íi ¶ãle lÕÎ cCi Îlm BÇu, ¬äi ¶ã{êi LØ Î«i Îl× ÎlǬ óp¶ ÎC¶. ¼Ó¶ ªö Ïs« kla¶ã ÎlÉ ¶lÞ¶ B{îc ¶N«, hí¶ ÎiÕ¶ã quCÎ ÎlCs: - I¬ ¬å¬, Îl»¶ã ¶lá ki«, ¬i hp «i? ªl«¶l ªl«¶l cl{« kÞµ ÎLn hêi, ¼«i KiÕ¬ Ïß« B∙ hT¶ Îiն㠶gi ÎL{íc: - ¸g hH Îl»¶ã ¶lá ¶Çy hp Îlñ l¹ cñ« ÎT¶ lä ªiTu ki« cò¶ã ¶T¶? ®»¶ã kla¶ã, ¶g cò¶ã hp ¶ã{êi B{îc ¬êi BÕ¶ BC¶l ãibµ. Ai dC¬ clSc clb¶ã kla¶ã xÕµ BÆÎ ÎL{íc BÉ hp¬ L« ¶l{ vËy? ¼Ó¶ ªö Ïs« Îضl ¶ãé, kTu h«: - ¼i óns ¬i hp ¶ã{êi cñ« Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ µlCi BÕ¶. ªlËÎ l«y ãin «i óiÕÎ B©u clç Bg. ªlõ« ¸lÝ lái: - Plni ÎlÕ ¶ps cCc ¶ã{êi ¬íi Îi¶? ¼Ó¶ ªö Ïs« LbÎ kiÕ¬ L« Låi BCµ: - ªLT¶ ãi«¶ã lå ¶ã{êi Ϋ Bå¶ B∙i vâ ca¶ã cñ« Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ Îpi ãiái ki¶l ¶ã{êi ¶l{¶ã cl{« «i ÎlÊy qu«. ÷Õu ¬i hp lËu óïi cñ« Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ vâ ¶ãlÖ ÎÊÎ µlni lm¶ ¶ã{êi. VËy ¬i BÞcl ¶æi Îl«¶l kiÕ¬ ¶Çy cñ« Ϋ Îl× Î« ¬íi Îi¶ B{îc. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 16. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -215- ªlÊy ªlõ« ¸lÝ ÝÎ Îuæi, ¼Ó¶ ªö Ïs« kli¶l Îl{ê¶ã ¬íi ÎlCcl clp¶ã ¶l{ vËy vp yT¶ ÎLÝ ÎlÕ ¶ps cò¶ã ÎlS¶ã ¬éÎ cCcl dÔ dp¶ã. ÷l{ vËy, ¬äi ¶ã{êi oH kla¶ã Îi¶ l«i hC Îlm ki« hp ÎlËÎ ¶N«. ªlõ« ¸lÝ ¶ãåi xuï¶ã ó{¶ã clж L{îu uï¶ã, vp ãSµ ¬éÎ ¬iÕ¶ã ÎlÞÎ ¨¶, võ« c{êi ¶gi: - ¼uï¶ ÎlS¶ã kiÕ¬ cñ« ¶ã{mi lp ÎÊΠΫ µlni dè¶ã Îíi vâ ¶ãlÖ cl©¶ ÎLuyÒ¶ cñ« Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶. ÷ã{mi óÞ ¶ã{êi Ϋ hîi dô¶ã ¬p kla¶ã l«y óiÕÎ ÎÝ ã×! ªéi ¶ãliÖµ ÎlËÎ! ¼Ó¶ ªö Ïs« ¶æi ãi˶ ¶gi: - ª« óÞ «i hîi dô¶ã? ªl»¶ã ¶lá ki«, ¬i dC¬ BÊu Îl× L« B©y, kla¶ã dC¬ Îl× cbÎ ¶ã«y Bi! ªlõ« ¸lÝ h¹i uï¶ã ¬éÎ líµ L{îu, Låi ¶gi: - ÷ãle kiÕ¬ µlCµ µlCi Vâ §«¶ã ¶æi ÎiÕ¶ã ãi«¶ã lå B∙ h©u, vËy la¬ ¶«y ©u hp Ϋ Îlö ¬éÎ clbÎ xe¬. ÷l{¶ã Ϋ µlni ¶gi ÎL{íc, ¶Õu Ϋ ÎlS¶ã, ¶ã{mi kla¶ã B{îc ¶lSc ¶lë BÕ¶ ¬ïi Îlè víi ªiTu vâ o{. ÷l{îc ó»¶ã ¶ã{mi vÓ¶ kl¨¶ã kl¨¶ã kla¶ã clÞu Îl× B∙ cg cCc vÞ ÎiÒ¶ óïi vâ h©¬ ë B©y ãip¶ xÕµ cls. ¼Ó¶ ªö Ïs« Îøc ãi˶ ¶gi: - ¸Ci Bg hH Îù ¶liT¶ Låi, ë B©y cg ªl˵ rùc §¹i ¾{ vp ªLÞ¶l §ns clñ cCc ¶ã{êi hp¬ clø¶ã. ¸ß¶ ¬i Îlu« Ϋ Îl× o«s? - ª« oH quú h¹y xi¶ hçi. ViÖc ë B©y Ϋ oH óá kla¶ã dC¬ dݶl vps ¶N«. - ª« Î{ë¶ã ó«¶ã Ki¬ rs¶ã cg Îæ cløc quy ¬a ¶l{ ÎlÕ, ÎÊÎ µlni cg ¶lN¶ã lns Îlñ xuÊÎ oSc. Kla¶ã ¶ãê Îsp¶ hp ¶lN¶ã ÎT¶ ¬n¶l kln¶l ¶l{ Bp¶ óp cs¶ ¶ÝÎ cn. ªiTu Uyɶ ÷li h« hí¶: - §p¶ óp cs¶ ¶ÝÎ B∙ o«s? ª« BC¶l cuéc víi ¬i B©y! ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ ¶gi: - Ï«y hS¬. ªLÞ¶l §ns clñ hp¬ ¶l©¶ clø¶ã lé e¬ ¶lÐ? rbc Êy cg ¬Êy o{ luy¶l BÖ cñ« Uyɶ ÷li cò¶ã Bßi cC Îles, ¶l{¶ã ã¹Î Bi kla¶ã cls cC. ªLÞ¶l Klëi V¨¶ Îuy hp lni ÎÆc ãiÕÎ ¶ã{êi kla¶ã clíµ ¬SÎ ¶l{¶ã víi cuéc Îlö ÎlCcl ¶Çy y cò¶ã µlni ¶lËÎ ÎlÊy hp Lè¶ã Lî¶, hp ãlT oî, hiÒ¶ kluyT¶ L»¶ã: - Ï«i ca o«s kla¶ã BC¶l cuéc os¶ µlʶ h¹i Îlö ÎlCcl ãiÕÎ clgc ¶l«u Îp¶ ¶lÓ¶ ¶l{ vËy hp¬ ã×? Uyɶ ÷li BCµ: - Y B∙ clÆÎ ã∙y ¬éÎ cC¶l Ϋy cñ« r« o{ c« clCu Îl× clCu µlni klsÐÎ B{îc l«i ¬SÎ cñ« y ¬íi ln d¹. ªLÞ¶l Klëi V¨¶ kla¶ã ÎiÖ¶ kluyT¶ ¶N«. Víi ãiä¶ã h¹¶l hè¶ã, ¼«i KiÕ¬ Ïß« ¶gi: - KÉ L« Îl× ªiTu ca ¶{m¶ã cò¶ã oi Î׶l víi ¬a¶ ¶l©¶ cñ« Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ BÊy? ¸lM¶ã ÎlÕ o«s ca h¹i clÞu Be¬ ÎC¶l ¬¹¶l L« ly oi¶l cè¶ã y ¶l{ vËy? Uyɶ ÷li ¬ÆÎ Bá óõ¶ã BCµ: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 17. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -216- - ¸ß¶ a¶ã, a¶ã cg ¬uï¶ BC¶l cuéc ã× kla¶ã? ªl«¶l ªl«¶l ¶ãle ¼«i KiÕ¬ Ïß« ¶gi ¶l{ vËy Îøc ãi˶ va cè¶ã, h« hí¶: - ªai vui h߶ã BC¶l cuéc víi ÎT¶ ¼¹Î n¶l ªö ¶Çy? ¼«i KiÕ¬ Ïß« ¶gi: - ¼i ¬uï¶ cuéc ã×? ªl«¶l ªl«¶l ÎLn hêi: - ª« cè¶ã cuéc víi ¶ã{mi, ó« clʵ ¬éÎ, ¶Õu ó¹¶ Î« Îlu«, Ϋ oH ãäi ¶ã{mi ó« Îiն㠓¸l«”. ªLCi h¹i ¶ã{mi µlni ãäi Ϋ ¬éÎ Îiն㠓¸l«” ¶l{ vËy! ¼äi ¶ã{êi kla¶ã ¶lÞ¶ B{îc c{êi, BÒu cn¬ ÎlÊy hêi hH Îl«¶l ¶iT¶ ¶Çy ÎlËÎ klai lpi. ¼«i KiÕ¬ Ïß« ¶gi: - Ai Îl̬ Bè« ãiì¶ víi ¬i, Ϋ clê Bîi ë B©y ¶Õu y cg ÎlS¶ã Ϋ oH h∙¶l ãiCs víi ¬i vpi liÖµ. ªl«¶l ªl«¶l ÎLn hêi: - ÷ã{mi ¶gi ¶l{ vËy, klbc kiÕ¬ côÎ ¶Çy h¹i c߶ hîi l¹i lm¶ “r{ì¶ã ÷ãli” kiÕ¬ µlCµ cñ« µlCi Vâ §«¶ã l«y o«s? ¼«i KiÕ¬ Ïß« ¶gi: - ª« hp µlCi Ïs« ¾m¶, l«i ó¹¶ ki« hp µlCi Vâ §«¶ã, µlCi ¶ps cò¶ã ÎlÕ kiÕ¬ ÎLCc ÎuyÖÎ LiT¶ã, ¶ã{mi klC c©¬ ¬å¬ clí kliTu klÝcl ¶l{ ÎlÕ. ªlÊy ¬Êy ¶ã{êi c∙i hý hua¶ ¬iÖ¶ã, §å¶ã ÏuyÒ¶ B¹s ¶l©¶ ¶g¶ã LuéÎ kTu hT¶: - §õ¶ã ¶gi ¶N«. ÷Çy Îl»¶ã ¶lá ki«, csi kiÕ¬. Võ« døÎ hêi, y ¬b« kiÕ¬ B©¬ ªlõ« ¸lÝ, óT¶ ¶Çy ¼Ó¶ ªö Ïs« cò¶ã ¬b« kiÕ¬ xa¶ã vps. ¼éÎ ¶ã{êi, Ϋy ÎLCi cǬ kiÕ¬, ¬éÎ ¶ã{êi, Ϋy µlni cǬ kiÕ¬, cn l«i BÒu Îles óCÎ quCi, ÎC¬ ÎC¬ oCu ¬{mi Î{ qut, oi¶l oi¶l diÖÎ diÖÎ, ÎiTu ÎiTu cl{m¶ã cl{m¶ã, ÎlÕ ¶ps cò¶ã cs ȶ ãig oʬ ÎLs¶ã Bg. ªL{íc ki«, Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ hu˶ kiÕ¬ víi Ïsp¶ã ¼éc B¹s ¶l©¶ B∙ óiÕÎ r{ì¶ã ÷ãli kiÕ¬ µlCµ cg ¶liÒu clç om lë, vp B∙ BÒ ¶ãlÞ víi §¹s ÷l©¶ Låi. ÷l{¶ã ÎL{ë¶ã ¬a¶ cñ« µlCi Vâ §«¶ã cg ÎC¶l kiTu ¶ã¹s, kla¶ã clÞu ¬íi ÎLn hêi L»¶ã: - KiÕ¬ µlCµ cñ« Îai, dè cg om lë Bi cl¨¶ã ¶N«, ¶l{¶ã Îai dC¬ clSc, ÎLs¶ã ÎliT¶ l¹ kla¶ã «i µlC ¶æi. V× ÎlÕ Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ kla¶ã ÎiÖ¶ ¶gi ÎlT¬. ¾«u ¤¶ ªlÞ ÷ãò h∙s ¬êi lns Îlñ cCc µlCi BÕ¶ BÞcl víi Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶, ÎLs¶ã Bg cò¶ã cg kiÕ¬ klCcl µlCi Vâ §«¶ã. rbc Bïi BÞcl, Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ B∙ ¶l»¬ ¶lN¶ã clç om lë ¬p clØ ¬Êy liÖµ B∙ µlC Ϋ¶ B{îc kiÕ¬ µlCµ r{ì¶ã ÷ãli. ªLs¶ã Ki¬ ¾p ®Ý Kݵ, a¶ã Ϋ cò¶ã viÕÎ Lâ cCcl µlC kiÕ¬ µlCµ Bg, ¶T¶ ªlõ« ¸lÝ kla¶ã oî l∙i ã× cn. ªLa¶ã óg¶ã kiÕ¬ cñ« l«i kt BÞcl, clp¶ã xuyT¶ Bi xuyT¶ h¹i, u¶ã du¶ã va cè¶ã. §å¶ã ÏuyÒ¶ vp ¼Ó¶ ªö Ïs« lÕÎ oøc BC¶l ÎlËÎ ¶l«¶l ¬p kla¶ã o«s Bô¶ã B{îc vps ¶ã{êi ªlõ« ¸lÝ. ÷lN¶ã ¶ã{êi Bø¶ã c¹¶l cp¶ã xe¬ cp¶ã h¹. ªLÞ¶l Klëi V¨¶ ¶gi víi ªl˵ rùc §¹i ¾{ L»¶ã: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 18. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -217- - Ki¶l ca¶ã cñ« ÎliÕu ¶iT¶ ¶Çy Bѵ ÎuyÖÎ, cg hH hp BÖ Îö cñ« Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ ÎlËÎ cò¶ã ¶T¶? ªl˵ rùc §¹i ¾{ ãËÎ BÇu BCµ: - ªLs¶ã µlCi lËu oi¶l, ¶ã{êi Îpi ó« ¶l{ y kÉ cò¶ã liÕ¬ cg hS¬. §C¶l BÕ¶ ¶æi klè¶ã, ¼Ó¶ ªö Ïs« ÎiÕ¶ vps ÎLs¶ã cu¶ã, cǬ kiÕ¬ B©¬ ÎlM¶ã vps ¶ãùc ªlõ« ¸lÝ. §å¶ã Îlêi, §å¶ã ÏuyÒ¶ cò¶ã oö dô¶ã ¬éÎ ÎlÕ “ªn ÏN Kl«i ¸u¶ã”, În B©¬ ¬éÎ kiÕ¬, lNu B©¬ ¬éÎ kiÕ¬. Ï«i ¶ã{êi lîµ oøc Îʶ ca¶ã kliÕ¶ ªlõ« ¸lÝ kla¶ã c߶ clç ÎLC¶l. ¸lp¶ã óç¶ã µli Îl©¶ ÎiÕ¶ ÎlM¶ã vps clui qu« BCy kiÕ¬, BÇu lbc vps óô¶ã ¼Ó¶ ªö Ïs«. ¸lp¶ã ¬íi dè¶ã cg ó« µlǶ oøc ¬p ¼Ó¶ ªö Ïs« B∙ hs¹¶ã cls¹¶ã ouýÎ ¶ã∙. §å¶ã ÏuyÒ¶ oî quC, hiT¶ lsp¶ B©¬ hiÒ¶ ó« kiÕ¬, lÕÎ oøc cn¶ ÎLë. ¼Ó¶ ªö Ïs« ¶lê vËy ¬íi Bø¶ã vN¶ã hiÒ¶ hT¶ ÎiÕ¶ã cl{ëi: - Qu©¶ ¬ÊÎ d¹y ¶Çy, ¬Çy dC¬ lbc BÇu vps óô¶ã a¶ã ¬Çy p? rǶ ¶py L« Ϋy, ªlõ« ¸lÝ ¬uï¶ ãini lß«, clí kla¶ã ¬uï¶ ¬ÊÎ h߶ã cCc ¶l©¶ vËÎ ÎLT¶ clï¶ ãi«¶ã lå, vp cò¶ã kla¶ã ¬uï¶ ã©y Îlè cluïc sC¶ víi lä. ÷l{¶ã hbc ¶Çy ¼Ó¶ ªö Ïs« B∙ hT¶ ÎiÕ¶ã cl{ëi ¶l{ vËy, ¶lôc BÕ¶ ¶ã{êi ÎLT¶, ªlõ« ¸lÝ ¶æi ãi˶, ÎLs¶ã h߶ã Îݶl ÎsC¶ la¬ ¶«y kla¶ã dì clbÎ vâ ca¶ã BÉ kluÊÎ µlôc lä, Îl× viÖc ¶Çy klg kÕÎ hiÔu B{îc. V× hCÎ ¶N« xö ÎLÝ l«i ÎT¶ ãiÆc ¬∙i quïc ªL{ê¶ã ®¹cl ª«¬ A¶l, clØ oî ¶ã{êi klCc kla¶ã µlôc. ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã ¶lny BÕ¶ c¹¶l óp¶, cǬ clж L{îu ¶ãö¶ã BÇu uï¶ã c¹¶, Låi h« hí¶: - §C¶l ¬«u hT¶, Ϋ c߶ cl{« ¨¶ ¶s B©u. ªlÊy kli¶l ¬×¶l quC BC¶ã ¶l{ vËy, ¼Ó¶ ªö Ïs« cp¶ã Îøc ãi˶, ¬b« kiÕ¬ cp¶ã ¶l«¶l, xs¶ã h¹i ãǶ ªlõ« ¸lÝ. §å¶ã ÏuyÒ¶ véi klH ¶gi: - ¼Ó¶ o{ BÖ clí quC ¶g¶ã ¶ny, Bõ¶ã ÎLb¶ã kÕ kliTu klÝcl cñ« y. ¼Ó¶ ªö Ïs« Îضl ¶ãé ¶ã«y. Ï«i ¶ã{êi h¹i cli« hp¬ În lN v©y ªlõ« ¸lÝ ë ãiN«. Gì B{îc ¬Êy ÎlÕ, ªlõ« ¸lÝ óç¶ã ¶lny L« ¶ãspi v߶ã BÉ clж xuï¶ã óp¶ h« hí¶: - ¸lb ªl«¶l LgÎ L{îu cls Îai! ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - V©¶ã! ªlõ« ¸lÝ cǬ cCi ãlÕ, Bø¶ã c¹¶l óp¶, cn l«i ¬òi kiÕ¬ cñ« BÞcl BC¶l Îíi, clê L{îu LgÎ xs¶ã, BÉ ãlÕ xuï¶ã, cǬ clж L{îu h¹i ¶lny vps ãiN«. ÷ãs¹¬ Bèi ãp, võ« ¶l«i võ« ¶gi: - r{ì¶ã ÷ãli kiÕ¬ µlCµ B∙ cg ¶liÒu clç om lë, l«i ¶ã{êi h¹i kla¶ã klÐs oö dô¶ã Îl× BC¶l Ϋ óÞ Îl{m¶ã o«s ¶æi? ¸lp¶ã uï¶ã ¬éÎ líµ L{îu h¹i ¶gi ÎiÕµ: - Ïåi ¶lá o{ µlô Ϋ óSΠΫ hp¬ v¨¶. ®©y ãiê lø¶ã v¨¶ cñ« Ϋ ¶æi hT¶, Ϋ µlni hp¬ v¨¶ B©y. §å¶ã ÏuyÒ¶ quCÎ hí¶: - ªl»¶ã ¶l∙i, csi kiÕ¬! ªlõ« ¸lÝ hí¶ Îiն㠶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 19. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -218- - §Çu BÒ ópi v¨¶ la¬ ¶«y cñ« Ϋ hp ¾ø ãin Ki¬ ¾p c{êi BÊu l«i ¶ãïc Îö ký. ªl«¶l ªl«¶l c{êi ¶gi: - §¹i c«, ÎlÕ hp ¶ãlÜ« ã×? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - §g hp BÇu BÒ cñ« ópi v¨¶. ªl«¶l ªl«¶l h¹i ¶gi: - Ï«y BÊy, «¶l hp¬ ¬«u hT¶, clØ ¶lí cls, hCÎ ¶N« oH clе L« Îê ãiÊy. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ¤ la! ®ns kiÕ¬ ãi«, hp hîi klÝ ãiÕÎ ¶ã{êi. ÷ãïc Îö ãi« hp óiÖÎ liÖu cñ« kt ¶ãu, ¬éÎ ¶ãïc Îö BÉ ãini óuå¶ cls ¶ã{êi, l«i ¶ãïc Îö hp¬ cls ¶ã{êi Ϋ a¬ óô¶ã c{êi óß, ¬p ¶«y l«i ¶ãïc Îö Ϋy cǬ óns kiÕ¬ ¬uï¶ ¬{u oCÎ ¶ã{êi, kliÕ¶ Ϋ µlni µlu¶ L{îu c{êi clny ¶{íc ¬SÎ! ªl«¶l ªl«¶l hí¶ Îiն㠶gi: - Plu¶ L{îu c{êi clny ¶{íc ¬SÎ, c©u ¶Çy BC¶ã kluyT¶. ªlõ« ¸lÝ ÎLC¶l hiÒ¶ ó« ¬iÕ¶ã liɬ, h¹i ¶gi ÎiÕµ: - ÷ã∙ hp ¾ø ãin Ki¬ ¾p, vui h߶ã hp¬ rÔ ªLä¶ã, ¬p cl{ qu©¶ cø clʵ ¶T. Kla¶ã quÊy ¶liÔu hua¶ hua¶: óï¶ µl{m¶ã qu©¶ Îö, ¶ãõ¶ã clж csi cliÕ¶, ó« ÎT¶ ãi«¶ ÎÆc h߶ã hs ¶ã«y ¶ãCy cg cCcl ã× ¬p ãini B{îc ¬ïi ¶ãuy ¶Çy! Duy clØ cg BC¶l ¶ã∙ ¶g! Võ« døÎ hêi, clp¶ã BéÎ ¶liT¶ qu«y ¬×¶l, Bèi ãp ë ÎLs¶ã Ϋy ¶Ð¬ ÎlM¶ã vps ¬ÆÎ ¼Ó¶ ªö Ïs«, vp ÎiÖ¶ Ϋy ãSµ hua¶ ¬òi kiÕ¬ cñ« §å¶ã ÏuyÒ¶ v˶ oøc vps BÇu Bò«, quCÎ hí¶: - ®ua¶ã kiÕ¬! Qun ¶liT¶ Îl«¶l kiÕ¬ cñ« §å¶ã ÏuyÒ¶ óÞ ãiùÎ Lmi xuï¶ã BÊÎ. Vâ ca¶ã Îi¶l c{ê¶ã ãim Ϋy µlni, cl©¶ ÎLCi quÐÎ Îíi, §å¶ã ÏuyÒ¶ ¬uï¶ cÇu ÎlS¶ã ÎLs¶ã kli ó¹i. ªlõ« ¸lÝ ¶lb¶ ¬×¶l ¶lny hT¶ ÎLC¶l cCi BC cñ« BÞcl, clж L{îu ÎLs¶ã Ϋy ó«y L« Îøc Îl×. ¸lж L{îu Bg ¶Ð¬ ÎLb¶ã luyÖÎ “klbc xÝcl” cñ« ¼Ó¶ ªö Ïs«. ¸n¬ ÎlÊy Ϋy ÎT hiÖÎ, ¼Ó¶ ªö Ïs« kla¶ã cǬ vN¶ã Îl«¶l kiÕ¬ óá Lmi xuï¶ã BÊÎ. Dè¶ã ÎlÕ “Ïp¶ ÷lp µlg Îlñy”, ªlõ« ¸lݶ ¶lny xæ xuï¶ã ¶lÆÎ hÊy os¶ã kiÕ¬ vp ¶gi hí¶: - ¸Cc ¶ã{mi cl{« B{îc ÎlÊy ¬éÎ ¶ã{êi oö dô¶ã “r{ì¶ã ÷ãli kiÕ¬ µlCµ” Îl× B©y h{u ý ¬p xe¬. ¸lp¶ã ¬b« os¶ã kiÕ¬, În ca¶ã lNu Îlñ, lNu ÎiÕ¶ În hui, ¬éÎ ÎlÕ ¬éÎ Îløc, qun ¶liT¶ kla¶ã o«i r{ì¶ã ÷ãli kiÕ¬ µlCµ ÎÝ ¶ps, clp¶ã l«i Ϋy oö dô¶ã kiÕ¬ ÎluËÎ µløc ιµ ¶l{ vËy, ¬p kiÕ¬ ¶ps ca¶ã hùc cò¶ã LÊÎ ¬¹¶l, cCc ¶ã{êi Bø¶ã xe¬ xu¶ã qu«¶l ¶lN¶ã óä¶ ÎLt kla¶ã ¶gi hp¬ ã×, c߶ ªl˵ rùc §¹i ¾{, ªLuy Pls¶ã KiÕ¬ V¹¶ Pl{m¶ã, ªLÞ¶l Klëi V¨¶, ¸a¶ ra¶ µlCi ¸l{m¶ã ª©¬ ÷løÎ, vp Ïs« ¾m¶ µlCi ¼«i KiÕ¬ Ïß« v©¶ v©¶, BÒu ¶ãm ¶ãCc ¶l׶. ¸lp¶ã oö dô¶ã xs¶ 64 ¬iÕ¶ã r{ì¶ã ÷ãli kiÕ¬ µlCµ, ÎlÐÎ hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã, l«i kiÕ¬ ÎlsCÎ klái Ϋy ó«y L« cS¬ hT¶ xp ¶lp ¶ã˵ o©u BÕ¶ Î˶ cC¶. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 20. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -219- ªlÕ vâ Bg hp ÎuyÖÎ cliTu cñ« ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l µlCi Ïs« ¾m¶ oC¶ã clÕ L«. Võ« ãië ÎuyÖÎ kü xs¶ã, ªlõ« ¸lÝ óua¶ã Ϋy, hèi L« ¬éÎ óT¶. rbc ó©y ãiê, ÎiÕ¶ã vç Ϋy ¶æ hT¶ ¶l{ µlCs L«¶. ªLs¶ã kli ¬äi ¶ã{êi B«¶ã kle¶ ¶ãîi, ªl«¶l ªl«¶l hí¶ Îiն㠶gi: - Ï«, l« cg ¶ã{êi oSµ µlni ãäi Ϋ “cl«” B©y. ¼«i KiÕ¬ Ïß« ¬ÆÎ oǬ h¹i, B{« ¬SÎ ¶l׶ ªl«¶l ªl«¶l, Ϋy BÉ hT¶ cC¶ kiÕ¬. ªLÞ¶l Klëi V¨¶ c{êi ¶gi: - ªiTu ca ¶{m¶ã, ca B∙ B{îc cuéc Låi. ¸a BÕ¶ B©y ¶l˶ oï ÎiÒ¶ ¶Çy Bi! ÷gi Bs¹¶, y BÈy ¬Êy Îlsi vp¶ã h¹i BÇu óp¶ B»¶ã ¶Çy. ªiTu Uyɶ ÷li ¶l˶ hÊy oï vp¶ã, cbi clps cn¬ m¶, vp ¶gi: - ¸C¬ m¶ óCc, Îai hÊy oï vp¶ã ¶Çy Îl{ë¶ã ¶ã{êi ¶lp lé óCc! ÷gi Îíi B©y, ¶p¶ã ¶gi víi cCc ¶ã{êi ¶lp cñ« ªLÞ¶l Bns clñ L»¶ã: - ¾ï ÎiÒ¶ clݶ ¶ãp¶ h¹¶ã ó¹c ¶Çy B©y hp ÎiÒ¶ B{îc ãiN« Îai víi ªLÞ¶l §ns clñ BC¶l Bï víi ¶l«u. ¸Cc vÞ ë x« Îíi, ó«¶ã Ki¬ rs¶ã clb¶ã Îai ÎiÕµ B∙i ÎliÕu clu BCs. ªai LÊÎ hÊy hp¬ læ ÎlѶ. ÏiÖ¶ ãiê, Îai ¬{î¶ ls« liÕ¶ PlËÎ. ë B©y cg LÊÎ ¶liÒu «¶l e¬ Îles lÇu cCc clb óCc, luy¶l Îû Îíi dù ÎiÖc. VËy Îai hÊy oï ÎiÒ¶ ¶Çy cli« L«, Îƶ㠬çi «¶l e¬ ¬éÎ ÎL¨¬ h¹¶ã. ÷ãpy ¬«i, Îai xi¶ o«i ¶ã{êi B{« BÕ¶ Î˶ clç ë. ¸Cc ¶ã{êi ÎlÊy ÎL˶ sC¶ cõu B∙ va l׶l ãini ÎC¶. ®«¶ã Ki¬ rs¶ã xö ÎLÝ LÊÎ klÐs hÐs, «i ¶Êy BÒu vui vt. ¸lØ cg ¼Ó¶ ªö Ïs« vp §å¶ã ÏuyÒ¶ ó¹i ÎL˶ ¬ÊÎ lÕÎ oÜ diÖ¶. ªiTu ¸a¶ã rÔ ¶gi: - ÷¨¬ x{«, ÎC¶l BÖ quC ¶g¶ã, hp¬ viÖc hç ¬∙¶ã, BÉ BÕ¶ ¶æi hì Ϋy ãiÕÎ clÕÎ luy¶l ÎL{ë¶ã cñ« ¼Ó¶ ¶lÞ c«. §Ö ¨¶ ¶¨¶ va cè¶ã. ®©y ãiê ÎL{íc ¬ÆÎ cCc vÞ «¶l lè¶ã, BÖ xi¶ ι hçi ¼Ó¶ ¶lÞ c«. Uyɶ ÷li cs¶ BÕ¶ clps ¼Ó¶ Îlbc Îlbc Bi. Võ« ¶gi a¶ã Ϋ võ« cbi BÇu clps ªö Ïs«. Uyɶ ÷li cò¶ã ÎiÕ¶ BÕ¶ quú xuï¶ã vCi h¹y. §∙ cg hêi ¶gi ÎL{íc, vp h¹i Bäc qu« l«i hC Îlm, ªö Ïs« óiÕÎ hçi ë ¬×¶l, ¬uï¶ ÎiÕµ Îôc óCs Îlè, oøc ¬×¶l hp¬ kla¶ã ¶æi, Îl× ¶l©¶ hbc ¶Çy xö lsp cls xs¶ã. ÷ãlÜ xs¶ã, y hiÒ¶ BCµ hÔ h¹i, ¶l{¶ã ¶ãlÜ BÕ¶ «¶l ¬×¶l, ¶{íc ¬SÎ h¹i clny qu«¶l. ªiTu ¸a¶ã rÔ ¶gi: - ¼Ó¶ ¶lÞ c« B∙ xg« óá liÒ¬ Îlè cò, BÖ cn¬ m¶ va cè¶ã. ¸ß¶ c©u cluyÖ¶ BC¶l cuéc cCi ¶lp, clØ hp ¬éÎ c©u cluyÖ¶ ¶gi Bè«, xi¶ B¹i ãi« ¶Çy Bõ¶ã ¶lSc ¶lë BÕ¶ ¶N«. ÷ãpy ¬«i Îai oH cÊÎ ¬éÎ c¨¶ ¶lp klCc óiÕu l«i vÞ ¶lÐ? ªl«¶l ªl«¶l hSc BÇu ¶gi: - §iÒu Bg kla¶ã B{îc. Qu©¶ Îö ¶lÊÎ ¶ãa¶, Îø ¬∙ ¶«¶ ÎLuy. rêi B∙ ¶gi L« kla¶ã ÎlÉ låi B{îc. ¼äi ¶ã{êi BÒu ¶ã¹c ¶liT¶ vp ¶ãlÜ ÎlǬ: “ªiTu ¸a¶ã rÔ B∙ ¶l˶ hêi cÊÎ cls c¨¶ ¶lp klCc, ¶lp Bg ÎÊÎ µlni hí¶ Lé¶ã ãʵ ¬{êi hǶ ¶lp cñ« ¼Ó¶ ªö Ïs« ¬p ιi o«s Îl«¶l ¶iT¶ ¶ä h¹i cø kl¨¶ã kl¨¶ã óSÎ óuéc ¶l{ vËy?” ªiTu ¸a¶ã rÔ cbi clps ªl«¶l ªl«¶l vp ¶gi: - ªl{« clb e¬, ©¶ Î׶l cñ« l«i vÞ, Îai óiÕÎ kla¶ã o«s BÒ¶ óè xuÉ. ®©y ãiê, Îai h¹i xi¶ h∙s BÖ ãibµ Bì ¬éÎ hǶ ¶N«. ë cö« ÷«¬ Îlp¶l, Îai cg ¬éÎ óiÖÎ Îlù hí¶, cg cn v{ê¶ ls«. ÷Õu l«i vÞ vui h߶㠶l˶ cls, Îai c«¬ Bs«¶ l«i vÞ µlni lpi h߶ã. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2