Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bích huyết kiếm - tập 12

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

164
lượt xem
39
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bích huyết kiếm - tập 12', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bích huyết kiếm - tập 12

 1. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -241- Håi thø m­êi hai Cè ý t×m vË t b¸u, T×nh cê gÆp cè nh©n ª l«¶l ªl«¶l kla¶ã óiÕÎ BC¶l cê v©y, Bø¶ã c¹¶l xe¬ ãi©y hCÎ ¶n¶ clÝ ¶ã«y, h¹i ÎlT¬ ÎLT¶ v«i óÞ Îl{m¶ã, Îi¶l ÎlǶ ¬ái ¬ÖÎ, hiÒ¶ ãôc xuï¶ã óp¶ ¶ãñ ÎliÕµ Bi. ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ óns Uyɶ ÷li L»¶ã: - ªiTu B¹i ¶{m¶ã Bì y vps µl߶ã ca ¶ãñ Bi. ¼ÆÎ Bá óõ¶ã, Uyɶ ÷li ãin vê kla¶ã ¶ãle, ¶ãlÜ ÎlǬ: “VÞ ÎL{ë¶ã ¶Çy BiT¶ Låi clSc?” ¼éc ª«¶ã l« ln c{êi vp ¶gi: - Y hp cs¶ ãCi BÊy, ca oî cCi ã×? Uyɶ ÷li lái ªlõ« ¸lÝ L»¶ã: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã, cg ÎlËÎ ÎlÕ kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ võ« c{êi võ« ÎLn hêi: - ÷p¶ã ¬Æc ãin ÎL«i BÉ Bi h¹i óT¶ ¶ãspi cls ÎiÖ¶. Uyɶ ÷li ¬Ø¬ c{êi, Bì ªl«¶l ªl«¶l vps ÎLs¶ã ¶lp. ªl«¶l ªl«¶l ã{î¶ã ¶gi: - ªai kla¶ã ¬ÖÎ, Îai c߶ ¬uï¶ xe¬. rbc Êy, Îuy ¶gi vËy, ¶l{¶ã ¶p¶ B∙ óuå¶ ¶ãñ, ¬SÎ B∙ lݵ h¹i Låi. Uyɶ ÷li Îuy ÝÎ Îuæi ¶l{¶ã ãipu ki¶l ¶ãliÖ¬, hiÒ¶ ¬éÎ ¬ÆÎ «¶ ñi ¶p¶ã: - ¸lÞ ¬uï¶ xe¬ cò¶ã B{îc, l∙y vps ¶ãlØ ¬éÎ clïc, hCÎ h¹i L« xe¬. Uyɶ ÷li Bì ªl«¶l ªl«¶l vÒ µl߶㠬׶l cëi kl¨¶ BÇu L«, qun ¶liT¶ ÎlÊy ¶p¶ã hp cs¶ ãCi ÎlËÎ. ªLT¶ BÇu c߶ cS¬ l«i cliÕc ¶ãäc ÎL©¬. ¼éÎ ¬ÆÎ BC¶l cê, ¬éÎ ¬ÆÎ ¶ãlÜ Îíi cuéc lѶ {íc BT¬ ¬«i cñ« vî clå¶ã ¶lÞ o{ luy¶l, ªlõ« ¸lÝ Î©¬ ÎlǶ óÊÎ BÞ¶l, Bi ¶lǬ hiÒ¶ l«i ¶{íc, ÎLʶ BÞ¶l h¹i Îi¶l ÎlǶ oùc ¶ãlÜ BÕ¶ c©u cluyÖ¶ võ« Låi, hiÒ¶ cÊÎ ÎiÕ¶ã lái: - ª¹i o«s B¹s ÎL{ë¶ã óiÕÎ ¶p¶ã hp ãCi? ¼éc ª«¶ã l« ln c{êi ¶gi: - ªai víi ªlai Îlbc Îlbc ¶¨¬ la¬ ÎL{íc B∙ ãƵ cËu Låi, ¬uï¶ dß xÐÎ xe¬ vâ ¶ãlÖ vp ¶l©¶ µlȬ cñ« cËu L« o«s, cls ¶T¶ cø hж hbÎ ¶l{ vËy. ÷Çy, cȶ Îl˶ Îai ¨¶ qu©¶ B©y ¶Çy... Vâ ca¶ã cñ« cËu B∙ ãiái hS¬ Låi. ªuy cËu cl{« clSc B∙ ÎlS¶ã ¶æi o{ µlô, ¶l{¶ã Bïi víi Îai, Îai ÎÊÎ µlni Îlu«. ªlõ« ¸lÝ véi Bø¶ã dËy kliT¬ Îï¶ vp cn¬ ι L»¶ã: - _????_ ¬íi B{äc ¶l{ vËy. ¼Êy ¶ãpy ãǶ B©y ¶Õu B¹s ÎL{ë¶ã Læi L∙i, xi¶ clØ ãiCs ÎlT¬ cls clCu ÝÎ ÎÝ vâ ¶N«. ¼éc ª«¶ã c{êi ¶gi: - ¸Ëu BC¶l cê víi Îai, cg ó«s ãiê ¬ÊÎ ca¶ã BC¶l kla¶ã B©u. ÷l{¶ã ó©y ãiê, vâ ¶ãlÖ cñ« Îai cËu B∙ läc lÕÎ Låi. Vp c߶ ãiái lm¶ Îai hp klCc. ¸g hH Îai µlni ¶lê cËu d¹y vpi ¬iÕ¶ã Îl× Bb¶ã lm¶. Ï«, l«, Îai óÞ x©¬ ¶l˵ ãgc ¶Çy Låi... Ïäc ãiái vâ ÎÊÎ ¶liT¶ hp klg Låi, ¬p ¶l©¶ µlȬ cñ« cËu ¬íi ÎlËÎ hp liÕ¬ cg. ¼éÎ ¶ã{êi ÎliÕu ¶iT¶ Îuæi ÎLt ¶ãpy ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 2. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -242- BT¬ ãǶ ¬éÎ ÎliÕu ¶N xi¶l Bѵ, hbc ¶ps cËu cò¶ã ãiN Î{ cCcl Bø¶ã BS¶ vp hÔ µlе ¶T¶ Îai víi ªlai Îlbc Îlbc kla¶ã ¶lN¶ã Îl©¬ Ω¬ kle¶ ¶ãîi cËu, ¬p c߶ clÞu µlôc cËu hp klCc. ªlõ« ¸lÝ ¬ÆÎ Bá óõ¶ã, ÎLs¶ã h߶㠶ãlÜ ÎlǬ: “÷Õu ¬×¶l cg ã× xÊu x« cg µlni hp ¶ãuy kla¶ã. ¤¶ã Ϋ Îles dâi ¬Êy ¶ãpy hiÒ¶ ¬p ¬×¶l kla¶ã l«y óiÕÎ ÎÝ ã×. ÷l{ vËy, Bñ ÎlÊy kli¶l ca¶ã cñ« a¶ã Ϋ c«s oiTu ¶l{ ÎlÕ ¶ps?” rbc Êy, óç¶ã ¶ãle óT¶ ¶ãspi cg ÎiÕ¶ã Bé¶ã ¶ls ¶lá, óiÕÎ cg ¶ã{êi Îíi L׶l ¬ß, ÎlÊy ¼éc ª«¶ã hp¬ Îli¶l, ªlõ« ¸lÝ cò¶ã BÉ ¬Æc, ÎiÕµ Îôc BC¶l cê. ¼éc ª«¶ã ¶gi: - rbc ¶∙y cö Bé¶ã cñ« ÷lÞ o{ ÎÈu cËu, Ϋ BÒu ÎLa¶ã ÎlÊy lÕÎ. ¸Ëu cø yT¶ clÝ, ¶ãpy ¬«i Ϋ oH ãibµ cËu Bïi µlg víi vî clå¶ã lä. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - §Ö Îö kla¶ã ¬uï¶ BÊu víi «¶l clÞ Êy. Xi¶ B¹s ÎL{ë¶ã ãin¶ã lß« lé cls Îl× lm¶. ¼éc ª«¶ã h¹i ¶gi: - ¾î ã×? ¸Ëu cø viÖc L« Ϋy BC¶l Bi. ¾«u ¶Çy o{ µlô cËu cg kliɶ ÎLCcl, Îl× cËu cø ¶gi hp Îai óns cËu BC¶l BÊy! ÷gi Îíi B©y, ÎLT¶ ¬Ci ¶lp h¹i cg óï¶ ¶ã{êi ¶lny xuï¶ã. ¸é¶ã víi ó« óg¶ã ¶ã{êi hbc ÎL{íc hp óny ¶ã{êi. ¼éÎ huå¶ ãig ¬¹¶l B{« Îíi, óï¶ cliÕc µli ÎiTu ¶lS¬ ¼éc ª«¶ã vp ªlõ« ¸lÝ µli Îíi. ¼éc ª«¶ã qum Ϋy hT¶ cléµ lÕÎ óï¶ C¬ klÝ Bg BÉ hT¶ ¬ÆÎ óp¶, ¬SÎ vÓ¶ ¶l׶ vps óp¶ cê csi ¶l{ kla¶ã cg viÖc ã× xny L« cn. ÷lN¶ã ¶ã{êi ë óT¶ ¶ãspi ¶æi ãi˶, cn óny ¶ã{êi ds cö« ãiN« xå¶ã xéc ÎiÕ¶ vps, «i ¶Êy ÎLs¶ã Ϋy BÒu cg klÝ ãiíi. ¼éc ª«¶ã c{êi ¶gi: - ¸Ëu cg ÎlÉ ¬éÎ hbc ¨¶ lÕÎ óny qu©¶ cñ« Îai kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ liÉu ý ÎLn hêi L»¶ã: - §Ö Îö Îlö xe¬ B∙. rbc Êy l«i ¶ã{êi Bi BÇu cbi ¬×¶l xuï¶ã Bì Bå¶ã óä¶ B«¶ã ¶»¬ d{íi BÊÎ. ¸ß¶ ¶¨¬ ¶ã{êi ki« Îl× lè¶ã læ xa¶ã h¹i clЬ ¼éc ª«¶ã vp ªlõ« ¸lÝ. ÷S¬ ¬éÎ oï qu©¶ cê ¶Ð¬ L«, ªlõ« ¸lÝ Îu¶ã ¬¹¶l L« clØ ¶ãle ¬Êy ÎiÕ¶ã, kt BÞcl BÒu óÞ qu©¶ cê ¶Ð¬ ÎLb¶ã yÕu luyÖÎ, óä¶ ¶Çy óua¶ã B«s kiÕ¬ Lmi xuï¶ã ¬ÆÎ ã¹cl kTu “hsn¶ã xsn¶ã”. ªl«¶l ªl«¶l ¶ãñ xs¶ã, ¶ãle ÎiÕ¶ã Bé¶ã hiÒ¶ ¶l«¶l hÑ cl¹y L« ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ vp ¼éc ª«¶ã BC¶l cê, cg qu©¶ cê ¶»¬ ÎLT¶ ¬ÆÎ BÊÎ h¹i cg óny ÎT¶ B¹i lC¶. ¾î n¶l l{ë¶ã BÕ¶ ¶{íc cê cñ« ¼éc ª«¶ã vp ªlõ« ¸lÝ, ªl«¶l ªl«¶l clM¶ã dC¬ hT¶ ÎiÕ¶ã lái, clØ vç Ϋy ó« cCi, ¬äi ¶ã{êi ÎLs¶ã ¶lp cl¹y L«. Uyɶ ÷li o«i ÎÊÎ cn v©y clÆÎ óny ÎT¶ B¹i lC¶ vps clݶl ãiN« Îʶ ca¶ã ps ¹Î... ÷ö« ÎiÕ¶ã o«u, ªlõ« ¸lÝ Îlu« ó« qu©¶. ¼éc ª«¶ã c{êi ¶gi: - Vâ ca¶ã cñ« cËu B∙ ÎiÕ¶ klC x«, c߶ cluyÖ¶ BC¶l cê Îl× kla¶ã ÎlÊy c«s ÎÝ ¶ps cn. ªlõ« ¸lÝ BCµ: - ÷{íc cê cñ« B¹s ÎL{ë¶ã kú diÖu quC, BÖ Îö kla¶ã o«s Bì ¶æi. ¼éc ª«¶ã qu«y BÇu h¹i ¶gi víi Uyɶ ÷li L»¶ã: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 3. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -243- - ¸a cls ¶ã{êi klC¬ xÐÎ ÎLs¶ã ¶ã{êi clb¶ã xe¬. Uyɶ ÷li L« hÞ¶l, óä¶ ãi« Bi¶l hiÒ¶ cbi xuï¶ã klC¬ xÐÎ ¬{êi ÎT¶ ãi«¶ Bå. ªlÊy ÎLs¶ã ¶ã{êi clb¶ã, ¶ãspi clbÎ ÝÎ ÎiÒ¶ ó¹c, vpi Îlø C¬ klÝ L«, c߶ cg ¬Êy µls¶ã Îlm vp ¬Êy cuï¶ oæ Ϋy ãli clb ¶lN¶ã C¬ liÖu (ÎiÕ¶ã hg¶ã BÉ ¶gi LiT¶ã cls ¶l«u liÉu). ¸g ¬éÎ µls¶ã Îlm cñ« §« ÷lÜ ¸æ¶ viÕÎ cls ªlCi GiC¬ ªps ÏCs ªluǶ. ªLs¶ã Îlm ¶gi Lâ v× ¾m¶ Ïni qu«¶ klC¬ xÐÎ ¶ãliT¬ ¶lÆÎ quC, §« ÷lÜ ¸æ¶ µln o«i oø ãin Bi v߶ã qu« B{ê¶ã óÉ Îíi vp dƶ ªlCi GiC¬ lä ªps cø viÖc BÞ¶l cCc BiÒu cm ¬ËÎ víi oø Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni, v©¶ v©¶... ¼éc ª«¶ã cn ãi˶ h« hí¶: - ÷lN¶ã qu©¶ ãi«¶ ÎÆc ¶py cp¶ã ¶ãpy cp¶ã Îs 㫶 hí¶ ¬ËÎ. ªL{íc ¬SÎ ÎLs¶ã Ϋy Ϋy ¬p clb¶ã c߶ Bßi ¬uï¶ cøu Bi! riÒ¶ Bg a¶ã Ϋ ãim cl©¶ µlni BC ¬éÎ cCi, ¬éÎ ÎT¶ ãi«¶ ¶lps hé¶, ¼éc ª«¶ã BÞ¶l BC ¶N«, ÎlÊy vËy ªlõ« ¸lÝ véi ¶ã¨¶ h¹i: - ªl{« B¹s ÎL{ë¶ã, xi¶ BÉ clb¶ã h¹i. §Ö Îö xö hý Bñ Låi. ªLs¶ã kli ãi˶ ¼éc ª«¶ã c߶ ¬uï¶ xÐ ¬Êy hC Îl{, ¶l{¶ã ªlõ« ¸lÝ B∙ cn¶ h¹i, hiÒ¶ ¶gi: - VËy Ϋ cò¶ã ¶ãle Îles ¶l{¶ã ¶ãpy ¬«i, ¶ã{mi BÕ¶ B©y ãƵ óǶ B¹s. Dè vËy vÓ¶ c߶ lø¶ã Îlb, l«i ¶ã{êi BC¶l hiÒ¶ ¬{êi vC¶ BÕ¶ ¬íi clÞu Îlai. ¸ß¶ Îløc ¬éÎ ¬×¶l, ªlõ« ¸lÝ ouy Îݶl ãi©y ÎLs¶ã h߶ã L«y Løc, Îlè cl« Ϋ cl{« óCs B{îc. ÷lN¶ã Îl{ Îõ vp Îݶ vËÎ ¶py cg hH hp ÎLêi ó«¶ cls Ϋ dÞµ ¬«y BÉ Î« B{îc hж vps ÎLs¶ã cu¶ã ÎLn Îlè cls cl« Ϋ. ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã ãini luyÖÎ cls ¬éÎ ¶ã{êi Îضl dËy, lái y xe¬ «i hp Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni. ªl× ÎlÊy ¶ã{êi Bg ¬ÆÎ ¬òi Îuʶ Îb, ¶ãspi ó« ¬{mi Îuæi. ªlõ« ¸lÝ Îíi ãǶ ãini luyÖÎ cls y Îضl dËy, xÐÎ lái ¬äi BiÒu, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ó{í¶ã óܶl ¶løÎ BÞ¶l kla¶ã clÞu ¶gi. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “Y ë ÎL{íc ¬ÆÎ Bå¶ã Bn¶ã, ¬íi kla¶ã clÞu x{¶ã ¶l{ vËy.” ªlõ« ¸lÝ o«i ãi« Bi¶l dÓ¶ y vps ÎLs¶ã Îlm µl߶ã hiÒ¶ lái: - A¶l hp oø ãin cñ« ¸öu V{m¶ã, clSc µlni hp ¬éΠΫy lns lC¶. ®©y ãiê Îai lái «¶l BiÒu ã×, «¶l ÎLn hêi BiÒu Bg. ÷Õu «¶l kla¶ã ¶gi ÎlËÎ, Îai oH hp¬ «¶l µlni B«u Bí¶ vp clÕÎ dǶ. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ¶æi ãi˶ ¶gi: - ªT¶ yTu B¹s ki«, ¶ã{mi ¬uï¶ xö dô¶ã Îp µlCµ. Dè cg clÕΠΫ cò¶ã kla¶ã µlôc. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ªlÕ L« «¶l cls «¶l vâ ¶ãlÖ Îi¶l c{ê¶ã hS¬ µlni kla¶ã. ªai ¶gi BÉ «¶l Lâ: A¶l hp ¶ã{êi ÏC¶ ¬p clÞu hp¬ Îai Îí PliT¶ ó«¶ã ÎlËÎ hp ¶lôc ¶l∙ vp BC¶ã clÕÎ hS¬, «¶l c߶ kTu s«¶ ã× ¶N«. ÷Õu «¶l kla¶ã µlôc, Îai vui h߶ã BÉ cls «¶l BÊu vâ h¹i, ¶l{îc ó»¶ã «¶l Îlu«, Îai lái ã× «¶l µlni Îlp¶l ÎlËÎ ¬p ÎLn hêi. ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ ÎT¶ Bg vâ ¶ãlÖ cò¶ã klC, ¬uï¶ Îl©u µlôc BÉ o«u ¶Çy µlôc vô cls ¬×¶l. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni cn ¬õ¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: “Võ« Låi kla¶ã liÉu ιi o«s yÕu luyÖÎ cñ« ¬×¶l óÞ ÎT ¬éÎ cCi hp ¶ã∙ h¨¶ Bè¶ã. ªÊÎ hp ÎT¶ yTu B¹s xö dô¶ã µlCµ ÎluËÎ. ®©y ãiê ÎT¶ yTu B¹s ki« B∙ vS¶ã ¬ÆÎ. ªT¶ ÎliÕu ¶iT¶ ¶Çy BÞcl Ϋ o«s ¶æi? D¹i ã× Î« h¹i kla¶ã ¶l˶ hêi y ¶lØ?” ÷ãlÜ Bs¹¶, y hiÒ¶ ÎLn hêi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 4. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -244- - §{îc, ¶Õu Ϋ Îlu«, ¶ã{mi ¬uï¶ lái ã× Î« ÎLn hêi ¶ã«y. ªlõ« ¸lÝ Bi BÕ¶ c¹¶l y, l«y Ϋy cǬ d©y Îlõ¶ã, clØ klH dè¶ã oøc, d©y Îlõ¶ã ÎLgi cl©¶ Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni BøÎ hiÒ¶. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni LÊÎ ¶ã¹c ¶liT¶ v× d©y Îlõ¶ã ÎLgi cl©¶ Ϋy y hp d©y ã«i LÊÎ clSc. Y B∙ dè¶ã oøc cù« Îlö ¬p kla¶ã ÎlÊy ouy xuyÔ¶ ÎÝ ¶ps. ÷ãê B©u ªlõ« ¸lÝ clØ klH ãiùÎ ¬éÎ cCi, cn oîi d©y Îlõ¶ã BøÎ hp¬ ¬Êy Bs¹¶ ¶ã«y. ªLs¶ã h߶ã kli¶l ¶lê¶ ÎlÊy vËy oî l∙i ¶ã«y, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni hiÒ¶ ¶gi: - ÷ã{mi ¬uï¶ BÊu ¶l{ ÎlÕ ¶ps? ¸lb¶ã Ϋ L« ¶ãspi ki« BÊu quyÒ¶ l«y BÊu klÝ ãiíi cò¶ã B{îc. ªlõ« ¸lÝ c{êi ¶gi: - ª« dè¶ã qu©¶ cê ¶Ð¬ ÎLb¶ã yÕu luyÖÎ cñ« «¶l ¬p «¶l h¹i Î{ë¶ã xö dô¶ã yTu µlCµ. ªlËÎ hp óuå¶ c{êi! ¸si Îl©¶ µlCµ cñ« «¶l ¶lny vps on¶l ¶Çy, Îai B∙ óiÕÎ «¶l cg läc qu« ¶éi ca¶ã. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni h¹i ãiùÎ ¬×¶l ki¶l l∙i, ÎLs¶ã h߶㠶ãlÜ ÎlǬ: “QuCi h¹, kli Ϋ ¶lny vps ÎLs¶ã on¶l, ÎlÊy ¬SÎ l«i ¶ã{êi cø ¶l׶ vps óp¶ cê, l׶l ¶l{ kla¶ã óiÕÎ ã× cn. ÷ãê B©u lp¶l Bé¶ã cñ« ¬×¶l BÒu häÎ lÕÎ vps ¬SÎ cñ« lä.” ÷ãlÜ xs¶ã, y ãËÎ BÇu. ªlõ« ¸lÝ h¹i ¶gi: - ÷Õu vËy clb¶ã Ϋ cø Îlö oøc ë B©y ¶lÐ. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni BCµ: - V©¶ã, clM¶ã l«y cCc l¹ quý ÎC¶l B¹i d«¶l hp ã×? ªlõ« ¸lÝ c{êi ¶gi: - ¸lê hbc ¶ps «¶l ÎlS¶ã, Îai oH cls l«y o«u. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni hiÒ¶ Bø¶ã ÎlÕ clê ªlõ« ¸lÝ Bø¶ã dËy. ªlõ« ¸lÝ cø ¶ãåi yT¶, ¬pi ¬ùc cǬ óbÎ, ÎLni Îê ãiÊy ÎLS¶ã L«, Låi ¶gi: - ªai ë B©y viÕÎ, viÕÎ cCi ã× ¶lØ? p, viÕÎ ópi §{ê¶ã Îlm “®i¶l X« Ïp¶l” cñ« “§ç ¸a¶ã ®é” vËy. ªlÊy clp¶ã óns Îû vâ ¬p h¹i ¶ãåi viÕÎ Îlm, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ¶ã¹c ¶liT¶ va cè¶ã, cò¶ã ¶ãåi xuï¶ã xe¬. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - A¶l Bõ¶ã ¶ãåi! ¸lp¶ã ãim óp¶ Ϋy ÎLCi L« ¶gi ÎiÕµ: - ÷Õu «¶l BÈy B{îc Îai di cluyɶ ¬p ¶lN¶ã clN Îai B«¶ã viÕÎ B©y cg ¶ÐÎ ¶ps cs¶ã ques hp csi ¶l{ «¶l BSc ÎlS¶ã, Îai Îl« «¶l L« klái B©y ¶ã«y. ÷Õu Îai viÕÎ xs¶ã ópi Îlm ¬p «¶l kla¶ã hp¬ ã× ¶æi Îai, Îl× Îai lái BiÒu ã× «¶l µlni Îlp¶l ÎlËÎ ÎLn hêi, clí kla¶ã B{îc ãiÊu diÕ¬ ¶ö« c©u. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni cn c{êi ¶ãlÜ ÎlǬ: “ªl»¶ã ¶lá ¶Çy ¬íi L« Bêi, kla¶ã óiÕÎ ÎLêi c«s BÊÎ Lé¶ã hp ã× cg klCc. ÷g Îù ÎlÞ vâ ¶ãlÖ c«s c{ê¶ã, ¬p dC¬ kli¶l Ϋ BÕ¶ ÎlÕ. õ! Plni BÊy, cg hH ¶g ÎlÊy Ϋ ¬i Îl«¶l ¬ôc Îb Î{ë¶ã Ϋ kla¶ã cg clbÎ ón¶ h∙¶l ¶ps ¬íi óns Ϋ Îlö Îpi ¶l{ vËy.” Y hiÒ¶ ¶gi: - §Êu ¶l{ ÎlÕ ¶Çy kla¶ã B{îc ca¶ã ó»¶ã. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 5. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -245- ªlõ« ¸lÝ c{êi ¶gi: - Kla¶ã o«s. ªai B∙ óSÎ BÇu viÕÎ B©y, «¶l cø L« Ϋy Bi! ªlõ« ¸lÝ viÕÎ B{îc ó« clN, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni B∙ v˶ oøc vps óp¶ Ϋy, os¶ã cl{ë¶ã dè¶ã ÎlÕ “®pi ¾m¶ §ns Ïni” BÈy ¬¹¶l Ϋy ÎLCi cñ« ªlõ« ¸lÝ, ªlõ« ¸lÝ klH clÕcl óp¶ Ϋy vps óp¶ BÉ cls oøc cñ« Bïi µl{m¶ã h{íÎ Bi. ªlÊy ÎlÕ BÇu kla¶ã hp¬ ã× ¶æi ªlõ« ¸lÝ, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni hiÒ¶ dè¶ã óp¶ Ϋy µlni BÌ xuï¶ã, óp¶ Ϋy ÎLCi ¶©¶ã hT¶, kѵ cC¶l Ϋy Bïi µl{m¶ã vps ãiN«. Y Î{ë¶ã clØ dè¶ã oøc ¬éÎ cCi hp cC¶l Ϋy cñ« ªlõ« ¸lÝ µlni ã∙y Bai. ªlõ« ¸lÝ vÓ¶ viÕÎ Îlm ¶l{ Îl{ê¶ã, ¬iֶ㠶gi: - ªlÕ ¶py hp “ªl¨¶ã ÎliT¶ ÷l˵ BÞ«” hp ¬éÎ ÎlÕ vâ ÎuyÖÎ ÎCc cñ« µlCi “®éÎ Ïni” Îضl ¾m¶ §a¶ã. VËy «¶l hp ¬a¶ µlCi “®éÎ Ïni” µlni kla¶ã. ¼éÎ ¬ÆÎ ¶gi, clp¶ã ¬éÎ ¬ÆÎ LbÎ cC¶l Ϋy h¹i, Îù« ¶l{ cs¶ cC clui ë ÎLs¶ã l«i óp¶ Ϋy Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni L«. ¸lØ ¶ãle “óéµ” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni kla¶ã kÞµ Îlu l«i Ϋy h¹i, B∙ Îù ÎCÎ vps ¬×¶l ¬éÎ cCi Låi. Y cn ãi˶, ãië lÕÎ ÎuyÖÎ läc cñ« µlCi “®éÎ Ïni” L« Îʶ ca¶ã. ªlõ« ¸lÝ Î«y µlni vÓ¶ viÕÎ Îlm kla¶ã ¶ãõ¶ã, Ϋy ÎLCi u¶ã du¶ã Bì lÕÎ cCc ÎlÕ vâ cñ« Bïi µl{m¶ã. ¸lØ ÎlÊy cC¶l Ϋy ÎLCi clp¶ã ãim L« cs vps, ¬SÎ clp¶ã cl¨¬ clb vps ópi Îlm B«¶ã viÕÎ, ¶ã{êi vÓ¶ ¶ãåi yT¶ ¶l{ Î{î¶ã BC ¶l{ ÎlÕ cls Îíi ÎlÕ vâ cuïi cè¶ã cñ« Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni hp “ªL∙¬ Gi«s QuyÒ¶” oSµ xö dô¶ã xs¶ã. ¸lp¶ã ¬íi hT¶ Îiն㠶gi: - ªlÕ vâ “ªL∙¬ Gi«s QuyÒ¶” cñ« «¶l c߶ clݶ ¬iն㠶N« ¬p ópi Îlm cñ« Îai oSµ viÕÎ xs¶ã. ªlai B{îc, BÉ Îai clê «¶l. ®©y ãiê «¶l BC¶l ¬éÎ ¬iÕ¶ã hp Îai viÕÎ ¬éÎ clN vËy. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ãiùÎ ¬×¶l oî l∙i, ¶ãlÜ ÎlǬ: “¾«s y h¹i Îluéc quyÒ¶ µlCµ cñ« Ϋ BÕ¶ ÎlÕ? ÷l{¶ã Ϋ cl{« lÒ ÎlÊy cl{ë¶ã µlCµ cñ« y ó«s ãiê. ÷Õu óns y hp ¶ã{êi Bå¶ã ¬a¶ h¹i kla¶ã Bb¶ã!” ÷ãlÜ xs¶ã, y xö ¶ïÎ clݶ ¬iÕ¶ã quyÒ¶ ki«. rbc ¶Çy y kla¶ã ¬s¶ã BC¶l Bæ B{îc ªlõ« ¸lÝ, clØ ly vä¶ã hp¬ cls ªlõ« ¸lÝ ¶lÝcl ¶ã{êi vp ¶ÐÎ clN cs¶ã ques hp y cg ÎlÉ ÎlsCÎ Îl©¶ B{îc. ÷l{¶ã xö dô¶ã BÕ¶ ¬iÕ¶ã Îlø óny vÓ¶ kla¶ã hp¬ ã× ¶æi ªlõ« ¸lÝ. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni vSÎ l«i Ϋy hT¶ BÇu, lbc ¬¹¶l vps ¶ã{êi ªlõ« ¸lÝ. Y Î{ë¶ã vâ ca¶ã cñ« Bïi µl{m¶ã cg ãiái clÞu ¶æi cCi lbc ¶Çy, ¶l{¶ã c߶ cCi ãlÕÎ ÎÊÎ ¶liT¶ µlni cluyɶ Bé¶ã. ÷ãê B©u, y cp¶ã cCu kضl, cp¶ã dè¶ã quC oøc, B∙ µl¹¬ BiÒu Îïi kþ ÎLs¶ã vâ µlCi v× hp¬ ¶l{ ÎlÕ y ¬uï¶ ¶ãõ¶ã Ϋy l«y kÒ¬ l∙¬ oøc h¹i kla¶ã B{îc ¶N«. Qun ¶liT¶, y ÎlÊy klÜu Ϋy óÞ Bïi µl{m¶ã ¶©¶ã hT¶, Låi kla¶ã óiÕÎ ¬éÎ oøc ¬¹¶l ë B©u Îíi, kla¶ã Bø¶ã vN¶ã B{îc ¶N«, cn ¶ã{êi ¶ãn ¶ãö« vÒ µlÝ« o«u vp ó«y óæ¶ã hT¶ ÎLT¶ kla¶ã, hé¶ hiÒ¶ ó« v߶ã. ¸lØ ¶ãle “Îl׶” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, y B∙ ¶ã∙ ¶ãåi xuï¶ã BÊÎ, Îïi Ψ¬ c0« ¬ÆÎ ¬òi. ¼Êy µlbÎ o«u y ¬íi BÞ¶l ÎlǶ Bø¶ã dËy B{îc. rbc Êy ªiTu Uyɶ ÷li ó{¶ã ¬éΠʬ clÌ ¬íi µl« ó{íc vps vp ¶gi L»¶ã: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã, clÌ rs¶ã ªÜ¶l ¬íi µl«, ¬êi Î{í¶ã ca¶ã xmi cls Bì klCÎ. ªlõ« ¸lÝ uï¶ã ¬éÎ ¶ãô¬ ÎLp, cÊÎ ÎiÕ¶ã kle¶ ¶ãs¶, Låi B{« ópi Îlm võ« viÕÎ xs¶ã cls Uyɶ ÷li xe¬ vp lái: - ªiTu ca ¶{m¶ã hp¬ m¶ xe¬ lé ópi Îlm ¶Çy cg clN ¶ps viÕÎ l{ vp cg ¶ÐÎ ¶ps cs¶ã l«y kla¶ã? Uyɶ ÷li cǬ ópi Îlm hT¶ xe¬ ¬éÎ hCÎ Låi c{êi ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 6. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -246- - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã qun ÎlËÎ hp v¨¶ vâ Îsp¶ Îpi. ¸lM¶ã l«y Î{í¶ã ca¶ã cg vui h߶ã cls Îai ópi Îlm ¶Çy l«y kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ ÎLn hêi: - ¸lN Îai xÊu hS¬. ®pi Îlm ¶Çy hp Îai BC¶l cuéc víi «¶l ó¹¶ ki« ¬p viÕÎ L« Bg Îlai. Xi¶ ca ¶{m¶ã Bõ¶ã cls ¶ã{êi klCc ÎLa¶ã ÎlÊy, klái ¶ã{êi Ϋ clT c{êi. Uyɶ ÷li cC¬ m¶, ãʵ ópi Îlm Bg óá vps Îbi Låi Bi vps ¶lp ÎLs¶ã. ªlõ« ¸lÝ lái Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni L»¶ã: - ¸öu V{m¶ã cö «¶l BÕ¶ hiT¶ h¹c víi ªps ÏCs ªluǶ BÉ Îl{m¶ã h{î¶ã viÖc cli? Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni b í kla¶ã dC¬ ¶gi. ªlõ« ¸lÝ h¹i ¶gi: - Võ« Låi clb¶ã Ϋ B∙ BC¶l cuéc, vp «¶l cg ÎlS¶ã Îai B©u? Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni cbi BÇu klH BCµ: - Vâ ¶ãlÖ cñ« Î{í¶ã ca¶ã qun ÎlËÎ ki¶l ¶ã{êi. ªõ ¶lá Îíi ãiê cl{« lÒ ÎlÊy qu«, vp cò¶ã cl{« lÒ ¶ãle qu«. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - A¶l Îlö Lê vps x{m¶ã o{ê¶ Îlø l«i ë µlÝ« d{íi vb óT¶ ÎLCi Îlö xe¬? Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ¶ãle hêi Lê vps clç Bg, ãiùÎ ¬×¶l oî l∙i vp ¶gi: - ¸lç Bg ÎT hiÖÎ kla¶ã ÎlÊy Bí¶ B«u ã× cn? ªlõ« ¸lÝ h¹i ¶gi: - A¶l h¹i Lê µlÝ« h{¶ã óT¶ µlni xe¬? Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni võ« Bô¶ã Ϋy vps clç Bg óç¶ã Lb hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã Låi ¶gi hp¬ o«s óT¶ ¶Çy h¹i B«u ÎlÕ? ªlõ« ¸lÝ ¬Ø¬ c{êi ¶gi: - ªlÕ Îl× µlni Låi. ¸lp¶ã LgÎ ¬éÎ clж ¶{íc võ« uï¶ã, ãië ¬éÎ cuï¶ oCcl ÎLT¶ óp¶ L« Bäc, óá ¬Æc Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni, kla¶ã Îl̬ ¶ãg ¶ãp¶ã ã× BÕ¶. rbc ¶Çy Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni klg ¶ãlÜ quC, ¬uï¶ ë, kla¶ã µlni, ¬uï¶ Bi cò¶ã kla¶ã dC¬, ÎlËÎ hp ÎiÕ¶ Îlïi h{ì¶ã ¶«¶. ¼éÎ hCÎ o«u, ªlõ« ¸lÝ ¬íi ¶ãö¶ã BÇu hT¶ ¶gi: - A¶l vÓ¶ c߶ cl{« Bi {? Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ¬õ¶ã quC hiÒ¶ lái: - ª{í¶ã ca¶ã Îl« Îai BÊy p? ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - A¶l Îù BÕ¶ kla¶ã ds Îai ¬êi «¶l, vËy ¶«y «¶l Bi Îai cò¶ã kla¶ã ãiN «¶l B©u. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni cn ¬õ¶ã, hiÒ¶ Bø¶ã dËy vp ¶gi: - ªai kla¶ã dC¬ quT¶ m¶ Î{í¶ã ca¶ã. ªlõ« ¸lÝ ãËÎ BÇu, h¹i cbi xuï¶ã ÎiÕµ Îôc Bäc oCcl ¶l{ Îl{ê¶ã. Y oë Bi L« cö« ãiN« cg ¶ã{êi cn¶ ÎLë, ¶T¶ BÈy cö« oæ µli Îl©¶ L« ¶ãspi, qu«y BÇu h¹i ¶l׶, ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 7. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -247- vÓ¶ Bäc oCcl, kla¶ã cg vt Îles Buæi, ÎLs¶ã h߶㠬íi yT¶ Ω¬, ¶lny hT¶ ¬Ci ¶lp cl¹y ÎlM¶ã. ªlÊy ªlõ« ¸lÝ cøu cl« ¬×¶l ÎlsCÎ klái Ϋi ¶¹¶, Uyɶ ÷li cn¬ Bé¶ã va cè¶ã. rbc Êy, ÎLêi B∙ oSµ oC¶ã, ¶p¶ã vÓ¶ c߶ Îløc, ÎlÊy ÎLs¶ã on¶l cg C¶l oC¶ã B̶, óiÕÎ ªlõ« ¸lÝ cl{« Bi ¶ãñ, hiÒ¶ o«i Îú ¶N hp¬ ¬Êy ¬g¶ Biɬ Ω¬ Låi ¶p¶ã ó{¶ã vps cls clp¶ã ¨¶. ªlÊy ªlõ« ¸lÝ B«¶ã Bäc cuï¶ ÏC¶ Îl{, ¶p¶ã ¶gi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã c߶ cl{« Bi ¶ãlØ {? Xi¶ dè¶ã clbÎ Biɬ Ω¬ ¶Çy. ªlõ« ¸lÝ Bø¶ã dËy cC¬ m¶ vp ¶gi: - ¸a ¶{m¶ã Bi ¶ãlØ Bi, Bõ¶ã ÎiÕµ Îai ¶N«. ªai c߶ µlni ë h¹i B©y clê Bîi ¬éÎ ¶ã{êi... Võ« ¶gi Îíi B©y, B∙ cg ¬éÎ ¶ã{êi ¶lny qu« cö« oæ vps, Uyɶ ÷li ãiùÎ ¬×¶l ¶l׶ kü ¬íi l«y ¶ã{êi Bg hp Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni. ¸bi BÇu clps Uyɶ ÷li xs¶ã, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ÎiÕ¶ BÕ¶ ÎL{íc ¬ÆÎ ªlõ« ¸lÝ quú xuï¶ã vp ¶gi: - ViT¶ «¶l lè¶ã, ÎiÉu ¶l©¶ B∙ óiÕÎ hçi Låi. Xi¶ «¶l lè¶ã cøu víÎ cls ÎiÉu ¶l©¶ klái clÕÎ! ªlõ« ¸lÝ ãim Ϋy L« Bì, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni cø quú kla¶ã clÞu Bø¶ã dËy, Låi klȶ klsn¶ ¶gi: - ªõ ¶«y ÎLë Bi, ÎiÉu ¶l©¶ ¶løÎ BÞ¶l lïi cni. Xi¶ ViT¶ «¶l lè¶ã xC hçi cls. Uyɶ ÷li Bø¶ã c¹¶l ÎLï ¬SÎ hT¶ ¶l׶, ¶ã¹c ¶liT¶ kla¶ã liÉu. ¸lØ ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ l«y Ϋy dè¶ã oøc lÊÎ hT¶ ¬éÎ cCi, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni hé¶ ¶ã{îc vÒ µlÝ« o«u ¬éÎ v߶ã. “§è¶ã” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, y B∙ ¶ãåi µlÖÎ xuï¶ã BÊÎ, Låi Lê Ϋy vps o{ê¶ óT¶ ÎLCi vp µlÝ« o«u h{¶ã, vt ¬ÆÎ lí¶ lë. Y h¹i ʶ ¬¹¶l vps ãiN« ¶ãùc, óç¶ã c«u ¬py óuå¶ LÇu. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - A¶l cg liÉu kla¶ã? ¸g hp ¶ã{êi Îla¶ã ¬i¶l h«¶l hÑ, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ¬íi B{îc ¸öu V{m¶ã cls hp oø ãin, ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ ¶gi ¶l{ vËy, y oùc ¶ãlÜ h¹i, liÉu ¶ã«y Îøc Îl×, hiÒ¶ ¶gi: - ViT¶ «¶l lè¶ã ¬uï¶ lái BiÒu ã×, ÎiÉu ¶l©¶ xi¶ ¶gi ÎlËÎ ¶ã«y. ®iÕÎ l«i ¶ã{êi ¶gi cluyÖ¶ cm ¬ËÎ B¹i où, Uyɶ ÷li véi cCs hui. ªl× L«, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni Lêi klái ¶lp lä ªiTu, cl¹y ÎlM¶ã vÒ klCcl o¹¶, cëi Cs L« xe¬, ÎlÊy ÎL{íc ¶ãùc cg ¬éÎ dÊu vÕÎ Bá, Îs ó»¶ã Bå¶ã ÎiÒ¶, Lê ¬g vps kla¶ã ÎlÊy B«u Bí¶ ã× cn. ¸ß¶ clç d{íi ¶Ccl cg ó« Biɬ Be¶ ó»¶ã l¹Î BËu Îl× B«u Bí¶ va cè¶ã. rbc Êy, y ¬íi l«y, kli BÊu oøc óÞ Bïi µl{m¶ã BC¶l óÞ Îl{m¶ã ¬p kla¶ã l«y. Y hiÒ¶ ¶ãåi xÕµ ó»¶ã ÎL߶, BiÒu klÝ µln¶ ¶ãuyT¶, v˶ dô¶ã ¶éi ca¶ã. ÷ãê B©u, y võ« ¶lÞ¶ lmi ¬éÎ cCi, d{íi ¶Ccl B∙ B«u ¶l{ d«s cSÎ, véi ¶»¬ ÎlM¶ã xuï¶ã, ¬íi ÎlÊy Bì B«u. ªlö hiÒ¶ ó« hǶ, BÒu B«u ¶l{ ÎlÕ cn, y ¬íi oùc ¶lí L« ÎLs¶ã vâ ÎluËÎ cg ãäi hp Ïç¶ ªliT¶ ¸a¶ã. ªlø vâ ¶Çy cg ÎlÉ ¬{î¶ oøc kt BÞcl BC¶l h¹i kliÕ¶ kt BÞcl óÞ Îl{m¶ã kla¶ã l«y óiÕÎ ã×. ÷Õu kt BÞcl BÉ yT¶ kla¶ã clN«, clØ ÎLs¶ã ¬éÎ ÎL¨¬ ¶ãpy hp vÕÎ Îl{m¶ã o{¶ã hT¶ clÕÎ hiÒ¶. Y cp¶ã oî, hiÒ¶ ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷ãspi ªlõ« ¸lÝ L«, kla¶ã «i cg ÎlÉ cøu ¶æi.” V× vËy, y h¹i µlni qu«y ÎLë h¹i. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 8. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -248- - ÷ã{êi «¶l B∙ óÞ Îl{m¶ã l«i clç. ¸lç ÎlÊy B«u Bí¶, Îai B∙ clN« klái cls Låi. ¸ß¶ ¬éÎ clç kla¶ã B«u, ó« ÎlC¶ã o«u, vÕÎ Îl{m¶ã ÎT Bg h«¶ Lé¶ã BÕ¶ ÎLCi Îi¬, «¶l oH lÕÎ Îlä! Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni vCi h¹y BÇu cl¹¬ BÊÎ “cå¬ céµ”, ªlõ« ¸lÝ ¶ãliT¬ ¶ÐÎ ¬ÆÎ ¶gi: - A¶l ¶ïi ãiCs cls ãiÆc, ¶l˶ kt Îlè hp¬ cl«, Îéi Bg kla¶ã o«s du¶ã Îlø B{îc. ªai ¬uï¶ lái «¶l cg ¬uï¶ BCi Îéi h˵ ca¶ã kla¶ã? Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ø« ¶{íc ¬SÎ ¶gi: - ªõ kli ÎiÉu ¶l©¶ hp¬ viÖc ¶Çy cg hbc BT¬ kluy« Îù vʶ h{m¶ã Ω¬, cò¶ã cn¬ ÎlÊy cg hçi víi ÎiÒ¶ ¶l©¶, ¶lôc ¬¹ Îæ ÎiT¶. ¸lØ v× ¬éÎ viÖc ¶¨¬ ¶ä, då¶ ÎiÉu ¶l©¶ vps B{ê¶ã cè¶ã ¬íi clÞu hp¬ ¶l{ vËy. ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy y cg vt lïi hçi ¨¶ ¶¨¶ ÎlËÎ, ¬íi lái: - A¶l l∙y Bø¶ã dËy, ¶ãåi xuï¶ã ãlÕ Îls¶ã Îln ¬p ¶gi. Ai då¶ «¶l vps cs¶ B{ê¶ã cè¶ã? Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni BCµ: - rp Pli ªliT¶ ¼« ÷N ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ vp Quy ÷lÞ ÷{m¶ã cñ« µlCi Ïs« ¾m¶. ªlÊy y ¶gi ¶l{ vËy, ªlõ« ¸lÝ ¶ã¹c ¶liT¶ va cè¶ã, véi lái: - ¸Ci ã×? rp ÎlÇy ÎLß clÞ Î« {? Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni óiÕ¶ oSc ¬ÆÎ lái: - ViT¶ «¶l lè¶ã que¶ óiÕÎ ÎlÇy ÎLß ¶g l«y o«s? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - Võ« Låi Îai c߶ BÊu víi lä ¶N«. ÷ãle clp¶ã ¶gi ¶l{ vËy, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni võ« ¬õ¶ã võ« hs. Y hs v× l«y Îi¶ ¶ã{êi Bg ë ÷«¬ Ki¶l, clØ oî ãƵ ãì däc B{ê¶ã hp ¶ãuy liɬ BÕ¶ ÎC¶l ¬¹¶ã ¶ã«y. Y ¬õ¶ã hp ªlõ« ¸lÝ ¬éÎ ¶ã{êi ón¶ h∙¶l c«s c{ê¶ã ¶l{ vËy, h¹i hp BÞcl Îlñ cñ« kt Îlè ¬×¶l. Y hiÒ¶ ¶gi: - Ï«i ¬ô Bg ón¶ h∙¶l c«s c{ê¶ã hS¬ ¶l{¶ã Îai quyÕÎ clb¶ã kla¶ã µlni hp BÞcl Îlñ cñ« ViT¶ «¶l lè¶ã B©u. ªlÇy ÎLß ¶gi Îlñ Bs¹¶ Béc Cc hS¬. ViÖc ã× clb¶ã cò¶ã dC¬ hp¬. ViT¶ «¶l lè¶ã ¶T¶ cȶ Îl˶ Îl× lm¶. Ïõ ¬éÎ ÎiÕ¶ã, ªlõ« ¸lÝ h¹i lái: - ª¹i o«s ÎlÇy ÎLß clb¶ã h¹i Cµ óøc «¶l ¶l{ vËy? Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ÎLǬ ¶ã©¬ ãi©y µlbÎ ÎLn hêi: - ªiÉu ¶l©¶ kla¶ã dC¬ ¶gi dïi. ªiÉu ¶l©¶ vï¶ dÜ hp¬ ãiÆc óÉ ë ¶ãspi klmi Îضl ¾m¶ §a¶ã. ¸g ¬éÎ ¶ã{êi «¶l e¬ kÕÎ ¶ãlÜ« ¬T oSc Bѵ cñ« ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶. ÷lê ¶ã{êi BC¶l ÎiÕ¶ã, ¶g kla¶ã ¶l˶ hêi ¶ã{êi Ϋ Îl× Îlai, clM¶ã ¶gi clM¶ã L»¶ã, BÕ¶ cSÎ l«i Ϋi ¶ãlÜ« luy¶l Îai. ªiÉu ¶l©¶ ÎlÊy vËy ÎLs¶ã h߶㠵lÓ¶ uÊÎ, lѶ cè¶ã ¬Êy clôc «¶l e¬ óSc cgc ¶g vÒ, BÞ¶l е ¶g hÊy ¶ãlÜ« luy¶l ÎiÉu ¶l©¶. ÷ãê B©u, o{ ¬Óu ¶g Quy ÷lÞ ÷{m¶ã Buæi Îles Îíi, ãiÕÎ clÕÎ ¶ãlÜ« luy¶l ÎiÉu ¶l©¶ cè¶ã ÎÊÎ cn cCc ó¹¶ klCc. ¼«y ÎiÉu ¶l©¶ ¶l«¶l cl©¶ ¬íi ÎlsCÎ klái Ϋi Ccl. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 9. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -249- ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - Ïä« Êy Îù «¶l ã©y ¶T¶ BÊy clí. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni BCµ: - ªiÉu ¶l©¶ cò¶ã óiÕÎ viÖc Bg hp¬ hç ¬∙¶ã quC, ¬íi ã©y ¶T¶ lä« hí¶ ¶T¶ ÎlsCÎ Îl©¶ klái clÕÎ, ÎiÉu ¶l©¶ cò¶ã kla¶ã dC¬ hé diÖ¶. Ï«i ¬ô Bg kla¶ã óiÕÎ «i cls clb¶ã l«y Îi¶ quT quC¶ cñ« ÎiÉu ¶l©¶, clb¶ã BÕ¶ ¶mi ãiÕÎ clÕÎ óp ¬Ñ ÎiÉu ¶l©¶ B∙ ¶ãspi óny ¬{mi vp c߶ ãiÕÎ cn vî hÓ¶ l«i Bø« cs¶ cñ« ÎiÉu ¶l©¶. ÷ãlÜ« hp clb¶ã ãiÕÎ o¹cl Îsp¶ ãi« cñ« ÎiÉu ¶l©¶. ªlÊy y võ« kÉ võ« klgc, ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ y ¶gi ÎlËÎ, ãËÎ BÇu vpi cCi, Îá vt B∙ Îi¶. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ¶gi ÎiÕµ: - ÷Õu BC¶l Îl× ÎiÉu ¶l©¶ kla¶ã BC¶l ¶æi ÎlÇy ÎLß ¶g. ÷l{¶ã ¬ïi Îlè ¶Çy kla¶ã ÎLn B{îc Îl× clÞu o«s ¶æi... V× vËy ÎiÉu ¶l©¶ lÕÎ cCcl ¬íi hT¶ riTu §a¶ã µlß ¸öu V{m¶ã... ÷gi Îíi B©y, y võ« µlÓ¶ uÊÎ, võ« B«u h߶ã, ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - Ïä ãiÕÎ ¬Ñ, vî, vp cs¶ «¶l Îuy lmi quC BC¶ã ÎlËÎ ¶l{¶ã cò¶ã Îù «¶l ¬p ¶T¶ ÎL{íc. Vn h¹ viÖc Bg hp Î{ Îlè, o«s «¶l h¹i cg ÎlÉ BÇu lp¶ã PliT¶ ®«¶ã c«¬ clÞu hp¬ ÏC¶ ãi«¶ ¶l{ ÎlÕ? Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni BCµ: - ®©y ãiê ÎiÉu ¶l©¶ clØ cÇu ViT¶ «¶l lè¶ã ÎLn lé ¬ïi Îlè Bg cls, ¬uï¶ o«i ÎiÉu ¶l©¶ hp¬ ã×, ÎiÉu ¶l©¶ vui h߶ã Îu©¶ Îles. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ®Cs Îlè {? §êi ¶Çy «¶l klái ¬s¶ã. V× Quy ÷lÞ ÷{m¶ã vâ ca¶ã LÊÎ ãiái. ªai cò¶ã kla¶ã µlni BÞcl Îlñ cñ« ¶p¶ã. A¶l ¬«u ¬«u lïi cni, hp¬ h¹i ¬éÎ ¶ã{êi h{m¶ã ÎliÖ¶. ¸ß¶ viÖc ¸öu V{m¶ã o«i «¶l Bi ãƵ ªps ªlCi GiC¬ hp¬ ã×. rbc ¶Çy, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni kla¶ã dC¬ ãiÊu diÕ¬ ¶N«, kÉ lÕÎ où ÎlÉ cls ªlõ« ¸lÝ ¶ãle. ªl× L« §« ÷lÜ ¸æ¶ lѶ ªps ªlCi GiC¬ hp¬ ¶éi ø¶ã vp kli qu©¶ ªl«¶l BC¶l Îíi cö« Îlp¶l ®Sc Ki¶l, ªps ªlCi GiC¬ µlni ¬ë cö« Îlp¶ L« liÕ¶ Îlp¶l. ÷ãle y kÉ xs¶ã, ªlõ« ¸lÝ ¬õ¶ã ÎlǬ hiÒ¶ lái: - A¶l ¬uï¶ cni Îp quy clC¶l kla¶ã? Ï«y hp Bp¶l clÞu ó« ÎlC¶ã o«u clÕÎ v× vÕÎ Îl{m¶ã ¶ä. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni BCµ: - ViT¶ «¶l lè¶ã BiÒ¬ clØ cls ÎiÉu ¶l©¶ ¬éÎ cs¶ B{ê¶ã Bi, cg klCc ã× µlô ¬Óu ÎCi o«¶l cñ« ÎiÉu ¶l©¶. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ªlai B{îc. VËy «¶l l∙y Îles Îai hp¬ Îèy Î߶ã cls Îai. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni cn ¬õ¶ã, quú oôµ xuï¶ã BÊÎ h¹y ó« h¹y. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ªõ ãiê ÎLë Bi, «¶l Bõ¶ã cg ãäi Îai hp «¶l lè¶ã lns lC¶ ¶N«. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni BCµ: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 10. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -250- - V©¶ã, Îai xi¶ kTu ¶ãpi hp Î{í¶ã ca¶ã. ÷gi xs¶ã, y ¬õ¶ã ÎlǬ, óô¶ã ¶ãlÜ: “ª« cø Îles lÇu ¶ã{êi. ®©y ãiê kla¶ã c߶ oî Quy ÷lÞ ÷{m¶ã vp ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ BÕ¶ l∙¬ l¹i ¶N«. ®« ÎlC¶ã o«u, vÕÎ Îl{m¶ã cñ« Ϋ cg hp¬ ¶ãuy ÎÊÎ ¶liT¶ ¶ã{mi cò¶ã µlni clN« cls Ϋ.” ÷ãlÜ Bs¹¶, y cn¬ ÎlÊy ÎLs¶ã ¶ã{êi kls«¶ klsCi vp Îضl ÎCs lm¶ hbc hp¬ ÏC¶ ãi«¶ ¶liÒu. ®Ë¶ ouïÎ ¬éÎ BT¬ ÎL{ê¶ã, ªlõ« ¸lÝ B∙ ÎlÊy ¬ÖÎ hiÒ¶ vps ¶lp ÎLs¶ã Bi ¶ãñ vp c߶ cls Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ¶ãñ clu¶ã ¬éÎ µl߶ã. ªlÊy ªlõ« ¸lÝ Îݶ ¶liÖ¬ ¬×¶l ¶l{ vËy, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni h¹i cp¶ã cn¬ Bé¶ã ÎlT¬. ÷ãñ BÕ¶ ãiN« ÎL{«, ªlõ« ¸lÝ ¬íi Îløc dËy, võ« Lö« ¬ÆÎ xs¶ã, B∙ ÎlÊy ¼éc ª«¶ã cǬ óp¶ cê, ªl«¶l ªl«¶l ó{¶ã qu©¶ cê ó{íc vps. ªl«¶l ªl«¶l c{êi ¶gi: - §Õ¶ hbc ¶Çy «¶l ¬íi dËy. §¹s ÎL{ë¶ã clê «¶l B∙ h©u hS¬ Låi. ÷ps ¬«u BC¶l cê Bi. ªlõ« ¸lÝ B{« ¬SÎ ¶l׶ ªl«¶l ªl«¶l óç¶ã ¶liT¶ c{êi kl×. ªlõ« ¸lÝ võ« c{êi võ« lái: - A¶l c{êi cCi ã× ÎlÕ? ªlõ« ¸lÝ võ« c{êi võ« BCµ: - ¸lSc B¹s ÎL{ë¶ã B∙ ¶l˶ hêi cls clb cCi ã× µlni kla¶ã, clb ¬íi clÞu klg ¶l{ vËy vp Î׬ Îai BC¶l cê Îl«y clb µlni kla¶ã? ªl«¶l ªl«¶l c{êi ¶gi: - §¹s ÎL{ë¶ã clØ d¹y e¬ cg ¬a¶ vâ Îlai ¶lu¶ã ¬a¶ vâ Bg ÎlǶ diÖu hS¬. ÷ã{êi klCc Bʬ ¬×¶l ¬éÎ quyÒ¶, BC ¬×¶l ¬éÎ c{íc, ¬×¶l cg ÎlÉ Îles Buai lä kliÕ¶ lä kla¶ã o«s BC vp BC¶l ÎLb¶ã. ªlõ« ¸lÝ ¶l׶ ÎLé¬ ¼éc ª«¶ã, ÎlÊy a¶ã Ϋ BÉ l«i qu©¶ cê ÎLS¶ã vps l«i ãgc, Ϋy cǬ ¬éÎ qu©¶ cê ÎLS¶ã, ãâ vps óp¶ cê, ¬Ø¬ c{êi. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “ªïi la¬ ¶«y vî clå¶ã ÷lÞ o{ luy¶l lѶ ãƵ ¬ÆÎ ë Vò Ïs« §pi. ª« kla¶ã Bi kla¶ã B{îc, xe¬ ÎlCi Bé cñ« ¶lÞ o{ ÎÈu, kla¶ã L« Ϋy BC¶l kla¶ã yT¶ ¶l{¶ã Ϋ kla¶ã ÎlÉ BC¶l ÎlËÎ víi lä B{îc. ÷lÞ o{ luy¶l ¶æi ÎiÕ¶ã hp va BÞcl ÎlǶ quyÒ¶ dè¶ã Îsp¶ hùc L« BC¶l, Ϋ cl{« clSc B∙ ÎlS¶ã. ÷Õu Ϋ ¶l{ê¶ã ¶lÞ¶, cg hH óÞ ÎLä¶ã Îl{m¶ã, Îlˬ clÝ hm BÔ¶l ¬éÎ clbÎ, c߶ Îsi ¬¹¶ã hp klCc. ®©y ãiê B¹s ÎL{ë¶ã clÞu ÎLuyÒ¶ vâ ¶ãlÖ cls ¶p¶ã, Ϋ clSc ÎlÉ ¶ps cò¶ã cg ý ã× B©y.” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã hiÒ¶ ¶gi: - ¸lb ¬uï¶ ¶lê Îai BC¶l cê lé cò¶ã B{îc ¶l{¶ã clb µlni d¹y h¹i Îai ¬a¶ vâ Bg. ªl«¶l ªl«¶l c{êi ¶gi: - A¶l ¶py klÐs ÎlËÎ, kla¶ã cg ó«s ãiê clÞu ÎliÖÎ Îlßi cli. Ï«i ¶ã{êi ¶gi Bè« vpi c©u Låi ªlõ« ¸lÝ ¶ãåi BC¶l cê víi ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶. ¡¶ xs¶ã cm¬ ÎL{«, ªlõ« ¸lÝ vp ªlai ªlu ¾m¶ ¶gi cluyÖ¶ Îlêi cuéc. rbc ¶Çy ªlõ« ¸lÝ ¬íi ¶«y ¾Ê¬ V{m¶ã B∙ ¬é B{îc ¶liÒu qu©¶ vp cò¶ã B{îc cn h߶㠶ã{êi oö« os¹¶ ¬éÎ ¶ãpy ãǶ B©y BC¶l vps ®Sc Ki¶l. ªl«¶l ªl«¶l L« liÖu ãäi L« ¶ãspi, ªlai ªlu ¾m¶ ÎLa¶ã ÎlÊy c{êi ¶gi: - ®¹¶ cñ« cËu ãäi cËu BÊy, ¬«u Bi L« Bi. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 11. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -251- ªlõ« ¸lÝ xÊu læ ¬ÆÎ Bá óõ¶ã, kla¶ã ÎiÖ¶ Bø¶ã dËy Bi, ªlai ªlu ¾m¶ hiÒ¶ Bø¶ã dËy Bi L« ¶ãspi ÎL{íc, ªl«¶l ªl«¶l cl¹y vps c{êi ¶gi: - ¼«u ¬«u L« B©y, e¬ óns ¬a¶ vâ cñ« B¹s ÎL{ë¶ã d¹y cls «¶l l«y. Kla¶ã liÉu ι o«s hbc a¶ã Ϋ d¹y e¬ cln liÉu ã× cn. ¤¶ã Ϋ ¶gi: ÷Õu e¬ kla¶ã liÉu ¶ã«y Îl× cø cï ¶lí hÊy Låi dǶ dǶ oH liÉu. E¬ oî BÉ hCÎ ¶N« e¬ quT¶ ¬ÊÎ. ÷gi Bs¹¶, ¶p¶ã Be¬ ¬iÕ¶ã vâ kli¶l ca¶ã “®Ccl ®iÕ¶ Quû n¶l” (®g¶ã ¬« ÎL¨¬ óiÕ¶) kÉ h¹i cls ªlõ« ¸lÝ ¶ãle. Ïåi ë ¶bi Ïs« ¾m¶, ¼éc ª«¶ã cl{« d¹y ¬a¶ vâ ÎuyÖÎ ÎCc ¶Çy cls ªlõ« ¸lÝ hp v× hbc Êy vâ ¶ãlÖ cñ« ªlõ« ¸lÝ l∙y c߶ ¶s¶ ¶íÎ, läc B{îc cò¶ã va dô¶ã, vp cò¶ã cl{« clSc B∙ liÉu. V× vËy ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ ¬íi kla¶ã ÎLuyÒ¶ cls. rǶ ¶Çy ¬{î¶ ªl«¶l ªl«¶l ãiC¶ ÎiÕµ ÎLuyÒ¶ cls clp¶ã. Vâ ¶ãlÖ Îuy kla¶ã B{îc Îi¶l xns, ¶l{¶ã ªl«¶l ªl«¶l ¶lê cg ÎLÝ ¶lí lm¶ ¶ã{êi h¹i ÎlT¬ Îi¶l kla¶, óiÕÎ ¼éc ª«¶ã ÎLuyÒ¶ cls ¬×¶l hp ãin, ¬p ÎLuyÒ¶ cls ªlõ« ¸lÝ hp ÎlËÎ. ÷T¶ hbc Bg, ¶p¶ã cø cï ¶lí Îõ klÈu quyÕÎ, lp¶l Bé¶ã, Ϋy cl©¶, Îl©¶ µlCµ, v©¶ v©¶. ÷p¶ã BÒu ¶lí Îluéc kla¶ã ogÎ ¬éÎ ÎÝ ¶ps. ®©y ãiê ¶p¶ã Bäc h¹i ¶ãuyT¶ v¨¶ kÉ h¹i vp óiÉu diÔ¶ cls ªlõ« ¸lÝ xe¬. ¸lp¶ã ¬õ¶ã Lì va cè¶ã, h˵ Îøc h∙¶l léi ¶ã«y, h¹i óSÎ ªl«¶l ªl«¶l a¶ h¹i ¬éÎ hǶ ¶N«. ¸g ¬éÎ vpi clç ªl«¶l ªl«¶l ¶ãê ¶ãî hiÒ¶ Bi lái h¹i ¼éc ª«¶ã. ¾«u kli Bg, ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ huyÖ¶ Î˵ ¶ã«y ë ÎLs¶ã on¶l. ¸lp¶ã óiÕÎ vâ ¶ãlÖ cñ« ¶lÞ o{ c« vp o{ ÎÈu Îi¶l xns ÎuyÖÎ hu©¶. ÷¨¬ x{«, o{ µlôc B∙ ¶gi cls clp¶ã l«y L»¶ã: “§¹i o{ luy¶l cñ« cs¶ ÎC¶l l«y ls¹Î kT ¶T¶ lmi kЬ vN¶ã clSc. ¸ß¶ ¶lÞ o{ luy¶l ÝÎ ¶gi Îl©¬ ÎLǬ ¶T¶ vN¶ã clSc lm¶.” ÷l{ vËy Îl× vâ ¶ãlÖ cñ« ¶lÞ o{ luy¶l c߶ ãiái lm¶ B¹i o{ luy¶l, ¶Õu Ϋ dè¶ã ¬iÕ¶ã vâ ¬íi ¶py ¬p Bïi BÞcl cln oî BÞcl kla¶ã ¶æi. ¸lp¶ã cï ca¶ã ¶ãlÜ ¶ãîi ¬éÎ hCÎ h©u, óç¶ã oùc ¶lí hbc o{ µlô ¬íi d¹y vâ, cg d¹y cls clp¶ã ¬éÎ µls vâ “ªl˵ §s¹¶ ¸È¬”, ¬p clp¶ã cï lÕÎ oøc cò¶ã kla¶ã o«s ¶S¬ ¶æi v¹Î Cs cñ« o{ µlô, qun ÎlËÎ ÎLs¶ã Bg Îi¶l diÖu va cè¶ã. ¼a¶ vâ “®Ccl óiÕ¶ quû n¶l” cñ« ¼éc ª«¶ã B¹s ÎL{ë¶ã, Îuy B∙ ¶l«¶l ¶lѶ cùc Biɬ ¶l{¶ã c߶ liÒ¶ kla¶ã Bñ ÎLǬ lËu, ¶Õu Be¬ lç¶ lîµ víi kli¶l ca¶ã cñ« ¬a¶ µlCi clp¶ã, ¶l{ vËy cg µlni B∙ kiT¬ cn oë ÎL{ê¶ã cñ« l«i µlCi kla¶ã? ¸lp¶ã vps Îl{ µl߶ã Bg¶ã kݶ cö« h¹i, ¶ãåi xÕµ ó»¶ã ÎL߶ ¶ãlÜ ¶ãîi, ¬éÎ cliTu ¬éÎ Îløc BÒu ¶ãliT¶ cøu c©¶ ¶lSc kü h{ì¶ã. ªÊÎ cn ¬äi ¶ã{êi BÉ cls clp¶ã huyÖ¶ Î˵, kla¶ã «i vps quÊy ¶liÔu cn. ¸ls Îíi ãiê ªl©¶, ªlõ« ¸lÝ B∙ lsp¶ Îsp¶ ¶ãlÜ L« B{îc ¬a¶ vâ ¬íi, vp clSc clS¶ hp Îl˵ µlǶ lsp¶ lns. ¸lp¶ã Be¬ L« huyÖ¶ Î˵ Îlö, vp ¶lê Uyɶ ÷li ¬êi ¬{êi vÞ o{ luy¶l BÖ vps, ¬çi ¶ã{êi xCcl ¬éÎ Îlè¶ã ¶{íc Bø¶ã clu¶l qu«¶l huyÖ¶ vâ ÎL{ê¶ã, clp¶ã Bø¶ã ë ãiN« L« liÖu ¬éÎ cCi, «i ¶Êy BÒu ιΠ¶{íc vps. ¸lp¶ã ¶lny ¶lgÎ huå¶ cbi, ÎLC¶l §a¶ã ¶Ð ª©y. ¸lê ¬Êy Îlè¶ã ¶{íc B∙ ιΠlÕÎ, clØ cg Ϋy Cs óT¶ µlni vp cl©¶ ÎLCi lmi óÞ {íÎ Îlai. ¼äi ¶ã{êi BÒu xb¬ h¹i ¬õ¶ã clp¶ã B∙ oC¶ã ιs ¬éÎ ¬a¶ vâ ÎuyÖÎ kü ¬íi. ªLs¶ã kli clp¶ã huyÖ¶ Î˵, ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ ¶ãñ ÎlËÎ o«y hp¬ óé kla¶ã óiÕÎ ã×. ¸m¬ cliÒu xs¶ã, ªlõ« ¸lÝ BÞ¶l ¬éÎ ¬×¶l BÕ¶ “Vò Ïs« §pi” µlg {íc. ªiTu ¸a¶ã rÔ, ªiTu Uyɶ ÷li cè¶ã ¬uï¶ Bi BÉ ãini ÎlÝcl, ªl«¶l ªl«¶l cò¶ã ¬uï¶ Bi Îles BÉ ÎLî ÎL˶, ªlõ« ¸lÝ BÒu Îõ clïi cn. ªl«¶l ªl«¶l µlè¶ã ¬å¬ óÜu ¬Ðµ, Îá vt kla¶ã vui, ªlõ« ¸lÝ véi ãini ÎlÝcl: - Ïä hp o{ luy¶l, o{ ÎÈu cñ« Îai, v× la¬ ¶«y Îai clØ clÞu B߶ clí kla¶ã BC¶l h¹i. ªlÊy vËy ¶løÎ BÞ¶l clb ¶lÞ¶ kla¶ã ¶æi ÎÊÎ µlni ¶lb¶ã Ϋy vps, ¶l{ vËy cg µlni hp lá¶ã lÕÎ viÖc cñ« Îai kla¶ã? ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 12. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -252- - A¶l clØ ¶l{ê¶ã cls lä ó« ¬iÕ¶ã cò¶ã Bñ Låi, lp ÎÊÎ «¶l h¹i clÞu BC¶l Îíi cè¶ã hp¬ ã×? ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ªai ¬uï¶ dè¶ã ¬a¶ vâ clb d¹y Îai BÉ xe¬ lä BC¶l ¶æi Îai kla¶ã? ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - ÷Õu ÎlÕ Îai h¹i cp¶ã µlni Bi xe¬ ¬íi B{îc, Îai xi¶ lø« víi «¶l hp Îai kla¶ã ¶gi ¶ö« hêi, ¶l{ vËy «¶l B∙ ó»¶ã h߶ã cls Îai Bi cl{«? ªlõ« ¸lÝ c{êi ¶gi: - ¸lb ãin hp¬ Îl»¶ã c©¬ ÎlËÎ {? ªl«¶l ªl«¶l ãËÎ BÇu, ªlõ« ¸lÝ Bp¶l µlni cls ¶p¶ã Bi Îles. Ï«i ¶ã{êi vps ÎLs¶ã xi¶ µlе ¼éc ª«¶ã BÉ Bi, B¹s ¶l©¶ ¶ãñ o«y quC, ãäi ¬Êy ÎiÕ¶ã cò¶ã kla¶ã Îضl, vp ªlai ªlu ¾m¶ Îl× kla¶ã óiÕÎ Bi B©u. Ï«i ¶ã{êi ¬{î¶ l«i cs¶ ¶ãù« cñ« lä ªiTu BÉ cìi Bi, BÕ¶ c«¶l l«i ¬íi Îíi Vò Ïs« §pi. ÷l׶ xu¶ã qu«¶l kla¶ã ÎlÊy «i cn, óiÕÎ vî clå¶ã Quy ª©¶ ªlô cl{« Îíi, l«i ¶ã{êi xuï¶ã ¶ãù« ¶ãlØ ¶ãmi, clê Bîi ¶ö« clõ¶ã c«¶l, µlÝ« §a¶ã cg l«i óg¶ã Be¶ cl¹y BÕ¶ klH vç Ϋy l«i ÎiÕ¶ã, ªlõ« ¸lÝ cò¶ã vç Ϋy ÎLn hêi, ¬éÎ cCi óg¶ ¶ã{êi ¶gi L»¶ã: - ViT¶ o{ Îlbc B∙ Îíi BÊy p. ÷ãle ãiä¶ã ¶gi óiÕÎ ¶ã«y hp r{u ®éi ¾i¶l, ªlõ« ¸lÝ BCµ: - ªai ë B©y, clê Bîi o{ luy¶l vp o{ Îû. ¸lê BÕ¶ r{u ®éi ¾i¶l vp ¼«i KiÕ¬ Ïß« Bi Îíi ãǶ, B∙ ¶ãle ÎlÊy B»¶ã x« cg ãiä¶ã ¶gi h«¶l hn¶l h« hí¶: - Ï«y hS¬, qun ¶liT¶ B∙ Îíi Låi. rêi ¶gi võ« døÎ l«i óg¶ã ¶ã{êi B∙ Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ. ªl«¶l ªl«¶l ãiùÎ ¬×¶l ¶ãlÜ ÎlǬ: “ªl©¶ µlCµ cñ« l«i ¶ã{êi ¶Çy os h¹i ¶l«¶l ÎlÕ?” ¼«i KiÕ¬ Ïß« vp r{u ®éi ¾i¶l Bø¶ã o«¶ã l«i óT¶, l«i óg¶ã ¶ã{êi ki« ¬íi liÖ¶ l׶l, clݶã hp vî clå¶ã Quy ª©¶ ªlô, B»¶ã x« h¹i cg ¬éÎ óg¶ã ¶N« cl¹y Îíi. ªLa¶ã l׶l óg¶ã, ªlõ« ¸lÝ B∙ óiÕÎ hp Pli ªliT¶ ¼« ÷N ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶. Vâ ¶ãlÖ kЬ o{ µlô, o{ ¬Óu x«, vp Ϋy h¹i ½¬ Îl»¶ã óÐ, ¶p¶ã ¬íi cl¹y clˬ ¶l{ vËy. Quy ÷lÞ ÷{m¶ã h¹¶l hè¶ã ¶gi: - ViT¶ ãi« cò¶ã hp ¶ã{êi óiÕÎ csi ÎLä¶ã clN Îݶ BÊy ¶lØ? Vî clå¶ã Îai c߶ ¶liÒu viÖc ó˶, Bõ¶ã cg hp¬ ¬ÊÎ Îlêi ãiê, xi¶ oö« os¹¶ L« Ϋy Bi. ªlõ« ¸lÝ clSµ Ϋy vCi ¶gi: - Ïa¬ ¶«y ÎiÉu BÖ Îles hêi lѶ ¬p Îíi, hp BÉ Î¹ hçi o{ luy¶l, o{ ÎÈu, vÒ vô hp¬ ã∙y Îl«¶l kiÕ¬ cñ« o{ ÎÈu, hbc BÇu ÎlËÎ BÖ kla¶ã óiÕÎ, cg BiÒu ã× xbc µl¹¬, xi¶ l«i vÞ ¶É ¬ÆÎ o{ µlô ¬p B¹i h{î¶ã kls«¶ Îlø cls. Quy ÷lÞ ÷{m¶ã c{êi ¶l¹Î ¬éÎ Îiն㠶gi: - ¸Ëu cg µlni hp o{ BÖ cñ« clb¶ã Îai l«y kla¶ã cl{« «i cg ÎlÉ óiÕÎ B{îc, l∙y BC¶l vpi ¬iÕ¶ã B∙, cluyÖ¶ ã× BÉ o«u oH ¶gi. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 13. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -253- ªlõ« ¸lÝ cø ÎlsCi ÎlCc kla¶ã clÞu L« Ϋy. ªlÊy clp¶ã kliT¬ Îï¶, Quy ÷lÞ ÷{m¶ã cp¶ã yT¶ ÎLÝ hp clp¶ã oî ¶T¶ clSc hp ãin liÖu kla¶ã o«i, ¶p¶ã ãim óp¶ Ϋy ÎLCi hT¶ óæ clÐs xuï¶ã, ªlõ« ¸lÝ ¶ãn vÒ µlÝ« o«u ÎLC¶l, ãig óp¶ Ϋy h{íÎ qu« BÇu ¬òi. ªlõ« ¸lÝ ãiùÎ ¬×¶l óô¶ã ¶ãlÜ: “Kla¶ã ¶ãê clÞ Î« hp Bp¶ óp ¬p quyÒ¶ µlCµ hîi l¹i BÕ¶ ÎlÕ.” Quy ÷lÞ ÷{m¶ã ÎlÊy ÎlÕ BÇu BC¶l kla¶ã ÎLb¶ã, Ϋy µlni ¶S¬ quyÒ¶ BC¶l Îles hua¶, dè¶ã Îsp¶ ÎlǶ quyÒ¶ cñ« µlCi Ïs« ¾m¶. Víi quyÒ¶ µlCµ, ªlõ« ¸lÝ LÊÎ Îi¶l xns, clp¶ã óua¶ã Îlá¶ã l«i Ϋy xuï¶ã, BÉ Lâ L« quyÕÎ kla¶ã BC¶l h¹i. ÷ã{êi clp¶ã clØ klH ¶lÝcl ¬éÎ cCi, B∙ ÎLC¶l klái l«i ÎlÕ quyÒ¶ Bg. Quy ÷lÞ ÷{m¶ã BC¶l hiÒ¶ ¬{êi ¬Êy ¬iն㠶l{ vò ó∙s, ¶l{¶ã ªlõ« ¸lÝ BÒu ÎLC¶l klái cn. Quy ª©¶ ªlô Bø¶ã c¹¶l xe¬ cò¶ã µlni oë¶ ha¶ã dù¶ã Îgc ãCy, ÎLs¶ã h߶㠶ãlÜ ÎlǬ: “ªliÕu ¶iT¶ ¶Çy hîi l¹i ¶l{ vËy, kli¶l ca¶ã cñ« y lmi ãiï¶ã óæ¶ ¬a¶, ¶l{¶ã ÎLT¶ µl©¶ ¶ö« h¹i kla¶ã ãiï¶ã, l«y y hp ãi«¶ ÎÕ cñ« µlCi klCc hõ« dïi o{ µlô läc ÎLé¬ B{îc vâ ¶ãlÖ Îl{î¶ã Îlƶã cñ« ¬a¶ µlCi Ϋ cl¨¶ã?” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã cl¨¬ clb xe¬ xÐÎ Îl©¶ µlCµ l«i ¶ã{êi, clØ oî vî ¬×¶l óÞ Îlu«. Quy ÷lÞ ÷{m¶ã ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ kla¶ã BC¶l ÎLn h¹i, ¶ãlÜ ÎlǬ: “¼i kli¶l Îl{ê¶ã Ϋ ¶l{ vËy, Ϋ µlni cls ¬i óiÕÎ hîi l¹i cñ« Quy ÷lÞ ÷{m¶ã ¶Çy!” ÷ãlÜ xs¶ã, os¶ã quyÒ¶ cñ« ¶p¶ã ¶l{ ãig, cp¶ã BC¶l cp¶ã ¶l«¶l. V× óiÕÎ Bïi µl{m¶ã kla¶ã BC¶l ÎLn h¹i, ¶p¶ã kla¶ã cǶ BÒ µl߶ã Îlñ Îl©¶, cø viÖc BÉ ý Îʶ ca¶ã. ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy vËy ÎLs¶ã h߶ã kTu klæ, clp¶ã kla¶ã ¶ãê ÎlǶ quyÒ¶ cñ« Quy ÷lÞ ÷{m¶ã h¹i óiÕÎ lg« kla¶ h{ê¶ã ¶l{ vËy, h¹i ÎlT¬ ¶p¶ã clØ Îʶ ca¶ã, kla¶ã µlni ãiN ¬×¶l, ÎlÕ BC¶l cp¶ã ¬¹¶l ãʵ Bai, hbc ¶Çy clp¶ã ¬íi BÞ¶l ÎlǶ, ¶Õu v¹¶ ¶løÎ BÞcl kla¶ã ¶æi, Bp¶l µlni L« Ϋy BC¶l h¹i. ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ Bø¶ã c¹¶l clb ý Îles dâi ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ óua¶ã Îlá¶ã l«i Ϋy, ¬Æc cls o{ ¬Óu Îʶ ca¶ã ¶l«¶l ¶l{ vò ó∙s ¬p cò¶ã kla¶ã BC¶l ¶æi ¬éÎ ¬iն㠶ps cn. ÷p¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: “Dè o{ µlô ¬×¶l cg L« Ϋy cò¶ã cl{« clSc B∙ BC¶l ¶æi y óÞ Îl{m¶ã.” ¸p¶ã ¶ãlÜ ¶p¶ã cp¶ã ÎlÊy óùc ¬×¶l, hiÕc ¬SÎ ÎLa¶ã ÎlÊy ªl«¶l ªl«¶l Bø¶ã óT¶ B«¶ã klsCi clÝ, vt ¬ÆÎ lí¶ lë Î{mi c{êi, hiÒ¶ B{« ÎiÉu o{ BÖ B«¶ã ½¬ ÎLs¶ã Ϋy cls ¼«i KiÕ¬ Ïß« óÕ lé, LbÎ kiÕ¬ L« ¶lny xæ Îíi, ¬b« kiÕ¬ B©¬ ÎlM¶ã vps ¶ãùc ªl«¶l ªl«¶l. GiùÎ ¬×¶l oî l∙i, ªl«¶l ªl«¶l véi ¶lny o«¶ã óT¶ ÎLCi, v× ¶ãle hêi dƶ óns cñ« ªlõ« ¸lÝ ¶T¶ ¶p¶ã kla¶ã ¬«¶ klÝ ãiíi Îles. ®Þ ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ B©¬ hiÒ¶ ¬Êy kiÕ¬, ¶p¶ã cuï¶ã cn cl©¶ Ϋy. Vâ ¶ãlÖ B∙ kЬ Bïi µl{m¶ã h¹i ÎlT¬ Ϋy kla¶ã, ¶p¶ã clØ ÎLC¶l B{îc ¬Êy ¬iÕ¶ã BÇu, o«u Bg hp ãƵ liɬ hiT¶ ÎiÕµ. ÷ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã kTu Lb cñ« ¶p¶ã, ªlõ« ¸lÝ ¬uï¶ cl¹y o«¶ã cøu ãibµ ¶l{¶ã clp¶ã óÞ Quy ÷lÞ ÷{m¶ã v©y clÆÎ BC¶l ãʵ kla¶ã o«s ÎlsCÎ Îl©¶ ¶æi. Quy ª©¶ ªlô quCÎ ¬S¶ã ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ L»¶ã: - Kla¶ã B{îc Îæ¶ Îl{m¶ã BÕ¶ Îݶl ¬¹¶ã ¶ã{êi Ϋ! ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ BCµ: - Y hp cs¶ ÎL«i cñ« Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶. Y ¬íi hp Îlñ µl¹¬ ã©y L« Ϋi lä«. ªlÊy Bå BÖ ¶gi ¶l{ vËy, vp cò¶ã óiÕÎ Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ Ω¬ BÞ« Béc Cc, kla¶ã µlni hp ¶ã{êi h{m¶ã ÎliÖ¶, Quy ª©¶ ªlô hp¬ Îli¶l. ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ ÎlÊy o{ µlô kla¶ã ¶gi ã×, csi ¶l{ B∙ B{îc µlе, cp¶ã BC¶l kiÕ¬ µlCµ cp¶ã ¶l«¶l, cp¶ã ¬¹¶l, clØ ÎlÊy C¶l o«¶ã hʵ hge, l׶l ¶l{ oSµ ãiÕÎ B{îc ªl«¶l ªl«¶l BÕ¶ ¶mi. ªlÊy Î׶l ÎlÕ klȶ cʵ, ªlõ« ¸lÝ óç¶ã os¶ã µli l«i cl©¶, l«i Ϋy vÓ¶ óua¶ã Îlá¶ã ¶l{ ÎL{íc ¶l{¶ã cl©¶ ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 14. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -254- clp¶ã hiT¶ lsp¶ BC hiÒ¶ oCu ¬iÕ¶ã, ¶l{¶ã kli cl©¶ clp¶ã oSµ Bô¶ã BÕ¶ ¶ã{êi Quy ÷lÞ ÷{m¶ã, clp¶ã h¹i LbÎ cl©¶ h¹i. V× vËy Quy ÷lÞ ÷{m¶ã B∙ µlni ãiùÎ hèi hiT¶ ÎiÕµ. ÷l©¶ dÞµ Bg ªlõ« ¸lÝ ¶lny xæ h¹i BÞ¶l dè¶ã l«i ¶ãg¶ Ϋy ÎLCi Biɬ vps yÕu luyÖÎ µlÝ« o«u h{¶ã vp BÞ¶l c{íµ klÝ ãiíi cñ« ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶. ÷ãê B©u, óT¶ c¹¶l óç¶ã cg ¬éÎ ÎiÕ¶ã Lb ÎlËÎ dpi, ¬éÎ cCi oøc ¬¹¶l BC¶l Îíi ¶ã«¶ã h{¶ã, ªlõ« ¸lÝ µlni cøu ¬×¶l ÎL{íc, kla¶ã c߶ Îl× ãiê Îʶ ca¶ã ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ ¶N«. ¸lp¶ã µlÈy Ϋy µlni, ¬gc hÊy cæ Ϋy cñ« Bïi µl{m¶ã kÐs ¬¹¶l, ¶ãê B©u Bïi µl{m¶ã vÓ¶ Bø¶ã yT¶ ¬p ¬×¶l Îl× µln¶ hùc BÈy óS¶ L«. ªlõ« ¸lÝ Îõ kli xuï¶ã ¶bi Îíi ãiê cl{« lÒ ãƵ ¶ã{êi ¶ps ca¶ã hùc ¬¹¶l ¶l{ vËy, clp¶ã óiÕÎ ¶ã«y ¶ã{êi Bg hp ¶lÞ o{ luy¶l ªlǶ QuyÒ¶ va BÞcl Quy ª©¶ ªlô. ¸lp¶ã ãiùÎ ¬×¶l oî l∙i ¶ãlÜ ÎlǬ: “ª« óiÕÎ ón¶ h∙¶l cñ« ¶lÞ o{ luy¶l µli Îl{ê¶ã ¶l{¶ã kla¶ã ¶ãê «¶l Ϋ ¶ã{êi ãÇy ãß óÐ ¶lá ¶l{ ÎlÕ ¬p «¶l Ϋ h¹i cg ÎlǶ hùc ¶l{ vËy.” rbc xuï¶ã BÊ clp¶ã Bø¶ã vN¶ã ¶l{ Bi¶l Bg¶ã céÎ, ¶ã{êi kla¶ã Lu¶ã Bé¶ã ¬ny ¬«y. Quy ª©¶ ªlô În cl{ë¶ã B∙ Îles Îíi. rǶ ¶Çy ªlõ« ¸lÝ B∙ BÒ µl߶ã clØ ¶Ð v«i ÎLCi, quyÒ¶ cñ« Bïi µl{m¶ã B∙ BC¶l lôÎ. ¼iն㠶Çy hp clp¶ã dè¶ã Îl©¶ µlCµ ÎLs¶ã ¬a¶ vâ “®Ccl óiÕ¶ quû n¶l”, Quy ª©¶ ªlô ÎLa¶ã ÎlÊy óp¶ Ϋy cñ« ¬×¶l oSµ Îíi BÇu v«i, oî clp¶ã óÞ Îl{m¶ã, o{ µlô quë ÎLCcl, véi óíÎ oøc h¹i clØ c߶ ó« µlǶ Îlai. ªlõ« ¸lÝ ¶l«¶l ¶lѶ va cè¶ã, clØ klH ¶Ð ¬×¶l B∙ ÎLC¶l klái cl{ë¶ã Bg Låi. Quy ª©¶ ªlô ãiùÎ ¬×¶l ki¶l l∙i, kTu hT¶: - ªl©¶ µlCµ ¶l«¶l hS¬! Võ« ¶gi y võ« BC¶l hiÒ¶ ¬Êy cl{ë¶ã. ¸l{ë¶ã µlCµ cò¶ã y ¶l{ cñ« Quy ÷lÞ ÷{m¶ã, ¶l{¶ã ca¶ã hùc ¬¹¶l lm¶ vp ¶l«¶l lm¶. ªlõ« ¸lÝ cò¶ã µlni ¶ãîi kle¶ ÎlǬ vp ¶ãlÜ L»¶ã: “ªlns ¶ps ¶lÞ o{ luy¶l ¶æi Îiն㠶l{ vËy. Vp Bå BÖ cñ« «¶l Ϋ L« ¶ãspi ¬íi B{îc cCc ãiíi cu¶ã kݶl ¶l{ ÎlÕ.” Võ« ¶ãlÜ clp¶ã võ« Îl˶ ÎLä¶ã oö dô¶ã ¬a¶ vâ “®Ccl óiÕ¶ quû n¶l” ¬Æc dÇu cl{« B{îc ÎluǶ Îlôc cls hS¬. ¼a¶ vâ ¶Çy Bïi µlg víi Quy ª©¶ ªlô Îl× óÊÎ c˵ clp¶ã µlni dè¶ã “Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã” cñ« o{ µlô ÎLuyÒ¶ cls BÉ Bïi µlg. ®T¶ ki« ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ B∙ óÞ o{ µlô cn¶ h¹i, ÎLs¶ã h߶㠬õ¶ã ÎlǬ, kiÕ¬ µlCµ cp¶ã Îʶ ca¶ã cp¶ã ¬¹¶l. r{u ®éi ¾i¶l vp ¼«i KiÕ¬ Ïß« Bå¶ã Îlêi µlni kTu ãäi: - ¾{ ¬uéi clí cg hç ¬∙¶ã, BC¶l ¶ã{êi... Ï«i ¶ã{êi cl{« døÎ hêi, ¬òi kiÕ¬ cñ« ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ B∙ B©¬ Îíi ¶ãùc Bïi µl{m¶ã Låi. Kla¶ã o«s ÎLC¶l klái, ªl«¶l ªl«¶l Bp¶l µlni ¶ã∙ ¶ãö« vÒ µlÝ« o«u, hé¶ ¬éÎ v߶ã ÎLC¶l L« x«. ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ Buæi Îles clC¬ ¶ã«¶ã ¬éÎ kiÕ¬, ªl«¶l ªl«¶l cbi BÇu ÎLC¶l ¶l{¶ã ¬ò B∙ óÞ clЬ Lmi, Îgc dpi µlñ xuï¶ã ¬ÆÎ. ªlÊy ¶p¶ã hp Bp¶ óp, ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ ¶ãȶ ¶ã{êi ãi©y µlbÎ, Låi h¹i cǬ kiÕ¬ B©¬ ÎiÕµ. ®ç¶ã ¶ãle ÎLT¶ ¶ãä¶ c©y cg ãiä¶ã ãip h∙s quCÎ hí¶: - ¸s¶ ¶l∙i ¶Çy Béc Cc ÎlËÎ! ¼éÎ cCi óg¶ã Be¶ ¶lny xæ xuï¶ã, ¬éÎ cl©¶ BC Îl«¶l kiÕ¬ cñ« ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ ó«y hT¶. ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ ãiùÎ ¬×¶l oî l∙i, d{íi óg¶ã ÎL¨¶ã, ÎLa¶ã ÎlÊy ¶ã{êi ¶ä ¨¶ ¬Æc B¹s oÜ, L©u Îgc ó¹c µlm Bø¶ã ÎL{íc ¬ÆÎ ªl«¶l ªl«¶l cn¶ ÎLë. ®« o{ luy¶l ¬uéi ¼«i KiÕ¬ Ïß« kla¶ã óiÕÎ B¹s oÜ Bg hp «i. Quy ÷lÞ ÷{m¶ã ¶l˶ L« Bp¶l µlni cl¹y h¹i clps. ¼éc ª«¶ã c{êi ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 15. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -255- - §õ¶ã clps Ϋ véi, l∙y xe¬ l«i «¶l e¬ lä huyÖ¶ vâ B∙. Quy ÷lÞ ÷{m¶ã qu«y h¹i ¶l׶ clå¶ã, ÎlÊy l«i óg¶ã ¶ã{êi hÓ¶ ÎLs¶ã ÎiÕ¶ã ãig vè vè, B«¶ã BC¶l l¨¶ã lCi va cè¶ã. Quy ª©¶ ªlô oøc ¬¹¶l ÎlÕ ÎLǬ. ViT¶ ªlõ« ¸lÝ cl©¶ Ϋy ¶l«¶l ¶lѶ. ¼éÎ ¶ã{êi ÎluǶ Îluéc vâ ca¶ã cñ« óæ¶ ¬a¶. ¼éÎ ¶ã{êi kiT¬ oë ÎL{ê¶ã cñ« ó« ¶lp. ªlËÎ hp kú µlè¶ã BÞcl Îlñ klg óÒ µl©¶ óiÖÎ lm¶ kЬ. Ï«i ¶ã{êi cp¶ã BC¶l cp¶ã l¨¶ã. ªls¹Î ÎiT¶, ªlõ« ¸lÝ dè¶ã Îsp¶ vâ ca¶ã óæ¶ ¬a¶ Bïi BÞcl, ¶l{¶ã ¬éÎ hp ca¶ã hùc c߶ ¶s¶, huyÖ¶ Î˵ kla¶ã h©u ó»¶ã Quy ª©¶ ªlô, l«i hp ¶lN¶ã ¬iÕ¶ã liɬ Béc kla¶ã dC¬ oö dô¶ã, cls ¶T¶ cp¶ã BC¶l cp¶ã óÞ hе vÕ. Quy ÷lÞ ÷{m¶ã Bø¶ã c¹¶l ÎlÊy clå¶ã oSµ ÎlS¶ã, ÎLs¶ã h߶㠬õ¶ã ÎlǬ ¶l{¶ã ¶p¶ã ÎlÊy vâ ca¶ã óæ¶ ¬a¶ cñ« ªlõ« ¸lÝ ÎluǶ Îluéc ¶l{ vËy kla¶ã c߶ lspi ¶ãli clp¶ã kla¶ã µlni hp o{ BÖ cñ« ¬×¶l ¶N«. §Êu BÕ¶ h{¶ã clõ¶ã, ªlõ« ¸lÝ BéÎ ¶liT¶ Îl«y Bæi quyÒ¶ µlCµ, Îù« ¶l{ cs¶ LS¶ ómi cl¹y vËy. §g hp ÎlÕ vâ “Ki¬ du Îl«¶ cl{á¶ã” cñ« Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ ÎlÊy LS¶ ómi ÎLT¶ ¬ÆÎ ¶{íc ¬p oC¶ã ιs L«. ÷l{¶ã kli oö dô¶ã ÎlÕ vâ ¶Çy, ªlõ« ¸lÝ óá lÕÎ ¶lN¶ã ¬iÕ¶ã liɬ Béc kla¶ã dè¶ã, clØ ÎlT¬ vps diÖu ÎluËÎ kli¶l ca¶ã “®Ccl ®iÕ¶ Quû n¶l” cñ« ¼éc ª«¶ã, Îl©¶ l׶l cl¹y §a¶ã ÎLC¶l ª©y, kla¶ã o«s óiÕÎ B{äc. Quy ª©¶ ªlô quyÒ¶ µlCµ Îuy c«s ¶l{¶ã kla¶ã óiÕÎ B{îc Îl©¶ l׶l cñ« ªlõ« ¸lÝ ë B©u ¶T¶ BC¶l hiÒ¶ ¬Êy ¬{mi liÖµ ¬p kla¶ã o«s Bô¶ã BÕ¶ Buai Cs cñ« ªlõ« ¸lÝ. Quy ª©¶ ªlô óç¶ã ¶lny L« ¶ãspi v߶ã hí¶ ÎiÕ¶ã ãäi: - Ï∙y kls«¶. ªlõ« ¸lÝ véi Bø¶ã yT¶, ¶ãlÜ ÎlǬ: “A¶l BC¶l kla¶ã ¶æi Îai, clb¶ã Ϋ csi ¶l{ lß«, ¶ã{êi ¶ps cò¶ã kla¶ã ¬ÊÎ oÜ diÖ¶, ¶l{ vËy cg lm¶ kla¶ã?” Quy ª©¶ ªlô l{í¶ã vÒ ÎLT¶ kla¶ã vCi clps, Låi ¶gi: - Kݶl clps ¾{ µlô ãiC h©¬. ªlõ« ¸lÝ ãiùÎ ¬×¶l ÎlÊy ÎLT¶ c©y cg óï¶ ¶ã{êi hiT¶ ÎiÕµ ¶lny xuï¶ã. ÷ã{êi Bi ÎL{íc Bb¶ã hp ©¶ o{ “®CÎ Îlñ ÎiT¶ v{ ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l, clp¶ã ¬õ¶ã quC cl¹y Îíi quú h¹y, kli Bø¶ã dËy, ¬íi ÎlÊy ó« ¶ã{êi µlÝ« o«u hp ªlai ªlu ¾m¶, B¹i o{ luy¶l Ïsp¶ã ¸l©¶, vp ¶ã{êi o«u cè¶ã hp «¶l clp¶ã ¸©¬ ÎLT¶ Bضl ¶bi Ïs« ¾m¶. ®ç¶ã ãƵ ©¶ o{ vp cï ¶l©¶, ªlõ« ¸lÝ lí¶ lë va cè¶ã, liÖu _???_ ÎLß cluyÖ¶ víi clp¶ã ¸©¬, vp ÎLs¶ã óô¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: “Dè o«s ki¶l ¶ãliÖ¬ cñ« ¬×¶l c߶ kЬ, cø ¬∙i BÊu víi ¶lÞ o{ luy¶l kla¶ã BÉ ý BÕ¶ clu¶ã qu«¶l Îø µlÝ«. ÷Õu ÎLT¶ c©y kla¶ã µlni hp o{ µlô ¬p hp kt BÞcl, cg µlni hp B∙ ÎLb¶ã µlni ¬{u kÕ cñ« ¶ã{êi kla¶ã? ÷l{ vËy, Bñ ÎlÊy ¶lÞ o{ luy¶l vÓ¶ ãipu ki¶l ¶ãliÖ¬ lm¶ ¬×¶l.” ÷T¶ clp¶ã cò¶ã µlni µlôc ÎlǬ Quy ª©¶ ªlô. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l xs« BÇu ªlõ« ¸lÝ ¬Ø¬ c{êi ¶gi: - ª« ¶ãle ÎlÊy B¹i o{ luy¶l cs¶ ¶gi ¶lN¶ã viÖc B∙ xny L« ë ªLiÕÎ Gi«¶ã ªõ ¸l©u, cs¶ hp¬ klC hS¬... ÷gi Îíi B©y, a¶ã Ϋ h¹i xǬ ¶ÐÎ ¬ÆÎ ¶gi ÎiÕµ: - ÷ã{êi ÎliÕu ¶iT¶ o«s kla¶ã óiÕÎ kݶl ÎLä¶ã Îa¶ ÎL{ë¶ã, h¹i L« ÎL«¶l BÊu víi o{ luy¶l, o{ ÎÈu? ªlõ« ¸lÝ cbi BÇu klH ¶gi: - §Ö Îö B∙ óiÕÎ hçi ¶liÒu. rǶ o«u BÖ Îö quyÕÎ kla¶ã dC¬ ÎlÕ ¶N«. ÷gi Bs¹¶, clp¶ã BÕ¶ ÎL{íc ¬ÆÎ vî clå¶ã Quy ª©¶ ªlô vCi l«i vCi, Låi ¶gi: - ªiÉu BÖ xi¶ hçi o{ c«, o{ ÎÈu. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 16. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -256- Quy ÷lÞ ÷{m¶ã ÎC¶l LÊÎ ÎlM¶ã ÎlS¶, vp ¶l«¶l ¶lÈu, hiÒ¶ ¶gi víi ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l L»¶ã: - Xi¶ o{ µlô Bõ¶ã ÎLCcl clb Êy, Bg hp hçi vî clå¶ã cs¶ óSÎ óuéc. ¸lb¶ã cs¶ clØ ÎLCcl clb Êy oö dô¶ã vâ ¶ãlÖ ¬a¶ µlCi klCc hp¬ ¶lôc ¶l∙ ¬Êy Bå BÖ kla¶ã ¶T¶ Îl©¶ cñ« clb¶ã cs¶ ë ÎL{íc ¬ÆÎ ¬äi ¶ã{êi. ÷gi xs¶ã, ¶p¶ã clØ óä¶ ¼«i KiÕ¬ Ïß« ó« ¶ã{êi. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ¶gi: - ÷gi BÕ¶ Îlp¶l kiÕ¶ ¬a¶ µlCi, Ϋ LÊÎ csi Îl{ê¶ã. ÷Çy, KiÕ¬ Ïß« «¶l h¹i B©y. ªai l∙y lái «¶l, y BÊu víi o{ luy¶l, o{ ÎÈu hp y cg hçi vËy ιi o«s cCc «¶l clÞ ó« ¶ã{êi h¹i dC¬ BÊu víi o{ Îlbc ¶l{ vËy? ªLs¶ã ¬a¶ µlCi cñ« clb¶ã Ϋ cg Îa¶ Îi ÎLËÎ Îù, ιi o«s cCc «¶l clÞ kla¶ã csi BiÒu Bg vps B©u? ¼«i KiÕ¬ Ïß« vp r{u ®éi ¾i¶l l«i ¶ã{êi ë ÎL{gc ¬ÆÎ o{ Îæ kla¶ã dC¬ ãiÊu diÕ¬ ¶ö« hêi, Be¬ cluyÖ¶ ¼Ó¶ ªö Ïs« ¬êi cCc «¶l lè¶ã lps kiÖÎ BÕ¶ Îlp¶l ÷«¬ Ki¶l kiÕ¬ ªiTu ¸a¶ã rÔ ÎLn Îlè cls «¶l, kÉ lÕÎ cn L«. ÷l{¶ã BÕ¶ vô ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ clÆÎ BøÎ cC¶l Ϋy cñ« ¶ã{êi, l«i ¶ã{êi clØ ¶gi h{íÎ qu«. ÷lÞ¶ kla¶ã ¶æi, ªl«¶l ªl«¶l xe¶ vps ¶gi: - ®ç¶ã Îù ¶liT¶ clÆÎ BøÎ ¬éÎ cC¶l Ϋy cñ« ¶ã{êi Ϋ, ÎlÊy ¶p¶ã ¶ã«¶ã ¶ã{îc quC, ViT¶ B¹i c« ¬íi µlni xuÊÎ L« ãip¶ xÕµ. - ¸g ÎlËÎ kla¶ã? Vî clå¶ã Quy ª©¶ ªlô kla¶ã Lâ cluyÖ¶ cø ¶l׶ vps ¬ÆÎ ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶, ¼«i KiÕ¬ Ïß« klH ¶gi: - ®È¬ o{ Îæ, v× ªa¶ o{ ¬uéi Î{ë¶ã ¶ã{êi Bg hp kt óÊÎ h{m¶ã ¶T¶ ¬íi L« Ϋy kla¶ã du¶ã Î׶l ¶l{ vËy. ®©y ãiê o{ ¬uéi cò¶ã ¨¶ ¶¨¶ lïi hçi va cè¶ã. Xi¶ o{ Îæ xC Îéi cls. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l cn ãi˶ quCÎ hí¶: - PlCi Ïs« ¾m¶ clb¶ã Ϋ ãiíi huËÎ hí¶ ¶løÎ hp kla¶ã B{îc Îp¶ oCÎ ¶lN¶ã kt va Îéi. ª©¶ ªlô hbc cs¶ ¶l˶ Bå BÖ kla¶ã d¹y óns clb¶ã ¶l{ vËy o«s? ªõ x{« BÕ¶ ¶«y Quy ª©¶ ªlô cl{« ÎlÊy o{ µlôc ¶æi ãi˶ ÎlÕ ¶Çy ó«s ãiê, véi quú xuï¶ã ¶gi L»¶ã: - rçi Îù BÖ Îö, xi¶ o{ µlô óíÎ ãi˶, ÎlÉ ¶ps BÖ Îö cò¶ã xi¶ ÎLõ¶ã µl¹Î ¶g. Quy ÷lÞ ÷{m¶ã, ¼«i KiÕ¬ Ïß«, r{u ®éi ¾i¶l, vp ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ óï¶ ¶ã{êi véi quú xuï¶ã Îles. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l vÓ¶ c߶ cl{« ¶ãuai cm¶ ãi˶, qu«y h¹i ¬S¶ã ªlõ« ¸lÝ: - ¸s¶ ÎLa¶ã ÎlÊy viÖc ¶l{ ÎlÕ, ιi o«s cs¶ clØ ót ãÓy cg Îl«¶l kiÕ¬ ¬p Îlai? ¾«s kla¶ã clÆÎ BøÎ cC¶l Ϋy cñ« ¶g Bi? ¸lb¶ã Ϋ kla¶ã clضl Bï¶ ¬a¶ µls¶ã cñ« ¬×¶l ÎÊÎ óÞ ãi«¶ã lå ó¹¶ lNu clT c{êi ¶ã«y! ªlõ« ¸lÝ quú xuï¶ã vCi h¹y vp ¶gi: - §Ö Îö B∙ óiÕÎ Låi. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l c{êi ¶l¹Î ¬éÎ ÎiÕ¶ã hiÒ¶ ¶gi víi ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ L»¶ã: - ¸lÞ ki«, h¹i B©y! ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ oî lÕÎ lå¶ vÝ«, kla¶ã dC¬ Îíi ãǶ, clØ d˵ BÇu vCi h¹y hi« hÞ«. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 17. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -257- ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ¶gi: - ¸lÞ kla¶ã h¹i µlni kla¶ã? Quy ÷lÞ ÷{m¶ã óiÕÎ ý cñ« o{ µlô hp ¬uï¶ Biɬ luyÖÎ cls ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ Îlp¶l µlÕ ¶l©¶ lñy óá lÕÎ vâ ca¶ã ¶l{¶ã ªLä¶ã Qu©¶ hp Bå BÖ quý ¶løÎ cñ« ¶p¶ã, ¶T¶ ¶p¶ã véi quú xuï¶ã h¹y vp v«¶ xi¶: - Xi¶ o{ µlô óíÎ ãi˶, BÉ vÒ ¶lp ÎlÉ ¶ps cs¶ cò¶ã xi¶ BC¶l ¶g ¬éÎ ÎL˶ ¶T¶ Îl©¶. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ¶gi: - ¸s¶ cò¶ã clÆÎ BøÎ cC¶l Ϋy ¶g Bi, ¶ãpy ¬«i kliT¶ã ¶g BÕ¶ ¶lp lä ªiTu xi¶ hçi. Quy ÷lÞ ÷{m¶ã kla¶ã dC¬ ¶gi ¶N«. ªlõ« ¸lÝ véi ¶gi: - ªl{« o{ µlô, viÖc ¶Çy cs¶ B∙ xi¶ hçi ¶lp lä ªiTu Låi, vp ¶l˶ hêi d¹y ¶ã{êi Bg ¬éÎ ¬iÕ¶ã vâ BÉ LiT¶ã cls ¶ã{êi ¬éΠΫy oö dô¶ã cls ¶T¶ ¶lp lä ªiTu B∙ vui h߶㠶l˶ hêi xg« óá ¬ïi Îlè ¶Çy Låi. - §ø¶ã dËy cn Bi! ¸ò¶ã ¬«y ¼éc ª«¶ã B¹s luy¶l B©y kla¶ã µlni hp ¶ã{êi ¶ãspi, clí kla¶ã cg µlni hp ÎiÕ¶ã xÊu B∙ Bå¶ L« ¶ãspi Låi kla¶ã. ®©y ãiê, Îai ¬íi clÞu ¼éc ª«¶ã B¹s luy¶l Îla¶ã ¬i¶l, kla¶ã Îlu ¶l˶ ¬éÎ ¶ã{êi Bå BÖ ¶ps ¶T¶ a¶ã klái óÞ ¬ÊÎ oÜ diÖ¶ vp óùc ¶l{ ÎlÕ ¶py! ¼äi ¶ã{êi BÒu Bø¶ã dËy, ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ÎLî¶ ¬SÎ ¶l׶ ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶, ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ h¹i véi quú xuï¶ã ¶l{ ÎL{íc, ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ¶gi: - ¸lÞ Be¬ Îl«¶l kiÕ¬ h¹i B©y! ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ ÎLï¶ã ¶ãùc B˵ ¬¹¶l, Ϋy ó{¶ã Îl«¶l kiÕ¬ ¶©¶ã qu« BÇu d{¶ã cls o{ Îæ. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶ cǬ hÊy cC¶ kiÕ¬, clØ klH vu¶ã Ϋy ¬éÎ cCi, ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ B∙ ÎlÊy Ϋi ÎLCi B«u ¶l{ cSÎ, ¬Cu Î{mi väÎ L«. ªl× L« ¶ãg¶ Ϋy bÎ cñ« ¶p¶ã B∙ óÞ o{ Îæ clÆÎ BøÎ. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l h¹i Lu¶ãl Îl«¶l kiÕ¬ ¬éÎ hǶ ¶N«. ªl«¶l kiÕ¬ Bg ã∙y ¶ã«y hp¬ Bai, quCÎ hí¶: - ªõ ¶«y ÎLë Bi cʬ clÞ kla¶ã B{îc dè¶ã kiÕ¬. ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ ¶lÞ¶ B«u BCµ: - §Ö Îö B∙ óiÕÎ Îéi ¶liÒu, xi¶ o{ Îæ B¹i xC. Võ« xÊu læ, võ« oî, ªLä¶ã Qu©¶ ¶{íc ¬SÎ Lp¶ Lô«. Quy ÷lÞ ÷{m¶ã véi xÐ v¹Î Cs óäc vÕÎ Îl{m¶ã cls ¶p¶ã vp klH ¶gi: - ªlai Bõ¶ã klgc ¶N«. ¾{ Îæ kla¶ã µl¹Î ¶N« B©u. ¼«i KiÕ¬ Ïß« ÎlÊy o{ Îæ clØ klH Lu¶ã ¬éÎ cCi, Îl«¶l kiÕ¬ B∙ ã∙y hp¬ Bai. rbc Bg y ¬íi l«y ªlõ« ¸lÝ Lu¶ã ã∙y ¶lN¶ã kiÕ¬ ÎLs¶ã Ϋy y, qun ÎlËÎ hp vâ ca¶ã cñ« óæ¶ ¬a¶. Y ¶ãlÜ ÎlǬ: “Kla¶ã ¶ãê vâ ca¶ã cñ« óæ¶ ¬a¶ h¹i Îi¶l diÖu BÕ¶ ÎlÕ! ª« ¬íi läc B{îc cg clbÎ ÝÎ, B∙ L« ¶ãspi d{m¶ã s«i Låi.” ÷ãlÜ h¹i quC klø, y ¨¶ ¶¨¶ lïi hçi va cè¶ã. ÷«y h¹i oî o{ µlô kliɶ ÎLCcl, y ÎsCÎ ¬å lai h¹¶l. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ÎLî¶ ¬SÎ ¶l׶ y ¶l{¶ã kla¶ã ¶gi ¶¨¶ã ã×, Låi qu«y ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ: - ¸s¶ B∙ ¶l˶ hêi d¹y vâ cls ¶ã{êi, Îl× µlni d¹y cls BÕ¶ ¶mi BÕ¶ clï¶. ¸lM¶ã l«y cs¶ BÞ¶l d¹y lä ¬a¶ vâ ã×? ªlõ« ¸lÝ Bá ¬ÆÎ, Låi ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 18. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -258- - V× cl{« xi¶ µlе o{ µlô, BÖ Îö kla¶ã dC¬ d¹y vâ ca¶ã cñ« óæ¶ ¬a¶ cls lä. ÷T¶ BÖ Îö BÞ¶l ÎLuyÒ¶ cls lä ¬éÎ ¬a¶ ιµ läc _???_ Îû B«s µlCµ ¬p BÖ Îö B∙ va Î׶l läc B{îc. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ¶gi: - ª¹µ läc cñ« cs¶ kÉ cò¶ã lmi ¶liÒu BÊy! Võ« Låi Ϋ ÎlÊy cs¶ BÊu víi ÷lÞ o{ luy¶l l׶l ¶l{ cs¶ B∙ oö dô¶ã ÎuyÖÎ kü “®Ccl óiÕ¶ quû n¶l” cñ« ¼éc ª«¶ã B¹s ÎL{ë¶ã. ¸g ó¹¶ cê Êy ãibµ cs¶ Îl× ÷lÞ o{ luy¶l ÎlS¶ã o«s ¶æi. ÷gi xs¶ã, a¶ã Ϋ lp lp cn c{êi. ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ c{êi ¶gi: - ªlõ« ¸lÝ, cËu cg dC¬ ¶gi dïi o{ µlô cËu kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - §Ö Îö kla¶ã dC¬ ¹. ¼éc ª«¶ã ¶gi: - §{îc hS¬. ªõ kli cËu Lêi klái ¶bi Ïs« ¾m¶ BÕ¶ ãiê, Ϋ cg d¹y cËu ¬a¶ vâ ¶ps kla¶ã? Plni ¶ãle Lâ, Ϋ cg clݶl Ϋy ÎLuyÒ¶ Îlô kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ ¬íi vì hH ιi o«s B¹s ÎL{ë¶ã h¹i ãiC¶ ÎiÕµ ¶lê Ϋy ªl«¶l ªl«¶l d¹y, h¹i e oî o{ µlô vp ÷lÞ o{ luy¶l sC¶ ÎLCcl Ϋ. ¤¶ã Ϋ Îi¶l kla¶ ÎlËÎ! ÷ãlÜ xs¶ã, ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ BCµ: - §¹s ÎL{ë¶ã kla¶ã cg clݶl Ϋy d¹y óns BÖ Îö. rǶ ¶Çy ãƵ ãì B¹s ÎL{ë¶ã, clØ BC¶l cg ¬éÎ vC¶ cê víi BÖ Îö Îlai. ¼éc ª«¶ã c{êi ¶gi: - §b¶ã ÎlÕ BÊy. ®©y ãiê cËu huyÖ¶ Î˵ h¹i víi ÷lÞ o{ luy¶l. ¸Ê¬ cËu oö dô¶ã h¹i ¶lN¶ã ¬a¶ vâ ¶ps ¬p ÎL{íc ki« Ϋ B∙ d¹y cls. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ÷lÞ o{ luy¶l liÖu hp ªlǶ quyÒ¶ va BÞcl qun ÎlËÎ d«¶l óÊÎ l{ ÎLuyÒ¶. §Ö Îö BÞcl kla¶ã ¶æi, B«¶ã BÞ¶l xi¶ ÷lÞ o{ luy¶l ¶ãõ¶ã Ϋy, ¶ãê B©u, o{ luy¶l B∙ ÎlÊy o{ µlô Îíi. ªLs¶ã kli BÊu vâ, BÖ Îö kla¶ã BÉ ý Îíi xu¶ã qu«¶l. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l c{êi ¶gi: - ªlai, Bõ¶ã ¶gi ¶N«. §¹s ÎL{ë¶ã ¬uï¶ cCc cs¶ huyÖ¶ Î˵ Îl× cø viÖc BÊu Bi! ¸ß¶ oî cCi ã×? ®ÊÎ BSc dÜ, ªlõ« ¸lÝ oö« y µlôc cls ¶ã«y ¶ãS¶ h¹i, Låi BÕ¶ cbi clps Quy ª©¶ ªlô vp ¶gi: - Xi¶ ÷lÞ o{ luy¶l clØ ãiCs cls. Quy ª©¶ ªlô BCµ hÔ vp ¶gi: - ªai kla¶ã dC¬. Y qu«y BÇu ¶gi víi ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l: - ¸lb¶ã cs¶ cg clç ¶ps om ouÊÎ xi¶ o{ µlô oö« clN« cls. Ï«i ¶ã{êi óSÎ BÇu vps cuéc BÊu. Ple¶ ¶Çy klCc lM¶ hbc ¶∙y. ªL{íc ¬ÆÎ o{ µlô, B¹i o{ luy¶l, vp cCc Bå BÖ Quy ª©¶ ªlô, kla¶ã ¬uï¶ ¬ÊÎ oÜ diÖ¶, ¶T¶ hbc Îʶ ca¶ã Îl× ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 19. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -259- ¶l{ vò ó∙s oʬ oÐÎ vp hbc µl߶ã Îlñ Îl× vN¶ã clSc ¶l{ ¶bi ªlCi ¾m¶. ªl©¶ µlCµ cñ« ¶lN¶ã ¶ã{êi B∙ cg ÎT¶ Îuæi qun ÎlËÎ klCc ¶ã{êi. ¸ß¶ ªlõ« ¸lÝ cò¶ã cg ca¶ã hùc cg Îlõ« ¶l{¶ã clØ dè¶ã vâ ¶ãlÖ cñ« óæ¶ ¬a¶ Bì BÞcl Îlai. §Êu B{îc lm¶ ÎL¨¬ liÖµ, cn l«i BÒu kla¶ã cg clbÎ ¶ps om lë. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l vp ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ Bø¶ã c¹¶l xe¬, vuïÎ L©u ¬Ø¬ c{êi. ¼éc ª«¶ã c{êi ¶gi: - ªlËÎ hp ÎlÇy ¶ps ÎLß ¶Êy cg klCc, d{íi Ϋy c{ê¶ã Î{í¶ã kla¶ã ¶l{îc ói¶l. ªLa¶ã ÎlÊy l«i vÞ Bå BÖ cñ« óCc, h∙s B¹s oÜ B©y BÕ¶ µlni ¶æi cm¶ ãle¶. ®Ç¶ B¹s lïi l˶ ¶¨¬ x{« kla¶ã clÞu Îl©u vpi Bå BÖ. Ï«i ¶ã{êi h¹i BÊu ÎlT¬ vpi clôc liÖµ ¶N«. ªlÊy BC¶l ¬∙i kla¶ã l¹ ¶æi o{ BÖ, Quy ª©¶ ªlô h¹i Îʶ ca¶ã hîi l¹i lm¶. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “§C¶l B∙ klC h©u Låi, Îíi hbc ¶Çy Ϋ µlni ¶l{ê¶ã cls ÷lÞ o{ luy¶l ¬éÎ ¬iն㠬íi µlni.” ÷l{¶ã ÎlÕ ca¶ã cñ« Quy ª©¶ ªlô ¬¹¶l vp ¶l«¶l ¶lѶ va cè¶ã, ¶Õu kla¶ã dè¶ã Îsp¶ hùc clï¶ã Bì, óÞ Îl{m¶ã ¶Æ¶ã Îøc Îl×. ªlõ« ¸lÝ kla¶ã o«s kiÕ¬ B{îc dÞµ ¬«y BÉ ¶l{ê¶ã ¬éÎ ¬iÕ¶ã, Låi h¹i BC¶l h©u ÎlT¬. ¼éÎ hCÎ h©u ¶N«, clp¶ã óç¶ã ¶ãlÜ: “÷ãle ãiä¶ã ¶gi cñ« o{ µlôc võ« Låi, l׶l ¶l{ kla¶ã vui h߶ã. ª« läc vâ cñ« ¶liÒu ¬a¶ µlCi. rbc ¶Çy Ϋ dè¶ã vâ ca¶ã cñ« ó« ¶lp Bïi BÞcl víi ÷lÞ o{ luy¶l Ϋ cliÕ¬ ÎlÕ hîi lm¶. ®©y ãiê clØ dè¶ã vâ ca¶ã cñ« óæ¶ ¬a¶ Ϋ µlni cï ãS¶ã ¬íi BC¶l ¶ã«¶ã Ϋy. ÷l{ vËy cg klCc ã× vâ ca¶ã cñ« ¬a¶ µlCi klCc ãiái lm¶ óæ¶ ¬a¶ kla¶ã? VËy Ϋ µlni dè¶ã vâ ca¶ã µlCi klCc BÉ Îlu« ÷lÞ o{ luy¶l.” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã hiÒ¶ Îl«y Bæi quyÒ¶ µlCµ, oö dô¶ã ¬éÎ µls “Ki¬ ¾p cǬ l¹c quyÒ¶.” Quy ª©¶ ªlô ÎlÊy ¬iÕ¶ã Bì ¬iÕ¶ã, ÎlÕ ca¶ã cñ« y vÓ¶ kla¶ã obÎ clbÎ ¶ps. ªlõ« ¸lÝ BéÎ ¶liT¶ hiT¶ ÎiÕµ BC¶l hua¶ óï¶ ¬iÕ¶ã quCi ÎlÕ, Quy ª©¶ ªlô ãiùÎ ¬×¶l ki¶l l∙i véi Îl©u quyÒ¶ BÉ óns vÖ. ¸g cm léi ¶ãlÜ ¶ãîi ãi©y µlbÎ, ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ v˶ lmi hT¶ v«i, Quy ª©¶ ªlô óç¶ã ÎlÊy o«u h{¶ã ªlõ« ¸lÝ BéÎ ¶liT¶ hé L« ¬éÎ clç om lë, kla¶ã ds dù ÎÝ ¶ps, BC¶l hua¶ ¬éÎ cl{ë¶ã vps ¶mi Bg. ªlõ« ¸lÝ B∙ µl߶ã óÞ ÎL{íc, Îles oøc BC¶l cñ« Bïi µl{m¶ã, ¶lny xæ vÒ B»¶ã ÎL{íc ¶ã∙ h¨¶ L« BÊÎ ¶l{¶ã Bø¶ã dËy ¶ã«y vp qu«y h¹i ¶gi: - ªiÉu BÖ xi¶ Îlu« Låi. §C¶l xs¶ã cl{ë¶ã Bg, Quy ª©¶ ªlô ©¶ l˶ va cè¶ã, clØ oî o{ BÖ óÞ Îl{m¶ã ¶Æ¶ã, véi cl¹y h¹i Bì. ÷ãê B©u ªlõ« ¸lÝ vÓ¶ Î{mi Îܶl ¶l{ Îl{ê¶ã, kla¶ã cn¬ ÎlÊy B«u Bí¶ ã× cn. Quy ª©¶ ªlô vÓ¶ ¶ãli ¶ãê vp lsn¶ã oî ¶l{¶ã y cg óiÕÎ B©u ªlõ« ¸lÝ B∙ v˶ lmi BÉ Bì ÎL{íc vp lm¶ ¶N« ÎLs¶ã ¶ã{êi h¹i cg cCi Cs oîi vp¶ã cñ« ¼éc ª«¶ã Îƶã cls óns vÖ. ¸lç óÞ BC¶l Îuy lmi B«u ¬éÎ clbÎ ¶l{¶ã ÎLs¶ã ¶ã{êi ªlõ« ¸lÝ kla¶ã lÒ óÞ Îl{m¶ã. rbc clp¶ã qu«y ¶ã{êi ÎLë h¹i, ¬äi ¶ã{êi ÎLa¶ã ÎlÊy µlÝ« o«u h{¶ã cliÕc Cs dpi ¬Æc ¶ãspi cñ« clp¶ã ¬éÎ clç B∙ LCcl ¶CÎ, ¬éÎ huå¶ã ãig Îlæi qu« ¶lN¶ã ¬n¶l Cs LCcl µlÊÎ µlíi ó«y Îø Îu¶ã. ªl«¶l ªl«¶l LÊÎ qu«¶ Ω¬ véi vp¶ã cl¹y h¹i lái: - ¸g viÖc ã× kla¶ã «¶l? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - E¬ cø yT¶ ÎLÝ. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ¶gi víi Quy ª©¶ ªlô: - Vâ cñ« cs¶ Îuy cg ÎiÕ¶ óé ÎlËÎ ¶l{¶ã ¬iÕ¶ã BC¶l võ« Låi quC Béc, cs¶ cg óiÕÎ kla¶ã? Quy ª©¶ ªlô BCµ: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 20. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -260- - ªl{« ¾{ µlô, ca¶ã hùc cñ« ViT¶ o{ BÖ lm¶ BÖ Îö ¶liÒu. §Ö Îö xi¶ µlôc. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ¶gi: - ¼Êy ¶¨¬ ãǶ B©y, Ϋ Îl{ê¶ã ¶ãle ¶ã{êi Ϋ ¶gi vî clå¶ã cs¶ du¶ã Îb¶ã Bå BÖ ë óT¶ ¶ãspi, lu¶ã l¨¶ã Îù µlô. ª« ¶ãlÜ vî cs¶ hp Bp¶ óp kla¶ã óiÕÎ ã×, c߶ cg ÎlÉ Îl« Îlø B{îc. ¸ß¶ cs¶ ÎÊÎ ¶liT¶ kla¶ã µlni hp l¹¶ã ¶ã{êi lå Bå ¶l{ ÎlÕ. ÷l{¶ã võ« Låi, Ϋ ÎLa¶ã ÎlÊy cs¶ Bïi µlg víi o{ BÖ ¶l{ vËy, lõ! Quy ª©¶ ªlô cbi BÇu klH BCµ: - §Ö Îö B∙ óiÕÎ hçi Låi. ¼éc ª«¶ã ¶gi: - Kli B∙ Îû vâ kla¶ã «i cg ÎlÉ ¶l{ê¶ã cls «i cn vp ó©y ãiê ªlõ« ¸lÝ h¹i kla¶ã óÞ Îl{m¶ã. r∙s luy¶l c߶ ¶gi «¶l Ϋ hp¬ ã×. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ¬íi Îlai kla¶ã ¶gi ¶N«. Vî clå¶ã Quy ª©¶ ªlô ¶æi ÎiÕ¶ã h©u ¶¨¬, lÇu ¶l{ B∙ hp¬ h∙¶l Îô vâ h©¬ ë klSµ vè¶ã ¶Çy Låi. rǶ ¶Çy óÞ o{ µlô kliɶ ÎLCcl ÎL{íc ¬ÆÎ ¬äi ¶ã{êi, ¶T¶ cn l«i lˬ lùc ªlõ« ¸lÝ. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ¶gi: - ªíi ¬è« ªlu ¶Çy, ¾Ê¬ V{m¶ã oH cö ói¶l klëi où, cCc cs¶ µlni ¬«u ¬«u hiT¶ h¹c cCc «¶l e¬ vâ h©¬ ë Gi«¶ã ÷«¬ ¶Çy. ¸lê hbc ¾Ê¬ V{m¶ BC¶l xuï¶ã ¬iÒ¶ ÷«¬ hp vè¶ã d˵ l{ë¶ã ø¶ã ¶ã«y. Vî clå¶ã Quy ª©¶ ªlô v©¶ã hêi. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l h¹i dƶ óns ªlõ« ¸lÝ L»¶ã: - ¸s¶ víi cËu ó¹¶ ¶lá ¶Çy (clØ ªl«¶l ªl«¶l) Bi hT¶ ®Sc Ki¶l, ÎlC¬ Îlݶl Î׶l l׶l cñ« ÎLiÒu B׶l ¶l{¶ã cʬ kla¶ã B{îc óøÎ d©y Bé¶ã Lõ¶ã vp cò¶ã kla¶ã B{îc ãiÕÎ l¹i ¬éÎ ¶ã{êi ¶ps cn. §{îc Îi¶ Îøc ã× qu«¶ ÎLä¶ã µlni vÒ ªliɬ ª©y óCs Îi¶ ¶ã«y. ªlõ« ¸lÝ v©¶ã hêi xs¶ã, ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l h¹i ¶gi: - ªïi la¬ ¶«y Ϋ c߶ µlni Bi ãƵ ªLÞ¶l Klëi V¨¶ vp ªl˵ rùc §¹i ¾{. ¼éc ª«¶ã B¹s luy¶l ó©y ãiê BÞ¶l Bi B©u? ¼éc ª«¶ã c{êi ¶gi: - Quý vÞ hp ¶l©¶ ¶ãlÜ« oÜ, v× ¶{íc v× d©¶ ouïÎ ¶ãpy ó˶ óÞu. ®Ç¶ B¹s kla¶ã ÎlÉ óSÎ cl{íc B{îc, clØ ¬uï¶ ãiN ÎiÉu Bå BÖ cñ« h∙s luy¶l ¬Êy ¶ãpy clM¶ã l«y cg B{îc kla¶ã? ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l c{êi BCµ: - §»¶ã ¶ps ¶g cò¶ã ¶l˶ hêi d¹y vâ cls ¶ã{êi Ϋ Låi, c߶ µlni ë h¹i ÷«¬ Ki¶l vpi ¶ãpy. §¹s luy¶l víi ¶g Îl« lå ¬p BC¶l cê. ¸ß¶ ó«s ¶liTu ¬a¶ vâ, ¶l©¶ hbc ¶Çy B¹s luy¶l Ln¶l L«¶ã, o«s kla¶ã d¹y cn cls ¶g Bi. ÷gi Bs¹¶, a¶ã Ϋ c{êi l« ln qu«y ¬×¶l Bi hua¶. Ïsp¶ã ¸l©¶ vp ªlai ªlu ¾m¶ cò¶ã Bi Îles hiÒ¶, c߶ clp¶ã ¸©¬ Îl× Bø¶ã yT¶ kla¶ã clÞu Bi ãim Ϋy L« liÖu ¬uï¶ xi¶ ë h¹i víi ªlõ« ¸lÝ. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l c{êi ¶gi: - ªlai B{îc, cs¶ ¶lí ó¹¶ ¶lá ë h¹i B©y Îles y. ¤¶ã Ϋ L« liÖu Îá vt ó»¶ã h߶ã. ¸lp¶ã ¸©¬ cn ¬õ¶ã cl¹y h¹i a¬ clÆÎ hÊy ªlõ« ¸lÝ. ªl«¶l ªl«¶l ãiùÎ ¬×¶l lsn¶ã oî. D{íi C¶l oC¶ã ÎL¨¶ã, ÎlÊy ¬ÆÎ ªlõ« ¸lÝ lí¶ lë ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2