Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bích huyết kiếm - tập 13

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

191
lượt xem
40
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bích huyết kiếm - tập 13', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bích huyết kiếm - tập 13

 1. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -264- Håi thø m­êi ba Kú lç häp ®¹o tÆc YÕn v©n bÇu b¸ chñ ª L{« ¶ãpy la¬ o«u, ªlõ« ¸lÝ o«i Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni o«¶ã ¶lp lä ªiTu ¬êi r« r˵ ÷l{. ªuy vÕÎ Îl{m¶ã BøÎ cC¶l Ϋy cl{« hiÒ¶ d«, l«y Îi¶ ªlõ« ¸lÝ cls ãäi, r˵ ÷l{ cn ¬õ¶ã ¶lê ¶ã{êi câ¶ã o«¶ã hua¶. ªlõ« ¸lÝ Be¬ µls B«s xö dô¶ã ó»¶ã cC¶l Ϋy ÎLCi ãin¶ã ãini LÊÎ kü h{ì¶ã cls r« r˵ ÷l{ ¶ãle. Vï¶ cg o½¶ c¨¶ ón¶ vâ ca¶ã, h¹i ÎlT¬ B{îc ªlõ« ¸lÝ d¹y óns LÊÎ kü h{ì¶ã hiT¶ ÎiÕµ ÎLs¶ã ¬{êi ¶ãpy, r« r˵ ÷l{ BÒu Îluéc h߶ã ÎÊÎ cn cCc ÎlÕ. ¸lØ clê vÕÎ Îl{m¶ã hp¶l ¬¹¶l hp y cg ÎlÉ huyÖ¶ Î˵ B{îc. Pls B«s µlCµ ¶Çy hp ªlõ« ¸lÝ läc B{îc ÎLs¶ã Ki¬ ¾p ®Ý Kݵ, klCc lM¶ ¶lN¶ã B«s µlCµ oö dô¶ã ó»¶ã Ϋy ÎLCi cñ« ãi«¶ã lå vÓ¶ h{u ÎLuyÒ¶, ÎlÕ ¶ps cò¶ã liɬ, ¬iն㠶ps cò¶ã ¶l«¶l, qun ÎlËÎ hîi l¹i va cè¶ã. ªLn xs¶ã ¬g¶ ¶î Bg, ªlõ« ¸lÝ ¬íi yT¶ h߶ã, hiÒ¶ cls ÎluT ¬{êi ¬Êy cliÕc xe hí¶ BÉ cluȶ óÞ hT¶ B{ê¶ã vps ki¶l. ¸l« cs¶ ªiTu ¸a¶ã rÔ vp ÎÊÎ cn ¬a¶ Bå ÎlÕÎ ¬éÎ óN« ÎiÖc LÊÎ hi¶l B׶l BÉ ÎiÔ¶ cl©¶. ªL{íc kli Bi, ªlõ« ¸lÝ ¶lê ªiTu ¸a¶ã rÔ cï kiÕ¬ L« clç ë cñ« ¼Ó¶ ªö Ïs« BÉ ÎL«s ÎLn c¨¶ ¶lp, ªiTu ¸a¶ã rÔ vui vt ¶l˶ hêi. ¸ß¶ óä¶ ÏC¶ ãi«¶ ªL{ê¶ã ®¹cl ª«¬ A¶l ãi«s cls ¶lp cløc ÎLCcl ÎLõ¶ã ÎLÞ. ÷ãpy la¬ Bg, ÎLêi qu«¶ã ¬©y ι¶l, ãig ªlu ¬CÎ ¬t. ªlõ« ¸lÝ, ªl«¶l ªl«¶l, clp¶ã ¸©¬, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ¬éÎ óä¶ óï¶ ¶ã{êi Cµ ¬{êi ¬Êy cliÕc xe Îlñ¶ã ÎlM¶ã hT¶ B{ê¶ã ÎiÕ¶ vÒ µlÝ« ®Sc. ¸l« cs¶ ªiTu ¸a¶ã rÔ vp cCc BÖ Îö ÎiÔ¶ qu« oa¶ã ªL{ê¶ã Gi«¶ã, c߶ Îles cl©¶ ÎlT¬ ó« ¬{mi dƬ B{ê¶ã ¶N« ¬íi Îõ óiÖÎ qu«y ÎLë h¹i. ®T¶ ®Sc ÷㹶 ªL{ê¶ã Gi«¶ã ¶py, vÓ¶ c߶ hp ÎLs¶ã µl¹¬ vi d{íi ÎlÕ hùc cli µlïi cñ« ó«¶ã Ki¬ rs¶ã. V× B{îc hÞ¶l cñ« ªiTu ¸a¶ã rÔ cls l«y ÎL{íc, cCc ¬a¶ Bå cñ« ó«¶ã Ki¬ rs¶ã ë ¶lN¶ã ¶lp ÎL¹¬, óÕ¶ Îpu, l«y klCcl o¹¶ BÒu ÎiÕµ Bg¶ óä¶ ªlõ« ¸lÝ ¬éÎ cCcl ©¶ cǶ. §i B{îc ¬{êi ¬Êy ¶ãpy, vps Îíi óiT¶ ãiíi Îضl ¾m¶ §a¶ã, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ¶gi: - ViT¶ B¹i ãi«, ¶mi B©y kla¶ã µlni hp BÞ« ãiíi cñ« ó«¶ã Ki¬ rs¶ã. ®SÎ BÇu Îõ ¶ãpy la¬ ¶«y clb¶ã Ϋ µlni cȶ Îl˶ BÒ µl߶㠬íi B{îc. ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - A¶l ¶gi ã×? Ai h¹i dC¬ vuïÎ L©u cäµ ¶l{ vËy? Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni BCµ: - ÏiÖ¶ ãiê, ÎliT¶ l¹ ãiÆc ãi∙ ¶æi hT¶ ¶l{ cl©u clÊu, Îضl ¾m¶ §a¶ã ¶Çy h¹i c߶ ¶liÒu lm¶ cCc Îضl klCc vp cg l«i ó«¶ã LÊÎ hîi l¹i. ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - ¼éÎ ó«¶ã hp µlCi ®éÎ Ïni cñ« cCc «¶l clí ã×? Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni c{êi ¶gi: - PlCi ®éÎ Ïni clb¶ã Îai cluyT¶ kiÕ¬ ¨¶ ÎLT¶ ¬ÆÎ óÉ. ¸ß¶ ¶lN¶ã Îlø ë ÎLT¶ óê, dè hp vp¶ã ó¹c cl©u óCu vøÎ BÇy B{ê¶ã, clb¶ã Îai cò¶ã kla¶ã Îl̬ ¶lÆÎ. ªlõ« ¸lÝ lái: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 2. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -265- - VËy l«i ó«¶ã ¶ps ¬¹¶l ¶løÎ Îضl ¾m¶ §a¶ã ¶Çy? Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni BCµ: - ¼éÎ ó«¶ã hp ªl{m¶ã ¸l©u ¸lN Rå¶ã riÔu víi cCc óé l¹ cñ« ¸lN B¹i ãi«. ªlõ« ¸lÝ ãËÎ BÇu ¶gi: - ªai B∙ ¶ãle o{ µlô ¶gi qu«. ¸lN B¹i ã«i ¶æi ÎiÕ¶ã ë ãi«¶ã lå cg “ªliÕÎ ¾« ¸l{ë¶ã” vp “ªlCi ªæ ¸a¶”. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ¶gi: - §¹i ãi« ¶gi Bb¶ã BÊy. ¸ß¶ ¬éÎ ó«¶ã ¶N«, kl«i om¶ h˵ ÎL¹i ë Cc Ïæ §Çu. ¾Cu vÞ ÎL¹i clñ BÒu hp ¶lN¶ã lns lC¶ vâ ¶ãlÖ c«s c{ê¶ã. ªlõ« ¸lÝ ãËÎ BÇu ¶gi: - ªõ ¶«y ÎLë Bi clb¶ã Ϋ cȶ Îl˶. ¼çi BT¬ hǶ h{îÎ µlCi ¬éÎ ¶ã{êi c«¶l ãCc. r¹i Bi B{îc l«i ¶ãpy. rbc vps ãiN« ÎL{«, óç¶ã ¶ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã clua¶ã ë B»¶ã x« B{« Îíi. PlÝ« ÎL{íc ¬ÆÎ cg l«i ¶ã{êi cìi ¶ãù« µli Îíi, cl¹y oCÎ c¹¶l ¬äi ¶ã{êi, µlg¶ã ÎlM¶ã. rp Ϋy h∙s ãi«¶ã lå ãipu ki¶l ¶ãliÖ¬ lm¶, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni hiÒ¶ ¶gi: - ¸Ci ÎLß Êy B∙ Îíi BÊy. Y óiÕÎ vâ ¶ãlÖ cñ« ªlõ« ¸lÝ cùc c«s oiTu, vp ¬×¶l cò¶ã kla¶ã µlni hp Ϋy Îl{ê¶ã, kla¶ã csi ¬Êy ÎT¶ ãiÆc cá vps B©u. §é ¬éÎ ÎiÕ¶ã o«u, l«i ¶ã{êi cìi ¶ãù« ki« h¹i qu«y ÎLë h¹i, Låi h¹i µlg¶ã vÒ µlÝ« B»¶ã ÎL{íc, hbc qu« c¹¶l xe, clb¶ã cø B{« ¬SÎ vps ÎLs¶ã xe. ªl«¶l ªl«¶l clØ c{êi ¶l¹Î. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni h¹i ¶gi: - ¸lØ Bi Bé ¬{êi dƬ ¶N«, ÎlÉ ¶ps cò¶ã cg c{ê¶ã B¹s L« cn¶ B{ê¶ã. ÷ãê B©u, Bi lm¶ ¬{êi dƬ ¬p vÓ¶ ó׶l yT¶ va où. ªïi la¬ Bg, ¶ãlØ cl©¶ ë ¾s¶ã ªl¹cl µlï, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ÎSc h{ìi hÊy hp¬ h¹ vp ¶gi: - ¸lM¶ã hH Bai ¬SÎ h∙s ãi«¶ã lå cun Îai h¹i ÎLa¶ã ¶lǬ l«y o«s? ÷ãpy la¬ o«u h¹i hT¶ B{ê¶ã Bi, cl{« BÇy ¶¨¬ dƬ, ÎLa¶ã ÎlÊy óï¶ ¶ã{êi cìi ¶ãù« Îles o«u LÊÎ x«. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ¶gi: - Plni Låi, óä¶ clb¶ã la¬ qu« cl{« Lñ Bñ ¶ã{êi, ¬íi BÉ yT¶ cls clb¶ã Ϋ ¶l{ vËy, ¶l{¶ã ¶ãpy la¬ ¶«y ÎlÉ ¶ps cò¶ã cg cluyÖ¶ xny L«. GiN« ÎL{«, ¶ãlØ ¶ãmi ¨¶ uï¶ã xs¶ã, ÎLs¶ã kli Bi B{ê¶ã h¹i cg l«i ¶ã{êi cìi ¶ãù« BÕ¶ dß h« ÎlC¬ Îlݶl. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ¶gi: - r¹ ÎlËÎ, x{« ¶«y óä¶ hôc h©¬ dß hp ÎlC¬ Îlݶl kla¶ã ó«s ãiê h¹i µlCi ¶liÒu ¶ã{êi vp lp¶l Bé¶ã ¶liÒu hǶ ¶l{ ÎlÕ ¶Çy. §i B{îc ¶ö« ¶ãpy, h¹i ÎlÊy l«i ¶ã{êi cìi ¶ãù« µlg¶ã qu«. ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l kla¶ã Îl¹s ã× vÒ ¬äi où cñ« ãi«¶ã lå, ÎlÊy ¶liÒu ¶ã{êi cìi ¶ãù« cl¹y Bi µlg¶ã h¹i, óiÕÎ Lâ hp clb¶ã d߬ ¶ãg ¶lN¶ã l߬ cl©u óCu cñ« ¬×¶l. ÷l{¶ã ιi o«s clb¶ã h¹i cl¹y Bi, cl¹y h¹i ¶lé¶ ¶lÞµ ¶l{ ÎlÕ hp¬ ã×? ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 3. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -266- Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni óç¶ã ¶gi: - Plni Låi! ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã BT¬ la¬ ¶«y clb¶ã Ϋ ÎlÉ ¶ps cò¶ã µlni BÕ¶ ÎlÞ ÎLʶ hí¶ ¬p ¶ãlØ ¶ãmi. ªlõ« ¸lÝ lái: - ª¹i o«s vËy? Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni BCµ: - ÷lN¶ã ¶ã{êi Îles dâi clb¶ã Ϋ B©y, ÝÎ ¶løÎ hp ¶ã{êi cñ« ¬Êy ÎL¹i. ªl«¶l ªl«¶l lái: - ªlËÎ kla¶ã? ¸g ¬Êy ÎL¹i clñ B∙ võ« ¬g¶ lp¶ã ¶Çy Låi BÊy p? Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni BCµ: - ¸ø ¬çi ¬éÎ ÎL¹i clb¶ã µlCi l«i ¶ã{êi. VËy Îõ la¬ ¶ä BÕ¶ ¶«y Îai Îݶl L« óny ÎL¹i Låi. ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - ÷l{ ÎlÕ Îl× cò¶ã vui BÊy ¶lØ? Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ¶ãliT¬ ¶ÐÎ ¬ÆÎ ¶gi: - ªiÉu Îlm, Îôc ¶ãN cg c©u: “÷løÎ læ ¶«¶ BÞcl quǶ læ” ¼×¶l Îuy kla¶ã oî clb¶ã, ¶l{¶ã v× l߬ xiɶ㠶liÒu quC, ¬uï¶ óns vÖ kla¶ã ¬ÊÎ ¬CÎ, cò¶ã µlni Îï¶ ca¶ã hS¬ ¬íi B{îc. ªlõ« ¸lÝ ãËÎ BÇu ¶gi: - A¶l ¶gi LÊÎ µlni, Îïi ¶«y clb¶ã ÎLb ¶ãô ë ªl¹cl Gi«s, dè Bi ÎlT¬ vpi clôc dƬ c߶ lm¶. Kli Îíi ÎLʶ ªl¹cl Gi«s vps ÎLä ιi ¬éÎ klCcl o¹¶ hí¶. ªlõ« ¸lÝ cls klu©¶ lÕÎ cn ¬{êi cliÕc l߬ oSÎ vps ÎLs¶ã µl߶㠬׶l. ¸lp¶ã cè¶ã clp¶ã ¸©¬ ë clu¶ã ¬éÎ µl߶ã. ¸Cc l߬ oSÎ võ« klu©¶ vps ÎLs¶ã µl߶ã xs¶ã óç¶ã ÎlÊy l«i ÎT¶ B¹i lC¶ ë ¶ãspi Bi vps B{« ¬SÎ ¶l׶ ªlõ« ¸lÝ, Låi ¬íi lái µlæ ky ÎluT µl߶ã. Vpi µlbÎ o«u, h¹i cg l«i ÎT¶ B¹i lC¶ klCc Îíi ÎluT µl߶ã. ªlÊy vËy, ªlõ« ¸lÝ B∙ ¶ãlÜ cCcl Bïi µlg hiÒ¶. ¸m¬ Îïi xs¶ã, «i ¶Êy ÎLë vÒ µl߶㠶ãlØ ¶ãmi. ÷ãñ BÕ¶ ¶ö« BT¬ ¶ãle ÎlÊy ÎLT¶ ¬Ci ¶lp cg ÎiÕ¶ã Bé¶ã, óiÕÎ hp óä¶ ãiÆc B∙ Îíi. ªlõ« ¸lÝ ¶ãåi dËy ÎlSµ ¶Õ¶ ÎLs¶ã µl߶ã oC¶ã cls«¶ã Låi ¬ë l߬ oSÎ, hÊy ¬éÎ ãgi hí¶, ÎLs¶ã cg ÎL©¶ cl©u, óns Îl¹cl, µlØ Îlby, ¬∙ ¶∙s, v.v... D{íi C¶l oC¶ã cñ« c©y ¶Õ¶, cCc óns vËÎ Îá« cliÕu lps qu«¶ã ¶ãò oSc. ¸lp¶ã võ« h«u clèi võ« ¶ãS¬ ¶ãlÝ«. ®ç¶ã ¶ãle ÎlÊy ¶ãspi cö« oæ cg ÎiÕ¶ã Bé¶ã ¶ls ¶lá, clp¶ã hiÕc ¬SÎ ¶l׶, ÎlÊy kle cö« cg LÊÎ ¶liÒu cs¶ ¬SÎ Be¶ ¶ãg vps. rbc ¶Çy, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni B∙ ¶ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã Bé¶ã, kla¶ã yT¶ Ω¬ hiÒ¶ o«¶ã µl߶㠪lõ« ¸lÝ xe¬ xÐÎ, Bi ãǶ Îíi ¶mi, ¬{êi ¬Êy ÎT¶ ÎlC¬ Îö cñ« óä¶ ãiÆc BÒu ȶ kluÊÎ ¶ã«y. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ¬Ø¬ c{êi, klH ãâ cö« µl߶㠪lõ« ¸lÝ ¬Êy cCi. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ¸ø vps. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 4. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -267- Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni klH BÈy, cC¶l cö« ¬ë hiÒ¶ Îl× L« cö« kla¶ã cpi Île¶. Y ó{íc vps ÎLs¶ã µl߶ã ÎlÊy ÎLs¶ã µl߶ã cl©u óCu lps qu«¶ã clgi häi, hg« cn ¬SÎ. ÷ãȶ ¶ã{êi ãi©y hCÎ, y ¬íi BÕ¶ c¹¶l óp¶, ÎlÊy ÎLT¶ óp¶ ¶lN¶ã l¹Î ÎL©¶ cl©u Îs Î{í¶ã ó»¶ã BÇu ¶ãg¶ Ϋy, ¶lN¶ã cp¶l o«¶ la dpi lm¶ Îl{íc. ÷lN¶ã óns Îl¹cl, vp óÝcl ¶ãäc BÒu hp ¶lN¶ã Îlø va ãiC. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni hbc BÇu Î{ë¶ã ÎLs¶ã ¬{êi cCi l߬ oSÎ clø« BÇy ó¹c ¶T¶ ¬íi kliÕ¶ ¶liÒu óä¶ ãiÆc hí¶ BÉ ý BÕ¶ ¶l{ vËy, clí y cg ¶ãê B©u ÎLs¶ã Bg h¹i clø« BÇy ¶lN¶ã cl©u óCu va ãiC ¶l{ ÎlÕ. Y ó{íc cl©¶ vps ãi«¶ã lå B∙ h©u ¶¨¬, kiÕ¶ Îløc cò¶ã klC ¶liÒu Låi ¶l{¶ã y cl{« lÒ ÎLs¶ã ÎlÊy ¶lN¶ã óns vËÎ quý ãiC ¶l{ ÎlÕ ¶Çy ó«s ãiê, kla¶ã liÉu ViT¶ ca¶ã hÊy ë B©u L«, ¬p h¹i cg ¶liÒu BÕ¶ ¶l{ vËy, Bi Îíi c¹¶l ªlõ« ¸lÝ, klH lái: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã BÉ Îai cÊÎ ¶lN¶ã vËÎ óCu ¶Çy Bi ¶lÐ! ®T¶ ¶ãspi cg ¶ã{êi d߬ ¶ãg BÊy. ªlõ« ¸lÝ cò¶ã klH ¶gi: - ªai hÊy L« B©y cïÎ BÉ cls clb¶ã ÎLa¶ã ÎlÊy BÊy. Võ« ¶gi clp¶ã võ« Îíi c¹¶l óp¶ cǬ ¬éÎ cluçi ÎL©¶ cl©u hT¶ vp ¶gi: - A¶l Îlö BsC¶ xe¬ vps ÎLs¶ã ki¶l, cluçi ÎL©¶ cl©u ¶Çy cg ÎlÉ óC¶ B{îc ó«s ¶liTu ÎiÒ¶? Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni BCµ: - Vʶ BÒ ¶Çy ÎiÉu ¶l©¶ kla¶ã B{îc Lâ hS¬. ªlõ« ¸lÝ h¹i ¶gi: - ªai BÞ¶l óC¶ ¬çi l¹Î ÝÎ ¶løÎ hp ó« ÎL¨¬ h¹¶ã. ¸luçi ¶Çy cg ÎÊÎ cn l«i ¬{mi óï¶ l¹Î. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ¶gi: - ÷Õu vËy cg ÎlÉ óC¶ B{îc ¬éÎ v¹¶ h¹¶ã BÊy. ªlõ« ¸lÝ lái: - ª¹i o«s «¶l h¹i óns óC¶ B{îc ¬éÎ v¹¶ h¹¶ã? Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni BCµ: - ªl{« Î{í¶ã ca¶ã, v× cluçi l¹Î ¶Çy Îs vp ÎL߶ BÒu cn ¶l{ ÎlÕ ¶Çy LÊÎ liÕ¬, h¹i ÎlT¬ ¬pu oSc Bѵ BH. ªlËÎ klg ¬p kiÕ¬ B{îc ¬éÎ cluçi klCc ãiï¶ã ¶l{ ÎlÕ. ¸ls ¶T¶ ÎiÉu ¶l©¶ ¬íi ¶gi cg ÎlÉ óC¶ B{îc ¬éÎ v¹¶ h¹¶ã ¶l{ vËy. ®ä¶ ãiÆc Bø¶ã d߬ ¶ãg óT¶ ¶ãspi BÒu ¶ãle lÕÎ hêi ¶gi cñ« l«i ¶ã{êi. r߶ã Îl«¬ xbi dôc, ÎT¶ ¶ps ÎT¶ ¶Êy clØ ¬uï¶ ¶lny ¶ã«y cg hÞ¶l, ¬g¶ lp¶ã ¶Çy cg ¶liÒu om¶ ÎL¹i ¬uï¶ ¶lb¶ã Ϋy vps, vËy µlni clê ÎÊÎ cn Îlñ h∙¶l óp¶ BÞ¶l xs¶ã, ¬íi L« Ϋy lp¶l Bé¶ã, BÉ klái ¬ÊÎ lß« klÝ víi ¶l«u. ¸lb¶ã d߬ ¶ãg ¬éÎ hbc, Låi ÎT¶ ¶ps ÎT¶ ¶Êy ÎLë vÒ óCs cCs cls Îlñ h∙¶l ¬×¶l l«y. ®iÕÎ clb¶ã B∙ Bi Låi, ªlõ« ¸lÝ cn c{êi ¬éÎ låi, xu« Ϋy óns Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni vÒ µl߶㠶ãñ. ¸lp¶ã vÓ¶ BÉ ¶ãuyT¶ ¶lN¶ã cl©u óCu ÎLT¶ óp¶ ¬p Bi ¶ãñ. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 5. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -268- r¹i Bi B{îc l«i ¶ãpy B{ê¶ã ¶N«, B∙ BÕ¶ BÞ« ãiíi ªÕ ÷«¬ µlñ, óä¶ ãiÆc Îles dâi ªlõ« ¸lÝ cp¶ã ¶ãpy cp¶ã ¶liÒu. ¸Ëy cg ªlõ« ¸lÝ vâ ¶ãlÖ oiTu quǶ vp ¬×¶l cò¶ã kla¶ã BÕ¶ ¶çi kЬ ¶ã{êi, hbc BÇu Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni u¶ã du¶ã kla¶ã oî l∙i ã× cn, ¶l{¶ã ó©y ãiê cp¶ã ¶ãpy cp¶ã ÎlÊy óä¶ ãiÆc Îles dâi ¶liÒu vp kla¶ã ÎlÊy clb¶ã L« Ϋy, kla¶ã óiÕÎ clb¶ã BÞ¶l ©¬ ¬{u ã×, ÎLs¶ã h߶ã óSÎ BÇu lsn¶ã oî. Y hiÒ¶ BÒ ¶ãlÞ víi ªlõ« ¸lÝ Bi B{ê¶ã óÉ Îl× «¶ Îsp¶ lm¶ vp c«¬ Bs«¶ kla¶ã cg cluyÖ¶ ã× xny L«. ªlõ« ¸lÝ c{êi ¶gi: - ªai BÞ¶l dè¶ã ¬g¶ cl©u óCu ¶Çy BÉ kÕÎ ¶¹µ cCc «¶l lè¶ã lps kiÖÎ, dè cg ¬ÊÎ lÕÎ cò¶ã kla¶ã o«s. ªiÒ¶ Îpi hp Îl©¶ ¶ãs¹i cli vËÎ. ¸lb¶ã Ϋ cǶ µlni BÉ ¶l©¶ ¶ãlÜ« hT¶ ÎLT¶ lÕÎ. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ÎlÊy clp¶ã ¶gi ¶l{ vËy kla¶ã ÎiÖ¶ kluyT¶ ¶N«. ÷ãpy la¬ Bg Bi Îíi Îlp¶l Vò, vps klCcl o¹¶ ¶ãlØ ¶ãmi, ªl«¶l ªl«¶l ÎC¶l {« ls¹Î Bé¶ã, ¬éÎ ¬×¶l vps ÎLs¶ã Îlp¶l du h©¬. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “¸g kla¶ã óiÕÎ ó«s ¶liTu Bai ¬SÎ d߬ ¶ãg ¶lN¶ã cl©u óCu ¶Çy, Ϋ clØ om xuÊÎ ¬éÎ ÎÝ hp xny L« cluyÖ¶ ¶ã«y.” V× vËy, clp¶ã víi clp¶ã ¸©¬ l«i ¶ã{êi kla¶ã dC¬ Lêi klái klCcl o¹¶. ¼éÎ ãiê o«u, ªl«¶l ªl«¶l lí¶ lë ÎLë vÒ, ¬çi Ϋy cǬ ¬éÎ cCi hå¶ã ÎLe ¶lá, ¬çi hå¶ã cg ¬éÎ cs¶ dÕ, kTu “clÝcl, clÝcl” ¶løc cn Ϋi. ÷p¶ã óiÕu ¬éÎ cs¶ cls ªlõ« ¸lÝ vp ¶gi: - ¼çi cs¶ e¬ ¬u« l«i ¬{mi ÎiÒ¶ BÊy. A¶l ÎLes ë ÎLs¶ã ¬p¶, BT¬ BÕ¶ ¶g kTu ¶ãle Îlb hS¬. ªlõ« ¸lÝ vui c{êi Bì hÊy Låi clp¶ã óç¶ã võ« c{êi võ« lái: - ë ¶ãspi µlï clb cg ãƵ ÎlÊy «i kla¶ã? ªl«¶l ªl«¶l ¶ã¹c ¶liT¶ ¶gi: - Kla¶ã, «¶l lái ãƵ «i cm clø? ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - r{¶ã clb B∙ óÞ ¶ã{êi Ϋ BC¶l dÊu vÕÎ, clb cg óiÕÎ kla¶ã? ªl«¶l ªl«¶l véi cl¹y vÒ µl߶㠬׶l cëi Cs ¶ãspi L« xe¬, qun ¶liT¶ ÎLa¶ã ÎlÊy µlÝ« o«u h{¶ã cg ¬éÎ cCi v߶ã viÕÎ ó»¶ã µlʶ ÎLS¶ã. ÷p¶ã BsC¶ clSc hbc ¬∙i ¬u« dÕ, óÞ ¶ã{êi Ϋ vH ¬p kla¶ã óiÕÎ. Võ« xÊu læ, võ« Îøc ãi˶, ¶p¶ã ¶gi vgi ªlõ« ¸lÝ L»¶ã: - A¶l Bi óSÎ ÎT¶ Bg vÒ cls e¬ BC¶l ¶g ¬éÎ ÎL˶. ªlõ« ¸lÝ c{êi ¶gi: - ªai óiÕÎ Bi B©u Î׬ ó©y ãiê? ªl«¶l ªl«¶l ¶ãlÜ ãi©y hCÎ Låi óç¶ã ¶gi: - ®©y ãiê «¶l Bi d¹s µlï, ãin óé klê kl¹s kla¶ã BÉ ý... ªlõ« ¸lÝ véi c{íµ hêi ¶gi L»¶ã: - ®SÎ cl{íc l׶l d¹¶ã cñ« clb låi ¶∙y oH cg ¶ã{êi BÕ¶ vH vps h{¶ã Îai µlni kla¶ã? ªl«¶l ªl«¶l c{êi ¶gi: - Plni BÊy, «¶l Bi ¬«u Bi. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 6. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -269- Kla¶ã ÎlÉ ÎlsCi ÎlCc B{îc, ªlõ« ¸lÝ dƶ ¶p¶ã vp Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni cȶ Îl˶ ÎLa¶ã csi ¶lN¶ã l߬ xiɶã Låi u¶ã du¶ã L« Bi. ªlp¶l Vò hp ¬éÎ Îlp¶l µlï ¶Cs ¶liÖÎ, kt Îíi ¶ã{êi Bi h¹i vï¶ cle¶ clbc. Võ« L« klái cö« µl߶ã B∙ cg ¬éÎ ¶ã{êi Lg¶ Lж Îles o«u. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “Giái ÎlËÎ, clb¶ã ó«y ¶ãpy cp¶ã ÎCs 㫶, kla¶ã ¶lN¶ã Îles dâi Îpi óCu cñ« clb¶ã Ϋ vp cs¶ Îles dâi Îõ¶ã ¶ã{êi ¬éÎ. ÷l{¶ã clb¶ã viÕÎ cCi v߶ã ÎLS¶ã vps h{¶ã clb ªl«¶l BÉ hp¬ ã×? ¸lb¶ã ¶g hp¬ ¶l{ vËy cg klCc ã× óns cls clb¶ã Ϋ BÒ µl߶ã ÎL{íc?” ÷ãlÜ ¶ãîi ãi©y µlbÎ, clp¶ã B∙ liÉu dô¶ã ý cñ« clb¶ã Låi, hiÒ¶ ¶ãlÜ: “¸g hH hp ¬éÎ ¶lg¬ ¶ps ¬uï¶ Béc cliÕ¬ ¶T¶ clb¶ã BC¶l dÊu vps ¶ã{êi, vps xe cñ« clb¶ã Ϋ BÉ cls ¶lN¶ã ¶lg¬ klCc óiÕÎ BÉ Bõ¶ã cg ¶lb¶ã Ϋy vps.” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã hM¶ã hƶã he¶ vps clç BC¬ Ba¶ã ¶ã{êi. Qun ¶liT¶ ¶ã{êi ¶ä cò¶ã Îles dâi clp¶ã Îõ¶ã ó{íc ¬éÎ, BÕ¶ ÎL{íc cö« ¬éÎ ¶lp Îlî oSÎ, clp¶ã ãin vê Bø¶ã xe¬ ¶ã{êi Ϋ Bbc d«s, clê ¶ã{êi ¶ä Bi ãǶ Îíi ¶mi, BéÎ ¶liT¶ qu«y h¹i dm Ϋy L« Biɬ vps yÕu luyÖÎ cñ« ¶ã{êi ¶ä. ÷ã{êi Bg óÞ ÎT hiÖÎ lM¶ ¶ö« ¬×¶l, Låi óÞ ªlõ« ¸lÝ klH kÐs Bi. ªíi ¬éÎ ¶ãâ lH¬ vS¶ã, ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ lái: - A¶l hp Îlñ l¹ cñ« «i? ÷ã{êi Bg B«u BÕ¶ ¶æi BÇu ÎsCÎ BÇy ¬å lai, óÞ ªlõ« ¸lÝ dè¶ã oøc ógµ ¬¹¶l ¬éÎ cCi, h¹i cp¶ã clÞu kla¶ã ¶æi, véi ¶gi: - Xi¶ a¶ã óua¶ã Ϋy ¬«u, Bõ¶ã ógµ ã∙y x{m¶ã cñ« clCu? ªlõ« ¸lÝ c{êi ¶gi: - A¶l kla¶ã clÞu ¶gi, Îai oH ót ã∙y x{m¶ã cæ «¶l ¶ã«y. ÷ã{êi ¶ä véi ¶gi: - ¸lCu ¶gi, clCu ¶gi. ªT¶ clCu hp Ïsp¶ã ÷lÞ ¼«s, Îlñ l¹ cñ« ¾« ªL¹i ¸lñ ë Cc Ïæ ¸©u. ªlõ« ¸lÝ lái: - A¶l ¬uï¶ vH ¬éÎ cCi v߶ã ë ÎLT¶ h{¶ã Îai µlni kla¶ã? A¶l vH ¶l{ ÎlÕ BÉ hp¬ ã×? Ïsp¶ã ÷lÞ ¼«s ¶gi: - ¾« ªL¹i ¸lñ o«i clCu vH ¶l{ vËy. ¸ß¶ vH BÉ hp¬ ã× clCu kla¶ã B{îc Lâ. ªlõ« ¸lÝ lái: - ¾« ªL¹i ¸lñ cñ« «¶l liÖ¶ ë B©u? Ïsp¶ã ÷lÞ ¼«s ¶l׶ ¶ã{îc, ¶l׶ xuai ¶l{¶ã vÓ¶ kla¶ã dC¬ ¶gi. ªlõ« ¸lÝ h¹i ógµ ¬¹¶l ¬éÎ cCi, xum¶ã cæ Ϋy ¶ã{êi ¶ä kTu “hSc cSc”. Y oî ªlõ« ¸lÝ ógµ ã∙y x{m¶ã ÎlËÎ, véi ¶gi: - ¾« ªL¹i ¸lñ óns clCu Îïi ¶«y BÒu läµ ¬ÆÎ ë clè« ª«¬ Qu«¶ã ιi ¶ãs¹i Îlp¶l. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - Ï«y hS¬, «¶l B{« B{ê¶ã dÓ¶ Îai Bi. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 7. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -270- Kla¶ã dC¬ {m¶ã ¶ã¹¶l ¶N«, Ïsp¶ã ÷lÞ ¼«s Bp¶l µlni dÓ¶ ªlõ« ¸lÝ Îíi clè« ª«¬ Qu«¶ã. rbc Êy c߶ oí¬, ÎLs¶ã clè« kla¶ã cg óg¶ã ¶ã{êi ¶ps. ¸lè« ¶py Bæ ¶CÎ, óá ls«¶ã Îõ h©u, kla¶ã cg ¾{ l«y a¶ã ªõ ¶ps ÎLa¶ã csi cn. KlC¬ xÐÎ ÎL{íc o«u clè« ¬éÎ hǶ, ªlõ« ¸lÝ Biɬ ÎlT¬ luyÖÎ cls Ïsp¶ã ÷lÞ ¼«s c©¬, Låi vøÎ vps d{íi klC¶l Îlê. ¼éÎ hCÎ o«u, clp¶ã ¶ãle cl©¶ ¶ã{êi ë x« Bi Îíi, véi ÎLï¶ vps B»¶ã o«u Î{î¶ã PlËÎ. ¼Êy clôc ¶ã{êi ó{íc vps ÎLs¶ã clè«, Låi ¶ãåi qu©y v߶ã ÎL߶ ãiN« B¹i BiÖ¶. ¼éÎ ¶ã{êi Bp¶ óp hT¶ Îiն㠶gi: - ÷ãliT¬ r∙s Îø, r∙s ¶ãò, dÓ¶ óï¶ «¶l e¬ Bi c«¶l ãCc xu¶ã qu«¶l, vp µlCi l«i ¶ã{êi hT¶ ÎLT¶ ¶gc ¶lp ¶N«. Vpi µlbÎ o«u ÎLT¶ ¬Ci ¶lp B∙ cg ÎiÕ¶ã cl©¶ ¶ã{êi Bi h¹i. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ vp c{êi ÎlǬ: “Dè cCc ¶ã{mi cg kla¶ ¶ãs«¶ ¶l{ ÎlÕ ¶ps cò¶ã ¬Æc, Ϋ B∙ vps B©y ÎL{íc Låi.” r¹i qu« ¬éÎ hCÎ o«u, óT¶ ¶ãspi ÎiÕµ Îôc h¹i cg ¶ã{êi Bi vps ÎLs¶ã clè«. ¸lb¶ã ÎLß cluyÖ¶ å¶ ps va cè¶ã. ÷ãle clb¶ã lp¶ luyT¶, ªlõ« ¸lÝ ¬íi Lâ ÎC¬ ÎL¹i clñ cñ« ÎC¬ ¾m¶ ÎL¹i hí¶ Îضl ¾m¶ §a¶ã BÒu cg ¬ÆÎ Îô läµ Î¹i B©y, ¶T¶ clp¶ã µlni i¬ lmi hƶã ÎiÕ¶ã, clí kla¶ã dC¬ om ý ¶l{ ÎL{íc ¶N«. r¹i ¶ãle ¶ã{êi Bp¶ óp ¶gi: - ¸lb¶ã Ϋ B∙ dß xÐÎ Lâ hS¬ Låi. ¼g¶ lp¶ã ¶Çy qun ÎlËÎ hp ¶lN¶ã vËÎ óCu va ãiC. ÷ã{êi Cµ Îni hp l«i ÎT¶ ca¶ã Îö óéÎ klê d¹i, vp ¬éÎ ÎT¶ óns ÎiTu hp Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni, ¶ã{êi cñ« µlCi ®éÎ Ïni, vâ ¶ãlÖ klC c«s c{ê¶ã ¶l{¶ã ¬∙¶l læ BÞcl o«s ¶æi quǶ læ. ÷É y hp «¶l e¬ hôc h©¬ cè¶ã ¬éÎ B{ê¶ã hïi víi clb¶ã Ϋ, Îíi hbc L« Ϋy, clb¶ã Ϋ Îl« cls y klái clÕÎ. ¼éÎ ¶ã{êi klCc ¶gi: - VÒ vʶ BÒ c{íµ “ÎiTu” (lp¶ã lpy cñ« óCu) Îl× dÔ ¶l{ ÎLë óp¶ Ϋy, kla¶ã µlni µliÒ¶ Îíi ¾« ªL¹i ¸lñ, «¶l e¬ clb¶ã Îai xi¶ µlô ÎLCcl lÕÎ. ÷l{¶ã c߶ vʶ BÒ cli« cñ« Îl× clb¶ã Ϋ µlni óp¶ BÞ¶l ÎL{íc, BÉ ÎLC¶l klái cg où ÎL«¶l clʵ ¬p ¬ÊÎ cn lß« klÝ cñ« ¶l«u Bi! ªT¶ ¾« ªL¹i ¸lñ ¶gi: - ªiÉu BÖ ¬êi quý vÞ Îíi B©y läµ hp v× vʶ BÒ ¶Çy B©y! ¼éÎ ¶ã{êi ãiä¶ã ¶gi Îla hç hT¶ ÎiÕ¶ã: - ¼g¶ lp¶ã ¶Çy, «¶l e¬ clb¶ã Îai ÎlÊy ÎL{íc ÎiT¶. ªai xi¶ BÒ ¶ãlÞ: kli c{íµ B{îc, clb¶ã Ϋ cli« ¶g L« hp¬ ¬{êi µlǶ, Cc Ïæ ¸©u cliÕ¬ l«i µlǶ. ¸lb¶ã Îai ¾CÎ ®ns ¸{m¶ã cliÕ¬ l«i µlǶ, c߶ ¬çi ÎL¹i cliÕ¬ ¬éÎ µlǶ. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ: “Giái ÎlËÎ! ¸l{« cli clb¶ã Îíi Îô läµ Î¹i B©y BÉ µl©¶ cli« ¶lN¶ã vËÎ óCu cñ« Ϋ Låi!” r¹i ¶ãle ÎlÊy ÎT¶ klCc ¶gi: - ª¹i o«s cCc «¶l h¹i B{îc l«i µlǶ? ªles ý Îai, cli« hp¬ ÎC¬ µlǶ ca¶ã ó»¶ã lm¶ cn! ¾«u Bg, cn óä¶ c∙i v∙ å¶ ps ¬∙i kla¶ã ¶ãíÎ. r¹i cg ¬éÎ ÎT¶ ãiä¶ã klp¶ klp¶ ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 8. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -271- - ¸li« hp¬ ¬{êi µlǶ vp ÎC¬ µlǶ cò¶ã kla¶ã ca¶ã ó»¶ã. ªL¹i Cc Ïæ ¸©u cg ¬Êy ¶ãl׶ «¶l e¬ ¬p Bspi l{ë¶ã ¶ã«¶ã víi ¾CÎ ®ns ¸{m¶ã clØ cg ó« ÎL¨¬ ¶ã{êi l«y o«s? ªles ý Îai Îl× ¶T¶ cli« hp¬ clݶ µlǶ. Cc Ïæ ¸©u cliÕ¬ l«i µlǶ, c߶ óny µlǶ Îl× ¬çi ÎL¹i B{îc ¬éÎ. ¸lb¶ã Ϋ óÇu ¾« ªL¹i ¸lñ hp¬ Îlñ h∙¶l Bø¶ã hT¶ cli« vp µl©¶ µlCÎ cls cCc ÎL¹i. §¹i B« oï c{ê¶ã B¹s ÎC¶ Îlp¶l ý kiÕ¶ Bg, ¶T¶ ¬éÎ oï ÝÎ kla¶ã ó»¶ã h߶ã cò¶ã µlni ¶ãle Îles. ªT¶ ¾« ªL¹i ¸lñ ¶gi: - ÷Õu «¶l e¬ BÒu ÎC¶ Îlp¶l ¶l{ vËy, ¶ãpy ¬«i clb¶ã Ϋ L« Ϋy hua¶. Vp ¶mi lp¶l Bé¶ã ¶l˶ lp¶ã Îai BÞ¶l ë ªL{m¶ã ªL«¶ã. VËy ¶ãpy ¬«i xi¶ quý vÞ B{« lÕÎ Bp¶ e¬ Îíi Bg! ¼äi ¶ã{êi ÎC¶ Îlp¶l xs¶ã BÒu hǶ h{îÎ L« klái c¨¶ clè«. ®á ¬Æc ÎT¶ Ïsp¶ã ÷lÞ ¼«s ë Bg, ªlõ« ¸lÝ ¬éÎ ¬×¶l ÎLë vÒ klCcl BiÕ¬, kÉ lÕÎ ¶lN¶ã cluyÖ¶ B∙ qu« cls ªl«¶l ªl«¶l ¶ãle. ªl«¶l ªl«¶l klH ¶gi: - ªl«¶l ÎlÕ cñ« B¹s ÎÆc hí¶ h«s ¶l{ vËy ÎlËÎ hp BC¶l kla¶ã lÕÎ vp ãiÕÎ kla¶ã Î˶. A¶l B∙ ¶ãlÜ cCcl ã× Bïi µlg cl{«? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - Kli clb¶ã Îíi, clb¶ã Ϋ l∙y ¶l{ê¶ã ¶lÞ¶ ÎL{íc, kli B∙ ¶l˶ L« ÎT¶ ¶ps hp ãiÆc Låi, Ϋ hiÒ¶ L« Ϋy Îléµ ¶ãùc ÎT¶ Bg. RS¶ ¬ÊÎ BÇu, óä¶ h©u h« cñ« clb¶ã µlni clÞu lp¶ã ¶ã«y. ªl«¶l ªl«¶l vç Ϋy c{êi ¶gi: - ý cñ« «¶l LÊÎ l«y. ¾C¶ã ¶ãpy la¬ o«u, cm¬ ¶{íc xs¶ã, ªlõ« ¸lÝ L« hÞ¶l hT¶ B{ê¶ã. ¾uïÎ däc B{ê¶ã, óä¶ ãiÆc ÎlC¬ Îlݶl Bi h¹i ¶l{ Îlsi B{«. ¸lb¶ã ÎCs ó¹s L« ¬ÆÎ, kla¶ã csi óä¶ ªlõ« ¸lÝ L« ã× cn. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni hs ¶ã¹i ¶gi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã, xÐÎ Î׶l l׶l ¶Çy clØ ÎLs¶ã ¶ãpy la¬ ¶«y Îl× clb¶ã l¹ Îlñ BÊy. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - A¶l cø viÖc ÎLa¶ã ¶s¬ xe cé, Bõ¶ã BÉ cls hõ«, ¶ãù« lsn¶ã oî cl¹y ÎC¶ hs¹¶. ¸ß¶ clï¶ã ãiÆc B∙ cg ó« clb¶ã Îai Bïi µlg. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni v©¶ã hêi. ªlõ« ¸lÝ L« liÖu dƶ clp¶ã ¸©¬, kli ¶ps cg hÞ¶l cñ« clp¶ã ¬íi L« Ϋy lp¶l Bé¶ã, cluyT¶ µlô ÎLCcl óSÎ ¶ã{êi Îlai. ¸lp¶ã ¸©¬ ãËÎ BÇu ¶l˶ hêi. §i Îíi ãiê Îl©¶, oSµ Îíi ªL{m¶ã ªL«¶ã, B»¶ã ÎL{íc cg ¬éÎ klu Lõ¶ã klC Lˬ L¹µ, c©y cïi u¬ Îè¬. ®ç¶ã ¶ãle ¬Êy Îiն㠓s... s...” cñ« ¶lN¶ã cCi ÎT¶ óS¶ hT¶ óCs liÖu. Võ« døÎ, ÎLs¶ã Lõ¶ã Lˬ B∙ cg ¬Êy ÎL¨¬ ÎT¶ B¹i lC¶ hg L«, ÎT¶ ¶ps ÎT¶ ¶Êy BÒu BÇu clÝÎ kl¨¶ x«¶l, ¬Æc quǶ Cs Be¶, Ϋy cǬ klÝ ãiíi, hM¶ã hƶã xa¶ã L« cn¶ B{ê¶ã. ªlÊy vËy óä¶ µlu xe hiÒ¶ cls ¶ãõ¶ã xe h¹i, Låi a¬ BÇu clui vps ãǬ xe. §g hp huËÎ cñ« óä¶ B¹s ÎÆc, lÔ óä¶ µlu xe cø ¶»¬ yT¶ ÎLs¶ã ãǬ xe hp B{îc ÎlsCÎ clÕÎ. r¹i ¶ãle ¬Êy ÎiÕ¶ã Îè ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 9. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -272- vp ¶æi hT¶, ÎiÕ¶ã vg ¶ãù« Lå¶ L˵, ¬Êy clôc ÎT¶ Î{í¶ã c{íµ cìi ¶ãù« ë ÎLs¶ã Lõ¶ã Lˬ µlg¶ã L«, cn¶ µlÝ« o«u xe cñ« ªlõ« ¸lÝ. ¸lb¶ã hp¬ ¶l{ vËy hp µl߶ã óä¶ ªlõ« ¸lÝ qu«y BÇu cl¹y ÎLï¶. ªïi la¬ ÎL{íc ιi clè« ª«¬ Qu«¶ã, Îuy cl{« ¶l˶ B{îc ¬ÆÎ ÎT¶ clb« c{íµ, hbc ¶Çy ªlõ« ¸lÝ clb ý ¶l׶, ÎlÊy µlÝ« ÎL{íc óny ¶ã{êi Bi ¶ã«¶ã lp¶ã Îíi. ¼éÎ ¶ã{êi ¬ÆÎ ÎLS¶ã ¶ãspi 30 Îuæi, xa¶ã hT¶ ÎL{íc, Ϋy kla¶ã cǬ klÝ ãiíi, clØ cǬ ¬éÎ cliÕc qu¹Î µle µlÈy, ãiä¶ã Îlá Îlt ¶gi: - Xi¶ clps ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã! ÷ãle Îiն㠶gi cñ« ¶ã{êi ¶ä, ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ ¶ã«y hp ¾« ªL¹i ¸lñ cñ« ÎL¹ic Cc Ïæ ¸©u. ªlÊy y cg ÎlCi Bé u¶ã du¶ã, cl©¶ Bi vN¶ã clSc, ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “ªT¶ ¶Çy cg ÎlÉ hp k׶l BÞcl B©y? Kla¶ã ¶ãê ÎLs¶ã hôc h©¬ h¹i cg ¶lN¶ã ¶l©¶ vËÎ ¶l{ ÎlÕ ¶Çy.” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã clSµ Ϋy clps vp ¶gi: - ªai kla¶ã dC¬! Kݶl clps ¾« ªL¹i ¸lñ! ªT¶ ¾« ªL¹i ¸lñ ãiùÎ ¬×¶l, ¶ãlÜ ÎlǬ: “¾«s y h¹i óiÕÎ ÎT¶ lä ¬×¶l ¶lØ?” ÷ãlÜ xs¶ã, y ¶gi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã Bi B{ê¶ã clSc ¬ÖÎ ¶läc hS¬? ÷l׶ oSc ¬ÆÎ cñ« y, ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ: “¾uïÎ däc B{ê¶ã, y cls ¶ã{êi Îles dâi clb¶ã Ϋ. ¸lb¶ã óiÕÎ ÎT¶ lä cñ« Ϋ kla¶ã hÊy ã× hp h¹, ¶l{¶ã Ϋ ãäi ÎT¶ lä cñ« y clSc y ¶ã¹c ¶liT¶ hS¬. §∙ ÎlÕ Î« cø ãin óé Bè« y clmi.” ÷ãlÜ xs¶ã, clp¶ã ¶gi: - §i B{ê¶ã kla¶ã hÊy ã× hp¬ ¬ÖÎ ¶läc cn. ¸lØ óùc ¬×¶l ¬éÎ ¶æi hp lp¶l hý cñ« clb¶ã Îai ¶Æ¶ã ¶Ò quC! ¾« ªL¹i ¸lñ c{êi ¶gi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã hT¶ ®Sc Ki¶l dù Îli BÊy p? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - Kla¶ã µlni. ¸lb¶ã Îai ¶lê ªLêi cò¶ã cg ÝÎ ÎiÒ¶ ¶l{¶ã ÎliÕu ca¶ã d«¶l. ÷T¶ ãi« µlô o«i ÎiÉu BÖ Be¬ ÝÎ ÎiÒ¶ Îpi hT¶ ki¶l BÉ v˶ dô¶ã ¬éÎ clbÎ cløc Î{íc, cg ÎlÕ Îlai. ¾« ªL¹i ¸lñ c{êi ¶gi: - ¸Cc l¹ ¨¶ ¶gi ¶l«¶l ¶lÈu hS¬, clø kla¶ã cg vt ã× lñ hËu ¶l{ cCc ¶ls oÜ klCc. ªlõ« ¸lÝ c{êi ¶gi: - ªïi la¬ qu«, cg ¬éÎ ¶ã{êi ó¹¶ ¶gi víi Îai L»¶ã: Ïa¬ ¶«y cg ¬éÎ vÞ lä ¾« Îøc ¾« ªL¹i ¸lñ ë däc B{ê¶ã clê Îai vp dƶ Îai µlni cȶ Îl˶ BÉ ý. ÷T¶ Îõ oC¶ã Îíi ãiê, hbc Bi B{ê¶ã Îai võ« cl¨¬ clb ¶ãg¶ã ¶l׶ clØ oî hì cm léi kla¶ã B{îc ãƵ ãì. ÷ãê B©u ¶ãÓu ¶liT¶ clb¶ã Ϋ ãƵ ¶l«u ë B©y. ¸Cc l¹ cò¶ã ¨¶ ¬Æc ¶ls oÜ ¶l{ Îai, cg µlni cò¶ã hT¶ ki¶l BÊy kla¶ã. ÷Õu vËy, clb¶ã Ϋ cè¶ã Bi cls vui. ¸Cc l¹ ¶ãlÜ o«s? Võ« óuå¶ c{êi võ« Îøc ÎlǬ, óô¶ã ¶ãlÜ cl{« ó«s ãiê h¹i ãƵ ¶lN¶ã ÎT¶ ¬íi L« Bêi ¬p h¹i quC ¶ã©y Îlm ¶l{ ÎlÕ ¶Çy, ¾« ªL¹i ¸lñ c{êi ¶gi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã ë ¶lp l{ë¶ã µlbc cg lm¶ kla¶ã? Ïp ÎÊÎ µlni Bi B{ê¶ã ¬ÖÎ ¶läc klæ oë ¶l{ ÎlÕ ¶Çy hp¬ ã×. ª{í¶ã ca¶ã ¶T¶ óiÕÎ ÎLT¶ ãi«¶ã lå cg ¶liÒu où liɬ Cc hS¬. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 10. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -273- ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - rbc BÖ ë ¶lp, ¶ãle cCc cô ¶gi ÎLT¶ clï¶ ãi«¶ã lå cg ¶lN¶ã ãCi BiÕ¬ hõ« óÞµ. ÷ãê B©u Bi lp¶ã ¶ãl׶ dƬ B{ê¶ã Låi ¬p h¹i cl{« lÒ ãƵ ÎlÊy ¬éÎ ÎT¶ óÞµ óî¬ ¶ps cn. §Ö clSc cCc hêi d¹y óns cñ« cCc cô BÒu o«i hǬ cn. ®ny ÎT¶ ÎL¹i clñ ki« ¶ãle ªlõ« ¸lÝ hni ¶lni ¶gi ¶lN¶ã hêi ¶ö« BiT¶ ¶ö« Lå, BÒu kla¶ã ¶lÞ¶ B{îc cø B{« ¬SÎ L« liÖu Îlbc dôc ¾« ªL¹i ¸lñ L« Ϋy lp¶l Bé¶ã. ¾« ªL¹i ¸lñ óç¶ã o« oǬ ¶ÐÎ ¬ÆÎ, Lb hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã, xße cliÕc qu¹Î L«. ªLs¶ã qu¹Î cg vt ¬éÎ cCi oä ¶ã{êi, ¬å¬ ¶ãˬ ¬éÎ cs¶ d«s, ÎLa¶ã LÊÎ Lè¶ã Lî¶. ªlÊy vËy, ªl«¶l ªl«¶l cò¶ã µlni lsn¶ã oî. ¾« ªL¹i ¸lñ klp klp c{êi ¬éÎ cCcl quCi dÞ. ¸l{« døÎ ÎiÕ¶ã c{êi, y µlÈy cliÕc qu¹Î, ¬Êy ÎL¨¬ h©u h« xa¶ã L« ó«s v©y ¶lN¶ã xe cé. ªlõ« ¸lÝ BÞ¶l ¶lny L« Îg¬ hua¶ ÎT¶ ¾« ªL¹i ¸lñ. ®ç¶ã ÎLs¶ã Lõ¶ã cg ÎiÕ¶ã cßi Îlæi ó»¶ã hC ÎLe, ¾« ªL¹i ¸lñ ¶ãle ÎiÕ¶ã Bg, óiÕ¶ ¶ã«y oSc ¬ÆÎ, h¹i µlÈy Ϋy ¬éÎ cCi, óä¶ h©u h« ¶ãõ¶ã ¶ã«y. Ï«i ¶ã{êi cìi ¶ãù« ë ÎLs¶ã µlg¶ã L«. ÷ã{êi Bi ÎL{íc hp ¬éÎ a¶ã cô L©u Îgc ó¹c µlm, µlÝ« o«u hp ¬éÎ ÎliÕu ¶N, Ϋy cǬ ¬Êy Îpu hC ÎLe. ¸n l«i ÎiÕ¶ Îíi ãiN« ¾« ªL¹i ¸lñ vp ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ ãß c{m¶ã Bø¶ã h¹i. ¾« ªL¹i ¸lñ ¶gi: - §©y hp BÞ« ãiíi cñ« Îضl ¾m¶ §a¶ã! ¤¶ã cô ¶ä BCµ: - Ai óns kla¶ã µlni hp BÊÎ cñ« ¾m¶ §a¶ã. ¾« ªL¹i ¸lñ ¶gi: - ÷¨¬ x{«, clb¶ã Ϋ léi läµ ë ¶bi ªlCi ¾m¶, quyÕÎ BÞ¶l ¶l{ ÎlÕ ¶ps ¶lØ? ¤¶ã cô BCµ: - ®«¶ã ªl«¶l ªLbc clb¶ã Îai, kla¶ã B{îc BÕ¶ Îضl ¾m¶ §a¶ã ãiÕÎ ¶ã{êi c{íµ cñ«. ®T¶ cCc a¶ã cò¶ã kla¶ã B{îc o«¶ã BÞ« ãiíi Ïp ®Sc clb¶ã Îai lp¶l Bé¶ã. ¾« ªL¹i ¸lñ ¶gi: - §b¶ã BÊy, vËy kla¶ã liÉu ãig ã× B∙ Îlæi ªL׶l r∙s ãi« Îíi B©y? ¤¶ã cô BCµ: - ÷ãle ¶gi cg ¬éÎ ¬í lp¶ã oSµ Îíi Îضl Ïp ®Sc. ªLs¶ã Bg cg ¶liÒu cCi klC quý ãiC cls ¶T¶ clb¶ã Îai ¬íi BÕ¶ xe¬ qu« ÎL{íc. ¾« ªL¹i ¸lñ óiÕ¶ oSc ¬ÆÎ ¶gi: - ¸lê kli ¶ps lp¶ã Bg Îíi BÞ« ãiíi cñ« ªL׶l r∙s ãi« Îl× h∙s ãi« cg ¬uï¶ xe¬ cò¶ã clM¶ã ¬ué¶ ki« ¬p! ¤¶ã cô klp klp c{êi ¶gi: - ¾«s h¹i kla¶ã ¬ué¶? ¸g hH hbc óÊy ãiê lp¶ã B∙ häÎ vps Ϋy clb e¬, hp¬ ã× BÕ¶ h{îÎ Îai xe¬ B{îc ¶N«? ªlõ« ¸lÝ, ªl«¶l ªl«¶l, vp Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni, ó« ¶ã{êi B{« ¬SÎ ¶l׶ ¶l«u vp ¶ãlÜ ÎlǬ: “ªl× L« B¹s ÎÆc ë Ïp ®Sc cò¶ã B{îc Îi¶ Låi, ¬uï¶ xÝ µlǶ BÊy! §É xe¬ clb¶ã Bïi µlg víi ¶l«u L« o«s?” ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 11. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -274- ®ä¶ ãiÆc ¾m¶ §a¶ã Îl× ÎlǬ ¶lá Îs cg vt µln¶ Bïi, B« oï ÎLCcl a¶ã cô va hÔ. ÷ãle clb¶ã ¶gi ªL׶l ªl«¶l ªLbc, ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ cg hH Bg hp ÎT¶ cñ« a¶ã cô. ¤¶ã cô hí¶ Îiն㠶gi: - ¸Cc ¶ã{êi c∙i v∙ óp¶ ÎC¶ hé¶ xé¶ cCi ã×? ª«i Îai ¶ãlÔ¶l ¶ã∙¶ã kla¶ã ¶ãle Lâ B©u. ¾« ªL¹i ¸lñ µlÈy qu¹Î ¬éÎ cCi, óä¶ ãiÆc i¬ ¬å¬ ¶ã«y, ¾« ªL¹i ¸lñ ¶gi: - §∙ cg lѶ {íc Låi, ιi o«s ªL׶l r∙s ãi« kla¶ã ãiN hêi lø«? ÷Õu va Îݶ va ¶ãlÜ« ¶l{ vËy, cg µlni óÞ «¶l lè¶ã lns lC¶ ë ÎLT¶ ãi«¶ã lå c{êi cls kla¶ã? ¤¶ã cô kla¶ã Îl̬ ÎLn hêi clØ qu«y qu« lái ¶p¶ã ÎliÕu ¶N ki« L»¶ã: - A ¸lݶ, ë ¶lp Ϋ ¶gi víi clCu ¶lN¶ã ã×? ªliÕu ¶N ¶ä BCµ: - ¤¶ã ¶gi clb¶ã Ϋ o«¶ã Îضl ¾m¶ §a¶ã xe¬ vËÎ óCu Bi! ªl«¶l ªl«¶l ÎlÊy ãiä¶ã ¶p¶ã ¶gi cg duyT¶, hiÒ¶ B{« ¬SÎ ¶ãS¬ ¶l׶. ÷p¶ã qun ÎlËÎ ¶l«¶ oSc ÎuyÖÎ vêi. ªL׶l ªl«¶l ªLbc c{êi ¶gi: - ªlÕ a¶ã cg ¶gi clb¶ã Ϋ Îlß Î«y vps hÊy Bå kla¶ã? A ¸lݶ BCµ: - Kla¶ã ¹. ¼p ó©y ãiê cò¶ã kla¶ã ¶gi hÊy cm ¬p. ªL׶l ªl«¶l ªLbc qu«y h¹i ¶gi víi ¾« ªL¹i ¸lñ L»¶ã: - ¸lb e¬ B∙ ¶ãle ÎlÊy cl{«? ¸g ó«s ãiê Îai ¶gi o«¶ã óT¶ ¾m¶ §a¶ã c{íµ ógc B©u? ¾« ªL¹i ¸lñ Bæi ¶ã«y ¶ÐÎ ¬ÆÎ, ¬Ø¬ c{êi ¶gi: - Plni. ªlÕ ¬íi hp ¶ãlÜ« klÝ clí! ªL׶l r∙s ãi« x« xai Îíi B©y, hCÎ ¶N« cò¶ã oH B{îc ¬éÎ µlǶ. ªL׶l ªl«¶l ªLbc kla¶ã ÎLn hêi, qu«y h¹i lái A ¸lݶ: - A ¸lݶ, clb¶ã Ϋ ë ¶lp c߶ ¶gi ÎlT¬ ã× ¶N« kla¶ã? A ¸lݶ BCµ: - ¤¶ã ¶gi ¶liÒu vËÎ óCu hS¬, Bõ¶ã BÉ cls ¶ã{êi klCc hÊy Bi ¬ÊÎ. ªL׶l ªl«¶l ªLbc lái: - ÷Õu ¶ã{êi Ϋ cø hÊy Îl× o«s? A ¸lݶ BCµ: - rbc Êy, a¶ã Bp¶l µlni L« Ϋy óns vÖ. ªL׶l ªl«¶l ªLbc klp klp c{êi ¶gi: - ¸lCu Îuy ¶lá Îuæi, ¶l{¶ã ÎLÝ ¶lí cò¶ã klC BÊy. ÷gi Bs¹¶, a¶ã cô qu«y h¹i ¶gi víi ¾« ªL¹i ¸lñ L»¶ã: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 12. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -275- - ®©y ãiê clb e¬ B∙ Lâ Låi clí! ¸lb¶ã Îai kla¶ã B{îc c{íµ ógc ë Îضl ¾m¶ §a¶ã, BiÒu Bg kla¶ã o«i clbÎ ¶ps. ÷l{¶ã Îai µlni óns vÖ lä. §iÒu ¶Çy ÎLs¶ã lѶ {íc, kla¶ã cg ¶gi BÕ¶ vp cò¶ã kla¶ã cʬ µlni kla¶ã? ¾« ªL¹i ¸lñ ¬ÆÎ xC¬ h¹i ÎLn hêi: - ¤¶ã cʬ clb¶ã Îai c{íµ, BÉ clê ¬g¶ lp¶ã Bg Îíi BÞ« ãiíi Ïp ®Sc hp a¶ã Bì ¶lÑ lÕÎ cg µlni ÎlÕ kla¶ã? ªL׶l ªl«¶l ªLbc ¶gi: - ¸lݶl ÎlÕ! ÷l{ vËy, Îai kla¶ã hp¬ l{ lá¶ã ¶ãlÜ« klÝ cñ« ãi«¶ã lå, kla¶ã ÎLCi hêi lø« lѶ ë ÎLT¶ ¶bi ªlCi ¾m¶. ªlÊy y ãië hý où cè¶ã L« ¶l{ vËy, ¶gi ÎLCi ¬p hp y ¬uï¶ Bs¹Î lÕÎ ¶lN¶ã vËÎ óCu Bg, óä¶ B¹s ÎÆc kli a¶ã clCu y, ¬éÎ a¶ã ãip vp ¬éÎ cs¶ ¶ÝÎ, Bæ xa hT¶ ¬b« B«s BÞ¶l µl©¶ Îl©y Bïi µl{m¶ã hp¬ ¬ua¶ ¬n¶l. A ¸lݶ BÉ l«i Îpu hC ÎLe vps ¬å¬ Îlæi. ¸l{« døÎ ÎiÕ¶ã cßi liÖu Bg, ÎLs¶ã Lõ¶ã Lˬ B∙ cg ¬Êy ÎL¨¬ ÎT¶ B¹i lC¶ xa¶ã L«, BÒu ¬ÆÎ y µlôc Bå¶ã ¬pu, vp ÎLT¶ BÇu cS¬ cp¶l ÎLe x«¶l. ¾« ªL¹i ¸lñ ãiùÎ ¬×¶l ¶ãlÜ ÎlǬ: “Kla¶ã dÌ h∙s Ϋ h¹i óï ÎLÝ o½¶ op¶ã ¶l{ vËy! ÷l{¶ã óä¶ clb¶ã BÕ¶ Ba¶ã Bbc ¶l{ vËy, ιi o«s ¶lN¶ã h©u h« c«¶l µl߶ã cñ« óT¶ ¬×¶l h¹i kla¶ã l«y óiÕÎ ã× cn?” ÷ãlÜ Bs¹¶, y µlÈy cliÕc qu¹Î ¬éÎ cCi, ¶l©¶ ¬∙ cñ« ÎC¬ ÎL¹i óT¶ µle ¾m¶ §a¶ã ÎiÕ¶ h¹i ópy Îlp¶l ÎL˶ ÎlÕ. Xe¬ Î׶l l׶l ¶Çy Îl× ÎlÉ ¶ps cò¶ã cg ¬éÎ ÎL˶ Cc cliÕ¶ xny L«. ÷ã{êi cñ« µle ¾m¶ §a¶ã ¶liÒu lm¶, c߶ µle ªl«¶l ªLbc Îuy ÝÎ lm¶ ¶l{¶ã ¶ã{êi ¶ps ¶ã{êi ¶Êy Îi¶l ¶luÖ lm¶. ÷Õu BC¶l ¶l«u, cl{« óiÕÎ ¬Ìs ¶ps cS¶ ¬iÔu ¶ps! ªlõ« ¸lÝ kÐs Ϋy ªl«¶l ªl«¶l, l«i ¶ã{êi ¶l׶ ¶l«u ¬Ø¬ c{êi, ªl«¶l ªl«¶l klH c{êi Låi ¶gi: - ¸l{« c{íµ B{îc Bå B¹c cñ« ¶ã{êi ¬p clb¶ã B∙ BC¶l hÓ¶ ¶l«u ÎL{íc Låi. ªlËÎ óuå¶ c{êi BÕ¶ vì óô¶ã B{îc! ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - Kla¶ã ¶ãê clb¶ã h¹i hp: “÷ã{ ¤¶ã BSc hîi ÎiÕu li li.” rbc Êy óä¶ ãiÆc ¾m¶ §a¶ã oö« os¹¶ BC¶l å ¹Î. ÷l{¶ã clb¶ã vÓ¶ dp¶l LiT¶ã ¬Êy clôc ¶ã{êi c«¶l ãCc Béi xe cé cñ« ªlõ« ¸lÝ BÉ cls ªlõ« ¸lÝ kla¶ã cg kÞµ óa¶ ÎÈu. ªlõ« ¸lÝ vÓy Ϋy ãäi Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni h¹i ãǶ, Låi lái: - Ple ó«¶ã ªl«¶l ªLbc hp B¹s ÎÆc ë ¶mi ¶ps ÎlÕ? Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni BCµ: - ®«¶ã ªl«¶l ªLbc Bø¶ã BÇu Îضl Ïp ®Sc vp h∙s ªL׶l ªl«¶l ªLbc ¶Çy hp Îlñ h∙¶l. Y Îuy ãÇy c߬ ãip ¶u« ¶l{ vËy ¶l{¶ã vâ ¶ãlÖ hîi l¹i hS¬. ªl«¶l ªl«¶l lái: - ¸ß¶ ¶ã{êi cs¶ ãCi ki« cg µlni hp clCu ãCi cñ« y kla¶ã? Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 13. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -276- - ªiÉu ¶l©¶ ¶ãle ¶gi h∙s ãip ªL׶l ªl«¶l ªLbc ¶Çy ÎC¶l h¹ hè¶ã hS¬, ouïÎ Bêi kla¶ã hÊy vî. ÷ã{êi cs¶ ãCi ¶Çy cg hH hp clCu ¶uai cñ« y clí kla¶ã µlni hp clCu LuéÎ B©u. ªl«¶l ªl«¶l ãËÎ BÇu kla¶ã ¶gi ã× cn, ÎlÊy A ¸lݶ u¶ã du¶ã, kla¶ã vt ã× oî l∙i, ÎLs¶ã h߶㠶ãlÜ ÎlǬ: “¸g hH ¶p¶ã óiÕÎ vâ cò¶ã ¶T¶. Ï∙y BÉ clb¶ã BC¶l ¶l«u, xe¬ óT¶ ¶ps ÎlS¶ã ó¹i?” rbc Êy, ÎiÕ¶ã cßi hC ÎLe cñ« ó«¶ã ªl«¶l ªLbc ¶æi hT¶ Îø µlÝ«. ¼Êy ÎL¨¬ B¹i lC¶ cli« Îlp¶l óï¶ Béi. ªL׶l ªl«¶l ªLbc vp A ¸lݶ qu«y ¶ãù« vÒ óT¶ ÎL˶ ¬×¶l, Bø¶ã µlÝ« ÎL{íc óï¶ Béi h©u h« ki«, ÎLs¶ã Ϋy vÓ¶ cǬ klÝ ãiíi. §«¶ã hbc l«i óT¶ oSµ oö« kl«i cliÕ¶, óç¶ã ¶ãle ÎlÊy B»¶ã µl{m¶ã ÷«¬ cg Îiն㠶l¹c ¶ãù« vä¶ã BÕ¶, ÎiÕµ Îles Bg ó« ¶ã{êi cìi ¶ãù« µli Îíi. ÷ã{êi Bi ÎL{íc hí¶ ÎiÕ¶ã kTu ãäi: - Ï«i óT¶ cè¶ã hp ó¹¶ Îl©¶ cn. Xi¶ ¶É ¬ÆÎ BÖ, l∙y ¶ãõ¶ã Ϋy h¹i. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “¾«s óç¶ã d{¶ã h¹i cg ¬éΠΫy ãini lß« Îíi ÎlÕ ¶Çy?” ®« ¶ã{êi cìi ¶ãù« võ« µli Îíi ¶mi. ÷ã{êi cǬ BÇu hp ¬éÎ Îl©¶ lps, ¶ãspi 50 Îuæi, ¬Æc Cs óps ãʬ ls«, Ϋy cǬ ¬éÎ ï¶ã BiÕu hT¶. ªles o«u y, ¬éÎ ¶ã{êi c«s vp ¬éÎ ¶ã{êi hè¶ BÒu ¬Æc Bå vni. Pli ¶ãù« xe¶ vps ãiN« l«i Béi ¶l©¶ ¬∙, Îl©¶ lps ¶ä ãim ï¶ã BiÕu hT¶, hí¶ ÎiÕ¶ã c{ßi ¶gi: - ¸è¶ã hp «¶l e¬ ¶lp cn, cg cluyÖ¶ ã× dè¶ã hêi hH ãini quyÕÎ, lp ÎÊÎ quý vÞ µlni dè¶ã BÕ¶ B«s Îl{m¶ã ÎlÕ ¶Çy? ¸Cc vÞ kla¶ã oî ó¹¶ lNu ÎLT¶ ãi«¶ã lå c{êi cls {? ¾« ªL¹i ¸lñ ¶gi: - ¸lN ªL«¶ã ¸lñ hp¬ m¶ µlT ó׶l lé, xe¬ «i µlni «i quÊy. Y hiÒ¶ Be¬ cluyÖ¶ ó«¶ã ªl«¶l ªLbc v{îÎ óiT¶ ãiíi c{íµ ógc kÉ om om cls ÎT¶ lä ¸lN ¶ãle. ªL׶l ªl«¶l ªLbc cø c{êi ¶l¹Î, kla¶ã Îl̬ ¶gi ¶ö« hêi. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ L»¶ã: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã, ¾« ªL¹i ¸lñ ki« ÎT¶ hp ¾« ªliT¶ Qu∙¶ã óiÖÎ liÖu hp ¢¬ D{m¶ã PliÕu víi ¸lN Ïå¶ã riÔu, ¸lN ªL«¶ã ¸lñ B©y hp ¶lÞ óC ë Îضl ¾m¶ §a¶ã ¶Çy. ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - å! Ï«i ÎT¶ låi ¶∙y «¶l ¶gi Îøc hp l«i ÎT¶ ¶Çy BÊy. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ª¹i o«s y hp ªL«¶ã ¸lñ? Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ¶gi: - ¾« ªliT¶ã Qu∙¶ã kl«i om¶ h˵ ÎL¹i, h¨¶ hé¶ ÎLs¶ã clï¶ hôc h©¬. ¸ß¶ ¸lN Ïå¶ã riÔu Îl× yT¶ µl˶ hp¬ viT¶ ¶ãs¹i x©y ¬éÎ Îß« om¶ ÎL«¶ã, xu¶ã qu«¶l ÎLå¶ã lm¶ ¶ãl׶ c©y hiÔu Îù BÆÎ hp ªliT¶ riÔu ªL«¶ã. ÷l{¶ã où ÎlËÎ Îl× y hp Béc lp¶l B¹i B¹s. ªl{ê¶ã Îl{ê¶ã ¬éÎ ¬×¶l Bi kiÕ¬ ¨¶ ë cCc Îضl x«, ¶liÒu hS¬ y clØ Be¬ Îles l«i óT¶ ÎT¶ µlß ÎC hp cè¶ã. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 14. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -277- ªl«¶l ªl«¶l ¶ãlÜ: “Ïp¶l Bé¶ã cñ« y cò¶ã ãiï¶ã ¶l{ cCc a¶ã µlCi ªl¹cl r{m¶ã cñ« Ϋ.” ¸lN Ïå¶ã riÔu hí¶ Îiն㠶gi: - ªL׶l B¹i c«, Îles Bb¶ã hý Îl× viÖc ¶Çy B¹i c« kla¶ã µlni. ÷¨¬ ¶ä, quǶ lè¶ã B¹i léi ë ÎLT¶ ªlCi ¾m¶, BÖ cò¶ã l©¶ l¹¶l B{îc dù. ªÊÎ cn «¶l e¬ cg quyÕÎ BÞ¶l ¶Çy. Kla¶ã «i B{îc v{îÎ qu« óiT¶ ãiíi klCc hp¬ ¨¶! ªL׶l ªl«¶l ªLbc ¶gi: - ®©y ãiê clb¶ã Îai BÕ¶ B©y hp hp¬ µlbc óns vÖ cls lä, clí cg µlni BÕ¶ c{íµ ógc B©u, Îai ÎlÊy clî cl{« läµ ¬p cCi ï¶ã BiÕu ki« cñ« ó¹¶ B∙ BÕ¶ Låi. ¸lN Ïå¶ã riÔu cn c{êi, clØ l«i B¹i lC¶ Bø¶ã µlÝ« o«u ¶gi: - Ï«i vÞ ¶Çy hp Ïspi ¢¬ ¾s¶ã KiÖÎ ÷ã{u Ïg« ªlp¶l vp ªL{m¶ã Ï{¶ã. Kla¶ã qun¶ ¶ã¹i B{ê¶ã oC x« xai, l«i vÞ Bg B∙ Îíi ¾m¶ ªL«¶ã cñ« Îai, ¶gi cg ¬éÎ ¬g¶ Îpi lû Be¬ óiÕu Îai. rbc ¶Çy, ¶ã{êi µlCÎ µl×, Îai h{êi óiÕ¶ã kla¶ã BÞ¶l Bi. ÷l{¶ã l«i vÞ Bg B∙ cg ¶l∙ ý ¶l{ vËy, Îai kla¶ã ÎiÖ¶ kl{íc Îõ, Bp¶l µlni ã{î¶ Bi Îíi B©y xe¬ o«s. ÷ãê B©u h¹i ãƵ Bñ ¬ÆÎ cl{ «¶l lè¶ã ë B©y, ÎlËÎ hp ¶Cs ¶liÖÎ va cè¶ã! Ïp, lp! ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l B{« ¬SÎ ¶l׶ ¶l«u, ÎLs¶ã h߶㠶ãlÜ ÎlǬ: “Ï«y ÎlËÎ! r¹i cg ÎlT¬ ó« cs¶ cb dù vps!” ¾« ªliT¶ Qu∙¶ã ¶ãlÜ: “ªT¶ lä ¸lN ¶Çy vâ ¶ãlÖ c«s c{ê¶ã hS¬. §»¶ã ¶ps cò¶ã µlni cli« cls y ¬éÎ µlǶ Låi, Îlp L»¶ã óSΠΫy BÉ Bïi BÞcl víi ªL׶l ªl«¶l ªLbc c߶ lm¶.” ÷ãlÜ Bs¹¶, y hiÒ¶ ¶gi: - ¸lN ªL«¶ã ¸lñ hp ¶ã{êi ÎLs¶ã Îضl ¾m¶ §a¶ã, hH ÎÊÎ ¶liT¶ µlni B{îc cli« ¬éÎ µlǶ Låi. §iÒu Bg «¶l e¬ clb¶ã Îai kla¶ã dC¬ e ¶ã¹i ¶l{¶ã c߶ vʶ BÒ ¶ã{êi klCc Îضl l{ë¶ã hîi, µle¶ ¶Çy clb¶ã Ϋ ¶l{ê¶ã ¶lÞ¶, Îl× o«u ¶Çy clb¶ã Ϋ lÕÎ B{ê¶ã kiÕ¬ ¨¶. ¸g µlni ÎlÕ kla¶ã? ¸lN Ïå¶ã riÔu ¶gi: - ¸lM¶ã l«y ªL׶l B¹i c« ¶ãlÜ o«s? ªL׶l ªl«¶l ªLbc BCµ: - ¸©u cluyÖ¶ ¶ãpy la¬ ¶«y kla¶ã ÎlÉ dp¶ xÕµ æ¶ Îlá« B{îc, clb¶ã Ϋ clØ cg cCcl ãini quyÕÎ ó»¶ã B«s Îl{m¶ã, µlni ÎLCi Îles Îlu« B{îc ¬p BÞ¶l Bs¹Î Îlai! ¸lN Ïå¶ã riÔu qu«y h¹i ¶gi: - ¾« r∙s BÖ ¶ãlÜ o«s? ¾« ªliT¶ Qu∙¶ã BCµ: - ¸Cc lns lC¶ cñ« µlCi ¾m¶ §a¶ã clb¶ã Îai ó«s ãiê clÞu BÉ cls ¶ã{êi ¶ãspi BÕ¶ Î˶ ¬p óSÎ ¶¹Î ¶l{ vËy. rêi ¶gi Bg ý kÐs ¸lN Ïå¶ã riÔu ¶l˵ vps óä¶ ¬×¶l. ªL׶l ªl«¶l ªLbc v{m¶ v«i, ¶ãCµ dpi ¬éÎ cCi, Låi ¶gi: - ¸lb¶ã Ϋ ¬éÎ cläi ¬éÎ l«y BC¶l å ¹Î cn óä¶? Xi¶ ¾« ªL¹i ¸lñ cls óiÕÎ ý kiÕ¶, ¬uï¶ ÎlÕ ¶ps Ϋ cò¶ã Îles lÕÎ. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 15. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -278- ¾« ªliT¶ Qu∙¶ã óç¶ã d{m¶ã cliÕc qu¹Î ¢¬ D{m¶ã L«, ¬iÖ¶ã c{êi kl× kl×, Låi lái ¸lN Ïå¶ã riÔu L»¶ã: - ¸lN B¹i c« ¶ãlÜ o«s? ªõ kli B{îc Ïspi ¢¬ ¾s¶ã KiÖÎ cls l«y Îi¶ ¶Çy, ¸lN Ïå¶ã riÔu vï¶ BÞ¶l ¶uïÎ lÕ oï cl©u óCu ¶Çy ¶l{¶ã BÕ¶ clˬ qb«, ¶T¶ ó©y ãiê clØ ¬s¶ã B{îc cli« ¬éÎ µlǶ hí¶, cg ÎlÕ Îlai. ¸lí y cò¶ã óiÕÎ ó«¶ã ªl«¶l ªLbc cg ¶liÒu ¶ã{êi Îpi ãiái, vp ®«¶ã clñ ªL׶l ªl«¶l ªLbc ¶æi ÎiÕ¶ã h©u ¶¨¬, ÎÊÎ ¶liT¶ kla¶ã l̶ kЬ. ÷T¶ y kla¶ã ¬uï¶ hp¬ ¬Ýcl h߶ã, hiÒ¶ ¶gi: - ªlÕ ¶Çy clØ cg cCcl hp ÎØ ÎlÝ vâ ¶ãlÖ ¬íi xs¶ã. §C¶l å ¹Î cn óä¶ clÕÎ clgc vp óÞ Îl{m¶ã ¶liÒu hS¬. Ïp ÎÊÎ µlni Îæ¶ Îl{m¶ã lß« klÝ ¶l{ vËy? §Ö cg ¬éÎ cCcl LÊÎ ca¶ã ó»¶ã, clM¶ã l«y quý vÞ cg cls µlCÎ óiÉu kla¶ã? ªL׶l ªl«¶l ªLbc vp ¾« ªliT¶ Qu∙¶ã BÒu ¶gi: - ¼êi ¸lN ªL«¶ã clñ cø viÖc µlCÎ óiÉu ý kiÕ¶. ¸lN Ïå¶ã riÔu ãim ï¶ã BiÕu clØ ¬{êi cCi xe hí¶ cñ« ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ¸lç ki« cg ¬{êi cCi l߬ oSÎ, ¬çi óT¶ clb¶ã Ϋ µlCi L« ¬{êi ¶ã{êi, ÎÊÎ cn BÊu ¬{êi ÎL˶, clØ BC¶l BÕ¶ ÎlS¶ã ó¹i Îl× Îlai, clí Bõ¶ã cg Bn Îl{m¶ã hÓ¶ ¶l«u. Ai ÎlS¶ã Îl× ¶ã{êi Bg B{îc hÊy ¬éÎ l߬ oSÎ, ¶l{ vËy LÊÎ ca¶ã ó׶l, B»¶ã ¶ps clb¶ã Ϋ cò¶ã ¶lp¶ Lçi, va où csi ¶l{ huyÖ¶ Î˵ vâ BÉ ¶ãliT¶ cøu cCi l«y cCi dë cñ« ¶l«u. Ai ÎlS¶ã oH B{îc clç cl©u óCu Bg, csi ¶l{ B{îc ãini Îl{ë¶ã vËy, c߶ ¶ã{êi Îlu« cò¶ã kla¶ã ¬ÊÎ ¬CÎ ã×, ¶l{ vËy cg lm¶ kla¶ã? ¸lM¶ã l«y l«i vÞ ¶ãlÜ o«s? ÷ãle ÎlÊy ý kiÕ¶ cñ« y LÊÎ l«y, ªL׶l ªl«¶l ªLbc kle¶ ¶ãîi vp ÎC¶ Îlp¶l ÎL{íc. Víi où BC¶l å ¹Î cn óä¶, ¾« ªL¹i ¸lñ cò¶ã kla¶ã dC¬ Îù Îi¶ hp oH ÎlS¶ã, Bå¶ã Îlêi y ¶ãlÜ ÎlǬ: “ª« BÉ cls ¬çi ÎL¹i µlCi ¬éÎ B¹i óiÉu L« Îû ÎlÝ, ¶Õu ÎlS¶ã hp oï ¬«y cñ« lä. Vn h¹i, µlǶ Bg B∙ BÞ¶l cli« cls lä Låi. ÷Õu lä Îlu«, cò¶ã kla¶ã hiT¶ c«¶ ã× BÕ¶ Ϋ, c߶ Ϋ vp §p¬ h∙s ¶lÞ xuÊÎ ÎL˶, ÎÊÎ kla¶ã ÎlÉ ¶ps Îlu« B{îc, ¶l{ vËy hp Ϋ c{íµ B{îc l«i µlǶ kla¶ã?” ÷ãlÜ Bs¹¶, y ¶l˶ hêi. Ï«i óT¶ L« hÖ¶l Îl©u qu©¶ BÉ Îl{m¶ã h{î¶ã hù« clä¶ ¶ã{êi B¹i diÖ¶ Îû ÎlÝ. ¸lN Ïå¶ã riÔu o«i ¶ã{êi hÊy BÊÎ vH dÊu liÖu “GiCµ - ÊÎ - ®Ý¶l - §i¶l - ¼Ëu - Kû - ¸«¶l - ª©¶ - ÷l©¬ - Quý” vps ¬{êi cCi l߬. ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l BÉ óä¶ clb¶ã Ϋl lå dë Bñ cCc ÎLß, Bø¶ã yT¶ xe¬ xÐÎ. ªlÊy l«i ¶ã{êi kla¶ã cg vt ã× oî oÖÎ cn, ªL׶l ªl«¶l ªLbc cg clbÎ ¶ã¹c ¶liT¶ cø B{« ¬SÎ hiÕc ÎLé¬ hua¶ hua¶. ªÊÎ cn B¹s ÎÆc Bø¶ã qu©y Îlp¶l v߶ã ÎL߶. ¸lN §å¶ã riÔu Bø¶ã ãiN« hp¬ ãiC¬ klns. ªL˶ BÊu Îlø ¶lÊÎ ds óT¶ ¾m¶ §a¶ã µlCi ¶ã{êi L« ÎL˶ BÊu ÎL{íc. ªL˶ BÊu quyÒ¶, ¶ã{êi cñ« l«i óT¶ BÒu v¹¬ vì hùc h{ì¶ã Îá L« cg oøc ¬¹¶l va cè¶ã, clØ ¶ãle ÎlÊy ó׶l ó׶l, óéµ óéµ, cn l«i cè¶ã clÞu B{îc B߶. ¾«u cè¶ã ¶ã{êi cñ« µle Ïp ®Sc kla¶ã cȶ Îl˶ óÞ Bïi µl{m¶ã ¬gc ¶ã∙, BÞ¶l Bø¶ã dËy ÎiÕµ Îôc BC¶l ¶N«. ¸lN Ïå¶ã riÔu hiÒ¶ xu« Ϋy vp cls viÕÎ clN “rç” (¾m¶ §a¶ã) ë óT¶ c¹¶l clN “GiCµ” ÎT¶ l߬ oSÎ. ªL˶ Îlø ¶lÊÎ µle ¾m¶ §a¶ã ÎlS¶ã, óä¶ h©u h« óT¶ µle ¶Çy ls«¶ la kle¶ ¶ãîi, ÎiÕ¶ã v«¶ã déi ¶l{ oʬ. ªL˶ Îlø l«i µle Ïp ®Sc µlCi ¶ã{êi L« ÎL{íc, ¾« ªliT¶ Qu∙¶ã óiÕÎ ÎT¶ vâ oÜ ¶py hp lns Îlñ cñ« ªliÕÎ ¾« ¸l{ë¶ã ¶l{¶ã §p¬ Plg ªL¹i clñ cñ« óT¶ ¬×¶l c߶ ãiái lm¶ ¬éÎ ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 16. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -279- óùc, kla¶ã óá hì dÞµ ÎïÎ, hiÒ¶ µlCi §p¬ Plg ªL¹i clñ L« BÊu. ¸l{ë¶ã PlCµ cñ« l«i BÊu Îlñ lm¶ kЬ ¶l«u LÊÎ ÝÎ ¶l{¶ã ca¶ã hùc cñ« §p¬ Plg ªL¹i clñ BiTu huyÖ¶ lm¶. ¾«u vpi clôc liÖµ, §p¬ Plg ªL¹i clñ BC¶l ¬éÎ cl{ë¶ã vps cC¶l Ϋy Bïi µl{m¶ã. ÷ã{êi ¶ä ó¹i cn ¬éÎ óT¶ Ϋy, ÎlÕ hp µle ¾m¶ §a¶ã h¹i ÎlS¶ã ÎlT¬ ¬éÎ ÎL˶. ®ä¶ B¹s ÎÆc óT¶ µle ¾m¶ §a¶ã B«¶ã BSc clÝ. ÷ãê B©u BÕ¶ ÎL˶ Îlø ó«, Îlø Î{, Îlø ¶¨¬, vp Îlø oCu, µle Ïp ®Sc BÒu ÎlS¶ã cn. §Õ¶ ÎL˶ Îlø óny hp ÎL˶ BÊu ó»¶ã vâ klÝ. ªL¹i ¸lñ ¾CÎ ®CÎ ®ns ¸{m¶ã cǬ ¬éÎ Îl«¶l ¸öu Ïsp¶ §«s L« ÎL˶, s«i µls¶ã hÓ¬ hiÖÎ, qun ¶liT¶ ¶løÎ cliÕ¶ Îlp¶l ca¶ã, vp c߶ clЬ BøÎ cC¶l Ϋy cñ« Bïi µl{m¶ã. ¸lN Ïå¶ã riÔu ¶ãlÜ ÎlǬ: “®©y ãiê clØ c߶ ó« l߬ oSÎ, Ϋ ¬p kla¶ã L« Ϋy, óÞ l«i µle cli« lÕÎ cg µlni hp ca¶ã d∙ ÎLp¶ã xe cCÎ óÉ §a¶ã kla¶ã? ®©y ãiê BÕ¶ ÎL˶ Îlø ÎC¬ ds ó«¶ã ªl«¶l ªLbc µlCi ¶ã{êi L« ÎL{íc, óÊÎ cø hp ¶l©¶ vËÎ ¶ps, Ϋ cò¶ã quyÕÎ ý B¹i diÖ¶ µle ¾m¶ §a¶ã BÉ Îû ÎlÝ. Ï∙y hÊy B{îc ¬éÎ cliÕc l߬ oSÎ B∙.” ÷ãlÜ Bs¹¶, y λ¶ã lS¶ã ¬éÎ ÎiÕ¶ã Låi ¶gi víi ¾« ªL¹i ¸lñ L»¶ã: - ¾« r∙s BÖ, BÊu Îlñ cñ« Bïi µl{m¶ã cp¶ã L« cp¶ã hîi l¹i, BÉ ÎL˶ ¶Çy Îai xi¶ ÎiÕµ Ϋy. ¾« ªL¹i ¸lñ óiÕÎ ý cñ« y, hiÒ¶ BCµ: - ¸lb¶ã Îai cǶ ¸lN ªL«¶ã ¸lñ hÊy oÜ diÖ¶ cls µle ¾m¶ §a¶ã. ªlÊy Bïi µl{m¶ã cg ¬éÎ ¶ã{êi ó{íc L«, ¸lN Ïå¶ã riÔu ¶ãȶ ¶ã{êi, v× Bïi Îlñ hp ¶ã{êi cs¶ ãCi ÝÎ Îuæi “A ¸lݶ”. ÷p¶ã ¬íi Bé 15, 16 Îuæi, Ϋy kla¶ã klÝ ãiíi, clØ cǬ ¬éÎ que ÎLbc ¶ls ¶lá. ¸lN Ïå¶ã riÔu ¶ãlÜ ÎlǬ: “ª« hp B¹i lps kiÖÎ ÎLs¶ã vâ h©¬, kli ¶ps clÞu l¹ ¬×¶l Bi BÊu víi ¬éÎ óÐ ¶lá xÝu ÎlÕ ki«!” Y B∙ ó{íc B{îc ¬Êy ó{íc Låi oùc ¶ãlÜ ¶l{ ÎLT¶, hiÒ¶ hèi ¶ã{îc h¹i, ¶gi víi ¾« ªL¹i ¸lñ L»¶ã: - ¾« ÎiÉu BÖ l∙y µlCi ¶ã{êi klCc L« BÊu ÎL˶ ¶Çy, Îai xi¶ dù ÎL˶ o«u vËy. ¾« ªL¹i ¸lñ óiÕÎ y kla¶ã ¬uï¶ BÊu víi µlô ¶N, hiÒ¶ hí¶ ÎiÕ¶ã lái: - ªLs¶ã «¶l e¬ cg clb ¶ps ÎlÝcl Îlb Îl× L« ÎiÕµ ca ¶lá ¶Çy, dîÎ vpi liÖµ. ªLs¶ã óä¶ cg ¬éÎ ¶ã{êi ¶lny L«, ¬×¶l c«s v«i Lé¶ã, d« ÎLS¶ã ó¹cl, Ϋy cǬ Bai óbÎ µlC¶ qu«¶. ÷ã{êi ¶Çy hp ªL¹i ¸lñ Ïsp¶ã ªl¹cl ®« lä ªÇ¶ ÎT¶ hp §ï¶ã. ÷ã{êi ¶Çy vâ ¶ãlÖ Îi¶l Îla¶ã, ÎC¶l Î׶l µls¶ã h{u, ÎlÊy Bïi µl{m¶ã hp ca ãCi ÎuyÖÎ hu©¶, ¶p¶ã Îuy c߶ ¶lá Îuæi ¶l{¶ã ÎLa¶ã xi¶l xS¶ vp ÎlT¬ vt Bpi cCc c«s quý. ªÇ¶ §ï¶ã B∙ l«¬ ¬T Îõ h©u, ¶ãle ¾« ªliT¶ Qu∙¶ã ãäi, hiÒ¶ ¶lny ¶ã«y L«, vç ¶ãùc xi¶ dù cuéc BÊu. ¾« ªL¹i ¸lñ ¬Ø¬ c{êi ¶gi: - ªÊÎ cn «¶l e¬ clb¶ã Ϋ, clØ cg clb ¬íi hp ¶ã{êi xø¶ã Bai, lîµ hø«. ªÇ¶ §ï¶ã cï ý d{m¶ã s«i, ¶lny hT¶ ÎlËÎ c«s vp ¶lÑ ¶lp¶ã ÎLǬ ¬×¶l xuï¶ã ÎL{íc A ¸lݶ. Y BÞ¶l klse kls«¶ã kli¶l ca¶ã ÎL{íc, Låi ¶gi vpi c©u klCcl oCs, BÉ hÊy h߶ã ca óÐ. ÷ãê B©u, y võ« cl¹¬ BÊÎ B∙ ÎlÊy ¬éÎ óg¶ã x«¶l µli Îíi. Que ÎLbc óT¶ Ϋy µlni cñ« A ¸lݶ B∙ B©¬ Îíi. ªlÕ vâ ¶Çy kla¶ã ¶lN¶ã ¶l«¶l ¶lѶ va cè¶ã, ¶ãspi L« h¹i c߶ ¶l»¬ Bb¶ã yÕu luyÖÎ ÎL{íc ¶ãùc y ¬p B©¬. ªÇ¶ §ï¶ã hp ¶ã{êi xö dô¶ã óbÎ µlC¶ qu«¶, ÎÊÎ ¶liT¶ LÊÎ Îl¹s cCc yÕu luyÖÎ, ÎlÊy vËy y ãiùÎ ¬×¶l ki¶l l∙i, ãim óbÎ ÎLCi L« Bì, h¹i ÎlÊy ¶ã«y que ÎLbc óT¶ ÎLCi Bïi µl{m¶ã B©¬ Îíi. ¸ø hiT¶ ÎiÕµ ¶l{ vËy, ÎLC¶l lÕÎ ÎlÕ ¶py, h¹i Bì ÎlÕ klCc, ªÇ¶ §ï¶ã ÎsCÎ ¬å lai h¹¶l vp cuï¶ã quÝÎ hT¶. ®ä¶ ãiÆc µle ¾m¶ ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 17. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -280- §a¶ã ÎlÊy A ¸lݶ Îuæi ¶lá ¶l{ vËy ¬p vâ ca¶ã h¹i c«s c{ê¶ã BÕ¶ ÎlÕ BÒu ki¶l ¶ã¹c. ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l cè¶ã hÊy hp¬ h¹ B{« ¬SÎ ¶l׶ ¶l«u. rbc Êy, A ¸lݶ vp ªÇ¶ §ï¶ã BÊu B∙ B{îc ¬Êy clôc liÖµ Låi. ªÇ¶ §ï¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷Õu Ϋ l¹ kla¶ã ¶æi cs¶ óÐ ¶Çy Îl× c߶ Bø¶ã vN¶ã o«s ¶æi ë BÊÎ ¾m¶ §a¶ã ¶Çy.” ¸p¶ã ¶ãlÜ y cp¶ã ¶g¶ã LuéÎ, Bai óbÎ µlC¶ qu«¶ cp¶ã clÆÎ clH lm¶ ÎL{íc. §éÎ ¶liT¶ A ¸lݶ clï¶ã que ÎLbc óT¶ Ϋy ÎLCi xuï¶ã BÊÎ, ¶lny hT¶ ÎLT¶ c«s, Låi ¶l©¶ hbc Lmi ÎLë xuï¶ã, ¬b« ÎLbc óT¶ µlni BC¶l xuï¶ã. ªlÕ BÇu kla¶ã ÎLb¶ã, ¶p¶ã h¹i clï¶ã que ÎLbc óT¶ ÎLCi B©¬ xuï¶ã. Plni óiÕÎ ÎlÕ vâ ¶Çy cñ« ¶p¶ã hp ÎuyÖÎ kü cñ« ªL׶l ªl«¶l ªLbc. Kla¶ã óiÕÎ dè¶ã ÎlÕ ã× BÉ clÕ ¶ãù, ªÇ¶ §ï¶ã ãiËÎ hèi hua¶ hua¶ óç¶ã om ý óÞ A ¸lݶ Biɬ hua¶ ¬éÎ que vps yÕu luyÖÎ ÎLT¶ v«i, cC¶l Ϋy ÎLCi óÞ ÎT hiÖÎ, óbÎ µlC¶ qu«¶ Lmi xuï¶ã, ¬ÆÎ Bá óõ¶ã hèi ¶ã«y vÒ óT¶ µle ¬×¶l. A ¸lݶ B«¶ã BÞ¶l LbÎ hui, ¸lN Ïå¶ã riÔu Lns ó{íc xa¶ã L«, kTu ãäi: - ªlËÎ hp ÎlÇy ¶ps ÎLß ¶Êy, vâ ¶ãlÖ cñ« ca ¶{m¶ã ÎlǶ diÖu va cè¶ã, ¶Õu cl{« Îlʬ ¬ÖÎ, xi¶ ca clØ ãiCs cls vpi ¬iÕ¶ã cg B{îc kla¶ã? A ¸lݶ c{êi ¶gi: - Võ« Låi clb ki« clg¶ã Îlu« ¶l{ ÎlÕ hp¬ clCu ¬ÊÎ lø¶ã, ¶Õu óCc vui h߶ã clØ ãiCs Îl× c߶ ã× l©¶ l¹¶l cls clCu lm¶ ¶N«, clM¶ã l«y ¸lN óC óC dè¶ã klÝ ãiíi ã×? ¸lN Ïå¶ã riÔu c{êi ¶gi: - ÷ã{êi hí¶ Bè« víi ÎLt cs¶, viÖc ã× µlni dè¶ã BÕ¶ vâ klÝ, Ϋ clØ Î«y kla¶ã Îlai. ªl× L« ¸lN Ïå¶ã riÔu Bø¶ã c¹¶l qu«¶ oCÎ ÎlÊy A ¸lݶ vâ ¶ãlÖ c«s c{ê¶ã ¶l{ vËy cò¶ã µlni lsn¶ã oî ÎlǬ, óô¶ã ¶ãlÜ: “ªL˶ ¶Çy cs¶ ¶lá B∙ hîi l¹i ¶l{ ÎlÕ, clSc lM¶ ÎL˶ o«u Bïi Îlñ oH hîi l¹i lm¶, ¶Õu kla¶ã cn¶ cs¶ ¶lá ¶Çy h¹i BC¶l ¬éÎ ÎL˶, BÉ B{îc ¬éÎ cliÕc l߬ oSÎ l∙y l«y. ¸Cc ¶ã{êi óT¶ ó«¶ã ªl«¶l ªLbc ¶l˶ ÎlÊy, ¶Õu A ¸lݶ BC¶l hua¶ l«i ÎL˶ Îl× ¬ÖÎ ¶läc quC, ¶T¶ B∙ cg ó« ¶ã{êi ¶lny L« ÎiÕµ Ϋy, ¶l{¶ã A ¸lݶ Îuæi ÎLt lCs ÎlS¶ã véi hT¶ Îiն㠶gi: - ªai B∙ ¶l˶ hêi ¾{ óC Låi. ®« ¶ã{êi ¶ä Bp¶l µlni LbÎ hui. ¸lN Ïå¶ã riÔu Îõ Îõ Bi BÕ¶ ãiN« BÊu ÎL{ê¶ã, võ« ¬íi v˶ lmi, óé ¬ÆÎ ÎLS¶ã ÎLts B∙ óiÕ¶ Îlp¶l ¬pu Bá ¶l{ clu o«. ªL׶l ªl«¶l ªLbc vÓy Ϋy ãäi A ¸lݶ h¹i ãlРΫi dƶ ¬Êy c©u, A ¸lݶ ãËÎ BÇu ¶l˶ hêi. §¹i klCi ªL׶l ªl«¶l ªLbc óiÕÎ Bïi Îlñ hp k׶l BÞcl, cls ¶T¶ ¬íi dƶ ¶p¶ã µlni cȶ Îl˶. A ¸lݶ qu«y h¹i BÊu ÎL{ê¶ã, kls¬ h{¶ã cbi clps, Ϋy ¬b« l«i que ÎLbc óns vÖ Îsp¶ Îl©¶ ¶l{¶ã kla¶ã Îʶ ca¶ã. ¸lN Ïå¶ã riÔu Bi Îõ Îõ Îõ¶ã ó{íc ¬éÎ Îíi ãǶ, óç¶ã BC¶l ¬éÎ cl{ë¶ã L« Îʶ ca¶ã ÎlM¶ã vps h{¶ã ¶p¶ã. A ¸lݶ clï¶ã l«i que ÎLbc óç¶ã ¶lny ÎLC¶l x«, Låi BC¶l ÎLCi h¹i ¬éÎ que, que Ϋy µlni võ« BC¶l L«, que Ϋy ÎLCi h¹i BC¶l ÎiÕµ Îles hua¶, Îʶ ca¶ã ¶l{ vò ó∙s. ªlÊy ¶p¶ã B©¬ ÎLb¶ã ¬éÎ que vps ón v«i Bïi Îlñ, «¶l e¬ ó«¶ã ªl«¶l ªLbc BÒu vç Ϋy ls«¶ la kle¶ ¶ãîi. ÷ãê B©u ¸lN Ïå¶ã riÔu kla¶ã lÒ lʶ ã×, ¬ÆÎ cp¶ã Bá ÎlT¬, Bá ouïÎ Îíi cæ, vÓ¶ cø ó{íc ¬éÎ Îʶ ca¶ã Îíi. ªl©¶ µlCµ cñ« A ¸lݶ LÊÎ ¶lÑ ¶lp¶ã, µli Bi ó«y h¹i, lÔ cg cm léi hp h¹i Îʶ ca¶ã hua¶ ¬éÎ låi. ¸lN Ïå¶ã riÔu Îs óÐs, v¹¬ vì clØ óns vÖ yÕu luyÖÎ, óá ¬Æc Îø cli ón v«i, Îl« lå BÉ ¶p¶ã Îʶ ca¶ã. ªlõ« ¸lÝ Bø¶ã c¹¶l xe¬, klH ¶gi víi ªl«¶l ªl«¶l L»¶ã: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 18. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -281- - ÷ã{êi ¶Çy hí¶ Îuæi ¶l{ ÎlÕ ¬p lѵ h{î¶ã lm¶ ca óÐ. ¸lb BÉ ý xe¬, y oSµ oö« l¹ Béc Îlñ BÊy. ªl«¶l ªl«¶l véi ¶gi: - E¬ Bi cøu ¶p¶ã ¶lÐ? ªlõ« ¸lÝ c{êi ¶gi: - Ï«i óT¶ BÒu hp kt BÞcl BÞ¶l c{íµ Îpi vËÎ cñ« clb¶ã Ϋ, cøu hp¬ ã×? ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - ¸a óÐ ¶py klCu klضl, cg duyT¶ hS¬, l∙y cøu ¶p¶ã ÎlsCÎ ¶¹¶ ÎL{íc B∙. A¶l L« Ϋy Bi. ªlõ« ¸lÝ c{êi ãËÎ BÇu. rbc Êy ÎLs¶ã BÊu ÎL{ê¶ã l«i ¶ã{êi cp¶ã BC¶l cp¶ã kÞcl hiÖÎ. §Çu cñ« ¸lN Ïå¶ã riÔu Bá l©y, lÇu ¶l{ oSµ ¬ÊÎ ¬Cu L«. ¼éÎ hCÎ o«u, Ϋy cñ« y B∙ óSÎ BÇu Bá dǶ. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - Kli ¶ps óp¶ Ϋy y cò¶ã Bá hp ca óÐ ki« óÞ Î«i Ccl hiÒ¶. ÷gi xs¶ã, clp¶ã cìi hT¶ yT¶ ¶ãù«, ÎLs¶ã h߶ã B∙ dù Îݶl µl{m¶ã µlCµ cøu A ¸lݶ Låi. rbc Bg, ¶ã{êi cñ« ¸lN Ïå¶ã riÔu h¹i óÞ BC¶l ÎLb¶ã ¬Êy que ÎLbc ¶l{¶ã y vÓ¶ ÎLǬ hƶã, Îõ Îõ µlCÎ cl{ë¶ã L«, cl{ë¶ã ¶ps cò¶ã Îl©¬ Béc. ¸p¶ã BC¶l, A ¸lݶ cp¶ã ÎlÊy kЬ ÎlÕ dǶ, lmi Îlë lå¶ã léc, Îl©¶ µlCµ kЬ ¶l«¶l ¶lѶ. ªL׶l ªl«¶l ªLbc véi kTu ãäi: - A ¸lݶ, cs¶ LbÎ hui Bi. ®Cc ¸lN B∙ B¹i ÎlS¶ã Låi! A ¸lݶ qu«y ¬×¶l BÞ¶l hui ¶l{¶ã ¸lN Ïå¶ã riÔu kla¶ã BÉ cls ¶p¶ã L« klái BÊu ÎL{ê¶ã, quCÎ hí¶: - §C¶l Ϋ óÊy ¶liTu que ¶l{ vËy, ¬p ¬i c߶ ¬uï¶ yT¶ æ¶ LbÎ hui {? ¸l{ë¶ã µlCµ cñ« y Îuy clˬ cl¹µ, ¶l{¶ã A ¸lݶ kla¶ã o«s hui L« klái µl¹¬ vi cl{ë¶ã µls¶ã cñ« y. ªlÊy óp¶ Ϋy cñ« y B∙ óSÎ BÇu Bá, ªL׶l ªl«¶l ªLbc véi hÊy hua¶ ¬éÎ c©y ÎLbc ë ÎLs¶ã Ϋy Bp¶ e¬, ¶lny xæ Îíi _???_ ÎlM¶ã vp hí¶ ÎiÕ¶ã kTu ãäi: - ¸n l«i óT¶ l∙y ¶ãõ¶ã Ϋy ¶ã«y! ¸ß¶ µle óT¶ ¶Çy, ¾« ªliT¶ Qu∙¶ã hÊy cliÕc qu¹Î L«, µli Îl©¶ ÎiÕ¶ ÎlM¶ã vps ¶l»¬ yÕu luyÖÎ cñ« ªL׶l ªl«¶l ªLbc ¬p Biɬ. Véi dè¶ã În cl{ë¶ã ã¹Î L«, ªl«¶l ªLbc BÞ¶l Ω¬ vps cøu A ¸lݶ, ¶l{¶ã óÞ ¾« ªliT¶ Qu∙¶ã cl˶ ¶ã«¶ã, kla¶ã o«s ÎlsCÎ Îl©¶ B{îc. V× BÞcl Îlñ vâ ¶ãlÖ c«s c{ê¶ã, ªl«¶l ªLbc óSÎ óuéc µlni cȶ Îl˶ ¶ãlT¶l cliÕ¶. A ¸lݶ BÇu BÇy ¬å lai, cl©¶ Ϋy B∙ clˬ dǶ. ªlõ« ¸lÝ óç¶ã h« hí¶: - ¤i ªLêi mi! ¸øu Îai víi, cøu Îai víi! ÷ãåi ÎLT¶ ¬×¶l ¶ãù«, clp¶ã võ« h« võ« xa¶ã vps ÎLs¶ã BÊu ÎL{ê¶ã. ªL׶l ªl«¶l ªLbc vp ¾« ªliT¶ Qu∙¶ã µlni ¶lny o«¶ã l«i óT¶ BÉ ÎLC¶l. ªlõ« ¸lÝ ë ÎLT¶ ¬×¶l ¶ãù« hSc h{ ¶l{ oSµ ¶ã∙, l«y Ϋy a¬ clÆÎ hÊy cæ ¶ãù«. ¸lp¶ã óç¶ã huå¶ xuï¶ã óô¶ã ¶ãù«, Låi h¹i ÎLÌs B{îc hT¶ ÎLT¶ yT¶, ÎLa¶ã LÊÎ Îéi ¶ãliÖµ. ¸s¶ ¶ãù« µli Îíi ãiN« A ¸lݶ vp ¸lN ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 19. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -282- Ïå¶ã riÔu Bø¶ã dõ¶ã ¶ã«y h¹i. ªlõ« ¸lÝ Îlë lå¶ã léc, Îõ Îõ óß xuï¶ã ¶ãù«, hí¶ Îiն㠶gi: - ¤ la! ÷ãuy lå liɬ Ϋi! ªlËÎ hp cøu Îö ¶løÎ oi¶l. ¾bc oi¶l, obc oi¶l, ¬i ¬uï¶ ãiÕÎ clÕÎ ªiÉu oi¶l ¶Çy µlni kla¶ã? ÷lê où ¶ã¨¶ cn¶ Bg, A ¸lݶ ¬íi ÎlsCÎ klái Ϋy ¸lN Ïå¶ã riÔu ¬p ÎLë vÒ óT¶ µle ¬×¶l. ¸lN Ïå¶ã riÔu cò¶ã kla¶ã ÎiÖ¶ Buæi Îles ÎLuy kÝcl ¶N«. ªL׶l ªl«¶l ªLbc ¶gi: - ¾« ªL¹i ¸lñ, Îai ¬uï¶ h∙¶l ãiCs Îpi ¶ãlÖ ¢¬ D{m¶ã ®ns PliÕu cñ« ó¹¶. ¾« ªliT¶ Qu∙¶ã ¶gi: - §Ö cò¶ã cg ý BÞ¶l hp cCi l߬ óns vËÎ cuïi cè¶ã ¶py BÉ clb¶ã Ϋ quyÕÎ ÎlS¶ã µlô. Ï«i ¶ã{êi ãi«s cliÕ¶ ¬Êy clôc liÖµ Låi vÓ¶ cl{« µl©¶ B{îc Îlu«. rǶ BÊu ÎL«¶l Îlø l«i ¶Çy, cn l«i óT¶ cò¶ã kla¶ã kiT¶ã ¶É, vp cè¶ã xö dô¶ã ¶lN¶ã ÎlÕ liɬ Béc BÉ l¹i ¶l«u. ¾s¶ã ÎLbc cñ« ªL׶l ªl«¶l ªLbc LÊÎ dpi ¶l{¶ã ÎlÕ vâ Îi¶l kú ¶T¶ ¢¬ D{m¶ã PliÕu cñ« ¾« ªliT¶ Qu∙¶ã kla¶ã o«s BÕ¶ ãǶ Bïi µl{m¶ã B{îc. rbc Êy ¬ÆÎ ÎLêi B∙ xÕ vÒ µlÝ« ª©y, cli¬ clgc Îõ¶ã Bp¶ vÒ Îæ, ÎCi cliÕ¶ ÎlT¬ ¬Êy clôc liÖµ. ¾« ªliT¶ Qu∙¶ã kЬ vÕ dǶ, l«i cl©¶ B∙ ÎliÕu vN¶ã clSc. ªlÊy vËy, ¸lN Ïå¶ã riÔu véi hT¶ ÎiÕ¶ã ãäi: - Ï«i óT¶ ¶ã«¶ã oøc ¶l«u, klg h߶㠵l©¶ cli« ÎlS¶ã ó¹i. Ï߬ óns vËÎ Be¬ L« cli« Bai, ¬çi ¶ã{êi B{îc ¬éÎ ¶ö«. ªL׶l ªl«¶l ªLbc c{êi ¬éÎ ÎL˶ ÎlËÎ hí¶, quÐÎ ¶ã«¶ã Bai que ÎLbc xuï¶ã BÊÎ, ¾« ªliT¶ Qu∙¶ã véi ¶lny hT¶ BÉ ÎLC¶l. ªL׶l ªl«¶l ªLbc l«i Ϋy óç¶ã Îlu h¹i, BC¶l L« LÊÎ ¶l«¶l, l«i que ÎLbc óж ¶lä¶ ¶l{ hs¹¶ hT¶, hiT¶ ÎiÕµ B©¬ hua¶ ¬Êy que. rbc ¶Çy, ¾« ªliT¶ Qu∙¶ã B«¶ã hm hö¶ã ÎLT¶ kla¶ã, ÎLC¶l kla¶ã o«s kÞµ, Bèi ÎLCi B∙ óÞ ¬éÎ que ÎLbc BC¶l ÎLb¶ã, hbc xuï¶ã kla¶ã o«s Bø¶ã vN¶ã B{îc, ¶ã∙ ¶»¬ µlôc ÎLT¶ ¬ÆÎ BÊÎ. ªL׶l ªl«¶l ªLbc Îl©u que ÎLbc h¹i, qu«y ÎLë vÒ óT¶ óé l¹ ¬×¶l. ¾« ªliT¶ Qu∙¶ã ¶ãliÕ¶ L¨¶ã clÞu B«u, óʬ cCi clïÎ ÎLT¶ cC¶ qu¹Î, Låi ¶l»¬ o«u h{¶ã Bïi µl{m¶ã qu¹Î Îíi, ¶¨¬ cliÕc Bi¶l ó»¶ã 㫶ã óS¶ L« ¶l«¶l ¶l{ clíµ. ªL׶l ªl«¶l ªLbc kla¶ã ¶ãê ¶T¶ kla¶ã ÎLC¶l kÞµ, cn ¶¨¬ cliÕc Bi¶l cS¬ o©u vps ãiN« h{¶ã, ÎlÊy ÎT ÎT óuå¶ óuå¶, óiÕÎ hp ÎLb¶ã µlni C¬ klÝ cg Béc, ¶lÞ¶ lmi i¬ ÎiÕ¶ã, qu«y h¹i ¶lny BÕ¶ ãǶ, Biɬ hua¶ l«i que ÎLbc vps óô¶ã kt BÞcl. V× quC Îøc ãi˶, ªL׶l ªl«¶l ªLbc B∙ dè¶ã lÕÎ oøc hùc, ¶T¶ ¾« ªliT¶ Qu∙¶ã ¬íi óÞ Îl{m¶ã ¶Æ¶ã ¬p clÕÎ ãiÊc hiÒ¶. ®ä¶ B¹s ÎÆc ¾m¶ §a¶ã ÎuïÎ klÝ ãiíi L«, ¶lny xæ h¹i cøu, cl{« Îíi ãǶ B∙ ÎlÊy ªL׶l ªl«¶l ªLbc clÞu Bù¶ã kla¶ã ¶æi cò¶ã ¶ã∙ ¶ãö« vÒ µlÝ« o«u. A ¸lݶ cò¶ã cl¹y h¹i Bì ªL׶l ªl«¶l ªLbc vÒ óT¶ ¬×¶l. ¸Cc ó«¶ã lNu ó«¶ã ªl«¶l ªLbc cl{« Lâ Îlñ h∙¶l oï¶ã clÕÎ L« o«s, BÒu ca¶ã µlÓ¶. ®ï¶ Béi ¶l©¶ ¬∙ cè¶ã xa¶ã L« cn ¬éÎ hbc, lç¶ cliÕ¶ víi óä¶ B¹s ÎÆc ¾m¶ §a¶ã. rbc Êy, ÎLs¶ã cliÕ¶ ÎL{ê¶ã, ÎiÕ¶ã lß lÐÎ clЬ ãiÕÎ v«¶ã Bé¶ã, cCc óôi ¬è ¬ÞÎ. ¸lN Ïå¶ã riÔu ¶S¬ hÊy cC¶l Ϋy §p¬ Plg ªL¹i ¸lñ óT¶ Cc Ïæ ¸©u h« hí¶: - ®¹¶ ¬«u kTu ãäi «¶l e¬ ¶ãõ¶ã Ϋy ¶ã«y. §p¬ Plg ªL¹i ¸lñ hÊy Îè vp L« Îlæi. ®ä¶ B¹s ÎÆc ¾m¶ §a¶ã LbÎ hui Îøc Îl×. ®T¶ ki« ÎiÕ¶ã cßi hC ÎLe cò¶ã ¶æi dËy, ¶ã{êi óT¶ ó«¶ã ªl«¶l ªLbc cò¶ã LbÎ hui ¶ã«y. V× A ¸lݶ ÎlÊy ªL׶l ªl«¶l ªLbc B∙ låi Îضl óiÕÎ lç¶ cliÕ¶ ¶l{ vËy, kÕÎ qun kla¶ã Îïi Bѵ ã×, h¹i ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 20. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -283- ÎlÊy Bïi µl{m¶ã Îl©u qu©¶ cò¶ã L« hÖ¶l cls ó«¶ã clb¶ã ¶ãõ¶ã cliÕ¶. ¸lN Ïå¶ã riÔu Bø¶ã ãiN« cliÕ¶ ÎL{ê¶ã hí¶ ÎiÕ¶ã kTu ãäi: - ¸n l«i óT¶ Bõ¶ã cg Îæ¶ Îl{m¶ã lß« klÝ ¶N«. ¸lb¶ã Ϋ l∙y cli« ¶lN¶ã l߬ cl©u óCu ¶Çy ÎL{íc. ¸ß¶ ¬ïi Îlè ¶Çy ι¬ xÕµ h¹i, BÉ o«u ¶py oH l«y. §p¬ Plg ªL¹i ¸lñ ¶gi: - ¸Ci l߬ o«u cè¶ã ¶Çy Îluéc vÒ óT¶ clb¶ã Îai. ÷ã{êi óT¶ ó«¶ã ªl«¶l ªLbc véi ¶gi: - Kla¶ã óiÕÎ xÊu læ, Îlu« Låi c߶ BC¶l hж ¶l{ ÎlÕ. ªL¹i clñ cñ« cCc ¶ã{êi hp ÎiÉu ¶l©¶ clí kla¶ã µlni hp «¶l lè¶ã. Ï«i óT¶ cl{ëi Bæ¶ã, å¶ ps va cè¶ã, h¹i BÞ¶l L« Ϋy BC¶l ¶l«u, ¸lN Ïå¶ã riÔu véi ¶gi: - ªlai, l߬ ¶Çy Be¬ L« cli« BÒu vËy. Ï«i óT¶ BÒu µlCi ¶ã{êi BÕ¶ BÞ¶l klu©¶ vCc, A ¸lݶ hí¶ Îiն㠶gi: - Ï߬ Îlø ÎC¬ cñ« Îai ¶l{¶ã Îai kla¶ã hÊy, óiÕu cls ¶ã{êi klCcl ¶Çy, kla¶ã «i Bô¶ã cl¹¬ Îíi. ¸lN Ïå¶ã riÔu lái: - ª¹i o«s ca h¹i hp¬ ¶l{ ÎlÕ? A ¸lݶ ¶gi: - ÷Õu cs¶ ¶ãù« cñ« a¶ã Ϋ kla¶ã BiT¶ cuå¶ã, Îl× clCu B∙ óÞ Îl{m¶ã d{íi cl{ë¶ã cñ« óCc Låi. ÷T¶ clCu BÞ¶l óiÕu l߬ cl©u óCu ¶Çy BÉ BCµ ι a¶ã Ϋ. - ¸a ãiN B{îc ©¶ sC¶ µl©¶ ¬i¶l ¶l{ ÎlÕ cò¶ã BC¶ã kle¶ BÊy! ªlai B{îc, klu©¶ Bi! Ï߬ ¶ps l߬ ¶Êy BÒu cg viÕÎ Lâ oï liÖu cn, ¬s¶ã ÎÊÎ cn «¶l e¬ Bõ¶ã cg klu©¶ vCc ¶lǬ ¶lÐ! ¼äi ¶ã{êi B«¶ã L« Ϋy klu©¶ vCc, ªlõ« ¸lÝ óç¶ã ¶gi: - ¸Cc vÞ ¬uï¶ hp¬ ã× ÎlÕ? A ¸lݶ µl× c{êi ¶gi: - ¤¶ã kla¶ã óiÕÎ ã× {? ¸lb¶ã Îai BÕ¶ klu©¶ ¶lN¶ã l߬ ¶Çy BÊy. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ªai kla¶ã dC¬ µliÒ¶ BÕ¶ quý vÞ. ªai cg ÎluT ¶lN¶ã xe hí¶ ¶Çy clë Låi. A ¸lݶ c{êi ¶gi: - ¸g µlni clb¶ã Îai klu©¶ vCc ãibµ a¶ã B©u. ¸lb¶ã Îai klu©¶ cls clb¶ã Îai BÊy clí! ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - r¹ ÎlËÎ! ÷lN¶ã l߬ ¶Çy Lâ Lp¶ã hp cñ« Îai BÊy clí! ¼éÎ ¶ã{êi ÎLs¶ã óä¶ ¾m¶ §a¶ã ¬S¶ã hiÒ¶: - ÷lN¶ã l¹¶ã ca¶ã Îö óéÎ ¶Çy clØ óiÕÎ ¨¶ cm¬ Bi ÎiTu cg klCc! ÷gi ¶liÒu hp¬ ã×? ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2