intTypePromotion=1

Bích huyết kiếm - tập 14

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
304
lượt xem
43
download

Bích huyết kiếm - tập 14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bích huyết kiếm - tập 14', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bích huyết kiếm - tập 14

 1. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -288- Håi thø m­êi bèn Th¸i s¬n héi quÇn anh Thung lòng phôc v¹n chóng ªlÊy l߬ oSÎ ¶Æ¶ã ¶Ò ¶l{ ÎlÕ. ¼p clp¶ã ¶Ð¬ Îlp¶l Bï¶ã c«s ¬éÎ cCcl ¶lÑ ¶lp¶ã. ¸lN Ïå¶ã riÔu B∙ ki¶l l∙i oøc ¬¹¶l ÎlǶ ÎlC¶l ¶«y h¹i ÎlÊy clp¶ã ¶lny hT¶ ÎLT¶ ¶gc ¶lÑ ¶lp¶ã ¶l{ cli¬ ó«y h¹i cp¶ã oî l∙i ÎlT¬. ªl× L« ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy kt BÞcl quC ¶liÒu cls ¶T¶ µlni Be¬ ki¶l ca¶ã Îl{î¶ã Îlƶã( ®Ccl óiÕ¶ quû n¶l) ds ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ ÎLuyÒ¶ cls BÉ Be dä« óä ãiÆc. ªlÊy Bï¶ã l߬ clå¶ã clÊÎ c«s ¶l{ vËy vp ¶ãliT¶ã ¶ãö« ¶l{ oSµ Bæ, y Îù óiÕÎ ki¶l ca¶ã Îlʵ kЬ ¶T¶ kla¶ã dC¬ ¶lny hT¶ óTu xÊu, hiÒ¶ quCÎ hí¶: - ¼i cg ãiái Îl× xuï¶ã B©y ? §ø¶ã ÎLT¶ ¶gc l߬ clgÎ vgÎ ªlõ« ¸lÝ hT¶ ÎiÕ¶ã ãäi : - ¼i cg ãiái Îl× hT¶ B©y. ¸lN Ïå¶ã riÔu BÕ¶ ãǶ a¬ ¬Êy cCi l߬ ë d{íi hSc ¬¹¶l ¬éÎ låi ¸lØ ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ ¶ã∙ hé¶ ¶ã{îc xuï¶ã. ®ä¶ ãiÆc cá vç Ϋy ls«¶ la. ÷ps ¶ãê B©u hbc ¶ã∙ xuï¶ã BÕ¶ Bضl BÇu ¸lN Ïå¶ã riÔu, ªlõ« ¸lÝ óç¶ã dè¶ã În cl{ë¶ã BC¶l óæ xuï¶ã. ¸lN Ïå¶ã riÔu oî quC ãim lNu quyÒ¶ BC¶l h¹i. ªlõ« ÎlÕ ªlõ« ¸lÝ ¶S¬ hua¶ Ϋy µlni y vp Biɬ hua¶ yÕu luyÖÎ. ¸lê kli BÕ¶ l«i cl©¶ cñ« ¬×¶l võ« xuï¶ã ¬ÆÎ BÊÎ, ªlõ« ¸lÝ quCÎ hí¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã" rT¶ ?" ¸n ¬éÎ Îl©¶ l׶l óÐs ¬Ëµ cñ« ¸lN Ïå¶ã riÔu ó«y óæ¶ã hT¶ ¶gc l߬ hbc Bg c߶ hSc h{, ¸lN Ïå¶ã riÔu ¶»¬ óß hT¶ Bg ÎLa¶ã ÎlËÎ Îøc c{êi ªl«¶l ªl«¶l hí¶ ÎiÕ¶ã ãäi : - ¼i cg ãiái xuï¶ã B©y ? A ¸lݶ ¶ãlÜ BÕ¶ hêi ¶gi cñ« ¸lN Ïå¶ã riÔu võ« Låi cò¶ã kla¶ã o«s ¶lÞ¶ B{îc c{êi. ¸lN Ïå¶ã riÔu x{« ¶«y LÊÎ kЬ ki¶l ca¶ã h¹i ÎlT¬ Îl©¶ l׶l ¬Ëµ ¬¹µ ¶«y BéÎ ¶liT¶ óÞ ¶»¬ óß ÎLT¶ c«s dè cg Îpi ó« hçi h¹c cò¶ã kla¶ã hp¬ ã× B{îc. ®iÕÎ kluyÕÎ Biɬ cñ« y ªlõ« ¸lÝ ¬íi BÆÎ cCi ÎL߶ã Bg BÉ cls y häÎ vps. ®ä¶ ãiÆc kla¶ã dC¬ BÕ¶ klu©¶ l߬ oSÎ xuï¶ã BÉ cøu Ïå¶ã riÔu v× oî Bé¶ã BÕ¶ ¶lN¶ã cCi l߬ ë d{íi, ¶lì ¶lN¶ã cCi ÎLT¶ xôµ Bæ Îl× ¶ã{êi ë d{íi cg µlni óÞ BÌ clÕÎ l«y kla¶ã ? ÷T¶ kla¶ã «i dC¬ Bé¶ã Îíi. ¾« ªliT¶ Qun¶ã klH ¶gi: - §p¬ liÒ¶ BÖ L« hÞ¶l ó«s v©y Îʶ ca¶ã Îl»¶ã ¶lá ki«, l∙y ãiÕÎ ¶g ÎL{íc Bi B∙ ? §p¬ µlg ÎL¹i clñ hiÒ¶ Îlæi Îè vp L« hÖ¶l. ®ä¶ ãiÆc ¾m¶ Da¶ã LbÎ klÝ ãiíi vp xa¶ã h¹i ó«s v©y ªlõ« ¸lÝ, ¸lp¶ã ¸©¬. ªl«¶l ªl«¶l cǬ kiÕ¬, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni dè¶ã B«s ªlõ« ¸lÝ vp ¸lp¶ã ¸©¬ Îl× Î«y kla¶ã. ¸n óï¶ ¶ã{êi qu«y ÎL߶ Bïi BÞcl víi óä¶ ãiÆc. ¸lp¶ã ¸©¬ vp ªlõ« ¸lÝ Îb¬ ¶ãùc Îõ¶ã ÎT¶ ãiÆc ¬éÎ ¶Ð¬ L« x«. ªõ L« Bêi Îíi ãiê óä¶ ãiÆc cl{« Îõ¶ã ÎlÊy «i BC¶l h¹ hè¶ã ¶l{ vËy ¶T¶ clb¶ã oî l∙i võ« BC¶l võ« LbÎ hèi. ªlõ« ¸lÝ ¶lny Îíi c¹¶l ¾« ªliT¶ Qun¶ã. rbc Êy ¾« ÎL¹i clñ B«¶ã ¶»¬ ¶ãø« d{íi BÊÎ cg l«i ÎT¶ BÇu ¬ôc ÎLa¶ã ¶s¬ xs« ógµ. ªlÊy ªlõ« ¸lÝ xa¶ã Îíi ¬éÎ ÎT¶ ãim B«s L« cn¶ ÎLë ¬éÎ ÎT¶ câ¶ã ¾« ªliT¶ Qun¶ã cl¹y. ªlõ« ¸lÝ clui qu« h{íi d«s Buæi Îles Îb¬ cæ ÎT¶ ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 2. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -289- B«¶ã cl¹y BC ¬¹¶l ¬éÎ cCi. ªT¶ ¶ä B«u quC h« hí¶ hiÒ¶ óua¶ã ¾« ªliT¶ Qun¶ã qu¨¶ã xuï¶ã, ªlõ« ¸lÝ ó̶ Bì hÊy kѵ clÆÎ vps ¶Ccl Låi ¶lny hT¶ ¬ui l߬ kTu ãäi : - ¸Cc ¶ã{êi cg ¬uï¶ y oï¶ã l«y hp y clÕÎ ? ®ä¶ ãiÆc ÎlÊy Îlñ h∙¶l ¬×¶l óÞ óSÎ «i ¶Êy BÒu ¶ãȶ ¶ã{êi L« kla¶ã dC¬ L« Ϋy BC¶l ¶N«. ªlõ« ¸lÝ ãim Ϋy L« liÖu cls clp¶ã ¸©¬ xa¶ã vps ÎLs¶ã ®«¶ã ªl«¶l ªLbc. rbc ¶py ¶lN¶ã ¶ã{êi ÎLs¶ã ó«¶ã ªl«¶l ªLbc B«¶ã kls«¶l Ϋy Bø¶ã xe¬ ÎlÊy clp¶ã ¸©¬ ¬¹¶l ¶l{ ¬∙¶l læ xa¶ã Îíi véi ãim klÝ ãiíi L« cn¶ ÎLë. ÷l{¶ã Îles lÇu ®CÎ ªlñ ªiT¶ V{î¶ ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l h©u ¶¨¬ clp¶ã ¸©¬ vâ ¶ãlÖ v× vËy LÊÎ c«s ¶lN¶ã ¶ã{êi Îl{ê¶ã BÞcl o«s ¶æi. ¸lØ ÎlÊy ¶lN¶ã kiÕ¬,ã{m¬,ãiCs, ¬Cc ó«y Îø Îu¶ã clp¶ã Ϋy kla¶ã B∙ xa¶ã BÕ¶ c¹¶l ªL׶l ªl«¶l ªLbc. §ø¶ã ÎLT¶ c«s ªlõ« ¸lÝ ÎLa¶ã ÎlÊy clp¶ã ¸©¬ oSµ Îlp¶l ca¶ã B«¶ã ¬õ¶ã ÎlǬ. ®ç¶ã ÎlÊy A ¸lݶ ¶ãåi d{íi BÊÎ klgc hgc. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ : " ÷Õu ªL׶l ªl«¶l ªLbc clÕÎ Bïi µlg víi hò LS¶ kla¶ã BÇu ¶l{ ®«¶ã ªl«¶l ªLbc kla¶ã µlni hp cluyÖ¶ dÔ". ÷ãlÜ Bs¹¶ clp¶ã hiÒ¶ hí¶ ÎiÕ¶ã ãäi: - ªlS¶ã Ïni ¬«u ãäi clp¶ã ¸©¬ ÎLë h¹i B©y. D{îc hÖ¶l Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni óá kt BÞcl xa¶ã BÕ¶ ÎL{íc ¬ÆÎ clp¶ã ¸©¬ L« liÖu óns clp¶ã ÎLë h¹i. ¸lp¶ã ¸©¬ qu«y h¹i ÎlÊy o{ luy¶l ãäi h¹i ÎlËÎ ¬íi clÞu qu«y BÇu ÎLë h¹i. ªlõ« ¸lÝ B{« ¾« ªliT¶ Qun¶ã cls clp¶ã ¸©¬ Låi ¶lny vps ÎLs¶ã BC¬ Ba¶ã ®«¶ã ªl«¶l ªLbc lái : - ¾«s ÎlÕ ? A ¸lݶ võ« klgc võ« ÎLn hêi: - ¾{ µlô Îai clÕÎ Låi ? ªlõ« ¸lÝ cbi xuï¶ã BÉ Î«y vps ¬òi ªL׶l ªl«¶l ªLbc ÎlÊy B∙ ¶ãõ¶ã Îlë ÎlËÎ, h¹i oê BÕ¶ ¶ãùc Îl× ÎlÊy Îi¬ c߶ B˵ LÊÎ yÕu hiÒ¶ ¶gi : - §õ¶ã oî Îai cøu cls! Võ« ¶gi clp¶ã võ« hËÎ ªL׶l ªl«¶l ªLbc cls ¶»¬ oʵ xuï¶ã, ÎlÊy o«u h{¶ã cg ¶¨¬ hç ¶lá BÒu ë ¶lN¶ã clç yÕu luyÖÎ ¶T¶ vâ ca¶ã cg Îi¶l xns cò¶ã kla¶ã clÞu ¶æi. ®iÕÎ ¶lN¶ã vÕÎ Îl{m¶ã ¶py LÊÎ ¶Æ¶ã ªlõ« ¸lÝ véi dè¶ã oøc Biɬ ªliT¶ Plu luyÖÎ ë ÎLT¶ h{¶ã vp Dò¶ã ªuyÒ¶ luyÖÎ ë d{íi 㫶 óp¶ cl©¶. ÷lê vËy luyÕÎ ¬¹cl ¬íi h{u ÎLuyÒ¶. ªL׶l ªl«¶l ªLbc Îõ Îõ Îضl dËy ¬ë ¬SÎ L« ¶l׶. A ¸lݶ cn ¬õ¶ã hí¶ ÎiÕ¶ã kTu ãäi - ¾{ µlô o{ µlô ! ªL׶l ªl«¶l ªLbc ãËÎ BÇu. ªlõ« ¸lÝ ¶ã¹c ¶liT¶ lái : - ¤¶ã Ϋ hp o{ µlô cñ« ca BÊy p ? ªai Î{ë¶ã hp a¶ã ¶éi cñ« ca. A ¸lݶ BCµ: - D¹! ¸C¬ m¶ a¶ã ¶lÐ ? rbc Êy ªl«¶l ªl«¶l, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni, clp¶ã ¸©¬ ó« ¶ã{êi B∙ vCc ¾« ªliT¶ Qun¶ã hèi vÒ µlÝ« ®«¶ã ªl«¶l ªLbc. ®ä¶ ãiÆc ¾m¶ §a¶ã ÎlÊy Îlñ h∙¶l óÞ óSÎ hiÒ¶ xa¶ã h¹i cøu. ¸Cc ó«¶ã lNu ®«¶ã ªl«¶l ªLbc cn¶ h¹i. ªlÕ hp l«i óT¶ lç¶ cliÕ¶ BC¶l LÊÎ kÞcl ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 3. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -290- hiÖÎ. ¸n l«i óT¶ BÒu cg ¬{êi ¬Êy ¶ã{êi óÞ Îl{m¶ã vp clÕÎ. ªl«¶l ªl«¶l ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ : - §É cls lä BC¶l ÎlT¬ ¬éÎ Îiն㠶N« l«i óT¶ cò¶ã clÕÎ klC ¶liÒu Låi BÊy ? ªlõ« ¸lÝ ¬Ø¬ c{êi, óç¶ã ¶ãle ¸lN Ïå¶ã riÔu Bø¶ã ÎLT¶ ¶gc Bï¶ã l߬ c«s kTu Îs: ÷ãuy Îs Låi ? Qu«¶ ói¶l B∙ Îíi, Îæ¶ã oï {íc h{î¶ã cg ¬Êy ¶ãl׶ ¶ã{êi clb¶ã Ϋ ¬«u Lêi klái...kla¶ã... kla¶ã clb¶ã ¶g BÕ¶ Î˶... ¬{êi ¶ãp¶ ¶ã{êi... ¬«u hui, ¬«u hui! V× y Bø¶ã ë ÎLT¶ ¶gc ¶T¶ ÎlÊy ÎL{íc, ¶ãle y kTu ãäi ¶l{ vËy, ¬äi ¶ã{êi BÒu Îù Bé¶ã ¶ãõ¶ã Ϋy ãi«s cliÕ¶. ®« ¶ã{êi cìi ¶ãù« µlg¶ã Îíi, l«i ¶ã{êi cñ« óä¶ ãiÆc ¾m¶ §a¶ã ¬éÎ ¶ã{êi cñ« ®«¶ã ªl«¶l ªLbc cn ó« BÒu B{îc hÖ¶l c«¶l ãCc, ÎlÊy qu©¶ ói¶l BÕ¶ hiÒ¶ µli ¶ãù« ÎLë vÒ óCs Îi¶, cò¶ã hí¶ ÎiÕ¶ã kTu Îs : - §¹i Béi qu«¶ ói¶l B∙ Îíi. ¸lN Ïå¶ã riÔu kla¶ã c߶ oî ¶ãuy liɬ ã× ¶N«, ë ÎLT¶ c«s ¶lny xuï¶ã Îíi BÊÎ B∙ hé¶ ó« v߶㠬íi ¶ãåi B{îc l«i cl©¶ o{¶ã hT¶ vp B«u Bí¶ h¹ Îl{ê¶ã, Låi dÓ¶ óä¶ ãiÆc LbÎ hui. ªlõ« ¸lÝ Îu¶ã ¾« ªliT¶ Qun¶ã cls óä¶ ãiÆc Bì hÊy BÆÎ hT¶ h{¶ã ¶ãù« Låi hui vps ÎLs¶ã Lõ¶ã. ¸ßi hC ÎLe cñ« ®«¶ã ªl«¶l ªLbc cò¶ã déi hT¶, cCc óé l¹ véi klu©¶ vCc ¶lN¶ã ¶ã{êi óÞ Îl{m¶ã vp clÕÎ B«¶ã ¶»¬ d{íi BÊÎ, Låi cli« hp¬ óï¶ h{îÎ LbÎ hui. ¸lØ ÎLs¶ã clíµ ¬SÎ cn cliÕ¶ ÎL{ê¶ã hí¶ Lé¶ã ¶l{ vËy ¬p clØ c߶ h¹i óä¶ ªlõ« ¸lÝ ¬p Îlai. ÷lny hT¶ ÎLT¶ ¶gc Bï¶ã l߬ ªlõ« ¸lÝ hiÖ¶ã Îõ¶ã cCi ¬éÎ xuï¶ã, clp¶ã ¸©¬ Bì hÊy BÉ hT¶ xe, ªl«¶l ªl«¶l c{êi¶gi: - ¸lb¶ã uæ¶ã ca¶ã óÞ clÕÎ óÞ Îl{m¶ã óÊy ¶liTu ¶ã{êi ¬p kla¶ã c{íµ B{îc ¬éÎ Bå¶ã xu ¶lá cu« clb¶ã Ϋ. §»¶ã x« ÎiÕ¶ã Îè vp vä¶ã h¹i Låi Îiն㠶ã{êi Îiն㠶ãù« ¶lÞµ B{« Îíi. Qun ¶liT¶ B¹i Béi qu©¶ ói¶l B∙ Îíi ¶mi. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ¸g ¶liÒu qu©¶ ói¶l ¶l{ vËy clSc óä¶ ãiÆc kla¶ã dC¬ ÎLë h¹i quÊy ¶liÔu, clb¶ã Ϋ Bi Îlai ! ÷gi Bs¹¶ xe¬ xÐÎ h¹i óä¶ µlu xe ÎlÊy ÎT¶ ¶ps ÎT¶ ¶Êy ó׶l yT¶ va où, ªlõ« ¸lÝ L« hÖ¶l klëi lp¶l. Ï«i ÎL¨¬ ÎT¶ qu©¶ ¼i¶l cli« hp¬ l«i Béi xa¶ã BÕ¶ ÎL{íc. ¼éÎ ÎT¶ qu«¶ l¹ cʵ Ϋy ¬b« ÎL{ê¶ã B«s quCÎ lái: - ¸Cc ¶ã{mi hp¬ ã× Bg ? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - ¸lb¶ã Îai hp¬ Îl{ê¶ã d©¶ qu« B{ê¶ã! ªT¶ qu«¶ ¶ä lái ÎiÕµ: - ª¹i o«s ë B©y cg vÕÎ ¬Cu cg ¶liÒu klÝ ãiíi ÎlÕ ¶py ? ªlõ« ¸lÝ BCµ : - Võ« Låi cg óä¶ ãiÆc c{íµ Bg¶ B{ê¶ã BÞ¶l c{íµ ógc clb¶ã Îai, ¬«y clb¶ã l«y Îi¶ qu«¶ qu©¶ Îíi cl¹y lÕÎ Låi. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 4. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -291- rbc Êy B∙ cg ¬Êy Béi ói¶l oÜ Bi Buæi Îles óä¶ ãiÆc LbÎ hui. ªT¶ qu«¶ ¶ä hiÕc ¬SÎ ¶ãS¬ ¶lN¶ã l߬ oSÎ ÎLT¶ xe h¹¶l hè¶ã lái : - ÷lN¶ã l߬ Bg hp l߬ ã× ? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - §g hp lp¶l hý cñ« clb¶ã Îai. ªT¶ qu«¶ h¹i ¶gi : - ¼ë L« xe¬ ¶ps ? - §g hp ¶lN¶ã quǶ Cs vp cl¨¶ ¬è¶ã cñ« clb¶ã Îai clí kla¶ã cg cCi ã× BÆÎ óiÖÎ cn. ªT¶ qu«¶ ¶ä h¹i quCÎ : - ª« óns ¬ë Îl× ¶ã{mi µlni ¬ë L« ¶ã«y, ¶gi hai Îlai hp¬ ã× ! ªl«¶l ªl«¶l ¶gi : - ¸lb¶ã Îai cg Be¬ ¶lN¶ã cCi quïc cʬ B©u ¬p cCc a¶ã h¹i Bßi klC¬ xÐÎ hp¬ ã× ? ªT¶ qu«¶ ¶ä clöi hiÒ¶ : - p, Îl»¶ã ¶lá hCs ÎlËÎ ! Võ« ¶gi y võ« quÊÎ ¬éÎ Lsi Îíi, ªl«¶l ªl«¶l véi ¶Ð ¬×¶l ÎLC¶l. ªT¶ qu«¶ ¶ä ÎlÊy ¬{êi cCi l߬ oSÎ cg vt ¶Æ¶ã ¶Ò vp clSc clS¶ ¶l{ vËy óiÕÎ ÎLs¶ã Bg ÎlÕ ¶ps cò¶ã cg ¶liÒu cCi quý ãiC hiÒ¶ Bé¶ã h߶ã Îl«¬, ¬{î¶ cí vu klï¶ã quCÎ hí¶ : - ªl»¶ã ¶l∙i ¶py hCs ÎlËÎ, ¬i dC¬ L« Ϋy klC¶ã cù h¹i qu«¶ qu©¶ klC¬ xÐÎ, lìi cCc «¶l e¬ ¬«u l∙y Be¬ Ϋ¶ã vËÎ ¶py xu¶ã ca¶ã. Ïåi Bg c{íµ Îpi vËÎ cñ« d©¶ clb¶ã hp Îlgi que¶ cñ« qu«¶ ói¶l ¶T¶ võ« ¶ãle BÕ¶ l«i clN xu¶ã ca¶ã cCc ÎT¶ qu©¶ hݶl B∙ xb¬ h¹i kt hai ¶ã{êi kÐs ¶lN¶ã cCi l߬ oSÎ Bg. ªT¶ qu«¶ ¶ä Cc Béc va cè¶ã! ¾î óä¶ ªlõ« ¸lÝ kiÖ¶ Îíi qu«¶ ÎLT¶ hiÒ¶ hí¶ Îiն㠶gi: ®ä¶ ¶py hp Îlæ µlØ clb¶ã dC¬ klC¶ã cù qu«¶ ói¶l, ¬«u ãiÕÎ clÕÎ cls Ϋ ? Võ« ¶gi y võ« ¬b« B«s clЬ Îíi. ªlõ« ¸lÝ cn ãi˶ ¶ãlÜ ÎlǬ : " ÷Õu clb¶ã Ϋ kla¶ã óiÕÎ vâ cg µlni hp óÞ clb¶ã ãiÕÎ o¹cl Låi l«y kla¶ã, ¶lN¶ã ÎT¶ qu©¶ ¶py kla¶ã óiÕÎ B∙ ãiÕÎ l¹i ó«s ¶liTu ¶ã{êi h{m¶ã d©¶ Låi". Võ« ¶ãlÜ ªlõ« ¸lÝ cg vç L« ¬Êy cl{ë¶ã. ¼éÎ oï ÎLb¶ã cl{ë¶ã hùc cñ« clp¶ã ó«y L« ¶ãspi, oï c߶ h¹i hs¹¶ cn hT¶ v× quC kliÕµ Bn¬ ÎL{íc vâ ca¶ã cñ« ªlõ« ¸lÝ. ¸Cc qu«¶ ói¶l ki¶l l∙i kTu kÒ¶: - Qu©¶ ãiÆc cn¶ B{ê¶ã, BÞ¶l ¨¶ c{íµ qu©¶ h{m¶ã ? ÷lN¶ã ÎT¶ qu©¶ ë µlÝ« ÎL{íc óÞ ªl«¶l ªl«¶l, clp¶ã ¸©¬, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ó« ¶ã{êi xa¶ã Îíi, cl¹y ÎLï¶ ¶ã«y. ÷l{¶ã B¹i Béi ¶l©¶ ¬∙ cñ« clb¶ã ë µlÝ« o«u B∙ è« Îíi. ªlõ« ¸lÝ L« hÞ¶l cls clp¶ã ¸©¬, ªl«¶l ªl«¶l, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni BC¶l xe vps ÎLs¶ã Lõ¶ã ȶ ÎLï¶, c߶ clp¶ã Îl× ¬b« Îl«¶l B¹i B«s Bs¹¶ lËu. Võ« Îíi Lõ¶ã Îl× ¶ãle ÎiÕ¶ã klÝ ãiíi v« cl¹¬ ãiN« qu«¶ ói¶l vp óä¶ ãiÆc ¾m¶ §a¶ã vp ®«¶ã ªl«¶l ªLbc. Ï«i óä¶ ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 5. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -292- ¶Çy vâ ¶ãlÖ Îuy c«s c{ê¶ã ¶l{¶ã qu«¶ qu©¶ quC ¶liÒu clM¶ã ó«s h©u B∙ ó¹i dǶ. ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l cls Bsp¶ xe BËu ë ¬éÎ ãgc Lõ¶ã. rbc Êy ¾« ªliT¶ Qun¶ã vp ªL׶l ªl«¶l ªLbc óÞ Îl{m¶ã ¶Æ¶ã oSµ clÕÎ BÕ¶ ¶mi. Kla¶ã «i clØ luy v× vËy óä¶ ãiÆc óÞ qu«¶ ói¶l cli« Îõ¶ã ¬n¶l ¬p v©y BC¶l. ªlÊy qu«¶ ói¶l Buæi Îles óä¶ ãiÆc Îp¶ oCÎ va cè¶ã, ªl«¶l ªl«¶l lái : - ¸lb¶ã Ϋ µlni hp¬ ÎlÕ ¶ps ? ªlõ« ¸lÝ BCµ : - Gibµ c{ê¶ã B¹s, ãiÕÎ qu«¶ ói¶l! ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - A¶l ¶gi µlni hS¬! ªlõ« ¸lÝ h¹i ¶gi : - ¸lb ë B©y c«¶l ãiN ¶lN¶ã xe ¶py! ªl«¶l ªl«¶l ãËÎ BÇu, Låi ¶p¶ã cè¶ã clp¶ã ¸©¬, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ó« ¶ã{êi ÎLʶ ãiN ¶mi Bg. ÏÔ ÎlÊy qu«¶ ói¶l xa¶ã Îíi hp ó« ¶ã{êi clЬ ¶ã«y. ªlÊy ó« ¶ã{êi quC lu¶ã Cc ¶l{ vËy óä¶ qu«¶ ói¶l kla¶ã dC¬ Îíi ãǶ, ªlõ« ¸lÝ hT¶ ¶ãä¶ c©y qu«¶ oCÎ Î׶l l׶l ÎlÊy A ¸lݶ vp ¬Êy ÎT¶ BÇu ¬ôc cñ« ®«¶ã ªl«¶l ªLbc óÞ ¬Êy clôc ÎT¶ qu«¶ ói¶l v©y BC¶l, Î׶l ÎlÕ ¶ãuy ¶ã˵ clp¶ã hiÒ¶ ¶lny ¶ã«y xuï¶ã BC¶l ó«y l«i c©y Îl{m¶ã B©¬ ÎLé¬ A ¸lݶ vp hí¶ ÎiÕ¶ã kTu ãäi : - ¸Cc ¶ã{êi ¬«u hT¶ ¶ãä¶ Båi µlÝ« ª©y! A ¸lݶ B«¶ã Bì Îl{m¶ã cñ« óä¶ qu«¶ ói¶l clb¶ã B«¶ã clЬ ¶p¶ã. ªlõ« ¸lÝ véi c{íµ hÊy cC¶ B«s, dè¶ã Ϋy clÆÎ ¬¹¶l cCi cC¶ ãÓy hp¬ Bai vp Bʬ hua¶ ¬éÎ quyÒ¶ vps ¶ãùc ÎT¶ qu©¶, ÎT¶ Î{í¶ã qu©¶ ¶ä ¬å¬ léc ¬Cu Î{mi ¶»¬ ¶ãö« L« ¬ÆÎ BÊÎ. A ¸lݶ hiÒ¶ Îlæi låi cßi hC ÎLe clØ luy cCc óé l¹ hèi cn vÒ µlÝ« ª©y. ªlõ« ¸lÝ h¹i cl¹y o«¶ã óT¶ ki« cøu óä¶ ãiÆc ¾m¶ §a¶ã, cò¶ã óns clb¶ã hui cn vÒ µlÝ« ª©y. ÏÔ ¶lg¬ ¶ps óÞ qu«¶ ói¶l cn¶ ÎLë hp clp¶ã xa¶ã vps cøu ¶ã«y. Kli ¶ã{êi cñ« l«i µle B∙ Îô Î˵ h¹i ¬éÎ ¶mi Låi Îl«¶l ÎlÕ hí¶ ¬¹¶l ¶ã«y. D{íi où clØ luy cñ« ªlõ« ¸lÝ, võ« BC¶l võ« hui, ÎÊÎ cn ¬äi ¶ã{êi BÒu hèi cn vÒ ÎLT¶ Båi. ªlõ« ¸lÝ h¹i dÓ¶ ¬Êy clôc ÎT¶ ®«¶ã lNu vp B¹s ÎÆc vâ ¶ãlÖ klC c«s, xa¶ã xuï¶ã ÎiÕµ cøu Bsp¶ xe cè¶ã ¶lg¬ ªl«¶l ªl«¶l B{« hT¶ ¶ãä¶ Båi. Qu©¶ ói¶l v©y d{íi cl©¶ Båi Ba¶ã ¶l{ kiÕ¶ cá, hí¶ ÎiÕ¶ã lß Les. ªlõ« ¸lÝ clØ luy óä¶ ãiÆc dè¶ã cu¶ã ÎT¶ BÉ Îlñ ÎlÕ kla¶ã cls qu«¶ ói¶l hT¶. ®ä¶ ãiÆc vï¶ B∙ B¹i ó¹i ¶«y óç¶ã cg ¶ã{êi dÓ¶ L« klái clç liɬ ¶ãlÌs, ÎÊÎ µlni Îu©¶ ¬¹¶ã Îles hÞ¶l cñ« vÞ ©¶ ¶l©¶ Bg. Qu«¶ ói¶l xa¶ã hT¶ Îmi h{¶ã clõ¶ã Båi ãƵ µlni hs¹¶ ÎT¶ óS¶ Bp¶l µlni hèi xuï¶ã d{íi cl©¶ Båi. §« oï qu©¶ ói¶l oî clÕÎ kla¶ã dC¬ xa¶ã hT¶ ¶N«, clØ Bø¶ã d{íi lß Les BÉ klái óÞ qu«¶ ÎLT¶ ÎLCcl ¬S¶ã. §∙ ãiN vN¶ã B{îc c¨¶ cø Låi ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ µlCi §p¬ Plg ÎL¹i clñ, ¸lN Ïå¶ã riÔu, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni, A ¸lݶ óï¶ ¶ã{êi ¬çi ¶ã{êi h∙¶l ¬éÎ Béi qu©¶ ÎLʶ Îlñ ¬éÎ µl{m¶ã. ¸ß¶ ¶lN¶ã ¶ã{êi klCc ó¨¶ã óg vÕÎ Îl{m¶ã cls ¶ã{êi óÞ Îl{m¶ã vp cla¶ cÊÎ ¶lN¶ã ¶ã{êi clÕÎ. ªlõ« ¸lÝ xs« ógµ cls ªL׶l ªl«¶l ªLbc vp ¾« ªliT¶ Qun¶ã. ¼éÎ hCÎ o«u cn l«i ¶ã{êi BÒu ¶ãñ yT¶. ®ä¶ h©u h« Cc Ïæ ¸©u vp ®«¶ã ªl«¶l ªLbc ÎlÊy Îlñ h∙¶l va où BÒu kݶl µlôc ªlõ« ¸lÝ. ªlÊy qu«¶ ói¶l Ba¶ã Bbc quC ªl«¶l ªl«¶l hiÒ¶ lái ªlõ« ¸lÝ : ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 6. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -293- - A¶l cg cCcl ã× BC¶l hui B{îc qu«¶ ói¶l kla¶ã ? ÷ãlÜ ¶ãîi ãi©y hCÎ ªlõ« ¸lÝ lái ¬éÎ ÎT¶ ãiÆc Îl¹s B{ê¶ã hïi ¶mi Bg Låi h¹i Bø¶ã hT¶ clç c«s xe¬ Î׶l ÎlÕ qu«¶ ói¶l. ªlÊy µlÝ« o«u cg ¶liÒu xe v˶ Îni ói¶l h{m¶ã hiÒ¶ ¶ãlÜ L« ¬éÎ kÕ, clp¶ã ¶lny xuï¶ã lsi ªl«¶l ªl«¶l L»¶ã: - Võ« Låi qu«¶ ói¶l vu klï¶ã cls clb¶ã Ϋ c{íµ ói¶l h{m¶ã µlni kla¶ã ? rbc Êy ¸lN Ïå¶ã riÔu võ« ãi«s cls ¶ã{êi klCc Îl«y µliT¶ ãCc BÉ xuï¶ã ¶ãlØ ¶ãmi ¶ãle vËy hiÒ¶ BCµ : - §¹i Béi ói¶l ¶py Cµ Îni ÎiÒ¶ ó¹c hT¶ ®Sc Ki¶l. ¸lb¶ã Ϋ ãƵ clb¶ã ë B©y ÎlËÎ hp ¬«y ¬S¶ quC! ªlõ« ¸lÝ lái : - ª¹i o«s Cµ Îni ÎiÒ¶ ó¹c h¹i luy Bé¶ã ¶liÒu qu«¶ ói¶l ¶l{ vËy ? ¸lN Ïå¶ã riÔu BCµ : - ÏiÖ¶ ãiê ÎliT¶ l¹ B¹i hs¹¶, B©u B©u cò¶ã cg «¶l lè¶ã hôc h©¬ h˵ om¶ ÎL¹i. ªLiÒu B׶l B«¶ã cǶ oï ÎiÒ¶ ÎluT cñ« Gi«¶ã ÷«¬ ÎiÕµ viÖ¶ clë hT¶ BÉ cli µlÝ vÒ ói¶l h{m¶ã. ¾ï ÎiÒ¶ ó¹c ¶py vu« ¾è¶ã ¸li¶l dè¶ã BÉ Bïi µlg qu©¶ ¼∙¶ ªl«¶l vp qu©¶ klëi ¶ãlÜ« cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã. ¸g ÎlÉ ¶gi oï ó¹c ¶py LÊÎ qu«¶ ÎLä¶ã víi ÎLiÒu B׶l ¶T¶ cǶ µlni ¶liÒu ói¶l lé Îï¶ã ¶l{ vËy. ªlõ« ¸lÝ ¶gi : - ®ä¶ qu©¶ ói¶l ¶py ¶liÔu ÎlËÎ! ¸lb¶ã B«¶ã ãC¶l ¬éÎ ÎLä¶ã ÎLCcl ¶l{ vËy ¬p c߶ dC¬ ã©y klg dÔ víi clb¶ã Ϋ. ¸lN Ïå¶ã riÔu c{êi ¶gi: - ¸lb¶ã Î{ë¶ã cli BC¶l ÎLs¶ã clíµ ¬SÎ hp óSÎ lÕÎ B{îc clb¶ã Ϋ, Låi BÆÎ cls ¬çi ¶ã{êi ¬éÎ cCi ÎT¶ B¹i v{m¶ã ¶ps Bg l«y hp ¬éÎ cCi d«¶l liÖu LÊÎ hîi l¹i clM¶ã l¹¶, hp¬ óCs cCs cʵ ÎLT¶ cg µlni hp B{îc ¬éÎ ca¶ã hí¶ l«y kla¶ã ? ªlõ« ¸lÝ ãËÎ BÇu BCµ : - PlÝ« ª©y ®Sc ¶mi B©y cg ¬éÎ B{ê¶ã Béc B¹s l«i óT¶ hp ¶bi c«s clgÎ vgÎ clb¶ã Ϋ ¶T¶ LbÎ hui vÒ Bg. rbc ¶py ¸lN Ïå¶ã riÔu B∙ kݶl µlôc ªlõ« ¸lÝ ¶T¶ kla¶ã µln¶ Bïi ã× vp clØ ¶gi: - Xi¶ ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã L« hÖ¶l clb¶ã Îai clØ óiÕÎ Îu©¶ Îles. ªlõ« ¸lÝ ¶ãåi xuï¶ã BÊÎ vH lä« Bå ÎLT¶ ¬ÆÎ BÊÎ vp ¶ãÓ¬ ¶ãlÜ ÎLs¶ã ãi©y hCÎ B∙ Îlns xs¶ã kÕ ls¹cl, hiÒ¶ L« hÖ¶l cls ÎÊÎ cn ¬äi ¶ã{êi. §Õ¶ BÇu c«¶l ¬éÎ, ªlõ« ¸lÝ vp clp¶ã ¸©¬ Bi ÎL{íc ¬ë B{ê¶ã, ¬äi ¶ã{êi Bi Îles o«u xa¶ã xuï¶ã cl©¶ Båi. rbc ¶Çy qu«¶ ói¶l B∙ ¬ái ¬ÖÎ ÎlÊy óä¶ ãiÆc BéÎ ¶liT¶ xuï¶ã ÎlÕ ¬¹¶l va cè¶ã, «i ¶Êy clØ ãin vê BC¶l Bì qu« hs«, ÎLC¶l L« l«i óT¶, BÉ cls óä¶ ãiÆc xa¶ã L«.ªíi BÇu B{ê¶ã Béc B¹s, óä¶ ãiÆc cl¹y cn vps, qu«¶ ói¶l Îles o«u Buæi ¬éÎ hbc. ®ç¶ã ¬Êy ÎT¶ ãiÆc o«u cè¶ã qu«y h¹i BÊu víi qu«¶ ói¶l ¬éÎ låi. §Õ¶ kli B¹s qu«¶ ói¶l Buæi Îíi ¶mi ÎÊÎ cn óä¶ ãiÆc ki« BÒu LbÎ hui vps ÎLs¶ã lt¬ Béc B¹s Bg. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 7. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -294- §¹i Béi qu«¶ ói¶l võ« Buæi Îíi ¶mi vps ÎLs¶ã lt¬ vpi ÎL¨¬ Îl{íc ÎlÊy l«i óT¶ vCcl ¶bi c«s clgÎ vgÎ BÞ« ÎlÕ liɬ Cc. ªT¶ Î{í¶ã qu©¶ Bi véi l¹ hÖ¶l ¶ãõ¶ã Buæi BÒ µl߶㠵lôc kÝcl. ®ç¶ã ¶lN¶ã xe cl¹y µlÝ« ÎL{íc cg ¬éÎ l߬ oSÎ Lmi L« ¶ãspi ¶Sµ l߬ ¬ë Îs«¶ã cl©u óCu Lni LCc cn B{ê¶ã. ªT¶ Î{í¶ã qu©¶ cn ¬õ¶ã, l¹ hÞ¶l ÎiÕµ Îôc Buæi Îles óä¶ c{íµ BÉ cliÕ¬ hÊy clݶ cCi l߬ oSÎ ki«. §uæi ¬éÎ låi clØ ÎlÊy óä¶ ãiÆc vøÎ Cs ãiCµ vp klÝ ãiíi BÇy B{ê¶ã, ¬Êy cs¶ ¶ãù« ¬ÖÎ ¶»¬ c¹¶l B{ê¶ã h¹i cg ¬Êy Îlsi vp¶ã, Îlsi ó¹c Lni ÎLT¶ ¬ÆÎ B{ê¶ã, óä¶ qu«¶ ói¶l, kt c{íµ ¶ã{êi ¶lÆÎ lç¶ hs¹¶ va cè¶ã. ªT¶ Î{í¶ã qu©¶ h∙¶l Béi vp ªlñy Îæ¶ã ói¶l ÎlÊy óä¶ ãiÆc B¹i ó¹i BÕ¶ ¶çi óá cn klÝ ãiíi vp¶ã ó¹c cl©u óCu BÇy B{ê¶ã quT¶ cn µl߶ã óÞ cø ¬s¶ã Bs¹Î B{îc ¶ïÎ oï l߬ cl©u óCu ki« hiÒ¶ l¹ hÖ¶l cls ó« qu©¶ ¶ç hùc Buæi cls kÞµ. rbc Êy ªlõ« ¸lÝ B∙ ÎLÌs hT¶ ÎLT¶ vCcl ¶bi cl¹y ¶ã{îc ÎLë h¹i BÕ¶ µlÝ« o«u cñ« óä¶ qu«¶ ói¶l. ¸lp¶ã Bi B{îc ¬éÎ hCÎ qun ¶liT¶ ÎlÊy ÎLs¶ã óé qu©¶ ói¶l cg LÊÎ ¶liÒu xe cé, xe ¶ä ¶ïi xe ki« xe ¶ps cò¶ã cg vni vp¶ã ó«s µlñ, ÎLT¶ xe cS¬ cê " §¹i ¼i¶l Gi«¶ã ÷«¬ ªps v˶" ¬Êy clN Bá. ë ÎLT¶ c«s clp¶ã ÎLa¶ã ÎlÊy ¶lN¶ã xe Bg ¶l{ ¬éÎ cs¶ Lå¶ã vp¶ã dpi va Î˶. ªlÊy Îl«¶l ÎlÕ cñ« qu©¶ ói¶l ¶l{ vËy, clp¶ã võ« ¬õ¶ã võ« oî. ¸lp¶ã oî qu©¶ ¼i¶l ÎlÕ ¬¹¶l kla¶ã BÞcl ¶æi c߶ ¬õ¶ã hp ¶Õu ¬{u kÕ Îlp¶l Îùu c{íµ B{îc oï ói¶l h{m¶ã ¶py, ¶ãlÜ« ói¶l ¾Ê¬ V{m¶ã cp¶ã ¶l«¶l clg¶ã Îlp¶l ca¶ã, vp kt Îlè clݶl ¾è¶ã ¸li¶l lsp¶ã BÕ oH óÞ Bn kÝcl LÊÎ ¶Æ¶ã, ÎlËÎ hp ¬éÎ kú ca¶ã liÕ¬ cg. ¸lp¶ã hèi Îles óôi Lˬ Bi xuï¶ã BÉ xe¬ Lâ Bsp¶ xe Bg. Kli xuï¶ã Îíi clç ¶ãle ÎlÊy Îiն㠶gi cñ« qu©¶ ói¶l clp¶ã ¶bµ ë ¬éÎ c©y cæ Îlô, hS¶ã Ϋi ¶ãle ¶lN¶ã xe Bi o«u cg vt ¶lÑ lm¶ l׶l ¶l{ ÎLs¶ã xe kla¶ã cg clë ÎiÒ¶ ó¹c, ¶l׶ kü ¬íi l«y ÎL¨¬ cliÕc xe Bi o«u cè¶ã hp xe Îè. ¼çi xe ¶lïÎ ¬éÎ ¶ã{êi, ¶ã{êi ¶ps cò¶ã xÕµ ó»¶ã ÎL߶. ªLT¶ xe cg viÕÎ :" ÷ãlÜ ÎLn¬ c{ klÊu ¬ç ¬ç " ( quyÕÎ BÞ¶l clЬ ÎT¶ ãiÆc hí¶ ÎT¶ ¬ç ). §É ý xe¬ Îõ¶ã hC cê ¬éÎ, clp¶ã ÎlÊy Îsp¶ viÕÎ " Gi«¶ã D{m¶ã §¹i §¹s", "Pln¶ ó¹¶ ¶ãlÞcl Îlñ", "Ïspi ÷«¬ cù ÎÆc" v.v... ÷l{ vËy Bñ ÎlÊy ¶lN¶ã Îè µl¹¬ ¶py BÒu hp d©¶ Bgi LÐÎ µln¶ klC¶ã ÎLiÒu B׶l, lsÆc Î{í¶ã ãiÆc cCc om¶ ÎL¹i... ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ : "÷lN¶ã ¶ã{êi ¶py Ϋ cò¶ã µlni cøu cn, ¶l{¶ã cøu lä ó»¶ã cCcl ¶ps?" §«¶ã ¶ãlÜ ¶ãîi clp¶ã clîÎ ÎlÊy ¬éÎ cCi xe ÎLT¶ hC cê viÕÎ : " ÷ãlÜ ÎLn¬ cù klÊu ªæ ªLä¶ã ªlø ¶løÎ d«¶l" clݶ clN. ¸lp¶ã ãiùÎ ¬×¶l ki¶l l∙i, Buæi Îles vpi ó{íc ¶l׶ kü, ¶ã{êi ¶ãåi ÎLs¶ã xe qun ÎlËÎ hp óé l¹ cñ« cl« ¬×¶l. ¤¶ã Ϋ vÓ¶ ¨¶ ¬Æc Îl{ oi¶l ¶l{ x{«, ¬íi ¶ãspi ¶¨¬ ¬{mi Îuæi ¬p BÇu Îgc ó¹c µlm, ãÇy ãß ï¬ yÕu lm¶ låi ë ÎLT¶ ¶bi LÊÎ ¶liÒu, ¶l{¶ã vt ¬ÆÎ vÓ¶ lå¶ã lps, kla¶ã kЬ ¶¨¬ x{« clbÎ ¶ps. ¸lp¶ã h¹i ÎLa¶ã ÎlÊy ¶lN¶ã xe o«u cg : ÷ãôy Ϲs, ¶ã{êi ¶uai ¶Ê¶ã d¹y óns ¬×¶l låi c߶ óÐ, ¸lu A¶ Quïc vp r« §¹i ¸«¶ óé l¹ cò cñ« ¬×¶l, clØ cg ø¶ã ªß¶ã hp ÎliÕu ¬ÆÎ Îlai. Kla¶ã h©u o«u cCc xe Îè Bi qu« lÕÎ, ªlõ« ¸lÝ hT¶ ÎLT¶ Bضl ¶bi. rbc Êy óä¶ qu«¶ qu©¶ ¬íi ÎlÊy l׶l óg¶ã cñ« clp¶ã, hiÒ¶ hí¶ ÎiÕ¶ã lß Les, ¬éÎ oï LbÎ ÎT¶ L« óS¶ Îles ¶l{¶ã ÎLb¶ã o«s B{îc. ¸lp¶ã vÓ¶ cl¹y ¶ã{îc vÒ µlÝ« o«u Béi ói¶l. ¸l¹y Bé vpi clôc ÎL{î¶ã ¶N« ÎlÊy ¶ã{êi Bi o«u Cµ lËu qu©¶ Béi hp ¬éÎ ÎT¶ qu«¶ cìi ÎLT¶ ¶ãù« Ϋy xCcl B¹i B«s. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ " ª« óSÎ ÎT¶ qu«¶ qu©¶ ¶py quÊy ¶liÔu ¬éÎ låi ÎL{íc, Låi Îlõ« cm cøu ªæ Îlbc Îlbc vp cCc ¶ã{êi". ¸lp¶ã BÞ¶l µli Îl©¶ ¶lny xuï¶ã Îl× ÎlÊy B»¶ã x« cCÎ óôi Îu¶ã hT¶, ¬Êy ¶ã{êi c{ìi ¶ãù« µlg¶ã Îíi. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ " ªlÕ L« B»¶ã o«u clb¶ã c߶ ÎiÕµ ø¶ã, clê ¬Êy ÎT¶ ¶py Îmi ¶mi Ϋ xe¬ Lâ ¬ÆÎ B∙ l½¶ã l«y". ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 8. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -295- ÷ã{êi cìi ¶ãù« Bi ÎL{íc hp Bp¶ óp, ¶l׶ Lâ ¬ÆÎ clp¶ã ¶l˶ L« ¶ã«y ¶p¶ã hp Pli ªliT¶ ¼« ÷N ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶. ¸ß¶ óï¶ ¶ã{êi Îles o«u hp vî clå¶ã Quy ª©¶ ªlô, ¼«i KiÕ¬ Ïß« vp r{u ®éi ¾i¶l. ¼õ¶ã quC, clp¶ã véi kTu ãäi: - ÷lÞ o{ luy¶l ! Võ« ãäi clp¶ã võ« µli Îl©¶ xuï¶ã ÎL{íc ¶ãù« cñ« vî clå¶ã Quy ª©¶ ªlô. Gß ¶ã«y c{m¶ã ¶ãù« h¹i, vî clå¶ã lä Quy ¶l˶ L« ¶ã«y hp ªlõ« ¸lÝ, Quy ÷lÞ ÷{m¶ã h¹¶l hHs ÎLn hêi : - å Îl× L« hp clb óÐ. ¸g viÖc ã× ÎlÕ ? ÷ãle o{ ¬Óu ¶gi cluyÖ¶ víi ¶ã{êi, ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ véi ¶ãõ¶ã ¶ãù« BÉ Bîi clê. ªlõ« ¸lÝ véi ¶gi : - ªl{« o{ luy¶l, o{ ÎÈu, e¬ cg ¬éÎ viÖc LÊÎ ãʵ ¬uï¶ yTu cÇu l«i vÞ cè¶ã ¬Êy o{ §iÖÎ ãibµ Bì cls. Quy ÷lÞ ÷{m¶ã BCµ: - ¸lb¶ã Îai B«¶ã ó˶, kla¶ã cg Îl× ãiê ? ÷gi døÎ hêi ¶p¶ã quÊÎ ¶ãù« µlg¶ã ¶{íc B¹i h{íÎ qu« c¹¶l ¶ã{êi ªlõ« ¸lÝ, Bi ÎlM¶ã vÒ µlÝ« ÎL{íc. ¼«i KiÕ¬ Ïß« clSµ Ϋy clps : - ¾{ ªlbc! Råi y cò¶ã quÊÎ ¶ãù« µlg¶ã Îles o{ µlô vp o{ ¬Óu. r{u ®éi oi¶l xuï¶ã ¶ãù« ¶gi: - ¾{ µlô vp o{ ¬Óu clCu B«¶ã cg viÖc ó˶, clM¶ã l«y o{ Îlbc cg viÖc ã× ? ¸lê hp¬ xs¶ã viÖc cñ« o{ µlô vp o{ ¬Óu clCu qu«y ÎLë h¹i cls o{ Îlbc o«i óns. ªlõ« ¸lÝ ¶gi : - ¸C¬ m¶ «¶l. ªai clØ cǶ c{ìi ¶lê cs¶ ¶ãù« cñ« «¶l Îlai. r{u ®éi ¾i¶l BCµ : - Xi¶ o{ Îlbc cø viÖc c{ìi. ÷gi xs¶ã y dSÎ ¶ãù« BÕ¶ c¹¶l. ªlõ« ¸lÝ ¶gi : - ªai víi «¶l c{ìi clu¶ã. ¸lØ cǶ Buæi Îles kÞµ óä¶ qu©¶ ói¶l hp Îai xuï¶ã ¶ã«y. ÷gi xs¶ã clp¶ã µli Îl©¶ hT¶ ¬×¶l ¶ãù«, r{u ®éi ¾i¶l cò¶ã ¶lny hT¶ Îles Låi lái: - ¾{ Îlbc Buæi Îles óä¶ qu«¶ ói¶l hp¬ ã× ÎlÕ ? ªlõ« ¸lÝ BCµ : - ¼uï¶ cøu ¶ã{êi ? r{u ®éi ¾i¶l ¬õ¶ã Lì ¶gi : - ªlÕ Îl× l«y hS¬. ¸lb¶ã clCu vp o{ µlô, o{ ¬Óu cè¶ã BÞ¶l ã©y lʶ víi óä¶ Bg. ªlõ« ¸lÝ lí¶ lë Îlbc ¶ãù« ÎiÕ¶ hT¶. ¸lM¶ã ó«s h©u l«i ¶ã{êi B∙ qu« ¬ÆÎ ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ vp ÎLa¶ã ÎlÊy l׶l óg¶ã cñ« ÎT¶ qu©¶ Cµ lËu Låi. ªlõ« ¸lÝ Îlbc ¶ãù« µlg¶ã ¶{íc B¹i ÎiÕ¶ hT¶. ÷ãle µlÝ« o«u cg ÎiÕ¶ã vg ¶ãù« µli Îíi, ÎT¶ qu©¶ Cµ lËu qu«y BÇu h¹i ¶l׶ ÎlÊy ¬éÎ óg¶ã ¶ã{êi Îõ ÎLT¶ ¶ãù« ¶lny hT¶ ¶l{ cs¶ cli¬ B¹i óp¶ã ó«y Îíi. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 9. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -296- Y oî l∙i ¬b« Îl«¶l B¹i B«s BÞ¶l clЬ ¶ã{êi Bg hp¬ Bai. ÷ãê B©u ªlõ« ¸lÝ v{m¶ Ϋy c{íµ hÊy cC¶ B«s, ¶ã{êi B∙ ¶lny Îíi ÎT¶ qu«¶ ¶ä Ϋy ÎLCi Biɬ hua¶ yÕu luyÖÎ o«u h{¶ã y ¬iÖ¶ã quCÎ hí¶ : - ¼uï¶ oï¶ã l«y ¬uï¶ clÕÎ ? ªlÊy o«u h{¶ã ÎT ÎCi vp B«u ¶løc va cè¶ã ÎT¶ qu«¶ ¶ä ¬uï¶ µln¶ klC¶ã. ÷l{¶ã Ϋy cl©¶ kla¶ã o«s cö Bé¶ã B{îc. ªlõ« ¸lÝ h¹i lái : - ¼i ¬uï¶ clÕÎ l«y ¬uï¶ oï¶ã ? ÷gi ¬«u ! ªT¶ qu«¶ ¶ä ãiä¶ã Lu¶ oî ¶gi : - Xi¶..... xi¶ B¹i v{m¶ã xC cls ! ªlõ« ¸lÝ ¶gi : - ¼i µlni L« hÖ¶l cls Béi xe Îè ¶ãõ¶ã h¹i ¶ã«y. ªT¶ qu«¶ qu©¶ Bp¶l µlni ¶ãle hêi L« hÖ¶l. rbc Êy, vî clå¶ã Quy ª©¶ ªlô võ« µlg¶ã Îíi. ÷¨¬ ÎlÇy ÎLß LbÎ klÝ ãiíi L« xa¶ã vps Béi qu«¶ ói¶l clЬ ãiÕÎ hs¹¶ x¹. ªls¹Î ÎiT¶ ªlõ« ¸lÝ dù BÞ¶l ¶l©¶ hbc ÎLêi Îïi óSΠе ÎT¶ qu«¶ clØ luy Béi Cµ lËu csi xe Îè cñ« y hs¹¶ Bn víi óä¶ Cµ Îni µlÝ« ÎL{íc. ÷ãê B©u vî clå¶ã Quy ª©¶ ªlô L« Ϋy BC¶l ÎL{íc hp¬ hs¹¶ óä¶ Cµ lËu. ªlÕ hp kÕ ls¹cl cñ« ªlõ« ¸lÝ kla¶ã o«s Îli lp¶l B{îc. rs ¶ã¹i ¶lg¬ ªæ ªLä¶ã ªlä óÞ qu«¶ ói¶l clЬ ãiÕÎ óõ« ÎLs¶ã hbc lç¶ hs¹¶, ªlõ« ¸lÝ véi c{íµ hÊy l«i cliÕc ób« hí¶ xa¶ã Îíi c¹¶l xe Låi hí¶ ÎiÕ¶ã ãäi : - ªæ Îlbc Îlbc, clCu hp ViT¶ ªlõ« ¸lÝ B©y ? ªæ ªLä¶ã ªlä ¬m ¬p¶ã ¶l{ hp ¶»¬ ¬T. ªiÕµ Îles Bg, ªlõ« ¸lÝ h¹i ÎiÕ¶ hT¶ cøu ¸lu A¶ Quïc, ÷ãôy Ï«s L« klái xe Îè. ÷lN¶ã ¶ã{êi Bg BÒu hp vâ Î{í¶ã ãipu ki¶l ¶ãliÖ¬ cliÕ¶ BÊu, Îuy Îuæi B∙ ãip, ¶l{¶ã vÓ¶ c߶ «¶l µls¶ã låi x{«, c{íµ hua¶ klÝ ãiíi cñ« óä¶ qu«¶ ói¶l Låi clЬ ãiÕÎ hs¹¶ x¹ vp µlC xe Îè BÉ cøu ¶ã{êi klCc. Kla¶ã ó«s h©u lm¶ ÎL¨¬ cCi xe Îè BÒu óÞ µlC vì Ϋ¶ Îp¶l, lm¶ ÎL¨¬ lps kiÖÎ B{îc ÎlsCÎ ¶¹¶. ªLs¶ã Bg ¶lN¶ã Îè ¶l©¶ Bg cg ¬Êy clôc ¶ã{êi hp ó¹¶ cò " ¾m¶ ªa¶" óé l¹ cñ« ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶. Ïä ¶ãle ¶gi ¶ã{êi BÕ¶ cøu hp ca¶ã Îö cñ« ViT¶ §¹i ¾sCi BÒu µlʶ klëi va cè¶ã clЬ ãiÕÎ óä¶ qu«¶ ói¶l ÎlÊÎ hi¶l óCÎ h¹c, Låi cl¹y cn vÒ µlÝ« ÎL{íc. rbc Êy ÎiÒ¶ Béi qu«¶ ói¶l cò¶ã µlCÎ liÖ¶ B{ê¶ã hïi µlÝ« ÎL{íc óÞ óä¶ ¾m¶ §a¶ã hÊy BC hí¶ clƶ ¶ã«¶ã, kla¶ã ÎlÉ Îla¶ã lp¶l B{îc. ªlÕ hp ÎiÒ¶ Béi vp lËu Béi cñ« qu©¶ ¼i¶l BÒu B¹i hs¹¶. ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy óé Béi qu«¶ ói¶l Îuy B∙ hs¹¶ x¹ kla¶ã Îlp¶l lp¶ã ¶ãò, ¶l{¶ã ¶l©¶ oï cñ« clb¶ã ¶liÒu ãʵ ¬Êy hǶ óä¶ c{ê¶ã B¹s, ¶Õu BÌ Ðµ quC, óSÎ óuéc clb¶ã µlni ÎlÝ ¬¹¶ã, hbc óÊy ãiê ¶ã¨¶ cn¶ o«s ¶æi? ¾uy Îݶl xs¶ã clp¶ã óá l«i cliÕc ób« xuï¶ã ãië ki¶l ca¶ã L«, cl¹y ÎLT¶ cCc xe cluyɶ v˶ ¬éÎ ¬¹cl cl¹y ÎlM¶ã lm¶ dƬ B{ê¶ã, ÎlÊy ÎT¶ ªlñy Îæ¶ã ói¶l c{ìi ¶ãù« B«¶ã ¬b« B«s clØ luy cCc ói¶l oÜ ÎCc cliÕ¶. ªlõ« ¸lÝ véi xa¶ã hT¶ v{m¶ v«i BÈy ¶ã∙ hiÒ¶ l«i ÎT¶ hݶl Bø¶ã L« ¶ã¨¶ cn¶. Råi clp¶ã ¶lny hT¶ h{¶ã ¶ãù«, clç µlÝ« o«u cñ« ªlñy Îæ¶ã ói¶l. ªT¶ Î{í¶ã h∙¶l Bg qu«y B«s h¹i clЬ, clp¶ã ãim Ϋy c{íµ hÊy Îl«¶l B«s Bg. ÷ãê B©u ÎT¶ ¶py vâ ¶ãlÖ klC ÎluǶ Îlôc, hé¶ ¬éÎ v߶ã xuï¶ã BÊÎ kla¶ã BÉ cls ªlõ« ¸lÝ ¶S¬ B{îc cæ Ϋy. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 10. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -297- ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ: "Kla¶ã ¶ãê ÎLs¶ã Béi qu«¶ ói¶l h¹i cg ¶ã{êi ãiái ¶l{ vËy"! Võ« ¶ãlÜ clp¶ã võ« ¬gc Îbi hÊy ¬Êy qu©¶ cê ¶Ð¬ hua¶. ªlñy Îæ¶ã ói¶l dè¶ã B«s ã¹Î B{îc lÕÎ, ªlõ« ¸lÝ ¶gi : - ¸g ãiái a¶ã ã¹Î ¶N« xe¬ ! ÷gi xs¶ã clp¶ã dè¶ã l«i ¶lg¶ Ϋy ¶Ð¬ ¬éÎ hbc 27 qu©¶ cê cli« hp¬ 3 Îïµ ÎLT¶, d{íi vp ãiN«, ¬çi Îïµ cli« hp¬ clݶ qu©¶, Bå¶ã Îlêi µli Îíi. Dè hp vâ h©¬ c«s Îlñ cò¶ã klg óÒ ã¹Î lÕÎ óÊy ¶liTu qu©¶ cê. ªlñy Îæ¶ã ói¶l Îuy vâ ¶ãlÖ c«s c{ê¶ã ¶l{¶ã ÎLC¶l o«s ¶æi Îlñ µlCµ " ¼∙¶ ÎliT¶ ls« vò" ( ¼{« ls« BÇy ÎLêi) ÎuyÖÎ kü C¬ klÝ cñ« ªlõ« ¸lÝ. ¸lØ ¶ãle ÎlÊy hsn¶ã xsn¶ã ¬éÎ ÎiÕ¶ã, ÎL{íc lÕÎ Îl«¶l B«s Lmi xuï¶ã, o«u Bg kluûu cl©¶, h{¶ã vp v«i, ¬SÎ cC cl©¶ BÒu óÞ ¶Ð¬ ÎLb¶ã ¶T¶ ªlñy Îæ¶ã ói¶l µlni quú ¶ã«y hua¶ ÎL{íc ¬ÆÎ ªlõ« ¸lÝ. ÷ø« Bè« ¶ö« ãiÔu, ªlõ« ¸lÝ ¶gi : - ª{í¶ã qu©¶ B« hÔ quC, Îai B©u dC¬ ¶l˶ ! ¸lp¶ã võ« c{êi võ« ¶S¬ Ϋy ªlñy Îæ¶ã ói¶l dËy. Gi˶ quC ÎT¶ Îæ¶ã ói¶l ¶l»¬ ¶ãùc ªlõ« ¸lÝ Bʬ hua¶ ¬éÎ cCi, ÎlÕ ¬¹¶l ¶l{ vò ó∙s. ªlõ« ¸lÝ c{êi ¶gi : - ªlai Îai BÉ a¶ã Bʬ ¬éÎ cCi cls klái Îøc ¶lÐ ? ÷ãê B©u qun Bʬ ÎLb¶ã ¶ãùc clp¶ã ¶l{ hp Bʬ µlni óa¶ã ã߶ vËy, kla¶ã ÎlÊy clp¶ã µln¶ ø¶ã ã× cn. V˶ ¶éi cé¶ã, ªlõ« ¸lÝ Îu¶ã ¬¹¶l ÎT¶ Îæ¶ã ói¶l hT¶ ÎLêi ¶l{ diÒu BøÎ d©y ó«y ÎlM¶ã Bi. ¸Cc qu«¶ ói¶l BÒu hí¶ ÎiÕ¶ã kTu h«. ®Þ Îu¶ã hT¶ c«s ¶l{ vËy clSc ÎlÕ ¶ps cò¶ã clÕÎ. ªlñy Îæ¶ã ói¶l Bp¶l ¶lS¬ ¶ãliÒ¶ ¬SÎ h¹i. ÷ãê B©u hbc y Lmi xuï¶ã cg ¶ã{êi cl׫ Ϋy Bì hua¶, y ¬ë ¬SÎ L« ¶l׶ ¬íi ÎlÊy vÓ¶ hp clp¶ã ÎliÕu ¶iT¶ Îl{ oi¶l võ« Îu¶ã ¬×¶l hT¶. Y ¬íi l«y ¶ã{êi Ϋ vâ ¶ãlÖ ãiái ãʵ ¬×¶l ÎL¨¬ hǶ, ¶«y B∙ häÎ vps Ϋy ¶ã{êi Îl× oï¶ã clÕÎ cò¶ã Îèy ¶ã{êi quyÕÎ BÞ¶l. ÷T¶ y ¶»¬ yT¶ kla¶ã klC¶ã cù clbÎ ¶ps. ªlõ« ¸lÝ ¶gi : - ¤¶ã l¹ hÞ¶l cls Îsp¶ ÎlÉ qu«¶ ói¶l µlni óá klÝ ãiíi lÕÎ Îl× Îai oH Îl« cls a¶ã klái clÕÎ. ªlñy Îæ¶ã ói¶l ¶ãlÜ :" ¾ï ói¶l h{m¶ã ¶py qu«¶ ÎLä¶ã hS¬ ¶Õu óÞ óä¶ ãiÆc c{íµ lÕÎ, Ϋ óÞ Îö Îéi hiÒ¶. §»¶ã ¶ps cò¶ã clÕÎ lp ÎÊÎ µlni clÞu hôy y hp¬ cli ? " ÷ãlÜ Bs¹¶, y dâ¶ã d¹c ¶gi : - ¼i ¬uï¶ ãiÕÎ Îl× cø viÖc ãiÕÎ lp ÎÊÎ µlni ¶gi ¶liÒu hp¬ cli ? ªlõ« ¸lÝ ¬Ø¬ c{êi, dè¶ã oøc Îu¶ã ¬¹¶l ªlñy Îæ¶ã ói¶l hT¶ ÎLêi kli Lmi xuï¶ã clp¶ã h¹i L« Ϋy Bì. ®Þ Îu¶ã 3 hǶ hiÒ¶ ªlñy Îæ¶ã ói¶l clÞu kla¶ã ¶æi, ¶ãí ¶ãȶ kla¶ã óiÕÎ ã× cn. ªlõ« ¸lÝ ¶gi : - ÷Õu a¶ã kla¶ã clÞu L« hÞ¶l, a¶ã µlni clÕÎ hiÒ¶ vp óé l¹ cñ« a¶ã cò¶ã kla¶ã ÎlÉ oï¶ã B{îc, ¶l{ vËy a¶ã clÞu lp¶ã cg µlni lm¶ kla¶ã ? ªlñy Îæ¶ã ói¶l ÎlÊy vËy, clØ cg cs¶ B{ê¶ã Bg hp oï¶ã Îlai ! ÷ãlÜ y hiÒ¶ ãËÎ BÇu. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 11. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -298- ªlõ« ¸lÝ c{êi ¶gi : - ªlÕ ¬íi µlni clí ! Kt Îløc Îlêi ¬íi hp lps kiÖÎ ! §Þ¶l ÎlǶ xs¶ã, ªlñy Îæ¶ã ói¶l ãäi ó« viT¶ µlg Î{í¶ã h¹i. ÷ãle ¶gi BÇu lp¶ã qu©¶ ãiÆc, cn ó« µlg Î{í¶ã BÒu oî l∙i óiÕ¶ oSc ¬ÆÎ. ¼éÎ viT¶ µlg Î{í¶ã ¶gi : - ¤¶ã l{ë¶ã héc cñ« vu« ¬p h¹i óÊÎ ÎLu¶ã óÊÎ... ¸l{« ¶gi døÎ hêi, y B∙ óÞ ªlõ« ¸lÝ ¶Ð¬ xuï¶ã BÊÎ, clÕÎ ãiÊc Îøc Îl×. ¸ß¶ l«i µlg Î{í¶ã ¶ä véi Bæi ãiä¶ã ¶ã«y ¶gi L»¶ã : - Ϲ Î{í¶ã xi¶ Îu©¶ hÞ¶l cñ« Îæ¶ã Îä«. ªlñy Îæ¶ã ói¶l ¶gi : - Ϲ hÞ¶l ¶ãõ¶ã cliÕ¶ ¶ã«y. ªlõ« ¸lÝ cò¶ã l¹ hÞ¶l cls óä¶ ãiÆc Bõ¶ã clЬ ãiÕÎ ¶N«. D{íi C¶l Buïc hö« clgi häi cn l«i óT¶ BÒu Bø¶ã i¬ clê hÖ¶l. ®ç¶ã ÎlÊy ¶¨¬ ¶ã{êi c{ìi ¶ãù« xa¶ã vps ÎLs¶ã BC¬ qu©¶ ói¶l clЬ ãiÕÎ hs¹¶ x¹ vp ¬ë Îu¶ã cCc l߬ L« xe¬, ÎlÊy vp¶ã ó¹c h{m¶ã Îlùc hiÒ¶ BÉ yT¶ L« ¬éÎ óT¶ kla¶ã hÊy. ¸Cc qu«¶ ói¶l ÎlÊy lä lè¶ã ¬¹¶l kla¶ã «i dC¬ cn¶ ÎLë cn. Kli lä Îíi ãǶ ªlõ« ¸lÝ ¬íi ¶l˶ L« hp vî clå¶ã Quy ª©¶ ªlô vp ó« ¶ã{êi ¬a¶ Bå, hiÒ¶ hí¶ ÎiÕ¶ã kTu ãäi : - ÷lÞ o{ luy¶l vp o{ ÎÈu B«¶ã Î׬ kiÕ¬ ã× Bg ? Quy ª©¶ ªlô clØ ó« cCi ¶lb¶ ¶lny B∙ BÕ¶ c¹¶l ªlñy Îæ¶ã ói¶l Îb¬ ¶ã«y hÊy lS¶, ªlñy Îæ¶ã ói¶l oî l∙i Îs«¶ ÎLC¶l ¶l{¶ã Îl©¶ Îlñ cñ« Quy ª©¶ ªlô quC ¶l«¶l kla¶ã ÎlÉ ¶ps cøu v∙¶ B{îc. ÏS¶ lÕÎ oøc vè¶ã vÓy cò¶ã kla¶ã o«s ÎlsCÎ klái. Quy ª©¶ ªlô quCÎ lái : - Plôc ri¶l ªlñ ¤ Ïsp¶ cñ« ¼∙ §ïc Plñ ÎiÕ¶ cu¶ã BÉ ë B©u ? ªlñy Îæ¶ã ói¶l BCµ : - ¼∙ §ïc Plñ ÎlÊy clb¶ã Îai Cµ Îni ¶liÒu xe cé Bi clˬ cls ¶T¶ µlCi ¶ã{êi klCc Be¬ vps ki¶l Låi. Quy ª©¶ ªlô lái: - ¸g ÎlËÎ kla¶ã ? ªlñy Îæ¶ã ói¶l BCµ : - ÏiÖ¶ ãiê cn Îݶl ¬¹¶ã Îai ë ÎLs¶ã Ϋy a¶ã, Îai ¶gi dïi BÉ ¬«¶ã hÊy cCi clÕÎ l«y o«s? ®iÕÎ ÎT¶ Îæ¶ã ói¶l ¶gi ÎlËÎ, Quy ª©¶ ªlô hiÒ¶ quCÎ hí¶ : - ÷Õu Ϋ BiÒu ÎL« ¬i ¶gi dïi Ϋ oH qu«y ÎLë h¹i ãiÕÎ clÕÎ ¬i ¶ã«y. QuCÎ ÎlCs xs¶ã Quy ª©¶ ªlô qu«y h¹i ¶gi víi vî L»¶ã: - ¸lb¶ã Ϋ Bi Îlai! ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 12. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -299- Quy ÷lÞ ÷{m¶ã Ϋy ½¬ cs¶ ÎLs¶ã h߶ã óuå¶ óùc, ÎlÊy clå¶ã óns Bi hiÒ¶ ãim Ϋy L« BC¶l ¶ã∙ ¬Êy ÎT¶ ói¶l cn¶ B{ê¶ã Låi cè¶ã ó« ¬a¶ Bå Îles B{ê¶ã cl¹y ÎlM¶ã vÒ µlÝ« ÎL{íc. ®iÕÎ vî clå¶ã Quy ª©¶ ªlô kla¶ã {« ã× ¬×¶l, ªlõ« ¸lÝ Îõ BÇu clÝ cuïi kla¶ã ¶gi ¶ö« hêi, clê lä Bi ¬íi hT¶ ÎiÕ¶ã lái ªlñy ªæ¶ã ®i¶l L»¶ã : - Ïä kiÕ¬ ¬a¶ Îluïc ã× Bg ? ªlñy Îæ¶ã ói¶l BCµ : - GǶ B©y, d©¶ Îضl A¶ Ïuy vps Lõ¶ã o©u kiÕ¬ B{îc ¬éÎ cñ Plôc ri¶l cg ÎLT¶ 2.000 ¶¨¬. §å¶ã Îlêi ªLiÕÎ §a¶ã h¹i cg ¶ã{êi Bps B{îc ¬éÎ cñ Ïp ªlñ ¤ l׶l ¶ã{êi. Ï«i ¬a¶ Îluïc quý ãiC Êy ¶ãl׶ ¶¨¬ ¬íi cg ¬éÎ. Qu«¶ Îæ¶ã §ïc Plô¶ã D{m¶ã ¼∙ ¾Ü A¶l l«y Îi¶, hiÒ¶ o«i ¶l« h¹i ¶ö« ¬u« ¶ö« c{íµ ¬«¶ã vÒ, ãi«s cls d{îc o{ clÕ Îlp¶l 20 viT¶ Plôc ri¶lªlñ ¤ Ïsp¶ vp c߶ µlïi lîµ cn óéÎ ÎL©¶ cl©u cè¶ã cCc vÞ Îluïc quý ãiC klCc. ¸lØ ÎiÒ¶ Îluïc µlô ÎlT¬ vps clÕ cò¶ã Îï¶ BÕ¶ l«i ó« v¹¶ h¹¶ã ó¹c. ¸luyÖ¶ ¶py B∙ clʶ Bé¶ã cn ¬iÒ¶ Gi«¶ã ÷«¬ «i cò¶ã óiÕÎ cn. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ¸lM¶ã l«y l«i lsp¶ Bg dè¶ã BÉ hp¬ ã× ? ªlñy Îæ¶ã ói¶l BCµ : - ªai kla¶ã B{îc Lâ hS¬ clØ ¶ãle ¶ã{êi Ϋ ¶gi l«i Îlø lsp¶ Êy cg ÎlÉ cni Îö låi oi¶l. ÷ã{êi yÕu Buïi clØ dè¶ã ¬éÎ lsp¶ hp kiÕ¶ liÖu ¶ã«y. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ :" ªlns ¶ps !§ø« cs¶ duy ¶lÊÎ cñ« ¶lÞ o{ luy¶l B«u ï¬ ¬∙i kla¶ã o«s clN« klái, cls ¶T¶ «¶l Ϋ ¬íi cǶ kiÕ¬ lsp¶ Îluïc clN« óÖ¶l cls Îl»¶ã ¶lá Bg". ÷ãlÜ xs¶ã clp¶ã h¹i lái : - ¼∙ §ïc Plñ Be¬ cu¶ã ÎiÕ¶ cls ¶lp vu« { ? ªlñy Îæ¶ã ói¶l BCµ : - V©¶ã, Îls¹Î ÎiT¶ a¶ã Ϋ ¶lê Îai Be¬ cu¶ã ÎiÕ¶ lé, ¶l{¶ã o«u ÎlÊy Îai µlni Cµ Îni ¶liÒu xe Bi clˬ vp lm¶ ¶N« clb¶ã Îai cg Cµ ãini Îè µl¹¬ kla¶ã B{îc lT¶ hS¬. ÷T¶ a¶ã Ϋ µlni ¬{í¶ Îæ¶ã ÎiTu BÇu clñ ÎiTu côc Vܶl ªlS¶ã ë Ki¬ ri¶l lé Îï¶ã oï Îluïc Bg vps ki¶l. rp ¶ã{êi ÎïÎ óô¶ã, ªlõ« ¸lÝ clØ ¬s¶ã ÷lÞ o{ luy¶l c{íµ B{îc oï Îluïc BÉ clN« klái cls Îl»¶ã ¶lá, ¶T¶ véi lái : - ªæ¶ã ÎiTu BÇu klëi lp¶l B{îc ó«s h©u Låi ? ªlñy Îæ¶ã ói¶l BCµ : - Ïä klëi lp¶l cè¶ã ¬éÎ ¶ãpy víi clb¶ã Îai ¶l{¶ã óä¶ lä ÝÎ ¶ã{êi, lp¶l hý h¹i ÝÎ ¶T¶ Bi ¶l«¶l lm¶ clb¶ã Îai ¶liÒu. ¸g hH ó©y ãiê lä Bi ÎL{íc clb¶ã Îai 9 ¶ãpy B{ê¶ã Låi. rbc Êy, ªæ ªLä¶ã ªlä, ¸lu A¶ Quïc, ÷ãôy Ϲs, r« §¹i ¸«¶ cè¶ã cCc óé l¹ cò cñ« ViT¶ §¹i ¾sCi BÒu BÕ¶ Îl¨¬ lái vp clps ªlõ« ¸lÝ. Ai ¶Êy ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ B∙ ÎL{ë¶ã Îlp¶l vp «¶l Îuʶ ¶l{ vËy, ÎlT¬ vâ ¶ãlÖ c«s c{ê¶ã, clØ luy cliÕ¶ ÎL˶ kla¶ã klCc ViT¶ §¹i ¾sCi Îl× BÒu ¬õ¶ã ÎlǬ. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 13. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -300- ªlõ« ¸lÝ lái ¬äi ¶ã{êi ιi o«s óÞ óSÎ ¶l{ vËy ? ªæ ªLä¶ã ªlä kÉ cls clp¶ã ¶ãle, Îl× L« ¶¨¬ ¶ä kli cCc ó¹¶ lNu " ¾m¶ ªa¶ " Îô läµ ë ¶bi r∙s ÷l«, óÞ qu©¶ ¼i¶l BéÎ kÝcl, ¬«y B« oï «¶l e¬ B∙ ãini ÎC¶ Îõ ÎL{íc ¶T¶ Îæ¶ l¹i LÊÎ ÝÎ. ¸lØ cg ø¶ã ªß¶ã óÞ Îö ÎL˶ Îlai. ªæ ªLä¶ã ªlä cè¶ã cCc «¶l e¬ ÎlsCÎ liɬ cn. ¾«u ¬äi ¶ã{êi h¹i Îô läµ ¬éÎ ¶mi. ªlÊy ÎliT¶ l¹ B¹i hs¹¶, clC¶l ÎLÞ Îlïi ¶CÎ, ªæ ªLä¶ã ªlä Îô cCc «¶l lps ë Ïspi ÷«¬ vp rç ®Sc cluȶ óÞ klëi ¶ãlÜ« µln¶ h¹i ÎLiÒu B׶l. ÷ãê B©u, ªæ¶ã Bïc Plô¶ã D{m¶ã ¼∙ ¾Ü A¶l B{îc Îi¶ ¬ËÎ, cö B¹i ói¶l BÕ¶ BC¶l µlC. RbÎ cuéc cCc ¶l©¶ vËÎ clñ yÕu BÒu óÞ óSÎ vp B{îc Cµ ãini hT¶ ÎLiÒu BÉ xö ÎLn¬. ªlËÎ ¬«y ¬S¶ cls ¬äi ¶ã{êi, ÎLêi x«¶l du¶ã Lñi ãƵ ªlõ« ¸lÝ ¶mi B©y. KÉ cluyÖ¶ xs¶ã «i ¶Êy BÒu võ« ¬õ¶ã võ« Bi. ÷ãle ¶gi ªlõ« ¸lÝ hiT¶ h¹c víi ¾Ê¬ V{m¶ã, ªæ ªLä¶ã ªlä hiÒ¶ ¶gi: - ViT¶ ca¶ã Îö, ë B©y cg l«i ¶lg¬ B¹s ÎÆc vp qu«¶ ói¶l quy µlôc BÒu kݶl ÎLä¶ã ca¶ã Îö, ca¶ã Îö l∙y ι¬ ls∙¶ cluyÕ¶ hT¶ ki¶l, ë h¹i B©y clضl Bï¶ h¹i ¶lg¬ lns Îlñ ¶py ¶lÐ ? ªlõ« ¸lÝ ¬õ¶ã ¶gi : - ªæ Îlbc Îlbc ¶gi LÊÎ µlni. ÷l©¶ cg LÊÎ ¶liÒu «¶l lè¶ã lps kiÖÎ ë B©y, cli ó»¶ã clb¶ã Ϋ hp¬ hí¶ ¬éÎ µle¶, kiÕ¬ ¬éÎ Biɬ ÎlÝcl lîµ BÉ quǶ lps quy Îô. ªæ ªLä¶ã ªlä vç Bèi ¶gi : - Ï«y hS¬, clb¶ã Ϋ hÊy ¶bi ªlCi ¾m¶ hp¬ om oë ¶lÐ ? ªlõ« ¸lÝ BCµ : - ÷bi ªlCi ¾m¶ Bø¶ã BÇu ¶ãò ¶l¹c vp cò¶ã hp ¶mi h˵ ÎL¹i ÎïÎ ¶løÎ. ¸lp¶ã hiÒ¶ l¹ hÞ¶l cls ¬äi ¶ã{êi ¶lÆÎ ¶l¹¶l ¶lN¶ã cl©u óCu võ« Lmi Lni LCc Låi hÊy 20 v¹¶ h¹¶ã ó¹c ÎL«s cls cCc ÎL¹i B¹s ÎÆc ¾m¶ §a¶ã vp ®«¶ã ªl«¶l ªLbc. ¸lN Ïå¶ã riÔu cò¶ã B{îc cli« ¶¨¬ ¶ãl׶ h¹¶ã. ¸lp¶ã h¹i hÊy 20 v¹¶ h¹¶ã ó¹c ÎiÒ¶ ói¶l h{m¶ã cli« cls cCc qu«¶ BÇu lp¶ã. rbc Êy, «i cò¶ã ls«¶ la vui ¬õ¶ã. ªlõ« ¸lÝ h¹i o«i ¬äi ¶ã{êi Bi klSµ ¶mi B{« Îi¶, lѶ lß cCc «¶l lè¶ã clÝ oÜ vps ¶ãpy ÎÕÎ ªLu¶ã ªlu BÕ¶ ¶bi ªlCi ¾m¶ léi läµ, Låi clp¶ã L« hÖ¶l cls ªæ ªLä¶ã ªlä vp ¬äi ¶ã{êi cè¶ã ªlñy Îæ¶ã ói¶l dÓ¶ cCc qu«¶ ói¶l lp¶ã BÕ¶ ¶lN¶ã vè¶ã ls«¶ã vu liɬ ÎLë x©y dù¶ã om¶ ÎL¹i BÒ ë ι¬. ªlÕ hp 1 v¹¶ ói¶l ¬∙ cñ« ¼∙ ¾Ü A¶l ¬ÊÎ lÕÎ o¹cl vp lm¶ 200 v¹¶ h¹¶ã ó¹c ÎiÒ¶ h{m¶ã kla¶ã c߶ ¶N«. ªõ Îضl ¾m¶ §a¶ã cls clÝ Ki¶l §a BÒu clʶ Bé¶ã. ¸lê BÕ¶ kli ¼∙ ¾Ü A¶l dÓ¶ B¹i ói¶l BÕ¶ ÎLuy ÎiÔu Îl× kla¶ã c߶ ¬éÎ l׶l óg¶ã B¹s ÎÆc ¶ps ¶N«. ÷l{ vËy qu«¶ ói¶l óiÕÎ ¶mi ¶ps ¬p ÎLuy ÎiÔu ? ÷ãpy ÎÕÎ ªLu¶ã ªlu oSµ Îíi, cCc clè« cliÒ¶, ¬iÕu hƶã ÎLT¶ Bضl ¶bi ªlCi ¾m¶ BÇu cg ¬Êy vÞ «¶l lè¶ã lps kiÖÎ Îíi ÎLb ¶ãô, BÉ clê Bîi ¶ãpy B¹i léi quǶ lè¶ã. ¾C¶ã Îi¶l o{m¶ã ¶ãpy ªÕÎ ªLu¶ã ªlu, cl{ «¶l lè¶ã Îô läµ ÎLT¶ Îlu¶ã hò¶ã ªl¹cl Kݶl ÎLT¶ ¶bi ªlCi ¾m¶. ÷mi Bg hp ¬éÎ qun¶ã ÎL{ê¶ã ÎLT¶ ¶Ò¶ BC ó»¶ã µlM¶ã, Lé¶ã ¬Êy ¬Óu. ÷ã{êi Ϋ Bå¶ ¶ãpy x{« cg c«s Ψ¶ã ãin¶ã ki¶l, ÎLT¶ ¶bi cg klSc ki¶l ki¬ c{m¶ã clN Îs ó»¶ã cCi BÊu, ¶ÐÎ óbÎ LÊÎ cæ kݶl. ÷lN¶ã ¶ã{êi Îíi läµ la¬ Bg, ¶ãspi ªlõ« ¸lÝ,ªl«¶l ªl«¶l, clp¶ã ¸©¬ vp Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni L«, c߶ cg óä¶ cùu óé l¹ cñ« ViT¶ §¹i ¾sCi, ¶lg¬ Ki¬ rs¶ã ®«¶ã ¶l{ ªiTu ¸a¶ã rÔ, ªiTu UyT¶ ÷li, r« r˵ ÷l{, ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 14. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -301- ¶lg¬ ªl«¶l ªLbc ®«¶ã ¶l{ :ªL׶l ªl«¶l ªLbc, A ¸lݶ v.v, ¶lg¬ B¹s ÎÆc ¾m¶ §a¶ã ¶l{ : ¾« ªliT¶ Qun¶ã, §p¬ V¨¶ rý v.v, ¶lg¬ rs¶ã Du ó«¶ã Vi¶l ªlCi vp óé l¹, o«u cè¶ã hp ªl˵ rùc §¹i ¾{, ªlÊÎ ªl˵ ÷lÞ §ns ¸lñ, ¶lg¬ «¶l lè¶ã B{îc ªlõ« ¸lÝ cøu ÎlsCÎ vp cCc qu«¶ ói¶l ¶lp ¼i¶l BÇu lp¶ã. rbc Êy ¬ÆÎ ÎLêi ¬äc Bѵ BH h¹ Îl{ê¶ã, cl{ «¶l lè¶ã BÒu vç Ϋy ls«¶ la c« ¶ãîi. Xe¬ xs¶ã ¬äi BÒu qu«y ÎL߶ ¶ãåi xuï¶ã. rbc ¶py vÕÎ Îl{m¶ã B∙ hp¶l ¬¹¶l, ¾« ªliT¶ Qun¶ã hp BÞ« clñ ( ¶ã{êi Îضl ¾m¶ §a¶ã) Bp¶l µlni Bø¶ã hT¶ ¶gi ÎL{íc : - ¸Cc vÞ B¹i c« l¹ cï ÎÖ Îضl, clb¶ã Îai ÎiÕµ B∙i kla¶ã B{îc clu BCs xi¶ Îlø hçi ! ÷gi xs¶ã, y clSµ Ϋy clps xu¶ã qu«¶l. QuǶ lè¶ã BÒu hT¶ ÎiÕ¶ã kliT¬ ι, ¾« ªliT¶ Qun¶ã h¹i ¶gi : - §Ö hp ¶ã{êi Îla hç, ¶ãu oi kla¶ã óiÕÎ ã×, ó©y ãiê xi¶ ¬êi ªL׶l ªl«¶l ªLbc ÎiÒ¶ óïi L« ¶gi cluyÖ¶. Ï«i ¶ã{êi ÎL{íc ki« hp kt BÞcl ¶l{¶ã Îõ la¬ ÎL«¶l BÊu ¬éÎ ÎL˶ clÝ Îö BÕ¶ ãiê, v× µlôc Îpi ¶l«u, ó©y ãiê cn l«i ÎLë Îlp¶l ó¹¶ clÝ Îl©¶. ªL׶l ªl«¶l ªLbc cn c{êi Bø¶ã dËy ¶gi : - ¸lb¶ã Ϋ, cCc ó¹¶ vâ h©¬ B©y x{« ki« B∙ Îô läµ ÎLT¶ ¶bi ªlCi ¾m¶ ¶py, ¶l{¶ã oï ¶ã{êi ÝÎ lm¶ ¶ãpy la¬ ¶«y. ÷gi L« Îl× ÎlËÎ ¬Ø« ¬«i! X{« ki« clb¶ã Ϋ BÕ¶ B©y hp¬ ã× ? rbc óÊy ãiê ¬ôc BÝcl cñ« óuæi läµ hp clb¶ã Ϋ cli« L«¶l ãiíi, ÎiÒ¶ ó¹c Ϋ¶ã vËÎ, hÊy c{íµ cñ« ¶ã{êi ! QuǶ lè¶ã BÒu c{êi Lé ¬éÎ låi, ªL׶l ªl«¶l ªLbc h¹i ¶gi ÎiÕµ : - rǶ ¶py cg LÊÎ ¶liÒu ó¹¶ «¶l lè¶ã lps kiÖÎ ãiC h©¬. ¸lb¶ã Ϋ kla¶ã B{îc ¶lSc ¶lë BÕ¶ ¶lN¶ã ÎLß ÎLé¬ c{íµ Êy. ®©y ãiê ÎliT¶ l¹ B¹i hs¹¶, hbc ¶py hp cm léi Îïi cls cCc clÝ oÜ Îlp¶l Îl©¶ h˵ ¶ãliÖµ. Ïa¶ qu©¶ va B¹s, cCc qu«¶ h¹i BÒu Îl«¬ a, qu©¶ ¼∙¶ ªl«¶l hbc ¶ps cò¶ã ¬uï¶ x©¬ µl¹¬ óiT¶ ãiíi, kliÕ¶ d©¶ clb¶ã clÞu klæ oë. ¸ls ¶T¶ «¶l e¬ clb¶ã Ϋ ¬íi óSÎ óuéc µlni cl¹y hT¶ cs¶ B{ê¶ã Îp ¶py. ®©y ãiê clb¶ã Ϋ Îl{m¶ã ¶ãlÞ ÎlÕ ¶ps BÉ Î¹s ¶T¶ ¬éÎ où ¶ãliÖµ hí¶ ¬íi klái læ ÎlѶ víi Bêi! ¼äi ¶ã{êi BÒu µlʶ clʶ vç Ϋy kle¶ ¶ãîi, ªL׶l ªl«¶l ªLbc h¹i ¶gi: - ¸Cc ó¹¶ Îíi dù léi BÒu hp ó»¶ã lNu clÝ Îl©¶ cn. ®©y ãiê clb¶ã Ϋ cSÎ ¬Cu ¨¶ ÎlÒ, BÉ o«u ¶py ls¹¶ ¶¹¶ cøu ãibµ hÓ¶ ¶l«u ¬p cè¶ã ¬{u Bå B¹i où. ÷Õu «i Îl«¬ ¬èi µlb quý µln¶ «¶l e¬ l«y Îl«¬ oï¶ã oî clÕÎ, Îù Î{ hîi oH óÞ Îsp¶ ÎlÉ «¶l e¬ cSÎ BÇu ¶ã«y. ¼äi ¶ã{êi vç Ϋy kle¶, ¾« ªliT¶ Qun¶ã Bø¶ã dËy ¶gi : - ¸lb¶ã Ϋ ¬i¶l ÎlÖ Î¹i B©y ÎÊÎ µlni cg ¬éÎ vÞ ¼i¶l ¸lñ, vËy ó©y ãiê clb¶ã Ϋ µlni óÇu ¬éÎ vÞ ¼i¶l ¸lñ ¬p «¶l cò¶ã kݶl µlôc. ®ÊÎ cø «i hp ¼i¶l ¸lñ, BÖ cò¶ã Îles lÇu ¶ã{êi Êy Îíi µlbÎ cuïi cè¶ã, dè clÕÎ BÖ cò¶ã kla¶ã µlp¶ ¶p¶ ¶ö« hêi ! ªl˵ rùc §¹i ¾{ Bø¶ã dËy ¶gi : - ¾« luy¶l ¶gi LÊÎ µlni, LS¶ kla¶ã BÇu kla¶ã ÎlÉ hp¬ ¶T¶ B¹i où B{îc. ®Ç¶ Ψ¶ã ÎC¶ Îlp¶l ý kiÕ¶, ¶l{¶ã ¼i¶l ¸lñ µlni ÎLÝ dò¶ã os¶ã Îsp¶, cg ¶l©¶ cg ¶ãlÜ« ¬íi Îlu µlôc B{îc Îsp¶ ÎlÉ «¶l e¬ clb¶ã Ϋ. ªLÞ¶l Klëi V©¶ ¶gi : - §iÒu Bg hp dÜ ¶liT¶ Låi. ªles ý Îai Îl× §¹i ¾{ hp ¶ã{êi lsp¶ Îsp¶ B{îc ¬äi ¶ã{êi kݶl ¶É ¶løÎ ! ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 15. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -302- ªl˵ rùc §¹i ¾{ c{êi ¶gi : - ®Ç¶ Ψ¶ã Îuæi B∙ ãip, oøc yÕu, oSµ clÕÎ BÕ¶ ¶mi Bn¬ ¶liÖ¬ o«s ¶æi ÎLä¶ã ÎLCcl Êy, xi¶ ªLÞ¶l §ns ¸lñ Bõ¶ã Bè« ¶l{ vËy? rbc Êy ¬äi ¶ã{êi LØ Î«i ¶l«u óp¶ ÎC¶, å¶ ps Îl{m¶ã ¶ãlÞ. Ai ¶Êy BÒu ¶l˶ ÎlÊy cǶ cg ¬éÎ ¼i¶l ¸lñ ¬íi cg ÎlÉ liÖu ÎLiÖu cCc «¶l lè¶ã lps kiÖÎ cCc ¶mi. ÷lN¶ã quǶ lè¶ã x{« ¶«y Béc óC ¬éÎ ¶mi, kla¶ã «i µlôc «i, v× vËy ÎÊÎ cn cè¶ã oî ds vô ãip¶l cløc ¼i¶l ¸lñ ¬p Îp¶ oCÎ hÓ¶ ¶l«u Îl× klï¶ ! ªlÊy ¬äi ¶ã{êi óp¶ ÎC¶ ¬∙i ¬p cl{« «i ãini quyÕÎ ¶æi ªL׶l ªl«¶l ªLbc vç Ϋy vpi cCi cls ¬äi ¶ã{êi yT¶ hƶã lM¶ Låi ¶gi : - ÷Õu quý vÞ kla¶ã cg dÞ ¶ãlÞ ã×, ó©y ãiê clb¶ã Ϋ óSÎ BÇu BÒ cö ¶lÐ ? ®ç¶ã cg ¬éÎ ¶ã{êi Îl©¶ c«s 7 Îl{íc Îiն㠶gi ¶l{ clua¶ã dâ¶ã d¹c ¶gi: - ªai xi¶ BÒ cö ¼¹¶l ®C Pli h∙s ãi«, ë ÎLs¶ã vâ h©¬ kla¶ã «i kla¶ã kݶl µlôc. Ïa¬ ¶«y ¤¶ã Ϋ Îuy kla¶ã cg ¬ÆÎ ¶l{¶ã cløc ¼i¶l ¸lñ ¶py kla¶ã «i xø¶ã BC¶ã lm¶ a¶ã Ϋ, klái cǶ óp¶ ÎC¶ hai Îlai ¶N«? Y võ« ¶gi xs¶ã cg LÊÎ ¶liÒu ¶ã{êi ÎC¶ Îlp¶l. ªlõ« ¸lÝ lái Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ¶ãåi c¹¶l : - ¼¹¶l ®C Pli hp «i ÎlÕ ? Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni BCµ : - ¼¹¶l h∙s ãi« B{îc ¶ã{êi Ϋ ó«¶ cls ÎT¶ liÖu hp ¸Ci ¼¹¶l ªl{ê¶ã, hp ¶ã{êi clݶl ÎLùc, ÎL{î¶ã ¶ãlÜ« om Îpi, LÊÎ quý ó¹¶ lNu, B{îc vâ h©¬ kݶl ¬Õ¶. ¤¶ã Ϋ oC¶ã clÕ L« ¼¹¶l ãi« ÎlǶ quyÒ¶ vp klsCi ls¹Î Ϋ¬ Îl˵ cl{ë¶ã. ¸n l«i ¬a¶ vâ BÒu óiÕ¶ ns kla¶ h{ê¶ã. ¤¶ã Ϋ cg LÊÎ ¶liÒu ¬a¶ Bå, kla¶ã «i óiÕÎ hp ó«s ¶liTu cn. ¸Cc ¶ã{êi läc vâ µl{m¶ã ®Sc, lÔ ¶ãle ¶gi Îíi ¸Ci ¼¹¶l ªl{ê¶ã hp kla¶ã «i kla¶ã kݶl µlôc. ªT¶ B¹i lC¶ võ« Låi hp B¹i BÖ Îö kiT¬ cl{ë¶ã ¬a¶ cñ« a¶ã Ϋ BÊy. ªT¶ y hp §i¶l GiCµ ªlǶ §i¶l Du. ªlõ« ¸lÝ ¶gi : - p Îl× L« ÎlÕ BÊy ? ÷Õu vËy BÒ cö ¼¹¶l h∙s ãi« Îö hp¬ ¼i¶l ¸lñ cò¶ã B{îc. ªlÊÎ ªl˵ ÷lÞ §ns ¸lñ ªLÞ¶l Klëi V©¶ ¶gi : - ¼¹¶l ®C Pli h∙s ãi« Îö s«i d«¶l hõ¶ã hÓy klSµ ¶mi. §Ö Îuy vs¶ã ¬¹¶ã lni ¶ãs¹i, ¶l{¶ã cò¶ã óiÕÎ ÎiÕ¶ã B∙ h©u. ®Çu a¶ã Ϋ hp¬ ¼i¶l ¸lñ hu˶ Bøc vä¶ã, l«y vâ ¶ãlÖ ÝÎ cg ¶ã{êi lm¶ B{îc, ¶l{¶ã BÖ cg ¬éÎ BiÒu lmi hs ¶ã¹i, kla¶ã óiÕÎ cg ¶T¶ ¶gi L« l«y kla¶ã ? §i¶l GiCµ ªlǶ §i¶l Du ¶gi : - Xi¶ ªLÞ¶l §ns ¸lñ cø ¶gi, kla¶ã o«s. ªLÞ¶l Klëi V©¶ ¶gi : - ¼¹¶l h∙s ãi« Îù h˵ cm ¶ãliÖµ ë ®ns §Þ¶l óÊy h©u ¶«y ÎÊÎ cg LÊÎ ¶liÒu Îpi on¶, a¶ã Ϋ hp ¶ã{êi h{m¶ã ÎliÖ¶ x{« ¶«y, ó©y ãiê clb¶ã Ϋ óÇu a¶ã Ϋ hp¬ ¼i¶l ¸lñ BÉ l{í¶ã dÓ¶ ¬éÎ ¶lg¬ ¶ã{êi hôc h©¬. ÷lì o«u ¶py v× clb¶ã Ϋ ¬p ¤¶ã Ϋ óÞ hiT¶ hôy Îl× clb¶ã Ϋ cg B{îc yT¶ Ω¬ kla¶ã ? ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 16. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -303- ªlÊy hêi ¶gi cñ« ªLÞ¶l Klëi V©¶ LÊÎ cg hý, quǶ lè¶ã BÒu i¬ hƶ㠬éÎ låi. Ki¬ ri¶l Ki¬ rs¶ã ®«¶ã, ®«¶ã ¸lñ ªiTu ¸a¶ã rÔ Bø¶ã dËy ¶gi: - §Ö xi¶ BÒ cö ¬éÎ vÞ «¶l lè¶ã vâ ca¶ã cCi ÎlÕ, ¶l©¶ ¶ãlÜ« ó«s h«. VÞ «¶l lè¶ã ¶py Îuy ÝÎ Îuæi, cCc ó¹¶ vâ h©¬ BÒu óiÕÎ. ÷l{¶ã BÖ dC¬ ¶gi ¬éÎ c©u clЬ Bi¶l clÆÎ oSÎ, ¶Õu «¶l lè¶ã Êy ¶l˶ hp¬ ¼i¶l ¸lñ, BÖ dC¬ clSc a¶ã Ϋ oH hp¬ viÖc LÊÎ ca¶ã clC¶l vp cg ÎlÉ hp¬ clb¶ã Ϋ s«i µls¶ã B¹i ÎLʶ. ÷l{ vËy qu«¶ µlñ, qu©¶ ói¶l cò¶ã µlni kݶl ¶É clb¶ã Ϋ. ¾« ªliT¶ Qun¶ã Îiն㠶gi Île ÎlÐ, kli hí¶ ÎiÕ¶ã cp¶ã hp¬ BiÕc Ϋi ¬äi ¶ã{êi Bø¶ã dËy ¶gi : - ªLs¶ã ý ¶ãlÜ cñ« BÖ cò¶ã cg ¬éÎ vÞ «¶l lè¶ã ÎLt Îuæi, vÞ ¶py cl{« clSc B∙ kЬ vÞ ¬p ªiTu ®«¶ã ¸lñ ¶gi. ªiTu ¸a¶ã rÔ ¶gi : - ªuæi BÖ kla¶ã dC¬ ¶gi hí¶, ¶l{¶ã BÖ cò¶ã ¶ãspi 50 Låi. KiÕ¶ Îløc kla¶ã dC¬ ¶gi hp qun¶ã B¹i, ¶l{¶ã BÖ cò¶ã ãƵ qu« LÊÎ ¶liÒu «¶l lè¶ã lps kiÖÎ cg ÎT¶ Îuæi cñ« ÎliT¶ l¹. RiT¶ã cg ¬éÎ vÞ «¶l lè¶ã ¬p BÖ võ« ¶gi kliÕ¶ BÖ µlôc oCÎ BÊÎ vp BÖ cl{« ÎlÊy ¬éÎ ¶ã{êi ¶ps h¹i Îpi Bøc ¶l{ ÎlÕ ! ¾« ªliT¶ Qun¶ã ¬ÆÎ Bá óõ¶ã ¶gi : - ¸Ccl óÇu ¼i¶l ¸lñ ¶l{ ÎlÕ ¶ps ? ®ÊÎ cø hp «i, µlni cg B« oï ÎC¶ Îlp¶l ¬íi B{îc ca¶ã ¶l˶. ªuy ®«¶ã clb¶ã Îai kla¶ã L« ã× ÎlËÎ ¶l{¶ã dè o«s ¶l©¶ oï cò¶ã ¶liÒu lm¶ Ki¬ rs¶ã ®«¶ã. ªlÊy l«i óT¶ cg vt ã«y ãs, ªl˵ rùc §¹i ¾{ véi ¶gi : - Xi¶ ªiTu ®«¶ã ¸lñ l∙y ¶T¶ ó׶l Îܶl ¬éÎ clbÎ. ÷ã{êi ó¹¶ luy¶l BÞ¶l BÒ cö hp «i ? Vp ¾« ªL¹i ¸lñ BÞ¶l BÒ cö «i ? Xi¶ l«i ó¹¶ BÒ ¶ãlÞ L« BÉ cCc «¶l e¬ Îles ca¶ã hý ¬p ó׶l BÞ¶l. ®iÕÎ B©u cn l«i ó¹¶ BÒ cö BÒu B{îc «¶l e¬ kݶl µlôc Îl× o«s ? ¾« ªliT¶ Qun¶ã Bø¶ã dËy clØ ¶ã«y ªlõ« ¸lÝ ¶gi : - §©y, ¶ã{êi ¬p BÖ BÒ cö hp ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã ¶py B©y. Quý vi clí ÎlÊy ViT¶ luy¶l Îuæi ¶lá ¬p kli Îl{ê¶ã, ViT¶ luy¶l vâ ca¶ã vp kiÕ¶ Îløc BÒu lm¶ ¶ã{êi. §å¶ã Îlêi BÖ xi¶ Îl«¶l ¬i¶l L»¶ã : BÖ víi ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã kla¶ã µlni Bå¶ã ¬a¶ cò¶ã kla¶ã µlni ó¹¶ cò ã× cn. §Ö lsp¶ Îsp¶ kݶl µlôc Îpi ó« cñ« ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã ¬p BÒ cö Bg Îlai. Y døÎ hêi, ÎÊÎ cn óä¶ B¹s ÎÆc ¾m¶ §a¶ã vp ®«¶ã ªl«¶l ªLbc BÒu ls«¶ la v«¶ã Bé¶ã cn ¬éÎ vè¶ã. rbc BÇu kla¶ã ¶ãê ¶ã{êi Ϋ BÒ cö Îíi ¬×¶l, ªlõ« ¸lÝ ¶ãle ¾« ªliT¶ Qun¶ã ¶gi véi Bø¶ã dËy xu« Ϋy: - Kla¶ã B{îc ? ¸lê ¬äi ¶ã{êi yT¶ hƶã Låi ªiTu ¸a¶ã rÔ cø c{êi kla¶ã ¶ãíÎ. ¾« ªliT¶ Qun¶ã ¶æi ãi˶ lái : - Xi¶ ªiTu ®«¶ã ¸lñ cls óiÕΠιi o«s c{êi clÕ ¶l¹s BÖ ? ªiTu ¸a¶ã rÔ véi clSµ Ϋy clps, c{êi ¶gi: - §Ö B©u dC¬ c{êi vp clÕ ¶l¹s. ¾« ªL¹i ¸lñ cg óiÕÎ ¶ã{êi ¬p BÖ BÒ cö hp «i kla¶ã? ¾« ªliT¶ Qun¶ã lái : ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 17. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -304- - §Ö hp¬ o«s óiÕÎ B{îc ? ªiTu ¸a¶ã rÔ BCµ : - rp ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã clø «i ¶N« ? ¼äi ¶ã{êi ÎlÊy l«i ¶ã{êi ÎL«¶l clʵ LbÎ cuéc cn l«i BÒu BÒ cö ¬éÎ ¶ã{êi, cè¶ã c{êi å ¬éÎ låi. ªlõ« ¸lÝ hs oî quC, véi Bø¶ã dËy ¶gi : - §Ö ÝÎ Îuæi vp kla¶ã óiÕÎ ã×, la¬ ¶«y B{îc dù B¹i léi ¶py B∙ hp¬ vi¶l l¹¶l hS¬ Låi, clØ ¬s¶ã B{îc Îles cCc vÞ ÎiÒ¶ óïi ãgµ Bai oøc ¬ä¶, BÖ B©u dC¬ Bn¬ B{m¶ã ÎLCcl ¶liÖ¬ ¶Æ¶ã ¶Ò ¶l{ vËy ? Xi¶ cCc vÞ cø ¶ã{êi klCc Bi. ªæ ªLä¶ã ªlä ¶gi : - ViT¶ ª{í¶ã ¸a¶ã hp ca¶ã Îö cñ« ViT¶ §¹i ¾sCi clb¶ã Îai, ¶l{¶ã «¶l e¬ clb¶ã Îai cö liÒ¶ kla¶ã ÎÞ Îl©¶, BÒu ¶l˶ ÎlÊy ¬êi ca¶ã Îö L« hp¬ ¼i¶l ¸lñ hp Bb¶ã ¶lÊÎ, kla¶ã «i ÎlÝcl lîµ ó»¶ã. ªLÞ¶l Klëi V©¶ lái : - ViT¶ §¹i ¾sCi ¶ps ÎlÕ ? ªæ ªLä¶ã ªlä BCµ : - rp ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶ §¹i ÷ãuyT¶ ¾sCi, ¶ã{êi B∙ cg ca¶ã dѵ qu©¶ ªl«¶l ë ¶ãspi riTu §a¶ã, óÞ la¶ qu©¶ va B¹s ãiÕÎ l¹i s«¶ øc! Vô ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶ óÞ clÕÎ s«¶, ÎliT¶ l¹ «i clM¶ã µlÓ¶ uÊÎ. ÷T¶ quǶ lè¶ã ¶ãle ¶gi Îíi BÒu Îl{m¶ã ÎiÕc, cò¶ã v× vËy ¬äi ¶ã{êi BÒu ÎC¶ Îlp¶l óÇu ªlõ« ¸lÝ. ÷ãspi L« c߶ ªlñy Îæ¶ã ói¶l cè¶ã óé l¹ qu«¶ ói¶l vp ¶lN¶ã «¶l lè¶ã võ« ÎlsCÎ klái Îè h«s cò¶ã cùc hùc ÎC¶ Îlp¶l óÇu ªlõ« ¸lÝ. Vi¶l ªlCi ®«¶ã ¸lñ ®«¶ã rs¶ã Du vï¶ cg clbÎ Îþ liÒ¬ víi ªlõ« ¸lÝ ¶l{¶ã y ¶ãlÜ h¹i: " 1) QuǶ lè¶ã BÒu ÎC¶ Îlp¶l cn Låi. 2) ªuy Bïi BÞcl víi ¬×¶l, ¶l{¶ã Îíi hbc ¶ãuy liɬ ¶ã{êi Ϋ B∙ ¶Ð¬ Îʬ vC¶ cøu, ¶l{ vËy B∙ Îlô m¶ ¶ã{êi Ϋ Låi " ÷ãlÜ Bs¹¶ y Bø¶ã dËy ¶gi : - Vâ ca¶ã cñ« ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã LÊÎ c«s oiTu, cCc ó¹¶ cg ¬ÆÎ ë B©y clSc B∙ óiÕÎ cn, clݶl BÖ B©y cò¶ã óÞ a¶ã Ϋ BC¶l ó¹i. ¼äi ¶ã{êi BÒu ¶ã¹c ¶liT¶. Vi¶l ªlCi ÎiÕµ : - ÷l{¶ã a¶ã Ϋ vÓ¶ ãiN oÜ diÖ¶ cls BÖ. ªuy ó¹i BÖ vÓ¶ Ω¬ µlôc. ®©y ãiê BÖ cò¶ã xi¶ óÇu a¶ã Ϋ hp¬ ¼i¶l ¸lñ. ªlÊy kt BÞcl cñ« ªlõ« ¸lÝ ¬p c߶ cùc hùc óÇu clp¶ã ¶T¶ «i ¶Êy BÒu ls«¶ la ÎC¶ Îlp¶l. §i¶l GiCµ ªlǶ §i¶l Du Bi Îíi c¹¶l ªlõ« ¸lÝ ¶ãS¬ ¶l׶ ÎlÊy clp¶ã kla¶ã cg vt ã× klCc ¶ã{êi cn, o«s quǶ lè¶ã h¹i ñ¶ã lé clp¶ã BÕ¶ ÎlÕ ? Y ¶ãlÜ " ªLs¶ã µlbÎ clïc ¬p Îl«¶l d«¶l ÎT¶ ¶py B∙ hʵ lÕÎ o{ µlô ¬×¶l " ¸p¶ã ¶ãlÜ cp¶ã kla¶ã µlôc, hiÒ¶ ¶gi : - ¼õ¶ã ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã ¶lÐ ! Võ« ¶gi y võ« ãim Ϋy L« kÐs ªlõ« ¸lÝ hp¬ L« vt Îl©¶ ÎliÕÎ hS¬. ªlõ« ¸lÝ ¶gi : ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 18. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -305- - Dè o«s ÎLCcl ¶liÖ¬ ¶Æ¶ã ¶Ò ¶py BÖ cò¶ã kla¶ã... ¸lp¶ã ¶gi cl{« døÎ hêi B∙ ÎlÊy Ϋy óÞ ¶S¬ clÆÎ, §i¶l Du B∙ dè¶ã ÎlÕ " ®C V{m¶ã ãi«¶ã §Ø¶l" dè¶ã oøc kÐs ¬éÎ cCi BÞ¶l lÊÎ ªlõ« ¸lÝ hT¶ kla¶ã, hbc ¶ã∙ xuï¶ã ÎÊÎ µlni ¶lõ Îö, BÉ cls vÞ ¼i¶l ¸lñ óÞ óTu xÊu ÎL{íc ¬ÆÎ ¬äi ¶ã{êi. ªlõ« ¸lÝ cø ó׶l Îܶl ¶ãʬ ¶ãǬ dè¶ã ¶ã«y ÎlÕ "ªliT¶ ¸©¶ §ä«". §i¶l Du kÐs hiÒ¶ 3 cCi dè¶ã oøc ó׶l oi¶l, 㩶 ¬ÆÎ, 㩶 cæ ¶æi cn hT¶ ¬p Bïi µl{m¶ã vÓ¶ Bø¶ã i¬, ¶l{ Bi¶l Bg¶ã céÎ vËy. rbc Êy ªlõ« ¸lÝ h¹i ¶gi ÎiÕµ : - §Ö kla¶ã ÎlÉ ¶ps Bn¬ B{m¶ã B{îc B¹i où. rÞ¶l o{ hõ¶ã d«¶l ÎliT¶ l¹ ¬íi ÎlÝcl BC¶ã lm¶ BÖ ¶liÒu. §i¶l Du h¹i cï ãS¶ã kÐs ¬¹¶l ¬éÎ cCi ¶N« óç¶ã ÎlÊy Ϋy µlni ¬×¶l kTu BÕ¶ "LSc", óiÕÎ ¬×¶l dè¶ã oøc quC Bé, véi óua¶ã Ϋy L«. ªuy Îla hç, §i¶l Du LÊÎ c{m¶ã ÎLùc vp ¶l«¶l ¶lÈu. ¾«u cuéc Îlø Îpi, y óiÕÎ Bïi µl{m¶ã lm¶ ¬×¶l ¶liÒu, ¶Õu ªlõ« ¸lÝ µln¶ kÝcl h¹i y cg ÎlÉ óÞ vÊÎ xuï¶ã l«¶ã ¶bi ¶ã«y. ªLCi h¹i, ªlõ« ¸lÝ ãiN ÎlÉ diÖ¶ cls y vp kla¶ã BÉ «i óiÕÎ cn. ªlÊy ÎlÕ y o«¶l h߶ã cn¬ kÝcl ¶ã«y, hí¶ Îiն㠶gi : - Kla¶ã, Î{í¶ã ca¶ã hp¬ ¼i¶l ¸lñ ¬íi ÎlÝcl BC¶ã lm¶ ! ÷gi xs¶ã y hiÒ¶ quú cuï¶ã vCi h¹y ¶ã«y, ªlõ« ¸lÝ véi vp¶ã BCµ hÔ vp clp¶ã cò¶ã cn¬ ÎlÊy B¹i lC¶ hç ¬∙¶ã ¶py BC¶ã yTu. QuǶ lè¶ã ÎlSµ l{m¶ã ¶Õ¶, quú xuï¶ã h¹y ÎLêi BÊÎ. ªL׶l ªl«¶l ªLbc ¶gi : - ¸lb¶ã Ϋ léi ¬i¶l, ÎÊÎ µlni cg quy ÎSc. ®©y ãiê xi¶ ¼i¶l ¸lñ ÎuyT¶ óï, BÉ ÎÊÎ cn «¶l e¬ Îl{m¶ã ¶ãlÞ. ªlõ« ¸lÝ c߶ ¬uï¶ clïi Îõ, ªæ ªLä¶ã ªlä ¶gi : - ÷Õu ca¶ã Îö clïi Îõ, ¶lì cløc vÞ ¶py häÎ vps Ϋy kt ãi«¶ Îl× Î«i lä« óiÕÎ clõ¶ã ¶ps. ÷Õu ca¶ã Îö clÞu klg l{í¶ã dÓ¶ quǶ lè¶ã Îl× ¬ïi Îlè cñ« §¹i ¾sCi ¬íi ¬s¶ã cg ¶ãpy ÎLn B{îc. ªlÊy ªLä¶ã ªlä dè¶ã B¹i ¶ãlÜ« kliɶ ÎLCcl, ªlõ« ¸lÝ oî l∙i hiÒ¶ Bø¶ã dËy cbi clps xu¶ã qu«¶l Låi ¶gi : - Quý vÞ B∙ cg h߶㠶l{ vËy, BÖ Bp¶l µlni Îu©¶ Îles, ¶l{¶ã BÖ kiÕ¶ Îløc ¶a¶ã c¹¶, ¬s¶ã quý vÞ luy¶l ÎL{ë¶ã clØ ãiCs hua¶ cls. Ai ¶Êy óiÕÎ clp¶ã B∙ ¶l˶ hêi Låi, BÒu vç Ϋy ls«¶ la. ªlõ« ¸lÝ ¶gi víi ªæ ªLä¶ã ªlä L»¶ã : - Xi¶ ªæ Îlbc Îlbc klëi Îlns ¬i¶l {íc ¶ã«y cls. Kla¶ã Îõ clïi, ªæ ªLä¶ã ªlä vps ¶ã«y ÎLs¶ã ¬iÕu os¹¶ Îlns. ®iÕÎ «¶l e¬ kݶl ÎLä¶ã Î׶l ¶ãlÜ« lm¶ hp v¨¶ cl{m¶ã ¶T¶ ªæ ªLä¶ã ªlä viÕÎ vpi ÎL¨¬ clN Îlai. ªlõ« ¸lÝ Be¬ ópi ÎuyT¶ ¶ãa¶ Êy L« Bäc ÎL{íc ÎÊÎ cn «¶l e¬. QuǶ lè¶ã cSÎ ¬Cu ¨¶ ÎlÒ quyÕÎ kla¶ã óéi ¬i¶l {íc. ªlÕ hp B¹i léi ¶bi ªlCi ¾m¶ B∙ clʶ Bé¶ã vâ h©¬ cñ« cCc Îضl duyT¶ lni, B∙ kÕÎ Îlbc ¬éÎ cCcl lß« lns. ªlõ« ¸lÝ xuÊÎ Îl©¶ cl{« BÇy ¶ö« ¶¨¬ ¶lê cg vâ ca¶ã ÎuyÖÎ Bضl, ÎLÝ dò¶ã kiT¬ Îsp¶, h¹i ÎlT¬ cm léi ¬«y ¬S¶ ÎLë ¶T¶ Îlñ h∙¶l ãiíi hôc h©¬ 7 Îضl : Ïp ÷«¬, ¾m¶ §a¶ã, Gi«¶ã ªa, ªLiÕÎ Gi«¶ã, Plbc KiÕ¶, Ïå ÷«¬ vp Ïå ®Sc. ¼äi ¶ã{êi L{îu clÌ Îlè ιc ÎLT¶ ¶bi ªlCi ¾m¶ ó« ¶ãpy hiÒ¶ ¬íi cli« Ϋy xuï¶ã ¶bi. ªL{íc kli Bi, ªlõ« ¸lÝ hÊy oï ÎiÒ¶ c{íµ ói¶l h{m¶ã cli« cls cCc «¶l e¬ cg ¬ÆÎ dù B¹i léi BÉ hp¬ hé µlÝ ÎiTu µl« däc B{ê¶ã. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 19. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -306- ¸lê quǶ lè¶ã ãini ÎC¶ lÕÎ, ªlõ« ¸lÝ, ªl«¶l ªl«¶l, clp¶ã ¸©¬ vp Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni Cµ Îni cCc l߬ cl©u óCu hT¶ ®Sc Ki¶l, ªL׶l ªl«¶l ªLbc vp ¾« ªliT¶ Qun¶ã lps lø¶ã óéÎ µlCÎ, ¶løÎ BÞ¶l Bßi Îles hT¶ ki¶l du ¶ãs¹¶. ªlÊy l«i ¶ã{êi vâ ca¶ã c«s oiTu, cg ÎlÉ hp l«i Ϋy µlô ÎC BSc hùc, ªlõ« ¸lÝ vui ¬õ¶ã ¶l˶ hêi ¶ã«y. §å¶ã Îlêi clp¶ã ÎlÊy Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni LÊÎ ÎLu¶ã Îlp¶l ¶T¶ clN« klái óÖ¶l cls y hiÒ¶, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ÎLs¶ã h߶ã cn¬ kÝcl ÎlT¬. ªÊÎ cn oCu ¶ã{êi ¶ãù«, l{í¶ã ÎlM¶ã µlÝ« ®Sc, µli ¶ãù« ÎLT¶ ó׶l ¶ãuyT¶ ó«s h« Îضl ¾m¶ §a¶ã. ÷mi B©y Îluéc µl¹¬ vi cñ« ¾« ªliT¶ Qun¶ã, kli Îíi Îضl Ïp ®Sc hp BÞ« ãiíi ®«¶ã ªl«¶l ªLbc, cn l«i ¶mi BÒu cg ¶ã{êi L« ¶ãlT¶l Bg¶ vp Îï¶ã ÎiÔ¶ óä¶ ªlõ« ¸lÝ. ªlÊy ¶ã{êi yTu B{îc kݶl ÎLä¶ã, ªl«¶l ªl«¶l LÊÎ BSc ý, cò¶ã v× vËy ¬p ¶p¶ã kla¶ã c߶ ÎC¶l ¶ò¶ã ¶Þu vp ãle¶ Îua¶ã va hý ¶N«. ÷ãpy la¬ Bg Bi Îíi Ïp¶ Gi«¶ Plñ, BÇu ¬ôc cñ« ó«¶ã ªl«¶l ªLbc ¶mi Êy, ÎlÕÎ ÎiÖc hs¶ã ÎLä¶ã BÉ clbc ¬õ¶ã ¼i¶l ¸lñ. ÷lN¶ã ¶ã{êi B{îc ¬êi dù ÎiÖc BÒu hp ¶l©¶ vËÎ cg ÎT¶ Îuæi ë Ïp Gi«¶ Plñ. ®« ÎuǶ L{îu võ« qu«, ¬äi ¶ã{êi B«¶ã ÎLß cluyÖ¶ vâ h©¬ ÎL{ê¶ã cæ, óç¶ã cg ¶ã{êi Bø¶ã dËy lái L»¶ã : - ªL׶l ®«¶ã ¸lñ, c߶ ¬{êi ¬éÎ ¶ãpy ¶N« hn Îíi ¶ãpy ¬õ¶ã Îlä 60 cñ« ¼¹¶l ®C Pli, ¼¹¶l h∙s µlu Îö, clM¶ã l«y ó«¶ã clñ cg Bi dù ÎiÖc kla¶ã ? ªL׶l ªl«¶l ªLbc BCµ : - V× µlni Îles ¼i¶l ¸lñ hT¶ ®Sc Ki¶l Îai clØ ¶lê ¶ã{êi Be¬ hÔ vËÎ Bi ¬õ¶ã a¶ã Ϋ Îlai, clø Îai kla¶ã cg Îl× ãiê Bi dù ÎiÖc. ¾« ªliT¶ Qun¶ã cò¶ã ¶gi : - rÔ vËÎ cñ« BÖ cò¶ã Be¬ óiÕu Îõ h©u Låi. ¼¹¶l r∙s µlu Îø hp ¶ã{êi Îla¶ã liÉu, ÎlÊy clb¶ã Ϋ kla¶ã BÕ¶ dù ÎiÖc ÎÊÎ hp cg viÖc ó˶, vp quyÕÎ kla¶ã ÎLCcl cø clb¶ã Ϋ B©u ? ªlÊy l«i ¶ã{êi ¶gi cluyÖ¶ Bg, ªlõ« ¸lÝ oùc ¶ãlÜ " ¸Ci ¼¹¶l ªl{ê¶ã hp ¶ã{êi cg ÎT¶ Îuæi ë 5 Îضl ¬iÒ¶ ®Sc. ¾«s Ϋ kla¶ã kÕÎ ãi«s cg lm¶ kla¶ã ?" ÷ãlÜ Bs¹¶ clp¶ã hiÒ¶ ¶gi : - §Ö l©¬ ¬é ¼¹¶l r∙s ãi« Îõ h©u. ÷«y oSµ Îíi ¶ãpy clbc Îlä a¶ã Ϋ, BÖ ¬uï¶ Bi clbc ¬õ¶ã ¬éÎ µle¶, clM¶ã l«y cCc vÞ ¶ãlÜ o«s ? ¼äi ¶ã{êi BÒu vç Ϋy ÎC¶ Îlp¶l vp ¶gi : - ¼i¶l ¸lñ clÞu l¹ cï Îíi clbc Îlä, ÎlËÎ l∙¶l diÖ¶ cls ¸Ci ¼¹¶l ªl{ê¶ã hS¬, ¼¹¶l h∙s ãi« Îö c߶ ã× ou¶ã o{í¶ã ó»¶ã clø ? ªlõ« ¸lÝ lái Îl¨¬ Î׶l ÎiÕÎ cñ« ¼¹¶l ®C Pli, ¬äi ¶ã{êi BÒu óns a¶ã Ϋ hp ¶ã{êi LÊÎ lps µlg¶ã vp quý ó»¶ã lNu. ªlõ« ¸lÝ ¶gi : - ¸lb¶ã Ϋ Bi v߶ã o«¶ã µlÝ« ª©y Îíi µlñ óns BÞ¶l ë clmi víi ¼¹¶l ®C Pli vpi ¶ãpy, Îai ÎliÕÎ Î{ë¶ã kla¶ã BÕ¶ ¶æi ¶lì viÖc hT¶ ®Sc Ki¶l cñ« Ϋ. ÷ãpy la¬ o«u ¬äi ¶ã{êi BÒu o«¶ã µlÝ« ª©y ÎiÕ¶ ÎlM¶ã Îíi µlñ ®ns §Þ¶l. Ïa¬ Bg Îíi luyÖ¶ ¸«s D{m¶ã cCcl ®ns §Þ¶l Bé ¬éÎ ¶ãpy B{ê¶ã, ¬äi ¶ã{êi vps klCcl o¹¶ ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 20. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -307- DuyÖÎ r«i ÎLb ¶ãô, oSµ xÕµ h¹i lp¶l hý xs¶ã, cè¶ã L« ¶ãspi klCcl on¶l dè¶ã cm¬. Võ« ¶ãåi vps óp¶, ÎlÊy ¬éÎ BÇu Bp Îs óÐs, ¶ãåi óp¶ µlÝ« §a¶ã, ÎLT¶ BÇu cg ¬éÎ cCi v߶ã Bå¶ã óuéc Îgc, Î{í¶ã ¬¹s LÊÎ s«i vÖ. ªLT¶ óp¶ BÇu Bp cs 7,8 ʬ L{îu Lç¶ã kla¶ã. §iÕ¬ ÎiÉu ¶lÞ ¬«¶ã L{îu Îíi. Y Bæ L{îu vps óCÎ, uï¶ã ¬éÎ lmi c¹¶ hua¶, h¹i hí¶ ÎiÕ¶ã kTu h«: - rÊy ÎlT¬ L{îu ÎlT¬ ÎlÞÎ L« B©y ¬«u hT¶! rbc Êy ¬Êy ÎT¶ BiÕ¬ ÎiÉu ¶lÞ B«¶ã ó˶ ÎiÕµ óä¶ ªlõ« ¸lÝ kla¶ã kÞµ ÎLn hêi. ªT¶ BÇu Bp ¶ä ¶æi ãi˶ B˵ ¬¹¶l xuï¶ã óp¶ ¬éÎ cCi, "Ǭ!" L{îu, clж ÎCcl BÒu ¶lny Îu¶ã hT¶. ¸Cc Îløc ¨¶ vp L{î Bæ Îø Îu¶ã ë óp¶ óT¶ c¹¶l. ÷ã{êi klCcl ¶ãåi óp¶ Bg ¶lny hT¶ kTu h« Ǭ ü. ¼äi ¶ã{êi ÎlÊy ¶ã{êi Bg ãÇy ãß, ¬Ðµ BÉ l«i Li« ¶l{ L©u cluéÎ, Bai ¬SÎ hg¶ã hC¶l, ¶ã{êi Bg quCÎ hí¶ : - §¹i o{ µlô ¬uï¶ uï¶ã L{îu, ¶ã{êi klCc cò¶ã BÒu ¬uï¶ uï¶ã cn. ÷ã{êi ¶ä cl{« døÎ hêi ÎT¶ BÇu Bp vÓ¶ ãi˶ dN h¹i B˵ ¬¹¶l xuï¶ã óp¶, ¬iÖ¶ã quCÎ hí¶ : - ª« ãäi BiÕ¬ ÎiÉu ¶lÞ viÖc ã× BÕ¶ ¶ã{mi ¶ps ? ÷ã{êi ãÇy ãß BCµ: - X{« ¶«y Îai cl{« lÒ ÎlÊy ¶ã{êi lu¶ã Cc ¶l{ ÎlÕ ó«s ãiê! ªT¶ BÇu Bp BCµ : - Ïa¬ ¶«y ¬i ÎLa¶ã ÎlÊy cò¶ã cl{« ¬ué¶ ¬p ! ªl«¶l ªl«¶l ÎlÊy vËy kla¶ã ¶lÞ¶ B{îc hiÒ¶ ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ L»¶ã: - §É e¬ L« cls y ópi läc ¶lÐ ? ªlõ« ¸lÝ ¶gi : - Ï∙y kls«¶ B∙ ? ¸lb Bõ¶ã cg kli¶l Îl{ê¶ã ¶ã{êi óÐ ¶lá ki« ? Y kla¶ã µlni hp Ϋy võ« B©u. ªl«¶l ªl«¶l B«¶ã clê xe¬ l«i ¶ã{êi BC¶l ¶l«u. ÷ãê B©u ¶ã{êi ãÇy óÐ ¶lá ¶ä l׶l ¶l{ oî s«i ÎlÕ ÎT¶ BÇu Bp, véi dÞu dp¶ã ¶gi : - V©¶ã, v©¶ã, hçi Îù Îai cn ! ªai xi¶ hçi B¹i o{ ¶lÐ ! ªT¶ BÇu Bp ÎlÊy ¶ã{êi ki« ¶l˶ hçi vp BiÕ¬ ÎiÉu ¶lÞ h¹i B{« L{îu Îíi Îl× kla¶ã oi¶l dù ¶N«, Îù LgÎ L{îu uï¶ã. ÷ã{êi óÐ ¶lá Bi L« ¶ãspi ¬éÎ hCÎ, qu«y ÎLë h¹i. ªlÊy cuéc BC¶l ¶l«u Bg kla¶ã Îlp¶l, kla¶ã B{îc xe¶ ÎLß vui, ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ óns ¬äi ¶ã{êi ¨¶ uï¶ã. ®ç¶ã ¶liT¶ ¬éÎ ÎL˶ ãig ÎlsC¶ã qu«, ¬éÎ ¬èi lai Îlïi xa¶ã hT¶ ¬òi. ªl«¶l ªl«¶l véi hÊy kl¨¶ Ϋy óÞÎ ¬òi. ªlõ« ¸lÝ qu«y h¹i, ÎLa¶ã ÎlÊy ÎLT¶ óp¶ ÎT¶ BÇu Bp cg ¬éÎ cCi óÇu ¶{íc ÎiÉu, ¶lÞ¶ kla¶ã ¶æi µlni c{êi L« ÎiÕ¶ã vp B{« ¬SÎ L« liÖu cls ªl«¶l ªl«¶l l«y. ªlÊy óÇu ¶{íc ÎiÉu BÆÎ ãiN« óp¶ ¬p ÎT¶ BÇu Bp kla¶ã l«y óiÕÎ ã× cn, ªl«¶l ªl«¶l µlni c{êi å. KlCcl ¶ãåi ¨¶ ÎLs¶ã B¹i on¶l kla¶ã l«y óiÕÎ ã× cn clØ Bå¶ã Îl«¶l la hT¶ : - ¾«s lai Îlïi ÎlÕ ? ªT¶ ãÇy ãß óÐ ¶lá ki« cò¶ã hí¶ ÎiÕ¶ã kTu h« : - ¸lp Îlm¬ quC, Îlm¬ quC ! ªl«¶l ªl«¶l klbc klÝcl c{êi ¶gi : ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2