Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bích huyết kiếm - tập 14

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

316
lượt xem
44
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bích huyết kiếm - tập 14', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bích huyết kiếm - tập 14

 1. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -288- Håi thø m­êi bèn Th¸i s¬n héi quÇn anh Thung lòng phôc v¹n chóng ªlÊy l߬ oSÎ ¶Æ¶ã ¶Ò ¶l{ ÎlÕ. ¼p clp¶ã ¶Ð¬ Îlp¶l Bï¶ã c«s ¬éÎ cCcl ¶lÑ ¶lp¶ã. ¸lN Ïå¶ã riÔu B∙ ki¶l l∙i oøc ¬¹¶l ÎlǶ ÎlC¶l ¶«y h¹i ÎlÊy clp¶ã ¶lny hT¶ ÎLT¶ ¶gc ¶lÑ ¶lp¶ã ¶l{ cli¬ ó«y h¹i cp¶ã oî l∙i ÎlT¬. ªl× L« ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy kt BÞcl quC ¶liÒu cls ¶T¶ µlni Be¬ ki¶l ca¶ã Îl{î¶ã Îlƶã( ®Ccl óiÕ¶ quû n¶l) ds ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ ÎLuyÒ¶ cls BÉ Be dä« óä ãiÆc. ªlÊy Bï¶ã l߬ clå¶ã clÊÎ c«s ¶l{ vËy vp ¶ãliT¶ã ¶ãö« ¶l{ oSµ Bæ, y Îù óiÕÎ ki¶l ca¶ã Îlʵ kЬ ¶T¶ kla¶ã dC¬ ¶lny hT¶ óTu xÊu, hiÒ¶ quCÎ hí¶: - ¼i cg ãiái Îl× xuï¶ã B©y ? §ø¶ã ÎLT¶ ¶gc l߬ clgÎ vgÎ ªlõ« ¸lÝ hT¶ ÎiÕ¶ã ãäi : - ¼i cg ãiái Îl× hT¶ B©y. ¸lN Ïå¶ã riÔu BÕ¶ ãǶ a¬ ¬Êy cCi l߬ ë d{íi hSc ¬¹¶l ¬éÎ låi ¸lØ ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ ¶ã∙ hé¶ ¶ã{îc xuï¶ã. ®ä¶ ãiÆc cá vç Ϋy ls«¶ la. ÷ps ¶ãê B©u hbc ¶ã∙ xuï¶ã BÕ¶ Bضl BÇu ¸lN Ïå¶ã riÔu, ªlõ« ¸lÝ óç¶ã dè¶ã În cl{ë¶ã BC¶l óæ xuï¶ã. ¸lN Ïå¶ã riÔu oî quC ãim lNu quyÒ¶ BC¶l h¹i. ªlõ« ÎlÕ ªlõ« ¸lÝ ¶S¬ hua¶ Ϋy µlni y vp Biɬ hua¶ yÕu luyÖÎ. ¸lê kli BÕ¶ l«i cl©¶ cñ« ¬×¶l võ« xuï¶ã ¬ÆÎ BÊÎ, ªlõ« ¸lÝ quCÎ hí¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã" rT¶ ?" ¸n ¬éÎ Îl©¶ l׶l óÐs ¬Ëµ cñ« ¸lN Ïå¶ã riÔu ó«y óæ¶ã hT¶ ¶gc l߬ hbc Bg c߶ hSc h{, ¸lN Ïå¶ã riÔu ¶»¬ óß hT¶ Bg ÎLa¶ã ÎlËÎ Îøc c{êi ªl«¶l ªl«¶l hí¶ ÎiÕ¶ã ãäi : - ¼i cg ãiái xuï¶ã B©y ? A ¸lݶ ¶ãlÜ BÕ¶ hêi ¶gi cñ« ¸lN Ïå¶ã riÔu võ« Låi cò¶ã kla¶ã o«s ¶lÞ¶ B{îc c{êi. ¸lN Ïå¶ã riÔu x{« ¶«y LÊÎ kЬ ki¶l ca¶ã h¹i ÎlT¬ Îl©¶ l׶l ¬Ëµ ¬¹µ ¶«y BéÎ ¶liT¶ óÞ ¶»¬ óß ÎLT¶ c«s dè cg Îpi ó« hçi h¹c cò¶ã kla¶ã hp¬ ã× B{îc. ®iÕÎ kluyÕÎ Biɬ cñ« y ªlõ« ¸lÝ ¬íi BÆÎ cCi ÎL߶ã Bg BÉ cls y häÎ vps. ®ä¶ ãiÆc kla¶ã dC¬ BÕ¶ klu©¶ l߬ oSÎ xuï¶ã BÉ cøu Ïå¶ã riÔu v× oî Bé¶ã BÕ¶ ¶lN¶ã cCi l߬ ë d{íi, ¶lì ¶lN¶ã cCi ÎLT¶ xôµ Bæ Îl× ¶ã{êi ë d{íi cg µlni óÞ BÌ clÕÎ l«y kla¶ã ? ÷T¶ kla¶ã «i dC¬ Bé¶ã Îíi. ¾« ªliT¶ Qun¶ã klH ¶gi: - §p¬ liÒ¶ BÖ L« hÞ¶l ó«s v©y Îʶ ca¶ã Îl»¶ã ¶lá ki«, l∙y ãiÕÎ ¶g ÎL{íc Bi B∙ ? §p¬ µlg ÎL¹i clñ hiÒ¶ Îlæi Îè vp L« hÖ¶l. ®ä¶ ãiÆc ¾m¶ Da¶ã LbÎ klÝ ãiíi vp xa¶ã h¹i ó«s v©y ªlõ« ¸lÝ, ¸lp¶ã ¸©¬. ªl«¶l ªl«¶l cǬ kiÕ¬, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni dè¶ã B«s ªlõ« ¸lÝ vp ¸lp¶ã ¸©¬ Îl× Î«y kla¶ã. ¸n óï¶ ¶ã{êi qu«y ÎL߶ Bïi BÞcl víi óä¶ ãiÆc. ¸lp¶ã ¸©¬ vp ªlõ« ¸lÝ Îb¬ ¶ãùc Îõ¶ã ÎT¶ ãiÆc ¬éÎ ¶Ð¬ L« x«. ªõ L« Bêi Îíi ãiê óä¶ ãiÆc cl{« Îõ¶ã ÎlÊy «i BC¶l h¹ hè¶ã ¶l{ vËy ¶T¶ clb¶ã oî l∙i võ« BC¶l võ« LbÎ hèi. ªlõ« ¸lÝ ¶lny Îíi c¹¶l ¾« ªliT¶ Qun¶ã. rbc Êy ¾« ÎL¹i clñ B«¶ã ¶»¬ ¶ãø« d{íi BÊÎ cg l«i ÎT¶ BÇu ¬ôc ÎLa¶ã ¶s¬ xs« ógµ. ªlÊy ªlõ« ¸lÝ xa¶ã Îíi ¬éÎ ÎT¶ ãim B«s L« cn¶ ÎLë ¬éÎ ÎT¶ câ¶ã ¾« ªliT¶ Qun¶ã cl¹y. ªlõ« ¸lÝ clui qu« h{íi d«s Buæi Îles Îb¬ cæ ÎT¶ ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 2. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -289- B«¶ã cl¹y BC ¬¹¶l ¬éÎ cCi. ªT¶ ¶ä B«u quC h« hí¶ hiÒ¶ óua¶ã ¾« ªliT¶ Qun¶ã qu¨¶ã xuï¶ã, ªlõ« ¸lÝ ó̶ Bì hÊy kѵ clÆÎ vps ¶Ccl Låi ¶lny hT¶ ¬ui l߬ kTu ãäi : - ¸Cc ¶ã{êi cg ¬uï¶ y oï¶ã l«y hp y clÕÎ ? ®ä¶ ãiÆc ÎlÊy Îlñ h∙¶l ¬×¶l óÞ óSÎ «i ¶Êy BÒu ¶ãȶ ¶ã{êi L« kla¶ã dC¬ L« Ϋy BC¶l ¶N«. ªlõ« ¸lÝ ãim Ϋy L« liÖu cls clp¶ã ¸©¬ xa¶ã vps ÎLs¶ã ®«¶ã ªl«¶l ªLbc. rbc ¶py ¶lN¶ã ¶ã{êi ÎLs¶ã ó«¶ã ªl«¶l ªLbc B«¶ã kls«¶l Ϋy Bø¶ã xe¬ ÎlÊy clp¶ã ¸©¬ ¬¹¶l ¶l{ ¬∙¶l læ xa¶ã Îíi véi ãim klÝ ãiíi L« cn¶ ÎLë. ÷l{¶ã Îles lÇu ®CÎ ªlñ ªiT¶ V{î¶ ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l h©u ¶¨¬ clp¶ã ¸©¬ vâ ¶ãlÖ v× vËy LÊÎ c«s ¶lN¶ã ¶ã{êi Îl{ê¶ã BÞcl o«s ¶æi. ¸lØ ÎlÊy ¶lN¶ã kiÕ¬,ã{m¬,ãiCs, ¬Cc ó«y Îø Îu¶ã clp¶ã Ϋy kla¶ã B∙ xa¶ã BÕ¶ c¹¶l ªL׶l ªl«¶l ªLbc. §ø¶ã ÎLT¶ c«s ªlõ« ¸lÝ ÎLa¶ã ÎlÊy clp¶ã ¸©¬ oSµ Îlp¶l ca¶ã B«¶ã ¬õ¶ã ÎlǬ. ®ç¶ã ÎlÊy A ¸lݶ ¶ãåi d{íi BÊÎ klgc hgc. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ : " ÷Õu ªL׶l ªl«¶l ªLbc clÕÎ Bïi µlg víi hò LS¶ kla¶ã BÇu ¶l{ ®«¶ã ªl«¶l ªLbc kla¶ã µlni hp cluyÖ¶ dÔ". ÷ãlÜ Bs¹¶ clp¶ã hiÒ¶ hí¶ ÎiÕ¶ã ãäi: - ªlS¶ã Ïni ¬«u ãäi clp¶ã ¸©¬ ÎLë h¹i B©y. D{îc hÖ¶l Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni óá kt BÞcl xa¶ã BÕ¶ ÎL{íc ¬ÆÎ clp¶ã ¸©¬ L« liÖu óns clp¶ã ÎLë h¹i. ¸lp¶ã ¸©¬ qu«y h¹i ÎlÊy o{ luy¶l ãäi h¹i ÎlËÎ ¬íi clÞu qu«y BÇu ÎLë h¹i. ªlõ« ¸lÝ B{« ¾« ªliT¶ Qun¶ã cls clp¶ã ¸©¬ Låi ¶lny vps ÎLs¶ã BC¬ Ba¶ã ®«¶ã ªl«¶l ªLbc lái : - ¾«s ÎlÕ ? A ¸lݶ võ« klgc võ« ÎLn hêi: - ¾{ µlô Îai clÕÎ Låi ? ªlõ« ¸lÝ cbi xuï¶ã BÉ Î«y vps ¬òi ªL׶l ªl«¶l ªLbc ÎlÊy B∙ ¶ãõ¶ã Îlë ÎlËÎ, h¹i oê BÕ¶ ¶ãùc Îl× ÎlÊy Îi¬ c߶ B˵ LÊÎ yÕu hiÒ¶ ¶gi : - §õ¶ã oî Îai cøu cls! Võ« ¶gi clp¶ã võ« hËÎ ªL׶l ªl«¶l ªLbc cls ¶»¬ oʵ xuï¶ã, ÎlÊy o«u h{¶ã cg ¶¨¬ hç ¶lá BÒu ë ¶lN¶ã clç yÕu luyÖÎ ¶T¶ vâ ca¶ã cg Îi¶l xns cò¶ã kla¶ã clÞu ¶æi. ®iÕÎ ¶lN¶ã vÕÎ Îl{m¶ã ¶py LÊÎ ¶Æ¶ã ªlõ« ¸lÝ véi dè¶ã oøc Biɬ ªliT¶ Plu luyÖÎ ë ÎLT¶ h{¶ã vp Dò¶ã ªuyÒ¶ luyÖÎ ë d{íi 㫶 óp¶ cl©¶. ÷lê vËy luyÕÎ ¬¹cl ¬íi h{u ÎLuyÒ¶. ªL׶l ªl«¶l ªLbc Îõ Îõ Îضl dËy ¬ë ¬SÎ L« ¶l׶. A ¸lݶ cn ¬õ¶ã hí¶ ÎiÕ¶ã kTu ãäi - ¾{ µlô o{ µlô ! ªL׶l ªl«¶l ªLbc ãËÎ BÇu. ªlõ« ¸lÝ ¶ã¹c ¶liT¶ lái : - ¤¶ã Ϋ hp o{ µlô cñ« ca BÊy p ? ªai Î{ë¶ã hp a¶ã ¶éi cñ« ca. A ¸lݶ BCµ: - D¹! ¸C¬ m¶ a¶ã ¶lÐ ? rbc Êy ªl«¶l ªl«¶l, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni, clp¶ã ¸©¬ ó« ¶ã{êi B∙ vCc ¾« ªliT¶ Qun¶ã hèi vÒ µlÝ« ®«¶ã ªl«¶l ªLbc. ®ä¶ ãiÆc ¾m¶ §a¶ã ÎlÊy Îlñ h∙¶l óÞ óSÎ hiÒ¶ xa¶ã h¹i cøu. ¸Cc ó«¶ã lNu ®«¶ã ªl«¶l ªLbc cn¶ h¹i. ªlÕ hp l«i óT¶ lç¶ cliÕ¶ BC¶l LÊÎ kÞcl ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 3. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -290- hiÖÎ. ¸n l«i óT¶ BÒu cg ¬{êi ¬Êy ¶ã{êi óÞ Îl{m¶ã vp clÕÎ. ªl«¶l ªl«¶l ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ : - §É cls lä BC¶l ÎlT¬ ¬éÎ Îiն㠶N« l«i óT¶ cò¶ã clÕÎ klC ¶liÒu Låi BÊy ? ªlõ« ¸lÝ ¬Ø¬ c{êi, óç¶ã ¶ãle ¸lN Ïå¶ã riÔu Bø¶ã ÎLT¶ ¶gc Bï¶ã l߬ c«s kTu Îs: ÷ãuy Îs Låi ? Qu«¶ ói¶l B∙ Îíi, Îæ¶ã oï {íc h{î¶ã cg ¬Êy ¶ãl׶ ¶ã{êi clb¶ã Ϋ ¬«u Lêi klái...kla¶ã... kla¶ã clb¶ã ¶g BÕ¶ Î˶... ¬{êi ¶ãp¶ ¶ã{êi... ¬«u hui, ¬«u hui! V× y Bø¶ã ë ÎLT¶ ¶gc ¶T¶ ÎlÊy ÎL{íc, ¶ãle y kTu ãäi ¶l{ vËy, ¬äi ¶ã{êi BÒu Îù Bé¶ã ¶ãõ¶ã Ϋy ãi«s cliÕ¶. ®« ¶ã{êi cìi ¶ãù« µlg¶ã Îíi, l«i ¶ã{êi cñ« óä¶ ãiÆc ¾m¶ §a¶ã ¬éÎ ¶ã{êi cñ« ®«¶ã ªl«¶l ªLbc cn ó« BÒu B{îc hÖ¶l c«¶l ãCc, ÎlÊy qu©¶ ói¶l BÕ¶ hiÒ¶ µli ¶ãù« ÎLë vÒ óCs Îi¶, cò¶ã hí¶ ÎiÕ¶ã kTu Îs : - §¹i Béi qu«¶ ói¶l B∙ Îíi. ¸lN Ïå¶ã riÔu kla¶ã c߶ oî ¶ãuy liɬ ã× ¶N«, ë ÎLT¶ c«s ¶lny xuï¶ã Îíi BÊÎ B∙ hé¶ ó« v߶㠬íi ¶ãåi B{îc l«i cl©¶ o{¶ã hT¶ vp B«u Bí¶ h¹ Îl{ê¶ã, Låi dÓ¶ óä¶ ãiÆc LbÎ hui. ªlõ« ¸lÝ Îu¶ã ¾« ªliT¶ Qun¶ã cls óä¶ ãiÆc Bì hÊy BÆÎ hT¶ h{¶ã ¶ãù« Låi hui vps ÎLs¶ã Lõ¶ã. ¸ßi hC ÎLe cñ« ®«¶ã ªl«¶l ªLbc cò¶ã déi hT¶, cCc óé l¹ véi klu©¶ vCc ¶lN¶ã ¶ã{êi óÞ Îl{m¶ã vp clÕÎ B«¶ã ¶»¬ d{íi BÊÎ, Låi cli« hp¬ óï¶ h{îÎ LbÎ hui. ¸lØ ÎLs¶ã clíµ ¬SÎ cn cliÕ¶ ÎL{ê¶ã hí¶ Lé¶ã ¶l{ vËy ¬p clØ c߶ h¹i óä¶ ªlõ« ¸lÝ ¬p Îlai. ÷lny hT¶ ÎLT¶ ¶gc Bï¶ã l߬ ªlõ« ¸lÝ hiÖ¶ã Îõ¶ã cCi ¬éÎ xuï¶ã, clp¶ã ¸©¬ Bì hÊy BÉ hT¶ xe, ªl«¶l ªl«¶l c{êi¶gi: - ¸lb¶ã uæ¶ã ca¶ã óÞ clÕÎ óÞ Îl{m¶ã óÊy ¶liTu ¶ã{êi ¬p kla¶ã c{íµ B{îc ¬éÎ Bå¶ã xu ¶lá cu« clb¶ã Ϋ. §»¶ã x« ÎiÕ¶ã Îè vp vä¶ã h¹i Låi Îiն㠶ã{êi Îiն㠶ãù« ¶lÞµ B{« Îíi. Qun ¶liT¶ B¹i Béi qu©¶ ói¶l B∙ Îíi ¶mi. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ¸g ¶liÒu qu©¶ ói¶l ¶l{ vËy clSc óä¶ ãiÆc kla¶ã dC¬ ÎLë h¹i quÊy ¶liÔu, clb¶ã Ϋ Bi Îlai ! ÷gi Bs¹¶ xe¬ xÐÎ h¹i óä¶ µlu xe ÎlÊy ÎT¶ ¶ps ÎT¶ ¶Êy ó׶l yT¶ va où, ªlõ« ¸lÝ L« hÖ¶l klëi lp¶l. Ï«i ÎL¨¬ ÎT¶ qu©¶ ¼i¶l cli« hp¬ l«i Béi xa¶ã BÕ¶ ÎL{íc. ¼éÎ ÎT¶ qu«¶ l¹ cʵ Ϋy ¬b« ÎL{ê¶ã B«s quCÎ lái: - ¸Cc ¶ã{mi hp¬ ã× Bg ? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - ¸lb¶ã Îai hp¬ Îl{ê¶ã d©¶ qu« B{ê¶ã! ªT¶ qu«¶ ¶ä lái ÎiÕµ: - ª¹i o«s ë B©y cg vÕÎ ¬Cu cg ¶liÒu klÝ ãiíi ÎlÕ ¶py ? ªlõ« ¸lÝ BCµ : - Võ« Låi cg óä¶ ãiÆc c{íµ Bg¶ B{ê¶ã BÞ¶l c{íµ ógc clb¶ã Îai, ¬«y clb¶ã l«y Îi¶ qu«¶ qu©¶ Îíi cl¹y lÕÎ Låi. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 4. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -291- rbc Êy B∙ cg ¬Êy Béi ói¶l oÜ Bi Buæi Îles óä¶ ãiÆc LbÎ hui. ªT¶ qu«¶ ¶ä hiÕc ¬SÎ ¶ãS¬ ¶lN¶ã l߬ oSÎ ÎLT¶ xe h¹¶l hè¶ã lái : - ÷lN¶ã l߬ Bg hp l߬ ã× ? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - §g hp lp¶l hý cñ« clb¶ã Îai. ªT¶ qu«¶ h¹i ¶gi : - ¼ë L« xe¬ ¶ps ? - §g hp ¶lN¶ã quǶ Cs vp cl¨¶ ¬è¶ã cñ« clb¶ã Îai clí kla¶ã cg cCi ã× BÆÎ óiÖÎ cn. ªT¶ qu«¶ ¶ä h¹i quCÎ : - ª« óns ¬ë Îl× ¶ã{mi µlni ¬ë L« ¶ã«y, ¶gi hai Îlai hp¬ ã× ! ªl«¶l ªl«¶l ¶gi : - ¸lb¶ã Îai cg Be¬ ¶lN¶ã cCi quïc cʬ B©u ¬p cCc a¶ã h¹i Bßi klC¬ xÐÎ hp¬ ã× ? ªT¶ qu«¶ ¶ä clöi hiÒ¶ : - p, Îl»¶ã ¶lá hCs ÎlËÎ ! Võ« ¶gi y võ« quÊÎ ¬éÎ Lsi Îíi, ªl«¶l ªl«¶l véi ¶Ð ¬×¶l ÎLC¶l. ªT¶ qu«¶ ¶ä ÎlÊy ¬{êi cCi l߬ oSÎ cg vt ¶Æ¶ã ¶Ò vp clSc clS¶ ¶l{ vËy óiÕÎ ÎLs¶ã Bg ÎlÕ ¶ps cò¶ã cg ¶liÒu cCi quý ãiC hiÒ¶ Bé¶ã h߶ã Îl«¬, ¬{î¶ cí vu klï¶ã quCÎ hí¶ : - ªl»¶ã ¶l∙i ¶py hCs ÎlËÎ, ¬i dC¬ L« Ϋy klC¶ã cù h¹i qu«¶ qu©¶ klC¬ xÐÎ, lìi cCc «¶l e¬ ¬«u l∙y Be¬ Ϋ¶ã vËÎ ¶py xu¶ã ca¶ã. Ïåi Bg c{íµ Îpi vËÎ cñ« d©¶ clb¶ã hp Îlgi que¶ cñ« qu«¶ ói¶l ¶T¶ võ« ¶ãle BÕ¶ l«i clN xu¶ã ca¶ã cCc ÎT¶ qu©¶ hݶl B∙ xb¬ h¹i kt hai ¶ã{êi kÐs ¶lN¶ã cCi l߬ oSÎ Bg. ªT¶ qu«¶ ¶ä Cc Béc va cè¶ã! ¾î óä¶ ªlõ« ¸lÝ kiÖ¶ Îíi qu«¶ ÎLT¶ hiÒ¶ hí¶ Îiն㠶gi: ®ä¶ ¶py hp Îlæ µlØ clb¶ã dC¬ klC¶ã cù qu«¶ ói¶l, ¬«u ãiÕÎ clÕÎ cls Ϋ ? Võ« ¶gi y võ« ¬b« B«s clЬ Îíi. ªlõ« ¸lÝ cn ãi˶ ¶ãlÜ ÎlǬ : " ÷Õu clb¶ã Ϋ kla¶ã óiÕÎ vâ cg µlni hp óÞ clb¶ã ãiÕÎ o¹cl Låi l«y kla¶ã, ¶lN¶ã ÎT¶ qu©¶ ¶py kla¶ã óiÕÎ B∙ ãiÕÎ l¹i ó«s ¶liTu ¶ã{êi h{m¶ã d©¶ Låi". Võ« ¶ãlÜ ªlõ« ¸lÝ cg vç L« ¬Êy cl{ë¶ã. ¼éÎ oï ÎLb¶ã cl{ë¶ã hùc cñ« clp¶ã ó«y L« ¶ãspi, oï c߶ h¹i hs¹¶ cn hT¶ v× quC kliÕµ Bn¬ ÎL{íc vâ ca¶ã cñ« ªlõ« ¸lÝ. ¸Cc qu«¶ ói¶l ki¶l l∙i kTu kÒ¶: - Qu©¶ ãiÆc cn¶ B{ê¶ã, BÞ¶l ¨¶ c{íµ qu©¶ h{m¶ã ? ÷lN¶ã ÎT¶ qu©¶ ë µlÝ« ÎL{íc óÞ ªl«¶l ªl«¶l, clp¶ã ¸©¬, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ó« ¶ã{êi xa¶ã Îíi, cl¹y ÎLï¶ ¶ã«y. ÷l{¶ã B¹i Béi ¶l©¶ ¬∙ cñ« clb¶ã ë µlÝ« o«u B∙ è« Îíi. ªlõ« ¸lÝ L« hÞ¶l cls clp¶ã ¸©¬, ªl«¶l ªl«¶l, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni BC¶l xe vps ÎLs¶ã Lõ¶ã ȶ ÎLï¶, c߶ clp¶ã Îl× ¬b« Îl«¶l B¹i B«s Bs¹¶ lËu. Võ« Îíi Lõ¶ã Îl× ¶ãle ÎiÕ¶ã klÝ ãiíi v« cl¹¬ ãiN« qu«¶ ói¶l vp óä¶ ãiÆc ¾m¶ §a¶ã vp ®«¶ã ªl«¶l ªLbc. Ï«i óä¶ ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 5. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -292- ¶Çy vâ ¶ãlÖ Îuy c«s c{ê¶ã ¶l{¶ã qu«¶ qu©¶ quC ¶liÒu clM¶ã ó«s h©u B∙ ó¹i dǶ. ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l cls Bsp¶ xe BËu ë ¬éÎ ãgc Lõ¶ã. rbc Êy ¾« ªliT¶ Qun¶ã vp ªL׶l ªl«¶l ªLbc óÞ Îl{m¶ã ¶Æ¶ã oSµ clÕÎ BÕ¶ ¶mi. Kla¶ã «i clØ luy v× vËy óä¶ ãiÆc óÞ qu«¶ ói¶l cli« Îõ¶ã ¬n¶l ¬p v©y BC¶l. ªlÊy qu«¶ ói¶l Buæi Îles óä¶ ãiÆc Îp¶ oCÎ va cè¶ã, ªl«¶l ªl«¶l lái : - ¸lb¶ã Ϋ µlni hp¬ ÎlÕ ¶ps ? ªlõ« ¸lÝ BCµ : - Gibµ c{ê¶ã B¹s, ãiÕÎ qu«¶ ói¶l! ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - A¶l ¶gi µlni hS¬! ªlõ« ¸lÝ h¹i ¶gi : - ¸lb ë B©y c«¶l ãiN ¶lN¶ã xe ¶py! ªl«¶l ªl«¶l ãËÎ BÇu, Låi ¶p¶ã cè¶ã clp¶ã ¸©¬, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ó« ¶ã{êi ÎLʶ ãiN ¶mi Bg. ÏÔ ÎlÊy qu«¶ ói¶l xa¶ã Îíi hp ó« ¶ã{êi clЬ ¶ã«y. ªlÊy ó« ¶ã{êi quC lu¶ã Cc ¶l{ vËy óä¶ qu«¶ ói¶l kla¶ã dC¬ Îíi ãǶ, ªlõ« ¸lÝ hT¶ ¶ãä¶ c©y qu«¶ oCÎ Î׶l l׶l ÎlÊy A ¸lݶ vp ¬Êy ÎT¶ BÇu ¬ôc cñ« ®«¶ã ªl«¶l ªLbc óÞ ¬Êy clôc ÎT¶ qu«¶ ói¶l v©y BC¶l, Î׶l ÎlÕ ¶ãuy ¶ã˵ clp¶ã hiÒ¶ ¶lny ¶ã«y xuï¶ã BC¶l ó«y l«i c©y Îl{m¶ã B©¬ ÎLé¬ A ¸lݶ vp hí¶ ÎiÕ¶ã kTu ãäi : - ¸Cc ¶ã{êi ¬«u hT¶ ¶ãä¶ Båi µlÝ« ª©y! A ¸lݶ B«¶ã Bì Îl{m¶ã cñ« óä¶ qu«¶ ói¶l clb¶ã B«¶ã clЬ ¶p¶ã. ªlõ« ¸lÝ véi c{íµ hÊy cC¶ B«s, dè¶ã Ϋy clÆÎ ¬¹¶l cCi cC¶ ãÓy hp¬ Bai vp Bʬ hua¶ ¬éÎ quyÒ¶ vps ¶ãùc ÎT¶ qu©¶, ÎT¶ Î{í¶ã qu©¶ ¶ä ¬å¬ léc ¬Cu Î{mi ¶»¬ ¶ãö« L« ¬ÆÎ BÊÎ. A ¸lݶ hiÒ¶ Îlæi låi cßi hC ÎLe clØ luy cCc óé l¹ hèi cn vÒ µlÝ« ª©y. ªlõ« ¸lÝ h¹i cl¹y o«¶ã óT¶ ki« cøu óä¶ ãiÆc ¾m¶ §a¶ã, cò¶ã óns clb¶ã hui cn vÒ µlÝ« ª©y. ÏÔ ¶lg¬ ¶ps óÞ qu«¶ ói¶l cn¶ ÎLë hp clp¶ã xa¶ã vps cøu ¶ã«y. Kli ¶ã{êi cñ« l«i µle B∙ Îô Î˵ h¹i ¬éÎ ¶mi Låi Îl«¶l ÎlÕ hí¶ ¬¹¶l ¶ã«y. D{íi où clØ luy cñ« ªlõ« ¸lÝ, võ« BC¶l võ« hui, ÎÊÎ cn ¬äi ¶ã{êi BÒu hèi cn vÒ ÎLT¶ Båi. ªlõ« ¸lÝ h¹i dÓ¶ ¬Êy clôc ÎT¶ ®«¶ã lNu vp B¹s ÎÆc vâ ¶ãlÖ klC c«s, xa¶ã xuï¶ã ÎiÕµ cøu Bsp¶ xe cè¶ã ¶lg¬ ªl«¶l ªl«¶l B{« hT¶ ¶ãä¶ Båi. Qu©¶ ói¶l v©y d{íi cl©¶ Båi Ba¶ã ¶l{ kiÕ¶ cá, hí¶ ÎiÕ¶ã lß Les. ªlõ« ¸lÝ clØ luy óä¶ ãiÆc dè¶ã cu¶ã ÎT¶ BÉ Îlñ ÎlÕ kla¶ã cls qu«¶ ói¶l hT¶. ®ä¶ ãiÆc vï¶ B∙ B¹i ó¹i ¶«y óç¶ã cg ¶ã{êi dÓ¶ L« klái clç liɬ ¶ãlÌs, ÎÊÎ µlni Îu©¶ ¬¹¶ã Îles hÞ¶l cñ« vÞ ©¶ ¶l©¶ Bg. Qu«¶ ói¶l xa¶ã hT¶ Îmi h{¶ã clõ¶ã Båi ãƵ µlni hs¹¶ ÎT¶ óS¶ Bp¶l µlni hèi xuï¶ã d{íi cl©¶ Båi. §« oï qu©¶ ói¶l oî clÕÎ kla¶ã dC¬ xa¶ã hT¶ ¶N«, clØ Bø¶ã d{íi lß Les BÉ klái óÞ qu«¶ ÎLT¶ ÎLCcl ¬S¶ã. §∙ ãiN vN¶ã B{îc c¨¶ cø Låi ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ µlCi §p¬ Plg ÎL¹i clñ, ¸lN Ïå¶ã riÔu, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni, A ¸lݶ óï¶ ¶ã{êi ¬çi ¶ã{êi h∙¶l ¬éÎ Béi qu©¶ ÎLʶ Îlñ ¬éÎ µl{m¶ã. ¸ß¶ ¶lN¶ã ¶ã{êi klCc ó¨¶ã óg vÕÎ Îl{m¶ã cls ¶ã{êi óÞ Îl{m¶ã vp cla¶ cÊÎ ¶lN¶ã ¶ã{êi clÕÎ. ªlõ« ¸lÝ xs« ógµ cls ªL׶l ªl«¶l ªLbc vp ¾« ªliT¶ Qun¶ã. ¼éÎ hCÎ o«u cn l«i ¶ã{êi BÒu ¶ãñ yT¶. ®ä¶ h©u h« Cc Ïæ ¸©u vp ®«¶ã ªl«¶l ªLbc ÎlÊy Îlñ h∙¶l va où BÒu kݶl µlôc ªlõ« ¸lÝ. ªlÊy qu«¶ ói¶l Ba¶ã Bbc quC ªl«¶l ªl«¶l hiÒ¶ lái ªlõ« ¸lÝ : ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 6. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -293- - A¶l cg cCcl ã× BC¶l hui B{îc qu«¶ ói¶l kla¶ã ? ÷ãlÜ ¶ãîi ãi©y hCÎ ªlõ« ¸lÝ lái ¬éÎ ÎT¶ ãiÆc Îl¹s B{ê¶ã hïi ¶mi Bg Låi h¹i Bø¶ã hT¶ clç c«s xe¬ Î׶l ÎlÕ qu«¶ ói¶l. ªlÊy µlÝ« o«u cg ¶liÒu xe v˶ Îni ói¶l h{m¶ã hiÒ¶ ¶ãlÜ L« ¬éÎ kÕ, clp¶ã ¶lny xuï¶ã lsi ªl«¶l ªl«¶l L»¶ã: - Võ« Låi qu«¶ ói¶l vu klï¶ã cls clb¶ã Ϋ c{íµ ói¶l h{m¶ã µlni kla¶ã ? rbc Êy ¸lN Ïå¶ã riÔu võ« ãi«s cls ¶ã{êi klCc Îl«y µliT¶ ãCc BÉ xuï¶ã ¶ãlØ ¶ãmi ¶ãle vËy hiÒ¶ BCµ : - §¹i Béi ói¶l ¶py Cµ Îni ÎiÒ¶ ó¹c hT¶ ®Sc Ki¶l. ¸lb¶ã Ϋ ãƵ clb¶ã ë B©y ÎlËÎ hp ¬«y ¬S¶ quC! ªlõ« ¸lÝ lái : - ª¹i o«s Cµ Îni ÎiÒ¶ ó¹c h¹i luy Bé¶ã ¶liÒu qu«¶ ói¶l ¶l{ vËy ? ¸lN Ïå¶ã riÔu BCµ : - ÏiÖ¶ ãiê ÎliT¶ l¹ B¹i hs¹¶, B©u B©u cò¶ã cg «¶l lè¶ã hôc h©¬ h˵ om¶ ÎL¹i. ªLiÒu B׶l B«¶ã cǶ oï ÎiÒ¶ ÎluT cñ« Gi«¶ã ÷«¬ ÎiÕµ viÖ¶ clë hT¶ BÉ cli µlÝ vÒ ói¶l h{m¶ã. ¾ï ÎiÒ¶ ó¹c ¶py vu« ¾è¶ã ¸li¶l dè¶ã BÉ Bïi µlg qu©¶ ¼∙¶ ªl«¶l vp qu©¶ klëi ¶ãlÜ« cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã. ¸g ÎlÉ ¶gi oï ó¹c ¶py LÊÎ qu«¶ ÎLä¶ã víi ÎLiÒu B׶l ¶T¶ cǶ µlni ¶liÒu ói¶l lé Îï¶ã ¶l{ vËy. ªlõ« ¸lÝ ¶gi : - ®ä¶ qu©¶ ói¶l ¶py ¶liÔu ÎlËÎ! ¸lb¶ã B«¶ã ãC¶l ¬éÎ ÎLä¶ã ÎLCcl ¶l{ vËy ¬p c߶ dC¬ ã©y klg dÔ víi clb¶ã Ϋ. ¸lN Ïå¶ã riÔu c{êi ¶gi: - ¸lb¶ã Î{ë¶ã cli BC¶l ÎLs¶ã clíµ ¬SÎ hp óSÎ lÕÎ B{îc clb¶ã Ϋ, Låi BÆÎ cls ¬çi ¶ã{êi ¬éÎ cCi ÎT¶ B¹i v{m¶ã ¶ps Bg l«y hp ¬éÎ cCi d«¶l liÖu LÊÎ hîi l¹i clM¶ã l¹¶, hp¬ óCs cCs cʵ ÎLT¶ cg µlni hp B{îc ¬éÎ ca¶ã hí¶ l«y kla¶ã ? ªlõ« ¸lÝ ãËÎ BÇu BCµ : - PlÝ« ª©y ®Sc ¶mi B©y cg ¬éÎ B{ê¶ã Béc B¹s l«i óT¶ hp ¶bi c«s clgÎ vgÎ clb¶ã Ϋ ¶T¶ LbÎ hui vÒ Bg. rbc ¶py ¸lN Ïå¶ã riÔu B∙ kݶl µlôc ªlõ« ¸lÝ ¶T¶ kla¶ã µln¶ Bïi ã× vp clØ ¶gi: - Xi¶ ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã L« hÖ¶l clb¶ã Îai clØ óiÕÎ Îu©¶ Îles. ªlõ« ¸lÝ ¶ãåi xuï¶ã BÊÎ vH lä« Bå ÎLT¶ ¬ÆÎ BÊÎ vp ¶ãÓ¬ ¶ãlÜ ÎLs¶ã ãi©y hCÎ B∙ Îlns xs¶ã kÕ ls¹cl, hiÒ¶ L« hÖ¶l cls ÎÊÎ cn ¬äi ¶ã{êi. §Õ¶ BÇu c«¶l ¬éÎ, ªlõ« ¸lÝ vp clp¶ã ¸©¬ Bi ÎL{íc ¬ë B{ê¶ã, ¬äi ¶ã{êi Bi Îles o«u xa¶ã xuï¶ã cl©¶ Båi. rbc ¶Çy qu«¶ ói¶l B∙ ¬ái ¬ÖÎ ÎlÊy óä¶ ãiÆc BéÎ ¶liT¶ xuï¶ã ÎlÕ ¬¹¶l va cè¶ã, «i ¶Êy clØ ãin vê BC¶l Bì qu« hs«, ÎLC¶l L« l«i óT¶, BÉ cls óä¶ ãiÆc xa¶ã L«.ªíi BÇu B{ê¶ã Béc B¹s, óä¶ ãiÆc cl¹y cn vps, qu«¶ ói¶l Îles o«u Buæi ¬éÎ hbc. ®ç¶ã ¬Êy ÎT¶ ãiÆc o«u cè¶ã qu«y h¹i BÊu víi qu«¶ ói¶l ¬éÎ låi. §Õ¶ kli B¹s qu«¶ ói¶l Buæi Îíi ¶mi ÎÊÎ cn óä¶ ãiÆc ki« BÒu LbÎ hui vps ÎLs¶ã lt¬ Béc B¹s Bg. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 7. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -294- §¹i Béi qu«¶ ói¶l võ« Buæi Îíi ¶mi vps ÎLs¶ã lt¬ vpi ÎL¨¬ Îl{íc ÎlÊy l«i óT¶ vCcl ¶bi c«s clgÎ vgÎ BÞ« ÎlÕ liɬ Cc. ªT¶ Î{í¶ã qu©¶ Bi véi l¹ hÖ¶l ¶ãõ¶ã Buæi BÒ µl߶㠵lôc kÝcl. ®ç¶ã ¶lN¶ã xe cl¹y µlÝ« ÎL{íc cg ¬éÎ l߬ oSÎ Lmi L« ¶ãspi ¶Sµ l߬ ¬ë Îs«¶ã cl©u óCu Lni LCc cn B{ê¶ã. ªT¶ Î{í¶ã qu©¶ cn ¬õ¶ã, l¹ hÞ¶l ÎiÕµ Îôc Buæi Îles óä¶ c{íµ BÉ cliÕ¬ hÊy clݶ cCi l߬ oSÎ ki«. §uæi ¬éÎ låi clØ ÎlÊy óä¶ ãiÆc vøÎ Cs ãiCµ vp klÝ ãiíi BÇy B{ê¶ã, ¬Êy cs¶ ¶ãù« ¬ÖÎ ¶»¬ c¹¶l B{ê¶ã h¹i cg ¬Êy Îlsi vp¶ã, Îlsi ó¹c Lni ÎLT¶ ¬ÆÎ B{ê¶ã, óä¶ qu«¶ ói¶l, kt c{íµ ¶ã{êi ¶lÆÎ lç¶ hs¹¶ va cè¶ã. ªT¶ Î{í¶ã qu©¶ h∙¶l Béi vp ªlñy Îæ¶ã ói¶l ÎlÊy óä¶ ãiÆc B¹i ó¹i BÕ¶ ¶çi óá cn klÝ ãiíi vp¶ã ó¹c cl©u óCu BÇy B{ê¶ã quT¶ cn µl߶ã óÞ cø ¬s¶ã Bs¹Î B{îc ¶ïÎ oï l߬ cl©u óCu ki« hiÒ¶ l¹ hÖ¶l cls ó« qu©¶ ¶ç hùc Buæi cls kÞµ. rbc Êy ªlõ« ¸lÝ B∙ ÎLÌs hT¶ ÎLT¶ vCcl ¶bi cl¹y ¶ã{îc ÎLë h¹i BÕ¶ µlÝ« o«u cñ« óä¶ qu«¶ ói¶l. ¸lp¶ã Bi B{îc ¬éÎ hCÎ qun ¶liT¶ ÎlÊy ÎLs¶ã óé qu©¶ ói¶l cg LÊÎ ¶liÒu xe cé, xe ¶ä ¶ïi xe ki« xe ¶ps cò¶ã cg vni vp¶ã ó«s µlñ, ÎLT¶ xe cS¬ cê " §¹i ¼i¶l Gi«¶ã ÷«¬ ªps v˶" ¬Êy clN Bá. ë ÎLT¶ c«s clp¶ã ÎLa¶ã ÎlÊy ¶lN¶ã xe Bg ¶l{ ¬éÎ cs¶ Lå¶ã vp¶ã dpi va Î˶. ªlÊy Îl«¶l ÎlÕ cñ« qu©¶ ói¶l ¶l{ vËy, clp¶ã võ« ¬õ¶ã võ« oî. ¸lp¶ã oî qu©¶ ¼i¶l ÎlÕ ¬¹¶l kla¶ã BÞcl ¶æi c߶ ¬õ¶ã hp ¶Õu ¬{u kÕ Îlp¶l Îùu c{íµ B{îc oï ói¶l h{m¶ã ¶py, ¶ãlÜ« ói¶l ¾Ê¬ V{m¶ã cp¶ã ¶l«¶l clg¶ã Îlp¶l ca¶ã, vp kt Îlè clݶl ¾è¶ã ¸li¶l lsp¶ã BÕ oH óÞ Bn kÝcl LÊÎ ¶Æ¶ã, ÎlËÎ hp ¬éÎ kú ca¶ã liÕ¬ cg. ¸lp¶ã hèi Îles óôi Lˬ Bi xuï¶ã BÉ xe¬ Lâ Bsp¶ xe Bg. Kli xuï¶ã Îíi clç ¶ãle ÎlÊy Îiն㠶gi cñ« qu©¶ ói¶l clp¶ã ¶bµ ë ¬éÎ c©y cæ Îlô, hS¶ã Ϋi ¶ãle ¶lN¶ã xe Bi o«u cg vt ¶lÑ lm¶ l׶l ¶l{ ÎLs¶ã xe kla¶ã cg clë ÎiÒ¶ ó¹c, ¶l׶ kü ¬íi l«y ÎL¨¬ cliÕc xe Bi o«u cè¶ã hp xe Îè. ¼çi xe ¶lïÎ ¬éÎ ¶ã{êi, ¶ã{êi ¶ps cò¶ã xÕµ ó»¶ã ÎL߶. ªLT¶ xe cg viÕÎ :" ÷ãlÜ ÎLn¬ c{ klÊu ¬ç ¬ç " ( quyÕÎ BÞ¶l clЬ ÎT¶ ãiÆc hí¶ ÎT¶ ¬ç ). §É ý xe¬ Îõ¶ã hC cê ¬éÎ, clp¶ã ÎlÊy Îsp¶ viÕÎ " Gi«¶ã D{m¶ã §¹i §¹s", "Pln¶ ó¹¶ ¶ãlÞcl Îlñ", "Ïspi ÷«¬ cù ÎÆc" v.v... ÷l{ vËy Bñ ÎlÊy ¶lN¶ã Îè µl¹¬ ¶py BÒu hp d©¶ Bgi LÐÎ µln¶ klC¶ã ÎLiÒu B׶l, lsÆc Î{í¶ã ãiÆc cCc om¶ ÎL¹i... ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ : "÷lN¶ã ¶ã{êi ¶py Ϋ cò¶ã µlni cøu cn, ¶l{¶ã cøu lä ó»¶ã cCcl ¶ps?" §«¶ã ¶ãlÜ ¶ãîi clp¶ã clîÎ ÎlÊy ¬éÎ cCi xe ÎLT¶ hC cê viÕÎ : " ÷ãlÜ ÎLn¬ cù klÊu ªæ ªLä¶ã ªlø ¶løÎ d«¶l" clݶ clN. ¸lp¶ã ãiùÎ ¬×¶l ki¶l l∙i, Buæi Îles vpi ó{íc ¶l׶ kü, ¶ã{êi ¶ãåi ÎLs¶ã xe qun ÎlËÎ hp óé l¹ cñ« cl« ¬×¶l. ¤¶ã Ϋ vÓ¶ ¨¶ ¬Æc Îl{ oi¶l ¶l{ x{«, ¬íi ¶ãspi ¶¨¬ ¬{mi Îuæi ¬p BÇu Îgc ó¹c µlm, ãÇy ãß ï¬ yÕu lm¶ låi ë ÎLT¶ ¶bi LÊÎ ¶liÒu, ¶l{¶ã vt ¬ÆÎ vÓ¶ lå¶ã lps, kla¶ã kЬ ¶¨¬ x{« clbÎ ¶ps. ¸lp¶ã h¹i ÎLa¶ã ÎlÊy ¶lN¶ã xe o«u cg : ÷ãôy Ϲs, ¶ã{êi ¶uai ¶Ê¶ã d¹y óns ¬×¶l låi c߶ óÐ, ¸lu A¶ Quïc vp r« §¹i ¸«¶ óé l¹ cò cñ« ¬×¶l, clØ cg ø¶ã ªß¶ã hp ÎliÕu ¬ÆÎ Îlai. Kla¶ã h©u o«u cCc xe Îè Bi qu« lÕÎ, ªlõ« ¸lÝ hT¶ ÎLT¶ Bضl ¶bi. rbc Êy óä¶ qu«¶ qu©¶ ¬íi ÎlÊy l׶l óg¶ã cñ« clp¶ã, hiÒ¶ hí¶ ÎiÕ¶ã lß Les, ¬éÎ oï LbÎ ÎT¶ L« óS¶ Îles ¶l{¶ã ÎLb¶ã o«s B{îc. ¸lp¶ã vÓ¶ cl¹y ¶ã{îc vÒ µlÝ« o«u Béi ói¶l. ¸l¹y Bé vpi clôc ÎL{î¶ã ¶N« ÎlÊy ¶ã{êi Bi o«u Cµ lËu qu©¶ Béi hp ¬éÎ ÎT¶ qu«¶ cìi ÎLT¶ ¶ãù« Ϋy xCcl B¹i B«s. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ " ª« óSÎ ÎT¶ qu«¶ qu©¶ ¶py quÊy ¶liÔu ¬éÎ låi ÎL{íc, Låi Îlõ« cm cøu ªæ Îlbc Îlbc vp cCc ¶ã{êi". ¸lp¶ã BÞ¶l µli Îl©¶ ¶lny xuï¶ã Îl× ÎlÊy B»¶ã x« cCÎ óôi Îu¶ã hT¶, ¬Êy ¶ã{êi c{ìi ¶ãù« µlg¶ã Îíi. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ " ªlÕ L« B»¶ã o«u clb¶ã c߶ ÎiÕµ ø¶ã, clê ¬Êy ÎT¶ ¶py Îmi ¶mi Ϋ xe¬ Lâ ¬ÆÎ B∙ l½¶ã l«y". ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 8. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -295- ÷ã{êi cìi ¶ãù« Bi ÎL{íc hp Bp¶ óp, ¶l׶ Lâ ¬ÆÎ clp¶ã ¶l˶ L« ¶ã«y ¶p¶ã hp Pli ªliT¶ ¼« ÷N ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶. ¸ß¶ óï¶ ¶ã{êi Îles o«u hp vî clå¶ã Quy ª©¶ ªlô, ¼«i KiÕ¬ Ïß« vp r{u ®éi ¾i¶l. ¼õ¶ã quC, clp¶ã véi kTu ãäi: - ÷lÞ o{ luy¶l ! Võ« ãäi clp¶ã võ« µli Îl©¶ xuï¶ã ÎL{íc ¶ãù« cñ« vî clå¶ã Quy ª©¶ ªlô. Gß ¶ã«y c{m¶ã ¶ãù« h¹i, vî clå¶ã lä Quy ¶l˶ L« ¶ã«y hp ªlõ« ¸lÝ, Quy ÷lÞ ÷{m¶ã h¹¶l hHs ÎLn hêi : - å Îl× L« hp clb óÐ. ¸g viÖc ã× ÎlÕ ? ÷ãle o{ ¬Óu ¶gi cluyÖ¶ víi ¶ã{êi, ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ véi ¶ãõ¶ã ¶ãù« BÉ Bîi clê. ªlõ« ¸lÝ véi ¶gi : - ªl{« o{ luy¶l, o{ ÎÈu, e¬ cg ¬éÎ viÖc LÊÎ ãʵ ¬uï¶ yTu cÇu l«i vÞ cè¶ã ¬Êy o{ §iÖÎ ãibµ Bì cls. Quy ÷lÞ ÷{m¶ã BCµ: - ¸lb¶ã Îai B«¶ã ó˶, kla¶ã cg Îl× ãiê ? ÷gi døÎ hêi ¶p¶ã quÊÎ ¶ãù« µlg¶ã ¶{íc B¹i h{íÎ qu« c¹¶l ¶ã{êi ªlõ« ¸lÝ, Bi ÎlM¶ã vÒ µlÝ« ÎL{íc. ¼«i KiÕ¬ Ïß« clSµ Ϋy clps : - ¾{ ªlbc! Råi y cò¶ã quÊÎ ¶ãù« µlg¶ã Îles o{ µlô vp o{ ¬Óu. r{u ®éi oi¶l xuï¶ã ¶ãù« ¶gi: - ¾{ µlô vp o{ ¬Óu clCu B«¶ã cg viÖc ó˶, clM¶ã l«y o{ Îlbc cg viÖc ã× ? ¸lê hp¬ xs¶ã viÖc cñ« o{ µlô vp o{ ¬Óu clCu qu«y ÎLë h¹i cls o{ Îlbc o«i óns. ªlõ« ¸lÝ ¶gi : - ¸C¬ m¶ «¶l. ªai clØ cǶ c{ìi ¶lê cs¶ ¶ãù« cñ« «¶l Îlai. r{u ®éi ¾i¶l BCµ : - Xi¶ o{ Îlbc cø viÖc c{ìi. ÷gi xs¶ã y dSÎ ¶ãù« BÕ¶ c¹¶l. ªlõ« ¸lÝ ¶gi : - ªai víi «¶l c{ìi clu¶ã. ¸lØ cǶ Buæi Îles kÞµ óä¶ qu©¶ ói¶l hp Îai xuï¶ã ¶ã«y. ÷gi xs¶ã clp¶ã µli Îl©¶ hT¶ ¬×¶l ¶ãù«, r{u ®éi ¾i¶l cò¶ã ¶lny hT¶ Îles Låi lái: - ¾{ Îlbc Buæi Îles óä¶ qu«¶ ói¶l hp¬ ã× ÎlÕ ? ªlõ« ¸lÝ BCµ : - ¼uï¶ cøu ¶ã{êi ? r{u ®éi ¾i¶l ¬õ¶ã Lì ¶gi : - ªlÕ Îl× l«y hS¬. ¸lb¶ã clCu vp o{ µlô, o{ ¬Óu cè¶ã BÞ¶l ã©y lʶ víi óä¶ Bg. ªlõ« ¸lÝ lí¶ lë Îlbc ¶ãù« ÎiÕ¶ hT¶. ¸lM¶ã ó«s h©u l«i ¶ã{êi B∙ qu« ¬ÆÎ ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ vp ÎLa¶ã ÎlÊy l׶l óg¶ã cñ« ÎT¶ qu©¶ Cµ lËu Låi. ªlõ« ¸lÝ Îlbc ¶ãù« µlg¶ã ¶{íc B¹i ÎiÕ¶ hT¶. ÷ãle µlÝ« o«u cg ÎiÕ¶ã vg ¶ãù« µli Îíi, ÎT¶ qu©¶ Cµ lËu qu«y BÇu h¹i ¶l׶ ÎlÊy ¬éÎ óg¶ã ¶ã{êi Îõ ÎLT¶ ¶ãù« ¶lny hT¶ ¶l{ cs¶ cli¬ B¹i óp¶ã ó«y Îíi. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 9. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -296- Y oî l∙i ¬b« Îl«¶l B¹i B«s BÞ¶l clЬ ¶ã{êi Bg hp¬ Bai. ÷ãê B©u ªlõ« ¸lÝ v{m¶ Ϋy c{íµ hÊy cC¶ B«s, ¶ã{êi B∙ ¶lny Îíi ÎT¶ qu«¶ ¶ä Ϋy ÎLCi Biɬ hua¶ yÕu luyÖÎ o«u h{¶ã y ¬iÖ¶ã quCÎ hí¶ : - ¼uï¶ oï¶ã l«y ¬uï¶ clÕÎ ? ªlÊy o«u h{¶ã ÎT ÎCi vp B«u ¶løc va cè¶ã ÎT¶ qu«¶ ¶ä ¬uï¶ µln¶ klC¶ã. ÷l{¶ã Ϋy cl©¶ kla¶ã o«s cö Bé¶ã B{îc. ªlõ« ¸lÝ h¹i lái : - ¼i ¬uï¶ clÕÎ l«y ¬uï¶ oï¶ã ? ÷gi ¬«u ! ªT¶ qu«¶ ¶ä ãiä¶ã Lu¶ oî ¶gi : - Xi¶..... xi¶ B¹i v{m¶ã xC cls ! ªlõ« ¸lÝ ¶gi : - ¼i µlni L« hÖ¶l cls Béi xe Îè ¶ãõ¶ã h¹i ¶ã«y. ªT¶ qu«¶ qu©¶ Bp¶l µlni ¶ãle hêi L« hÖ¶l. rbc Êy, vî clå¶ã Quy ª©¶ ªlô võ« µlg¶ã Îíi. ÷¨¬ ÎlÇy ÎLß LbÎ klÝ ãiíi L« xa¶ã vps Béi qu«¶ ói¶l clЬ ãiÕÎ hs¹¶ x¹. ªls¹Î ÎiT¶ ªlõ« ¸lÝ dù BÞ¶l ¶l©¶ hbc ÎLêi Îïi óSΠе ÎT¶ qu«¶ clØ luy Béi Cµ lËu csi xe Îè cñ« y hs¹¶ Bn víi óä¶ Cµ Îni µlÝ« ÎL{íc. ÷ãê B©u vî clå¶ã Quy ª©¶ ªlô L« Ϋy BC¶l ÎL{íc hp¬ hs¹¶ óä¶ Cµ lËu. ªlÕ hp kÕ ls¹cl cñ« ªlõ« ¸lÝ kla¶ã o«s Îli lp¶l B{îc. rs ¶ã¹i ¶lg¬ ªæ ªLä¶ã ªlä óÞ qu«¶ ói¶l clЬ ãiÕÎ óõ« ÎLs¶ã hbc lç¶ hs¹¶, ªlõ« ¸lÝ véi c{íµ hÊy l«i cliÕc ób« hí¶ xa¶ã Îíi c¹¶l xe Låi hí¶ ÎiÕ¶ã ãäi : - ªæ Îlbc Îlbc, clCu hp ViT¶ ªlõ« ¸lÝ B©y ? ªæ ªLä¶ã ªlä ¬m ¬p¶ã ¶l{ hp ¶»¬ ¬T. ªiÕµ Îles Bg, ªlõ« ¸lÝ h¹i ÎiÕ¶ hT¶ cøu ¸lu A¶ Quïc, ÷ãôy Ï«s L« klái xe Îè. ÷lN¶ã ¶ã{êi Bg BÒu hp vâ Î{í¶ã ãipu ki¶l ¶ãliÖ¬ cliÕ¶ BÊu, Îuy Îuæi B∙ ãip, ¶l{¶ã vÓ¶ c߶ «¶l µls¶ã låi x{«, c{íµ hua¶ klÝ ãiíi cñ« óä¶ qu«¶ ói¶l Låi clЬ ãiÕÎ hs¹¶ x¹ vp µlC xe Îè BÉ cøu ¶ã{êi klCc. Kla¶ã ó«s h©u lm¶ ÎL¨¬ cCi xe Îè BÒu óÞ µlC vì Ϋ¶ Îp¶l, lm¶ ÎL¨¬ lps kiÖÎ B{îc ÎlsCÎ ¶¹¶. ªLs¶ã Bg ¶lN¶ã Îè ¶l©¶ Bg cg ¬Êy clôc ¶ã{êi hp ó¹¶ cò " ¾m¶ ªa¶" óé l¹ cñ« ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶. Ïä ¶ãle ¶gi ¶ã{êi BÕ¶ cøu hp ca¶ã Îö cñ« ViT¶ §¹i ¾sCi BÒu µlʶ klëi va cè¶ã clЬ ãiÕÎ óä¶ qu«¶ ói¶l ÎlÊÎ hi¶l óCÎ h¹c, Låi cl¹y cn vÒ µlÝ« ÎL{íc. rbc Êy ÎiÒ¶ Béi qu«¶ ói¶l cò¶ã µlCÎ liÖ¶ B{ê¶ã hïi µlÝ« ÎL{íc óÞ óä¶ ¾m¶ §a¶ã hÊy BC hí¶ clƶ ¶ã«¶ã, kla¶ã ÎlÉ Îla¶ã lp¶l B{îc. ªlÕ hp ÎiÒ¶ Béi vp lËu Béi cñ« qu©¶ ¼i¶l BÒu B¹i hs¹¶. ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy óé Béi qu«¶ ói¶l Îuy B∙ hs¹¶ x¹ kla¶ã Îlp¶l lp¶ã ¶ãò, ¶l{¶ã ¶l©¶ oï cñ« clb¶ã ¶liÒu ãʵ ¬Êy hǶ óä¶ c{ê¶ã B¹s, ¶Õu BÌ Ðµ quC, óSÎ óuéc clb¶ã µlni ÎlÝ ¬¹¶ã, hbc óÊy ãiê ¶ã¨¶ cn¶ o«s ¶æi? ¾uy Îݶl xs¶ã clp¶ã óá l«i cliÕc ób« xuï¶ã ãië ki¶l ca¶ã L«, cl¹y ÎLT¶ cCc xe cluyɶ v˶ ¬éÎ ¬¹cl cl¹y ÎlM¶ã lm¶ dƬ B{ê¶ã, ÎlÊy ÎT¶ ªlñy Îæ¶ã ói¶l c{ìi ¶ãù« B«¶ã ¬b« B«s clØ luy cCc ói¶l oÜ ÎCc cliÕ¶. ªlõ« ¸lÝ véi xa¶ã hT¶ v{m¶ v«i BÈy ¶ã∙ hiÒ¶ l«i ÎT¶ hݶl Bø¶ã L« ¶ã¨¶ cn¶. Råi clp¶ã ¶lny hT¶ h{¶ã ¶ãù«, clç µlÝ« o«u cñ« ªlñy Îæ¶ã ói¶l. ªT¶ Î{í¶ã h∙¶l Bg qu«y B«s h¹i clЬ, clp¶ã ãim Ϋy c{íµ hÊy Îl«¶l B«s Bg. ÷ãê B©u ÎT¶ ¶py vâ ¶ãlÖ klC ÎluǶ Îlôc, hé¶ ¬éÎ v߶ã xuï¶ã BÊÎ kla¶ã BÉ cls ªlõ« ¸lÝ ¶S¬ B{îc cæ Ϋy. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 10. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -297- ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ: "Kla¶ã ¶ãê ÎLs¶ã Béi qu«¶ ói¶l h¹i cg ¶ã{êi ãiái ¶l{ vËy"! Võ« ¶ãlÜ clp¶ã võ« ¬gc Îbi hÊy ¬Êy qu©¶ cê ¶Ð¬ hua¶. ªlñy Îæ¶ã ói¶l dè¶ã B«s ã¹Î B{îc lÕÎ, ªlõ« ¸lÝ ¶gi : - ¸g ãiái a¶ã ã¹Î ¶N« xe¬ ! ÷gi xs¶ã clp¶ã dè¶ã l«i ¶lg¶ Ϋy ¶Ð¬ ¬éÎ hbc 27 qu©¶ cê cli« hp¬ 3 Îïµ ÎLT¶, d{íi vp ãiN«, ¬çi Îïµ cli« hp¬ clݶ qu©¶, Bå¶ã Îlêi µli Îíi. Dè hp vâ h©¬ c«s Îlñ cò¶ã klg óÒ ã¹Î lÕÎ óÊy ¶liTu qu©¶ cê. ªlñy Îæ¶ã ói¶l Îuy vâ ¶ãlÖ c«s c{ê¶ã ¶l{¶ã ÎLC¶l o«s ¶æi Îlñ µlCµ " ¼∙¶ ÎliT¶ ls« vò" ( ¼{« ls« BÇy ÎLêi) ÎuyÖÎ kü C¬ klÝ cñ« ªlõ« ¸lÝ. ¸lØ ¶ãle ÎlÊy hsn¶ã xsn¶ã ¬éÎ ÎiÕ¶ã, ÎL{íc lÕÎ Îl«¶l B«s Lmi xuï¶ã, o«u Bg kluûu cl©¶, h{¶ã vp v«i, ¬SÎ cC cl©¶ BÒu óÞ ¶Ð¬ ÎLb¶ã ¶T¶ ªlñy Îæ¶ã ói¶l µlni quú ¶ã«y hua¶ ÎL{íc ¬ÆÎ ªlõ« ¸lÝ. ÷ø« Bè« ¶ö« ãiÔu, ªlõ« ¸lÝ ¶gi : - ª{í¶ã qu©¶ B« hÔ quC, Îai B©u dC¬ ¶l˶ ! ¸lp¶ã võ« c{êi võ« ¶S¬ Ϋy ªlñy Îæ¶ã ói¶l dËy. Gi˶ quC ÎT¶ Îæ¶ã ói¶l ¶l»¬ ¶ãùc ªlõ« ¸lÝ Bʬ hua¶ ¬éÎ cCi, ÎlÕ ¬¹¶l ¶l{ vò ó∙s. ªlõ« ¸lÝ c{êi ¶gi : - ªlai Îai BÉ a¶ã Bʬ ¬éÎ cCi cls klái Îøc ¶lÐ ? ÷ãê B©u qun Bʬ ÎLb¶ã ¶ãùc clp¶ã ¶l{ hp Bʬ µlni óa¶ã ã߶ vËy, kla¶ã ÎlÊy clp¶ã µln¶ ø¶ã ã× cn. V˶ ¶éi cé¶ã, ªlõ« ¸lÝ Îu¶ã ¬¹¶l ÎT¶ Îæ¶ã ói¶l hT¶ ÎLêi ¶l{ diÒu BøÎ d©y ó«y ÎlM¶ã Bi. ¸Cc qu«¶ ói¶l BÒu hí¶ ÎiÕ¶ã kTu h«. ®Þ Îu¶ã hT¶ c«s ¶l{ vËy clSc ÎlÕ ¶ps cò¶ã clÕÎ. ªlñy Îæ¶ã ói¶l Bp¶l ¶lS¬ ¶ãliÒ¶ ¬SÎ h¹i. ÷ãê B©u hbc y Lmi xuï¶ã cg ¶ã{êi cl׫ Ϋy Bì hua¶, y ¬ë ¬SÎ L« ¶l׶ ¬íi ÎlÊy vÓ¶ hp clp¶ã ÎliÕu ¶iT¶ Îl{ oi¶l võ« Îu¶ã ¬×¶l hT¶. Y ¬íi l«y ¶ã{êi Ϋ vâ ¶ãlÖ ãiái ãʵ ¬×¶l ÎL¨¬ hǶ, ¶«y B∙ häÎ vps Ϋy ¶ã{êi Îl× oï¶ã clÕÎ cò¶ã Îèy ¶ã{êi quyÕÎ BÞ¶l. ÷T¶ y ¶»¬ yT¶ kla¶ã klC¶ã cù clbÎ ¶ps. ªlõ« ¸lÝ ¶gi : - ¤¶ã l¹ hÞ¶l cls Îsp¶ ÎlÉ qu«¶ ói¶l µlni óá klÝ ãiíi lÕÎ Îl× Îai oH Îl« cls a¶ã klái clÕÎ. ªlñy Îæ¶ã ói¶l ¶ãlÜ :" ¾ï ói¶l h{m¶ã ¶py qu«¶ ÎLä¶ã hS¬ ¶Õu óÞ óä¶ ãiÆc c{íµ lÕÎ, Ϋ óÞ Îö Îéi hiÒ¶. §»¶ã ¶ps cò¶ã clÕÎ lp ÎÊÎ µlni clÞu hôy y hp¬ cli ? " ÷ãlÜ Bs¹¶, y dâ¶ã d¹c ¶gi : - ¼i ¬uï¶ ãiÕÎ Îl× cø viÖc ãiÕÎ lp ÎÊÎ µlni ¶gi ¶liÒu hp¬ cli ? ªlõ« ¸lÝ ¬Ø¬ c{êi, dè¶ã oøc Îu¶ã ¬¹¶l ªlñy Îæ¶ã ói¶l hT¶ ÎLêi kli Lmi xuï¶ã clp¶ã h¹i L« Ϋy Bì. ®Þ Îu¶ã 3 hǶ hiÒ¶ ªlñy Îæ¶ã ói¶l clÞu kla¶ã ¶æi, ¶ãí ¶ãȶ kla¶ã óiÕÎ ã× cn. ªlõ« ¸lÝ ¶gi : - ÷Õu a¶ã kla¶ã clÞu L« hÞ¶l, a¶ã µlni clÕÎ hiÒ¶ vp óé l¹ cñ« a¶ã cò¶ã kla¶ã ÎlÉ oï¶ã B{îc, ¶l{ vËy a¶ã clÞu lp¶ã cg µlni lm¶ kla¶ã ? ªlñy Îæ¶ã ói¶l ÎlÊy vËy, clØ cg cs¶ B{ê¶ã Bg hp oï¶ã Îlai ! ÷ãlÜ y hiÒ¶ ãËÎ BÇu. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 11. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -298- ªlõ« ¸lÝ c{êi ¶gi : - ªlÕ ¬íi µlni clí ! Kt Îløc Îlêi ¬íi hp lps kiÖÎ ! §Þ¶l ÎlǶ xs¶ã, ªlñy Îæ¶ã ói¶l ãäi ó« viT¶ µlg Î{í¶ã h¹i. ÷ãle ¶gi BÇu lp¶ã qu©¶ ãiÆc, cn ó« µlg Î{í¶ã BÒu oî l∙i óiÕ¶ oSc ¬ÆÎ. ¼éÎ viT¶ µlg Î{í¶ã ¶gi : - ¤¶ã l{ë¶ã héc cñ« vu« ¬p h¹i óÊÎ ÎLu¶ã óÊÎ... ¸l{« ¶gi døÎ hêi, y B∙ óÞ ªlõ« ¸lÝ ¶Ð¬ xuï¶ã BÊÎ, clÕÎ ãiÊc Îøc Îl×. ¸ß¶ l«i µlg Î{í¶ã ¶ä véi Bæi ãiä¶ã ¶ã«y ¶gi L»¶ã : - Ϲ Î{í¶ã xi¶ Îu©¶ hÞ¶l cñ« Îæ¶ã Îä«. ªlñy Îæ¶ã ói¶l ¶gi : - Ϲ hÞ¶l ¶ãõ¶ã cliÕ¶ ¶ã«y. ªlõ« ¸lÝ cò¶ã l¹ hÞ¶l cls óä¶ ãiÆc Bõ¶ã clЬ ãiÕÎ ¶N«. D{íi C¶l Buïc hö« clgi häi cn l«i óT¶ BÒu Bø¶ã i¬ clê hÖ¶l. ®ç¶ã ÎlÊy ¶¨¬ ¶ã{êi c{ìi ¶ãù« xa¶ã vps ÎLs¶ã BC¬ qu©¶ ói¶l clЬ ãiÕÎ hs¹¶ x¹ vp ¬ë Îu¶ã cCc l߬ L« xe¬, ÎlÊy vp¶ã ó¹c h{m¶ã Îlùc hiÒ¶ BÉ yT¶ L« ¬éÎ óT¶ kla¶ã hÊy. ¸Cc qu«¶ ói¶l ÎlÊy lä lè¶ã ¬¹¶l kla¶ã «i dC¬ cn¶ ÎLë cn. Kli lä Îíi ãǶ ªlõ« ¸lÝ ¬íi ¶l˶ L« hp vî clå¶ã Quy ª©¶ ªlô vp ó« ¶ã{êi ¬a¶ Bå, hiÒ¶ hí¶ ÎiÕ¶ã kTu ãäi : - ÷lÞ o{ luy¶l vp o{ ÎÈu B«¶ã Î׬ kiÕ¬ ã× Bg ? Quy ª©¶ ªlô clØ ó« cCi ¶lb¶ ¶lny B∙ BÕ¶ c¹¶l ªlñy Îæ¶ã ói¶l Îb¬ ¶ã«y hÊy lS¶, ªlñy Îæ¶ã ói¶l oî l∙i Îs«¶ ÎLC¶l ¶l{¶ã Îl©¶ Îlñ cñ« Quy ª©¶ ªlô quC ¶l«¶l kla¶ã ÎlÉ ¶ps cøu v∙¶ B{îc. ÏS¶ lÕÎ oøc vè¶ã vÓy cò¶ã kla¶ã o«s ÎlsCÎ klái. Quy ª©¶ ªlô quCÎ lái : - Plôc ri¶l ªlñ ¤ Ïsp¶ cñ« ¼∙ §ïc Plñ ÎiÕ¶ cu¶ã BÉ ë B©u ? ªlñy Îæ¶ã ói¶l BCµ : - ¼∙ §ïc Plñ ÎlÊy clb¶ã Îai Cµ Îni ¶liÒu xe cé Bi clˬ cls ¶T¶ µlCi ¶ã{êi klCc Be¬ vps ki¶l Låi. Quy ª©¶ ªlô lái: - ¸g ÎlËÎ kla¶ã ? ªlñy Îæ¶ã ói¶l BCµ : - ÏiÖ¶ ãiê cn Îݶl ¬¹¶ã Îai ë ÎLs¶ã Ϋy a¶ã, Îai ¶gi dïi BÉ ¬«¶ã hÊy cCi clÕÎ l«y o«s? ®iÕÎ ÎT¶ Îæ¶ã ói¶l ¶gi ÎlËÎ, Quy ª©¶ ªlô hiÒ¶ quCÎ hí¶ : - ÷Õu Ϋ BiÒu ÎL« ¬i ¶gi dïi Ϋ oH qu«y ÎLë h¹i ãiÕÎ clÕÎ ¬i ¶ã«y. QuCÎ ÎlCs xs¶ã Quy ª©¶ ªlô qu«y h¹i ¶gi víi vî L»¶ã: - ¸lb¶ã Ϋ Bi Îlai! ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 12. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -299- Quy ÷lÞ ÷{m¶ã Ϋy ½¬ cs¶ ÎLs¶ã h߶ã óuå¶ óùc, ÎlÊy clå¶ã óns Bi hiÒ¶ ãim Ϋy L« BC¶l ¶ã∙ ¬Êy ÎT¶ ói¶l cn¶ B{ê¶ã Låi cè¶ã ó« ¬a¶ Bå Îles B{ê¶ã cl¹y ÎlM¶ã vÒ µlÝ« ÎL{íc. ®iÕÎ vî clå¶ã Quy ª©¶ ªlô kla¶ã {« ã× ¬×¶l, ªlõ« ¸lÝ Îõ BÇu clÝ cuïi kla¶ã ¶gi ¶ö« hêi, clê lä Bi ¬íi hT¶ ÎiÕ¶ã lái ªlñy ªæ¶ã ®i¶l L»¶ã : - Ïä kiÕ¬ ¬a¶ Îluïc ã× Bg ? ªlñy Îæ¶ã ói¶l BCµ : - GǶ B©y, d©¶ Îضl A¶ Ïuy vps Lõ¶ã o©u kiÕ¬ B{îc ¬éÎ cñ Plôc ri¶l cg ÎLT¶ 2.000 ¶¨¬. §å¶ã Îlêi ªLiÕÎ §a¶ã h¹i cg ¶ã{êi Bps B{îc ¬éÎ cñ Ïp ªlñ ¤ l׶l ¶ã{êi. Ï«i ¬a¶ Îluïc quý ãiC Êy ¶ãl׶ ¶¨¬ ¬íi cg ¬éÎ. Qu«¶ Îæ¶ã §ïc Plô¶ã D{m¶ã ¼∙ ¾Ü A¶l l«y Îi¶, hiÒ¶ o«i ¶l« h¹i ¶ö« ¬u« ¶ö« c{íµ ¬«¶ã vÒ, ãi«s cls d{îc o{ clÕ Îlp¶l 20 viT¶ Plôc ri¶lªlñ ¤ Ïsp¶ vp c߶ µlïi lîµ cn óéÎ ÎL©¶ cl©u cè¶ã cCc vÞ Îluïc quý ãiC klCc. ¸lØ ÎiÒ¶ Îluïc µlô ÎlT¬ vps clÕ cò¶ã Îï¶ BÕ¶ l«i ó« v¹¶ h¹¶ã ó¹c. ¸luyÖ¶ ¶py B∙ clʶ Bé¶ã cn ¬iÒ¶ Gi«¶ã ÷«¬ «i cò¶ã óiÕÎ cn. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ¸lM¶ã l«y l«i lsp¶ Bg dè¶ã BÉ hp¬ ã× ? ªlñy Îæ¶ã ói¶l BCµ : - ªai kla¶ã B{îc Lâ hS¬ clØ ¶ãle ¶ã{êi Ϋ ¶gi l«i Îlø lsp¶ Êy cg ÎlÉ cni Îö låi oi¶l. ÷ã{êi yÕu Buïi clØ dè¶ã ¬éÎ lsp¶ hp kiÕ¶ liÖu ¶ã«y. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ :" ªlns ¶ps !§ø« cs¶ duy ¶lÊÎ cñ« ¶lÞ o{ luy¶l B«u ï¬ ¬∙i kla¶ã o«s clN« klái, cls ¶T¶ «¶l Ϋ ¬íi cǶ kiÕ¬ lsp¶ Îluïc clN« óÖ¶l cls Îl»¶ã ¶lá Bg". ÷ãlÜ xs¶ã clp¶ã h¹i lái : - ¼∙ §ïc Plñ Be¬ cu¶ã ÎiÕ¶ cls ¶lp vu« { ? ªlñy Îæ¶ã ói¶l BCµ : - V©¶ã, Îls¹Î ÎiT¶ a¶ã Ϋ ¶lê Îai Be¬ cu¶ã ÎiÕ¶ lé, ¶l{¶ã o«u ÎlÊy Îai µlni Cµ Îni ¶liÒu xe Bi clˬ vp lm¶ ¶N« clb¶ã Îai cg Cµ ãini Îè µl¹¬ kla¶ã B{îc lT¶ hS¬. ÷T¶ a¶ã Ϋ µlni ¬{í¶ Îæ¶ã ÎiTu BÇu clñ ÎiTu côc Vܶl ªlS¶ã ë Ki¬ ri¶l lé Îï¶ã oï Îluïc Bg vps ki¶l. rp ¶ã{êi ÎïÎ óô¶ã, ªlõ« ¸lÝ clØ ¬s¶ã ÷lÞ o{ luy¶l c{íµ B{îc oï Îluïc BÉ clN« klái cls Îl»¶ã ¶lá, ¶T¶ véi lái : - ªæ¶ã ÎiTu BÇu klëi lp¶l B{îc ó«s h©u Låi ? ªlñy Îæ¶ã ói¶l BCµ : - Ïä klëi lp¶l cè¶ã ¬éÎ ¶ãpy víi clb¶ã Îai ¶l{¶ã óä¶ lä ÝÎ ¶ã{êi, lp¶l hý h¹i ÝÎ ¶T¶ Bi ¶l«¶l lm¶ clb¶ã Îai ¶liÒu. ¸g hH ó©y ãiê lä Bi ÎL{íc clb¶ã Îai 9 ¶ãpy B{ê¶ã Låi. rbc Êy, ªæ ªLä¶ã ªlä, ¸lu A¶ Quïc, ÷ãôy Ϲs, r« §¹i ¸«¶ cè¶ã cCc óé l¹ cò cñ« ViT¶ §¹i ¾sCi BÒu BÕ¶ Îl¨¬ lái vp clps ªlõ« ¸lÝ. Ai ¶Êy ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ B∙ ÎL{ë¶ã Îlp¶l vp «¶l Îuʶ ¶l{ vËy, ÎlT¬ vâ ¶ãlÖ c«s c{ê¶ã, clØ luy cliÕ¶ ÎL˶ kla¶ã klCc ViT¶ §¹i ¾sCi Îl× BÒu ¬õ¶ã ÎlǬ. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 13. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -300- ªlõ« ¸lÝ lái ¬äi ¶ã{êi ιi o«s óÞ óSÎ ¶l{ vËy ? ªæ ªLä¶ã ªlä kÉ cls clp¶ã ¶ãle, Îl× L« ¶¨¬ ¶ä kli cCc ó¹¶ lNu " ¾m¶ ªa¶ " Îô läµ ë ¶bi r∙s ÷l«, óÞ qu©¶ ¼i¶l BéÎ kÝcl, ¬«y B« oï «¶l e¬ B∙ ãini ÎC¶ Îõ ÎL{íc ¶T¶ Îæ¶ l¹i LÊÎ ÝÎ. ¸lØ cg ø¶ã ªß¶ã óÞ Îö ÎL˶ Îlai. ªæ ªLä¶ã ªlä cè¶ã cCc «¶l e¬ ÎlsCÎ liɬ cn. ¾«u ¬äi ¶ã{êi h¹i Îô läµ ¬éÎ ¶mi. ªlÊy ÎliT¶ l¹ B¹i hs¹¶, clC¶l ÎLÞ Îlïi ¶CÎ, ªæ ªLä¶ã ªlä Îô cCc «¶l lps ë Ïspi ÷«¬ vp rç ®Sc cluȶ óÞ klëi ¶ãlÜ« µln¶ h¹i ÎLiÒu B׶l. ÷ãê B©u, ªæ¶ã Bïc Plô¶ã D{m¶ã ¼∙ ¾Ü A¶l B{îc Îi¶ ¬ËÎ, cö B¹i ói¶l BÕ¶ BC¶l µlC. RbÎ cuéc cCc ¶l©¶ vËÎ clñ yÕu BÒu óÞ óSÎ vp B{îc Cµ ãini hT¶ ÎLiÒu BÉ xö ÎLn¬. ªlËÎ ¬«y ¬S¶ cls ¬äi ¶ã{êi, ÎLêi x«¶l du¶ã Lñi ãƵ ªlõ« ¸lÝ ¶mi B©y. KÉ cluyÖ¶ xs¶ã «i ¶Êy BÒu võ« ¬õ¶ã võ« Bi. ÷ãle ¶gi ªlõ« ¸lÝ hiT¶ h¹c víi ¾Ê¬ V{m¶ã, ªæ ªLä¶ã ªlä hiÒ¶ ¶gi: - ViT¶ ca¶ã Îö, ë B©y cg l«i ¶lg¬ B¹s ÎÆc vp qu«¶ ói¶l quy µlôc BÒu kݶl ÎLä¶ã ca¶ã Îö, ca¶ã Îö l∙y ι¬ ls∙¶ cluyÕ¶ hT¶ ki¶l, ë h¹i B©y clضl Bï¶ h¹i ¶lg¬ lns Îlñ ¶py ¶lÐ ? ªlõ« ¸lÝ ¬õ¶ã ¶gi : - ªæ Îlbc Îlbc ¶gi LÊÎ µlni. ÷l©¶ cg LÊÎ ¶liÒu «¶l lè¶ã lps kiÖÎ ë B©y, cli ó»¶ã clb¶ã Ϋ hp¬ hí¶ ¬éÎ µle¶, kiÕ¬ ¬éÎ Biɬ ÎlÝcl lîµ BÉ quǶ lps quy Îô. ªæ ªLä¶ã ªlä vç Bèi ¶gi : - Ï«y hS¬, clb¶ã Ϋ hÊy ¶bi ªlCi ¾m¶ hp¬ om oë ¶lÐ ? ªlõ« ¸lÝ BCµ : - ÷bi ªlCi ¾m¶ Bø¶ã BÇu ¶ãò ¶l¹c vp cò¶ã hp ¶mi h˵ ÎL¹i ÎïÎ ¶løÎ. ¸lp¶ã hiÒ¶ l¹ hÞ¶l cls ¬äi ¶ã{êi ¶lÆÎ ¶l¹¶l ¶lN¶ã cl©u óCu võ« Lmi Lni LCc Låi hÊy 20 v¹¶ h¹¶ã ó¹c ÎL«s cls cCc ÎL¹i B¹s ÎÆc ¾m¶ §a¶ã vp ®«¶ã ªl«¶l ªLbc. ¸lN Ïå¶ã riÔu cò¶ã B{îc cli« ¶¨¬ ¶ãl׶ h¹¶ã. ¸lp¶ã h¹i hÊy 20 v¹¶ h¹¶ã ó¹c ÎiÒ¶ ói¶l h{m¶ã cli« cls cCc qu«¶ BÇu lp¶ã. rbc Êy, «i cò¶ã ls«¶ la vui ¬õ¶ã. ªlõ« ¸lÝ h¹i o«i ¬äi ¶ã{êi Bi klSµ ¶mi B{« Îi¶, lѶ lß cCc «¶l lè¶ã clÝ oÜ vps ¶ãpy ÎÕÎ ªLu¶ã ªlu BÕ¶ ¶bi ªlCi ¾m¶ léi läµ, Låi clp¶ã L« hÖ¶l cls ªæ ªLä¶ã ªlä vp ¬äi ¶ã{êi cè¶ã ªlñy Îæ¶ã ói¶l dÓ¶ cCc qu«¶ ói¶l lp¶ã BÕ¶ ¶lN¶ã vè¶ã ls«¶ã vu liɬ ÎLë x©y dù¶ã om¶ ÎL¹i BÒ ë ι¬. ªlÕ hp 1 v¹¶ ói¶l ¬∙ cñ« ¼∙ ¾Ü A¶l ¬ÊÎ lÕÎ o¹cl vp lm¶ 200 v¹¶ h¹¶ã ó¹c ÎiÒ¶ h{m¶ã kla¶ã c߶ ¶N«. ªõ Îضl ¾m¶ §a¶ã cls clÝ Ki¶l §a BÒu clʶ Bé¶ã. ¸lê BÕ¶ kli ¼∙ ¾Ü A¶l dÓ¶ B¹i ói¶l BÕ¶ ÎLuy ÎiÔu Îl× kla¶ã c߶ ¬éÎ l׶l óg¶ã B¹s ÎÆc ¶ps ¶N«. ÷l{ vËy qu«¶ ói¶l óiÕÎ ¶mi ¶ps ¬p ÎLuy ÎiÔu ? ÷ãpy ÎÕÎ ªLu¶ã ªlu oSµ Îíi, cCc clè« cliÒ¶, ¬iÕu hƶã ÎLT¶ Bضl ¶bi ªlCi ¾m¶ BÇu cg ¬Êy vÞ «¶l lè¶ã lps kiÖÎ Îíi ÎLb ¶ãô, BÉ clê Bîi ¶ãpy B¹i léi quǶ lè¶ã. ¾C¶ã Îi¶l o{m¶ã ¶ãpy ªÕÎ ªLu¶ã ªlu, cl{ «¶l lè¶ã Îô läµ ÎLT¶ Îlu¶ã hò¶ã ªl¹cl Kݶl ÎLT¶ ¶bi ªlCi ¾m¶. ÷mi Bg hp ¬éÎ qun¶ã ÎL{ê¶ã ÎLT¶ ¶Ò¶ BC ó»¶ã µlM¶ã, Lé¶ã ¬Êy ¬Óu. ÷ã{êi Ϋ Bå¶ ¶ãpy x{« cg c«s Ψ¶ã ãin¶ã ki¶l, ÎLT¶ ¶bi cg klSc ki¶l ki¬ c{m¶ã clN Îs ó»¶ã cCi BÊu, ¶ÐÎ óbÎ LÊÎ cæ kݶl. ÷lN¶ã ¶ã{êi Îíi läµ la¬ Bg, ¶ãspi ªlõ« ¸lÝ,ªl«¶l ªl«¶l, clp¶ã ¸©¬ vp Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni L«, c߶ cg óä¶ cùu óé l¹ cñ« ViT¶ §¹i ¾sCi, ¶lg¬ Ki¬ rs¶ã ®«¶ã ¶l{ ªiTu ¸a¶ã rÔ, ªiTu UyT¶ ÷li, r« r˵ ÷l{, ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 14. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -301- ¶lg¬ ªl«¶l ªLbc ®«¶ã ¶l{ :ªL׶l ªl«¶l ªLbc, A ¸lݶ v.v, ¶lg¬ B¹s ÎÆc ¾m¶ §a¶ã ¶l{ : ¾« ªliT¶ Qun¶ã, §p¬ V¨¶ rý v.v, ¶lg¬ rs¶ã Du ó«¶ã Vi¶l ªlCi vp óé l¹, o«u cè¶ã hp ªl˵ rùc §¹i ¾{, ªlÊÎ ªl˵ ÷lÞ §ns ¸lñ, ¶lg¬ «¶l lè¶ã B{îc ªlõ« ¸lÝ cøu ÎlsCÎ vp cCc qu«¶ ói¶l ¶lp ¼i¶l BÇu lp¶ã. rbc Êy ¬ÆÎ ÎLêi ¬äc Bѵ BH h¹ Îl{ê¶ã, cl{ «¶l lè¶ã BÒu vç Ϋy ls«¶ la c« ¶ãîi. Xe¬ xs¶ã ¬äi BÒu qu«y ÎL߶ ¶ãåi xuï¶ã. rbc ¶py vÕÎ Îl{m¶ã B∙ hp¶l ¬¹¶l, ¾« ªliT¶ Qun¶ã hp BÞ« clñ ( ¶ã{êi Îضl ¾m¶ §a¶ã) Bp¶l µlni Bø¶ã hT¶ ¶gi ÎL{íc : - ¸Cc vÞ B¹i c« l¹ cï ÎÖ Îضl, clb¶ã Îai ÎiÕµ B∙i kla¶ã B{îc clu BCs xi¶ Îlø hçi ! ÷gi xs¶ã, y clSµ Ϋy clps xu¶ã qu«¶l. QuǶ lè¶ã BÒu hT¶ ÎiÕ¶ã kliT¬ ι, ¾« ªliT¶ Qun¶ã h¹i ¶gi : - §Ö hp ¶ã{êi Îla hç, ¶ãu oi kla¶ã óiÕÎ ã×, ó©y ãiê xi¶ ¬êi ªL׶l ªl«¶l ªLbc ÎiÒ¶ óïi L« ¶gi cluyÖ¶. Ï«i ¶ã{êi ÎL{íc ki« hp kt BÞcl ¶l{¶ã Îõ la¬ ÎL«¶l BÊu ¬éÎ ÎL˶ clÝ Îö BÕ¶ ãiê, v× µlôc Îpi ¶l«u, ó©y ãiê cn l«i ÎLë Îlp¶l ó¹¶ clÝ Îl©¶. ªL׶l ªl«¶l ªLbc cn c{êi Bø¶ã dËy ¶gi : - ¸lb¶ã Ϋ, cCc ó¹¶ vâ h©¬ B©y x{« ki« B∙ Îô läµ ÎLT¶ ¶bi ªlCi ¾m¶ ¶py, ¶l{¶ã oï ¶ã{êi ÝÎ lm¶ ¶ãpy la¬ ¶«y. ÷gi L« Îl× ÎlËÎ ¬Ø« ¬«i! X{« ki« clb¶ã Ϋ BÕ¶ B©y hp¬ ã× ? rbc óÊy ãiê ¬ôc BÝcl cñ« óuæi läµ hp clb¶ã Ϋ cli« L«¶l ãiíi, ÎiÒ¶ ó¹c Ϋ¶ã vËÎ, hÊy c{íµ cñ« ¶ã{êi ! QuǶ lè¶ã BÒu c{êi Lé ¬éÎ låi, ªL׶l ªl«¶l ªLbc h¹i ¶gi ÎiÕµ : - rǶ ¶py cg LÊÎ ¶liÒu ó¹¶ «¶l lè¶ã lps kiÖÎ ãiC h©¬. ¸lb¶ã Ϋ kla¶ã B{îc ¶lSc ¶lë BÕ¶ ¶lN¶ã ÎLß ÎLé¬ c{íµ Êy. ®©y ãiê ÎliT¶ l¹ B¹i hs¹¶, hbc ¶py hp cm léi Îïi cls cCc clÝ oÜ Îlp¶l Îl©¶ h˵ ¶ãliÖµ. Ïa¶ qu©¶ va B¹s, cCc qu«¶ h¹i BÒu Îl«¬ a, qu©¶ ¼∙¶ ªl«¶l hbc ¶ps cò¶ã ¬uï¶ x©¬ µl¹¬ óiT¶ ãiíi, kliÕ¶ d©¶ clb¶ã clÞu klæ oë. ¸ls ¶T¶ «¶l e¬ clb¶ã Ϋ ¬íi óSÎ óuéc µlni cl¹y hT¶ cs¶ B{ê¶ã Îp ¶py. ®©y ãiê clb¶ã Ϋ Îl{m¶ã ¶ãlÞ ÎlÕ ¶ps BÉ Î¹s ¶T¶ ¬éÎ où ¶ãliÖµ hí¶ ¬íi klái læ ÎlѶ víi Bêi! ¼äi ¶ã{êi BÒu µlʶ clʶ vç Ϋy kle¶ ¶ãîi, ªL׶l ªl«¶l ªLbc h¹i ¶gi: - ¸Cc ó¹¶ Îíi dù léi BÒu hp ó»¶ã lNu clÝ Îl©¶ cn. ®©y ãiê clb¶ã Ϋ cSÎ ¬Cu ¨¶ ÎlÒ, BÉ o«u ¶py ls¹¶ ¶¹¶ cøu ãibµ hÓ¶ ¶l«u ¬p cè¶ã ¬{u Bå B¹i où. ÷Õu «i Îl«¬ ¬èi µlb quý µln¶ «¶l e¬ l«y Îl«¬ oï¶ã oî clÕÎ, Îù Î{ hîi oH óÞ Îsp¶ ÎlÉ «¶l e¬ cSÎ BÇu ¶ã«y. ¼äi ¶ã{êi vç Ϋy kle¶, ¾« ªliT¶ Qun¶ã Bø¶ã dËy ¶gi : - ¸lb¶ã Ϋ ¬i¶l ÎlÖ Î¹i B©y ÎÊÎ µlni cg ¬éÎ vÞ ¼i¶l ¸lñ, vËy ó©y ãiê clb¶ã Ϋ µlni óÇu ¬éÎ vÞ ¼i¶l ¸lñ ¬p «¶l cò¶ã kݶl µlôc. ®ÊÎ cø «i hp ¼i¶l ¸lñ, BÖ cò¶ã Îles lÇu ¶ã{êi Êy Îíi µlbÎ cuïi cè¶ã, dè clÕÎ BÖ cò¶ã kla¶ã µlp¶ ¶p¶ ¶ö« hêi ! ªl˵ rùc §¹i ¾{ Bø¶ã dËy ¶gi : - ¾« luy¶l ¶gi LÊÎ µlni, LS¶ kla¶ã BÇu kla¶ã ÎlÉ hp¬ ¶T¶ B¹i où B{îc. ®Ç¶ Ψ¶ã ÎC¶ Îlp¶l ý kiÕ¶, ¶l{¶ã ¼i¶l ¸lñ µlni ÎLÝ dò¶ã os¶ã Îsp¶, cg ¶l©¶ cg ¶ãlÜ« ¬íi Îlu µlôc B{îc Îsp¶ ÎlÉ «¶l e¬ clb¶ã Ϋ. ªLÞ¶l Klëi V©¶ ¶gi : - §iÒu Bg hp dÜ ¶liT¶ Låi. ªles ý Îai Îl× §¹i ¾{ hp ¶ã{êi lsp¶ Îsp¶ B{îc ¬äi ¶ã{êi kݶl ¶É ¶løÎ ! ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 15. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -302- ªl˵ rùc §¹i ¾{ c{êi ¶gi : - ®Ç¶ Ψ¶ã Îuæi B∙ ãip, oøc yÕu, oSµ clÕÎ BÕ¶ ¶mi Bn¬ ¶liÖ¬ o«s ¶æi ÎLä¶ã ÎLCcl Êy, xi¶ ªLÞ¶l §ns ¸lñ Bõ¶ã Bè« ¶l{ vËy? rbc Êy ¬äi ¶ã{êi LØ Î«i ¶l«u óp¶ ÎC¶, å¶ ps Îl{m¶ã ¶ãlÞ. Ai ¶Êy BÒu ¶l˶ ÎlÊy cǶ cg ¬éÎ ¼i¶l ¸lñ ¬íi cg ÎlÉ liÖu ÎLiÖu cCc «¶l lè¶ã lps kiÖÎ cCc ¶mi. ÷lN¶ã quǶ lè¶ã x{« ¶«y Béc óC ¬éÎ ¶mi, kla¶ã «i µlôc «i, v× vËy ÎÊÎ cn cè¶ã oî ds vô ãip¶l cløc ¼i¶l ¸lñ ¬p Îp¶ oCÎ hÓ¶ ¶l«u Îl× klï¶ ! ªlÊy ¬äi ¶ã{êi óp¶ ÎC¶ ¬∙i ¬p cl{« «i ãini quyÕÎ ¶æi ªL׶l ªl«¶l ªLbc vç Ϋy vpi cCi cls ¬äi ¶ã{êi yT¶ hƶã lM¶ Låi ¶gi : - ÷Õu quý vÞ kla¶ã cg dÞ ¶ãlÞ ã×, ó©y ãiê clb¶ã Ϋ óSÎ BÇu BÒ cö ¶lÐ ? ®ç¶ã cg ¬éÎ ¶ã{êi Îl©¶ c«s 7 Îl{íc Îiն㠶gi ¶l{ clua¶ã dâ¶ã d¹c ¶gi: - ªai xi¶ BÒ cö ¼¹¶l ®C Pli h∙s ãi«, ë ÎLs¶ã vâ h©¬ kla¶ã «i kla¶ã kݶl µlôc. Ïa¬ ¶«y ¤¶ã Ϋ Îuy kla¶ã cg ¬ÆÎ ¶l{¶ã cløc ¼i¶l ¸lñ ¶py kla¶ã «i xø¶ã BC¶ã lm¶ a¶ã Ϋ, klái cǶ óp¶ ÎC¶ hai Îlai ¶N«? Y võ« ¶gi xs¶ã cg LÊÎ ¶liÒu ¶ã{êi ÎC¶ Îlp¶l. ªlõ« ¸lÝ lái Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ¶ãåi c¹¶l : - ¼¹¶l ®C Pli hp «i ÎlÕ ? Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni BCµ : - ¼¹¶l h∙s ãi« B{îc ¶ã{êi Ϋ ó«¶ cls ÎT¶ liÖu hp ¸Ci ¼¹¶l ªl{ê¶ã, hp ¶ã{êi clݶl ÎLùc, ÎL{î¶ã ¶ãlÜ« om Îpi, LÊÎ quý ó¹¶ lNu, B{îc vâ h©¬ kݶl ¬Õ¶. ¤¶ã Ϋ oC¶ã clÕ L« ¼¹¶l ãi« ÎlǶ quyÒ¶ vp klsCi ls¹Î Ϋ¬ Îl˵ cl{ë¶ã. ¸n l«i ¬a¶ vâ BÒu óiÕ¶ ns kla¶ h{ê¶ã. ¤¶ã Ϋ cg LÊÎ ¶liÒu ¬a¶ Bå, kla¶ã «i óiÕÎ hp ó«s ¶liTu cn. ¸Cc ¶ã{êi läc vâ µl{m¶ã ®Sc, lÔ ¶ãle ¶gi Îíi ¸Ci ¼¹¶l ªl{ê¶ã hp kla¶ã «i kla¶ã kݶl µlôc. ªT¶ B¹i lC¶ võ« Låi hp B¹i BÖ Îö kiT¬ cl{ë¶ã ¬a¶ cñ« a¶ã Ϋ BÊy. ªT¶ y hp §i¶l GiCµ ªlǶ §i¶l Du. ªlõ« ¸lÝ ¶gi : - p Îl× L« ÎlÕ BÊy ? ÷Õu vËy BÒ cö ¼¹¶l h∙s ãi« Îö hp¬ ¼i¶l ¸lñ cò¶ã B{îc. ªlÊÎ ªl˵ ÷lÞ §ns ¸lñ ªLÞ¶l Klëi V©¶ ¶gi : - ¼¹¶l ®C Pli h∙s ãi« Îö s«i d«¶l hõ¶ã hÓy klSµ ¶mi. §Ö Îuy vs¶ã ¬¹¶ã lni ¶ãs¹i, ¶l{¶ã cò¶ã óiÕÎ ÎiÕ¶ã B∙ h©u. ®Çu a¶ã Ϋ hp¬ ¼i¶l ¸lñ hu˶ Bøc vä¶ã, l«y vâ ¶ãlÖ ÝÎ cg ¶ã{êi lm¶ B{îc, ¶l{¶ã BÖ cg ¬éÎ BiÒu lmi hs ¶ã¹i, kla¶ã óiÕÎ cg ¶T¶ ¶gi L« l«y kla¶ã ? §i¶l GiCµ ªlǶ §i¶l Du ¶gi : - Xi¶ ªLÞ¶l §ns ¸lñ cø ¶gi, kla¶ã o«s. ªLÞ¶l Klëi V©¶ ¶gi : - ¼¹¶l h∙s ãi« Îù h˵ cm ¶ãliÖµ ë ®ns §Þ¶l óÊy h©u ¶«y ÎÊÎ cg LÊÎ ¶liÒu Îpi on¶, a¶ã Ϋ hp ¶ã{êi h{m¶ã ÎliÖ¶ x{« ¶«y, ó©y ãiê clb¶ã Ϋ óÇu a¶ã Ϋ hp¬ ¼i¶l ¸lñ BÉ l{í¶ã dÓ¶ ¬éÎ ¶lg¬ ¶ã{êi hôc h©¬. ÷lì o«u ¶py v× clb¶ã Ϋ ¬p ¤¶ã Ϋ óÞ hiT¶ hôy Îl× clb¶ã Ϋ cg B{îc yT¶ Ω¬ kla¶ã ? ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 16. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -303- ªlÊy hêi ¶gi cñ« ªLÞ¶l Klëi V©¶ LÊÎ cg hý, quǶ lè¶ã BÒu i¬ hƶ㠬éÎ låi. Ki¬ ri¶l Ki¬ rs¶ã ®«¶ã, ®«¶ã ¸lñ ªiTu ¸a¶ã rÔ Bø¶ã dËy ¶gi: - §Ö xi¶ BÒ cö ¬éÎ vÞ «¶l lè¶ã vâ ca¶ã cCi ÎlÕ, ¶l©¶ ¶ãlÜ« ó«s h«. VÞ «¶l lè¶ã ¶py Îuy ÝÎ Îuæi, cCc ó¹¶ vâ h©¬ BÒu óiÕÎ. ÷l{¶ã BÖ dC¬ ¶gi ¬éÎ c©u clЬ Bi¶l clÆÎ oSÎ, ¶Õu «¶l lè¶ã Êy ¶l˶ hp¬ ¼i¶l ¸lñ, BÖ dC¬ clSc a¶ã Ϋ oH hp¬ viÖc LÊÎ ca¶ã clC¶l vp cg ÎlÉ hp¬ clb¶ã Ϋ s«i µls¶ã B¹i ÎLʶ. ÷l{ vËy qu«¶ µlñ, qu©¶ ói¶l cò¶ã µlni kݶl ¶É clb¶ã Ϋ. ¾« ªliT¶ Qun¶ã Îiն㠶gi Île ÎlÐ, kli hí¶ ÎiÕ¶ã cp¶ã hp¬ BiÕc Ϋi ¬äi ¶ã{êi Bø¶ã dËy ¶gi : - ªLs¶ã ý ¶ãlÜ cñ« BÖ cò¶ã cg ¬éÎ vÞ «¶l lè¶ã ÎLt Îuæi, vÞ ¶py cl{« clSc B∙ kЬ vÞ ¬p ªiTu ®«¶ã ¸lñ ¶gi. ªiTu ¸a¶ã rÔ ¶gi : - ªuæi BÖ kla¶ã dC¬ ¶gi hí¶, ¶l{¶ã BÖ cò¶ã ¶ãspi 50 Låi. KiÕ¶ Îløc kla¶ã dC¬ ¶gi hp qun¶ã B¹i, ¶l{¶ã BÖ cò¶ã ãƵ qu« LÊÎ ¶liÒu «¶l lè¶ã lps kiÖÎ cg ÎT¶ Îuæi cñ« ÎliT¶ l¹. RiT¶ã cg ¬éÎ vÞ «¶l lè¶ã ¬p BÖ võ« ¶gi kliÕ¶ BÖ µlôc oCÎ BÊÎ vp BÖ cl{« ÎlÊy ¬éÎ ¶ã{êi ¶ps h¹i Îpi Bøc ¶l{ ÎlÕ ! ¾« ªliT¶ Qun¶ã ¬ÆÎ Bá óõ¶ã ¶gi : - ¸Ccl óÇu ¼i¶l ¸lñ ¶l{ ÎlÕ ¶ps ? ®ÊÎ cø hp «i, µlni cg B« oï ÎC¶ Îlp¶l ¬íi B{îc ca¶ã ¶l˶. ªuy ®«¶ã clb¶ã Îai kla¶ã L« ã× ÎlËÎ ¶l{¶ã dè o«s ¶l©¶ oï cò¶ã ¶liÒu lm¶ Ki¬ rs¶ã ®«¶ã. ªlÊy l«i óT¶ cg vt ã«y ãs, ªl˵ rùc §¹i ¾{ véi ¶gi : - Xi¶ ªiTu ®«¶ã ¸lñ l∙y ¶T¶ ó׶l Îܶl ¬éÎ clbÎ. ÷ã{êi ó¹¶ luy¶l BÞ¶l BÒ cö hp «i ? Vp ¾« ªL¹i ¸lñ BÞ¶l BÒ cö «i ? Xi¶ l«i ó¹¶ BÒ ¶ãlÞ L« BÉ cCc «¶l e¬ Îles ca¶ã hý ¬p ó׶l BÞ¶l. ®iÕÎ B©u cn l«i ó¹¶ BÒ cö BÒu B{îc «¶l e¬ kݶl µlôc Îl× o«s ? ¾« ªliT¶ Qun¶ã Bø¶ã dËy clØ ¶ã«y ªlõ« ¸lÝ ¶gi : - §©y, ¶ã{êi ¬p BÖ BÒ cö hp ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã ¶py B©y. Quý vi clí ÎlÊy ViT¶ luy¶l Îuæi ¶lá ¬p kli Îl{ê¶ã, ViT¶ luy¶l vâ ca¶ã vp kiÕ¶ Îløc BÒu lm¶ ¶ã{êi. §å¶ã Îlêi BÖ xi¶ Îl«¶l ¬i¶l L»¶ã : BÖ víi ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã kla¶ã µlni Bå¶ã ¬a¶ cò¶ã kla¶ã µlni ó¹¶ cò ã× cn. §Ö lsp¶ Îsp¶ kݶl µlôc Îpi ó« cñ« ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã ¬p BÒ cö Bg Îlai. Y døÎ hêi, ÎÊÎ cn óä¶ B¹s ÎÆc ¾m¶ §a¶ã vp ®«¶ã ªl«¶l ªLbc BÒu ls«¶ la v«¶ã Bé¶ã cn ¬éÎ vè¶ã. rbc BÇu kla¶ã ¶ãê ¶ã{êi Ϋ BÒ cö Îíi ¬×¶l, ªlõ« ¸lÝ ¶ãle ¾« ªliT¶ Qun¶ã ¶gi véi Bø¶ã dËy xu« Ϋy: - Kla¶ã B{îc ? ¸lê ¬äi ¶ã{êi yT¶ hƶã Låi ªiTu ¸a¶ã rÔ cø c{êi kla¶ã ¶ãíÎ. ¾« ªliT¶ Qun¶ã ¶æi ãi˶ lái : - Xi¶ ªiTu ®«¶ã ¸lñ cls óiÕΠιi o«s c{êi clÕ ¶l¹s BÖ ? ªiTu ¸a¶ã rÔ véi clSµ Ϋy clps, c{êi ¶gi: - §Ö B©u dC¬ c{êi vp clÕ ¶l¹s. ¾« ªL¹i ¸lñ cg óiÕÎ ¶ã{êi ¬p BÖ BÒ cö hp «i kla¶ã? ¾« ªliT¶ Qun¶ã lái : ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 17. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -304- - §Ö hp¬ o«s óiÕÎ B{îc ? ªiTu ¸a¶ã rÔ BCµ : - rp ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã clø «i ¶N« ? ¼äi ¶ã{êi ÎlÊy l«i ¶ã{êi ÎL«¶l clʵ LbÎ cuéc cn l«i BÒu BÒ cö ¬éÎ ¶ã{êi, cè¶ã c{êi å ¬éÎ låi. ªlõ« ¸lÝ hs oî quC, véi Bø¶ã dËy ¶gi : - §Ö ÝÎ Îuæi vp kla¶ã óiÕÎ ã×, la¬ ¶«y B{îc dù B¹i léi ¶py B∙ hp¬ vi¶l l¹¶l hS¬ Låi, clØ ¬s¶ã B{îc Îles cCc vÞ ÎiÒ¶ óïi ãgµ Bai oøc ¬ä¶, BÖ B©u dC¬ Bn¬ B{m¶ã ÎLCcl ¶liÖ¬ ¶Æ¶ã ¶Ò ¶l{ vËy ? Xi¶ cCc vÞ cø ¶ã{êi klCc Bi. ªæ ªLä¶ã ªlä ¶gi : - ViT¶ ª{í¶ã ¸a¶ã hp ca¶ã Îö cñ« ViT¶ §¹i ¾sCi clb¶ã Îai, ¶l{¶ã «¶l e¬ clb¶ã Îai cö liÒ¶ kla¶ã ÎÞ Îl©¶, BÒu ¶l˶ ÎlÊy ¬êi ca¶ã Îö L« hp¬ ¼i¶l ¸lñ hp Bb¶ã ¶lÊÎ, kla¶ã «i ÎlÝcl lîµ ó»¶ã. ªLÞ¶l Klëi V©¶ lái : - ViT¶ §¹i ¾sCi ¶ps ÎlÕ ? ªæ ªLä¶ã ªlä BCµ : - rp ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶ §¹i ÷ãuyT¶ ¾sCi, ¶ã{êi B∙ cg ca¶ã dѵ qu©¶ ªl«¶l ë ¶ãspi riTu §a¶ã, óÞ la¶ qu©¶ va B¹s ãiÕÎ l¹i s«¶ øc! Vô ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶ óÞ clÕÎ s«¶, ÎliT¶ l¹ «i clM¶ã µlÓ¶ uÊÎ. ÷T¶ quǶ lè¶ã ¶ãle ¶gi Îíi BÒu Îl{m¶ã ÎiÕc, cò¶ã v× vËy ¬äi ¶ã{êi BÒu ÎC¶ Îlp¶l óÇu ªlõ« ¸lÝ. ÷ãspi L« c߶ ªlñy Îæ¶ã ói¶l cè¶ã óé l¹ qu«¶ ói¶l vp ¶lN¶ã «¶l lè¶ã võ« ÎlsCÎ klái Îè h«s cò¶ã cùc hùc ÎC¶ Îlp¶l óÇu ªlõ« ¸lÝ. Vi¶l ªlCi ®«¶ã ¸lñ ®«¶ã rs¶ã Du vï¶ cg clbÎ Îþ liÒ¬ víi ªlõ« ¸lÝ ¶l{¶ã y ¶ãlÜ h¹i: " 1) QuǶ lè¶ã BÒu ÎC¶ Îlp¶l cn Låi. 2) ªuy Bïi BÞcl víi ¬×¶l, ¶l{¶ã Îíi hbc ¶ãuy liɬ ¶ã{êi Ϋ B∙ ¶Ð¬ Îʬ vC¶ cøu, ¶l{ vËy B∙ Îlô m¶ ¶ã{êi Ϋ Låi " ÷ãlÜ Bs¹¶ y Bø¶ã dËy ¶gi : - Vâ ca¶ã cñ« ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã LÊÎ c«s oiTu, cCc ó¹¶ cg ¬ÆÎ ë B©y clSc B∙ óiÕÎ cn, clݶl BÖ B©y cò¶ã óÞ a¶ã Ϋ BC¶l ó¹i. ¼äi ¶ã{êi BÒu ¶ã¹c ¶liT¶. Vi¶l ªlCi ÎiÕµ : - ÷l{¶ã a¶ã Ϋ vÓ¶ ãiN oÜ diÖ¶ cls BÖ. ªuy ó¹i BÖ vÓ¶ Ω¬ µlôc. ®©y ãiê BÖ cò¶ã xi¶ óÇu a¶ã Ϋ hp¬ ¼i¶l ¸lñ. ªlÊy kt BÞcl cñ« ªlõ« ¸lÝ ¬p c߶ cùc hùc óÇu clp¶ã ¶T¶ «i ¶Êy BÒu ls«¶ la ÎC¶ Îlp¶l. §i¶l GiCµ ªlǶ §i¶l Du Bi Îíi c¹¶l ªlõ« ¸lÝ ¶ãS¬ ¶l׶ ÎlÊy clp¶ã kla¶ã cg vt ã× klCc ¶ã{êi cn, o«s quǶ lè¶ã h¹i ñ¶ã lé clp¶ã BÕ¶ ÎlÕ ? Y ¶ãlÜ " ªLs¶ã µlbÎ clïc ¬p Îl«¶l d«¶l ÎT¶ ¶py B∙ hʵ lÕÎ o{ µlô ¬×¶l " ¸p¶ã ¶ãlÜ cp¶ã kla¶ã µlôc, hiÒ¶ ¶gi : - ¼õ¶ã ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã ¶lÐ ! Võ« ¶gi y võ« ãim Ϋy L« kÐs ªlõ« ¸lÝ hp¬ L« vt Îl©¶ ÎliÕÎ hS¬. ªlõ« ¸lÝ ¶gi : ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 18. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -305- - Dè o«s ÎLCcl ¶liÖ¬ ¶Æ¶ã ¶Ò ¶py BÖ cò¶ã kla¶ã... ¸lp¶ã ¶gi cl{« døÎ hêi B∙ ÎlÊy Ϋy óÞ ¶S¬ clÆÎ, §i¶l Du B∙ dè¶ã ÎlÕ " ®C V{m¶ã ãi«¶ã §Ø¶l" dè¶ã oøc kÐs ¬éÎ cCi BÞ¶l lÊÎ ªlõ« ¸lÝ hT¶ kla¶ã, hbc ¶ã∙ xuï¶ã ÎÊÎ µlni ¶lõ Îö, BÉ cls vÞ ¼i¶l ¸lñ óÞ óTu xÊu ÎL{íc ¬ÆÎ ¬äi ¶ã{êi. ªlõ« ¸lÝ cø ó׶l Îܶl ¶ãʬ ¶ãǬ dè¶ã ¶ã«y ÎlÕ "ªliT¶ ¸©¶ §ä«". §i¶l Du kÐs hiÒ¶ 3 cCi dè¶ã oøc ó׶l oi¶l, 㩶 ¬ÆÎ, 㩶 cæ ¶æi cn hT¶ ¬p Bïi µl{m¶ã vÓ¶ Bø¶ã i¬, ¶l{ Bi¶l Bg¶ã céÎ vËy. rbc Êy ªlõ« ¸lÝ h¹i ¶gi ÎiÕµ : - §Ö kla¶ã ÎlÉ ¶ps Bn¬ B{m¶ã B{îc B¹i où. rÞ¶l o{ hõ¶ã d«¶l ÎliT¶ l¹ ¬íi ÎlÝcl BC¶ã lm¶ BÖ ¶liÒu. §i¶l Du h¹i cï ãS¶ã kÐs ¬¹¶l ¬éÎ cCi ¶N« óç¶ã ÎlÊy Ϋy µlni ¬×¶l kTu BÕ¶ "LSc", óiÕÎ ¬×¶l dè¶ã oøc quC Bé, véi óua¶ã Ϋy L«. ªuy Îla hç, §i¶l Du LÊÎ c{m¶ã ÎLùc vp ¶l«¶l ¶lÈu. ¾«u cuéc Îlø Îpi, y óiÕÎ Bïi µl{m¶ã lm¶ ¬×¶l ¶liÒu, ¶Õu ªlõ« ¸lÝ µln¶ kÝcl h¹i y cg ÎlÉ óÞ vÊÎ xuï¶ã l«¶ã ¶bi ¶ã«y. ªLCi h¹i, ªlõ« ¸lÝ ãiN ÎlÉ diÖ¶ cls y vp kla¶ã BÉ «i óiÕÎ cn. ªlÊy ÎlÕ y o«¶l h߶ã cn¬ kÝcl ¶ã«y, hí¶ Îiն㠶gi : - Kla¶ã, Î{í¶ã ca¶ã hp¬ ¼i¶l ¸lñ ¬íi ÎlÝcl BC¶ã lm¶ ! ÷gi xs¶ã y hiÒ¶ quú cuï¶ã vCi h¹y ¶ã«y, ªlõ« ¸lÝ véi vp¶ã BCµ hÔ vp clp¶ã cò¶ã cn¬ ÎlÊy B¹i lC¶ hç ¬∙¶ã ¶py BC¶ã yTu. QuǶ lè¶ã ÎlSµ l{m¶ã ¶Õ¶, quú xuï¶ã h¹y ÎLêi BÊÎ. ªL׶l ªl«¶l ªLbc ¶gi : - ¸lb¶ã Ϋ léi ¬i¶l, ÎÊÎ µlni cg quy ÎSc. ®©y ãiê xi¶ ¼i¶l ¸lñ ÎuyT¶ óï, BÉ ÎÊÎ cn «¶l e¬ Îl{m¶ã ¶ãlÞ. ªlõ« ¸lÝ c߶ ¬uï¶ clïi Îõ, ªæ ªLä¶ã ªlä ¶gi : - ÷Õu ca¶ã Îö clïi Îõ, ¶lì cløc vÞ ¶py häÎ vps Ϋy kt ãi«¶ Îl× Î«i lä« óiÕÎ clõ¶ã ¶ps. ÷Õu ca¶ã Îö clÞu klg l{í¶ã dÓ¶ quǶ lè¶ã Îl× ¬ïi Îlè cñ« §¹i ¾sCi ¬íi ¬s¶ã cg ¶ãpy ÎLn B{îc. ªlÊy ªLä¶ã ªlä dè¶ã B¹i ¶ãlÜ« kliɶ ÎLCcl, ªlõ« ¸lÝ oî l∙i hiÒ¶ Bø¶ã dËy cbi clps xu¶ã qu«¶l Låi ¶gi : - Quý vÞ B∙ cg h߶㠶l{ vËy, BÖ Bp¶l µlni Îu©¶ Îles, ¶l{¶ã BÖ kiÕ¶ Îløc ¶a¶ã c¹¶, ¬s¶ã quý vÞ luy¶l ÎL{ë¶ã clØ ãiCs hua¶ cls. Ai ¶Êy óiÕÎ clp¶ã B∙ ¶l˶ hêi Låi, BÒu vç Ϋy ls«¶ la. ªlõ« ¸lÝ ¶gi víi ªæ ªLä¶ã ªlä L»¶ã : - Xi¶ ªæ Îlbc Îlbc klëi Îlns ¬i¶l {íc ¶ã«y cls. Kla¶ã Îõ clïi, ªæ ªLä¶ã ªlä vps ¶ã«y ÎLs¶ã ¬iÕu os¹¶ Îlns. ®iÕÎ «¶l e¬ kݶl ÎLä¶ã Î׶l ¶ãlÜ« lm¶ hp v¨¶ cl{m¶ã ¶T¶ ªæ ªLä¶ã ªlä viÕÎ vpi ÎL¨¬ clN Îlai. ªlõ« ¸lÝ Be¬ ópi ÎuyT¶ ¶ãa¶ Êy L« Bäc ÎL{íc ÎÊÎ cn «¶l e¬. QuǶ lè¶ã cSÎ ¬Cu ¨¶ ÎlÒ quyÕÎ kla¶ã óéi ¬i¶l {íc. ªlÕ hp B¹i léi ¶bi ªlCi ¾m¶ B∙ clʶ Bé¶ã vâ h©¬ cñ« cCc Îضl duyT¶ lni, B∙ kÕÎ Îlbc ¬éÎ cCcl lß« lns. ªlõ« ¸lÝ xuÊÎ Îl©¶ cl{« BÇy ¶ö« ¶¨¬ ¶lê cg vâ ca¶ã ÎuyÖÎ Bضl, ÎLÝ dò¶ã kiT¬ Îsp¶, h¹i ÎlT¬ cm léi ¬«y ¬S¶ ÎLë ¶T¶ Îlñ h∙¶l ãiíi hôc h©¬ 7 Îضl : Ïp ÷«¬, ¾m¶ §a¶ã, Gi«¶ã ªa, ªLiÕÎ Gi«¶ã, Plbc KiÕ¶, Ïå ÷«¬ vp Ïå ®Sc. ¼äi ¶ã{êi L{îu clÌ Îlè ιc ÎLT¶ ¶bi ªlCi ¾m¶ ó« ¶ãpy hiÒ¶ ¬íi cli« Ϋy xuï¶ã ¶bi. ªL{íc kli Bi, ªlõ« ¸lÝ hÊy oï ÎiÒ¶ c{íµ ói¶l h{m¶ã cli« cls cCc «¶l e¬ cg ¬ÆÎ dù B¹i léi BÉ hp¬ hé µlÝ ÎiTu µl« däc B{ê¶ã. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 19. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -306- ¸lê quǶ lè¶ã ãini ÎC¶ lÕÎ, ªlõ« ¸lÝ, ªl«¶l ªl«¶l, clp¶ã ¸©¬ vp Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni Cµ Îni cCc l߬ cl©u óCu hT¶ ®Sc Ki¶l, ªL׶l ªl«¶l ªLbc vp ¾« ªliT¶ Qun¶ã lps lø¶ã óéÎ µlCÎ, ¶løÎ BÞ¶l Bßi Îles hT¶ ki¶l du ¶ãs¹¶. ªlÊy l«i ¶ã{êi vâ ca¶ã c«s oiTu, cg ÎlÉ hp l«i Ϋy µlô ÎC BSc hùc, ªlõ« ¸lÝ vui ¬õ¶ã ¶l˶ hêi ¶ã«y. §å¶ã Îlêi clp¶ã ÎlÊy Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni LÊÎ ÎLu¶ã Îlp¶l ¶T¶ clN« klái óÖ¶l cls y hiÒ¶, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ÎLs¶ã h߶ã cn¬ kÝcl ÎlT¬. ªÊÎ cn oCu ¶ã{êi ¶ãù«, l{í¶ã ÎlM¶ã µlÝ« ®Sc, µli ¶ãù« ÎLT¶ ó׶l ¶ãuyT¶ ó«s h« Îضl ¾m¶ §a¶ã. ÷mi B©y Îluéc µl¹¬ vi cñ« ¾« ªliT¶ Qun¶ã, kli Îíi Îضl Ïp ®Sc hp BÞ« ãiíi ®«¶ã ªl«¶l ªLbc, cn l«i ¶mi BÒu cg ¶ã{êi L« ¶ãlT¶l Bg¶ vp Îï¶ã ÎiÔ¶ óä¶ ªlõ« ¸lÝ. ªlÊy ¶ã{êi yTu B{îc kݶl ÎLä¶ã, ªl«¶l ªl«¶l LÊÎ BSc ý, cò¶ã v× vËy ¬p ¶p¶ã kla¶ã c߶ ÎC¶l ¶ò¶ã ¶Þu vp ãle¶ Îua¶ã va hý ¶N«. ÷ãpy la¬ Bg Bi Îíi Ïp¶ Gi«¶ Plñ, BÇu ¬ôc cñ« ó«¶ã ªl«¶l ªLbc ¶mi Êy, ÎlÕÎ ÎiÖc hs¶ã ÎLä¶ã BÉ clbc ¬õ¶ã ¼i¶l ¸lñ. ÷lN¶ã ¶ã{êi B{îc ¬êi dù ÎiÖc BÒu hp ¶l©¶ vËÎ cg ÎT¶ Îuæi ë Ïp Gi«¶ Plñ. ®« ÎuǶ L{îu võ« qu«, ¬äi ¶ã{êi B«¶ã ÎLß cluyÖ¶ vâ h©¬ ÎL{ê¶ã cæ, óç¶ã cg ¶ã{êi Bø¶ã dËy lái L»¶ã : - ªL׶l ®«¶ã ¸lñ, c߶ ¬{êi ¬éÎ ¶ãpy ¶N« hn Îíi ¶ãpy ¬õ¶ã Îlä 60 cñ« ¼¹¶l ®C Pli, ¼¹¶l h∙s µlu Îö, clM¶ã l«y ó«¶ã clñ cg Bi dù ÎiÖc kla¶ã ? ªL׶l ªl«¶l ªLbc BCµ : - V× µlni Îles ¼i¶l ¸lñ hT¶ ®Sc Ki¶l Îai clØ ¶lê ¶ã{êi Be¬ hÔ vËÎ Bi ¬õ¶ã a¶ã Ϋ Îlai, clø Îai kla¶ã cg Îl× ãiê Bi dù ÎiÖc. ¾« ªliT¶ Qun¶ã cò¶ã ¶gi : - rÔ vËÎ cñ« BÖ cò¶ã Be¬ óiÕu Îõ h©u Låi. ¼¹¶l r∙s µlu Îø hp ¶ã{êi Îla¶ã liÉu, ÎlÊy clb¶ã Ϋ kla¶ã BÕ¶ dù ÎiÖc ÎÊÎ hp cg viÖc ó˶, vp quyÕÎ kla¶ã ÎLCcl cø clb¶ã Ϋ B©u ? ªlÊy l«i ¶ã{êi ¶gi cluyÖ¶ Bg, ªlõ« ¸lÝ oùc ¶ãlÜ " ¸Ci ¼¹¶l ªl{ê¶ã hp ¶ã{êi cg ÎT¶ Îuæi ë 5 Îضl ¬iÒ¶ ®Sc. ¾«s Ϋ kla¶ã kÕÎ ãi«s cg lm¶ kla¶ã ?" ÷ãlÜ Bs¹¶ clp¶ã hiÒ¶ ¶gi : - §Ö l©¬ ¬é ¼¹¶l r∙s ãi« Îõ h©u. ÷«y oSµ Îíi ¶ãpy clbc Îlä a¶ã Ϋ, BÖ ¬uï¶ Bi clbc ¬õ¶ã ¬éÎ µle¶, clM¶ã l«y cCc vÞ ¶ãlÜ o«s ? ¼äi ¶ã{êi BÒu vç Ϋy ÎC¶ Îlp¶l vp ¶gi : - ¼i¶l ¸lñ clÞu l¹ cï Îíi clbc Îlä, ÎlËÎ l∙¶l diÖ¶ cls ¸Ci ¼¹¶l ªl{ê¶ã hS¬, ¼¹¶l h∙s ãi« Îö c߶ ã× ou¶ã o{í¶ã ó»¶ã clø ? ªlõ« ¸lÝ lái Îl¨¬ Î׶l ÎiÕÎ cñ« ¼¹¶l ®C Pli, ¬äi ¶ã{êi BÒu óns a¶ã Ϋ hp ¶ã{êi LÊÎ lps µlg¶ã vp quý ó»¶ã lNu. ªlõ« ¸lÝ ¶gi : - ¸lb¶ã Ϋ Bi v߶ã o«¶ã µlÝ« ª©y Îíi µlñ óns BÞ¶l ë clmi víi ¼¹¶l ®C Pli vpi ¶ãpy, Îai ÎliÕÎ Î{ë¶ã kla¶ã BÕ¶ ¶æi ¶lì viÖc hT¶ ®Sc Ki¶l cñ« Ϋ. ÷ãpy la¬ o«u ¬äi ¶ã{êi BÒu o«¶ã µlÝ« ª©y ÎiÕ¶ ÎlM¶ã Îíi µlñ ®ns §Þ¶l. Ïa¬ Bg Îíi luyÖ¶ ¸«s D{m¶ã cCcl ®ns §Þ¶l Bé ¬éÎ ¶ãpy B{ê¶ã, ¬äi ¶ã{êi vps klCcl o¹¶ ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 20. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -307- DuyÖÎ r«i ÎLb ¶ãô, oSµ xÕµ h¹i lp¶l hý xs¶ã, cè¶ã L« ¶ãspi klCcl on¶l dè¶ã cm¬. Võ« ¶ãåi vps óp¶, ÎlÊy ¬éÎ BÇu Bp Îs óÐs, ¶ãåi óp¶ µlÝ« §a¶ã, ÎLT¶ BÇu cg ¬éÎ cCi v߶ã Bå¶ã óuéc Îgc, Î{í¶ã ¬¹s LÊÎ s«i vÖ. ªLT¶ óp¶ BÇu Bp cs 7,8 ʬ L{îu Lç¶ã kla¶ã. §iÕ¬ ÎiÉu ¶lÞ ¬«¶ã L{îu Îíi. Y Bæ L{îu vps óCÎ, uï¶ã ¬éÎ lmi c¹¶ hua¶, h¹i hí¶ ÎiÕ¶ã kTu h«: - rÊy ÎlT¬ L{îu ÎlT¬ ÎlÞÎ L« B©y ¬«u hT¶! rbc Êy ¬Êy ÎT¶ BiÕ¬ ÎiÉu ¶lÞ B«¶ã ó˶ ÎiÕµ óä¶ ªlõ« ¸lÝ kla¶ã kÞµ ÎLn hêi. ªT¶ BÇu Bp ¶ä ¶æi ãi˶ B˵ ¬¹¶l xuï¶ã óp¶ ¬éÎ cCi, "Ǭ!" L{îu, clж ÎCcl BÒu ¶lny Îu¶ã hT¶. ¸Cc Îløc ¨¶ vp L{î Bæ Îø Îu¶ã ë óp¶ óT¶ c¹¶l. ÷ã{êi klCcl ¶ãåi óp¶ Bg ¶lny hT¶ kTu h« Ǭ ü. ¼äi ¶ã{êi ÎlÊy ¶ã{êi Bg ãÇy ãß, ¬Ðµ BÉ l«i Li« ¶l{ L©u cluéÎ, Bai ¬SÎ hg¶ã hC¶l, ¶ã{êi Bg quCÎ hí¶ : - §¹i o{ µlô ¬uï¶ uï¶ã L{îu, ¶ã{êi klCc cò¶ã BÒu ¬uï¶ uï¶ã cn. ÷ã{êi ¶ä cl{« døÎ hêi ÎT¶ BÇu Bp vÓ¶ ãi˶ dN h¹i B˵ ¬¹¶l xuï¶ã óp¶, ¬iÖ¶ã quCÎ hí¶ : - ª« ãäi BiÕ¬ ÎiÉu ¶lÞ viÖc ã× BÕ¶ ¶ã{mi ¶ps ? ÷ã{êi ãÇy ãß BCµ: - X{« ¶«y Îai cl{« lÒ ÎlÊy ¶ã{êi lu¶ã Cc ¶l{ ÎlÕ ó«s ãiê! ªT¶ BÇu Bp BCµ : - Ïa¬ ¶«y ¬i ÎLa¶ã ÎlÊy cò¶ã cl{« ¬ué¶ ¬p ! ªl«¶l ªl«¶l ÎlÊy vËy kla¶ã ¶lÞ¶ B{îc hiÒ¶ ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ L»¶ã: - §É e¬ L« cls y ópi läc ¶lÐ ? ªlõ« ¸lÝ ¶gi : - Ï∙y kls«¶ B∙ ? ¸lb Bõ¶ã cg kli¶l Îl{ê¶ã ¶ã{êi óÐ ¶lá ki« ? Y kla¶ã µlni hp Ϋy võ« B©u. ªl«¶l ªl«¶l B«¶ã clê xe¬ l«i ¶ã{êi BC¶l ¶l«u. ÷ãê B©u ¶ã{êi ãÇy óÐ ¶lá ¶ä l׶l ¶l{ oî s«i ÎlÕ ÎT¶ BÇu Bp, véi dÞu dp¶ã ¶gi : - V©¶ã, v©¶ã, hçi Îù Îai cn ! ªai xi¶ hçi B¹i o{ ¶lÐ ! ªT¶ BÇu Bp ÎlÊy ¶ã{êi ki« ¶l˶ hçi vp BiÕ¬ ÎiÉu ¶lÞ h¹i B{« L{îu Îíi Îl× kla¶ã oi¶l dù ¶N«, Îù LgÎ L{îu uï¶ã. ÷ã{êi óÐ ¶lá Bi L« ¶ãspi ¬éÎ hCÎ, qu«y ÎLë h¹i. ªlÊy cuéc BC¶l ¶l«u Bg kla¶ã Îlp¶l, kla¶ã B{îc xe¶ ÎLß vui, ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ óns ¬äi ¶ã{êi ¨¶ uï¶ã. ®ç¶ã ¶liT¶ ¬éÎ ÎL˶ ãig ÎlsC¶ã qu«, ¬éÎ ¬èi lai Îlïi xa¶ã hT¶ ¬òi. ªl«¶l ªl«¶l véi hÊy kl¨¶ Ϋy óÞÎ ¬òi. ªlõ« ¸lÝ qu«y h¹i, ÎLa¶ã ÎlÊy ÎLT¶ óp¶ ÎT¶ BÇu Bp cg ¬éÎ cCi óÇu ¶{íc ÎiÉu, ¶lÞ¶ kla¶ã ¶æi µlni c{êi L« ÎiÕ¶ã vp B{« ¬SÎ L« liÖu cls ªl«¶l ªl«¶l l«y. ªlÊy óÇu ¶{íc ÎiÉu BÆÎ ãiN« óp¶ ¬p ÎT¶ BÇu Bp kla¶ã l«y óiÕÎ ã× cn, ªl«¶l ªl«¶l µlni c{êi å. KlCcl ¶ãåi ¨¶ ÎLs¶ã B¹i on¶l kla¶ã l«y óiÕÎ ã× cn clØ Bå¶ã Îl«¶l la hT¶ : - ¾«s lai Îlïi ÎlÕ ? ªT¶ ãÇy ãß óÐ ¶lá ki« cò¶ã hí¶ ÎiÕ¶ã kTu h« : - ¸lp Îlm¬ quC, Îlm¬ quC ! ªl«¶l ªl«¶l klbc klÝcl c{êi ¶gi : ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2