Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bích huyết kiếm - tập 15

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

164
lượt xem
41
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bích huyết kiếm - tập 15', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bích huyết kiếm - tập 15

 1. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -309- Håi thø m­êi l¨m G©y hÊn nÐm vËt h«i Thø lçi tÆng linh ®¬n ª T¶ BÇu Bp cǬ óÇu ¶{íc ÎiÉu ¶Ð¬ ¶ã{êi óÐ ¶lá ki« kla¶ã ÎLb¶ã, h¹i cp¶ã Îøc ãi˶, qu«y ÎLë h¹i ãim Ϋy L« óSÎ. ÷ã{êi óÐ ¶lá ki« h¹i huå¶ qu« ãǬ óp¶ clui o«¶ã óT¶ ¶Çy. ªT¶ BÇu Bp dè¶ã cl©¶ ÎLCi BC cCi óp¶ Îu¶ã hT¶. §¹i on¶l hs¹¶ x¹, ¬äi ¶ã{êi BÒu Bø¶ã hui o«¶ã l«i óT¶. - ÷ãuy Îs! ¸l{« døÎ hêi, y cè¶ã ¾« ªliT¶ Qun¶ã B∙ ÎiÕ¶ hT¶ cøu. Kli l«i ¶ã{êi BÕ¶ ãǶ, ÎlÊy ¬ÆÎ ªlõ« ¸lÝ ¶l{ Îl{ê¶ã, kla¶ã cg ã× hp óÞ Îl{m¶ã cn. ªl× L« ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ dè¶ã oøc Bì l«y BC, lä dè¶ã L« lÕÎ oøc, BÉ cls lä BC¶l víi ¶l«u, ÎÊÎ l«i ¶ã{êi cè¶ã óÞ Îl{m¶ã. ¸ls ¶T¶ clp¶ã ¬íi v˶ lmi hT¶ ¶ãùc, clÞu BC¶l cñ« l«i ¶ã{êi ki«. Víi ¶éi ca¶ã ÎlǶ diÖu ¶T¶ clp¶ã óÞ ¬{êi quyÒ¶ cñ« BÇu Bp vp l«i cl{ë¶ã cñ« ¶ã{êi ãÇy ãß BC¶l µlni, cg Îlʬ vps B©u. rbc ¶Çy, BÇu Bp ¶ä víi ¶ã{êi ãÇy ãß ki« B∙ kiÖÎ oøc, B«u uÉ sni ¶ãåi xôµ cn xuï¶ã BÊÎ. ªL׶l ªl«¶l ªLbc vp ¾« ªliT¶ Qun¶ã véi Bì l«i ¶ã{êi ¶ãåi dËy, vp ãäi BiÕ¬ ÎiÉu ¶lÞ vps quÐÎ dä¶. ªlõ« ¸lÝ hÊy 20 h¹¶ã ó¹c Låi B{« cls ¶ã{êi ÎL{ë¶ã quÇy ¶gi: - ªÊÎ cn ¶lN¶ã cCi ã× Bæ vì ιi B©y, Îai xi¶ BÒ¶ cn. ¸ß¶ cCc vÞ klCcl ki«, cl{« ¨¶ xs¶ã l«y B«¶ã ¨¶, a¶ã cò¶ã dä¶ qu« Îløc ¬íi, ¬êi cCc a¶ã Êy xmi. ®«s ¶liTu ÎiÒ¶ Îai xi¶ ÎLn cn. ÷ã{êi ÎL{ë¶ã quÇy ¬õ¶ã quC, cø cuï¶ã quÝÎ cn¬ m¶ vp ¶l˶ hÊy oï ó¹c Bg, Låi ãäi lÕÎ µlæ ky L« quÐÎ dä¶, vp ópy óiÖ¶ óp¶ ãlÕ h¹i. rbc Êy, BÇu Bp ¶ä cè¶ã ¶ã{êi ãÇy ãß B∙ låi h¹i oøc hùc BÒu ÎiÕ¶ BÕ¶ ÎL{íc ¬ÆÎ ªlõ« ¸lÝ cn¬ m¶ hua¶ ¬å¬. ªlõ« ¸lÝ c{êi ¶gi: - Xi¶ l«i vÞ cls óiÕÎ quý Îݶl d«¶l. ¸a¶ã hùc cñ« l«i vÞ ¶l{ vËy, ÎÊÎ cn BÒu hp «¶l lè¶ã lns lC¶ cg ÎT¶ Îuæi ë clï¶ ãi«¶ã lå. §Çu Bp ¶ä BCµ: - ªai ÎT¶ hp ÷ãlÜ« ¾i¶l, ¶l{¶ã «i «i cò¶ã ãäi Îai hp ªliÕÎ r« ÏC¶. ÷ã{êi ãÇy ãß BCµ Îles: - ªiÉu BÖ lä Ïåi ÎT¶ hp QuÕ ÷«¬. ¸ß¶ ¶ãpi xi¶ cls óiÕÎ quý ÎC¶l B¹i d«¶l, vp l«i vÞ ki« hp «i? ªlõ« ¸lÝ cl{« kÞµ BCµ, ¾« ªliT¶ Qun¶ã B∙ véi ÎiÕµ hêi: - å, L« o{ luy¶l hp “ªlC¶l Îlñ ÎlǶ Îl©u” BÊy (Ϋy ÎLé¬ ÎlǶ.) ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 2. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -310- ªlÊy Bïi µl{m¶ã B∙ óiÕÎ ÎT¶ Îuæi cñ« ¬×¶l, Ïå QuÕ ÷«¬ hÊy hp¬ BSc clÝ hS¬, véi ¶gi: - ªai kla¶ã dC¬. Xi¶ luy¶l ÎL{ë¶ã cls óiÕÎ quý ÎC¶l d«¶l. ªL׶l ªl«¶l ªLbc hiÒ¶ cǬ hua¶ cCi qu¹Î cñ« ¾« ªliT¶ Qun¶ã µle µlÈy, Ïå QuÕ ÷«¬ ÎlÊy ÎLT¶ qu¹Î cg vH ¬éÎ óé x{m¶ã ¶ã{êi, ÎLa¶ã LÊÎ Lè¶ã Lî¶, hiÒ¶ ¶gi: - å! Kla¶ã ¶ãê BÖ h¹i l©¶ l¹¶l ãƵ ¢¬ D{m¶ã PliÕ¶ ¾« ªL¹i ¸lñ ë B©y. §Ö B∙ ¶ãle d«¶l ¾« ªL¹i ¸lñ Îõ h©u. Võ« ¶gi, y võ« B{« ¬SÎ ÎLa¶ã ÎlÊy cliÕc ãËy ÎLbc cñ« ªL׶l ªl«¶l ªLbc ãCc c¹¶l óp¶, hp ¶ã{êi ãipu ki¶l ¶ãliÖ¬ vp kiÕ¶ Îløc óiÕÎ ¶ã«y ¶ã{êi cǬ cliÕc ãËy cg ¬{êi _???_ BïÎ hp Îlñ h∙¶l cñ« ó«¶ã ªl«¶l ªLbc, hiÒ¶ ÎiÕ¶ Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ ªL׶l ªl«¶l ªLbc vCi clps vp ¶gi: - Xi¶ Îlø hçi BÖ ¬SÎ kЬ, kla¶ã óiÕÎ ªL׶l ®«¶ã clñ cg ¬ÆΠιi B©y. ªL׶l ªl«¶l ªLbc c{êi klp klp ¶gi: - §ai ¬SÎ cñ« ªlC¶l ªlñ ªlǶ ªl©u hîi l¹i ÎlËÎ. Qun ÎlËÎ d«¶l óÊÎ l{ ÎLuyÒ¶! Ï«i vÞ kla¶ã BC¶l Îl× kla¶ã que¶ óiÕÎ ¶l«u, ¬êi l«i vÞ h¹i cn B©y, clb¶ã Ϋ cè¶ã c¹¶ clж cls vui. ¼äi ¶ã{êi BÒu qu©y quǶ ¶ãåi vps óp¶. Ïå QuÕ ÷«¬ vp ªliÕÎ r« ÏC¶ cè¶ã ¬êi ¶l«u c¹¶ clж BÉ xi¶ hçi. ªliÕÎ r« ÏC¶ c{êi ¶gi: - ªai clÞu B¹i luy¶l ÎlËÎ! Kla¶ã óiÕÎ luy¶l hÊy ÎLé¬ óÇu ¶{íc ÎiÉu ë B©u L« ÎlÕ? ¼äi ¶ã{êi BÒu hí¶ ÎiÕ¶ã c{êi. Ïå QuÕ ÷«¬ LÊÎ kla¶ ¶ãs«¶, ÎlÊy ªL׶l ªl«¶l ªLbc vp ¾« ªliT¶ Qun¶ã hp Îlñ h∙¶l cCc lps kiÖÎ ë l«i Îضl ¾m¶ §a¶ã, Ïp ®Sc BÒu cu¶ã kݶl víi ªlõ« ¸lÝ, lm¶ ¶N« h¹i ÎlÊy võ« Låi ªlõ« ¸lÝ L« Ϋy Î{m¶ã cøu, Bñ ÎlÊy ¶éi ca¶ã cñ« clp¶ã c«s oiTu ¶l{ ÎlÕ ¶ps, ÎÊÎ kla¶ã µlni hp cs¶ ¶ã{êi ÎǬ Îl{ê¶ã. ÷T¶ ÎC¶l y x{« ¶«y LÊÎ l«y óa¶ã Bè«, hbc ¶Çy cò¶ã µlni ãiN hÔ Bé ¶ãåi yT¶ clí kla¶ã dC¬ ó« ls« ¶ö« hêi. ªL׶l ªl«¶l ªLbc ¶gi: - ¸lM¶ã l«y l«i vÞ Îíi B©y cg ca¶ã cC¶ ã× ÎlÕ? ¸g µlni Ïå h∙s BÖ B∙ BÉ ý Îíi ¬éÎ ¶lp µlb lé ¶ps ë B©y, BÞ¶l L« Ϋy µlni kla¶ã? Ïå QuÕ ÷«¬ c{êi ¶gi: - ë BÞ« µl{m¶ã cñ« ªL׶l h∙s ÎiÒ¶ óïi, BÖ B©u dC¬ hp¬ óËy ¹. §Ö Îíi B©y hp BÞ¶l Bi clbc Îlä ¼¹¶l h∙s ãi« Îø BÊy ¹. ªliÕÎ r« ÏC¶ vç óp¶, quCÎ hí¶: - ¾«s «¶l kla¶ã ¶gi ÎL{íc? ªai cò¶ã BÕ¶ clbc Îlä B©y! ®iÕÎ vËy, Îai kla¶ã BC¶l víi «¶l hp¬ ã×! ªL׶l ªl«¶l ªLbc c{êi ¶gi: - ªlËÎ hp ¶ãÓu ¶liT¶ quC. ¸lb¶ã Îai B©y cò¶ã Bi clbc Îlä ¼¹¶l h∙s ãi« Îø. ÷ãpy ¬«i clb¶ã Ϋ Bi ¬éÎ ÎlÉ cls vui. Ï«i vÞ hp ó¹¶ Îl©¶ cñ« a¶ã Ϋ µlni kla¶ã? ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 3. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -311- ªliÕÎ r« ÏC¶ ¶gi: - ªai hp¬ ó¹¶ víi ¼¹¶l B¹i c« B∙ lm¶ l«i ¬{mi ¶¨¬ Låi. ¼Êy ¶¨¬ ãǶ B©y, v× Îai ë ¬iÒ¶ Plbc KiÕ¶ vp Qu«¶ã §a¶ã ¶liÒu, ÝÎ cg dÞµ hT¶ ÎLT¶ ¬iÒ¶ ®Sc ¶Çy. ªai kla¶ã ãƵ «¶l Ϋ ÎC¬, clݶ ¶¨¬ Låi. Ïå QuÕ ÷«¬ c{êi ¶gi: - ÷Õu vËy, BÖ µlni ¶lê r« ÏC¶ B¹i c« ãiíi ÎliÖu lé ¬íi B{îc. ªliÕÎ r« ÏC¶ ¶ã¹c ¶liT¶ lái: - ¾«s vËy? A¶l kla¶ã que¶ óiÕÎ ¼¹¶l B¹i c« {? ÷l{ vËy, o«s «¶l h¹i Îíi clbc Îlä «¶l Ϋ? Ïå QuÕ ÷«¬ BCµ: - §Ö ¶ã{ì¶ã ¬é ¸Ci ¼¹¶l ªl{ê¶ã ¼¹¶l B¹i ãi« Îõ h©u, ¶l{¶ã cl{« cg dÞµ ¬«y BÉ cls BÖ B{îc yÕÎ kiÕ¶. rǶ ¶Çy va l׶l clu¶ã, BÖ kiÕ¬ B{îc ¬éÎ vËÎ óCu, BÖ Be¬ óiÕu ¼¹¶l B¹i ãi« BÉ clbc Îlä, ¬p ¬s¶ã B{îc ãƵ ¬ÆÎ vÞ lps kiÖÎ ÎT¶ Îuæi ÎLs¶ã clï¶ ãi«¶ã lå. ªliÕÎ r« ÏC¶ ¶gi: - ª{ë¶ã «¶l BÞ¶l ¶lê ã×, clí viÖc Bg Îl× dÔ hS¬. A¶l ¶T¶ Lâ, dè cg hÔ vËÎ BÉ clbc Îlä l«y kla¶ã, ¼¹¶ B¹i ãi« cò¶ã ÎiÕµ B∙i «¶l ¬éÎ cCcl ¶å¶ã ¶liÖÎ. ¸lØ v× liÕu klCcl ¶l{ ÎlÕ «¶l Ϋ ¬íi B{îc ¶ã{êi Ϋ Îƶã cls cCi ÎT¶ ¸Ci ¼¹¶l ªl{ê¶ã hp ÎlÕ BÊy! Ïp, lp... ªL׶l ªl«¶l ªLbc lái Ïå QuÕ ÷«¬ L»¶ã: - Ïå h∙s BÖ kiÕ¬ B{îc vËÎ óCu ã× ÎlÕ? ¸g ÎlÉ cls clb¶ã Îai B{îc xe¬ Bai clbÎ kla¶ã? ¾« ªliT¶ Qun¶ã ¶gi: - ªlC¶l ªlñ ªlǶ ªl©u B∙ ¨¶ ÎLé¬ kla¶ã óiÕÎ ó«s ¶liTu Îlø quý óCu Låi. ÷lN¶ã vËÎ ÎǬ Îl{ê¶ã ÎÊÎ ¶liT¶ Ïå h∙s BÖ kla¶ã Îl̬ BÉ ý Îíi, ¬p ¶«y h∙s B∙ kle¶ ¶ãîi Îl× vËÎ Bg ÝÎ L« cò¶ã µlni “ãiC ÎLÞ hiT¶ Îlp¶l.” §Sc clÝ va cè¶ã, Ïå QuÕ ÷«¬ ¶gi: - VËÎ Bg liÖ¶ cg ÎLs¶ã Îbi BÖ B©y. Võ« ¶gi y võ« ¬gc Îbi L« ¬éÎ cCi léµ ó»¶ã vp¶ã, kln¬ BÇy ÎL©¶ cl©u ¬∙ ¶∙s, ¶gi ÎiÕµ: - ¼êi quý vÞ vps ÎLs¶ã µl߶ã BÖ, v× ¶mi B©y cg ¶liÒu ¶ã{êi h¹, kla¶ã ÎiÖ¶ Be¬ L« liÕ¶ quý vÞ Îl{ë¶ã Îløc. ªlÊy cliÕc léµ B∙ quý ¶l{ vËy, vËÎ ë óT¶ ÎLs¶ã ÎÊÎ µlni ãiC ÎLÞ hS¬, ¬äi ¶ã{êi liÕu kú, BÒu Îles cn vps. §g¶ã cö« xs¶ã, Ïå QuÕ ÷«¬ ¬íi ¬ë cliÕc léµ Bg L«. ¼äi ¶ã{êi ÎlÊy óT¶ ÎLs¶ã clØ cg l«i cs¶ ªliÒ¬ ªlö B∙ clÕÎ kla. §ai ªliÒ¬ ªlö Bg ¬×¶l ÎLS¶ã ¶l{ ÎuyÕÎ, l«i ¬SÎ Bá ¶l{ l«i l¹Î ¬Cu Î{mi, ÎLa¶ã LÊÎ BC¶ã yTu. ÷l{¶ã kla¶ã ÎlÊy cg Biɬ ¶ps BC¶ã quý cn. ªuy ãipu ki¶l ¶ãliÖ¬, ªL׶l ªl«¶l ªLbc vp ¾« ªliT¶ Qun¶ã BÒu kla¶ã óiÕÎ l«i cs¶ vËÎ Êy cg Ýcl hîi ã×? ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 4. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -312- Ïå QuÕ ÷«¬ ¶l׶ ªliÕÎ r« ÏC¶ ¶gi: - Võ« Låi BÖ Bïi BÞcl víi luy¶l, ¶lì cn l«i Ϋ BÒu clÕÎ ¶ã«y ιi clç, kla¶ã cg µl{m¶ã µlCµ ã× cøu oï¶ã B{îc l«y hp clb¶ã Ϋ cè¶ã óÞ Îl{m¶ã ¶Æ¶ã cn, BÖ cò¶ã cg cCcl clN« klái... Võ« ¶gi y võ« clØ l«i cs¶ ªliÒ¬ ªlö ¶gi ÎiÕµ: - Ï«i cs¶ ªliÒ¬ ªlö ¶Çy xuÊÎ xö ë ÎLT¶ ¶bi ÎuyÕÎ ¬iÒ¶ ª©y Vùc. V× ¬×¶l ¶gi ÎLs¶ã ouïÎ vp ¬SÎ Bá, ¶ã{êi Ϋ ¬íi BÆÎ cls cCi ÎT¶ “¸lu Îi¶l ó¨¶ã ªliÒ¬” (cs¶ ªliÒ¬ ªlö ¬×¶l ÎLs¶ã ¶l{ ó¨¶ã ÎuyÕÎ vp ¬SÎ Bá) ®ÊÎ cø ¶ã{êi ¶ps, óÞ Îl{m¶ã ¶Æ¶ã BÕ¶ B©u, lsÆc óÞ ¶éi Îl{m¶ã, lsÆc óÞ B«s Îl{m¶ã, lsÆc ÎLb¶ã Béc, v©¶ v©¶, quý lå cl{« clÕÎ lM¶. ¸lØ cls ¶ã{êi Bg uï¶ã ®¨¶ã ªliÒ¬ ¶Çy hp klái ¶ã«y Îøc Îl×, ÎlËÎ hp hi¶l Bm¶ diÖu d{îc cò¶ã kla¶ã ÎlǶ liÖu ó»¶ã. ªL׶l ªl«¶l ªLbc lái: - r∙s BÖ kiÕ¬ B{îc l«i cs¶ ªliÒ¬ ªlö ¶py ë B©u ÎlÕ? Ïå QuÕ ÷«¬ BCµ: - Ïåi ÎlC¶ã ÎL{íc, ë Ïp ÷«¬ klCcl BiÕ¬, BÖ ÎLa¶ã ÎlÊy ¬éÎ h∙s B¹s oÜ lCi Îluïc B«u ¶Æ¶ã oSµ clÕÎ. ªlÊy Îéi ¶ãliֵΠquC, BÖ hiÒ¶ Îƶã cls a¶ã Ϋ ¬Êy clôc h¹¶ã ó¹c vp c߶ µlôc dÞcl Îluïc Îl«¶ã ¶N«. ÷l{¶ã v× a¶ã Ϋ Îuæi ãip oøc yÕu quC, uï¶ã ó«s ¶liTu Îluïc Îl«¶ã cò¶ã kla¶ã ÎlÊy klái. ¸lM¶ã ó«s h©u, a¶ã h׫ ÎLǶ. ªL{íc kli ÎSÎ Îlë, a¶ã Ϋ Îƶã cls BÖ Bai ªliÒ¬ ªlö ¶Çy BÉ BÒ¶ m¶. ªliÕÎ r« ÏC¶ ¶gi: - ¾«s cCi léÎ ¶Çy h¹i Bѵ BH vp quý ãiC ÎlÕ? Ïå QuÕ ÷«¬ ¶gi: - §Ö ÎlÊy cCi léµ Bù¶ã l«i cs¶ ¶Çy cñ« h∙s B¹s oÜ Îƶã ó»¶ã oSÎ xÊu xÝ, Be¬ Bi óiÕu cls ¶ã{êi klg csi quC... ¾« ªliT¶ Qun¶ã ¶gi: - ÷T¶ h∙s BÖ ¬íi BÕ¶ ¶lp µlb a¶ã ¶ps ¬{î¶ cCi léµ vp¶ã ¶Çy BÉ dè¶ã ι¬ µlni kla¶ã? Ïå QuÕ ÷«¬ c{êi BCµ: - ¾« ªL¹i ¸lñ BsC¶ ãiái hS¬! §Ö clÞu µlôc BÊy! ¸Ci léµ ¶py hp cCi léµ Bù¶ã ÎL«¶ã oøc cñ« ¬éÎ ÎiÉu Îl{ cs¶ µlb a¶ã lä r{u ë µlñ Kl«i Pls¶ã! ¼äi ¶ã{êi BÒu cn c{êi, Ïå QuÕ ÷«¬ h¹i ¶gi ÎiÕµ: - Võ« Låi, ¶Õu kla¶ã cg vÞ B¹i ãi« ¶Çy L« Ϋy cøu ãibµ Îl× BÖ vp ªliÕÎ r« ÏC¶ B¹i c« kla¶ã clÕÎ cò¶ã óÞ Îl{m¶ã ¶Æ¶ã. VÝ dè Îai ¬«y ¬S¶ ÎSÎ Îlë ¶ã«y, oH uï¶ã hua¶ ¬éÎ cs¶, vp Îƶ㠪liÕÎ luy¶l ¬éÎ cs¶. ¸lb¶ã Îai kla¶ã cg Îlè sC¶ ã× cn. ªai B©u dC¬ va cí Bn Îl{m¶ã «¶l Ϋ. ªliÕÎ r« ÏC¶ c{êi ¶gi: - ªai B©u dC¬ ¶l˶ ¶lN¶ã vËÎ óCu Êy! ¼äi ¶ã{êi c{êi å, Ïå QuÕ ÷«¬ h¹i ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 5. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -313- - ÷gi cls cè¶ã, l«i cs¶ ®¨¶ã ªliÒ¬ ¶Çy cò¶ã kla¶ã µlni hp cñ« LiT¶ã cñ« BÖ ¬p! ÷gi Bs¹¶, y l«i Ϋy ó{¶ã léµ ®¨¶ã ªliÒ¬ B{« Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ ªlõ« ¸lÝ Låi ¶gi: - Gäi hp ¬éÎ clbÎ hÔ BÉ Îá h߶ã kݶl ¬Õ¶ cñ« BÖ, clí kla¶ã dC¬ ¶gi hp _???_ Î{í¶ã ca¶ã. ªlõ« ¸lÝ ¶ã¹c ¶liT¶ ¶gi: - VËÎ óCu ¶Çy Ïå luy¶l B∙ BÞ¶l Be¬ óiÕu ¼¹¶l h∙s ãi« BÉ clbc Îlä Låi o«s h¹i Îƶã Îai ÎlÕ ¶Çy? Ïå QuÕ ÷«¬ BCµ: - ®ns vËÎ ÎǬ quý ¶l©¶, cCi ã× cò¶ã cg oï cn! ¼¹¶l h∙s ãi« Îö kla¶ã cg oï B{îc l{ë¶ã l«i cs¶ ®¨¶ã ªÇ¬ ¶Çy, ιs lg« ¬íi BÆÎ L« BC¶l ¶l«u ãiN« BÖ vp ªliÕÎ luy¶l BÉ Î{í¶ã ca¶ã µlni L« Ϋy cøu, ¬p ¶l˶ hÊy l«i cs¶ vËÎ ¶py. §g cg µlni hp oï ÎLêi B∙ BÞ¶l kla¶ã? ¸ß¶ hÔ vËÎ óiÕÎ ¼¹¶l h∙s ãi« Îö BÉ clbc Îlä Îl× Î{í¶ã ca¶ã klái hs. Kla¶ã µlni BÖ ¶gi klsCc, lÔ BÖ L« Ϋy, clØ ÎlsC¶ã ¬éÎ cCi hp ¶lÆÎ B{îc ¶ã«y. ªuy vËy, ªlõ« ¸lÝ vÓ¶ cø Îõ clïi, Ïå QuÕ ÷«¬ cg vt kla¶ã vui, hiÒ¶ ¶gi: - VÞ Î{í¶ã ca¶ã ¶Çy B∙ kla¶ã clÞu cls óiÕÎ quý ÎC¶l d«¶l, h¹i kla¶ã clÞu ¶l˶ hÔ vËÎ cñ« BÖ. ¸g µlni Î{í¶ã ca¶ã clT ¶lN¶ã vËÎ Êy hp cñ« ¨¶ ÎLé¬ óȶ ÎlØu µlni kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ véi ¶gi: - ¾«s Ïå luy¶l h¹i liÉu hǬ BÕ¶ ÎlÕ? Võ« Låi véi v∙ cl{« kÞµ óCs ÎT¶ lä víi luy¶l, BÖ lä ViT¶ ÎT¶ hp ªlõ« ¸lÝ BÊy ¹. ªliÕÎ r« ÏC¶ vp Ïå QuÕ ÷«¬ BÒu h« “ñ«” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, Låi cè¶ã ¶gi: - ªÐ L« hp ViT¶ B¹i ãi« ¼i¶l ¸lñ óny Îضl! ªlns ¶ps! ¸n l«i BÒu Bæi ¶ã«y ÎlCi Bé, Îa¶ kݶl ªlõ« ¸lÝ lm¶ ÎL{íc ¶liÒu, ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - Ïå B¹i c« B∙ ¶gi ¶l{ vËy, BÖ kla¶ã dC¬ Îõ clïi ¶N«. ¸n¬ m¶ Ïå B¹i c« ¶lÐ! ªlÊy ªlõ« ¸lÝ B∙ óá léµ ®¨¶ã ªliÒ¬ vps Îbi Låi, lí¶ lë va cè¶ã. Vps ÎLs¶ã µl߶㠬éÎ hCÎ, ªlõ« ¸lÝ h¹i qu«y ÎLë L«, Ϋy ó{¶ã ¬éÎ c©y o«¶ la c«s l«i Îl{íc. Quý óCu ¶løÎ hp c©y o«¶ la Bg c«s ¶l{ vËy, Îõ ¶ãä¶ xuï¶ã Îíi ãïc ÎLs¶ã ouïÎ kla¶ã cg ¬éÎ vÕÎ oøÎ ¶ps, kla¶ã cg ¬éÎ l¹Î cCÎ óôi ¶ps dݶl vps, BÉ ÎLT¶ óp¶ oC¶ã hsC¶ã cn c¨¶ µl߶ã, kú h¹ vp Bѵ BH va cè¶ã. ÷ã{êi ÎLa¶ã ÎlÊy cl©u óCu LÊÎ ¶liÒu ¶l{ Ïå QuÕ ÷«¬ cò¶ã µlni ¶ã¹c ¶liT¶, hiÒ¶ ¶gi: - §Ö B∙ Îíi LÊÎ ¶liÒu ¶lp lps µlb, ¬p cl{« lÒ ÎLa¶ã ÎlÊy óns vËÎ quý óCu ¶l{ ÎlÕ ¶py! ¸g hH c©y o«¶ la hp kú óns ÎLs¶ã lsp¶ã cu¶ã ¶éi BiÖ¶ cò¶ã ¶T¶. Qun ÎlËÎ ¶g hp¬ hge cn ¬SÎ clb¶ã Îai! ¸g µlni hp vËÎ ãi« ÎLuyÒ¶ cñ« ViT¶ B¹i ãi« kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ c{êi ¶gi: - VËÎ ¶py BÖ Î׶l cê óSÎ B{îc, xi¶ Îƶã h¹i Ïå luy¶l, BÉ hp¬ Bå ¬õ¶ã clbc Îlä ¼¹¶l h∙s ãi« Îö. Ïå QuÕ ÷«¬ ãiùÎ ¬×¶l, véi ¶gi: - VËÎ ¶Çy quý lg« quC! ªlõ« ¸lÝ ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 6. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -314- - ¸Ci ¶py hp ÎLß clmi, dè quý lg« ÎlËÎ ¶l{¶ã va dô¶ã. ®»¶ã o«s B{îc ®¨¶ã ªliÒ¬, cg ÎlÉ cøu ¶ã{êi klái clÕÎ. Ïå luy¶l ¬«u ¶l˶ hÊy Bi. Ïå QuÕ ÷«¬ Bp¶l µlni cn¬ m¶ ¶l˶ hÊy. ªlÊy ªlõ« ¸lÝ lps µlg¶ã ¶l{ vËy, ¶lg¬ ªL׶l ªl«¶l ªLbc BÒu hÊy hp¬ kú h¹. ¸liÒu ¶ãpy la¬ o«u B∙ Îíi Plñ ®ns §Þ¶l, ¬äi ¶ã{êi vps klCcl o¹¶ ¶ãlØ ¶ãmi. ¾C¶ã ¶ãpy ¬äi ¶ã{êi Be¬ Bå ¬õ¶ã BÕ¶ óiÕu ¼¹¶l Plñ. ªlÊy d«¶l ÎliÕµ cñ« ªlõ« ¸lÝ, ªL׶l ªl«¶l ªLbc, vp ¾« ªliT¶ Qun¶ã ó« ¶ã{êi, ¼¹¶l ®C Pli véi L« ¶ãspi cö« ¶ãlT¶l Bg¶. ªLa¶ã ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ clØ hp ¬éÎ Îl«¶l ¶iT¶, ¶ãȶ ¶ã{êi ãi©y hCÎ, cg vt kla¶ã vui. ¼¹¶l ®C Pli ¶ãlÜ ÎlǬ: “¾«s ¶lN¶ã ¶ã{êi Bi dù B¹i léi óny Îضl h¹i lå Bå BÕ¶ ÎlÕ? Ïä óÇu ¬éÎ ÎT¶ cs¶ ¶ÝÎ hp¬ ¼i¶l ¸lñ BÉ hp¬ ã×?” ªuy vËy, y vÓ¶ liÕu klCcl, v× cCc ¶ã{êi ¶Çy ë x« Îíi clbc Îlä, B∙ hp¬ cls y vt v«¶ã ÎlT¬, ¶T¶ y vp cs¶ ÎL{ë¶ã hp ¼¹¶l ªL«¶l, cs¶ Îlø hp ¼¹¶l ªLb hua¶ ¬iÖ¶ã cC¬ m¶, Låi ¶ãlT¶l Bg¶ cCc ¶ã{êi vps ÎLs¶ã ¶lp. ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy ¼¹¶l ®C Pli Îl©¶ l׶l v¹¬ vì, Îgc ÎLS¶ã ¶l{ ó¹c, ó{íc Bi LÊÎ vN¶ã clSc, clSc vâ ¶ãlÖ µlni c«s oiTu, c߶ l«i ¶ã{êi cs¶ BÒu Îuæi ÎLC¶ã ¶iT¶, cò¶ã «¶l dò¶ã va cè¶ã. ªLs¶ã hbc ÎLß cluyÖ¶, ¼¹¶ã ®C Pli cg vt kli¶l ¶lê¶ B¹i lé ªlCi ¾m¶, ¶T¶ kli ªL׶l ªl«¶l ªLbc ¶gi Îíi cluyÖ¶ Bg, a¶ã Ϋ ãin vê kla¶ã ¶ãle, vp cò¶ã kla¶ã lái l«¶ Îíi. ¼éÎ hCÎ o«u, h¹i cg klCcl Îíi, a¶ã Ϋ hiÒ¶ cCs hçi L« ¶ãspi Bg¶ ÎiÕµ. ªl«¶l ªl«¶l ¶ãlÜ: “¼¹¶l ®C Pli ¬Ö¶l d«¶l hp ¸Ci ¼¹¶l ªl{ê¶ã o«s ÎiÕµ klCcl h¹i ÎliÕu ¶iÒ¬ ¶ë BÕ¶ ÎlÕ? Ï«y hp y clØ cg l{ d«¶l Îlai?” Gi« Bi¶l Be¬ Biɬ Ω¬ L« ¬êi ¬äi ¶ã{êi ¨¶ xs¶ã, ¼¹¶l ªLb dÓ¶ cCc ¶ã{êi vps lËu B{ê¶ã xe¬ Bå ¬õ¶ã cñ« cCc ¶mi Be¬ Îíi óiÕu. rbc Êy, B«¶ã cè¶ã ¶liÒu klCcl qu©y qu«¶l cliÕc óp¶, ¼¹¶l ®C Pli ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ vps, véi cl¹y h¹i cn¬ m¶ vp ¶gi: - ViT¶ luy¶l cè¶ã Ϲ luy¶l cls ¬g¶ Bå quý óCu vp lËu lÜ quC, BÖ B©u dC¬ ¶l˶. ªlõ« ¸lÝ BCµ: - ÷ãpy clbc Îlä cñ« h∙s ÎiÒ¶ óïi, clb¶ã Îai ¶l˶ ÎlÊy liÕ¶ vËÎ ¬ä¶ Bg cl{« Bñ h߶ã Îlp¶l Îl× cg. ¼äi ¶ã{êi BÒu ÎiÕ¶ Îíi c¹¶l óp¶ ÎLa¶ã ÎlÊy ÎLT¶ ¬ÆÎ óp¶ ópy h« hiÖÎ ¶lN¶ã Bå ¬õ¶ã ¶l{¶ã duy cg l«i ¬{mi óï¶ l¹Î ÎL©¶ cl©u vp ÎC¬ cs¶ ¶ãù« ¶ãäc Îl¹cl ÎLS¶ã cñ« ªlõ« ¸lÝ, ÎLCi d{« lÊu ó»¶ã µlØ Îlby cñ« ªl«¶l ªl«¶l, vp c©y o«¶ la cñ« Ïå QuÕ ÷«¬ óiÕu hp quý ãiC vp hé¶ã hÓy lm¶ cn. Víi vô ªlõ« ¸lÝ B{îc óÇu hp¬ ¼i¶l ¸lñ óny Îضl, ¼¹¶l ®C Pli ÎLs¶ã h߶ã kla¶ã vui, ¶l{¶ã ¶«y ÎlÊy clp¶ã ¨¶ ¶gi kliÕ¬ ¶l∙, c©u ¶gi ¶ps cò¶ã Îa¶ ¬×¶l hp h∙s ÎiÒ¶ óïi, a¶ã Ϋ ¬íi óSÎ BÇu ¬Õ¶ clp¶ã. ÷ãpy la¬ Bg, klCcl Îø µl{m¶ã Îíi ¬õ¶ã vp ë h¹i ¨¶ cç clõ¶ã ó« ¶ãl׶ ¶ã{êi. ÷ãpy clbc Îlä oCu ¬{mi cñ« ¬×¶l, h¹i ÎlÊy klCcl Îíi ¬õ¶ã Ba¶ã Bns ¶l{ vËy, ¼¹¶l ®C Pli cn ¬õ¶ã c{êi hua¶ ¬iÖ¶ã. ªlõ« ¸lÝ, ªL׶l ªl«¶l ªLbc, ¾« ªliT¶ Qun¶ã, ó« ¶ã{êi B{îc ¬êi ¶ãåi ¬©¬ Îlø ¶løÎ, ds ¼¹¶l ®C Pli ÎiÕµ B∙i. ÷ã{êi ¶ãåi clñ ÎÞcl ¬©¬ Îlø ¶løÎ Bg hp UyT¶ ¦m¶ã §n¬ ªL{m¶ã ÷l{îc ¸ïc, ¬éÎ h∙s «¶l lè¶ã óny ¬{mi ÎC¬ Îuæi. rbc ¼¹¶l Pli ãiíi ÎliÖu cCc ¶ã{êi cè¶ã ¬©¬, ªL{m¶ã ÷l{îc ¸ïc ÎlÊy ¼i¶l ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 7. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -315- ¸lñ óny Îضl hp ¬éÎ Îl«¶l ¶iT¶ kla¶ã cg vt ã× ki¶l ¶ã{êi cn, ÎLs¶ã h߶ã cò¶ã hÊy hp¬ ¶ã¹c ¶liT¶ vp óuå¶ c{êi. ªLs¶ã ¬©¬ Bg cg ¬éÎ vÞ vâ qu«¶ vÒ l{u hp Plè¶ã ªæ¶ã ói¶l, ªæ¶ã ªiTu BÇu ªiTu ¸ôc Vܶl ªlS¶ã §æ¶ã Kl«i ¾m¶, ¶ãspi L« BÒu hp ¶l©¶ vËÎ h∙¶l Îô ÎLs¶ã ãiíi vâ h©¬ cn. ¾«u kli ¶©¶ã clж clbc Îlä clñ ¶l©¶ Låi, ¬äi ¶ã{êi BÊu L{îu BC¶l Îs«¶, LÊÎ hp vui vt. Uï¶ã Îíi h{¶ã clõ¶ã, óç¶ã cg ¬éÎ ãi« Bi¶l lʵ Îʵ vps, Ϋy cǬ ¬éÎ léµ ÎliÕµ, Bi Îíi c¹¶l ¼¹¶l ®C Pli LØ Î«i klH ¶gi vpi c©u. ¼¹¶l ªL«¶l B«¶ã ÎiÕµ klCcl ÎlÊy vËy, hiÒ¶ Bø¶ã dËy Bi Îíi c¹¶l cl«, ¶gi: - ªl{« cl«, la¬ ¶«y cl« LÊÎ l∙¶l diÖ¶ B{îc vî clå¶ã ªlǶ quyÒ¶ va BÞcl Quy ª©¶ ªlô cè¶ã ¬Êy ¶ã{êi Bå BÖ Îíi ¬õ¶ã BÊy! ¼¹¶l ®C Pli ãiùÎ ¬×¶l, hiÒ¶ ¶gi: - X{« ¶«y Ϋ cg ãi«s ÎliÖµ víi Quy h∙s ¶lÞ ó«s ãiê B©u. ÷gi xs¶ã, a¶ã Ϋ ¬ë léµ Bù¶ã ÎliÕµ L«, ÎlÊy ÎLs¶ã Bg ¬éÎ cCi ÎliÕµ B¹i lå¶ã ÎlËÎ hí¶, ÎLT¶ viÕÎ: “QuyÒ¶ BÖ Quy ª©¶ ªlô cè¶ã ¬a¶ ¶l©¶ kݶl l¹” ¬Êy clN hí¶, óT¶ c¹¶l cg ¬éÎ lp¶ã clN ¶lá: “Pli ¶ãli lsp¶ã ki¬ Îl˵ h{î¶ã” óT¶ c¹¶l cCi ÎliÕµ cg ¬éÎ Îlsi vp¶ã ¶Æ¶ã ¬{êi h{î¶ã. ¼¹¶l ®C Pli ¶gi: - ¼«u L« ¶ãlT¶l Bg¶ Bi. ÷gi xs¶ã, a¶ã Ϋ qu«y h¹i ¶gi víi ªL{m¶ã ÷l{îc ¸ïc vp cCc ¶ã{êi L»¶ã: - Xi¶ ÎlÊÎ hÔ quý vÞ ãi©y hCÎ. Råi a¶ã Ϋ dÓ¶ l«i ¶ã{êi cs¶ Bi ÎlM¶ã L« ¶ãspi cö« ¶ãlT¶l Bg¶. Kla¶ã ó«s h©u, ¼«¶l ®C Pli Î{mi c{êi, ¶iÒ¬ ¶ë ÎiÕµ vî clå¶ã Quy ª©¶ ªlô, ¼«i KiÕ¬ Ïß«, r{u ®éi ¾i¶l, vp ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶, ¶¨¬ ¶ã{êi Bi vps. ªlõ« ¸lÝ B∙ Bø¶ã o«¶ã óT¶, cbi BÇu vCi clps vp ¶gi: - ÷lÞ o{ luy¶l, ÷lÞ o{ ÎÈu ¬¹¶l ãiái! Quy ª©¶ ªlô ãËÎ BÇu BCµ hÔ ¶gi: - ñ«, clb cò¶ã ë B©y BÊy p? Quy ÷lÞ ÷{m¶ã clØ ÎLn hêi ó»¶ã ãiä¶ã ¬òi “lõ” ¬éÎ ÎiÕ¶ã clí kla¶ã Îl̬ BÕ¬ xØ« Îíi o{ BÖ. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ¼êi o{ luy¶l, o{ ÎÈu ¶ãåi Îl{î¶ã Îä«, BÉ e¬ ¶ãåi cè¶ã víi ¼«i KiÕ¬ Ïß« cò¶ã B{îc. ÷ãle ªlõ« ¸lÝ x{¶ã la ¶l{ vËy, ¼¹¶l ®C Pli c{êi ¶gi: - ¸g ¶lÞ o{ luy¶l ¶Çy Bì BÇu, Bõ¶ã ¶gi hp¬ ¼i¶l ¸lñ óny Îضl. ViT¶ luy¶l hp¬ ¼i¶l ¸lñ ¬{êi óï¶ Îضl cò¶ã ÎlÝcl BC¶ã hS¬! ý ¶ãlÜ« hêi ¶gi cñ« ¼¹¶l ®C Pli, ªlõ« ¸lÝ oë dÜ ÎLt Îuæi BSc ÎLÝ B{îc óÇu hp¬ ¼i¶l ¸lñ óny Îضl hp ¶lê cg hùc h{î¶ã cñ« ¶ã{êi o{ luy¶l ¶py ãibµ Bì cls. ªlõ« ¸lÝ ¬Ø¬ c{êi kla¶ã ¶gi ¶ö« hêi. Vî clå¶ã Quy ª©¶ ªlô ¶ã¹c ¶liT¶ lái: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 8. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -316- - ¤¶ã ¶gi cCi ã× ¼i¶l ¸lñ ÎlÕ? ¼¹¶l ®C Pli c{êi BCµ: - §Ö ¶gi óa¶ã Bè« BÊy Îlai. Xi¶ Quy ¶lÞ c«s Bõ¶ã cg clʵ ÎLCcl. ÷gi xs¶ã, a¶ã Ϋ ¬êi vî clå¶ã Quy ª©¶ ªlô ¶ãåi d{íi cC¶l ªL{m¶ã ÷l{îc ¸ïc. ÷lN¶ã klCcl BÕ¶ dù ÎiÖc BÒu hp «¶l lè¶ã lps kiÖÎ, cls ¶T¶ ¶«¬ ¶N ¶ãåi clu¶ã óp¶ kla¶ã cg vt ã× e hÖ cn. ªlõ« ¸lÝ o«¶ã ¶ãåi cè¶ã óp¶ víi KiÕ¬ Ïß«. R{îu qu« ó« ÎuǶ, §æ¶ã Kl«i ¾m¶ ªæ¶ã ªiTu BÇu ªiTu côc Vi¶l ªlS¶ã Bø¶ã dËy ¶gi: - Xi¶ hçi quý vÞ, BÖ Îöu h{î¶ã kЬ, µlni vps ¶lp ÎLs¶ã ¶ãlØ ¶ãmi, cCs hçi ÎL{íc. ¼¹¶l ®C Pli hiÒ¶ ãäi ãi« Bi¶l B{« §æ¶ã ªiTu BÇu vps ¶lp ÎLs¶ã. Quy ª©¶ ªlô h¹¶l hè¶ã ¶gi: - ¸lb¶ã Îai Bi kiÕ¬ klSµ ¶mi kla¶ã ÎlÊy §æ¶ã ªiTu BÇu B©u cn. ¾«u Îai BsC¶ clSc a¶ã Ϋ ÎlÕ ¶ps cò¶ã ë B©y, qun ¶liT¶ kla¶ã o«i ÎÝ ¶ps. §æ¶ã Kl«i ¾m¶ ¬ÆÎ ÎCi ¬ÐÎ, ãiä¶ã ¶gi lmi Lu¶ BCµ: - §Ö víi Quy ÷lÞ ãi« x{« ¶«y kla¶ã cg sC¶ Îlè ã× cn, Quy ÷lÞ ãi« Î׬ kiÕ¬ BÖ BÉ hp¬ ã× ÎlÕ? ¼äi ¶ã{êi ¶ãle hêi ¶gi cñ« l«i ¶ã{êi BÒu ¶ãõ¶ã clж, qu«y BÇu h¹i ¶l׶. ¼¹¶l ®C Pli c{êi ¶gi: - ¸lM¶ã l«y l«i vÞ cg BiÒu ã× xÝcl ¬Ýcl ÎlÕ? Xi¶ ¶É ¬ÆÎ BÖ cls µlе BÖ B{îc lß« ãini ¶lÐ? §æ¶ã Kl«i ¾m¶ ¶gi: - §Ö x{« ¶«y vÓ¶ ¶ã{ì¶ã ¬é B¹i d«¶l cñ« Quy ÷lÞ ãi« ¶l{¶ã cl{« cg dÞµ ¶ps que¶ óiÕÎ. Kla¶ã liÉu ιi o«s Quy ÷lÞ ãi« óç¶ã ¶liT¶ cø Îles dâi BÖ ¶l{ ÎlÕ? ÷ãle xs¶ã hêi cñ« §æ¶ã ªiTu BÇu, ¼¹¶l ®C Pli liÉu ¶ã«y, ¶ãlÜ ÎlǬ: “p, L« cn l«i Îíi B©y kla¶ã µlni Îlp¶l Ω¬ BÕ¶ clbc Îlä Ϋ! ¼éÎ ÎT¶ Îíi B©y ÎÞ ¶¹¶, ¬éÎ ÎT¶ Îl× Îles dâi ¶ã{êi Îíi B©y. ÷l{¶ã dè o«s ÎT¶ lä §æ¶ã B∙ BÕ¶ ÎÞ ¶¹¶ d{íi ¬Ci ¶lp cñ« Ϋ, Îl× ÎlÉ ¶ps Ϋ cò¶ã kla¶ã BÉ cls y µlni ÎliÖÎ Îlßi.” ÷ãlÜ Bs¹¶, a¶ã Ϋ hiÒ¶ ¶gi víi Quy ª©¶ ªlô L»¶ã: - Quy ¶lÞ ãi« cg viÖc ã× cǶ cò¶ã vËy, xi¶ BÉ cls qu« klái ¶ãpy la¬ ¶«y B∙. ¸ò¶ã hp ó¹¶ Îl©¶ víi ¶l«u cn, clb¶ã Ϋ ãini quyÕÎ ó»¶ã hêi ¶gi ÎÊÎ µlni xs¶ã lÕÎ. Quy ª©¶ ªlô kЬ ¨¶ ¶gi ¶T¶ Quy ÷lÞ ÷{m¶ã hiÒ¶ Bì hêi, clØ Î«y vps Bø« cs¶ B«¶ã ½¬ ÎLs¶ã h߶㠶gi: - ªl»¶ã óÐ ¶py hp Bø« cs¶ Béc ¶løÎ cñ« ¶lÞ µl߶ã vp Ϋ¬ µl߶㠶lp lä Quy, liÖ¶ ãiê ¶gi B«¶ã B«u ¶Æ¶ã, oSµ clÕÎ BÕ¶ ¶mi. ¸lb¶ã Îai ¬uï¶ xi¶ §æ¶ã ªiTu BÇu ¬ë h߶㠶l©¶ Bøc, Îƶã cls ¬Êy viT¶ Îluïc BÉ cøu cls clCu ¶g ÎlsCÎ clÕÎ. ¥¶ Bøc ¶py vî clå¶ã clb¶ã Îai kla¶ã ó«s ãiê dC¬ quT¶. ¼¹¶l ®C Pli ¶gi: - ª{ë¶ã cluyÖ¶ ã×, clí viÖc ¶py ÎliÖÎ clݶl BC¶ã hS¬. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 9. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -317- Võ« ¶gi, võ« qu«y h¹i ¶l׶ §æ¶ã Kl«i ¾m¶ vp ¶gi ÎiÕµ: - §æ¶ã ªiTu BÇu cøu ¶ã{êi hp viÖc hp¬ µlbc hí¶ ¶lÊÎ. ¼p ¶«y ¶ã{êi yTu cÇu luy¶l cøu ãibµ h¹i hp Quy B¹i «¶l lè¶ã, BÖ ÎliÕÎ Î{ë¶ã luy¶l kla¶ã ¶T¶ clïi Îõ ¬íi µlni. §æ¶ã Kl«i ¾m¶ BCµ: - ÷Õu Îluïc Plôc ri¶l Ïp ªlñ ¶py cñ« BÖ Îl× cln cǶ Quy ÷lÞ ãi« µlni hT¶ ÎiÕ¶ã lái, BÖ cò¶ã l«i Ϋy d©¶ã Îíi ¶ã«y. ÷l{¶ã quý vÞ cg óiÕÎ B©u, Îlø Îluïc ¶py h¹i hp cñ« ÎLiÒu cï¶ã, ds ªæ¶ã §ïc ¼∙ B¹i ¶l©¶ ¶lê óï¶ ªiTu côc B{« vps ki¶l o{. ¸ls ¶T¶ BÖ kla¶ã dC¬ Îù ÎiÖ¶ Be¬ L« óiÕu Quy ÷lÞ ãi« hp ÎlÕ. ¼äi ¶ã{êi ÎlÊy y ¶gi ¶l{ vËy, BÒu cn¬ ÎlÊy vʶ BÒ ¶py klg ãini quyÕÎ ÎlËÎ. ªlÊy ¶gi cñ« ÎLiÒu cï¶ã, viT¶ qu«¶ låi l{u Plè¶ã ªæ¶ã ói¶l véi ¶gi: - VËÎ ÎLiÒu cï¶ã hp Bå dè¶ã cñ« ªlC¶l ªl{î¶ã, «i dC¬ ÎCs 㫶 Bô¶ã cl¹¬ Îíi ¶ps? ????_ klCcl, Quy ª©¶ ªlô Îíi, hp¬ cls klCcl ¬ÊÎ vui, óá L« vÒ ÎlÕ ¶py.” ÷ãlÜ Îíi B©y, a¶ã Ϋ B«¶ã BÞ¶l hT¶ ÎiÕ¶ã. rbc Êy, Plè¶ã ªæ¶ã ói¶l B∙ ¬gc B{îc l«i viT¶ ÎlÞÎ cC ë ÎLs¶ã ¬iÖ¶ã L« Låi, c߶ ¬éÎ viT¶ ¶N« Bp¶l µlni ¶uïÎ clö¶ã, Låi y võ« hua¶ ¬å¬ h« hí¶: - Pln¶ Låi, µln¶ Låi! ªlÕ ¶Çy clb¶ã cg csi v{m¶ã µlCµ vps B©u ¶N«! ÷ã{êi B©u! Ï«i ÎT¶ Îèy Î߶ã cñ« y kla¶ã óiÕÎ qu«¶ hí¶ Î¹i o«s ¶æi ãi˶ véi cl¹y h¹i. Plè¶ã ªæ¶ã ói¶l ¶gi: - KliT¶ã Îl«¶l B¹i qu«¶ B«s L« cls Ϋ. ªl× L« vâ ¶ãlÖ cñ« viT¶ ªæ¶ã ói¶l ¶Çy LÊÎ kЬ, clØ ¶lê huå¶ hgÎ cö« lËu ¬p B{îc Îl¨¶ã Îíi cløc ªæ¶ã ói¶l ¶Çy ¶l{¶ã y h¹i l«y v©y vs Ϋ B©y. Y BÆÎ hp¬ ¬éÎ Îl«¶l qu«¶ B«s ÎlËÎ hí¶ ó»¶ã oSÎ ¶l{¶ã Lç¶ã LuéÎ. §i B©u y cò¶ã cìi ¶ãù« Bi ÎL{íc, o«i l«i ÎT¶ Îèy Î߶ã kliT¶ã B¹i B«s Îles o«u, hp¬ L« vt ¶Æ¶ã ¶Ò hS¬ BÉ hße óÞµ ÎliT¶ l¹. ÷ã{êi ¶ãspi kla¶ã óiÕÎ ¶éi Î׶l cø Î{ë¶ã y ÎlǶ hùc ki¶l ¶ã{êi ÎlËÎ. Kli c߶ hp¬ qu«¶, y cø l«y ¶gi: “KliT¶ã Îl«¶l B¹i qu«¶ B«s L« cls Ϋ!” ÷gi que¶ ¬å¬ Låi, ¶T¶ hbc ¶Çy ¶æi ãi˶, y h¹i ãäi Îèy Î߶㠶l{ vËy. Ï«i Îèy Î߶㠶ãm ¶ãCc. V× Îíi B©y clbc Îlä Îl× «i Be¬ ¶lN¶ã cñ« ¶Æ¶ã ¶Ò Êy Bi hp¬ ã×. ¼éÎ ÎT¶ Îèy Î߶㠶l«¶l ÎLÝ, véi cëi cs¶ d«s Bes c¹¶l o{ê¶ L«, B{« hT¶ cls ªæ¶ã ói¶l. ®iÕÎ ÎÈy cñ« ÎT¶ ªæ¶ã ói¶l ¶Çy hS¬ Låi, ¼¹¶l ®C Pli ÎlÊy y ãië ÎLß lÒ L«, võ« Îøc võ« óuå¶ c{êi, véi ¶gi: - Kla¶ã ¨¶ Îlu« B©u ¬p ãië ÎLß Êy L«! X{« ¶«y csi ¬¹¶ã ¶ã{êi ¶l{ ¬¹¶ã obc vËÎ, Plè¶ã ªæ¶ã ói¶l cø cǬ hÊy cs¶ d«s, clЬ hua¶ vps BÇu Quy ÷lÞ ÷{m¶ã. §«¶ã ½¬ cs¶ óT¶ Ϋy µlni, Quy ÷lÞ ÷{m¶ã ãim Ϋy ÎLCi L«, dè¶ã l«i ¶ãg¶ Ϋy kÒ¬ clSc oï¶ã B«s, Låi lái: - Qu«¶ hí¶ ¬uï¶ hp¬ ÎLß ã× ÎlÕ? Plè¶ã ªæ¶ã ói¶l kla¶ã ÎLn hêi, cø dè¶ã oøc kÐs Îl«¶l B«s L«, ¶l{¶ã lÕÎ oøc ó׶l oi¶l ¬p kla¶ã o«s LbÎ ¶æi cs¶ B«s L« klái l«i ¶ãg¶ Ϋy Bïi µl{m¶ã. ªæ¶ã ói¶l B«¶ã µlè¶ã ¬å¬ ÎLî¶ ¬Ðµ dè¶ã l«i Ϋy ¶S¬ clÆÎ cC¶ B«s, lÕÎ oøc hai kÐs. Quy ÷lÞ ÷{m¶ã ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 10. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -318- óç¶ã óua¶ã l«i ¶ãg¶ Ϋy L«, ÎT¶ ªæ¶ã ói¶l óÞ ¶ã∙ hé¶ ¶lps vÒ µlÝ« o«u, oï¶ã B«s óËÎ ¶ã«y vps ãgc ÎLC¶ o{¶ã hT¶ ¶l{ qun ÎLø¶ã ãp. Ï«i ÎT¶ Îèy Îè¶ã véi cl¹y h¹i Bì y dËy. ®SÎ ¶¹Î ¶ã{êi liÒ¶, oî kt Cc que¶ Låi, Plè¶ã ªæ¶ã ói¶l kla¶ã dC¬ lÐ ¬å¬ ¶gi ¶ö« hêi, hiÒ¶ ãäi l«i ÎT¶ Îèy Î߶ã véi vp¶ã Bi vÒ ¶ã«y. R« Îíi cö« ¶ãspi, y h¹i ÎlÐÎ hí¶, ¶liÕc ¬S¶ã l«i ÎT¶ lÇu o«s kla¶ã kliT¶ã Îles Îl«¶l B¹i qu«¶ B«s Bi. ÷l©¶ hbc óïi Lïi, §æ¶ã Kl«i ¾m¶ BÞ¶l Îlõ« cm ÎÈu ÎlsCÎ, Quy ª©¶ ªlô hiÒ¶ ¶gi: - §æ¶ã ªiTu BÇu, quý lå ó¹¶ BÉ h¹i Îluïc viT¶ cls, BÖ c«¬ Bs«¶ kla¶ã hp¬ ó¹¶ klg dÔ. §æ¶ã Kl«i ¾m¶ óÞ uy liÕµ, kla¶ã óiÕÎ hp¬ ÎlÕ ¶ps, Bø¶ã ¶ã«y L« ãiN« on¶l, hí¶ Îiն㠶gi: - ªai, §æ¶ã Kl«i ¾m¶, Îù óiÕÎ kla¶ã BÞcl ¶æi ªlǶ QuyÒ¶ va BÞcl, Îai clØ cg ÎC¶l ¬¹¶ã ë B©y Îlai, ó¹¶ ¬uï¶ hÊy Îl× cø viÖc L« B©y! Quy ÷lÞ ÷{m¶ã ¶gi: - ¤ l«y! Ai hÊy ÎC¶l ¬¹¶ã cñ« a¶ã B©u? ¸lb¶ã Îai clØ cǶ hÊy Îluïc viT¶ Îlai. ¤¶ã cø clØ clç Îluïc Bg L« hp xs¶ã ¶ã«y. ¸s¶ ÎL«i hí¶ cñ« ¼¹¶l ®C Pli ¼¹¶l ªL«¶ã kla¶ã ÎlÉ ¶lÞ¶ B{îc, xa¶ã ¶ã«y L«, Bø¶ã ÎL{íc ¬ÆÎ §æ¶ã Kl«i ¾m¶ cle clë, hí¶ Îiն㠶gi: - Ïä Quy ki«, ¶ãpy la¬ ¶«y hp ¶ãpy ¨¶ ¬õ¶ã Îlä cñ« cl« Ϋ, cCc ¶ã{êi cg viÖc ã× hai Îlai víi ¶l«u, xi¶ ¬êi L« ¶ãspi ki« ¬p ãini quyÕÎ. Quy ª©¶ ªlô ¶gi: - §{îc, §æ¶ã ªiTu BÇu, clb¶ã Ϋ L« ¶ãspi ki« Bi. §æ¶ã Kl«i ¾m¶ kla¶ã clÞu Bi, Quy ª©¶ ªlô ¶g¶ã h߶ã, ÎiÕ¶ hT¶ ¶S¬ hÊy l«i Ϋy, vâ §æ¶ã Kl«i ¾m¶ cò¶ã kla¶ã µlni hp ÎǬ Îl{ê¶ã, véi hui vÒ µlÝ« o«u. ÷l{¶ã ªlǶ quyÒ¶ va BÞcl B∙ L« Ϋy kli ¶ps clÞu BÉ cls Bïi µl{m¶ã ÎLC¶l B{îc. Dè §æ¶ã ªiTu BÇu hèi ¶l«¶l BÕ¶ B©u, v«i Cs cò¶ã óÞ Quy ª©¶ ªlô ¶S¬ B{îc, xÐ LCcl ¬éÎ ¬iÕ¶ã hí¶. ¼¹¶l ªL«¶l ÎiÕ¶ hT¶ ÎL{íc ¬ÆÎ §æ¶ã Kl«i ¾m¶ ¶gi hí¶: - §æ¶ã ªiTu BÇu hp klCcl Îíi B©y clbc Îlä, clb¶ã Îai kla¶ã kli ¶ps clÞµ BÉ cls a¶ã Ϋ óÞ ¶ã{êi óSÎ ¶¹Î ιi ¶mi B©y! Quy ÷lÞ ÷{m¶ã ¶gi: - ¸Ëu ¬uï¶ hp¬ ã×? ÷lp Îai clM¶ã ãäi §æ¶ã ªiTu BÇu L« ¶ãspi ki« Låi hp ã×? ¼¹¶l ªL«¶l ¶gi: - ¤¶ã óp ¬uï¶ kiÕ¬ §æ¶ã ªiTu BÇu o«s kla¶ã BÕ¶ Î˶ Vi¶l ªlS¶ã ªiTu côc ¬p kiÕ¬? ¸lí ë B©y µlC óܶl hp kla¶ã B{îc B©u! ¸p¶ã ¶gi, y cp¶ã Îá vt kla¶ã klCcl klø« ¶l{ ÎL{íc ¶N«, Quy ÷lÞ ÷{m¶ã quCÎ hí¶: - ¸lb¶ã Ϋ B∙ µlC óܶl cCi ã× ¶ps? ¼¹¶l ®C Pli cò¶ã Îøc ãi˶, Bø¶ã dËy ¶gi: - ªlai B{îc, ¶Õu Quy ÷lÞ ÷{m¶ã cls µlе, h∙s µlu xi¶ h∙¶l ãiCs vpi liÖµ. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 11. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -319- ¼¹¶l ªL«¶l ¶gi: - ªl{« cl«, ¶ãpy la¬ ¶«y hp ¶ãpy vui ¬õ¶ã cñ« cl«, xi¶ cls µlе cs¶ B{îc B¹i diÖ¶. ÷gi xs¶ã, y óns ã«i Bi¶l xÕµ dä¶ óp¶ ãlÕ ë ãiN« on¶l, BÉ ÎLï¶ã L« ¬éÎ klsn¶ã, Låi ãäi Quy ÷lÞ ÷{m¶ã L»¶ã: - ÷ps, ¬uï¶ µlC óܶl Îl× ¬êi L« B©y! Quy ÷lÞ ÷{m¶ã ¶gi: - ÷Õu cËu ¬uï¶ Bïi BÞcl víi ¶lp Îai Îl× cËu läc ÎlT¬ l«i ¬{mi ¶¨¬ vâ ¶ãlÖ ¶N« cò¶ã cl{« clSc BÞcl ¶æi. ¼¹¶l ªL«¶l B∙ läc lÕÎ ó« ¬a¶ cl{ë¶ã KlsCÎ Ïs¹Î cñ« ¼¹¶l ®C Pli cl©¶ ÎLuyÒ¶, cl{« ãƵ BÞcl Îlñ, h¹i B«¶ã hbc ÎLC¶ã ¶iT¶. ªuy lS¶ B∙ óiÕÎ Îiն㠪lǶ QuyÒ¶ va BÞcl Îõ h©u, ¶l{¶ã kli ¶ps clÞu BÉ cls ¶ã{êi Ϋ kli¶l ÎlÞ BÕ¶ ÎlÕ, hiÒ¶ ¶æi ãi˶ ÎlÐÎ hí¶: - Quy h∙s ¶lÞ hp cCi quCi ã×? ¼p h¹i Bßi Îíi B©y µlC óܶl! ¼¹¶l ÎliÕu ãi« ¶py Îlu« ¶ã{êi Îl× Îl« lå ¶ã{mi Îl«¶l ÎsC¶ víi §æ¶ã ªiTu BÇu, hbc Êy ¶lp lä ¼¹¶l clb¶ã Îai Îù ¶l˶ hp kЬ Îpi kla¶ã ÎlÉ óns vÖ B{îc. ÷l{¶ã ¶Õu Ϋ ÎlS¶ã Îl× o«s? Quy ª©¶ ªlô kla¶ã l«y ¶gi, clØ klH BCµ: - ¼i Bì ¶æi ó« liÖµ cñ« Ϋ, Quy h∙s ¶lÞ ¶Çy xi¶ quú h¹y ¶ã«y. rêi ¶gi Bg clØ LiT¶ã ¬×¶l ¼¹¶l ªL«¶l ¶ãle Îlai, cCc ¶ã{êi Bø¶ã c¹¶l Bg kla¶ã ¶ãle ã× cn, BÒu LØ Î«i lái Îl¨¬ ¶l«u. ¼¹¶l ªL«¶l l« ln c{êi ¶gi: - Quý vÞ xe¬ y cg ¶ãa¶ã cuå¶ã l«y kla¶ã? Y óns ¶Õu Îai Bì B{îc ó« liÖµ, y quú h¹y Îai ¶ã«y. ¸g µlni ÎlÕ kla¶ã lë Quy ÷lÞ ãi«? Quy ª©¶ ªlô ÎLn hêi: - Plni! ¾ö« os¹¶ Bì Bi! Võ« døÎ hêi, Quy ª©¶ ªlô B∙ dè¶ã lNu quyÒ¶ BC¶l ¶ã«y ÎlÕ “ªlCi ¾m¶ Cµ Bضl” Îíi. ªl«¶l ªl«¶l Bø¶ã c¹¶l ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ L»¶ã: - ¾{ luy¶l cñ« «¶l B∙ óSÎ cl{íc µl{m¶ã µlCµ cñ« «¶l BÊy. ªlõ« ¸lÝ lái: - ¾«s clb h¹i ¶gi ÎlÕ? ªl«¶l ªl«¶l BCµ: - Ïa¬ ¶ä, «¶l BÊu quyÒ¶ víi Bå BÖ «¶l Ϋ, «¶l clM¶ã BÕ¬ Îõ¶ã ÎlÕ ¬éÎ óns Bå BÖ «¶l Ϋ Bì hp ã×? ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ªT¶ lä ¼¹¶l ki« ¶ãu quC, y cg óiÕÎ B©u ÎlǶ quyÒ¶ cñ« o{ luy¶l Îai hîi l¹i ¶l{ ÎlÕ ¶ps? ¼¹¶l ªL«¶l ÎlÊy quyÒ¶ cñ« Bïi µl{m¶ã BC¶l Îísi, kla¶ã Îl̬ ÎLC¶l, ãim Ϋy L« Bì, vp Bå¶ã Îlêi dè¶ã Ϋy ÎLCi BC¶l ÎLn h¹i ¬éÎ quyÒ¶. Ï«i cC¶l Ϋy cñ« l«i ¶ã{êi võ« v« cl¹¬ ¶l«u, Quy ª©¶ ªlô ¶ãlÜ: “ªT¶ ¶Çy vâ ¶ãlÖ cò¶ã klC, ¶T¶ y ¬íi ¶ãa¶ã cuå¶ã ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 12. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -320- ¶l{ vËy.” ªlõ« hbc În quyÒ¶ cñ« Bïi µl{m¶ã BC¶l Îíi, dè¶ã În cl{ë¶ã BÕ¶ “óïµ” ¬éÎ cCi, Quy ª©¶ ªlô BC¶l vps kluûu Ϋy Bïi µl{m¶ã, vp dè¶ã oø BÈy ¬¹¶l L« óT¶ ¶ãspi. ÷ãê B©u, ¼¹¶l ªL«¶l läc KlsCi Ïs¹Î Ϋ¬ Îl˵ cl{m¶ã LÊÎ clb ÎLä¶ã Bø¶ã Îʶ, ¶T¶ cCi BÈy cñ« Quy ª©¶ ªlô kla¶ã hp¬ ã× ¶æi y. ªlõ« ¸lÝ klH ¶gi: - ÷ãuy Låi! ªlÕ hp «¶l Êy kla¶ã BC¶l ¶ã∙ B{îc Bïi µl{m¶ã. r¹i ÎlÊy Quy ª©¶ ªlô BC¶l L« ¬éÎ cl{ë¶ã, ¼¹¶l ªL«¶l véi dè¶ã l«i cC¶l Ϋy ãim hT¶ Bì. ¸lØ ÎlÊy ¬éÎ huå¶ã ãig ¬¹¶l BÈy Îíi, ¼¹¶l ªL«¶l óç¶ã ¬ÊÎ lÕÎ ÎlǶ ÎLÝ, ¬T ¬È¶ Îøc Îl× ¶ã∙ ¶ãö« L« µlÝ« o«u, clÕÎ ¶ãÊÎ hiÒ¶. ¼äi ¶ã{êi BÒu ki¶l l∙i. ¼¹¶l ®C Pli vp ¼¹¶l ªLb cl¹y h¹i Bì. ¼¹¶l ªL«¶l dǶ dǶ låi Îضl, kl¹c ¬éÎ cCi, äc ¶ã«y L« ¬Êy côc ¬Cu Be¶, hH ÎÊÎ ¶liT¶ ¶éi óé óÞ Îl{m¶ã LÊÎ ¶Æ¶ã Låi. ªl× L«, võ« Låi Quy ª©¶ ªlô BÈy ¬éÎ cCi kla¶ã ÎlÊy ¼¹¶l ªL«¶l ¶ã∙, Î{ë¶ã vâ ¶ãlÖ cñ« y c«s oiTu ÎlËÎ, cl{ë¶ã Îlø ó« ¬íi dè¶ã Îsp¶ oøc BC¶l xuï¶ã. §ì l«i ¬iÕ¶ã, ¼¹¶l ªL«¶l B∙ kiÖÎ hùc Låi, ¶ãê B©u, ¬iÕ¶ã Îlø ó« h¹i ¬¹¶l BÕ¶ ¶çi ¶l{ di om¶ Bns lni BC¶l Îíi, Îl× clÞu o«s ¶æi? Quy ª©¶ ªlô kla¶ã ¶ãê Bïi Îlñ Bì BÕ¶ ¬iÕ¶ã Îlø ó« B∙ lÕÎ oøc Låi. ¼iÕ¶ã Îlø ó« h¹i ¬¹¶l lm¶ lÕÎ, ¼¹¶l ªL«¶l kla¶ã c߶ lmi oøc BÉ Bì, ÎÊÎ ¶liT¶ µlni clÕÎ. V× vËy, Quy ª©¶ ªlô cò¶ã lïi l˶ va cè¶ã. Gibµ ªiTu _????_ vp ¼¹¶l ªLbc Îøc ãi˶ quC, BÒu ¶lny xæ hT¶, ¼¹¶l ®C Pli xs« ógµ cls cs¶, ÎlÊy cs¶ Îlsi Îlgµ oSµ clÕÎ, ¶{íc ¬SÎ ¶lá xuï¶ã {íÎ BÓ¬ l«i ¬C, BéÎ ¶liT¶ Bø¶ã dËy, ãim os¶ã cl{ë¶ã BC¶l vps ¶ã{êi Quy ª©¶ ªlô. ªlÊy §æ¶ã Kl«i ¾m¶ B«¶ã Îlõ« cm hȶ ÎLï¶, Quy ª©¶ ªlô väÎ qu« d{íi quyÒ¶ cñ« §i¶l _???_ vp ¼¹¶l ªLb, ¶lny Îíi Biɬ vps yÕu luyÖÎ ë óT¶ la¶ã cñ« §æ¶ã Kl«i ¾m¶. ªT¶ ªiTu BÇu B©y cø¶ã Bê ¶ã«y, ¶ö« cl©¶ ë µlÝ« ÎL{íc, ¶ö« cl©¶ ë µlÝ« o«u, ¶l{ hbc B«¶ã cl¹y vËy, ¶l{¶ã kla¶ã ÎlÉ ¶ps ¶lbc ¶lÝcl B{îc ¶ö« ó{íc. rbc ¶Çy, Quy ÷lÞ ÷{m¶ã B∙ ÎiÕµ cliÕ¶ ¼¹¶l ®C Pli. Ï«i ¶ã{êi Îpi ó« Î{m¶ã B{m¶ã ¶l{¶ã ÷lÞ ÷{m¶ã ÎliÖÎ Îlßi ë clç ¬éΠΫy µlni ½¬ cs¶, ¶T¶ ¶liÒu hbc ãƵ µlni ¶ãuy liɬ óëi ¶lN¶ã ÎlÕ ca¶ã ¶l{ vò ó∙s cñ« ¼¹¶l ®C Pli. ¼«i KiÕ¬ Ïß«, r{u ®éi ¾i¶l, vp ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ B«¶ã l¨¶ã lCi BC¶l víi cCc ¬a¶ Bå cñ« ¼¹¶l ®C Pli. ªL׶l ªl«¶l ªLbc vp ¾« ªliT¶ Qun¶ã ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ L»¶ã: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã, clb¶ã Ϋ ¬«u L« kluyT¶ c«¶ Bi, Bõ¶ã BÉ cls ã©y ¶T¶ B¹i où. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ¾{ luy¶l o{ ÎÈu Îai x{« ¶«y vÓ¶ cg liÒ¬ klÝcl víi Îai, ¶«y Îai L« Ϋy kluyT¶, où ÎlÉ h¹i cp¶ã LSc Lïi ÎlT¬. ¸lb¶ã Ϋ l∙y Bø¶ã xe¬ ¬éÎ hbc L« o«s B∙. rbc Êy, Quy ª©¶ ªlô B∙ ÎLë h¹i ÎLî cliÕ¶, clØ ¬Êy liÖµ B∙ Biɬ ÎLb¶ã yÕu luyÖÎ cñ« ¼¹¶l ®C Pli ¶ã«y. Råi clp¶ã ¶l{ cs¶ ó{m¬ ó{í¬ xuyT¶ ls«, ë ãiN« B¹i on¶l xuyT¶ qu« xuyT¶ h¹i, ÎLs¶ã ãi©y hCÎ B∙ Biɬ luyÖÎ ¬Êy clôc BÖ Îö cñ« ¶lp lä ¼¹¶l. ÷lN¶ã ¶ã{êi óÞ Biɬ Bg, kt Îl× ãim cl©¶, ¶ã{êi Îl× ãi{m¶ã Ϋy, h¹i cg ÎT¶ cbi xuï¶ã, cg ÎT¶ qu«y BÇu, ¬çi ¶ã{êi ¬éÎ kiÉu cCcl, Bø¶ã yT¶ ¶l{ Î{î¶ã ãç, ÎLa¶ã ÎlËÎ óuå¶ c{êi. ªLs¶ã cCc ¶ã{êi klCcl BÕ¶ dù ÎiÖc, Îuy cg klC ¶liÒu vâ h©¬ c«s Îlñ, ¶l{¶ã ªlǶ QuyÒ¶ va BÞcl hîi l¹i ¶l{ vËy, c߶ «i dC¬ L« c«¶ ÎliÖµ ¶N«. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 13. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -321- Quy ÷lÞ ÷{m¶ã óns ¼«i KiÕ¬ Ïß« klC¬ ¶ã{êi §æ¶ã Kl«i ¾m¶ xe¬ cg Îluïc viT¶ l«y kla¶ã? KiÕ¬ ¬∙i kla¶ã ÎlÊy l׶l óg¶ã Plôc ri¶l ªlñ ¤ Ïsp¶ B©u cn, ¼«i KiÕ¬ Ïß« Bp¶l µlni Îl{« h¹i víi o{ µlô. Quy ª©¶ ªlô hiÒ¶ ãini luyÖÎ cls §æ¶ã Kl«i ¾m¶, Låi lái: - ªluïc viT¶ ãiÊu ë B©u? ÷gi ¬«u? §æ¶ã Kl«i ¾m¶ ¶gi: - Ïõ, ¶ã{mi ¬uï¶ hÊy B{îc Îluïc viT¶, Îles Ϋ Îíi hp¬ cCi ã×? ªlÕ ¬p cò¶ã ¶l˶ hp h∙s ãi«¶ã lå! ÷ã{êi Ϋ oö dô¶ã kÕ “Ki¬ ªliÒ¬ ÎlsCÎ xCc” ¬p ¶ã{mi cln l«y ÎÝ ã×! Quy ÷lÞ ÷{m¶ã ¶æi ãi˶ lái: - ÷ã{mi ¶gi ã×? §æ¶ã Kl«i ¾m¶ BCµ: - ªluïc viT¶ B∙ B{« Îíi ®Sc Ki¶l Îõ h©u Låi. Quy ÷lÞ ÷{m¶ã võ« ki¶l ¶ã¹c, võ« Îøc ãi˶, quCÎ lái: - ¸g ÎlËÎ kla¶ã? §æ¶ã Kl«i ¾m¶ BCµ: - ª« ¶ã{ì¶ã ¬é ¼¹¶l h∙s ãi« Îö hp ¶ã{êi ó¹¶ ÎïÎ ¬íi Îlp¶l Ω¬ BÕ¶ B©y clbc Îlä. ¸lM¶ã hH cCc ¶ã{êi ¬uï¶ c{íµ Îluïc viT¶, ¬p Ϋ h¹i c߶ Be¬ Îles BÉ hiT¶ hôy BÕ¶ a¶ã Ϋ l«y o«s? ÷ãle §æ¶ã Kl«i ¾m¶ ¶gi, Ïå QuÕ ÷«¬ hiÒ¶ Îíi c¹¶l ªlõ« ¸lÝ dÝ Î«i ¶gi: - ªT¶ ÎiTu o{ ¶Çy va oÜ ÎlËÎ. Y ¶gi hCs BÊy! ªlõ« ¸lÝ lái: - ¾«s ¶ã{mi óiÕÎ? Ïå QuÕ ÷«¬ BCµ: - §Ö óiÕÎ Îluïc viT¶ y ãiÊu ë clç ki«. ÷gi xs¶ã, y clØ vps ¶lN¶ã ÎLCi Bps hp¬ ó»¶ã óéÎ ã¹s ópy ÎLs¶ã ¬©¬, BÆÎ ÎLT¶ óp¶, BÉ d{íi óøc ÎL{í¶ã _????_ hí¶. ªlõ« ¸lÝ ¶ã¹c ¶liT¶, klH lái: - ¾«s luy¶l h¹i óiÕÎ Lâ ÎlÕ? Ïå QuÕ ÷«¬ c{êi BCµ: - ÷lN¶ã ÎLß hж hbÎ, ÎLé¬ cSµ ÎLT¶ ãi«¶ã lå, ÎLï¶ ÎLC¶l o«s klái Bai ¬SÎ cñ« BÖ. ªl«¶l ªl«¶l Bø¶ã c¹¶l ¶ãle hiÒ¶ c{êi ¶gi: - Ïå B¹i ãi« vï¶ dÜ hp Ϋy ¶¨¶ã Îlñ ÎLs¶ã ãiíi Bg ¬p! Ïå QuÕ ÷«¬ c{êi ¶gi: - ªT¶ lä §æ¶ã ki« xns ÎLC hS¬. Y óiÕÎ Quy ÷lÞ ãi« ÎlÉ ¶ps cò¶ã Îles dâi Îíi, cls ¶T¶ y ¬íi ãiÊu Îluïc vps ÎLs¶ã ¶lN¶ã ÎLCi Bps ãip ki«, clê Quy ÷lÞ ãi« Bi Låi, y ¬íi hÊy L«. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 14. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -322- ªlõ« ¸lÝ ãËÎ BÇu, Låi LH cCc ¶ã{êi Bø¶ã cle ÎL{íc ¬ÆÎ L« l«i óT¶, BÕ¶ Îíi c¹¶l ¼¹¶l ®C Pli ãim Ϋy ãini luyÖÎ cls, clØ ¶S¶ ógµ ¬Êy cCi hp ¼¹¶l ®C Pli B∙ ls¹Î Bé¶ã B{îc Låi. ªlÊy vËy, Quy ÷lÞ ÷{m¶ã quCÎ hí¶: - rp¬ ã× ÎlÕ? ¼i h¹i BÞ¶l BÕ¶ B©y o«¶l où µlni kla¶ã? ÷gi xs¶ã, ¶p¶ã B{« Îl»¶ã óÐ cls ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ ½¬, Låi ¶lny Îíi c¹¶l ªlõ« ¸lÝ. ÷p¶ã óiÕÎ o{ BÖ vâ ¶ãlÖ c«s c{ê¶ã, oî cs¶ ¬×¶l óÞ Îl{m¶ã h©y, ¬íi ÎL«s cs¶ cls Bå BÖ ½¬ lé. ªlõ« ¸lÝ ¶Ð o«¶ã óT¶, Låi hí¶ Îiն㠶gi: - ¾{ ÎÈu l∙y ¶ãle BÖ ¶gi B∙. ¼¹¶l ®C Pli cl©¶ Ϋy ls¹Î Bé¶ã B{îc Låi, hiÒ¶ BC¶l hua¶ l«i cl{ë¶ã vps Quy ÷lÞ ÷{m¶ã. ªlÕ hp l«i ¶ã{êi h¹i Bïi BÞcl, vâ ¶ãlÖ Î{m¶ã B{m¶ã, ÎLs¶ã clíµ xuÊÎ B∙ BC¶l B{îc ¬{êi ¬Êy liÖµ Låi. Quy ª©¶ ªlô óns vî L»¶ã: - E¬ l∙y ÎLC¶l L«. Quy ÷lÞ ÷{m¶ã ÎLC¶l o«¶ã ¬éÎ óT¶. ¸lØ vpi liÖµ, ¼¹¶l ®C Pli h¹i óÞ Quy ª©¶ ªlô Biɬ ÎLb¶ã yÕu luyÖÎ hiÒ¶. V× Îl{m¶ã cs¶ oSµ clÕÎ BÕ¶ ¶mi, Quy ÷lÞ ÷{m¶ã ¬ÊÎ cn hý ÎLÝ, hí¶ ÎiÕ¶ã quCÎ lái §æ¶ã Kl«i ¾m¶: - Ïä §æ¶ã ki«, ¶ã{mi cg B{« Îluïc viT¶ L« kla¶ã? ÷Õu ¶ã{mi cø hp¬ Îli¶l ¶l{ vËy, Ϋ ót ã∙y l«i Ϋy ¶ã{mi ¶ã«y. Võ« ¶gi ¶p¶ã võ« vƶ l«i Ϋy ÎT¶ ªiTu BÇu, §æ¶ã Kl«i ¾m¶ ¶ãliÕ¶ L¨¶ã clÞu Bù¶ã, klH ¶gi: - ªluïc kla¶ã cg ë B©y vp cg ót ã∙y Ϋy Îai cò¶ã va Ýcl ¬p! ªlÊy ¶p¶ã {m¶ã ¶ã¹¶l quC, B∙ cg ¬Êy ¶ã{êi klCc ó{íc L« ÎlCcl Îløc, vp cò¶ã cg vpi ¶ã{êi Bïi BÞcl víi ¼«i KiÕ¬ Ïß« vp r{u ®éi ¾i¶l Låi. ªlÊy Î׶l l׶l ¶ãpy cp¶ã Lïi Le¶, ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ µlni ãië ¶ã«y Îlñ Bs¹¶ døÎ klsCÎ ¬íi ãini quyÕÎ B{îc, hiÒ¶ ¶lny Îíi c¹¶l ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ ãim l«i ¶ãg¶ Ϋy L« ¬gc ¬SÎ ¶p¶ã. ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ oî l∙i véi ãim ¬éΠΫy L« ã¹Î. ÷ãê B©u, ÎlÕ BC¶l Bg hp ªlõ« ¸lÝ d{m¶ã Ba¶ã kÝcl Ωy, clí cg µlni BÞ¶l BC¶l ¶p¶ã ÎlËÎ B©u. ÷l©¶ hbc ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ ãim Ϋy cle clë Bai ¬SÎ, ªlõ« ¸lÝ klH BÈy v«i ¶p¶ã ¬éÎ cCi, ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ võ« oî quC hí¶ ÎiÕ¶ã kTu h«: - ¾{ µlô, o{ ¶{m¶ã, ¬«u ¬«u... Vî clå¶ã Quy ª©¶ ªlô qu«y h¹i, ÎLa¶ã ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ ½¬ cs¶ ¬×¶l, ¶lny hT¶ ÎLT¶ ¬ÆÎ óp¶ hí¶ ÎiÕ¶ã ãäi: - ¸lb ªl«¶l, kiÕ¬! ªl«¶l ªl«¶l ¶Ð¬ óns kiÕ¬ cls clp¶ã, clp¶ã ¶S¬ hÊy cluai kiÕ¬, kTu ãäi: - ªÊÎ cn l∙y ¶ãõ¶ã Ϋy h¹i, ¶ãle Îai ¶gi B∙. Quy ÷lÞ ÷{m¶ã ¬SÎ Bá óõ¶ã, quCÎ BÕ¶ kl«¶ cn ÎiÕ¶ã: - ªl»¶ã ¶l∙i cs¶ ki«, ¬i hp¬ cs¶ Ϋ Îæ¶ Îl{m¶ã, hp Ϋ ÎlÝ ¬¹¶ã víi ¬i ¶ã«y! Võ« quCÎ ¶p¶ã võ« BÞ¶l ¶lny hT¶ ÎLT¶ óp¶, Quy ª©¶ ªlô véi ¶Ýu ¶p¶ã h¹i vp klH ¶gi: - Ï∙y kls«¶, liÖ¶ cs¶ Ϋ ë ÎLs¶ã Ϋy Îy. Xe¬ y ãië ÎLß ã× B∙. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 15. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -323- ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - Xi¶ ÷lÞ o{ luy¶l l∙y ãini luyÖÎ cls ¼¹¶l h∙s ãi« Îö B∙. Quy ª©¶ ªlô dè¶ã ãiä¶ã ¬òi “lõ” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, ¶l{¶ã vÓ¶ L« Ϋy ãini luyÖÎ cls ¼¹¶l ®C Pli. ªlõ« ¸lÝ h¹i hí¶ Îiն㠶gi: - ¸Cc óùc ÎiÒ¶ óïi, cCc vÞ ó¹¶ lNu. V× cs¶ B«u ¶Æ¶ã, o{ luy¶l, o{ Îû Îai BÞ¶l ¬{î¶ Îluïc viT¶ ÎiÕ¶ cï¶ã cñ« Îl«¬ qu«¶ BÉ dè¶ã ι¬ ¶l{¶ã ÎT¶ ªiTu BÇu lä §æ¶ã ¶Çy clØ óiÕÎ óC¶ ¬¹¶ã cls Îl«¬ qu«¶, ¶T¶ o{ luy¶l, o{ ÎÈu Îai ¬íi ã©y lʶ víi lS¶. ¸ß¶ ¼¹¶l h∙s ãi« Îö hp ¶ã{êi ó¹¶ ÎïÎ. ¸lb¶ã Îai kla¶ã kli ¶ps h¹i h˵ Ω¬ BÕ¶ µlC óܶl ¶ãpy clbc Îlä cñ« a¶ã Ϋ. ¼äi ¶ã{êi ¶ãle clp¶ã ¶gi BÒu hÊy hp¬ ¶ã¹c ¶liT¶. Râ Lp¶ã o{ luy¶l BÖ võ« L« Ϋy BC¶l ¶l«u, o«s óç¶ã d{¶ã clp¶ã h¹i óT¶l vùc vî clå¶ã o{ luy¶l ¶l{ vËy. ÷løÎ hp vî clå¶ã Quy ª©¶ ªlô cp¶ã ¶ã¹c ¶liT¶ lm¶ lÕÎ. ªlõ« ¸lÝ h¹i hT¶ Îiն㠶gi ÎiÕµ: - ¼¹¶l h∙s ãi« Îö, xi¶ a¶ã óæ ¶lN¶ã ÎLCi Bps ÎLT¶ ¬©¬ ki« ¬p csi Îlö xe¬ ÎLs¶ã LuéÎ ¶g cg ¶lN¶ã ÎLß h¹ ã×! §æ¶ã Kl«i ¾m¶ ¶ãle, oSc ¬ÆÎ óiÕ¶ ¶ã«y. ¼¹¶l ®C Pli ¶ãm ¶ãCc ãi©y hCÎ, ¶l{¶ã vÓ¶ ¶ãle Îles, hÊy d«s óæ ¬éÎ ÎLCi Bps ãin L«, ÎlÊy ÎLs¶ã cg ¶l©¶ BËu Be¶, óæ ¶l©¶ L«, qun ¶liT¶ ÎlÊy cg ¬éÎ viT¶ Îluïc ó«s oCµ. ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ hí¶ Îiն㠶gi: - ªT¶ ªæ¶ã ªiTu BÇu ¶Çy, ¶Õu clØ v× óC¶ ¬¹¶ã cls ¶lp vu« Îlai, c߶ cg ÎlÉ Îl« Îlø B{îc. ÷l{¶ã h߶ã y LÊÎ Béc Cc, Îíi B©y ¬ôc BÝcl hp kliTu klÝcl hy ãiC¶, ¬uï¶ hp¬ cls «¶l e¬ clb¶ã Ϋ ¬ÊÎ lÕÎ Î׶l ¶ãlÜ« vp lß« klÝ víi ¼¹¶l h∙s ãi« Îö, cg µlni ¬©¬ Îlä Bps ¶Çy hp cñ« §æ¶ã ªiTu BÇu Be¬ Îíi ¬õ¶ã BÊy kla¶ã? ¼¹¶l ®C Pli ãËÎ BÇu. ªlõ« ¸lÝ h¹i ¶gi: - Y óiÕÎ kla¶ã cg «i h¹i Be¬ Bps ãin ¶Çy L« ¨¶ cn ¶T¶ y ¬íi ãiÊu lÕÎ Îluïc viT¶ vps ÎLs¶ã Bg. ¸lê Îíi kli ¼¹¶l h∙s ãi« Îö xÝcl ¬Ýcl víi o{ luy¶l Îai, y ¬íi hÊy ÎLé¬ L«, Be¬ vps ÎLs¶ã Ki¶l. ÷l{ vËy cg µlni hp y B∙ h˵ B{îc ¬éÎ kú ca¶ã cls ¶lp vu« BÊy kla¶ã? ¸lp¶ã võ« ¶gi võ« ¶lny xuï¶ã Bi Îíi c¹¶l óp¶, ªl«¶l ªl«¶l cò¶ã ÎiÕ¶ Îíi ãibµ. Ï«i ¶ã{êi óæ lÕÎ cCc ÎLCi Bps, hÊy lÕÎ ¶lN¶ã Îluïc viT¶ ÎLs¶ã Êy L«, Quy ª©¶ ªlô vp ¼¹¶l ®C Pli ¬íi Îضl ¶ãé. ªlõ« ¸lÝ ¬gc ¬éÎ viT¶ Îluïc L«, ¬èi Îlm¬ ¶ãps ¶ã¹Î, Låi ãäi ªl«¶l ªl«¶l hÊy clж ¶{íc Îíi, óá Îluïc viT¶ vps clж lß« Ϋ¶, BbÎ cls cs¶ ÎL«i Quy ª©¶ ªlô uï¶ã. ªl»¶ã ¶lá Îlsi Îlgµ oSµ clÕÎ, clM¶ã klgc clM¶ã L»¶ã, cø líµ ¬éÎ uï¶ã lÕÎ clж Îluïc Bg. Quy ÷lÞ ÷{m¶ã ¶{íc ¬SÎ cl¹y qu«¶l, ÎLs¶ã h߶ã võ« cn¬ m¶, võ« læ ÎlѶ ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷ãpy la¬ ¶«y, ¶Õu kla¶ã B{îc clb e¬ ¶Çy óiÕÎ Lâ ¬{u cm cñ« kt ãi«¶ Îl× cs¶ ¬×¶l oH µlni clÕÎ, vp hp¬ hôy clå¶ã ¬×¶l ¬ÊÎ lÕÎ ÎiÕ¶ã v× ã©y Îlè ã©y lʶ víi ó«s ¶liTu «¶l lè¶ã lps kiÖÎ.” ¸lê Bø« ¶lá uï¶ã lÕÎ clж Îluïc, ªlõ« ¸lÝ ¬íi ÎL«s ÎLn Quy ÷lÞ ÷{m¶ã. Ï«i Ϋy Bì hÊy cs¶, Quy ÷lÞ ÷{m¶ã klH ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 16. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -324- - ViT¶ o{ BÖ, vî clå¶ã Îai kla¶ã óiÕÎ hÊy ã× BÒ¶ m¶ cls clb ¬íi µlni. Quy ª©¶ ªlô kЬ ¨¶ ¶gi, kla¶ã óiÕÎ ¶gi ã× cls µlni, clØ ¶gi: - ¾{ BÖ, clb ÎïÎ hS¬, ÎïÎ hS¬! ªl«¶l ªl«¶l B{« lÕÎ oï Îluïc hÊy ë ÎLs¶ã ÎLCi Bps L« cls Quy ÷lÞ ÷{m¶ã Låi c{êi ¶gi: - ¸lCu ¶g cg B«u ¶Æ¶ã ÎlT¬ l«i µle¶ ¶N«, cò¶ã Bñ Îluïc dè¶ã. §«¶ã hbc lí¶ lë vui ¬õ¶ã, Quy ÷lÞ ÷{m¶ã clØ cC¬ m¶ hi« hÞ«, clí kla¶ã BÉ ý Îíi hêi ¶gi cñ« ªl«¶l ªl«¶l ó«s lp¬ cl©¬ óiÕ¬ ÎLs¶ã Bg. Quy ª©¶ ªlô ó˶ Lé¶ ãini luyÖÎ cls ¬äi ¶ã{êi. ¼¹¶l ®C Pli hM¶ã hƶã kla¶ã ¶gi ã×, óô¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: “¸s¶ ¶lp ¶ã{mi Îl× klái Låi, ¬p cs¶ Ϋ Îl× oSµ clÕÎ BÕ¶ ¶mi. ÷l{¶ã Ϋ ¬uï¶ BC¶l h¹i ¬p kla¶ã BÞcl ¶æi. ªlè ¶py Bp¶l clê ¬«i ki« ¶lê ¶ã{êi ãiái lm¶ ÎLn lé vËy!” ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy cCc ¬a¶ Bå ¶lp lä ¼¹¶l B«¶ã kliT¶ã ¼¹¶l ªL«¶l oSµ clÕÎ vps ¶lp ÎLs¶ã, hiÒ¶ ãäi: - Ï∙y kls«¶ B∙! ¼¹¶l ªLb cn ãi˶ ¶gi: - A¶l Ϋ oSµ clÕÎ BÕ¶ ¶mi, ¶ã{mi c߶ ¬uï¶ hp¬ ã× ¶N«? ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - X{« ¶«y o{ luy¶l Îai LÊÎ ¶ã{ì¶ã ¬é s«i d«¶l cñ« ¼¹¶l h∙s ãi« Îö, ¬uï¶ kÕÎ ó¹¶ c߶ cl{« B{îc, kli ¶ps h¹i d«¶ã Ϋy BC¶l clÕÎ ¼¹¶l B¹i c« cm clí? ªuy cCi BC¶l cñ« o{ luy¶l Îai lmi ¬¹¶l ÎlËÎ, ¶l{¶ã ÎC¶l ¬¹¶l cñ« ¼¹¶l B¹i c« kla¶ã o«s B©u, cCc l¹ klái hs. ¼äi ¶ã{êi ÎlÊy ¼¹¶l ªL«¶l óÞ Îl{m¶ã ¶Æ¶ã oSµ clÕÎ BÕ¶ ¶mi, BÒu cls hêi ¶gi cñ« ªlõ« ¸lÝ hp ãin dïi hõ« óÞµ. ªlõ« ¸lÝ ¶gi ÎiÕµ: - ¾{ luy¶l Îai kla¶ã BÞ¶l Ω¬ BC¶l ¼¹¶l B¹i c«, ¶T¶ clØ cǶ cls ¼¹¶l B¹i c« uï¶ã ¬éÎ Îl«¶ã Îluïc, BiÒu d{ì¶ã ¬éÎ Îlêi ãi«¶ hp hp¶l ¬¹¶l ¶ã«y. ÷gi xs¶ã, clp¶ã ¬gc Îbi hÊy léµ ®¨¶ã ªliÒ¬ L«, hÊy ¬éÎ cs¶ ógµ ¶CÎ, óá vps óCÎ lß« víi L{îu, Låi cls ¼¹¶l ªL«¶l uï¶ã. ¼éÎ hCÎ o«u, qun ¶liT¶ ¬ÆÎ ¼¹¶l ªL«¶l B«¶ã ¶lîÎ ¶l¹Î óiÕ¶ Îlp¶l lå¶ã lps dǶ, vp B∙ LT¶ LØ óiÕÎ kTu B«u Bí¶ Låi. ¼¹¶l ®C Pli ¬õ¶ã quC, quú xuï¶ã vCi h¹y ªlõ« ¸lÝ vp ¶gi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã, ViT¶ ¼i¶l ¸lñ ÎlËÎ hp ©¶ ¶l©¶ cøu ¬¹¶ã cs¶ Îai. ªlõ« ¸lÝ véi Bì ¼¹¶l ®C Pli dËy vp kliT¬ Îï¶ kl{íc ι. ¼¹¶l ªLb hiÒ¶ o«i ¶ã{êi Bì «¶l ¬×¶l vps ÎLs¶ã µl߶㠶ãlØ ¶ãmi, vp ópy óiÖ¶ h¹i óp¶ ãlÕ, dä¶ qu« cç klCc L«, ¬êi ¬äi ¶ã{êi ÎiÕµ Îôc vps óp¶ ¨¶ uï¶ã. Quy ÷lÞ ÷{m¶ã ¶gi víi ¼¹¶l ®C Pli L»¶ã: - ¸lb¶ã Îai ÎlËÎ hç ¬∙¶ã quC, xi¶ ¼¹¶l h∙s ãi« Îö Îlø hçi cls. ¼¹¶l ®C Pli l« ln cn c{êi ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 17. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -325- - ¸s¶ cCi oSµ clÕÎ BÕ¶ ¶mi, «i clM¶ã oî l∙i cm clí? §iÒu Bg kla¶ã ÎlÉ ÎLCcl cø luy¶l ÎÈu B{îc. ªLs¶ã hbc ¬äi ¶ã{êi B«¶ã clж ιc clж Îlè, ¼¹¶l ®C Pli vÓ¶ cl{« yT¶ ÎLÝ, vps ¶lp ÎLs¶ã Îl¨¬ cs¶ xe¬ o«s? ªlÊy ¼¹¶l ªL«¶l ¶ãñ yT¶, la lʵ BiÒu lß«, ¶l{ ¶ã{êi kla¶ã cg óÞ Îl{m¶ã ã× cn, ¬íi yT¶ Ω¬ ÎLë L« ÎiÕµ klCcl. Uï¶ã Îíi hbc ¶ãp ¶ãp o«y, ¼¹¶l ®C Pli ãäi ¶ã{êi hÊy óCÎ Îs L«, LgÎ BÇy l«i óCÎ, ó{¶ã BÕ¶ ÎL{íc ¬ÆÎ ªlõ« ¸lÝ, dâ¶ã d¹c ¶gi: - ViT¶ ¼i¶l ¸lñ, Îai ÎlÊy B¹i léi ªlCi ¾m¶ cCc «¶l lè¶ã lps kiÖÎ óÇu Î{í¶ã ca¶ã hp¬ ¼i¶l ¸lñ, Îai kla¶ã µlôc ÎÝ ¶ps. ªíi ãiê µlbÎ ¶Çy, ÎlÊy lp¶l vi cñ« Î{í¶ã ca¶ã võ« Låi, Îai kla¶ã ¶lN¶ã cn¬ kÝcl ¬p c߶ µlôc oCÎ BÊÎ hp klCc. ®©y ãiê, ¼i¶l ¸lñ cls µlе Îai B{îc ¬êi ¬éÎ óCÎ L{îu ¶Çy. _????_ clñ ¶l©¶ Îlp¶l kݶl quC, ªlõ« ¸lÝ Bp¶l µlni Bì hÊy óCÎ L{îu, ¬éÎ lmi uï¶ã c¹¶. ¼äi ¶ã{êi BÒu vç Ϋy kle¶ ¶ãîi. ¼¹¶l ®C Pli ãim ¶ãg¶ Ϋy cCi hT¶, Låi ¶gi: - ViT¶ ¼i¶l ¸lñ o«u ¶Çy cg BiÒu ã× o«i óns, ¬uï¶ ÎiÒ¶, ¶liÒu Îl× kla¶ã cg, ¶l{¶ã ¬uï¶ cǶ vpi ¬{mi v¹¶ h¹¶ã ¬éÎ hbc, xi¶ cg ¶ã«y Îøc Îl×. ¼i¶l ¸lñ ¬uï¶ cǶ ¶ã{êi ãibµ, ¶ãspi ó« cl« cs¶ Îai, L« oï¶ã vps clÕÎ cò¶ã vui h߶ã, Îai c߶ cg ÎlÉ ¬êi ÎlT¬ ¶¨¬, ó« ÎL¨¬ vÞ «¶l lè¶ã lns lC¶ Îíi ãibµ oø ¶ã«y. ªlÊy ¼¹¶l ®C Pli lps µlg¶ã ¶l{ vËy, ªlõ« ¸lÝ h¹i ¶ãlÜ, ¬éÎ ÎL˶ µls¶ã ó« ó∙s ÎCµ ¬p lß« ãini ¬éÎ cCcl Îlu˶ hîi ÎLs¶ã ãi©y hCÎ ÎlÕ ¶Çy, lm¶ ¶N« ¬ïi liÒ¬ Îlè ãiN« ¬×¶l víi o{ luy¶l, o{ ÎÈu cò¶ã ÎiTu Ϋ¶ lÕÎ, ¶T¶ ÎLs¶ã h߶ã cò¶ã kls«¶ klsCi va cè¶ã. ®N« ÎiÖc Bg, «i ¶Êy BÒu o«y ¬Ì¬ ¬íi ãini ÎC¶. §æ¶ã ªiTu BÇu ªiTu côc Vi¶l ªlS¶ã kla¶ã óiÕÎ ÎLï¶ ¶bµ vps B©u ¬ÊÎ lbÎ. ë h¹i ¼¹¶l ãi« ÎL«¶ã clmi vpi ¶ãpy, ¬Êy hǶ ªlõ« ¸lÝ xi¶ cCs Îõ BÉ hT¶ B{ê¶ã BÒu óÞ ¼¹¶l ®C Pli ãiN h¹i. ¸ls Îíi ¶ãpy Îlø óny, ¼¹¶l ®C Pli óiÕÎ kla¶ã ÎlÉ ¶ps ãiN óä¶ ªlõ« ¸lÝ ë h¹i ¶N«, ¬íi oö« os¹¶ ¬éÎ ¬©¬ cç ÎlËÎ ÎlÞ¶l os¹¶ BÉ ÎiÔ¶ lp¶l o{ luy¶l BÖ ªlõ« ¸lÝ. ªLs¶ã hbc B«¶ã ¨¶ uï¶ã, ªL׶l ªl«¶l ªLbc hT¶ Îiն㠶gi: - ¼¹¶l h∙s c«, BÖ ÎliÕÎ Î{ë¶ã ÎT¶ §æ¶ã ªiTu BÇu kla¶ã Îö ÎÕ ã× B©u. rǶ ¶Çy y ¬ÊÎ oï Îluïc viT¶ quý óCu Êy, Bæ hçi cls Quy ¶lÞ c«, ¶l{¶ã y óiÕÎ kla¶ã o«s cliÕ¬ ¶çi. ¸lØ oî hbc Êy y Bæ lÕÎ Îéi hçi vps BÇu B¹i c«. ÷T¶ BÖ ¬s¶ã B¹i c« µlni BÒ µl߶ã ÎT¶ ÎiÉu ¶l©¶ Bg. ¼¹¶l ®C Pli ¶gi: - ÷Õu ÎT¶ ÎiÉu ¶l©¶ Êy ÎLTu ¶ã{mi Îai, Îai oH kla¶ã ¶É ¶«¶ã y B©u. Quy ÷lÞ ÷{m¶ã ¶gi: - ViÖc ¶Çy ds vî clå¶ã clb¶ã Îai ιs ¶T¶ cn. ¾«u ¶Çy, qun ÎlËÎ y Îíi hp¬ µliÒ¶, xi¶ B¹i c« ÎlÉ ¶ps cò¶ã µlni cls clb¶ã Îai l«y Îi¶. ¼¹¶l ®C Pli ÎLn hêi: - V©¶ã, ¶l{¶ã Îai kla¶ã oî l∙i ÎT¶ Bg. ¾« ªliT¶ Qun¶ã ¶gi: - §Ö clØ ¶ã¹i ÎT¶ Êy hiT¶ kÕÎ víi qu«¶ µlñ Îl× LÇy Lp hS¬ BÊy. ¼¹¶l ®C Pli l« ln c{êi ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 18. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -326- - ÷Õu Îíi hbc Bg, kla¶ã ÎlÉ oï¶ã B{îc ë B©y ¶N«, Îl× Îai cò¶ã óSÎ cl{íc clb e¬, cliÕ¬ hÊy ¬éÎ l߶ ¶bi hT¶ hp¬ B¹i v{m¶ã cò¶ã B{îc clí o«s? Vî clå¶ã Quy ª©¶ ªlô ½¬ cs¶ cè¶ã Bå BÖ lí¶ lë ÎLë vÒ µlÝ« ÷«¬. ¸ß¶ ViT¶ ªlõ« ¸lÝ, ªl«¶l ªl«¶l, ªL׶l ªl«¶l ªLbc, ¾« ªliT¶ Qun¶ã, clp¶ã ¸©¬, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni cCc ¶ã{êi Cµ Îni l߬ oSÎ, ÎiÕµ Îôc Bi vÒ µlÝ« ®Sc. Ïa¬ Bg, Bi Îíi c«s óni BiÕ¬, ÎLêi oSµ Îïi Låi v× lp¶l hý quC ¶Æ¶ã ¶Ò, ¬äi ¶ã{êi hiÒ¶ vps ÎLä klCcl o¹¶ YÕ¶ ªLiÖu ¸{. ¼äi ¶ã{êi B«¶ã yT¶ ãiÊc, óç¶ã ¶ãle óT¶ ¶ãspi cg Îiն㠶ã{êi å¶ ps, ÎiÕ¶ã xe cé då¶ d˵, kliÕ¶ clg oñ« ãp ó«y Ǭ Ü cn hT¶. ¼äi ¶ã{êi hÊy hp¬ h¹, h¹i ¶ãle Îiն㠶gi å¶ ps, l׶l ¶l{ cg ¬éÎ óä¶ ¶ã{êi è« vps klCcl o¹¶, lä ¶gi ¶lN¶ã ÎiÕ¶ã ã× kla¶ã o«s ¶ãle liÉu. ªlõ« ¸lÝ cl¹y L« cö« µl߶ã xe¬, ÎlÊy ¬Êy clôc ÎT¶ hݶl ¶ãs¹i quïc, lsÆc ¶ãåi, lsÆc Bø¶ã, ÎT¶ ¶ps cò¶ã cǬ ¬éÎ klÈu ob¶ã ÎL{ê¶ã, ¶gi cluyÖ¶ hbi h« hbi hï. ¸l{« lÒ ÎLa¶ã ÎlÊy Îlø ¶ã{êi Bg ¬SÎ x«¶l ¬òi hâ ó«s ãiê, ªlõ« ¸lÝ cò¶ã µlni ki¶l dÞ. ªlÊy ¬éÎ ¶ã{ßi quCÎ ÎlCs, óSÎ óuéc clñ µl߶ã dä¶ cls clb¶ã ¬{êi ¬Êy c¨¶ µl߶ã BÉ ¶ãlØ ¶ãmi. ¸lñ klCcl o¹¶ ¶gi: - Xi¶ hçi B¹i ¶l©¶, cCc µl߶ã cñ« klCcl o¹¶ clb¶ã Îai B∙ cg klCcl ë cn. Kla¶ã ¶gi ¶Õµ Ît ã× cn, ¶ã{êi ¶ä BC¶l hua¶ clñ klCcl o¹¶ ¬éÎ cCi ó¹Î Ϋi. ¸lñ klCcl o¹¶ a¬ ¬ÆÎ, võ« B«u, võ« ¶gi: - ¾«s a¶ã... ÷ã{êi ¶ä h¹i quCÎ hí¶: - ÷ã{mi kla¶ã xÕµ dä¶ cls ¬{êi ¬Êy c¨¶ µl߶ã, Ϋ oH µlg¶ã lá« BïÎ clCy klCcl BiÕ¬ ¶Çy ¶ã«y. ®ÊÎ BSc dÜ clñ klCcl o¹¶ µlni v«¶ h¹y Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni xi¶ BÉ h¹i l«i c¨¶ µl߶ã cls lä. ¾« ªliT¶ Qun¶ã ¶gi: - ÷ã{êi Bg hp «i ÎlÕ? ¾«s y h¹i lï¶ã lCcl ¶l{ vËy? ¸lñ klCcl o¹¶ véi ¶gi: - Xi¶ quý a¶ã Bõ¶ã cg ÎLTu ¶lN¶ã ¶ã{êi ¨¶ cm¬ Ωy Êy vps. ¼iÔ¶ h߶ã y hp hôy Îíi Îl©¶ ¶ã«y BÊy. ¾« ªliT¶ Qun¶ã ¶ã¹c ¶liT¶ lái: - Y ¨¶ cm¬ Ωy ã× ÎlÕ? ª¹i o«s ¨¶ cm¬ Ωy h¹i s«i µls¶ã lm¶ ¶ã{êi? ¸lñ klCcl o¹¶ klH ¶gi: - §g hp hݶl ¶ãs¹i quïc ë ¶{íc ¶ãspi v˶ Îni lå¶ã y B¹i µlCµ B¹i óCc hT¶ ®Sc Ki¶l. ¸ß¶ ¶ã{êi óiÕÎ ¶gi ¶ãs¹i ¶ãN ki« hp vÞ Îla¶ã ¶ãa¶. rbc ¶Çy ªlõ« ¸lÝ ¬íi liÉu Lâ, ¶ã{êi võ« ÎCc s«i ÎCc µlbc ki« hp û h¹i ÎlÕ hùc cñ« hݶl ¶ãs¹i quïc. ¾« ªliT¶ Qun¶ã ãi{m¶ã qu¹Î L«, hí¶ Îiն㠶gi: - §É Îai Bi cls ÎT¶ ¶ä ópi läc. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 19. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -327- ªlõ« ¸lÝ kÐs Ϋy y h¹i, vp ¶gi: - Ï∙y kls«¶ B∙! ¸lp¶ã ãäi ¬äi ¶ã{êi vps ÎLs¶ã µl߶ã Låi ¶gi: - ÷¨¬ x{«, ÎiT¶ µlô ÎLʶ Îlñ riTu §¨¶ã, B¹i ÎlS¶ã ¬éÎ ÎL˶ ë ÷i¶l ViÔ¶, BSc hùc ë Ïå¶ã y B¹i µlCs ¶Çy ¶liÒu hS¬. ªlCi ªæ ¼∙¶ ªl«¶l cò¶ã óÞ B¹i µlCs ¶Çy óS¶ clÕÎ. ÏiÖ¶ ãiê ãiÆc ¼∙¶ ªl«¶l B«¶ã quÊy ¶liÔu óiT¶ ãiíi, ¶lN¶ã hݶl ¶ãs¹i quïc ¶Çy cluyɶ v˶ B¹i µlCs Bi ÎLî cliÕ¶, clb¶ã Ϋ l∙y BÉ yT¶ cls clb¶ã. ¾« ªliT¶ Qun¶ã ¶gi: - ¸lM¶ã hH clb¶ã Ϋ clÞu BÉ yT¶ ÎT¶ Îla¶ã viT¶ ¶ä ÎCc s«i ÎCc µlbc ¶l{ ÎlÕ l«y o«s? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - ¸lʵ ¶løÎ ¶lN¶ã qu©¶ BT l̶ Êy hp¬ ã×? ªlÊy clp¶ã ¶gi ¶l{ vËy, ¬äi ¶ã{êi BÒu µlni Îu©¶ Îles, Îlu ãä¶ h¹i ¶l{ê¶ã cls clb¶ã l«i c¨¶ µl߶ã. ªT¶ Îla¶ã ¶ãa¶ ¶ä lä ªiÒ¶, ÎT¶ hp ªla¶ã ªö, ÎlÊy cg l«i c¨¶ µl߶ã Låi Îuy ¬å¬ vÓ¶ hȬ óȬ ¬S¶ã clöi, ¶l{¶ã y kla¶ã óSÎ clñ µl߶ã hÊy ÎlT¬ µl߶㠶N«. §i L« ¶ãspi ¬éÎ hbc, y dÓ¶ l«i qu«¶ ói¶l ¶ãs¹i quïc vps. Ï«y qu«¶ ói¶l Bg, ¬éÎ ¶ã{êi ¶ãspi óï¶ ¬{mi Îuæi, ¬éÎ ¶ã{êi ¶N« clØ ÎLT¶ l«i ¬{mi Îlai, cn l«i Î{í¶ã ¬¹s BÒu «¶l Îuʶ cn. Ï«i ¶ã{êi hÝu hs hÝu hï ¶gi cluyÖ¶ víi ¶l«u ¬éÎ hbc, Låi ¶ã{êi hí¶ Îuæi L« ¶ãspi B{« ¬éÎ ¬ü ¶l©¶ ª©y µl{m¶ã vps. ÷ã{êi Bp¶ óp ¶Çy ÎL¹c Bé l«i ¬{mi, Îgc Be¶, d« ÎLS¶ã ¶l{ ÎuyÕÎ, ÎLT¶ BÇu, ÎLT¶ Ϋi Bes BÇy cl©u óCu, d{íi C¶l B̶ h˵ hße clg« ¬SÎ. X{« ¶«y cl{« lÒ ÎLa¶ã ÎlÊy Bp¶ óp ¶ãs¹i quïc ó«s ãiê, ªlõ« ¸lÝ ¶ãS¬ ¶l׶ lmi kü ¬éÎ clbÎ. ªl«¶l ªl«¶l cg vt kla¶ã vui LØ Î«i ¶gi: - §¹i c«, «¶l xe¬ ¶ã{êi Bp¶ óp Bg cg Bѵ kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - Kla¶ã ¶ãê Bp¶ óp ¶ãs¹i quïc h¹i klÐs óiÕÎ ÎL«¶ã Biɬ BÕ¶ ÎlÕ ¶lØ? ªl«¶l ªl«¶l clØ ÎLn hêi ó»¶ã ãiä¶ã “lõ” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, Låi kla¶ã ¶gi ¶N«. ¾C¶ã oí¬ ¶ãpy la¬ o«u, ¬äi ¶ãumßi B«¶ã ¨¶ ¬× ë B¹i on¶l. Ï«i ¶ã{êi qu«¶ ói¶l ¶ãs¹i quïc vp ¶ã{êi Bp¶ óp ki« cò¶ã ¶ãåi ¨¶ ë Bg. ªT¶ ªla¶ã ¶ãa¶ ªiÒ¶ ªla¶ã ªö cø hui Îíi óp¶ cñ« ¬Êy ¶ã{êi ¶ãs¹i quïc ¶ä ¶Þ¶l lgÎ, clSµ Ϋy kls¬ h{¶ã, ÎLa¶ã LÊÎ kln ï. ÷l{¶ã kli y qu«y h¹i ¶gi víi µlæ ky Îl× quCÎ ÎlCs hua¶ ¬å¬, Bßi hÊy cCi ¶Çy, ¨¶ Îlø ki«, lmi klCc ý ¬éÎ clbÎ hp ãim Ϋy ó¹Î ¶lÜ ÎT¶ µlæ ky ¶ã«y. Kla¶ã clÞu B{îc ¶lN¶ã lp¶l vÞ kln ï óǶ ÎiÖ¶ Êy, ªL׶l ªl«¶l ªLbc qu«y h¹i ¶gi víi ¾« ªliT¶ Qun¶ã L»¶ã: - ¾« luy¶l, l∙y csi vpi ÎLß clmi cñ« BÖ. ÷gi xs¶ã, y kla¶ã cǶ qu«y ÎLë h¹i, clØ Îlu˶ Ϋy ¶Ð¬ vÒ µlÝ« o«u ¬éÎ cCi, Bai Bò« B«¶ã cǬ ÎLs¶ã Ϋy ó«y ÎlM¶ã vps ¬å¬ ªiÒ¶ ªla¶ã ªö BÕ¶ “óïµ” ¬éÎ cCi. ªT¶ Îla¶ã ¶ãa¶ óÞ ãÓy l«i cCi L¨¶ã cö« B«u Bí¶ va cè¶ã. ªLß clmi cñ« ªL׶l ªl«¶l ªLbc hp ÎuyÖÎ kü “Îl«¶l ÎLbc ÎiTu” cñ« y. C¬ klÝ cñ« y BÒu hp ¶lN¶ã que ÎLe ¶lá, ÎLs¶ã l«i ¬{mi ó{íc, ¶Ð¬ yÕu luyÖÎ Bïi µl{m¶ã, óCcl µlCÎ óCcl ÎLb¶ã. V× ¶ãle hêi dƶ óns cñ« ªlõ« ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 20. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -328- ¸lÝ, y clØ klH cn¶l cCs Îlai. ÷Õu y BÞ¶l l¹i ÎT¶ ¶ä, clØ ãim c«s Ϋy ¬éÎ clbÎ hp Bai ¬SÎ kt BÞcl B∙ óÞ Îlñ¶ã Låi. §«u quC, ªiÒ¶ ªla¶ã ªö kTu h« s¬ o߬. Ï«i ÎT¶ qu«¶ ói¶l ki« ãäi y Îíi lái ιi o«s? Y ÎLn hêi hp kla¶ã óiÕÎ Bai Bò« ë B©u ó«y Îíi, cS¬ Bb¶ã ¬å¬ vp ãÓy hua¶ l«i cCi L¨¶ã cö«. ÷ã{êi Bp¶ óp a¬ óô¶ã c{êi klbc klÝcl. ªT¶ qu«¶ ói¶l hí¶ Îuæi B{« ¬SÎ ¶l׶ cCc ¶ã{êi óT¶ óp¶ ªlõ« ¸lÝ vpi hǶ, óô¶ã ¶ãlÜ: “¸g hH óä¶ ¶ã{êi ¶py ÎCc quCi cò¶ã ¶T¶!” ÷ãlÜ Bs¹¶, y Îu¶ã l«i hy L{îu hT¶, Låi ãim ob¶ã hôc óS¶ hua¶ ¬éÎ µlCÎ, l«i cCi hy vì Ϋ¶ Îp¶l. ÷ãle Îiն㠶æ, óä¶ ªlõ« ¸lÝ BÒu ãiùÎ ¬×¶l vp ¶ãlÜ: “KlÝ ãiíi ¬íi ¶Çy hîi l¹i ÎlËÎ, vp ÎT¶ ¶ä óS¶ cò¶ã ãiái BÊy!” ªT¶ qu«¶ ói¶l hí¶ Îuæi Îá vt BSc clÝ, hÊy B¹¶ klCc ¶¹µ vps cæ ob¶ã xs¶ã, qu«y h¹i ¶gi víi ¶ã{êi ÎLt Îuæi ki« L»¶ã: - ®Ü §Sc, «¶l Îlö óS¶ xe¬! ®Ü §Sc ¶gi: - ªai óS¶ ãiái o«s ó»¶ã ¶ãpi, BÖ ¶lÊÎ ÎlǶ Îl{m¶ã Îlö ¶{íc ®å §ps ÷l« cm clí? ÷ã{êi Bp¶ óp Îñ¬ Îج c{êi ¶gi: - ¾«s, ra ¼a¶ã hp Ϋy óS¶ ob¶ã ãiái ¶lÊÎ ¶{íc BÊy p? ®Ü §Sc BCµ: - ¤¶ã Ϋ kla¶ã ¶lN¶ã ãiái ¶lÊÎ ¶{íc ®å §ps ÷l«. ÷Õu a¶ã Ϋ kla¶ã µlni hp ÎliÖ¶ x¹ ¶lÊÎ ÎlÕ ãiíi Îl× cò¶ã hp ¢u ¸l©u clí kla¶ã «i cg ÎlÉ óS¶ ãiái ó»¶ã a¶ã Ϋ B{îc. ra ¼a¶ã c{êi ¶gi: - §Ö ¶lÊÎ ¢u ¸l©u cln hp BÖ ¶lÊÎ ÎlÕ ãiíi hp ã×? ®Ü §Sc ¶gi: - ÷ã{êi §a¶ã µl{m¶ã LÊÎ ÎlǶ óÝ. Ïä cg LÊÎ ¶liÒu ón¶ h∙¶l hîi l¹i lm¶ ¶ã{êi ¢u ¸l©u, cls ¶T¶ Îai kla¶ã dC¬ ¶gi L«. ¸a ÷l{îc KlSc r©¬, cg µlni ÎlÕ kla¶ã? ÷l{îc KlSc r©¬ ¶gi: - A¶l ¶gi LÊÎ Bb¶ã. ra ¼a¶ã ÎlÊy ÷l{îc KlSc r©¬ cg vt yTu ¬Õ¶ ®Ü §Sc, ÎLs¶ã h߶ã lmi ãle¶ hiÒ¶ ¶gi: - ÷ã{êi §a¶ã µl{m¶ã cg cCi ã× ÎlǶ óÝ ¶ps? ÷gi xs¶ã, y h¹i óS¶ hiÒ¶ l«i µlCÎ ob¶ã. rǶ ¶Çy y hÊy cliÕc kl¨¶ óuéc ÎLT¶ BÇu ªl«¶l ªl«¶l hp¬ ¬ôc ÎiTu, o«u Îiն㠶æ, kl¨¶ cñ« ªl«¶l ªl«¶l Lmi xuï¶ã BÊÎ vp hé ¶ã«y L« BÇu Îgc Bp¶ óp. ¸Cc ¶ã{êi ¶ãåi óp¶ ÎLT¶ ¶Çy BÒu ãiËÎ ¬×¶l lsn¶ã oî. ra ¼a¶ã vp cCc ói¶l hݶl ¶ãs¹i quïc ¶ãåi cCc óp¶ klCc BÒu c{êi å. ªl«¶l ªl«¶l Îøc ãi˶ vp cè¶ã “osÑΔ ¬éÎ ÎiÕ¶ã, LbÎ hua¶ ÎL{ê¶ã kiÕ¬ ë ÎLs¶ã ó«s L«. ªlõ« ¸lÝ véi cn¶ h¹i L»¶ã: - ¸lí cg dô¶ã vâ. ¸lp¶ã võ« ¶gi võ« ¶ãlÜ: “§ïi µl{m¶ã cg lá« klÝ hîi l¹i ¶l{ vËy, ¶Õu Ϋ dô¶ã vâ, l«i óT¶ BÒu Îæ¶ l¹i, clÕÎ clgc LÊÎ ¶liÒu. ÷lN¶ã hݶl ¶ãs¹i quïc ¶Çy hT¶ óiT¶ ãiíi d¹y ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2