Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bích huyết kiếm - tập 19

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

126
lượt xem
25
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bích huyết kiếm - tập 19', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bích huyết kiếm - tập 19

 1. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -403- Håi thø m­êi chÝn ®ªm khuya më quan tµi s¸ng sím thö xµ kiÕm ª Ls¶ã ó«¶ã Ki¬ rs¶ã óç¶ã cg ¶ã{êi Bø¶ã hT¶ hí¶ Îiն㠶gi: - Y ¬{u ¬a BÞ¶l ÎÈu ÎlsCÎ Îl× cg. Xi¶ ªiTu ca ¶{m¶ã clí cg ¶ãle hêi y. Uyɶ ÷li lái ªlõ« ¸lÝ L»¶ã: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã ¶ãlÜ o«s? ªlõ« ¸lÝ ÎLǬ ¶ã©¬ ãi©y µlbÎ, ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷l˶ xÐÎ kü Îl× l«i vÞ o{ luy¶l BÖ ÎlÕ ¶ps cò¶ã cg ȶ Î׶l ã× B©y. ª« cø Bi Îles lä xe¬ o«s Îl× lm¶. ÷Õu lä cg ãië ãi«¶ kÕ ã×, clSc cò¶ã kla¶ã ÎlÉ ¶ps ÎlsCÎ klái Ϋy Ϋ.” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã hiÒ¶ ¶gi: - ÷Õu vËy, clb¶ã Ϋ cø Îlö cè¶ã Bi víi lä xe¬ o«s? Uyɶ ÷li hiÒ¶ qu«y h¹i ¶gi víi «¶l e¬ ó«¶ã Ki¬ rs¶ã L»¶ã: - ¸g ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã Bi víi, clSc lä kla¶ã dC¬ ãië ÎLß ã× B©u. ªõ kli ªiTu ¸a¶ã rÔ óÞ C¬ l¹i Îíi ãiê, ªiTu Uyɶ ÷li B∙ B{m¶ã ¶liT¶ hp ®«¶ã clñ ¬íi Låi. ÷p¶ã dÓ¶ ¬äi ¶ã{êi Bi kiÕ¬ lu¶ã Îlñ óCs Îlè, «i ¶Êy BÒu µlôc Î߶ã vp ¶ãle hêi ¶p¶ã L¨¬ LSµ. Vp ¬äi ¶ã{êi cè¶ã óiÕÎ ªlõ« ¸lÝ hp ¶ã{êi ¶l©¶ ¶ãlÜ«, vâ ca¶ã h¹i c«s c{ê¶ã. ¸g ¶ã{êi Îpi ó« ¶l{ ÎlÕ Bø¶ã L« clñ ÎL× ca¶ã B¹s ¬äi ¶ã{êi c߶ ¬s¶ã ã× lm¶ ¶N«, ¶T¶ kla¶ã «i µln¶ Bïi cn. §å¶ã ÏuyÒ¶ ¶gi: - _????_ ¼Ó¶ ªö Ïs« v{îÎ Î{ê¶ã Bi ÎL{íc. ªlõ« ¸lÝ, Uyɶ ÷li, vp §å¶ã ÏuyÒ¶ Îles o«u. ªL{íc kli Bi, ªlõ« ¸lÝ B∙ dƶ ¾« ªliT¶ Qun¶ã cCc ¶ã{êi Bi vÒ ¶lp ÎL{íc. ¸Cc «¶l e¬ ó«¶ã Ki¬ rs¶ã ds B¹i BÖ Îö cñ« ªiT¶ ¸a¶ã rÔ hp ÷ãa ®×¶l l{í¶ã dÓ¶ ÎLë vÒ klCcl o¹¶ clê Bîi. ªlõ« ¸lÝ vp Uyɶ ÷li Îles «¶l e¬ §å¶ã ÏuyÒ¶ Bi vÒ µlÝ« ®Sc, kli Îíi cl©¶ Î{ê¶ã Îlp¶l, §å¶ã ÏuyÒ¶ hÊy d©y Îlõ¶ã cg ¬gc oSÎ L«, Îu¶ã hT¶ ÎLT¶ óê Îlp¶l, clê cls cCi ¬gc ¬gc clÆÎ vps óê Î{ê¶ã Låi, ¬íi ¬êi Uyɶ ÷li hes hT¶ ÎL{íc, Îlø BÕ¶ hp ¼Ó¶ ªö Ïs«, Îlø ó« hp ªlõ« ¸lÝ, c߶ §å¶ã ÏuyÒ¶ hT¶ o«u cè¶ã. R« klái Îlp¶l, óï¶ vÞ h¹i ÎiÕµ Îôc Bi vÒ l{í¶ã ®Sc. rbc Êy B«¶ã hbc ãiN« BT¬, ÎL¨¶ã oC¶ã ¶l{ ó¹c, hïi Bi cp¶ã hbc cp¶ã kl˵ klÒ¶l klg Bi. §i B{îc óï¶ ¶¨¬ dƬ B{ê¶ã, §å¶ã ÏuyÒ¶ cè¶ã ªö Ïs« B{« l«i ¶ã{êi BÕ¶ ¶mi ls«¶ã vu ¶Çy Îl× cg ã× BC¶ã h¹ BÉ xe¬ xÐÎ. rT¶ ÎLT¶ ¶bi, h¹i Bi B{îc l«i ó« dƬ ¶N«, hïi Bi BÒu hp ¶lN¶ã léc BC ãå ãlÒ cn¶ ÎLë klg Bi. ÷l{¶ã ¶lê cg kli¶l ca¶ã klC c«s, óï¶ ¶ã{êi vÓ¶ ÎiÕµ Îôc ÎiÕ¶ hT¶, Îõ l߶ BC ¶Çy ¶lny o«¶ã l߶ BC ¶ä. rbc oSµ Îíi Bضl ¶bi, Uyɶ ÷li B∙ Îlë læ¶ lɶ, ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ ¶S¬ Ϋy ¶p¶ã vp ¶gi: - §É Îai ãibµ Bì ca ¶{m¶ã ¬éΠΫy. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 2. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -404- Kla¶ã ÎlÊy clp¶ã Îï¶ oøc ã× cn, Uyɶ ÷li B∙ ÎlÊy ¶ã{êi ¶lÑ ¶l⬠¶liÒu. ¼éÎ hCÎ o«u, l«i ¶ã{êi B∙ Bi ¶l«¶l lm¶ «¶l e¬ ªö Ïs« vp hT¶ Îíi Bضl ¶bi ÎL{íc. ªLT¶ Bضl ¶bi cp¶ã ¶liÒu léc BC ãå ãlÒ lm¶, cg În¶ã BC ÎLa¶ã ¶l{ cs¶ ¬∙¶l Îlb, ©¬ ÎlǬ ¶l{ ë ÎLs¶ã BÞ« ¶ãôc, kliÕ¶ Uyɶ ÷li cò¶ã µlni oê¶ h߶ã. Kla¶ã ó«s h©u, §å¶ã ÏuyÒ¶ vp ªö Ïs« cò¶ã hT¶ Îíi Bضl ¶bi. §i Îíi o«u ¬éÎ În¶ã BC hí¶, §å¶ã ÏuyÒ¶ cǬ ¬éÎ l߶ BC hT¶ ãâ ó« cCi, ¶ãõ¶ã ¬éÎ hCÎ, h¹i ãâ l«i, o«u cè¶ã ãâ ó« cCi, Låi dä¶ În¶ã BC hí¶ vp ¬Êy În¶ã BC klCc o«¶ã óT¶, óç¶ã hé L« ¬éÎ cCi qu«¶ Îpi. §«¶ã oê¶ h߶ã, Uyɶ ÷li h¹i ÎLa¶ã ÎlÊy cCi qu«¶ Îpi Bg cp¶ã oî l∙i ÎlT¬. §å¶ã ÏuyÒ¶ ¬ë ¶Sµ qu«¶ Îpi L«, cCi xCc clÕÎ BéÎ ¶liT¶ ¶ãåi dËy, Uyɶ ÷li oî quC, Lb hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã Låi Bø¶ã Bê ¶ã{êi L«. ¸Ci xCc Êy óç¶ã ¶liT¶ hT¶ ÎiÕ¶ã lái: - ¾«s l«i ¶ã{êi h¹i B{« ¶ã{êi h¹ Îíi B©y ÎlÕ? §å¶ã ÏuyÒ¶ BCµ: - Ï«i vÞ ¶Çy hp ó¹¶ ÎïÎ cn. ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã B©y hp BÖ Îö cñ« Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶, c߶ ªiTu ca ¶{m¶ã hp ÎiÉu Îlm cñ« ªiTu ¸a¶ã rÔ vâ o{. ¸Ci xCc clÕÎ hiÒ¶ ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ vp Uyɶ ÷li L»¶ã: - Xi¶ l«i vÞ Îlø hçi cls, óǶ B¹s óÞ Îl{m¶ã kla¶ã ÎlÉ ¶ãåi dËy clps B{îc. §å¶ã ÏuyÒ¶ ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ L»¶ã: - §¹s ¶l©¶ B©y hp o{ luy¶l ÎL{ë¶ã ¬a¶ µlCi Vâ §«¶ã clb¶ã Îai ÎT¶ hp ªlñy V©¶ B¹s ¶l©¶. V× ÎLC¶l kt Îlè vp d{ì¶ã Îl{m¶ã, ¶T¶ µlni hT¶ ë ÎLT¶ ¶Çy. ªíi hbc ¶Çy, ªlõ« ¸lÝ vp Uyɶ ÷li ¬íi l«y ¶ã{êi Bg kla¶ã µlni hp xCc clÕÎ. Ï«i ¶ã{êi hiÒ¶ cbi clps. ªlñy V©¶ B¹s ¶l©¶ véi BCµ hÔ. _????_ ¬ÆÎ ªlñy V©¶ ¶lîÎ ¶l¹Î kla¶ã cg ¬Cu, ãiN« ÎLC¶ Îõ ÎLT¶ oä xuï¶ã Îíi oï¶ã ¬òi cg ¬éÎ cCi oÑs Bá lá¶, vÕÎ Îl{m¶ã vÓ¶ c߶ ¬íi, víi óé ¬ÆÎ ÎLS¶ã ó¹cl Êy, ÎlT¬ vÕÎ oÑs Bá ÎLa¶ã ªlñy V©¶ cp¶ã ki¶l klñ¶ã lm¶ ¶N«. ªlñy V©¶ B¹s ¶l©¶ óç¶ã lí¶ lë ¶gi: - rbc o{ µlô Îai Ïsp¶ã ¼éc B¹s ¶l©¶ c߶ oï¶ã, ¶ã{êi vÓ¶ l«y h«i v∙¶ã víi Îa¶ o{ Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ Ϲ h∙s o{. ¼çi kli Ϲ h∙s o{ Îíi ¶bi Vâ §«¶ã huyÖ¶ Î˵ lsÆc hu˶ kiÕ¬ ÎluËÎ víi ÎlÇy Îai, BÒu cg óǶ B¹s Bø¶ã lÇu ιi Bg. Ϲ h∙s ÎiÒ¶ óïi vÓ¶ ¬¹¶l ãiái BÊy clí? Kla¶ã ¬uï¶ ãiÊu diÕ¬ ªlñy V©¶ B¹s ¶l©¶, ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ BCµ: - ¸ô Êy B∙ kluÊÎ ¶bi Îõ h©u ¶¨¬ Låi. ªlñy V©¶ B¹s ¶l©¶ Îlë dpi ¬éÎ cCi Låi hÞ¬ Bi hCÎ h©u, ¬íi klH ¶gi: - Võ« Låi óǶ B¹s ÎlÊy §å¶ã ÏuyÒ¶ o{ BÖ ¶gi Îíi cCc l¹ hp BÖ Îö cñ« Ki¬ ¾p ÎiÒ¶ óïi, óǶ B¹s vui ¬õ¶ã óiÕÎ ó«s ÎLs¶ã óô¶ã ¶ãlÜ clØ cg cô Ϋ L« Ϋy, ¬ïi Îlè hí¶ cñ« o{ µlô clb¶ã Îai ¬íi ¬s¶ã ÎLn ¶æi. Ïp! ¸g ¶ãê B©u cô Ϋ h¹i quy om¶ B¹s Låi. ÷l{ vËy clb¶ã Îai Bp¶l µlni BÉ cls kt ãi«¶ lsp¶l lp¶l, clí c߶ óiÕÎ hp¬ o«s ¶N«! Uyɶ ÷li ¶ãlÜ: “V× óCs Îlè cls cl« ¬p Ϋ µlni Îíi B©y. ÷ãê B©u, h¹i ÎlT¬ L« ¬éÎ vô óCs Îlè cls ÎlÇy ¶N«.” ªlõ« ¸lÝ h¹i ¶ãlÜ L»¶ã: “Kla¶ã óiÕÎ kt Îlè cñ« lä hîi l¹i ¶l{ ÎlÕ ¶ps ¬p ÎLs¶ã ÎliT¶ l¹ ¶Çy, ¶ãspi Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ L«, kla¶ã «i cg ÎlÉ clÕ µlôc B{îc kt ãi«¶ Bg?” ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 3. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -405- rbc Êy §å¶ã ÏuyÒ¶ klH kÉ cluyÖ¶ ó«¶ã Ki¬ rs¶ã Î׬ où Îíi B©y cls ªlñy V©¶ ¶ãle, vp yTu cÇu vÞ B¹i o{ luy¶l ãini ÎlÝcl cls Uyɶ ÷li l«y. ªlñy V©¶ B¹s ¶l©¶ óç¶ã kTu “lõ” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, Låi cp¶ã ¶ãle cp¶ã Îøc ãi˶, BéÎ ¶liT¶ ãim óp¶ Ϋy B˵ ¬¹¶l xuï¶ã ¶Sµ qu«¶ Îpi BC¶l “cCcl” ¬éÎ cCi, ¶Sµ qu«¶ Îpi oøÎ ¶ã«y ¬éÎ ¬n¶l. GiùÎ ¬×¶l, ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “Vâ ca¶ã cñ« ¶ã{êi ¶py c߶ c«s c{ê¶ã lm¶ l«i o{ BÖ cñ« y LÊÎ ¶liÒu. ªpi ó« ¶l{ ÎlÕ, ιi o«s y c߶ oî l∙i BÕ¶ ¶æi µlni ãin vê clÕÎ, ¶»¬ ÎLï¶ ÎLs¶ã qu«¶ Îpi ¶l{ vËy ¶lØ?” ªlñy V©¶ B¹s ¶l©¶ ¶gi: - ªiTu ca ¶{m¶ã! §Ö Îö cñ« µlCi Vâ §«¶ã clb¶ã Îai kli Îlp¶l ¶ãlÒ, ÎlÉ ¶ps cò¶ã B{îc o{ µlô Îƶã cls ¬éÎ cs¶ d«s 㨬. ®Ç¶ B¹s ¬«y ¬S¶ B{îc ¶l˶ cløc cl{ë¶ã ¬a¶, Îuy ón¶ h∙¶l kla¶ã L« ã×, ¶lÓ¶ ¶lôc ¶»¬ ë B©y d{ì¶ã Îl{m¶ã, ¶l{¶ã dè o«s cò¶ã kla¶ã dC¬ ¶gi dïi ó¹¶ ¶ö« c©u. ªiTu ca ¶{m¶ã cg óiÕÎ cs¶ d«s Bg dè¶ã hp¬ ã× kla¶ã? Uyɶ ÷li BCµ: - ªai kla¶ã óiÕÎ ¶g dè¶ã BÉ hp¬ ã×. ªlñy V©¶ B¹s ¶l©¶ ¶ãȶã BÇu hT¶ ¶l׶ ¬ÆÎ ÎL¨¶ã Îlë dpi ¬éÎ ÎiÕ¶ã Låi ¶gi: - ªlêi ÎL{ë¶ã ¬a¶ ªæ o{ cñ« µlCi clb¶ã Îai hp ÏuyÒ¶ Ï{ B¹s ÎL{ë¶ã, kiÕ¬ ÎluËÎ ÎliT¶ l¹ va os¶ã. ¸lØ ÎiÕc L»¶ã ÎC¶l ¶ÕÎ cñ« ªæ o{ clb¶ã Îai lmi ¶g¶ã ¶Èy ¬éÎ clbÎ, ãiÕÎ ¶ã{êi kla¶ã ÝÎ, kÕÎ Îlè klC ¶liÒu ¶T¶ kiÕ¬ klCcl cñ« cCc ¬a¶ µlCi klCc B¹i léi ë ¶bi Ï»¶ã ¾m¶ dè¶ã cliÕ¶ ÎluËÎ hu©¶ x«, ¶ãlÜ« hp hǶ h{îÎ vps BC¶l ¬éÎ ¬×¶l a¶ã Ϋ. Ï{ _????_ Bïi Îlñ óÞ Îl{m¶ã, ¶l{¶ã o«u cè¶ã, v× ¬ÖÎ ¬ái quC, a¶ã Ϋ cò¶ã óÞ Îl{m¶ã ¬Êy clç hiÒ¶ LbÎ d«s 㨬 L« Îù Îö. ®ëi BÊy, óSÎ ¬çi ¶ã{êi BÒu Îƶã cls d«s 㨬. §å¶ã ÏuyÒ¶ o{ BÖ! ¸lb Bi o«¶ã óT¶ ki«! §å¶ã ÏuyÒ¶ kla¶ã liÉu dô¶ã ý cñ« o{ luy¶l ¶l{¶ã vÓ¶ cø Îu©¶ hêi Bi ÎlM¶ã L« clç ªlñy V©¶ clØ BÞ¶l. ¸lê cls §å¶ã ÏuyÒ¶ Bi L« klái BÊy ¬Êy ÎL¨¬ ó{íc, ªlñy V©¶ kTu ãäi: - ªlai Bø¶ã yT¶ ë BÊy! §å¶ã ÏuyÒ¶ ¶ãõ¶ã ó{íc h¹i. ªlñy V©¶ klH lái ¼Ó¶ ªö Ïs« L»¶ã: - ¼Ó¶ o{ BÖ, hbc o{ µlôc Îƶã d«s cls clb, cg óï¶ c©u luʶ ÎlÞ, clb c߶ ¶lí kla¶ã? ¼Ó¶ ªö Ïs« ¶ãliT¬ clضl ¶gi: - ªl{« o{ luy¶l, óï¶ c©u Bg hp: ÷ãliT¬ Giíi ª{ ¾CÎ (¶ãliT¬ cʬ Îp¶ oCÎ ¶lN¶ã ¶ã{êi cg Î{ Îlè víi ¬×¶l lsÆc ãiÕÎ clgc ¶ãʬ ¶ãǬ), ªliÖu ªlÞ ªL©¶ ª¹¶ã (ãiÊu kݶ vp quý cs¶ d«s ¶Çy ¶l{ vËÎ óCu), ÷ãlÜ« ¾ë ®ÊÎ §Þcl (v× ¶ãlÜ« ¬p cliÕ¶ BÊu víi BÞcl, ¶Õu Îlu« Îl×...), ¸ö DÜ ªù ª{ê¶ã (rÊy L« ¬p Îù Îö.) ªlñy V©¶ ãËÎ BÇu, h¹i clØ ¬éÎ ¶mi klCc vp ¶gi: - ¸lb Bi o«¶ã óT¶ ki«. ¸lê ªö Ïs« Bi x« Låi, ªlñy V©¶ hiÒ¶ ãäi §å¶ã ÏuyÒ¶ qu«y ÎLë h¹i, lái: - §å¶ã ÏuyÒ¶ o{ BÖ, hbc o{ µlô Îƶã cs¶ d«s ã{m¬ cls clb, c߶ ¶gi óï¶ c©u luʶ ÎlÞ ã× ÎlÕ? ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 4. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -406- §å¶ã ÏuyÒ¶ cò¶ã ¶ãliT¬ clضl BCµ: - ÷ãliT¬ Giíi ª{ ¾CÎ, ªliÖ¶ ªlÞ ªL©¶ ª¹¶ã, ÷ãlÜ« ¾ë ®ÊÎ §Þcl, ¸ö DÜ ªù ª{ê¶ã. ªlñy V©¶ ãäi ¼Ó¶ ªö Ïs« qu«y ÎLë h¹i, Låi ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ vp Uyɶ ÷li L»¶ã: - ®©y ãiê l«i vÞ cg ÎlÉ Îi¶ Låi clí? ªÖ µlCi qun ÎlËÎ cg c©u luʶ ÎlÞ ¶l{ vËy. ªÖ µlCi BÖ Îö dè Îåi ó¹i BÕ¶ B©u cò¶ã kla¶ã dC¬ dè¶ã cs¶ d«s ¶Çy ¬p Bi ãiÕÎ kt Î{ Îlè cñ« ¬×¶l. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ÷Õu vËy, cs¶ d«s ¶Çy cg ÎlÉ ãäi hp ãiíi oCÎ B«s µlni kla¶ã? ªlñy V©¶ BCµ: - V©¶ã, d«s 㨬 vï¶ hp hîi klÝ BÉ ãiÕÎ ¶ã{êi ¶l{¶ã ÎÖ µlCi hÊy Ï{ ÏuyÒ¶ Îæ o{ hp¬ ã{m¶ã, Îõ Bêi Îlø ¬{êi h¨¬ hiÒ¶ BÞ¶l L« ¬éÎ ¶éi quy LÊÎ ¶ãliT¬ ¶lÆÎ, Îõ Bg cCc o{ BÖ cg ¬uï¶ oCÎ ãi«¶ diÖÎ Cc Îl× µlni B{îc hÖ¶ã cñ« ªL{ë¶ã ¬a¶ ¬íi dC¬ Îli lp¶l. ÷ãspi L«, ÎLs¶ã hbc óÞ kt BÞcl v©y BC¶l, óSÎ óuéc µlni Îù vÖ ¬íi B{îc xö dô¶ã Îíi cs¶ d«s ¶Çy. ÷Õu «i ÎLn¬ oCÎ hǬ ¬éÎ ¶ã{êi h{m¶ã ÎliÖ¶ l«y ¬éÎ kt Îéi Cc Îpy ÎLêi ¬p ÎL{íc kli Êy cl{« B{îc ªL{ë¶ã ¬a¶ cls µlе, Îl× Îíi kli B¹i léi cñ« óæ¶ µlCi l«i ¶¨¬ läµ ¬éÎ hǶ, hp µlni hÊy lu¶ã klÝ ¶Çy L« Îù óCi ÎL{íc ¬ÆÎ cCc «¶l e¬ ÎLs¶ã µlCi BÉ Î¹ hçi. VÝ dô ¶l{ ¼Ó¶ o{ BÖ clM¶ã l¹¶, ¬uï¶ ãiÕÎ ªiTu h∙s ó«¶ã ÎL{ë¶ã BÉ óCs Îlè cls «¶l, Îls¹Î ÎiT¶ cg B{îc óǶ B¹s cls µlе ÎlËÎ, ¶l{¶ã o«u Bg ¼Ó¶ o{ BÖ B∙ óiÕÎ vô sC¶ Îlè Êy ds kt ãi«¶ ¬{u ¬a, ¬p clb Êy c߶ Bi ãiÕÎ ªiTu h∙s vâ o{ Îl× clb Êy B∙ µl¹¬ ¶éi quy cñ« ¬a¶ µlCi Låi Bg. ÷gi Îíi B©y, B¹s ¶l©¶ Îlë dpi ¬éÎ cCi, Låi h¹i ¶gi ÎiÕµ: - ¸s¶ d«s ãiíi oCÎ ¶Çy dè¶ã BÉ Îù oCÎ ¶Õu BÖ Îö cñ« µlCi Vâ §«¶ã kli ãi«s cliÕ¶ víi BÞcl _????_ ¶ã{êi ¬p Bïi µl{m¶ã cø BC¶l Buæi ¬∙i, kla¶ã o«s ÎlsCÎ Îl©¶ B{îc, Îl× dè¶ã cs¶ d«s ¶Çy BÉ Îù oCÎ, cls klái Îæ¶ l¹i BÕ¶ Îl«¶l d«¶l cñ« µlCi Vâ §«¶ã. ÷Õu ¼Ó¶ o{ BÖ cø kl¨¶ã kl¨¶ã Bßi ãiÕÎ kt Îlè Îl× ÎliÕu ã× klÝ ãiíi klCc BÉ lp¶l ÎlÝcl ªiTu ó«¶ã clñ Êy cø µlni xö dô¶ã Îíi cs¶ d«s oCÎ ãiíi ¶Çy hp¬ ã×? Ïp¶l ÎlÝc ¶l{ ÎlÕ hp µl¹¬ quy huËÎ cñ« ¬a¶ µlCi Låi, ¶l{ vËy clb Êy d¹i ã× c߶ BÉ ¶ãuyT¶ cs¶ d«s ¶Çy ë BÊy cls ¶ã{êi Ϋ óiÕÎ ¬×¶l hp lu¶ã Îlñ? ÷gi Îíi B©y, ªlõ« ¸lÝ vp Uyɶ ÷li cø ãËÎ BÇu hi« hÞ«. ªlñy V©¶ h¹i ¶gi ÎiÕµ: - ªiTu ca ¶{m¶ã, ¬êi ca l∙y Bäc hC Îlm ¶Çy. ÷gi xs¶ã, B¹s ¶l©¶ hÊy ¬éÎ ãgi vni ë ÎLs¶ã ãgc qu«¶ Îpi L«, ¬ë ãgi hù« clä¶ hÊy hC Îlm B{« cls Uyɶ ÷li. Uyɶ ÷li B{« ¬SÎ ¶l׶ ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy clp¶ã ãËÎ BÇu hiÒ¶ Bì hÊy hC Îlm, vp d{íi C¶l ÎL¨¶ã, ¶p¶ã ÎlÊy µls¶ã ó× BÒ: “Kݶl ãëi ªlñy V©¶ o{ luy¶l” ÷p¶ã ÎlÊy c¹¶l Bg c߶ l«i clN “Îl{î¶ã klȶ”, vp ¶l˶ ¶ã«y L« óbÎ ÎÝcl cñ« ªö Ïs«, LbÎ ÎLs¶ã µls¶ã ó× L«, ÎlÊy ãiÊy viÕÎ cg i¶ óny clN ¶l{ o«u: A¶ Ïuy ªla¶ã ªl{m¶ã B¹i klCcl o¹¶, ¶p¶ã ¬íi l«y cCi Îlm ¶Çy viÕÎ ë A¶ Ïuy. ªLs¶ã Îlm viÕÎ hÖcl h¹c, v¨¶ µl¹¬ kliÕ¬ Îla¶ã, ¶p¶ã hiÒ¶ cÊÎ ÎiÕ¶ã Bäc: - “ªl{« B¹i o{ luy¶l, viÖc ªiTu ¸a¶ã rÔ ÎiÉu BÖ B∙ óiÕÎ Lâ ds kt ãi«¶ ¬{u B∙ hõ« dïi ÎiÉu BÖ, v× ÎlÕ ¬ïi Îlè Êy csi ¶l{ lñy óá. ÷l{¶ã BT¬ la¬ qu«, cs¶ d«s ãiíi oCÎ cñ« BÖ va ý B∙ óÞ ÎT¶ BÇu ÎÆc ãi«¶ Cc hÊy ÎLé¬. ªlËÎ læ ÎlѶ víi B¹i o{ luy¶l quC. ÷Õu ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 5. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -407- BÖ kla¶ã kiÕ¬ B{îc vp hÊy h¹i cs¶ d«s Bg, BÖ kla¶ã c߶ ¬ÆÎ ¬òi ¶ps ¶ãg o{ luy¶l ¶N«. ¸lbc B¹i o{ luy¶l ¬¹¶l ãiái. ªiÉu BÖ ¼Ó¶ ªö Ïs« kݶl Îl{.” §äc Îíi B©y, Uyɶ ÷li Ϋy Lu¶ cǬ c˵, Låi Îõ Îõ quú xuï¶ã vCi h¹y ¼Ó¶ ªö Ïs« vp ¶gi ÎiÕµ: - ¼Ó¶ Îlbc Îlbc, clCu B∙ ÎLCcl hǬ clb, ÎlËÎ ÎlÊÎ hÔ víi clb quC. ÷gi xs¶ã, ¶p¶ã qu«y h¹i vCi h¹y §å¶ã ÏuyÒ¶. ¼Ó¶ ªö Ïs« vp §å¶ã ÏuyÒ¶ cò¶ã véi BCµ hÔ. ¼Ó¶ ªö Ïs« ¶gi: - Kla¶ã óiÕÎ ÎT¶ cÈu ÎÆc ¶ps B∙ l∙¬ l¹i ªiTu o{ µlô, h¹i c߶ BÉ cs¶ d«s Êy cS¬ ¶ãuyT¶ ë clç vÕÎ Îl{m¶ã, víi Îl©¬ ý BÉ ca ¶{m¶ã ¶ãli ¶ãê Îai hp Îlñ µl¹¬. Uyɶ ÷li ¶gi: - ¸lCu hç ¬∙¶ã quC, kla¶ã ¶ãlÜ Îíi BiÒu Bg, cø Î{ë¶ã ¼Ó¶ Îlbc Îlbc Bi ãiÕÎ l¹i cl« clCu, vp c߶ h{u d«s h¹i BÉ ÎlÞ s«i, Îá L« Ϋ B©y hp «¶l lè¶ã lns lC¶. ªö Ïs« ¶gi: - ªai víi §å¶ã ÏuyÒ¶ o{ luy¶l Bi Î׬ kiÕ¬ klSµ ¶mi ¬p kla¶ã ÎlÊy cs¶ d«s cñ« Îai vp ÎT¶ cÈu ÎÆc Êy B©u cn. ¾«u ¶l˶ B{îc ÎliÕµ ¬êi cñ« B¹i o{ luy¶l, ãäi Îai Îíi ki¶l o{, ¶T¶ clb¶ã Îai ¬íi hT¶ B{ê¶ã. GiN« B{ê¶ã, óç¶ã ¶liT¶ ÎlÊy ca vp cCc «¶l e¬ ÎLs¶ã quý ó«¶ã cø ¶lS¬ clb¶ã Îai ¬p BC¶l, clЬ hs¹¶ x¹. ¸ò¶ã ¬«y ¶lê cg ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã Îíi, viÖc ¶Çy ¬íi vì hH. ªlõ« ¸lÝ cø hua¶ ¬iÖ¶ã kliT¬ ¶l{î¶ã, kla¶ã ¶l˶ cg ca¶ã ÎLs¶ã vô _????_. ªlñy V©¶ ¶gi: - ¸lê viÖc cñ« clb¶ã Îai kÕÎ Îlbc xs¶ã, ¶Õu óǶ B¹s ¬«y ¬S¶ B{îc oï¶ã ogÎ, ÎlÉ ¶ps cò¶ã ãibµ cls ªiTu ca ¶{m¶ã Î׬ kiÕ¬ ÎT¶ ãi«¶ ÎÆc ¨¶ ÎLé¬ d«s ãiÕÎ ¶ã{êi ã©y sC¶ ãies lä« Êy. Uyɶ ÷li h¹i vCi clps ι m¶, Låi ÎL«s cs¶ d«s ÎLn ¼Ó¶ ªö Ïs«. ¸lSc «¶l e¬ lä c߶ cg cluyÖ¶ óÝ ¬ËÎ óp¶ ÎC¶ víi ¶l«u. ªlõ« ¸lÝ Îù ¶ãlÜ ¬×¶l hp ¶ã{êi ¶ãspi kla¶ã ÎiÖ¶ Îl«¬ dù vps Bg hiÒ¶ clSµ Ϋy vCi clps vp ¶gi: - §Ö xi¶ óCi óiÖÎ. Ï«i ¶ã{êi Bi B{îc vpi ÎL¨¬ ó{íc, B«¶ã oSµ oö« xuï¶ã ¶bi óç¶ã ¶ãle ÎlÊy §å¶ã ÏuyÒ¶ kTu ãäi: - ¼êi l«i vÞ l∙y h{u h¹i. ªlõ« ¸lÝ vp Uyɶ ÷li BÒu ¶ãõ¶ã ó{íc. §å¶ã ÏuyÒ¶ B¹s ¶l©¶ cl¹y Îíi ¶gi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã, ªiTu ca ¶{m¶ã, óǶ B¹s cg ¬éÎ viÖc ¬uï¶ ¶gi, xi¶ l«i vÞ clí cg ÎLCcl cø ¶lÐ? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - ¼êi B¹s ÎL{ë¶ã cø ¶gi. §å¶ã ÏuyÒ¶ ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 6. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -408- - Xi¶ l«i vÞ clí cg ÎiÕÎ hé ¶lN¶ã viÖc B∙ ÎLa¶ã ÎlÊy ë B©y. ¸lݶl L« óǶ B¹s kla¶ã B{îc µlе ¶lSc ¶lë ¬Êy hêi ¶py ¶l{¶ã v× ¶g hiT¶ c«¶ Îíi ¬¹¶ã cñ« o{ luy¶l clb¶ã Îai, ¶T¶ óǶ B¹s óSÎ óuéc µlni cg ¬Êy hêi yTu cÇu l«i vÞ ¶l{ vËy. ªles quy huËÎ ãi«¶ã lå, óÊÎ cø ¶ã{êi ¶ps, kli B∙ ¬SÎ ÎlÊy Ϋi ¶ãle ¶lN¶ã cluyÖ¶ óÝ È¶ cñ« Bn¶ã µlCi klCc, ¬p kla¶ã ãiN kݶ ¬iÖ¶ã hp ¬«¶ã Ϋi lä« vps Îl©¶ hiÒ¶. ªlõ« ¸lÝ vp Uyɶ ÷li ÎÊÎ ¶liT¶ óiÕÎ Lâ quy huËÎ Êy hS¬, ¶l{¶ã §å¶ã ÏuyÒ¶ vÓ¶ cl{« yT¶ Ω¬, ¬p dC¬ ¶gi ÎLS¶ã L« ¶l{ vËy, kla¶ã oî cl¹¬ h߶ã Îù Ci cñ« l«i ¶ã{êi, Îl× Bñ ÎlÊy viÖc ¶Çy qu«¶ ÎLä¶ã ¶l{ ÎlÕ ¶ps? ªlõ« ¸lÝ hp ¶ã{êi ãipu h߶㠶ãlÜ« liÖµ, Îuy viÖc Bg kla¶ã hiT¶ c«¶ ã× Îíi ¬×¶l, ¶l{¶ã võ« Låi clp¶ã ÎLa¶ã ÎlÊy ªlñy V©¶ B¹s ÎL{ë¶ã va ý B˵ oøÎ ¬éÎ ¬n¶l qu«¶ Îpi, B∙ óiÉu hé vâ ca¶ã c«s c{ê¶ã, v× vËy clp¶ã ¬íi cg ý L« Ϋy ãibµ Bì, hiÒ¶ lái §å¶ã ÏuyÒ¶: - Kla¶ã liÉu hÖ¶l o{ luy¶l cg viÖc ã× ¶ãuy ¶«¶ BÕ¶ ÎlÕ? §Ö Îuy óÊÎ Îpi lä« cl¨¶ã cg ÎlÉ ãibµ B{îc ¬éΠΫy cò¶ã ¶T¶. §å¶ã ÏuyÒ¶ B∙ ãi«s cliÕ¶ víi ªlõ« ¸lÝ Låi óiÕÎ vâ ca¶ã cñ« clp¶ã ÎuyÖÎ hu©¶ kla¶ã ¶lN¶ã lm¶ ¬×¶l ãʵ ¬{êi hǶ vp c߶ ãiái lm¶ cn ªlñy V©¶ o{ luy¶l ÎL{ë¶ã ¬a¶ cñ« ¬×¶l ¶liÒu. ÷ãle clp¶ã ¶ãá ý ¬uï¶ L« Ϋy ãibµ, B¹s ¶l©¶ ¬õ¶ã quC, véi ¶gi: - §{îc ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã ÎL{î¶ã ¶ãlÜ« Î{m¶ã ãibµ, «¶l e¬ clb¶ã Îai c߶ ã× B{îc l©¶ l¹¶l ó»¶ã. ®Ç¶ B¹s xi¶ Îl{« ÎL׶l víi o{ luy¶l ¶ã«y. ÷gi xs¶ã, §å¶ã ÏuyÒ¶ lʵ Îʵ qu«y ÎLë h¹i, klH Îl{« cè¶ã ªlñy V©¶ vp ªö Ïs« l«y. ®« «¶l e¬ óp¶ ÎC¶ víi ¶l«u låi h©u, l׶l ¶l{ cg vt klg óÒ quyÕÎ BÞ¶l. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ: “÷Õu «¶l e¬ lä kla¶ã ¬uï¶ ¶ã{êi ¶ãspi dù vps, Îl× clb¶ã Ϋ cò¶ã cln c«¶ ÎliÖµ Îíi ¶N«.” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã hí¶ Îiն㠶gi: - Ï«i vÞ B¹s ÎL{ë¶ã vp ¼Ó¶ luy¶l, BÖ xi¶ µlе Bi ÎL{íc, clb¶ã Ϋ oH cg ¶ãpy ÎCi ¶ãé. _????_ ªlñy V©¶ véi kTu ãäi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã, ¬êi Î{í¶ã ca¶ã quC óé h¹i B©y, clb¶ã Îai cg ¬Êy hêi Îl{« cè¶ã. ªlõ« ¸lÝ Bi Îíi ãǶ ó« «¶l e¬ B¹s oÜ, ªlñy V©¶ ¶gi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã vui h߶ã ãibµ Bì clb¶ã Îai, cn ó« «¶l e¬ clb¶ã Îai BÒu cn¬ m¶ va cè¶ã. ÷l{¶ã viÖc ¶py hp viÖc Î{ cñ« óæ¶ µlCi, lm¶ ¶N« h¹i lu¶ã liɬ va cè¶ã, ¶T¶ kla¶ã dC¬ va duyT¶ va cí cuï¶ Î{í¶ã ca¶ã o« vps clç ¶ãuy ¶«¶. Xi¶ Î{í¶ã ca¶ã ¶T¶ Lâ ¶ãuyT¶ ñy clí liÉu hǬ ¬p ÎLCcl cø clb¶ã Îai. ÷gi xs¶ã B¹s ¶l©¶ clSµ Ϋy vCi clps. ®iÕÎ Bg hp h߶ã ÎïÎ cñ« lä ¶T¶ ¬íi ¶gi ÎlM¶ã L« ¶l{ vËy, ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ: “_????_ klCi BÊy.” ¸lp¶ã hiÒ¶ BCµ hêi: - §¹s ÎL{ë¶ã kliT¬ Îï¶ quC. ÷Õu viÖc Bg ¶«¶ ãini ¶l{ vËy, BÖ xi¶ cCs Îõ Îlai. §¹s ÎL{ë¶ã kli ¶ps ¬uï¶ cǶ dè¶ã Îíi ÎiÉu BÖ, xi¶ cø cls l«y. ¸n ÎiÒ¶ ó¹c, BÖ cò¶ã o½¶ op¶ã cg, ¶éi ÎLs¶ã clïc hCÎ, BÖ cg ÎlÉ ÎLõ óÞ ¬Êy clôc h¹¶ã ó¹c ¶ã«y. ÏsÆc ãin B¹s ÎL{ë¶ã cǶ ¶liÒu ¶ã{êi ãibµ oøc Îl× «¶l lè¶ã lps kiÖÎ óny Îضl BÖ cg ÎlÉ BiÒu kliɶ B{îc cn. ªg¬ h¹i, óÊÎ cø hbc ¶ps, B¹s ÎL{ë¶ã ¬uï¶ cǶ BÖ, cø viÖc ãëi Îlm BÕ¶ Béi µlg ¸lݶl §iÒu ªö hp BÖ oøc ¶l˶ B{îc ¶ã«y. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 7. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -409- ¸bi BÇu kla¶ã ¶gi ã×, óç¶ã Îlë dpi ¬éÎ cCi, Låi ªlñy V©¶ ¶gi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã B∙ ¶ãlÜ« klÝ ¶l{ vËy Îuy viÖc cñ« clb¶ã Îai ¶gi L« LÊÎ ¬ÊÎ ÎlÉ diÖ¶, ¶l{¶ã ¶Õu clb¶ã Îai c߶ ãiÊu diÕ¬ Î{í¶ã ca¶ã ¶N« Îl× clb¶ã Îai kla¶ã óiÕÎ BiÒu ÎÝ ¶ps cn. ¼êi l«i vÞ ¶ãåi clmi, §å¶ã ÏuyÒ¶ o{ BÖ kÉ Lâ cls l«i vÞ ¶ãle Bi. ¾«u kli ¬êi l«i ¶ã{êi ¶ãåi yT¶ ÎLT¶ ¬éÎ În¶ã BC hí¶ Låi. §å¶ã ÏuyÒ¶ cò¶ã clä¶ ¬éÎ În¶ã BC klCc ¶ãåi, Låi ¶gi: - ¢¶ o{ clb¶ã Îai hp Ïsp¶ã ¼éc B¹s ¶l©¶, ÎC¶l {« ls¹Î Bé¶ã, ÎlÝcl ¶ã«s du klSµ ¬äi ¶mi, ÎLõ l«i hǶ B¹i léi cñ« µlCi Vâ §«¶ã l»¶ã ¶¨¬, o{ µlô clb¶ã Îai ÝÎ cg ¬ÆÎ ë ÎLT¶ ¶bi, ªÕÎ ªLu¶ã ªlu ¶¨¬ ÎL{íc B©y, ¶l©¶ ¶ãpy B¹i léi cñ« ÎÖ µlCi, clb¶ã Îai kla¶ã ÎlÊy o{ µlô vÒ ¶bi clñ ÎL×, vp kla¶ã ãëi Îl{ vÒ cls l«y. ¸l{« ó«s ãiê cg ¶l{ ÎlÕ ¶T¶ ÎÊÎ cn BÖ Îö BÒu hs ©u vp ¶ã¹c ¶liT¶. ¸lb¶ã Îai óiÕÎ a¶ã Ϋ Bi vÒ µl{m¶ã ÷«¬ kiÕ¬ Îluïc, hiÒ¶ cli« ¶l«u Bi V©¶ ÷«¬ vp l«i Îضl Qun¶ã §a¶ã, Qun¶ã ª©y Î׬ kiÕ¬. ÷ãê B©u Î׬ ¬∙i kla¶ã ÎlÊy Ψ¬ lmi ã× cn. ªai vp ¼Ó¶ o{ BÖ ë klCcl o¹¶ ¶ä B{îc ªLuy Pls¶ã KiÕ¬ V¹¶ Pl{m¶ã cñ« µlCi §iɬ ª«¶ã Îضl V©¶ ÷«¬ B{« Îi¶ óCs cg viÖc klȶ cʵ, ¬êi «¶l e¬ clb¶ã Îai cè¶ã Bi ¶ã«y BÕ¶ µlñ §¹i rý ¶lp V¹¶ B¹i c«. ªíi ¶mi, clb¶ã Îai ÎlÊy «¶l Ϋ óÞ Îl{m¶ã ¶Æ¶ã, ¶»¬ hiÖÎ ãi{ê¶ã hiÖÎ cliÕu, lái L« ¬íi l«y v× ©¶ o{ clb¶ã Îai ¬p «¶l Ϋ vÞ hôy ¶l{ vËy. ªlõ« ¸lÝ óç¶ã ¶lí Îíi hêi ªL׶l ªl«¶l ªLbc ¶g, Ïsp¶ã ¼éc B¹s ¶l©¶ óÞ ÷ãò §éc GiCs ãiÕÎ clÕÎ, hiÒ¶ ãËÎ BÇu ¬Êy cCi, h¹i BÉ ý ¶ãle §å¶ã ÏuyÒ¶ ¶gi ÎiÕµ: - ªLuy Pls¶ã KiÕ¬ B¹i c« ¶gi: la¬ Bg «¶l Ϋ L« ¶ãspi Îlp¶l §¹i rý Îl¨¬ ó¹¶. Kli Îíi ¶ãs¹i a, ÎLa¶ã ÎlÊy ©¶ o{ clb¶ã Îai B«¶ã óÞ ¶ã{êi Ϋ v©y BC¶l, «¶l Ϋ BÞ¶l LbÎ kiÕ¬ L« BC¶l ãibµ. ÷ãê B©u, Bïi µl{m¶ã Ϋy ¶ps cò¶ã hp c«s Îlñ cn. ¢¶ o{ clb¶ã Îai vp «¶l Ϋ quC óÊÎ BÞcl clb¶ã, «¶l Ϋ óÞ Îl{m¶ã ÎL{íc, clÕÎ ãiÊc ιi clç. ¾«u ¶lê cg ¶ã{êi cøu, câ¶ã hua¶ vÒ ¶lp. ¸ß¶ ©¶ o{ clb¶ã Îai Îl× kla¶ã óiÕÎ oï¶ã clÕÎ L« o«s. §Çu v«i vp d{íi o{ê¶ cñ« V¹¶ B¹i c« óÞ ¬g¶ã Ϋy 㫶ã cps o{íÎ, ¶lN¶ã ¬g¶ã Ϋy Bg cg clÊÎ Béc LÊÎ ¬¹¶l. XÐÎ Î׶l l׶l, clb¶ã Îai BsC¶ clSc Bïi µl{m¶ã hp ÷ãò §éc GiCs. ¾«u Bg, V¹¶ B¹i c« µlni Bi x« ¶ãl׶ v¹¶ dƬ, ÎLni qu« ó«s ãi«¶ ÎLu©¶ klæ oë, ¬íi kiÕ¬ B{îc d«¶l y clN« cls klái clÕÎ. ªÊÎ cn BÖ Îö Bêi Îlø ó« ¬{mi l«i cñ« µlCi Vâ §«¶ã hT¶ B{ê¶ã Bi V©¶ ÷«¬ Î׬ kiÕ¬ ©¶ o{, vp Î׬ ÷ãò §éc GiCs BÉ óCs Îlè. ®ï¶ ¶¨¬ ¶«y ÎuyÖÎ va Ψ¬ ÎÝcl, ©¶ o{ clb¶ã Îai oï¶ã clÕÎ L« o«s cò¶ã kla¶ã óiÕÎ, ÷ãò §éc GiCs h¹i óÝ È¶ va cè¶ã, kla¶ã o«s ãƵ B{îc ¬éÎ ÎT¶ ãiCs d©¶ ¶ãlÌs ¶ps cñ« ãiCs µlCi Êy cn. r¹i Î׬ kiÕ¬ ÎlT¬ ó« ¶¨¬, clb¶ã Îai vÓ¶ kla¶ã cg ¬«¶l ¬ïi ã× lÕÎ, ¬äi ¶ã{êi ¬íi Lêi V©¶ ÷«¬. ¾«u ë µlÝ« ®Sc cg Îi¶ Bå¶ Îíi, ¶gi GiCs clñ ÷ãò §éc GiCs Ïp ªliÕu ªlñ B∙ Îíi Ba Îlp¶l ®Sc Ki¶l Låi... ªlõ« ¸lÝ óç¶ã “ñ«!” ¬éÎ ÎiÕ¶ã. §å¶ã ÏuyÒ¶ lái: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã cg que¶ óiÕÎ ¶p¶ã Ϋ kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - Ïa¬ qu« Îai cg ¬Êy ¶ã{êi ó¹¶ võ« óÞ óp¶ Ϋy Béc Cc cñ« ¶p¶ã Ϋ BC¶l ÎLä¶ã Îl{m¶ã. §å¶ã ÏuyÒ¶ ¶gi: - ÷Õu vËy ÎlËÎ ¬«y ¬S¶ quC. ¸lb¶ã Îai võ« B{îc Îi¶ Bg, B¹i o{ luy¶l Îai véi ÎLuyÒ¶ ¶ã«y hÖ¶l klȶ xuï¶ã, cCc BÖ Îö Vâ §«¶ã hiÒ¶ vÒ Îô ÎËs ë ®Sc Ki¶l ¶ã«y. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 8. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -410- ªLs¶ã kli clb¶ã Îai Bi hT¶ B©y, däc B{ê¶ã ãƵ ªiTu ca ¶{m¶ã vp cCc «¶l e¬ ÎLs¶ã ó«¶ã Ki¬ rs¶ã. ÷lN¶ã cluyÖ¶ liÉu hǬ Bg, Ϋ kla¶ã cǶ ¶lSc Îíi ¶N«. §¹i o{ luy¶l Îíi ®Sc Ki¶l ÎL{íc clb¶ã Îai vp B∙ ãƵ B{îc Ïp ªliÕÎ ªlñ. §¹i o{ luy¶l Îai clÊÎ vʶ ¶gi ιi o«s h¹i ãië Îlñ Bs¹¶ Béc Cc l∙¬ l¹i o{ µlô clb¶ã Îai? ¸s¶ ªiÖ¶ Îú Ïp ªliÕÎ ªlñ cø clïi c∙i hp cl{« lÒ ãƵ o{ µlô clb¶ã Îai ó«s ãiê. §¹i o{ luy¶l Îai ¶æi ãi˶ hiÒ¶ BC¶l ¶l«u víi ¶g ¬éÎ ÎL˶. ÷g Îpi ó« vp kla¶ hS¬, B¹i o{ luy¶l Îai om ý ¬éÎ clbÎ hp óÞ ¬gc óT¶ Ϋy ÎLCi cñ« ¶g ¬gc µlni ¬éÎ cCi Bå¶ã Îlêi h¹i óÞ ÎLb¶ã ¶¨¬ ¬òi C¬ klÝ. ÷g yT¶ ÎLÝ C¬ klÝ cg clÊÎ Béc, ÎlÉ ¶ps o{ luy¶l Îai cò¶ã µlni clÕÎ, ¶g c{êi kli¶l vpi ÎiÕ¶ã, Låi cè¶ã Îlñ l¹ Bi hiÒ¶. ÷ãê B©u B¹i o{ luy¶l Îai ¶éi ca¶ã LÊÎ Îi¶l Îl©¬, vp h¹i óiÕÎ ÎLT¶ ¶ã{êi cñ« Bïi µl{m¶ã cCi ã× cò¶ã cg dݶl clÊÎ Béc cn, cls ¶T¶ ÎL{íc kli BÊu vâ B∙ uï¶ã LÊÎ ¶liÒu Îluïc ãini, ¬íi kla¶ã ¶ãuy liɬ Îíi ÎC¶l ¬¹¶ã hp ÎlÕ. ªlñy V©¶ Îlë dpi ¬éÎ cCi Låi ¶gi: - ¾î ¶p¶ã Ϋ óiÕÎ óǶ B¹s cl{« clÕÎ, h¹i Îíi B©y clЬ ãiÕÎ kú ÎuyÖÎ, cls ¶T¶ óǶ B¹s kla¶ã dC¬ d{ì¶ã Îl{m¶ã ë ¶lp ÎLä ¬p µlni kiÕ¬ Îíi clï¶ kú quCi ¶py BÉ ÎÞ¶l d{ì¶ã. ¸lØ qu« Bé ó« ÎlC¶ã ¶N« hp klÝ Béc dǶ dǶ Ϋ¶ lÕÎ. ¸g hH o{ µlô Îai B∙ ÎuyÖÎ ¬¹¶ã óëi cs¶ ÎiÖ¶ Îú Êy Låi. ¼ïi Îlè ¶Çy óǶ B¹s µlni óCs cls kú B{îc. ÷l{¶ã kt Îlè ón¶ h∙¶l c«s c{ê¶ã quC, ¶T¶ o{ luy¶l Îai kla¶ã ¬uï¶ hiT¶ _????_ ¼Ó¶ ªö Ïs« ¶gi: - ª¹i o«s ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã h¹i kÕÎ Îlè sC¶ víi ÷ãò §éc GiCs? ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ kÉ h¹i cluyÖ¶ ªl«¶l ªl«¶l ë óê lå Îl{ë¶ã ÎuyÕÎ, Î׶l cê ãƵ §éc ¸Ci ªÒ V©¶ ÷ã«s, vp ªL׶l ªl«¶l ªLbc óÞ ¬ô ¨¶ xi¶ dè¶ã ¬g¶ã Ϋy Béc BC¶l cls ¬p óÞ Îl{m¶ã. ªlñy V©¶ ¶gi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã víi clb¶ã B©u cg Îl©¬ Îlè ã×, clØ óÞ ÎliÖÎ Îlßi qu« hs« Îlai, Îl× Îles ¶ãô ý, ¬×¶l vp¶ã hC ¶ãäc ¶l{ Î{í¶ã ca¶ã kla¶ã ¶T¶ d©y d{« víi hò ¶ã{êi Béc ¶l{ LS¶ LÝÎ Êy hp¬ ã×. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “ª« c߶ ¬«¶ã Îlè cl« ÎLT¶ Îl©¶, h¹i µlni ãibµ ¾Ê¬ V{m¶ã vp ¶ãlÜ« luy¶l rý ÷l«¬ klmi B¹i où Îl× Î« kla¶ã ¶T¶ csi ÎLä¶ã ¶lN¶ã _????_. ®»¶ã kla¶ã Ϋ cø d©y d{« vps Îl× kla¶ã óiÕÎ BÕ¶ ó«s ãiê ¬íi kÕÎ hiÔu B{îc!” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã ãËÎ BÇu vpi cCi, Låi ¶gi: - §¹s ÎL{ë¶ã ¶gi LÊÎ µlni. p, Îai cg ¬éÎ cs¶ ®¨¶ã ªliÒ¬ cg ÎlÉ ãini lÕÎ clÊÎ Béc cls B¹s ÎL{ë¶ã. §å¶ã ÏuyÒ¶ vp ¼Ó¶ ªö Ïs« véi Bì ªlñy V©¶ L« klái qu«¶ Îpi. ªlõ« ¸lÝ hÊy cs¶ ®¨¶ã ªliÒ¶ L« lbÎ Béc cls B¹s oÜ, qun ¶liT¶ ÎlÊy ¶lÑ vp dÔ clÞu ¶ã«y. ªlÊy ÎLT¶ ¶bi kla¶ã cg o½¶ L{îu BÉ Lö« ¶lN¶ã clÊÎ Béc B∙ lbÎ vps ¬×¶l cs¶ ®¨¶ã ªliÒ¶, ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ B{« cs¶ ¶ä cls §å¶ã ÏuyÒ¶ ¬{î¶ vp c߶ dƶ cCcl xö dô¶ã ¶N«. §å¶ã ÏuyÒ¶ vCi clps hi« hÞ« cC¬ m¶ vp lø« clN« klái ªlñy V©¶ hp lsp¶ h¹i óns vËÎ ¶ã«y. ªlõ« ¸lÝ vp Uyɶ ÷li Îlñ¶ã ÎlM¶ã xuï¶ã ¶bi, Bi Îíi ¶ö« B{ê¶ã, Uyɶ ÷li óç¶ã ¶ãåi oôµ xuï¶ã ¬éÎ În¶ã BC, a¬ ¬ÆÎ klgc hgc. ªlõ« ¸lÝ óç¶ã lái: - ¾«s ÎlÕ? ªiT¶ ca ¶{m¶ã ÎlÊy o«s? ªLs¶ã ¶ã{êi ÎlÊy klg clÞu µlni kla¶ã? ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 9. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -411- Uyɶ ÷li hSc BÇu, h«u clèi ¶{íc ¬SÎ xs¶ã, h¹i ¶l{ Îl{ê¶ã, Bø¶ã dËy Bi hua¶. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ: “®©y ãiê, clb¶ã Ϋ víi µlCi Vâ §«¶ã B∙ lg« BÞcl Îlp¶l ó¹¶ Låi, ¶l{¶ã viÖc ÎLn Îlè cl« cñ« ¶p¶ã h¹i lg« viÔ¶ va¶ã. ªlêi óuæi ¶py ÎlËÎ liÕ¬ cg ¶ã{êi Bn¬ B«¶ã ¶l{ ca óÐ ¶py.” Kli l«i ¶ã{êi vÒ Îíi Îlp¶l, ÎLêi B∙ În¶ã oC¶ã Låi. ªlõ« ¸lÝ B{« ¶p¶ã vÒ Îíi ¶lp ÎLä cñ« ó«¶ã Ki¬ rs¶ã ÎLb ¶ãô, Låi ¬í ÎLë vÒ ¶lp LiT¶ã. ÷l{¶ã clp¶ã h¹i ãië kli¶l ca¶ã “®Ccl óiÕ¶ quû n¶l” (óg¶ã ¬« óiÕ¶ ÎL¨¬ hǶ) cñ« ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ ÎLuyÒ¶ cls Bi ÎLT¶ cCc ¶gc ¶lp, lÕÎ ¬Ci ¶py o«¶ã ¬Ci klCc, qu« B{îc ¬Êy cs¶ B{ê¶ã, B«¶ã c«s lø¶ã Îl× óT¶ Ϋi cg ÎiÕ¶ã quCÎ klH: “ªpi ó« hS¬.” ªlõ« ¸lÝ ¶ãõ¶ã cl©¶ h¹i, ÎlÊy ¬éÎ cCi óg¶ã ÎLS¶ã ë óT¶ c¹¶l h{íÎ qu« vp c{êi víi clp¶ã L»¶ã: - A¶l cg Buæi B{îc Îai kla¶ã? ÷ã{êi Bg võ« ¶gi døÎ hêi B∙ ÎiÕ¶ hT¶ ÎL{íc clp¶ã óny ÎC¬ ÎL{î¶ã Låi. ªlÊy ¶ã{êi Bg ¶l«¶l ¶lѶ lm¶ cCc ¶ã{êi Îl{ê¶ã ¶liÒu, ªlõ« ¸lÝ ãiùÎ ¬×¶l ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷ã{êi Êy hp «i ÎlÕ? Kli¶l ca¶ã cñ« y o«s hîi l¹i ¶l{ vËy?” ªC¶l Îl«¶l ¶iT¶ lCs ÎlS¶ã, clp¶ã ¶lb¶ ¬×¶l Buæi Îles hiÒ¶. ÷ã{êi ¶ä cø cS¬ BÇu cl¹y ¶l{ ó«y. ªuy ¶liT¶ kli¶l ca¶ã cñ« ªlõ« ¸lÝ vÓ¶ c«s Îl©¬ lm¶, clØ ÎLs¶ã clïc hCÎ, clp¶ã B∙ v{îÎ qu« ¬ÆÎ ¶ã{êi ¶ä vpi ÎL{î¶ã, ¬íi qu«y BÇu h¹i ¶l׶. ÷ã{êi ¶ä ᶠt¶ võ« c{êi võ« ¶gi: - §Õ¶ ¶ãpy la¬ ¶«y, Îai ¬íi µlôc Îpi Î{í¶ã ca¶ã. ÷p¶ã ¶gi xs¶ã, hÊy Ϋy Cs cle ¬å¬, Îl©¶ l׶l ts hn ¶l{ cp¶l ls« uï¶ Ðs ÎL{íc ãig, ¶p¶ã hp GiCs clñ ÷ãò §éc GiCs Ïp ªliÕÎ ªlñ, ¬Æc quǶ Cs ÎLS¶ã, Bø¶ã ÎLT¶ ¬Ci ¶ãgi Be¶, cp¶ã ÎLS¶ã óÖcl ÎlT¬. QuǶ Cs d¹ lp¶l cñ« ¶ã{êi ÎLs¶ã vâ h©¬, kla¶ã ¬pu Be¶ Îl× ¬pu xC¬, BÉ ÎiÖ¶ Bi ÎLs¶ã óg¶ã Îïi, klái óÞ ¶ã{êi ¶ãspi ÎLa¶ã ÎlÊy vp ãƵ hbc ãi«s cliÕ¶, kt BÞcl kla¶ã óiÕÎ ¬×¶l ë B©u, ¬p h«s µlg¶ã C¬ klÝ. ÷l{¶ã ¶p¶ã h¹i ¬Æc quǶ Cs ÎLS¶ã, ÎLCi lM¶ Îl{ê¶ã hÖ, ¶Õu kla¶ã Îù û vâ ¶ãlÖ c«s c{ê¶ã ¶p¶ã B©u dC¬ ÎCs ó¹s ¶l{ vËy. ÷ãS¬ ÎLa¶ã ¶p¶ã ãi©y hCÎ, ªlõ« ¸lÝ clSµ Ϋy clps vp ¶gi: - Ïp GiCs clñ BÞ¶l clØ ãiCs ã× ÎlÕ? Ïp ªliÕÎ ªlñ c{êi ¶gi: - Ïa¬ ¶ä, ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã ãiC h©¬, óT¶ c¹¶l clb¶ã Ϋ cg ¶liÒu ¶ã{êi v{í¶ã cl©¶ v{í¶ã cM¶ã, kla¶ã ÎlÉ Î˵ ÎLu¶ã Îi¶l ÎlǶ ¬p µl©¶ c«s Îlʵ B{îc cls ¶T¶, la¬ ¶«y ÎiÉu ¬uéi BÞ¶l Ω¬ BÕ¶ B©y BÉ h∙¶l ãiCs ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã vpi ÎlÕ vâ. ÷p¶ã võ« ¶gi võ« c{êi, ãiä¶ã ¶gi ts hn, Îl©¶ l׶l Lu¶ã Bé¶ã. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - Vâ ¶ãlÖ cñ« GiCs clñ c«s c{ê¶ã lm¶ ¶ã{êi, os víi µlCi ¶«¬ ¶li clb¶ã Îai, ÎÖ ¶løÎ cò¶ã ¶ã«¶ã lp¶ã víi ¶l©¶ vËÎ oï ¬éÎ oï l«i ÎLs¶ã ãiíi vâ h©¬, ¶T¶ BÉ clÞu µlôc. Ïp ªliÕÎ ªlñ c{êi ¶gi: - ÷ãpy la¬ ¶ä ÎlÊy quyÒ¶, cl{ë¶ã µls¶ã cñ« Î{í¶ã ca¶ã hîi l¹i hS¬. ªiÉu ¬uéi kЬ lmi oøc ¶T¶ kla¶ã dC¬ os Îpi. Ïa¬ ¶«y clb¶ã Ϋ Îlö BÊu klÝ ãiíi xe¬ o«s? ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 10. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -412- Kla¶ã clê ªlõ« ¸lÝ ÎLn hêi, ¶p¶ã LbÎ c©y Lsi quʶ ë h{¶ã L« vôÎ hiÒ¶. ¸©y ÷luyÔ¶ ªiT¶ Bg, Îõ BÇu Lsi clÝ cuïi, BÒu cg ã«i ¶ã{îc, lÔ BC¶l ÎLb¶ã ¶ã{êi hp ¬gc cn d« ÎlÞÎ cñ« ¶ã{êi Ϋ L« ¶ã«y. Ïp ªliÕÎ ªlñ Îlá Îlt ¶gi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã, c©y ÷luyÔ¶ ªiT¶ ¶Çy cñ« ÎiÉu ¬uéi ãäi hp ÏiÕÎ Vü ªiT¶ (Lsi Buai óß c¹µ). ÷lN¶ã ã«i ë xu¶ã qu«¶l Lsi BÒu cg clÊÎ Béc, Î{í¶ã ca¶ã ¶T¶ cȶ Îl˶ Îl× lm¶. ªlÊy ¶p¶ã ¶gi ¶l{ vËy, ªlõ« ¸lÝ cò¶ã µlni Lè¶ã ¬×¶l. Giä¶ã ¶p¶ã LÊÎ ¶lu ¬× vp ©u yÕ¬ va cè¶ã, ¶l{¶ã hêi ¶gi h¹i hîi l¹i klñ¶ã kliÕµ quC ¶çi, ÎlËÎ kla¶ã Î{m¶ã xø¶ã clbÎ ¶ps. Kla¶ã ¬uï¶ va duyT¶ va cí cliÕ¶ BÊu víi ¶p¶ã, ªlõ« ¸lÝ clSµ Ϋy ¶gi: - Xi¶ klÊÎ BÉ kli klCc! ¸lp¶ã cl{« hèi L«, Ïp ªliÕÎ ªlñ B∙ quÊÎ c©y Lsi Îíi ÎL{íc ¶ãùc Låi. ªlõ« ¸lÝ ¬Ø¬ c{êi, ¶ãö« ¶ã{êi vÒ µlÝ« o«u, ÎLC¶l klái ¬Êy Lsi Bg, vp kla¶ã BÉ ÏiÕÎ Vü ªiT¶ BC¶l Îíi hǶ Îlø l«i, B∙ ¶lny L« x« ¶ãspi ¶mi Bg ¬Êy ÎL{î¶ã Låi. ®iÕÎ kla¶ã o«s Buæi kÞµ, Ïp ªliÕÎ ªlñ ó̶ hT¶ ÎiÕ¶ã cläc Îøc: - Kla¶ã ¶ãê BÖ Îö cñ« Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ h¹i l̶ kЬ BÕ¶ ÎlÕ! rp¬ ó¹i ls¹i cn s«i d«¶l cñ« o{ Îa¶, lp, lp...! ÷ãȶ ¶ã{êi L« ãi©y µlbÎ, ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ: “¼Êy hǶ Ϋ B∙ ¶l{ê¶ã ¶lÞ¶ ¬p ¶p¶ã cø Î{ë¶ã Ϋ oî l∙i ÎlËÎ. ¸g hH ÷ãò §éc GiCs B∙ ¶ua¶ã cliÒu vp du¶ã Îb¶ã ¶p¶ã que¶ Låi.” Võ« ¶ãlÜ Îíi B©y, clp¶ã B∙ ÎlÊy óg¶ã ÎLS¶ã ÎlsC¶ã qu«, ÏiÕÎ Vü ªiT¶ Be¬ ¬èi Ϋ¶l lai BC¶l Îíi ¬ÆÎ Låi. ¸lp¶ã ¶ãlÜ: “÷ã{êi qu«¶ã ¬i¶l clC¶l B¹i, cg ó«s ãiê dè¶ã klÝ ãiíi l̶ l¹ ¶py B©u? ÷p¶ã hp ¬éÎ ÎliÕu ¶N xi¶l Bѵ ¶l{ ÎlÕ ¬p h¹i clÞu Bi vps cs¶ B{ê¶ã Îp ¬« ¶l{ vËy? ªlËÎ BC¶ã ÎiÕc quC?” ®iÕÎ c©y Lsi cñ« Bïi µl{m¶ã cg clÊÎ Béc LÊÎ hîi l¹i, kla¶ã ÎiÖ¶ L« Ϋy c{íµ ãiùÎ, clp¶ã hiÒ¶ Îläc l«i Ϋy vps ÎLs¶ã Cs, Låi cø xs«y cls¶ã clg¶ã ÎLC¶l §a¶ã ¶Ð ª©y. ¼Æc dÇu Îl©¶ µlCµ cñ« Ïp ªliÕÎ ªlñ LÊÎ ¶l«¶l, ¶l{¶ã kla¶ã o«s Bô¶ã cl¹¬ ¶çi v¹Î Cs cñ« clp¶ã. ¸lØ ÎLs¶ã clíµ ¬SÎ, clp¶ã B∙ ÎLC¶l B{îc lm¶ l«i ¬{mi liÖµ Låi. Ïp ªliÕÎ ªlñ óùc ¬×¶l quCÎ hí¶: - ª{í¶ã ca¶ã cø ÎLC¶l ¶Ð ¶l{ ÎlÕ kla¶ã µlni hp «¶l lè¶ã lns lC¶. ªlõ« ¸lÝ c{êi ¶gi: - ¸a ¶{m¶ã ¬uï¶ ÎlCcl Îai Bs¹Î c©y §éc ªiT¶ µlni kla¶ã? ¸g klg ã× B©u? ÷gi Bs¹¶, clp¶ã cbi ¬×¶l xuï¶ã, l«i Ϋy ¶lÆÎ hua¶ l«i viT¶ ¶ãgi, l«i ¬SÎ ¶l׶ B¨¬ B¨¬ óg¶ã cñ« c©y Lsi, kli B∙ ¶l˶ ÎlÊy Lâ B{ê¶ã hïi Låi, lÐÎ hí¶: - ®ua¶ã c©y ªiTu L«! ¸lp¶ã kѵ hua¶ c©y Lsi vps ãiN« l«i viT¶ ¶ãgi, Îlu˶ Ϋy ãiùÎ ¬¹¶l ¬éÎ cCi, vp Bå¶ã Îlêi cl©¶ µlni BC hT¶ hua¶ ó« cCi. Kla¶ã ¶ãê cl©¶ cñ« Bïi µl{m¶ã hîi l¹i BÕ¶ ÎlÕ, ¶p¶ã B«¶ã BÞ¶l dè¶ã oøc c{íµ h¹i Lsi, Îl× ¬òi cl©¶ cñ« ªlõ« ¸lÝ B∙ BC Îíi Bèi ¬×¶l Låi, Bp¶l µlni óua¶ã Lsi L« hèi vÒ µlÝ« o«u. ÷ãê B©u, ¶p¶ã dÓ¬ lôÎ L« ¶ãspi ¬Ci ¶ãgi, hiÒ¶ ¶ã∙ hé¶ xuï¶ã d{íi ¶lp. ÷S¬ hÊy cC¶ ÎiTu, ªlõ« ¸lÝ c{êi ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 11. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -413- - §Ö Îö cñ« Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ ÎlÕ ¶ps? ®ç¶ã ¶ãle ÎiÕ¶ã LÊÎ ¶lu ¬× cñ« Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶gi: - KlC hS¬! ªl©¶ µlCµ cñ« ¶p¶ã ¶l«¶l ¶lѶ va cè¶ã, võ« xuï¶ã Îíi ¬ÆÎ BÊÎ, ¶p¶ã h¹i ¶lny ÎLë hT¶ Îøc Îl×. ªpi kli¶l ca¶ã ÎuyÖÎ Bض㠶l{ ªlõ« ¸lÝ cò¶ã µlni cn¬ µlôc kli¶l ca¶ã cñ« ¶p¶ã. Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶gi: - ªiÉu ¬uéi c߶ ¬uï¶ h∙¶l ãiCs vpi ó« C¬ klÝ cñ« Î{í¶ã ca¶ã ¶N«. ÷ãò §éc GiCs clb¶ã Îai cg ¬éÎ Îlø cCÎ ãäi hp: §éc ªliÒ¬ o«. ¸lØ ÎlÊy ¶p¶ã ᶠt¶ ¶g clí kla¶ã ÎlÊy ¶p¶ã qu«y ¬×¶l ãim Ϋy. ªlõ« ¸lÝ BéÎ ¶liT¶ ÎlÊy ÎL{íc ¬SÎ cg C¶l oC¶ã hʵ hge, ãiùÎ ¬×¶l ki¶l l∙i, óiÕÎ hp ¶ãuy Ϋi Îíi ¶mi, véi vp¶ã ¶lny hT¶ ÎlËÎ c«s, ¶ãle d{íi cl©¶ cg ÎiÕ¶ã he¶ã ke¶ã LÊÎ ¶lá, Îl× L« ¬Êy clôc l¹Î C¬ klÝ BÒu BC¶l Lmi xuï¶ã ¬ÆÎ ¬Ci ¶lp cn. rbc Êy clp¶ã ¬íi l«y C¬ klÝ §éc ªliÒ¬ o« cñ« Ïp ªliÕÎ ªlñ hp ¬éÎ Îlø Bi¶l ó»¶ã 㫶ã LÊÎ óÐ ¶lá. Vp ¬Cy µlCÎ ¶lN¶ã C¬ klÝ Bg BÆÎ ¶ã«y ë ÎL{íc ¶ãùc, kli ¶ps BÞ¶l µlCÎ L« clØ cǶ ógµ ¬¹¶ã ¬ì óT¶ µlni hp ¬éÎ hs¹Î Bi¶l 㫶ã óS¶ ÎlM¶ã L« ¶l{ ¬{« vËy. ÷p¶ã ¬uï¶ µlCÎ x¹ C¬ klÝ Bg, kla¶ã cǶ µlni ¶ãS¬ BÝcl, clØ l{í¶ã ÎlM¶ã vps Bïi µl{m¶ã hp óʬ cß hua¶. _????_. ÷lN¶ã Bi¶l 㫶ã Êy B{îc ÎȬ Béc d{îc LÊÎ hîi l¹i. ¸Cc Îlø C¬ klÝ klCc kli µlCÎ x¹ µlni v{m¶ v«i ãim Ϋy ÎL{íc, ¶T¶ Bïi Îlñ µl߶ã óÞ LÊÎ dÔ. ¸ß¶ Îlø C¬ klÝ §éc ªliÒ¬ hǶ ¶py Béc ¶løÎ ÎliT¶ l¹, ¶ã{êi ¶ãspi kla¶ã «i óiÕÎ cCcl µlCÎ x¹ cñ« ¶g L« o«s, Îíi kli µlCÎ ãiCc Îl× B∙ ¬ué¶ Låi, ¶T¶ LÊÎ ¶liÒu c«s Îlñ óÞ ÎliÖÎ ¬¹¶ã óëi C¬ klÝ ¶py. ¸Cc ¶ã{êi ÎLs¶ã ÷ãò §éc GiCs Îù cls C¬ klÝ “Ïp¶ ¾¹ X« n¶l” (¶ãˬ cCÎ óS¶ l׶l óg¶ã) ¶Çy hp Béc óé vâ h©¬, ÎliT¶ ãi«¶ va os¶ã. ÷ã{êi cl{« ÎLë xuï¶ã, ªlõ« ¸lÝ B∙ ¶Ð¬ hua¶ ó« cs¶ cê vps yÕu luyÖÎ cñ« ¶p¶ã, ãi˶ dN quCÎ ¬S¶ã: - ªai víi ca kla¶ã Îlè kla¶ã sC¶, o«s ca l¹ Béc Îlñ ¶l{ ÎlÕ? _????_ l«i qu©¶ cê, vp ãim óp¶ Ϋy ¶ãäc L« óSÎ hua¶ qu©¶ cê Îlø ó«, ¬iÖ¶ã klH kTu ¬éÎ ÎiÕ¶ã: - ïi clp, oøc hùc ¬¹¶l quC, hp¬ B«u cn Ϋy ¶ã{êi Ϋ ÎlÕ ¶py! Võ« ¶gi ¶p¶ã võ« ¶Ð¬ ÎLn h¹i qu©¶ cê võ« óSÎ B{îc Bg. ÷ãle ÎiÕ¶ã óiÕÎ l׶l, oøc ¶Ð¬ h¹i qu©¶ cê cò¶ã klC ¬¹¶l, ªlõ« ¸lÝ BÞ¶l ãim Ϋy L« óSÎ oùc ¶ãlÜ: “ª«y y cg clÊÎ Béc clí cg d¹i déÎ ¬p ¬Sc lì¬.” ¸lp¶ã dè¶ã Ϋy Cs µlÈy qu©¶ cê óS¶ _????_ oøc ÎLn h¹i ó»¶ã Ϋy Cs, _????_ ¶l{ ¶Ð¬ ó»¶ã Ϋy. Ïp ªliÕÎ ªlñ ãim Ϋy _????_ L« klH óSÎ hÊy qu©¶ cê Êy, óá vps ÎLs¶ã Îbi, Låi ãim Ϋy L« BÕ¶ ãig µlÈy ¬¹¶l ¬éÎ cCi, ¬{êi ¬Êy oîi d©y, kla¶ã µlni hp oîi vp¶ã vp cò¶ã kla¶ã µlni hp oîi Îm, bµ vps BÇu ªlõ« ¸lÝ. V× ÎlÊy ¶p¶ã µlCÎ x¹ ¶ãǬ §éc ¾«, ãië Îlñ Bs¹¶ l̶ l¹, ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ¶É ¶«¶ã ¶N«, ãim hua¶ ÏiÕÎ Vü ªiT¶ quÊÎ ÎlM¶ã vps ¬Êy oîi d©y cñ« Bïi µl{m¶ã. Ïp ªliÕÎ ªlñ BéÎ ¶liT¶ Îl©u d©y h¹i, c{êi ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 12. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -414- - ¸©y ÏiÕÎ Vü ªiT¶ cñ« ÎiÉu ¬uéi BÊy clí? Dè¶ã klÝ ãiíi cñ« ¶ã{êi Ϋ cg óiÕÎ xÊu læ kla¶ã? ÷p¶ã ¶gi ãiä¶ã V©¶ ÷«¬, võ« d߶ võ« clˬ, ¶l{¶ã Ϋy ¶p¶ã vÓ¶ kla¶ã clÞu ¶ãõ¶ã, ªlõ« ¸lÝ vøÎ ÏiÕÎ Vü ªiT¶ xuï¶ã ¶gc ¶lp, h« hí¶: - ÷Õu Îai c{íµ B{îc ¬Êy oîi d©y ¶Çy, Îõ ¶«y ÷ãò §éc GiCs clñ kla¶ã B{îc quÊy ¶liÔu Îai ¶N«, clM¶ã l«y ca ¶{m¶ã cg ó»¶ã h߶ã kla¶ã? Ïp ªliÕÎ ªlñ BCµ: - §©y kla¶ã µlni hp oîi d©y, ¬p hp ÷luyÔ¶ Ïå¶ã ªlñ ªCcl ¾Ccl. ÷Õu Î{í¶ã ca¶ã ¬uï¶ Bs¹Î Îl× cø viÖc Îlö xe¬. (÷luyÔ¶ lå¶ã ªlè ªCc hp oîi Îm ¶lÖ¶ ¬pu lå¶ã vp ¬Ò¶.) ÷gi xs¶ã, ¶p¶ã Îu¶ã cCi Îlè ÎCc quÐÎ ¶ã«¶ã BÞ¶l quʶ h{¶ã ªlõ« ¸lÝ. ªlè ÎCc Bg võ« ¶lá võ« dpi, kli Îu¶ã L« óï¶ ¬ÆÎ ÎC¬ µl{m¶ã BÒu ó«s ÎLè¬ B{îc cn. ªlõ« ¸lÝ ¶Ð ¬×¶l ÎLC¶l BÞ¶l ¶l»¬ clç lë cñ« Bïi µl{m¶ã hp xa¶ã c{íµ hua¶. ÷ãê B©u cg ªlè ÎCc cg ÎlÉ Îʶ ca¶ã vp cò¶ã cg ÎlÉ µl߶ã Îl©¶ B{îc. Kli Îu¶ã L« hp Îʶ ca¶ã, hbc Îl©u låi hp µl߶ã vÖ, ca¶ã Îlñ hiT¶ lsp¶, kla¶ã cg om lë ã× lÕÎ. §Êu B{îc lm¶ ¬{êi liÖµ, ªlõ« ¸lÝ B∙ ¶l˶ xÐÎ L« Îi¶l diÖu cñ« d©y Îm ¶lÖ¶ ¶l{ ÎlÕ ¶ps Låi ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷ãò §éc GiCs {« ¶uai cCc hspi Béc vËÎ, cCi ªlñ ªCc ¶Çy lä B∙ v˶ dô¶ã Îles cs¶ ¶lÖ¶ kÕÎ h{íi ¬p óiÕ¶ lg« Îlp¶l.” ÷ãlÜ Îíi B©y, clp¶ã Îlõ« hbc Bïi µl{m¶ã võ« Îu¶ã ªlñ ªCc L« cl{« kÞµ Îl©u låi, hiÒ¶ ÎiÕ¶ Îíi c¹¶l h{¶ã Ïp ªliÕÎ ªlñ vp ãim Ϋy L« ¶lS¬ yÕu luyÖÎ ë d{íi x{m¶ã o{ê¶ ¬p Biɬ hua¶. ªlÕ ¶py võ« ¶l«¶l võ« liɬ. Ïp ªliÕÎ ªlñ óiÕÎ kla¶ã o«s ÎLC¶l ¶æi hiÒ¶ ¶ãlÜ L« ¬éÎ kÕ, lmi qu«y ¬×¶l ÎLë h¹i. ÷Õu ªlõ« ¸lÝ cø ÎlM¶ã Ϋy ¬p Biɬ, ÎÊÎ µlni Bô¶ã Îíi ¶ãùc ¶p¶ã, clp¶ã µlni LbΠΫy h¹i, l«i ¬C Bá óõ¶ã hT¶. ªlõ« dÞµ ¬«y Êy, Ïp ªliÕÎ ªlñ qu«y ÎLCi Ϋy ÎLCi ¬gc hua¶. ªlõ« ¸lÝ véi cs Ϋy h¹i, ¶l{¶ã Ϋy Cs B∙ ¬gc LCcl ¬éÎ B{ê¶ã Låi. Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶gi: - ïi clp, ¶ãuy Ϋi, ÎiÉu ¬uéi B∙ ÎLgÎ ¬gc LCcl Ϋy Cs cñ« Î{í¶ã ca¶ã Låi. ¼«u cëi Cs L« BÉ ÎiÉu ¬uéi vÒ ¶lp kl©u lé cls. ªlÊy ¶p¶ã ãië hS¬ quû kÕ ¶l{ ÎlÕ, ªlõ« ¸lÝ cp¶ã Îøc ãi˶ ÎlT¬, hiÒ¶ xÐ LCcl Îu¶ã clç Ϋy Cs B∙ óÞ ¬gc LCcl L«, xö dô¶ã ¶l{ ¬éÎ ¬iÕ¶ã vni, ¬b« Bé¶ã ÎiÕ¶ã kTu “vè, vè”, kla¶ã BÇy ¶¨¬ liÖµ Ϋy Cs B∙ quʶ clÆÎ cCi ªlè ªCc quCi cñ« Bïi µl{m¶ã, Låi dè¶ã oøc kÐs ¬¹¶l ¬éÎ cCi ÎlÕ hp cn Ϋy Cs hÓ¶ cCi ªlè ªCc cè¶ã Lmi cn xuï¶ã BÊÎ. ¸lØ l«i Îlø võ« Lmi xuï¶ã, ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ªlÕ ¶ps? Ïp ªliÕÎ ªlñ kle klH c{êi, Låi BCµ: - ¸ln o«s cn. ÷p¶ã h¹i B{« Ϋy hT¶ v«i, LbÎ ë ÎT¶ h{¶ã L« ¬éÎ cCi ¬gc vp¶ã oC¶ã clgi häi. ªlÊy ¶p¶ã lÕÎ vâ klÝ ¶py h¹i ãië vâ klÝ klCc, cp¶ã L« cp¶ã kú h¹. ªlõ« ¸lÝ kla¶ã óiÕÎ ¶p¶ã BÞ¶l dô¶ã ý ã×, hiÒ¶ ¶gi: - ªai B∙ ¶gi Bs¹Î B{îc cliÕc ªlè ªCc cñ« ca ¶{m¶ã Låi, quý ãiCs kla¶ã B{îc quÊy ¶liÔu Îai ¶N« ¬p? ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 13. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -415- Ïp ªliÕÎ ªlñ BCµ: - §g hp hêi ¶gi cñ« Î{í¶ã ca¶ã, clí ÎiÉu ¬uéÎ cg clÞu ¶l˶ ó«s ãiê B©u? ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ: “÷p¶ã ¶gi cò¶ã µlni, ¶p¶ã B∙ ¶l˶ hêi kla¶ã quÊy ¶liÔu Ϋ B©u? ÷l{¶ã cø BÊu Îõ¶ã ¬a¶ vâ klÝ ¬éÎ ÎlÕ ¶py ¬∙i Îl× óiÕÎ BÕ¶ ó«s ãiê ¬íi xs¶ã.” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã dè¶ã ãiä¶ã ¬òi ¶gi “lõ” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, Låi hT¶ ÎiÕ¶ã: - ¸ø viÖc ãië L« Bi, xe¬ ca cg ó«s ¶liTu vâ klÝ ¶ps. ¸lp¶ã võ« ¶gi võ« ¶ãlÜ: “ª« cø Bs¹Î lÕÎ vâ klÝ cñ« ¶p¶ã Îl× ¶p¶ã µlni clÞu µlôc ¬p LbÎ hui.” Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶gi: - ¸Ci vâ klÝ ¶py ÎT¶ hp “Ki¬ ÷ãa ¸©u” (¸Ci ¬gc cs¶ LÝÎ vp¶ã.) ÷p¶ã h¹i ãim Ϋy ÎLCi hT¶, BÉ hé cCi ¬gc ë Ϋy ÎLCi ¶gi: - ¸ß¶ cCi ¶py hp ªliÕÎ ÷ãa ¸©u. V× huyÖ¶ cCi ÎLß quû ¶py ¬p cl« Îai B∙ clÆÎ BøÎ óp¶ Ϋy ÎLCi cñ« Îai BÊy. ¸l« Îai ¶gi cǬ klÝ ãií ë Ϋy kla¶ã ÎiÖ¶ hîi vp hi¶l Bé¶ã ó»¶ã hSµ hua¶ vps Ϋy. ªiÉu ¬uéi B∙ huyÖ¶ ¶g ¬{êi ó« ¶¨¬ Låi, ¬p vÓ¶ cl{« Îíi ¬øc B¹Î Îlp¶l. ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã, cCi ¬gc ¶py cg clÊÎ Béc, xi¶ Bõ¶ã dè¶ã Ϋy c{íµ Bs¹Î ¶lÐ? ªlÊy ¶p¶ã võ« ¶gi võ« c{êi, Îõ Îõ Îíi ãǶ, óÒ ¶ãspi clp¶ã vÓ¶ L« vt Îln¶ ¶liT¶ ¶l{¶ã ÎLs¶ã ¶éi Ω¬ vÓ¶ hs ¶ã¹i _????_. ¸lp¶ã B«¶ã BÒ µl߶ã cȶ ¬ËÎ óç¶ã ¶ãle ÎlÊy B»¶ã x« cg ÎiÕ¶ã kTu h« cÇu cøu, oùc ¶ãlÜ L« ¬éÎ viÖc, kTu ÎlǬ L»¶ã: “÷ãuy Îs, kla¶ã óiÕÎ clõ¶ã ¶ã{êi ¶py ãiN Ϋ ë B©y, vp o«i óé l¹ cñ« ¶p¶ã l∙¬ l¹i ªl«¶l ªl«¶l vp cCc ¶ã{êi cò¶ã ¶T¶?” Kla¶ã clê Bîi ¶p¶ã ¶gi lÕÎ hêi, ªlõ« ¸lÝ qu«y ¬×¶l cl¹y hua¶. Ïp ªliÕÎ ªlñ l« ln c{êi hí¶ Låi ¶gi: - rbc ¶py Î{í¶ã ca¶ã ¬íi Bi B∙ ¬ué¶ hS¬ Låi! ÷p¶ã hiÒ¶ dè¶ã cn Ki¬ ¸©u hÓ¶ ªliÕÎ ¸©u Îʶ ca¶ã vps o«u h{¶ã ªlõ« ¸lÝ Îøc Îl×. ªlõ« ¸lÝ véi ÎLC¶l o«¶ã ¬éÎ óT¶. _????_. Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶lb¶ ¬×¶l ¶lny hT¶, dè¶ã os¶ã ¬gc µln¶ ca¶ã. rbc Êy ¬ÆÎ ÎLêi ¬íi ¬äc, clØ ÎlÊy ¬éÎ B¹s lSc klÝ, ¬éÎ B¹s lsp¶ã klÝ qu©y xu¶ã qu«¶l ªlõ« ¸lÝ. Qun ÎlËÎ os¶ã c©u cñ« ¶p¶ã hîi l¹i va cè¶ã, kla¶ã ¶lN¶ã lm¶ §å¶ã ÏuyÒ¶, ¼Ó¶ ªö Ïs« vp c߶ ÎLT¶ cn ¶¨¬ «¶l e¬ lä ¤¶ ¶N«. ªlõ« ¸lÝ hs ¶ã¹i ªl«¶l ªl«¶l vp cCc ¶ã{êi h©¬ ¶ãuy, kla¶ã ¬uï¶ huyÕ¶ cliÕ¶, ¬Êy hǶ µli Îl©¶ Îíi ãǶ, BÞ¶l dè¶ã Îlñ µlCµ cǬ ¶n BÉ Bs¹Î ki¬ c©u cñ« ¶p¶ã ¶ä, ¶l{¶ã ¬Êy hǶ ¶p¶ã BÒu ÎLC¶l klái kÞµ Îlêi. §Êu lm¶ ó« ¬{mi liÖµ, ªlõ« ¸lÝ vÓ¶ kla¶ã o«s BC¶l h¹i B{îc ¶p¶ã, ¶g¶ã h߶ã oïÎ LuéÎ, Îlß Î«y LbÎ hua¶ Ki¬ ¾p óns kiÕ¬ L«, ¬éÎ huå¶ã C¶l oC¶ã hʵ hge hp¬ clsC¶ã cn ¬SÎ Bïi µl{m¶ã. ªõ kli xuï¶ã ¶bi Ïs« ¾m¶ Îíi ãiê _????_ _????_ GiCs óSÎ cgc... Bi... ªlõ« ¸lÝ ki¶l l∙i, véi lái: - ¸ß¶ ¾« ªliT¶ Qun¶ã, cCc ¶ã{êi B©u? Ïå QuÕ ÷«¬ clØ Î«y hT¶ ÎLT¶ ¶gc ¶lp. Kla¶ã kÞµ lái l«¶ ÎlT¬ ¶N«, ªlõ« ¸lÝ ¶lny ¶ã«y hT¶ ¬Ci ¶lp, ÎL{íc lÕÎ ÎLa¶ã ÎlÊy §¹i O«i vp ªiÉu O«i l«i cs¶ B{êi {mi B«¶ã ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 14. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -416- a¬ clÆÎ hÊy clp¶ã ¸©¬, ¬å¬ kTu clÝÎ clÝÎ, l׶l ¶l{ clb¶ã kla¶ã óiÕÎ hp¬ cCcl ã× BÉ cøu clN«. Võ« ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ clb¶ã hiÒ¶ ¶lny xæ h¹i, ãim Ϋy ãim cM¶ã, l׶l ¶l{ ¬uï¶ kÉ hÉ où ÎlÉ cls clñ ¶ãle, ¶l{¶ã kla¶ã o«s ¶gi L« hêi B{îc. ªlõ« ¸lÝ h¹i ÎlÊy ¾« ªliT¶ Qun¶ã ¬ÆÎ x¹¬ Be¶ x× óiÕÎ y óÞ ÎLb¶ã Béc LÊÎ ¶Æ¶ã. ¸ò¶ã ¬«y kla¶ã ¬éÎ «i clÕÎ, ¶l{¶ã ÎÊÎ cn cCc c«s Îlñ ÎLs¶ã ¶lp BÒu óÞ Îl{m¶ã lÕÎ, ÎlËÎ hp B¹i ó¹i cl{« Îõ¶ã ÎlÊy ó«s ãiê. ¸ß¶ ªl«¶l ªl«¶l kla¶ã óiÕÎ óÞ óSÎ B{« Bi vÒ µl{m¶ã l{í¶ã ¶ps? ªlõ« ¸lÝ ¶ãliÕ¶ L¨¶ã ãi˶ dN, Îù kli ÎLCcl L»¶ã: - ¾«s Ϋ h¹i cg ÎlÉ lå Bå BÕ¶ ¶l{ ÎlÕ B{îc? §É cls cs¶ ÎiÖ¶ Îú ¶g ãiN cl©¶ ¬p kla¶ã l«y óiÕÎ ã× cn! ªLs¶ã hbc Cc cliÕ¶, ÎÊÎ cn kt lÇu ¶ã{êi l¹ BÒu óá cl¹y lÕÎ cn. ¼ÆÎ ÎLêi B∙ oC¶ã Îá, ÎlÊy kt BÞcl B∙ Bi Låi, óä¶ ¶ã{êi ¶lp ¬íi ÎLë vÒ hǶ. ªlõ« ¸lÝ ½¬ clp¶ã ¸©¬ xuï¶ã d{íi ¶lp, BÆÎ ¶»¬ hT¶ ÎLT¶ ãi{ê¶ã, Låi viÕÎ ¬Êy clN cls ¶ã{êi Be¬ Îíi klCcl o¹¶, ¶lê Uyɶ ÷li Bi hÊy lé cs¶ ®¨¶ã ªliÒu vÒ clN« cls ¬äi ¶ã{êi. ¼éÎ ¬ÆÎ ó¨¶ã óg cls ¾« ªliT¶ Qun¶ã, Ïå QuÕ ÷«¬ ¬Êy ¶ã{êi, ¬éÎ ¬ÆÎ ªlõ« ¸lÝ lái Î׶l l׶l kt BÞcl BÕ¶ B©y Î˵ kÝcl ¶l{ ÎlÕ ¶ps? V× hǶ ÎL{íc óÞ Îl{m¶ã, ªliÕÎ r« ÏC¶ vÓ¶ µlni ¶»¬ d{ì¶ã Îl{m¶ã ë ÎLT¶ ãi{ê¶ã ¶T¶ kla¶ã viÖc ã×. ªlÊy ªlõ« ¸lÝ lái Îíi, ªliÕÎ r« ÏC¶ hiÒ¶ ¶gi: - rbc c«¶l ó«, §¹i O«i vp ªiÉu O«i µlCÎ ãiCc Îu¶ã ÎÝcl cñ« BÞcl ÎL{íc, hiÒ¶ kTu ãps “clÝÎ clÝΔ hs¹¶ x¹ vp kÐs clp¶ã ¸©¬ hT¶ ÎLT¶ ¶lp, ¬{êi ¬Êy ÎT¶ BÞcl xa¶ã h¹i ó«s v©y clp¶ã ¸©¬ vp l«i cs¶ B{êi {mi. ªlÊy l«i cs¶ vËÎ ãiˬ cl©¶ ÎLT¶ ¬Ci ¶ãgi Bé¶ã, ¬äi ¶ã{êi BÒu hT¶ cn ÎLT¶ ¶gc ¶lp ø¶ã cliÕ¶. ªai ¶»¬ c¹¶l cö« oæ ÎLa¶ã ÎlÊy LÊÎ Lâ clØ v× Buïi oøc quC kla¶ã o«s hT¶ ãibµ B{îc, ¶g¶ã h߶ã va cè¶ã, h¹i ÎlÊy ¸©¬ luy¶l, ¾« luy¶l, vp ªL׶l h∙s µlu Îö BC¶l ¬Êy kt BÞcl óÞ Îl{m¶ã. ¾«u kt BÞcl cp¶ã ¶ãpy cp¶ã Îíi ¶liÒu quC, ¬äi ¶ã{êi võ« BC¶l võ« hui. ë ÎLs¶ã ¶lp ¶Çy, óÊÎ cø ¬éÎ ¶mi ¶ps BÒu hp cliÕ¶ ÎL{ê¶ã cn. RïÎ cuéc «i ¶Êy BÒu óÞ Îl{m¶ã lÕÎ, c߶ ca ªl«¶l ªl«¶l Îl× óÞ clb¶ã óSÎ Bi ¬ÊÎ. ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã... clb¶ã Îai cg hçi víi Î{í¶ã ca¶ã hS¬. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - rǶ ¶py Îai óÞ ÎLb¶ã kÕ §iÖu Ïæ ry ¾m¶ cñ« BÞcl. ®©y ãiê où ÎlÉ B∙ hì Låi, clØ cg cCcl cøu clN« cCc ¶ã{êi óÞ Îl{m¶ã hp cǶ lm¶ cn. ¸lp¶ã vps cluå¶ã ¶ãù«, hÊy ¶ãù« L« cìi µlg¶ã vps Îlp¶l, oSµ Îíi c¨¶ ¶lp kú quCi, clp¶ã hiÒ¶ ¶ãõ¶ã h¹i, óuéc ¶ãù« vps c©y, Låi Bi Îíi ÎL{íc ¶lp Bg, v{îÎ Î{ê¶ã ¶lny vps. Võ« hs võ« ãi˶, clp¶ã hiÒ¶ hí¶ ÎiÕ¶ã kTu ãäi: - Ïp GiCs clñ, xi¶ ¬êi L« B©y Îai cg hêi ¬uï¶ Îl{« cè¶ã. ¼éÎ hs¹Î ÎiÕ¶ã v«¶ã déi hT¶ Låi ãiN« óøc Î{ê¶ã ¬pu vp¶ã cg cC¶l cö« oSÎ ¬ë L«, vp ÎiÕµ Îles ÎiÕ¶ã clg oñ« võ« ¶æi hT¶, ¬{êi ¬Êy cs¶ Cc kluyɶ L«, Îles o«u cg ¬Êy clôc ¶ã{êi. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “rbc ¶py Ϋ kla¶ã ÎlÉ ¶ps ¶É ¶«¶ã clb¶ã B{îc, µlni L« s«i cls clb¶ã kliÕµ Bn¬ B∙!” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã hiÒ¶ µli hua¶ ¬{êi ¬Êy cCi Ki¬ ¾p ¸lñ vps hò clg. ¸s¶ ¶ps cs¶ ¶Êy BÒu óÞ Îlñ¶ã gc ¶»¬ h¨¶ L« clÕÎ. ¸lp¶ã Bi v߶ã qu«¶l cCc cs¶ Cc kluyɶ, l«i Ϋy klny lÕÎ ¬{êi ¬Êy cCi Ki¬ ¾p ¸lñ Låi óá hua¶ vps Îbi. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 15. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -417- GiCs clb¶ã ÷ãò §éc GiCs BÞ¶l óô¶ã hbc clp¶ã óÞ hbc clg ó«s v©y hp µlu¶ hua¶ clÊÎ Béc BÉ l∙¬ l¹i. ÷ãê B©u clp¶ã h¹i ãiÕÎ hò clg ¬éÎ cCcl clg¶ã vC¶l BÕ¶ ÎlÕ h©¬ cls ¬Êy clôc ÎT¶ ãiCs clb¶ã BÒu ki¶l ¶ã¹c ¶ãȶ ¶ã{êi L«. ¸lê Îíi kli clp¶ã Îl©u lÕÎ C¬ klÝ h¹i, ÎT¶ ãiCs d©¶ Bi BÇu la hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã qu«y BÇu ¶ã«y. ÷lN¶ã ÎT¶ ki« cè¶ã è ÎÐ cl¹y vps óT¶ ÎLs¶ã ¶ïÎ. ªlõ« ¸lÝ Îles o«u xa¶ã vps. ÷ãò §éc GiCs ãiCs clb¶ã BÞ¶l Bg¶ã cö« h¹i ¶l{¶ã kla¶ã o«s kÞµ. ªÊ¬ cö« oSÎ ë óøc Î{ê¶ã ¬pu Bá võ« ¬ë Lé¶ã BÉ clê óä¶ ãiCs d©¶ LbÎ hui, Îl× ªlõ« ¸lÝ B∙ ¶lny qu« BÇu clb¶ã ¬p xa¶ã vps ÎLs¶ã cö« ÎL{íc Låi. Vps Îíi µlbc BÞ« cñ« BÞcl, ªlõ« ¸lÝ h¹i ó׶l Îܶl, hí¶ Îiն㠶gi: - ÷Õu Ïp GiCs clñ vÓ¶ kla¶ã clÞu L« B©y ÎiÕµ cluyÖ¶ Îl× Bõ¶ã cg ÎLCcl Îai va hÔ ¶lÐ? ®ç¶ã ¶ãle ¬éÎ ÎiÕ¶ã cßi ÎlËÎ hí¶, óä¶ ãiCs d©¶ Bø¶ã o«¶ã l«i óT¶ clÇu clùc. ªLs¶ã ¶lp cg ¬{êi ¬Êy ¶ã{êi ó{íc L«, ¬ô ¨¶ xi¶ Bi BÇu, Îles o«u hp În lNu lé µlCµ Pl«¶ ªb §¹Î, ªL׶l Kú ª{, ¸Ç¬ Y §éc ¸Ci ªÒ V©¶ ÷ã«s, cCc Ϋy lns Îlñ cñ« ãiCs µlCi Bg. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - X{« ¶«y Îai víi quý vÞ kla¶ã que¶ óiÕÎ ¶l«u, kla¶ã cg Îlè cò vp cò¶ã kla¶ã cg sC¶ ¬íi. ª¹i o«s quý vÞ h¹i Îíi ÎÖ xC BC¶l cCc ó¹¶ lNu Îai óÞ Îl{m¶ã ¶Æ¶ã, vp c߶ óSÎ cgc clb e¬ Îai ¶l{ vËy, ÎlÕ hp ¶ãlÜ« hý ã×? Ïp GiCs clñ cls Îai B{îc l«y? Ïp Ïå¶ã D{îc BCµ: - ÷ã{êi ¶lp cñ« Î{í¶ã ca¶ã kla¶ã cg Îlè sC¶ ã× víi clb¶ã Îai cn, v× ÎlÕ clb¶ã Îai cg BC¶l ÎliÖÎ ¬¹¶ã ¶ã«y ιi clç B©u? ª{í¶ã ca¶ã B∙ cg óns vËÎ hp cs¶ ®¨¶ã ªliÒ¶ Îl× viÖc clN« cls lä klái cg ã× B©u? ¸ß¶ ÎT¶ ÎiÉu Îö lä Ϲ ki«! ¸lb¶ã Îai µlni Îls¶ã Îln dÇy vß ¶g kli clÕÎ ¬íi ¶ãuai cm¶ ãi˶. ªlõ« ¸lÝ lái: - Y Îuæi ÎLt ¶l{ ÎlÕ Îl× B©u cg BiÒu ã× ¬«¶ã hçi víi quý vÞ ¶ps? Ïp Ïå¶ã D{îc c{êi ¶l¹Î ¶gi: - Ai óns y hp cs¶ cñ« Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶? Ïõ, B∙ ÎlÕ Îl× clí, h¹i c߶ hp cs¶ BiÕ¬ klï¶ ¶¹¶ lä ¤¶ hp¬ ã×? ªlõ« ¸lÝ ki¶l l∙i ¶ãlÜ ÎlǬ: “¾«s ¬ô ¶py h¹i óiÕÎ Lâ cn ¬Ñ cñ« clb ªl«¶l hp lä ¤¶ ¶N«?” ªlÊy ªlõ« ¸lÝ ÎLǬ ¶ã©¬ kla¶ã ¶gi ã×, Ïp Ïå¶ã D{îc hǬ h× ¶gi: - ÷ã{êi Îíi B©y ãië ÎLß ã×? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - Quý vÞ cg Îlè l»¶ ã× víi Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ ιi o«s kla¶ã Bi kiÕ¬ ÎlM¶ã a¶ã Ϋ ¬p óCs Îlè? Ïp Ïå¶ã D{îc ¶gi: - GiÕÎ cn cl« hÓ¶ cs¶! Vp ¶ã{mi hp lä lp¶ã óp cs¶ cñ« y, Ϋ cò¶ã ãiÕÎ ¶ïÎ! Kla¶ã ¬uï¶ c∙i vn hai Îlai víi ¬ô ¨¶ xi¶ Bg, ªlõ« ¸lÝ hí¶ ÎiÕ¶ã ãäi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 16. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -418- - Ïp GiCs clñ cg clÞu L« B©y ãƵ Îai kla¶ã? ¸g clÞu Îln ¶ã{êi ¶lp clb¶ã Îai L« kla¶ã? ªLs¶ã ¶lp vÓ¶ i¬ hƶã. ¼éÎ hCÎ o«u, ÎiÕ¶ã v«¶ã ë ¶¨¬ óê Î{ê¶ã déi h¹i. ªlõ« ¸lÝ h¹i ¶lí ªl«¶l ªl«¶l, ¶Ð ¬×¶l hCcl qu« óT¶ c¹¶l Ïp Ïå¶ã D{îc, xa¶ã ÎlM¶ã vps óT¶ ÎLs¶ã. Ï«i ÎT¶ ãiCs d©¶ véi cl¹y h¹i cn¶. ªlõ« ¸lÝ ãim l«i Ϋy hT¶, lÊÎ l«i ÎT¶ ¶ä óS¶ väÎ L« ¶ãspi. Vps Îíi ÎLs¶ã klCcl on¶l, ªlõ« ¸lÝ clM¶ã ÎlÊy óg¶ã ¬éÎ ¶ã{êi ¶ps cn. ¸l¹y ÎlM¶ã Îíi µl߶㠵lÝ« §a¶ã, clp¶ã B¹µ Îu¶ã cö«, ÎlÊy ÎLs¶ã µl߶ã cg l«i ÎT¶ ãiCs d©¶ B«¶ã ¶»¬ ÎLT¶ ãi{ê¶ã d{ì¶ã Îl{m¶ã. ÷l׶ kü clp¶ã ¬íi l«y ÎT¶ Bg la¬ ¶ä B∙ óÞ clp¶ã ót qu˵ cC¶l Ϋy. Ï«i ÎT¶ Êy võ« ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ oî quC ¶lny cn hT¶. ¸l¹y Îíi µlÝ« §a¶ã, xa¶ã vps µl{m¶ã ª©y, ªlõ« ¸lÝ Î׬ kiÕ¬ klSµ ¶mi klSµ clï¶, ÷ãò §éc GiCs clb¶ã è« L« ¶ã¨¶ cn¶ hs¹¶ x¹ cn hT¶. ª×¬ kiÕ¬ klSµ cCc µl߶ã, ªlõ« ¸lÝ vÓ¶ kla¶ã ÎlÊy l׶l óg¶ã cñ« ªl«¶l ªl«¶l B©u cn, vp Ïp ªliÕÎ ªlñ cò¶ã vS¶ã ¬ÆÎ ¶ïÎ. ¸lp¶ã oïÎ LuéÎ quC, hËÎ Îu¶ã lÕÎ ¬äi l߬, oiɶã, clu¬, v¹i, ¶lN¶ã LS¶ LÝÎ Béc ¶uai ÎLs¶ã Bg BÒu óÞ BC vu¶ã L«, óß h⬠¶ã⬠klSµ ¶lp. ÷ãò §éc GiCs clb¶ã cn ki¶l, ¬éÎ ¬ÆÎ ãi«s cliÕ¶ víi ªlõ« ¸lÝ, ¬éÎ ¬ÆÎ µlCi ¶ã{êi óSÎ ¶lïÎ ¶lN¶ã cs¶ Béc vËÎ h¹i. Pl«¶ ªb §¹Î hí¶ ÎiÕ¶ã ãäi: - ÷Õu ¶ã{êi cg µlni hp «¶l lè¶ã lns lC¶ Îl× l∙y L« óT¶ ¶ãspi cliÕ¶ BÊu BÉ µl©¶ «i ÎlS¶ã, «i ó¹i! ®iÕÎ y hp ¶ã{êi cg BÞ« vÞ ÎLs¶ã ãiCs µlCi Bg, ªlõ« ¸lÝ quyÕÎ óSÎ cls kú B{îc ÎT¶ ¶ä BÉ ÎL« lái ¶mi clb¶ã ¶lïÎ ªl«¶l ªl«¶l, hiÒ¶ ÎLn hêi L»¶ã: - Ï«y hS¬, Îai LÊÎ ¬uï¶ B{îc h∙¶l ãiCs §éc ¾« ¸l{ë¶ã cñ« ¶ãpi! ÷gi Bs¹¶, clp¶ã ãië hua¶ kli¶l ca¶ã ®Ccl ®iÕ¶ quû n¶l L«, l«i cl©¶ ¶lb¶ ¬éÎ cCi, B∙ ¶lny Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ Bïi µl{m¶ã Låi. Pl«¶ ªb §¹Î ãiùÎ ¬×¶l ki¶l l∙i, “vè, vè” BC¶l hua¶ l«i cl{ë¶ã Îíi. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ÷ã{êi klCc Îl× oî óp¶ Ϋy Béc cñ« quý vÞ, clí Îai B©y Îl× kla¶ã oî l∙i clbÎ ¶ps cn. Pl«¶ ªb §¹Î ¶gi: - Ï«y hS¬, kla¶ã oî cø viÖc Îlö xe¬! ªlõ« ¸lÝ ãim óp¶ Ϋy µlni hT¶, BC¶l hua¶ vps Béc cl{ë¶ã cñ« BÞcl. Pl«¶ ªb §¹Î ¬õ¶ã quC, ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷Õu BC¶l ¬iÕ¶ã ãì ¬iÕ¶ã, cg hH Ϋ kla¶ã BÞcl ¶æi ¶lp ¶ã{mi. ®©y ãiê ¶ã{mi h¹i Bô¶ã cl¹¬ Îíi óp¶ Ϋy Béc cñ« Ϋ, cg klCc ã× B©¬ BÇu vps cs¶ B{ê¶ã Îö, kla¶ã ÎlÉ sC¶ ÎLCcl Ϋ BÊy ¶lÐ?” ÷ãlÜ Bs¹¶, y v˶ oøc vps l«i óp¶ Ϋy, BÈy ¬¹¶l vÒ µlÝ« B»¶ã ÎL{íc, clØ c߶ ¬éÎ ÎÊc hp óp¶ Ϋy cñ« l«i óT¶ cl¹¬ ¶l«u. ®ç¶ã ÎlÊy Bïi µl{m¶ã LôΠΫy h¹i, vp o«u ãCy cg ãig h¹¶l, ªb §¹Î óiÕÎ ¶ãuy liɬ BÕ¶ ¶mi, véi Îl©u cl{ë¶ã vp cs ¬×¶l h¹i, ¶l{¶ã B∙ ¬ué¶ Låi, y óÞ ªlõ« ¸lÝ Îb¬ cæ ¶lÊc óæ¶ã hT¶. ÷ãò §éc GiCs clb¶ã kTu h« Ǭ Ü véi xa¶ã vps BÉ cøu. ªlõ« ¸lÝ ¶S¬ cæ ªb §¹Î qu«y ¬éÎ v߶ã. ¾î v× Ïé µlCµ óÞ Îl{s¶ã, kla¶ã «i dC¬ BÕ¶ ãǶ ¶N«. ªlõ« ¸lÝ quCÎ hí¶: - ÷gi ¬«u! ÷ã{êi óÞ cCc ¶ã{mi óSÎ Bi, liÖ¶ ãiê ë B©u? ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 17. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -419- ªlÊy Pl«¶ ªb §¹Î cø ¶lS¬ ¬SÎ hp¬ Îli¶l, ªlõ« ¸lÝ ãim Ϋy Biɬ vps yÕu luyÖÎ ë c¹¶l x{m¶ã oï¶ã ¬éÎ cCi. §«u quC, Pl«¶ ªb §¹Î cn¬ ÎlÊy ¶l{ óÞ ¬éÎ oîi d©y Îlе ÎlSÎ clÆÎ cCc Îlí ÎlÞÎ ÎLs¶ã ¶ã{êi. ¾«u Bg ªlõ« ¸lÝ vøÎ hua¶ kt BÞcl xuï¶ã BÊÎ. §«u BÕ¶ clÕÎ Bi oï¶ã h¹i, Pl«¶ ªb §¹Î vÓ¶ ¶ãliÕ¶ L¨¶ã clÞu Bù¶ã, h¨¶ Bi h¨¶ h¹i ¬p kla¶ã clÞu ¶gi ¶ö« hêi. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - Giái hS¬, ó¹¶ kla¶ã ¶gi Îl× B∙ cg ¶ã{êi klCc µlni ¶gi. ÷gi Bs¹¶, clp¶ã oùc ¶ãlÜ L»¶ã: “¼a¶ Biɬ luyÖÎ cñ« Ϋ clØ cg ¶ã{êi ÎLs¶ã óæ¶ ¬a¶ ¬íi cg ÎlÉ ãini B{îc. ®©y ãiê Ϋ cø Biɬ luyÖÎ lÕÎ óä¶ ãi«¶ cg ¬ÆÎ ë B©y, xe¬ Ïp ªliÕÎ ªlñ cg dC¬ l∙¬ l¹i ªl«¶l ªl«¶l kla¶ã?” ®ä¶ ÷ãò §éc GiCs clb¶ã, o«u kli Pl«¶ ªb §¹Î óÞ l¹, hiÒ¶ Îu©¶ Îles hÖ¶l cñ« ªL׶l Kú ª{ xa¶ã vps ó«s v©y. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ: “ªlÉ ¶ps clb¶ã cò¶ã cg quy huËÎ cñ« ãiCs µlCi LÊÎ ¶ãliT¬ klSc, ¬íi clÞu clÕÎ ¬p kla¶ã dC¬ Îlæ hé cm ¬ËÎ ¶l{ vËy. ¸li ó»¶ã Ϋ cø Biɬ luyÖÎ lÕÎ óä¶ ¶py ÎL{íc B∙ Låi o«u l∙y l«y.” ªlÕ Låi clp¶ã cø xe¶ qu« xuyT¶ h¹i óT¶ c¹¶l ãiCs clb¶ã. ¼Êy ÎT¶ lns Îlñ c߶ clï¶ã Bì B{îc ¬éÎ vpi ¬iÕ¶ã, c߶ ¶lN¶ã ÎT¶ ÎǬ Îl{ê¶ã Îl× kla¶ã liÉu ιi o«s B∙ óÞ clp¶ã Biɬ ÎLb¶ã yÕu luyÖÎ ¬p ¶»¬ kÒ¶l L« BÊÎ cn Låi. ¸lØ ÎLs¶ã clïc hCÎ, ÎLs¶ã o©¶ B∙ cg Îíi l«i clôc ÎT¶ ãiCs d©¶ ¶»¬ h« hiÖÎ d{íi BÊÎ. ªlÊy Î׶l ÎlÕ ¶ãuy cʵ, Ïp Ïå¶ã D{îc hiÒ¶ ÎlÐÎ hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã, Låi qu«y BÇu óá cl¹y. ¸Cc ãiCs clb¶ã xa BÈy ¶l«u cl¹y Îles. ªLs¶ã ãi©y hCÎ, cn ¬éÎ c¨¶ ¶lp hí¶ Lé¶ã ¶l{ ÎlÕ ¬p kla¶ã c߶ ¬éÎ óg¶ã ¶ps. ¸lØ c߶ h¹i ¬Êy clôc ÎT¶ ãiCs clb¶ã kla¶ã cö Bé¶ã B{îc, B«¶ã ¶»¬ LT¶ LØ d{íi BÊÎ vp ÎLî¶ ¬SÎ ãi˶ dN ¶l׶ ªlõ« ¸lÝ. ªlõ« ¸lÝ hí¶ ÎiÕ¶ã kTu ãäi: - ¸lb ªl«¶l, clb ªl«¶l, clb ë B©u ÎlÕ? ÷ãspi ÎiÕ¶ã v«¶ã déi h¹i, ÎuyÖÎ ¶liT¶ kla¶ã cg ¬éÎ ÎiÕ¶ã Bé¶ã ã× cn. VÓ¶ cl{« ÎuyÖÎ vä¶ã, ªlõ« ¸lÝ h¹i Bi Î׬ kiÕ¬ cCc c¨¶ µl߶㠬éÎ hǶ ¶N«, ¬íi ¶n¶ clÝ LbÎ hui, óSÎ ¬Êy ÎT¶ ÷ãò §éc GiCs hT¶ ÎL« lái. ¸lb¶ã clØ ¶lS¬ ¬SÎ kla¶ã ÎLn hêi. Va kÕ kln Îli, clp¶ã Bp¶l µlni qu«y vÒ ¶lp, ÎlÊy Uyɶ ÷li vp ¬Êy ÎT¶ BÖ Îö hí¶ Îuæi cñ« ó«¶ã Ki¬ rs¶ã B∙ lbÎ clÊÎ Béc cls óä¶ ¾« ªliT¶ Qun¶ã vp ó¨¶ã óg xs¶ã Låi. §i Îl¨¬ ¶s¬ ¬äi ¶ã{êi, clp¶ã ÎlÊy kla¶ã «i óÞ ¶ãuy liɬ Îíi ÎC¶l ¬¹¶ã cn, duy cg ¶ã{êi yTu óÞ BÞcl óSÎ ¬«¶ã Bi, kla¶ã Lâ Îݶl ¬¹¶ã L« o«s, h߶ã clp¶ã óuå¶ LÇu va l¹¶. Uyɶ ÷li Bø¶ã c¹¶l ¶gi ¬Êy hêi «¶ ñi, Bå¶ã Îlêi h¹i µlCi LÊÎ ¶liÒu ó«¶ã lNu Bi ÎlC¬ Îlݶl klSµ ¬äi ¶mi. ÷ö« ãiê o«u, óç¶ã ¶ãle “Îli¶l” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, Îõ ÎLT¶ ¬Ci ¶lp cg ¬éÎ ãgi Bå hí¶ ¶Ð¬ xuï¶ã, ¬äi ¶ã{êi BÒu ãiùÎ ¬×¶l oî l∙i. ÷g¶ã h߶ã quC, ªlõ« ¸lÝ kla¶ã clê csi Îles Îl{ê¶ã hÖ, hÊy Ϋy ãiùÎ hua¶ ãi©y Îlõ¶ã óuéc óT¶ ¶ãspi. ¸lp¶ã cl{« ¬ë lÕÎ ãgi Bg L«, B∙ ¶ãöi ÎlÊy ¬èi Ϋ¶l lai xa¶ã hT¶ Î˶ ¬òi Låi. ®Þ xbc Bé¶ã ¬¹¶l quC, ÎLï¶ã ¶ãùc clp¶ã B˵ Îl׶l Îl׶l, ¬å lai Ϋy clny L« LÊÎ ¶liÒu. Kli ¬ë xs¶ã ãgi Bg L« ¬íi l«y óT¶ ÎLs¶ã hp ¬éÎ xCc clÕÎ Be¶ Îl©¬, xÐ Îlp¶l ÎC¬ ¬n¶l, L©u Îgc ÎLS¶ã xg«, §éc ÷lì¶ ªlǶ rs¶ã, §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l. ¸lp¶ã ¶lny hT¶ ¬Ci ¶lp, ¶l׶ xu¶ã qu«¶l, ÎlÊy vÒ µlÝ« ª©y ÷«¬ cg ¬éÎ cCi óg¶ã Be¶ cl¹y B∙ klC x« Låi. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 18. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -420- ¸lp¶ã óiÕÎ ¶ã«y ¶ã{êi hp ãiCs d©¶ cñ« GiCs ÷ãò §éc Be¬ xCc clÕÎ, hiÒ¶ ãië kli¶l ca¶ã Buæi Îles, Låi ÎlÊy ÎT¶ ¶ä cl¹y vps ÎLs¶ã Lõ¶ã Lˬ. ¸ò¶ã v× ¶g¶ã h߶ã cøu ¶ã{êi yTu, vp lm¶ ¶N« clp¶ã cËy Îpi c«s, c«¶ Bn¬ lm¶ ¶ã{êi, kla¶ã cǶ BÉ ý c©u µl{m¶ã ¶ãa¶ cæ ¶l©¶ d¹y: “GƵ Lõ¶ã clí vps”, Låi cø Îles lbÎ óg¶ã ÎT¶ ¶ä xa¶ã hua¶ vps ÎLs¶ã Lõ¶ã o©u Îíi clç ¬Êy clôc ¶ã{êi B«¶ã v©y xu¶ã qu«¶l Bï¶ã hö« ÎLß cluyÖ¶. ¼éÎ ¶ã{êi ÎLs¶ã óä¶ óç¶ã qu«y BÇu h¹i ÎLa¶ã ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ Îíi, ki¶l l∙i h« hí¶: - KlSc Îi¶l B∙ Îíi BÊy! ªÊÎ cn ¬äi ¶ã{êi BÒu óá cl¹y ÎC¶ hs¹¶, ªlõ« ¸lÝ Buæi Îles ¶lN¶ã ÎT¶ ãiCs clb¶ã cl¹y x« ¶løÎ vp cl¹y ÎL{íc ¶løÎ ¬p cl©¶ BC Ϋy Bʬ, Biɬ luyÖÎ cls óä¶ Bg Bø¶ã yT¶ cn, Låi clp¶ã qu«y h¹i dè¶ã kluûu Ϋy ÎlÝcl, ãim ¶ãg¶ Ϋy Biɬ, l«y hp hÊy qu©¶ cê ¶Ð¬ vps yÕu luyÖÎ ¶lN¶ã ÎT¶ cl¹y o«u, vp ãǶ ¬×¶l lm¶ lÕÎ. rbc Êy ÎiÕ¶ã kTu h«, LT¶ LÜ i¶l ái ÎLs¶ã Lõ¶ã o©u. ¸lØ qu« ¬éÎ Îlêi ãi«¶ LÊÎ ¶ãS¶, óï¶ óÒ B∙ yT¶ hƶ㠶l{ Îê. ªlõ« ¸lÝ võ« µlñi óôi, võ« Îlñ¶ã ÎlM¶ã ó{íc L«. ¸ß¶ ¬ÆÎ ÎL˶ B»¶ã ÷ãò §éc GiCs, clp¶ã B∙ Biɬ luyÖÎ lÕÎ ÎÊÎ cn c«s Îlñ cñ« ãiCs Bg, Îõ ªL׶l Kú ª{, vp ªÒ V©¶ ÷ã«s ÎLë xuï¶ã, duy cg Ïp ªliÕÎ ªlñ vp Ïp Ïå¶ã D{îc hp cl¹y ÎlsCÎ Îlai. V× vËy, clp¶ã cò¶ã lmi yT¶ ÎLÝ vp ¶ãlÜ ÎlǬ: “Quý lå e¬ ªl«¶l cl{« óÞ clb¶ã l¹ oCÎ, Îl× dè cg Îlè sC¶ hí¶ Îíi B©y, clb¶ã cò¶ã kla¶ã dC¬ l¹i ¶p¶ã ¶N«.” ¸lp¶ã vÒ Îíi ¶lp hbc ÎLêi oSµ Îïi, cCc ¶ã{êi Bi dß ÎlC¬ BÒu ÎLë vÒ cn, ¶l{¶ã kla¶ã «i kiÕ¬ L« ¬«¶l ¬ïi ã×. §Õ¶ c«¶l l«i, ªlõ« ¸lÝ o«i ÷ãa ®×¶l, r« r˵ ÷l{ Be¬ xCc cñ« §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l Bi ÎLn cls ÷l« ¬a¶ Ki¶l ªliT¶ Gisn¶l. ¸Cc ¶l« h¹i, «i ÎLa¶ã ÎlÊy cCi clÕÎ Îln¬ Îl{m¶ã cñ« §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l BÒu óiÕÎ ¶ã«y ÷ãò §éc GiCs l¹ Béc Îlñ ¬p ¶T¶. ¸ß¶ Uyɶ ÷li vp ¬Êy «¶l e¬ klCc ÎLs¶ã Ki¬ rs¶ã ó«¶ã Îl× ë h¹i ó¨¶ã óg cls cCc ¶ã{êi óÞ Îl{m¶ã, vp c«¶l ãCc BÒ µl߶ã óÞ kt BÞcl. V× hs hS¶ã cls ªl«¶l ªl«¶l, ªlõ« ¸lÝ kla¶ã o«s ¶ãñ B{îc, ¶ãåi xÕµ ó»¶ã ÎL߶ ÎLT¶ µln¶ã, ¶ãÓ¬ ¶ãlÜ kÕ ls¹cl BÉ ¶ãpy ¬«i Bi cøu ¶ã{êi yTu. Qu« B{îc lm¶ ¬éÎ c«¶l, óï¶ óÒ yT¶ hƶ㠶l{ Îê, clp¶ã óç¶ã ¶ãle ÎlÊy BÇu lt¬ µlÝ« B»¶ã x« cg l«i ÎiÕ¶ã clg oñ«, µlu c«¶l Biɬ c«¶l Îõ x« Îíi ãǶ, Låi h¹i Îõ ãǶ Bi x«. ªlõ« ¸lÝ Îù ÎLCcl hǶ ¶py ÎlÊÎ oCcl ÎLb¶ã kÕ §iÖu Ïæ ry ¾m¶ cñ« lä. ¸g hH hǶ ¶py hp hǶ ÎlÊÎ ó¹i ¶Æ¶ã ¶Ò ¶løÎ Îõ kli xuï¶ã ¶bi Îíi ãiê. ®ç¶ã ¶ãle ¬éÎ ÎiÕ¶ã Bé¶ã LÊÎ ¶lÑ, clp¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷Õu hp óä¶ ÷ãa ®×¶l ÎLë vÒ Îl× hp¬ ã× cg kli¶l ca¶ã ÎuyÖÎ kü ¶l{ ÎlÕ. ªÊÎ hp kt BÞcl Îíi B©y cò¶ã ¶T¶!” ¸lp¶ã vÓ¶ ¶ãåi yT¶ ÎLT¶ ãi{ê¶ã clê Bîi BÞcl Îíi BÉ Bïi µlg. ®T¶ ¶ãspi cö« oæ cg ÎiÕ¶ã Bé¶ã ¶lÑ ¶l{ hC c©y Lmi xuï¶ã, ÎiÕµ Îles hp ÎiÕ¶ã c{êi h«¶l hn¶l, Låi ãiä¶ã ¶lu ¬× cÊÎ ÎiÕ¶ã: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã, klCcl B∙ Îíi BÊy. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ¸n¬ µliÒ¶ Ïp GiCs clñ ãiC h©¬, xi¶ ¬êi vps ÎLs¶ã ¶Çy. ÷gi Bs¹¶, hÊy BC hö« L« BC¶l hö« ÎlSµ ¶Õ¶, ¬ë cö« ¶ãlT¶l Bg¶ klCcl. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 19. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -421- VÓ¶ y µlôc ¬pu ÎLS¶ã, Ïp ªliÕÎ ªlñ Îl{íÎ Îl« ó{íc vps, ÎlÊy µl߶ã cñ« ªlõ« ¸lÝ ópy óiÖ¶ ãin¶ dÞ ¬éc ¬¹c, ¶ãspi ¬éÎ ãi{ê¶ã, ¬éÎ óp¶ L« Îl× óï¶ vCcl kla¶ã ÎL«¶ã lsp¶ã, ÎLǶ ÎliÕÎ ã× cn, hiÒ¶ c{êi ¶gi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã oï¶ã Îl«¶l B¹¬ quC. ªlõ« ¸lÝ clØ ¬Ø¬ c{êi, kla¶ã BCµ hêi. Ïp ªliÕÎ ªlñ c{êi ¶gi ÎiÕµ: - rǶ ¶py ÎiÉu ¬uéi Îíi B©y cg ý ¬uï¶ _????_ ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - PliÒ¶ Ïp GiCs clñ cls l«y. Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶gi: - ª{í¶ã ca¶ã cg viÖc µlni yTu cÇu ¬uéi ãibµ, vp ¬uéi cò¶ã cg viÖc cǶ yTu cÇu Î{í¶ã ca¶ã ãibµ cls. ÷l{ vËy, cuéc cliÕ¶ BÊu ¶Çy kla¶ã «i B{îc vp cò¶ã kla¶ã «i Îlu« cn. ªlõ« ¸lÝ c{êi ¶gi: - ªai ÎliÕÎ Î{ë¶ã clb¶ã Ϋ kla¶ã cǶ ÎCi cliÕ¶ hp¬ ã× ¶N«. Ïp GiCs clñ cg ÎLÝ cg dò¶ã, Îai clÞu µlôc hS¬. Ïp ªliÕÎ ªlñ c{êi ¶gi: - §©y ¬íi hp liÖµ BÇu. ªLõ µli Î{í¶ã ca¶ã ÎiTu diÖÎ lÕÎ ÷ãò §éc GiCs clb¶ã Îai, clí kla¶ã clb¶ã Îai c߶ hp¬ cls Î{í¶ã ca¶ã B«u BÇu ¶løc gc. ªlõ« ¸lÝ Lè¶ã ¬×¶l ¶ãlÜ ÎlǬ: “®ä¶ clb¶ã cø quÊy ¶liÔu Ϋ hua¶ hua¶, qun ÎlËÎ cg clï¶ã ÎLn cò¶ã klC ¬ÖÎ.” ÷ãlÜ Bs¹¶, hiÒ¶ ¶gi: - Ïp GiCs clñ B∙ Îlè l˶ víi cl« clb e¬ Îai xi¶ cø Bi kiÕ¬ ¶ã«y BÝcl Îl©¶ a¶ã Ϋ ¬p ÎLn Îlè Îl× lm¶, lp ÎÊÎ µlni ã©y cluyÖ¶ klg dÔ víi ¶ã{êi ÎLt Îuæi va ÎLi hp¬ ã×? ¸æ ¶l©¶ cg d¹y: OC¶ cõu ¶T¶ ãini kla¶ã ¶T¶ kÕÎ... Ïp ªliÕÎ ªlñ ¬Ø¬ c{êi Låi ¶gi: - ViÖc Bg BÉ hbc klCc ¶gi o«u, ó©y ãiê l∙y cls Îai uï¶ã L{îu B∙. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷ã{êi ¶py h¹ hè¶ã hS¬.” riÒ¶ ãäi ÎiÉu Bå¶ã ó{¶ã Îløc ¨¶ vp L{îu L«. Uyɶ ÷li kla¶ã yT¶ h߶ã hiÒ¶ cni ÎL«¶ã ÎiÉu Bå¶ã ó{¶ã ¬g¶ ¨¶ vp L{îu vps µl߶㠪lõ« ¸lÝ. Ïp ªliÕÎ ªlñ c{êi ¶gi: - ªlËÎ hp _????_ kla¶ã ó«s ãiê cg hݶl yTu cn cg klCc! ªiÉu Îl{ Bå¶ã cñ« ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã ¬ÆÎ ¬òi cò¶ã klCc ¶ã{êi ¶liÒu. ªlõ« ¸lÝ LgÎ l«i clж L{îu. Ïp ªliÕÎ ªlñ ¬éÎ hbc uï¶ã c¹¶ cn l«i, ÎiÕµ Îles Bg h¹i uï¶ã ÎlT¬ l«i clж ¶N«, Låi c{êi ¶gi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã Îíi ÎÖ xC clSc clT L{îu ¶l¹Î ¶T¶ kla¶ã uï¶ã ¬éÎ clж ¶ps. ªLCi h¹i ÎiÉu ¬uéi ó׶l oi¶l hç ¬∙¶ã ÎCs 㫶 cø ÎlÊy L{îu hp uï¶ã hua¶. Uyɶ ÷li hiÒ¶ ÎiÕµ hêi: - R{îu ¶lp clb¶ã Îai kla¶ã cg Îluïc Béc B©u. Ïp ªliÕÎ ªlñ c{êi ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 20. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -422- - Giái, ãiái ÎlËÎ hp ÎiÉu qu©¶ ãi« ¶l«¶l ¬å¬ ¶l«¶l ¬iÖ¶ã cg klCc. ¸¹¶ clж! _????_ ¬éÎ clж. D{íi C¶l oC¶ã ¶Õ¶ _????_, Bai ¬SÎ ¶p¶ã hg¶ã hC¶l, l«i ¬C Bá óõ¶ã, clp¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷lN¶ã ¶ã{êi Bp¶ óp Ϋ que¶ óiÕÎ Îõ ÎL{íc Îíi ¶«y, kÉ oSc Bѵ Îl× ca A ¸lݶ Bѵ ¶løÎ. ªiÉu ªuÖ Îl× Îlùc Îlp Bø¶ã BS¶, Uyɶ ÷li lps µlg¶ã klsC¶ã B¹Î, ¬Êy ¶ã{êi Bg BÒu hp µlCi Îu ¬i ÎLs¶ã ãiíi µlô ¶N cn. ¸ß¶ clb ªl«¶l l«y ãle¶ óg¶ã ãle¶ ãig ÎlËÎ, ¶l{¶ã ¶p¶ã ¶løΠΩ¬ ¶løÎ clÝ yTu Ϋ, ¶lN¶ã Îlñ Bs¹¶ a¶ lß« ¶lu ¬×, ¶liÒu kli kliÕ¶ Ϋ kla¶ã ãiN vN¶ã B{îc Îi¶l ÎlǶ. ÷ãê B©u h¹i c߶ cg ¶p¶ã ¶py, oSc Bѵ ¶l{ ls« Bps ls« hý, ¶l{¶ã h¹i hp ¶l©¶ vËÎ Béc ¶l{ LS¶ LÝÎ. ªlËÎ hp, ÎliT¶ l¹ hí¶ h«s óiÕÎ ó«s, B©u B©u cò¶ã cg kú ¶l©¶ dÞ oÜ cg klCc?” Ïp ªliÕÎ ªlñ ÎlÊy clp¶ã ÎǶ ¶ãǶ kla¶ã ¶gi ã×, clØ Îñ¬ Îج c{êi Îlai, ¬éÎ hCÎ o«u, klH ¶gi: - Vâ ca¶ã cñ« Î{í¶ã ca¶ã ÎlËÎ hp ÎuyÖÎ ÎlÕ, ÎiÉu ¬uéi óCi µlôc hS¬. ÷ãle ¶gi ¶¨¬ x{« Îa¶ o{ Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ cò¶ã kla¶ã óiÕÎ ¬a¶ Biɬ luyÖÎ h¹ hè¶ã Bg. VËy ¬a¶ vâ ¶Çy, clSc Î{í¶ã ca¶ã h¹i cg ÎlT¬ ¬éÎ vÞ o{ µlô klCc µlni kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - §b¶ã, Îai c߶ cg l«i vÞ ©¶ o{ ¶N«. Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶gi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã Î˵ lîµ oë ÎL{ê¶ã vâ ca¶ã cñ« ó« ¶lp ¶l{ ÎlÕ ¶T¶ Îpi ¶ãlÖ ¬íi ÎlǶ diÖu ¶l{ vËy, cln ÎLCcl B{îc. ªïi la¬ ¶«y ÎiÉu ¬uéi Îíi B©y ¬ôc BÝcl hp BÕ¶ cÇu o{ BÊy. ªlõ« ¸lÝ ¶ã¹c ¶liT¶ lái: - ªai kla¶ã liÉu Ïp GiCs clñ võ« ¶gi ã×? Ïp ªliÕÎ ªlñ c{êi ¶gi: - _????_ ¬uéi ¶ãu oi BǶ Bé¶, Îl× xi¶ cls µlе ÎiÉu ¬uéi B{îc hp¬ quý ¬a¶ Bå. ªlõ« ¸lÝ cn c{êi ¬éÎ låi, Låi ¶gi: - Ïp GiCs clñ hp ¶løÎ ãiCs cli ÎL{ë¶ã, vâ ca¶ã xuÊÎ ÎlǶ ¶l˵ lg« BÕ¶ ÎlÕ, ¬p h¹i xi¶ hp¬ ¬a¶ Bå cñ« Îai? ¸g µlni GiCs clñ diÔu cîÎ Îai BÊy kla¶ã? Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶gi: - ÷Õu Î{í¶ã ca¶ã kla¶ã d¹y ÎiÉu ¬uéi ¬a¶ ãini luyÖÎ, ¬Êy clôc ãiCs lN« cñ« ÎÖ ãiCs clM¶ã hH cø ¶»¬ yT¶ Bg ¬p clê clÕÎ l«y o«s? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - Quý lå GiCs clñ ÎLn h¹i ¶ã{êi ó¹¶ cñ« Îai vp c«¬ Bs«¶ Îõ ãiê ÎLë Bi kla¶ã Îíi B©y quÊy ¶liÔu ¶N« Îl× Îai xi¶ Bi ãini luyÖÎ cls ¬Êy clôc vÞ ãiCs lNu ki« ¶ã«y. Ïp ªliÕÎ ªlñ _???_: - ÷Õu vËy, Î{í¶ã ca¶ã kla¶ã clÞu ¶l˶ Bø« Bå BÖ kla¶ã ¶T¶ Îl©¶ ¶Çy µlni kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ BCµ: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2