Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bích huyết kiếm - Tập 2

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

239
lượt xem
53
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bích huyết kiếm - tập 2', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bích huyết kiếm - Tập 2

 1. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -20- håi thø hai t¸m ph­¬ng héi anh tuÊn ÷ ãpy la¬ o«u hp ¶ãpy ªÕÎ ªLu¶ã Îlu, ¶T¶ la¬ Bg ªLiÒu ªa¶ víi ®p¶ã ¸ö Îles ¬äi ¶ã{êi hT¶ ¶bi ÎlËÎ oí¬. Kli Bi Îíi h{¶ã ¶bi Îl× võ« Bb¶ã ãiê ¶ãä B· cg ¬{êi ¬Êy ¶ã{êi kliT¶ã oM¶ cm¬ ¶{íc ë Bg clê Bîi Låi, ¶l{¶ã cCc ¬g¶ ¨¶ BÒu hp ¬g¶ cl«y lÕÎ. ¼äi ¶ã{êi ¨¶ uï¶ã xs¶ã, ¶ãlØ ¶ãmi ¬éÎ hCÎ Låi h¹i ÎiÕµ Îôc Bi hua¶. ªõ clç ¶ãlØ cl©¶ hT¶ Îíi Bضl ¶bi, ouïÎ däc B{ê¶ã BÒu cg ÎL¹¬ c«¶l vp klC¬ xÐÎ LÊÎ ¶ãliT¬ ¶ãÆÎ. Kli óÞ klC¬ xÐÎ Îíi óä¶ ªLiÒu ªa¶ ó« ¶ã{êi, Îl× ªLä¶ã ªlä ÎiÕ¶ hT¶ ãËÎ BÇu ¬éÎ cCi, ¶ã{êi c«¶l ãCc BÉ cls Bi qu«. ªLiÒu ªa¶ ¶ãlÜ ÎlǬ: ¶ãuy ¶«¶ ÎlËÎ, ¶Õu Îïi la¬ qu« kla¶ã ÎLß cluyÖ¶ víi ªLä¶ã ªlä Îl× ¶ãpy la¬ ¶«y cl{« óiÕÎ oï µl˶ ¬×¶l oï¶ã clÕÎ L« o«s? §Õ¶ hbc cliÒu Îp ¬íi hT¶ Îíi Bضl ¶bi. ¼Êy ÎL¨¬ lns lC¶, c«s cg, Îlʵ cg, B· xÕµ lp¶ã Bø¶ã ¶ãlT¶l ÎiÕµ ¬äi ¶ã{êi. ¸g ¬éÎ ¶ã{êi võ« c«s võ« ¬Ëµ, v¹¬ vì klCc Îl{ê¶ã, l׶l ¶l{ hp Îlñ h·¶l cñ« ¶lg¬ ¶ã{êi L« Bg¶, ÎlÊy ªa ªLä¶ã ªlä, véi ÎiÕ¶ Îíi Bg clps. Råi, l«i ¶ã{êi dSΠΫy ¶l«u cè¶ã Bi vps ÎLs¶ã ¶lp. ªLiÒu ªa¶ ÎlÊy ÎLT¶ ¶bi Îl{« ÎlíÎ cg ¬Êy clôc ¶gc ¶lp. ¸¨¶ hí¶ ¶lÊÎ l׶l ¶l{ hp ¬éÎ ¶ãai clè« lsÆc ¬iÕu. ÷lN¶ã c¨¶ ¶lp Bg kla¶ã µlni hp ¶lp Îl{ê¶ã d©¶, ¬p cò¶ã kla¶ã ãiï¶ã om¶ ÎL¹i ¶ps cñ« ãiÆc c{íµ. V× kla¶ã cg ¬éÎ c¨¶ ¶ps x©y hÇu c«¶l µlCs hòy cn. ë d{íi ¶bi, ®p¶ã ¸ö B· ÎlÊy kiÉu cCcl cñ« cCc ¶ã{êi Êy klCc ¶lN¶ã BC¬ ãiÆc cá ¬äi ¶mi, Îl× clSc ÎLT¶ om¶ ÎL¹i ÎlÕ ¶ps cò¶ã lè¶ã vÜ h¹ Îl{ê¶ã, ¶l{¶ã cg ¶ãê B©u h¹i om opi ¶ãlÌs ¶p¶ BÕ¶ ÎlÕ! ¸lp¶ã µl©¶ v©¶ kla¶ã liÉu ¶lN¶ã ¶ã{êi ¶py hp l¹¶ã ¶ã{êi ã×? ¸lp¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: ¬×¶l h¨¶ hé¶ ÎLs¶ã BC¬ ãi«¶ã lå clM¶ã ã× cò¶ã B· B{îc ¬Êy ¶¨¬ ÎL{ê¶ã. ViÖc ã× clM¶ã ¬ôc kÝcl qu«? ªL{ê¶ã lîµ ¶ps clM¶ã cg ¬×¶l dù qu«? ÷l{¶ã hǶ ¶py cg BiÒu h¹ ¶lÊÎ hp ¶lN¶ã ¶ã{êi ¶py µlǶ ¶liÒu ë ¶mi x« xai lp¶ã ¶ãl׶ v¹¶ dƬ Îíi. Kli ãƵ ¶l«u, ÎlCi Bé cñ« lä Îl©¶ ¬ËÎ ¶l{ «¶l e¬ LuéÎ ÎlÞÎ, ¬p oSc ¬ÆÎ Îl× óuå¶ óùc µlÓ¶ uÊÎ, kla¶ã ÎlÊy ¬éÎ ¶ã{êi ¶ps Î{mi c{êi vui ¬õ¶ã cn? ªLiÒu ªa¶ vp ó« ¶ã{êi B{îc dÓ¶ vps ¶ãlØ ¬éÎ c¨¶ µl߶㠶lá. ¼éÎ hCÎ o«u, cg ¶ã{êi ó{¶ã cm¬ ¶{íc Îíi. ¸g óï¶ ¬g¶ cl«y vp lm¶ 20 cCi óC¶l ¬× lʵ. (÷ã{êi µlÝ« ®Sc ªLu¶ã Ïs« ¨¶ óC¶l ¬× lʵ Îl«y cm¬.) §T¬ la¬ Bg, ªLiÒu ªa¶ cè¶ã ®p¶ã ¸ö óp¶ ÎC¶ ÎlǬ Îl×. ¸n l«i BÒu kla¶ã liÉu ¶lN¶ã ¶ã{êi ki« quy Îô ÎLT¶ ¶bi ¶py hp¬ ã×? ÷ãpy la¬ o«u hp ¶ãpy 16 ÎlC¶ã 6, l«i ¶ã{êi võ« ¨¶ Biɬ Ω¬ xs¶ã, L« ¶ãspi d¹s clmi qu«¶l ¶bi ÎlÊy B©u B©u cò¶ã cg ¶lN¶ã B¹i lC¶ h¹ ¬ÆÎ, cg kt ¬ÆÎ BÇy ¶lN¶ã oÑs vÕÎ Îl{m¶ã, cg ¶ã{êi quÌ cl©¶ côΠΫy, BÒu hp cliÕ¶ ÎL{ê¶ã ÎLni, µls¶ã o{m¶ã hÞcl duyÖÎ cn. Ï«i clp¶ã oî ¶ã{êi Ϋ ¶ãli kþ h¹i oi¶l Ϋi ó«y v¹ ãig Îl× ¶ãuy, ¶T¶ véi ÎLë vÒ µl߶㠶ã«y, cn ¶ãpy kla¶ã dC¬ L« klái µl߶ã. Ïa¬ Bg óï¶ óN« ¨¶ BÒu Îsp¶ ¶lN¶ã ¬g¶ cl«y cn. ®p¶ã ¸ö Lñ« ÎlǬ: “¸lb¶ã hp¬ cl«y cb¶ã cl« cb¶ã Îæ, ¬Æc clb¶ã! ª¹i o«s h¹i óSÎ óuéc cn Îôi ¬×¶l µlni ¨¶ ¶l¹Î Îles clb¶ã ÎlÕ ¶py?” ªíi hbc lsp¶ã la¶, óç¶ã ÎiÕ¶ã clua¶ã v«¶ã Ϋi i¶l ái, cg ¬éÎ ¶ã{êi vps ¬êi. - ªæ ª{í¶ã ca¶ã ¬êi quÝ vÞ hT¶ ÎLT¶ BiÖ¶ xe¬ hp¬ hÔ. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 2. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -21- ªLiÒu ªa¶ vp ®p¶ã ¸ö Îles ¶ã{êi Bi hiÒ¶. ÏÇu Kl«¶ã cò¶ã BÞ¶l Bi Îles, ¶ã{êi ki« véi xu« Ϋy: - ¸Ëu e¬ ë h¹i. §i ¶ãñ oí¬ c߶ lm¶. ªLiÒu ªa¶ vp ®p¶ã ¸ö Îles ¶ã{êi ki« Bi v߶ã qu« ¬Êy c¨¶ ¶lp ¶ãgi, BÕ¶ ¬éÎ ¶ãai ¬iÕu. ªLiÒu ªa¶ ¶ãö¶ã BÇu ÎlÊy ÎLT¶ cö« cg ÎLes ¬éÎ Îʬ lsp¶l µli BÒ ó« clN “ªLu¶ã riÖÎ ªõ” clp¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: - §©y hp c¨¶ Îõ B{ê¶ã, kla¶ã liÉu lä Îlê ¶lN¶ã «i ÎlÕ? XuyT¶ qu« ãi«¶ ¶ãspi vp o©¶ ãiN« ÎlÊy l«i óT¶ BÒu cg BÉ ãiC ópy vâ ãiíi. ÷ps B«s kiÕ¬ Îl{m¶ã kÝcl Bñ Îl˵ óC¶ ó«¶, cCi ¶ps cCi ¶Êy BÒu h«u clèi óg¶ã hé¶ clsC¶ã ¬SÎ. Vps Îíi B¹i BiÖ¶, l«i clp¶ã ÎlÊy cg ¶ãgÎ ó« ¶ãp¶ ¶ã{êi, ¶ãåi Ba¶ã kݶ cn BiÖ¶. GiùÎ ¬×¶l lsn¶ã oî, l«i clp¶ã ¶ã¹c ¶liT¶ v× ÎLT¶ ls«¶ã om¶ ¶py o«s h¹i Îô läµ B{îc ¶liÒu ¶ã{êi BÕ¶ ÎlÉ? ªLiÒu ªa¶ ¶l׶ hT¶ óp¶ Îlê ÎlÊy Îlê ¬éÎ µls ÎlǶ Î{î¶ã, klai ãiCµ Bp¶ã lsp¶ã ¶ãspi µlñ ¬éÎ cȬ óps, Ϋy ÎLCi cǬ óns kiÕ¬ ¶lp vu«, Ϋy µlni ¬éÎ cê hÖ¶l ¬ÆÎ x{m¶ã x{m¶ã, L©u ó« cl߬, ÎLa¶ã LÊÎ s«i ¶ãli, ¶l׶ ÎlM¶ã vÒ µlÝ« ÎL{íc cg vt hs ©u. Ï«i óT¶ cg óÇy l«i lp¶ã ópi vÞ, v× Bø¶ã x« quC, ¶T¶ clp¶ã kla¶ã ÎLa¶ã ÎlÊy Lâ ¶lN¶ã ÎT¶ lä viÕÎ ÎLT¶ hi¶l vÞ Bg. ªLT¶ ¶bi hp¬ ã×, ¶ãpy ¬{êi oCu ÎlC¶ã ÎC¬ cg hiT¶ c«¶ ã×, ªLiÒu ªa¶ vp ®p¶ã ¸ö BÒu kla¶ã óiÕÎ, ¶l{¶ã h¹i kla¶ã dC¬ ¶l˶ hp kla¶ã óiÕÎ ã×. ªLiÒu ªa¶ Bp¶l µlni BC¶l hiÒu ¶gi: - ÷lp ÎiÉu BÖ cg viÖc klȶ cʵ ¶T¶ µlni ÎLë vÒ ¶ã«y. ÷ã{êi lä ªL{m¶ã cp¶ã Îøc ãi˶ ÎlT¬: - rT¶ ¶bi cò¶ã clØ ¬ÊÎ cg l«i ¶ãpy Îlai, cCc ¶ã{êi qu« ¶bi ¬p kla¶ã hT¶ óCi om¶ ¶l{ vËy ¬p c߶ ¶l˶ hp ó¹¶ cñ« ¾m¶ ªa¶ hp¬ ã× ¶N«? ªLiÒu ªa¶ cp¶ã ÎlSc ¬Sc ÎlT¬, clp¶ã kla¶ã óiÕÎ ¾m¶ ªa¶ hp ã× cn? ®p¶ã ¸ö hp ¶ã{êi ãipu ki¶l ¶ãliÖ¬ ÎlÊy Î׶l ÎlÕ ¶l{ vËy óiÕÎ µle¶ ¶py kla¶ã Bi ¶bi r·s ÷l« kla¶ã B{îc, dè ¶ãuy liɬ cò¶ã µlni hT¶ Bg ¬éÎ µle¶ ¬íi xs¶ã. Vn h¹i y ÎlÊy ÎlCi Bé vp ãiä¶ã ¶gi cñ« ¶ã{êi ki« kla¶ã cg Cc ý ã× lÕÎ cls ¶T¶ y BCµ: - ¸lb¶ã Ϋ ãƵ ãì ¶l«u ãiN« B{ê¶ã B{îc l«i vÞ Bïi B·i ÎïÎ ¶l{ vËy, Îai víi ÏÇu ca¶ã Îö xi¶ Bi cè¶ã víi quÝ vÞ ¬éÎ µle¶. ÷ã{êi lä ªL{m¶ã Î{mi c{êi ¶ã«y vp ¶gi ÎiÕµ: - ªlÕ ¬íi µlni clø. ªai clSc kla¶ã kli ¶ps cCc ¶ã{êi kЬ ¶ãlÜ« klÝ ¶l{ ÎlÕ. Råi o«u ¶ã{êi cè¶ã Bi vÒ ¬éÎ µlÝ«, ouïÎ däc B{ê¶ã ¨¶ uï¶ã vp ¶ãñ ÎLä BÒu ds ¶ã{êi lä ªL{m¶ã L« ¬ÆÎ Bïi µlg, clØ ÎlÊy ãim Ϋy L« liÖu vp ¶gi vpi c©u ÎiÕ¶ã hg¶ã. ªlÕ hp ÎiÖ¬ cm¬ vp klCcl BiÕ¬ kla¶ã Îlu ÎiÒ¶ cCc ¶ã{êi vp c߶ ÎiÕµ B·i LÊÎ Îö ÎÕ hp klCc. §i B{îc l«i ¶ãpy B· Îíi cl©¶ ¶bi r·s ÷l«. ªLiÒu ªa¶ ÎlÊy ¶ã{êi Bi h¹i Îʵ ¶Ëµ vp BÒu ¨¶ ¬Æc hïi vâ ÎL«¶ã, óÐs cg ãÇy cg c«s cg hè¶ cg Bñ cCc l¹¶ã ¶ã{êi, ÎLa¶ã lä s«i vÖ kla¶ În. ÷lN¶ã ¶ã{êi Bg B« oï que¶ Îluéc ¶ã{êi lä ªL{m¶ã, ¶T¶ lä ÎlÊy ¬ÆÎ hp vui ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 3. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -22- vt cluyÖ¶ ÎLß hiÒ¶. ªLiÒu ªa¶ víi ®p¶ã ¸ö Bi ãiN Îa¶ clØ kla¶ã d߬ ¶ãg vp BÉ ý BÕ¶ ¶lN¶ã ¶ã{êi klCc. V× vËy lÔ ÎlÊy lä ¶gi cluyÖ¶ hp l«i ¶ã{êi hiÒ¶ vCi h¹y ÷ãuyT¶ ¶lu¶ã vp ÎlǶ hi¶l cCc vÞ ª{í¶ã qu©¶ B· ÎuǶ ¶¹¶. ¼äi ¶ã{êi BÒu µlñ µlôc vCi h¹y. ¼éÎ ÎiÉu Béi ¬Æc Cs B¹i Ϋ¶ã ÎiÕ¶ ÎL{íc ¬ÆÎ ¬äi ¶ã{êi, Låi µlôc xuï¶ã BÊÎ BCµ hÔ. ªLiÒu ªa¶ vp ®p¶ã ¸ö BÒu ãiùÎ ¬×¶l v× ÎlÊy ÎiÉu Bå¶ã Êy h¹i hp ÎT¶ ¬ôc Bå¶ã ãiÕÎ cäµ BT¬ qu«. ¼äi ¶ã{êi vCi hÔ xs¶ã Låi Bø¶ã dËy, «i ¶Êy ¶{íc ¬SÎ Lp¶ Lô« vt ¬ÆÎ BÇy µlÓ¶ uÊÎ. ªLä¶ã ªlä ¶gi víi ªLiÒu ªa¶: - ÏÇu luy¶l Îpi ls« xuÊÎ clb¶ã xi¶ oö« clN« dè¬ cls ¶lN¶ã c©u v¨¶ viÕÎ o«i ÎLs¶ã v¨¶ ÎÕ ¬p BÖ B· os¹¶ Îlns. - D¹, BÖ kla¶ã dC¬ ¶l˶ ¶lN¶ã hêi quC kle¶ Êy. ªLä¶ã ªlä o«i ¶ã{êi Be¬ v¨¶ µl߶ã Îø óns L« vp ¶gi ÎiÕµ: - ¾ë dÜ ÎiÉu BÖ ¬êi ÏÇu luy¶l hT¶ B©y cò¶ã v× ¬uï¶ ¶lê vn BÕ¶ Îpi ó« cñ« ÏÇu luy¶l BÉ hp¬ cls ca¶ã hu©¶ cñ« ÷ãuyT¶ ¶lu¶ã clb¶ã Îai B{îc vt v«¶ã ÎlT¬. ªLiÒu ªa¶ klg xö quC, v× óiÕÎ Vu« ¾è¶ã ¸lݶl B· óÞ ÎLb¶ã kÕ µln¶ ãiC¶ cñ« qu©¶ ªl«¶l ¬p Be¬ ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶ L« xö ÎLn¬, ÎliT¶ l¹ «i «i cò¶ã óiÕÎ a¶ã ¶py óÞ s«¶. ÷l{¶ã Bg hp ªlC¶l clØ cñ« ¶lp Vu«, ¶Õu ¶ã{êi ¶ps Bø¶ã L« ¬i¶l s«¶ cls a¶ã Ϋ oH ¬«¶ã Îéi µl¹¬ Îl{î¶ã vp óÞ xö Îö ¶ã«y, óiÕÎ Lâ ¶l{ ÎlÕ ¶l{¶ã ¶«y ªLä¶ã ªlä ¶lê vn Îíi, kla¶ã hH clM¶ã clïi Îõ. Dè o«s clp¶ã cò¶ã hp ¬éÎ v¨¶ ¶l©¶, ¶T¶ clØ ¶ãlÜ ¶ãîi ãi©y µlbc Låi cǬ óbÎ viÕÎ hua¶: “ªiÕ¶ qu©¶ oSµ Îíi Ïsp¶ã rs¶ã, ÷l¹c ÷ãuyT¶ osCi B· óÞ ÎlCc s«¶. ÷lp ÏC¶ B«¶ã µlôc l{¶ã, Gi« ¸CÎ qu©¶ o{ B· véi hC¶l ÎLǶ. ¤ la! Ai Ϋi! ªl{î¶ã l{m¶ã!” clp¶ã hÊy cï ¶l©¶ L« vÞ v¨¶ ÎÕ ¶py ¶Õu cg hì häÎ vps Ϋy ¶lp vu«, Îl× cò¶ã kla¶ã ÎlÉ klе Îéi cls clp¶ã B{îc. ªLä¶ã ªlä ÎlÊy ªLiÒu ªa¶ l¹ óbÎ ¶l{ Lå¶ã ó«y µl{î¶ã ¬b« ¬õ¶ã hS¬. Vp ªa¶ h¹i vÝ ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶ ¶l{ Gi« ¸CÎ Klæ¶ã ¼i¶l vp ÷l¹c Pli ÎlËÎ hp c« ¶ãîi lÕÎ óÒ ¶gi. ¼p où Îlùc cn¶l ¶ãé cñ« ViT¶ §ïc Plñ cò¶ã lmi ãiï¶ã cn¶l ¶ãé cñ« ÷l¹c ÷ãuyT¶ ¾sCi, clø kla¶ã µlni clp¶ã Ω¶ã óïc óËy. ªLä¶ã ªlä ãini ¶ãlÜ« ¬Êy c©u Bg cls ¬äi ¶ã{êi liÉu. Ai ¶Êy BÒu Bå¶ã Îl«¶l cC¬ m¶ vp Îá vt cg ÎliÖ¶ cn¬ víi ªLiÒu ªa¶ vp ®p¶ã ¸ö, kla¶ã csi l«i ¶ã{êi ¶l{ klCcl h¹ ¶N«. ªLä¶ã ªlä h¹i ¶gi: - V¨¶ óbÎ cñ« ÏÇu luy¶l qun ÎlËÎ klCc Îl{ê¶ã. Ïuy¶l dè¶ã l«i vÞ ÎlC¶l liÒ¶ Gi« ¸CÎ vp ÷l¹c Vò ¼ôc BÉ vÝ, kliÕ¶ ÷ãuyT¶ ÷lu¶ã clb¶ã Îai ë d{íi clݶ ouïi cò¶ã B{îc l©¶ l¹¶l va cè¶ã. rCÎ ¶N« BÖ oH cls ¶ã{êi klSc ¬Êy c©u ¶gi Bg vps ói« BC dù¶ã ÎL{íc cö« ¬iÕu. ªLiÒu ªa¶ véi óCi ι. Ïp¶l hÔ xs¶ã, ¬äi ¶ã{êi ¶ãåi vÒ clç cò. ÷ã{êi x{í¶ã hÔ h¹i hT¶ ÎiÕ¶ã la: - “¼ç Di¶l, X ª{í¶ã qu©¶”, lsÆc hp “¼ç ÎLʶ, Y ªæ¶ã ®i¶l”. ¸ø ¬çi hǶ la xs¶ã ¬éÎ d«¶l ÎC¶l cløc vÞ ¶ps h¹i cg ¬éÎ ¶ã{êi Bø¶ã hT¶ ÎL׶l diÖ¶ vp óCs cCs. ÷ãle ÎlÊy cløc l¹ cò cñ« ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶. ¾«u kli ViT¶ Î{í¶ã qu©¶ ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 4. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -23- óÞ l·¬ l¹i, cCc óé l¹ În¶ ¬CÎ Bi óï¶ µl{m¶ã. Råi lp¶ã ¶¨¬ Bb¶ã ¶ãpy, Bb¶ã ãiê lä BÕ¶ ¶bi r·s ¤ ¶py Îô läµ, BÉ hp¬ hÔ Î{ë¶ã ¶iÖ¬ vÞ clñ Î{í¶ã cò. ÷lN¶ã hêi óCs cCs cñ« lä, cg Îíi ÎC¬ clݶ ¬{mi µlǶ ÎL¨¬ clp¶ã ªLiÒu ªa¶ kla¶ã liÉu. Ï׶l ¶l{ lä c߶ ¬{u Îs«¶ où ã× ¶N«. Kli ¶ã{êi x{í¶ã hÔ la Îíi ÎT¶: - “KÕ ªLʶ Plg ªæ¶ã ®×¶l ¸l©u A¶ Quïc”. ¸g ¬éÎ ¶ã{êi Bø¶ã dËy, ªLiÒu ªa¶ vp ®p¶ã ¸ö BÒu ãiËÎ ¬×¶l, ¶ã¹c ¶liT¶. ÷ã{êi Bg clݶl hp ¶ã{êi ¶a¶ã d©¶ B· B{« ªa¶ vp ¸ö vps ȶ ¶bµ ÎLs¶ã l«¶ã ¶bi. ®p¶ã ¸ö ¶ãlÜ ÎlǬ: “Kla¶ã ¶ãê y h¹i hp ¬éÎ d«¶l Î{í¶ã B· BC¶l ó¹i ãiÆc riTu ÷i¶l. ÷l{ vËy ¬×¶l Îlu« a¶ã. ¸l©u A¶ Quïc ¶gi: - ¸ß¶ ¶éi ¬éÎ ¶¨¬ ¶¨y, ÎiÉu clñ B· ÎiÕ¶ _???_ vâ ¶ãlÖ, vp cò¶ã B· Bäc B{îc LÊÎ ¶liÒu cuï¶ oCcl. Vâ ¶ãlÖ cñ« Îai vp cñ« l«i clb r«, ÷ãôy BÒu ÎLuyÒ¶ Îlô lÕÎ cn cls ¸a¶ã Îö Låi. Xi¶ cCc vÞ BÒ cö d«¶l o{ klCc cls. ªLä¶ã ªlä ¶gi ÎiÕµ: - ªLs¶ã ¶lg¬ «¶l e¬ clb¶ã Ϋ, clM¶ã c߶ «i vâ ¶ãlÖ quËÎ c{ê¶ã ó»¶ã ó« vÞ! VËy ¸l©u Î{í¶ã qu©¶ Bõ¶ã ¶T¶ kliT¬ Îï¶ ¬p clïi Îõ ¶N«. - ªiÉu clñ Îla¶ã ¬i¶l h¹ Îl{ê¶ã, ¬íi clØ óns qu« hs« ¬p cËu Êy B· liÉu ¶ã«y. ªÊÎ cn Îpi ¶ãlÖ cñ« clb¶ã Îai BÒu B· Be¬ L« d¹y cls cËu Êy lÕÎ cn Låi. ªlËÎ qun µlni ¬êi vÞ d«¶l o{ klCc d¹y óns, BÉ klái hì ¬ÊÎ Îlêi ãiê quý óCu cñ« cËu Êy Bi. - ªlai B{îc, viÖc ¶py BÉ hCÎ ¶N« oH óp¶ BÞ¶l o«u. ¸ß¶ vô ÎiTu diÖÎ kt ãi«¶ µli, cg kÕÎ qun ã× kla¶ã? ÷ã{êi lä ÷ãôy B· ãiÕÎ clÕÎ ¬·¶l læ, hiÒ¶ Bø¶ã dËy Î{ê¶ã ÎL׶l: - ªlC¶ã ÎL{íc, r« Î{í¶ã qu©¶ Îles dâi ÎT¶ ãi«¶ ÎÆc lä ¤¶, Îíi ªLiÕÎ Gi«¶ã Îl× diÖÎ B{îc y. ¸ß¶ ÎT¶ ãi«¶ ÎÆc lä ¾ö Îl× 10 ¶ãpy ÎL{íc B©y B· óÞ Îai ãiÕÎ clÕΠιi ªLp¶ã A¶. Ï«i Îlñ cʵ cñ« clb¶ã BÒu cg cn ë B©y. ÷gi Bs¹¶, y ¬ë cCi Îbi vni BÉ d{íi BÊÎ, hÊy l«i cCi BÇu h©u L«. ¼äi ¶ã{êi BÒu µlÓ¶ ¶é, la hí¶: ls«¶ ¶ãlT¶l. Vp cò¶ã cg ¬éÎ oï ¶ã{êi ¶ãliÕ¶ L¨¶ã ¶ãuyÒ¶ Lñ« l«i cCi Îlñ cʵ Bg. ªLä¶ã ªlä BÆÎ l«i cCi BÇu ãi«¶ ÎÆc hT¶ ÎLT¶ óp¶ Îlê, Låi quú xuï¶ã klʶ vCi. ªíi hbc ¶py ªLiÒu ªa¶ ¬íi óiÕÎ l«i cCi BÇu ¶ã{êi ¬p BT¬ ¶ä ¬×¶l ÎLa¶ã ÎlÊy ÎLs¶ã l߬ Cs hp Îlñ cʵ cñ« kt Îlè ¶lp lä ViT¶. ¸lSc l«i ¶ã{êi ¶py hp kt ãi«¶ B· hiT¶ c«¶ vps vô l·¬ l¹i ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶. rbc Bg, h¹i cg vpi ¶ã{êi BT¬ ¶lN¶ã Îlñ cʵ klCc L« ÎL׶l. ªlÕ hp ÎLT¶ óp¶ Îlê ópy h« hiÖÎ ¬{êi ¬Êy cCi BÇu ¶ã{êi. ÷ãle hêi óCs cCs cñ« lä, ÎLs¶ã ¶lN¶ã BÇu h©u ¶py cg ¬éÎ cCi hp BÇu cñ« qu«¶ ÷ãù oö B{m¶ã Îlêi, lä ªLiÒu ªa¶ B· B{îc cl« kÉ ÎLuyÒ¶ cls ¶ãle, qu«¶ ÷ãù oö ¶py B· Ωu víi vu«, vu s«¶ cls ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶ hp ¬·i quïc cÇu vi¶l, Î{ Îla¶ã víi BÞcl, ¶T¶ y óÞ cls qu«¶ Îl«¶l hiT¬ kli¶l ¬iÖÎ. V× vËy, ¶ãpy ¶«y y ¬íi óÞ óé l¹ cñ« ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶ ãiÕÎ clÕÎ. ¼äi ¶ã{êi óCs cCs xs¶ã, ªLä¶ã h¹i hT¶ ÎiÕ¶ã: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 5. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -24- - ªlè hí¶ cñ« clb¶ã Ϋ cl{« óCs xs¶ã, vu« ÎlCi cñ« ¾CÎ ªõ (¼·¶ ªl«¶l) vp vu« ¾è¶ã ¸lݶl vÓ¶ c߶ Îå¶ Î¹i. VËy cCc vÞ cg c«s kiÕ¶ ã× BÉ ÎLn Îlè cls §¹i ¾sCi cñ« clb¶ã Ϋ kla¶ã? ¼éÎ ¶ã{êi hè¶ Bø¶ã dËy ¶gi: - ªæ Î{í¶ã ca¶ã! ªiն㠶gi cñ« y hí¶ ¶l{ ÎiÕ¶ã oʬ. ªLiÒu ªa¶ vp ®p¶ã ¸ö kla¶ã ¶ãê ¶ã{êi y óÐ ¶lá ¶l{ vËy ¬p Îiն㠶gi h¹i hí¶ BÕ¶ ÎlÕ BÒu µlni ãiùÎ ¬×¶l ki¶l ¶ã¹c. ªæ ªLä¶ã ªlä ÎLn hêi: - ¸lM¶ã l«y ªLiÖu ªï¶ã ®×¶l cg ý kiÕ¶ ã×? Xi¶ cø µlCÎ óiÉu. ÷ã{êi hè¶ Bg ¶gi: - ªles ý Îai... ¸l{« døÎ hêi, óç¶ã cg ¬éÎ ¶ã{êi Îõ ¶ãspi cö« lʵ Îʵ cl¹y vps óȬ L»¶ã: - ®È¬, rý ªù ªlp¶l Î{í¶ã qu©¶ cg oø ãin vps lÇu kiÕ¶. ¼äi ¶ã{êi ÎlÊy ¶gi BÕ¶ ¶ã¹c ¶liT¶ óp¶ ÎC¶ Ǭ ü. ªLä¶ã ªlä ¶gi: - ªLiÖu ªæ¶ã ®×¶l l·y kls«¶ µlCÎ óiÉu. ¸lb¶ã Ϋ L« Bg¶ oø ãin cñ« rý ª{í¶ã Qu©¶ ÎL{íc B·. ªLiÖu ªæ¶ã ®×¶l: - Xi¶ Îu©¶ hÖ¶l. ÷gi Bs¹¶, y Bns cl©¶ Bi ó« ó{íc. ¼äi ¶ã{êi BÒu Bø¶ã dËy. ¸C¶l cö« hí¶ ¬ë Lé¶ã vp ¬éÎ óp¶ Ϋy cǬ óg Buïc Bø¶ã o«¶ã l«i óT¶, Låi cg ó« ¶ã{êi ó{íc vps. ®p¶ã ¸ö ë ªliɬ ª©y B· ¶ãle d«¶l rý ªù ªlp¶l Îõ h©u. ®iÕÎ y hp¬ µln¶, ãiÕÎ qu«¶ qu©¶, s«i ÎlÕ LÊÎ hí¶ ¶T¶ clp¶ã ¬uï¶ csi xe¬ óé l¹ cñ« y hp ¶lN¶ã l¹¶ã «¶l lè¶ã lns lC¶ ¶ps? ¸lp¶ã ÎlÊy ¬éÎ ¶ã{êi Bi ÎL{íc Îlêi ¶ãspi 60 Îuæi, ¬ÆÎ Lç Îgc Lïi óè, ¬Æc quǶ Cs óg¶ã cò LCcl cn kluûu Ϋy vp d{íi BÇu ãïi, cl©¶ Bi Bai ãipy cá, kla¶ã klCc ã× ¬éÎ ÎT¶ ca¶ã d©¶ Îl{ê¶ã ë Îضl ªliɬ ª©y. Ï«i ¶ã{êi Bi Îles o«u, ¬éÎ ¶ã{êi ¶ãspi 30 Îuæi, ¬ÆÎ ÎLM¶ã ÎLts ÎLa¶ã ¶ls ¶l· Îuʶ Îb, ¨¶ ¬Æc ãä¶ ãlH, Îá vH v¨¶ ¶l©¶ vp ¬éÎ ¶ã{êi ¶N«, ¶ãspi 20 Îuæi, Îl©¶ l׶l v¹¬ vì, d« ¬ÆÎ ¶ã¨¬ Be¶, ¨¶ ¬Æc Îles hïi ¶a¶ã d©¶. ÷ã{êi Bi BÇu ÎiT¶ ÎlM¶ã Îíi ÎL{íc óp¶ Îlê Låi Bø¶ã yT¶. ÷ã{êi ¬ÆÎ ÎLS¶ã hÊy l{m¶ã ¶Õ¶ ÎLs¶ã óäc Cs L«, ÎlSµ hT¶ vp cS¬ vps óCÎ l{m¶ã. Råi cn ó« cè¶ã quú xuï¶ã vCi. ªiÉu ¬ôc Bå¶ã quú c¹¶l óp¶ Îlê BCµ hÔ. ®« ¶ã{êi hÔ xs¶ã. ÷ã{êi ¬ÆÎ Lç hí¶ Îiն㠶gi: - rý ªù ªlp¶l Î{í¶ã qu©¶ clb¶ã Îai B{îc óiÕÎ ViT¶ §¹i ¶ãuyT¶ osCi ë riTu §a¶ã B· BC¶l hui qu©¶ ¾pi ªø, h˵ ca¶ã hí¶, ¶T¶ ª{í¶ã qu©¶ clb¶ã Îai LÊÎ ÎlC¶ µlôc. ¾«u h¹i l«y Îi¶ ViT¶ §¹i ÷ãuyT¶ osCi óÞ ¶lp Vu« ¶ãle hêi vu s«¶, ãiÕÎ clÕÎ. ªliT¶ l¹ óC ÎC¶l «i «i cò¶ã BÒu c¨¬ l˶. ®Êy ãiê qu«¶ óuéc d©¶ hp¬ hs¹¶, clb¶ã Îai Bgi LÐÎ quC, Bp¶l µlni klC¶ã cù, kla¶ã clÞu ¶éµ h{m¶ã vp ãiÕÎ qu«¶ qu©¶. ¸Çu «¶l hi¶l cñ« ViT¶ §¹i ÷ãuyT¶ osCi µlè lé clb¶ã Îai BC¶l hT¶ ®Sc Ki¶l. ®SÎ ÎÊÎ cn ¶lp Vu« vp óÌ hò ãi«¶ Îl«¬, Be¬ L« ãiÕÎ lÕÎ, BÉ ÎLn Îlè cls ViT¶ §¹i ÷ãuyT¶ ¾sCi vp d©¶ clu¶ã cñ« ÎliT¶ l¹. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 6. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -25- ÷gi xs¶ã, y h¹i vCi ¬Êy cCi. ¼äi ¶ã{êi ÎlÊy oø ãin cñ« rý ªù ªlp¶l Îa¶ ÎLä¶ã §¹i ÷ãuyT¶ ¾sCi cñ« ¬×¶l BÕ¶ ÎlÕ, «i ¶Êy BÒu cg ÎliÖ¶ cn¬ víi ¶ã{êi Êy. ªæ ªLä¶ã ªlä ÎiÕ¶ h¹i ãǶ, clʵ Ϋy clps vp ¶gi: - ¸lb¶ã Îai LÊÎ cn¬ m¶ quý ÎlÞ¶l Î׶l. Xi¶ ¶ãpi cls óiÕÎ c«s Îݶl d«¶l hp ã×? - ªai hp r{u ÷lÊÎ Ïæ, rý ª{í¶ã qu©¶ clb¶ã Îai l«y ¶ãpy la¬ ¶«y hp ¶ãpy ãiç kþ cñ« ViT¶ §¹i ÷ãuyT¶ ¾sCi, ÎlÕ ¶ps quÝ vÞ cò¶ã Îíi oè¶ã hÔ, ¶T¶ o«i Îai BÕ¶ B©y B¹i diÖ¶ dù hÔ vp BÉ cè¶ã quý vÞ Î{m¶ã kiÕ¶. - D¹, Îai hp ªæ ªLä¶ã ªlä. - ªlÕ hp Î{í¶ã qu©¶ hp hÖ¶l BÖ cñ« ªæ §¹i Îlä Î{í¶ã qu©¶ BÊy! A¶l d«¶l cñ« ªæ §¹i Î{í¶ã qu©¶ hõ¶ã hÓy óï¶ µl{m¶ã, clb¶ã Îai LÊÎ óCi µlôc! Ï«i ¶ã{êi B«¶ã ÎLß cluyÖ¶, ¶ã{êi Îèy Îè¶ã ¬ÆÎ Be¶ cñ« ÷lÊÎ Ïæ óç¶ã ÎlÊy Bø¶ã clƶ ¶ã«y cö« ãiN«. XuÊÎ kú óÊÎ ý, ¬äi ¶ã{êi cè¶ã ¶ãm ¶ãCc kla¶ã liÉu cg cluyÖ¶ ã× B· xny L«, «i ¶Êy BÒu Bø¶ã dËy. rbc Êy ¶ã{êi ÎliÕu ¶iT¶ ¬ÆÎ Be¶ clØ ÎlM¶ã vps ¬ÆÎ l«i ¶ã{êi Bø¶ã hÓ¶ ÎLs¶ã BC¬ ¶ã{êi Îíi dù hÔ ¬p quCÎ L»¶ã: - Ï«i ¶ã{mi hp óé l¹ cñ« ªps ÎlCi GiC¬, BÕ¶ B©y BÉ hp¬ ã×? rêi cñ« y võ« døÎ, ¬äi ¶ã{êi BÒu ki¶l ¶ã¹c. ªl× L« o«u kli Vu« ¾è¶ã ¸lݶl xö ÎLn¬ ÷ãôy ªLu¶ã ÏiÒ¶ vp KlCcl ªlÞ Låi, ÎLs¶ã ªLiÒu §×¶l ¶ãlÞcl Bn¶ã B· óÞ quÐÎ o¹cl. ÷l{¶ã Îݶl vu« l«y B« ¶ãli, kla¶ã Îݶ ¶liÖ¬ ¬éÎ vÞ B¹i ÎlǶ ¶ps cn, ¬p clØ Îi¶ dè¶ã cg ÎT¶ ªlCi ãiC¬ Îles lÇu Îõ låi ¶lp vu« c߶ hp ªlCi ªö. ªlCi ãiC¬ Êy ÎT¶ hp ªps Ïg« ªluǶ. Y hp Îlñ h·¶l Béi vÖ oÜ cñ« ¶lp Vu«, cluyT¶ ¬a¶ µlô ÎLCcl ¬ÆÎ BiÒu ÎL« cCc qu«¶ v¨¶ vâ ÎLs¶ã ÎLiÒu lsÆc ë klSµ ¶mi. ªT¶ Îuæi cñ« ªps ªlCi GiC¬ kla¶ã «i kla¶ã óiÕÎ Îíi. ¸ls ¶T¶ ¶ã{êi Îl«¶l ¶iT¶ ¬ÆÎ Be¶ võ« quCÎ lái xs¶ã, ¬äi ¶ã{êi BÒu ãiùÎ ¬×¶l oî l·i. Ï«i ¶ã{êi ki«, ¬éÎ ¶ã{êi c»¬ Îu« Îñ« ¬äc L©u vp¶ã, Îuæi ¶ãgÎ 40. ¸ß¶ ¶ã{êi ¶ä, ¬ÆÎ ÎLS¶ã, kla¶ã L©u, ¶l{¶ã óÐs ¬Ëµ vp hè¶. ÷ã{êi óÐs hè¶ óiÕÎ oSc ¬ÆÎ, ¶l{¶ã y ÎLʶ Îضl h¹i ¶ã«y, Låi võ« c{êi võ« ¶gi: - ¤¶ã lái Îai BÊy {? Xi¶ a¶ã Bõ¶ã ¶gi óa¶ã, ¶gi Bè« ¶l{ vËy! ÷ã{êi Îl«¶l ¶iT¶ ¬ÆÎ Be¶ h¹i quCÎ: - Ïõ; ª« Îl̬ ¶gi óa¶ã ¶gi Bè« p! Ï«i ¶ã{êi ë h¹i BiÕ¬ hж hbÎ óp¶ ÎC¶, BÞ¶l vps ÎLs¶ã ¶bi ¶py ¶»¬ vè¶ã, Låi o«i ¶ã{êi Bi óCs cCs cls ªps ªlCi GiC¬ l«y, BÉ Be¬ qu©¶ BÕ¶ v©y óSÎ ÎÊÎ cn. ª« B· ¶ãle Lâ lÕÎ ¶lN¶ã hêi óp¶ ó¹c cñ« l«i ¶ã{mi. ªT¶ L©u vp¶ã LbÎ hua¶ Bm¶ B«s L«, BÞ¶l xa¶ã h¹i ÎlÝ ¬¹¶ã víi ¶ã{êi Îl«¶l ¶iT¶ ¬ÆÎ Be¶. ÷l{¶ã ÎT¶ ¬ÆÎ ÎLS¶ã óÐs ¬Ëµ ki« véi cn¶ h¹i, Låi ¶gi: - rý ªù ªlp¶l BÞ¶l dô dç «¶l e¬ ÎLT¶ ¶bi ¶l˵ óä¶ víi y. §iÒu ¶py «i cò¶ã óiÕÎ cn. ®©y ãiê cCc ¶ã{mi ¬uï¶ BÕ¶ B©y hp¬ hy ãiC¶ «¶l e¬ clb¶ã Ϋ kla¶ã B{îc B©u! ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 7. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -26- ªiն㠶gi cñ« y ¶lá óÐ, ãiï¶ã lÖÎ ãiä¶ã ¶gi cñ« cCc vÞ ªlCi ãiC¬. ªuy vËy, hêi ¶gi cñ« y cò¶ã hp¬ cls ý clÝ ¬éÎ oï ¶ã{êi óÞ hu¶l h«y; lä lspi ¶ãli ó« ¶ã{êi oø ãin cñ« rý ªù ªlp¶l kla¶ã µlni ÎlËΠΩ¬ BÕ¶ BÉ dù hÔ cb¶ã kþ ViT¶ ª{í¶ã qu©¶. r{u ÷lÊÎ Ïæ Îuy xuÊÎ Îl©¶ ë ¶a¶ã d©¶ ¶l{¶ã dÇu dù LÊÎ ¶liÒu ÎL˶ cliÕ¶, ÎLë ¶T¶ BiTu huyÖ¶ Îlp¶l cs¶ ¶ã{êi 㫶 Îlе, ¶T¶ LÊÎ Îi¶l kla¶ vp ¬i¶l ¬Ó¶. ¸lp¶ã ÎlÊy oSc ¬ÆÎ óiÕ¶ Bæi cñ« ¶liÒu ¶ã{êi, óiÕÎ ¶ã«y hêi ¶gi cñ« ÎT¶ ¬ÆÎ ÎLS¶ã B· cg liÖu hùc hiÒ¶ Bø¶ã dËy ÎlÐÎ lái: - ÷ãpi hp «i? ¸g µlni hp ó¹¶ lNu cñ« ¾m¶ ªa¶ ¶py kla¶ã? Ïái ÎLb¶ã clç yÕu, ¶ã{êi ki« kla¶ã ÎLn hêi B{îc. ªæ ªLä¶ã ªlä cò¶ã ÎlÐÎ lái: - ®¹¶ cg µlni hp óé l¹ cò cñ« ViT¶ §¹i ¾sCi kla¶ã? ª¹i o«s Îai cl{« lÒ ãƵ ó¹¶ ó«s ãiê? ®¹¶ hp Îlñ l¹ cñ« vÞ ªæ¶ã ®i¶l ¶ps? ÷ã{êi ¬ÆÎ ÎLS¶ã óiÕÎ viÖc B· ó¹i hé, hiÒ¶ B{« ¬SÎ L« liÖu víi ÎT¶ L©u vp¶ã. ¸n l«i cè¶ã ¶lÈy Îíi µlÝ« cö« ãiN«. ªT¶ L©u vp¶ã dè¶ã ÎlÕ “cùc hÞcl Ïs« ¾m¶” clЬ ÎlM¶ã ¬éÎ B«s vps ¬ÆÎ Îl«¶l ¶iT¶ ¬ÆÎ Be¶. ªT¶ ¬ÆÎ ÎLS¶ã ¶ä, ÎLa¶ã ¶l{ ¶«¬ óC¶ ¶N, ¶l{¶ã lp¶l Bé¶ã cñ« y cò¶ã ¶l«¶l ¶lѶ h¹ hè¶ã. Y LbÎ hua¶ Bai óbÎ PlC¶ Qu«¶ ë ÎLs¶ã Ϋy Cs L«, ¶lS¬ ¶ã«y ãiN« ¶ãùc Îl«¶l ¶iT¶ ¬ÆÎ Be¶ Biɬ Îíi. V× Îá ÎlCi Bé ó« oè¶ã, BÕ¶ B©y clØ cg ¬ôc BÝcl dù hÔ ÎÕ ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶, clp¶ã Îl«¶l ¶iT¶ ¬ÆÎ Be¶ kla¶ã Be¬ Îles klÝ ãiíi. ¼äi ¶ã{êi ÎlÊy clp¶ã Ϋy kla¶ã Î׶l ÎlÕ cg vt ¶ãuy ¶ã˵, hiÒ¶ cg óny, ÎC¬ ¶ã{êi vâ ãiái va BÞcl xa¶ã Îíi cøu clp¶ã. ÷ãê B©u vâ ¶ãlÖ cñ« clp¶ã cò¶ã cõ klai hS¬, Ϋy ÎLCi ¶l«¶l ¶l{ ãig ãië ¬iն㠓cǬ ¶· Îlñ” ¶S¬ hua¶ cæ Ϋy ÎT¶ L©u vp¶ã. §å¶ã Îlêi, Ϋy µlni cñ« clp¶ã duçi ÎlM¶ã l«i ¶ãg¶ Ϋy ÎLá vp ãiN« B©¬ ÎlM¶ã vps l«i ¬SÎ cñ« ÎT¶ ¬ÆÎ ÎLS¶ã. Ï«i ÎCc Bé¶ã cñ« clp¶ã Îuy µlCÎ Bé¶ã o«u, ¶l{¶ã h¹i Îíi ÎL{íc. ªT¶ L©u vp¶ã vp ÎT¶ ¬ÆÎ ÎLS¶ã BÒu lsn¶ã oî, µlni hèi h¹i Îlñ ÎlÕ ¶ã«y. ¼äi ¶ã{êi ÎlÊy clp¶ã Îl«¶l ¶iT¶ clØ ¬éÎ ¬iÕ¶ã vâ B· cluyɶ Îõ Îlñ L« ca¶ã ¶ã«y. Ai ¶Êy BÒu dõ¶ã ó{íc, kle¶ ¶ãîi ÎlǬ. Ï«i ÎT¶ ki« ÎlÊy kla¶ã ÎlÉ xa¶ã L« ¶æi óT¶ ¶ãspi, óiÕÎ ¬×¶l ë ÎLs¶ã l«¶ã læ, Î׶l ÎlÕ ¶ãuy ¶ã˵ va cè¶ã, ¶T¶ võ« hui ¬éÎ ó{íc, cn l«i ¶lÊÎ hs¹Î ÎiÕ¶ hT¶. ªl«¶l ¶iT¶ ¬ÆÎ Be¶ clØ dè¶ã os¶ã cl{ë¶ã, În xa¶ã lNu BôÎ, L« vps ÎLs¶ã Bm¶ B«s vp os¶ã óbÎ. ¸lp¶ã Îʶ ca¶ã ¶liÒu lm¶ Îlñ ÎlÕ. Ï«i ÎT¶ ki« ¬Êy hǶ BÞ¶l ÎiÕ¶ Îíi ¶ã{ì¶ã cö«, ¶l{¶ã h¹i BÒu óÞ clp¶ã ¶ä då¶ hui ÎLë h¹i. ªT¶ ¬ÆÎ ÎLS¶ã ¶g¶ã LuéÎ Îl«y Bæi hua¶ hua¶ óbÎ µlCµ. ¸Æµ óbÎ cñ« y B©¬ ¶ã«¶ã, Biɬ däc. ¼iն㠶ps cò¶ã ¶l»¬ ¶lN¶ã yÕu luyÖÎ cñ« clp¶ã Îl«¶l ¶iT¶ ¬p Îʶ ca¶ã. ¸ß¶ klCcl L©u vp¶ã Îl× Cµ dô¶ã B«s µlCµ cñ« Vâ ªlS¶ã ¼a¶ ¾m¶ ª©y. §ø¶ã Îles hïi ÎLu¶ã ó׶l Îʶ, B«s ¶ps cñ« y cò¶ã ¶l»¬ l¹ Îlæ BÞcl ¬p ÎLn¬. ªlÊy Î׶l ÎlÕ cñ« Îl«¶l ¶iT¶ ¶ä ¶ãuy cʵ, ¬äi ¶ã{êi BÞ¶l xa¶ã h¹i ãini cøu. ÷l{¶ã «i ¶Êy ÎlÊy r{u ÷lÊÎ Ïæ cg vt ÎLʶ Îܶl h¹ Îl{ê¶ã, ¶T¶ cò¶ã yT¶ ÎLÝ ¶ãåi xuï¶ã xe¬ lä ÎiÕµ Îôc ÎL«¶l BÊu. ¼äi ¶ã{êi ¶ãlÜ ÎlǬ: “¶ã{êi cè¶ã Bi víi lä ¬p kla¶ã hs ¶ã¹i Îl× ÎÊÎ ¶liT¶ lä µlni ¶l{ ÎlÕ ¶ps ¬íi ó׶l Îܶl ¶l{ ÎlÕ B{îc. ª« l·y ¶ãåi xe¬ kÕÎ qun L« o«s.” ®« ¶ã{êi ÎiÕ¶ hT¶, hèi xuï¶ã, Îu¶ã lsp¶l ÎLs¶ã BiÖ¶. ªlÊy hbc B«¶ã l¨¶ã lCi cliÕ¶ BÊu, klCcl L©u vp¶ã óç¶ã kTu ÎiÕ¶ã víi ãiä¶ã ói BCÎ, Bm¶ B«s cñ« y ÎuéΠΫy ó«y vps ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 8. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -27- BC¬ Ba¶ã ¶ã{êi. ¸l©u A¶ Quïc ¶lny hT¶ óSÎ hÊy cliÕc Bm¶ B«s Êy. ÷ã«y hbc Bg ¶ã{êi Îl«¶l ¶iT¶ ¬ÆÎ Be¶ ÎiÕ¶ hT¶ ¬éÎ ó{íc, ãim cl©¶ ÎLCi BC ÎT¶ L©u vp¶ã ¶ã· xuï¶ã. ªLs¶ã hbc cl©¶ ÎLCi cñ« clp¶ã cl{« Îl©u vÒ, cl©¶ µlni h¹i Îlõ« ÎlÕ BC hua¶ ÎT¶ ¬ÆÎ ÎLS¶ã. ªT¶ ¶py vâ ¶ãlÖ klC lm¶, ¶T¶ y kl߬ h{¶ã, ÎlgÎ óô¶ã h¹i ÎLC¶l ¬iÕ¶ã BC Bg vp Bå¶ã Îlêi os¶ã óbÎ cñ« y µln¶ Biɬ h¹i ãiN« ¶ãùc cñ« BÞcl. ÷l{¶ã Ϋy µlni cñ« Îl«¶l ¶iT¶ ¬ÆÎ Be¶ ¶l«¶l ¶l{ clíµ ¶lsC¶ã, BéÎ ¶liT¶ ¶S¬ hÊy ¶ãä¶ óbÎ óT¶ ÎLCi cñ« ÎT¶ ¬ÆÎ ÎLS¶ã. Råi vƶ ¬¹¶l ¬éÎ cCi, clp¶ã B· c{íµ B{îc c©y óbÎ oSÎ cñ« kt BÞcl. rbc Êy, c©y óbÎ óT¶ µlni cñ« ÎT¶ ¬ÆÎ ÎLS¶ã B· Biɬ Îíi, ¶l{¶ã ¶l«¶l ¶l{ cSÎ, clp¶ã Îl«¶l ¶iT¶ hiÒ¶ dè¶ã c©y óbÎ võ« ãiùÎ B{îc ã¹Î ¶ã«¶ã hua¶. Ï«i óbÎ v« cl¹¬ ¶l«u “ke¶ã” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, óËÎ Bs¬ Bg¬ hö« hT¶. ªT¶ ¬ÆÎ ÎLS¶ã óç¶ã cn¬ ÎlÊy læ klÈu Ϋy B«u Bí¶ h¹ hè¶ã, vp c©y óbÎ cò¶ã Lêi klái Ϋy. ¸lp¶ã Îl«¶l ¶iT¶ ¬ÆÎ Be¶ c{êi klsCi ÎLC, Ϋy µlni Îb¬ hua¶ ¶ãùc kt BÞcl vp ¶lSc óæ¶ã hT¶, Ϋy ÎLCi cñ« clp¶ã kÐs hua¶ quʶ cñ« ÎT¶ ¬ÆÎ ÎLS¶ã L«. §«¶ã kli ¬äi ¶ã{êi BÒu ¶ã¹c ¶liT¶, Îl«¶l ¶iT¶ ¬Æc Be¶ võ« c{êi võ« ¶gi: - §©y, xi¶ quÝ vÞ h¹i ãǶ clø¶ã kiÕ¶ xe¬ y cg µlni hp ªlCi ãiC¬ kla¶ã? rbc ¶py ¬äi ¶ã{êi ¬íi liÉu ιi o«s ¶ã{êi Îl«¶l ¶iT¶ ¬ÆÎ Be¶ h¹i cg cö clØ h¹ hè¶ã ¶l{ ÎlÕ. Ai ¶Êy cè¶ã ¶l׶ ÎlM¶ã vps ¶ã{êi ÎT¶ ¬ÆÎ ÎLS¶ã. Qun ÎlËÎ y B· óÞ ls¹¶ ÎÊÎ. ¼äi ¶ã{êi BÒu c{êi å vp xb¬ Ba¶ã h¹i xe¬. ªlÊy clp¶ã Îl«¶l ¶iT¶ ¬ÆÎ Be¶ ãini quyÕÎ LÊÎ ¶l«¶l clg¶ã clø¶ã Îá vâ ¶ãlÖ clp¶ã LÊÎ c«s c{ê¶ã, «i ¶Êy BÒu kݶl µlôc. rbc Êy ó©y ãiê B· cg ¶ã{êi BÕ¶ BÌ BÇu l«i ÎT¶ ãi«¶ ÎiÕµ xuï¶ã. ªæ ªLä¶ã ªlä quCÎ lái: - ªps ªlCi ãiC¬ µlCi l«i ¶ã{êi BÕ¶ B©y hp¬ ã×? ¸g ó«s ¶liTu Bå¶ã Bn¶ã? Vp ÎLp ÎLé¶ vps B©y ó»¶ã cCcl ¶ps? Ï«i ÎT¶ ¶ä hp¬ Îli¶l kla¶ã ÎLn hêi. ªLä¶ã ªlä B{« ¬SÎ L« liÖu, r« ªl«¬ ª{í¶ã ãim Bm¶ B«s hT¶, clØ ÎLs¶ã ¶lCy ¬SÎ B· l¹ hua¶ Îlñ cʵ cñ« l«i ÎT¶ ãi«¶ µli vp BÆÎ hT¶ ÎLT¶ óp¶ Îlê. ªLä¶ã ªlä clSµ Ϋy vCi clps r{u ÷i¶l Ïæ vp ¶gi L»¶ã: - ÷Õu ó« vÞ kla¶ã héÎ ¬ÆÎ ¶¹ cñ« óä¶ ãi«¶ ÎÆc ki« ãibµ cls Îl× lä« hí¶ BÕ¶ ¶mi clb¶ã Îai cò¶ã kla¶ã l«y. r{u ÷lÊÎ Ïæ véi BCµ hêi: - ViÖc ¶py clØ hp ¬éÎ où ¶ãÓu ¶liT¶. ¸lb¶ã Îai ãƵ óä¶ clb¶ã ë däc B{ê¶ã. ªlÊy clb¶ã ¶g cg ¶liÒu Biɬ kln ¶ãli ¶T¶ clb¶ã Îai BÉ ý Îles dâi. §T¬ la¬ qu«, Îles clb¶ã vps ¬éÎ klCcl o¹¶, clb¶ã Îai ¬íi klC¬ µlC B{îc Îu¶ã ÎÝcl cñ« clb¶ã. ªLä¶ã ªlä ¶gi víi l«i ¶ã{êi Îèy Î߶ã cñ« ÷lÊÎ Ïæ L»¶ã: - Ï«i vÞ quÝ d«¶l hp ã×? ÷ã{êi ¬ÆÎ ¬òi Îuʶ Îb Îù x{¶ã lä §iÒ¶ vp ¶ã{êi Îl«¶l ¶iT¶ ¬ÆÎ Be¶ hp lä ªlai. ¸l©u A¶ Quïc Îíi ãǶ ¶S¬ Ϋy Îl«¶l ¶iT¶ ¬ÆÎ Be¶ Îá Î׶l Îl©¶ ÎliÖ¶ vp kle¶ ¶ãîi hua¶ ¬iÖ¶ã. ÷lÊÎ Ïæ, ªLä¶ã ªlä vp ¬Êy vÞ Îlñ h·¶l dSÎ ¶l«u vps ¶lp ÎLs¶ã Bp¬ Îls¹i óÝ ¬ËÎ. ÷lÊÎ Ïæ µlCÎ óiÉu L»¶ã: - rý ªù ªlp¶l Î{í¶ã qu©¶ ¬s¶ã B{îc hiT¶ ¬i¶l víi quÝ vÞ BÉ BC¶l Bæ ¶lp ¼i¶l. ¸Cc óé l¹ cñ« ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶ ÎLè ÎLõ cl{« dC¬ quyÕÎ BÞ¶l. ¾«u cè¶ã ªLä¶ã ªlä ¶gi: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 9. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -28- - Ïp¶l Bé¶ã cñ« clb¶ã Ϋ B· óÞ ªps ªlCi ãiC¬ óiÕÎ Låi. ÷Õu kla¶ã hiT¶ ¬i¶l víi rý Î{í¶ã qu©¶ BÒ cö B¹i où Îl× hp¬ o«s ¬p ÎLn Îlè cls ViT¶ ÷ãuyT¶ osCi vp ãiÕÎ vu« ¾è¶ã ¸lݶl B{îc. rì ªps ªlCi GiC¬ µlCi qu©¶ Bi klSµ ¶mi Bg¶ ãiÕÎ clb¶ã Ϋ Îl× o«s? ¼äi ¶ã{êi ¶ãlÜ h¹i cò¶ã µlni, ¶T¶ cuéc hiT¶ ¬i¶l víi rý ªù ªlp¶l B{îc ãini quyÕÎ xs¶ã ¶ã«y. ®T¶ ÎLs¶ã ¬äi ¶ã{êi Îl{m¶ã h{î¶ã hiT¶ ¬i¶l B¹i kÕ. ÷ãspi BiÖ¶ ¸l©u A¶ Quïc vp §n læ «¶l lè¶ã ÷ãôy Ϲs kÐs Îl«¶l ¶iT¶ ¬ÆÎ Be¶ ªlai ¾m¶ L« ¬éÎ ¶mi Îܶl ¬Þcl ÎLß cluyÖ¶. ¸l©u A¶ Quïc ¶gi: - ªlai B¹i c«, la¬ ¶«y clb¶ã Ϋ Îuy ¬íi ãƵ ¶l«u hǶ BÇu ¶l{¶ã ¶lÊÎ kiÕ¶ vÞ cñ« B¹i c« Bõ¶ã csi clb¶ã Ϋ ¶l{ ¶ã{êi ¶ãspi. ªlai ªlu ¾m¶ ÎLn hêi: - Ï«i vÞ B¹i c« ÎL{íc k«i BC¶l qu©¶ ªl«¶l óns vÖ d©¶ clb¶ã, BÖ x{« ¶«y kl©¬ µlôc hS¬. ÏiÖ¶ ¶«y BÖ h¹i B{îc l©¶ l¹¶l ãƵ quý ó¹¶ «¶l lè¶ã ÎLT¶ ¾m¶ ªa¶ ¶py, BÖ LÊÎ hÊy hp¬ ou¶ã o{í¶ã. ÷ãôy Ϲs ¶gi: - ªai ¶gi c©u ¶py lmi B{ê¶ã BéÎ xi¶ B¹i c« Îlø hçi cls. ¸lM¶ã l«y B¹i c« läc vÞ d«¶l o{ ¶ps? ªlai ªlu ¾m¶, l«i ¬SÎ óç¶ã Bá ¶ãÇu, ÎLn hêi: - Gi« o{ hp ÷lÊÎ ªl¹¶l rai ªL{m¶ã ®¹cl §Õ qu« Bêi B· Îõ h©u ¶¨¬ Låi! ¸l©u A¶ Quïc vp ÷ãôy Ϲs B{« ¬SÎ hT¶ ¶l׶ ¶l«u ÎLs¶ã h߶ã Îá vt lspi ¶ãli. ¾s¶ã ÷ãôy Ϲs Îݶl Î׶l ÎlM¶ã ÎlS¶, kla¶ã ¶lÞ¶ B{îc, ¶gi hiÒ¶: - ÷lÊÎ ªl«¶l rai ªL{m¶ã r·s ÎiÒ¶ óïi, clb¶ã Îai ¶ã{ì¶ã ¬é B· h©u, ¶l{¶ã cg ¬éÎ c©u ¶py xi¶ ªlai B¹i c« clí kliɶ ÎLCcl, vâ ¶ãlÖ cñ« ªL{m¶ã h·s ÎiÒ¶ óïi Îuy c«s c{ê¶ã ÎlËÎ ¶l{¶ã l׶l ¶l{ c߶ kЬ ªlai B¹i c« x«. ªlai ªlu ¾m¶ hM¶ã hƶã kla¶ã ¶gi ¶ö« hêi. ªlÊy vËy, ¸l©u A¶ Quïc h¹i ¶gi: - ªLß ãiái lm¶ ÎlÇy, Bg cò¶ã hp hH Îl{ê¶ã. ÷l{¶ã võ« Låi, Îai ÎlÊy Îl©¶ µlCµ vp Îlñ µlCµ cñ« ªlai B¹i c« ÎLs¶ã hbc ÎLiÖÎ l¹ l«i ÎT¶ ãi«¶ ÎÕ Îl× l׶l ¶l{ B¹i c« c߶ B{îc où cl©¶ ÎLuyÒ¶ klCc. ªlai ªlu ¾m¶ ¶ãlÜ ¶ãîi ãi©y µlbÎ ¬íi ÎLn hêi: - Ï«i vÞ hp ó¹¶ que¶, Îai kla¶ã dC¬ dÊu diÕ¬. ¾«u kli o{ µlô Îai ι ÎlÕ, ÎLs¶ã ¬éÎ ÎL{ê¶ã lîµ ¶ãÓu ¶liT¶, Îai ¬«y ¬S¶ ãƵ ¬éÎ vÞ c«s ¶l©¶ ¶ãspi Bêi Îl{m¶ã l¹i Îai ¬p B· clØ óns cls Îai clbÎ ÝÎ vâ ¶ãlÖ. ÷l{¶ã a¶ã Ϋ óSÎ Îai ÎlÒ kla¶ã B{îc ¶gi ÎT¶ Î{æi cñ« a¶ã cls Îai óiÕÎ. V× hH Bg, xi¶ l«i vÞ B¹i c« h{î¶ã Îlø cls. ªlÊy clp¶ã Îlp¶l ÎlËÎ ¶l{ vËy, oë dÜ clb¶ã Îai ¬uï¶ lái ªlai B¹i c« hp v× cg ¬éÎ viÖc ¬uï¶ lái. - Ï«i vÞ cg viÖc ã×, ¶Õu ÎiÉu BÖ cg ÎlÉ hp¬ B{îc, ÎiÉu BÖ xi¶ ãibµ ¶ã«y. ¸è¶ã hp ¶ã{êi ¶lp víi ¶l«u cn, l«i vÞ lp ÎÊÎ µlni klCcl klø« ¶l{ vËy. ¸l©u A¶ Quïc ¶gi: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 10. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -29- - Xi¶ B¹i c« l·y clê ¬éÎ ÎÝ BÉ Îai Bi kiÕ¬ ÎlT¬ l«i ¶ã{êi ó¹¶ ¶N« BÕ¶ B©y ÎLß cluyÖ¶. ªlai ªlu ¾m¶ ÎlÊy ÎlCi Bé cñ« ¸l©u A¶ Quïc LÊÎ Îl˶ ÎLä¶ã, ¶l{¶ã kla¶ã óiÕÎ BÞ¶l ¶lê vn ¬×¶l vps viÖc ã×. ¸l©u A¶ Quïc vp ÷ãôy Ϲs cls ãäi lä ø¶ã vp lä r« BÕ¶. ÷ã{êi lä ø¶ã lái: - ¸g viÖc ã× ÎlÕ? ¸l©u A¶ Quïc ÎLn hêi: - ÷ã{êi ki« vâ ¶ãlÖ ãiái hS¬. A¶l e¬ clb¶ã Ϋ B©y kla¶ã «i BÞcl ¶æi lS¶. ÷ãle lS¶ ¶gi cluyÖ¶, Îai ¶l˶ ÎlÊy lS¶ hp ¶ã{êi clC¶l ÎLùc vp lps µlg¶ã hS¬. ÷ãôy Ϲs ¶gi: - ÷l{¶ã lái BÕ¶ o{ µlô lS¶ Îl× lS¶ dÊu diÕ¬ kla¶ã clÞu ¶gi. Råi y kÉ h¹i c©u cluyÖ¶ ¶gi víi ªlu ¾m¶ cls lä ø¶ã vp lä r« ¶ãle. ÷ã{êi lä ø¶ã ÎT¶ ªß¶ã, hp ¬{u oÜ d{íi ª{í¶ã cñ« ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶. Vô v©y Îlp¶l ÷i¶l ViT¶ ¶¨¬ ¶ä, y cò¶ã cg LÊÎ ¶liÒu ca¶ã h«s ÎLs¶ã Bg. ÷ã{êi lä r« ÎT¶ §¹i ¸«¶, hp ¬éÎ µlCs Îlñ ÎLø d«¶l. ªLs¶ã ÎL˶ BC¶l ë ÷i¶l ViT¶, y cl©¬ ¶ãßi Îluïc lå¶ã y B¹i óCc óS¶ clÕÎ va oï qu©¶ ªl«¶l. ÷lê ca¶ã Bg, y ¬íi B{îc Îl¨¶ã hT¶ cløc ªl«¬ ª{í¶ã. ¾«u kli ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶ óÞ xö Îö s«¶, óé l¹ lS¶ În¶ ¬Cc, «i ¶Êy ÎLë vÒ quT l{m¶ã hp¬ Lué¶ã. ø¶ã ªß¶ã ¶gi: - ¸lb¶ã Ϋ cø ¶gi ÎlËÎ, yTu cÇu lS¶ ãibµ xe¬ lS¶ ÎLn hêi L« o«s. ¸l©u A¶ Quïc ¶gi: - ªai ÎliÕÎ Î{ë¶ã viÖc ¶py ¶T¶ lái qu« ý kiÕ¶ cñ« ªæ Î{í¶ã ca¶ã B·. ø¶ã ªß¶ã BCµ: - Plni BÊy. ÷gi Bs¹¶ y qu«y vps ãi«¶ ÎLs¶ã, ÎlÊy ªLä¶ã ªlä vp ªlÊÎ Ïæ B«¶ã cluyÖ¶ ÎLß Î{m¶ã BSc. ÷l{¶ã y cò¶ã ¬êi ªLä¶ã ªlä L« óT¶ ¶ãspi óp¶ ó¹c ¬Êy c©u. ªLä¶ã ªlä ¶gi: - ø¶ã o{ ãi«, viÖc ¶py qu«¶ lÖ BÕ¶ Bêi oï¶ã cñ« ÎiÉu clñ ¶l©¶. ªL{íc lÕÎ, o{ ãi« µlni lái xe¬ ¶ã{êi lä ªlai cg ó»¶ã h߶ã l«y kla¶ã B·. ø¶ã ªß¶ã ãËÎ BÇu ¶ãle hêi, Låi cè¶ã ¸l©u A¶ Quïc, ÷ãôy Ϲs, r« §¹i ¸«¶ ó« ¶ã{êi BÕ¶ ãƵ ªlai ªlu ¾m¶, ø¶ã ªß¶ã ¶gi: - ¸lb¶ã Îai cg ¬éÎ viÖc, clØ cg ªlai B¹i c« ¬íi ãibµ B{îc Îlai. ¸ls ¶T¶... ªlai ªlu ¾m¶ ÎlÊy ø¶ã ªß¶ã ¬uï¶ ¶gi h¹i ¶ãõ¶ã, vt ¬ÆÎ o{î¶ã oè¶ã. ¸lp¶ã oïÎ LuéÎ lái hua¶: - §Ö hp ¶ã{êi Îla hç. ¸Cc vÞ BÞ¶l clØ óns BiÒu ã×, xi¶ cø ¶gi. ÷Õu viÖc ã× cg ÎlÉ hp¬ B{îc, quyÕÎ kla¶ã clïi Îõ. ø¶ã ªß¶ã ¶gi ÎiÕµ: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 11. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -30- - ªlai luy¶l on¶ã klsCi ¶l{ vËy clb¶ã Îai xi¶ ¶gi ÎlËÎ BÉ luy¶l Lâ. ViT¶ §¹i ¾sCi clb¶ã Îai óÞ l·¬ l¹i, c߶ h¹i ¬éÎ ¶ã{êi cs¶ ÎL«i. rbc óÊy ãiê cËu Ϋ ¬íi hT¶ óny. ¸lb¶ã Îai cï ãS¶ã ¬·i ¬íi cøu B{îc cËu Ϋ ÎlsCÎ ¶¹¶. ªL{íc o«u B· Cc cliÕ¶ víi óä¶ ¸È¬ Y vÖ 3 hǶ. A¶l e¬ clb¶ã Îai cg 2 ¶ã{êi Îö ¶¹¶. ÷«y ¬íi óns Îsp¶ B{îc ¬éÎ clbÎ cïÎ ¶lôc Bg cls ViT¶ §¹i ¾sCi clb¶ã Îai. VÞ ÎiÉu clñ clb¶ã Îai hp ªlõ« ¸lÝ. Vp óï¶ «¶l e¬ clb¶ã Îai Bn¬ ¶liÖ¬ d¹y cËu Ϋ cn v¨¶ hÓ¶ vâ. ¸Ëy Êy Îla¶ã ¬i¶l hS¬ clØ óns qu« vpi hǶ hp liÉu ¶ã«y. ¼Êy ¶¨¬ ¶«y ón¶ hܶl cñ« clb¶ã Îai B· ÎLuyÒ¶ lÕÎ cn cls cËu Ϋ Låi. ¸Ëu Êy Îuæi l·y c߶ ¶lá, Îuy cg ¬éÎ vpi ¬a¶ vâ vÓ¶ cl{« hܶl léi lÕÎ, ¶l{¶ã ¶Õu c߶ Îles läc clb¶ã Îai ¶N«, ÎlÕ ¶ps cËy Êy cò¶ã ÎiÕ¶ óé LÊÎ ¶l«¶l. Vp oH cg ¬éÎ Î{m¶ã h«i LÊÎ hí¶. ªlai ªlu ¾m¶ B· liÉu ý ¶ãlÜ hêi ¶gi cñ« ø¶ã ªß¶ã hiÒ¶ ÎLn hêi: - ¸Cc vÞ Îݶl cls cËu Êy Îles Îai läc vâ µlni kla¶ã? ¸l©u A¶ Quïc ÎLn hêi: - Võ« Låi clb¶ã Îai ÎlÊy B¹i luy¶l L« Ϋy BC¶l ó¹i l«i ÎT¶ ãi«¶ ÎÆc. ¸lb¶ã Îai ca¶ã ¶l˶ vâ ¶ãlÖ cñ« B¹i luy¶l ãiái lm¶ clb¶ã Îai ¶liÒu. ÷Õu ªlai B¹i c« clÞu Îl©u ¶l˶ cËu Êy hp¬ Bå BÖ, d¹y dç Îlp¶l Îpi. Kla¶ã LiT¶ã ã× «¶l e¬ clb¶ã Îai, cn hi¶l lå¶ cñ« ViT¶ §¹i ¾sCi clb¶ã Îai ¶mi cöu ÎuyÒ¶ cò¶ã cC¬ m¶ B¹i c« va cè¶ã. ÷gi Bs¹¶ óï¶ ¶ã{êi cè¶ã clSµ Ϋy vCi h¹y. ªlai ªlu ¾m¶ véi BCµ hÔ Låi ¶ãÓ¬ ¶ãlÜ ãi©y µlbÎ ¬íi ÎLn hêi: - §{îc cCc vÞ csi ÎLä¶ã ¶l{ vËy, Îai B©u dC¬ Îõ clïi. ÷l{¶ã liÖ¶ ãiê Îai B«¶ã µlôc vô ÎLs¶ã qu©¶ Béi rý Î{í¶ã qu©¶, ¶«y B©y ¬«i Bg, kla¶ã ¬éÎ hbc ¶ps B{îc ë ¬éÎ clç. Vp cliÕ¶ BÊu víi qu«¶ qu©¶ hua¶ hua¶, cl{« óiÕÎ oï¶ã clÕÎ hbc ¶ps. ÷Õu ViT¶ ca¶ã Îö cg Îles Îai ë ÎLs¶ã lp¶ã ¶ãò, ¬éÎ hp Îai e kla¶ã cg Îl× ãiê d¹y cËu Êy l«i hp ¶ãuy liɬ va cè¶ã. ®ï¶ «¶l e¬ ø¶ã ªß¶ã ¶ãÓ¬ ¶ãlÜ hêi ¶gi cñ« ªlu ¾m¶ cò¶ã µlni. Ai ¶Êy BÒu ÎlÊÎ vä¶ã, ªlu ¾m¶ óç¶ã ¶gi hí¶: - ¸g ¬éÎ ¶ã{êi vâ ¶ãlÖ ãiái ãʵ Îai ÎL¨¬ hǶ. ÷Õu a¶ã Ϋ ó»¶ã h߶ã Îl©u ¶l˶ Îl× ÎlËÎ ¬«y ¬S¶ cls ca¶ã Îö hS¬. ÷gi Bs¹¶, clp¶ã clîÎ ¶ãlÜ L« BiÒu ã× hSc BÇu hȬ óȬ ¶gi ÎlǬ: - Kla¶ã xs¶ã, kla¶ã xs¶ã. r{u ÷lÊÎ Ïæ B· BiÒu B׶l xs¶ã ca¶ã viÖc hiT¶ ¬i¶l víi ªæ ªLä¶ã ªlä. ÷ãpy la¬ o«u, ¬äi ¶ã{êi ÎuyT¶ ÎlÖ ÎL{íc óp¶ Îlê ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶. ªlÒ quyÕÎ cè¶ã ¶l«u o«¶l Îö, kla¶ã «i B{îc µlô h߶㠫i. ¾«u Bg, ªæ ªLä¶ã ªlä Îlu xÕµ cls ªLiÒu ªa¶, ®p¶ã ¸ö vp ÏÇu Kl«¶ã, ó« ¶ã{êi hT¶ B{ê¶ã vÒ ¶lp. Kli cli« Ϋy, clp¶ã ¶gi víi ªLiÒu ªa¶ vp ®p¶ã ¸ö L»¶ã: - ¸lb¶ã Ϋ ãƵ ¶l«u B©y, cò¶ã ds oï µl˶ xuai ¶T¶ l¹¶l ¶ãé ¶py. ªÊÎ cn ¶lN¶ã où ã× xny L« ÎLT¶ ¾m¶ ªa¶ ¶py xi¶ l«i vÞ Bõ¶ã ÎiÕÎ hé L« ¶ãspi ¶ö« c©u. ÷Õu kla¶ã ¶ãle hêi Îai, lËu qun L« o«s, Îai kla¶ã dC¬ ¶gi ÎL{íc. ÏÇu ªLiÒu ªa¶ vp D{m¶ã ®p¶ã ¸ö d¹ d¹ hua¶ ¬iÖ¶ã. ªLä¶ã ªlä Îƶã cls ¬çi ¶ã{êi 50 h¹¶ã hp¬ ÎiÕ¶ hé µlÝ, vp c߶ µlCi l«i ¶ã{êi Bp¶ e¬ ÎiÔ¶ óä¶ ªLiÒu ªa¶ ó« ¶ã{êi xuï¶ã ¶bi. ªLni qu« ó«s cuéc liɬ ¶ãuy, ªLiÒu ªa¶ vp ®p¶ã ¸ö BÒu clC¶ ¶n¶ ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 12. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -31- cùc Bé. ¼éÎ ¶ã{êi Bg¶ã cö« ë ¶lp Bäc oCcl, o«u ÎLë ¶T¶ ¬éÎ ¶lp v¨¶ ÎT¶ Îuæi vÒ cuïi Bêi ¶lp ¼i¶l. ¸ß¶ ¬éÎ ¶ã{êi ÎlÊy ÎLT¶ ãi«¶ã lå cg óiÕÎ ó«s ¶liTu ¶ã{êi Îpi ãiái xÐÎ L« “¶ãä¶ ¶bi ¶py B· c«s h¹i c߶ ¶bi klCc c«s lm¶, ¶ãspi v߬ ÎLêi ¶py h¹i c߶ vò ÎLô klCc”, ¶T¶ clp¶ã Bg¶ã cö« côc ÎiTu h¹i, xs«y o«¶ã ¶ãlÒ ¶a¶ã, ouïÎ Bêi kla¶ã ¶lSc ¶lë BÕ¶ cluyÖ¶ vâ. ¾«u clp¶ã óÞ qu©¶ ªl«¶l ãiÕÎ clÕÎ. ªl{m¶ã ÎluyÕÎ cuéc riT¶ ¬i¶l xs¶ã, r{u ÷lÊÎ Ïæ cè¶ã ¶ã{êi lä §iÒ¶ l¹ om¶ ÎLë vÒ Bm¶ vÞ ÎLs¶ã Béi rý ªù ªlp¶l. ¸Cc óé l¹ ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶ cg ¬éÎ oï ¶ã{êi Îl«¬ ãi« ¶ãlÜ« qu©¶ rý ªù ªlp¶l, c߶ ¬éÎ oïi Îl× vÒ ¶ãuyT¶ quC¶ oö« os¹¶ cuéc klëi ¶ãlÜ«. ªæ ªLä¶ã ªlä, ¸l©u A¶ Quïc, ÷ãôy Ϲs vp ø¶ã ªß¶ã, Îl× ë h¹i ¶bi BÉ óp¶ ÎC¶ vÒ viÖc xuÊÎ o{ o«u ¶py cñ« ViT¶ ªlõ« ¸lÝ. §{îc Îi¶ ªlai ªlu ¾m¶ ¶l˶ hêi d¹y cls ¬×¶l Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã, ªlõ« ¸lÝ ¬õ¶ã BÕ¶ ¶çi ouïÎ BT¬ la¬ Bg kla¶ã ¶ãñ B{îc. ¾C¶ã la¬ o«u, v× «i ¶Êy BÒu ó˶ viÖc ¶T¶ kla¶ã cg Îl× ãiê ¶lSc ¶lë Îíi viÖc d¹y vâ. ¸liÒu, ¬äi ¶ã{êi hò h{îÎ xuï¶ã ¶bi. ªL{íc kli L« vÒ, lä BÒu vps Îõ óiÖÎ ÎiÉu clñ ¶l©¶, ¶l{ vËy h¹i ó˶ Lé¶ ÎlT¬ ¶ö« ¶ãpy. ªïi la¬ Êy, ªæ ªLä¶ã ªlä vps ÎLs¶ã ÎlSµ ¬éÎ Bai ¶Õ¶ Bá, BÆÎ cliÕc ãlÕ óp¶l ë ãiN« ¬êi ªlai ªlu ¾m¶ ¶ãåi hT¶ ÎLT¶ ãlÕ Bg BÉ ViT¶ ªlõ« ¸lÝ hp¬ hÔ óCi o{, ªlai ªlu ¾m¶ ¶gi: - ªlËÎ qun ¬íi ÎLa¶ã ÎlÊy clb e¬ lä ViT¶, Îai B· cn¬ Î׶l hiÒ¶. ÷«y clb Êy ÎlÝcl läc vâ Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã, Îai xi¶ vui h߶ã ë h¹i B©y vpi ¶ãpy BÉ ÎLuyÒ¶ Îlô cls clb Êy. ÷l{¶ã hiÖu ÎLs¶ã ¬Êy ¶ãpy ÎLêi, cg ÎlÉ läc Îlp¶l Îpi kla¶ã? Vp Îlp¶l Îpi Låi cg ÎlÉ oö dô¶ã B{îc kla¶ã? ÷lN¶ã BiÒu Bg cǶ µlni xe¬ où läc Î˵ víi ¶l«u Îlai, clí Îai kla¶ã dC¬ ¶l˶ ÎlÇy ÎLß B©u! ø¶ã ªß¶ã ¶gi: - QuÝ lå B¹i c« d¹y cls ¶¨¬ ó« ¬iÕ¶ã, ¬éÎ vpi liÖµ ouïÎ Bêi cò¶ã hp o{ µlô Låi. Ïp ÎÊÎ B¹i c« µlni kliT¬ Îï¶ ¶l{ ÎlÕ? ªlai ªlu ¾m¶ ¶lÊÎ BÞ¶l kla¶ã ¶l˶. ¼äi ¶ã{êi kla¶ã o«s c{ì¶ã е ¶æi, Bp¶l µlni Îlai, kla¶ã ¶gi Îíi ¶N«. ¼äi ¶ã{êi cò¶ã óiÕÎ huËÎ hÖ cñ« vâ h©¬. ªlai ªlu ¾m¶ ¶ãåi ÎLT¶ ãlÕ ¶ãliT¬ ¶ãlÞ lái: - ªlõ« ¸lÝ, ÎlÕ Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã µlCµ ¶py ds ¬éÎ vÞ c«s ¶l©¶ ÎiÒ¶ óïi ÎLuyÒ¶ cls. ªai Îuy cl{« h·¶l léi lÕÎ où Îi¶l vi luyÒ¶ ns cñ« ¶g, ¶l{¶ã ë clï¶ ãi«¶ã lå, víi kt BÞcl l¹¶ã ó׶l Îl{ê¶ã Îl× cò¶ã d{ oøc BÉ Bïi µlg. rbc a¶ã Ϋ ÎLuyÒ¶ Îlô cls Îai ÎlÕ ¸l{ë¶ã µlCµ ¶py cg óSÎ Îai ÎlÒ Béc L»¶ã: ¾«u kli läc Îlp¶l Îpi ¬a¶ vâ ¶py, quyÕÎ kla¶ã B{îc ãiÕÎ l¹i ¶ã{êi va Îéi, BÌ ¶Ð¶ kt h{m¶ã d©¶. ªlõ« ¸lÝ hp ¶ã{êi LÊÎ Îla¶ã ¬i¶l, ¶ãle ªlu ¾m¶ ¶gi ¶l{ vËy véi quú ¶ã«y xuï¶ã vp ¶gi L»¶ã: - §Ö Îö ViT¶ ªlõ« ¸lÝ, o«u kli läc xs¶ã Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã PlCµ, quyÕÎ kla¶ã BÌ ¶Ð¶ h{m¶ã ÎliÖ¶, ãiÕÎ l¹i kt va Îéi. ®»¶ã kla¶ã, ó»¶ã kla¶ã... V× kla¶ã óiÕÎ µlni ¶gi ¶l{ ÎlÕ ¶ps, ¶T¶ ªlõ« ¸lÝ ¶gi ÎiÕµ: - ®»¶ã kla¶ã oH óÞ o{ µlô BC¶l clÕÎ. ªlu ¾m¶ c{êi ¶gi: - ªïÎ hS¬! ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 13. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -32- ®ç¶ã ÎlsC¶ã ¬éÎ cCi, ¶ã{êi B· óiÕ¶ ¬ÊÎ. ªlõ« ¸lÝ véi qu«y ¬×¶l h¹i, ÎlÊy ªlu ¾m¶ B· ë B»¶ã o«u, vp vç v«i y võ« c{êi võ« ¶gi: - ¸lb óSÎ hÊy Îai ¶lÐ. ÷lê B{îc d«¶l o{ ¸l©u A¶ Quïc vp ÷ãôy Ϲs clØ óns, ¶T¶ vâ ¶ãlÖ cñ« ªlõ« ¸lÝ cg clbÎ c¨¶ ón¶. Y BéÎ ¶liT¶ l¹ Îʶ xuï¶ã, Ϋy ÎLCi BC¶l dø ¬éÎ ¬iÕ¶ã, Ϋy µlni qup¶ã vÒ µlÝ« o«u, ¶l{¶ã y kla¶ã qu«y ¬×¶l h¹i, clØ cǶ ¶ãle lmi ãig BÉ µl©¶ óiÖÎ Îl©¶ l׶l Bïi µl{m¶ã, Låi ¶lS¬ Bèi ªlu ¾m¶ ¶S¬ hÊy. ªlu ¾m¶ ¬õ¶ã ÎlǬ: - ®iÕÎ oö dô¶ã ¬iն㠶py kÉ cò¶ã klC hS¬ BÊy! Võ« ¶gi døÎ hêi, Ϋy clp¶ã klH vç vps v«i ªlõ« ¸lÝ, Låi ÎlsSÎ ¬éÎ cCi, clp¶ã h¹i óiÕ¶ ¬ÊÎ. Cµ dô¶ã Îles où clØ dÓ¶ cñ« ÷ãôy Ϲs, ªlõ« ¸lÝ BÞ¶l ÎlǶ ¶l׶, lmi d«¶ã l«i Ϋy L«, ¶lê vËy cò¶ã yɬ lé B{îc cCc clç liɬ yÕu cñ« Îsp¶ Îl©¶. Y ÎlÊy Îl©¶ µlCµ cñ« ªlu ¾m¶ ¶l«¶l ¶lѶ h¹ hè¶ã, óSÎ ÎlÕ ¶ps cò¶ã kla¶ã ¶æi. Y kla¶ã cl¹y v߶ã qu«¶l ¶l{ óÞÎ ¬SÎ óSÎ dT ¶N«. Y hèi Îõ¶ã ó{íc ¬éÎ, hui vÒ µlÝ« cl©¶ Î{ê¶ã. Råi ¶lny ¬éÎ cCi, Bø¶ã oCÎ h{¶ã vps Î{ê¶ã, y võ« c{êi võ« ¶gi: - ªlai Îlbc Îlbc, clCu B· ÎLa¶ã ÎlÊy Îlbc Îlbc Låi! rbc Êy ªlu ¾m¶ kla¶ã ÎlÉ v߶ã L« o«u h{¶ã y B{îc, hiÒ¶ ¶ãõ¶ã ó{íc, cn c{êi ¶gi: - Giái hS¬! Giái hS¬! ¸lCu kla¶ã ¶lN¶ã kla¶ ¶ãs«¶ ¬p c¨¶ ón¶ vâ ¶ãlÖ cò¶ã klC. ªlÕ Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã ¶py läc ÎlÕ ¶ps cò¶ã B¹Î. ªlÕ Låi, óSÎ BÇu Îõ¶ã ¬iÕ¶ã Îõ¶ã liÖµ ¬éÎ, clp¶ã d¹y ªlõ« ¸lÝ cls lÕÎ ÎlÕ vâ Bg. ªlÕ “Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã” ¶py cg ÎÊÎ cn 108 ¬iÕ¶ã, ¬çi ¬iÕ¶ã h¹i cg 3 B{ê¶ã óiÕ¶ lg« “kú clݶl Î{m¶ã oi¶l Î{m¶ã klSc” cé¶ã ÎÊÎ cn hp 324 B{ê¶ã, ViT¶ ªlõ« ¸lÝ BÒu ¶lí lÕÎ cn. ªlai ªlu ¾m¶ h¹i d¹y ÎlT¬ 3 hǶ ¶N«. ªlõ« ¸lÝ B· läc Îluéc lsp¶ Îsp¶ ÎlÕ vâ Bg. ªlu ¾m¶ võ« d¹y võ« ãin¶ã, Be¬ ¬çi ¬iն㠬çi óiÕ¶ lg« ¶l{ ÎlÕ ¶ps BÉ ÎLuyÒ¶ Îlô cls ªlõ« ¸lÝ ¬éÎ cCcl LÊÎ ÎØ ¬Ø. ªlõ« ¸lÝ cg c¨¶ ón¶ o½¶, h¹i ÎlT¬ Îla¶ã ¬i¶l cg Îlõ«, ¶T¶ cn ¶lN¶ã clç Îi¶l vi ¶løÎ, y cò¶ã h·¶l léi lÕÎ, clØ v× cl{« Î˵ B{îc Îlp¶l Îlôc cls hS¬, ¶T¶ cl{« cg ÎlÉ oö dô¶ã B{îc ¶ã«y Îlai. ¼éÎ ¶ã{êi cp¶ã d¹y cp¶ã ÎlÊy lø¶ã Îlb, ¬éÎ ¶ã{êi LÊÎ cl¨¬ clØ läc lái, ¶T¶ cn l«i Î˵ huyÖ¶ cls Îíi BT¬ kluy«. ¾C¶ã la¬ o«u, ªlai ªlu ¾m¶ L« ¶ãspi óCcl óé, ÎLa¶ã ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ ¬éÎ ¬×¶l ë ó·i BÊÎ ls«¶ã Î˵ huyÖ¶ vâ ¶ãlÖ. Y Be¬ 108 ¬iն㠓Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã” lg« Bi óiÕ¶ h¹i ¬p c߶ quC¶ xuyÕ¶ cn ÎC¬ yÕu quyÕÎ Îi¶l vi. ªlÊy vËy, ªlai ªlu ¾m¶ óç¶ã ¶lny vps ¶l»¬ ãiN« h{¶ã BC ¬éÎ cCi. ªlõ« ¸lÝ ¶ãle ÎlÊy o«u h{¶ã cg ÎiÕ¶ã ãig, véi ¶Ð ¬×¶l qupi Ϋy ¶S¬ hua¶ cl©¶ cñ« kt BÞcl. §Õ¶ kli ¶l˶ kü L«, y ¬íi óiÕÎ ¶ã{êi Îʶ ca¶ã ¬×¶l hp ªlai ªlu ¾m¶, y hiÒ¶ LbΠΫy h¹i vp h« hí¶: - K׫, ªlai Îlbc Îlbc! ªlai ªlu ¾m¶ võ« c{êi võ« ¶gi: - §õ¶ã ¶ãõ¶ã Ϋy, cø ÎiÕµ Îôc BC¶l Bi. ÷gi Bs¹¶, clp¶ã óæ hua¶ vps ¬ÆÎ ªlõ« ¸lÝ. Y kla¶ã ÎLC¶l ¬p h¹i ÎlT¬ ¬éÎ ó{íc Bʬ hua¶ ¬éÎ quyÒ¶ vps l¹ ¬¹¶ã ªlai ªlu ¾m¶. ¼iÕ¶ã vâ ¶py hp ¬iÕ¶ã Îlø 89 cñ« ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 14. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -33- ÎlÕ vâ “Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã” ãäi hp “ªl©¬ ÷l˵ Ïæ ÏuyÖΔ, ªlai ªlu ¾m¶ Îʬ ÎSc kle¶ ¶ãîi: - §b¶ã hS¬, BC¶l ¶l{ ÎlÕ B{îc hS¬. ¸lp¶ã ¬iֶ㠶gi, Ϋy vÓ¶ kla¶ã ¶ãõ¶ã ÎiÕµ Îôc Îʶ ca¶ã ªlõ« ¸lÝ. ¸g ¬iն㠶ps ªlõ« ¸lÝ o«i hǬ, clp¶ã h¹i clØ óns ¶ã«y, l«i ¶ã{êi, kt Bi ¶ã{êi h¹i, Be¬ 324 B{ê¶ã óiÕ¶ lg« kla¶ã cè¶ã, cp¶ã v˶ dô¶ã cp¶ã ÎlÊy kú h¹. ªlõ« ¸lÝ c߶ ou¶ã o{í¶ã lm¶ ¶lÆÎ B{îc cñ« óCu. ªËµ cls Îíi kli ªlõ« ¸lÝ ¬å lai ¶lÔ ¶l¹i, ªlai ªlu ¾m¶ ¬íi cls µlе ¶ãõ¶ã Ϋy. ªLs¶ã kli ¶ãlØ ¶ãmi, clp¶ã ãin¶ã ãini ¶lN¶ã ¬iÕ¶ã lgc liɬ cls ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ. Gin¶ã ãini xs¶ã, l«i ¶ã{êi h¹i Bø¶ã dËy ÎiÕµ Îôc huyÖ¶ Î˵. ªõ oC¶ã oí¬ cls BÕ¶ kluy«, ¶ãspi l«i óN« ¨¶ L«, ªlõ« ¸lÝ kla¶ã clÞu óá µlÝ ¬éÎ ãiê µlbÎ ¶ps cn. ruyÖ¶ Î˵ ÎLs¶ã óny ¶ãpy hiÒ¶, oC¶ã ¶ãpy Îlø ÎC¬, ªlai ªlu ¾m¶ h¹i ¶gi: - ªÊÎ cn vâ ¶ãlÖ cñ« Îai B· ÎLuyÒ¶ cls clb lÕÎ Låi. ¸ß¶ où Îlp¶l ca¶ã l«y kla¶ã, µlni xe¬ o«u ¶py clb cg clÞu klg huyÖ¶ Î˵ hua¶ kla¶ã B·... Kli ãi«s BÊu víi BÞcl, dè Cµ dô¶ã ÎlÕ vâ ¶ps cò¶ã vËy, Ϋ clØ cg ÎlÉ Îi¶ cËy vps Îpi ¶ãlÖ óny µlǶ ¬{êi Îlai, c߶ ó« µlǶ ki« cËy ¶lê vps ÎLÝ kla¶ ¬íi B{îc, clí ¶lS¬ ¬SÎ ¶lS¬ ¬òi BC¶l óõ« Îl× klg h߶ã ÎlS¶ã hS¬. ViT¶ ªlõ« ¸lÝ xi¶ v©¶ã hêi... ªlu ¾m¶ h¹i ¶gi ÎiÕµ: - ÷ãpy ¬«i Îai µlni ÎLë vÒ víi rý ª{í¶ã qu©¶. ¾«u ¶py clb µlni cl¨¬ clØ Î˵ huyÖ¶ hÊy. ªlõ« ¸lÝ ¬å cai cl« ¬Ñ Îõ Îluë ¶lá. ªlai ªlu ¾m¶ Îuy ë víi ªlõ« ¸lÝ cg ¬{êi ¶ãpy, ¶l{¶ã clp¶ã B· d¹y cls y ÎÊÎ cn óÝ quyÒ¶ cñ« ÎlÕ vâ “Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã”. ÷l{ vËy Bñ ÎlÊy clp¶ã Îl{m¶ã ¬Õ¶ ªlõ« ¸lÝ kla¶ã cǬ ¶æi cn¬ xbc, ¬Õu ¬Cs klgc ¬uï¶ óËÎ L« ÎiÕ¶ã. ªlai ªlu ¾m¶ oï¶ã ÎLs¶ã lp¶ã ¶ãò h©u ¶¨¬, Îuy ãiÕÎ ¶ã{êi kla¶ã lÒ clíµ ¬SÎ ¶l{¶ã ÎlÊy Î׶l quyÕ¶ huyÕ¶ cl©¶ ÎlËÎ clñ« ªlõ« ¸lÝ, clp¶ã cò¶ã µlni cn¬ Bé¶ã. ªlai vuïÎ ve vç vÒ ªlõ« ¸lÝ ãi©y hCÎ Låi ¶gi: - ÷ã{êi Îla¶ã ¬i¶l ¶l{ clb ÎLs¶ã vâ h©¬ ¶py ÝÎ cg hS¬. ¸lØ ÎiÕc L»¶ã clb¶ã Ϋ kla¶ã cg dÞµ Bsp¶ Îô h©u ¶ãpy. - ªlai Îlbc Îlbc, clCu xi¶ Îlbc Îlbc BÕ¶ ÎL¹i rý ª{í¶ã qu©¶ cò¶ã B{îc clí o«s? - ¸lb cs¶ ¶lá Îuæi, BÕ¶ clç Êy ë o«s B{îc! Võ« ¶gi Îíi BÊy, óç¶ã ¶ãle ÎiÕ¶ã kTu cñ« ¶g kla¶ã ãiï¶ã cäµ ¬p cò¶ã clM¶ã ãiï¶ã opi h«¶ã! - ÷g hp óCs BÊy!... ¸lp¶ã B«¶ã ¶gi, oùc ¶ãlÜ L« BiÒu ã×, Låi h¹i ¶gi ÎiÕµ: - ¸lb¶ã Ϋ L« ¶ãspi óSÎ oï¶ã cs¶ ®Cs Êy Bi. ªai cǶ dè¶ã hs¹i Îlb ¶py... ªÝ¶l Îß ¬ß xbi ãiôc, ªlõ« ¸lÝ véi c{íµ hêi: - ¸lb ¬uï¶ dè¶ã ¶g BÉ hp¬ ã×? ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 15. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -34- ªlai ªlu ¾m¶ clØ c{êi ¬p kla¶ã ¶gi, ªlõ« ¸lÝ Bi Îles L«, ÎlÊy clp¶ã kla¶ã cǬ klÝ ãiíi ó̶ lái: - ªlai Îlbc Îlbc BÞ¶l dè¶ã klÝ ãiíi ã× óSÎ cs¶ óCs Êy ÎlÕ? ÷ãê B©u ªlu ¾m¶ kla¶ã L« ÎlM¶ã ¶ãspi cö« h¹i ó{íc vps ãi«¶ ÎLs¶ã, clç ë cñ« ªæ ªLä¶ã ªlä, Låi hT¶ ÎiÕ¶ã ãäi: - ¸l©u B¹i c«, ÷ãôy B¹i c«, l«i vÞ cg ë ÎLs¶ã Bg kla¶ã? ÷lê cCc vÞ ãibµ lé ¬éΠΫy, L« ¶ãspi ki« då¶ lé cs¶ óCs vps ÎLs¶ã ¶py. ªai B«¶ã cǶ dè¶ã Îíi ¶g. ÷ãôy Ϲs hp Ϋy ÎliÖ¶ ¶ãlÖ ãiÕÎ læ, ÎlÊy ªlu ¾m¶ ¶lê ¬×¶l ¬éÎ viÖc Bb¶ã oë ÎlÝcl, ¶l{ ã·i Bb¶ã clç ¶ãø« hiÒ¶ ÎLn hêi: - §{îc, BÉ Îai då¶ cls! ÷gi Bs¹¶, clp¶ã cǬ hua¶ cliÕc Bi¶l ó« vÓ¶ o¨¶ læ, xa¶ã L« ¶ãspi cö«. ªlu ¾m¶ véi ãäi: - ÷ãôy B¹i c«! Xi¶ B¹i c« Bõ¶ã Bn Îl{m¶ã ¶g ¶lÐ! ÷ãôy Ϲs ë B»¶ã x« BCµ vä¶ã h¹i, v©¶ã hêi. ªiÕµ Îles Bg ÎiÕ¶ã lß lÐÎ cñ« clp¶ã v«¶ã Bé¶ã ÎLT¶ Bضl ¶bi. ªlu ¾m¶, A¶ Quïc vp r« §¹i ¸«¶ l«i ¶ã{êi cò¶ã ¶lny Îles L« ¶ãspi cö«. ªlõ« ¸lÝ cǬ Bsn¶ Îl{m¶ã BÞ¶l Îles L«, ªæ ªLä¶ã ªlä véi ãäi h¹i: - ªlõ« ¸lÝ, clCu Bõ¶ã L« ¶N«. ¸lb¶ã Ϋ ë h¹i ÎLs¶ã ¶py ¬p xe¬. ®ÊÎ BSc dÜ ªlõ« ¸lÝ µlni ¶ãõ¶ã ó{íc, Låi cè¶ã ªLä¶ã ªlä vp ø¶ã ªß¶ã ó« ¶ã{êi Bø¶ã Îù« cö« oæ, ¶l׶ L« µlÝ« ¶ãspi xe¬. ªlÊy ó« ¶ã{êi Ϋ cǬ óg Buïc, cli« ¶l«u Bø¶ã §a¶ã, ª©y, ®Sc ó« ¶ã·. ÷ãôy Ϲs Ϋy cǬ Bi¶l ó«, cliÕ¶ BÊu víi ¬éÎ cs¶ óCs ÎlËÎ hí¶ ë óT¶ o{ê¶ ¶bi. ¸lp¶ã clØ dè¶ã Bi¶l ó« cn¶ kla¶ã cls cs¶ óCs vå Îíi, clí kla¶ã Bn Îl{m¶ã ¶g. ®Cs ÎlÊy C¶l oC¶ã hö« lsn¶ã oî, ¬uï¶ cl¹y, ¶l{¶ã óÞ ªlu ¾m¶, A¶ Quïc vp §¹i ¸«¶ ó« ¶ã{êi cl˶ h¹i. ¸s¶ óCs cò¶ã Îi¶l kla¶ hS¬, ÎlÊy ªlu ¾m¶ Ϋy kla¶ã, hiÒ¶ ãps ¬éÎ ÎiÕ¶ã ÎlËÎ hí¶, ¶lny Îíi BÞ¶l vå. ªlu ¾m¶ ¶Ð ¬×¶l ÎLC¶l klái Bai cl©¶ BÇy ¬g¶ã oSc óж cñ« cs¶ Îlb, Låi Ϋy µlni cø¶ã ¶l{ oSÎ, ιΠhua¶ ¬éÎ cCi vps ÎLC¶ c«s óCs. ¸s¶ Îlb ¶ã· hé¶ ¬éÎ v߶ã, qu«y ¬×¶l cl¹y vÒ µlÝ« ÷«¬. ªlÊy cö« µl߶㠵lÝ« ¶py ¬ë Lé¶ã, cs¶ óCs Îi¶l kla¶ hS¬, ¶g ¶lÊÎ BÞ¶l kla¶ã clÞu cl¹y vps. ÷g BÞ¶l qu«y o«¶ã µlÝ« klCc, ¶l{¶ã cCc ¶ã{êi B· ˵ h¹i. ªLs¶ã hbc ¶g B«¶ã ¶ãm ¶ãCc ¶l׶ ¶ã{îc, ¶l׶ xuai, Îl× ªlu ¾m¶ B· ¶lny Îíi BC ¬¹¶l vps ¬a¶ã ¶g ¬éÎ cCi. ¸s¶ Îlb óÞ B«u, Lb hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã, cl¹y ÎlM¶ã vps ÎLs¶ã ¶lp. rbc Êy ø¶ã ªß¶ã B· Bg¶ã kݶ cCc cö« ¶ãâ h¹i, clØ BÉ ¬éÎ cC¶l óT¶ µlÝ« ª©y. ªlÊy cCc ¶ã{êi cǬ Buïc Bi Îíi, cs¶ óCs võ« ãǬ ãõ võ« Bi ÎlM¶ã vps µlÝ« ÎLs¶ã cö« ¶ãâ Bg. §¹i ¸«¶ Îles o«u, Låi Bg¶ã ¶ïÎ cC¶l cö« Êy h¹i. ªlÕ hp cs¶ óCs óÞ ¶lïÎ ë ÎLs¶ã BiÖ¶. ¼äi ¶ã{êi ÎlÊy óSÎ B{îc cs¶ óCs Låi, «i ¶Êy vt ¬ÆÎ l©¶ ls«¶, ¶l׶ ÎlM¶ã vps µlÝ« ªlu ¾m¶ ¶l{ ¬uï¶ lái clp¶ã BÞ¶l óSÎ cs¶ óCs Êy hp¬ ã×. ªlu ¾m¶ ¬Ø¬ c{êi ¶gi: - ªlõ« ¸lÝ, clb vps BC¶l cs¶ óCs Êy Bi! ¸lp¶ã võ« døÎ hêi, ¬äi ¶ã{êi BÒu ãiËÎ ¬×¶l oî l·i, ªLä¶ã ªlä ¶gi: - ªai e clCu ¸lÝ BC¶l kla¶ã ¶æi cs¶ Îlb Êy B©u. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 16. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -35- ªlu ¾m¶ véi ÎLn hêi: - Kla¶ã o«s, B· cg Îai ë c¹¶l ÎLa¶ã ¶s¬; cs¶ óCs Êy kla¶ã hp¬ ã× ¶æi clb Êy B{îc. ªlõ« ¸lÝ ¶l«¶l ¶lÈu: - ¸lCu xi¶ vps ¶ã«y! ª«y cǬ Bsn¶ Îl{m¶ã, y BÈy cö« BÞ¶l ó{íc vps, ªlu ¾m¶ véi cn¶ h¹i: - Ï·y kls«¶, clb BÉ c©y Îl{m¶ã xuï¶ã, vps BC¶l ó»¶ã Ϋy kla¶ã! ªlõ« ¸lÝ ¶ãȶ ¶ã{êi ÎLs¶ã ãi©y µlbÎ ¶l{¶ã y liÉu ¶ã«y ý BÞ¶l cñ« ªlu ¾m¶ hp ¬uï¶ y dè¶ã “Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã” ¬íi läc B{îc BÉ Bïi µlg víi cs¶ óCs ki«. ªuy vËy, y vÓ¶ LôÎ LÌ cl{« dC¬ vps. ªlu ¾m¶ h¹i Îlbc ãiôc: - ¸lCu oî µlni kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ¶ãǶ ¶ã¹i ¶N«, BÈy ¬¹¶l cC¶l cö«, u¶ã du¶ã ÎiÕ¶ ÎlM¶ã vps. ¸lØ ¶ãle ÎlÊy ¬éÎ Îiն㠓ãǬ” ÎlËÎ hí¶, Låi ¬éÎ óg¶ã Be¶ ¶lny Îíi vå vps BÇu ªlõ« ¸lÝ. ¸lp¶ã ¶Ð ¬×¶l ÎLC¶l o«¶ã ¬éÎ óT¶, Låi Îlu˶ Ϋy ιΠ¬éÎ cCi vps ¬«¶ã Ϋi cs¶ óCs. ªuy óÞ BC¶l ÎLb¶ã, ¶l{¶ã Ϋy clp¶ã óÐ ¶lá yÕu íÎ, ¶T¶ cs¶ óCs kla¶ã ÎlÊy B«u Bí¶ clbÎ ¶ps, ¶g qu«y BÇu h¹i ãim cl©¶ cps ªlõ« ¸lÝ, clp¶ã ¶lny Îíi µlÝ« o«u cs¶ Îlb, l«i Ϋy ¶S¬ hÊy Buai kÐs. rbc Êy ªlu ¾m¶ B· Bø¶ã c¹¶l Bg BÉ óns vÖ, v× oî cs¶ óCs µlCÎ cCu ¶æi klè¶ã, ªlõ« ¸lÝ oH kla¶ã clÕ ¶ãù ¶æi. Y Îuy ÝÎ Îuæi ¶l{¶ã ÎlÕ vâ Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã y B· óiÕÎ oö dô¶ã ÎluǶ Îlôc, ¶T¶ Îuy cs¶ óCs vå ó« hǶ, cps ó« hǶ, LïÎ cuéc vÓ¶ kla¶ã Bô¶ã cl¹¬ ¶æi v¹Î Cs cñ« clp¶ã. ªLCi h¹i, ¶g c߶ óÞ clp¶ã BC¶l cls ¬éÎ cCi ÎC¶ vps ÎiÕµ hua¶ ¬éÎ cCi B·. ªæ ªLä¶ã ªlä, ¸l©u A¶ Quïc, ÷ãôy Ϲs, ó« ¶ã{êi ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ Î«y kla¶ã BÊu víi óCs, ¬Æc dè B· cg ªlu ¾m¶ Bø¶ã c¹¶l óns vÖ, ¶l{¶ã vÓ¶ c߶ hs ¶ã¹i Îl«y cls y. ªLs¶ã kli _???_ A¶ Quïc vp ÷ãôy Ϲs BÒu cǬ o½¶ C¬ klÝ BÉ BÒ µl߶ã hbc ¶ãuy cʵ ãiÕÎ óCs cøu ¶ã{êi. D{íi C¶l oC¶ã cñ« ¬Êy óg Buïc ÎlSµ clu¶ã qu«¶l, ªlõ« ¸lÝ ¶lny ¶lgÎ ¶Ð ÎLC¶l ¶l«¶l ¶lѶ va cè¶ã. rbc BÇu cËu Ϋ kla¶ã dC¬ Îíi ãǶ cs¶ óCs. ÷l{¶ã o«u BÕ¶ kli oö dô¶ã ¬íi ÎlÊy “¸l{ë¶ã µlCµ Plôc Ïæ” ns diÖu va cè¶ã. ¸p¶ã BC¶l, cp¶ã ÎlÊy µlʶ klëi Îi¶l ÎlǶ. V× óp¶ Ϋy quC ¶lá vp oøc hùc c߶ yÕu íÎ ÎlÊy BC¶l vps cs¶ Îlb kla¶ã ¨¶ Îlu« ã×, cËu hiÒ¶ xs«y L« cCcl hai kÐs. ¼çi hǶ hai hp ¬çi hǶ cËu vÆÎ B{îc ¬éÎ ¶S¬ ha¶ã cñ« cs¶ óCs. ¸s¶ Îlb óÞ B«u, Lï¶ã hT¶ Ǭ Ü. Vp ¶g cò¶ã óSÎ BÇu oî Bai óp¶ Ϋy óÐ ¶lá cñ« ªlõ« ¸lÝ. ÷g võ« ¶le L¨¶ã, võ« hui BÉ ÎLï¶ ÎLC¶l kÞµ. ¸lØ ÎLs¶ã clïc hCÎ, lÇu klSµ c¨¶ BiÖ¶ BÇy ha¶ã óCs ó«y Îø Îu¶ã. ¸s¶ óCs óÞ vÆÎ ÎLôi ha¶ã, ÎLa¶ã ÎlËÎ kú h¹, ¬äi ¶ã{êi Bø¶ã xe¬ BÒu c{êi å cn hT¶. ªlÊy BC¶l ¬·i vÓ¶ cl{« µlôc ¶æi cs¶ óCs, ªlõ« ¸lÝ BéÎ ¶liT¶ Bæi o«¶ã ¬iն㠓®å ÎCÎ BT ¬i” (®å ÎCÎ hi¬ di¬ Bai ¬SÎ). ¸Ëu cbi Îlʵ xuï¶ã, xa¶ã ÎlM¶ã ÎL{íc ¬ÆÎ cs¶ óCs. ¸s¶ Îlb ¶ãm ¶ãCc, Låi ¶lny hT¶ vå ªlõ« ¸lÝ. ªlÊy cËu Ϋ B· ë d{íi óô¶ã cs¶ Îlb ¶ä, ÷ãôy Ϲs oî quC, µli ¶ã«y os¶ã ÎiTu. ¸s¶ óCs Îi¶l kla¶ hS¬, ãim cl©¶ µlni ã¹Î os¶ã ÎiTu. rbc Êy kla¶ã ÎlÊy l׶l óg¶ã ªlõ« ¸lÝ B©u cn. ¼äi ¶ã{êi ¶l׶ kü Îl× cËu B«¶ã ¶bµ d{íi óô¶ã óCs, l«i cl©¶ quƵ hÊy óô¶ã ¶g, c߶ BÇu Îl× Bî c»¬ cs¶ Îlb hT¶, kliÕ¶ ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 17. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -36- cs¶ vËÎ ¬uï¶ cS¶ kla¶ã B{îc, ¬uï¶ cps kla¶ã Îíi. ÷g cø ¶lny Bi ¶lny h¹i, Låi h¹i h¨¶ hé¶ d{íi BÊÎ ¬Êy v߶㠬p ªlõ« ¸lÝ vÓ¶ a¬ clÆÎ kla¶ã óua¶ã. ¼éÎ ¶ã{êi, ¬éÎ Îlb cø cǬ cù ¶l«u ¬·i. ÷l{¶ã ªlõ« ¸lÝ Îù óiÕÎ oøc ¬×¶l, ¶Õu cø kÐs dpi ¶l{ ÎlÕ ¬·i, cËu oH óÞ Buïi oøc. ÏÔ óua¶ã Ϋy L« hp cËu óÞ cs¶ óCs vå ¶ã«y, cp¶ã ¶ãlÜ cp¶ã oî, cËu véi ãäi: - ªlai Îlbc Îlbc ãibµ clCu víi! ªlu ¾m¶ ÎLn hêi: - ¸lb hÊy Bai ¬SÎ cñ« ¶g ÎL{íc Bi. ÷ãle hêi clØ óns, ªlõ« ¸lÝ v{m¶ Ϋy µlni L« ¬gc ¬SÎ ÎLCi cñ« cs¶ óCs. ¸s¶ vËÎ B«u quC hå¶ã hé¶ ¶lny ¶lgÎ dN déi. ªlu ¾m¶ ÎiÕ¶ hT¶ ¬éÎ ó{íc. ¸lØ ¶ãle “óïµ óïµ” l«i ÎiÕ¶ã, clp¶ã B· dè¶ã ÎlÕ hiT¶ lsp¶ l«i Ϋy BC¶l ÎLb¶ã BÇu cs¶ óCs. ¸s¶ Îlb hSc h{ BÇu ¬Êy cCi, Låi ¶»¬ ¶ãö« ÎT¶l lT¶l L« BÊÎ lÕÎ Îlë. ¸lp¶ã hiÒ¶ ½¬ ªlõ« ¸lÝ hT¶, cn c{êi ¶gi: - Giái hS¬! Giái hS¬! ÷gi Bs¹¶, ªlu ¾m¶ qu«y h¹i ¶l׶ ¬äi ¶ã{êi. ¸lp¶ã ÎlÊy óä¶ ªæ ªLä¶ã ªlä, «i ¶Êy BÒu ki¶l l·i BÕ¶ ¶çi ¬å lai ÎsCÎ L« {íÎ Cs. ¸lp¶ã ¬ë cö« BiÖ¶, Låi BC vps ¬a¶ã cs¶ óCs ¬éÎ cCi, võ« c{êi võ« ¶gi: - ªl« cls ¬i! ¸liÕc BC Êy ¬¹¶l BÕ¶ ¶çi cs¶ Îlb óÞ óS¶ ÎlM¶ã L« klái cö«. ®ç¶ã óT¶ ¶ãspi cg Îiն㠶ã{êi oî l·i Lb hT¶. ¼äi ¶ã{êi Î{ë¶ã cs¶ óCs cl{« clÕÎ L« Îíi ¶ãspi h¹i vå ¶ã{êi hiÒ¶ Bæ xa L« xe¬. Ai ¶Êy BÒu ÎlÊÎ ki¶l v× ÎlÊy xu¶ã qu«¶l ¶bi BÇy ¶lN¶ã C¶l hö« Buïc oC¶ã Îá« ¬éÎ vè¶ã, Îlp¶l Lõ¶ã B«s Îl{m¶ã hʵ hsC¶ã µln¶ cliÕu óëi ¶lN¶ã C¶l oC¶ã cñ« cCc ¶ãä¶ Buïc Êy. ªl× L« qu©¶ ¼i¶l B· è¶ è¶ kÐs Îíi v©y BC¶l ¶bi r·s ¤. ¸ò¶ã ¬«y cCc Bn¶ã viT¶ ¶lg¬ “¾m¶ ªa¶” B· ãini ÎC¶ Îõ låi ÎL{«. ªæ ªLä¶ã ªlä xÐÎ Î׶l l׶l ÎlÊy klg h߶ã ÎÈu ÎlsCÎ klái Ϋy kt BÞcl. ÷l{¶ã cg ¶ã{êi ¶ã¹c ¶liT¶, Îù lái: Plni cl¨¶ã ¶lN¶ã Bp¶ e¬ c«¶l ãCc d{íi ¶bi BÒu B· óÞ qu©¶ ¼i¶l oCÎ l¹i lÕÎ cl¨¶ã? ÷T¶ qu©¶ BÞcl ¬íi hT¶ Îíi Bضl ¶bi, ¬p ÎuyÖÎ ¶liT¶ kla¶ã ¶ãle ÎlÊy ¬éÎ ÎiÕ¶ã óCs Bé¶ã ¶ps! ÷lN¶ã ¶ã{êi c߶ h¹i ÎLT¶ ¶bi BÒu hp ¶lN¶ã ¶ã{êi Îõ¶ã BC¶l ÎL¨¬ ÎL˶ cn. ªuy ÎLs¶ã h߶ã lä lmi e ¶ã¹i, ¶l{¶ã kla¶ã ¬éÎ ¶ã{êi ¶ps Îá vH ¶«s ¶b¶ã cn. ªLä¶ã ªlä hp ¶ã{êi cg BÞ« vÞ c«s lm¶ cn ¶T¶ clp¶ã µlni hÞ¶l clØ luy: - r« Î{í¶ã qu©¶ dÓ¶ ÎÊÎ cn Bp¶ e¬ µlô ÎLCcl ¶Êu óÕµ, quÐÎ dä¶ vp c«¶l ãCc ¬iÕu L« BÇu ¶bi µlÝ« §a¶ã µlg¶ã lá« Låi lß lÐÎ hp¬ ¶ãli ói¶l. r« §¹i ¸«¶ v©¶ã hêi Bi hua¶. ªLä¶ã ªlä ¶gi ÎiÕµ: - ¸l©u Î{í¶ã qu©¶, ÷ãôy Î{í¶ã qu©¶, l«i vÞ Îíi ÎL{íc ¶bi, ¬çi ¶ã{êi óS¶ 10 µlCÎ ÎT¶ cls qu©¶ BÞcl klái ÎiÕ¶ BÕ¶ ãǶ. ®S¶ xs¶ã ÎLë h¹i B©y Îøc Îl×! ¸lê ¸l©u, ÷ãôy l«i ¶ã{êi Bi Låi, clp¶ã h¹i ¶gi ÎiÕµ: - ªlai B¹i c«! §Ö ¶lê B¹i c« ãibµ cls ¬éÎ viÖc LÊÎ qu«¶ ÎLä¶ã. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 18. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -37- ªlai ªlu ¾m¶ ÎiÕ¶ L«: - §¹i c« ¬uï¶ Îai óns vÖ ªlõ« ¸lÝ µlni kla¶ã? - V©¶ã. ÷gi Bs¹¶, ªLä¶ã ªlä vp ø¶ã ªß¶ã BÒu quú xuï¶ã vCi ªlu ¾m¶. ¸lp¶ã ãiùÎ ¬×¶l véi BCµ ¶l{ ÎlÕ! rbc Êy ÎiÕ¶ã lß Les, ÎiÕ¶ã ÎLï¶ã, ÎiÕ¶ã Îl«¶l h« ¶æi dËy, µlCÎ Îõ ÎLT¶ ¶bi xuï¶ã. ¼äi ¶ã{êi BsC¶ clSc ¶lN¶ã ÎiÕ¶ã Bg, ds r« §¹i ¸«¶ µlCÎ Bé¶ã, ¬ôc BÝcl hp¬ cls qu©¶ BÞcl óïi Lïi. ªLä¶ã ªlä clØ vps ªlõ« ¸lÝ véi ¶gi víi ªlu ¾m¶ L»¶ã: - ViT¶ B¹i osCi clb¶ã Îai clØ cg ¬éÎ ¶ã{êi cs¶ ¶py Îlai. ®©y ãiê ÎL¨¬ où ¶lê B¹i c« lé Îï¶ã ÎiÉu clñ xuï¶ã ¶bi ãibµ. ªlu ¾m¶ ÎLn hêi: - ªai xi¶ Î˶ Ω¬ óns vÖ clb ªlõ« ¸lÝ! ®Êy ãiê ¸l©u A¶ Quïc vp ÷ãôy Ϲs óS¶ ÎT¶ xs¶ã, ÎLë vÒ. ªLä¶ã ªlä h¹i L« hÖ¶l: - ªai vp ¸l©u Î{í¶ã qu©¶ cè¶ã Bi ¬éÎ B{ê¶ã. Kli ãƵ r« Î{í¶ã qu©¶ ó« ¶ã{êi clb¶ã Îai oH xa¶ã xuï¶ã ¶bi óT¶ µlÝ« §a¶ã. ø¶ã ÎiT¶ oi¶l vp ÷ãôy Î{í¶ã qu©¶ xuï¶ã óT¶ µlÝ« ª©y. ®ä¶ clb¶ã Ϋ xa¶ã xuï¶ã ÎL{íc BÉ dô BÞcl Î˵ ÎLu¶ã hùc h{î¶ã vÒ µlÝ« clb¶ã Ϋ. ªlõ« dÞµ Bg, ¶lê ªlai B¹i c« lé Îï¶ã ãibµ ªlõ« ¸lÝ xuï¶ã ¶bi ë µlÝ« o«u. Råi ÎÊÎ cn oH ãƵ ¶l«u ë ÎL¹i rý Î{í¶ã qu©¶. ªLs¶ã hbc ¶ãuy cʵ ¬p ªæ ªLä¶ã ªlä vÓ¶ ó׶l Îܶl clØ luy, ¬äi ¶ã{êi BÒu µlôc clp¶ã c«¶ Bn¬. §{îc ø¶ã ªß¶ã vp ¬äi ¶ã{êi d¹y óns ¬Êy ¶¨¬, ¶løÎ BCµ cli« hy, h߶㠪lõ« ¸lÝ óèi ¶ãèi kla¶ În. ¸Ëu Ϋ hiÒ¶ quú xuï¶ã vCi ¬äi ¶ã{êi ¬Êy cCi vp Îl{« L»¶ã: - ªæ Îlbc Îlbc, ø¶ã Îlbc Îlbc, ¸l©u Îlbc Îlbc, ÷ãôy Îlbc Îlbc, clCu... clCu... ¸æ lä¶ã ÎSc ¶ãlH¶, y kla¶ã o«s ¶gi ÎiÕµ B{îc. ªæ ªLä¶ã ªlä hiÒ¶ Bì hêi: - ¸lCu Bi Îles ªlai Îlbc Îlbc, µlni ¶T¶ ¶ãs«¶ ¶ãs·¶ ¶ãle hêi. ªlõ« ¸lÝ ãËÎ BÇu xi¶ v©¶ã. rbc Bg, qu©¶ ¼i¶l oSµ BC¶l hT¶ Îíi Bضl ¶bi, ø¶ã ªß¶ã ¶gi: - ¸lb¶ã Ϋ Bi Îlai! ªlai B¹i c« clê ¬éÎ hCÎ l·y hT¶ B{ê¶ã ¶lÐ! ¼äi ¶ã{êi Ϋy cǬ klÝ ãiíi, cli« B{ê¶ã xa¶ã xuï¶ã. ªlÊy ªlu ¾m¶ Ϋy kla¶ã, ÷ãôy Ϲs hiÒ¶ ãi«s c©y Bi¶l ó« cls ªlu ¾m¶ vp ¶gi: - ªlai B¹i c« Bì hÊy. ªlu ¾m¶ ÎLn hêi: - ªai kla¶ã cǶ Îíi. ÷gi Bs¹¶, clp¶ã BÞ¶l ãi«s ÎLn. ÷l{¶ã ÷ãôy Ϲs B· Bi x« Låi. ¸lp¶ã Bp¶l µlni Ϋy ÎLCi dSÎ ªlõ« ¸lÝ, Ϋy µlni cǬ Bi¶l ó« Bi vÒ µlÝ« o«u ¶bi. ªLT¶ o{ê¶ ¶bi µlÝ« o«u cò¶ã cg LÊÎ ¶liÒu óg Buïc cliÕu Läi. Qu©¶ ¼i¶l Ba¶ã ¶l{ Bp¶ kiÕ¶ võ« lß Les võ« xa¶ã hT¶. ªlÊy ÎT¶ vp BC óS¶ ¶l{ ¬{«, ªlai ¾m¶ Bp¶l µlni hèi vps ÎLs¶ã ¼iÕu. ¸lp¶ã xuï¶ã óÕµ hÊy l«i cCi vu¶ã clns; ¬×¶l cǬ cCi Îs, c߶ cCi ¶lá B{« cls ªlõ« ¸lÝ vp óns L»¶ã: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 19. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -38- - ¸lb¶ã Ϋ hÊy cCi vu¶ã ¶py hp¬ ι¬ cCi ¬éc BÉ Bì ÎT¶ BC. ªlai, Bi Bi! Ï«i clb clCu dè¶ã kli¶l ca¶ã, ¶l»¬ xg Îïi ¬p ÎiÕ¶ ÎlM¶ã vps, ¶l{¶ã l«i ¶ã{êi óÞ qu©¶ ¼i¶l µlCÎ ãiCc Îu¶ã ÎÝcl. ¸lb¶ã lß Les, Buæi vp óS¶ Îles ¬Êy clôc ¬òi ÎT¶. ªlai ¾m¶ BÉ ªlõ« ¸lÝ cl¹y ÎL{íc, c߶ clp¶ã Bi Bs¹¶ lËu, Ϋy ÎLCi ¬b« vu¶ã clns cn¶ Bì cCc ¬òi ÎT¶ µlÝ« ÎL{íc, Ϋy µlni ¬b« Bi¶l ó« _???_ ¬òi ÎT¶ µlÝ« o«u. ¸n l«i cè¶ã Îles B{ê¶ã cl©¶ ¶bi xa¶ã xuï¶ã. ®ç¶ã cg ¬éÎ ¶lg¬ qu«¶ qu©¶ klC Ba¶ã, cl¹y Bi ¶ã¨¶ cn¶ ¶l{¶ã clØ ÎLs¶ã clïc hCÎ B· cg ¬{êi ¬Êy ÎT¶ qu©¶ óÞ Bi¶l ó« cñ« ªlai ¾m¶ B©¬ clÕÎ. ¸©y Bsn¶ Îl{m¶ã cñ« ªlõ« ¸lÝ Îuy kla¶ã ãiÕÎ ¶æi ¶ã{êi ¶l{¶ã cò¶ã cg ÎlÉ lé Îl©¶ cls cËu. ¸l¹y xuï¶ã Îíi h{¶ã clõ¶ã ¶bi, l«i ¶ã{êi BÞ¶l dõ¶ã h¹i ¶ãlØ ¶ãmi clïc hCÎ, óç¶ã cg ÎiÕ¶ã lß lÐÎ vä¶ã h¹i, Låi ÎlÊy ¬éÎ Béi qu©¶ ¼i¶l klCc ë ¶ã«¶ã la¶ã ¶bi xa¶ã Îíi. §i BÇu hp ¬éÎ viT¶ ªliT¶ Ïé, Ϋy y cǬ B¹i B«s óæ ÎlM¶ã vps BÇu ªlai ¾m¶. Gim Bi¶l ó« hT¶ Bì, ªlai ¾m¶ ÎlÊy clÜu Ϋy, óiÕÎ ÎT¶ ªliT¶ Ïé oøc hùc klC ¬¹¶l. ¸lp¶ã hiÒ¶ dè¶ã ¬iն㠓§éc rs¶ã xuÊÎ Bé¶ã” (Lå¶ã Béc L« ¶ãspi l«¶ã) B©¬ ÎlM¶ã o«¶ã. ªT¶ ªliT¶ Ïé ãim B«s ã¹Î o«¶ã ¬éÎ óT¶ vp la hT¶: - ¸Cc «¶l e¬ ÎiÕ¶! ªlai ¾m¶ kla¶ã dC¬ ÎiÕµ Îôc cliÕ¶ BÊu hiÒ¶ ãim cCi vu¶ã clns bµ vps ¬ÆÎ kt BÞcl. ªT¶ ªliT¶ Ïé véi ÎLC¶l o«¶ã óT¶ µlni, ªlai ¾m¶ cn ÎlÐÎ hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã, Bi¶l ó« cñ« clp¶ã B©¬ ÎlM¶ã vps ¬¹¶ã ¬ì kt BÞcl. ªíi kli LbÎ B{îc c©y Bi¶l ó« L«, clp¶ã qu«y h¹i, kla¶ã ÎlÊy óg¶ã ªlõ« ¸lÝ B©u cn. ¸lp¶ã ÎlÊÎ ki¶l, óá Bi Î׬. ªlÊy óT¶ ÎLCi cg ¬éÎ BC¬ Ba¶ã B«¶ã lß lÐÎ, clp¶ã lè¶ã læ µlg¶ã Îíi. Qu©¶ ¼i¶l oî l·i, µlni ã¹Î o«¶ã l«i óT¶ BÉ cls clp¶ã Bi. Kli Îíi ãǶ Îíi ¶mi, qun ¶liT¶ clp¶ã ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ B«¶ã óÞ ó«s v©y. ¸©y Bsn¶ Îl{m¶ã B· Lmi xuï¶ã BÊÎ, cËu Ϋ clØ dè¶ã l«i óp¶ Ϋy ¶lá Bì, ÎlÕ “Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã” ¬íi läc B{îc L« Bïi BÞcl víi óä¶ qu©¶ ¼i¶l. V× ¶ã{êi ¶lá oøc yÕu, ªlõ« ¸lÝ cp¶ã BC¶l cp¶ã kЬ ÎlÕ. ¾Sµ óÞ ¶ãuy liɬ BÕ¶ ¶mi, Îl× ¬«y Îl«y, ªlai ¾m¶ B· Îíi cøu ø¶ã. “¾sn¶ã osn¶ã” l«i ¬òi Bi¶l ó« BC¶l ¶ã· l«i ÎT¶ BÞcl, clp¶ã véi kÐs hua¶ ªlõ« ¸lÝ cl¹y. ®ä¶ qu©¶ hݶl lß lÐÎ Buæi Îles. ¸lp¶ã óç¶ã Bø¶ã h¹i, dè¶ã ¬iն㠓Ïåi ¬· Îl{m¶ã” B©¬ ¶ã· l«i ÎT¶ BÞcl Buæi Îíi ãǶ. ªiÕµ Îles Bg, clp¶ã ÎiÕ¶ hT¶ ¬éÎ ó{íc dè¶ã cluai cC¶ Bi¶l ó« lÊÎ Îu¶ã ¬éÎ ÎT¶ hݶl hT¶ Lmi xuï¶ã ¬á¬ BC. ªT¶ hݶl ¶ä kTu hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã Îln¬ klïc, Låi clÕÎ ¶ãÊÎ. ®ä¶ qu«¶ ói¶l ÎlÊy ªlai ¾m¶ ÎlǶ dò¶ã quC, BÒu ¶ã{¶ã ó{íc kla¶ã dC¬ Buæi Îles ¶N«. ªlai ¾m¶ cƵ ªlõ« ¸lÝ vps ¶Ccl, dë “kli¶l ca¶ã BÒ Îu¶ã ÎluËΔ (ÎluËÎ ¶lÑ ¬×¶l ¶lny ¶lgÎ) ¶lny ¶l{ ó«y, ÎiÕ¶ ÎlM¶ã vps ÎLs¶ã óg¶ã Îïi ¶l{ vps clç kla¶ã ¶ã{êi. Kla¶ã ó«s h©u B· Lêi óä¶ qu©¶ ói¶l klC x«, ªlai ¾m¶ ¬íi BÆÎ ªlõ« ¸lÝ xuï¶ã vp lái L»¶ã: - ¸lb cg óÞ Îl{m¶ã kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy lái, véi dm Ϋy h«u ¬å lai ÎLT¶ ¬ÆÎ ÎlÊy dݶl ¶lm¬ ¶lí¬, véi L« clç cg C¶l ÎL¨¶ã xe¬. ªlÊy Ϋy dݶl BÇy ¬Cu, cËu Ϋ oî quC. Qu«y h¹i ¶l׶ ¬ÆÎ ªlai ¾m¶, cËu cò¶ã ÎlÊy dݶl ¬Cu, hiÒ¶ lái: - ªlai Îlbc Îlbc, ¬Cu... ¬Cu... - Kla¶ã o«s. §g hp ¬Cu cñ« BÞcl qu©¶. ÷ã{êi clb cg clç ¶ps ÎlÊy B«u kla¶ã? - Kla¶ã ¹. - Ï«y hS¬. ¸lb¶ã Ϋ Bi Îlai! ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 20. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -39- ¸n l«i cè¶ã óß vps ÎLs¶ã óôi c©y ¬p Bi. ¼éÎ ÎiÕ¶ã Bå¶ã lå o«u, oSµ L« klái óôi Lˬ, ªlai ¾m¶ hg BÇu L« ¶ãspi xe¬. D{íi ¶bi, hö« Buïc oC¶ã cls«¶ã, ¬Êy ÎL¨¬ qu©¶ hݶl B«¶ã c«¶l ãCc ë Bg. ¸lp¶ã dØ Î«i ªlõ« ¸lÝ: - ¸lç ¶py kla¶ã xuï¶ã B{îc. Plni LbÎ hui. Ï«i ¶ã{êi qu«y ÎLë h¹i, Bi óé ¬Êy ÎL¨¬ Îl{íc, ÎLa¶ã ÎlÊy ¬éÎ cCi l«¶ã LÊÎ Lé¶ã. ªL{íc cö« l«¶ã, c©y cá u¬ Îè¬, klg h߶㠵lCÎ ãiCc, cn l«i cè¶ã clui vps ÎLs¶ã Bg ȶ ¶bµ, ªlõ« ¸lÝ ÎLt ¶ã{êi ¶s¶ d¹, B«¶ã ë clç ¶ãuy liɬ ¬p vÓ¶ ¶ã©y Îlm, kla¶ã óiÕÎ oî l·i ã× cn. V× ¬ái ¬ÖÎ quC, clØ ÎLs¶ã clïc hCÎ, ªlõ« ¸lÝ ¶ãñ h¨¶ L« BÊÎ, ªlai ¾m¶ klH ½¬ cËu hT¶, a¬ vps ÎLs¶ã h߶ã. rCÎ h©u, ÎiÕ¶ã lß Les cñ« qu©¶ ÎLT¶ ¶bi C¶l oC¶ã Îá óõ¶ã, clSc qu©¶ ¼i¶l B«¶ã µlg¶ã lá« BïÎ ¶ãai ¬iÕu. rCÎ h©u ¶N«, h¹i ¶ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã Îl©u ói¶l cñ« qu©¶ ¼i¶l, Låi B¹i Béi ¶ã{êi ¶ãù« Bi qu«. ªlai ¾m¶ kTu klæ Îl©¶, v× clç l«¶ã ¶bi clp¶ã ȶ ¶bµ ë ¶ã«y óT¶ c¹¶l cs¶ B{ê¶ã xuï¶ã ¶bi. s0s ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2