intTypePromotion=1

Bích huyết kiếm - Tập 2

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
225
lượt xem
52
download

Bích huyết kiếm - Tập 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bích huyết kiếm - tập 2', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bích huyết kiếm - Tập 2

 1. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -20- håi thø hai t¸m ph­¬ng héi anh tuÊn ÷ ãpy la¬ o«u hp ¶ãpy ªÕÎ ªLu¶ã Îlu, ¶T¶ la¬ Bg ªLiÒu ªa¶ víi ®p¶ã ¸ö Îles ¬äi ¶ã{êi hT¶ ¶bi ÎlËÎ oí¬. Kli Bi Îíi h{¶ã ¶bi Îl× võ« Bb¶ã ãiê ¶ãä B· cg ¬{êi ¬Êy ¶ã{êi kliT¶ã oM¶ cm¬ ¶{íc ë Bg clê Bîi Låi, ¶l{¶ã cCc ¬g¶ ¨¶ BÒu hp ¬g¶ cl«y lÕÎ. ¼äi ¶ã{êi ¨¶ uï¶ã xs¶ã, ¶ãlØ ¶ãmi ¬éÎ hCÎ Låi h¹i ÎiÕµ Îôc Bi hua¶. ªõ clç ¶ãlØ cl©¶ hT¶ Îíi Bضl ¶bi, ouïÎ däc B{ê¶ã BÒu cg ÎL¹¬ c«¶l vp klC¬ xÐÎ LÊÎ ¶ãliT¬ ¶ãÆÎ. Kli óÞ klC¬ xÐÎ Îíi óä¶ ªLiÒu ªa¶ ó« ¶ã{êi, Îl× ªLä¶ã ªlä ÎiÕ¶ hT¶ ãËÎ BÇu ¬éÎ cCi, ¶ã{êi c«¶l ãCc BÉ cls Bi qu«. ªLiÒu ªa¶ ¶ãlÜ ÎlǬ: ¶ãuy ¶«¶ ÎlËÎ, ¶Õu Îïi la¬ qu« kla¶ã ÎLß cluyÖ¶ víi ªLä¶ã ªlä Îl× ¶ãpy la¬ ¶«y cl{« óiÕÎ oï µl˶ ¬×¶l oï¶ã clÕÎ L« o«s? §Õ¶ hbc cliÒu Îp ¬íi hT¶ Îíi Bضl ¶bi. ¼Êy ÎL¨¬ lns lC¶, c«s cg, Îlʵ cg, B· xÕµ lp¶ã Bø¶ã ¶ãlT¶l ÎiÕµ ¬äi ¶ã{êi. ¸g ¬éÎ ¶ã{êi võ« c«s võ« ¬Ëµ, v¹¬ vì klCc Îl{ê¶ã, l׶l ¶l{ hp Îlñ h·¶l cñ« ¶lg¬ ¶ã{êi L« Bg¶, ÎlÊy ªa ªLä¶ã ªlä, véi ÎiÕ¶ Îíi Bg clps. Råi, l«i ¶ã{êi dSΠΫy ¶l«u cè¶ã Bi vps ÎLs¶ã ¶lp. ªLiÒu ªa¶ ÎlÊy ÎLT¶ ¶bi Îl{« ÎlíÎ cg ¬Êy clôc ¶gc ¶lp. ¸¨¶ hí¶ ¶lÊÎ l׶l ¶l{ hp ¬éÎ ¶ãai clè« lsÆc ¬iÕu. ÷lN¶ã c¨¶ ¶lp Bg kla¶ã µlni hp ¶lp Îl{ê¶ã d©¶, ¬p cò¶ã kla¶ã ãiï¶ã om¶ ÎL¹i ¶ps cñ« ãiÆc c{íµ. V× kla¶ã cg ¬éÎ c¨¶ ¶ps x©y hÇu c«¶l µlCs hòy cn. ë d{íi ¶bi, ®p¶ã ¸ö B· ÎlÊy kiÉu cCcl cñ« cCc ¶ã{êi Êy klCc ¶lN¶ã BC¬ ãiÆc cá ¬äi ¶mi, Îl× clSc ÎLT¶ om¶ ÎL¹i ÎlÕ ¶ps cò¶ã lè¶ã vÜ h¹ Îl{ê¶ã, ¶l{¶ã cg ¶ãê B©u h¹i om opi ¶ãlÌs ¶p¶ BÕ¶ ÎlÕ! ¸lp¶ã µl©¶ v©¶ kla¶ã liÉu ¶lN¶ã ¶ã{êi ¶py hp l¹¶ã ¶ã{êi ã×? ¸lp¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: ¬×¶l h¨¶ hé¶ ÎLs¶ã BC¬ ãi«¶ã lå clM¶ã ã× cò¶ã B· B{îc ¬Êy ¶¨¬ ÎL{ê¶ã. ViÖc ã× clM¶ã ¬ôc kÝcl qu«? ªL{ê¶ã lîµ ¶ps clM¶ã cg ¬×¶l dù qu«? ÷l{¶ã hǶ ¶py cg BiÒu h¹ ¶lÊÎ hp ¶lN¶ã ¶ã{êi ¶py µlǶ ¶liÒu ë ¶mi x« xai lp¶ã ¶ãl׶ v¹¶ dƬ Îíi. Kli ãƵ ¶l«u, ÎlCi Bé cñ« lä Îl©¶ ¬ËÎ ¶l{ «¶l e¬ LuéÎ ÎlÞÎ, ¬p oSc ¬ÆÎ Îl× óuå¶ óùc µlÓ¶ uÊÎ, kla¶ã ÎlÊy ¬éÎ ¶ã{êi ¶ps Î{mi c{êi vui ¬õ¶ã cn? ªLiÒu ªa¶ vp ó« ¶ã{êi B{îc dÓ¶ vps ¶ãlØ ¬éÎ c¨¶ µl߶㠶lá. ¼éÎ hCÎ o«u, cg ¶ã{êi ó{¶ã cm¬ ¶{íc Îíi. ¸g óï¶ ¬g¶ cl«y vp lm¶ 20 cCi óC¶l ¬× lʵ. (÷ã{êi µlÝ« ®Sc ªLu¶ã Ïs« ¨¶ óC¶l ¬× lʵ Îl«y cm¬.) §T¬ la¬ Bg, ªLiÒu ªa¶ cè¶ã ®p¶ã ¸ö óp¶ ÎC¶ ÎlǬ Îl×. ¸n l«i BÒu kla¶ã liÉu ¶lN¶ã ¶ã{êi ki« quy Îô ÎLT¶ ¶bi ¶py hp¬ ã×? ÷ãpy la¬ o«u hp ¶ãpy 16 ÎlC¶ã 6, l«i ¶ã{êi võ« ¨¶ Biɬ Ω¬ xs¶ã, L« ¶ãspi d¹s clmi qu«¶l ¶bi ÎlÊy B©u B©u cò¶ã cg ¶lN¶ã B¹i lC¶ h¹ ¬ÆÎ, cg kt ¬ÆÎ BÇy ¶lN¶ã oÑs vÕÎ Îl{m¶ã, cg ¶ã{êi quÌ cl©¶ côΠΫy, BÒu hp cliÕ¶ ÎL{ê¶ã ÎLni, µls¶ã o{m¶ã hÞcl duyÖÎ cn. Ï«i clp¶ã oî ¶ã{êi Ϋ ¶ãli kþ h¹i oi¶l Ϋi ó«y v¹ ãig Îl× ¶ãuy, ¶T¶ véi ÎLë vÒ µl߶㠶ã«y, cn ¶ãpy kla¶ã dC¬ L« klái µl߶ã. Ïa¬ Bg óï¶ óN« ¨¶ BÒu Îsp¶ ¶lN¶ã ¬g¶ cl«y cn. ®p¶ã ¸ö Lñ« ÎlǬ: “¸lb¶ã hp¬ cl«y cb¶ã cl« cb¶ã Îæ, ¬Æc clb¶ã! ª¹i o«s h¹i óSÎ óuéc cn Îôi ¬×¶l µlni ¨¶ ¶l¹Î Îles clb¶ã ÎlÕ ¶py?” ªíi hbc lsp¶ã la¶, óç¶ã ÎiÕ¶ã clua¶ã v«¶ã Ϋi i¶l ái, cg ¬éÎ ¶ã{êi vps ¬êi. - ªæ ª{í¶ã ca¶ã ¬êi quÝ vÞ hT¶ ÎLT¶ BiÖ¶ xe¬ hp¬ hÔ. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 2. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -21- ªLiÒu ªa¶ vp ®p¶ã ¸ö Îles ¶ã{êi Bi hiÒ¶. ÏÇu Kl«¶ã cò¶ã BÞ¶l Bi Îles, ¶ã{êi ki« véi xu« Ϋy: - ¸Ëu e¬ ë h¹i. §i ¶ãñ oí¬ c߶ lm¶. ªLiÒu ªa¶ vp ®p¶ã ¸ö Îles ¶ã{êi ki« Bi v߶ã qu« ¬Êy c¨¶ ¶lp ¶ãgi, BÕ¶ ¬éÎ ¶ãai ¬iÕu. ªLiÒu ªa¶ ¶ãö¶ã BÇu ÎlÊy ÎLT¶ cö« cg ÎLes ¬éÎ Îʬ lsp¶l µli BÒ ó« clN “ªLu¶ã riÖÎ ªõ” clp¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: - §©y hp c¨¶ Îõ B{ê¶ã, kla¶ã liÉu lä Îlê ¶lN¶ã «i ÎlÕ? XuyT¶ qu« ãi«¶ ¶ãspi vp o©¶ ãiN« ÎlÊy l«i óT¶ BÒu cg BÉ ãiC ópy vâ ãiíi. ÷ps B«s kiÕ¬ Îl{m¶ã kÝcl Bñ Îl˵ óC¶ ó«¶, cCi ¶ps cCi ¶Êy BÒu h«u clèi óg¶ã hé¶ clsC¶ã ¬SÎ. Vps Îíi B¹i BiÖ¶, l«i clp¶ã ÎlÊy cg ¶ãgÎ ó« ¶ãp¶ ¶ã{êi, ¶ãåi Ba¶ã kݶ cn BiÖ¶. GiùÎ ¬×¶l lsn¶ã oî, l«i clp¶ã ¶ã¹c ¶liT¶ v× ÎLT¶ ls«¶ã om¶ ¶py o«s h¹i Îô läµ B{îc ¶liÒu ¶ã{êi BÕ¶ ÎlÉ? ªLiÒu ªa¶ ¶l׶ hT¶ óp¶ Îlê ÎlÊy Îlê ¬éÎ µls ÎlǶ Î{î¶ã, klai ãiCµ Bp¶ã lsp¶ã ¶ãspi µlñ ¬éÎ cȬ óps, Ϋy ÎLCi cǬ óns kiÕ¬ ¶lp vu«, Ϋy µlni ¬éÎ cê hÖ¶l ¬ÆÎ x{m¶ã x{m¶ã, L©u ó« cl߬, ÎLa¶ã LÊÎ s«i ¶ãli, ¶l׶ ÎlM¶ã vÒ µlÝ« ÎL{íc cg vt hs ©u. Ï«i óT¶ cg óÇy l«i lp¶ã ópi vÞ, v× Bø¶ã x« quC, ¶T¶ clp¶ã kla¶ã ÎLa¶ã ÎlÊy Lâ ¶lN¶ã ÎT¶ lä viÕÎ ÎLT¶ hi¶l vÞ Bg. ªLT¶ ¶bi hp¬ ã×, ¶ãpy ¬{êi oCu ÎlC¶ã ÎC¬ cg hiT¶ c«¶ ã×, ªLiÒu ªa¶ vp ®p¶ã ¸ö BÒu kla¶ã óiÕÎ, ¶l{¶ã h¹i kla¶ã dC¬ ¶l˶ hp kla¶ã óiÕÎ ã×. ªLiÒu ªa¶ Bp¶l µlni BC¶l hiÒu ¶gi: - ÷lp ÎiÉu BÖ cg viÖc klȶ cʵ ¶T¶ µlni ÎLë vÒ ¶ã«y. ÷ã{êi lä ªL{m¶ã cp¶ã Îøc ãi˶ ÎlT¬: - rT¶ ¶bi cò¶ã clØ ¬ÊÎ cg l«i ¶ãpy Îlai, cCc ¶ã{êi qu« ¶bi ¬p kla¶ã hT¶ óCi om¶ ¶l{ vËy ¬p c߶ ¶l˶ hp ó¹¶ cñ« ¾m¶ ªa¶ hp¬ ã× ¶N«? ªLiÒu ªa¶ cp¶ã ÎlSc ¬Sc ÎlT¬, clp¶ã kla¶ã óiÕÎ ¾m¶ ªa¶ hp ã× cn? ®p¶ã ¸ö hp ¶ã{êi ãipu ki¶l ¶ãliÖ¬ ÎlÊy Î׶l ÎlÕ ¶l{ vËy óiÕÎ µle¶ ¶py kla¶ã Bi ¶bi r·s ÷l« kla¶ã B{îc, dè ¶ãuy liɬ cò¶ã µlni hT¶ Bg ¬éÎ µle¶ ¬íi xs¶ã. Vn h¹i y ÎlÊy ÎlCi Bé vp ãiä¶ã ¶gi cñ« ¶ã{êi ki« kla¶ã cg Cc ý ã× lÕÎ cls ¶T¶ y BCµ: - ¸lb¶ã Ϋ ãƵ ãì ¶l«u ãiN« B{ê¶ã B{îc l«i vÞ Bïi B·i ÎïÎ ¶l{ vËy, Îai víi ÏÇu ca¶ã Îö xi¶ Bi cè¶ã víi quÝ vÞ ¬éÎ µle¶. ÷ã{êi lä ªL{m¶ã Î{mi c{êi ¶ã«y vp ¶gi ÎiÕµ: - ªlÕ ¬íi µlni clø. ªai clSc kla¶ã kli ¶ps cCc ¶ã{êi kЬ ¶ãlÜ« klÝ ¶l{ ÎlÕ. Råi o«u ¶ã{êi cè¶ã Bi vÒ ¬éÎ µlÝ«, ouïÎ däc B{ê¶ã ¨¶ uï¶ã vp ¶ãñ ÎLä BÒu ds ¶ã{êi lä ªL{m¶ã L« ¬ÆÎ Bïi µlg, clØ ÎlÊy ãim Ϋy L« liÖu vp ¶gi vpi c©u ÎiÕ¶ã hg¶ã. ªlÕ hp ÎiÖ¬ cm¬ vp klCcl BiÕ¬ kla¶ã Îlu ÎiÒ¶ cCc ¶ã{êi vp c߶ ÎiÕµ B·i LÊÎ Îö ÎÕ hp klCc. §i B{îc l«i ¶ãpy B· Îíi cl©¶ ¶bi r·s ÷l«. ªLiÒu ªa¶ ÎlÊy ¶ã{êi Bi h¹i Îʵ ¶Ëµ vp BÒu ¨¶ ¬Æc hïi vâ ÎL«¶ã, óÐs cg ãÇy cg c«s cg hè¶ cg Bñ cCc l¹¶ã ¶ã{êi, ÎLa¶ã lä s«i vÖ kla¶ În. ÷lN¶ã ¶ã{êi Bg B« oï que¶ Îluéc ¶ã{êi lä ªL{m¶ã, ¶T¶ lä ÎlÊy ¬ÆÎ hp vui ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 3. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -22- vt cluyÖ¶ ÎLß hiÒ¶. ªLiÒu ªa¶ víi ®p¶ã ¸ö Bi ãiN Îa¶ clØ kla¶ã d߬ ¶ãg vp BÉ ý BÕ¶ ¶lN¶ã ¶ã{êi klCc. V× vËy lÔ ÎlÊy lä ¶gi cluyÖ¶ hp l«i ¶ã{êi hiÒ¶ vCi h¹y ÷ãuyT¶ ¶lu¶ã vp ÎlǶ hi¶l cCc vÞ ª{í¶ã qu©¶ B· ÎuǶ ¶¹¶. ¼äi ¶ã{êi BÒu µlñ µlôc vCi h¹y. ¼éÎ ÎiÉu Béi ¬Æc Cs B¹i Ϋ¶ã ÎiÕ¶ ÎL{íc ¬ÆÎ ¬äi ¶ã{êi, Låi µlôc xuï¶ã BÊÎ BCµ hÔ. ªLiÒu ªa¶ vp ®p¶ã ¸ö BÒu ãiùÎ ¬×¶l v× ÎlÊy ÎiÉu Bå¶ã Êy h¹i hp ÎT¶ ¬ôc Bå¶ã ãiÕÎ cäµ BT¬ qu«. ¼äi ¶ã{êi vCi hÔ xs¶ã Låi Bø¶ã dËy, «i ¶Êy ¶{íc ¬SÎ Lp¶ Lô« vt ¬ÆÎ BÇy µlÓ¶ uÊÎ. ªLä¶ã ªlä ¶gi víi ªLiÒu ªa¶: - ÏÇu luy¶l Îpi ls« xuÊÎ clb¶ã xi¶ oö« clN« dè¬ cls ¶lN¶ã c©u v¨¶ viÕÎ o«i ÎLs¶ã v¨¶ ÎÕ ¬p BÖ B· os¹¶ Îlns. - D¹, BÖ kla¶ã dC¬ ¶l˶ ¶lN¶ã hêi quC kle¶ Êy. ªLä¶ã ªlä o«i ¶ã{êi Be¬ v¨¶ µl߶ã Îø óns L« vp ¶gi ÎiÕµ: - ¾ë dÜ ÎiÉu BÖ ¬êi ÏÇu luy¶l hT¶ B©y cò¶ã v× ¬uï¶ ¶lê vn BÕ¶ Îpi ó« cñ« ÏÇu luy¶l BÉ hp¬ cls ca¶ã hu©¶ cñ« ÷ãuyT¶ ¶lu¶ã clb¶ã Îai B{îc vt v«¶ã ÎlT¬. ªLiÒu ªa¶ klg xö quC, v× óiÕÎ Vu« ¾è¶ã ¸lݶl B· óÞ ÎLb¶ã kÕ µln¶ ãiC¶ cñ« qu©¶ ªl«¶l ¬p Be¬ ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶ L« xö ÎLn¬, ÎliT¶ l¹ «i «i cò¶ã óiÕÎ a¶ã ¶py óÞ s«¶. ÷l{¶ã Bg hp ªlC¶l clØ cñ« ¶lp Vu«, ¶Õu ¶ã{êi ¶ps Bø¶ã L« ¬i¶l s«¶ cls a¶ã Ϋ oH ¬«¶ã Îéi µl¹¬ Îl{î¶ã vp óÞ xö Îö ¶ã«y, óiÕÎ Lâ ¶l{ ÎlÕ ¶l{¶ã ¶«y ªLä¶ã ªlä ¶lê vn Îíi, kla¶ã hH clM¶ã clïi Îõ. Dè o«s clp¶ã cò¶ã hp ¬éÎ v¨¶ ¶l©¶, ¶T¶ clØ ¶ãlÜ ¶ãîi ãi©y µlbc Låi cǬ óbÎ viÕÎ hua¶: “ªiÕ¶ qu©¶ oSµ Îíi Ïsp¶ã rs¶ã, ÷l¹c ÷ãuyT¶ osCi B· óÞ ÎlCc s«¶. ÷lp ÏC¶ B«¶ã µlôc l{¶ã, Gi« ¸CÎ qu©¶ o{ B· véi hC¶l ÎLǶ. ¤ la! Ai Ϋi! ªl{î¶ã l{m¶ã!” clp¶ã hÊy cï ¶l©¶ L« vÞ v¨¶ ÎÕ ¶py ¶Õu cg hì häÎ vps Ϋy ¶lp vu«, Îl× cò¶ã kla¶ã ÎlÉ klе Îéi cls clp¶ã B{îc. ªLä¶ã ªlä ÎlÊy ªLiÒu ªa¶ l¹ óbÎ ¶l{ Lå¶ã ó«y µl{î¶ã ¬b« ¬õ¶ã hS¬. Vp ªa¶ h¹i vÝ ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶ ¶l{ Gi« ¸CÎ Klæ¶ã ¼i¶l vp ÷l¹c Pli ÎlËÎ hp c« ¶ãîi lÕÎ óÒ ¶gi. ¼p où Îlùc cn¶l ¶ãé cñ« ViT¶ §ïc Plñ cò¶ã lmi ãiï¶ã cn¶l ¶ãé cñ« ÷l¹c ÷ãuyT¶ ¾sCi, clø kla¶ã µlni clp¶ã Ω¶ã óïc óËy. ªLä¶ã ªlä ãini ¶ãlÜ« ¬Êy c©u Bg cls ¬äi ¶ã{êi liÉu. Ai ¶Êy BÒu Bå¶ã Îl«¶l cC¬ m¶ vp Îá vt cg ÎliÖ¶ cn¬ víi ªLiÒu ªa¶ vp ®p¶ã ¸ö, kla¶ã csi l«i ¶ã{êi ¶l{ klCcl h¹ ¶N«. ªLä¶ã ªlä h¹i ¶gi: - V¨¶ óbÎ cñ« ÏÇu luy¶l qun ÎlËÎ klCc Îl{ê¶ã. Ïuy¶l dè¶ã l«i vÞ ÎlC¶l liÒ¶ Gi« ¸CÎ vp ÷l¹c Vò ¼ôc BÉ vÝ, kliÕ¶ ÷ãuyT¶ ÷lu¶ã clb¶ã Îai ë d{íi clݶ ouïi cò¶ã B{îc l©¶ l¹¶l va cè¶ã. rCÎ ¶N« BÖ oH cls ¶ã{êi klSc ¬Êy c©u ¶gi Bg vps ói« BC dù¶ã ÎL{íc cö« ¬iÕu. ªLiÒu ªa¶ véi óCi ι. Ïp¶l hÔ xs¶ã, ¬äi ¶ã{êi ¶ãåi vÒ clç cò. ÷ã{êi x{í¶ã hÔ h¹i hT¶ ÎiÕ¶ã la: - “¼ç Di¶l, X ª{í¶ã qu©¶”, lsÆc hp “¼ç ÎLʶ, Y ªæ¶ã ®i¶l”. ¸ø ¬çi hǶ la xs¶ã ¬éÎ d«¶l ÎC¶l cløc vÞ ¶ps h¹i cg ¬éÎ ¶ã{êi Bø¶ã hT¶ ÎL׶l diÖ¶ vp óCs cCs. ÷ãle ÎlÊy cløc l¹ cò cñ« ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶. ¾«u kli ViT¶ Î{í¶ã qu©¶ ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 4. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -23- óÞ l·¬ l¹i, cCc óé l¹ În¶ ¬CÎ Bi óï¶ µl{m¶ã. Råi lp¶ã ¶¨¬ Bb¶ã ¶ãpy, Bb¶ã ãiê lä BÕ¶ ¶bi r·s ¤ ¶py Îô läµ, BÉ hp¬ hÔ Î{ë¶ã ¶iÖ¬ vÞ clñ Î{í¶ã cò. ÷lN¶ã hêi óCs cCs cñ« lä, cg Îíi ÎC¬ clݶ ¬{mi µlǶ ÎL¨¬ clp¶ã ªLiÒu ªa¶ kla¶ã liÉu. Ï׶l ¶l{ lä c߶ ¬{u Îs«¶ où ã× ¶N«. Kli ¶ã{êi x{í¶ã hÔ la Îíi ÎT¶: - “KÕ ªLʶ Plg ªæ¶ã ®×¶l ¸l©u A¶ Quïc”. ¸g ¬éÎ ¶ã{êi Bø¶ã dËy, ªLiÒu ªa¶ vp ®p¶ã ¸ö BÒu ãiËÎ ¬×¶l, ¶ã¹c ¶liT¶. ÷ã{êi Bg clݶl hp ¶ã{êi ¶a¶ã d©¶ B· B{« ªa¶ vp ¸ö vps ȶ ¶bµ ÎLs¶ã l«¶ã ¶bi. ®p¶ã ¸ö ¶ãlÜ ÎlǬ: “Kla¶ã ¶ãê y h¹i hp ¬éÎ d«¶l Î{í¶ã B· BC¶l ó¹i ãiÆc riTu ÷i¶l. ÷l{ vËy ¬×¶l Îlu« a¶ã. ¸l©u A¶ Quïc ¶gi: - ¸ß¶ ¶éi ¬éÎ ¶¨¬ ¶¨y, ÎiÉu clñ B· ÎiÕ¶ _???_ vâ ¶ãlÖ, vp cò¶ã B· Bäc B{îc LÊÎ ¶liÒu cuï¶ oCcl. Vâ ¶ãlÖ cñ« Îai vp cñ« l«i clb r«, ÷ãôy BÒu ÎLuyÒ¶ Îlô lÕÎ cn cls ¸a¶ã Îö Låi. Xi¶ cCc vÞ BÒ cö d«¶l o{ klCc cls. ªLä¶ã ªlä ¶gi ÎiÕµ: - ªLs¶ã ¶lg¬ «¶l e¬ clb¶ã Ϋ, clM¶ã c߶ «i vâ ¶ãlÖ quËÎ c{ê¶ã ó»¶ã ó« vÞ! VËy ¸l©u Î{í¶ã qu©¶ Bõ¶ã ¶T¶ kliT¬ Îï¶ ¬p clïi Îõ ¶N«. - ªiÉu clñ Îla¶ã ¬i¶l h¹ Îl{ê¶ã, ¬íi clØ óns qu« hs« ¬p cËu Êy B· liÉu ¶ã«y. ªÊÎ cn Îpi ¶ãlÖ cñ« clb¶ã Îai BÒu B· Be¬ L« d¹y cls cËu Êy lÕÎ cn Låi. ªlËÎ qun µlni ¬êi vÞ d«¶l o{ klCc d¹y óns, BÉ klái hì ¬ÊÎ Îlêi ãiê quý óCu cñ« cËu Êy Bi. - ªlai B{îc, viÖc ¶py BÉ hCÎ ¶N« oH óp¶ BÞ¶l o«u. ¸ß¶ vô ÎiTu diÖÎ kt ãi«¶ µli, cg kÕÎ qun ã× kla¶ã? ÷ã{êi lä ÷ãôy B· ãiÕÎ clÕÎ ¬·¶l læ, hiÒ¶ Bø¶ã dËy Î{ê¶ã ÎL׶l: - ªlC¶ã ÎL{íc, r« Î{í¶ã qu©¶ Îles dâi ÎT¶ ãi«¶ ÎÆc lä ¤¶, Îíi ªLiÕÎ Gi«¶ã Îl× diÖÎ B{îc y. ¸ß¶ ÎT¶ ãi«¶ ÎÆc lä ¾ö Îl× 10 ¶ãpy ÎL{íc B©y B· óÞ Îai ãiÕÎ clÕΠιi ªLp¶ã A¶. Ï«i Îlñ cʵ cñ« clb¶ã BÒu cg cn ë B©y. ÷gi Bs¹¶, y ¬ë cCi Îbi vni BÉ d{íi BÊÎ, hÊy l«i cCi BÇu h©u L«. ¼äi ¶ã{êi BÒu µlÓ¶ ¶é, la hí¶: ls«¶ ¶ãlT¶l. Vp cò¶ã cg ¬éÎ oï ¶ã{êi ¶ãliÕ¶ L¨¶ã ¶ãuyÒ¶ Lñ« l«i cCi Îlñ cʵ Bg. ªLä¶ã ªlä BÆÎ l«i cCi BÇu ãi«¶ ÎÆc hT¶ ÎLT¶ óp¶ Îlê, Låi quú xuï¶ã klʶ vCi. ªíi hbc ¶py ªLiÒu ªa¶ ¬íi óiÕÎ l«i cCi BÇu ¶ã{êi ¬p BT¬ ¶ä ¬×¶l ÎLa¶ã ÎlÊy ÎLs¶ã l߬ Cs hp Îlñ cʵ cñ« kt Îlè ¶lp lä ViT¶. ¸lSc l«i ¶ã{êi ¶py hp kt ãi«¶ B· hiT¶ c«¶ vps vô l·¬ l¹i ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶. rbc Bg, h¹i cg vpi ¶ã{êi BT¬ ¶lN¶ã Îlñ cʵ klCc L« ÎL׶l. ªlÕ hp ÎLT¶ óp¶ Îlê ópy h« hiÖÎ ¬{êi ¬Êy cCi BÇu ¶ã{êi. ÷ãle hêi óCs cCs cñ« lä, ÎLs¶ã ¶lN¶ã BÇu h©u ¶py cg ¬éÎ cCi hp BÇu cñ« qu«¶ ÷ãù oö B{m¶ã Îlêi, lä ªLiÒu ªa¶ B· B{îc cl« kÉ ÎLuyÒ¶ cls ¶ãle, qu«¶ ÷ãù oö ¶py B· Ωu víi vu«, vu s«¶ cls ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶ hp ¬·i quïc cÇu vi¶l, Î{ Îla¶ã víi BÞcl, ¶T¶ y óÞ cls qu«¶ Îl«¶l hiT¬ kli¶l ¬iÖÎ. V× vËy, ¶ãpy ¶«y y ¬íi óÞ óé l¹ cñ« ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶ ãiÕÎ clÕÎ. ¼äi ¶ã{êi óCs cCs xs¶ã, ªLä¶ã h¹i hT¶ ÎiÕ¶ã: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 5. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -24- - ªlè hí¶ cñ« clb¶ã Ϋ cl{« óCs xs¶ã, vu« ÎlCi cñ« ¾CÎ ªõ (¼·¶ ªl«¶l) vp vu« ¾è¶ã ¸lݶl vÓ¶ c߶ Îå¶ Î¹i. VËy cCc vÞ cg c«s kiÕ¶ ã× BÉ ÎLn Îlè cls §¹i ¾sCi cñ« clb¶ã Ϋ kla¶ã? ¼éÎ ¶ã{êi hè¶ Bø¶ã dËy ¶gi: - ªæ Î{í¶ã ca¶ã! ªiն㠶gi cñ« y hí¶ ¶l{ ÎiÕ¶ã oʬ. ªLiÒu ªa¶ vp ®p¶ã ¸ö kla¶ã ¶ãê ¶ã{êi y óÐ ¶lá ¶l{ vËy ¬p Îiն㠶gi h¹i hí¶ BÕ¶ ÎlÕ BÒu µlni ãiùÎ ¬×¶l ki¶l ¶ã¹c. ªæ ªLä¶ã ªlä ÎLn hêi: - ¸lM¶ã l«y ªLiÖu ªï¶ã ®×¶l cg ý kiÕ¶ ã×? Xi¶ cø µlCÎ óiÉu. ÷ã{êi hè¶ Bg ¶gi: - ªles ý Îai... ¸l{« døÎ hêi, óç¶ã cg ¬éÎ ¶ã{êi Îõ ¶ãspi cö« lʵ Îʵ cl¹y vps óȬ L»¶ã: - ®È¬, rý ªù ªlp¶l Î{í¶ã qu©¶ cg oø ãin vps lÇu kiÕ¶. ¼äi ¶ã{êi ÎlÊy ¶gi BÕ¶ ¶ã¹c ¶liT¶ óp¶ ÎC¶ Ǭ ü. ªLä¶ã ªlä ¶gi: - ªLiÖu ªæ¶ã ®×¶l l·y kls«¶ µlCÎ óiÉu. ¸lb¶ã Ϋ L« Bg¶ oø ãin cñ« rý ª{í¶ã Qu©¶ ÎL{íc B·. ªLiÖu ªæ¶ã ®×¶l: - Xi¶ Îu©¶ hÖ¶l. ÷gi Bs¹¶, y Bns cl©¶ Bi ó« ó{íc. ¼äi ¶ã{êi BÒu Bø¶ã dËy. ¸C¶l cö« hí¶ ¬ë Lé¶ã vp ¬éÎ óp¶ Ϋy cǬ óg Buïc Bø¶ã o«¶ã l«i óT¶, Låi cg ó« ¶ã{êi ó{íc vps. ®p¶ã ¸ö ë ªliɬ ª©y B· ¶ãle d«¶l rý ªù ªlp¶l Îõ h©u. ®iÕÎ y hp¬ µln¶, ãiÕÎ qu«¶ qu©¶, s«i ÎlÕ LÊÎ hí¶ ¶T¶ clp¶ã ¬uï¶ csi xe¬ óé l¹ cñ« y hp ¶lN¶ã l¹¶ã «¶l lè¶ã lns lC¶ ¶ps? ¸lp¶ã ÎlÊy ¬éÎ ¶ã{êi Bi ÎL{íc Îlêi ¶ãspi 60 Îuæi, ¬ÆÎ Lç Îgc Lïi óè, ¬Æc quǶ Cs óg¶ã cò LCcl cn kluûu Ϋy vp d{íi BÇu ãïi, cl©¶ Bi Bai ãipy cá, kla¶ã klCc ã× ¬éÎ ÎT¶ ca¶ã d©¶ Îl{ê¶ã ë Îضl ªliɬ ª©y. Ï«i ¶ã{êi Bi Îles o«u, ¬éÎ ¶ã{êi ¶ãspi 30 Îuæi, ¬ÆÎ ÎLM¶ã ÎLts ÎLa¶ã ¶ls ¶l· Îuʶ Îb, ¨¶ ¬Æc ãä¶ ãlH, Îá vH v¨¶ ¶l©¶ vp ¬éÎ ¶ã{êi ¶N«, ¶ãspi 20 Îuæi, Îl©¶ l׶l v¹¬ vì, d« ¬ÆÎ ¶ã¨¬ Be¶, ¨¶ ¬Æc Îles hïi ¶a¶ã d©¶. ÷ã{êi Bi BÇu ÎiT¶ ÎlM¶ã Îíi ÎL{íc óp¶ Îlê Låi Bø¶ã yT¶. ÷ã{êi ¬ÆÎ ÎLS¶ã hÊy l{m¶ã ¶Õ¶ ÎLs¶ã óäc Cs L«, ÎlSµ hT¶ vp cS¬ vps óCÎ l{m¶ã. Råi cn ó« cè¶ã quú xuï¶ã vCi. ªiÉu ¬ôc Bå¶ã quú c¹¶l óp¶ Îlê BCµ hÔ. ®« ¶ã{êi hÔ xs¶ã. ÷ã{êi ¬ÆÎ Lç hí¶ Îiն㠶gi: - rý ªù ªlp¶l Î{í¶ã qu©¶ clb¶ã Îai B{îc óiÕÎ ViT¶ §¹i ¶ãuyT¶ osCi ë riTu §a¶ã B· BC¶l hui qu©¶ ¾pi ªø, h˵ ca¶ã hí¶, ¶T¶ ª{í¶ã qu©¶ clb¶ã Îai LÊÎ ÎlC¶ µlôc. ¾«u h¹i l«y Îi¶ ViT¶ §¹i ÷ãuyT¶ osCi óÞ ¶lp Vu« ¶ãle hêi vu s«¶, ãiÕÎ clÕÎ. ªliT¶ l¹ óC ÎC¶l «i «i cò¶ã BÒu c¨¬ l˶. ®Êy ãiê qu«¶ óuéc d©¶ hp¬ hs¹¶, clb¶ã Îai Bgi LÐÎ quC, Bp¶l µlni klC¶ã cù, kla¶ã clÞu ¶éµ h{m¶ã vp ãiÕÎ qu«¶ qu©¶. ¸Çu «¶l hi¶l cñ« ViT¶ §¹i ÷ãuyT¶ osCi µlè lé clb¶ã Îai BC¶l hT¶ ®Sc Ki¶l. ®SÎ ÎÊÎ cn ¶lp Vu« vp óÌ hò ãi«¶ Îl«¬, Be¬ L« ãiÕÎ lÕÎ, BÉ ÎLn Îlè cls ViT¶ §¹i ÷ãuyT¶ ¾sCi vp d©¶ clu¶ã cñ« ÎliT¶ l¹. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 6. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -25- ÷gi xs¶ã, y h¹i vCi ¬Êy cCi. ¼äi ¶ã{êi ÎlÊy oø ãin cñ« rý ªù ªlp¶l Îa¶ ÎLä¶ã §¹i ÷ãuyT¶ ¾sCi cñ« ¬×¶l BÕ¶ ÎlÕ, «i ¶Êy BÒu cg ÎliÖ¶ cn¬ víi ¶ã{êi Êy. ªæ ªLä¶ã ªlä ÎiÕ¶ h¹i ãǶ, clʵ Ϋy clps vp ¶gi: - ¸lb¶ã Îai LÊÎ cn¬ m¶ quý ÎlÞ¶l Î׶l. Xi¶ ¶ãpi cls óiÕÎ c«s Îݶl d«¶l hp ã×? - ªai hp r{u ÷lÊÎ Ïæ, rý ª{í¶ã qu©¶ clb¶ã Îai l«y ¶ãpy la¬ ¶«y hp ¶ãpy ãiç kþ cñ« ViT¶ §¹i ÷ãuyT¶ ¾sCi, ÎlÕ ¶ps quÝ vÞ cò¶ã Îíi oè¶ã hÔ, ¶T¶ o«i Îai BÕ¶ B©y B¹i diÖ¶ dù hÔ vp BÉ cè¶ã quý vÞ Î{m¶ã kiÕ¶. - D¹, Îai hp ªæ ªLä¶ã ªlä. - ªlÕ hp Î{í¶ã qu©¶ hp hÖ¶l BÖ cñ« ªæ §¹i Îlä Î{í¶ã qu©¶ BÊy! A¶l d«¶l cñ« ªæ §¹i Î{í¶ã qu©¶ hõ¶ã hÓy óï¶ µl{m¶ã, clb¶ã Îai LÊÎ óCi µlôc! Ï«i ¶ã{êi B«¶ã ÎLß cluyÖ¶, ¶ã{êi Îèy Îè¶ã ¬ÆÎ Be¶ cñ« ÷lÊÎ Ïæ óç¶ã ÎlÊy Bø¶ã clƶ ¶ã«y cö« ãiN«. XuÊÎ kú óÊÎ ý, ¬äi ¶ã{êi cè¶ã ¶ãm ¶ãCc kla¶ã liÉu cg cluyÖ¶ ã× B· xny L«, «i ¶Êy BÒu Bø¶ã dËy. rbc Êy ¶ã{êi ÎliÕu ¶iT¶ ¬ÆÎ Be¶ clØ ÎlM¶ã vps ¬ÆÎ l«i ¶ã{êi Bø¶ã hÓ¶ ÎLs¶ã BC¬ ¶ã{êi Îíi dù hÔ ¬p quCÎ L»¶ã: - Ï«i ¶ã{mi hp óé l¹ cñ« ªps ÎlCi GiC¬, BÕ¶ B©y BÉ hp¬ ã×? rêi cñ« y võ« døÎ, ¬äi ¶ã{êi BÒu ki¶l ¶ã¹c. ªl× L« o«u kli Vu« ¾è¶ã ¸lݶl xö ÎLn¬ ÷ãôy ªLu¶ã ÏiÒ¶ vp KlCcl ªlÞ Låi, ÎLs¶ã ªLiÒu §×¶l ¶ãlÞcl Bn¶ã B· óÞ quÐÎ o¹cl. ÷l{¶ã Îݶl vu« l«y B« ¶ãli, kla¶ã Îݶ ¶liÖ¬ ¬éÎ vÞ B¹i ÎlǶ ¶ps cn, ¬p clØ Îi¶ dè¶ã cg ÎT¶ ªlCi ãiC¬ Îles lÇu Îõ låi ¶lp vu« c߶ hp ªlCi ªö. ªlCi ãiC¬ Êy ÎT¶ hp ªps Ïg« ªluǶ. Y hp Îlñ h·¶l Béi vÖ oÜ cñ« ¶lp Vu«, cluyT¶ ¬a¶ µlô ÎLCcl ¬ÆÎ BiÒu ÎL« cCc qu«¶ v¨¶ vâ ÎLs¶ã ÎLiÒu lsÆc ë klSµ ¶mi. ªT¶ Îuæi cñ« ªps ªlCi GiC¬ kla¶ã «i kla¶ã óiÕÎ Îíi. ¸ls ¶T¶ ¶ã{êi Îl«¶l ¶iT¶ ¬ÆÎ Be¶ võ« quCÎ lái xs¶ã, ¬äi ¶ã{êi BÒu ãiùÎ ¬×¶l oî l·i. Ï«i ¶ã{êi ki«, ¬éÎ ¶ã{êi c»¬ Îu« Îñ« ¬äc L©u vp¶ã, Îuæi ¶ãgÎ 40. ¸ß¶ ¶ã{êi ¶ä, ¬ÆÎ ÎLS¶ã, kla¶ã L©u, ¶l{¶ã óÐs ¬Ëµ vp hè¶. ÷ã{êi óÐs hè¶ óiÕÎ oSc ¬ÆÎ, ¶l{¶ã y ÎLʶ Îضl h¹i ¶ã«y, Låi võ« c{êi võ« ¶gi: - ¤¶ã lái Îai BÊy {? Xi¶ a¶ã Bõ¶ã ¶gi óa¶ã, ¶gi Bè« ¶l{ vËy! ÷ã{êi Îl«¶l ¶iT¶ ¬ÆÎ Be¶ h¹i quCÎ: - Ïõ; ª« Îl̬ ¶gi óa¶ã ¶gi Bè« p! Ï«i ¶ã{êi ë h¹i BiÕ¬ hж hbÎ óp¶ ÎC¶, BÞ¶l vps ÎLs¶ã ¶bi ¶py ¶»¬ vè¶ã, Låi o«i ¶ã{êi Bi óCs cCs cls ªps ªlCi GiC¬ l«y, BÉ Be¬ qu©¶ BÕ¶ v©y óSÎ ÎÊÎ cn. ª« B· ¶ãle Lâ lÕÎ ¶lN¶ã hêi óp¶ ó¹c cñ« l«i ¶ã{mi. ªT¶ L©u vp¶ã LbÎ hua¶ Bm¶ B«s L«, BÞ¶l xa¶ã h¹i ÎlÝ ¬¹¶ã víi ¶ã{êi Îl«¶l ¶iT¶ ¬ÆÎ Be¶. ÷l{¶ã ÎT¶ ¬ÆÎ ÎLS¶ã óÐs ¬Ëµ ki« véi cn¶ h¹i, Låi ¶gi: - rý ªù ªlp¶l BÞ¶l dô dç «¶l e¬ ÎLT¶ ¶bi ¶l˵ óä¶ víi y. §iÒu ¶py «i cò¶ã óiÕÎ cn. ®©y ãiê cCc ¶ã{mi ¬uï¶ BÕ¶ B©y hp¬ hy ãiC¶ «¶l e¬ clb¶ã Ϋ kla¶ã B{îc B©u! ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 7. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -26- ªiն㠶gi cñ« y ¶lá óÐ, ãiï¶ã lÖÎ ãiä¶ã ¶gi cñ« cCc vÞ ªlCi ãiC¬. ªuy vËy, hêi ¶gi cñ« y cò¶ã hp¬ cls ý clÝ ¬éÎ oï ¶ã{êi óÞ hu¶l h«y; lä lspi ¶ãli ó« ¶ã{êi oø ãin cñ« rý ªù ªlp¶l kla¶ã µlni ÎlËΠΩ¬ BÕ¶ BÉ dù hÔ cb¶ã kþ ViT¶ ª{í¶ã qu©¶. r{u ÷lÊÎ Ïæ Îuy xuÊÎ Îl©¶ ë ¶a¶ã d©¶ ¶l{¶ã dÇu dù LÊÎ ¶liÒu ÎL˶ cliÕ¶, ÎLë ¶T¶ BiTu huyÖ¶ Îlp¶l cs¶ ¶ã{êi 㫶 Îlе, ¶T¶ LÊÎ Îi¶l kla¶ vp ¬i¶l ¬Ó¶. ¸lp¶ã ÎlÊy oSc ¬ÆÎ óiÕ¶ Bæi cñ« ¶liÒu ¶ã{êi, óiÕÎ ¶ã«y hêi ¶gi cñ« ÎT¶ ¬ÆÎ ÎLS¶ã B· cg liÖu hùc hiÒ¶ Bø¶ã dËy ÎlÐÎ lái: - ÷ãpi hp «i? ¸g µlni hp ó¹¶ lNu cñ« ¾m¶ ªa¶ ¶py kla¶ã? Ïái ÎLb¶ã clç yÕu, ¶ã{êi ki« kla¶ã ÎLn hêi B{îc. ªæ ªLä¶ã ªlä cò¶ã ÎlÐÎ lái: - ®¹¶ cg µlni hp óé l¹ cò cñ« ViT¶ §¹i ¾sCi kla¶ã? ª¹i o«s Îai cl{« lÒ ãƵ ó¹¶ ó«s ãiê? ®¹¶ hp Îlñ l¹ cñ« vÞ ªæ¶ã ®i¶l ¶ps? ÷ã{êi ¬ÆÎ ÎLS¶ã óiÕÎ viÖc B· ó¹i hé, hiÒ¶ B{« ¬SÎ L« liÖu víi ÎT¶ L©u vp¶ã. ¸n l«i cè¶ã ¶lÈy Îíi µlÝ« cö« ãiN«. ªT¶ L©u vp¶ã dè¶ã ÎlÕ “cùc hÞcl Ïs« ¾m¶” clЬ ÎlM¶ã ¬éÎ B«s vps ¬ÆÎ Îl«¶l ¶iT¶ ¬ÆÎ Be¶. ªT¶ ¬ÆÎ ÎLS¶ã ¶ä, ÎLa¶ã ¶l{ ¶«¬ óC¶ ¶N, ¶l{¶ã lp¶l Bé¶ã cñ« y cò¶ã ¶l«¶l ¶lѶ h¹ hè¶ã. Y LbÎ hua¶ Bai óbÎ PlC¶ Qu«¶ ë ÎLs¶ã Ϋy Cs L«, ¶lS¬ ¶ã«y ãiN« ¶ãùc Îl«¶l ¶iT¶ ¬ÆÎ Be¶ Biɬ Îíi. V× Îá ÎlCi Bé ó« oè¶ã, BÕ¶ B©y clØ cg ¬ôc BÝcl dù hÔ ÎÕ ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶, clp¶ã Îl«¶l ¶iT¶ ¬ÆÎ Be¶ kla¶ã Be¬ Îles klÝ ãiíi. ¼äi ¶ã{êi ÎlÊy clp¶ã Ϋy kla¶ã Î׶l ÎlÕ cg vt ¶ãuy ¶ã˵, hiÒ¶ cg óny, ÎC¬ ¶ã{êi vâ ãiái va BÞcl xa¶ã Îíi cøu clp¶ã. ÷ãê B©u vâ ¶ãlÖ cñ« clp¶ã cò¶ã cõ klai hS¬, Ϋy ÎLCi ¶l«¶l ¶l{ ãig ãië ¬iն㠓cǬ ¶· Îlñ” ¶S¬ hua¶ cæ Ϋy ÎT¶ L©u vp¶ã. §å¶ã Îlêi, Ϋy µlni cñ« clp¶ã duçi ÎlM¶ã l«i ¶ãg¶ Ϋy ÎLá vp ãiN« B©¬ ÎlM¶ã vps l«i ¬SÎ cñ« ÎT¶ ¬ÆÎ ÎLS¶ã. Ï«i ÎCc Bé¶ã cñ« clp¶ã Îuy µlCÎ Bé¶ã o«u, ¶l{¶ã h¹i Îíi ÎL{íc. ªT¶ L©u vp¶ã vp ÎT¶ ¬ÆÎ ÎLS¶ã BÒu lsn¶ã oî, µlni hèi h¹i Îlñ ÎlÕ ¶ã«y. ¼äi ¶ã{êi ÎlÊy clp¶ã Îl«¶l ¶iT¶ clØ ¬éÎ ¬iÕ¶ã vâ B· cluyɶ Îõ Îlñ L« ca¶ã ¶ã«y. Ai ¶Êy BÒu dõ¶ã ó{íc, kle¶ ¶ãîi ÎlǬ. Ï«i ÎT¶ ki« ÎlÊy kla¶ã ÎlÉ xa¶ã L« ¶æi óT¶ ¶ãspi, óiÕÎ ¬×¶l ë ÎLs¶ã l«¶ã læ, Î׶l ÎlÕ ¶ãuy ¶ã˵ va cè¶ã, ¶T¶ võ« hui ¬éÎ ó{íc, cn l«i ¶lÊÎ hs¹Î ÎiÕ¶ hT¶. ªl«¶l ¶iT¶ ¬ÆÎ Be¶ clØ dè¶ã os¶ã cl{ë¶ã, În xa¶ã lNu BôÎ, L« vps ÎLs¶ã Bm¶ B«s vp os¶ã óbÎ. ¸lp¶ã Îʶ ca¶ã ¶liÒu lm¶ Îlñ ÎlÕ. Ï«i ÎT¶ ki« ¬Êy hǶ BÞ¶l ÎiÕ¶ Îíi ¶ã{ì¶ã cö«, ¶l{¶ã h¹i BÒu óÞ clp¶ã ¶ä då¶ hui ÎLë h¹i. ªT¶ ¬ÆÎ ÎLS¶ã ¶g¶ã LuéÎ Îl«y Bæi hua¶ hua¶ óbÎ µlCµ. ¸Æµ óbÎ cñ« y B©¬ ¶ã«¶ã, Biɬ däc. ¼iն㠶ps cò¶ã ¶l»¬ ¶lN¶ã yÕu luyÖÎ cñ« clp¶ã Îl«¶l ¶iT¶ ¬p Îʶ ca¶ã. ¸ß¶ klCcl L©u vp¶ã Îl× Cµ dô¶ã B«s µlCµ cñ« Vâ ªlS¶ã ¼a¶ ¾m¶ ª©y. §ø¶ã Îles hïi ÎLu¶ã ó׶l Îʶ, B«s ¶ps cñ« y cò¶ã ¶l»¬ l¹ Îlæ BÞcl ¬p ÎLn¬. ªlÊy Î׶l ÎlÕ cñ« Îl«¶l ¶iT¶ ¶ä ¶ãuy cʵ, ¬äi ¶ã{êi BÞ¶l xa¶ã h¹i ãini cøu. ÷l{¶ã «i ¶Êy ÎlÊy r{u ÷lÊÎ Ïæ cg vt ÎLʶ Îܶl h¹ Îl{ê¶ã, ¶T¶ cò¶ã yT¶ ÎLÝ ¶ãåi xuï¶ã xe¬ lä ÎiÕµ Îôc ÎL«¶l BÊu. ¼äi ¶ã{êi ¶ãlÜ ÎlǬ: “¶ã{êi cè¶ã Bi víi lä ¬p kla¶ã hs ¶ã¹i Îl× ÎÊÎ ¶liT¶ lä µlni ¶l{ ÎlÕ ¶ps ¬íi ó׶l Îܶl ¶l{ ÎlÕ B{îc. ª« l·y ¶ãåi xe¬ kÕÎ qun L« o«s.” ®« ¶ã{êi ÎiÕ¶ hT¶, hèi xuï¶ã, Îu¶ã lsp¶l ÎLs¶ã BiÖ¶. ªlÊy hbc B«¶ã l¨¶ã lCi cliÕ¶ BÊu, klCcl L©u vp¶ã óç¶ã kTu ÎiÕ¶ã víi ãiä¶ã ói BCÎ, Bm¶ B«s cñ« y ÎuéΠΫy ó«y vps ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 8. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -27- BC¬ Ba¶ã ¶ã{êi. ¸l©u A¶ Quïc ¶lny hT¶ óSÎ hÊy cliÕc Bm¶ B«s Êy. ÷ã«y hbc Bg ¶ã{êi Îl«¶l ¶iT¶ ¬ÆÎ Be¶ ÎiÕ¶ hT¶ ¬éÎ ó{íc, ãim cl©¶ ÎLCi BC ÎT¶ L©u vp¶ã ¶ã· xuï¶ã. ªLs¶ã hbc cl©¶ ÎLCi cñ« clp¶ã cl{« Îl©u vÒ, cl©¶ µlni h¹i Îlõ« ÎlÕ BC hua¶ ÎT¶ ¬ÆÎ ÎLS¶ã. ªT¶ ¶py vâ ¶ãlÖ klC lm¶, ¶T¶ y kl߬ h{¶ã, ÎlgÎ óô¶ã h¹i ÎLC¶l ¬iÕ¶ã BC Bg vp Bå¶ã Îlêi os¶ã óbÎ cñ« y µln¶ Biɬ h¹i ãiN« ¶ãùc cñ« BÞcl. ÷l{¶ã Ϋy µlni cñ« Îl«¶l ¶iT¶ ¬ÆÎ Be¶ ¶l«¶l ¶l{ clíµ ¶lsC¶ã, BéÎ ¶liT¶ ¶S¬ hÊy ¶ãä¶ óbÎ óT¶ ÎLCi cñ« ÎT¶ ¬ÆÎ ÎLS¶ã. Råi vƶ ¬¹¶l ¬éÎ cCi, clp¶ã B· c{íµ B{îc c©y óbÎ oSÎ cñ« kt BÞcl. rbc Êy, c©y óbÎ óT¶ µlni cñ« ÎT¶ ¬ÆÎ ÎLS¶ã B· Biɬ Îíi, ¶l{¶ã ¶l«¶l ¶l{ cSÎ, clp¶ã Îl«¶l ¶iT¶ hiÒ¶ dè¶ã c©y óbÎ võ« ãiùÎ B{îc ã¹Î ¶ã«¶ã hua¶. Ï«i óbÎ v« cl¹¬ ¶l«u “ke¶ã” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, óËÎ Bs¬ Bg¬ hö« hT¶. ªT¶ ¬ÆÎ ÎLS¶ã óç¶ã cn¬ ÎlÊy læ klÈu Ϋy B«u Bí¶ h¹ hè¶ã, vp c©y óbÎ cò¶ã Lêi klái Ϋy. ¸lp¶ã Îl«¶l ¶iT¶ ¬ÆÎ Be¶ c{êi klsCi ÎLC, Ϋy µlni Îb¬ hua¶ ¶ãùc kt BÞcl vp ¶lSc óæ¶ã hT¶, Ϋy ÎLCi cñ« clp¶ã kÐs hua¶ quʶ cñ« ÎT¶ ¬ÆÎ ÎLS¶ã L«. §«¶ã kli ¬äi ¶ã{êi BÒu ¶ã¹c ¶liT¶, Îl«¶l ¶iT¶ ¬Æc Be¶ võ« c{êi võ« ¶gi: - §©y, xi¶ quÝ vÞ h¹i ãǶ clø¶ã kiÕ¶ xe¬ y cg µlni hp ªlCi ãiC¬ kla¶ã? rbc ¶py ¬äi ¶ã{êi ¬íi liÉu ιi o«s ¶ã{êi Îl«¶l ¶iT¶ ¬ÆÎ Be¶ h¹i cg cö clØ h¹ hè¶ã ¶l{ ÎlÕ. Ai ¶Êy cè¶ã ¶l׶ ÎlM¶ã vps ¶ã{êi ÎT¶ ¬ÆÎ ÎLS¶ã. Qun ÎlËÎ y B· óÞ ls¹¶ ÎÊÎ. ¼äi ¶ã{êi BÒu c{êi å vp xb¬ Ba¶ã h¹i xe¬. ªlÊy clp¶ã Îl«¶l ¶iT¶ ¬ÆÎ Be¶ ãini quyÕÎ LÊÎ ¶l«¶l clg¶ã clø¶ã Îá vâ ¶ãlÖ clp¶ã LÊÎ c«s c{ê¶ã, «i ¶Êy BÒu kݶl µlôc. rbc Êy ó©y ãiê B· cg ¶ã{êi BÕ¶ BÌ BÇu l«i ÎT¶ ãi«¶ ÎiÕµ xuï¶ã. ªæ ªLä¶ã ªlä quCÎ lái: - ªps ªlCi ãiC¬ µlCi l«i ¶ã{êi BÕ¶ B©y hp¬ ã×? ¸g ó«s ¶liTu Bå¶ã Bn¶ã? Vp ÎLp ÎLé¶ vps B©y ó»¶ã cCcl ¶ps? Ï«i ÎT¶ ¶ä hp¬ Îli¶l kla¶ã ÎLn hêi. ªLä¶ã ªlä B{« ¬SÎ L« liÖu, r« ªl«¬ ª{í¶ã ãim Bm¶ B«s hT¶, clØ ÎLs¶ã ¶lCy ¬SÎ B· l¹ hua¶ Îlñ cʵ cñ« l«i ÎT¶ ãi«¶ µli vp BÆÎ hT¶ ÎLT¶ óp¶ Îlê. ªLä¶ã ªlä clSµ Ϋy vCi clps r{u ÷i¶l Ïæ vp ¶gi L»¶ã: - ÷Õu ó« vÞ kla¶ã héÎ ¬ÆÎ ¶¹ cñ« óä¶ ãi«¶ ÎÆc ki« ãibµ cls Îl× lä« hí¶ BÕ¶ ¶mi clb¶ã Îai cò¶ã kla¶ã l«y. r{u ÷lÊÎ Ïæ véi BCµ hêi: - ViÖc ¶py clØ hp ¬éÎ où ¶ãÓu ¶liT¶. ¸lb¶ã Îai ãƵ óä¶ clb¶ã ë däc B{ê¶ã. ªlÊy clb¶ã ¶g cg ¶liÒu Biɬ kln ¶ãli ¶T¶ clb¶ã Îai BÉ ý Îles dâi. §T¬ la¬ qu«, Îles clb¶ã vps ¬éÎ klCcl o¹¶, clb¶ã Îai ¬íi klC¬ µlC B{îc Îu¶ã ÎÝcl cñ« clb¶ã. ªLä¶ã ªlä ¶gi víi l«i ¶ã{êi Îèy Î߶ã cñ« ÷lÊÎ Ïæ L»¶ã: - Ï«i vÞ quÝ d«¶l hp ã×? ÷ã{êi ¬ÆÎ ¬òi Îuʶ Îb Îù x{¶ã lä §iÒ¶ vp ¶ã{êi Îl«¶l ¶iT¶ ¬ÆÎ Be¶ hp lä ªlai. ¸l©u A¶ Quïc Îíi ãǶ ¶S¬ Ϋy Îl«¶l ¶iT¶ ¬ÆÎ Be¶ Îá Î׶l Îl©¶ ÎliÖ¶ vp kle¶ ¶ãîi hua¶ ¬iÖ¶ã. ÷lÊÎ Ïæ, ªLä¶ã ªlä vp ¬Êy vÞ Îlñ h·¶l dSÎ ¶l«u vps ¶lp ÎLs¶ã Bp¬ Îls¹i óÝ ¬ËÎ. ÷lÊÎ Ïæ µlCÎ óiÉu L»¶ã: - rý ªù ªlp¶l Î{í¶ã qu©¶ ¬s¶ã B{îc hiT¶ ¬i¶l víi quÝ vÞ BÉ BC¶l Bæ ¶lp ¼i¶l. ¸Cc óé l¹ cñ« ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶ ÎLè ÎLõ cl{« dC¬ quyÕÎ BÞ¶l. ¾«u cè¶ã ªLä¶ã ªlä ¶gi: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 9. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -28- - Ïp¶l Bé¶ã cñ« clb¶ã Ϋ B· óÞ ªps ªlCi ãiC¬ óiÕÎ Låi. ÷Õu kla¶ã hiT¶ ¬i¶l víi rý Î{í¶ã qu©¶ BÒ cö B¹i où Îl× hp¬ o«s ¬p ÎLn Îlè cls ViT¶ ÷ãuyT¶ osCi vp ãiÕÎ vu« ¾è¶ã ¸lݶl B{îc. rì ªps ªlCi GiC¬ µlCi qu©¶ Bi klSµ ¶mi Bg¶ ãiÕÎ clb¶ã Ϋ Îl× o«s? ¼äi ¶ã{êi ¶ãlÜ h¹i cò¶ã µlni, ¶T¶ cuéc hiT¶ ¬i¶l víi rý ªù ªlp¶l B{îc ãini quyÕÎ xs¶ã ¶ã«y. ®T¶ ÎLs¶ã ¬äi ¶ã{êi Îl{m¶ã h{î¶ã hiT¶ ¬i¶l B¹i kÕ. ÷ãspi BiÖ¶ ¸l©u A¶ Quïc vp §n læ «¶l lè¶ã ÷ãôy Ϲs kÐs Îl«¶l ¶iT¶ ¬ÆÎ Be¶ ªlai ¾m¶ L« ¬éÎ ¶mi Îܶl ¬Þcl ÎLß cluyÖ¶. ¸l©u A¶ Quïc ¶gi: - ªlai B¹i c«, la¬ ¶«y clb¶ã Ϋ Îuy ¬íi ãƵ ¶l«u hǶ BÇu ¶l{¶ã ¶lÊÎ kiÕ¶ vÞ cñ« B¹i c« Bõ¶ã csi clb¶ã Ϋ ¶l{ ¶ã{êi ¶ãspi. ªlai ªlu ¾m¶ ÎLn hêi: - Ï«i vÞ B¹i c« ÎL{íc k«i BC¶l qu©¶ ªl«¶l óns vÖ d©¶ clb¶ã, BÖ x{« ¶«y kl©¬ µlôc hS¬. ÏiÖ¶ ¶«y BÖ h¹i B{îc l©¶ l¹¶l ãƵ quý ó¹¶ «¶l lè¶ã ÎLT¶ ¾m¶ ªa¶ ¶py, BÖ LÊÎ hÊy hp¬ ou¶ã o{í¶ã. ÷ãôy Ϲs ¶gi: - ªai ¶gi c©u ¶py lmi B{ê¶ã BéÎ xi¶ B¹i c« Îlø hçi cls. ¸lM¶ã l«y B¹i c« läc vÞ d«¶l o{ ¶ps? ªlai ªlu ¾m¶, l«i ¬SÎ óç¶ã Bá ¶ãÇu, ÎLn hêi: - Gi« o{ hp ÷lÊÎ ªl¹¶l rai ªL{m¶ã ®¹cl §Õ qu« Bêi B· Îõ h©u ¶¨¬ Låi! ¸l©u A¶ Quïc vp ÷ãôy Ϲs B{« ¬SÎ hT¶ ¶l׶ ¶l«u ÎLs¶ã h߶ã Îá vt lspi ¶ãli. ¾s¶ã ÷ãôy Ϲs Îݶl Î׶l ÎlM¶ã ÎlS¶, kla¶ã ¶lÞ¶ B{îc, ¶gi hiÒ¶: - ÷lÊÎ ªl«¶l rai ªL{m¶ã r·s ÎiÒ¶ óïi, clb¶ã Îai ¶ã{ì¶ã ¬é B· h©u, ¶l{¶ã cg ¬éÎ c©u ¶py xi¶ ªlai B¹i c« clí kliɶ ÎLCcl, vâ ¶ãlÖ cñ« ªL{m¶ã h·s ÎiÒ¶ óïi Îuy c«s c{ê¶ã ÎlËÎ ¶l{¶ã l׶l ¶l{ c߶ kЬ ªlai B¹i c« x«. ªlai ªlu ¾m¶ hM¶ã hƶã kla¶ã ¶gi ¶ö« hêi. ªlÊy vËy, ¸l©u A¶ Quïc h¹i ¶gi: - ªLß ãiái lm¶ ÎlÇy, Bg cò¶ã hp hH Îl{ê¶ã. ÷l{¶ã võ« Låi, Îai ÎlÊy Îl©¶ µlCµ vp Îlñ µlCµ cñ« ªlai B¹i c« ÎLs¶ã hbc ÎLiÖÎ l¹ l«i ÎT¶ ãi«¶ ÎÕ Îl× l׶l ¶l{ B¹i c« c߶ B{îc où cl©¶ ÎLuyÒ¶ klCc. ªlai ªlu ¾m¶ ¶ãlÜ ¶ãîi ãi©y µlbÎ ¬íi ÎLn hêi: - Ï«i vÞ hp ó¹¶ que¶, Îai kla¶ã dC¬ dÊu diÕ¬. ¾«u kli o{ µlô Îai ι ÎlÕ, ÎLs¶ã ¬éÎ ÎL{ê¶ã lîµ ¶ãÓu ¶liT¶, Îai ¬«y ¬S¶ ãƵ ¬éÎ vÞ c«s ¶l©¶ ¶ãspi Bêi Îl{m¶ã l¹i Îai ¬p B· clØ óns cls Îai clbÎ ÝÎ vâ ¶ãlÖ. ÷l{¶ã a¶ã Ϋ óSÎ Îai ÎlÒ kla¶ã B{îc ¶gi ÎT¶ Î{æi cñ« a¶ã cls Îai óiÕÎ. V× hH Bg, xi¶ l«i vÞ B¹i c« h{î¶ã Îlø cls. ªlÊy clp¶ã Îlp¶l ÎlËÎ ¶l{ vËy, oë dÜ clb¶ã Îai ¬uï¶ lái ªlai B¹i c« hp v× cg ¬éÎ viÖc ¬uï¶ lái. - Ï«i vÞ cg viÖc ã×, ¶Õu ÎiÉu BÖ cg ÎlÉ hp¬ B{îc, ÎiÉu BÖ xi¶ ãibµ ¶ã«y. ¸è¶ã hp ¶ã{êi ¶lp víi ¶l«u cn, l«i vÞ lp ÎÊÎ µlni klCcl klø« ¶l{ vËy. ¸l©u A¶ Quïc ¶gi: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 10. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -29- - Xi¶ B¹i c« l·y clê ¬éÎ ÎÝ BÉ Îai Bi kiÕ¬ ÎlT¬ l«i ¶ã{êi ó¹¶ ¶N« BÕ¶ B©y ÎLß cluyÖ¶. ªlai ªlu ¾m¶ ÎlÊy ÎlCi Bé cñ« ¸l©u A¶ Quïc LÊÎ Îl˶ ÎLä¶ã, ¶l{¶ã kla¶ã óiÕÎ BÞ¶l ¶lê vn ¬×¶l vps viÖc ã×. ¸l©u A¶ Quïc vp ÷ãôy Ϲs cls ãäi lä ø¶ã vp lä r« BÕ¶. ÷ã{êi lä ø¶ã lái: - ¸g viÖc ã× ÎlÕ? ¸l©u A¶ Quïc ÎLn hêi: - ÷ã{êi ki« vâ ¶ãlÖ ãiái hS¬. A¶l e¬ clb¶ã Ϋ B©y kla¶ã «i BÞcl ¶æi lS¶. ÷ãle lS¶ ¶gi cluyÖ¶, Îai ¶l˶ ÎlÊy lS¶ hp ¶ã{êi clC¶l ÎLùc vp lps µlg¶ã hS¬. ÷ãôy Ϲs ¶gi: - ÷l{¶ã lái BÕ¶ o{ µlô lS¶ Îl× lS¶ dÊu diÕ¬ kla¶ã clÞu ¶gi. Råi y kÉ h¹i c©u cluyÖ¶ ¶gi víi ªlu ¾m¶ cls lä ø¶ã vp lä r« ¶ãle. ÷ã{êi lä ø¶ã ÎT¶ ªß¶ã, hp ¬{u oÜ d{íi ª{í¶ã cñ« ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶. Vô v©y Îlp¶l ÷i¶l ViT¶ ¶¨¬ ¶ä, y cò¶ã cg LÊÎ ¶liÒu ca¶ã h«s ÎLs¶ã Bg. ÷ã{êi lä r« ÎT¶ §¹i ¸«¶, hp ¬éÎ µlCs Îlñ ÎLø d«¶l. ªLs¶ã ÎL˶ BC¶l ë ÷i¶l ViT¶, y cl©¬ ¶ãßi Îluïc lå¶ã y B¹i óCc óS¶ clÕÎ va oï qu©¶ ªl«¶l. ÷lê ca¶ã Bg, y ¬íi B{îc Îl¨¶ã hT¶ cløc ªl«¬ ª{í¶ã. ¾«u kli ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶ óÞ xö Îö s«¶, óé l¹ lS¶ În¶ ¬Cc, «i ¶Êy ÎLë vÒ quT l{m¶ã hp¬ Lué¶ã. ø¶ã ªß¶ã ¶gi: - ¸lb¶ã Ϋ cø ¶gi ÎlËÎ, yTu cÇu lS¶ ãibµ xe¬ lS¶ ÎLn hêi L« o«s. ¸l©u A¶ Quïc ¶gi: - ªai ÎliÕÎ Î{ë¶ã viÖc ¶py ¶T¶ lái qu« ý kiÕ¶ cñ« ªæ Î{í¶ã ca¶ã B·. ø¶ã ªß¶ã BCµ: - Plni BÊy. ÷gi Bs¹¶ y qu«y vps ãi«¶ ÎLs¶ã, ÎlÊy ªLä¶ã ªlä vp ªlÊÎ Ïæ B«¶ã cluyÖ¶ ÎLß Î{m¶ã BSc. ÷l{¶ã y cò¶ã ¬êi ªLä¶ã ªlä L« óT¶ ¶ãspi óp¶ ó¹c ¬Êy c©u. ªLä¶ã ªlä ¶gi: - ø¶ã o{ ãi«, viÖc ¶py qu«¶ lÖ BÕ¶ Bêi oï¶ã cñ« ÎiÉu clñ ¶l©¶. ªL{íc lÕÎ, o{ ãi« µlni lái xe¬ ¶ã{êi lä ªlai cg ó»¶ã h߶ã l«y kla¶ã B·. ø¶ã ªß¶ã ãËÎ BÇu ¶ãle hêi, Låi cè¶ã ¸l©u A¶ Quïc, ÷ãôy Ϲs, r« §¹i ¸«¶ ó« ¶ã{êi BÕ¶ ãƵ ªlai ªlu ¾m¶, ø¶ã ªß¶ã ¶gi: - ¸lb¶ã Îai cg ¬éÎ viÖc, clØ cg ªlai B¹i c« ¬íi ãibµ B{îc Îlai. ¸ls ¶T¶... ªlai ªlu ¾m¶ ÎlÊy ø¶ã ªß¶ã ¬uï¶ ¶gi h¹i ¶ãõ¶ã, vt ¬ÆÎ o{î¶ã oè¶ã. ¸lp¶ã oïÎ LuéÎ lái hua¶: - §Ö hp ¶ã{êi Îla hç. ¸Cc vÞ BÞ¶l clØ óns BiÒu ã×, xi¶ cø ¶gi. ÷Õu viÖc ã× cg ÎlÉ hp¬ B{îc, quyÕÎ kla¶ã clïi Îõ. ø¶ã ªß¶ã ¶gi ÎiÕµ: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 11. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -30- - ªlai luy¶l on¶ã klsCi ¶l{ vËy clb¶ã Îai xi¶ ¶gi ÎlËÎ BÉ luy¶l Lâ. ViT¶ §¹i ¾sCi clb¶ã Îai óÞ l·¬ l¹i, c߶ h¹i ¬éÎ ¶ã{êi cs¶ ÎL«i. rbc óÊy ãiê cËu Ϋ ¬íi hT¶ óny. ¸lb¶ã Îai cï ãS¶ã ¬·i ¬íi cøu B{îc cËu Ϋ ÎlsCÎ ¶¹¶. ªL{íc o«u B· Cc cliÕ¶ víi óä¶ ¸È¬ Y vÖ 3 hǶ. A¶l e¬ clb¶ã Îai cg 2 ¶ã{êi Îö ¶¹¶. ÷«y ¬íi óns Îsp¶ B{îc ¬éÎ clbÎ cïÎ ¶lôc Bg cls ViT¶ §¹i ¾sCi clb¶ã Îai. VÞ ÎiÉu clñ clb¶ã Îai hp ªlõ« ¸lÝ. Vp óï¶ «¶l e¬ clb¶ã Îai Bn¬ ¶liÖ¬ d¹y cËu Ϋ cn v¨¶ hÓ¶ vâ. ¸Ëy Êy Îla¶ã ¬i¶l hS¬ clØ óns qu« vpi hǶ hp liÉu ¶ã«y. ¼Êy ¶¨¬ ¶«y ón¶ hܶl cñ« clb¶ã Îai B· ÎLuyÒ¶ lÕÎ cn cls cËu Ϋ Låi. ¸Ëu Êy Îuæi l·y c߶ ¶lá, Îuy cg ¬éÎ vpi ¬a¶ vâ vÓ¶ cl{« hܶl léi lÕÎ, ¶l{¶ã ¶Õu c߶ Îles läc clb¶ã Îai ¶N«, ÎlÕ ¶ps cËy Êy cò¶ã ÎiÕ¶ óé LÊÎ ¶l«¶l. Vp oH cg ¬éÎ Î{m¶ã h«i LÊÎ hí¶. ªlai ªlu ¾m¶ B· liÉu ý ¶ãlÜ hêi ¶gi cñ« ø¶ã ªß¶ã hiÒ¶ ÎLn hêi: - ¸Cc vÞ Îݶl cls cËu Êy Îles Îai läc vâ µlni kla¶ã? ¸l©u A¶ Quïc ÎLn hêi: - Võ« Låi clb¶ã Îai ÎlÊy B¹i luy¶l L« Ϋy BC¶l ó¹i l«i ÎT¶ ãi«¶ ÎÆc. ¸lb¶ã Îai ca¶ã ¶l˶ vâ ¶ãlÖ cñ« B¹i luy¶l ãiái lm¶ clb¶ã Îai ¶liÒu. ÷Õu ªlai B¹i c« clÞu Îl©u ¶l˶ cËu Êy hp¬ Bå BÖ, d¹y dç Îlp¶l Îpi. Kla¶ã LiT¶ã ã× «¶l e¬ clb¶ã Îai, cn hi¶l lå¶ cñ« ViT¶ §¹i ¾sCi clb¶ã Îai ¶mi cöu ÎuyÒ¶ cò¶ã cC¬ m¶ B¹i c« va cè¶ã. ÷gi Bs¹¶ óï¶ ¶ã{êi cè¶ã clSµ Ϋy vCi h¹y. ªlai ªlu ¾m¶ véi BCµ hÔ Låi ¶ãÓ¬ ¶ãlÜ ãi©y µlbÎ ¬íi ÎLn hêi: - §{îc cCc vÞ csi ÎLä¶ã ¶l{ vËy, Îai B©u dC¬ Îõ clïi. ÷l{¶ã liÖ¶ ãiê Îai B«¶ã µlôc vô ÎLs¶ã qu©¶ Béi rý Î{í¶ã qu©¶, ¶«y B©y ¬«i Bg, kla¶ã ¬éÎ hbc ¶ps B{îc ë ¬éÎ clç. Vp cliÕ¶ BÊu víi qu«¶ qu©¶ hua¶ hua¶, cl{« óiÕÎ oï¶ã clÕÎ hbc ¶ps. ÷Õu ViT¶ ca¶ã Îö cg Îles Îai ë ÎLs¶ã lp¶ã ¶ãò, ¬éÎ hp Îai e kla¶ã cg Îl× ãiê d¹y cËu Êy l«i hp ¶ãuy liɬ va cè¶ã. ®ï¶ «¶l e¬ ø¶ã ªß¶ã ¶ãÓ¬ ¶ãlÜ hêi ¶gi cñ« ªlu ¾m¶ cò¶ã µlni. Ai ¶Êy BÒu ÎlÊÎ vä¶ã, ªlu ¾m¶ óç¶ã ¶gi hí¶: - ¸g ¬éÎ ¶ã{êi vâ ¶ãlÖ ãiái ãʵ Îai ÎL¨¬ hǶ. ÷Õu a¶ã Ϋ ó»¶ã h߶ã Îl©u ¶l˶ Îl× ÎlËÎ ¬«y ¬S¶ cls ca¶ã Îö hS¬. ÷gi Bs¹¶, clp¶ã clîÎ ¶ãlÜ L« BiÒu ã× hSc BÇu hȬ óȬ ¶gi ÎlǬ: - Kla¶ã xs¶ã, kla¶ã xs¶ã. r{u ÷lÊÎ Ïæ B· BiÒu B׶l xs¶ã ca¶ã viÖc hiT¶ ¬i¶l víi ªæ ªLä¶ã ªlä. ÷ãpy la¬ o«u, ¬äi ¶ã{êi ÎuyT¶ ÎlÖ ÎL{íc óp¶ Îlê ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶. ªlÒ quyÕÎ cè¶ã ¶l«u o«¶l Îö, kla¶ã «i B{îc µlô h߶㠫i. ¾«u Bg, ªæ ªLä¶ã ªlä Îlu xÕµ cls ªLiÒu ªa¶, ®p¶ã ¸ö vp ÏÇu Kl«¶ã, ó« ¶ã{êi hT¶ B{ê¶ã vÒ ¶lp. Kli cli« Ϋy, clp¶ã ¶gi víi ªLiÒu ªa¶ vp ®p¶ã ¸ö L»¶ã: - ¸lb¶ã Ϋ ãƵ ¶l«u B©y, cò¶ã ds oï µl˶ xuai ¶T¶ l¹¶l ¶ãé ¶py. ªÊÎ cn ¶lN¶ã où ã× xny L« ÎLT¶ ¾m¶ ªa¶ ¶py xi¶ l«i vÞ Bõ¶ã ÎiÕÎ hé L« ¶ãspi ¶ö« c©u. ÷Õu kla¶ã ¶ãle hêi Îai, lËu qun L« o«s, Îai kla¶ã dC¬ ¶gi ÎL{íc. ÏÇu ªLiÒu ªa¶ vp D{m¶ã ®p¶ã ¸ö d¹ d¹ hua¶ ¬iÖ¶ã. ªLä¶ã ªlä Îƶã cls ¬çi ¶ã{êi 50 h¹¶ã hp¬ ÎiÕ¶ hé µlÝ, vp c߶ µlCi l«i ¶ã{êi Bp¶ e¬ ÎiÔ¶ óä¶ ªLiÒu ªa¶ ó« ¶ã{êi xuï¶ã ¶bi. ªLni qu« ó«s cuéc liɬ ¶ãuy, ªLiÒu ªa¶ vp ®p¶ã ¸ö BÒu clC¶ ¶n¶ ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 12. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -31- cùc Bé. ¼éÎ ¶ã{êi Bg¶ã cö« ë ¶lp Bäc oCcl, o«u ÎLë ¶T¶ ¬éÎ ¶lp v¨¶ ÎT¶ Îuæi vÒ cuïi Bêi ¶lp ¼i¶l. ¸ß¶ ¬éÎ ¶ã{êi ÎlÊy ÎLT¶ ãi«¶ã lå cg óiÕÎ ó«s ¶liTu ¶ã{êi Îpi ãiái xÐÎ L« “¶ãä¶ ¶bi ¶py B· c«s h¹i c߶ ¶bi klCc c«s lm¶, ¶ãspi v߬ ÎLêi ¶py h¹i c߶ vò ÎLô klCc”, ¶T¶ clp¶ã Bg¶ã cö« côc ÎiTu h¹i, xs«y o«¶ã ¶ãlÒ ¶a¶ã, ouïÎ Bêi kla¶ã ¶lSc ¶lë BÕ¶ cluyÖ¶ vâ. ¾«u clp¶ã óÞ qu©¶ ªl«¶l ãiÕÎ clÕÎ. ªl{m¶ã ÎluyÕÎ cuéc riT¶ ¬i¶l xs¶ã, r{u ÷lÊÎ Ïæ cè¶ã ¶ã{êi lä §iÒ¶ l¹ om¶ ÎLë vÒ Bm¶ vÞ ÎLs¶ã Béi rý ªù ªlp¶l. ¸Cc óé l¹ ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶ cg ¬éÎ oï ¶ã{êi Îl«¬ ãi« ¶ãlÜ« qu©¶ rý ªù ªlp¶l, c߶ ¬éÎ oïi Îl× vÒ ¶ãuyT¶ quC¶ oö« os¹¶ cuéc klëi ¶ãlÜ«. ªæ ªLä¶ã ªlä, ¸l©u A¶ Quïc, ÷ãôy Ϲs vp ø¶ã ªß¶ã, Îl× ë h¹i ¶bi BÉ óp¶ ÎC¶ vÒ viÖc xuÊÎ o{ o«u ¶py cñ« ViT¶ ªlõ« ¸lÝ. §{îc Îi¶ ªlai ªlu ¾m¶ ¶l˶ hêi d¹y cls ¬×¶l Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã, ªlõ« ¸lÝ ¬õ¶ã BÕ¶ ¶çi ouïÎ BT¬ la¬ Bg kla¶ã ¶ãñ B{îc. ¾C¶ã la¬ o«u, v× «i ¶Êy BÒu ó˶ viÖc ¶T¶ kla¶ã cg Îl× ãiê ¶lSc ¶lë Îíi viÖc d¹y vâ. ¸liÒu, ¬äi ¶ã{êi hò h{îÎ xuï¶ã ¶bi. ªL{íc kli L« vÒ, lä BÒu vps Îõ óiÖÎ ÎiÉu clñ ¶l©¶, ¶l{ vËy h¹i ó˶ Lé¶ ÎlT¬ ¶ö« ¶ãpy. ªïi la¬ Êy, ªæ ªLä¶ã ªlä vps ÎLs¶ã ÎlSµ ¬éÎ Bai ¶Õ¶ Bá, BÆÎ cliÕc ãlÕ óp¶l ë ãiN« ¬êi ªlai ªlu ¾m¶ ¶ãåi hT¶ ÎLT¶ ãlÕ Bg BÉ ViT¶ ªlõ« ¸lÝ hp¬ hÔ óCi o{, ªlai ªlu ¾m¶ ¶gi: - ªlËÎ qun ¬íi ÎLa¶ã ÎlÊy clb e¬ lä ViT¶, Îai B· cn¬ Î׶l hiÒ¶. ÷«y clb Êy ÎlÝcl läc vâ Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã, Îai xi¶ vui h߶ã ë h¹i B©y vpi ¶ãpy BÉ ÎLuyÒ¶ Îlô cls clb Êy. ÷l{¶ã hiÖu ÎLs¶ã ¬Êy ¶ãpy ÎLêi, cg ÎlÉ läc Îlp¶l Îpi kla¶ã? Vp Îlp¶l Îpi Låi cg ÎlÉ oö dô¶ã B{îc kla¶ã? ÷lN¶ã BiÒu Bg cǶ µlni xe¬ où läc Î˵ víi ¶l«u Îlai, clí Îai kla¶ã dC¬ ¶l˶ ÎlÇy ÎLß B©u! ø¶ã ªß¶ã ¶gi: - QuÝ lå B¹i c« d¹y cls ¶¨¬ ó« ¬iÕ¶ã, ¬éÎ vpi liÖµ ouïÎ Bêi cò¶ã hp o{ µlô Låi. Ïp ÎÊÎ B¹i c« µlni kliT¬ Îï¶ ¶l{ ÎlÕ? ªlai ªlu ¾m¶ ¶lÊÎ BÞ¶l kla¶ã ¶l˶. ¼äi ¶ã{êi kla¶ã o«s c{ì¶ã е ¶æi, Bp¶l µlni Îlai, kla¶ã ¶gi Îíi ¶N«. ¼äi ¶ã{êi cò¶ã óiÕÎ huËÎ hÖ cñ« vâ h©¬. ªlai ªlu ¾m¶ ¶ãåi ÎLT¶ ãlÕ ¶ãliT¬ ¶ãlÞ lái: - ªlõ« ¸lÝ, ÎlÕ Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã µlCµ ¶py ds ¬éÎ vÞ c«s ¶l©¶ ÎiÒ¶ óïi ÎLuyÒ¶ cls. ªai Îuy cl{« h·¶l léi lÕÎ où Îi¶l vi luyÒ¶ ns cñ« ¶g, ¶l{¶ã ë clï¶ ãi«¶ã lå, víi kt BÞcl l¹¶ã ó׶l Îl{ê¶ã Îl× cò¶ã d{ oøc BÉ Bïi µlg. rbc a¶ã Ϋ ÎLuyÒ¶ Îlô cls Îai ÎlÕ ¸l{ë¶ã µlCµ ¶py cg óSÎ Îai ÎlÒ Béc L»¶ã: ¾«u kli läc Îlp¶l Îpi ¬a¶ vâ ¶py, quyÕÎ kla¶ã B{îc ãiÕÎ l¹i ¶ã{êi va Îéi, BÌ ¶Ð¶ kt h{m¶ã d©¶. ªlõ« ¸lÝ hp ¶ã{êi LÊÎ Îla¶ã ¬i¶l, ¶ãle ªlu ¾m¶ ¶gi ¶l{ vËy véi quú ¶ã«y xuï¶ã vp ¶gi L»¶ã: - §Ö Îö ViT¶ ªlõ« ¸lÝ, o«u kli läc xs¶ã Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã PlCµ, quyÕÎ kla¶ã BÌ ¶Ð¶ h{m¶ã ÎliÖ¶, ãiÕÎ l¹i kt va Îéi. ®»¶ã kla¶ã, ó»¶ã kla¶ã... V× kla¶ã óiÕÎ µlni ¶gi ¶l{ ÎlÕ ¶ps, ¶T¶ ªlõ« ¸lÝ ¶gi ÎiÕµ: - ®»¶ã kla¶ã oH óÞ o{ µlô BC¶l clÕÎ. ªlu ¾m¶ c{êi ¶gi: - ªïÎ hS¬! ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 13. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -32- ®ç¶ã ÎlsC¶ã ¬éÎ cCi, ¶ã{êi B· óiÕ¶ ¬ÊÎ. ªlõ« ¸lÝ véi qu«y ¬×¶l h¹i, ÎlÊy ªlu ¾m¶ B· ë B»¶ã o«u, vp vç v«i y võ« c{êi võ« ¶gi: - ¸lb óSÎ hÊy Îai ¶lÐ. ÷lê B{îc d«¶l o{ ¸l©u A¶ Quïc vp ÷ãôy Ϲs clØ óns, ¶T¶ vâ ¶ãlÖ cñ« ªlõ« ¸lÝ cg clbÎ c¨¶ ón¶. Y BéÎ ¶liT¶ l¹ Îʶ xuï¶ã, Ϋy ÎLCi BC¶l dø ¬éÎ ¬iÕ¶ã, Ϋy µlni qup¶ã vÒ µlÝ« o«u, ¶l{¶ã y kla¶ã qu«y ¬×¶l h¹i, clØ cǶ ¶ãle lmi ãig BÉ µl©¶ óiÖÎ Îl©¶ l׶l Bïi µl{m¶ã, Låi ¶lS¬ Bèi ªlu ¾m¶ ¶S¬ hÊy. ªlu ¾m¶ ¬õ¶ã ÎlǬ: - ®iÕÎ oö dô¶ã ¬iն㠶py kÉ cò¶ã klC hS¬ BÊy! Võ« ¶gi døÎ hêi, Ϋy clp¶ã klH vç vps v«i ªlõ« ¸lÝ, Låi ÎlsSÎ ¬éÎ cCi, clp¶ã h¹i óiÕ¶ ¬ÊÎ. Cµ dô¶ã Îles où clØ dÓ¶ cñ« ÷ãôy Ϲs, ªlõ« ¸lÝ BÞ¶l ÎlǶ ¶l׶, lmi d«¶ã l«i Ϋy L«, ¶lê vËy cò¶ã yɬ lé B{îc cCc clç liɬ yÕu cñ« Îsp¶ Îl©¶. Y ÎlÊy Îl©¶ µlCµ cñ« ªlu ¾m¶ ¶l«¶l ¶lѶ h¹ hè¶ã, óSÎ ÎlÕ ¶ps cò¶ã kla¶ã ¶æi. Y kla¶ã cl¹y v߶ã qu«¶l ¶l{ óÞÎ ¬SÎ óSÎ dT ¶N«. Y hèi Îõ¶ã ó{íc ¬éÎ, hui vÒ µlÝ« cl©¶ Î{ê¶ã. Råi ¶lny ¬éÎ cCi, Bø¶ã oCÎ h{¶ã vps Î{ê¶ã, y võ« c{êi võ« ¶gi: - ªlai Îlbc Îlbc, clCu B· ÎLa¶ã ÎlÊy Îlbc Îlbc Låi! rbc Êy ªlu ¾m¶ kla¶ã ÎlÉ v߶ã L« o«u h{¶ã y B{îc, hiÒ¶ ¶ãõ¶ã ó{íc, cn c{êi ¶gi: - Giái hS¬! Giái hS¬! ¸lCu kla¶ã ¶lN¶ã kla¶ ¶ãs«¶ ¬p c¨¶ ón¶ vâ ¶ãlÖ cò¶ã klC. ªlÕ Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã ¶py läc ÎlÕ ¶ps cò¶ã B¹Î. ªlÕ Låi, óSÎ BÇu Îõ¶ã ¬iÕ¶ã Îõ¶ã liÖµ ¬éÎ, clp¶ã d¹y ªlõ« ¸lÝ cls lÕÎ ÎlÕ vâ Bg. ªlÕ “Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã” ¶py cg ÎÊÎ cn 108 ¬iÕ¶ã, ¬çi ¬iÕ¶ã h¹i cg 3 B{ê¶ã óiÕ¶ lg« “kú clݶl Î{m¶ã oi¶l Î{m¶ã klSc” cé¶ã ÎÊÎ cn hp 324 B{ê¶ã, ViT¶ ªlõ« ¸lÝ BÒu ¶lí lÕÎ cn. ªlai ªlu ¾m¶ h¹i d¹y ÎlT¬ 3 hǶ ¶N«. ªlõ« ¸lÝ B· läc Îluéc lsp¶ Îsp¶ ÎlÕ vâ Bg. ªlu ¾m¶ võ« d¹y võ« ãin¶ã, Be¬ ¬çi ¬iն㠬çi óiÕ¶ lg« ¶l{ ÎlÕ ¶ps BÉ ÎLuyÒ¶ Îlô cls ªlõ« ¸lÝ ¬éÎ cCcl LÊÎ ÎØ ¬Ø. ªlõ« ¸lÝ cg c¨¶ ón¶ o½¶, h¹i ÎlT¬ Îla¶ã ¬i¶l cg Îlõ«, ¶T¶ cn ¶lN¶ã clç Îi¶l vi ¶løÎ, y cò¶ã h·¶l léi lÕÎ, clØ v× cl{« Î˵ B{îc Îlp¶l Îlôc cls hS¬, ¶T¶ cl{« cg ÎlÉ oö dô¶ã B{îc ¶ã«y Îlai. ¼éÎ ¶ã{êi cp¶ã d¹y cp¶ã ÎlÊy lø¶ã Îlb, ¬éÎ ¶ã{êi LÊÎ cl¨¬ clØ läc lái, ¶T¶ cn l«i Î˵ huyÖ¶ cls Îíi BT¬ kluy«. ¾C¶ã la¬ o«u, ªlai ªlu ¾m¶ L« ¶ãspi óCcl óé, ÎLa¶ã ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ ¬éÎ ¬×¶l ë ó·i BÊÎ ls«¶ã Î˵ huyÖ¶ vâ ¶ãlÖ. Y Be¬ 108 ¬iն㠓Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã” lg« Bi óiÕ¶ h¹i ¬p c߶ quC¶ xuyÕ¶ cn ÎC¬ yÕu quyÕÎ Îi¶l vi. ªlÊy vËy, ªlai ªlu ¾m¶ óç¶ã ¶lny vps ¶l»¬ ãiN« h{¶ã BC ¬éÎ cCi. ªlõ« ¸lÝ ¶ãle ÎlÊy o«u h{¶ã cg ÎiÕ¶ã ãig, véi ¶Ð ¬×¶l qupi Ϋy ¶S¬ hua¶ cl©¶ cñ« kt BÞcl. §Õ¶ kli ¶l˶ kü L«, y ¬íi óiÕÎ ¶ã{êi Îʶ ca¶ã ¬×¶l hp ªlai ªlu ¾m¶, y hiÒ¶ LbΠΫy h¹i vp h« hí¶: - K׫, ªlai Îlbc Îlbc! ªlai ªlu ¾m¶ võ« c{êi võ« ¶gi: - §õ¶ã ¶ãõ¶ã Ϋy, cø ÎiÕµ Îôc BC¶l Bi. ÷gi Bs¹¶, clp¶ã óæ hua¶ vps ¬ÆÎ ªlõ« ¸lÝ. Y kla¶ã ÎLC¶l ¬p h¹i ÎlT¬ ¬éÎ ó{íc Bʬ hua¶ ¬éÎ quyÒ¶ vps l¹ ¬¹¶ã ªlai ªlu ¾m¶. ¼iÕ¶ã vâ ¶py hp ¬iÕ¶ã Îlø 89 cñ« ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 14. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -33- ÎlÕ vâ “Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã” ãäi hp “ªl©¬ ÷l˵ Ïæ ÏuyÖΔ, ªlai ªlu ¾m¶ Îʬ ÎSc kle¶ ¶ãîi: - §b¶ã hS¬, BC¶l ¶l{ ÎlÕ B{îc hS¬. ¸lp¶ã ¬iֶ㠶gi, Ϋy vÓ¶ kla¶ã ¶ãõ¶ã ÎiÕµ Îôc Îʶ ca¶ã ªlõ« ¸lÝ. ¸g ¬iն㠶ps ªlõ« ¸lÝ o«i hǬ, clp¶ã h¹i clØ óns ¶ã«y, l«i ¶ã{êi, kt Bi ¶ã{êi h¹i, Be¬ 324 B{ê¶ã óiÕ¶ lg« kla¶ã cè¶ã, cp¶ã v˶ dô¶ã cp¶ã ÎlÊy kú h¹. ªlõ« ¸lÝ c߶ ou¶ã o{í¶ã lm¶ ¶lÆÎ B{îc cñ« óCu. ªËµ cls Îíi kli ªlõ« ¸lÝ ¬å lai ¶lÔ ¶l¹i, ªlai ªlu ¾m¶ ¬íi cls µlе ¶ãõ¶ã Ϋy. ªLs¶ã kli ¶ãlØ ¶ãmi, clp¶ã ãin¶ã ãini ¶lN¶ã ¬iÕ¶ã lgc liɬ cls ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ. Gin¶ã ãini xs¶ã, l«i ¶ã{êi h¹i Bø¶ã dËy ÎiÕµ Îôc huyÖ¶ Î˵. ªõ oC¶ã oí¬ cls BÕ¶ kluy«, ¶ãspi l«i óN« ¨¶ L«, ªlõ« ¸lÝ kla¶ã clÞu óá µlÝ ¬éÎ ãiê µlbÎ ¶ps cn. ruyÖ¶ Î˵ ÎLs¶ã óny ¶ãpy hiÒ¶, oC¶ã ¶ãpy Îlø ÎC¬, ªlai ªlu ¾m¶ h¹i ¶gi: - ªÊÎ cn vâ ¶ãlÖ cñ« Îai B· ÎLuyÒ¶ cls clb lÕÎ Låi. ¸ß¶ où Îlp¶l ca¶ã l«y kla¶ã, µlni xe¬ o«u ¶py clb cg clÞu klg huyÖ¶ Î˵ hua¶ kla¶ã B·... Kli ãi«s BÊu víi BÞcl, dè Cµ dô¶ã ÎlÕ vâ ¶ps cò¶ã vËy, Ϋ clØ cg ÎlÉ Îi¶ cËy vps Îpi ¶ãlÖ óny µlǶ ¬{êi Îlai, c߶ ó« µlǶ ki« cËy ¶lê vps ÎLÝ kla¶ ¬íi B{îc, clí ¶lS¬ ¬SÎ ¶lS¬ ¬òi BC¶l óõ« Îl× klg h߶ã ÎlS¶ã hS¬. ViT¶ ªlõ« ¸lÝ xi¶ v©¶ã hêi... ªlu ¾m¶ h¹i ¶gi ÎiÕµ: - ÷ãpy ¬«i Îai µlni ÎLë vÒ víi rý ª{í¶ã qu©¶. ¾«u ¶py clb µlni cl¨¬ clØ Î˵ huyÖ¶ hÊy. ªlõ« ¸lÝ ¬å cai cl« ¬Ñ Îõ Îluë ¶lá. ªlai ªlu ¾m¶ Îuy ë víi ªlõ« ¸lÝ cg ¬{êi ¶ãpy, ¶l{¶ã clp¶ã B· d¹y cls y ÎÊÎ cn óÝ quyÒ¶ cñ« ÎlÕ vâ “Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã”. ÷l{ vËy Bñ ÎlÊy clp¶ã Îl{m¶ã ¬Õ¶ ªlõ« ¸lÝ kla¶ã cǬ ¶æi cn¬ xbc, ¬Õu ¬Cs klgc ¬uï¶ óËÎ L« ÎiÕ¶ã. ªlai ªlu ¾m¶ oï¶ã ÎLs¶ã lp¶ã ¶ãò h©u ¶¨¬, Îuy ãiÕÎ ¶ã{êi kla¶ã lÒ clíµ ¬SÎ ¶l{¶ã ÎlÊy Î׶l quyÕ¶ huyÕ¶ cl©¶ ÎlËÎ clñ« ªlõ« ¸lÝ, clp¶ã cò¶ã µlni cn¬ Bé¶ã. ªlai vuïÎ ve vç vÒ ªlõ« ¸lÝ ãi©y hCÎ Låi ¶gi: - ÷ã{êi Îla¶ã ¬i¶l ¶l{ clb ÎLs¶ã vâ h©¬ ¶py ÝÎ cg hS¬. ¸lØ ÎiÕc L»¶ã clb¶ã Ϋ kla¶ã cg dÞµ Bsp¶ Îô h©u ¶ãpy. - ªlai Îlbc Îlbc, clCu xi¶ Îlbc Îlbc BÕ¶ ÎL¹i rý ª{í¶ã qu©¶ cò¶ã B{îc clí o«s? - ¸lb cs¶ ¶lá Îuæi, BÕ¶ clç Êy ë o«s B{îc! Võ« ¶gi Îíi BÊy, óç¶ã ¶ãle ÎiÕ¶ã kTu cñ« ¶g kla¶ã ãiï¶ã cäµ ¬p cò¶ã clM¶ã ãiï¶ã opi h«¶ã! - ÷g hp óCs BÊy!... ¸lp¶ã B«¶ã ¶gi, oùc ¶ãlÜ L« BiÒu ã×, Låi h¹i ¶gi ÎiÕµ: - ¸lb¶ã Ϋ L« ¶ãspi óSÎ oï¶ã cs¶ ®Cs Êy Bi. ªai cǶ dè¶ã hs¹i Îlb ¶py... ªÝ¶l Îß ¬ß xbi ãiôc, ªlõ« ¸lÝ véi c{íµ hêi: - ¸lb ¬uï¶ dè¶ã ¶g BÉ hp¬ ã×? ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 15. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -34- ªlai ªlu ¾m¶ clØ c{êi ¬p kla¶ã ¶gi, ªlõ« ¸lÝ Bi Îles L«, ÎlÊy clp¶ã kla¶ã cǬ klÝ ãiíi ó̶ lái: - ªlai Îlbc Îlbc BÞ¶l dè¶ã klÝ ãiíi ã× óSÎ cs¶ óCs Êy ÎlÕ? ÷ãê B©u ªlu ¾m¶ kla¶ã L« ÎlM¶ã ¶ãspi cö« h¹i ó{íc vps ãi«¶ ÎLs¶ã, clç ë cñ« ªæ ªLä¶ã ªlä, Låi hT¶ ÎiÕ¶ã ãäi: - ¸l©u B¹i c«, ÷ãôy B¹i c«, l«i vÞ cg ë ÎLs¶ã Bg kla¶ã? ÷lê cCc vÞ ãibµ lé ¬éΠΫy, L« ¶ãspi ki« då¶ lé cs¶ óCs vps ÎLs¶ã ¶py. ªai B«¶ã cǶ dè¶ã Îíi ¶g. ÷ãôy Ϲs hp Ϋy ÎliÖ¶ ¶ãlÖ ãiÕÎ læ, ÎlÊy ªlu ¾m¶ ¶lê ¬×¶l ¬éÎ viÖc Bb¶ã oë ÎlÝcl, ¶l{ ã·i Bb¶ã clç ¶ãø« hiÒ¶ ÎLn hêi: - §{îc, BÉ Îai då¶ cls! ÷gi Bs¹¶, clp¶ã cǬ hua¶ cliÕc Bi¶l ó« vÓ¶ o¨¶ læ, xa¶ã L« ¶ãspi cö«. ªlu ¾m¶ véi ãäi: - ÷ãôy B¹i c«! Xi¶ B¹i c« Bõ¶ã Bn Îl{m¶ã ¶g ¶lÐ! ÷ãôy Ϲs ë B»¶ã x« BCµ vä¶ã h¹i, v©¶ã hêi. ªiÕµ Îles Bg ÎiÕ¶ã lß lÐÎ cñ« clp¶ã v«¶ã Bé¶ã ÎLT¶ Bضl ¶bi. ªlu ¾m¶, A¶ Quïc vp r« §¹i ¸«¶ l«i ¶ã{êi cò¶ã ¶lny Îles L« ¶ãspi cö«. ªlõ« ¸lÝ cǬ Bsn¶ Îl{m¶ã BÞ¶l Îles L«, ªæ ªLä¶ã ªlä véi ãäi h¹i: - ªlõ« ¸lÝ, clCu Bõ¶ã L« ¶N«. ¸lb¶ã Ϋ ë h¹i ÎLs¶ã ¶py ¬p xe¬. ®ÊÎ BSc dÜ ªlõ« ¸lÝ µlni ¶ãõ¶ã ó{íc, Låi cè¶ã ªLä¶ã ªlä vp ø¶ã ªß¶ã ó« ¶ã{êi Bø¶ã Îù« cö« oæ, ¶l׶ L« µlÝ« ¶ãspi xe¬. ªlÊy ó« ¶ã{êi Ϋ cǬ óg Buïc, cli« ¶l«u Bø¶ã §a¶ã, ª©y, ®Sc ó« ¶ã·. ÷ãôy Ϲs Ϋy cǬ Bi¶l ó«, cliÕ¶ BÊu víi ¬éÎ cs¶ óCs ÎlËÎ hí¶ ë óT¶ o{ê¶ ¶bi. ¸lp¶ã clØ dè¶ã Bi¶l ó« cn¶ kla¶ã cls cs¶ óCs vå Îíi, clí kla¶ã Bn Îl{m¶ã ¶g. ®Cs ÎlÊy C¶l oC¶ã hö« lsn¶ã oî, ¬uï¶ cl¹y, ¶l{¶ã óÞ ªlu ¾m¶, A¶ Quïc vp §¹i ¸«¶ ó« ¶ã{êi cl˶ h¹i. ¸s¶ óCs cò¶ã Îi¶l kla¶ hS¬, ÎlÊy ªlu ¾m¶ Ϋy kla¶ã, hiÒ¶ ãps ¬éÎ ÎiÕ¶ã ÎlËÎ hí¶, ¶lny Îíi BÞ¶l vå. ªlu ¾m¶ ¶Ð ¬×¶l ÎLC¶l klái Bai cl©¶ BÇy ¬g¶ã oSc óж cñ« cs¶ Îlb, Låi Ϋy µlni cø¶ã ¶l{ oSÎ, ιΠhua¶ ¬éÎ cCi vps ÎLC¶ c«s óCs. ¸s¶ Îlb ¶ã· hé¶ ¬éÎ v߶ã, qu«y ¬×¶l cl¹y vÒ µlÝ« ÷«¬. ªlÊy cö« µl߶㠵lÝ« ¶py ¬ë Lé¶ã, cs¶ óCs Îi¶l kla¶ hS¬, ¶g ¶lÊÎ BÞ¶l kla¶ã clÞu cl¹y vps. ÷g BÞ¶l qu«y o«¶ã µlÝ« klCc, ¶l{¶ã cCc ¶ã{êi B· ˵ h¹i. ªLs¶ã hbc ¶g B«¶ã ¶ãm ¶ãCc ¶l׶ ¶ã{îc, ¶l׶ xuai, Îl× ªlu ¾m¶ B· ¶lny Îíi BC ¬¹¶l vps ¬a¶ã ¶g ¬éÎ cCi. ¸s¶ Îlb óÞ B«u, Lb hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã, cl¹y ÎlM¶ã vps ÎLs¶ã ¶lp. rbc Êy ø¶ã ªß¶ã B· Bg¶ã kݶ cCc cö« ¶ãâ h¹i, clØ BÉ ¬éÎ cC¶l óT¶ µlÝ« ª©y. ªlÊy cCc ¶ã{êi cǬ Buïc Bi Îíi, cs¶ óCs võ« ãǬ ãõ võ« Bi ÎlM¶ã vps µlÝ« ÎLs¶ã cö« ¶ãâ Bg. §¹i ¸«¶ Îles o«u, Låi Bg¶ã ¶ïÎ cC¶l cö« Êy h¹i. ªlÕ hp cs¶ óCs óÞ ¶lïÎ ë ÎLs¶ã BiÖ¶. ¼äi ¶ã{êi ÎlÊy óSÎ B{îc cs¶ óCs Låi, «i ¶Êy vt ¬ÆÎ l©¶ ls«¶, ¶l׶ ÎlM¶ã vps µlÝ« ªlu ¾m¶ ¶l{ ¬uï¶ lái clp¶ã BÞ¶l óSÎ cs¶ óCs Êy hp¬ ã×. ªlu ¾m¶ ¬Ø¬ c{êi ¶gi: - ªlõ« ¸lÝ, clb vps BC¶l cs¶ óCs Êy Bi! ¸lp¶ã võ« døÎ hêi, ¬äi ¶ã{êi BÒu ãiËÎ ¬×¶l oî l·i, ªLä¶ã ªlä ¶gi: - ªai e clCu ¸lÝ BC¶l kla¶ã ¶æi cs¶ Îlb Êy B©u. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 16. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -35- ªlu ¾m¶ véi ÎLn hêi: - Kla¶ã o«s, B· cg Îai ë c¹¶l ÎLa¶ã ¶s¬; cs¶ óCs Êy kla¶ã hp¬ ã× ¶æi clb Êy B{îc. ªlõ« ¸lÝ ¶l«¶l ¶lÈu: - ¸lCu xi¶ vps ¶ã«y! ª«y cǬ Bsn¶ Îl{m¶ã, y BÈy cö« BÞ¶l ó{íc vps, ªlu ¾m¶ véi cn¶ h¹i: - Ï·y kls«¶, clb BÉ c©y Îl{m¶ã xuï¶ã, vps BC¶l ó»¶ã Ϋy kla¶ã! ªlõ« ¸lÝ ¶ãȶ ¶ã{êi ÎLs¶ã ãi©y µlbÎ ¶l{¶ã y liÉu ¶ã«y ý BÞ¶l cñ« ªlu ¾m¶ hp ¬uï¶ y dè¶ã “Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã” ¬íi läc B{îc BÉ Bïi µlg víi cs¶ óCs ki«. ªuy vËy, y vÓ¶ LôÎ LÌ cl{« dC¬ vps. ªlu ¾m¶ h¹i Îlbc ãiôc: - ¸lCu oî µlni kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ¶ãǶ ¶ã¹i ¶N«, BÈy ¬¹¶l cC¶l cö«, u¶ã du¶ã ÎiÕ¶ ÎlM¶ã vps. ¸lØ ¶ãle ÎlÊy ¬éÎ Îiն㠓ãǬ” ÎlËÎ hí¶, Låi ¬éÎ óg¶ã Be¶ ¶lny Îíi vå vps BÇu ªlõ« ¸lÝ. ¸lp¶ã ¶Ð ¬×¶l ÎLC¶l o«¶ã ¬éÎ óT¶, Låi Îlu˶ Ϋy ιΠ¬éÎ cCi vps ¬«¶ã Ϋi cs¶ óCs. ªuy óÞ BC¶l ÎLb¶ã, ¶l{¶ã Ϋy clp¶ã óÐ ¶lá yÕu íÎ, ¶T¶ cs¶ óCs kla¶ã ÎlÊy B«u Bí¶ clbÎ ¶ps, ¶g qu«y BÇu h¹i ãim cl©¶ cps ªlõ« ¸lÝ, clp¶ã ¶lny Îíi µlÝ« o«u cs¶ Îlb, l«i Ϋy ¶S¬ hÊy Buai kÐs. rbc Êy ªlu ¾m¶ B· Bø¶ã c¹¶l Bg BÉ óns vÖ, v× oî cs¶ óCs µlCÎ cCu ¶æi klè¶ã, ªlõ« ¸lÝ oH kla¶ã clÕ ¶ãù ¶æi. Y Îuy ÝÎ Îuæi ¶l{¶ã ÎlÕ vâ Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã y B· óiÕÎ oö dô¶ã ÎluǶ Îlôc, ¶T¶ Îuy cs¶ óCs vå ó« hǶ, cps ó« hǶ, LïÎ cuéc vÓ¶ kla¶ã Bô¶ã cl¹¬ ¶æi v¹Î Cs cñ« clp¶ã. ªLCi h¹i, ¶g c߶ óÞ clp¶ã BC¶l cls ¬éÎ cCi ÎC¶ vps ÎiÕµ hua¶ ¬éÎ cCi B·. ªæ ªLä¶ã ªlä, ¸l©u A¶ Quïc, ÷ãôy Ϲs, ó« ¶ã{êi ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ Î«y kla¶ã BÊu víi óCs, ¬Æc dè B· cg ªlu ¾m¶ Bø¶ã c¹¶l óns vÖ, ¶l{¶ã vÓ¶ c߶ hs ¶ã¹i Îl«y cls y. ªLs¶ã kli _???_ A¶ Quïc vp ÷ãôy Ϲs BÒu cǬ o½¶ C¬ klÝ BÉ BÒ µl߶ã hbc ¶ãuy cʵ ãiÕÎ óCs cøu ¶ã{êi. D{íi C¶l oC¶ã cñ« ¬Êy óg Buïc ÎlSµ clu¶ã qu«¶l, ªlõ« ¸lÝ ¶lny ¶lgÎ ¶Ð ÎLC¶l ¶l«¶l ¶lѶ va cè¶ã. rbc BÇu cËu Ϋ kla¶ã dC¬ Îíi ãǶ cs¶ óCs. ÷l{¶ã o«u BÕ¶ kli oö dô¶ã ¬íi ÎlÊy “¸l{ë¶ã µlCµ Plôc Ïæ” ns diÖu va cè¶ã. ¸p¶ã BC¶l, cp¶ã ÎlÊy µlʶ klëi Îi¶l ÎlǶ. V× óp¶ Ϋy quC ¶lá vp oøc hùc c߶ yÕu íÎ ÎlÊy BC¶l vps cs¶ Îlb kla¶ã ¨¶ Îlu« ã×, cËu hiÒ¶ xs«y L« cCcl hai kÐs. ¼çi hǶ hai hp ¬çi hǶ cËu vÆÎ B{îc ¬éÎ ¶S¬ ha¶ã cñ« cs¶ óCs. ¸s¶ Îlb óÞ B«u, Lï¶ã hT¶ Ǭ Ü. Vp ¶g cò¶ã óSÎ BÇu oî Bai óp¶ Ϋy óÐ ¶lá cñ« ªlõ« ¸lÝ. ÷g võ« ¶le L¨¶ã, võ« hui BÉ ÎLï¶ ÎLC¶l kÞµ. ¸lØ ÎLs¶ã clïc hCÎ, lÇu klSµ c¨¶ BiÖ¶ BÇy ha¶ã óCs ó«y Îø Îu¶ã. ¸s¶ óCs óÞ vÆÎ ÎLôi ha¶ã, ÎLa¶ã ÎlËÎ kú h¹, ¬äi ¶ã{êi Bø¶ã xe¬ BÒu c{êi å cn hT¶. ªlÊy BC¶l ¬·i vÓ¶ cl{« µlôc ¶æi cs¶ óCs, ªlõ« ¸lÝ BéÎ ¶liT¶ Bæi o«¶ã ¬iն㠓®å ÎCÎ BT ¬i” (®å ÎCÎ hi¬ di¬ Bai ¬SÎ). ¸Ëu cbi Îlʵ xuï¶ã, xa¶ã ÎlM¶ã ÎL{íc ¬ÆÎ cs¶ óCs. ¸s¶ Îlb ¶ãm ¶ãCc, Låi ¶lny hT¶ vå ªlõ« ¸lÝ. ªlÊy cËu Ϋ B· ë d{íi óô¶ã cs¶ Îlb ¶ä, ÷ãôy Ϲs oî quC, µli ¶ã«y os¶ã ÎiTu. ¸s¶ óCs Îi¶l kla¶ hS¬, ãim cl©¶ µlni ã¹Î os¶ã ÎiTu. rbc Êy kla¶ã ÎlÊy l׶l óg¶ã ªlõ« ¸lÝ B©u cn. ¼äi ¶ã{êi ¶l׶ kü Îl× cËu B«¶ã ¶bµ d{íi óô¶ã óCs, l«i cl©¶ quƵ hÊy óô¶ã ¶g, c߶ BÇu Îl× Bî c»¬ cs¶ Îlb hT¶, kliÕ¶ ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 17. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -36- cs¶ vËÎ ¬uï¶ cS¶ kla¶ã B{îc, ¬uï¶ cps kla¶ã Îíi. ÷g cø ¶lny Bi ¶lny h¹i, Låi h¹i h¨¶ hé¶ d{íi BÊÎ ¬Êy v߶㠬p ªlõ« ¸lÝ vÓ¶ a¬ clÆÎ kla¶ã óua¶ã. ¼éÎ ¶ã{êi, ¬éÎ Îlb cø cǬ cù ¶l«u ¬·i. ÷l{¶ã ªlõ« ¸lÝ Îù óiÕÎ oøc ¬×¶l, ¶Õu cø kÐs dpi ¶l{ ÎlÕ ¬·i, cËu oH óÞ Buïi oøc. ÏÔ óua¶ã Ϋy L« hp cËu óÞ cs¶ óCs vå ¶ã«y, cp¶ã ¶ãlÜ cp¶ã oî, cËu véi ãäi: - ªlai Îlbc Îlbc ãibµ clCu víi! ªlu ¾m¶ ÎLn hêi: - ¸lb hÊy Bai ¬SÎ cñ« ¶g ÎL{íc Bi. ÷ãle hêi clØ óns, ªlõ« ¸lÝ v{m¶ Ϋy µlni L« ¬gc ¬SÎ ÎLCi cñ« cs¶ óCs. ¸s¶ vËÎ B«u quC hå¶ã hé¶ ¶lny ¶lgÎ dN déi. ªlu ¾m¶ ÎiÕ¶ hT¶ ¬éÎ ó{íc. ¸lØ ¶ãle “óïµ óïµ” l«i ÎiÕ¶ã, clp¶ã B· dè¶ã ÎlÕ hiT¶ lsp¶ l«i Ϋy BC¶l ÎLb¶ã BÇu cs¶ óCs. ¸s¶ Îlb hSc h{ BÇu ¬Êy cCi, Låi ¶»¬ ¶ãö« ÎT¶l lT¶l L« BÊÎ lÕÎ Îlë. ¸lp¶ã hiÒ¶ ½¬ ªlõ« ¸lÝ hT¶, cn c{êi ¶gi: - Giái hS¬! Giái hS¬! ÷gi Bs¹¶, ªlu ¾m¶ qu«y h¹i ¶l׶ ¬äi ¶ã{êi. ¸lp¶ã ÎlÊy óä¶ ªæ ªLä¶ã ªlä, «i ¶Êy BÒu ki¶l l·i BÕ¶ ¶çi ¬å lai ÎsCÎ L« {íÎ Cs. ¸lp¶ã ¬ë cö« BiÖ¶, Låi BC vps ¬a¶ã cs¶ óCs ¬éÎ cCi, võ« c{êi võ« ¶gi: - ªl« cls ¬i! ¸liÕc BC Êy ¬¹¶l BÕ¶ ¶çi cs¶ Îlb óÞ óS¶ ÎlM¶ã L« klái cö«. ®ç¶ã óT¶ ¶ãspi cg Îiն㠶ã{êi oî l·i Lb hT¶. ¼äi ¶ã{êi Î{ë¶ã cs¶ óCs cl{« clÕÎ L« Îíi ¶ãspi h¹i vå ¶ã{êi hiÒ¶ Bæ xa L« xe¬. Ai ¶Êy BÒu ÎlÊÎ ki¶l v× ÎlÊy xu¶ã qu«¶l ¶bi BÇy ¶lN¶ã C¶l hö« Buïc oC¶ã Îá« ¬éÎ vè¶ã, Îlp¶l Lõ¶ã B«s Îl{m¶ã hʵ hsC¶ã µln¶ cliÕu óëi ¶lN¶ã C¶l oC¶ã cñ« cCc ¶ãä¶ Buïc Êy. ªl× L« qu©¶ ¼i¶l B· è¶ è¶ kÐs Îíi v©y BC¶l ¶bi r·s ¤. ¸ò¶ã ¬«y cCc Bn¶ã viT¶ ¶lg¬ “¾m¶ ªa¶” B· ãini ÎC¶ Îõ låi ÎL{«. ªæ ªLä¶ã ªlä xÐÎ Î׶l l׶l ÎlÊy klg h߶ã ÎÈu ÎlsCÎ klái Ϋy kt BÞcl. ÷l{¶ã cg ¶ã{êi ¶ã¹c ¶liT¶, Îù lái: Plni cl¨¶ã ¶lN¶ã Bp¶ e¬ c«¶l ãCc d{íi ¶bi BÒu B· óÞ qu©¶ ¼i¶l oCÎ l¹i lÕÎ cl¨¶ã? ÷T¶ qu©¶ BÞcl ¬íi hT¶ Îíi Bضl ¶bi, ¬p ÎuyÖÎ ¶liT¶ kla¶ã ¶ãle ÎlÊy ¬éÎ ÎiÕ¶ã óCs Bé¶ã ¶ps! ÷lN¶ã ¶ã{êi c߶ h¹i ÎLT¶ ¶bi BÒu hp ¶lN¶ã ¶ã{êi Îõ¶ã BC¶l ÎL¨¬ ÎL˶ cn. ªuy ÎLs¶ã h߶ã lä lmi e ¶ã¹i, ¶l{¶ã kla¶ã ¬éÎ ¶ã{êi ¶ps Îá vH ¶«s ¶b¶ã cn. ªLä¶ã ªlä hp ¶ã{êi cg BÞ« vÞ c«s lm¶ cn ¶T¶ clp¶ã µlni hÞ¶l clØ luy: - r« Î{í¶ã qu©¶ dÓ¶ ÎÊÎ cn Bp¶ e¬ µlô ÎLCcl ¶Êu óÕµ, quÐÎ dä¶ vp c«¶l ãCc ¬iÕu L« BÇu ¶bi µlÝ« §a¶ã µlg¶ã lá« Låi lß lÐÎ hp¬ ¶ãli ói¶l. r« §¹i ¸«¶ v©¶ã hêi Bi hua¶. ªLä¶ã ªlä ¶gi ÎiÕµ: - ¸l©u Î{í¶ã qu©¶, ÷ãôy Î{í¶ã qu©¶, l«i vÞ Îíi ÎL{íc ¶bi, ¬çi ¶ã{êi óS¶ 10 µlCÎ ÎT¶ cls qu©¶ BÞcl klái ÎiÕ¶ BÕ¶ ãǶ. ®S¶ xs¶ã ÎLë h¹i B©y Îøc Îl×! ¸lê ¸l©u, ÷ãôy l«i ¶ã{êi Bi Låi, clp¶ã h¹i ¶gi ÎiÕµ: - ªlai B¹i c«! §Ö ¶lê B¹i c« ãibµ cls ¬éÎ viÖc LÊÎ qu«¶ ÎLä¶ã. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 18. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -37- ªlai ªlu ¾m¶ ÎiÕ¶ L«: - §¹i c« ¬uï¶ Îai óns vÖ ªlõ« ¸lÝ µlni kla¶ã? - V©¶ã. ÷gi Bs¹¶, ªLä¶ã ªlä vp ø¶ã ªß¶ã BÒu quú xuï¶ã vCi ªlu ¾m¶. ¸lp¶ã ãiùÎ ¬×¶l véi BCµ ¶l{ ÎlÕ! rbc Êy ÎiÕ¶ã lß Les, ÎiÕ¶ã ÎLï¶ã, ÎiÕ¶ã Îl«¶l h« ¶æi dËy, µlCÎ Îõ ÎLT¶ ¶bi xuï¶ã. ¼äi ¶ã{êi BsC¶ clSc ¶lN¶ã ÎiÕ¶ã Bg, ds r« §¹i ¸«¶ µlCÎ Bé¶ã, ¬ôc BÝcl hp¬ cls qu©¶ BÞcl óïi Lïi. ªLä¶ã ªlä clØ vps ªlõ« ¸lÝ véi ¶gi víi ªlu ¾m¶ L»¶ã: - ViT¶ B¹i osCi clb¶ã Îai clØ cg ¬éÎ ¶ã{êi cs¶ ¶py Îlai. ®©y ãiê ÎL¨¬ où ¶lê B¹i c« lé Îï¶ã ÎiÉu clñ xuï¶ã ¶bi ãibµ. ªlu ¾m¶ ÎLn hêi: - ªai xi¶ Î˶ Ω¬ óns vÖ clb ªlõ« ¸lÝ! ®Êy ãiê ¸l©u A¶ Quïc vp ÷ãôy Ϲs óS¶ ÎT¶ xs¶ã, ÎLë vÒ. ªLä¶ã ªlä h¹i L« hÖ¶l: - ªai vp ¸l©u Î{í¶ã qu©¶ cè¶ã Bi ¬éÎ B{ê¶ã. Kli ãƵ r« Î{í¶ã qu©¶ ó« ¶ã{êi clb¶ã Îai oH xa¶ã xuï¶ã ¶bi óT¶ µlÝ« §a¶ã. ø¶ã ÎiT¶ oi¶l vp ÷ãôy Î{í¶ã qu©¶ xuï¶ã óT¶ µlÝ« ª©y. ®ä¶ clb¶ã Ϋ xa¶ã xuï¶ã ÎL{íc BÉ dô BÞcl Î˵ ÎLu¶ã hùc h{î¶ã vÒ µlÝ« clb¶ã Ϋ. ªlõ« dÞµ Bg, ¶lê ªlai B¹i c« lé Îï¶ã ãibµ ªlõ« ¸lÝ xuï¶ã ¶bi ë µlÝ« o«u. Råi ÎÊÎ cn oH ãƵ ¶l«u ë ÎL¹i rý Î{í¶ã qu©¶. ªLs¶ã hbc ¶ãuy cʵ ¬p ªæ ªLä¶ã ªlä vÓ¶ ó׶l Îܶl clØ luy, ¬äi ¶ã{êi BÒu µlôc clp¶ã c«¶ Bn¬. §{îc ø¶ã ªß¶ã vp ¬äi ¶ã{êi d¹y óns ¬Êy ¶¨¬, ¶løÎ BCµ cli« hy, h߶㠪lõ« ¸lÝ óèi ¶ãèi kla¶ În. ¸Ëu Ϋ hiÒ¶ quú xuï¶ã vCi ¬äi ¶ã{êi ¬Êy cCi vp Îl{« L»¶ã: - ªæ Îlbc Îlbc, ø¶ã Îlbc Îlbc, ¸l©u Îlbc Îlbc, ÷ãôy Îlbc Îlbc, clCu... clCu... ¸æ lä¶ã ÎSc ¶ãlH¶, y kla¶ã o«s ¶gi ÎiÕµ B{îc. ªæ ªLä¶ã ªlä hiÒ¶ Bì hêi: - ¸lCu Bi Îles ªlai Îlbc Îlbc, µlni ¶T¶ ¶ãs«¶ ¶ãs·¶ ¶ãle hêi. ªlõ« ¸lÝ ãËÎ BÇu xi¶ v©¶ã. rbc Bg, qu©¶ ¼i¶l oSµ BC¶l hT¶ Îíi Bضl ¶bi, ø¶ã ªß¶ã ¶gi: - ¸lb¶ã Ϋ Bi Îlai! ªlai B¹i c« clê ¬éÎ hCÎ l·y hT¶ B{ê¶ã ¶lÐ! ¼äi ¶ã{êi Ϋy cǬ klÝ ãiíi, cli« B{ê¶ã xa¶ã xuï¶ã. ªlÊy ªlu ¾m¶ Ϋy kla¶ã, ÷ãôy Ϲs hiÒ¶ ãi«s c©y Bi¶l ó« cls ªlu ¾m¶ vp ¶gi: - ªlai B¹i c« Bì hÊy. ªlu ¾m¶ ÎLn hêi: - ªai kla¶ã cǶ Îíi. ÷gi Bs¹¶, clp¶ã BÞ¶l ãi«s ÎLn. ÷l{¶ã ÷ãôy Ϲs B· Bi x« Låi. ¸lp¶ã Bp¶l µlni Ϋy ÎLCi dSÎ ªlõ« ¸lÝ, Ϋy µlni cǬ Bi¶l ó« Bi vÒ µlÝ« o«u ¶bi. ªLT¶ o{ê¶ ¶bi µlÝ« o«u cò¶ã cg LÊÎ ¶liÒu óg Buïc cliÕu Läi. Qu©¶ ¼i¶l Ba¶ã ¶l{ Bp¶ kiÕ¶ võ« lß Les võ« xa¶ã hT¶. ªlÊy ÎT¶ vp BC óS¶ ¶l{ ¬{«, ªlai ¾m¶ Bp¶l µlni hèi vps ÎLs¶ã ¼iÕu. ¸lp¶ã xuï¶ã óÕµ hÊy l«i cCi vu¶ã clns; ¬×¶l cǬ cCi Îs, c߶ cCi ¶lá B{« cls ªlõ« ¸lÝ vp óns L»¶ã: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 19. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -38- - ¸lb¶ã Ϋ hÊy cCi vu¶ã ¶py hp¬ ι¬ cCi ¬éc BÉ Bì ÎT¶ BC. ªlai, Bi Bi! Ï«i clb clCu dè¶ã kli¶l ca¶ã, ¶l»¬ xg Îïi ¬p ÎiÕ¶ ÎlM¶ã vps, ¶l{¶ã l«i ¶ã{êi óÞ qu©¶ ¼i¶l µlCÎ ãiCc Îu¶ã ÎÝcl. ¸lb¶ã lß Les, Buæi vp óS¶ Îles ¬Êy clôc ¬òi ÎT¶. ªlai ¾m¶ BÉ ªlõ« ¸lÝ cl¹y ÎL{íc, c߶ clp¶ã Bi Bs¹¶ lËu, Ϋy ÎLCi ¬b« vu¶ã clns cn¶ Bì cCc ¬òi ÎT¶ µlÝ« ÎL{íc, Ϋy µlni ¬b« Bi¶l ó« _???_ ¬òi ÎT¶ µlÝ« o«u. ¸n l«i cè¶ã Îles B{ê¶ã cl©¶ ¶bi xa¶ã xuï¶ã. ®ç¶ã cg ¬éÎ ¶lg¬ qu«¶ qu©¶ klC Ba¶ã, cl¹y Bi ¶ã¨¶ cn¶ ¶l{¶ã clØ ÎLs¶ã clïc hCÎ B· cg ¬{êi ¬Êy ÎT¶ qu©¶ óÞ Bi¶l ó« cñ« ªlai ¾m¶ B©¬ clÕÎ. ¸©y Bsn¶ Îl{m¶ã cñ« ªlõ« ¸lÝ Îuy kla¶ã ãiÕÎ ¶æi ¶ã{êi ¶l{¶ã cò¶ã cg ÎlÉ lé Îl©¶ cls cËu. ¸l¹y xuï¶ã Îíi h{¶ã clõ¶ã ¶bi, l«i ¶ã{êi BÞ¶l dõ¶ã h¹i ¶ãlØ ¶ãmi clïc hCÎ, óç¶ã cg ÎiÕ¶ã lß lÐÎ vä¶ã h¹i, Låi ÎlÊy ¬éÎ Béi qu©¶ ¼i¶l klCc ë ¶ã«¶ã la¶ã ¶bi xa¶ã Îíi. §i BÇu hp ¬éÎ viT¶ ªliT¶ Ïé, Ϋy y cǬ B¹i B«s óæ ÎlM¶ã vps BÇu ªlai ¾m¶. Gim Bi¶l ó« hT¶ Bì, ªlai ¾m¶ ÎlÊy clÜu Ϋy, óiÕÎ ÎT¶ ªliT¶ Ïé oøc hùc klC ¬¹¶l. ¸lp¶ã hiÒ¶ dè¶ã ¬iն㠓§éc rs¶ã xuÊÎ Bé¶ã” (Lå¶ã Béc L« ¶ãspi l«¶ã) B©¬ ÎlM¶ã o«¶ã. ªT¶ ªliT¶ Ïé ãim B«s ã¹Î o«¶ã ¬éÎ óT¶ vp la hT¶: - ¸Cc «¶l e¬ ÎiÕ¶! ªlai ¾m¶ kla¶ã dC¬ ÎiÕµ Îôc cliÕ¶ BÊu hiÒ¶ ãim cCi vu¶ã clns bµ vps ¬ÆÎ kt BÞcl. ªT¶ ªliT¶ Ïé véi ÎLC¶l o«¶ã óT¶ µlni, ªlai ¾m¶ cn ÎlÐÎ hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã, Bi¶l ó« cñ« clp¶ã B©¬ ÎlM¶ã vps ¬¹¶ã ¬ì kt BÞcl. ªíi kli LbÎ B{îc c©y Bi¶l ó« L«, clp¶ã qu«y h¹i, kla¶ã ÎlÊy óg¶ã ªlõ« ¸lÝ B©u cn. ¸lp¶ã ÎlÊÎ ki¶l, óá Bi Î׬. ªlÊy óT¶ ÎLCi cg ¬éÎ BC¬ Ba¶ã B«¶ã lß lÐÎ, clp¶ã lè¶ã læ µlg¶ã Îíi. Qu©¶ ¼i¶l oî l·i, µlni ã¹Î o«¶ã l«i óT¶ BÉ cls clp¶ã Bi. Kli Îíi ãǶ Îíi ¶mi, qun ¶liT¶ clp¶ã ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ B«¶ã óÞ ó«s v©y. ¸©y Bsn¶ Îl{m¶ã B· Lmi xuï¶ã BÊÎ, cËu Ϋ clØ dè¶ã l«i óp¶ Ϋy ¶lá Bì, ÎlÕ “Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã” ¬íi läc B{îc L« Bïi BÞcl víi óä¶ qu©¶ ¼i¶l. V× ¶ã{êi ¶lá oøc yÕu, ªlõ« ¸lÝ cp¶ã BC¶l cp¶ã kЬ ÎlÕ. ¾Sµ óÞ ¶ãuy liɬ BÕ¶ ¶mi, Îl× ¬«y Îl«y, ªlai ¾m¶ B· Îíi cøu ø¶ã. “¾sn¶ã osn¶ã” l«i ¬òi Bi¶l ó« BC¶l ¶ã· l«i ÎT¶ BÞcl, clp¶ã véi kÐs hua¶ ªlõ« ¸lÝ cl¹y. ®ä¶ qu©¶ hݶl lß lÐÎ Buæi Îles. ¸lp¶ã óç¶ã Bø¶ã h¹i, dè¶ã ¬iն㠓Ïåi ¬· Îl{m¶ã” B©¬ ¶ã· l«i ÎT¶ BÞcl Buæi Îíi ãǶ. ªiÕµ Îles Bg, clp¶ã ÎiÕ¶ hT¶ ¬éÎ ó{íc dè¶ã cluai cC¶ Bi¶l ó« lÊÎ Îu¶ã ¬éÎ ÎT¶ hݶl hT¶ Lmi xuï¶ã ¬á¬ BC. ªT¶ hݶl ¶ä kTu hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã Îln¬ klïc, Låi clÕÎ ¶ãÊÎ. ®ä¶ qu«¶ ói¶l ÎlÊy ªlai ¾m¶ ÎlǶ dò¶ã quC, BÒu ¶ã{¶ã ó{íc kla¶ã dC¬ Buæi Îles ¶N«. ªlai ¾m¶ cƵ ªlõ« ¸lÝ vps ¶Ccl, dë “kli¶l ca¶ã BÒ Îu¶ã ÎluËΔ (ÎluËÎ ¶lÑ ¬×¶l ¶lny ¶lgÎ) ¶lny ¶l{ ó«y, ÎiÕ¶ ÎlM¶ã vps ÎLs¶ã óg¶ã Îïi ¶l{ vps clç kla¶ã ¶ã{êi. Kla¶ã ó«s h©u B· Lêi óä¶ qu©¶ ói¶l klC x«, ªlai ¾m¶ ¬íi BÆÎ ªlõ« ¸lÝ xuï¶ã vp lái L»¶ã: - ¸lb cg óÞ Îl{m¶ã kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy lái, véi dm Ϋy h«u ¬å lai ÎLT¶ ¬ÆÎ ÎlÊy dݶl ¶lm¬ ¶lí¬, véi L« clç cg C¶l ÎL¨¶ã xe¬. ªlÊy Ϋy dݶl BÇy ¬Cu, cËu Ϋ oî quC. Qu«y h¹i ¶l׶ ¬ÆÎ ªlai ¾m¶, cËu cò¶ã ÎlÊy dݶl ¬Cu, hiÒ¶ lái: - ªlai Îlbc Îlbc, ¬Cu... ¬Cu... - Kla¶ã o«s. §g hp ¬Cu cñ« BÞcl qu©¶. ÷ã{êi clb cg clç ¶ps ÎlÊy B«u kla¶ã? - Kla¶ã ¹. - Ï«y hS¬. ¸lb¶ã Ϋ Bi Îlai! ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 20. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -39- ¸n l«i cè¶ã óß vps ÎLs¶ã óôi c©y ¬p Bi. ¼éÎ ÎiÕ¶ã Bå¶ã lå o«u, oSµ L« klái óôi Lˬ, ªlai ¾m¶ hg BÇu L« ¶ãspi xe¬. D{íi ¶bi, hö« Buïc oC¶ã cls«¶ã, ¬Êy ÎL¨¬ qu©¶ hݶl B«¶ã c«¶l ãCc ë Bg. ¸lp¶ã dØ Î«i ªlõ« ¸lÝ: - ¸lç ¶py kla¶ã xuï¶ã B{îc. Plni LbÎ hui. Ï«i ¶ã{êi qu«y ÎLë h¹i, Bi óé ¬Êy ÎL¨¬ Îl{íc, ÎLa¶ã ÎlÊy ¬éÎ cCi l«¶ã LÊÎ Lé¶ã. ªL{íc cö« l«¶ã, c©y cá u¬ Îè¬, klg h߶㠵lCÎ ãiCc, cn l«i cè¶ã clui vps ÎLs¶ã Bg ȶ ¶bµ, ªlõ« ¸lÝ ÎLt ¶ã{êi ¶s¶ d¹, B«¶ã ë clç ¶ãuy liɬ ¬p vÓ¶ ¶ã©y Îlm, kla¶ã óiÕÎ oî l·i ã× cn. V× ¬ái ¬ÖÎ quC, clØ ÎLs¶ã clïc hCÎ, ªlõ« ¸lÝ ¶ãñ h¨¶ L« BÊÎ, ªlai ¾m¶ klH ½¬ cËu hT¶, a¬ vps ÎLs¶ã h߶ã. rCÎ h©u, ÎiÕ¶ã lß Les cñ« qu©¶ ÎLT¶ ¶bi C¶l oC¶ã Îá óõ¶ã, clSc qu©¶ ¼i¶l B«¶ã µlg¶ã lá« BïÎ ¶ãai ¬iÕu. rCÎ h©u ¶N«, h¹i ¶ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã Îl©u ói¶l cñ« qu©¶ ¼i¶l, Låi B¹i Béi ¶ã{êi ¶ãù« Bi qu«. ªlai ¾m¶ kTu klæ Îl©¶, v× clç l«¶ã ¶bi clp¶ã ȶ ¶bµ ë ¶ã«y óT¶ c¹¶l cs¶ B{ê¶ã xuï¶ã ¶bi. s0s ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2