Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bích huyết kiếm - tập 21

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

114
lượt xem
23
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bích huyết kiếm - tập 21', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bích huyết kiếm - tập 21

 1. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -475- Håi thø hai m­¬i mèt M¸u hång nhuém b·o kiÕm Gi¸p vµng nhË p kinh ®« Ï p ªliÕÎ ªlñ hiÒ¶ dÓ¶ B{ê¶ã Bi ÎL{íc, ÎiÕµ Îôc l{í¶ã vÒ µlÝ« ª©y, võ« Bi võ« kle¶ ¶ãîi A ¸lݶ xi¶l Bѵ. ÷p¶ã ¶gi: - Kla¶ã ¶ãê ¬éÎ vÞ ca¶ã clb« cp¶ã vp¶ã hC ¶ãäc c߶ ÝÎ Îuæi ¶l{ vËy ¬p vâ ¶ãlÖ h¹i c«s c{ê¶ã lm¶ ¶ã{êi, ÎlËÎ hp liÕ¬ cg. ¼Æc ¶p¶ã ¬uï¶ ¶gi ã× Îl× ¶gi, ªlõ« ¸lÝ cø hM¶ã hƶã Bi Îles. §i B{îc lm¶ ¶¨¬ dƬ B{ê¶ã Îíi ÎL{íc clè« Ïs« ÷ãliT¬, cg ¬éÎ oï ãiCs d©¶ ÷ãò §éc c«¶l ãCc cȶ Îl˶, ÎlÊy ¬ÆÎ ªlõ« ¸lÝ clb¶ã ãi˶ dN ÎLï ¬SÎ L« ¶l׶. ªlõ« ¸lÝ cbi BÇu Îles Ïp ªliÕÎ ªlñ, Bi ÎlM¶ã vps ÎLs¶ã BiÖ¶. ªLT¶ §¹i lè¶ã óns BiÖ¶ cg Lni cá ÎlËÎ BÇy, ãiCs clb¶ã óÞ Îl{m¶ã ¶»¬ Îlp¶l lp¶ã ÎLT¶ Bg. ªlõ« ¸lÝ ãini luyÖÎ cls Îõ¶ã ÎT¶ ¬éÎ, vp ¶gi: - ªai víi quý vÞ kla¶ã Îlè sC¶ ã× cn, clØ v× ¬éÎ où liÉu hǬ ¶ls ¶lá ¬p B∙ ÎlÊÎ hÔ ¶l{ vËy. ªai LÊÎ ©¶ l˶ vp xi¶ Îlp¶l ÎlËÎ cCs hçi cè¶ã quý vÞ. ÷gi Bs¹¶, clp¶ã cbi BÇu clps ¬äi ¶ã{êi. GiCs clb¶ã ÷ãò §éc qu«y Bi kla¶ã Îl̬ ÎLn hêi. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ, ¬×¶l B∙ hp¬ ÎL߶ hêi lø« vp LÊÎ hÔ µlе, cln cǶ µlni ¶gi ¶liÒu ¶N«. ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã hiÒ¶ qu«y L«, óç¶ã ÎlÊy ¬éÎ Bai ¬SÎ Béc Cc, ãi˶ dN ¶l׶ vÒ µlÝ« Ïp ªliÕÎ ªlñ. ÷ã{êi Bg ȶ ÎLs¶ã xg Îïi, kla¶ã Lâ Îl©¶ l׶l L« o«s. ¸lp¶ã clØ ÎlÊy os¶ã ¶lì¶ Êy x«¶l óiÕc oC¶ã quSc. GiùÎ ¬×¶l, clp¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: “Ï«i ¬SÎ Êy clø« BÇy sC¶ Béc µlÓ¶ uÊÎ. ÷ã{êi Bg hp «i?” ¸lp¶ã ÎLõ¶ã ¬SÎ hT¶ ¶l׶. ÷ã{êi ¶ä B∙ ht¶ vps µlÝ« ÎLs¶ã. ¸lØ ÎlsC¶ã ÎlÊy Îl©¶ l׶l, clp¶ã B∙ ¶l˶ L« hp Ïp Ïå¶ã D{îc. ªiÔ¶ clp¶ã L« klái cö« clè«, Ïp ªliÕÎ ªlñ Îl«y Bæi lM¶ oSc ¬ÆÎ, kla¶ã vui Î{mi ¶l{ ÎL{íc. ªlõ« ¸lÝ ¶ãli lsÆc va cè¶ã. ¾«u kli clps Îõ óiÖÎ Ïp ªliÕÎ ªlñ, clp¶ã ÎLë vÒ B{ê¶ã cò. §i B{îc lm¶ dƬ B{ê¶ã, clp¶ã cp¶ã ¶ãlÜ ¶ãli ¶ã¹i clb¶ã cg ãi«¶ ¬{u ã× klCc, cli ó»¶ã ¶l©¶ hbc ¶Çy qu«y ÎLë h¹i dß xÐÎ xe¬ o«s, BÉ ÎiÖ¶ viÖc µl߶ã óÞ. ÷ãlÜ xs¶ã, clp¶ã qu«y o«¶ã l{í¶ã ÷«¬, ÎLë h¹i µlÝ« o«u clè«. ÷l׶ qu«¶l, ÎlÊy kla¶ã cg ¶ã{êi c«¶l ãCc, clp¶ã hiÒ¶ ¶lny qu« Î{ê¶ã ¬p vps óç¶ã ¶ãle ÎiÕ¶ã cßi i¶l ái. ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ Bg hp ÎiÕ¶ã cßi ãäi léi läµ cñ« ÷ãò §éc GiCs, hiÒ¶ ¶bµ o«u c©y cæ Îlô. ¾«u Bg BsC¶ clSc óä¶ clb¶ã B∙ vps ÎLs¶ã léi läµ cn Låi, clp¶ã ¬íi hж Bi Îíi µlÝ« o«u §¹i lè¶ã óns BiÖ¶ vp ¶ãle ÎiÕ¶ã c∙i cä ë óT¶ ÎLs¶ã vä¶ã L«. ¸lp¶ã bµ Ϋ vps kle cö« BÉ ¶ãle cls Lâ. ªiն㠶gi cñ« Ïp Ïå¶ã D{îc LÊÎ clu«, ÎiÕ¶ã cñ« ªÒ V©¶ ÷ã«s klp¶ klp¶, cn l«i B«¶ã Bu« ¶l«u v¹cl Îéi cñ« Ïp ªliÕÎ ªlñ L«. ¼éÎ ÎT¶ óns ¶p¶ã l«¬ huyÕ¶ Î׶l dôc quT¶ cn Îlè hí¶ cñ« óæ¶ ãiCs. ¼éÎ ÎT¶ ¶gi hp ¶p¶ã liÖµ víi kt BÞcl hp¬ lá¶ã viÖc óÇu vu« ¬íi, hì ¬éÎ cm léi óp¶l ÎL{í¶ã óæ¶ ãiCs. Ïp ªliÕÎ ªlñ clØ ¬Ø¬ c{êi Låi ¶gi: - ¸Cc ¶ã{êi ¬uï¶ hp¬ ã× Î«? ¼äi ¶ã{êi BÒu yT¶ hƶ㠬éÎ låi h©u. Ïp Ïå¶ã D{îc ¶gi: - ¸lb¶ã Ϋ ¶T¶ h˵ ãiCs clñ klCc. Ïp ªliÕÎ ªlñ oǬ ¶ÐÎ ¬ÆÎ h¹i lái: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 2. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -476- - ªles quy ãiCs cñ« clb¶ã Ϋ Îõ x{« Îíi ãiê, ¬Êy ÎL¨¬ ¶¨¬ ¶«y, clØ kli ¶ps cï GiCs clñ ι ÎlÕ, ¬íi B{îc h˵ Ω¶ GiCs clñ. ÷l{ vËy, cg µlni ca ¬uï¶ Îai clÕÎ kla¶ã? ªlÊy ¬äi ¶ã{êi kla¶ã ¶gi ¶¨¶ã ã×, ¶p¶ã h¹i lái ÎiÕµ: - ®©y ãiê «i cg ÎlÉ Bn¬ B«¶ã B{îc Ω¶ GiCs clñ? ÷p¶ã lái hiÒ¶ ó« hǶ, kla¶ã «i dC¬ ÎLn hêi cn. ÷p¶ã c{êi ¶gi: - ¸Cc ¶ã{êi Îlö ¶ãlÜ xe¬, cg «i Bñ Îpi ¶¨¶ã ÎlS¶ã B{îc Ϋ? Ai Îù ÎlÊy Bñ Îpi c{íµ ¶ãai GiCs clñ! ÷Õu Îl«¬ oï¶ã oî clÕÎ Îl× cCc ¶ã{êi Bõ¶ã cg hai Îlai ¶N«! ªlõ« ¸lÝ ¶ãg qu« kle cö«, ÎlÊy Ïp ªliÕÎ ªlñ ¬éÎ ¬×¶l ¶ãåi ÎLT¶ ãlÕ óp¶l _????_ l׶l ¶l{ cg vt oî oÖÎ va cè¶ã. ¸lp¶ã ¶ãlÜ: “¸Cc Ϋy c«s Îlñ ÎLs¶ã ÷ãò §éc GiCs BÒu BÊu víi Ϋ Låi. Qun ÎlËÎ kla¶ã cg ¬éÎ ÎT¶ ó»¶ã B{îc ¬éÎ ¶ö« vâ ca¶ã cñ« ¶p¶ã. ÷l{¶ã ¶p¶ã hÊy oøc BÌ ¶Ð¶ clb¶ã, Ϋ e ¶p¶ã klg ãiN ¶æi ¶ãai GiCs clñ B{îc h©u óÒ¶.” ªlÊy ÷ãò §éc GiCs ¶éi óé hñ¶ã cñ¶ã, clí kla¶ã µlni ópy ¬{u kÉ BÉ ÎLn Îlè ¬×¶l víi ªl«¶l ªl«¶l, clp¶ã kla¶ã ¬uï¶ Îles dâi ÎlT¬, BÞ¶l ÎLë vÒ ¶lp, óç¶ã ÎlÊy ¬éÎ huå¶ã C¶l oC¶ã clíµ ¶lsC¶ã, Ïp Ïå¶ã D{îc Ϋy cǬ ¬éÎ klÝ ãiíi kú h¹ v{îÎ klái ãiCs clb¶ã ó{íc L«. ªlÊy vâ klÝ cñ« ¬ô ¨¶ xi¶ Îù« ¶l{ ¬éÎ cCi kÐs hí¶, clp¶ã cl{« lÒ ÎlÊy vp cl{« lÒ ¶ãle o{ µlô ¶gi BÕ¶, kla¶ã óiÕÎ cCcl xö dô¶ã L« o«s, h߶ã liÕu kú Îlbc BÈy, ¶T¶ ë h¹i cbi xuï¶ã L׶l xe¬. Ïp Ïå¶ã D{îc vt ¬ÆÎ h¹¶l hè¶ã, cÊÎ ãiä¶ã Île ÎlÐ ¶gi: - ª« kla¶ã ¬uï¶ hp¬ GiCs clñ vp cò¶ã Îù óiÕÎ kla¶ã BC¶l ¶æi clCu. ÷l{¶ã ÎliÕÎ ¶ãlÜ ¶¨¬ x{« ªlÊÎ ªæ ª«¬ ªö oC¶ã h˵ óæ¶ ãiCs, klg ¶läc klæ oë óiÕÎ ó«s, lm¶ óï¶ ¬{mi ¶¨¬ µlʶ BÊu ¬íi ιs ¶T¶ B{îc ãiCs ¬a¶. Ïm¶ ÎL¨¬ ¶¨¬ ¶«y, óæ¶ ãiCs lsp¶l lp¶l ¬éÎ ÎLêi ÷«¬ s«i dò¶ã óiÕÎ ó«s, v× vËy Ϋ kla¶ã ¬uï¶ óæ¶ ãiCs óÞ Î«¶ L∙ óëi Ϋy clCu! Ïp ªliÕÎ ªlñ lái: - ÷lôc ¬¹ GiCs clñ µlni clÞu Îéi l׶l ã×? Ïp Ïå¶ã D{îc BCµ: - ª« B∙ kla¶ã csi ¬i hp GiCs clñ Îl× ¬i cg quyÒ¶ ã× klе Îéi Ϋ. ¸g ãiái Îl× L« B©y? Ï«i Ϋy ãim ÎlM¶ã _????_ L«, ÎLa¶ã ãiï¶ã ¶l{ cCi kÐs, ¶l{¶ã l«i h{ìi h¹i cs¶ã cs¶ã ¶l{ ¬òi kÒ¬. Ïp ªliÕÎ ªlñ c{êi ¶l¹Î vÓ¶ ¶ãåi yT¶ ÎLT¶ ãlÕ. Ïp Ïå¶ã D{îc vâ ¶ãlÖ c«s c{ê¶ã ¶T¶ kli ¬ô BC¶l kla¶ã ÎLb¶ã, ¬ô h˵ Îøc ¶lny hèi ¶ã«y. Ïp ªliÕÎ ªlñ vÓ¶ ¶ãåi yT¶ ¶l{ ÎL{íc, clØ hbc ¬ô ¨¶ xi¶ Îʶ ca¶ã Îíi ¬íi ÎLC¶l o«¶ã óT¶ clí kla¶ã ÎLn Bò«, Låi h¹i ¶ãåi yT¶ ¶l{ cò. ªlõ« ¸lÝ ¶ã¹c ¶liT¶ va cè¶ã, hiÕc ¬SÎ ÎlÊy ãiCs clb¶ã ÎT¶ ¶ps cò¶ã Ϋy cǬ vâ klÝ, Îõ Îõ ÎiÕ¶ Îíi, Ïp ªliÕÎ ªlñ ãiN ÎlÕ Îlñ, BÒ µl߶㠬äi ¶ã{êi ó«s v©y Îʶ ca¶ã. V× kle cö« quC lѵ, ªlõ« ¸lÝ clØ ÎLa¶ã ÎlÊy ¬éÎ µlǶ ¶ps Îlai. ¸lp¶ã BsC¶ clSc hbc Bg ãiCs clb¶ã B∙ Îø µlÝ«, ÎC¬ µl{m¶ã v©y ÎLä¶ ¶p¶ã Låi. ¼äi ¶ã{êi cǬ cù ãi©y hCÎ, kla¶ã «i dC¬ ÎiÕ¶ ÎlT¬ ¬éÎ ó{íc, Ïp Ïå¶ã D{îc hí¶ ÎiÕ¶ã kTu ãäi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 3. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -477- - _????_ oî cCi ã×? Ï∙y cè¶ã Ϋ ÎiÕ¶ hT¶ ¬éÎ hbc! ¼ô µlÈy cCi kÐs ¬éÎ cCi, ¬äi ¶ã{êi BÒu l{ë¶ã ø¶ã lß Les ÎiÕ¶ hT¶. Ïp ªliÕÎ ªlñ óç¶ã ¶lny µlSÎ hT¶, clØ ¶ãle ¬Êy Îiն㠓clCÎ clb«” ÎlËÎ hí¶, cCi ãlÕ cñ« ¶p¶ã B«¶ã ¶ãåi B∙ óÞ ¬Êy Îlø vâ klÝ clЬ ¶CÎ hp¬ ÎL¨¬ ¬n¶l. Ï«i ÎT¶ ãiCs clb¶ã Bø¶ã ãǶ B∙ óÞ ¬gc oSÎ cñ« Ïp ªliÕÎ ªlñ ¬gc ¶CÎ ¶ã{êi, Îln¬ ÎliÕÎ kTu hT¶ ¬Êy ÎiÕ¶ã clÕÎ hiÒ¶ Îøc Îl×. ªLT¶ B¹i BiÖ¶ cCc óôi ó«y Îø Îu¶ã, óg¶ã ¶ã{êi cñ« Ïp ªliÕÎ ªlñ Îlʵ ÎlsC¶ã ÎLs¶ã BC¬ Ba¶ã. ªL˶ Cc cliÕ¶ B∙ kl«i diÔ¶ Cc hiÖÎ va cè¶ã. ªlõ« ¸lÝ hp ¶lp vâ ÎluËÎ B¹i lp¶l, ÎLT¶ BiÖ¶ ¬Êy ¶ã{êi Cc BÊu, Îuy BC¶l lç¶ hs¹¶ ¶l{¶ã clp¶ã cg ÎlÉ µl©¶ óiÕÎ Lâ Îõ¶ã ÎlÕ vâ ¬éÎ. ÷lN¶ã Ϋy c«s Îlñ cñ« ÷ãò §éc GiCs B∙ óÞ clp¶ã dè¶ã µlе µl©¶ cïÎ Îløc víi Biɬ luyÖÎ, Îuy hbc ¶py clb¶ã ¬íi B{îc clp¶ã ãini luyÖÎ cls ¶l{¶ã ÎT¶ ¶ps ÎT¶ ¶Êy cl{« lÕÎ B«u, lp¶l Bé¶ã vÓ¶ ÎliÕu hi¶l ls¹Î, ¶Õu Ïp ªliÕÎ ªlñ ¬uï¶ ÎlsCÎ Îl©¶ cl¹y L« klái ¶mi Bg kla¶ã klg ã×. ªuy vËy, ¶p¶ã vÓ¶ kla¶ã óá cl¹y, c߶ ¬uï¶ vâ hùc Cµ Bns Îlu µlôc óä¶ clb¶ã, vp ÎLõ¶ã ÎLÞ ¶lN¶ã ÎT¶ Bø¶ã BÇu hp¬ hs¹¶. r¹i BC¶l ÎlT¬ ¬Êy clôc liÖµ ¶N«, ªlõ« ¸lÝ ÎLa¶ã ÎlÊy ¬éÎ ÎT¶ cg lp¶l Bé¶ã quû quyÖÎ. ªT¶ Êy Îuy Îles ãiCs clb¶ã Îʶ ca¶ã, ¶l{¶ã Ϋy cl©¶ LÊÎ clˬ cl¹µ, ÎLs¶ã Ϋy c߶ cǬ ¬éÎ cCi ã×, Îõ Îõ Îíi ãǶ Ïp ªliÕÎ ªlñ, ¶l׶ kü ¬ÆÎ ÎT¶¶ Bg, ªlõ« ¸lÝ ¶l˶ ¶ã«y L« y hp ¸È¬ Y §éc ¸Ci ªÒ V©¶ ÷ã«s. ®ç¶ã d{¶ã ÎlÊy y ÎlÐÎ hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã, l«i Ϋy Îu¶ã hT¶ ¬éÎ cCi, ¬éÎ huå¶ã lps qu«¶ ¶Ð¬ ÎlM¶ã vps ¶ã{êi Ïp ªliÕÎ ªlñ. Ïp ªliÕÎ ªlñ hé¶ ¬éÎ v߶ã ÎLC¶l o«¶ã óT¶. ÷ãê B©u C¬ klÝ cñ« ªÒ ÷ã«s hp cs¶ LS¶ vp¶ã ¬p y óSÎ B{îc ë ÎLs¶ã BÊÎ ÎuyÕÎ låi ¶ä. ®ç¶ã ÎlÊy ¬ÆÎ ¬òi Îïi oǬ h¹i, Ïp ªliÕÎ ªlñ véi LøÎ cs¶ LS¶ B«¶ã cS¶ ÎLT¶ v«i L«, ¶æi ãi˶ ¬gc hua¶ l«i ¬gc oSÎ, ãiÕÎ clÕÎ hiÒ¶ l«i ÎT¶ ãiCs clb¶ã Bø¶ã ãǶ Bg. Ïp Ïå¶ã D{îc h« hí¶: - ¸s¶ ÎiÖ¶ Îú ¶Çy B∙ óÞ LS¶ Béc cS¶ µlni Låi, clb¶ã Ϋ cø v©y clÆÎ hÊy ¶g, ¶äc Béc oH hp¬ ¶g ¬T ¬«¶ Îøc Îl×! Ïp ªliÕÎ ªlñ hs¹¶ã cls¹¶ã cl¹y ÎlM¶ã vÒ µlÝ« o«u BiÖ¶. ªuy ÎLb¶ã µlni ¶äc Béc cñ« LS¶, ¶p¶ã vÓ¶ c߶ s«i µls¶ã, ¶T¶ ¶løÎ Îlêi ãiCs clb¶ã kla¶ã ÎlÉ ¶ã¨¶ cn¶ B{îc. Ïp Ïå¶ã D{îc ¶lny Îles, cCi kÐs ¬b« ¶l«¶l ¶l{ ãig, ¶l»¬ o«u ãCy ¶p¶ã cSÎ hua¶. Ïp ªliÕÎ ªlñ cbi BÇu xuï¶ã, ÎLCi Ϋy BC¶l ÎLn h¹i ¬éÎ ¬gc. Pl«¶ ªb §¹Î vp ªL׶l Kú ª{ B∙ xa¶ã hT¶ cl˶ B{ê¶ã ¶p¶ã Låi. ÷p¶ã BÉ Î«y vps la¶ã óʬ L« ¬éÎ cCi, ¶lN¶ã ki¬ Béc Ïp¬ o« o¹ n¶l óS¶ ¶ã«y L«. Pl«¶ ªb §¹Î kla¶ã ÎLC¶l kÞµ, cl{« kÞµ kTu B∙ ¶ã∙ h¨¶ Bè¶ã L« clÕÎ ¶ã«y. ÷äc Béc ÎLT¶ v«i B∙ hp¬ ¶p¶ã ¬T ¬È¶, ¬gc oSÎ ¬b« hs¹¶ x¹, kla¶ã Îlp¶l ÎlÕ vâ ¶ps ¶N«. ªlÊy ¶p¶ã oSµ óÞ ãiCs clb¶ã l¹ oCÎ Îíi ¶mi, ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ: “¾ë dÜ ¶p¶ã óÞ ãiCs clb¶ã µln¶ h¹i ¶l{ vËy cò¶ã ds Ϋ ¬p ¶T. ª« kla¶ã L« cøu ¶p¶ã o«s Bp¶l?” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã ¶lny vps h« hí¶: - ¼äi ¶ã{êi l∙y ¶ãõ¶ã ¶ã«y Ϋy h¹i! GiCs clb¶ã óç¶ã ÎlÊy clp¶ã xuÊÎ liÖ¶, «i ¶Êy BÒu ki¶l l∙i vp Bå¶ã Îlêi ¶ãõ¶ã ¶ã«y Ϋy h¹i. rbc ¶Çy Ïp ªliÕÎ ªlñ kla¶ã c߶ óiÕÎ ã× ¶N«, óæ hua¶ ¬gc vps ¬ÆÎ ªlõ« ¸lÝ. ¸lp¶ã ¶Ð ¬×¶l, vp Îlu˶ Ϋy _????_ ªlõ« ¸lÝ võ« Bô¶ã Îíi cæ Ϋy, ¶p¶ã ÎLǬ Ϋy xuï¶ã ÎLC¶l, Låi B{« hua¶ cCi ¬gc hT¶, võ« Bb¶ã võ« Cc Béc. ªlõ« ¸lÝ kla¶ã óSÎ B{îc Ϋy ¶p¶ã, h« hí¶: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 4. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -478- - ªai Îíi cøu ca BÊy! Ïp ªliÕÎ ªlñ vÓ¶ kla¶ã l«y óiÕÎ ã×, cø ¬b« ¬gc ¶l{ vò ó∙s Îʶ ca¶ã. §ì hua¶ Êy ÎlÕ, ªlõ« ¸lÝ óSÎ óuéc ãim cl©¶ L« ¶ã¨¶, ¶p¶ã ¶ã∙ h¨¶ L« BÊÎ, óç¶ã ÎLî¶ ¬SÎ ÎlÊÎ ki¶l h« hí¶: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã, cg µlni Îai B∙ clÕÎ Låi kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ªai cøu ca L« klái ¶mi B©y. ÷gi xs¶ã, clp¶ã cǬ cC¶l Ϋy ¶p¶ã Bø¶ã dËy, ãiCs clb¶ã B«¶ã Bø¶ã xe¬ l«i ¶ã{êi cliÕ¶ BÊu óç¶ã ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ Bì xs¶ã cl¹y ÎlM¶ã L« ¶ãspi, BÒu ÎlsCÎ ÎlCs _????_, ªlõ« ¸lÝ Bø¶ã h¹i quCÎ hí¶: - Kt ¶ps cg c«¶ Bn¬ dC¬ ÎiÕ¶ hT¶? ¸Cc ãiCs d©¶ B« oï B∙ óÞ clp¶ã Biɬ luyÖÎ, ÎT¶ ¶ps ÎT¶ ¶Êy cò¶ã ¶l{ Ki¶l cu¶ã clØ BiÉu (cs¶ cli¬ óÞ cu¶ã óS¶ lôÎ) kla¶ã «i dC¬ xa¶ã hT¶ cn, Låi kla¶ã óiÕÎ «i B∙ hT¶ ÎiÕ¶ã la lps, óä¶ clb¶ã óç¶ã qu«y ¬×¶l óá cl¹y cn vps ÎLs¶ã BiÖ¶, Bg¶ã kݶ cö« h¹i. ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy ãiCs clb¶ã oî l∙i ¬×¶l ¶l{ vËy, cò¶ã µlni óËÎ c{êi, cbi BÇu ¶l׶ Ïp ªliÕÎ ªlñ, ÎlÊy v«i ÎLCi o{¶ã lbµ vp Bá ö¶ã, ÎLT¶ ¬ÆÎ µlñ ¬éÎ hp¶ lSc klÝ. ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ ¶p¶ã ÎLb¶ã µlni ¶äc Béc LÊÎ ¶Æ¶ã, ¶l{¶ã oùc ¶ãlÜ ¶p¶ã ouïÎ ¶ãpy ãǶ ãòi cCc Béc vËÎ, oøc clÞu Bù¶ã ÎÊÎ µlni lm¶ ¶ã{êi, ÎlÉ ¶ps cò¶ã clÞu B{îc ¬éÎ låi h©u ¶N«. ¸lp¶ã hiÒ¶ ½¬ ¶p¶ã hT¶, cl¹y ÎlM¶ã vÒ ¶lp. ªlÊy clp¶ã ÎLë vÒ ÎLT¶ Ϋy óå¶ã Ïp ªliÕÎ ªlñ, ªl«¶l ªl«¶l ¶ã¹c ¶liT¶ va cè¶ã, lê¶ ãi˶ lái: - A¶l cø ½¬ ¶p¶ã ¬∙i hp¬ ã×? ¸g óua¶ã ¶ã«y xuï¶ã kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ¼«u ¬«u hÊy cs¶ ®¨¶ã ªliÒ¶ L« cøu ¶p¶ã. Uyɶ ÷li ÎiÕµ Ϋy Bì Ïp ªliÕÎ ªlñ vps ÎLs¶ã ¶éi ÎlÊÎ cøu clN«. §å¶ã ÏuyÒ¶ vp ¼Ó¶ ªö Ïs« võ« ãi˶ võ« ¶ã¹c ¶liT¶. ªlõ« ¸lÝ ó̶ Be¬ ÎiÕ¶ ¶l©¶ lËu qun L« kÉ cls ¬äi ¶ã{êi ¶ãle vp ¶gi ÎlT¬: - rÖ¶l o{ Ïsp¶ã ¼éc B¹s ¶l©¶ óÞ clb¶ã ¶lïÎ ë B©u clê ¶p¶ã Îضl dËy lái oH óiÕÎ Lâ hiÒ¶. ¸Cc BÖ Îö µlCi Vâ §«¶ã BÒu óCi ι. ¼éÎ hCÎ o«u, Uyɶ ÷li ó{íc L« ¶gi: - _????_ dǶ, ¶l{¶ã kla¶ã liÉu ιi o«s ¶p¶ã vÓ¶ c߶ ¬T ¬«¶ óÊÎ Îضl. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ¸a vps hÊy cls ¶p¶ã uï¶ã ¬éÎ clbÎ Îluïc ãini Béc, vp l∙y BÉ cls ¶p¶ã ¶ãñ yT¶ ¬éÎ hCÎ oH klái ¶ã«y. Uyɶ ÷li v©¶ã hêi B«¶ã BÞ¶l Bi vps, óç¶ã ÎlÊy r« r˵ ÷l{ vt ¬ÆÎ lïÎ lsn¶ã cl¹y vps kTu Îs: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã, ¬õ¶ã hí¶, ¬õ¶ã hí¶! ªlõ« ¸lÝ c{êi ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 5. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -479- - A¶l ¬õ¶ã hí¶ Îl× Bb¶ã lm¶! Uyɶ ÷li xÊu læ, ÎLC¶l hua¶ vps ¶lp ÎLs¶ã. r« r˵ ÷l{ ¶gi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã B∙ liÉu hǬ hêi ¶gi cñ« Îai. ªai ¶gi ¬õ¶ã hí¶ B©y hp v× võ« cg Îi¶ cñ« qu©¶ ¾Ê¬ V{m¶ã B∙ l¹ B{îc Du r©¬ vp ÏC¶ ªLu¶ã, l«i Îlp¶l Bg Låi. ¼äi ¶ã{êi ¶ãle xs¶ã cn ¬õ¶ã. ªlõ« ¸lÝ lái: - ªi¶ ¶Çy cg BÝcl kla¶ã? r« r˵ ÷l{ BCµ: - ÷ã{êi «¶l e¬ lä ªL{m¶ã ÎLs¶ã óä¶ clb¶ã Îai B{îc cö Bi Îles dâi... ¼Ó¶ ¶lÞ ãi« vp §å¶ã B¹s ÎL{ë¶ã l«i vÞ, kla¶ã ¶ãê võ« ãƵ B¹s qu©¶ cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã B«¶ã Îʶ ca¶ã Îlp¶l ÎL×, óÞ ¶ãlH¶ B{ê¶ã kla¶ã o«s Bi B{îc. V× vËy «¶l Ϋ B{îc ¬ôc kÝcl qu©¶ ¼i¶l B¹i ó¹i vp Ω¶ ªæ¶ã ói¶l cñ« Îlp¶l Bg cò¶ã óÞ ãiÕÎ clÕÎ. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ªlÕ Îl× l«y hS¬. ÷l{ vËy clØ ¶«y ¬«i ¶ãlÜ« qu©¶ oH BC¶l Îíi Ki¶l o{ ¶py, clb¶ã Ϋ µlni ¶éi ø¶ã cls lä ¬íi B{îc. ¸lp¶ã h˵ Îøc óp¶ BÞ¶l kÕ ls¹cl, BÕ¶ hbc Êy oH clØ BÞ¶l «i Bi µlg¶ã lá«, Bi ¬ë cö« _????_ Î{í¶ã Îlñ Îlp¶l, ¶løÎ ¶løÎ BÒu ãli Lâ vps ¬éÎ Îê ãiÊy Låi cÊÎ kݶ, v× viÖc Bg cǶ µlni ãiN óÝ ¬ËÎ ¶T¶ ι¬ Îlêi kla¶ã ÎuyT¶ óï véi. riT¶ ÎiÕµ ¬Êy ¶ãpy, clp¶ã ó˶ Lé¶ vÒ viÖc ÎiÕµ Bg¶ cCc hé lps kiÖÎ B«¶ã cg ¬ÆÎ ë Ki¶l o{, clØ clê Bîi ë ¶ãlÜ« qu©¶ ÎiÕ¶ Îíi cl©¶ Îlp¶l hp oH klëi où l{ë¶ã ø¶ã ¶ã«y. ÷ãpy la¬ Êy, o«u kli läµ léi ¶ãlÞ xs¶ã, clp¶ã ÎlÊy Uyɶ ÷li vt ¬ÆÎ hs óuå¶ ¶gi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã, Ïp GiCs clñ vÓ¶ c߶ ¬T ¬«¶ óÊÎ Îضl ¶l{ cò. ªlõ« ¸lÝ ÎlÊÎ ki¶l lái: - ¸lN« óÊy ¶liTu ¶ãpy Låi ιi o«s ca Ϋ c߶ cl{« klái? ÷gi xs¶ã, clp¶ã véi Îles Uyɶ ÷li Bi vps ¶lp ÎLs¶ã ÎlÊy Ïp ªliÕÎ ªlñ ¬ÆÎ ¶lîÎ ¶l¹Î ÎLa¶ã LÊÎ ÎiÒu Îôy, lmi Îlë lSÎ L« ¶l{ oSµ clÕÎ BÕ¶ ¶mi. ÷ãÓ¬ ¶ãlÜ ãi©y hCÎ, ªlõ« ¸lÝ óç¶ã ¶lny hT¶ h« hí¶: - ÷ãuy Ϋi! Uyɶ ÷li lái: - ViÖc ã× ÎlÕ ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - ÷ã{êi Îl{ê¶ã ÎLb¶ã µln ¶äc Béc, o«u kli lmi Béc B∙ LbÎ lÕÎ ÎÊÎ ¶liT¶ µlni kláe ¬¹¶l dǶ. ÷l{¶ã ¶p¶ã ãǶ ãòi cCc hspi Béc vËÎ Îõ Îluë ¶lá ó׶l Îlêi h¹i uï¶ã ¶lN¶ã Îluïc Îl«¶ã cæ quCi, cCc Îlø Béc vËÎ ÎǬ Îl{ê¶ã kla¶ã l¹i ¶æi, ¶l{¶ã ¶løÎ BC¶l ÎLb¶ã Béc h¹i ¶ãuy kÞcl lm¶ ¶lN¶ã ¶ã{êi klCc. ¼Êy ¶ãpy la¬ ¶«y Îai ó˶ viÖc kla¶ã ¶ãlÜ Îíi Biɬ ¶py. Uyɶ ÷li lái: - ®iÕÎ hp¬ o«s ó©y ãiê B©y? ¾uy ¶ãlÜ ¬éÎ hCÎ, ªlõ« ¸lÝ ÎLè ÎLõ ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 6. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -480- - ®©y ãiê clØ cg ¬éÎ cCcl hp cls uï¶ã lÕÎ cs¶ ®¨¶ã ªliÒ¶ ¶py ¬íi ly vä¶ã klái lM¶ B{îc... ¶l{¶ã clb¶ã Ϋ B«¶ã ¶lê vn cs¶ vËÎ quý óCu ¶py BÉ ãini Béc cls ¶lN¶ã «¶l e¬ ¶ãé Béc l«y ÎLb¶ã Béc. ÷Õu cls ¶p¶ã uï¶ã lÕÎ cs¶ Bg, ¶lì hǶ o«u cg óÞ óä¶ ÷ãò §éc GiCs Bn Îl{m¶ã Îl× hÊy ã× BÉ cøu clN«? Uyɶ ÷li cò¶ã Îla¶ã cn¬ hêi ¶gi cñ« clp¶ã. §«¶ã hbc l«i ¶ã{êi µl©¶ v©¶ kla¶ã óiÕÎ ÎlÕ ¶ps cls µlni, ªlõ« ¸lÝ óç¶ã vç Bèi BÕ¶ “ó¹cl” ¬éÎ cCi, Låi ¶gi: - ÷ã{êi ¶py Îuy va Îl©¶ ca cí víi clb¶ã Ϋ ÎlËÎ ¶l{¶ã cln hH Ϋ ¶lÓ¶ Ω¬ ÎLa¶ã ÎlÊy ¶p¶ã clÕÎ ¬p kla¶ã cøu clN« l«y o«s? ªlai, cø cls ¶p¶ã uï¶ã ÎL{íc l∙y l«y! ¸ò¶ã ¶l˶ ÎlÊy hp¬ ¶l{ ÎlÕ LÊÎ ¬¹s liɬ, Uyɶ ÷li ¶ãliÒ¶ ¶lá cs¶ ®¨¶ã ªliÒ¶, dè¶ã L{îu lß« BÒu cls ¶p¶ã uï¶ã hiÒ¶. ¸l{« BÇy ¶ö« ãiê o«u, ¬ÆÎ cñ« Ïp ªliÕÎ ªlñ B∙ óiÕ¶ Îlp¶l ¬pu lå¶ã, lmi Îlë ¬¹¶l dǶ. ®iÕÎ ¶p¶ã B∙ ÎlsCÎ klái Ϋy Îö ÎlǶ, ªlõ« ¸lÝ hM¶ã hƶã LbÎ hui L«. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni B«¶ã kiÕ¬ clp¶ã klSµ ¶mi, võ« ãƵ ¬ÆÎ hiÒ¶ ¶gi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã, µle ÷ãò §éc GiCs B∙ BÕ¶ Î˶ ¶lp Ϋ o«¶l où BÊy! ªlõ« ¸lÝ c«u ¬py, lái: - ¸lb¶ã cg ÎÊÎ cn ó«s ¶liTu ¶ã{êi? Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ¶gi: - ÏiÖ¶ ãiê ¬íi cg ¬éÎ ¶ã{êi Îíi ÎL{íc cö« Îlai, c߶ ó«s ¶liTu ÎT¶ ¶N« Îíi o«u Îl× ó©y ãiê cl{« óiÕÎ! ªlõ« ¸lÝ ¶ãÓ¬ ¶ãlÜ: “÷ãò §éc GiCs clØ cg Ïp ªliÕÎ ªlñ hp vâ ¶ãlÖ c«s c{ê¶ã Îlai, c߶ ¶lN¶ã ¶ã{êi klCc Îl× kla¶ã BC¶ã kÉ ¶l{¶ã Îlñ Bs¹¶ cñ« clb¶ã LÊÎ Îl©¬ liɬ Béc Cc. X{« ¶«y lÔ ÎlÊy ¬ÆΠΫ hp clb¶ã è ÎÐ cl¹y ¶ã«y. Kla¶ã liÉu ιi o«s hǶ ¶py clb¶ã h¹i dC¬ BÕ¶ Î˶ cö« ¶lp Ϋ oi¶l où ¶l{ ÎlÕ? Ï«y hp clb¶ã B∙ cg ¶ã{êi klCc Bì BÇu cls cl¨¶ã? ¸s¶ ®¨¶ã ªliÒ¶ clÝ óns cñ« Ϋ B∙ cls Ïp ªliÕÎ ªlñ uï¶ã ¬ÊÎ Låi, ó©y ãiê ¶Õu cg ¶ã{êi ¶ps ÎLb¶ã µlni ¶äc Béc cñ« clb¶ã Ϋ hÊy Îluïc B©u ¬p clN« cl¹y B©y?” ÷ãlÜ xs¶ã, clp¶ã ¶gi víi Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni L»¶ã: - A¶l ¬«u vps ¶lp ÎLs¶ã ÎLuyÒ¶ hÖ¶l óns cCc ¶ã{êi Î˵ ÎLu¶ã cn ë ÎLs¶ã B¹i on¶l, clê cg liÖu hÖ¶l cñ« Îai, kla¶ã «i B{îc L« ø¶ã cliÕ¶ cn. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni v©¶ã hêi Bi ¶ã«y. ªlõ« ¸lÝ Lns ó{íc Bi L« ¶ãspi cö«, ÎlÊy ¬éÎ ¶ã{êi cëi ÎLǶ, ¬Æc ¬éÎ cCi quǶ LCcl, BÇu hé¶ ¶ã{îc, l«y Ϋy clï¶ã xuï¶ã BÊÎ, l«i cl©¶ clæ¶ã hT¶ ÎLêi, ë ¶ã«y ãiN« cö«. ¼Êy hǶ ÎLa¶ã ÎlÊy BiÖu óé kú quCi cñ« ÷ãò §éc GiCs hbc ¶py ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ¶ã¹c ¶liT¶ clbÎ ¶ps, B{« ¬SÎ ¶l׶ kü, ¬íi óiÕÎ Lâ ¶ã{êi Bg hp ¸È¬ Y §¹i ¸Ci ªÒ V©¶ ÷ã«s, h¹i ÎlÊy v«i h{¶ã, vp l«i cC¶l Ϋy cñ« y cS¬ clݶ cs¶ d«s ¶lä¶ dpi lm¶ Îl{íc, cs¶ ¶ps cò¶ã cS¬ o©u vps ÎLs¶ã ÎlÞÎ ¬p kla¶ã ÎlÊy ¬Cu clny L« ¶ãspi. Kla¶ã óiÕÎ y BÞ¶l xö dô¶ã yÕu µlCµ ã×, ªlõ« ¸lÝ cȶ ¬ËÎ µl߶ã óÞ, vp quCÎ lái: - ÷ã{êi Îíi B©y hp¬ ã×? ªÒ V©¶ ÷ã«s kla¶ã ÎLn hêi, ¬å¬ hȬ óȬ Bäc: - ¸öu B«s xuyT¶ Bé¶ã, ¬« ãiCs cli lè¶ã! (¸lݶ cs¶ d«s xuyT¶ qu« l«¶ã Bé¶ã, Bg hp oøc lè¶ã ¬¹¶l cñ« ¬« ãiCs.) ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 7. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -481- ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ª« víi quý ãiCs Îõ ¶«y ¬çi ¶ã{êi Bi ¬éÎ B{ê¶ã hïi, cCc ¶ã{êi Bõ¶ã cg Îíi B©y quÊy ¶liÔu vp Ϋ cò¶ã kla¶ã hp¬ klg dÔ cCc ¶ã{mi, ¬«u Bi ¶mi klCc Bi! ªÒ V©¶ ÷ã«s Îù« ¶l{ óÞ ¬« C¬, ¬iÖ¶ã cø Bäc c©u: - ¸öu B«s xuyT¶ Bé¶ã, ¬« ãiCs cli lè¶ã! ªLî¶ ¬SÎ hT¶ ¶l׶ kü, ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy clç cC¶ d«s ¶ps cò¶ã óuéc ¬éÎ cs¶ Béc vËÎ c߶ oï¶ã B«¶ã ¶ãä ¶ãuËy. ÷lN¶ã Béc vËÎ Êy hp óß c¹µ vp LÝÎ. rbc ¶Çy Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni B∙ ÎLiÖu Î˵ ÎÊÎ cn ¬äi ¶ã{êi ë B¹i on¶l, Låi cè¶ã ªl«¶l ªl«¶l L« cö« qu«¶ oCÎ. ªlõ« ¸lÝ B{« ¬SÎ L« liÖu, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni LÊÎ kla¶ ¶ãs«¶ ¶ãle Lâ hêi ¶gi cñ« _????_ cl¹y ¶ã«y vps ¶lp ÎLs¶ã, óns Uyɶ ÷li B{« vps µl߶ã Ïp ªliÕÎ ªlñ, hí¶ Îiն㠶gi: - Ïp GiCs clñ, “¸öu B«s xuyT¶ Bé¶ã, ¬« ãiCs cli lè¶ã” hp ¶ãlÜ« ã× ÎlÕ? ¾«u kli uï¶ã lÕÎ cs¶ ®¨¶ã ªliÒ¶, Ïp ªliÕÎ ªlñ B∙ Îضl ÎCs dǶ, óç¶ã ¶ãle Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni lái ¶l{ vËy, véi ¶ãåi ¶ã«y dËy, lái h¹i: - ®T¶ ¶ãspi ¶ã{êi ¶ps Îíi ÎlÕ? Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni BCµ: - ¼éÎ ÎT¶ ¨¶ xi¶ cëi ÎLǶ. Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶gi víi Uyɶ ÷li: - §{îc hS¬, ca ¶{m¶ã hp¬ m¶ Bì Îai L« ¶ãspi ki«. ªlÊy ¶p¶ã óÞ¶l ¶Æ¶ã ¬íi Bì µlǶ ¶ps, Bø¶ã dËy Bi L« óT¶ ¶ãspi LÊÎ ¶ãuy liɬ, Uyɶ ÷li BÞ¶l kluyT¶ c«¶ ¶l{¶ã Ïp ªliÕÎ ªlñ xu« Ϋy óns Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni klái µl߶ã BÉ ¬×¶l Îl«y Cs. Uyɶ ÷li BCµ: - ¸lÞ kla¶ã ¶T¶ Bi L« ¶ãspi Bg. Ïp ªliÕÎ ªlñ BCµ: - Kla¶ã o«s, ca Bì Îai ¬éΠΫy hp B{îc. Uyɶ ÷li Bp¶l µlni ãim Ϋy L« Bì, Ïp ªliÕÎ ªlñ qupi Ϋy h¹i ¬éÎ cCi B∙ ¶S¬ B{îc cæ Ϋy Uyɶ ÷li Låi. ªLs¶ã h߶ã oî l∙i, Uyɶ ÷li cò¶ã kl©¬ µlôc. ®{íc L« Îíi cö«, Ïp ªliÕÎ ªlñ quCÎ hí¶: - ÷ã{mi l∙y ¬ë Îs l«i cs¶ ¬SÎ ¬p csi, cg µlni Ϋ vÓ¶ c߶ oï¶ã kla¶ã? ªÒ V©¶ ÷ã«s ¬ÆÎ hé lû oSc, hé¶ hua¶ l«i v߶ã, vÓ¶ Bø¶ã ó»¶ã l«i Ϋy ¶l{ ÎL{íc. Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶gi ÎiÕµ: - ª¹i o«s ¶ã{mi h¹i Îíi B©y ι hçi cè¶ã Ϋ? ÷ã{mi cl{« ãƵ ¶ãuy ¶«¶ clSc kla¶ã ó«s ãiê ãiCc ¶ãé µlni kla¶ã? ªÒ V©¶ ÷ã«s BCµ: - GiCs clñ ¬i¶l xÐÎ cls, Îéi cñ« ÎiÉu ¶l©¶ BC¶ã v¹¶ Îö v× B∙ ÎLgÎ Îln LS¶ Béc L« cS¶ ªa¶ ÎlÉ óÞ Îl{m¶ã. ¸ò¶ã ¬«y ªlÊÎ ªæ ª«¬ Îö µlè lé cls, GiCs clñ ¬íi B{îc va où. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 8. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -482- Ïp ªliÕÎ ªlñ quCÎ hí¶: - ÷ã{mi Î{ë¶ã dè¶ã Ki¬ ¾p l¹i Ϋ ÎÊÎ µlni ÎliÖÎ ¬¹¶ã. ªles quy huËÎ cñ« óæ¶ ãiCs, Îl× ¶ã{mi oH B{îc óÇu hp¬ GiCs clñ µlni kla¶ã? ªÒ V©¶ ÷ã«s h¹i hé¶ l«i v߶㠶N«. Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶gi ÎiÕµ: - ªlai B{îc, ¶ã{mi cø Bi Bi. ªÒ V©¶ ÷ã«s ¶lb¶ l«i Ϋy, cl©¶ Bô¶ã BÊÎ BÉ clps. Ïp ªliÕÎ ªlñ lái: - ª« l∙y lái ¶ã{mi, ιi o«s ¶ã{mi h¹i Îíi B©y ι Îéi ¶l{ vËy? ªÒ V©¶ ÷ã«s BCµ: - ªiÉu ¶l©¶ kla¶ã dC¬ ãiÊu GiCs clñ, Îles huËÎ hÖ ÎLs¶ã óæ¶ ãiCs, Îl× ÎiÉu ¶l©¶ B{îc kÕ ÎiÕµ ¶ãai GiCs clñ ÎlËÎ ¶l{¶ã ¬ô ¨¶ xi¶ ãip B∙ ÎL«¶l c{íµ, ÎiÉu ¶l©¶ BÞcl kla¶ã ¶æi... Ïp ªliÕÎ ªlñ lái: - ª« B∙ oí¬ óiÕÎ ¶ã{mi BÞ¶l µln¶ hs¹¶ Îõ h©u Låi ¶l{¶ã ó©y ãiê ¶ã{mi B∙ óiÕÎ lïi, clÞu Î˶ ÎLu¶ã víi Ϋ Îl× Î« Îl« cls ¶ã{mi klái clÕÎ. ÷gi xs¶ã, ¶p¶ã cbi BÇu LbÎ cs¶ d«s ë óT¶ v«i y L«. ªÒ V©¶ ÷ã«s cn ¬õ¶ã h¹i vCi cl«s ó»¶ã cCcl Bô¶ã BÇu xuï¶ã BÊÎ ¬éÎ cCi Låi ¬íi Bø¶ã ÎlM¶ã dËy, u¶ã du¶ã Bi hiÒ¶. Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶lê Uyɶ ÷li Bì Bi vps ÎLs¶ã B¹i on¶l. ¼äi ¶ã{êi BÒu qu©y h¹i lái l«¶ c©u cluyÖ¶ quCi dÞ võ« Låi. Ïp ªliÕÎ ªlñ BCµ: - Y óÞ óä¶ clb¶ã då¶ vps B{ê¶ã cè¶ã cls ¶T¶ ¬íi Îíi B©y cÇu cøu. ªl«¶l ªl«¶l lái: - ÷lN¶ã cs¶ d«s cS¬ ÎLT¶ ¶ã{êi y hp ã× ÎlÕ? Ïp ªliÕÎ ªlñ cìi cs¶ óß c¹µ óuéc ÎLT¶ d«s L«, hÊy kl¨¶ Ϋy ãgi ÎlËÎ kݶ óá vps Îbi, c{êi ¶gi: - §g hp ¬a¶ Îp µlCµ cñ« ãiCs µlCi clb¶ã Îai. Xi¶ quý vÞ clí cg ¬Ø« c{êi. ªLT¶ cC¶ cñ« clݶ c«s d«s BÒu cg ãiu¶, LÝÎ ÎlËÎ Béc, dÜ Béc clï¶ã Béc, clØ cg dè¶ã clÊÎ Béc cñ« ¶lN¶ã cs¶ ãiu¶, LÝÎ Êy lß« víi cCc vÞ Îluïc klCc, ¬íi cg ÎlÉ clN« klái. ®©y ãiê ¬çi ¶ãpy Îai LbÎ cls y ¬éÎ cs¶ d«s, vp Îíi ãiN« r˵ Xu©¶ ÎLs¶ã ¶ã{êi y µlCÎ Béc, hp µlni Îíi xi¶ Îai ó«¶ cls ¬éÎ Îl«¶ã Îluïc ãini Béc BÉ clN«. _????_: - _????_ ÎLÞ ¬p kla¶ã dC¬ µln¶ hs¹¶ ¶N«. Ïp ªliÕÎ ªlñ c{êi ¶gi: - Ϲ Î{í¶ã ca¶ã BsC¶ kla¶ã o«i. ªl«¶l ªl«¶l h¹i ¶gi: - Y Îù LbÎ d«s L« kla¶ã B{îc l«y o«s? Ïp ªliÕÎ ªlñ BCµ: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 9. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -483- - ÷lN¶ã cs¶ d«s Bg hp ds y Îù cS¬ vps ¶ã{êi. Y Îíi B©y xi¶ Îai LbÎ lé hp cg ý vÒ quy Îlu˶ Îai. Y B∙ dè¶ã cs¶ Ki¬ Xp l∙¬ l¹i Îai, ¶Õu y kla¶ã dè¶ã B¹i µlCµ cöu B«s ¶py, óiÕÎ Îai kla¶ã kli ¶ps Îl« Îlø cls. ªl«¶l ªl«¶l h¹i lái: - §∙ Îl« Îlø cls y Låi, ιi o«s kla¶ã LbÎ cn clݶ cs¶ d«s ¬éÎ hbc ¬p BÉ ÎC¬ cs¶ ¶l{ ÎlÕ B«u klæ óiÕÎ ó«s? Ïp ªliÕÎ ªlñ Îñ¬ Îج c{êi ¶gi: - ªai c߶ ¬uï¶ y µlni clÞu Bù¶ã B«u klæ lm¶ ÎlÕ ¶N«... ÷l{¶ã Ϲ Î{í¶ã ca¶ã BÞ¶l kls«¶ lå¶ã cls y Îl× ¶ãpy ¬«i Îai LbÎ lÕÎ ¬Êy cs¶ d«s ¶ä cò¶ã B{îc. ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - ªlai BÉ ¬Æc y, cg ó«s ãiê Îai Îl{m¶ã l¹i ¶lN¶ã kt Îp¶ Cc Êy B©u? ¸lê l«i ¶ã{êi ¶gi xs¶ã, §å¶ã ÏuyÒ¶ Bø¶ã dËy ¶gi: - Ïp GiCs clè, xi¶ ¶É ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã, cls clb¶ã Îai B{îc óiÕÎ Lâ où ÎlËÎ. §¹s ¶l©¶ võ« ¶gi xs¶ã hêi Bg, cCc BÖ Îö Vâ §«¶ã BÒu Bø¶ã dËy. Ïp ªliÕÎ ªlñ c{êi ¶l¹Î ¶gi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã ó«¶ m¶ cls Îai cg hiT¶ qu«¶ ã× BÕ¶ µlCi Vâ §«¶ã ¶ps? ªLs¶ã hbc Îai cl{« hp¶l ¬¹¶l lM¶, cg µlni cCc ó¹¶ BÞ¶l Îlõ« dÞµ ¶ã{êi Ϋ ¶ãuy ¶«¶ ¬p Cµ óøc Bg kla¶ã? ÷l{¶ã Ïp ªliÕÎ ªlñ kla¶ã oî ã× B©u ¶lÐ? Kla¶ã «i ¶ãê ¶p¶ã h¹i {m¶ã ¶ã¹¶l BÕ¶ ÎlÕ. ªlõ« ¸lÝ véi B{« ¬SÎ L« liÖu cls §å¶ã ÏuyÒ¶ Låi ¶gi: - Ïp GiCs clñ c߶ B«u yÕu, cluyÖ¶ Êy BÉ Îl{ Îln l∙y ¶gi Îíi. Ïp ªliÕÎ ªlñ ¬ÆÎ hǬ h×, vÞ¶ v«i Uyɶ ÷li Bi vÒ µl߶ã. ¸Cc BÖ Îö µlni Vâ §«¶ã µlÓ¶ ¶é, óp¶ ÎC¶ xa¶ x«s. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ViÖc ¶py quý vÞ ãi«s cls BÖ µlô ÎLCcl. §Ö c«¬ Bs«¶ oH Î׬ kiÕ¬ L« Îu¶ã ÎÝcl cñ« Ïsp¶ã B¹s ÎL{ë¶ã. ¸Cc ¬a¶ l¹ cñ« µlCi Vâ §«¶ã ¬íi clÞu yT¶. ÷ãpy la¬ o«u, ªÒ V©¶ ÷ã«s h¹i Îíi, Ïp ªliÕÎ ªlñ h¹i LbÎ ¬éÎ cs¶ d«s cls y. riT¶ ÎiÕµ ¬Êy ¶ãpy ¶l{ vËy, BÕ¶ ÎL{« ¶ãpy lå¬ Îlø clݶ, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni Bi cls Ïp ªliÕÎ ªlñ l«y Îi¶ L»¶ã: - ÷ã{êi Bg h¹i Îíi BÊy! rbc Êy Ïp ªliÕÎ ªlñ B∙ ó׶l µlôc. ¸n ªL׶l ªl«¶l ªLbc, ¾« ªliT¶ Qun¶ã, clp¶ã ¸©¬, ªliÕÎ r« ÏC¶, vp Ïp QuÕ ÷«¬ cò¶ã klái ¶ïÎ. Ai ¶Êy BÒu ¬uï¶ xe¬ o«u kli Ïp ªliÕÎ ªlñ B∙ LbÎ lÕÎ clݶ cs¶ d«s cls ªÒ V©¶ ÷ã«s Låi, ¶p¶ã oH Bïi xö víi ÎT¶ µln¶ hs¹¶ ¶ä L« o«s, ¶T¶ cò¶ã Îles ¶p¶ã L« Îíi cö« hí¶ ÎlÊy ªÒ V©¶ ÷ã«s lí¶ lë, vÓ¶ hé¶ ¶ã{îc Bø¶ã ó»¶ã l«i Ϋy ¶l{ ¬äi ¶ãpy, ÎLT¶ v«i clØ c߶ ¬éÎ cs¶ d«s Îlai. Ïp ªliÕÎ ªlñ qu«y h¹i Îñ¬ Îج c{êi, ¶gi víi ªl«¶l ªl«¶l L»¶ã: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 10. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -484- - Ϲ Î{í¶ã ca¶ã, ¶ã{êi ¶py ÎC¶l ¶ÕÎ xÊu ¶l{¶ã vâ ca¶ã klC c«s c{ê¶ã, BÉ Îai óiÕu cls Î{í¶ã ca¶ã, óSÎ y hp¬ BÇy Îí lÇu l¹ ouïÎ Bêi, Î{í¶ã ca¶ã cg Îluïc ãini _????_ Îlp¶l va cè¶ã. ¸lM¶ã l«y Î{í¶ã ca¶ã cg ¶l˶ kla¶ã? ªl«¶l ªl«¶l lê¶ ãi˶ ¶gi: - ªai hp Bp¶ óp cs¶ ãCi, dè¶ã ÎT¶ Bp¶ a¶ã lai lC¬ ë c¹¶l Îl©¶ hp¬ ã×? Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶ã¹c ¶liT¶ va cè¶ã. ªõ kli ãƵ ªl«¶l ªl«¶l BÕ¶ ãiê, ¶p¶ã cø yT¶ ÎLÝ ªl«¶l ªl«¶l hp Bp¶ a¶ã v× quC oi Î׶l, ¶p¶ã kla¶ã BÉ ý BÕ¶ cluyÖ¶ ªl«¶l ªl«¶l hp ÎliÕu ¶N cni ¶«¬ ÎL«¶ã. rbc ¶py ¶ãle ªl«¶l ªl«¶l ¶gi hp µl˶ ãCi, ¶p¶ã ¶ãȶ ¶ã{êi L« ãi©y hCÎ, Låi lái: - ¾«s vËy? ªl«¶l ªl«¶l BCµ: - ªai kla¶ã ¶l˶ B©u. Ïp ªliÕÎ ªlñ h¹i lái: - ª{í¶ã ca¶ã võ« ¶gi cCi ã× µl˶ Bp¶ óp ÎlÕ? Uyɶ ÷li c{êi ¶gi: - ¸lÞ ªl«¶l ªl«¶l B©y hp Ϲ ca ¶{m¶ã BÊy. ¸lÞ Êy ÎlÝcl ¬Æc ¶«¬ µlôc Îõ Îluë ¶lá ¶T¶ ÝÎ ¶ã{êi óiÕÎ clÞ Êy hp ÎliÕu ¶N. ÷ã«y ¶l{ e¬ B©y, hbc ¬íi ãƵ cò¶ã Î{ë¶ã clÞ Êy hp ¬éÎ vÞ Î{í¶ã ca¶ã BÊy. Ïs« ¬SÎ ãi©y hCÎ, Ïp ªliÕÎ ªlñ BÞ¶l ÎlǶ ¶l׶ kü h¹i, ÎlÊy ¬ÆÎ ªl«¶l ªl«¶l ÎLS¶ã ó¹cl, Bai ha¶ã ¬py cs¶ã cs¶ã, qun ÎlËÎ hp ¬éÎ ¶ã{êi cs¶ ãCi Bѵ BH, ÎLs¶ã h߶ã Îøc ãi˶ va cè¶ã, ¶ãlÜ ÎlǬ: “¾«s Ϋ h¹i lå Bå BÕ¶ ÎlÕ? V× ¬éÎ ¶ã{êi cs¶ ãCi ¬p µln¶ ãiCs óá clb¶ã ó¹¶. ÷l{ vËy Bêi ¶py Ϋ c߶ oï¶ã hp¬ quCi ã× ¶N«!” ªC¶l ¶p¶ã c{m¶ã ÎLùc, ¶ãlÜ cò¶ã ãäi cls ¬×¶l hȬ óȬ (???): - ª« lå Bå ÎlËÎ. ®{íc xuï¶ã ÎlÒ¬ BC, ¶p¶ã cbi BÇu LbÎ ¶ïÎ cs¶ d«s cuïi cè¶ã cls ªÒ V©¶ ÷ã«s. Dè hp ¶ã{êi liÕu c{ê¶ã x{« ¶py, ¶p¶ã óç¶ã ãƵ óiÕ¶ cï hí¶ ¶py, Ω¬ ÎlǶ lsn¶ã lïÎ, l«i cl©¶ ¬Ò¬ yÕu lM¶ Bi, hs¹¶ã cls¹¶ã ouýÎ ¶ã∙. Uyɶ ÷li BÞ¶l ÎiÕ¶ hT¶ Bì, óç¶ ¶ãle óT¶ B{ê¶ã cg ¬éÎ ÎiÕ¶ã quCÎ ÎlCs ÎlËÎ hí¶, ¬éÎ ¶ã{êi ¶l«¶l ¶l{ ¶ãù« µli ¶lny Îíi µlÝ« o«u ªÒ V©¶ ÷ã«s, cbi ¬×¶l ¬éÎ cCi h¹i ¶lny o«¶ã óT¶ ¶ã«y. ¸lØ ¶ãle ªÒ V©¶ ÷ã«s ÎlÐÎ hT¶ vpi ÎiÕ¶ã, Låi ¶»¬ µlôc xuï¶ã BÊÎ, µlÝ« o«u h{¶ã ¬éÎ cs¶ d«s dpi lm¶ Îl{íc B∙ cS¬ µl˵ Îíi cC¶ Låi. Ïp¶l Bé¶ã Êy kla¶ã klCc ã× ÎLêi qu«¶ã óç¶ã ¶æi oʬ, ¶l«¶l ¶l{ clíµ ¶lsC¶ã, Îuy cg ViT¶ ªlõ« ¸lÝ, ªL׶l ªl«¶l ªLbc, ¾« ªliT¶ Qun¶ã, clp¶ã ¸©¬, LÊÎ ¶liÒu c«s Îlñ Bø¶ã c¹¶l Bg ¶T¶ ¬äi ¶ã{êi BÒu ki¶l l∙i h« hí¶, vp qu«y h¹i ¶l׶ ¶ã{êi C¬ oCÎ ªÒ V©¶ ÷ã«s, ¬íi l«y hp ¬ô ¨¶ xi¶ Ïp Ïå¶ã D{îc. ¼ô Êy B«¶ã kTu h«, Ϋy ÎLCi võ« µlÈy võ« ¬b«, l«i cl©¶ cø ¶lny ¶lgÎ hs¹¶ x¹, ¬p kla¶ã o«s µlÈy B{îc cs¶ Ki¬ Xp B«¶ã cS¶ clÆÎ, ÎlsCÎ klái Ϋy ¬ô. ªÒ V©¶ ÷ã«s ¶ãȶã BÇu ¶gi: - Ï«y hS¬! §C¶ã hS¬! ÷gi xs¶ã, y cù« quËy ¬Êy cCi Låi ãôc BÇu xuï¶ã clÕÎ hiÒ¶. rbc ¶Çy, ¬äi ¶ã{êi BÒu clb ý vps Ïp Ïå¶ã D{îc, clØ ÎlÊy ¬ô oî l∙i quC, ¬∙i kla¶ã cg cCcl ã× ÎLÞ B{îc ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 11. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -485- cs¶ Béc vËÎ, ¬Êy hǶ ¬ô BÞ¶l ãim Ϋy µlni L« ¶S¬ cæ cs¶ Ki¬ Xp ¶l{¶ã Ϋy oSµ Îíi LôÎ ¶ã«y h¹i, l׶l ¶l{ oî Bô¶ã Îíi ¬×¶l cs¶ vËÎ hp cg B¹i lä« ¶ã«y. Ïp ªliÕÎ ªlñ Bø¶ã c¹¶l xe¬ cø ¶le L¨¶ã L« c{êi kla¶ã ¶gi ¶ö« hêi. Ïp Ïå¶ã D{îc ¬gc Îbi hÊy ¬éÎ cs¶ d«s 㨬 L«, clЬ BøÎ hua¶ cæ Ϋy ÎLCi vp véi vp¶ã xÐ v¹Î Cs L« óäc hÊy clç Ϋy côÎ Bg, cʵ Îïc cl¹y ÎlM¶ã. ¼äi ¶ã{êi ÎLa¶ã ÎlÊy Îʶ kÞcl klè¶ã Bg BÒu ¶ãȶ ¶ã{êi L« ¬éÎ låi. Ïp ªliÕÎ ªlñ ¬gc Îbi ªÒ V©¶ ÷ã«s hÊy L« ¬éÎ cCi ï¶ã oSÎ, bµ hua¶ vps ¬×¶l cs¶ Ki¬ Xp. §å¶ã Îlêi dè¶ã ¬gc oSÎ ¬gc BøÎ ¬iÕ¶ã ÎlÞÎ ë Ϋy cñ« ¬ô ¨¶ xi¶ óá vps ÎLs¶ã ï¶ã oSÎ BÉ cls cs¶ LS¶ ¨¶, ¶p¶ã ¬íi BËy ¶bÎ h¹i. ªlõ« ¸lÝ lái: - ¸s¶ Ki¬ Xp ¶Çy ë B©u Îíi ÎlÕ? Ïp ªliÕÎ ªlñ c{êi ã{î¶ã ¶gi: - ªT¶ ªÒ V©¶ ÷ã«s Îuy Îíi B©y yTu cÇu Îai Îlu dô¶ã vp cle clë cls ¶l{¶ã y vÓ¶ kla¶ã yT¶ ÎLÝ oî Îai ¶ãlÜ Îíi Îlè cò l∙¬ l¹i, ¬íi ãiN cs¶ Ki¬ Xp óT¶ ¶ã{êi BÉ BÒ µl߶ã. Ïõ, ¶ãê B©u ca Îai ¶løÎ BÞ¶l kla¶ã clÞu óua¶ã Îl« ¶l{¶ã ca Ϋ cò¶ã klC 㫶 d¹ BÊy, clÆÎ hua¶ cæ Ϋy cñ« ¬×¶l BÉ ¬s¶ã ÎlsCÎ clÕÎ. ®»¶ã kla¶ã clØ clǶ clê ãi©y µlbÎ ¶N« hp kla¶ã o«s clN« klái B{îc. ªlõ« ¸lÝ Îlë dpi ¶gi: - ªlËÎ hp ÎLêi qun óCs cg klCc! ªl«¶l ªl«¶l lái: - ®p¶ Ϋy ÎLCi cñ« clÞ cò¶ã v× ÎL{ê¶ã lîµ Êy ¬p µlni clÆÎ Bi BÊy p? Ïp ªliÕÎ ªlñ B{« ¬SÎ h{ê¬ ªl«¶l ªl«¶l kla¶ã ÎLn hêi, óç¶ã a¬ ¬SÎ cl¹y ÎlM¶ã vps ¶lp ÎLs¶ã. ªl«¶l ªl«¶l ¬SÎ l{ê¬, óùc ¬×¶l ¶gi: - ÷ã{êi ¶py kÉ cò¶ã kú quCi ÎlËÎ! Uyɶ ÷li yT¶ hƶã Îõ ¶∙y Îíi ãiê hbc ¶Çy ¬ÆÎ liÖ¶ vt hs oÇu klH ¶gi: - ªai µlni vps ¶ãåi c¹¶l ¶p¶ã, clí kla¶ã h¹i ¶Èy ¶ë L« cluyÖ¶ klCc Îl× µliÒ¶ hS¬ BÊy. ÷gi Bs¹¶, ¶p¶ã vps óT¶ ÎLs¶ã hiÒ¶. rCÎ h©u o«u, ¶p¶ã h¹i qu«y ÎLë L« ¶gi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã, Ïp GiCs clñ klg« ÎLCi cö« h¹i, ¬éÎ ¬×¶l ë ÎLs¶ã µl߶ã, Îai ãäi ¬∙i kla¶ã ÎlÊy Îl{«. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - §É cls ¶p¶ã ¶ãlØ ¶ãmi ¬éÎ hCÎ. Uyɶ ÷li h¹i ¶gi: - ¸a Ϋ kla¶ã µlni ¶ãlØ ¶ãmi B©u, Îai e... ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ªlai B{îc, clb¶ã Ϋ cè¶ã vps óT¶ ÎLs¶ã xe¬ o«s. ®« ¶ã{êi cè¶ã vps Îíi cö« µl߶ã Ïp ªliÕÎ ªlñ, Uyɶ ÷li ãâ cö« kla¶ã ÎlÊy Ïp ªliÕÎ ªlñ Îl{«, hiÒ¶ v߶ã L« ¶ãspi ¶ãg qu« kle cö« oæ, BéÎ ¶liT¶ h« hí¶: - ÷ãuy Îs Låi. ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã ¬«u h¹i B©y xe¬. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 12. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -486- ÷gi Bs¹¶, ¶p¶ã µlC cö« oæ µli Îl©¶ vps µl߶ã. ®iÕÎ où ÎlÉ kla¶ã hp¶l, ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l cè¶ã ¶lny Îles vps. ªlÊy Ïp ªliÕÎ ªlñ, ªlõ« ¸lÝ ¶ã{î¶ã quC ¬ÆÎ Bá óõ¶ã. ªl× L« ¶p¶ã cëi lÕÎ kluy Cs, BÉ lë cCi ¶ãùc ÎLS¶ã ¶â¶, quú ÎL{íc ¬éÎ µls Î{î¶ã ó»¶ã ãç ¶ls ¶lá, Ϋy µlni cǬ cs¶ Ki¬ Xp, B«¶ã BÞ¶l BÆÎ vps ¶ãùc ¬×¶l. Kla¶ã ¶ãlÜ ¶ãîi ã× cn, ªlõ« ¸lÝ ¬gc Îbi hÊy l«i qu©¶ cê L« ¶Ð¬ hiÒ¶ ¬éÎ qu©¶ cê ÎLb¶ã ¶ã«y ¬iÖ¶ã cs¶ LS¶, Ïp ªliÕÎ ªlñ ãiùÎ ¬×¶l, BÉ cs¶ Ki¬ Xp xuï¶ã, ¶»¬ µlôc xuï¶ã óp¶ klgc. ¸{íµ hÊy ï¶ã oSÎ, ªl«¶l ªl«¶l ¶lïÎ Ki¬ Xp vps, klH ¶gi: - Ïp ÎÊÎ clÞ µlni Îù Îö ¶l{ ÎlÕ hp¬ ã×? GiCs clb¶ã kla¶ã Îles clÞ ¶N« Îl× clÞ cø viÖc ë h¹i B©y víi clb¶ã Îai? Ïp ªliÕÎ ªlñ cø klgc hgc ¬∙i, ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - Ïp GiCs clñ, ÷ãò §éc GiCs hp Îp ãiCs l¹i ¶ã{êi, ca ¶T¶ óá Îp quy clݶl, ¶l©¶ dÞµ ¶py cSÎ BøÎ hua¶ hiT¶ h¹c víi ÷ãò §éc GiCs, ¶l{ vËy cg µlni Bѵ BH óiÕÎ ó«s kla¶ã? Ïp ÎÊÎ ca µlni B«u h߶㠶l{ vËy? rbc ¶Çy, ªL׶l ªl«¶l ªLbc vp cCc ¶ã{êi l«y Îi¶ BÒu cl¹y vps kluyT¶ ¶ã¨¶ vp «¶ ñi. Ïæ ÎlѶ víi h{m¶ã Ω¬, Ïp ªliÕÎ ªlñ clØ ¬uï¶ clÕÎ Bi cls Ln¶l ¶l{¶ã h¹i B{îc ¬äi ¶ã{êi cøu ÎlsCÎ. rbc ¶Çy ¶p¶ã B∙ óiÕÎ yTu Bêi, oùc ¶ãlÜ L« ¬éÎ viÖc, Î{mi c{êi ¶gi: - ÷Õu ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã ¶l˶ hêi vʶ BÒ ¶py, Îai kla¶ã clÕÎ ¶N«. ªl«¶l ªl«¶l ¶ãlÜ: “rbc ¶∙y ¶p¶ã óç¶ã Îù Îö, klgc ¬éÎ hbc Îù d{¶ã h¹i c{êi. Kla¶ã liÉu ¶p¶ã yTu cÇu B¹i c« ¶l˶ hêi BiÒu ã× ÎlÕ? p, µlni Låi! ÷ãuy Îs, l«y hp ¶p¶ã B∙ Be¬ h߶ã yTu B¹i c« cl¨¶ã?” ÷ãlÜ Îíi Bg, véi lái: - ¸lÞ ¬uï¶ B¹i c« ¶l˶ hêi BiÒu ã× ÎlÕ? Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶gi: - ªL{íc lÕÎ Îai cǶ µlni óiÕÎ ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã cg ¶l˶ hêi kla¶ã B∙? ªlõ« ¸lÝ lái: - ¸lM¶ã l«y Ïp GiCs clñ ¬uï¶ Îai hp¬ lé viÖc ã× ÎlÕ? rbc ¶Çy, clp¶ã cò¶ã oi¶l ¶ãli ¶T¶ kla¶ã dC¬ ¶l˶ hêi ¶ã«y. Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶l׶ ªl«¶l ªl«¶l vp Uyɶ ÷li c{êi, Låi óç¶ã quú ¶ã«y ÎL{íc ¬ÆÎ ªlõ« ¸lÝ vCi h¹y hi« hÞ«. ªlõ« ¸lÝ ki¶l l∙i véi BCµ hÔ hiT¶ ÎiÕµ, vp ¶gi: - ¸a Bõ¶ã lp¶l hÔ ¶l{ vËy véi! Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶gi: - ÷Õu Î{í¶ã ca¶ã kla¶ã ¶l˶ Îai hp¬ Bå BÖ, Îai oH quú ¬∙i ÎlÕ ¶py. ªl«¶l ªl«¶l Îlë lSÎ L« ¬éÎ cCi Låi c{êi ¶gi: - Vâ ¶ãlÖ cñ« Ïp GiCs clñ hîi l¹i ¶l{ ÎlÕ c߶ «i dC¬ hp¬ o{ µlô cñ« GiCs clñ ¶N«? Ïp ªliÕÎ ªlñ c{êi ¶gi: - ¾{ µlô, ¶Õu kla¶ã ¶l˶ ÎT¶ Bå BÖ ¶Çy, Îai oH quú ë B©y ouïÎ Bêi. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 13. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -487- - ªai Lêi klái o{ ¬a¶ cl{« BÇy ¬éÎ ¶¨¬ Îl× d¹y Bå BÖ o«s B{îc? ÷Õu ca kla¶ã liÒ¬ vâ ¶ãlÖ cñ« Îai ÎǬ Îl{ê¶ã, clb¶ã Ϋ cg ÎlÉ ¶ãliT¶ cøu víi ¶l«u, ¶l{ ÎlÕ cn l«i Ϋ cè¶ã cg Ýcl hîi. ¸ß¶ cluyÖ¶ óCi o{ Îl× xi¶ ¬iÔ¶ ¶gi Îíi. Ïp ªliÕÎ ªlñ cø quú ¶ãuyT¶ kla¶ã clÞu Bø¶ã dËy. ªlõ« ¸lÝ ãim Ϋy BÞ¶l Bì ¶p¶ã dËy. ÷p¶ã véi LôΠΫy h¹i, c{êi ¶gi: - ª«y Îai cg ¶äc Béc BÊy! ¸lØ ÎlÊy a qu«¶ã ¶lsC¶ã ¬éÎ cCi, cCi ¬gc oSÎ B«y ¬gc vps óp¶ Ϋy ªlõ« ¸lÝ Låi. ªlõ« ¸lÝ kla¶ã hui ÎLC¶l, ÎLCi h¹i c߶ B{« Ϋy vÒ µlÝ« ÎL{íc, Bì hua¶ kluûu Ϋy cñ« Ïp ªliÕÎ ªlñ hT¶. ª{ë¶ã ÎlÕ ¶p¶ã µlni Bø¶ã dËy, ¶ãê B©u ¶p¶ã cø Îles cCi Bp Ϋy cñ« ªlõ« ¸lÝ óå¶ã hT¶ ÎLT¶ c«s, óç¶ã ÎlÊy ¶p¶ã cs ¶ã{êi ¬éÎ cCi, óS¶ L« klái Ϋy ªlõ« ¸lÝ l«i Îl{íc Låi h¹i Lmi xuï¶ã ¬ÆÎ BÊÎ, ¬py l«i cl©¶ vÓ¶ quú ¶l{ ÎL{íc. ªlÊy ¶p¶ã hé ÎuyÖÎ kü Bg, «i ¶Êy BÒu µlni kle¶ ¶ãîi kla¶ã ¶ãíÎ. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - Ïp GiCs clñ l∙y ¶ãlØ ¶ãmi ÎLs¶ã clïc hCÎ, Îai c߶ µlni L« ¶ãspi ki« ÎiÕµ klCcl. ÷gi xs¶ã, clp¶ã cø Bi ÎlM¶ã L« ¶ãspi. Ïp ªliÕÎ ªlñ hs quC, h« hí¶: - ¸g ÎlËÎ Î{í¶ã ca¶ã kla¶ã clÞu ¶l˶ Îai hp¬ Bå BÖ {? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - ªai kla¶ã dC¬. Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶gi: - §{îc hS¬, Ϲ ca ¶{m¶ã ¶ãle Îai kÉ cluyÖ¶ ó«¶ BT¬ la¬ ¶ä ë óT¶ c¹¶l ãi{ê¶ã cls ca ¶{m¶ã ¶ãle ¶lÐ? ªl«¶l ªl«¶l ¶ã¹c ¶liT¶ kla¶ã liÉu ã× cn. ªlõ« ¸lÝ ¬ÆÎ Bá ã«y, ¶ãlÜ ÎlǬ: “ViÖc ã× Ïp ªliÕÎ ªlñ cò¶ã dC¬ hp¬. ¸©u cluyÖ¶ cñ« ¬×¶l víi ca A ¸lݶ Îuy kla¶ã cg ¬éÎ ÎÝ ã× óËy cn, ¶l{¶ã Îl«¶l ¶iT¶ ¶«¬ ¶N BT¬ kluy« ¶»¬ clu¶ã ¬éÎ ãi{ê¶ã, ¬p óÞ ¶p¶ã Bå¶ L« ¶ãspi, kla¶ã ¶lN¶ã ªl«¶l ªl«¶l óùc ¬×¶l ¬p c߶ hp¬ ¬ÊÎ cn Îl«¶l d«¶l cñ« ¬×¶l ¶N«.” ÷ãlÜ vËy, clp¶ã xu« Ϋy hi« hÞ«, Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶l׶ ªlõ« ¸lÝ c{êi ¶gi: - ¾{ µlô ¶l˶ hêi Bi Îl× lm¶. ªlõ« ¸lÝ ÎLǬ ¶ã©¬ ¬éÎ hbc, ¬iÖ¶ã clØ ¶gi: - õ õ. Ïp ªliÕÎ ªlñ cn ¬õ¶ã ¶gi: - Ï«y hS¬, Î{í¶ã ca¶ã B∙ ¶l˶ hêi Låi. ÷gi Bs¹¶, ¶p¶ã quú ¶ã«y l«i cl©¶ xuï¶ã, vCi clp¶ã ó« vCi Îles Bb¶ã B¹i hÔ ¶l˵ ¬a¶. ®Þ Î׶l ÎlÕ óSÎ óuéc, ªlõ« ¸lÝ Bp¶l BCµ h¹i ¶ö« hÔ. ¼äi ¶ã{êi xb¬ h¹i ¬õ¶ã. ªl«¶l ªl«¶l ¶ãli ¶ãê, hiÒ¶ lái Ïp ªliÕÎ ªlñ: - ¸lÞ BÞ¶l kÉ cluyÖ¶ ã× cls Îai ¶ãle ÎlÕ? Ïp ªliÕÎ ªlñ c{êi ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 14. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -488- - ªLs¶ã ãiCs µlCi clb¶ã Îai cg ¬éÎ µlе Îp ÎluËÎ hp, lÔ Îai vH l׶l ¶ã{êi Bg BÉ c¹¶l ãi{êi ¶ãñ Låi quú h¹y Îʬ l׶l Bg ó« h¹y, lp¶l µlCµ ¬éÎ låi ÎlÕ hp ¶ã{êi Bg óÞ B«u BÇu ¶løc gc ó« ÎlC¶ã hiÒ¶. ªl«¶l ªl«¶l óC¶ Îݶ óC¶ ¶ãli. ªlÊy ¶p¶ã óÞ« BÆÎ L« c©u cluyÖ¶ Êy BÉ ¶gi dïi ªl«¶l ªl«¶l, ªlõ« ¸lÝ ¬íi yT¶ ÎLÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “KlSµ ÎLǶ ãi«¶ ¶Çy cg «i óCi o{ h¹i óSÎ óuéc ¶l{ ÎlÕ kla¶ã? ÷Õu ¶p¶ã kla¶ã cni Îp quy clC¶l Îl× Î« ¶løÎ BÞ¶l kla¶ã d¹y vâ ¶ãlÖ cls.” ÷ãlÜ xs¶ã, clp¶ã ¶ãliT¬ ¶ÐÎ ¬ÆÎ ¶gi: - ¾ù ÎlËÎ Îai kla¶ã Bñ ón¶ h∙¶l BÉ ¶l˶ Bå BÖ ÎLuyÒ¶ d¹y vâ ¶ãlÖ, ¶l{¶ã ó©y ãiê clÞ B∙ Îlp¶l Ω¬ ¶l{ vËy Îai kla¶ã o«s kl{íc Îõ B{îc. ®©y ãiê clb¶ã Ϋ clØ ¬«¶ã d«¶l Îõ o{ Bå Îlai, µlni clê Îai óȬ o{ µlô Îai vp µlni B{îc cô Ϋ cls µlе, hbc Êy Îai ¬íi dC¬ ÎLuyÒ¶ cls clÞ vâ ca¶ã cñ« µlCi Ïs« ¾m¶. Ïp ªliÕÎ ªlñ cn ¬õ¶ã v©¶ã hêi hua¶ ¬å¬. ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - Ïp GiCs clñ... Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶gi: - ®©y ãiê ca Bõ¶ã ãäi Îai hp GiCs clñ ¶N«. ¾{ µlô hp¬ m¶ BÆÎ cls Bå BÖ ¬éÎ cCi ÎT¶ ¬íi. ÷ãÓ¬ ¶ãlÜ ãi©y µlbÎ, ªlõ« ¸lÝ ¬íi ¶gi: - ¸ò¶ã B{îc, ó©y ãiê ÎT¶ clÞ hp ªlÝcl ªlñ vËy. ¸lN ªlÝcl ë B©y hp cn¶l ÎlÝcl ¶lN¶ã BiÒu kla¶ã µlni cñ« dÜ v∙¶ã, ªlñ hp ãiN lp¶l vi Bs«¶ clݶl. Ïp ªliÕÎ ªlñ ¬õ¶ã quC, ¶gi: - Ï«y, l«y, Îõ ¶«y Ϲ o{ Îlbc ãäi Îai hp ªlÝcl ªlñ ¶lÐ? ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - ®n¶ h∙¶l cñ« clÞ ãiái lm¶ Îai, Îuæi h¹i hí¶ lm¶ Îai o«s clÞ ãäi Îai hp o{ Îlbc ÎlÕ? Ïp ªliÕÎ ªlñ ãlÐ oCΠΫi ¶p¶ã klH ¶gi: - ®©y ãiê Îai ι¬ ãäi clÞ hp o{ Îlbc, o«u ¶py oH ãäi hp o{ ¬Óu BÊy! ªl«¶l ªl«¶l l«i ¬C Bá óõ¶ã, ÎLs¶ã h߶㠬õ¶ã ÎlǬ, Îõ B©y ÎLë Bi cg cn¬ Î׶l víi Ïp ªliÕÎ ªlñ, B«¶ã BÞ¶l cÊÎ Îiն㠬S¶ã, óç¶ã ÎlÊy §å¶ã ÏuyÒ¶ vp ¼Ó¶ ªö Ïs« ó{íc vps. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ®©y ãiê clb¶ã Ϋ B∙ hp ¶ã{êi ¶lp Låi. ¸luyÖ¶ vs¶ã Îå¶ cñ« Ïsp¶ã ¼éc B¹s ÎL{ë¶ã L« o«s, clÞ l∙y ¶gi cls l«i vÞ ¶Çy ¶ãle Bi. Ïp ªliÕÎ ªlñ ¬Ø¬ c{ê¶ ¶gi: - ¤¶ã Ϋ ë V©¶ ÷«¬... ÷p¶ã võ« ¶gi Îíi B©y, óç¶ã ¶ãle ¬éÎ ÎiÕ¶ã Bé¶ã hí¶ ¶l{ ÎLêi hs¶ã BÊÎ hë, ʬ clж ÎLT¶ óp¶ã cò¶ã Lu¶ã cluyɶ, «i ¶Êy BÒu lsn¶ã oî, võ« BÞ¶l ÎlǶ h¹i cg ¬Êy ÎiÕ¶ã hiT¶ ÎiÕµ ¶l{ ÎlÕ ¶N«. ªL׶l ªl«¶l ªLbc ¶gi: - ¸lSc hp B¹i óCc BÊy. s0s ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2