intTypePromotion=1

Bích huyết kiếm - tập 21

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
103
lượt xem
22
download

Bích huyết kiếm - tập 21

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bích huyết kiếm - tập 21', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bích huyết kiếm - tập 21

 1. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -475- Håi thø hai m­¬i mèt M¸u hång nhuém b·o kiÕm Gi¸p vµng nhË p kinh ®« Ï p ªliÕÎ ªlñ hiÒ¶ dÓ¶ B{ê¶ã Bi ÎL{íc, ÎiÕµ Îôc l{í¶ã vÒ µlÝ« ª©y, võ« Bi võ« kle¶ ¶ãîi A ¸lݶ xi¶l Bѵ. ÷p¶ã ¶gi: - Kla¶ã ¶ãê ¬éÎ vÞ ca¶ã clb« cp¶ã vp¶ã hC ¶ãäc c߶ ÝÎ Îuæi ¶l{ vËy ¬p vâ ¶ãlÖ h¹i c«s c{ê¶ã lm¶ ¶ã{êi, ÎlËÎ hp liÕ¬ cg. ¼Æc ¶p¶ã ¬uï¶ ¶gi ã× Îl× ¶gi, ªlõ« ¸lÝ cø hM¶ã hƶã Bi Îles. §i B{îc lm¶ ¶¨¬ dƬ B{ê¶ã Îíi ÎL{íc clè« Ïs« ÷ãliT¬, cg ¬éÎ oï ãiCs d©¶ ÷ãò §éc c«¶l ãCc cȶ Îl˶, ÎlÊy ¬ÆÎ ªlõ« ¸lÝ clb¶ã ãi˶ dN ÎLï ¬SÎ L« ¶l׶. ªlõ« ¸lÝ cbi BÇu Îles Ïp ªliÕÎ ªlñ, Bi ÎlM¶ã vps ÎLs¶ã BiÖ¶. ªLT¶ §¹i lè¶ã óns BiÖ¶ cg Lni cá ÎlËÎ BÇy, ãiCs clb¶ã óÞ Îl{m¶ã ¶»¬ Îlp¶l lp¶ã ÎLT¶ Bg. ªlõ« ¸lÝ ãini luyÖÎ cls Îõ¶ã ÎT¶ ¬éÎ, vp ¶gi: - ªai víi quý vÞ kla¶ã Îlè sC¶ ã× cn, clØ v× ¬éÎ où liÉu hǬ ¶ls ¶lá ¬p B∙ ÎlÊÎ hÔ ¶l{ vËy. ªai LÊÎ ©¶ l˶ vp xi¶ Îlp¶l ÎlËÎ cCs hçi cè¶ã quý vÞ. ÷gi Bs¹¶, clp¶ã cbi BÇu clps ¬äi ¶ã{êi. GiCs clb¶ã ÷ãò §éc qu«y Bi kla¶ã Îl̬ ÎLn hêi. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ, ¬×¶l B∙ hp¬ ÎL߶ hêi lø« vp LÊÎ hÔ µlе, cln cǶ µlni ¶gi ¶liÒu ¶N«. ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã hiÒ¶ qu«y L«, óç¶ã ÎlÊy ¬éÎ Bai ¬SÎ Béc Cc, ãi˶ dN ¶l׶ vÒ µlÝ« Ïp ªliÕÎ ªlñ. ÷ã{êi Bg ȶ ÎLs¶ã xg Îïi, kla¶ã Lâ Îl©¶ l׶l L« o«s. ¸lp¶ã clØ ÎlÊy os¶ã ¶lì¶ Êy x«¶l óiÕc oC¶ã quSc. GiùÎ ¬×¶l, clp¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: “Ï«i ¬SÎ Êy clø« BÇy sC¶ Béc µlÓ¶ uÊÎ. ÷ã{êi Bg hp «i?” ¸lp¶ã ÎLõ¶ã ¬SÎ hT¶ ¶l׶. ÷ã{êi ¶ä B∙ ht¶ vps µlÝ« ÎLs¶ã. ¸lØ ÎlsC¶ã ÎlÊy Îl©¶ l׶l, clp¶ã B∙ ¶l˶ L« hp Ïp Ïå¶ã D{îc. ªiÔ¶ clp¶ã L« klái cö« clè«, Ïp ªliÕÎ ªlñ Îl«y Bæi lM¶ oSc ¬ÆÎ, kla¶ã vui Î{mi ¶l{ ÎL{íc. ªlõ« ¸lÝ ¶ãli lsÆc va cè¶ã. ¾«u kli clps Îõ óiÖÎ Ïp ªliÕÎ ªlñ, clp¶ã ÎLë vÒ B{ê¶ã cò. §i B{îc lm¶ dƬ B{ê¶ã, clp¶ã cp¶ã ¶ãlÜ ¶ãli ¶ã¹i clb¶ã cg ãi«¶ ¬{u ã× klCc, cli ó»¶ã ¶l©¶ hbc ¶Çy qu«y ÎLë h¹i dß xÐÎ xe¬ o«s, BÉ ÎiÖ¶ viÖc µl߶ã óÞ. ÷ãlÜ xs¶ã, clp¶ã qu«y o«¶ã l{í¶ã ÷«¬, ÎLë h¹i µlÝ« o«u clè«. ÷l׶ qu«¶l, ÎlÊy kla¶ã cg ¶ã{êi c«¶l ãCc, clp¶ã hiÒ¶ ¶lny qu« Î{ê¶ã ¬p vps óç¶ã ¶ãle ÎiÕ¶ã cßi i¶l ái. ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ Bg hp ÎiÕ¶ã cßi ãäi léi läµ cñ« ÷ãò §éc GiCs, hiÒ¶ ¶bµ o«u c©y cæ Îlô. ¾«u Bg BsC¶ clSc óä¶ clb¶ã B∙ vps ÎLs¶ã léi läµ cn Låi, clp¶ã ¬íi hж Bi Îíi µlÝ« o«u §¹i lè¶ã óns BiÖ¶ vp ¶ãle ÎiÕ¶ã c∙i cä ë óT¶ ÎLs¶ã vä¶ã L«. ¸lp¶ã bµ Ϋ vps kle cö« BÉ ¶ãle cls Lâ. ªiն㠶gi cñ« Ïp Ïå¶ã D{îc LÊÎ clu«, ÎiÕ¶ã cñ« ªÒ V©¶ ÷ã«s klp¶ klp¶, cn l«i B«¶ã Bu« ¶l«u v¹cl Îéi cñ« Ïp ªliÕÎ ªlñ L«. ¼éÎ ÎT¶ óns ¶p¶ã l«¬ huyÕ¶ Î׶l dôc quT¶ cn Îlè hí¶ cñ« óæ¶ ãiCs. ¼éÎ ÎT¶ ¶gi hp ¶p¶ã liÖµ víi kt BÞcl hp¬ lá¶ã viÖc óÇu vu« ¬íi, hì ¬éÎ cm léi óp¶l ÎL{í¶ã óæ¶ ãiCs. Ïp ªliÕÎ ªlñ clØ ¬Ø¬ c{êi Låi ¶gi: - ¸Cc ¶ã{êi ¬uï¶ hp¬ ã× Î«? ¼äi ¶ã{êi BÒu yT¶ hƶ㠬éÎ låi h©u. Ïp Ïå¶ã D{îc ¶gi: - ¸lb¶ã Ϋ ¶T¶ h˵ ãiCs clñ klCc. Ïp ªliÕÎ ªlñ oǬ ¶ÐÎ ¬ÆÎ h¹i lái: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 2. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -476- - ªles quy ãiCs cñ« clb¶ã Ϋ Îõ x{« Îíi ãiê, ¬Êy ÎL¨¬ ¶¨¬ ¶«y, clØ kli ¶ps cï GiCs clñ ι ÎlÕ, ¬íi B{îc h˵ Ω¶ GiCs clñ. ÷l{ vËy, cg µlni ca ¬uï¶ Îai clÕÎ kla¶ã? ªlÊy ¬äi ¶ã{êi kla¶ã ¶gi ¶¨¶ã ã×, ¶p¶ã h¹i lái ÎiÕµ: - ®©y ãiê «i cg ÎlÉ Bn¬ B«¶ã B{îc Ω¶ GiCs clñ? ÷p¶ã lái hiÒ¶ ó« hǶ, kla¶ã «i dC¬ ÎLn hêi cn. ÷p¶ã c{êi ¶gi: - ¸Cc ¶ã{êi Îlö ¶ãlÜ xe¬, cg «i Bñ Îpi ¶¨¶ã ÎlS¶ã B{îc Ϋ? Ai Îù ÎlÊy Bñ Îpi c{íµ ¶ãai GiCs clñ! ÷Õu Îl«¬ oï¶ã oî clÕÎ Îl× cCc ¶ã{êi Bõ¶ã cg hai Îlai ¶N«! ªlõ« ¸lÝ ¶ãg qu« kle cö«, ÎlÊy Ïp ªliÕÎ ªlñ ¬éÎ ¬×¶l ¶ãåi ÎLT¶ ãlÕ óp¶l _????_ l׶l ¶l{ cg vt oî oÖÎ va cè¶ã. ¸lp¶ã ¶ãlÜ: “¸Cc Ϋy c«s Îlñ ÎLs¶ã ÷ãò §éc GiCs BÒu BÊu víi Ϋ Låi. Qun ÎlËÎ kla¶ã cg ¬éÎ ÎT¶ ó»¶ã B{îc ¬éÎ ¶ö« vâ ca¶ã cñ« ¶p¶ã. ÷l{¶ã ¶p¶ã hÊy oøc BÌ ¶Ð¶ clb¶ã, Ϋ e ¶p¶ã klg ãiN ¶æi ¶ãai GiCs clñ B{îc h©u óÒ¶.” ªlÊy ÷ãò §éc GiCs ¶éi óé hñ¶ã cñ¶ã, clí kla¶ã µlni ópy ¬{u kÉ BÉ ÎLn Îlè ¬×¶l víi ªl«¶l ªl«¶l, clp¶ã kla¶ã ¬uï¶ Îles dâi ÎlT¬, BÞ¶l ÎLë vÒ ¶lp, óç¶ã ÎlÊy ¬éÎ huå¶ã C¶l oC¶ã clíµ ¶lsC¶ã, Ïp Ïå¶ã D{îc Ϋy cǬ ¬éÎ klÝ ãiíi kú h¹ v{îÎ klái ãiCs clb¶ã ó{íc L«. ªlÊy vâ klÝ cñ« ¬ô ¨¶ xi¶ Îù« ¶l{ ¬éÎ cCi kÐs hí¶, clp¶ã cl{« lÒ ÎlÊy vp cl{« lÒ ¶ãle o{ µlô ¶gi BÕ¶, kla¶ã óiÕÎ cCcl xö dô¶ã L« o«s, h߶ã liÕu kú Îlbc BÈy, ¶T¶ ë h¹i cbi xuï¶ã L׶l xe¬. Ïp Ïå¶ã D{îc vt ¬ÆÎ h¹¶l hè¶ã, cÊÎ ãiä¶ã Île ÎlÐ ¶gi: - ª« kla¶ã ¬uï¶ hp¬ GiCs clñ vp cò¶ã Îù óiÕÎ kla¶ã BC¶l ¶æi clCu. ÷l{¶ã ÎliÕÎ ¶ãlÜ ¶¨¬ x{« ªlÊÎ ªæ ª«¬ ªö oC¶ã h˵ óæ¶ ãiCs, klg ¶läc klæ oë óiÕÎ ó«s, lm¶ óï¶ ¬{mi ¶¨¬ µlʶ BÊu ¬íi ιs ¶T¶ B{îc ãiCs ¬a¶. Ïm¶ ÎL¨¬ ¶¨¬ ¶«y, óæ¶ ãiCs lsp¶l lp¶l ¬éÎ ÎLêi ÷«¬ s«i dò¶ã óiÕÎ ó«s, v× vËy Ϋ kla¶ã ¬uï¶ óæ¶ ãiCs óÞ Î«¶ L∙ óëi Ϋy clCu! Ïp ªliÕÎ ªlñ lái: - ÷lôc ¬¹ GiCs clñ µlni clÞu Îéi l׶l ã×? Ïp Ïå¶ã D{îc BCµ: - ª« B∙ kla¶ã csi ¬i hp GiCs clñ Îl× ¬i cg quyÒ¶ ã× klе Îéi Ϋ. ¸g ãiái Îl× L« B©y? Ï«i Ϋy ãim ÎlM¶ã _????_ L«, ÎLa¶ã ãiï¶ã ¶l{ cCi kÐs, ¶l{¶ã l«i h{ìi h¹i cs¶ã cs¶ã ¶l{ ¬òi kÒ¬. Ïp ªliÕÎ ªlñ c{êi ¶l¹Î vÓ¶ ¶ãåi yT¶ ÎLT¶ ãlÕ. Ïp Ïå¶ã D{îc vâ ¶ãlÖ c«s c{ê¶ã ¶T¶ kli ¬ô BC¶l kla¶ã ÎLb¶ã, ¬ô h˵ Îøc ¶lny hèi ¶ã«y. Ïp ªliÕÎ ªlñ vÓ¶ ¶ãåi yT¶ ¶l{ ÎL{íc, clØ hbc ¬ô ¨¶ xi¶ Îʶ ca¶ã Îíi ¬íi ÎLC¶l o«¶ã óT¶ clí kla¶ã ÎLn Bò«, Låi h¹i ¶ãåi yT¶ ¶l{ cò. ªlõ« ¸lÝ ¶ã¹c ¶liT¶ va cè¶ã, hiÕc ¬SÎ ÎlÊy ãiCs clb¶ã ÎT¶ ¶ps cò¶ã Ϋy cǬ vâ klÝ, Îõ Îõ ÎiÕ¶ Îíi, Ïp ªliÕÎ ªlñ ãiN ÎlÕ Îlñ, BÒ µl߶㠬äi ¶ã{êi ó«s v©y Îʶ ca¶ã. V× kle cö« quC lѵ, ªlõ« ¸lÝ clØ ÎLa¶ã ÎlÊy ¬éÎ µlǶ ¶ps Îlai. ¸lp¶ã BsC¶ clSc hbc Bg ãiCs clb¶ã B∙ Îø µlÝ«, ÎC¬ µl{m¶ã v©y ÎLä¶ ¶p¶ã Låi. ¼äi ¶ã{êi cǬ cù ãi©y hCÎ, kla¶ã «i dC¬ ÎiÕ¶ ÎlT¬ ¬éÎ ó{íc, Ïp Ïå¶ã D{îc hí¶ ÎiÕ¶ã kTu ãäi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 3. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -477- - _????_ oî cCi ã×? Ï∙y cè¶ã Ϋ ÎiÕ¶ hT¶ ¬éÎ hbc! ¼ô µlÈy cCi kÐs ¬éÎ cCi, ¬äi ¶ã{êi BÒu l{ë¶ã ø¶ã lß Les ÎiÕ¶ hT¶. Ïp ªliÕÎ ªlñ óç¶ã ¶lny µlSÎ hT¶, clØ ¶ãle ¬Êy Îiն㠓clCÎ clb«” ÎlËÎ hí¶, cCi ãlÕ cñ« ¶p¶ã B«¶ã ¶ãåi B∙ óÞ ¬Êy Îlø vâ klÝ clЬ ¶CÎ hp¬ ÎL¨¬ ¬n¶l. Ï«i ÎT¶ ãiCs clb¶ã Bø¶ã ãǶ B∙ óÞ ¬gc oSÎ cñ« Ïp ªliÕÎ ªlñ ¬gc ¶CÎ ¶ã{êi, Îln¬ ÎliÕÎ kTu hT¶ ¬Êy ÎiÕ¶ã clÕÎ hiÒ¶ Îøc Îl×. ªLT¶ B¹i BiÖ¶ cCc óôi ó«y Îø Îu¶ã, óg¶ã ¶ã{êi cñ« Ïp ªliÕÎ ªlñ Îlʵ ÎlsC¶ã ÎLs¶ã BC¬ Ba¶ã. ªL˶ Cc cliÕ¶ B∙ kl«i diÔ¶ Cc hiÖÎ va cè¶ã. ªlõ« ¸lÝ hp ¶lp vâ ÎluËÎ B¹i lp¶l, ÎLT¶ BiÖ¶ ¬Êy ¶ã{êi Cc BÊu, Îuy BC¶l lç¶ hs¹¶ ¶l{¶ã clp¶ã cg ÎlÉ µl©¶ óiÕÎ Lâ Îõ¶ã ÎlÕ vâ ¬éÎ. ÷lN¶ã Ϋy c«s Îlñ cñ« ÷ãò §éc GiCs B∙ óÞ clp¶ã dè¶ã µlе µl©¶ cïÎ Îløc víi Biɬ luyÖÎ, Îuy hbc ¶py clb¶ã ¬íi B{îc clp¶ã ãini luyÖÎ cls ¶l{¶ã ÎT¶ ¶ps ÎT¶ ¶Êy cl{« lÕÎ B«u, lp¶l Bé¶ã vÓ¶ ÎliÕu hi¶l ls¹Î, ¶Õu Ïp ªliÕÎ ªlñ ¬uï¶ ÎlsCÎ Îl©¶ cl¹y L« klái ¶mi Bg kla¶ã klg ã×. ªuy vËy, ¶p¶ã vÓ¶ kla¶ã óá cl¹y, c߶ ¬uï¶ vâ hùc Cµ Bns Îlu µlôc óä¶ clb¶ã, vp ÎLõ¶ã ÎLÞ ¶lN¶ã ÎT¶ Bø¶ã BÇu hp¬ hs¹¶. r¹i BC¶l ÎlT¬ ¬Êy clôc liÖµ ¶N«, ªlõ« ¸lÝ ÎLa¶ã ÎlÊy ¬éÎ ÎT¶ cg lp¶l Bé¶ã quû quyÖÎ. ªT¶ Êy Îuy Îles ãiCs clb¶ã Îʶ ca¶ã, ¶l{¶ã Ϋy cl©¶ LÊÎ clˬ cl¹µ, ÎLs¶ã Ϋy c߶ cǬ ¬éÎ cCi ã×, Îõ Îõ Îíi ãǶ Ïp ªliÕÎ ªlñ, ¶l׶ kü ¬ÆÎ ÎT¶¶ Bg, ªlõ« ¸lÝ ¶l˶ ¶ã«y L« y hp ¸È¬ Y §éc ¸Ci ªÒ V©¶ ÷ã«s. ®ç¶ã d{¶ã ÎlÊy y ÎlÐÎ hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã, l«i Ϋy Îu¶ã hT¶ ¬éÎ cCi, ¬éÎ huå¶ã lps qu«¶ ¶Ð¬ ÎlM¶ã vps ¶ã{êi Ïp ªliÕÎ ªlñ. Ïp ªliÕÎ ªlñ hé¶ ¬éÎ v߶ã ÎLC¶l o«¶ã óT¶. ÷ãê B©u C¬ klÝ cñ« ªÒ ÷ã«s hp cs¶ LS¶ vp¶ã ¬p y óSÎ B{îc ë ÎLs¶ã BÊÎ ÎuyÕÎ låi ¶ä. ®ç¶ã ÎlÊy ¬ÆÎ ¬òi Îïi oǬ h¹i, Ïp ªliÕÎ ªlñ véi LøÎ cs¶ LS¶ B«¶ã cS¶ ÎLT¶ v«i L«, ¶æi ãi˶ ¬gc hua¶ l«i ¬gc oSÎ, ãiÕÎ clÕÎ hiÒ¶ l«i ÎT¶ ãiCs clb¶ã Bø¶ã ãǶ Bg. Ïp Ïå¶ã D{îc h« hí¶: - ¸s¶ ÎiÖ¶ Îú ¶Çy B∙ óÞ LS¶ Béc cS¶ µlni Låi, clb¶ã Ϋ cø v©y clÆÎ hÊy ¶g, ¶äc Béc oH hp¬ ¶g ¬T ¬«¶ Îøc Îl×! Ïp ªliÕÎ ªlñ hs¹¶ã cls¹¶ã cl¹y ÎlM¶ã vÒ µlÝ« o«u BiÖ¶. ªuy ÎLb¶ã µlni ¶äc Béc cñ« LS¶, ¶p¶ã vÓ¶ c߶ s«i µls¶ã, ¶T¶ ¶løÎ Îlêi ãiCs clb¶ã kla¶ã ÎlÉ ¶ã¨¶ cn¶ B{îc. Ïp Ïå¶ã D{îc ¶lny Îles, cCi kÐs ¬b« ¶l«¶l ¶l{ ãig, ¶l»¬ o«u ãCy ¶p¶ã cSÎ hua¶. Ïp ªliÕÎ ªlñ cbi BÇu xuï¶ã, ÎLCi Ϋy BC¶l ÎLn h¹i ¬éÎ ¬gc. Pl«¶ ªb §¹Î vp ªL׶l Kú ª{ B∙ xa¶ã hT¶ cl˶ B{ê¶ã ¶p¶ã Låi. ÷p¶ã BÉ Î«y vps la¶ã óʬ L« ¬éÎ cCi, ¶lN¶ã ki¬ Béc Ïp¬ o« o¹ n¶l óS¶ ¶ã«y L«. Pl«¶ ªb §¹Î kla¶ã ÎLC¶l kÞµ, cl{« kÞµ kTu B∙ ¶ã∙ h¨¶ Bè¶ã L« clÕÎ ¶ã«y. ÷äc Béc ÎLT¶ v«i B∙ hp¬ ¶p¶ã ¬T ¬È¶, ¬gc oSÎ ¬b« hs¹¶ x¹, kla¶ã Îlp¶l ÎlÕ vâ ¶ps ¶N«. ªlÊy ¶p¶ã oSµ óÞ ãiCs clb¶ã l¹ oCÎ Îíi ¶mi, ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ: “¾ë dÜ ¶p¶ã óÞ ãiCs clb¶ã µln¶ h¹i ¶l{ vËy cò¶ã ds Ϋ ¬p ¶T. ª« kla¶ã L« cøu ¶p¶ã o«s Bp¶l?” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã ¶lny vps h« hí¶: - ¼äi ¶ã{êi l∙y ¶ãõ¶ã ¶ã«y Ϋy h¹i! GiCs clb¶ã óç¶ã ÎlÊy clp¶ã xuÊÎ liÖ¶, «i ¶Êy BÒu ki¶l l∙i vp Bå¶ã Îlêi ¶ãõ¶ã ¶ã«y Ϋy h¹i. rbc ¶Çy Ïp ªliÕÎ ªlñ kla¶ã c߶ óiÕÎ ã× ¶N«, óæ hua¶ ¬gc vps ¬ÆÎ ªlõ« ¸lÝ. ¸lp¶ã ¶Ð ¬×¶l, vp Îlu˶ Ϋy _????_ ªlõ« ¸lÝ võ« Bô¶ã Îíi cæ Ϋy, ¶p¶ã ÎLǬ Ϋy xuï¶ã ÎLC¶l, Låi B{« hua¶ cCi ¬gc hT¶, võ« Bb¶ã võ« Cc Béc. ªlõ« ¸lÝ kla¶ã óSÎ B{îc Ϋy ¶p¶ã, h« hí¶: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 4. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -478- - ªai Îíi cøu ca BÊy! Ïp ªliÕÎ ªlñ vÓ¶ kla¶ã l«y óiÕÎ ã×, cø ¬b« ¬gc ¶l{ vò ó∙s Îʶ ca¶ã. §ì hua¶ Êy ÎlÕ, ªlõ« ¸lÝ óSÎ óuéc ãim cl©¶ L« ¶ã¨¶, ¶p¶ã ¶ã∙ h¨¶ L« BÊÎ, óç¶ã ÎLî¶ ¬SÎ ÎlÊÎ ki¶l h« hí¶: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã, cg µlni Îai B∙ clÕÎ Låi kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ªai cøu ca L« klái ¶mi B©y. ÷gi xs¶ã, clp¶ã cǬ cC¶l Ϋy ¶p¶ã Bø¶ã dËy, ãiCs clb¶ã B«¶ã Bø¶ã xe¬ l«i ¶ã{êi cliÕ¶ BÊu óç¶ã ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ Bì xs¶ã cl¹y ÎlM¶ã L« ¶ãspi, BÒu ÎlsCÎ ÎlCs _????_, ªlõ« ¸lÝ Bø¶ã h¹i quCÎ hí¶: - Kt ¶ps cg c«¶ Bn¬ dC¬ ÎiÕ¶ hT¶? ¸Cc ãiCs d©¶ B« oï B∙ óÞ clp¶ã Biɬ luyÖÎ, ÎT¶ ¶ps ÎT¶ ¶Êy cò¶ã ¶l{ Ki¶l cu¶ã clØ BiÉu (cs¶ cli¬ óÞ cu¶ã óS¶ lôÎ) kla¶ã «i dC¬ xa¶ã hT¶ cn, Låi kla¶ã óiÕÎ «i B∙ hT¶ ÎiÕ¶ã la lps, óä¶ clb¶ã óç¶ã qu«y ¬×¶l óá cl¹y cn vps ÎLs¶ã BiÖ¶, Bg¶ã kݶ cö« h¹i. ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy ãiCs clb¶ã oî l∙i ¬×¶l ¶l{ vËy, cò¶ã µlni óËÎ c{êi, cbi BÇu ¶l׶ Ïp ªliÕÎ ªlñ, ÎlÊy v«i ÎLCi o{¶ã lbµ vp Bá ö¶ã, ÎLT¶ ¬ÆÎ µlñ ¬éÎ hp¶ lSc klÝ. ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ ¶p¶ã ÎLb¶ã µlni ¶äc Béc LÊÎ ¶Æ¶ã, ¶l{¶ã oùc ¶ãlÜ ¶p¶ã ouïÎ ¶ãpy ãǶ ãòi cCc Béc vËÎ, oøc clÞu Bù¶ã ÎÊÎ µlni lm¶ ¶ã{êi, ÎlÉ ¶ps cò¶ã clÞu B{îc ¬éÎ låi h©u ¶N«. ¸lp¶ã hiÒ¶ ½¬ ¶p¶ã hT¶, cl¹y ÎlM¶ã vÒ ¶lp. ªlÊy clp¶ã ÎLë vÒ ÎLT¶ Ϋy óå¶ã Ïp ªliÕÎ ªlñ, ªl«¶l ªl«¶l ¶ã¹c ¶liT¶ va cè¶ã, lê¶ ãi˶ lái: - A¶l cø ½¬ ¶p¶ã ¬∙i hp¬ ã×? ¸g óua¶ã ¶ã«y xuï¶ã kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ¼«u ¬«u hÊy cs¶ ®¨¶ã ªliÒ¶ L« cøu ¶p¶ã. Uyɶ ÷li ÎiÕµ Ϋy Bì Ïp ªliÕÎ ªlñ vps ÎLs¶ã ¶éi ÎlÊÎ cøu clN«. §å¶ã ÏuyÒ¶ vp ¼Ó¶ ªö Ïs« võ« ãi˶ võ« ¶ã¹c ¶liT¶. ªlõ« ¸lÝ ó̶ Be¬ ÎiÕ¶ ¶l©¶ lËu qun L« kÉ cls ¬äi ¶ã{êi ¶ãle vp ¶gi ÎlT¬: - rÖ¶l o{ Ïsp¶ã ¼éc B¹s ¶l©¶ óÞ clb¶ã ¶lïÎ ë B©u clê ¶p¶ã Îضl dËy lái oH óiÕÎ Lâ hiÒ¶. ¸Cc BÖ Îö µlCi Vâ §«¶ã BÒu óCi ι. ¼éÎ hCÎ o«u, Uyɶ ÷li ó{íc L« ¶gi: - _????_ dǶ, ¶l{¶ã kla¶ã liÉu ιi o«s ¶p¶ã vÓ¶ c߶ ¬T ¬«¶ óÊÎ Îضl. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ¸a vps hÊy cls ¶p¶ã uï¶ã ¬éÎ clbÎ Îluïc ãini Béc, vp l∙y BÉ cls ¶p¶ã ¶ãñ yT¶ ¬éÎ hCÎ oH klái ¶ã«y. Uyɶ ÷li v©¶ã hêi B«¶ã BÞ¶l Bi vps, óç¶ã ÎlÊy r« r˵ ÷l{ vt ¬ÆÎ lïÎ lsn¶ã cl¹y vps kTu Îs: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã, ¬õ¶ã hí¶, ¬õ¶ã hí¶! ªlõ« ¸lÝ c{êi ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 5. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -479- - A¶l ¬õ¶ã hí¶ Îl× Bb¶ã lm¶! Uyɶ ÷li xÊu læ, ÎLC¶l hua¶ vps ¶lp ÎLs¶ã. r« r˵ ÷l{ ¶gi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã B∙ liÉu hǬ hêi ¶gi cñ« Îai. ªai ¶gi ¬õ¶ã hí¶ B©y hp v× võ« cg Îi¶ cñ« qu©¶ ¾Ê¬ V{m¶ã B∙ l¹ B{îc Du r©¬ vp ÏC¶ ªLu¶ã, l«i Îlp¶l Bg Låi. ¼äi ¶ã{êi ¶ãle xs¶ã cn ¬õ¶ã. ªlõ« ¸lÝ lái: - ªi¶ ¶Çy cg BÝcl kla¶ã? r« r˵ ÷l{ BCµ: - ÷ã{êi «¶l e¬ lä ªL{m¶ã ÎLs¶ã óä¶ clb¶ã Îai B{îc cö Bi Îles dâi... ¼Ó¶ ¶lÞ ãi« vp §å¶ã B¹s ÎL{ë¶ã l«i vÞ, kla¶ã ¶ãê võ« ãƵ B¹s qu©¶ cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã B«¶ã Îʶ ca¶ã Îlp¶l ÎL×, óÞ ¶ãlH¶ B{ê¶ã kla¶ã o«s Bi B{îc. V× vËy «¶l Ϋ B{îc ¬ôc kÝcl qu©¶ ¼i¶l B¹i ó¹i vp Ω¶ ªæ¶ã ói¶l cñ« Îlp¶l Bg cò¶ã óÞ ãiÕÎ clÕÎ. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ªlÕ Îl× l«y hS¬. ÷l{ vËy clØ ¶«y ¬«i ¶ãlÜ« qu©¶ oH BC¶l Îíi Ki¶l o{ ¶py, clb¶ã Ϋ µlni ¶éi ø¶ã cls lä ¬íi B{îc. ¸lp¶ã h˵ Îøc óp¶ BÞ¶l kÕ ls¹cl, BÕ¶ hbc Êy oH clØ BÞ¶l «i Bi µlg¶ã lá«, Bi ¬ë cö« _????_ Î{í¶ã Îlñ Îlp¶l, ¶løÎ ¶løÎ BÒu ãli Lâ vps ¬éÎ Îê ãiÊy Låi cÊÎ kݶ, v× viÖc Bg cǶ µlni ãiN óÝ ¬ËÎ ¶T¶ ι¬ Îlêi kla¶ã ÎuyT¶ óï véi. riT¶ ÎiÕµ ¬Êy ¶ãpy, clp¶ã ó˶ Lé¶ vÒ viÖc ÎiÕµ Bg¶ cCc hé lps kiÖÎ B«¶ã cg ¬ÆÎ ë Ki¶l o{, clØ clê Bîi ë ¶ãlÜ« qu©¶ ÎiÕ¶ Îíi cl©¶ Îlp¶l hp oH klëi où l{ë¶ã ø¶ã ¶ã«y. ÷ãpy la¬ Êy, o«u kli läµ léi ¶ãlÞ xs¶ã, clp¶ã ÎlÊy Uyɶ ÷li vt ¬ÆÎ hs óuå¶ ¶gi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã, Ïp GiCs clñ vÓ¶ c߶ ¬T ¬«¶ óÊÎ Îضl ¶l{ cò. ªlõ« ¸lÝ ÎlÊÎ ki¶l lái: - ¸lN« óÊy ¶liTu ¶ãpy Låi ιi o«s ca Ϋ c߶ cl{« klái? ÷gi xs¶ã, clp¶ã véi Îles Uyɶ ÷li Bi vps ¶lp ÎLs¶ã ÎlÊy Ïp ªliÕÎ ªlñ ¬ÆÎ ¶lîÎ ¶l¹Î ÎLa¶ã LÊÎ ÎiÒu Îôy, lmi Îlë lSÎ L« ¶l{ oSµ clÕÎ BÕ¶ ¶mi. ÷ãÓ¬ ¶ãlÜ ãi©y hCÎ, ªlõ« ¸lÝ óç¶ã ¶lny hT¶ h« hí¶: - ÷ãuy Ϋi! Uyɶ ÷li lái: - ViÖc ã× ÎlÕ ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - ÷ã{êi Îl{ê¶ã ÎLb¶ã µln ¶äc Béc, o«u kli lmi Béc B∙ LbÎ lÕÎ ÎÊÎ ¶liT¶ µlni kláe ¬¹¶l dǶ. ÷l{¶ã ¶p¶ã ãǶ ãòi cCc hspi Béc vËÎ Îõ Îluë ¶lá ó׶l Îlêi h¹i uï¶ã ¶lN¶ã Îluïc Îl«¶ã cæ quCi, cCc Îlø Béc vËÎ ÎǬ Îl{ê¶ã kla¶ã l¹i ¶æi, ¶l{¶ã ¶løÎ BC¶l ÎLb¶ã Béc h¹i ¶ãuy kÞcl lm¶ ¶lN¶ã ¶ã{êi klCc. ¼Êy ¶ãpy la¬ ¶«y Îai ó˶ viÖc kla¶ã ¶ãlÜ Îíi Biɬ ¶py. Uyɶ ÷li lái: - ®iÕÎ hp¬ o«s ó©y ãiê B©y? ¾uy ¶ãlÜ ¬éÎ hCÎ, ªlõ« ¸lÝ ÎLè ÎLõ ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 6. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -480- - ®©y ãiê clØ cg ¬éÎ cCcl hp cls uï¶ã lÕÎ cs¶ ®¨¶ã ªliÒ¶ ¶py ¬íi ly vä¶ã klái lM¶ B{îc... ¶l{¶ã clb¶ã Ϋ B«¶ã ¶lê vn cs¶ vËÎ quý óCu ¶py BÉ ãini Béc cls ¶lN¶ã «¶l e¬ ¶ãé Béc l«y ÎLb¶ã Béc. ÷Õu cls ¶p¶ã uï¶ã lÕÎ cs¶ Bg, ¶lì hǶ o«u cg óÞ óä¶ ÷ãò §éc GiCs Bn Îl{m¶ã Îl× hÊy ã× BÉ cøu clN«? Uyɶ ÷li cò¶ã Îla¶ã cn¬ hêi ¶gi cñ« clp¶ã. §«¶ã hbc l«i ¶ã{êi µl©¶ v©¶ kla¶ã óiÕÎ ÎlÕ ¶ps cls µlni, ªlõ« ¸lÝ óç¶ã vç Bèi BÕ¶ “ó¹cl” ¬éÎ cCi, Låi ¶gi: - ÷ã{êi ¶py Îuy va Îl©¶ ca cí víi clb¶ã Ϋ ÎlËÎ ¶l{¶ã cln hH Ϋ ¶lÓ¶ Ω¬ ÎLa¶ã ÎlÊy ¶p¶ã clÕÎ ¬p kla¶ã cøu clN« l«y o«s? ªlai, cø cls ¶p¶ã uï¶ã ÎL{íc l∙y l«y! ¸ò¶ã ¶l˶ ÎlÊy hp¬ ¶l{ ÎlÕ LÊÎ ¬¹s liɬ, Uyɶ ÷li ¶ãliÒ¶ ¶lá cs¶ ®¨¶ã ªliÒ¶, dè¶ã L{îu lß« BÒu cls ¶p¶ã uï¶ã hiÒ¶. ¸l{« BÇy ¶ö« ãiê o«u, ¬ÆÎ cñ« Ïp ªliÕÎ ªlñ B∙ óiÕ¶ Îlp¶l ¬pu lå¶ã, lmi Îlë ¬¹¶l dǶ. ®iÕÎ ¶p¶ã B∙ ÎlsCÎ klái Ϋy Îö ÎlǶ, ªlõ« ¸lÝ hM¶ã hƶã LbÎ hui L«. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni B«¶ã kiÕ¬ clp¶ã klSµ ¶mi, võ« ãƵ ¬ÆÎ hiÒ¶ ¶gi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã, µle ÷ãò §éc GiCs B∙ BÕ¶ Î˶ ¶lp Ϋ o«¶l où BÊy! ªlõ« ¸lÝ c«u ¬py, lái: - ¸lb¶ã cg ÎÊÎ cn ó«s ¶liTu ¶ã{êi? Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ¶gi: - ÏiÖ¶ ãiê ¬íi cg ¬éÎ ¶ã{êi Îíi ÎL{íc cö« Îlai, c߶ ó«s ¶liTu ÎT¶ ¶N« Îíi o«u Îl× ó©y ãiê cl{« óiÕÎ! ªlõ« ¸lÝ ¶ãÓ¬ ¶ãlÜ: “÷ãò §éc GiCs clØ cg Ïp ªliÕÎ ªlñ hp vâ ¶ãlÖ c«s c{ê¶ã Îlai, c߶ ¶lN¶ã ¶ã{êi klCc Îl× kla¶ã BC¶ã kÉ ¶l{¶ã Îlñ Bs¹¶ cñ« clb¶ã LÊÎ Îl©¬ liɬ Béc Cc. X{« ¶«y lÔ ÎlÊy ¬ÆΠΫ hp clb¶ã è ÎÐ cl¹y ¶ã«y. Kla¶ã liÉu ιi o«s hǶ ¶py clb¶ã h¹i dC¬ BÕ¶ Î˶ cö« ¶lp Ϋ oi¶l où ¶l{ ÎlÕ? Ï«y hp clb¶ã B∙ cg ¶ã{êi klCc Bì BÇu cls cl¨¶ã? ¸s¶ ®¨¶ã ªliÒ¶ clÝ óns cñ« Ϋ B∙ cls Ïp ªliÕÎ ªlñ uï¶ã ¬ÊÎ Låi, ó©y ãiê ¶Õu cg ¶ã{êi ¶ps ÎLb¶ã µlni ¶äc Béc cñ« clb¶ã Ϋ hÊy Îluïc B©u ¬p clN« cl¹y B©y?” ÷ãlÜ xs¶ã, clp¶ã ¶gi víi Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni L»¶ã: - A¶l ¬«u vps ¶lp ÎLs¶ã ÎLuyÒ¶ hÖ¶l óns cCc ¶ã{êi Î˵ ÎLu¶ã cn ë ÎLs¶ã B¹i on¶l, clê cg liÖu hÖ¶l cñ« Îai, kla¶ã «i B{îc L« ø¶ã cliÕ¶ cn. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni v©¶ã hêi Bi ¶ã«y. ªlõ« ¸lÝ Lns ó{íc Bi L« ¶ãspi cö«, ÎlÊy ¬éÎ ¶ã{êi cëi ÎLǶ, ¬Æc ¬éÎ cCi quǶ LCcl, BÇu hé¶ ¶ã{îc, l«y Ϋy clï¶ã xuï¶ã BÊÎ, l«i cl©¶ clæ¶ã hT¶ ÎLêi, ë ¶ã«y ãiN« cö«. ¼Êy hǶ ÎLa¶ã ÎlÊy BiÖu óé kú quCi cñ« ÷ãò §éc GiCs hbc ¶py ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ¶ã¹c ¶liT¶ clbÎ ¶ps, B{« ¬SÎ ¶l׶ kü, ¬íi óiÕÎ Lâ ¶ã{êi Bg hp ¸È¬ Y §¹i ¸Ci ªÒ V©¶ ÷ã«s, h¹i ÎlÊy v«i h{¶ã, vp l«i cC¶l Ϋy cñ« y cS¬ clݶ cs¶ d«s ¶lä¶ dpi lm¶ Îl{íc, cs¶ ¶ps cò¶ã cS¬ o©u vps ÎLs¶ã ÎlÞÎ ¬p kla¶ã ÎlÊy ¬Cu clny L« ¶ãspi. Kla¶ã óiÕÎ y BÞ¶l xö dô¶ã yÕu µlCµ ã×, ªlõ« ¸lÝ cȶ ¬ËÎ µl߶ã óÞ, vp quCÎ lái: - ÷ã{êi Îíi B©y hp¬ ã×? ªÒ V©¶ ÷ã«s kla¶ã ÎLn hêi, ¬å¬ hȬ óȬ Bäc: - ¸öu B«s xuyT¶ Bé¶ã, ¬« ãiCs cli lè¶ã! (¸lݶ cs¶ d«s xuyT¶ qu« l«¶ã Bé¶ã, Bg hp oøc lè¶ã ¬¹¶l cñ« ¬« ãiCs.) ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 7. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -481- ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ª« víi quý ãiCs Îõ ¶«y ¬çi ¶ã{êi Bi ¬éÎ B{ê¶ã hïi, cCc ¶ã{êi Bõ¶ã cg Îíi B©y quÊy ¶liÔu vp Ϋ cò¶ã kla¶ã hp¬ klg dÔ cCc ¶ã{mi, ¬«u Bi ¶mi klCc Bi! ªÒ V©¶ ÷ã«s Îù« ¶l{ óÞ ¬« C¬, ¬iÖ¶ã cø Bäc c©u: - ¸öu B«s xuyT¶ Bé¶ã, ¬« ãiCs cli lè¶ã! ªLî¶ ¬SÎ hT¶ ¶l׶ kü, ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy clç cC¶ d«s ¶ps cò¶ã óuéc ¬éÎ cs¶ Béc vËÎ c߶ oï¶ã B«¶ã ¶ãä ¶ãuËy. ÷lN¶ã Béc vËÎ Êy hp óß c¹µ vp LÝÎ. rbc ¶Çy Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni B∙ ÎLiÖu Î˵ ÎÊÎ cn ¬äi ¶ã{êi ë B¹i on¶l, Låi cè¶ã ªl«¶l ªl«¶l L« cö« qu«¶ oCÎ. ªlõ« ¸lÝ B{« ¬SÎ L« liÖu, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni LÊÎ kla¶ ¶ãs«¶ ¶ãle Lâ hêi ¶gi cñ« _????_ cl¹y ¶ã«y vps ¶lp ÎLs¶ã, óns Uyɶ ÷li B{« vps µl߶ã Ïp ªliÕÎ ªlñ, hí¶ Îiն㠶gi: - Ïp GiCs clñ, “¸öu B«s xuyT¶ Bé¶ã, ¬« ãiCs cli lè¶ã” hp ¶ãlÜ« ã× ÎlÕ? ¾«u kli uï¶ã lÕÎ cs¶ ®¨¶ã ªliÒ¶, Ïp ªliÕÎ ªlñ B∙ Îضl ÎCs dǶ, óç¶ã ¶ãle Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni lái ¶l{ vËy, véi ¶ãåi ¶ã«y dËy, lái h¹i: - ®T¶ ¶ãspi ¶ã{êi ¶ps Îíi ÎlÕ? Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni BCµ: - ¼éÎ ÎT¶ ¨¶ xi¶ cëi ÎLǶ. Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶gi víi Uyɶ ÷li: - §{îc hS¬, ca ¶{m¶ã hp¬ m¶ Bì Îai L« ¶ãspi ki«. ªlÊy ¶p¶ã óÞ¶l ¶Æ¶ã ¬íi Bì µlǶ ¶ps, Bø¶ã dËy Bi L« óT¶ ¶ãspi LÊÎ ¶ãuy liɬ, Uyɶ ÷li BÞ¶l kluyT¶ c«¶ ¶l{¶ã Ïp ªliÕÎ ªlñ xu« Ϋy óns Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni klái µl߶ã BÉ ¬×¶l Îl«y Cs. Uyɶ ÷li BCµ: - ¸lÞ kla¶ã ¶T¶ Bi L« ¶ãspi Bg. Ïp ªliÕÎ ªlñ BCµ: - Kla¶ã o«s, ca Bì Îai ¬éΠΫy hp B{îc. Uyɶ ÷li Bp¶l µlni ãim Ϋy L« Bì, Ïp ªliÕÎ ªlñ qupi Ϋy h¹i ¬éÎ cCi B∙ ¶S¬ B{îc cæ Ϋy Uyɶ ÷li Låi. ªLs¶ã h߶ã oî l∙i, Uyɶ ÷li cò¶ã kl©¬ µlôc. ®{íc L« Îíi cö«, Ïp ªliÕÎ ªlñ quCÎ hí¶: - ÷ã{mi l∙y ¬ë Îs l«i cs¶ ¬SÎ ¬p csi, cg µlni Ϋ vÓ¶ c߶ oï¶ã kla¶ã? ªÒ V©¶ ÷ã«s ¬ÆÎ hé lû oSc, hé¶ hua¶ l«i v߶ã, vÓ¶ Bø¶ã ó»¶ã l«i Ϋy ¶l{ ÎL{íc. Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶gi ÎiÕµ: - ª¹i o«s ¶ã{mi h¹i Îíi B©y ι hçi cè¶ã Ϋ? ÷ã{mi cl{« ãƵ ¶ãuy ¶«¶ clSc kla¶ã ó«s ãiê ãiCc ¶ãé µlni kla¶ã? ªÒ V©¶ ÷ã«s BCµ: - GiCs clñ ¬i¶l xÐÎ cls, Îéi cñ« ÎiÉu ¶l©¶ BC¶ã v¹¶ Îö v× B∙ ÎLgÎ Îln LS¶ Béc L« cS¶ ªa¶ ÎlÉ óÞ Îl{m¶ã. ¸ò¶ã ¬«y ªlÊÎ ªæ ª«¬ Îö µlè lé cls, GiCs clñ ¬íi B{îc va où. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 8. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -482- Ïp ªliÕÎ ªlñ quCÎ hí¶: - ÷ã{mi Î{ë¶ã dè¶ã Ki¬ ¾p l¹i Ϋ ÎÊÎ µlni ÎliÖÎ ¬¹¶ã. ªles quy huËÎ cñ« óæ¶ ãiCs, Îl× ¶ã{mi oH B{îc óÇu hp¬ GiCs clñ µlni kla¶ã? ªÒ V©¶ ÷ã«s h¹i hé¶ l«i v߶㠶N«. Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶gi ÎiÕµ: - ªlai B{îc, ¶ã{mi cø Bi Bi. ªÒ V©¶ ÷ã«s ¶lb¶ l«i Ϋy, cl©¶ Bô¶ã BÊÎ BÉ clps. Ïp ªliÕÎ ªlñ lái: - ª« l∙y lái ¶ã{mi, ιi o«s ¶ã{mi h¹i Îíi B©y ι Îéi ¶l{ vËy? ªÒ V©¶ ÷ã«s BCµ: - ªiÉu ¶l©¶ kla¶ã dC¬ ãiÊu GiCs clñ, Îles huËÎ hÖ ÎLs¶ã óæ¶ ãiCs, Îl× ÎiÉu ¶l©¶ B{îc kÕ ÎiÕµ ¶ãai GiCs clñ ÎlËÎ ¶l{¶ã ¬ô ¨¶ xi¶ ãip B∙ ÎL«¶l c{íµ, ÎiÉu ¶l©¶ BÞcl kla¶ã ¶æi... Ïp ªliÕÎ ªlñ lái: - ª« B∙ oí¬ óiÕÎ ¶ã{mi BÞ¶l µln¶ hs¹¶ Îõ h©u Låi ¶l{¶ã ó©y ãiê ¶ã{mi B∙ óiÕÎ lïi, clÞu Î˶ ÎLu¶ã víi Ϋ Îl× Î« Îl« cls ¶ã{mi klái clÕÎ. ÷gi xs¶ã, ¶p¶ã cbi BÇu LbÎ cs¶ d«s ë óT¶ v«i y L«. ªÒ V©¶ ÷ã«s cn ¬õ¶ã h¹i vCi cl«s ó»¶ã cCcl Bô¶ã BÇu xuï¶ã BÊÎ ¬éÎ cCi Låi ¬íi Bø¶ã ÎlM¶ã dËy, u¶ã du¶ã Bi hiÒ¶. Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶lê Uyɶ ÷li Bì Bi vps ÎLs¶ã B¹i on¶l. ¼äi ¶ã{êi BÒu qu©y h¹i lái l«¶ c©u cluyÖ¶ quCi dÞ võ« Låi. Ïp ªliÕÎ ªlñ BCµ: - Y óÞ óä¶ clb¶ã då¶ vps B{ê¶ã cè¶ã cls ¶T¶ ¬íi Îíi B©y cÇu cøu. ªl«¶l ªl«¶l lái: - ÷lN¶ã cs¶ d«s cS¬ ÎLT¶ ¶ã{êi y hp ã× ÎlÕ? Ïp ªliÕÎ ªlñ cìi cs¶ óß c¹µ óuéc ÎLT¶ d«s L«, hÊy kl¨¶ Ϋy ãgi ÎlËÎ kݶ óá vps Îbi, c{êi ¶gi: - §g hp ¬a¶ Îp µlCµ cñ« ãiCs µlCi clb¶ã Îai. Xi¶ quý vÞ clí cg ¬Ø« c{êi. ªLT¶ cC¶ cñ« clݶ c«s d«s BÒu cg ãiu¶, LÝÎ ÎlËÎ Béc, dÜ Béc clï¶ã Béc, clØ cg dè¶ã clÊÎ Béc cñ« ¶lN¶ã cs¶ ãiu¶, LÝÎ Êy lß« víi cCc vÞ Îluïc klCc, ¬íi cg ÎlÉ clN« klái. ®©y ãiê ¬çi ¶ãpy Îai LbÎ cls y ¬éÎ cs¶ d«s, vp Îíi ãiN« r˵ Xu©¶ ÎLs¶ã ¶ã{êi y µlCÎ Béc, hp µlni Îíi xi¶ Îai ó«¶ cls ¬éÎ Îl«¶ã Îluïc ãini Béc BÉ clN«. _????_: - _????_ ÎLÞ ¬p kla¶ã dC¬ µln¶ hs¹¶ ¶N«. Ïp ªliÕÎ ªlñ c{êi ¶gi: - Ϲ Î{í¶ã ca¶ã BsC¶ kla¶ã o«i. ªl«¶l ªl«¶l h¹i ¶gi: - Y Îù LbÎ d«s L« kla¶ã B{îc l«y o«s? Ïp ªliÕÎ ªlñ BCµ: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 9. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -483- - ÷lN¶ã cs¶ d«s Bg hp ds y Îù cS¬ vps ¶ã{êi. Y Îíi B©y xi¶ Îai LbÎ lé hp cg ý vÒ quy Îlu˶ Îai. Y B∙ dè¶ã cs¶ Ki¬ Xp l∙¬ l¹i Îai, ¶Õu y kla¶ã dè¶ã B¹i µlCµ cöu B«s ¶py, óiÕÎ Îai kla¶ã kli ¶ps Îl« Îlø cls. ªl«¶l ªl«¶l h¹i lái: - §∙ Îl« Îlø cls y Låi, ιi o«s kla¶ã LbÎ cn clݶ cs¶ d«s ¬éÎ hbc ¬p BÉ ÎC¬ cs¶ ¶l{ ÎlÕ B«u klæ óiÕÎ ó«s? Ïp ªliÕÎ ªlñ Îñ¬ Îج c{êi ¶gi: - ªai c߶ ¬uï¶ y µlni clÞu Bù¶ã B«u klæ lm¶ ÎlÕ ¶N«... ÷l{¶ã Ϲ Î{í¶ã ca¶ã BÞ¶l kls«¶ lå¶ã cls y Îl× ¶ãpy ¬«i Îai LbÎ lÕÎ ¬Êy cs¶ d«s ¶ä cò¶ã B{îc. ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - ªlai BÉ ¬Æc y, cg ó«s ãiê Îai Îl{m¶ã l¹i ¶lN¶ã kt Îp¶ Cc Êy B©u? ¸lê l«i ¶ã{êi ¶gi xs¶ã, §å¶ã ÏuyÒ¶ Bø¶ã dËy ¶gi: - Ïp GiCs clè, xi¶ ¶É ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã, cls clb¶ã Îai B{îc óiÕÎ Lâ où ÎlËÎ. §¹s ¶l©¶ võ« ¶gi xs¶ã hêi Bg, cCc BÖ Îö Vâ §«¶ã BÒu Bø¶ã dËy. Ïp ªliÕÎ ªlñ c{êi ¶l¹Î ¶gi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã ó«¶ m¶ cls Îai cg hiT¶ qu«¶ ã× BÕ¶ µlCi Vâ §«¶ã ¶ps? ªLs¶ã hbc Îai cl{« hp¶l ¬¹¶l lM¶, cg µlni cCc ó¹¶ BÞ¶l Îlõ« dÞµ ¶ã{êi Ϋ ¶ãuy ¶«¶ ¬p Cµ óøc Bg kla¶ã? ÷l{¶ã Ïp ªliÕÎ ªlñ kla¶ã oî ã× B©u ¶lÐ? Kla¶ã «i ¶ãê ¶p¶ã h¹i {m¶ã ¶ã¹¶l BÕ¶ ÎlÕ. ªlõ« ¸lÝ véi B{« ¬SÎ L« liÖu cls §å¶ã ÏuyÒ¶ Låi ¶gi: - Ïp GiCs clñ c߶ B«u yÕu, cluyÖ¶ Êy BÉ Îl{ Îln l∙y ¶gi Îíi. Ïp ªliÕÎ ªlñ ¬ÆÎ hǬ h×, vÞ¶ v«i Uyɶ ÷li Bi vÒ µl߶ã. ¸Cc BÖ Îö µlni Vâ §«¶ã µlÓ¶ ¶é, óp¶ ÎC¶ xa¶ x«s. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ViÖc ¶py quý vÞ ãi«s cls BÖ µlô ÎLCcl. §Ö c«¬ Bs«¶ oH Î׬ kiÕ¬ L« Îu¶ã ÎÝcl cñ« Ïsp¶ã B¹s ÎL{ë¶ã. ¸Cc ¬a¶ l¹ cñ« µlCi Vâ §«¶ã ¬íi clÞu yT¶. ÷ãpy la¬ o«u, ªÒ V©¶ ÷ã«s h¹i Îíi, Ïp ªliÕÎ ªlñ h¹i LbÎ ¬éÎ cs¶ d«s cls y. riT¶ ÎiÕµ ¬Êy ¶ãpy ¶l{ vËy, BÕ¶ ÎL{« ¶ãpy lå¬ Îlø clݶ, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni Bi cls Ïp ªliÕÎ ªlñ l«y Îi¶ L»¶ã: - ÷ã{êi Bg h¹i Îíi BÊy! rbc Êy Ïp ªliÕÎ ªlñ B∙ ó׶l µlôc. ¸n ªL׶l ªl«¶l ªLbc, ¾« ªliT¶ Qun¶ã, clp¶ã ¸©¬, ªliÕÎ r« ÏC¶, vp Ïp QuÕ ÷«¬ cò¶ã klái ¶ïÎ. Ai ¶Êy BÒu ¬uï¶ xe¬ o«u kli Ïp ªliÕÎ ªlñ B∙ LbÎ lÕÎ clݶ cs¶ d«s cls ªÒ V©¶ ÷ã«s Låi, ¶p¶ã oH Bïi xö víi ÎT¶ µln¶ hs¹¶ ¶ä L« o«s, ¶T¶ cò¶ã Îles ¶p¶ã L« Îíi cö« hí¶ ÎlÊy ªÒ V©¶ ÷ã«s lí¶ lë, vÓ¶ hé¶ ¶ã{îc Bø¶ã ó»¶ã l«i Ϋy ¶l{ ¬äi ¶ãpy, ÎLT¶ v«i clØ c߶ ¬éÎ cs¶ d«s Îlai. Ïp ªliÕÎ ªlñ qu«y h¹i Îñ¬ Îج c{êi, ¶gi víi ªl«¶l ªl«¶l L»¶ã: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 10. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -484- - Ϲ Î{í¶ã ca¶ã, ¶ã{êi ¶py ÎC¶l ¶ÕÎ xÊu ¶l{¶ã vâ ca¶ã klC c«s c{ê¶ã, BÉ Îai óiÕu cls Î{í¶ã ca¶ã, óSÎ y hp¬ BÇy Îí lÇu l¹ ouïÎ Bêi, Î{í¶ã ca¶ã cg Îluïc ãini _????_ Îlp¶l va cè¶ã. ¸lM¶ã l«y Î{í¶ã ca¶ã cg ¶l˶ kla¶ã? ªl«¶l ªl«¶l lê¶ ãi˶ ¶gi: - ªai hp Bp¶ óp cs¶ ãCi, dè¶ã ÎT¶ Bp¶ a¶ã lai lC¬ ë c¹¶l Îl©¶ hp¬ ã×? Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶ã¹c ¶liT¶ va cè¶ã. ªõ kli ãƵ ªl«¶l ªl«¶l BÕ¶ ãiê, ¶p¶ã cø yT¶ ÎLÝ ªl«¶l ªl«¶l hp Bp¶ a¶ã v× quC oi Î׶l, ¶p¶ã kla¶ã BÉ ý BÕ¶ cluyÖ¶ ªl«¶l ªl«¶l hp ÎliÕu ¶N cni ¶«¬ ÎL«¶ã. rbc ¶py ¶ãle ªl«¶l ªl«¶l ¶gi hp µl˶ ãCi, ¶p¶ã ¶ãȶ ¶ã{êi L« ãi©y hCÎ, Låi lái: - ¾«s vËy? ªl«¶l ªl«¶l BCµ: - ªai kla¶ã ¶l˶ B©u. Ïp ªliÕÎ ªlñ h¹i lái: - ª{í¶ã ca¶ã võ« ¶gi cCi ã× µl˶ Bp¶ óp ÎlÕ? Uyɶ ÷li c{êi ¶gi: - ¸lÞ ªl«¶l ªl«¶l B©y hp Ϲ ca ¶{m¶ã BÊy. ¸lÞ Êy ÎlÝcl ¬Æc ¶«¬ µlôc Îõ Îluë ¶lá ¶T¶ ÝÎ ¶ã{êi óiÕÎ clÞ Êy hp ÎliÕu ¶N. ÷ã«y ¶l{ e¬ B©y, hbc ¬íi ãƵ cò¶ã Î{ë¶ã clÞ Êy hp ¬éÎ vÞ Î{í¶ã ca¶ã BÊy. Ïs« ¬SÎ ãi©y hCÎ, Ïp ªliÕÎ ªlñ BÞ¶l ÎlǶ ¶l׶ kü h¹i, ÎlÊy ¬ÆÎ ªl«¶l ªl«¶l ÎLS¶ã ó¹cl, Bai ha¶ã ¬py cs¶ã cs¶ã, qun ÎlËÎ hp ¬éÎ ¶ã{êi cs¶ ãCi Bѵ BH, ÎLs¶ã h߶ã Îøc ãi˶ va cè¶ã, ¶ãlÜ ÎlǬ: “¾«s Ϋ h¹i lå Bå BÕ¶ ÎlÕ? V× ¬éÎ ¶ã{êi cs¶ ãCi ¬p µln¶ ãiCs óá clb¶ã ó¹¶. ÷l{ vËy Bêi ¶py Ϋ c߶ oï¶ã hp¬ quCi ã× ¶N«!” ªC¶l ¶p¶ã c{m¶ã ÎLùc, ¶ãlÜ cò¶ã ãäi cls ¬×¶l hȬ óȬ (???): - ª« lå Bå ÎlËÎ. ®{íc xuï¶ã ÎlÒ¬ BC, ¶p¶ã cbi BÇu LbÎ ¶ïÎ cs¶ d«s cuïi cè¶ã cls ªÒ V©¶ ÷ã«s. Dè hp ¶ã{êi liÕu c{ê¶ã x{« ¶py, ¶p¶ã óç¶ã ãƵ óiÕ¶ cï hí¶ ¶py, Ω¬ ÎlǶ lsn¶ã lïÎ, l«i cl©¶ ¬Ò¬ yÕu lM¶ Bi, hs¹¶ã cls¹¶ã ouýÎ ¶ã∙. Uyɶ ÷li BÞ¶l ÎiÕ¶ hT¶ Bì, óç¶ ¶ãle óT¶ B{ê¶ã cg ¬éÎ ÎiÕ¶ã quCÎ ÎlCs ÎlËÎ hí¶, ¬éÎ ¶ã{êi ¶l«¶l ¶l{ ¶ãù« µli ¶lny Îíi µlÝ« o«u ªÒ V©¶ ÷ã«s, cbi ¬×¶l ¬éÎ cCi h¹i ¶lny o«¶ã óT¶ ¶ã«y. ¸lØ ¶ãle ªÒ V©¶ ÷ã«s ÎlÐÎ hT¶ vpi ÎiÕ¶ã, Låi ¶»¬ µlôc xuï¶ã BÊÎ, µlÝ« o«u h{¶ã ¬éÎ cs¶ d«s dpi lm¶ Îl{íc B∙ cS¬ µl˵ Îíi cC¶ Låi. Ïp¶l Bé¶ã Êy kla¶ã klCc ã× ÎLêi qu«¶ã óç¶ã ¶æi oʬ, ¶l«¶l ¶l{ clíµ ¶lsC¶ã, Îuy cg ViT¶ ªlõ« ¸lÝ, ªL׶l ªl«¶l ªLbc, ¾« ªliT¶ Qun¶ã, clp¶ã ¸©¬, LÊÎ ¶liÒu c«s Îlñ Bø¶ã c¹¶l Bg ¶T¶ ¬äi ¶ã{êi BÒu ki¶l l∙i h« hí¶, vp qu«y h¹i ¶l׶ ¶ã{êi C¬ oCÎ ªÒ V©¶ ÷ã«s, ¬íi l«y hp ¬ô ¨¶ xi¶ Ïp Ïå¶ã D{îc. ¼ô Êy B«¶ã kTu h«, Ϋy ÎLCi võ« µlÈy võ« ¬b«, l«i cl©¶ cø ¶lny ¶lgÎ hs¹¶ x¹, ¬p kla¶ã o«s µlÈy B{îc cs¶ Ki¬ Xp B«¶ã cS¶ clÆÎ, ÎlsCÎ klái Ϋy ¬ô. ªÒ V©¶ ÷ã«s ¶ãȶã BÇu ¶gi: - Ï«y hS¬! §C¶ã hS¬! ÷gi xs¶ã, y cù« quËy ¬Êy cCi Låi ãôc BÇu xuï¶ã clÕÎ hiÒ¶. rbc ¶Çy, ¬äi ¶ã{êi BÒu clb ý vps Ïp Ïå¶ã D{îc, clØ ÎlÊy ¬ô oî l∙i quC, ¬∙i kla¶ã cg cCcl ã× ÎLÞ B{îc ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 11. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -485- cs¶ Béc vËÎ, ¬Êy hǶ ¬ô BÞ¶l ãim Ϋy µlni L« ¶S¬ cæ cs¶ Ki¬ Xp ¶l{¶ã Ϋy oSµ Îíi LôÎ ¶ã«y h¹i, l׶l ¶l{ oî Bô¶ã Îíi ¬×¶l cs¶ vËÎ hp cg B¹i lä« ¶ã«y. Ïp ªliÕÎ ªlñ Bø¶ã c¹¶l xe¬ cø ¶le L¨¶ã L« c{êi kla¶ã ¶gi ¶ö« hêi. Ïp Ïå¶ã D{îc ¬gc Îbi hÊy ¬éÎ cs¶ d«s 㨬 L«, clЬ BøÎ hua¶ cæ Ϋy ÎLCi vp véi vp¶ã xÐ v¹Î Cs L« óäc hÊy clç Ϋy côÎ Bg, cʵ Îïc cl¹y ÎlM¶ã. ¼äi ¶ã{êi ÎLa¶ã ÎlÊy Îʶ kÞcl klè¶ã Bg BÒu ¶ãȶ ¶ã{êi L« ¬éÎ låi. Ïp ªliÕÎ ªlñ ¬gc Îbi ªÒ V©¶ ÷ã«s hÊy L« ¬éÎ cCi ï¶ã oSÎ, bµ hua¶ vps ¬×¶l cs¶ Ki¬ Xp. §å¶ã Îlêi dè¶ã ¬gc oSÎ ¬gc BøÎ ¬iÕ¶ã ÎlÞÎ ë Ϋy cñ« ¬ô ¨¶ xi¶ óá vps ÎLs¶ã ï¶ã oSÎ BÉ cls cs¶ LS¶ ¨¶, ¶p¶ã ¬íi BËy ¶bÎ h¹i. ªlõ« ¸lÝ lái: - ¸s¶ Ki¬ Xp ¶Çy ë B©u Îíi ÎlÕ? Ïp ªliÕÎ ªlñ c{êi ã{î¶ã ¶gi: - ªT¶ ªÒ V©¶ ÷ã«s Îuy Îíi B©y yTu cÇu Îai Îlu dô¶ã vp cle clë cls ¶l{¶ã y vÓ¶ kla¶ã yT¶ ÎLÝ oî Îai ¶ãlÜ Îíi Îlè cò l∙¬ l¹i, ¬íi ãiN cs¶ Ki¬ Xp óT¶ ¶ã{êi BÉ BÒ µl߶ã. Ïõ, ¶ãê B©u ca Îai ¶løÎ BÞ¶l kla¶ã clÞu óua¶ã Îl« ¶l{¶ã ca Ϋ cò¶ã klC 㫶 d¹ BÊy, clÆÎ hua¶ cæ Ϋy cñ« ¬×¶l BÉ ¬s¶ã ÎlsCÎ clÕÎ. ®»¶ã kla¶ã clØ clǶ clê ãi©y µlbÎ ¶N« hp kla¶ã o«s clN« klái B{îc. ªlõ« ¸lÝ Îlë dpi ¶gi: - ªlËÎ hp ÎLêi qun óCs cg klCc! ªl«¶l ªl«¶l lái: - ®p¶ Ϋy ÎLCi cñ« clÞ cò¶ã v× ÎL{ê¶ã lîµ Êy ¬p µlni clÆÎ Bi BÊy p? Ïp ªliÕÎ ªlñ B{« ¬SÎ h{ê¬ ªl«¶l ªl«¶l kla¶ã ÎLn hêi, óç¶ã a¬ ¬SÎ cl¹y ÎlM¶ã vps ¶lp ÎLs¶ã. ªl«¶l ªl«¶l ¬SÎ l{ê¬, óùc ¬×¶l ¶gi: - ÷ã{êi ¶py kÉ cò¶ã kú quCi ÎlËÎ! Uyɶ ÷li yT¶ hƶã Îõ ¶∙y Îíi ãiê hbc ¶Çy ¬ÆÎ liÖ¶ vt hs oÇu klH ¶gi: - ªai µlni vps ¶ãåi c¹¶l ¶p¶ã, clí kla¶ã h¹i ¶Èy ¶ë L« cluyÖ¶ klCc Îl× µliÒ¶ hS¬ BÊy. ÷gi Bs¹¶, ¶p¶ã vps óT¶ ÎLs¶ã hiÒ¶. rCÎ h©u o«u, ¶p¶ã h¹i qu«y ÎLë L« ¶gi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã, Ïp GiCs clñ klg« ÎLCi cö« h¹i, ¬éÎ ¬×¶l ë ÎLs¶ã µl߶ã, Îai ãäi ¬∙i kla¶ã ÎlÊy Îl{«. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - §É cls ¶p¶ã ¶ãlØ ¶ãmi ¬éÎ hCÎ. Uyɶ ÷li h¹i ¶gi: - ¸a Ϋ kla¶ã µlni ¶ãlØ ¶ãmi B©u, Îai e... ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ªlai B{îc, clb¶ã Ϋ cè¶ã vps óT¶ ÎLs¶ã xe¬ o«s. ®« ¶ã{êi cè¶ã vps Îíi cö« µl߶ã Ïp ªliÕÎ ªlñ, Uyɶ ÷li ãâ cö« kla¶ã ÎlÊy Ïp ªliÕÎ ªlñ Îl{«, hiÒ¶ v߶ã L« ¶ãspi ¶ãg qu« kle cö« oæ, BéÎ ¶liT¶ h« hí¶: - ÷ãuy Îs Låi. ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã ¬«u h¹i B©y xe¬. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 12. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -486- ÷gi Bs¹¶, ¶p¶ã µlC cö« oæ µli Îl©¶ vps µl߶ã. ®iÕÎ où ÎlÉ kla¶ã hp¶l, ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l cè¶ã ¶lny Îles vps. ªlÊy Ïp ªliÕÎ ªlñ, ªlõ« ¸lÝ ¶ã{î¶ã quC ¬ÆÎ Bá óõ¶ã. ªl× L« ¶p¶ã cëi lÕÎ kluy Cs, BÉ lë cCi ¶ãùc ÎLS¶ã ¶â¶, quú ÎL{íc ¬éÎ µls Î{î¶ã ó»¶ã ãç ¶ls ¶lá, Ϋy µlni cǬ cs¶ Ki¬ Xp, B«¶ã BÞ¶l BÆÎ vps ¶ãùc ¬×¶l. Kla¶ã ¶ãlÜ ¶ãîi ã× cn, ªlõ« ¸lÝ ¬gc Îbi hÊy l«i qu©¶ cê L« ¶Ð¬ hiÒ¶ ¬éÎ qu©¶ cê ÎLb¶ã ¶ã«y ¬iÖ¶ã cs¶ LS¶, Ïp ªliÕÎ ªlñ ãiùÎ ¬×¶l, BÉ cs¶ Ki¬ Xp xuï¶ã, ¶»¬ µlôc xuï¶ã óp¶ klgc. ¸{íµ hÊy ï¶ã oSÎ, ªl«¶l ªl«¶l ¶lïÎ Ki¬ Xp vps, klH ¶gi: - Ïp ÎÊÎ clÞ µlni Îù Îö ¶l{ ÎlÕ hp¬ ã×? GiCs clb¶ã kla¶ã Îles clÞ ¶N« Îl× clÞ cø viÖc ë h¹i B©y víi clb¶ã Îai? Ïp ªliÕÎ ªlñ cø klgc hgc ¬∙i, ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - Ïp GiCs clñ, ÷ãò §éc GiCs hp Îp ãiCs l¹i ¶ã{êi, ca ¶T¶ óá Îp quy clݶl, ¶l©¶ dÞµ ¶py cSÎ BøÎ hua¶ hiT¶ h¹c víi ÷ãò §éc GiCs, ¶l{ vËy cg µlni Bѵ BH óiÕÎ ó«s kla¶ã? Ïp ÎÊÎ ca µlni B«u h߶㠶l{ vËy? rbc ¶Çy, ªL׶l ªl«¶l ªLbc vp cCc ¶ã{êi l«y Îi¶ BÒu cl¹y vps kluyT¶ ¶ã¨¶ vp «¶ ñi. Ïæ ÎlѶ víi h{m¶ã Ω¬, Ïp ªliÕÎ ªlñ clØ ¬uï¶ clÕÎ Bi cls Ln¶l ¶l{¶ã h¹i B{îc ¬äi ¶ã{êi cøu ÎlsCÎ. rbc ¶Çy ¶p¶ã B∙ óiÕÎ yTu Bêi, oùc ¶ãlÜ L« ¬éÎ viÖc, Î{mi c{êi ¶gi: - ÷Õu ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã ¶l˶ hêi vʶ BÒ ¶py, Îai kla¶ã clÕÎ ¶N«. ªl«¶l ªl«¶l ¶ãlÜ: “rbc ¶∙y ¶p¶ã óç¶ã Îù Îö, klgc ¬éÎ hbc Îù d{¶ã h¹i c{êi. Kla¶ã liÉu ¶p¶ã yTu cÇu B¹i c« ¶l˶ hêi BiÒu ã× ÎlÕ? p, µlni Låi! ÷ãuy Îs, l«y hp ¶p¶ã B∙ Be¬ h߶ã yTu B¹i c« cl¨¶ã?” ÷ãlÜ Îíi Bg, véi lái: - ¸lÞ ¬uï¶ B¹i c« ¶l˶ hêi BiÒu ã× ÎlÕ? Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶gi: - ªL{íc lÕÎ Îai cǶ µlni óiÕÎ ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã cg ¶l˶ hêi kla¶ã B∙? ªlõ« ¸lÝ lái: - ¸lM¶ã l«y Ïp GiCs clñ ¬uï¶ Îai hp¬ lé viÖc ã× ÎlÕ? rbc ¶Çy, clp¶ã cò¶ã oi¶l ¶ãli ¶T¶ kla¶ã dC¬ ¶l˶ hêi ¶ã«y. Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶l׶ ªl«¶l ªl«¶l vp Uyɶ ÷li c{êi, Låi óç¶ã quú ¶ã«y ÎL{íc ¬ÆÎ ªlõ« ¸lÝ vCi h¹y hi« hÞ«. ªlõ« ¸lÝ ki¶l l∙i véi BCµ hÔ hiT¶ ÎiÕµ, vp ¶gi: - ¸a Bõ¶ã lp¶l hÔ ¶l{ vËy véi! Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶gi: - ÷Õu Î{í¶ã ca¶ã kla¶ã ¶l˶ Îai hp¬ Bå BÖ, Îai oH quú ¬∙i ÎlÕ ¶py. ªl«¶l ªl«¶l Îlë lSÎ L« ¬éÎ cCi Låi c{êi ¶gi: - Vâ ¶ãlÖ cñ« Ïp GiCs clñ hîi l¹i ¶l{ ÎlÕ c߶ «i dC¬ hp¬ o{ µlô cñ« GiCs clñ ¶N«? Ïp ªliÕÎ ªlñ c{êi ¶gi: - ¾{ µlô, ¶Õu kla¶ã ¶l˶ ÎT¶ Bå BÖ ¶Çy, Îai oH quú ë B©y ouïÎ Bêi. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 13. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -487- - ªai Lêi klái o{ ¬a¶ cl{« BÇy ¬éÎ ¶¨¬ Îl× d¹y Bå BÖ o«s B{îc? ÷Õu ca kla¶ã liÒ¬ vâ ¶ãlÖ cñ« Îai ÎǬ Îl{ê¶ã, clb¶ã Ϋ cg ÎlÉ ¶ãliT¶ cøu víi ¶l«u, ¶l{ ÎlÕ cn l«i Ϋ cè¶ã cg Ýcl hîi. ¸ß¶ cluyÖ¶ óCi o{ Îl× xi¶ ¬iÔ¶ ¶gi Îíi. Ïp ªliÕÎ ªlñ cø quú ¶ãuyT¶ kla¶ã clÞu Bø¶ã dËy. ªlõ« ¸lÝ ãim Ϋy BÞ¶l Bì ¶p¶ã dËy. ÷p¶ã véi LôΠΫy h¹i, c{êi ¶gi: - ª«y Îai cg ¶äc Béc BÊy! ¸lØ ÎlÊy a qu«¶ã ¶lsC¶ã ¬éÎ cCi, cCi ¬gc oSÎ B«y ¬gc vps óp¶ Ϋy ªlõ« ¸lÝ Låi. ªlõ« ¸lÝ kla¶ã hui ÎLC¶l, ÎLCi h¹i c߶ B{« Ϋy vÒ µlÝ« ÎL{íc, Bì hua¶ kluûu Ϋy cñ« Ïp ªliÕÎ ªlñ hT¶. ª{ë¶ã ÎlÕ ¶p¶ã µlni Bø¶ã dËy, ¶ãê B©u ¶p¶ã cø Îles cCi Bp Ϋy cñ« ªlõ« ¸lÝ óå¶ã hT¶ ÎLT¶ c«s, óç¶ã ÎlÊy ¶p¶ã cs ¶ã{êi ¬éÎ cCi, óS¶ L« klái Ϋy ªlõ« ¸lÝ l«i Îl{íc Låi h¹i Lmi xuï¶ã ¬ÆÎ BÊÎ, ¬py l«i cl©¶ vÓ¶ quú ¶l{ ÎL{íc. ªlÊy ¶p¶ã hé ÎuyÖÎ kü Bg, «i ¶Êy BÒu µlni kle¶ ¶ãîi kla¶ã ¶ãíÎ. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - Ïp GiCs clñ l∙y ¶ãlØ ¶ãmi ÎLs¶ã clïc hCÎ, Îai c߶ µlni L« ¶ãspi ki« ÎiÕµ klCcl. ÷gi xs¶ã, clp¶ã cø Bi ÎlM¶ã L« ¶ãspi. Ïp ªliÕÎ ªlñ hs quC, h« hí¶: - ¸g ÎlËÎ Î{í¶ã ca¶ã kla¶ã clÞu ¶l˶ Îai hp¬ Bå BÖ {? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - ªai kla¶ã dC¬. Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶gi: - §{îc hS¬, Ϲ ca ¶{m¶ã ¶ãle Îai kÉ cluyÖ¶ ó«¶ BT¬ la¬ ¶ä ë óT¶ c¹¶l ãi{ê¶ã cls ca ¶{m¶ã ¶ãle ¶lÐ? ªl«¶l ªl«¶l ¶ã¹c ¶liT¶ kla¶ã liÉu ã× cn. ªlõ« ¸lÝ ¬ÆÎ Bá ã«y, ¶ãlÜ ÎlǬ: “ViÖc ã× Ïp ªliÕÎ ªlñ cò¶ã dC¬ hp¬. ¸©u cluyÖ¶ cñ« ¬×¶l víi ca A ¸lݶ Îuy kla¶ã cg ¬éÎ ÎÝ ã× óËy cn, ¶l{¶ã Îl«¶l ¶iT¶ ¶«¬ ¶N BT¬ kluy« ¶»¬ clu¶ã ¬éÎ ãi{ê¶ã, ¬p óÞ ¶p¶ã Bå¶ L« ¶ãspi, kla¶ã ¶lN¶ã ªl«¶l ªl«¶l óùc ¬×¶l ¬p c߶ hp¬ ¬ÊÎ cn Îl«¶l d«¶l cñ« ¬×¶l ¶N«.” ÷ãlÜ vËy, clp¶ã xu« Ϋy hi« hÞ«, Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶l׶ ªlõ« ¸lÝ c{êi ¶gi: - ¾{ µlô ¶l˶ hêi Bi Îl× lm¶. ªlõ« ¸lÝ ÎLǬ ¶ã©¬ ¬éÎ hbc, ¬iÖ¶ã clØ ¶gi: - õ õ. Ïp ªliÕÎ ªlñ cn ¬õ¶ã ¶gi: - Ï«y hS¬, Î{í¶ã ca¶ã B∙ ¶l˶ hêi Låi. ÷gi Bs¹¶, ¶p¶ã quú ¶ã«y l«i cl©¶ xuï¶ã, vCi clp¶ã ó« vCi Îles Bb¶ã B¹i hÔ ¶l˵ ¬a¶. ®Þ Î׶l ÎlÕ óSÎ óuéc, ªlõ« ¸lÝ Bp¶l BCµ h¹i ¶ö« hÔ. ¼äi ¶ã{êi xb¬ h¹i ¬õ¶ã. ªl«¶l ªl«¶l ¶ãli ¶ãê, hiÒ¶ lái Ïp ªliÕÎ ªlñ: - ¸lÞ BÞ¶l kÉ cluyÖ¶ ã× cls Îai ¶ãle ÎlÕ? Ïp ªliÕÎ ªlñ c{êi ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 14. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -488- - ªLs¶ã ãiCs µlCi clb¶ã Îai cg ¬éÎ µlе Îp ÎluËÎ hp, lÔ Îai vH l׶l ¶ã{êi Bg BÉ c¹¶l ãi{êi ¶ãñ Låi quú h¹y Îʬ l׶l Bg ó« h¹y, lp¶l µlCµ ¬éÎ låi ÎlÕ hp ¶ã{êi Bg óÞ B«u BÇu ¶løc gc ó« ÎlC¶ã hiÒ¶. ªl«¶l ªl«¶l óC¶ Îݶ óC¶ ¶ãli. ªlÊy ¶p¶ã óÞ« BÆÎ L« c©u cluyÖ¶ Êy BÉ ¶gi dïi ªl«¶l ªl«¶l, ªlõ« ¸lÝ ¬íi yT¶ ÎLÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “KlSµ ÎLǶ ãi«¶ ¶Çy cg «i óCi o{ h¹i óSÎ óuéc ¶l{ ÎlÕ kla¶ã? ÷Õu ¶p¶ã kla¶ã cni Îp quy clC¶l Îl× Î« ¶løÎ BÞ¶l kla¶ã d¹y vâ ¶ãlÖ cls.” ÷ãlÜ xs¶ã, clp¶ã ¶ãliT¬ ¶ÐÎ ¬ÆÎ ¶gi: - ¾ù ÎlËÎ Îai kla¶ã Bñ ón¶ h∙¶l BÉ ¶l˶ Bå BÖ ÎLuyÒ¶ d¹y vâ ¶ãlÖ, ¶l{¶ã ó©y ãiê clÞ B∙ Îlp¶l Ω¬ ¶l{ vËy Îai kla¶ã o«s kl{íc Îõ B{îc. ®©y ãiê clb¶ã Ϋ clØ ¬«¶ã d«¶l Îõ o{ Bå Îlai, µlni clê Îai óȬ o{ µlô Îai vp µlni B{îc cô Ϋ cls µlе, hbc Êy Îai ¬íi dC¬ ÎLuyÒ¶ cls clÞ vâ ca¶ã cñ« µlCi Ïs« ¾m¶. Ïp ªliÕÎ ªlñ cn ¬õ¶ã v©¶ã hêi hua¶ ¬å¬. ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - Ïp GiCs clñ... Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶gi: - ®©y ãiê ca Bõ¶ã ãäi Îai hp GiCs clñ ¶N«. ¾{ µlô hp¬ m¶ BÆÎ cls Bå BÖ ¬éÎ cCi ÎT¶ ¬íi. ÷ãÓ¬ ¶ãlÜ ãi©y µlbÎ, ªlõ« ¸lÝ ¬íi ¶gi: - ¸ò¶ã B{îc, ó©y ãiê ÎT¶ clÞ hp ªlÝcl ªlñ vËy. ¸lN ªlÝcl ë B©y hp cn¶l ÎlÝcl ¶lN¶ã BiÒu kla¶ã µlni cñ« dÜ v∙¶ã, ªlñ hp ãiN lp¶l vi Bs«¶ clݶl. Ïp ªliÕÎ ªlñ ¬õ¶ã quC, ¶gi: - Ï«y, l«y, Îõ ¶«y Ϲ o{ Îlbc ãäi Îai hp ªlÝcl ªlñ ¶lÐ? ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - ®n¶ h∙¶l cñ« clÞ ãiái lm¶ Îai, Îuæi h¹i hí¶ lm¶ Îai o«s clÞ ãäi Îai hp o{ Îlbc ÎlÕ? Ïp ªliÕÎ ªlñ ãlÐ oCΠΫi ¶p¶ã klH ¶gi: - ®©y ãiê Îai ι¬ ãäi clÞ hp o{ Îlbc, o«u ¶py oH ãäi hp o{ ¬Óu BÊy! ªl«¶l ªl«¶l l«i ¬C Bá óõ¶ã, ÎLs¶ã h߶㠬õ¶ã ÎlǬ, Îõ B©y ÎLë Bi cg cn¬ Î׶l víi Ïp ªliÕÎ ªlñ, B«¶ã BÞ¶l cÊÎ Îiն㠬S¶ã, óç¶ã ÎlÊy §å¶ã ÏuyÒ¶ vp ¼Ó¶ ªö Ïs« ó{íc vps. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ®©y ãiê clb¶ã Ϋ B∙ hp ¶ã{êi ¶lp Låi. ¸luyÖ¶ vs¶ã Îå¶ cñ« Ïsp¶ã ¼éc B¹s ÎL{ë¶ã L« o«s, clÞ l∙y ¶gi cls l«i vÞ ¶Çy ¶ãle Bi. Ïp ªliÕÎ ªlñ ¬Ø¬ c{ê¶ ¶gi: - ¤¶ã Ϋ ë V©¶ ÷«¬... ÷p¶ã võ« ¶gi Îíi B©y, óç¶ã ¶ãle ¬éÎ ÎiÕ¶ã Bé¶ã hí¶ ¶l{ ÎLêi hs¶ã BÊÎ hë, ʬ clж ÎLT¶ óp¶ã cò¶ã Lu¶ã cluyɶ, «i ¶Êy BÒu lsn¶ã oî, võ« BÞ¶l ÎlǶ h¹i cg ¬Êy ÎiÕ¶ã hiT¶ ÎiÕµ ¶l{ ÎlÕ ¶N«. ªL׶l ªl«¶l ªLbc ¶gi: - ¸lSc hp B¹i óCc BÊy. s0s ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2