Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bích huyết kiếm - tập 23

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

143
lượt xem
25
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bích huyết kiếm - tập 23', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bích huyết kiếm - tập 23

 1. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -500- Håi thø hai m­¬i ba Hung hiÓm ®· h¬n ng­êi O¸n ®éc ch¼ng kÐm ai ÷ ã{êi Êy ¬ÆÎ Cs vni Bi ãiÇy Lm¬, h{¶ã Bes ÎL{ê¶ã B«s, clݶl hp clCu LuéÎ cñ« ªlai ªlu ¾m¶, clp¶ã ªlai Ïy ¼Ó¶ ªlõ« ¸lÝ lái: - ¸g viÖc ã× ÎlÕ? Ïy ¼Ó¶ ¬gc Îbi hÊy ¬éÎ hC Îl{ L« B{« cls ªlõ« ¸lÝ. ÷l˶ xÐÎ óbÎ ÎÝcl, clp¶ã óiÕÎ ¶ã«y hC Îlm cñ« o{ µlô, hiÒ¶ cu¶ã kݶl Bì hÊy, ógc Îl{ L« Bäc. ªLs¶ã Îlm viÕÎ: “ªles di luʶ cñ« cl{ vÞ Îæ o{, óÊÎ cø BÖ Îö ¶ps cñ« µlCi Ïs« ¾m¶ BÒu kla¶ã B{îc µlе ¶l˶ qu«¶ cløc cñ« ªLiÒu B׶l. ÷ãpy ¶«y ¾Ê¬ V{m¶ã B∙ klSc Îùu B¹i ¶ãliÖµ, ÎÊÎ cn BÖ Îö cñ« µlCi Ϋ BÒu µlni LbÎ hui ¶ã«y. Vp BT¬ ÎL¨¶ã ÎL߶ ÎlC¶ã Îíi, hT¶ Bضl ¶bi Ïs« ¾m¶ ÎÒ Î˵.” D{íi ký ÎT¶: ÷l©¶ ªl«¶l. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ñ«, cCcl léi kú clØ c߶ ¶s¶ ¬éÎ ÎlC¶ã, clb¶ã Ϋ µlni Bi ¶ã«y ¬íi kÞµ. Ïy ¼Ó¶ ¶gi: - ¸lݶl ÎlÕ ¹. ¸n ªlai Îlbc Îlbc cò¶ã óns Bi cè¶ã víi clb¶ã Ϋ BÊy. Ï«i ¶ã{êi ÎLë vÒ B{ê¶ã ¸lݶl §iÒ¶ ªö, võ« Îíi BÇu B{ê¶ã B∙ ¶ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã klÝ ãiíi v« cl¹¬, lß lÐÎ ¬S¶ã clöi, Låi h¹i ÎlÊy ¬Êy clôc qu©¶ ¼i¶l Îõ ÎLs¶ã ¶lp clp¶ã lʵ Îʵ cl¹y L«... ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ: “Qu©¶ ¼i¶l B∙ Ϋ¶ L∙ lÕÎ Låi, ιi o«s h¹i c߶ ¬Êy clôc ¶ã{êi ë B©y ÎlÕ?” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã ó{íc Lns cM¶ã. VÒ Îíi ¶lp, ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy Ïp ªlÝcl ªlñ B«¶ã ¬b« Bé¶ã os¶ã c©u, BC¶l óä¶ qu©¶ ¼i¶l cle¶ ¶l«u cl¹y L« ¶ãspi. ¸lØ ÎLs¶ã ãi©y hCÎ, kla¶ã c߶ ¬éÎ óg¶ã ¶ã{êi ¶ps ë Bg ¶N«. Ïp ªlÝcl ªlñ c{êi ¶gi: - ÷lN¶ã ÎT¶ B¹i ói¶l ¶Çy ÎlÊy ¶lp Ϋ c«s hí¶, ¬uï¶ ps BC¶l c{íµ BÊy o{ µlô ¹. ªlõ« ¸lÝ c{êi ¶gi: - ¸ò¶ã ¬«y Îai ÎLë vÒ oí¬ ¬éÎ ÎÝ, clí kla¶ã óä¶ Îp¶ qu©¶ Êy c߶ µlni clÞu klæ ¶N«. ®« ¶ã{êi cè¶ã Bi vps ¶éi B{ê¶ã, óç¶ã ÎlÊy Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni Îõ µlÝ« ÎLs¶ã líÎ l∙i cl¹y L«, oSc ¬ÆÎ ¶lîÎ ¶l¹Î, hí¶ ÎiÕ¶ã kTu h«: - ÷ãuy Ϋi! ÷ãuy Ϋi! ªlõ« ¸lÝ ãiùÎ ¬×¶l ki¶l l∙i, hiÒ¶ lái: - ViÖc ã× ÎlÕ? ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 2. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -501- Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni BCµ: - ªL׶l... ªL׶l... h∙s µlu... Îö... ¼äi ¶ã{êi BÒu è« vps ÎLs¶ã µl߶ã cñ« ªL׶l ªl«¶l ªLbc. Ai ¶Êy BÒu ki¶l l∙i va cè¶ã, v× ÎlÊy a¶ã Ϋ B«¶ã quú ë d{íi BÊÎ, ¶ã{êi cø¶ã Bê ¶l{ Î{î¶ã ãç, ÎLT¶ ¶ãùc ÎlÊy cS¬ ¬éÎ cs¶ d«s oC¶ã quSc. ¾« ªliT¶ Qun¶ã ãi˶ dN ¶gi: - ¼«u óSÎ ÎT¶ ÎlÝcl klCcl! Y ¶lny hua¶ L« ¶ãspi cö« oæ, Ïå QuÕ ÷«¬, Ïp ªlÝcl ªlñ cò¶ã ¶lny Îles L«. ªlõ« ¸lÝ BÉ Î«y vps ¬òi ªl«¶l ªLbc xe¬ c߶ Îlë l«y kla¶ã. ÷l˶ ÎlÊy où la lʵ B∙ B׶l clØ, ¶ã{êi B∙ ãiC h¹¶l ¶l{ ó¨¶ã ÎuyÕÎ clp¶ã ¬íi l«y a¶ã Ϋ clÕÎ Îõ h©u Låi. ¸lp¶ã cbi xuï¶ã xe¬ Îê ãiÊy óuéc ë ÎLT¶ cC¶ d«s, ÎlÊy cg viÖc ÎC¬ clN ¶l{ o«u: “V× ÎlǶ Bå¶ã Îö, dÜ ÎuǶ ¶ãa clñ” (ªlǶ l̶ ¬äc ¶Çy xi¶ cè¶ã clÕÎ, ds B{îc ÎuÓ¶ ÎiÕÎ cls clñ.) rbc ¶py, clp¶ã ¬íi l«y ªL׶l ªl«¶l ªLbc B∙ Îù oCÎ BÉ Îlñ ÎiÕÎ víi clñ cò. ¸lSc a¶ã Ϋ kli l«y Îi¶ ¾è¶ã ¸lݶl ó¨¶ã lp, ¶lí h¹i Î׶l cò ¶ãlÜ« x{«, hiÒ¶ hÊy d«s Îù oCÎ hua¶. Ïp¶l Bé¶ã ¶Çy Îuy hp Î˶ ÎLu¶ã ¬éÎ cCcl ¶ãu d¹i, ¶l{¶ã ÎC¶l ¶ÕÎ c{m¶ã ÎLùc cñ« a¶ã Ϋ ÎlËÎ BC¶ã Îl{m¶ã l¹i. ªlõ« ¸lÝ cò¶ã µlni ¶lá ¬Êy lp¶ã hÖ «¶l lè¶ã. ¸lp¶ã hiÒ¶ o«i ¶ã{êi Buæi Îles ãäi óä¶ ¾« ªliT¶ Qun¶ã ÎLë vÒ, vp cls ¶ã{êi Bi ¬u« cç qu«¶ Îpi BÉ «¶ ÎC¶ã cls ªL׶l ªl«¶l ªLbc. ¤¶ã Ϋ hp ®«¶ã clñ cñ« ¬éÎ ó«¶ã µlCi hí¶, BC¶ã hH µlni hp¬ ¬« cl«y ÎlËÎ hi¶l B׶l ¶l{¶ã ÎLs¶ã hbc hs¹¶ hy ¶py, µlu µle¶ kla¶ã cg, ó¹¶ óÌ cò¶ã cl¹y cn, vËy hÊy «i BÉ klT¶l vCc cCc Bå ¶ãli ÎL{î¶ã, ¶T¶ ªlõ« ¸lÝ Bp¶l µlni cls kl©¬ hiÖ¬ ¶ã«y. ¸lp¶ã cè¶ã ¬äi ¶ã{êi Bø¶ã ÎL{íc qu«¶ Îpi lp¶l hÔ. ¼∙i kla¶ã ÎlÊy ªl«¶l ªl«¶l L«, clp¶ã lái Uyɶ ÷li L»¶ã: - Ϲ ca ¶{m¶ã B©u? Uyɶ ÷li BCµ: - E¬ kla¶ã ÎlÊy clÞ Êy L« ¶ãspi ¶Çy. §É e¬ vps ¬êi clÞ Êy L« lp¶l hÔ. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - Kla¶ã dC¬ µliÒ¶ ca, Îai Bi ãäi hÊy cò¶ã B{îc. ¸lp¶ã vps Îíi cö« µl߶㠪l«¶l ªl«¶l, dè¶ã ¶ãg¶ Ϋy klH ãâ vpi cCi vp ¶gi: - ¸lb ªl«¶l, ¬ë cö« cls Îai. ªlÊy ÎLs¶ã µl߶ã i¬ hƶã, clp¶ã h¹i ãâ ÎlT¬ vpi Îiն㠶N«, vÓ¶ kla¶ã ÎlÊy låi ©¬. ¸lp¶ã BÈy ¬¹¶l cö« vps, ÎlÊy ÎLs¶ã µl߶ã Lç¶ã kla¶ã, hiÒ¶ ¶ãȶ ¶ã{êi L« ãi©y hCÎ. Kli BÞ¶l ÎlǶ h¹i, clp¶ã ¬íi l«y ªl«¶l ªl«¶l óá Bi Låi. ÷p¶ã Be¬ cn óns kiÕ¬ hÓ¶ y µlôc, Îlˬ clÝ Be¬ cn cCi hu Bù¶ã lpi cïÎ cñ« ¬Ñ ¶p¶ã Bi ¶ïÎ. ¸lp¶ã hôc häi klSµ ¶mi, ÎlÊy d{íi ãïi cg ¬éÎ Îê ãiÊy cñ« ¶p¶ã BÉ h¹i, ÎLT¶ Bg viÕÎ: “A¶l B∙ cg Ki¬ ¸li ÷ãäc §iÖµ, c߶ hÊy Îai, cs¶ ¶lp d©¶ qu̶ hp¬ ã× ¶N«!” ªlõ« ¸lÝ ¶ãȶ ¶ã{êi L« ¶l׶ Îê ãiÊy cñ« ªl«¶l ªl«¶l viÕÎ BÉ h¹i, ÎLs¶ã h߶ã óïi Lïi va cè¶ã, kla¶ã óiÕÎ hp¬ ÎlÕ ¶ps cls µlni? ¸lp¶ã ¶ãlÜ: “ª« Bïi víi ¶p¶ã cl©¶ Î׶l ¶l{ ÎlÕ, ¬p lmi ÎÝ h¹i ¶ãli ¶ãê, hbc ¶ps cò¶ã BÒ µl߶ã Ϋ. ª« hp ¶«¬ ¶li B¹i ÎL{î¶ã µlu, hp¬ ã× cò¶ã qu«¶ã ¬i¶l clݶl B¹i, clí cg ó«s ãiê Ϋ hp¬ BiÒu ã× kluÊÎ hʵ B©u? ¾uïÎ ¶ãpy vps o«¶l L« Îö ÎLs¶ã Lõ¶ã Îl{m¶ã ¶bi B«s, ÎLC¶l o«s klái kla¶ã Bô¶ã cl¹¬ víi ¶ã{êi ¶Çy ¶ã{êi ¶ä, ¶l{¶ã Ϋ kla¶ã hp¬ ¬éÎ BiÒu ã× ÎLCi víi h{m¶ã Ω¬ cn. ¸lb ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 3. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -502- ªl«¶l, clb ªl«¶l mi! Qun ÎlËÎ clb kla¶ã liÉu h߶ã Îai ¬éÎ ÎÝ ¶ps!” ÷ãlÜ Îíi B©y, clp¶ã ø« ¶{íc ¬SÎ, ÎLs¶ã h߶ã B«u Bí¶ va cè¶ã, h¹i ¶ãlÜ ÎiÕµ: “rǶ ÎL{íc ¶p¶ã L« Bi, ouýÎ ÎÝ ¶N« ¶p¶ã óÞ qu©¶ ¶ãs¹i quïc óS¶ clÕÎ. ÏiÖ¶ ó©y ãiê ÎliT¶ l¹ cl{« B{îc æ¶ BÞ¶l, ÎLs¶ã hbc ói¶l ls«¶ã hs¹¶ ¬∙ ¶Çy, kla¶ã óiÕÎ ¶p¶ã Bi vÒ µlÝ« ¶ps?” ¸lp¶ã óuå¶ óùc, ¶ãåi xuï¶ã ¬Ðµ ãi{ê¶ã. Uyɶ ÷li Lg¶ Lж ó{íc vps ¶l׶ ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ ÎlÓ¶ Îlê ¶l{ ¶ã{êi ¬ÊÎ lå¶ ¬ÊÎ vÝ« vËy, oî l∙i quC véi cl¹y L« óCs Îi¶ cls ¬äi ¶ã{êi l«y. Ai ¶Êy BÒu vps cn ÎLs¶ã µl߶ã kluyT¶ ãini. Uyɶ ÷li Îuy ÝÎ Îuæi lm¶ lÕÎ ¶l{¶ã LÊÎ BiÒ¬ Îܶl, L« liÖu óns ¬äi ¶ã{êi yT¶ hƶã, Låi ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ L»¶ã: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã hs hS¶ã ¶l{ vËy cò¶ã va Ýcl. Ϲ ca ¶{m¶ã vâ ¶ãlÖ c«s c{ê¶ã ¶l{ ÎlÕ, «i dC¬ lp liÕµ ca Ϋ? ª{í¶ã ca¶ã, clb ¸©¬ vp clÞ Ïp ªlÝcl ªlñ cø viÖc Bi hT¶ Ïs« ¾m¶ ÎL{íc. ªiÉu ¬uéi xi¶ ë h¹i B©y ÎLa¬ ¶s¬ ca A ¸lݶ. ¸ß¶ clb ¾« ªliT¶ Qun¶ã, ªliÕÎ h∙s o{, clb QuÕ ÷«¬ vp ÎÊÎ cn Bp¶ e¬ ÎLs¶ã ó«¶ã Ki¬ rs¶ã oH cli« B{ê¶ã Bi kiÕ¬ Ϲ ca ¶{m¶ã, Bå¶ã Îlêi Î{í¶ã ca¶ã cls ÎLuyÒ¶ hÖ¶l ópi Bi klSµ clï¶ ãi«¶ã lå, L« hÖ¶l cls cCc lps kiÖÎ, ó«¶ã µlCi BÉ ý ãibµ lé cls. ÷p¶ã võ« ¶gi, ªlõ« ¸lÝ võ« ãËÎ BÇu. ¸lê ¶p¶ã ¶gi xs¶ã, clp¶ã ¬íi hT¶ ÎiÕ¶ã: - ý kiÕ¶ cñ« ªiTu ca ¶{m¶ã LÊÎ l«y. ¸lb¶ã Ϋ cø Îles kÕ ls¹cl Bg ¬p ÎiÕ¶ lp¶l. ÷l{¶ã Ïp ªlÝcl ªlñ v× cl{« clC¶l Îløc ¶l˵ ¬a¶ cñ« Îai, c߶ µlni Bîi Îai óȬ cè¶ã o{ µlô Lâ B∙ l∙y l«y. rǶ ¶Çy, clÞ Êy l∙y ι¬ ë h¹i B©y. Ïp ªlÝcl ªlñ BÞ¶l hT¶ ÎiÕ¶ã cÇu klȶ, óç¶ã oùc ¶ãlÜ Îíi ªl«¶l ªl«¶l cò¶ã ¶ãli ¶ãê ¶p¶ã, ¶Õu ó©y ãiê ¶p¶ã Bi cè¶ã víi ªlõ« ¸lÝ Îl× kla¶ã ÎiÖ¶ ÎÝ ¶ps, ¶T¶ ¶p¶ã clØ ¬Ø¬ c{êi kla¶ã hT¶ Îiն㠶N«. ÷p¶ã h¹i ¶ãlÜ: “Kla¶ã cls Ϋ Bi, Ϋ cø Bi cls ¬p xe¬.” ÷p¶ã hp ãiCs clñ« Îp ãiCs, x{« ¶«y ÎlÝcl ã× hp¬ ¶Êy, clí kla¶ã «i dC¬ ¶ã¨¶ cn¶ cn. ÷l{¶ã ãǶ B«y, ¶p¶ã B∙ ¶ãs«¶ ¶ãs∙¶ liÒ¶ hp¶l ÝÎ ¶liÒu Låi, Îuy vËy, ÎC¶l {m¶ã ¶ã¹¶l c߶ µlǶ ¶ps ¶T¶ ¶p¶ã ¬íi ÎLè Îݶl hT¶ ¶bi Ïs« ¾m¶ ¬éÎ ¬×¶l BÉ óCi o{ Îæ hp ÎlÕ. ¸lØ óns B©u BÊy xs¶ã, Îïi la¬ Êy, ªlõ« ¸lÝ vps ÎLs¶ã cu¶ã Îõ óiÖÎ ¾Ê¬ V{m¶ã vp rý ÷l«¬. ªù ªlp¶l Îƶã cls clp¶ã LÊÎ ¶liÒu cl©u óCu. ¸lp¶ã BÞ¶l Îõ clïi, ÎlÊy rý ÷l«¬ B{« ¬SÎ L« liÖu, clp¶ã Bp¶l µlni cn¬ ι ¶l˶ hÊy. rý ÷l«¬ ÎiÔ¶ clp¶ã L« Îíi cö« cu¶ã, Îlë dpi ¶gi: - ¸lb ViT¶, clb ca¶ã Îlp¶l Îl©¶ ÎlsCi ¶l{ ÎlÕ, Îlùc hp ¬«y ¬S¶ hS¬... c߶ Îai ë h¹i B©y oH óÞ ÎiÉu ¶l©¶ k̶ cù« ¶l{¶ã Îai vÓ¶ µlni ë h¹i, quyÕÎ hÊy ÎC¶l ¬¹¶ã L« óCs BÒ¶ h߶ã ÎLi ¶ãé cñ« B¹i v{m¶ã. ÷gi xs¶ã, clp¶ã Îá vt óuå¶ LÇu. ªlõ« ¸lÝ cn¬ klsCi ¶gi: - Xi¶ B¹i c« Îl˶ ÎLä¶ã Bai clbÎ, ¶Õu ãƵ où ¶ãuy ¶«¶, xi¶ luy¶l cø óCs Îi¶ cls óiÕÎ ¶ã«y. Dè x« cCcl ¶ãl׶ v¹¶ dƬ, BÖ cò¶ã oH lá« Îïc Îíi ãibµ. Ï«i ¶ã{êi cè¶ã ã¹Î hÖ Îõ óiÖÎ ¶l«u. ¾C¶ã oí¬ ¶ãpy la¬ o«u, ªlõ« ¸lÝ cìi cs¶ ¤ ®Sc (Be¶ vp ÎLS¶ã) cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã Îƶã cls, cè¶ã víi ªlai ªlu ¾m¶, ªlai Ïy ¼Ó¶, A¶ §¹i ¶{m¶ã, ªiÉu ªuÖ, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni oCu ¶ã{êi, dSÎ l«i cs¶ B{êi {mi Îlñ¶ã ÎlM¶ã Bi vÒ µlÝ« ª©y, ÎiÕ¶ hT¶ ¶bi Ïs« ¾m¶. ÷ãù« cñ« cCc ¶ã{êi ki« cò¶ã hp h{m¶ã ¬∙ ¶T¶ kla¶ã ó«s h©u B∙ Îíi luyÖ¶ Uyɶ ®×¶l. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 4. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -503- ¼äi ¶ã{êi vps klCcl o¹¶ ¶ãlØ cl©¶. ¸m¬ ¶{íc xs¶ã, oSµ oö« hT¶ B{ê¶ã, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ¶l«¶l ¬SÎ ÎLa¶ã ÎlÊy ÎLT¶ ãgc Î{ê¶ã cg ¬éÎ cs¶ óß c¹µ vp ¬éÎ cs¶ LÝÎ, cn l«i cs¶ BÒu B{îc Bg¶ã ó»¶ã ¬éÎ cCi Bi¶l cᶠcs¶. ¸lp¶ã ãiùÎ ¬×¶l véi kÐs v¹Î Cs ªlõ« ¸lÝ. §{« ¬SÎ ¶l׶ l«i cs¶ vËÎ ¶ä, ªlõ« ¸lÝ ãËÎ BÇu, ÎLs¶ã h߶㠶ãlÜ ÎlǬ: “¸Ci ¶Çy clSc cg hiT¶ c«¶ Îíi ÷ãò §éc GiCs, clØ ÎiÕc L»¶ã Ïp ªlÝcl ªlñ kla¶ã cg ¬ÆÎ ë B©y, kla¶ã óiÕÎ lä hp¬ dÊu liÖu ¶l{ ÎlÕ cg ý ¶ãlÜ« ã×?” Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni lái dß BiÕ¬ ÎiÉu ¶lÞ: - ¼Êy cs¶ vËÎ ë ÎLT¶ ãgc Î{ê¶ã ki«, clSc h¹i óä¶ ¶ã{êi ¶gi ãiä¶ã ¬iÒ¶ ÷«¬ Bg¶ã hT¶ µlni kla¶ã? §iÕ¬ ÎiÉu ¶lÞ c{êi ¶gi: - ÷Õu kla¶ã ¶lËÎ ÝÎ ÎiÒ¶ cñ« lä Îl× clCu B∙ vøÎ l«i cs¶ vËÎ Êy Bi Îõ h©u Låi. ªlËÎ µliÒ¶ quC a¶ã ¹. Y võ« ¶gi võ« BÕ¬ BïÎ ¶ãg¶ Ϋy, Låi h¹i võ« c{êi võ« ¶gi ÎiÕµ: - ªõ ¶ã«y la¬ ki« Îíi ãiê, kÉ cn a¶ã B∙ cg ÎLT¶ ¬{êi vÞ klCcl qu«¶ lái clCu vÒ cluyÖ¶ l«i cs¶ vËÎ Êy. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni véi lái: - ¸lb cg ¶lí ¶ã{êi ¶ps B∙ Bg¶ã hT¶ kla¶ã? §iÕ¬ ÎiÉu ¶lÞ BCµ: - ¼éÎ ¬ô ¨¶ xi¶ ãip BÊy! Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni B{« ¬SÎ ¶l׶ ªlõ« ¸lÝ Låi h¹i lái ÎiÕµ: - ¸ß¶ ¶lN¶ã ¶ã{êi B∙ lái clb hp l¹¶ã ¶ã{êi ¶l{ ÎlÕ ¶ps? Võ« lái, clp¶ã võ« ¶lÐÎ ¬éÎ ÝÎ ó¹c vô¶ vps Ϋy BiÕ¬ ÎiÉu ¶lÞ. ÷l˶ hÊy oï ó¹c vô¶, BiÕ¬ ÎiÉu ¶lÞ cC¬ m¶ Låi c{êi ¶gi: - ÷lN¶ã ¶ã{êi B∙ lái clCu Îsp¶ hp óä¶ ¨¶ xi¶ vp Îôi ca¶ Bå, ¶l{¶ã kla¶ã ¶ãê ¶ã{êi hÞcl où ¶l{ a¶ã ¬p cò¶ã lái Îíi cluyÖ¶... ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ ¶ãSÎ hêi ÎT¶ ¶ä, lái hua¶: - Kli ¬ô ¨¶ xi¶ Bg¶ã l«i cs¶ vËÎ Êy, cg «i Bø¶ã c¹¶l kla¶ã? §iÕ¬ ÎiÉu ¶lÞ ¶ãlÜ ¶ãîi ãi©y µlbÎ ¬íi BCµ: - ÷ãpy la¬ Êy... kÉ cò¶ã lmi kú ÎlËÎ, Îls¹Î ÎiT¶ cg ¬éÎ cËu ca¶ã Îö LÊÎ Bѵ ÎL«i Îíi B©y ¨¶ uï¶ã... ªlõ« ¸lÝ h¹i véi lái: - ÷ã{êi Êy l׶l dC¶ã ¶l{ ÎlÕ ¶ps? ¼Æc quǶ Cs ã×? ®«s ¶liTu Îuæi? - ¸Ëu Êy ÎLt lm¶ Î{í¶ã ca¶ã clõ¶ã l«i, ó« Îuæi, ¬ÆÎ Bѵ hS¬. ªls¹Î ÎiT¶, clCu cø Î{ë¶ã hp cËu Ϋ hp ¬éÎ kе lCÎ cluyT¶ Bg¶ã v«i Bp¶ óp ¶l{¶ã o«u ÎlÊy cËu Ϋ Bes kiÕ¬, clCu kla¶ã dC¬ Î{ë¶ã Î{î¶ã ¶l{ ÎlÕ ¶N«. Ï׶l ¶l{ ÎLs¶ã ¶lp cg ¶ã{êi ¬íi clÕÎ vËy, ¬ÆÎ ¬py ñ Lò, cø uï¶ã ¬éÎ clж L{îu, hp ¶l{ ¬uï¶ klgc... ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 5. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -504- ¼äi ¶ã{êi BÒu BsC¶ clSc ¶ã{êi Bg hp ªl«¶l ªl«¶l clí kla¶ã o«i. ªlai Ïy ¼Ó¶ ¶æi ãi˶ ¶gi: - Kla¶ã cǶ clb kÉ hÉ hai Îlai ¶lN¶ã cli ÎiÕÎ Êy hp¬ ã×. Ai cg Lçi Îl× ãiê ¶ãle ¶ps! §iÕ¬ ÎiÉu ¶lÞ ÎlÊy Ïy ¼Ó¶ lu¶ã Îî¶, oî l∙i va cè¶ã, véi hn¶ã o«¶ã cluyÖ¶ klCc ¶gi: - Quý vÞ oSµ µlni hT¶ B{ê¶ã ¶ã«y BÊy {? ªlõ« ¸lÝ lái: - ¾«u Låi ÎlÕ ¶ps ¶N«, clb ÎiÉu ¶lÞ? §iÕ¬ ÎiÉu ¶lÞ B{« ¬SÎ ¶l׶ Ïy ¼Ó¶ Låi BCµ: - VÞ Î{í¶ã ca¶ã ÎLt Îuæi Êy B«¶ã uï¶ã L{îu Îl× ¶ãle cg ÎiÕ¶ã cl©¶ ¶ã{êi hT¶ Îl«¶ã, qu«y h¹i ÎLa¶ã ÎlÊy ¬éÎ cô L©u Îgc ó¹c µlm, Ϋy cǬ qupi ÎL{î¶ã. Võ« hT¶ Îíi ÎLT¶ hÇu ¶py, a¶ã cô ¬íi clï¶ã ¬¹¶l qupi ÎL{î¶ã xuï¶ã op¶ ãCc, ¶lN¶ã clж óCÎ ë cCc óp¶ ¶py BÒu ¶lny cn hT¶. ÷ãle ¶gi Îíi B©y, ªlõ« ¸lÝ hs ¶ã¹i quC, ¶ãlÜ ÎlǬ: “r∙s ãip lä ¤¶ ¼i¶l ¾m¶ ãƵ ªl«¶l ªl«¶l ë B©y, Îl× ¶p¶ã ÎlsCÎ o«s klái Ϋy h∙s Êy?” §iÕ¬ ÎiÉu ¶lÞ h¹i ¶gi ÎiÕµ: - ¤¶ã cô Êy ¶ãåi ë cCi óp¶ c¹¶l Î{í¶ã ca¶ã ¶ä. ¸ô Ϋ võ« ãäi L{îu vp ¬g¶ ¨¶ xs¶ã, h¹i cg ¬éÎ a¶ã cô ¶N« hT¶. r¹ quC, ÎL{íc o«u cg ÎÊÎ cn óï¶ a¶ã cô hT¶ ¨¶ uï¶ã. ¤¶ã ¶ps a¶ã ¶Êy BÒu L©u Îgc ó¹c µlm ¬ÆÎ Bá lå¶ã. ¸g a¶ã cǬ Bai Bsn¶ kÝcl, cg a¶ã cǬ Lsi d«. ¼çi ¶ã{êi ¶ãåi ¬éÎ óp¶, kla¶ã a¶ã ¶ps ¶l׶ a¶ã ¶ps, óï¶ a¶ã ¶ãåi xu¶l qu«¶l Î{í¶ã ca¶ã ¶ä. ¸lCu B«¶ã ¶ã¹c ¶liT¶ kla¶ã liÉu cCc a¶ã Êy BÞ¶l ãië ÎLß ã×, Îl× hbc Êy ¬ô ¨¶ xi¶ ãip hT¶. ¤¶ã Îpi µlb clb¶ã clCu BÞ¶l hT¶ ÎiÕ¶ã Buæi ¬ô Ϋ Bi. ÷ãê B©u, óç¶ã ¶ãle ke¶ã ¬éÎ ÎiÕ¶ã. Ïp! ª{í¶ã ca¶ã Îlö BsC¶ xe¬ hp cCi ã×? ªlai Ïy ¼Ó¶ véi lái: - ¸Ci ã× ÎlÕ? §iÕ¬ ÎiÉu ¶lÞ BCµ: - ªlËÎ kla¶ã «i cg ÎlÉ Î{ë¶ã B{îc, ÎiÕ¶ã ke¶ã Êy hp Îlsi ó¹c hí¶ cñ« ¬ô ¶Ð¬ L« ¬ÆÎ quÇy. Råi ¬ô clØ Î«y vps ¬ÆÎ óï¶ a¶ã cô víi vÞ Î{í¶ã ca¶ã ¶ä vp ¶gi: - “¼Êy ¶ã{êi ki« ¨¶ ó«s ¶liTu, Îݶl cn vps µlǶ Îai, Îai ÎLn lÕÎ.” §Êy quý vÞ xe¬, cg ¬ô ¨¶ xi¶ ¶ps h¹i ÎiTu o«¶ã BÕ¶ ÎlÕ cl{«? ¸p¶ã ¶ãlÜ cp¶ã hs, ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ: “®ï¶ a¶ã ãip lä ¤¶ B∙ klg BÞcl Låi, h¹i ÎlT¬ ¬ô Ïp Ïå¶ã D{îc ¶N« Îl× ¶p¶ã clï¶ã o«s ¶æi?” ¸p¶ã ¶gi cp¶ã c«s lø¶ã, ÎiÉu ¶lÞ ¶gi BÕ¶ ¶çi ¶{íc ¬iÕ¶ã óS¶ Îu¶ã Îø µlÝ« ¬p vÓ¶ ¶gi: - ÷ãê B©u ¬Êy ¶ã{êi ki« cø cbi BÇu ¨¶ uï¶ã, kla¶ã Îl̬ BÕ¬ xØ« BÕ¶ ¬ô ki«. ¼ô ¨¶ xi¶ Îøc ãi˶ quC, ÎlÐÎ hí¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã, ãim Ϋy ¶Ð¬ ¬éÎ B¹s ó¹cl qu«¶ã, ¶lS¬ a¶ã ãip cǬ qupi ÎL{î¶ã óS¶ Îíi. ªlai Ïy ¼Ó¶ ¶gi: - ªlai Bi, clb Bõ¶ã cg ¶gi dgc ¶N«. ¸lM¶ã hH ¬ô Êy h¹i óiÕÎ µli kiÕ¬ l«y o«s? ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 6. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -505- §iÕ¬ ÎiÉu ¶lÞ véi c∙i: - ¸lCu kla¶ã ¶gi dgc B©u. ªuy kla¶ã µlni hp µli kiÕ¬ ¶l{¶ã clCu clSc cò¶ã cg ¬Êy Îlp¶l ãiï¶ã µli kiÕ¬ Îlùc. Råi a¶ã ãip ¶ä ãim Bai Bò« hT¶, clØ ¶ãle ÎlÊy “ki¶ã kss¶ã, kݶl kss¶ã” ¬éÎ låi, ÎLT¶ l«i cliÕc Bò« B∙ x©u ¬éÎ ÎLp¶ã cCi ã× óg¶ã ¶lsC¶ã. ¸lCu hiÕc ¬SÎ ¶l׶ ÎLé¬... ªLêi mi! Quý vÞ klCcl qu«¶ cg óiÕÎ hp cCi ã× kla¶ã? Ïy ¼Ó¶ lái: - ¸Ci ã× ÎlÕ? §iÕ¬ ÎiÉu ¶lÞ kÐs Ϋy Ïy ¼Ó¶ Îíi c¹¶l ¬éÎ cCi óp¶, Låi ¶gi: - §©y, Î{í¶ã ca¶ã Îlö xe¬? ªLT¶ ¬ÆÎ óp¶ cg ¬éÎ cCi hç, ÎiÉu ¶lÞ hÊy ¬éÎ cliÕc Bò« cS¬ vps, võ« häÎ, kla¶ã Îs vp cò¶ã kla¶ã ¶lá lm¶, Låi ¶gi: - ¤¶ã ãip Êy cǬ cliÕc Bò« xs«y ¬éÎ cCi hp cS¬ vps ÎLs¶ã ¬ÆÎ óp¶ ¶ã«y. ¸lØ ¬iÕ¶ã vâ ¶py cò¶ã Bñ ÎlÊy a¶ã Ϋ kla¶ã µlni hp Ϋy ÎǬ Îl{ê¶ã, µlni kla¶ã Î{í¶ã ca¶ã? ¼ô ¨¶ xi¶ óiÕÎ BÞcl kla¶ã ¶æi a¶ã Ϋ hiÒ¶ cl¹y hua¶. ¾«u Bg, vÞ Î{í¶ã ca¶ã ÎLt Îuæi cè¶ã víi óï¶ a¶ã ãip Bi ¬éÎ hbc. ¸lCu ¬íi l«y ¶¨¬ ¶ã{êi Bg cè¶ã ¬éÎ óä¶, ópy o½¶ ÎL˶ ÎlÕ BÉ Bïi µlg ¬ô ¨¶ xi¶ ki«. ªlõ« ¸lÝ lái: - Ïä Bi vÒ l{í¶ã ¶ps? §iÕ¬ ÎiÉu ¶lÞ BCµ: - Ïä Bi vÒ hp¶ã r{m¶ã Ï{m¶ã ë µlÝ« ª©y. ¼Êy a¶ã ãip vp Î{í¶ã ca¶ã Îuæi ÎLt Bi kla¶ã ó«s h©u, ¬ô ¨¶ xi¶ qu«y ÎLë h¹i, Bg¶ã l«i cs¶ quCi vËÎ ë ãgc Î{ê¶ã ki«, h¹i cls clCu ¬éÎ ¬iÕ¶ã ó¹c, dƶ clCu c«¶l ¶s¬ lé, Bõ¶ã BÉ cls «i Bô¶ã Îíi. ¼Êy ¶ãpy la¬ ¶«y, ÎliT¶ l¹ B¹i hs¹¶, a¶ã clñ ÎiÖ¬ clb¶ã clCu BÞ¶l Bg¶ã cö« ¶ãlØ vpi ¶ãpy ¶l{¶ã óp clñ kla¶ã clÞu, ¶lê vËy clCu ¬íi kiÕ¬ B{îc ¬éÎ ÝÎ óæ¶ã héc... ªLs¶ã kli ÎiÉu ¶lÞ B«¶ã hȬ óȬ ¶gi, ªlõ« ¸lÝ B∙ ¶lÈy L« Îíi cö«, µli Îl©¶ hT¶ ¬×¶l ¶ãù« kTu ãäi: - ¸lb¶ã Ϋ Buæi Îles ¬«u! Ï∙y ¶gi ªl«¶l ªl«¶l óN« ¶ä óùc ¬×¶l L« Bi, ÎLs¶ã h߶ã B«u Bí¶ va cè¶ã, ¶p¶ã quyÕΠΩ¬ Be¬ lò ÎLs (lpi cïÎ cñ« ¬Ñ ¶p¶ã) hT¶ ÎLT¶ Bضl ¶bi Ïs« ¾m¶ BÉ cla¶ cè¶ã víi cl« ¶p¶ã, Låi Îù Îö hua¶ c¹¶l ¬é cñ« cl« ¬Ñ. ÷p¶ã ¶ãlÜ: “ª« ca Béc ¬éÎ Îl©¶ ¬éÎ ¬×¶l, h¹i ãƵ µlni ¶ã{êi yTu ó¹c Î׶l, kÕÎ côc B«u klæ ¶l{ ¶liÖ¶ Îlêi.” ¸p¶ã ¶ãlÜ cp¶ã Îù Îl{m¶ã Îù hiT¶. ÷ãpy la¬ Êy, Îíi luyÖ¶ Uyɶ ®×¶l, vps ¶ãlØ cl©¶ ÎLs¶ã Îöu h©u, kla¶ã ¶ãê h¹i ãƵ óï¶ «¶l e¬ lä ¤¶ vp Ïp Ïå¶ã D{îc. ¾«u ¤¶ ¼i¶l ¾m¶ ãië ¬éÎ ¬iն㠶éi ca¶ã ÎuyÖÎ kü L«, Ïp Ïå¶ã D{îc Îù óiÕÎ ¬×¶l BÞcl kla¶ã ¶æi hiÒ¶ LbÎ hui ¶ã«y. ªl«¶l ªl«¶l B∙ cg h߶ã quyÕÎ Îö ¶T¶ ÎlÊy kla¶ã ki¶l l∙i ã× cn. ÷p¶ã clØ oî óï¶ a¶ã h∙s ãiÕÎ ¶p¶ã ιi clæ, kla¶ã hp¬ ÎL߶ hêi ÎLïi ÎL¨¶ cñ« ¬Ñ hbc oSµ clÕÎ. ¾«u ¶p¶ã ¶ãlÜ ¶ã«y B{îc ¬éÎ kÕ, Bi Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ ¤¶ ¼i¶l §¹Î vCi clps, hí¶ Îiն㠶gi: - ¤¶ ÎL{ë¶ã vÓ¶ ¬¹¶l ãiái BÊy ¹? ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 7. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -506- Råi ¶p¶ã Bi Îíi clps Îõ¶ã ¶ã{êi ¬éÎ. ®ï¶ «¶l e¬ lä ¤¶ ÎlÊy ¶p¶ã Îln¶ ¶liT¶ kla¶ã cg vt ã× oî l∙i ã× cn, BÒu ¶ã¹c ¶liT¶ B{« ¬SÎ ¶l׶ ¶l«u. ªl«¶l ªl«¶l c{êi ¶gi: - ®ï¶ a¶ã Bi B©u ÎlÕ? ¤¶ ¼i¶l §¹Î lái h¹i: - ¸lCu cò¶ã Bi B©u ÎlÕ? ªl«¶l ªl«¶l BCµ: - ¸lCu cg lѶ víi ¶ã{êi ó¹¶ lä ViT¶ ãƵ ¶l«u ë B©y. ÷ãê B©u BÕ¶ ãiê vÓ¶ cl{« ÎlÊy y BÕ¶? ÷ãle Îíi ÎT¶ cñ« ªlõ« ¸lÝ, óï¶ «¶l e¬ lä ¤¶, ¶l{ kݶl cu¶ã clØ BiÉu (cs¶ cli¬ võ« ÎlsCÎ clÕÎ ÎL{íc ¬òi ÎT¶) B©u c߶ dC¬ ë h¹i ¶mi Bg ¶ö« µlbÎ. ¤¶ ¼i¶l ÷ãli quCÎ hí¶: - ¸lCu Îles cCc a¶ã ¶ã«y Bi. ªl«¶l ªl«¶l ãin óé ¶gi: - ¸lCu c߶ µlni clê Bîi ¶ã{êi ó¹¶. ÷l«¶l ¶l{ clíµ, ¤¶ ¼i¶l ÷ãlÜ« cCcl Bg Biɬ hua¶ yÕu luyÖÎ cñ« ¶p¶ã, kÐs hua¶ L« klái Îöu BiÕ¬, Låi cè¶ã cìi ¬éÎ cs¶ ¶ãù«, µli ÎlM¶ã L« ¶ãs¹i Îlp¶l. ®ï¶ «¶l e¬ lä ¤¶ cø kiÕ¬ clç ÎlËÎ vS¶ã ¶ã{êi ¬p Bi, Îíi ¬éÎ c©y cæ Îlô, cè¶ã ¶lny xuï¶ã ¶ãù«. ¤¶ ¼i¶l ÷ãlÜ« qu¨¶ã ªl«¶l ªl«¶l xuï¶ã, cÊÎ ÎiÕ¶ã clöi Lñ«: - ¸s¶ ÎiÖ¶ ¶l©¶ va oØ ¶py, ¶ãpy la¬ ¶«y ÎLêi x«¶l Lu¶ Lñi kliÕ¶ ¬py häÎ vps Ϋy clb¶ã Ϋs. ªl«¶l ªl«¶l klgc hgc ¶gi: - ªl{« a¶ã, clCu cg hǬ hçi ã× B©u? ¸Cc a¶ã Îl« Îlø cls clCu, Îõ ¶«y ÎLë Bi, cCc a¶ã d¹y óns ã× clCu cò¶ã xi¶ Îu©¶ Îles. ¤¶ ¼i¶l ÷ãlÜ« ¶gi: - ¼Çy c߶ ¬uï¶ oï¶ã {? Võ« ¶gi, y võ« LbÎ hua¶ Îl«¶l Bsn¶ kiÕ¬ L«. ªl«¶l ªl«¶l vÓ¶ klgc hgc ¶gi: - ¤¶ã ®«, ¬Ñ cs¶ hp cs¶ ãCi cñ« a¶ã, clCu xi¶ a¶ã ¬éÎ BiÒu ¶Çy. ¼i¶l ¾m¶ ¶gi: - Ïa¬ ¶«y ¬Çy ÎlÕ ¶ps cò¶ã clÕÎ. ªl«¶l ªl«¶l klgc ¶gi: - ¸lCu clØ xi¶ a¶ã ãibµ cls ¬éÎ viÖc hp o«u kli clCu clÕÎ, xi¶ a¶ã óS¶ Îi¶ cls ¶ã{êi ó¹¶ lä ViT¶ cñ« clCu l«y, óns y Bi kiÕ¬ óCu vËÎ Bi, klái µlni clê clCu ¶N«. ®ï¶ «¶l e¬ ¶ãle ¶p¶ã ¶gi Îíi ó« clN “KiÕ¬ vËÎ óCu” BÒu Bé¶ã h߶ã Îl«¬ cè¶ã hT¶ ÎiÕ¶ã lái: - ¼Çy võ« ¶gi ã× ÎlÕ? ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 8. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -507- ªl«¶l ªl«¶l BCµ: - ªlÉ ¶ps clCu cò¶ã µlni clÕÎ Låi, viÖc óÝ ¬ËÎ ¶py clCu kla¶ã ÎlÉ ¶gi cls «i l«y B{îc. ¸lCu clØ ¬s¶ã a¶ã ãëi hêi clps ¶ã{êi ó¹¶ cñ« clCu Îlai. ÷gi xs¶ã ¶p¶ã xÐ ¬éÎ ¬n¶l v¹Î Cs, ¬gc Îbi hÊy ¬òi ki¬ BÉ ÎLs¶ã ó«s ki¬ clØ L«, clÝcl vps BÇu ¶ãg¶ Ϋy cls clny ¬Cu Låi viÕÎ vps ¬n¶l vni. ®ï¶ «¶l e¬ lä ¤¶ cø hua¶ ¬å¬ lái ¶p¶ã ¶Õu ¶p¶ã kiÕ¬ vËÎ óCu ã× ÎlÕ. ÷p¶ã hp¬ Îli¶l cø cbi BÇu viÕÎ. Xs¶ã B©u BÊy, ¶p¶ã hiÒ¶ ãi«s cls ¤¶ ¼i¶l ¾m¶ vp ¶gi L»¶ã: - ¤¶ã ®«, a¶ã Bõ¶ã B{« ÎlM¶ã Ϋy cls y, ¶lê ¶ã{êi klCc Be¬ Îíi Îöu BiÕ¬ ë luyÖ¶ Uyɶ ®×¶l ¬p hbc ¶∙y clCu ¶ãåi clê Bîi hp B{îc Låi! ªuy ãin óé hp¬ L« ¶l{ vËy ¶l{¶ã lÔ ¶ãlÜ Îíi ªlõ« ¸lÝ ó¹c Î׶l, ¶p¶ã h¹i ø« l«i lp¶ã hÖ. ªlÊy ¶p¶ã Îl{m¶ã Ω¬ ¶l{ vËy, óï¶ «¶l e¬ lä cg óiÕÎ B©u hp ¶p¶ã hp¬ L« ÎLß BÉ hõ« dïi ¶ã{êi, cø xb¬ qu«¶l BÉ xe¬. ÷p¶ã viÕÎ: “Kݶl Îl{« ªlõ« ¸lÝ B¹i c«, Bêi ¶py clb¶ã Ϋ kla¶ã o«s ÎCi ¶ãé B{îc ¶N«. ÷lN¶ã vËÎ óCu cñ« cl« e¬ BÉ h¹i, xi¶ Îƶ㠫¶l ÎÊÎ cn. VËy «¶l cø viÖc Bi Bps hÊy, kla¶ã µlni clê Bîi e¬ ¶N«. ÷«y kݶl, ªl«¶l ªl«¶l.” ¤¶ ¼i¶l ÷ãlÜ« quCÎ lái: - ÷lN¶ã vËÎ óCu ã× ÎlÕ? ¸lM¶ã hH clCu cò¶ã óiÕÎ ¶mi cla¶ ãiÊu l«y o«s? ªl«¶l ªl«¶l ãËÎ BÇu. ¤¶ ¼i¶l ÷ãlÜ« ¶gi: - Qu©¶ xns quyÖÎ, ¬Çy BÞ¶l hõ« dïi clb¶ã Ϋs µlni kla¶ã? ¾ù ÎlËÎ kla¶ã cg vËÎ óCu ã× lÕÎ. Ïåi ¬å ¬n cl« ¬Çy B∙ hõ« dïi clb¶ã Ϋs ¬éÎ ÎL˶ Låi. ®©y ãiê BÕ¶ h{îÎ ¬Çy h¹i ¬uï¶ ãië cCi ÎLß Êy L« µlni kla¶ã? ªl«¶l ªl«¶l cbi BÇu hp¬ Îli¶l, Îlß Î«y vps ÎLs¶ã v¹Î Cs, cëi ¶ãǬ Bai ó{í¬ ¶ãäc óuéc hT¶ ãi©y Bes ë ÎL{íc ¶ãùc L«. §ai ó{í¬ ¶ãäc ¶py cò¶ã hp óns vËÎ ÎLs¶ã ¬{êi cCi l߬ ¶ä, kli Be¬ óC¶ hÊy ÎiÒ¶, ¶p¶ã ÎlÊy ¶g xi¶l Bѵ vp ÎLa¶ã ¶l{ ó{í¬ Îlùc, ¶p¶ã ¬íi ãiN h¹i BÉ Bes ÎLs¶ã ¶ã{êi. rbc Bø¶ã dËy, ¶p¶ã ãin óé BC¶l Lmi Bai ó{í¬ ¶ãäc, Låi ¶gi: - ªi¶ l«y kla¶ã Îèy cCc a¶ã. ¼uï¶ ãiÕÎ Îl× cCc a¶ã cø viÖc L« Ϋy Bi. ÷ãle ÎiÕ¶ã kTu “c¹cl” ¬éÎ cCi, óï¶ «¶l e¬ lä BÒu ¶l׶ xuï¶ã BÊÎ, ÎlÊy ¬éÎ Bai ó{í¬ ¶ãäc LÊÎ Bѵ Lmi c¹¶l cl©¶ ¶p¶ã. ªl«¶l ªl«¶l véi cbi xuï¶ã ¶lÆÎ l«i cs¶ ó{í¬ hT¶. rp¬ ãiÆc ¬Êy clôc ¶¨¬, «¶l e¬ lä ¤¶ óiÕÎ ¶ã«y Bai ó{í¬ ¶ãäc Êy ãiC ÎLÞ hiT¶ Îlp¶l, BÒu Bá ¶ãÇu ¬SÎ hT¶, ÎLï¶ã ¶ãùc B˵ ¬¹¶l Bå¶ã Îl«¶l quCÎ lái: - VËÎ ¶Çy ¬Çy hÊy ë B©u ÎlÕ? ªl«¶l ªl«¶l vÓ¶ hp¬ Îli¶l ¶l{ ÎL{íc. ¤¶ ¼i¶l ¾m¶ ¶gi: - ¸lCu clÞu ¶gi Lâ clæ ãiÊu vËÎ óCu cls cCc a¶ã l«y, cCc a¶ã oH Îl« clÕÎ cls. ªl«¶l ªl«¶l BCµ: - Ï«i cs¶ ó{í¬ ¶Çy clCu hÊy ë ÎLs¶ã ¶lN¶ã l߬ cl©u óCu BÊy. ªles Îê ón¶ Bå cñ« cl« clCu BÉ h¹i, clCu víi ViT¶ B¹i c« B∙ Bi Bps B{îc ¬{êi l߬ cl©u óCu. V× l«i ¶ã{êi kla¶ã vCc ¶æi cls ¶T¶ clb¶ã clCu clØ hÊy ι¬ vpi ¬g¶ L« BÉ ÎiTu xpi ι¬. ¸lCu ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 9. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -508- ÎlÊy Bai ó{í¬ ¶Çy l«y l«y, ãiN h¹i Bes clmi. ¸lb¶ã clCu B∙ lѶ ¶l«u hǶ ¶py oH Bi hÊy lÕÎ ¬{êi l߬ cl©u óCu Êy. ÷ãê B©u, cCc a¶ã... ÷gi xs¶ã ¶p¶ã h¹i klgc. ®ï¶ a¶ã cô Bø¶ã L« ¬éÎ óT¶ Îl× ÎlǬ óp¶ ÎC¶. Ïä Îi¶ vâ ¶ãlÖ cñ« lä c«s c{ê¶ã lm¶ ªl«¶l ªl«¶l ¶liÒu ¶T¶ kla¶ã oî ¶p¶ã óa¶ ÎÈu. ¤¶ ¼i¶l §¹Î ¶gi: - ªles ¶g Îl× ¶lN¶ã cl©u óCu Bg hp cluyÖ¶ cg ÎlËÎ BÊy. ¼i¶l ÷ãlÜ« ¶gi: - ¸lb¶ã Ϋ óuéc ¶g µlni dÓ¶ «¶l e¬ ¬×¶l Bi Bps. ®« ¶ã{êi ki« BÒu ãËÎ BÇu. ¼i¶l ¾m¶ ¶gi: - ªL{íc lÕÎ l∙y hõ« dïi ¶g hp clb¶ã Ϋ vui h߶ã Îl« cls ¶g klái clÕÎ. ¸lê Îíi kli kiÕ¬ B{îc oï cl©u óCu Bg Låi, «¶l e¬ ¬×¶l oH ÎLõ¶ã ÎLÞ ¶g o«u. ¤¶ ¼i¶l ÷ãa ¶gi: - Plni BÊy, kli Bps ¶lN¶ã cl©u óCu Bg L« Låi, clb¶ã Ϋ cla¶ oï¶ã ¶g vps ÎLs¶ã lï Êy, BÉ kli Îl»¶ã ¶l∙i cs¶ lä ViT¶ Îíi, oH Bps ÎlÊy cñ« quý Êy, cg µlni l«y kla¶ã? ®« ¶ã{êi ki« BÒu cn c{êi, Låi cè¶ã ¶gi: - ý kiÕ¶ cñ« clb ÷¨¬ l«y hS¬! ®p¶ BÞ¶l xs¶ã, óï¶ ¶ã{êi ¶ãlÜ: “rǶ ¶py võ« hÊy B{îc cñ«, h¹i Lö« B{îc ¬ïi c¨¬ lê¶ óÊy h©u ¶«y.” ®ï¶ «¶l e¬ BÒu lí¶ lë qu«y ÎLë h¹i uy liÕµ ªl«¶l ªl«¶l. rbc BÇu, ¶p¶ã c߶ ãin óé kla¶ã ¶ãle, cø kl¨¶ã kl¨¶ã kla¶ã clÞu Bi, o«u ¬∙i ¬íi ó»¶ã h߶ã vËy. ÷p¶ã ¶gi: - ÷mi cla¶ ¶lN¶ã l߬ cl©u óCu ë ÎLT¶ Bضl ¶bi Ïs« ¾m¶. ÷p¶ã BÞ¶l dÓ¶ «¶l e¬ lä ¤¶ hT¶ ÎLT¶ Bضl ¶bi Ïs« ¾m¶, Î׬ kiÕ¬ B{îc ¶mi cla¶ cÊÎ Îli lpi cls cl« ¬×¶l, vp ¶l©¶ hbc «¶l e¬ lä B«¶ã Bps óíi oH cla¶ hua¶ lpi cïÎ cñ« ¬Ñ ¶p¶ã vps BÊy, Låi LbÎ kiÕ¬ L« Îù Îö. rêi ¶gi cñ« ¶p¶ã LÊÎ lîµ hý, ¶T¶ óï¶ «¶l e¬ lä ¤¶ ¬íi óÞ ¬SÎ hõ«. ÷¨¬ x{«, «¶l e¬ lä ¤¶ dè¶ã ãi«¶ ¬{u óSÎ B{îc Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶, óSΠϹ B¹i liÖµ µlni B{« Bi Î׬ cñ«. Ϲ B¹i liÖµ cò¶ã B∙ dÓ¶ «¶l e¬ lä ¤¶ hT¶ ¶bi Ïs« ¾m¶. KiÕ¬ ¬∙i kla¶ã ÎlÊy cl©u óCu cla¶ ë B©u cn, ¬p Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ h¹i BéÎ ¶liT¶ ¬ÊÎ ÎÝcl. ÷l{¶ã ÎLs¶ã Îl©¬ Ω¬ cñ« «¶l e¬ lä ¤¶ B∙ cla¶ o©u ʶ Î{î¶ã “vËÎ óCu ÎlÉ ¶ps cò¶ã cla¶ ë ÎLT¶ ¶bi Ïs« ¾m¶.” ÷¨¬ x{« ªL{ê¶ã Xu©¶ ¸öu cè¶ã víi vÞ lß« Îl{î¶ã B∙ hT¶ Bضl ¶bi Ïs« ¾m¶ Î׬ kiÕ¬ cò¶ã ds ÎlÕ ¬p ¶T¶. ®ï¶ «¶l e¬ lä ¤¶ hiÒ¶ dÓ¶ ªl«¶l ªl«¶l Bi ¶ã«y Îøc Îl×, oî ªlõ« ¸lÝ Buæi Îles kÞµ, Bi cn ó«¶ BT¬, kla¶ã dC¬ ¶ãlØ ¶ãmi ë B©u cn. ÷ãpy la¬ Bg, ¶¨¬ ¶ã{êi Bi Îíi L«¶l ãiíi Îضl ¾m¶ ª©y. §∙ ¬Êy BT¬ ¶ãpy hiÒ¶ kla¶ã ¶ãlØ ¶ãmi Låi, ¶T¶ «i ¶Êy BÒu ¬ÖÎ hn, Bp¶l µlni vps ¬éÎ klCcl BiÕ¬ ¶ä ¶ãlØ cl©¶. ¼i¶l ÷ãlÜ« lCu Bgi ¶løÎ vp ¨¶ cò¶ã LÊÎ kláe, cø hua¶ ¬iÖ¶ã ãäi Be¬ cm¬ ¶{íc hT¶. ªiÉu ¶lÞ võ« ó{¶ã Îløc ¨¶ hT¶, ¤¶ ¼i¶l ÷ãlÜ« kla¶ã ãäi «i cn, op vps ¨¶ ¶ã«y. ®« ¶ã{êi ki« vp ªl«¶l ªl«¶l võ« ¶ãåi vps óp¶ óç¶ã ¶ãle ¼i¶l ÷ãlÜ« ki¶l l∙i h« hí¶, Ϋy ãSµ ¬éÎ vËÎ ã× ë ÎLs¶ã óCÎ hT¶, Låi cn ¶ã{êi cø¶ã Bê ¶l{ Î{î¶ã BC vËy. ®ï¶ ¶ã{êi BÒu ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 10. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -509- ÎlÊÎ ki¶l, B{« ¬SÎ ¶l׶ cs¶ vËÎ ¼i¶l ÷ãlÜ« võ« ãSµ hT¶ ¬íi l«y hp ¬éÎ cs¶ ¶lÖ¶ Be¶ ÎlËÎ hí¶. ¼i¶l §¹Î Lê Ϋy ¶ã{êi e¬, ÎlÊy B∙ ãiC h¹¶l, ¬òi cò¶ã kla¶ã cg lmi Îlë Låi. ¤¶ ¼i¶l ÷ãlÜ« võ« oî l∙i võ« Îøc ãi˶, Îb¬ ¶ãùc ÎT¶ ÎiÉu ¶lÞ ãim c«s Ϋy vøÎ ¬¹¶l xuï¶ã BÊÎ clØ ¶ãle “B¹cl” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, ÎT¶ ¶ä l«i cl©¶ ã∙y ãôc vp clÕÎ ãiÊÎ hiÒ¶. ¤¶ ¼i¶l ¾m¶ cl¹y L« Îb¬ ¶ãùc ¶ã{êi ÎL{ë¶ã quÇy, Ϋy cǬ Bai Bò« ãSµ cs¶ ¶lÖ¶ quCÎ lái: - ¼i ÎCs 㫶 ÎlËÎ, dC¬ ¬{u Îs«¶ l¹i ¬¹¶ã? ¸Ci ¶Çy hp cCi ã×? ¾î l∙i BÕ¶ ¬ÊÎ lå¶ vÝ«, ÎT¶ ÎL{ë¶ã quÇy v«¶ hm¶, µl©¶ ÎLǶ: - ªiÉu BiÕ¬ B∙ ¬ë lm¶ óny ¬{mi ¶¨¬ Låi, ÎLs¶ã óÕµ h¹i Îl«¶l kliÕÎ va cè¶ã. Kla¶ã... Kla¶ã... liÉu... ιi o«s h¹i... cg vËÎ ¶py... ¼i¶l ¾m¶ ¶S¬ ¬C d{íi ÎT¶ ¶ä ógµ ¬¹¶l ¬éÎ cCi, cn cCi qu«i lp¬ Lêi lM¶ L«, kla¶ã o«s ¬Ý¬ ¬ai h¹i B{îc. ¼i¶l ¾m¶ hiÒ¶ ¶lÐÎ cs¶ ¶lÖ¶ vps ¬å¬ ÎL{ë¶ã quÇy, clØ ÎLs¶ã ãi©y µlbc vp ¶ã{êi lS¶ Ϋ Îl©¬ Îݬ ¬p clÕÎ hiÒ¶. rbc Êy ÎLs¶ã Îöu BiÕ¬ B∙ B¹i hs¹¶, ¼i¶l §¹Î ¬éΠΫy vÓ¶ ¶S¬ cæ Ϋy ªl«¶l ªl«¶l, c߶ Ϋy ki« óå¶ã xCc ¼i¶l ÷ãlÜ«. ¼i¶l ¾m¶ vp ¼i¶l ÷ãa Îl× B˵ µlC lÕÎ vp ãiÕÎ clgc, clØ ÎLs¶ã clïc hCÎ B∙ cg óny ÎC¬ ¬¹¶ã ¶ã{êi óÞ clÕÎ s«¶, Låi c߶ cl©¬ hö« ÎliTu Îöu BiÕ¬ Êy L« ÎLs. ªlÊy «¶l e¬ lä lu¶ã dN quC, ¶lN¶ã ¶ã{êi Bi B{ê¶ã clØ Bø¶ã Î˶ B»¶ã x« ¬p ¶l׶ clí kla¶ã «i dC¬ Îíi c«¶ ÎliÖµ cn. ®« «¶l e¬ lä ¤¶ Be¬ xCc ¼i¶l ÷ãlÜ« L« cC¶l Bå¶ã cla¶ cÊÎ, Låi dSÎ ªl«¶l ªl«¶l vps ¬éÎ cæ ¬iÕu ¶ãlØ ¶ãmi. ®« «¶l e¬ võ« óÞ Îl{m¶ã võ« µlÓ¶ ¶é, BÒu kla¶ã liÉu ιi o«s cs¶ ¶lÖ¶ h¹i Béc BÕ¶ ÎlÕ? ªlÊy Îlñ Bs¹¶ cñ« ÷ãò §éc GiCs Béc Cc quC Bçi, ªl«¶l ªl«¶l ¶ãlÜ ÎlǬ: “§Êy ÎÊÎ ¶liT¶ hp lp¶l vi cñ« ÷ãò §éc GiCs vp clSc ¬ô Ïp Ïå¶ã D{îc B«¶ã Îles dâi óä¶ clb¶ã Ϋ cò¶ã ¶T¶?” ÷ãpy la¬ o«u, óï¶ ¶ã{êi vps klCcl BiÕ¬ ¨¶ cm¬, óSÎ ¶ã{êi hp¬ ÎLs¶ã BiÕ¬ µlni ¶Õ¬ Îlö ÎL{íc ¬íi dC¬ ¨¶. §i B{îc ¬Êy ¶ãpy, ¬éÎ BT¬, ÎLs¶ã cluå¶ã ¶ãù« óç¶ã cg Îiն㠶ã{êi å¶ ps, vp ÎiÕ¶ã BiÕ¬ ÎiÉu ¶lÞ kTu hp cg ¶ã{êi ¨¶ ÎLé¬ ¶ãù«. ¼i¶l ÷ãa ¶æi ãi˶, Bi xuï¶ã xe¬ xÐÎ, oSµ Îíi cluå¶ã ¶ãù«, óç¶ã ¶ãle ÎLs¶ã óg¶ã Îïi cg Îiն㠓oÞΔ ¬éÎ cCi, ÎlÊy ¬éÎ Îi« ¶{íc µlu¶ Îíi ¼i¶l ÷ãa hèi vÒ µlÝ« o«u BÉ ÎLC¶l ¶l{¶ã kla¶ã kÞµ, ¶{íc Bg B∙ µlu¶ BÇy ¬ÆÎ. ¼Æc dÇu l«i ¬SÎ kla¶ã ¬ë B{îc ¶l{¶ã ¶lê cg vâ ¶ãlÖ klC c«s, ¼i¶l ÷ãa LbÎ Lsi L«, ¶lS¬ µlÝ« Îi« ¶{íc väÎ Îíi quÊÎ hua¶ ¬éÎ cCi, BC¶l ÎLb¶ã kt C¬ l¹i ãÓy ãôc x{m¶ã oï¶ã. ¼éÎ ÎT¶ klCc quCÎ hí¶: - r∙s luy¶l c߶ ¬uï¶ BC¶l ¶N« µlni kla¶ã? Võ« ¶gi ÎT¶ ¶ä võ« óæ ób« xuï¶ã. ¼i¶l ÷ãa qu«y ¶luyÔ¶ ÎiT¶ h¹i quʶ hua¶ cn ¶ã{êi hÓ¶ ób« cñ« BÞcl, ãim hT¶ quÊÎ ¬¹¶l xuï¶ã ¬éÎ cCi. ÷ã{êi ¶ä óÞ v¨¶ã o«¶ã ãgc Î{ê¶ã, kla¶ã kÞµ kTu h«, B∙ vì oä clÕÎ hiÒ¶. ª{ë¶ã clØ cg vpi ÎT¶ ÎLé¬ qu̶ Îlai, ¼i¶l §¹Î vp ¼i¶l ¾m¶ ¶ãlÜ L»¶ã ¬éÎ ¬×¶l ¼i¶l ÷ãa cò¶ã d{ oøc Bïi µlä Låi ¶T¶ cø ë ÎLT¶ hÇu ¶»¬ ¶ãlÜ. ¾«u ¶ãle ÎiÕ¶ã kTu h« cñ« ¼i¶l ÷ãa klCc Îl{ê¶ã BÒu ãiùÎ ¬×¶l cl¹y xuï¶ã xe¬, ¬íi l«y ¼i¶l ÷ãa l«i Ϋy dôi ¬SÎ kTu B«u. ¼i¶l §¹Î cl¹y h¹i óå¶ã hÊy e¬, c߶ ¼i¶l ¾m¶ ¶lny L« óT¶ ¶ãspi ÎL« xÐÎ Îu¶ã ÎÝcl cñ« BÞcl, ¶l{¶ã kla¶ã ÎlÊy ã×, hiÒ¶ qu«y ÎLë vps cè¶ã «¶l óå¶ã ¼i¶l ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 11. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -510- ÷ãa hT¶ hÇu. Võ« Îíi cö« µl߶ã, ÎlÊy ¼i¶l ÷ãa B∙ ÎSÎ Îlë Låi, cn l«i a¶ã «¶l BÒu ãôc xuï¶ã Îli lpi e¬ ¬p klgc hgc. ¼ÆÎ ¬py ¼i¶l ÷ãa óÞ Îluïc Béc ¨¶ ¶CÎ óÐÎ. ¼i¶l §¹Î cp¶ã ¶l׶ cp¶ã xgÎ Îl{m¶ã ãi˶ dN ¶gi: - Ï«i ¬{mi ¶¨¬ ÎL{íc, ÎT¶ Ki¬ ¾p Cc ÎÆc óç¶ã ÎÈu ÎlsCÎ klái Ϋy «¶l e¬ clb¶ã Ϋ. rbc Êy cl©¶ Ϋy óÞ cSÎ BøÎ lÕΠ㩶 ¬¹cl vp B∙ ÎLë ¶T¶ µlÕ ¶l©¶ Låi, Îl× c߶ cl¹y o«s ¶æi? ÷T¶ «¶l B∙ ¶ãlÜ óä¶ ÷ãò §éc GiCs cøu y... ¼i¶l ¾m¶ ¶gi: - ¸lݶl ÎlÕ, cg ¶ãê B©u óä¶ ÷ãò §éc GiCs h¹i ã©y lʶ ¶ãǬ víi «¶l e¬ Ϋ. rǶ ¶Çy, clb¶ã Ϋ vp óä¶ clb¶ã BÒu B{îc ªps Ïg« ªluǶ ¬êi vps ÎLs¶ã Ki¶l ¬{u Bå B¹i où, Îuy kla¶ã Îlp¶l ca¶ã ¶l{¶ã clb¶ã Ϋ víi clb¶ã kla¶ã cg Îlè sC¶ ã× víi ¶l«u, ιi o«s clb¶ã h¹i Îles dâi vp ãië Îlñ Bs¹¶ Béc Cc Bïc víi clb¶ã Ϋ ¶l{ ÎlÕ ¶Çy? ÷ãÓ¬ ¶ãlÜ ãi©y hCÎ, ¼i¶l §¹Î óç¶ ¶lÈy hT¶ h« hí¶: - ªT¶ Ki¬ ¾p Cc ÎÆc dè¶ã cCc Îlø Îluïc Béc hîi l¹i va cè¶ã. - ¸lM¶ã hH ¶g víi ÷ãò §éc GiCs cg hiT¶ lÖ ã× cl¨¶ã? ¼i¶l ¾m¶ cò¶ã oùc Îضl ¶ãé hiÒ¶ ¶gi: - §b¶ã ÎlÕ BÊy. Ï«i ¶ã{êi ¶ãlÜ h¹i ¶lN¶ã µl« ÎLß Îlè Béc Cc cñ« Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ ë ªõ ¸l©u, ªl¹cl r{m¶ã BÒu oî l∙i va cè¶ã. ®p¶ BÞ¶l ¶ö« ¶ãpy, l«i «¶l e¬ cla¶ ¼i¶l ÷ãa xs¶ã, quyÕΠΩ¬ hT¶ ¶bi Ïs« ¾m¶ ÎL{íc, clê Bps óns vËÎ xs¶ã, ¬íi Bi kiÕ¬ óä¶ ÷ãò §éc GiCs BÉ ÎLn Îlè. ¾î óä¶ Ïp Ïå¶ã D{îc l∙¬ l¹i ¶ãǬ, l«i «¶l e¬ lä ¤¶ kla¶ã ¶lN¶ã ¨¶ uï¶ã LÊÎ cȶ Îl˶ ¬p BT¬ Îíi cò¶ã kla¶ã dC¬ vps klCcl o¹¶ ¶ãñ ÎLä. Ïa¬ Bg l«i «¶l e¬ dSÎ ªl«¶l ªl«¶l vps ¬éÎ Îß« cæ ¬iÕu Bæ ¶CÎ BÉ ¶ãlØ ¶ãmi. ¼uï¶ B{îc yT¶ ÎLÝ ¶ãñ ¬éÎ ãiÊc ¶ãs¶ hp¶l, ¼i¶l §¹Î klu©¶ hua¶ l«i În¶ã cïi BC hí¶ clƶ cö« ÎL{íc vp cö« o«u. ÷ãñ Îíi ãiN« BT¬, óç¶ã ¶ãle B»¶ã o«u Î{î¶ã µlËÎ cg ÎiÕ¶ã Bé¶ã “clÝÎ clÝΔ B{« L«. ªls¹Î ÎiT¶, l«i «¶l e¬ Î{ë¶ã hǬ hp hò cluéÎ L« kiÕ¬ ¨¶ ¶T¶ kla¶ã Îl̬ BÉ ý Îíi, hi¬ di¬ oSµ oö« ¶ãñ h¹i. ¼i¶l ¾m¶ óç¶ã ¶ãöi ¶ãle cg ¬èi Îlm¬ B{« Îíi, ÎLs¶ã ¶ã{êi kls«¶ klsCi va cè¶ã, cn¬ ÎlÊy Îsp¶ Îl©¶ ¶lÑ óç¶ã vp Bi ÎLT¶ ¬©y. ÷l{¶ã y óç¶ã Lè¶ã ¬×¶l ¶ãåi ¶læ¬ dËy, oùc Îضl ¶ãé ¶ã«y, quCÎ hí¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã, ¶lny µlSÎ hT¶. ªuy viÖc xny L« LÊÎ BéÎ ¶ãéÎ ¶l{¶ã dè o«s ¼i¶l §¹Î cò¶ã hp Ϋy ãi«¶ã lå h∙s huyÖ¶, y hiÒ¶ kÐs ªl«¶l ªl«¶l Låi cè¶ã ¶lny hT¶ ÎLT¶ óp¶ Îlê. D{íi C¶l ÎL¨¶ã hê ¬ê, l«i ¶ã{êi ÎLa¶ã ÎlÊy ¼i¶l ¾m¶ B«¶ã ¬b« qupi ÎL{î¶ã BC¶l Îø µlÝ« óï¶ óÒ. ®ç¶ã ¶ãlie ¬éÎ ÎiÕ¶ã Bé¶ã LÊÎ hí¶, Îl× L« Î{î¶ã µlËÎ B∙ óÞ qupi ÎL{î¶ã cñ« ¼i¶l ¾m¶ BC¶l o¹Î ¬éÎ ãgc. PlÝ« o«u Î{î¶ã cg l«i Îl»¶ã óÐ Cs vp¶ã ¶lny L«. ¼éÎ ÎT¶ ¬b« B«s ¶lny vps Îʶ ca¶ã ¼i¶l ¾m¶, c߶ ÎT¶ ki« cǬ ï¶ã Bå¶ã Îlæi klgi Béc µlu¶ L«. ¼i¶l §¹Î hÊy l«i cCi Îô ÎiÔ¶ (ÎT¶ ÎLs¶ã Ϋy Cs) ¶Ð¬ hua¶ L«. Ï«i ÎT¶ ¶lá óÞ C¬ klÝ xuyT¶ qu« ¶ãùc clÕÎ hiÒ¶, ¼i¶l ¾m¶ vÓ¶ ¬b« qupi ÎL{î¶ã BC¶l B˵ hu¶ã Îu¶ã. ¼i¶l §¹Î véi ãäi: - ¸lb ®« lÕÎ kt BÞcl Låi. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 12. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -511- ¼i¶l ¾m¶ l׶l ¶l{ kla¶ã ¶ãle, vÓ¶ cø ¬b« BC¶l ¶l{ cò, Îl× L« BÇu gc y B∙ óÞ lmi Béc hp¬ ¬T C¬. ¼i¶l §¹Î ¬uï¶ xa¶ã vps l∙¬ qupi ÎL{î¶ã cñ« ¶ã{êi «¶l h¹i ¶l{¶ã ¼i¶l ¾m¶ cp¶ã ¬b« cp¶ã ¶l«¶l, kla¶ã cg kH lë ¶ps BÉ ¶lny vps. §«¶ã va kÕ kln Îli, BéÎ ¶liT¶ ¼i¶l §¹Î ÎlÊy ¼i¶l ¾m¶ qu«y BÇu ÎL{î¶ã h¹i B©¬ ¬¹¶l vps ¶ãùc ¬éÎ cCi, ¬iÖ¶ã léc ¬Cu Î{mi L« ¶ã∙ ¶»¬ ÎlM¶ã cM¶ã, clØ ÎLs¶ã vpi ¶ãpy, ó« ¶ã{êi a¶ã ¶ãs¹i B∙ óÞ óä¶ ÷ãò §éc GiCs ãiÕÎ clÕÎ. ªuy x{« ¶«y kla¶ã {« ã× a¶ã Êy ÎlËÎ ¶l{¶ã ÎlÊy Î׶l cn¶l ói BCÎ ¶l{ vËy, ¶p¶ã cò¶ã µlni Bé¶ã h߶ã Îl{m¶ã xgÎ. ¼i¶l §¹Î hM¶ã hƶã óå¶ã xCÎ ¼i¶l ¾m¶ L« ¶ãspi cla¶ cÊÎ. ªC¶l ¶ÕÎ LÊÎ cø¶ã cái vp {m¶ã ¶ã¹¶l, ¼i¶l §¹Î kla¶ã ø« ¬éÎ ãiäÎ ¶{íc ¬SÎ, Bø¶ã ÎL{íc ¬é ¼i¶l ¾m¶ vCi ¬Êy cCi Låi ¶gi víi ªl«¶l ªl«¶l L»¶ã: - ª« oH ãiÕÎ ¶lN¶ã kt Îlè Låi B{« ¶ã{êi ÎLë h¹i ¶mi ¶Çy lp¶l quyÕÎ cb¶ã ÎÕ ó« «¶l e¬. ªl«¶l ªl«¶l Lmi hÖ clM¶ã BCµ ¶ö« hêi, v× ¶p¶ã liÉu Lâ Îݶl Î׶l cñ« ¼i¶l §¹Î LÊÎ hp Cc Béc. ÷lN¶ã ¶ã{êi a¶ã ¶ãs¹i cñ« ¶p¶ã Îõ ÎL{íc BÕ¶ ¶py vÓ¶ kla¶ã ó«s ãiê Îõ óá Îݶl liɬ Béc vp Îl«¬ h«¬. ªl«¶l ªl«¶l Îù liÉu ¼i¶l §¹Î klï¶ã clÕ ¶p¶ã BÉ hp¬ cs¶ Îi¶ clê o«u kli cliÕ¬ óns vËÎ Låi oH ¬æ Îi¬ ¶p¶ã BÉ ÎÕ ¬é. ªÕ ¬é xs¶ã, ¼i¶l §¹Î B{« ªl«¶l ªl«¶l vps klCcl BiÕ¬, ÎLgi ãa ¶p¶ã ¶»¬ hT¶ ãi{ê¶ã. ªLêi Îïi dǶ! ªl«¶l ªl«¶l óÞ ÎLgi ¶»¬ ÎLT¶ ãi{ê¶ã ¶lí Îíi ªlõ« ¸lÝ. ÷p¶ã ãi˶ clp¶ã v× clp¶ã cg quC ¶liÒu ¶ã{êi cs¶ ãCi Îles clp¶ã. ªl«¶l ªl«¶l ¶ãé ¶l˶ Uyɶ ÷li vp A ¸lݶ B∙ cg Î׶l víi ªlõ« ¸lÝ ¶T¶ ¶æi cm¶ ãle¶ Îøc óá Bi. Vp v× vËy, ¶p¶ã ¬íi ãƵ klï¶ klæ ÎlÕ ¶py. ªl«¶l ªl«¶l Lmi ¶{íc ¬SÎ, où ÎlËÎ ÎLs¶ã Îl©¬ Ω¬ cñ« ¶p¶ã clM¶ã c߶ ¬uï¶ oï¶ã hp¬ ã× ÎLT¶ ÎlÕ ãi«¶ ¶N« v× ¶p¶ã ¶ãlÜ ¬×¶l B∙ ¬ÊÎ ¶ã{êi yTu. ªLêi ÎLë vÒ kluy«, ÎLs¶ã klCcl BiÕ¬ B∙ i¬ vS¶ã Îiն㠶ã{êi, clØ c߶ ¼i¶l §¹Î ¶»¬ Bäc quyɶ oCcl ã× Bg. ¸lîÎ ¶ãle cg ÎiÕ¶ã Bé¶ã ÎlËÎ klH ë µlÝ« ¶ãspi cö« oæ. ªiÕ¶ã Bé¶ã ¶l{ cliÕc hC Lmi. rp ¬éÎ kt ãi«¶ã lå h∙s huyÖ¶, ¼i¶l §¹Î liÉu ¶ã«y cg kt B«¶ã Îíi Bø¶ã óT¶ cö« oæ L׶l L˵. ¤¶ã Ϋ ¶lᬠ¶ã{êi hT¶ ¶lÑ ¶l{ oîi Îm lå¶ã, ó{íc h¹i ãǶ óT¶ cö« oæ hS¶ã Ϋi ¶ãle. ªiÕ¶ã Bé¶ã µlÝ« ¶ãspi ¬¹¶l lm¶, l׶l ¶l{ ¶ã{êi ki« B«¶ã oSµ oö« óá cl¹y v× µlCÎ ãiCc óT¶ ÎLs¶ã cg ¶ã{êi. ¾s¹Î! ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 13. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -512- rÑ ¶l{ clíµ, ¼i¶l §¹Î ¬ë Îs«¶ã cC¶l cö« oæ µlg¶ã L« ¶ãspi võ« hbc ó« ¬òi µli ÎiTu óS¶ vps ¬ÆÎ h∙s. ¼i¶l §¹Î B{« Ϋy óSÎ hÊy ó« ¬òi µli ÎiTu B{« ¬SÎ ¶l׶ Îl× ¶l˶ L« cg ¬éÎ cliÕc óg¶ã cl¹y B»¶ã x«. Kla¶ã óá hì cm léi, ¼i¶l §¹Î µlg¶ã ¬×¶l Buæi Îles cliÕc óg¶ã ki« ÎlËÎ ãʵ. r∙s ¶lÊÎ BÞ¶l óSÎ xe¬ ÎT¶ ki« hp «i. PlÝ« ÎL{íc cliÕc óg¶ã ki« cø cl¹y, B»¶ã o«u ¼i¶l §¹Î L{îÎ Îles ÎlËÎ ãʵ. R« Îíi ¶ãs¹i a cliÕc óg¶ã ki« clîÎ óiÕ¶ ¬ÊÎ clM¶ã liÉu Bi B»¶ã ¶ps. ¼i¶l §¹Î ¶ã{¶ã ó{íc B{« ¬SÎ ¶l׶ qu«¶l klSµ Î׬ cliÕc óg¶ã ki« xe¬ B«¶ã ÎLï¶ ë ¶mi ¶ps. ®ç¶ã h∙s kTu hT¶: - ¸lÕÎ! ª« B∙ ÎLb¶ã kÕ “§iÖu læ hy om¶” cñ« ¬ô Ïp Ïå¶ã D{îc (???) Låi! ¼i¶l §¹Î klȶ cʵ cl¹y ÎLë vÒ klCcl BiÕ¬, võ« Îíi B∙ ÎlÊy cC¶l cö« µl߶㠬ë Îs«¶ã. r∙s B{« ¬SÎ ¶l׶ vps ÎLs¶ã Îl× kla¶ã c߶ ÎLa¶ã ÎlÊy ªl«¶l ªl«¶l ¶N«. r∙s µlg¶ã ¶ã{êi vps ¶l˶ L« c߶ ¬Êy oîi d©y ÎLgi ca ãCi óÞ cSÎ BøÎ óëi ¬éÎ hs¹i kiÕ¬ LÊÎ oSc. §{m¶ã ¶liT¶ kt ki« B∙ óSÎ cgc ªl«¶l ªl«¶l Bi Îõ hbc ¼i¶l §¹Î L{îÎ Îles cliÕc óg¶ã ki«... s0s ªlËÎ ÎlÕ, kt óSÎ cgc ªl«¶l ªl«¶l clM¶ã «i klCc lm¶ hp Ïp Ïå¶ã D{îc. ¼Êy ¶ãpy qu«, n ¶Çy B∙ Îles oCÎ óT¶ h{¶ã «¶l e¬ ¼i¶l §¹Î vp n B∙ cls BC¶l Béc clÕÎ ó« ¶ã{êi, ãiê n dè¶ã quû kÕ óSÎ ªl«¶l ªl«¶l. Ïp Ïå¶ã D{îc óSÎ cgc ¶p¶ã kla¶ã µlni v× óns vËÎ ¶l{ ¼i¶l §¹Î ¬p clØ v× ¬ïi Î׶l l˶ ¶¨¬ x{«. Ïp Ïå¶ã D{îc ¶lÊÎ BÞ¶l óSÎ óuéc ¶p¶ã µlni BÕ¶ Îíi clç ÎLb ¶ãô cñ« Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ BÉ Î׬ ¶ã{êi yTu cò vp o«u Bg oH ãiÕÎ ¶p¶ã Îl«y ÎlÕ cls ¬Óu Îl©¶ ¶p¶ã. ¸Ci ãle¶ cñ« óp Ϋ qun ÎlËÎ hp ki¶l klñ¶ã cl{« Îõ¶ã ÎLa¶ã ÎlÊy ÎLT¶ ¬ÆÎ ãi«¶ã lå. ªl«¶l ªl«¶l vÓ¶ liÉu ¶l{ ÎlÕ, ¶l{¶ã cò¶ã clØ v× ãle¶ Îøc Uyɶ ÷li vp A ¸lݶ ¬p ¶p¶ã óá Bi vp ¶p¶ã kla¶ã cǶ BÕ¶ cCi ¬¹¶ã oï¶ã cñ« ¶p¶ã ¶N«. ý BÞ¶l cñ« ¶p¶ã cò¶ã Îù quyÕÎ ÎL{íc ¬é µlǶ cñ« os¶ã Îl©¶ o«u kli ¬«i ÎC¶ã. ªL{« ¶«y, Ïp Ïå¶ã D{îc dÓ¶ ªl«¶l ªl«¶l Bi ÎLT¶ ¬éÎ cs¶ B{ê¶ã vS¶ã vt. ªl«¶l ªl«¶l ¶l׶ µlÝ« ÎL{íc cg l«i ¶ã{êi B«¶ã Bi oCÎ óT¶ ¶l«u. ¼éÎ a¶ã B¹s oÜ ãip vp ¬éÎ ¶ã{êi hCi óua¶ Bø¶ã Îuæi võ« Bi võ« ÎLß cluyÖ¶Î. ªl«¶l ªl«¶l ¶l˶ L« l«i ¶ã{êi Bg hp ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ vp B¹i o{ luy¶l cñ« ªlõ« ¸lÝ, Ïsp¶ã ¸l©¶. ÷p¶ã óiÕÎ Lâ l«i ¶ã{êi Êy vâ ¶ãlÖ ãiái lm¶ ¬ô ¨¶ xi¶ ¶Çy ¶liÒu ¶l{¶ã ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 14. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -513- lÔ cø lmi cö Bé¶ã ¬éÎ ÎÝ hp óÞ ¶¨¬ ¶ãg¶ Ϋy clÊÎ Béc cñ« ¬ô ¶ä B©¬ vps cæ lä¶ã hiÒ¶. r¹i ¶ãle ÎiÕ¶ã Ïsp¶ã ¸l©¶ c{êi ¶gi: - ªLs¶ã vpi ¶ãpy ¶N«, o{ µlô clCu ÎlÕ ¶ps cò¶ã låi om¶, vp ÎiÉu o{ BÖ ¬éÎ l«y l«i ¶ãpy cò¶ã oH Îíi, hbc Êy B¹s ÎL{ë¶ã klái hs kla¶ã cg Bïi Îlñ BC¶l cê. ¼éc ª«¶ã lp lp c{êi ¶gi: - ÷Õu kla¶ã v× l«¬ BC¶l ¬Êy vC¶ cê Îl× h∙s B¹s oÜ ¶py hT¶ ¶bi dù óuæi läµ cñ« µlCi Ïs« ¾m¶ cCc «¶l hp¬ quCi ã×? Võ« c{êi võ« ¶gi, l«i ¶ã{êi cp¶ã Bi cp¶ã x«. ®iÕÎ vâ ¶ãlÖ cñ« BÖ Îö µlCi Ïs« ¾m¶ c«s oiTu kla¶ h{ê¶ã h¹i ÎlT¬ lä léi läµ ÎLT¶ ¶bi, Ïp Ïå¶ã D{îc µlni cbi BÇu xuï¶ã, kla¶ã dC¬ om ý, Låi Îõ Îõ óß hT¶ ÎLT¶ ¬á¬ ¶bi, hÊy ãi©y Îlõ¶ã L« céÎ vps cp¶l c©y cæ Îlô, c߶ ¬éÎ ¬Èu ãi©y céÎ vps Îl©¶ ¬×¶l víi ªl«¶l ªl«¶l, cls Îl߶ã h߶ã xuï¶ã d{íi vCcl ¶bi. Kla¶ã Îíi h{¶ã clõ¶ã, ªl«¶l ªl«¶l óç¶ã ÎLa¶ã ÎlÊy ¬éÎ cCi Bé¶ã ¶lá, hiÒ¶ ¶gi: - ë B©y ¶py. ªLï¶ã ¶ãùc B˵ ÎlËÎ ¬¹¶l, v× ¬Êy clôc ¶¨¬ ¶«y, Ïp Ïå¶ã D{îc ¶ãpy BT¬ vÓ¶ l»¶ã ¬s¶ã ¶lí cs¶ ¶ã{êi µlô ó¹c, ¶«y h¹i ãƵ ãì ¶mi B©y, cg hH ¬×¶l oH dÇy vß y ¬éÎ låi, Låi BC¶l clÕÎ cls ln d¹ ¶l{¶ã cò¶ã cg hH ¬×¶l kla¶ã ¶lÓ¶ Ω¬, vp oH Îl« Îløc cls clp¶ã. ÷ãlÜ Îíi où oSµ ãƵ ¬ÆÎ BÕ¶ ¶mi, ¬ô Ϋ cn¬ ÎlÊy cl©¶ Ϋy Lu¶ ó©y óÈy, 㫶 óp¶ Ϋy ÎsCÎ ¬å lai h¹¶l. ¼ô dè¶ã Ϋy µlni óíi ¶lN¶ã ã¹cl B∙ dù¶ã ë xu¶ã qu«¶l cö« Bé¶ã cls Lé¶ã BÉ clui vps. ¸ö« Bé¶ã ¶py, Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ x©y LÊÎ clËÎ lѵ, o«u ¶lê cg ªlõ« ¸lÝ dè¶ã Ki¬ ¾p KiÕ¬ µlC Lé¶ã ¶T¶ ó©y ãiê l«i ¶ã{êi ¬íi clui B{îc vps kla¶ã klg ¶l{ ÎL{íc ¶N«. §Ò µl߶ã Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ Î˵ kÝcl, ¬ô ¨¶ xi¶ óSÎ ªl«¶l ªl«¶l µlni óß vps ÎL{íc, c߶ ¬ô Ϋ Îles o«u. Võ« óß vps µlÝ« óT¶ ÎLs¶ã Bé¶ã, ªl«¶l ªl«¶l võ« klgc hgc LÊÎ Îln¬ ÎliÕÎ. ªíi µlÝ« ÎLs¶ã, ÎlÊy Îïi quC, Ïp Ïå¶ã D{îc µlni BC¶l BC hö«, BïÎ d©y Îlõ¶ã BÉ osi oC¶ã, Låi B{« cls ªl«¶l ªl«¶l cǬ BÉ cliÕu hïi Bi. ªl«¶l ªl«¶l ¶ãlÜ: “rÊy d©y Îlõ¶ã Îl«y Buïc ÎlÕ ¶py ¶lì clCy lÕÎ Bs¹¶ d©y ¶Çy Îl× hÊy ã× ¬p hes hT¶ ÎLë vÒ? §»¶ã ¶ps Ϋ cò¶ã B∙ BÞ¶l clÕÎ ë B©y BÉ B{îc ãǶ ãòi cl« ¬Ñ Låi ¶l{¶ã clM¶ã hH ¬ô Ϋ cò¶ã kla¶ã ¬uï¶ ÎLë vÒ ¶N« cl¨¶ã.” ¾ù ÎlËÎ Îl× Ïp Ïå¶ã D{îc cò¶ã B∙ quyÕÎ B{îc clÕÎ ë ÎLT¶ ¶Çy Låi. ¸p¶ã Bi vps o©u cp¶ã cn¬ ÎlÊy Bé¶ã ¶Çy l׶l ¶l{ kla¶ã cg ¶ã{êi ë, ¬ô ¶ä ÎLs¶ã h߶ã cp¶ã oi¶l ¶ãli. §éÎ ¶liT¶ ¬ô Ϋ ¶S¬ hÊy cæ ªl«¶l ªl«¶l quCÎ lái: - ÷ã{mi võ« BC¶l hõ« Ϋ, ¶ã{êi oH clÕÎ klæ, clÕÎ oë! Vps ÎlT¬ ¬Êy ó{íc, d{íi C¶l oC¶ã d©y Îlõ¶ã l«i ¶ã{êi ÎLa¶ã ÎlÊy µlÝ« ÎL{íc ¬ÆÎ cg ¬éÎ Îl¹cl ÎlÊÎ LÊÎ Lé¶ã. Ïp Ïå¶ã D{îc véi cǬ d©y Îlõ¶ã ë Ϋy ªl«¶l ªl«¶l hT¶ osi, ÎlÊy óï¶ vCcl cg klSc ¶lN¶ã Bå l׶l huyÖ¶ vâ, vp c߶ ÎlT¬ ¬éÎ lp¶ã clN ¶l{ o«u: “ªLä¶ã óCu óÝ ÎluËÎ, Îƶã kt lNu duyT¶, vps ÎLs¶ã cö« ¶py, ãƵ lä« clí sC¶.” ªuy ë víi ¶l«u kla¶ã h©u hS¬ ¶l{¶ã óbÎ ÎÝcl cñ« Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ ÎlÕ ¶ps, Ïp Ïå¶ã D{îc cg ÎlÉ ¶l˶ L« ¶ã«y. ªlÊy clN viÕÎ ÎLT¶ vCcl, ¬ô Ϋ ¶l˶ ¶ã«y L« óbÎ ÎÝcl cñ« ¶ã{êi yTu, ¶l{¶ã ¬ô Ϋ kla¶ã ÎlÊy l׶l óg¶ã Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ B©u cn. ªLs¶ã h߶ã B«u Bí¶ ¶l{ óÞ d«s cSÎ, ¬ô hí¶ ÎiÕ¶ã kTu ãäi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 15. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -514- - ªuyÕÎ ÷ãli, «¶l L« B©y Bi! rCÎ h©u kla¶ã ÎlÊy ÎLn hêi, ¬ô BÞ¶l ÎlǶ ãi©y µlbÎ, quCÎ lái ªl«¶l ªl«¶l L»¶ã: - Y Bi B©u Låi? ªl«¶l ªl«¶l võ« klgc võ« clØ xuï¶ã d{íi BÊÎ, ÎLn hêi: - ¸l« Îai ë d{íi ¶py! Ï«i ¬SÎ Îïi oǬ, Ïp Ïå¶ã D{îc véi ¶S¬ Ϋy ªl«¶l ªl«¶l, vp ouýÎ ¶N« B∙ óÞ clÕÎ ãiÊc ¶ã∙ h¨¶ L« Bg. Víi ¬éÎ ãiä¶ã ¶gi klp¶ klp¶ vp Lu¶ Lu¶, ¬ô Ϋ lái: - ÷ã{mi ¶gi ã× vËy? ªl«¶l ªl«¶l BCµ: - ªai ¶gi hp Îli lpi cl« Îai B{îc ¬«i ÎC¶ã ë d{íi BÊÎ ¶py BÊy! Ïp Ïå¶ã D{îc ¶ãȶ ¶ã{êi L« ¶gi: - å... ÎlÕ L« hp... y... y B∙ clÕÎ Låi! rbc ¶Çy, ¬ô Ϋ kla¶ã ÎlÉ ¶ps Bø¶ã vN¶ã B{îc ¶N«, ¶ã∙ ¶ãåi µlÞcl xuï¶ã În¶ã BC ¬p Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ vÓ¶ Îl{ê¶ã dè¶ã BÉ Îä« huyÖ¶ ¶éi ca¶ã, l«i Ϋy ¬ô a¬ hÊy BÇu, ÎLs¶ã h߶ã B«u Bí¶ lÕÎ oøc. ÷çi c¨¬ lê¶ Îõ ¬Êy clôc ¶¨¬ ¶«y ÎiTu Ϋ¶ ¶ã«y ÎLs¶ã clïc hCÎ vp ¶lN¶ã cn¶l ©u yÕ¬ x{« ki« ¶«y liÖ¶ cn L« ÎL{íc ¬SÎ. ¼ô klH ¶gi: - ¸a ¬«u L« ¶ãspi ki« Bi! ªai Îl« Îlø cls ca BÊy! rbc Bg ÎLa¶ã ¬ô Ϋ LÊÎ Îl{m¶ã l¹i. ªl«¶l ªl«¶l óç¶ã cn¬ ÎlÊy ÎLs¶ã h߶㠶Èy ¶ë ¬ïi Î׶l Î{m¶ã hiT¶ vp Îl{m¶ã xgÎ. ÷p¶ã ¶ãlÜ Îíi cl« ¬×¶l µlô ó¹c ¬ô Ϋ vp ªlõ« ¸lÝ cò¶ã µlô ó¹c ¬×¶l. V× ¬ïi ãi©y Bå¶ã óÞ¶l Êy, ¶p¶ã BéÎ ¶liT¶ cl¹y h¹i a¬ hÊy ¬ô ¨¶ xi¶ ¬p klgc hgc LÊÎ Îln¬ ÎliÕÎ. Ïp Ïå¶ã D{îc ¶gi: - ¸a l∙y ¬«u ¬«y L« klái ¶mi ¶py Bi, kts BÉ ãi©y Îlõ¶ã ¶Çy clCy ÎlT¬ ¬éÎ klbc ¶N« Îl× ca kla¶ã c߶ ly vä¶ã hT¶ B{îc Îíi Bضl ¶bi ¶Çy ¶N« B©u! ªl«¶l ªl«¶l lái: - ¸ß¶ óp Îl× o«s? Ïp Ïå¶ã D{îc BCµ: - ªai ë h¹i B©y víi cl« ca. Ïp Ïå¶ã D{îc ¶ãåi Îlõ ¬ÆÎ L«, clM¶ã ¶gi clM¶ã L»¶ã vp cò¶ã kla¶ã Îl̬ BÉ ý ã× Îíi ªl«¶l ªl«¶l ¶N« Låi óç¶ã ¶liT¶ ¶l{ BiT¶ cuå¶ã, L« Ϋy cps BÊÎ hT¶. ªl«¶l ªl«¶l ãiËÎ ¬×¶l lái: - ®p hp¬ ã× ÎlÕ? Ïp Ïå¶ã D{îc vt ¬SÎ ÎlT Îln¬ BCµ: - ªai ¬s¶ã ¶lí «¶l Ϋ Îõ l«i ¬{mi ¶¨¬ ¶«y Låi, Îuy ó©y ãiê kla¶ã c߶ B{îc ãƵ ¬ÆÎ «¶l Ϋ ¶N« ¶l{¶ã B{îc ÎLa¶ã ÎlÊy x{m¶ã cïÎ «¶l Ϋ cò¶ã ln lT hS¬ Låi. ªlÊy ÎlǶ oSc cñ« ¬ô Ϋ Îl«y Bæi klCc Îl{ê¶ã, ªl«¶l ªl«¶l võ« ki¶l ¶ã¹c võ« oî l∙i. ÷¨¬ cliÕc ¬gc Ϋy cñ« Ïp Ïå¶ã D{îc LÊÎ hîi l¹i, klCc ã× cCi óõ« oSÎ, clØ óíi ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 16. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -515- ÎLs¶ã clïc hCÎ B∙ ÎLa¶ã ÎlÊy ¬éÎ Bï¶ã x{m¶ã Îp¶ Låi. §g hp lpi cïÎ cñ« Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ ¬p ¶¨¬ x{« B∙ ds Ϋy ªlõ« ¸lÝ cla¶ cÊÎ. ÷lê ¶mi Bé¶ã Bg ë ÎLT¶ Bضl ¶bi c«s LCs va cè¶ã ¶T¶ x{m¶ã cïÎ vÓ¶ c߶ ¶ãuyT¶ vѶ ¶l{ x{«. ªl«¶l ªl«¶l ãôc xuï¶ã c¹¶l Bï¶ã di cïÎ cñ« cl« ¬p klgc hgc Îln¬ ÎliÕÎ. Kli óíi ÎlÊy cCi oä, Ïp Ïå¶ã D{îc véi a¬ clÆÎ hÊy, võ« klgc võ« la¶, hí¶ ÎiÕ¶ã kTu ãäi: - Ϲ h«¶ã, Ϲ h«¶ã, e¬ Îíi Îl¨¬ «¶l B©y! Klgc clC¶, ¬ô Ϋ h¹i c߶ c« lCÎ ¶lN¶ã ópi c« LÊÎ h¹. ªl«¶l ªl«¶l ¶ãle ¶l{¶ã kla¶ã liÉu ¶æi hêi c« Êy. ªLs¶ã ¶lN¶ã µlbÎ BiT¶ Lå, Ïp Ïå¶ã D{îc cø la¶ hÊy la¶ BÉ cCi oä Êy. §éÎ ¶liT¶ ¬ô ÎlÊÎ Îl«¶l h« hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã. ªl× L« ¬ÆÎ ¬ô B∙ óÞ vËÎ ã× LÊÎ ¶lä¶ B©¬ µlni ¬éÎ cCi. ¼ô véi vp¶ã cǬ cCi oä Êy Îëi d{íi C¶l hö« BÉ xe¬ xÐÎ, ¬íi l«y óé L¨¶ã ÎLs¶ã oä cg cS¶ clÆÎ ¬éÎ cCi ki¬ Îls« ¶ls ¶lá. V× cCi ki¬ Îls« Êy ¶lá quC, ¶T¶ kla¶ã «i ÎLa¶ã ÎlÊy. Ïp Ïå¶ã D{îc Îlß Î«y ¬si cCi ki¬ Îls« Êy L«, ¶ãê B©u óé L¨¶ã cS¶ clÆÎ quC kla¶ã o«s ¬si L« B{îc. ¸lSc Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ hbc clÕÎ B∙ cS¶ clÆÎ cCi ki¬ Îls« ¶Çy, cls Îíi kli xCc ÎlÞÎ B∙ LN« lÕÎ ¬p vÓ¶ c߶ cS¶ clÆÎ ÎLs¶ã ¬å¬. Ïp Ïå¶ã D{îc µlni Îläc l«i ¶ãg¶ Ϋy vps ÎLs¶ã ¬å¬ cCi oä, dè¶ã oøc ãiËÎ ¬¹¶l ¬éÎ cCi, cn óé L¨¶ã Lmi L«, vp ki¬ Îls« cò¶ã Lmi Îles xuï¶ã BÊÎ. ¼ô ¶lÆÎ hT¶ h«u clèi lÕÎ óôi óȶ, óç¶ã oSc ¬ÆÎ Îl«y Bæi lM¶, ãi˶ dN quCÎ lái: - ¸g µlni ÎT¶ ¬Ñ ca hp ¤¶ ÷ãli kla¶ã? ªl«¶l ªl«¶l ãËÎ BÇu. Ïp Ïå¶ã D{îc võ« B«u h߶ã, võ« uÊÎ l˶, ¶ãliÕ¶ L¨¶ã ¶gi: - Giái hS¬, ãiái hS¬, «¶l Ϋ oSµ clÕÎ ¬p c߶ vÓ¶ ¶lí Îíi cs¶ ÎiÖ¶ Îú Êy, cS¶ clÆÎ cCi ki¬ Îls« cñ« ¶g ÎLs¶ã ¬å¬! ªLa¶ã ÎlÊy ÎLT¶ cliÕc ki¬ Îls« cg klSc l«i clN “¤¶ ÷ãli”, ¬ô cp¶ã Îøc ãi˶ ÎlT¬, Bai ¬SÎ ¶l{ ¶æ hö«, BéÎ ¶liT¶ óá ki¬ Îls« vps ¬å¬ ¶l«i ¶ãÊu ¶ãliÕ¶ BÕ¶ ¶çi óÞ ki¬ Îls« B©¬, ¬Cu Î{mi clny BÇy ¬å¬. ªlÊy ¬ô Ϋ ¶l{ cs¶ læ BiT¶, ÎlǶ ÎLÝ óʶ hs¹¶, ªl«¶l ªl«¶l óiÕÎ ¬×¶l cè¶ã víi ¬ô oSµ clÕÎ BÕ¶ ¶mi, hiÒ¶ ¬ë Îbi L«, hÊy cliÕc lò ÎLs (lpi cïÎ cñ« ¬Ñ) L«, Bæ ¶lN¶ã ÎLs Bg vps ÎLs¶ã lï. Ïp Ïå¶ã D{îc ¶ãȶ ¶ã{êi L« ãi©y hCÎ Låi quCÎ lái: - ¸a hp¬ ã× ÎlÕ? Dïc lÕÎ lò ÎLs xs¶ã, ªl«¶l ªl«¶l vu¶ BÊÎ hʵ lï ¬iÖ¶ã hȬ óȬ cÇu klȶ: - ¸l« ¬Ñ cg hi¶l ÎliT¶ã, xi¶ liÖ¶ vÒ clø¶ã ãiC¬ cls cs¶ B∙ lsp¶ ÎÊÎ ¶ãuyÖ¶ vä¶ã “lîµ ÎC¶ã ¬éÎ luyÖΔ cñ« cl« ¬Ñ Låi Bg. Ïp Ïå¶ã D{îc ãi»¶ã hÊy cCi lò, xe¬ xÐÎ ¬éÎ hbc, B∙ liÉu óiÕÎ hp cCi ã× Låi, hiÒ¶ quCÎ lái: - Ïò ¶Çy Bù¶ã ÎLs lpi cïÎ cñ« ¬Ñ ca µlni kla¶ã? ªl«¶l ªl«¶l Îõ Îõ ãËÎ BÇu. Ïp Ïå¶ã D{îc vu¶ã Ϋy BC¶l hua¶ ¬éÎ cl{ë¶ã. ªl«¶l ªl«¶l hèi h¹i ¶l{¶ã vÓ¶ kla¶ã ÎLC¶l klái, óÞ cCi cl{ë¶ã Êy BC¶l ÎLb¶ã v«i, hs¹¶ã cls¹¶ã ouýÎ ¶ã∙. Ïp Ïå¶ã D{îc ¶l{ BiT¶ ¶l{ cuå¶ã, kTu ãps ÎlËÎ hí¶: - ¸Ê¬ l«i ¶ã{êi B{îc lîµ ÎC¶ã ¬éÎ ¶mi! ª« cʬ... ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 17. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -516- Võ« h«, ¬ô võ« óíi hu¶ã Îu¶ã, ¶l{¶ã ÎLs x{m¶ã B∙ ÎLé¶ hÓ¶ víi BÊÎ Låi, hp¬ o«s µl©¶ ÎCcl L« B{îc? rö« ãle¶ óïc clCy, Ïp Ïå¶ã D{îc óíi lÕÎ x{m¶ã cïÎ cñ« Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ hT¶, h« hí¶: - ª« µlni ÎliTu lpi cïÎ cñ« «¶l Îlp¶l ÎLs, Îu¶ã xuï¶ã ¶bi Ïs« ¾m¶, cls ¶g ó«y óæ¶ã Bi klSµ ¬äi ¶mi, kla¶ã ó«s ãiê cg ÎlÉ Îô lîµ víi cs¶ ÎiÖ¶ Îú Êy B{îc! ªl«¶l ªl«¶l oî quC, cl¹y h¹i quyÕÎ ÎlÝ ¬¹¶ã, ¬s¶ã c{íµ hÊy h¹i clç x{m¶ã cïÎ Bg. ÷l{¶ã vâ ¶ãlÖ cñ« ¶p¶ã kЬ ¬ô Ϋ x«, ¬íi BÊu B{îc vpi liÖµ B∙ óÞ ¬ô Êy ãiC¶ã cls ¬éÎ cl{ë¶ã ¶ã∙ h¨¶ L« BÊÎ. Ïp Ïå¶ã D{îc cëi Cs ¶ãspi L« óäc hÊy clç lpi cïÎ Êy BÉ BïÎ. ¼ô dè¶ã kluûu Ϋy ÎLCi BÌ hT¶ ¬×¶l ªl«¶l ªl«¶l kla¶ã cls ¶p¶ã ¶læ¬ dËy, Ϋy µlni qu¹Î hö« cls óïc clCy hí¶ ÎlT¬. ¸lØ ÎLs¶ã ãi©y hCÎ, lpi cïÎ B∙ óSÎ hö«, ÎLs¶ã Bé¶ã klgi Îá« u¬ Îè¬, Ïp Ïå¶ã D{îc B«¶ã l« ln c{êi, BéÎ ¶liT¶ ¶ãöi ¬èi LÊÎ h¹ xa¶ã hT¶ ¬òi hiT¶ ¶ã¹c ¶liT¶ Låi h« hí¶: - Ϲ h«¶ã, «¶l Cc Béc hS¬! ªl«¶l ªl«¶l cò¶ã ¶ãöi ¬òi Îlm¬ xa¶ã hT¶ ¬òi, B«¶ã ¶ã¹c ¶liT¶ kla¶ã liÉu ¬èi Bg ë B©u L« Îl× óç¶ã ÎlÊy BÇu gc clsC¶ã vC¶ã. Råi ¶p¶ã ÎlÊy Ïp Ïå¶ã D{îc quú xuï¶ã ÎL{íc Bï¶ã x{m¶ã B«¶ã clCy, dè¶ã ¬òi lÝÎ ¬¹¶l ¶lN¶ã hp¶ klgi Îlm¬ B«¶ã óïc hT¶, ¬å¬ kTu h« Lè¬ óe¶ã L»¶ã: - Ï«y hS¬, l«y hS¬! ¾ù ÎlËÎ e¬ cò¶ã ¬uï¶ clÕÎ óT¶ c¹¶l «¶l ¬p! ¼ô óç¶ã ¶ãȶã BÇu hT¶ ¶ãS¬ ¶l׶ ªl«¶l ªl«¶l, vt ¬ÆÎ ÎLa¶ã LÊÎ ãlT oî. ªl«¶l ªl«¶l ÎlÐÎ hí¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã, Lns cM¶ã cl¹y L« óT¶ ¶ãspi, võ« L« klái ¶mi Bg vpi ÎL{î¶ã, B∙ ¬T ¬«¶ vp cl©¶ Ϋy óñ¶ Lñ¶, ¶ã∙ h¨¶ L« BÊÎ. Ï∙y ¶gi, la¬ Bg ªlõ« ¸lÝ ë Îöu BiÕ¬, ÎLa¶ã ÎlÊy dÊu liÖu cñ« Ïp Ïå¶ã D{îc Bg¶ã ÎLT¶ Î{ê¶ã, óiÕÎ ¶ã«y hp liÖu hÖ¶l kTu ãäi ãiCs clb¶ã cñ« ¬ô BÉ Buæi Îles kt BÞcl. §å¶ã Îlêi ªl«¶l ªl«¶l B∙ häÎ vps Ϋy «¶l e¬ lä ¤¶. Ï«i ¶lg¬ Bg, óÊÎ cø óT¶ ¶ps BSc ÎlS¶ã, ªl«¶l ªl«¶l cò¶ã óÞ Î«i lä«. ªlõ« ¸lÝ cp¶ã ¶ãlÜ Îíi, cp¶ã hs oî cls ¶p¶ã, hiÒ¶ cʵ Îïc µli ¶ãù« Buæi Îles. ¾uïÎ däc B{ê¶ã dß lái, clp¶ã ¬íi l«y ÎLs¶ã óä¶ «¶l e¬ lä ¤¶ B∙ cg ó« ¶ã{êi óÞ ÎLb¶ã Béc clÕÎ. ¸lp¶ã cp¶ã hs hS¶ã ÎlT¬, ¶ãpy BT¬ ¨¶ ¶»¬ kla¶ã yT¶. ¼«y Îl«y, c¨¶ cø vps où Îles dâi Îu¶ã ÎÝcl cñ« clb¶ã, clp¶ã ÎlÊy cn l«i ¶lg¬ ¶ã{êi BÒu Bi vÒ µlÝ« Ïs« ¾m¶. ÷lê vËy clp¶ã Bì µlni hs ¶ã¹i oH hì kú lѶ léi läµ. Kli Îíi ¶bi Ïs« ¾m¶, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ÎlÊy ó∙i BÊÎ ë c¹¶l h{m¶ã Bi¶l cg vt klCc Îl{ê¶ã, hiÒ¶ dè¶ã klÝ ãiíi Bps Îlö xe¬, ¶ãê B©u h¹i ÎlÊy Îli lpi cñ« ¤¶ ¼i¶l §¹Î cla¶ ιi Bg. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ÏiÖ¶ ãiê clb ªl«¶l B∙ häÎ vps Ϋy óä¶ ÷ãò §éc GiCs Låi, clb¶ã Ϋ µlni ¬«u Buæi Îles hT¶ ¶bi Bi. A¶ §¹i ¶{m¶ã «¶ ñi clp¶ã L»¶ã: - rbc ¶Çy hp Îlêi kú léi läµ cñ« µlCi Ïs« ¾m¶ clb¶ã Ϋ, dè ¼éc h∙s o{ µlô cl{« vÒ, clØ cǶ ¬éÎ ÎLs¶ã l«i o{ luy¶l cg ¬ÆÎ ÎLT¶ Bg cò¶ã o{ oøc cøu ca Êy ÎlsCÎ ¶¹¶. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 18. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -517- - ®ä¶ ÷ãò §éc GiCs dC¬ ÎCs 㫶 xa¶ã hT¶ ÎLT¶ ¶bi Ïs« ¾m¶ clSc ÎlÕ ¶ps clb¶ã cò¶ã cg oö« os¹¶ ÎL{íc ¶T¶ ¬íi dC¬ Îíi ¶l{ vËy. ¸lb¶ã Ϋ clí cg BÉ cls cCc o{ BiÖÎ ÎLs¶ã µlCi Ϋ óÞ clb¶ã Bn Îl{m¶ã. ªlai Ïy ¼Ó¶ ¶gi: - ¸n ªæ o{ ãi« cò¶ã B∙ BÕ¶ Låi, Îl× oî quCi ã× óä¶ clb¶ã, clb¶ã Ϋ ¬«u ¬«u hT¶ ¶bi Bi! ¼äi ¶ã{êi hiÒ¶ cìi ¶ãù« vps ¬éÎ ¶lp ¶a¶ã, Låi véi vp¶ã hT¶ ¶bi. rbc oSµ hT¶ Îíi Bضl ¶bi, ¬äi ¶ã{êi óç¶ã ÎLa¶ã ÎlÊy ¬Êy cliÕc C¬ klÝ ¶lá ó«y v{îÎ hT¶ ÎLT¶ kla¶ã µlCÎ L« ¶lN¶ã ÎiÕ¶ã kTu “osÑÎ osÑΔ, ªlõ« ¸lÝ ¬õ¶ã Lì ¶gi: - ¼éc ª«¶ã B¹s ÎL{ë¶ã ë ÎLT¶ ki«, a¶ã Ϋ ¶Ð¬ ó« qu©¶ cê L« liÖu ãäi clb¶ã Ϋ BÊy. ÷gi Bs¹¶, clp¶ã cò¶ã ¬gc Îbi hÊy ó« qu©¶ cê L«, ¶Ð¬ ÎlM¶ã hT¶ ÎLêi. ¼éÎ hCÎ o«u, ó« qu©¶ cê Êy ó«y hÓ¶ vps ÎLs¶ã BC¬ ¬©y, vpi µlbÎ o«s ¬íi ÎlÊy Lmi xuï¶ã. ªlai Ïy ¼Ó¶ kle¶ L»¶ã: - ªiÉu o{ Îlbc, låi ¶py ca¶ã hùc cñ« o{ Îlbc ¬¹¶l lm¶ ÎL{íc ¶liÒu. §«¶ã ãim Ϋy L« BÞ¶l Îl©u låi ¬Êy qu©¶ cê cñ« ¬×¶l, ªlõ« ¸lÝ óç¶ã ÎlÊy ÎLT¶ h{¶ã clõ¶ã ¶bi cg ¬Êy cliÕc C¬ klÝ ó«y väÎ L«, clØ ¶ãle “he¶ã ke¶ã” ¬Êy ÎiÕ¶ã, ó« qu©¶ cê cñ« clp¶ã B∙ óÞ ¶lN¶ã C¬ klÝ ¶ä Bô¶ã µlni óS¶ L« µlÝ« o«u, Lmi cn xuï¶ã BÊÎ. ¸lp¶ã B«¶ã ¶ã¹c ¶liT¶ Îl× óç¶ã ÎlÊy ªliÕÎ ªsC¶ ®p¶ Ïsp¶ã ¸l©¶ cn c{êi Bi Îíi. ªlai Ïy ¼Ó¶ h« hí¶: - ¾{ µlô, kla¶ã ¶ãê o{ µlô Îíi ÎL{íc. Võ« Låi, clp¶ã võ« cl¹y Îíi quú xuï¶ã vCi ó« cCi. ¸lp¶ã hp ¶ã{êi ÎLùc Îݶl, kli ¶ps ÎLs¶ã h߶ã lí¶ lë hp hbc vCi h¹y BÇu ãâ xuï¶ã ¬ÆÎ BÊÎ LÊÎ ¬¹¶l, ¶T¶ hbc Bø¶ã dËy, ÎLC¶ clp¶ã v× v« ¬¹¶l vp ¬ÆÎ BC B∙ cg l«i ó« clç x{¶ã lbµ. Võ« Îl{m¶ã võ« óùc Îøc, ªiÉu ªuÖ klH ÎLCcl ¶lÑ clp¶ã. ¸lp¶ã clØ ¶le L¨¶ã c{êi kl×, ÎLa¶ã LÊÎ ¶ãa ¶ãlT, ¶ãïc ¶ãlÕcl. ªlõ« ¸lÝ cò¶ã véi ÎiÕ¶ã hT¶ clps. V× ¶lí ªl«¶l ªl«¶l, clp¶ã véi lái Ïsp¶ã ¸l©¶ cg ÎLa¶ã ÎlÊy Îu¶ã ÎÝcl cñ« ªl«¶l ªl«¶l ë B©u kla¶ã? Ïsp¶ã ¸l©¶ cl{« ¶gi ã× Îl× óç¶ã l«i cs¶ B{êi {mi BéÎ ¶liT¶ kTu h« hs¹¶ x¹, Låi cø cS¬ BÇu cl¹y ÎlM¶ã hT¶ ÎLT¶ o{ê¶ ¶bi. ªlai Ïy ¼Ó¶ ¶gi: - ÷ãuy Îs, l«i cs¶ B{êi {mi cl¹y ¬ÊÎ Låi! ÷gi Bs¹¶, clp¶ã cÊÎ cM¶ã Buæi Îles hiÒ¶, ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ÷mi B©y hp cï l{m¶ã cñ« clb¶ã, vÒ Îíi clï¶ cò, ÎÊÎ ¶liT¶ clb¶ã µlni vui ¬õ¶ã cl¹y ¶lny clí? ªlai, cø BÉ ¬Æc clb¶ã! ÷l{¶ã Bai obc vËÎ ¶py ¶uai B∙ klC h©u Låi, o«s hbc Bi clb¶ã kla¶ã cg vt ã× huyÕ¶ ÎiÕc cn? Ai ¶Êy BÒu ¶ã¹c ¶liT¶ vÒ Biɬ Êy. Ï«i cs¶ B{êi {mi cp¶ã hT¶ cp¶ã c«s, Îíi kli Îl©¶ l׶l cñ« clb¶ã clØ c߶ hp l«i clʬ Be¶. ªlõ« ¸lÝ B«¶ã ¶l׶ Îles óç¶ã ÎLa¶ã ÎlÊy ÎLT¶ vCcl ¶bi cg hp¶ klgi Be¶ µlu¶ L«, ¬p ¶mi Bg h¹i hp Îl¹cl Bé¶ã cla¶ lpi cïÎ Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶, vp cò¶ã hp ¶mi ¬×¶l B∙ Î׬ B{îc vËÎ óCu. ¸lp¶ã B«¶ã ¶ã¹c ¶liT¶ cl{« liÉu ιi o«s Îl× ÎlÊy l«i cs¶ ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 19. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -518- B{êi {mi ë µlÝ« ÎLT¶ cs¶ cø clØ ÎLá L« liÖu (??? rp l«i clʬ Be¶ Îl× Î¹i o«s ÎlÊy clØ ÎLá L« liÖu), l׶l ¶l{ ãäi ¬×¶l hT¶ ÎLT¶ Êy vËy. ªiÉu ªuÖ cò¶ã ÎLa¶ã ÎlÊy hiÒ¶ ¶gi: - ªlõ« ¸lÝ B¹i c«, l׶l ¶l{ l«i cs¶ B{êi {mi kla¶ã µlni óa¶ ÎÈu B©u. ¸lb¶ã B«¶ã ãäi «¶l BÊy. ªlõ« ¸lÝ ÎLn hêi: - §b¶ã ÎlÕ. ¸lp¶ã ãim Ϋy L« liÖu, clp¶ã ¸©¬ liÉu ý ãËÎ BÇu hiÒ¶ cl¹y vÒ Îl¹cl ÎlÊÎ hÊy Buïc vp Îlõ¶ã L«, Låi cè¶ã ¬äi ¶ã{êi he¶ hT¶ ÎLiÒ¶ ¶bi. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - §{ê¶ã hïi Bi hT¶ ÎLT¶ Bé¶ã clØ cg Îai Îluéc lm¶ lÕÎ, vËy BÉ ¬×¶l Îai Bi Îlai. ÷gi Bs¹¶, clp¶ã xÐ v¹Î Cs cli« L« hp¬ l«i ¬n¶l ¶lÐÎ vps hç ¬òi, BïÎ Buïc B©u BÊy, Låi Îln ãi©y Îlõ¶ã hes xuï¶ã. Ï«i cs¶ B{êi {mi Bø¶ã ÎLT¶ o{ê¶ ¶bi vp ¶lny ¶lgÎ kTu hp hs¹¶ x¹, ã∙i BÇu ã∙i cæ l׶l ¶l{ ¶g¶ã h߶ã oïÎ LuéÎ va cè¶ã. ªlõ« ¸lÝ clui vps cö« Bé¶ã, ÎlÊy klgi ¬è xa¶ã L«, véi ¶lÞ¶ lmi ¶Ý¶ Îlë, Îõ Îõ Bi vps óT¶ ÎLs¶ã, qun ¶liT¶ ÎLa¶ã ÎlÊy ¬éÎ ¶ã{êi ¶»¬ ¶ã«¶ã d{íi BÊÎ. ¸lp¶ã Îíi ãǶ xe¬ ¬íi l«y hp ªl«¶l ªl«¶l. Võ« ¬õ¶ã võ« oî, clp¶ã BÉ Î«y vps ¬òi ¶p¶ã, kla¶ã ÎlÊy Îlë, Lê vps ¶ãùc ¶ãle ÎLCi Îi¬ c߶ B˵ LÊÎ yÕu. rbc Êy ÎLs¶ã Bé¶ã vÓ¶ c߶ C¶l oC¶ã hö«, clp¶ã ÎLa¶ã ÎlÊy ¬éÎ ¶ã{êi ¶N« ¶»¬ ë Bg, BÞ¶l vps cøu BéÎ ¶liT¶ ÎlÊy BÇu gc clsC¶ã vC¶ã, cl©¶ Ϋy óñ¶ Lñ¶, óiÕÎ ¶ã«y klgi ¬è cg lmi Béc LÊÎ ¬¹¶l, véi v∙ óå¶ã ªl«¶l ªl«¶l L« ¶ãspi cö« Bé¶ã, ãiËÎ ¬¹¶l ãi©y Îlõ¶ã hT¶ ¬éÎ cCi. ¸lp¶ã ¸©¬ vp Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ë ÎLT¶ Bضl ¶bi véi kÐs d©y Îlõ¶ã hT¶. rbc B«¶ã kÐs hT¶ ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy xu¶ã qu«¶l kla¶ã cg lmi Béc, ¬íi dC¬ lÝÎ ¬¹¶l vpi lmi, óç¶ã ¶ãle ÎLs¶ã óô¶ã klg clÞu va cè¶ã, kla¶ã o«s clÞu B{îc, ¶a¶ äc L« ¬éÎ Bï¶ã ÎlËÎ hí¶. ¼äi ¶ã{êi BÒu hs ¶ã¹i, clØ oî clp¶ã óÞ ¶éi Îl{m¶ã cC¶ã BC¶ã kla¶ã ¶æi, ÎuéΠΫy ¬éÎ cCi hp cn l«i ¶ã{êi BÒu óÞ Lmi xuï¶ã d{íi Îlu¶ã hò¶ã. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni vp clp¶ã ¸©¬ võ« kÐs võ« hs oî. Ï«i clb clCu ªlai ªlu ¾m¶ véi vp¶ã cl¹y h¹i µlô ãibµ. Kli ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l oSµ hT¶ Îíi Bضl ¶bi Îl× ÎLs¶ã Bé¶ã óç¶ã cg Îiն㠶æ ÎlËÎ hí¶, klgi óïc hT¶ ¬è ¬ÞÎ, BC vô¶ óS¶ Îø Îu¶ã. ¼äi ¶ã{êi BÒu ãiËÎ ¬×¶l ki¶l l∙i. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ouýÎ óuéΠΫy, ¬«y clp¶ã ¸©¬ v× Î«i BiÕc ¶T¶ kla¶ã ¶ãle ã×, vÓ¶ ó׶l Îܶl kÐs d©y hT¶, h¹i ÎlT¬ oøc kláe lm¶ ¶ã{êi, ¬íi cøu B{îc ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l klái ¶ãuy. rT¶ Îíi Bضl ¶bi, l«i cl©¶ óñ¶ Lñ¶, ªlõ« ¸lÝ Bø¶ã kla¶ã vN¶ã ¶ã∙ quþ xuï¶ã. ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ véi xs« ógµ cls clp¶ã. rbc Êy ÎLs¶ã Bé¶ã vÓ¶ c߶ ÎiÕ¶ã ¶æ µlCÎ L« hiT¶ ÎiÕµ, «i ¶Êy kla¶ã liÉu ιi o«s ÎLs¶ã h¹i cg hS¬ Îluïc ¶æ ¶l{ vËy? Vp cò¶ã kla¶ã liÉu «i ë ÎLs¶ã Êy quÊy ¶liÔu ¶l{ ÎlÕ, BÒu ¶ãm ¶ãCc ¶l׶ ¶l«u. ¼éÎ hCÎ o«u, ªlõ« ¸lÝ Îõ Îõ Îضl dËy, vÓ¶ c߶ ÎlÊy ¬ái ¬ÖÎ va cè¶ã hiÒ¶ ¶gi: - Ïiɬ ÎlËÎ! ¼éÎ hbc o«u, ªl«¶l ªl«¶l cò¶ã Îضl h¹i, ÎLa¶ã ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ véi ß« hT¶ klgc. ªlÊy l«i ¶ã{êi B∙ ÎlsCÎ klái ¶ãuy liɬ, ¬äi ¶ã{êi ¬íi B{îc yT¶ ÎLÝ. ªÊÎ cn ë ÎLT¶ Bضl ¶bi ¶ãlØ ¶ãmi ¬éÎ låi h©u, kla¶ã ¶ãle ÎiÕ¶ã ¶æ ¶N«. ªlai Ïy ¼Ó¶ xi¶ hes xuï¶ã BiÒu ÎL« xe¬. ªlai ªlu ¾m¶ óuéc ãi©y vps h{¶ã clp¶ã, BÉ ¶lì ãƵ ¶ãuy hp kÐs hT¶ ¶ã«y. Kli Îl߶ã xuï¶ã Îíi Bé¶ã, ªlai Ïy ¼Ó¶ kiÕ¬ ¬∙i kla¶ã ÎlÊy cö« Bé¶ã B©u cn. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 20. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -519- V× ¶lN¶ã BC vô¶ ë ÎLs¶ã Bé¶ã óS¶ L« B∙ hʵ kݶ ¬ÊÎ cö« Bé¶ã Låi. ¸lp¶ã Bp¶l µlni L« liÖu cls óT¶ ÎLT¶ kÐs hT¶. Kli Îضl ÎCs h¹i ¶l{ Îl{ê¶ã, ªl«¶l ªl«¶l ¬íi Îõ Îõ kÉ lÕÎ cluyÖ¶ B∙ xny L« ë ÎLs¶ã Bé¶ã cls ¬äi ¶ã{êi ¶ãle. ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ Îl«¶ Îlë ¶gi: - ÷¨¬ x{« óǶ B¹s ÎlÊy Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ BÆÎ ¶liÒu ÎT¶ ¶lá ÎLs¶ã léµ oSÎ BÉ óÓy ¶ã{êi, B∙ cls hp kla¶ klÐs hS¬ Låi, ¶ãê B©u h¹i c߶ lm¶ ÎlÕ ¶N«. Ïsp¶ã ¸l©¶ ¶gi: - ¸g ¶ãêi B©u, a¶ã Ϋ h¹i c߶ Îù hÊy Îluïc Béc vps x{m¶ã cïÎ ¶N«. ªL߶ xse Bai ¬SÎ, ªlai Ïy ¼Ó¶ ¶ã¹c ¶liT¶ lái: - ¾{ µlô, a¶ã Ϋ hp¬ ÎlÕ ¶ps ¬p Îù cÊy Îluïc Béc vps ÎLs¶ã x{m¶ã cïÎ B{îc? ÷ã{êi Ϋ kli clÕÎ Låi B∙ ÎLë ¶T¶ óé x{m¶ã kla, hp¬ o«s c߶ óá Îluïc Béc vps ÎLs¶ã x{m¶ã cun ¬×¶l ¶l{ ÎlÕ B{îc? Ïsp¶ã ¸l©¶ võ« c{êi võ« ¬S¶ã: - ¸lê kli ¶ps ¬Çy quy ÎliT¶ Låi, ¬Çy Îlö óá Îluïc Béc vps ÎLs¶ã cïÎ ¶ãu ¶ãïc cñ« ¬Çy xe¬. ¼äi ¶ã{êi BÒu c{êi å. ªlai Ïy ¼Ó¶ µlè¶ã ¬å¬ óÜu ¬ai ¶gi: - ÷ã{êi Ϋ kla¶ã óiÕÎ ¬íi lái clí! ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - Ϲ h∙s o{ Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ hp ¶ã{êi B« ¬{u Îbc kÕ, ãiái Îݶl ÎsC¶. ¤¶ã Ϋ Îù óiÕÎ ó׶l oi¶l kÕÎ ¶liÒu Îlè sC¶, o«u kli clÕÎ ÎÊÎ cg ¶ã{êi Îíi lñy ls¹i di lpi cñ« a¶ã Ϋ BÉ cls Bì Îøc. ¤¶ã Ϋ B∙ ÎliÖ¶ oö dô¶ã clÊÎ Béc, ¶T¶ hbc lʵ lïi a¶ã Ϋ B∙ uï¶ã ¬éÎ Îlø Îluïc Béc ÎlËÎ ¬¹¶l BÉ ¶ãʬ vps x{m¶ã cïÎ. rbc ¶Çy ¬íi vì hH, ªlai Ïy ¼Ó¶ vç Bèi BÕ¶ “BÐΔ ¬éÎ cCi, Låi h« hí¶: - ªai óiÕÎ Låi, ¶Õu cg «i Îíi BïÎ x{m¶ã cïÎ cñ« a¶ã Ϋ, klgi Béc óïc hT¶ cg ÎlÉ ãiÕÎ clÕÎ B{îc kt Îlè... ÷l{¶ã ιi o«s ÎLs¶ã Bé¶ã cg ¶liÒu Îiն㠶æ hí¶ ¶l{ ÎlÕ? ¸lM¶ã hH a¶ã Ϋ c߶ cls cn Îluïc ¶æ vps ÎLs¶ã x{m¶ã Îñy cl¨¶ã? ªiÉu ªuÖ ¶gi: - ¸ls hp¬ o«s Îluïc ¶æ vps ÎLs¶ã x{m¶ã Îñy B{îc? ªai clSc a¶ã Ϋ cla¶ Îluïc ¶æ ë d{íi BÊÎ. ªlõ« ¸lÝ ¶ÐÎ ¬ÆÎ óuå¶ LÇu Îlë dpi BCµ: - ®p ¬Ñ cñ« clb ªl«¶l cg ÎLïi h¹i ¬uï¶ B{îc cla¶ cè¶ã víi a¶ã Ϋ. ÏiÖ¶ ãiê lpi cïÎ cñ« l«i ¶ã{êi Îuy B∙ lg« L« ÎLs ¶l{¶ã cò¶ã B∙ B{îc lîµ ÎC¶ã ¬éÎ ¶mi ¬éÎ clï¶ Låi. ªlai Ïy ¼Ó¶ hÌ h{ìi L«, Îá vt va cè¶ã ki¶l l∙i Låi ¶gi ÎiÕµ: - ¸g ÎlÉ Bïi µlg víi kt Îlè cñ« ¬×¶l B{îc. ¼ô Cc µlu ÷ãò §éc GiCs óÞ clÕÎ ¶l{ ÎlÕ cò¶ã BC¶ã kiÕµ hS¬. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ªuy sC¶ Béc quC ¶çi, ¶l{¶ã óp Ϋ oi Î׶l ¶l{ vËy, kÉ cò¶ã Îéi ¶ãliÖµ ÎlËÎ! rua¶ Ϋy vuïÎ ve l«i cs¶ B{êi {mi, ªiÉu ªuÖ ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2