Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bích huyết kiếm - Tập 3

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

203
lượt xem
52
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bích huyết kiếm - tập 3', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bích huyết kiếm - Tập 3

 1. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -40- Håi thø ba N¹n nä ch­a qua, n¹n kia ®· tíi ª Lni qu« ¬éÎ Îlêi ãi«¶ klC h©u óæ¶ã ªlai ¾m¶ ¶ãle ÎlÊy µlÝ« ¶ãspi óôi c©y cg ÎiÕ¶ã Bé¶ã, l׶l ¶l{ cg ¶ã{êi ¶ãåi xuï¶ã. ¸lp¶ã véi cǬ c©y Bi¶l ó« hT¶ vp hS¶ã Ϋy ¶ãle. ¸g Îiն㠬éÎ ¶ã{êi quCÎ hí¶: - ªT¶ ¶ãlÞcl ÎÆc lä ViT¶ cg ¬éÎ Bø« cs¶ c߶ oï¶ã. ÏiÖ¶ ãiê ë B©u? ªiն㠶gi Îs quC, hp¬ ªlõ« ¸lÝ ãiËÎ ¬×¶l Îضl ãiÊc, ªlai ¾m¶ L« liÖu óns cËu ãiN i¬ hƶã. r¹i ¶ãle ÎlÊy ¶ã{êi ¶ä quCÎ lái: - ¼Çy cg ¶gi kla¶ã? ÷Õu kla¶ã, Ϋs µlni clÆÎ ã·y cl©¶ ¬py ÎL{íc! ¼éÎ ÎiÕ¶ã klCc clöi h¹i: - ¼Çy ¬uï¶ clÆÎ, cø viÖc clÆÎ Bi, clø Ϋs ë óiT¶ ãiíi BC¶l ¶l«u víi qu©¶ ¼·¶ ªl«¶l lu¶ã Cc ¶l{ ÎlÕ c߶ kla¶ã oî, lC ã× óÌ hò ãi«¶ ÎÆc clb¶ã ó©y! ÷ãle ãiä¶ã ¶gi Bb¶ã ¶l{ ø¶ã ªß¶ã, ªlõ« ¸lÝ klH kTu hT¶: - ø¶ã Îlbc Îlbc! ÷ã{êi ¶ä quCÎ lái: - ¼Çy kla¶ã clÞu ¶gi µlni kla¶ã? ø¶ã ªß¶ã kla¶ã Îl̬ ÎLn hêi, ¶læ ¶ãuyT¶ Bï¶ã ¶{íc ¬iÕ¶ã vps ¬ÆÎ ÎT¶ ¶ä. ªiÕµ Îles Bg, clØ ¶ãle ¬éÎ ÎiÕ¶ã h« ÎlÐÎ ÎlT Îln¬. ¸g hH ø¶ã ªß¶ã B· óÞ qu©¶ BÞcl clЬ ¬éÎ ¶lCÎ Låi cò¶ã ¶T¶? ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ÎlÉ ¶lÞ¶ B{îc ¶N«, vè¶ã ¬×¶l ÎlsCÎ klái Ϋy ªlai ¾m¶, võ« ãäi, võ« µlg¶ã ÎlM¶ã L«: - ø¶ã Îlbc Îlbc! D{íi C¶l oC¶ã, ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy ¬éÎ ¶ã{êi dm B«s BÞ¶l clЬ ¬éÎ ¶ã{êi ¶»¬ ¶ã· d{íi BÊÎ. ¸Ëu Ϋ xa¶ã ¶ã«y vps, dè¶ã ¬iն㠓_???_ kÝcl lNu cǬ” ÎLs¶ã ÎlÕ “Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã” Bʬ vps ¬SÎ ÎT¶ ¶ä. ¼SÎ y óÞ Bʬ B«u, ¶æ Bs¬ Bg¬ hö«. ¸æ Ϋy µlni cñ« y cò¶ã óÞ B«u, v× ãim Ϋy BÞ¶l Bì, vp cs¶ d«s ÎLs¶ã Ϋy óÞ v¨¶ã Bi ¬ÊÎ. ªlõ« ¸lÝ Îlu˶ Ϋy clЬ hua¶ ¬éÎ B«s vps v«i ÎT¶ ¶ä. ªuy ¶ã{êi ¶lá oøc yÕu, kla¶ã clЬ BøÎ ¶æi cC¶l Ϋy cñ« BÞcl ¶l{¶ã cò¶ã kliÕ¶ cls ÎT¶ ¶ä B«u BÕ¶ ¬ÊÎ lå¶ ó¹Î vÝ«. ®Þ BC¶l óÊÎ ¶ãê, cCc qu«¶ ói¶l BÒu ãiËÎ ¬×¶l lsn¶ã oî. ÷l{¶ã ¶l׶ kü h¹i clØ ÎlÊy ¬éÎ Îl»¶ã óÐ cs¶ Îlai, cn óä¶ BÒu cǬ B«s Îl{m¶ã xa¶ã h¹i clЬ hi« hÞ«, Î{ë¶ã ¶l{ oSµ clЬ Îl»¶ã óÐ Îlp¶l ¬n¶l vô¶. §éÎ ¶liT¶, Îõ ÎLs¶ã óôi c©y, ¬éÎ c©y Bi¶l ó« h«s L«, ¬éÎ oï hí¶ ói¶l oÜ óÞ Îs¹Î læ klÈu Ϋy, B«u Bí¶ h¹ Îl{ê¶ã, qu¨¶ã cn klÝ ãiíi xuï¶ã BÊÎ. ªlõ« dÞµ ¶lï¶ ¶lCs, ªlai ¾m¶ ¶lny väÎ vps cƵ clÆÎ ªlõ« ¸lÝ, Låi ÎlsSÎ ¬éÎ cCi, B· ¶lny L« klái BC¬ Ba¶ã. §Õ¶ hbc qu«¶ qu©¶ lsp¶ lå¶, µlg¶ã ÎT¶ Îles Îl× l«i ¶ã{êi B· cl¹y Bi ¬ÊÎ Låi. ¾«u kli ªlai ¾m¶ B· cøu ªlõ« ¸lÝ klái ¶mi Êy, viT¶ Î{í¶ã Îlõ« hÖ¶l ªps ªlCi ãiC¬ BÕ¶ B©y clØ luy cuéc v©y óSÎ, hiÒ¶ L« hÖ¶l cls óï¶ ÎT¶ lns Îlñ h˵ Îøc Îles dâi. ¸lb¶ã ÎlÊy ªlai ¾m¶ d{íi ¶Ccl vÓ¶ cƵ ªlõ« ¸lÝ, ¬p vÓ¶ cl¹y ¶lny ¶l{ ó«y. ¼éÎ ÎT¶ hÊy L« ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 2. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -41- ó« cCi Îlñ ÎiÔ¶ (ÎT¶ µlg¶ã ó»¶ã Ϋy) dè¶ã lÕÎ oøc ó׶l oi¶l h«s Îles. ÷ãle ÎlÊy lmi ãig h{íÎ qu« BÇu clp¶ã, v× ÎLC¶l ó« ¬òi ÎT¶, clp¶ã µlni ¶ãõ¶ã ó{íc. rîi dô¶ã µlbÎ Bg, ¬éÎ ÎT¶ klCc véi v· µlg¶ã hiT¶ ÎiÕµ ó« cliÕc µli ÎiTu Îles. ªlai ¾m¶ ó̶ BÆÎ ªlõ« ¸lÝ xuï¶ã BÊÎ, Ϋy ÎLCi qum hua¶ B{îc l«i ¬òi µli ÎiTu. §«¶ã BÞ¶l µlg¶ã ÎLn Bò« h¹i Îl× ¶lN¶ã C¬ klÝ klCc cñ« BÞcl B· hiT¶ ÎiÕµ ó«y Îíi. ¸lp¶ã ¬éΠΫy óSÎ, ¬éΠΫy dè¶ã Bi¶l ó« ã¹Î ¶lN¶ã C¬ klÝ Bg, Låi võ« cl¹y xuï¶ã ¶bi. rbc Êy, Îuy cCcl B¹i Béi qu©¶ ¼i¶l B· x«, ¶l{¶ã óï¶ ÎT¶ ki« vÓ¶ c߶ Îles o«u Buæi LiÕÎ. ªLs¶ã óï¶ ¶ã{êi ki« cg ¬éÎ ÎT¶ ¶gi víi Îles: - ÷py «¶l ó¹¶ ki«, ¬uï¶ oï¶ã Îl× kla¶ hiÒ¶ óá klÝ ãiíi xuï¶ã, ¶ãs«¶ ¶ãs·¶ ¶ãle hêi clb¶ã a¶ã Îl× ¶ã{mi oH ÝÎ clÞu B«u klæ! ªlÊy hêi ¶gi cñ« ÎT¶ ¶ä quC va hÔ, ªlai ¾m¶ ãi˶ hS¬, hM¶ã hƶã hÊy ¶ãǬ µli ÎiTu L«. ¸lê y Buæi Îíi ãǶ, clp¶ã hiÒ¶ µlg¶ã hua¶. ¸Ci ÎLT¶ cCi d{íi, l«i µli ÎiTu Bi ¶l«¶l ¶l{ clíµ. ªT¶ ¶ä kTu “ªLêi mi!” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, Bèi y B· óÞ ÎLb¶ã ¶ã«y ¬éÎ µli ÎiTu, ¶ã· h¨¶ L« BÊÎ. ¸ß¶ ó« ÎT¶ ki«, Îl©y kÖ ó¹¶ óÞ Îl{m¶ã, vÓ¶ cS¬ BÇu Buæi Îles. ªlu ¾m¶ ÎlÊy kt BÞcl oSµ Îíi ãǶ, hiÒ¶ ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ L»¶ã: - §ai B«s cñ« ÎT¶ ki« oSc hS¬, BÉ Îai c{íµ hÊy cls clb ¶lÐ! ÷gi Bs¹¶, clp¶ã cǬ Bi¶l ó« xuï¶ã BÊÎ Låi BéÎ ¶liT¶ qu«y h¹i. ÷l{¶ã ÎT¶ xö dô¶ã os¶ã B«s B· dè¶ã ÎlÕ “V©¶ rs¶ã Ϋ¬ liÖ¶” (Lå¶ã ¬©y liÖ¶ ó« hǶ) clЬ hiT¶ lsp¶ ó« ¶lCÎ, ¶T¶ ªlu ¾m¶ kla¶ã c{íµ ¶æi os¶ã B«s cñ« y. ¸ß¶ ÎT¶ dè¶ã ÎliÕÎ ÎiTu B· xa¶ã Îíi c¹¶l ªlõ« ¸lÝ. ªlu ¾m¶ cl{« c{íµ B{îc os¶ã B«s ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ oSµ óÞ ¶ãuy liɬ BÕ¶ ¶mi, clp¶ã hiÒ¶ qu«y h¹i qu«y ÎÝÎ ¬éÎ v߶ã BC Îíi µlÝ« o«u ÎT¶ cǬ ÎliÕÎ ÎiTu, clp¶ã dè¶ã ¬iն㠓Ki¬ hs¶ã ÎlǶ ÎLns” (Lå¶ã vp¶ã ¬b« vuïÎ) ãim Ϋy Îb¬ hÊy v«i Cs ÎT¶ ki«. ªT¶ cǬ ÎliÕÎ ÎiTu B«¶ã quÊÎ ¶ã«¶ã ¶ãä¶ Lsi vps h{¶ã ªlõ« ¸lÝ óç¶ã ÎlÊy µlÝ« o«u cg kt BÞcl, y véi ¶ãõ¶ã Lsi qu«y ¬×¶l ÎLë h¹i, ªlu ¾m¶ BC¶l ¶l«¶l quC, ÎT¶ ki« clØ cg cCcl võ« Bì võ« hui. ªlu˶ cl©¶, ªlõ« ¸lÝ BC hua¶ vps ¬a¶ã BÝÎ ÎT¶ ¶ä, y ¶æi ãi˶, ÎlÐÎ Îs ¬éÎ ÎiÕ¶ã, dë Lsi BC¶l ÎLë h¹i. ÷l{¶ã B· quC clˬ v× ÎliÕÎ ÎiTu cñ« y B· óÞ ªlu ¾m¶ ¶S¬ hÊy Låi. rbc Bg ÎT¶ xö dô¶ã os¶ã B«s vp ÎT¶ dè¶ã quû BÇu B«s BÒu ¶løÎ hs¹Î clЬ vps h{¶ã ªlu ¾m¶, c߶ ÎT¶ óÞ ÎLb¶ã µli ÎiTu cò¶ã B· óß dËy, cǬ Îl{m¶ã B©¬ vps c¹¶l o{ê¶ ÎLCi cñ« ªlõ« ¸lÝ. rbc Êy, ¶ãuy cm Îø µlÝ«, ªlai ªlu ¾m¶ qun ÎlËÎ «¶l dò¶ã. ªLs¶ã hbc Îïi klȶ cʵ Bg ¬p clp¶ã vÓ¶ u¶ã du¶ã kla¶ã lÒ ¶«s ¶b¶ã. ¸lp¶ã ÎlÐÎ hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã ÎlËÎ hí¶, Ϋy µlni dè¶ã ¬iն㠓Ïp¶ã rs¶ã µlôc læ” BC¶l ¶ã«y vps ¶ãùc ÎT¶ cǬ ÎliÕÎ ÎiTu. ¼iÕ¶ã Bg hp ¬éÎ ÎLs¶ã ó« ¬iÕ¶ã ÎuyÖÎ diÖu cñ« ó« ÎlÕ vâ “Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã”. ªT¶ qu©¶ ¼i¶l ki« hp¬ o«s Bì ¶æi? Y óÞ lÊÎ Îu¶ã ¶ã{êi hT¶ vp Lmi ¶l»¬ ÎLb¶ã ¶ãä¶ Îl{m¶ã cñ« ÎT¶ óÞ µli ÎiTu ¶ã· xuï¶ã, cò¶ã ¬«y ÎT¶ ¶ä B· LbÎ ¶l«¶l c©y Îl{m¶ã h¹i, ¶T¶ y ¬íi ÎlsCÎ clÕÎ. ªlu ¾m¶, c{íµ B{îÎ c©y ÎliÕÎ ÎiTu, hiÒ¶ quÊÎ ÎLë h¹i, lÊÎ ó« ¬òi B«s cñ« l«i ÎT¶ ¶ä µlg¶ã L«. Råi clp¶ã kÐs Ϋy ªlõ« ¸lÝ cl¹y ÎlM¶ã xuï¶ã ¶bi. ®ï¶ ÎT¶ qu©¶ ¼i¶l ÎlÊy ªlu ¾m¶ clØ ÎLs¶ã clíµ ¶lsC¶ã B· dè¶ã Ϋy kla¶ã c{íµ Lsi oSÎ, Bå¶ã Îlêi h¹i ãini v©y B{îc ÎlÕ Îʶ ca¶ã cñ« óï¶ ¶ã{êi. Vâ ¶ãlÖ cñ« clp¶ã B· Îíi ¬øc ÎuyÖÎ Bضl, ¶T¶ óä¶ ¶ã{êi ¶py oî quC kla¶ã dC¬ Buæi Îles ¶N«, clØ hÊy C¬ klÝ µlg¶ã Îles. ªLs¶ã óg¶ã Îïi, ªlu ¾m¶ ¶ãle ÎiÕ¶ã ãig “vè vè” hi« hÞ«, vgi ªlõ« ¸lÝ vps ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 3. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -42- h߶ã Låi v{îÎ c«s, ¶lny Îlʵ, BÉ ÎLC¶l ¶lN¶ã C¬ klÝ cñ« BÞcl. Dè o«s µlni ½¬ ÎlT¬ ¬éÎ ¶ã{êi, clp¶ã ¶lny ¶lgÎ cò¶ã kla¶ã ¶l«¶l ¶lѶ cls hS¬. V× vËy, ÎLC¶l B{îc ó« viT¶ “ÎliÕÎ óå BÒ” ë µlÝ« µlni Îíi, Îl× cl©¶ ÎLCi clp¶ã B· ÎlÊy B«u, clp¶ã óiÕÎ ¬×¶l B· óÞ ÎLb¶ã C¬ klÝ Låi. VÕÎ Îl{m¶ã ÎlÊy B«u Låi h¹i ÎlÊy ¶ãø«, clp¶ã oî quC, óiÕÎ ¬×¶l B· ÎLb¶ã µlni ¬òi ÎT¶ Béc Låi. Kla¶ã dC¬ dõ¶ã ó{íc, clp¶ã µlni ¶ãiÕ¶ L¨¶ã clÞu Bù¶ã BÉ cl¹y x« ÎlT¬ ¬éÎ qu·¶ã ¶N«. ÷l{ vËy clÊÎ Béc h¹i cp¶ã µlCÎ ¶l«¶l lm¶. ¼éÎ hCÎ o«u, cl©¶ óÞ ÎT hiÖÎ, clp¶ã hs¹¶ã cls¹¶ã Låi ¶ã· h¨¶ L« BÊÎ. ªlõ« ¸lÝ oî quC véi ãäi: - ªlai Îlbc Îlbc! ®ï¶ ¶ã{êi B«¶ã Buæi Îles µlÝ« Bp¶ã o«u, ¶l׶ ÎlÊy ªlu ¾m¶ B· ¶ã· ¶»¬ ÎLs¶ã óg¶ã Îïi, hiÒ¶ lß Les cl¹y Îíi. ªlu ¾m¶ óns víi ªlõ« ¸lÝ: - ªlõ« ¸lÝ, clb e¬ cl¹y ¬«u hT¶! §É ¬Æc Îai cn¶ clb¶ã h¹i cls! ªuæi Îuy c߶ ¶lá, ¶l{¶ã ªlõ« ¸lÝ hp ¶ã{êi LÊÎ cg ¶ãlÜ« klÝ. ¸Ëu d{m¶ã l«i Ϋy ¶lny Îíi µlÝ« o«u h{¶ã ªlu ¾m¶ BÉ oö« os¹¶ ¶ãli¶l BÞcl... ªlu ¾m¶ ¶ãlÜ ÎlǬ: “vâ ¶ãlÖ cñ« y c߶ ¶s¶ ¶íÎ quC, óns vÖ Î« o«s ¶æi”. ªuy vËy, h߶ã clp¶ã vÓ¶ ÎlÊy cn¬ Bé¶ã v× cö clØ Bѵ BH Êy. ¸lØ ÎLs¶ã ¶lCy ¬SÎ, kt BÞcl B· Buæi Îíi ¶si. ªT¶ oö dô¶ã os¶ã B«s vp ÎT¶ dè¶ã quû BÇu B«s, hÊy oï¶ã B«s clЬ ÎlM¶ã vps ¬SÎ cC cl©¶ ªlõ« ¸lÝ. ¸Ëu óÐ ¶lny c«s ÎLC¶l klái ¶lCÎ B«s Bg. ªlu ¾m¶ ã{î¶ã quú dËy, µlg¶ã c©y ÎiTu vps ¶ã{êi cǬ os¶ã B«s. ªT¶ ki« ¬uï¶ ÎLC¶l cò¶ã kla¶ã kÞµ, ÎLC¶ y óÞ c©y ÎiTu B©¬ ÎLb¶ã clÕÎ hiÒ¶. ªLs¶ã hbc ÎT¶ cǬ quû BÇu B«s v× lsn¶ã oî ¶ãȶ ¶ã{êi L«, ªlu ¾m¶ ¶l«¶l ¶l{ clíµ B· h«s ¬×¶l Îíi ógµ clÆÎ cæ lä¶ã y. ªT¶ ¶ä B«u quC, ÎiÖ¶ Ϋy clЬ hua¶ ¬éÎ B«s vps cC¶l Ϋy clp¶ã. ªuy óÞ Îl{m¶ã clp¶ã vÓ¶ Îlõ« oøc ógµ cæ kt BÞcl cls Îíi kli lS¶ ÎSÎ Îlë ¬íi Îlai. ¸ß¶ l«i ÎT¶ ki«, vï¶ óÞ Îl{m¶ã oM¶, ÎlÊy ªlu ¾m¶ lè¶ã dò¶ã quC BÒu qu«y BÇu è ÎÐ cl¹y. ¸C¶l Ϋy cñ« ªlu ¾m¶ ¬Cu clny kla¶ã ¶ãíÎ vp Bèi óT¶ µlni B· óÞ ÎT hiÖÎ Îlp¶l va ÎLi ãiCc, ¶l{¶ã clp¶ã vÓ¶ ¶ãliÕ¶ L¨¶ã clÞu Bù¶ã. Råi clp¶ã ¶lÆÎ Îl«¶l B«s, dè¶ã Ϋy ÎLCi clï¶ã hT¶, cï ã{î¶ã Bø¶ã dËy. rbc Êy Îuy kt BÞcl B· cl¹y x« Låi, ¶l{¶ã clp¶ã c߶ oî clb¶ã dÓ¶ viÖ¶ ói¶l Îíi. Kla¶ã qun¶ ¶ã¹i B«u Bí¶ ¶ãuy liɬ ã× cn, clp¶ã Bi hß cß ¬éÎ cl©¶ vp hÊy Îl«¶l B«s hp¬ ãËy clï¶ã, Låi cø ¶ö« Bi ¶ö« ¶lny, ÎiÕ¶ ÎlM¶ã xuï¶ã cl©¶ ¶bi. ªLs¶ã kli Bg, ªlõ« ¸lÝ Bi c¹¶l BÉ clp¶ã vÞ¶ v«i Bi cls dÔ dp¶ã. §i B{îc ¬éÎ hbc, ¶äc Béc Îõ d{íi cl©¶ ÎLCi ¶ãʬ dǶ hT¶, kliÕ¶ Ϋy ÎLCi clp¶ã cò¶ã óÞ Buïi oøc. V× vËy, Ϋy µlni B«¶ã vÞ¶ vps v«i ªlõ« ¸lÝ cp¶ã µlni dè¶ã oøc ÎlT¬ hT¶. ¸p¶ã Bi, ªlõ« ¸lÝ cp¶ã ÎlÊy ¶Æ¶ã clÜu, ¶l{¶ã cËu vÓ¶ cï oøc clÞu Bù¶ã, kla¶ã dC¬ lÐ ¬iÖ¶ã kTu c« ¶ö« hêi. §i ÎlT¬ ¬éÎ qu·¶ã B{ê¶ã ¶N«, cn l«i ¶ã{êi BÒu ¬ái ¬ÖÎ, kiÖÎ oøc. ªlõ« ¸lÝ óç¶ã ¶gi: - ªlai Îlbc Îlbc ¶Ì, B»¶ã ÎL{íc ki« cg ¬éÎ ¶ãai ¶lp! ¸lb¶ã Ϋ BÕ¶ Bg BÉ Î¹¬ ÎLC¶l Bi. ¸lØ cg ¬éÎ ÎÝ ¶N« hp Îíi ¶mi ¶ã«y! ªlu ¾m¶ ãËÎ BÇu, Låi ¬iÔ¶ c{ì¶ã hÕÎ cl©¶ Bi. Võ« Îíi ÎL{íc cö« ¶lp Bg, clp¶ã B· clÞu kla¶ã ¶æi, ¶ã· h¨¶ L« BÊÎ, clÕÎ ¶ãÊÎ. ªlõ« ¸lÝ oî quC, véi cbi xuï¶ã ãäi: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 4. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -43- - ªlai Îlbc Îlbc! rbc Bg cC¶l cö« ¶lp ¶ä “kÑΔ ¬éÎ ÎiÕ¶ã lÐ ¬ë. ¼éÎ ¶ã{êi Bp¶ã óp Îuæi ÎLu¶ã ¶iT¶ ó{íc L«. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ªl{« §¹i ¶{m¶ã, clb¶ã clCu ãƵ qu«¶ ói¶l. ¸lb clCu óÞ Îl{m¶ã. ®p hp¬ m¶ cls clb¶ã clCu vps ë ¶lê ¬éÎ BT¬. ÷ã{êi Bp¶ óp ¶a¶ã d©¶ Bg vï¶ Î©¬ BÞ« LÊÎ ¶l©¶ Îõ, ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ ¶gi Bs¹¶, hiÒ¶ ãäi ¬éÎ Îl«¶l ¶iT¶ ÎL¹c Bé 18, 19 Îuæi Bì hÊy. ªlu ¾m¶ cg vâ ca¶ã klC c«s, ÎlǶ klÝ ¶éi hiT¬, ¶T¶ Ω¬ ÎLÝ vÓ¶ cl{« ¬T ¬È¶. Võ« ¶»¬ hT¶ ãi{ê¶ã ãi©y hCÎ, clp¶ã B· ãäi ªlõ« ¸lÝ cǬ B̶ BÕ¶ xe¬ vÕÎ Îl{m¶ã. ªlÊy óT¶ cl©¶ óÞ ÎLb¶ã Béc B· o{¶ã hT¶ ãʵ Bai, cn l«i cè¶ã ãiËÎ ¬×¶l oî l·i. ªlu ¾m¶ ¶lê ¶ã{êi Îl«¶l ¶iT¶ ¶ä ó¨¶ã óg vÕÎ Îl{m¶ã ÎLT¶ cC¶l Ϋy vp hÊy ãit céÎ clÆÎ µlÝ« d{íi Bèi BÉ cls lmi Béc klái ¶liÔ¬ Îíi Îi¬. ¾«u Bg clp¶ã ¬íi LbÎ ¬òi ÎT¶ L«. VÕÎ Îl{m¶ã clny ¬Cu Be¶. ¸lp¶ã BÞ¶l cbi xuï¶ã BÉ lbÎ ¬Cu Béc L«, ¶l{¶ã cl©¶ óÞ o{¶ã Îs quC, ¶T¶ ¬iÖ¶ã clp¶ã kla¶ã o«s Bô¶ã Îíi clç B«u B{îc. ªlõ« ¸lÝ hM¶ã hƶ㠶ãåi xuï¶ã, BÉ ¬iÖ¶ã vps vÕÎ Îl{m¶ã lbÎ hua¶. ÷bÎ Îíi óï¶ clôc hǶ, y ¶læ L« Îsp¶ ¶lN¶ã ¬Cu Be¶. ¼·i BÕ¶ hǶ Îlø 40 ¬íi ÎlÊy ¬Cu Bá clny L«. ªlu ¾m¶ óns L»¶ã: - ¼«y quC! ¸lÊÎ Béc ÎLs¶ã ¬òi ÎT¶ kla¶ã µlni hp Îlø hîi l¹i cls hS¬. ªlõ« ¸lÝ clb ¬«u L« obc ¬iÖ¶ã Bi! ªLs¶ã kli Bg, ¶ã{êi Bp¶ óp ¶a¶ã d©¶ Bø¶ã c¹¶l vÓ¶ ¶iÖ¬ PlËÎ cÇu cls ¶¹¶ ¶l©¶ clg¶ã qu« klái. §Õ¶ cliÒu ¶ãpy la¬ o«u, ¶ã{êi Îl«¶l ¶iT¶, vÒ cls l«y, óä¶ qu«¶ ói¶l B· LbÎ hui lÕÎ Låi. ªuy cl©¶ cñ« ªlu ¾m¶ B· óíÎ o{¶ã dǶ, ¶l{¶ã clp¶ã h¹i hT¶ cm¶ oïÎ, ¶gi ¬T on¶ã. V× ªlõ« ¸lÝ ¶lá Îuæi ¶T¶ clM¶ã liÉu óÖ¶l Î׶l ªlu ¾m¶ ¶Æ¶ã ¶lÑ ¶l{ ÎlÕ ¶ps. ÷ã{êi Bp¶ óp ¶a¶ã d©¶ ¶gi: - ¸Ëu ʬ ¶py! ªai clSc Béc klÝ ÎLs¶ã cl©¶ Îlbc Îlbc cËu cl{« lÕÎ B©u. ªlÕ ¶ps cò¶ã µlni xuï¶ã d{íi ÎLʶ ¬êi ÎlÇy h«¶ã vÒ clN« ¬íi B{îc. ªlõ« ¸lÝ ca¶ã ¶l˶ hêi ¶gi Bg hp µlni. ÷ã{êi Bp¶ óp Bg ÎïÎ óô¶ã quC, B· cls ¬{î¶ cliÕc xe óß h¹i c߶ o«i clp¶ã Îl«¶l ¶iT¶ ki« B{« l«i clb clCu xuï¶ã d{íi ÎlÞ ÎLʶ. ªéi ¶ãliÖµ Îl«y! ¸n l«i clb clCu BÒu kla¶ã cg Bå¶ã xu dݶl Îbi. ÷ã{êi Îl«¶l ¶iT¶ ki« lái l«i ¶ã{êi ¬uï¶ ¨¶ ã× cls óiÕÎ BÉ hp¬. ªlõ« ¸lÝ kla¶ã óiÕÎ ÎLn hêi L« o«s, clØ ÎlsCi ÎlCc hp c߶ ¶s Îlai. ¸Ëu B«¶ã ¶ãåi klgc ÎlbÎ ÎlÝÎ óç¶ã ªlu ¾m¶ clîÎ Îضl ãiÊc. ªlõ« ¸lÝ lái clp¶ã cg cCcl ã× L« ÎiÒ¶ kla¶ã? ¸lp¶ã lái h¹i: - ÏiÖ¶ ãiê ÎLs¶ã ¶ã{êi clb e¬ cg vËÎ ã× BC¶ã ÎiÒ¶ kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ ¬õ¶ã quC Les hT¶: - ªlÕ cliÕc v߶㠶py cg B{îc kla¶ã? ÷gi Bs¹¶, cëi cCi v߶ã Bes ë cæ L«. ªlu ¾m¶ ÎlÊy cliÕc v߶ã Bg hp vp¶ã BiÖµ, ÎLT¶ cg Bݶl 8 léÎ ÎL©¶ cl©u, vp klSc 4 clN “Plb Quý Vi¶l Ïs«” µlÝ« d{íi klSc l«i lp¶ã clN ¶lá “ªæ §¹i ªlä kݶl ÎLä¶ã” “ViT¶ ca¶ã Îö ¶i ¶ãuyÖÎ cli klC¶l”. ¸lp¶ã ¬íi óiÕÎ cCi v߶㠶py cñ« ªæ §¹i ªlä ¬õ¶ã ªlõ« ¸lÝ hbc BÇy ÎlC¶ã. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 5. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -44- ªæ §¹i ªlä ¶ãuyT¶ hp viT¶ B¹i Î{í¶ã LÊÎ BSc hùc cñ« ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶. rbc Îuæi ÎLt, §¹i ªlä LÊÎ ¶ãlÜ« liÖµ Îݶl Î׶l µlg¶ã B·¶ã. KÕ riTu Plñ ªa¶ ªlõ« ªa¶ óSÎ B{îc, oSµ óÞ ÎLn¬ luyÕÎ, ¶l{¶ã ¬«y ¬S¶ B{îc ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶ xi¶ ¬iÔ¶ cls. V× vËy clp¶ã LÊÎ ÎLu¶ã Îlp¶l víi ViT¶ §¹i ¾sCi. ¾«u kli §¹i ¾sCi óÞ clÕÎ s«¶ uæ¶ã, clp¶ã ¶æi ãi˶ Be¬ óé l¹ Lêi klái ki¶l Ba. ¸lp¶ã BÞ¶l ¶æi hs¹¶ BÉ ÎLn Îlè cls ©¶ ¶l©¶ ¶l{¶ã o«u ¬Ñ vp vî cs¶ clp¶ã kluyT¶ c«¶ ¬·i ¬íi Îlai. ¸lp¶ã hp ¬éÎ viT¶ dò¶ã Î{í¶ã Bïi ¬ÆÎ ¼i¶l, «i «i cò¶ã óiÕÎ ÎiÕ¶ã. rbc Bg ªlu ¾m¶ ¶ö« ¬T ¶ö« Îضl, kla¶ã c߶ Îݶl ÎsC¶ lm¶ ÎliÖÎ, hiÒ¶ lái: - ¸lb óns µlæ ky dÓ¶ clb Bi cǬ. ¾«u ¶py cg ÎiÒ¶ Ϋ h¹i cluéc vÒ. - V©¶ã clCu xi¶ Bi ¶ã«y. ÷gi Bs¹¶, cËu Ϋ ¶lê ¶ã{êi dÓ¶ Bi cǬ. ÷ã{êi hp¬ viÖc ë ÎiÖ¬ cǬ Bå ÎLa¶ã ÎlÊy cCi v߶ã, ãiùÎ ¬×¶l Låi ¶gi: - ¸Ëu óÐ l·y Bø¶ã clê ¬éÎ hCÎ ¶lÐ! ÷ã{êi Êy cǬ cliÕc v߶ã Bg vps ¶lp ÎLs¶ã klC h©u. ªlõ« ¸lÝ vp ¶ã{êi µlæ ky clê h©u quC, ¶g¶ã LuéÎ. ÷l{¶ã ¬éÎ hCÎ o«u, ¶ã{êi hp¬ ë ÎiÖ¬ cǬ Bå ¬íi Bi L«, lái L»¶ã: - Ï«i clôc h¹¶ã ó¹c cg cǬ kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ kla¶ã óiÕÎ ÎLn hêi L« o«s cn. ¸ò¶ã ¬«y, B{îc ¶ã{êi µlæ ky cg h߶ã ÎïÎ, ¶pi ÎlT¬ cls cËu ÎlT¬ 5 h¹¶ã ¶N«. ¸Ç¬ hÊy oï ó¹c vp ãiÊy cǬ Bå, ªlõ« ¸lÝ cè¶ã ÎT¶ µlæ ky ÎiÖ¶ B{ê¶ã, ¬êi ÎlÇy h«¶ã BÕ¶ Îl¨¬ óÞ¶l cls ªlu ¾m¶. ÷l{¶ã cËu kla¶ã ¶ãê, ¬×¶l B«¶ã óÞ l«i ÎT¶ ¸a¶ã o«i Îles dâi. Kli vÒ Îíi µl߶ã, ÎlÊy ªlu ¾m¶ ¶»¬ ¶ãñ hi ó×, ÎLC¶ ¶g¶ã ¶l{ hö« Îl× oïÎ LuéÎ quC. ªlÇy h«¶ã cl{« Îíi ¬p B· ÎlÊy óny, ÎC¬ ÎT¶ ¸a¶ã o«i, Ϋy cǬ d«y xÝcl vp Îl{íc oSÎ xa¶ã vps. ¼éÎ ÎT¶ ÎLs¶ã óä¶ h« hí¶: - ¸lݶl Îl»¶ã ¶lá ¶py B©y! ªT¶ cǬ BÇu óä¶ ¸a¶ã o«i lái ªlõ« ¸lÝ: - ÷py, cËu óÐ ki«! ¸Ëu lä ViT¶ µlni kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ oî l·i, kla¶ã óiÕÎ ÎLn hêi L« o«s, clØ ¶gi: - Kla¶ã µlni. ªT¶ ¸a¶ã o«i cn c{êi, ¬gc Îbi hÊy cliÕc v߶ã vp¶ã L« Låi lái: - ªlÕ cCi v߶㠶py cËu hÊy ÎLé¬ ë B©u L« ÎlÕ? ªlõ« ¸lÝ Îøc ¬×¶l ÎLn hêi: - ¸Ci v߶㠶py cñ« Îai, kla¶ã hÊy ÎLé¬ cñ« «i lÕÎ! ªT¶ ca¶ã o«i h¹i c{êi: - ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶ hp Îl©¶ µlô cñ« cËu µlni kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ kla¶ã dC¬ ÎLn hêi, qu«y ÎLë vps ãäi ªlu ¾m¶. ¼Êy ÎT¶ ¸a¶ã o«i Bø¶ã ¶ãspi cö« µl߶ã véi quCÎ ÎlCs óns ¶l«u: - ®ä¶ ãi«¶ Bn¶ã ¶bi r·s ¤ B«¶ã ÎLï¶ ÎLs¶ã ¶py. ª« Bõ¶ã BÉ cls clb¶ã ÎÈu ÎlsCÎ! ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 6. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -45- ªlu ¾m¶ óç¶ã ¶ãåi dËy, ¬uï¶ ã{î¶ã Bø¶ã hT¶. ÷l{¶ã võ« BÆÎ cl©¶ xuï¶ã BÊÎ, clp¶ã B· ¶ã· quþ xuï¶ã. ªlÊy óä¶ ¸a¶ã o«i xa¶ã vps ÎLs¶ã kli cl{« kÞµ Bì ªlu ¾m¶ dËy, ªlõ« ¸lÝ B· µlni ¶lny L« ¶ã¨¶ cn¶. KlCcl ë ÎLä vp cCc µlæ ky ¶ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã kTu óSÎ Îéi µl¹¬, BÒu Bø¶ã xb¬ BÇy o©¶ xe¬. Ïä ÎLa¶ã ÎlÊy óny, ÎC¬ ÎT¶ ¸a¶ã o«i B«¶ã lsp¶l lp¶l víi ¬éÎ Bø« óÐ ÎL¹c Bé 10 Îuæi. Ai ¶Êy BÒu ¶ã¹c ¶liT¶. ¼éÎ ÎT¶ ca¶ã o«i BÞ¶l qup¶ã cCi xÝcl oSÎ vps BÇu ªlõ« ¸lÝ. ªlõ« ¸lÝ hèi h¹i ¬éÎ ó{íc BÉ ÎLC¶l ¶l{¶ã cËu vÓ¶ ãiN ÎlÕ, kla¶ã BÉ cls ¸a¶ã o«i BéÎ ¶l˵ ÎLs¶ã µl߶ã. ªT¶ ¸a¶ã o«i ÎlÊy kla¶ã xÝcl ¶æi ªlõ« ¸lÝ cò¶ã ¶ã¹c ¶liT¶ va cè¶ã. Y oï¶ã ÎLs¶ã ¶ãlÒ ¶l« h¹i B· ¬Êy clôc ¶¨¬, vp hǶ ¶ps xÝcl ¶ã{êi cò¶ã LÊÎ dÔ dp¶ã. ªlÕ ¬p víi Îl»¶ã ¶lá ¶py, y h¹i xÝcl kla¶ã ¶æi. Y ãi˶ quC, B{« Ϋy Bp¶l ¶S¬ hÊy cCi Buai o«¬ ¶lá cñ« ªlõ« ¸lÝ. ªlÊy óä¶ ¸a¶ã o«i lè¶ã læ ps ps, ªlõ« ¸lÝ oî l·i BÕ¶ ¶çi ouýÎ klgc. ÷l{¶ã ÎlÊy ÎT¶ ¸a¶ã o«i L« Ϋy BÞ¶l x©¬ µl¹¬ vps ¶ã{êi ¬×¶l, cËu hiÒ¶ ¶Ð BÇu ÎLC¶l vp xö dô¶ã ¶ã«y ¬iն㠓Ïsp¶ã læ Bm¶ ÎiT¶” (µlÊÎ ¶ã«¶ã c©y Lsi) ÎLs¶ã ÎlÕ vâ Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã. ¸Ëu ¶S¬ cæ Ϋy ÎT¶ ¸a¶ã o«i kÐs ¶ã«¶ã ¬éÎ cCi. ªT¶ ¶ä hs¹¶ã cls¹¶ã ouýÎ ¶ã·. Y cp¶ã ãi˶ ÎlT¬, hiÒ¶ dm cl©¶ võ« BC võ« clöi: - ªl»¶ã ¶l·i cs¶ ki«, la¬ ¶«y a¶ã µlni cls ¬Çy óiÕΠΫy. ªlõ« ¸lÝ võ« ¶Ð ÎLC¶l cliÕc BC võ« ¶S¬ hÊy Bèi vp ¬a¶ã ÎT¶ ¸a¶ã o«i ¶lSc óæ¶ã y hT¶, Låi Îlu˶ Ϋy lÊÎ y L« ¶ãspi. ªT¶ ¸a¶ã o«i võ« Îs võ« ¬Ëµ, óÞ lÊÎ Îu¶ã L« ¶ãspi o©¶, ¶ã· clæ¶ã óï¶ vg hT¶ ÎLêi. ®Ð ¶lá ¶l{ ªlõ« ¸lÝ hp¬ ã× cg oøc ¬¹¶l BÕ¶ ÎlÕ? §g hp ¶{m¶ã hÊy oøc BC cñ« ÎT¶ ¸a¶ã o«i, cËu ¬{î¶ hÊy oøc Êy BÉ BC¶l h¹i “ªn hùc Bn hùc” vp lÊÎ ¶ã· ¶æi ÎT¶ ca¶ã o«i. ¸Cc ¶ã{êi Bø¶ã xe¬ BÒu vç Ϋy kle¶ ¶ãîi. ÷l׶ ÎlÊy ¶ã{êi hí¶ óSÎ ¶¹Î ¶ã{êi ÎLt cs¶, lä Îøc ãi˶ o½¶ Låi, ¶«y h¹i ÎlÊy ÎT¶ ¶ã{êi hí¶ ki« óÞ Îl»¶ã óÐ cs¶ BC¶l ¶ã·, lä ¬íi lß Les kle¶ ¶ãîi ¶l{ vËy. ¸Cc ÎT¶ ca¶ã o«i klCcl cò¶ã BÒu ¶ã¹c ¶liT¶. ¸lb¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: “ªl»¶ã ¶lá ¶py cg µlе h¹ clSc?” Råi clb¶ã B{« ¬SÎ L« liÖu, Ϋy cǬ Îl{íc oSÎ xa¶ã cn h¹i. ®ä¶ ¶ã{êi Bø¶ã xe¬ ÎlÊy óä¶ ¸a¶ã o«i LbÎ vâ klÝ L«, oî óÞ v¹ h©y BÒu ÎLC¶l L« x«. ªlõ« ¸lÝ Îuy B· läc B{îc ¬Êy ¶¨¬ vâ ¶ãlÖ, ¶l{¶ã dè o«s cËu vÓ¶ c߶ ¶lá Îuæi, Îl× BÞcl o«s ¶æi ¶liÒu ¶ã{êi hí¶ ¶l{ ÎlÉ? §«¶ã hbc ¶ãuy cʵ, óç¶ã ÎlÊy µl߶ã óT¶ cg ¬éÎ B¹i lC¶ ó{íc L«. ¸lØ ÎlÊy klH ¶lb¶ ¬×¶l, ¶ã{êi Êy B· ¶lny Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ Låi. ¸lp¶ã dm l«i Ϋy ¶S¬ vp vç hs¹¶ x¹. Kla¶ã liÉu ιi o«s, ÎÊÎ cn vò klÝ cñ« óä¶ ¸a¶ã o«i BÒu óÞ clp¶ã c{íµ ãiùÎ lÕÎ cn. ¸g ¬Êy ÎT¶ ¸a¶ã o«i LbÎ hui lmi clˬ óÞ BC¶l BÕ¶ ¶çi ¬SÎ quǶã, ¬å¬ o{¶ã vT¶l cn hT¶. ¸lp¶ã ¶ä cn c{êi Låi Lb hT¶ Îlø ÎiÕ¶ã h¹ hè¶ã. ¼éÎ ÎT¶ ¸a¶ã o«i ÎlÐÎ hí¶: - ¸lb¶ã Ϋ BÕ¶ B©y ÎLgc ¶· µl¹¬ ¶l©¶, ¶lp ¶ã{êi hp «i? ¸g ¬«u ÎLC¶l L« kla¶ã? ÷ã{êi ki« Îù« ¶l{ kla¶ã ¶ãle ÎlÊy, clØ ÎlsC¶ã ¬éÎ cCi B· Îíi ¬ÆÎ ÎT¶ ¸a¶ã o«i võ« h« ÎlÐÎ, vp Ϋy µlni cø¶ã ¶l{ oSÎ, clp¶ã Îb¬ ¶ãùc ÎT¶ ¸a¶ã o«i vøÎ L« ¶ãspi. ªT¶ ¸a¶ã o«i Îù« ¶l{ diÒu BøÎ ãi©y, hp hp ó«y L« ¶ãspi B{ê¶ã, vp “Ǭ” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, y B· óÞ ¶ã· clÕÎ ¶ãÊÎ d{íi BÊÎ. ¸ß¶ ¶lN¶ã ÎT¶ ¸a¶ã o«i klCc kla¶ã dC¬ ë h¹i, cl¹y ¶ãspi B{ê¶ã. §¹i lC¶ ¶ä Bi Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ ªlõ« ¸lÝ l«i Ϋy clØ L« liÖu ¬iÖ¶ã b í. ªl× L« ¶ã{êi Bg hp ¶ã{êi c©¬, vp l׶l ¶l{ lái h«i hÞcl cñ« ªlõ« ¸lÝ. Kla¶ã óiÕÎ ÎLn hêi o«s cls µlni, ªlõ« ¸lÝ ¶g¶ã LuéÎ quC. ®ç¶ã clp¶ã c©¬ dì ¬éÎ óp¶ Ϋy hT¶ vp bµ ¬éÎ óp¶ Ϋy xuï¶ã. ®SÎ BÇu BC¶l Îles ÎlÕ Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã, Îõ ¬iÕ¶ã Îlø ¶lÊÎ, clp¶ã BC¶l Îíi ¬éÎ ¬iÕ¶ã Îlø 10 ¬íi Îlai. ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ ý hiÒ¶ Îõ ¬iÕ¶ã 11 BC¶l Îíi ¬iÕ¶ã 24. ¸lp¶ã ¸©¬ võ« c{êi ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 7. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -46- võ« ãËÎ BÇu, Låi cl¹y h¹i ½¬ ªlõ« ¸lÝ hT¶ Îá vt Îl©¶ ¬ËÎ. ªlõ« ¸lÝ clØ vps ÎLs¶ã µl߶ã, L« liÖu cg ¶ã{êi ¶»¬ ÎLs¶ã Bg. ¸lp¶ã ¸©¬ hiÒ¶ ½¬ cËu vps. ªLa¶ã ÎlÊy ªlu ¾m¶ B«¶ã ¶ãåi d{íi BÊÎ, ¬ÆÎ ¶lîÎ ¶l¹Î ¶l{ oSµ clÕÎ, clp¶ã ¸©¬ ãiùÎ ¬×¶l BÆÎ ªlõ« ¸lÝ xuï¶ã. ¸lp¶ã võ« ÎiÕ¶ BÕ¶ ãǶ, ªlu ¾m¶ B· ¶l˶ L« ¶ã{êi que¶, hiÒ¶ L« liÖu clØ xuï¶ã Bèi ¬×¶l. ¸lp¶ã ¸©¬ ãËÎ BÇu, Låi Ϋy ÎLCi dSÎ ªlõ« ¸lÝ, Ϋy µlni ½¬ ªlu ¾m¶, Bi ó{íc B¹i L« klái klCcl BiÕ¬. ªlÊy clp¶ã ¸©¬ lu¶ã l¨¶ã ¶l{ vËy, óä¶ µlæ ky cò¶ã kla¶ã dC¬ cn¶ ÎLë. Ï«i ÎT¶ ¸a¶ã o«i ¶bµ ë l«i óT¶, clê clp¶ã ¸©¬ Bi ¬éÎ qu·¶ã ¬íi dC¬ Îles dâi. ¸lb¶ã ¬uï¶ óiÕÎ clp¶ã vp l«i µl¹¬ ¶l©¶ ÎLb cl©¶ ë B©u, Låi clb¶ã vÒ ÎLiÖu ÎlT¬ ¶ã{êi Îíi ¶· óSÎ. rbc Êy, ªlu ¾m¶ ¬m ¬m ¬p¶ã ¬p¶ã kla¶ã óiÕÎ ã× cn. ¸lp¶ã ¸©¬ v× kla¶ã ¶ãle ÎlÊy Îiն㠶ã{êi Buæi Îles, ¶T¶ cò¶ã kla¶ã ¶ãli ¶ãê ã× cn. Duy cg ªlõ« ¸lÝ ¶lá ¶ã{êi ¬p kla¶ ¶ãs«¶ h¹ hè¶ã. ¸Ëu ÎlÊy µlÝ« B»¶ã x« x« cg óg¶ã ¶ã{êi Îlʵ ÎlsC¶ã, óiÕÎ ¶ã«y hp óä¶ ¸a¶ã o«i Îles dâi. ¸Ëu hiÒ¶ L« liÖu cls clp¶ã ¸©¬ l«y. Qu«y BÇu ¶ãg h¹i µlÝ« o«u, clp¶ã clØ ÎlÊy cg l«i ÎT¶ ¸a¶ã o«i Îles o«u ¶T¶ clp¶ã kla¶ã oî, cø Îlñ¶ã ÎlM¶ã ÎiÕ¶ vÒ µlÝ« ª©y. §i Bé l«i ó« dƬ B{ê¶ã, cp¶ã Bi cp¶ã ÎlÊy vS¶ã vt, clp¶ã ¸©¬ BÆÎ ªlu ¾m¶ xuï¶ã BÊÎ, Låi qu«y µlSÎ h¹i, clØ ¶lny l«i, ó« cCi clp¶ã B· Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ l«i ÎT¶ ¸a¶ã o«i ¶ä. ¸lb¶ã BÞ¶l qu«y BÇu cl¹y, ¶l{¶ã kÞµ o«s B{îc, clp¶ã B· ¬çi Ϋy Îb¬ ¶ã«y ¬éÎ Bø«, qu¨¶ã ¶ã«y xuï¶ã d{íi Îlu¶ã hò¶ã. ¸lØ ¶ãle ÎlÊy l«i ÎiÕ¶ã kTu Îln¬ ÎliÕÎ, l«i ÎT¶ ¸a¶ã o«i B· vì oä clÕÎ Î{mi. GiÕÎ xs¶ã l«i ÎT¶ ¸a¶ã o«i, clp¶ã ¸©¬ h¹i a¬ ªlu ¾m¶ hT¶, Lns ó{íc Bi ¶l{ ó«y, dè cï oøc cl¹y Îles ¬p ªlõ« ¸lÝ vÓ¶ kla¶ã Buæi kÞµ. ¸l¹y B{îc lm¶ dƬ B{ê¶ã, ªlõ« ¸lÝ ¬ÖÎ Îlë læ¶ lɶ kla¶ã Bi B{îc ¶N«. ¸lp¶ã ¸©¬ ¬Ø¬ c{êi cbi xuï¶ã ½¬ cn ªlõ« ¸lÝ hT¶. ÷l{ vËy, clp¶ã klái µlni hs ¶ãlÜ, Bi c߶ ¬«u hÑ lm¶ ÎL{íc. §{îc ¬éÎ qu·¶ã, clp¶ã qu«y o«¶ã ÎLCi, l{í¶ã ÎlM¶ã µlÝ« ¶bi ¬p ÎiÕ¶. Qu« l«i ¶ãä¶ ¶bi, clp¶ã Îíi ÎL{íc cö« ó« c¨¶ ¶lp hC dù¶ã ë h{¶ã clõ¶ã ¶bi. ¼éÎ ¶ã{êi Bø¶ã ÎL{íc cö« ¶lp hC cl¹y h¹i ¶ãli¶l Bg¶, ¶ã{êi Bg hp ¬éÎ ÎliÕu µlô ÎL¹c ¶ãspi 20 Îuæi. ÷p¶ã vp clp¶ã ¸©¬ cè¶ã ãËÎ BÇu clps ¶ã«y. ªLa¶ã ÎlÊy ªlu ¾m¶ vp ªlõ« ¸lÝ, ¶p¶ã cg vt ¶ã¹c ¶liT¶ ¶l{¶ã ¶p¶ã dÓ¶ ¬äi ¶ã{êi vps ÎLs¶ã ¶lp, Låi hT¶ ÎiÕ¶ã ãäi: - ªiÉu ªuÖ, cs¶ cǬ ʬ ÎLp L« B©y ¬«u. ¼éÎ e¬ ¶lá ë µl߶ã óT¶ hT¶ ÎiÕ¶ã v©¶ã hêi, Låi xCcl ¬éΠʬ ¶{íc ÎLp vp ¬Êy cCi óCÎ L«. ªLa¶ã ÎlÊy ªlu ¾m¶ vp ªlõ« ¸lÝ, e¬ ¶lá ÎLî¶ ÎL߶ Bai ¬SÎ ¶l׶. ÷ã{êi ÎliÕu µlô Îuy ¨¶ ¬Æc ¬éc ¬¹c, ¶l{¶ã d« ÎLS¶ã ÎLts, ¬ÆÎ xi¶l Bѵ, vp cn e¬ ¶lá cò¶ã xi¶l xS¶ va cè¶ã. ªliÕu µlô ¶ä lái ªlõ« ¸lÝ: - ¸Ëu óÐ ÎT¶ ã×? ª¹i o«s h¹i ãƵ B{îc clp¶ã ¸©¬ ¶py? ªlÊy ¶p¶ã lái ¶l{ vËy, ªlõ« ¸l× óiÕÎ Lâ Lp¶ã hp ¶ã{êi que¶ cñ« clp¶ã ¸©¬, ¶T¶ kla¶ã dÊu diÕ¬, cËu kÉ lÕÎ où ÎlÉ BÇu Buai cls ¶p¶ã ¶ãle. ªlÊy ªlu ¾m¶ óÞ Îl{m¶ã, ¶p¶ã vps ÎLs¶ã hÊy ¬éÎ léµ Bù¶ã Îluïc L«. ¼ë L« ÝÎ Îluïc óéÎ ¬pu ÎLS¶ã vp ÝÎ Îluïc óéÎ ¬pu Bá, lsp hÓ¶ víi ¶{íc, ¶p¶ã cls ªlu ¾m¶ uï¶ã. Råi ¶p¶ã h¹i hÊy ¬éÎ cs¶ d«s ¶lá ÎlËÎ oSc óж klsÐÎ ¶lN¶ã clç ÎlÞÎ Îlbi ÎLT¶ Bèi ªlu ¾m¶ óá Bi, Låi LSc ÝÎ Îluïc óéÎ ¬pu vp¶ã vps clç vÕÎ Îl{m¶ã. ¼éÎ hCÎ o«u, ¶p¶ã h¹i hÊy ¶{íc ÎlËÎ ÎLs¶ã Lö« o¹cl vÕÎ Îl{m¶ã, vp LSc ÎlT¬ Îluïc óéÎ ¬pu vp¶ã vps. Rö« vp LSc Îluïc 2 hǶ xs¶ã, ¶p¶ã ¬íi ÎlÊy ªlu ¾m¶ cÊÎ ÎiÕ¶ã LT¶. ÷p¶ã ¶l׶ ªlõ« ¸lÝ Låi c{êi ¶gi: - Klái ¶ãuy liɬ Låi! ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 8. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -47- ÷gi Bs¹¶, ¶p¶ã clØ clá L« liÖu cls clp¶ã ¸©¬ óå¶ã ªlu ¾m¶ vps µl߶ã ÎLs¶ã ¶ãlØ ¶ãmi. ªliÕu µlô võ« Îlu dä¶ l߬ Îluïc, võ« ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ: - ªai lä A¶, clCu cø ãäi Îai hp ªlݬ A¶. ¸s¶ ¶lá ¶py hp clCu ãCi Îai, ÎT¶ ¶g hp ªiÉu ªuÖ. ¸lCu cø viÖc ë h¹i B©y. ªlõ« ¸lÝ ãËÎ BÇu. A¶ §¹i ¶{m¶ã xuï¶ã óÕµ hp¬ cm¬ ãiÕÎ ãp BÉ ÎlÕÎ klCcl. ¼ÖÎ ¶läc ouïÎ ¶ãpy, ¨¶ uï¶ã xs¶ã ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ÎlÉ ã{î¶ã B{îc ¶N«, Bp¶l µlni ãôc BÇu xuï¶ã ¬ÆÎ óp¶ ¶ãñ ÎliÕµ Bi. ¾C¶ã ¶ãpy la¬ o«u, cËu võ« Îضl dËy, ªiÉu ªuÖ hiÒ¶ kÐs Ϋy cËu Bi Lö« ¬ÆÎ. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - §É Îai Bi Îl¨¬ ªlai Îlbc Îlbc xe¬ vÕÎ Îl{m¶ã klái cl{« Bi. - ®Cc ¸©¬ B· câ¶ã a¶ã Ϋ Bi Låi. ªlõ« ¸lÝ ãiùÎ ¬×¶l lái: - ¸g ÎlËÎ kla¶ã? ªiÉu ªuÖ ãËÎ BÇu. ªlõ« ¸lÝ cl¹y vps ÎLs¶ã, qun ¶liT¶ kla¶ã ÎlÊy ªlu ¾m¶ B©u cn. ¸Ëu ß« hT¶ klgc. ªiÉu ªuÖ véi kluyT¶: - A¶l Bõ¶ã klgc, Bõ¶ã klgc ¶N«! ªlõ« ¸lÝ kla¶ã clÞu ¶ãle, cø klgc lspi. ªiÉu ªuÖ hiÒ¶ ãäi: - ¼C mi! ¼C mi! ¼«u L« B©y! A¶ §¹i ¶{m¶ã ¶ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã cs¶ ãäi, véi cl¹y L«. ªiÉu ªuÖ ¶gi víi ¬Ñ L»¶ã: - ¼C ¶py! A¶l Êy ÎlÊy óCc ¸©¬ vp ªlai Îlbc Îlbc Bi Låi, «¶l Êy klgc hiÒ¶. A¶ §¹i ¶{m¶ã véi «¶ ñi ªlõ« ¸lÝ: - ¸lCu ¶Ý¶ Bi! ¸g µlni ªlai Îlbc Îlbc cñ« clCu óÞ Îl{m¶ã ¶Æ¶ã hS¬ Bg kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ ãËÎ BÇu. §¹i ¶{m¶ã ¶gi ÎiÕµ: - ªlݬ clØ cg ÎlÉ clN« cls clb Êy klái ι¬ Îlai. ¼uï¶ cls clb Êy ¬«u hp¶l, Îlݬ µlni óns óCc ¸©¬ câ¶ã clb Êy Bi ¶lê ÎlÇy h«¶ã clN« cls. ¸lê clN« xs¶ã, clb Êy oH ÎLë h¹i B©y víi clCu. ªlõ« ¸lÝ liÉu Lâ ¬íi ¶Ý¶ dǶ. A¶ §¹i ¶{m¶ã h¹i ¶gi: - ¸lb Êy oSµ klái Låi. ¸lCu ¬«u vps Lö« ¬ÆÎ Bi, Låi vps B©y ¨¶ cm¬ víi Îlݬ vp e¬ ¶g. Dè¶ã cm¬ oC¶ã xs¶ã, A¶ §¹i ¶{m¶ã óns ªlõ« ¸lÝ kÉ h¹i ÎlËÎ Lâ Lp¶ã c©u cluyÖ¶ B· xny L« ¬éÎ hǶ ¶N«. ÷ãle xs¶ã, ¶p¶ã cø Îlë dpi lspi. ªlÕ hp ªlõ« ¸lÝ B{îc yT¶ Ω¬ ë h¹i ¶lp Bg. ¸Ëu ¬å cai Îõ Îluë ¶lá, ¶«y óç¶ã ¶liT¶ B{îc §¹i ¶{m¶ã ÎLa¶ã ¶s¬ o¨¶ ogc ¶l{ ¶ã{êi ¬Ñ liÒ¶, h¹i cg ÎlT¬ ªiÉu ªuÖ hp¬ ó¹¶ ¶T¶ ÎLs¶ã ¬Êy ¶ãpy ë ιi Bg, cËu cn¬ ÎlÊy où ʬ cb¶ã ¶lÊÎ ÎLs¶ã Bêi. A¶ §¹i ¶{m¶ã h¹i óns cËu a¶ huyÖ¶ h¹i ¶lN¶ã vâ ¶ãlÖ ¬p B· läc lái B{îc. Xe¬ xs¶ã, ¶p¶ã ãËÎ BÇu kle¶ ¶ãîi vp ¶gi L»¶ã: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 9. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -48- - ¸lCu Îla¶ã ¬i¶l ãiái ãi«¶ hS¬! ÷l{ vËy cò¶ã Bñ Lâ ¶p¶ã cò¶ã liÉu óiÕÎ ¶lN¶ã Îi¶l Îby cñ« cCc ÎlÕ vâ Bg vËy. ¸ø ¶l{ ÎlÕ qu« B{îc ¬{êi ¬Êy ¶ãpy, vp ¶ãpy ¶ps A¶ §¹i ¶{m¶ã cò¶ã óSÎ ªlõ« ¸lÝ huyÖ¶ vâ. ÷l{¶ã huyÖ¶ l«y l«y dë, ¶p¶ã kla¶ã ó«s ãiê clØ óns kle¶ clT cn, vp ¶p¶ã o¨¶ ogc cls clp¶ã Îõ¶ã hi Îõ¶ã ÎÝ, csi clp¶ã clM¶ã klCc ¶ps cs¶ LuéÎ cñ« ¬×¶l vËy. s0s ªiÉu ªuÖ xuï¶ã h{¶ã clõ¶ã ¶bi Bi Î׬ ªlõ« ¸lÝ v× kla¶ã óiÕÎ clp¶ã võ« Bi B©u ¬p kla¶ã cg ë ÎLs¶ã ¶lp. ¸a ãCi dõ¶ã h¹i cÊÎ ÎiÕ¶ã ãäi: - A¶l ªlõ« ¸lÝ! A¶l B©u Låi? Gäi ¬·i kla¶ã ¶ãle Îiն㠪lõ« ¸lÝ BCµ hêi, ªiÉu ªuÖ xuï¶ã ¶bi BÉ Î׬ clp¶ã. ªíi ¬éÎ hè¬ c©y clîÎ ¶ãle cg Îiն㠶gi: - ¸a óÐ ki« Bø¶ã h¹i. ¼éÎ ¶ã{ßi Îõ ÎLs¶ã óôi Lˬ ó{íc L«. ¸si h¹i Bg hp ¬éÎ viT¶ ¸a¶ã o«i Ϋy cǬ B¹i B«s oC¶ã ¶ãêi. ªiÉu ªuÖ ãiËÎ ¬×¶l hui ¬Êy ó{íc ¬ë Îs Bai ¬SÎ Be¶ luyÒ¶ ¶l׶ ¶ã{êi klCcl h¹ ¬ÆÎ. ¸a ãCi oî oÖÎ lái: - ¤¶ã hp «i? ViT¶ ¸a¶ã o«i kla¶ã BCµ ¬p clØ lái: - ÷lp A¶ §¹i ¶{m¶ã ë B©u? ªiÉu ªuÖ h¹i hui ÎlT¬ l«i ó{íc: - ¤¶ã hp «i, o«s lái ¶lp A¶ §¹i ÷{m¶ã? ViT¶ ¸a¶ã o«i ¶ãliT¬ oSc ¬ÆÎ: - ª« ¬uï¶ ãƵ A¶ §¹i ÷{m¶ã cg cluyÖ¶ ãʵ hS¬. ÷lp A¶ §¹i ÷{m¶ã B©u? ªiÉu ªuÖ Îuæi l·y c߶ ¶ã©y Îlm B©u liÉu cluyÖ¶ ã×, ÎLá Ϋy hT¶ ¶ãä¶ ¶bi: - ÷lp ë ÎLT¶ ki«. ViT¶ ¸a¶ã o«i ¶l׶ kü ªiÉu ªuÖ Låi lái: - ªiÉu ca ¶{m¶ã ÎT¶ ãäi hp ã×? - ªiÉu ªuÖ! ¸Æµ ¬SÎ cñ« viT¶ ¸a¶ã o«i clíµ hT¶: - ªiÉu ca ¶{m¶ã l·y Îles Îai. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 10. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -49- ªiÉu ªuÖ ki¶l l·i ÎLï ¬SÎ: - ªai Îles a¶ã BÉ hp¬ ã×? - ¸g ¶ã{êi óns ÎiÉu ca ¶{m¶ã Îles Îai. ªiÉu ªuÖ cp¶ã ki¶l dÞ lm¶: - ÷ã{êi Bg hp «i? - ªiÉu ca ¶{m¶ã ãƵ ¶ã{ê Bg Låi oH Lâ. ªiÉu ªuÖ hSc BÇu: - ªai kla¶ã Bi. VÞ ¸a¶ã o«i c{êi 㻶: - ªiÉu ca ¶{m¶ã kla¶ã Bi Îl× óSÎ óuéc Îai µlni B{« ÎiÉu ca ¶{m¶ã Bi. ÏS¶ ó{íc Îíi clôµ ¶S¬ hÊy ªiÉu ªuÖ. ®ËÎ... óËÎ... ªiÉu ªuÖ ki¶l l·i vç l«i cl{ë¶ã, võ« lÐÎ: - ¼Ñ mi! ¸øu cs¶... ÷l{¶ã viT¶ ¸a¶ã o«i B· hÊy cliÕc kl¨¶ hí¶ ÎLè¬ hÊy ªiÉu ªuÖ cuï¶ h¹i cls ca ãCi lÕÎ h«. ÏS¶ qu«y ¬×¶l Bi xuï¶ã ¶bi. ªl׶l h׶l cg ÎiÕ¶ã lÐÎ: - ªLn e¬ ãCi h¹i cls Ϋ! ÷ã{êi võ« lÐÎ clݶl hp ªlõ« ¸lÝ. ¸lp¶ã vç ¬éÎ cl{ë¶ã vps h{¶ã viT¶ ¸a¶ã o«i. ViT¶ ¸a¶ã o«i ¶ãle huå¶ã ãig d«y ÎLë h¹i kls« c©y B¹i B«s clï¶ã Bì. ÏS¶ ¶l׶ ªlõ« ¸lÝ Låi quCÎ: - ªl»¶ã óÐ ¶py ¬uï¶ clÕÎ o«s! rui ¬«u. ViT¶ ¸a¶ã o«i lʵ Îʵ ó{íc Bi, ¶l{¶ã ªlõ« ¸lÝ B· dè¶ã kli¶lµ µlCµ v{îÎ ¶ã«¶ã qu« BÇu lS¶ cl˶ h¹i. ¸lp¶ã lÐÎ: - ªLn e¬ ãCi Ϋ, ιi o«s ¶ã{mi óSÎ cgc e¬ Ϋ? ViT¶ ¸a¶ã o«i ÎLî¶ ¬SÎ: - ªl»¶ã ÎiÉu quû, ¶ã{mi cg hui L« kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ¶gi vç ¬éÎ cl{ë¶ã ¶ã«y Ω¬ luyÖÎ viT¶ ¸a¶ã o«i. ÏS¶ quCÎ: - ª« ãiÕÎ ¶ã{mi! ¸©y B«s ÎLs¶ã Ϋy viT¶ ¸a¶ã o«i clíµ hT¶, ªlõ« ¸lÝ Lb hT¶ ¬éÎ Îiն㠶lps hé¶ L« ¶ãspi. ¸lp¶ã ÎLb¶ã ¶l»¬ l«i ¶lCÎ B«s cñ« viT¶ ¸a¶ã o«i ¬Cu Îua¶ hT¶l hC¶ã. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 11. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -50- ªuy B· óÞ Îl{m¶ã ¶l{¶ã ªlõ« ¸lÝ B· µlg¶ã ¶ã{êi dËy cn¶ ¶ã«¶ã ÎL{íc ¬ÆÎ viT¶ ca¶ã o«i. ViT¶ ¸a¶ã o«i ãi˶ dN quCÎ: - ªl»¶ã quû ¶lá cg clÞu d«¶ã L« cl{«? ªlõ« ¸lÝ ÎLî¶ ¬SÎ: - ÷ã{mi kla¶ã óua¶ã e¬ ãCi Ϋ L«, ó»¶ã kla¶ã Ϋ hiÒu oï¶ã clÕÎ víi ¶ã{mi. ViT¶ ¸a¶ã o«i c{êi hí¶: - VËy hp ¶ã{êi µlni clÕÎ! ÏS¶ kls« B«s BÞ¶l clЬ ÎlT¬ ¬Êy ¶lCÎ kÕÎ hiÔu oi¶l ¬¹¶ã ªlõ« ¸lÝ. ®ç¶ã cg ÎiÕ¶ã ÎlÐÎ h«¶l hn¶l: - ®ua¶ã cs¶ Ϋ xuï¶ã. Ai óns ¶ã{mi Îíi B©y óSÎ cgc cs¶ ãCi Ϋ. ªLs¶ã ÎiÕ¶ã ÎlÐÎ k̬ Îles ¬éÎ hs¹Î clØ oSc óж óS¶ vè¶ vôÎ vps ¬×¶l viT¶ ¸a¶ã o«i. ÏS¶ lïÎ lsn¶ã hui h¹i ÎLC¶l Låi ¶gi ¬«u: - ¸g ¶ã{êi óns Îai Îíi B©y B{« ÎiÉu ca ¶{m¶ã vÒ di¶l. - ÷ã{êi ¶ps? - §¹i ¶l©¶! A¶ §¹i ¶{m¶ã oö¶ã oïÎ hT¶ Låi ÎlÐÎ: - ®ua¶ã cs¶ Ϋ L«... ÷p¶ã vç l«i Ϋy _???_ óS¶ xÑÎ vps ¶ã{êi viT¶ ¸a¶ã o«i hp¬ lS¶ óua¶ã ÎuéÎ cCi kl¨¶, ªiÉu ªuÖ ¶ã· xuï¶ã BÊÎ. Y cn¬ ÎlÊy ãiN« h{¶ã B«u ¶ãʬ ¶ãǬ, vp ÎLs¶ã hbc y lmi clˬ Ϋy ¬éÎ clbÎ, Bm¶ B«s cñ« y B· óÞ cliÕc ca¶ vni cuï¶ clÆÎ vp óÞ ãiùÎ Lêi klái Ϋy y. ÏS¶ ¶lny hui vÒ µlÝ« o«u l«i ó{íc, ¬iÖ¶ã c{êi x· ãi«s: - ¸lå¶ã clÞ ¶lê Îai, Îai µlni hp¬ cls B{îc. ªlÕ ¶ps cò¶ã cg ¶ãpy Îai ÎLë h¹i B©y kiÕ¬ clÞ. §¹i ¶{m¶ã h¹i quËÎ ¶ã«¶ã ¬iÕ¶ã vni vps h{¶ã y, ¶l{¶ã hǶ ¶py y BÒ µl߶ã ÎL{íc, ¶T¶ võ« døÎ hêi, y B· qu«y ¬×¶l cl¹y ÎlM¶ã xuï¶ã ¶bi. §¹i ¶{m¶ã kla¶ã Buæi Îles, qu«y h¹i µlÝ« ªlõ« ¸lÝ vp ªiÉu ªuÖ. ªlÊy cs¶ ãCi ¬×¶l kla¶ã viÖc ã×, ¶p¶ã ¬íi yT¶ Ω¬, ªiÉu ªuÖ ¶ã· vps h߶㠬Ñ, klgc hgc. ªlÊy ¶ã{êi vp ¬ÆÎ ªlõ« ¸lÝ {íÎ BÓ¬ ¶lN¶ã ¬Cu, §¹i ¶{m¶ã véi B{« vÒ Lö« vp ó¨¶ã óg vÕÎ Îl{m¶ã cls cËu ÎL«i. ¸ò¶ã ¬«y l«i vÕÎ clЬ clØ µlíÎ qu«, hp¬ clny ¬Cu ¶liÒu Îlai clí kla¶ã ¶Æ¶ã cls hS¬. ¾«u kli ¶p¶ã BÆÎ ªlõ« ¸lÝ hT¶ ãi{ê¶ã ¶ãñ, ªiÉu ªuÖ ¬íi kÉ lÕÎ BÇu Buai c©u cluyÖ¶ cls ¶p¶ã ¶ãle. ÷p¶ã ¶l׶ ªlõ« ¸lÝ Låi ¶ãlÜ ÎlǬ: “Kla¶ã ¶ãê ¶g Îuæi ¶lá óÐ ¶ã{êi ¬p cò¶ã cg h߶㠶ãlÜ« liÖµ ¶l{ vËy! ÏiÖ¶ ãiê Ϋ kla¶ã ÎlÉ ë h¹i clï¶ ¶py B{îc. ªlÕ ¶ps Ϋ cò¶ã µlni ã©y dù¶ã cls ¶g Îlp¶l Îpi ¬íi ÎLn B{îc m¶ ¶py. ÷ãlÜ Bs¹¶, ¶p¶ã ¶gi víi ªiÉu ªuÖ: - ¸s¶ cò¶ã Bi ¶ãñ Bi, BT¬ ¶«y c߶ µlni hT¶ B{ê¶ã. ¸lb¶ã Ϋ dä¶ Bi ¶mi klCc BÊy! ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 12. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -51- ªiÉu ªuÖ vÓ¶ Îl{ê¶ã Îles ¬Ñ dä¶ ¶lp B©y Bg hua¶ hua¶, ¶T¶ kli ¶ãle ¬Ñ ¶gi ¶l{ vËy cò¶ã kla¶ã ¶ã¹c ¶liT¶ ã× cn, A¶ §¹i ¶{m¶ã Îlu xÕµ quǶ Cs, ãgi hp¬ l«i óäc. ¾«u kli ó« ¶ã{êi ¨¶ cm¬ Îïi xs¶ã, §¹i ¶{m¶ã ÎlSµ ¶Õ¶ ¶ãåi clÇu ¬éÎ óT¶ l׶l ¶l{ ¶p¶ã cg ý clê Bîi ¶ã{êi ¶ps Bg, ¶T¶ cö« vÓ¶ ÎlÊy BÉ ¶ãá. ªíi c«¶l l«i, ¶ãspi cö« Bg cg ÎiÕ¶ã cl©¶ ¶ã{êi Bi LÊÎ ¶lÑ. ªlsC¶ã ¬éÎ cCi, clp¶ã ¸©¬ B· Îíi cö« Låi. ªuy vgc ¶ã{êi c«s hí¶ v¹¬ vì, ¶l{¶ã clp¶ã ¸©¬ Bi LÊÎ ¶lÑ ¶lp¶ã, kla¶ã ¬éÎ ÎiÕ¶ã Bé¶ã. ÷l{ vËy Bñ ÎlÊy ÎluËÎ kli¶l ca¶ã cñ« clp¶ã Îíi ¬øc c«s oiTu. A¶ §¹i ¶{m¶ã Bø¶ã dËy clØ clá L« liÖu, ÎLß cluyÖ¶ víi clp¶ã ¸©¬ hbc h©u. ¸lp¶ã ãËÎ BÇu Îá vH ó»¶ã h߶ã, ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ lái: - ªlai Îlbc Îlbc B· klái cl{«? A¶ §¹i ¶{m¶ã ÎLn hêi: - ªlai Îlbc Îlbc va où Låi, clCu cø yT¶ Ω¬. ªõ kli clCu Îíi B©y, Îlݬ LÊÎ Îl{m¶ã clCu, csi clCu ¶l{ cs¶ Bt vËy. Ïa¬ ¶«y clCu h¹i l¨¶ã lCi cøu e¬ ªiÉu ªuÖ ¶g. ªlݬ kla¶ã ó«s ãiê quT¶ m¶ clCu. ªïi la¬ ¶«y Îlݬ µlni Bi ¶mi x«, c߶ clCu Îl× Îles clb ¸©¬ Bi. - Kla¶ã, clCu Bi Îles Îlݬ cm! A¶ §¹i ¶{m¶ã ¬Ø¬ c{êi: - ªlݬ cò¶ã kla¶ã ¶ì x« clCu. ÷l{¶ã Îlݬ B· ¶lê clb ¸©¬ B{« clCu BÕ¶ clç o{ µlô ký d«¶l cñ« ªlai Îlbc Îlbc. ¸lCu xe¬, ªlai Îlbc Îlbc clØ läc víi cô Êy ¬Êy ÎlC¶ã ¬p vâ ¶ãlÖ B· xuÊÎ oSc BÕ¶ ÎlÕ Låi. ¸ô Êy vâ ca¶ã ÎliT¶ l¹ va os¶ã, Îlݬ ¬uï¶ clCu Îles cô Êy läc vâ. ªõ x{« Îíi ãiê, cô Ϋ ¬íi ¶l˶ cg l«i ¶ã{êi Bå BÖ Îlai. ¸g ÎlÉ ó©y ãiê cô Ϋ kla¶ã ¬uï¶ ¶l˶ Bå BÖ ¶N«, ¶l{¶ã ÎlÊy clCu Îla¶ã ¬i¶l vp Îݶl ¶ÕÎ h{m¶ã ÎliÖ¶, Îlݬ clSc ÎlÕ ¶ps cô Êy cò¶ã Îl{m¶ã clCu. ¸lb ¸©¬ hp ¶ã{êi lÇu cñ« cô Ϋ, cls ¶T¶ Îlݬ ¬íi ¶lê clb Êy B{« clCu Bi vp ¶gi ãibµ lé clCu. ÷Õu cô Ϋ kla¶ã ¶l˶ Îl× clb ¸©¬ oH B{« clCu vÒ ë víi Îlݬ. ªlõ« ¸lÝ ãËÎ BÇu ó»¶ã h߶ã. ÷p¶ã h¹i dƶ dß ÎlT¬: - ªC¶l cô Ϋ h¹ hS¬. ÷Õu clCu kla¶ã ¶ãle hêi, ÎÊÎ ¶liT¶ cô Ϋ kla¶ã ¶l˶, ¶l{¶ã ¶Õu clCu ¶ãs«¶ ¶ãs·¶ quC cô Ϋ oH óns clCu kla¶ã cg cïÎ klÝ vp cò¶ã kla¶ã ¶l˶ ¶ïÎ. VËy µlni clê xe¬ clCu oH B{îc ¬«y ¬S¶ l«y kla¶ã? ÷gi Bs¹¶ ¶p¶ã ÎlCs cliÕc v߶ã vp¶ã ë cæ Ϋy L« Bes vps cC¶l Ϋy ªlõ« ¸lÝ. ¸Ci v߶㠶ä lmi Îs, ¶p¶ã µlni ógµ ¶lá h¹i ¬íi Bes võ«. Råi ¶p¶ã võ« c{êi võ« ¶gi: - ¸lê BÕ¶ kli läc Îlp¶l Îpi, ÎLë ¶T¶ ¶ã{êi hí¶, clCu Bõ¶ã cg quT¶ Îlݬ vp e¬ ¶g ¶lÐ! ÷Õu ÎL{ê¶ã lîµ clCu B{îc h·s ÎiÒ¶ óïi clÞu d¹y óns Îl× kli ¶ps Îlݬ B{îc Ln¶l, B{« e¬ ªuÖ BÕ¶ Îl¨¬ clCu ¶lÐ! A¶ §¹i ¶{m¶ã Îuy cï ãS¶ã ãiN cls ãiäÎ hÖ klái Lmi, ¶l{¶ã ¬SÎ ¶p¶ã cò¶ã B· Bá ¶ãÇu Låi. ÷p¶ã ã{î¶ã ¶gi: - §{îc Låi! rbc ¶ps Îlݬ cò¶ã ¶lí BÕ¶ clCu, Îl{m¶ã clCu! ÷gi Bs¹¶, ¶p¶ã viÕÎ Îlm cls clp¶ã ¸©¬, Låi ¬éΠΫy oCcl l«i óäc Cs ¬éΠΫy dSÎ ªiÉu ªuÖ L« Bi. ¸lp¶ã ¸©¬ vp ªlõ« ¸lÝ Îles o«u. R« Îíi ¶ãspi cö«, ¬Ñ cs¶ ªiÉu ªuÖ Bi ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 13. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -52- ¬éÎ ¶ãn, c߶ clp¶ã ¸©¬ vp ªlõ« ¸lÝ Bi ¬éÎ ¶ãn. ªL{íc kli cli« Ϋy ¬Ñ cs¶ ªiÉu ªuÖ vp ªlõ« ¸lÝ BÒu quyÕ¶ huyÕ¶ kla¶ã ¬uï¶ Îõ óiÖÎ. ªlÊy ªlõ« ¸lÝ óÞ Îl{m¶ã vp ¬ÊÎ ¬Cu klC ¶liÒu clSc kla¶ã ÎlÉ Bi ¶l«¶l B{îc, ¶T¶ clp¶ã ¸©¬ câ¶ã cËu hT¶, ÎlM¶ã ÎiÕ¶ ÎLT¶ cs¶ B{ê¶ã ¶bi. ÷ãpy Bi Îïi ¶ãlØ, l«i ¶ã{êi Bi L߶ã L· ¬{êi ¬Êy la¬. §T¬ ¶ps cò¶ã kla¶ã dC¬ vps klCcl BiÕ¬ ¶ãñ ÎLä, clp¶ã ¸©¬ vp ªlõ« ¸lÝ clØ vps BÒ¶, ¬iÕu Bæ ¶CÎ lsÆc cCc l«¶ã Bé¶ã ¶ãlØ ¶ãmi Îlai. ÷ãpy ¶ps ªlõ« ¸lÝ cò¶ã L« liÖu lái clp¶ã ¸©¬ B· Îíi BÝcl cl{«, Îl× clp¶ã ki« h¹i clØ vÒ µlÝ« ÎL{íc. r¹i Bi ó« ¶ãpy ¶N«, B{ê¶ã Bi óSÎ BÇu B· ÎlÊy liɬ ÎLë. ªíi ¬éÎ ¶bi ¶ä, clp¶ã ¸©¬ µlni dè¶ã cM¶ã cl©¶ BÉ óß hT¶ hes ÎLT¶ Bضl ¶bi c«s clgÎ vgÎ. VÕÎ Îl{m¶ã cñ« ªlõ« ¸lÝ B· klái lM¶, duy cg ha¶ã ¬py óT¶ ÎLCi Îlp¶l ¬éÎ vÕÎ oÑs Îl©¬ quǶã. ¸Ëu µlni a¬ clÆÎ cæ clp¶ã ¸©¬. V× B{ê¶ã ¶bi ãiïc quC hp¬ ¬éÎ ÎLs¶ã l«i ¶ã{êi ÎL{îÎ cl©¶ lsÆc óua¶ã Ϋy L« hp ÎÐ xuï¶ã lï o©u, Ϋ¶ x{m¶ã ¶CÎ ÎlÞÎ, clÕÎ ¶ã«y Îøc Îl×, ¶T¶ l«i ¶ã{êi cp¶ã µlni lÕÎ oøc cȶ Îl˶. Kli óß Îíi Bضl ¶bi c«s ¶lÊÎ, ªlõ« ¸lÝ ÎLa¶ã ÎlÊy ¬éÎ ¬iÕ¶ã BÊy Lé¶ã vp ó»¶ã µlM¶ã. Xu¶ã qu«¶l cg ¶lN¶ã c©y Îla¶ã c«s ó«s µlñ. XuyT¶ qu« Lõ¶ã Îla¶ã, cËu ÎlÊy cg ¶¨¬, oCu c¨¶ ¶lp ó»¶ã BC, clp¶ã ¸©¬ cg vt l©¶ ls«¶, Îù« ¶l{ clp¶ã Bi x« h©u ¶ãpy ¬íi ÎLë vÒ ¶lp cò vËy. ¸lp¶ã dÓ¶ ªlõ« ¸lÝ vps ÎLs¶ã ªl¹cl ïc, hÊy clæi quÐÎ dä¶ o¹cl oH B©u BÊy Låi ¬íi xuï¶ã óÕµ Îlæi cm¬. ë Îíi ¶ãpy Îlø ó«, ªlõ« ¸lÝ ¶g¶ã h߶ã L« liÖu lái clp¶ã ¸©¬, o{ µlô ë B©u? ªlÊy clp¶ã ¸©¬ clØ Î«y xuï¶ã ¶bi, ªlõ« ¸lÝ Bßi xuï¶ã ¶l{¶ã clp¶ã ¸©¬ h¹i xu« Ϋy hSc BÇu. ®ÊÎ BSc dÜ, cËu Bp¶l µlni clÞu ¶lÓ¶ ¶¹i clê Bîi. Kla¶ã ÎLß cluyÖ¶ B{îc víi clp¶ã ¸©¬, cËu óùc ¬×¶l óuå¶ óùc va cè¶ã. ¼éÎ BT¬ ¶ä, ªlõ« ¸lÝ B«¶ã ¶ãñ ¶ãs¶ ãiÊc, óç¶ã ÎlÊy ÎL{íc ¬SÎ oC¶ã cls«¶ã, véi vp¶ã ¶ãåi dËy. ¸Ëu ÎlÊy ¬éÎ a¶ã cô, Ϋy cǬ c©y ¶Õ¶ Bø¶ã c¹¶l ãi{ê¶ã, vt ¬ÆÎ Î{mi c{êi. ªlõ« ¸lÝ, µlbc clÝ Î©¬ hi¶l, véi ¶lny xuï¶ã BÊÎ quú h¹y a¶ã cô óï¶ h¹y, vp Îl{« L»¶ã: - ®¹cl o{ µlô ¬íi vÒ, BÖ Îö ViT¶ ªlõ« ¸lÝ xi¶ kݶl h¹y L« ¬SÎ o{ µlô. ¤¶ã cô ¶ä cn c{êi, ¶gi: - ªl»¶ã ¶lá ¶py, «i B· ¶l˶ d¹y ¬p ¬p dC¬ ãäi Ϋ o{ µlô? ª¹i o«s ¬Çy BsC¶ B{îc ÎlÕ ¶ps Ϋs cò¶ã ¶l˶ ¬py hp¬ Bå BÖ? ÷ãle ãiä¶ã ¶gi, ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ a¶ã Ϋ B· ó»¶ã h߶ã Låi, hiÒ¶ vui vt BCµ: - D¹, ó¹cl o{ µlô, Îlݬ A¶l clØ óns dè¬ cs¶ BÊy ¹. - ÷p¶ã clØ l«y hp¬ µliÒ¶ Ϋ. ªlai B{îc, Ϋ ¶É ¶ã{êi cl« B· kluÊÎ cñ« cs¶, ¬p ¶l˶ cs¶ hp¬ Bå BÖ vËy! ªlõ« ¸lÝ BÞ¶l oôµ xuï¶ã h¹y, ¶l{¶ã a¶ã cô véi cn¶ h¹i: - ªlai Bñ Låi, ¶ãpy ¬«i oH ¶gi cluyÖ¶. ¾C¶ã oí¬ ¶ãpy la¬ o«u, ¬ÆÎ ÎLêi cl{« ¬äc, ªlõ« ¸lÝ B· dËy Låi. ¸lp¶ã ¸©¬ l׶l ¶l{ BsC¶ óiÕÎ a¶ã cô B· clʵ ¶l˶ ªlõ« ¸lÝ hp¬ Bå BÖ cls ¶T¶ clp¶ã ¬õ¶ã quC, óå¶ã ªlõ« ¸lÝ ¶Ð¬ hT¶ ÎLT¶ kla¶ã Låi h¹i Bì hÊy võ« ¶Ð¬ võ« Bì ¶l{ vËy BÕ¶ óï¶, ¶¨¬ hǶ. ÷ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã c{êi Bè« cñ« ªlõ« ¸lÝ, a¶ã cô ë ÎLs¶ã ¶lp ó{íc L«, võ« c{êi võ« ¶gi: - §{îc hS¬, cs¶ ¬íi cg óÊy ¶liTu Îuæi BÇu, ¬p B· óiÕÎ lp¶l liÖµ ÎL{î¶ã ¶ãlÜ«, cøu Bp¶ óp ÎLt cs¶. ¸s¶ cg ón¶ hܶl ã×, l·y dì L« cls Ϋ csi ¶ps. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 14. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -53- ªlÊy a¶ã cô ¶gi ¶l{ vËy, ªlõ« ¸lÝ xÊu læ, ¬ÆÎ ¬òi Bá ã«y. ¤¶ã cô ¶gi ÎiÕµ: - ¸s¶ kla¶ã ÎLæ Îpi cls Ϋ xe¬, Îl× Î« óiÕÎ ÎlÕ ¶ps ¬p d¹y cs¶ ó©y ãiê! ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ o{ µlô kla¶ã ¶gi Bè« víi ¬×¶l, hiÒ¶ dì ÎlÕ vâ “Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã” cñ« ªlai ªlu ¾m¶ ÎLuyÒ¶ cls. ªõ¶ã B{ê¶ã, Î{ê¶ã ¬iն㠬éÎ BC¶l Îõ BÇu Îíi cuïi. ¤¶ã cô võ« xe¬ võ« ¬Ü¬ c{êi clê cËu BC¶l xs¶ã, ¬íi ¶gi: - ªlu ¾m¶ cø kle¶ cs¶ Îla¶ã ¬i¶l, hbc BÇu Ϋ c߶ cl{« Îi¶, ¶«y ¬íi ÎlÊy Lâ, lM¶ clØ d¹y cs¶ cg ¬Êy ¶ãpy, ¬p B· Îlp¶l Îùu ¶l{ vËy, qun ÎlËÎ hp klC hS¬! ªlÊy ¶gi BÕ¶ ªlai ªlu ¾m¶, ªlõ« ¸lÝ clê a¶ã cô ¶gi xs¶ã, hiÒ¶ ÎiÕµ hêi lái ¶ã«y: - ®È¬ o{ µlô, ªlai Îlbc Îlbc liÖ¶ ãiê ë B©u? Vp B· ¬¹¶l cl{« ¹? - ÏS¶ B· lsp¶ Îsp¶ va où. Vp ÎLë vÒ ¶mi rý Î{í¶ã qu©¶ ÎiÕµ Îôc cliÕ¶ BÊu Låi. ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy ÎlÇy ¶gi ¶l{ vËy, lí¶ lë va cè¶ã. rbc Êy, clp¶ã ¸©¬ B· ópy xs¶ã l{m¶ã C¶. ¤¶ã cô hÊy L« ¬éÎ óøc ÎL«¶l cg vH l׶l ¬éÎ vÞ ¶ls oi¶l Låi ÎlSµ l{m¶ã ¶Õ¶ cu¶ã kݶl quú h¹y, Bs¹¶ ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ L»¶ã: - §©y hp ªõ Îæ o{ Kl«i ¾m¶ cñ« µlCi Ïs« ¾m¶ clb¶ã Ϋ, cs¶ h¹i B©y quú h¹y Bi. ªlõ« ¸lÝ ¶ãle hêi, oôµ xuï¶ã quú h¹y, ¶l{¶ã cËu kla¶ã óiÕÎ h¹y ó«s ¶liTu cCi ¬íi µlni, ÎLs¶ã h߶㠶ãlÜ ÎlǬ: “¸lSc cp¶ã h¹y ¶liÒu cp¶ã l«y” Låi cËu cø h¹y hi« hÞ«. ¤¶ã cô µlni µl× c{êi óns Îlai. ¤¶ã cô võ« døÎ ÎiÕ¶ã c{êi, B«¶ã BÞ¶l ¶gi Îl× ªlõ« ¸lÝ véi qu«y h¹i, h¹y a¶ã cô ¬Êy h¹y, csi ¶l{ B· hp clC¶l Îløc óCi o{. ¤¶ã cô ¬Ü¬ c{êi ¶l˶ hÔ: - ªõ ¶«y cs¶ hp BÖ Îö clݶl Îløc cñ« µlCi Ïs« ¾m¶ clb¶ã Ϋ Låi. ªõ ÎL{íc Îíi ãiê Ϋ ¬íi Îlu ¶l˶ clØ l«i Bå BÖ. §· ¬{êi ¬Êy ¶¨¬ ¶«y, v× cl{« ãƵ Bø« ÎLß ¶ps Îla¶ã ¬i¶l, clÞu klg, ¶T¶ Ϋ clM¶ã ¶l˶ ÎlT¬ «i cn. ¸s¶ hp BÖ Îö Îlø ó« cñ« ÎlÇy vp cò¶ã hp Bå BÖ clgÎ, vËy cs¶ µlni cl¨¬ clØ läc Î˵ Bõ¶ã BÉ cls ¶ã{êi Ϋ clT c{êi ¬Ø« ¬«i. ªlõ« ¸lÝ cbi BÇu xi¶ v©¶ã. ¤¶ã cô h¹i ¶gi ÎiÕµ: - ª« lä ¼éc, cCc ó¹¶ ãi«¶ã lå ãäi Ϋ hp ®CÎ ªlñ ªiT¶ V{î¶ (V{î¶ ÎiT¶ ÎC¬ Ϋy). ¸s¶ µlni ãli ¶lí, kts cg ¶ã{êi Ϋ lái BÕ¶ ÎT¶ ÎlÇy, cs¶ h¹i b í kla¶ã óiÕÎ ÎLn hêi L« o«s. ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ¶lÞ¶ B{îc µlni µl× c{êi. ¸Ëu Ϋ ¶ãlÜ ÎlǬ: “A¶ §¹i ¶{m¶ã óns ÎC¶l ¶ÕÎ a¶ã Ϋ LÊÎ kú h¹, ¬×¶l cø ¶m¬ ¶íµ hs oî ¬·i. ÷ãê B©u ÎlÇy Ϋ dÔ d·i, {« klai lpi BÕ¶ ÎlÕ!” Vâ ¶ãlÖ cñ« ®CÎ ªlñ ªiT¶ V{î¶ c«s oiTu va cè¶ã. ªLs¶ã 20 ¶¨¬ ¶«y, a¶ã Îu¶ã lsp¶l ÎLT¶ clï¶ ãi«¶ã lå vp cl{« lÒ ãƵ ¶ã{êi BÞcl Îlñ. V× a¶ã Ϋ kla¶ã l«y c«¶ ÎliÖµ vps viÖc ¶ã{êi ¶T¶ ÝÎ ¶ã{êi óiÕÎ Îíi ÎT¶ Îuæi. ªlËÎ Î׶l ÎC¶l ¶ÕÎ a¶ã Ϋ LÊÎ kú h¹ vp klg kl¨¶ hS¬. rǶ ¶py, clØ v× Îl{m¶ã l¹i ªlõ« ¸lÝ cai cbÎ Îéi ¶ãliÖµ vp ÎlT¬ BiÒu Îa¶ kݶl cl« cËu hp ¬éÎ vÞ ÎLu¶ã ÎlǶ lÕÎ h߶ã v× ¶{íc h¹i clÕÎ s«¶, ¶T¶ a¶ã Ϋ ¬íi ¶l{ hp _???_ BsCi lspi Îíi Låi _???_ ¶ã{êi Îla¶ã ¬i¶l ls¹Î óCÎ, a¶ã Ϋ ÎLß cluyÖ¶ vui vt ¶l{ ÎlÕ. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l h¹i ¶gi: - Ï«i o{ luy¶l cñ« cs¶ lm¶ cs¶ ¶lN¶ã 20, 30 Îuæi, ¶ã«y ¶l{ Bå BÖ cñ« lä cò¶ã c߶ hí¶ lm¶ cs¶ ¶N« hp klCc. ¸g hH lä oH ÎLCcl ¬gc Ϋ Îíi ãiê µlbÎ ¶py c߶ ¶l˶ ÎlT¬ Bø« cs¶ ¶ÝÎ hp¬ Bå BÖ. Ïp! Ïp! ÷Õu cs¶ kla¶ã clÞu klg huyÖ¶ Î˵, o«u ¶py óÞ Îlu« cn Bå BÖ, Bå Îa¶ cñ« clb¶ã, Îl× lä cp¶ã cg hý ds óns ÎlÇy hp ãip ¶u« hȬ cȬ BÊy! ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 15. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -54- - ¸s¶ xi¶ lÕÎ oøc cl¨¬ clØ huyÖ¶ Î˵. p, Îl{« o{ µlô, ªlai Îlbc Îlbc cg µlni hp o{ luy¶l cñ« cs¶ kla¶ã? - ÷g Bi Îles rý ª{í¶ã qu©¶ hua¶ hua¶ ó˶ viÖc ói¶l B«s kla¶ã cg Îl× ãiê läc Î˵ ¶T¶ Ϋ clØ d¹y cls cg ¬éÎ ÎlÕ vâ “Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã” Îlai clí ¶g kla¶ã µlni hp Bå BÖ clݶl Îløc cñ« Ϋ. ÷gi Bs¹¶ ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l clØ vps clp¶ã ¸©¬ Bs¹¶ ¶gi ÎiÕµ: - ÷l{ clp¶ã ¸©¬ ki« clM¶ã l¹¶, l»¶ã ¶ãpy xe¬ Ϋ d¹y vâ, ¶g cò¶ã _???_ vpi ¬iÕ¶ã. ÷l{¶ã ¶Õu Be¬ os oC¶l víi l«i o{ luy¶l cs¶ Îl× ÎlËÎ ¬éÎ ÎLêi ¬éÎ vùc, ¶g c߶ kЬ hS¬. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “¸lp¶ã ¸©¬ l«i hǶ L« Ϋy ¶Ð¬ óä¶ ca¶ã o«i, Îl©¶ Îlñ h«¶l hÑ va cè¶ã. ÷l{¶ã o{ µlô óns l«i vÞ o{ luy¶l c߶ ãiái lm¶ y kla¶ã óiÕÎ ó«s ¶liTu hǶ. VËy ¶Õu Ϋ clÞu klg läc Î˵, dè kla¶ã ó»¶ã 2 vÞ o{ luy¶l, ¶l{¶ã ó»¶ã B{îc clp¶ã ¸©¬, Ϋ cò¶ã ou¶ã o{í¶ã vp «¶ ñi hS¬ Låi”. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l h¹i ¶gi: - PlCi Ïs« ¾m¶ clb¶ã Ϋ cg LÊÎ ¶liÒu ãiíi BiÒu clM¶ã l¹¶ ¶l{: ãiíi d©¬, ãiíi oÜ (L« hp¬ qu«¶), ãiíi óns ÎiTu, v©¶ v©¶. ®©y ãiê dè cg ¶gi L«, cs¶ cò¶ã kla¶ã ÎlÉ ¶ps ¶lí lÕÎ B{îc. ª« clØ cǶ dƶ cs¶ l«i c©u ¶py: 1) µlni ¶ãle hêi o{ µlô. 2) Bõ¶ã cg hp¬ óËy. ¸s¶ liÉu kla¶ã? - ¸s¶ xi¶ v©¶ã hêi ÎlÇy, kla¶ã ó«s ãiê dC¬ hp¬ óËy. - ªlai B{îc, ó©y ãiê clb¶ã Ϋ óSÎ BÇu huyÖ¶ vâ. V× Îlêi ãi«¶ ãʵ LbÎ, ªlai Îlbc Îlbc B· d¹y cs¶ lÕÎ ÎlÕ vâ Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã ¶l{¶ã ÎlÕ ¸l{ë¶ã µlCµ Bg ÎlǶ diÖu kla¶ h{ê¶ã. ªuæi cs¶ c߶ ¶lá dè cg läc liÉu lÕÎ cò¶ã kla¶ã ÎlÉ xö dô¶ã ¶l{ ý ¬uï¶ B{îc. ÷«y Ϋ l·y d¹y cs¶ ÎlÕ “ªL{ê¶ã quyÒ¶ ªl˵ Bs¹¶ ¸Ç¬” ÎL{íc B·. - ªl{« ÎlÇy, ÎlÕ vâ ¶Çy ÷ãôy Îlbc Îlbc B· d¹y cs¶ Låi ¹. - ªlÕ vâ cs¶ läc cñ« ÷ãôy Îlbc Îlbc võ« ¬b« cls ÎlÊy xe¬ c߶ ¶liÒu clç o«i hǬ hS¬. ÷Õu cs¶ ÎlËÎ liÉu lÕÎ où Îi¶l vi cñ« ÎlÕ “ªL{ê¶ã quyÒ¶ Îl˵ §s¹¶ ¸Ç¬” Îl× ÎLT¶ clï¶ ãi«¶ã lå oH ÝÎ cg ¶ã{êi BÞcl ¶æi cs¶. ÷ãle hêi o{ µlô d¹y óns, ªlõ« ¸lÝ kla¶ã dC¬ c·i h¹i, clØ v©¶ã v©¶ã d¹ d¹ Îlai. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l Be¬ ÎlÕ vâ “ªl˵ Bs¹¶ ¸Ç¬” L« óiÉu diÔ¶ cls ªlõ« ¸lÝ xe¬. ¸Ëu ÎlÊy cCc B{ê¶ã quyÒ¶ ãiï¶ã lÖÎ ÷ãôy Ϲs d¹y låi ¶ä. ¸Ëu ¶ãlÜ ÎlǬ: “ªlÕ ¶py Îl× cg ã× BÆc óiÖÎ B©u?” ¸Ëu B«¶ã ¶ãli ¶ãê Îl× ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l h¹i ¶gi: - ¸lSc cs¶ Î{ë¶ã o{ µlô ¶gi dïi µlni kla¶ã? ®©y ãiê cs¶ Îlö h¹i B©y xe¬ cs¶ cg ÎlÉ ¶S¬ B{îc Cs cñ« Ϋ kla¶ã? ¸s¶ clØ cǶ Bô¶ vps v¹Î Cs cñ« Ϋ, Ϋ cò¶ã cls cs¶ hp Îpi ó« hS¬ Låi. ªlõ« ¸lÝ Î{ë¶ã µlni Bïi BÞcl víi o{ µlô ¶T kla¶ã dC¬, cø Bø¶ã yT¶, ¶le L¨¶ã c{êi. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l hiÒ¶ Îlbc ãiôc: - ¸s¶ cø h¹i Bi! ÷l{ ÎlÕ cò¶ã ¶l{ Ϋ d¹y cs¶ huyÖ¶ vâ BÊy ¬p! ªlÊy ¶gi hp d¹y vâ, ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ xa¶ã ¶ã«y h¹i, ãim Ϋy BÞ¶l ¶S¬ hÊy Îp Cs cñ« ÷l©¶ ªl«¶l. ÷l{¶ã Ϋy cËu võ« oSµ ÎLê Îíi Îl× Îp Cs Bg óç¶ã LôÎ h¹, clØ cCcl x« BÇu ¶ãg¶ Ϋy ªlõ« ¸lÝ Bé l«i, ó« ÎÊc Îlai. ªlÊy vËy, cËy ÎiÕ¶ hT¶ ¬éÎ ó{íc Bñ võ« ¶S¬ hÊy ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 16. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -55- Îp Cs. ÷ãê B©u, cËu clM¶ã ÎlÊy o{ µlô B©u ¶N«, clØ ÎlÊy cg Ϋy ¶ã{êi _???_ o«u ãCy cËu ¬éÎ cCi, vp cg ÎiÕ¶ã ãäi: “ª« ë B©y ¬p!” ªlõ« ¸lÝ qu«y ¬×¶l BÞ¶l l«i Ϋy a¬ clsp¶ã hÊy o{ µlô ¶ãê B©u a¶ã Ϋ B· óiÕ¶ ¬ÊÎ. ¸Ëu véi qu«y h¹i ÎlÊy o{ µlô Bø¶ã cCcl x« Îíi l«i, ó« ÎL{î¶ã. ªÝ¶l liÕu ÎlS¶ã cñ« ÎLt cs¶ Îlbc BÈy, cËu ¶ãlÜ ÎlǬ: “ªlÕ ¶ps Ϋ cò¶ã µlni óSÎ cls B{îc ¬íi Îlai!” ÷ãlÜ Bs¹¶, cËu ¶lny xæ h¹i ¶S¬ hÊy Ϋy Cs cñ« o{ µlô. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l clØ µlÈy Ϋ Cs ¬éÎ cCi, a¶ã Ϋ ¶lÈy L« Î˶ B»¶ã x« Låi, ªlõ« ¸lÝ võ« c{êi võ« Buæi Îles. §«¶ã hbc Bg cËu ÎlÊy clp¶ã ¸©¬ clØ Î«y L« liÖu, óns cËu ¶T¶ clb ý. ªlõ« ¸lÝ oùc ¶ãlÜ: “Qun ¶liT¶ o{ µlô dè¶ã Îl©¶ µlCµ ÎLs¶ã ÎlÕ vâ ªl˵ §s¹¶ ¸Ç¬ Îlai, ¶l{¶ã ιi o«s a¶ã Ϋ h¹i ¶l«¶l ¶lѶ BÕ¶ ÎlÕ?” ÷ãlÜ Bs¹¶, cËu võ« Buæi võ« ãli ¶lí hïi oö dô¶ã Îl©¶ µlCµ cñ« o{ µlô. ¸Ëu vï¶ dÜ B· ÎluǶ Îlôc ÎlÕ vâ “ªl˵ §s¹¶ ¸Ç¬” ¶l{¶ã v× ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ÎiÕ¶ ÎlsCi hȶ ÎLC¶l ¶l«¶l ¶lѶl quC vp ÎLs¶ã hbc v˶ dô¶ã ÎlÕ vâ, h¹i kla¶ klÐs va cè¶ã. ªlõ« ¸lÝ Îla¶ã ¬i¶l h¹ Îl{ê¶ã, ¬éÎ ¬ÆÎ Buæi óSÎ, ¬éÎ ¬ÆÎ ¶lí kü Îl©¶ µlC cñ« o{ µlô. ¾«u cè¶ã, cËu võ« Buæi võ« v˶ dô¶ã Îl©¶ µlCµ ¬éÎ cCcl kla¶ klÐs, qun ¶liT¶ ÎlÊy ¶l«¶l ¶lѶ ãʵ ÎL{íc ¬Êy hǶ. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ÎlǬ ãËÎ BÇu kle¶ ÎlǬ: “ªl»¶ã óÐ ¶py Îla¶ã ¬i¶l BÊy!” rbc Êy ªlõ« ¸lÝ Buæi cp¶ã ¶l«¶l ó«s ¶liTu, ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l cp¶ã ÎLC¶l hÑ óÊy ¶liTu. Ï«i ¶ã{êi cl¹y Buæi cp¶ã ¶ãpy cp¶ã ¶l«¶l, BÕ¶ ¶çi clØ ÎlÊy cg l«i cCi óg¶ã ¶ã{êi ó«y ¬b« Bg B©y. ®ç¶ã ÎlÊy ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l cÊÎ ÎiÕ¶ã c{êi å, Låi a¬ hÊy ªlõ« ¸lÝ, võ« c{êi võ« ¶gi: - §å BÖ Îpi ãiái, Bø« ÎLt ¶ãs«¶ ¶ãs·¶ BC¶ã yTu cñ« ÎlÇy! ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy ÎLs¶ã “ªl˵ Bs¹¶ ¸Ç¬” cg ¶liÒu ¬iÕ¶ã luyÒ¶ ns ¶l{ vËy ÎLs¶ã h߶ã lí¶ lë va cè¶ã. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l h¹i ¶gi: - ªlai óÊy ¶liTu cò¶ã Bñ cls cs¶ Î˵ huyÖ¶ Låi. ÷gi xs¶ã, a¶ã Ϋ BÆÎ ªlõ« ¸lÝ xuï¶ã BÊÎ dƶ ÎiÉu Bå BÖ l·y ë h¹i huyÖ¶ Î˵ ÎlT¬ vpi hǶ ¶N« Låi Bi vps ãi« ÎL«¶ã. ªlõ« ¸lÝ huyÖ¶ Î˵ Îõ BÇu clÝ cuïi, h¹i Î˵ ÎlT¬ lm¶ ¬{êi hǶ ¶N«. ÷ãspi ¶lN¶ã Îl©¶ µlCµ cñ« o{ µlô ¬p cËu läc B{mc, cËu c߶ óiÕ¶ clÕ ÎlT¬ vpi ¬C¶l híi LiT¶ã óiÖÎ ¶N«. ªïi la¬ Bg, cËu ou¶ã o{í¶ã quC, clØ ã·i BÇu ã·i Ϋi, ÎL»¶ ÎLäc ouïÎ BT¬ kla¶ã o«s ¶ãñ B{îc. §Õ¶ kli ¬ÖÎ quC ÎliÕµ Bi cËu vÓ¶ ¶ãlÜ Îíi où huyÖ¶ vâ ÎLs¶ã ãiÊc ¬m. Võ« În¶ã oC¶ã, oî quT¶ ¶lN¶ã ¬iÕ¶ã vâ la¬ qu« B· läc B{îc cËu véi L« ¶ã«y o©¶ a¶ huyÖ¶ h¹i, cp¶ã Î˵ cp¶ã ÎlT¬ l¨¶ã lCi. ®ç¶ã ¶ãle µlÝ« o«u cg ÎiÕ¶ã ls, cËu qu«y h¹i, ÎLa¶ã ÎlÊy o{ µlô ¬iֶ㠬ج c{êi B«¶ã Bø¶ã ιi Bg. ¸Ëu véi cbi BÇu clps: - §Ö Îö kݶl clps o{ µlô. - ¼Êy ¬iÕ¶ã vâ cñ« cs¶ võ« clÕ óiÕ¶ L« kÉ cò¶ã klC BÊy. ÷ã«y ¶l{ ¬iÕ¶ã cs¶ võ« BC¶l xs¶ã cò¶ã B· ¶l«¶l hS¬, ¶l{¶ã l¹ óé vÓ¶ c߶ ¶liÒu clç om lë. ÷Õu kt BÞcl hp ¶ã{êi ãiái vâ, lä clØ dm cl©¶ L« ¬gc ¬éÎ cCi hp cs¶ óÞ ¶ãuy liɬ ¶ã«y. ¸ls ¶T¶ cs¶ µlni BC¶l ¶l{ ÎlÕ ¶py. ÷gi Bs¹¶, ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l hiÒ¶ Bø¶ã vps BÞ« vÞ kt BÞcl, võ« Îʶ ca¶ã võ« clØ dÓ¶ vps ¶lN¶ã yÕu Biɬ. ¸lØ dƶ qu« ¬éÎ hǶ, ªlõ« ¸lÝ B· liÉu ¶ã«y. ÷ãpy la¬ Bg, cËu h¹i läc ÎlT¬ B{îc vpi ¬iÕ¶ã vâ ÎuyÖÎ xns. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 17. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -56- ë ÎLT¶ Ïs« ¾m¶ huyÖ¶ Î˵, Îlʬ ÎlsCÎ B· ó« ¶¨¬. ÷¨¬ Bg ªlõ« ¸lÝ B{îc 12 Îuæi. V× huyÖ¶ vâ Îõ Îluë ¶lá ¶T¶ Îl©¶ ÎlÉ cËu clg¶ã ¶ë ¶«¶ã lm¶ ¶ã{êi. ªlضl Îlsn¶ã ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l cg viÖc µlni xuï¶ã ¶bi. ÏÔ Bi cì l«i, ó« ÎlC¶ã a¶ã Ϋ ¬íi vÒ. ªL{íc kli Bi, ÎlÕ ¶ps a¶ã Ϋ cò¶ã d¹y ªlõ« ¸lÝ ¬éÎ vpi quyÒ¶ µlCµ, BÉ kli vÒ, óns cËu huyÖ¶ h¹i cls a¶ã xe¬. rǶ ¶ps cËu cò¶ã Îlp¶l Îl¹s ¶lN¶ã quyÒ¶ µlCµ ¬íi läc B{îc. ªÕÎ §s«¶ ÷ãä ¶¨¬ ¶ä, o«u kli uï¶ã L{îu Ïå¶ã Ïsp¶ã xs¶ã, óç¶ã ¶liT¶ ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l Be¬ óøc ls¹ cñ« o{ ãi« L« ÎLes. ¤¶ã Ϋ quú h¹y xs¶ã, ãäi ªlõ« ¸lÝ h¹y, Låi ¶gi víi cËu L»¶ã: - ¸s¶ cg óiÕΠιi o«s la¬ ¶«y ÎlÇy óns cs¶ h¹y ªæ o{ ãi« kla¶ã? - ªl{« ÎlÇy cs¶ kla¶ã óiÕÎ ¹. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l vps ãi«¶ ÎLs¶ã ó{¶ã ¬éÎ léµ ãç l׶l dpi L« BÆÎ l{m¶ã C¶, Låi ¬ë ¶Sµ L«, clØ ÎlÊy C¶l oC¶ã hsÌ ¬SÎ, ¬éÎ óns kiÕ¬ dpi ó« Îl{íc ¶»¬ ÎLs¶ã Bg. ªlõ« ¸lÝ ÎLï¶ã ¶ãùc B˵ Îl׶l ÎlÞcl, ¬iÖ¶ã Lu¶ Lu¶ lái: - ¾{ µlô d¹y cs¶ läc kiÕ¬ µlni kla¶ã? ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ãËÎ BÇu, hÊy Îl«¶l óns kiÕ¬ L«, vt ¬ÆÎ ¶ãliT¬ ÎL«¶ã, óns ªlõ« ¸lÝ: - ¸s¶ quú xuï¶ã, ¶ãle hêi ÎlÇy d¹y! ªlõ« ¸lÝ véi vp¶ã quú xuï¶ã. ¤¶ã Ϋ ¶gi ÎiÕµ: - KiÕ¬ hp Îæ cñ« ÎL¨¬ Îlø klÝ ãiíi, LÊÎ klg läc. ¸s¶ Îla¶ã ¬i¶l h¹i liÉu óiÕÎ clg¶ã, ÎlÕ ¶ps cò¶ã läc B{îc Îlp¶l Îpi. ÷l{¶ã kiÕ¬ µlCµ cñ« µlCi Ïs« ¾m¶ clb¶ã Ϋ, Îõ cCc Bêi Îæ o{ ÎLuyÒ¶ xuï¶ã, «i ¶Êy BÒu ¶lê ë ÎLÝ ÎuÖ Îla¶ã ¬i¶l cñ« ¬×¶l ¬p oC¶ã kiÕ¶ ÎlT¬, ¶T¶ ¬çi Bêi ¬çi Îi¶l xns lm¶. ¸Cc µlCi vâ ca¶ã klCc, o{ µlô lä Îl{ê¶ã l«y ãiN h¹i ¬éÎ vpi ¬iÕ¶ã óÝ quyÕÎ BÉ lé Îl©¶, kla¶ã d¹y lÕÎ cls Bå BÖ, ¶T¶ cCc µlCi Bg ¬éÎ Bêi ¬éÎ _???_ vËy, ¶T¶ hbc clä¶ Bå BÖ BÉ ÎLuyÒ¶ d¹y vâ ¶ãlÖ LÊÎ hp ¶ãliT¬ ¶ãÆÎ. Kli B· Îuyɶ clä¶ xs¶ã Låi hp o{ µlô µlni dïc Îbi d¹y lÕÎ. V× vËy, ¬a¶ kiÕ¬ µlCµ ¶py, Bêi ¶ps ÎLß cò¶ã ãiái lm¶ ÎlÇy. KiÕ¬ µlCµ cñ« Ϋ klg läc va cè¶ã vp cò¶ã Cc liɬ lm¶ cCc kiÕ¬ µlCµ klCc. ÷Õu cs¶ clÞu klg huyÖ¶ Î˵ Îlp¶l Îpi, oH ÎLë ¶T¶ ¬éÎ kiÕ¬ oÜ ÎliT¶ l¹ va BÞcl Îlñ ¶ã«y. ªL{íc kli d¹y cs¶ kiÕ¬ µlCµ, ÎlÇy óuéc cs¶ µlni ÎlÒ Béc kla¶ã B{îc Îp¶ oCÎ ¬éÎ ¶ã{êi s«¶ uæ¶ã cn. ªlõ« ¸lÝ ¶l«¶l ¬iÖ¶ã ÎlÒ hua¶. - §{îc Låi cs¶ Bø¶ã hT¶ Bi! ªlõ« ¸lÝ Bø¶ã dËy, a¶ã Ϋ h¹i ¶gi ÎiÕµ: - ªlÇy óiÕÎ cs¶ Ω¬ BÞ« ¶l©¶ Îõ, clSc kla¶ã ó«s ãiê cs¶ ãiÕÎ óõ« ¶lN¶ã ¶ã{êi liÒ¶ hp¶l B©u. ÷l{¶ã ãiN« ¶lN¶ã ÎlÞ µli, cò¶ã cg kli klg µl©¶ óiÖÎ µlni ÎLCi. Quý lå cs¶ BÆÎ h߶ã Îõ ÎliÖ¶ ÎLT¶ lÕÎ, Îl× kla¶ã ó«s ãiê ãiÕÎ ¶lǬ B©u. §iÒu ¶py cs¶ ¶T¶ ¶lí kü! ªlõ« ¸lÝ ãËÎ BÇu v©¶ã hêi. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l Ϋy ÎLCi ¶S¬ kiÕ¬ quyÕÎ, Ϋy µlni ãim óns kiÕ¬ hT¶. ªlËÎ hp “§{ê¶ã kiÕ¬ ¶l{ Rå¶ã ó«y Plô¶ã ¬b«, hge lps qu«¶ã Îù« C¶l oC¶ã ¬ÆÎ ªLêi”. ¼éÎ kiÕ¬ µlCµ ÎliT¶ l¹ va os¶ã óSÎ BÇu µlCÎ Bé¶ã. s0s ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2