intTypePromotion=1

Bích huyết kiếm - Tập 3

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
194
lượt xem
51
download

Bích huyết kiếm - Tập 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bích huyết kiếm - tập 3', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bích huyết kiếm - Tập 3

 1. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -40- Håi thø ba N¹n nä ch­a qua, n¹n kia ®· tíi ª Lni qu« ¬éÎ Îlêi ãi«¶ klC h©u óæ¶ã ªlai ¾m¶ ¶ãle ÎlÊy µlÝ« ¶ãspi óôi c©y cg ÎiÕ¶ã Bé¶ã, l׶l ¶l{ cg ¶ã{êi ¶ãåi xuï¶ã. ¸lp¶ã véi cǬ c©y Bi¶l ó« hT¶ vp hS¶ã Ϋy ¶ãle. ¸g Îiն㠬éÎ ¶ã{êi quCÎ hí¶: - ªT¶ ¶ãlÞcl ÎÆc lä ViT¶ cg ¬éÎ Bø« cs¶ c߶ oï¶ã. ÏiÖ¶ ãiê ë B©u? ªiն㠶gi Îs quC, hp¬ ªlõ« ¸lÝ ãiËÎ ¬×¶l Îضl ãiÊc, ªlai ¾m¶ L« liÖu óns cËu ãiN i¬ hƶã. r¹i ¶ãle ÎlÊy ¶ã{êi ¶ä quCÎ lái: - ¼Çy cg ¶gi kla¶ã? ÷Õu kla¶ã, Ϋs µlni clÆÎ ã·y cl©¶ ¬py ÎL{íc! ¼éÎ ÎiÕ¶ã klCc clöi h¹i: - ¼Çy ¬uï¶ clÆÎ, cø viÖc clÆÎ Bi, clø Ϋs ë óiT¶ ãiíi BC¶l ¶l«u víi qu©¶ ¼·¶ ªl«¶l lu¶ã Cc ¶l{ ÎlÕ c߶ kla¶ã oî, lC ã× óÌ hò ãi«¶ ÎÆc clb¶ã ó©y! ÷ãle ãiä¶ã ¶gi Bb¶ã ¶l{ ø¶ã ªß¶ã, ªlõ« ¸lÝ klH kTu hT¶: - ø¶ã Îlbc Îlbc! ÷ã{êi ¶ä quCÎ lái: - ¼Çy kla¶ã clÞu ¶gi µlni kla¶ã? ø¶ã ªß¶ã kla¶ã Îl̬ ÎLn hêi, ¶læ ¶ãuyT¶ Bï¶ã ¶{íc ¬iÕ¶ã vps ¬ÆÎ ÎT¶ ¶ä. ªiÕµ Îles Bg, clØ ¶ãle ¬éÎ ÎiÕ¶ã h« ÎlÐÎ ÎlT Îln¬. ¸g hH ø¶ã ªß¶ã B· óÞ qu©¶ BÞcl clЬ ¬éÎ ¶lCÎ Låi cò¶ã ¶T¶? ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ÎlÉ ¶lÞ¶ B{îc ¶N«, vè¶ã ¬×¶l ÎlsCÎ klái Ϋy ªlai ¾m¶, võ« ãäi, võ« µlg¶ã ÎlM¶ã L«: - ø¶ã Îlbc Îlbc! D{íi C¶l oC¶ã, ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy ¬éÎ ¶ã{êi dm B«s BÞ¶l clЬ ¬éÎ ¶ã{êi ¶»¬ ¶ã· d{íi BÊÎ. ¸Ëu Ϋ xa¶ã ¶ã«y vps, dè¶ã ¬iն㠓_???_ kÝcl lNu cǬ” ÎLs¶ã ÎlÕ “Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã” Bʬ vps ¬SÎ ÎT¶ ¶ä. ¼SÎ y óÞ Bʬ B«u, ¶æ Bs¬ Bg¬ hö«. ¸æ Ϋy µlni cñ« y cò¶ã óÞ B«u, v× ãim Ϋy BÞ¶l Bì, vp cs¶ d«s ÎLs¶ã Ϋy óÞ v¨¶ã Bi ¬ÊÎ. ªlõ« ¸lÝ Îlu˶ Ϋy clЬ hua¶ ¬éÎ B«s vps v«i ÎT¶ ¶ä. ªuy ¶ã{êi ¶lá oøc yÕu, kla¶ã clЬ BøÎ ¶æi cC¶l Ϋy cñ« BÞcl ¶l{¶ã cò¶ã kliÕ¶ cls ÎT¶ ¶ä B«u BÕ¶ ¬ÊÎ lå¶ ó¹Î vÝ«. ®Þ BC¶l óÊÎ ¶ãê, cCc qu«¶ ói¶l BÒu ãiËÎ ¬×¶l lsn¶ã oî. ÷l{¶ã ¶l׶ kü h¹i clØ ÎlÊy ¬éÎ Îl»¶ã óÐ cs¶ Îlai, cn óä¶ BÒu cǬ B«s Îl{m¶ã xa¶ã h¹i clЬ hi« hÞ«, Î{ë¶ã ¶l{ oSµ clЬ Îl»¶ã óÐ Îlp¶l ¬n¶l vô¶. §éÎ ¶liT¶, Îõ ÎLs¶ã óôi c©y, ¬éÎ c©y Bi¶l ó« h«s L«, ¬éÎ oï hí¶ ói¶l oÜ óÞ Îs¹Î læ klÈu Ϋy, B«u Bí¶ h¹ Îl{ê¶ã, qu¨¶ã cn klÝ ãiíi xuï¶ã BÊÎ. ªlõ« dÞµ ¶lï¶ ¶lCs, ªlai ¾m¶ ¶lny väÎ vps cƵ clÆÎ ªlõ« ¸lÝ, Låi ÎlsSÎ ¬éÎ cCi, B· ¶lny L« klái BC¬ Ba¶ã. §Õ¶ hbc qu«¶ qu©¶ lsp¶ lå¶, µlg¶ã ÎT¶ Îles Îl× l«i ¶ã{êi B· cl¹y Bi ¬ÊÎ Låi. ¾«u kli ªlai ¾m¶ B· cøu ªlõ« ¸lÝ klái ¶mi Êy, viT¶ Î{í¶ã Îlõ« hÖ¶l ªps ªlCi ãiC¬ BÕ¶ B©y clØ luy cuéc v©y óSÎ, hiÒ¶ L« hÖ¶l cls óï¶ ÎT¶ lns Îlñ h˵ Îøc Îles dâi. ¸lb¶ã ÎlÊy ªlai ¾m¶ d{íi ¶Ccl vÓ¶ cƵ ªlõ« ¸lÝ, ¬p vÓ¶ cl¹y ¶lny ¶l{ ó«y. ¼éÎ ÎT¶ hÊy L« ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 2. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -41- ó« cCi Îlñ ÎiÔ¶ (ÎT¶ µlg¶ã ó»¶ã Ϋy) dè¶ã lÕÎ oøc ó׶l oi¶l h«s Îles. ÷ãle ÎlÊy lmi ãig h{íÎ qu« BÇu clp¶ã, v× ÎLC¶l ó« ¬òi ÎT¶, clp¶ã µlni ¶ãõ¶ã ó{íc. rîi dô¶ã µlbÎ Bg, ¬éÎ ÎT¶ klCc véi v· µlg¶ã hiT¶ ÎiÕµ ó« cliÕc µli ÎiTu Îles. ªlai ¾m¶ ó̶ BÆÎ ªlõ« ¸lÝ xuï¶ã BÊÎ, Ϋy ÎLCi qum hua¶ B{îc l«i ¬òi µli ÎiTu. §«¶ã BÞ¶l µlg¶ã ÎLn Bò« h¹i Îl× ¶lN¶ã C¬ klÝ klCc cñ« BÞcl B· hiT¶ ÎiÕµ ó«y Îíi. ¸lp¶ã ¬éΠΫy óSÎ, ¬éΠΫy dè¶ã Bi¶l ó« ã¹Î ¶lN¶ã C¬ klÝ Bg, Låi võ« cl¹y xuï¶ã ¶bi. rbc Êy, Îuy cCcl B¹i Béi qu©¶ ¼i¶l B· x«, ¶l{¶ã óï¶ ÎT¶ ki« vÓ¶ c߶ Îles o«u Buæi LiÕÎ. ªLs¶ã óï¶ ¶ã{êi ki« cg ¬éÎ ÎT¶ ¶gi víi Îles: - ÷py «¶l ó¹¶ ki«, ¬uï¶ oï¶ã Îl× kla¶ hiÒ¶ óá klÝ ãiíi xuï¶ã, ¶ãs«¶ ¶ãs·¶ ¶ãle hêi clb¶ã a¶ã Îl× ¶ã{mi oH ÝÎ clÞu B«u klæ! ªlÊy hêi ¶gi cñ« ÎT¶ ¶ä quC va hÔ, ªlai ¾m¶ ãi˶ hS¬, hM¶ã hƶã hÊy ¶ãǬ µli ÎiTu L«. ¸lê y Buæi Îíi ãǶ, clp¶ã hiÒ¶ µlg¶ã hua¶. ¸Ci ÎLT¶ cCi d{íi, l«i µli ÎiTu Bi ¶l«¶l ¶l{ clíµ. ªT¶ ¶ä kTu “ªLêi mi!” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, Bèi y B· óÞ ÎLb¶ã ¶ã«y ¬éÎ µli ÎiTu, ¶ã· h¨¶ L« BÊÎ. ¸ß¶ ó« ÎT¶ ki«, Îl©y kÖ ó¹¶ óÞ Îl{m¶ã, vÓ¶ cS¬ BÇu Buæi Îles. ªlu ¾m¶ ÎlÊy kt BÞcl oSµ Îíi ãǶ, hiÒ¶ ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ L»¶ã: - §ai B«s cñ« ÎT¶ ki« oSc hS¬, BÉ Îai c{íµ hÊy cls clb ¶lÐ! ÷gi Bs¹¶, clp¶ã cǬ Bi¶l ó« xuï¶ã BÊÎ Låi BéÎ ¶liT¶ qu«y h¹i. ÷l{¶ã ÎT¶ xö dô¶ã os¶ã B«s B· dè¶ã ÎlÕ “V©¶ rs¶ã Ϋ¬ liÖ¶” (Lå¶ã ¬©y liÖ¶ ó« hǶ) clЬ hiT¶ lsp¶ ó« ¶lCÎ, ¶T¶ ªlu ¾m¶ kla¶ã c{íµ ¶æi os¶ã B«s cñ« y. ¸ß¶ ÎT¶ dè¶ã ÎliÕÎ ÎiTu B· xa¶ã Îíi c¹¶l ªlõ« ¸lÝ. ªlu ¾m¶ cl{« c{íµ B{îc os¶ã B«s ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ oSµ óÞ ¶ãuy liɬ BÕ¶ ¶mi, clp¶ã hiÒ¶ qu«y h¹i qu«y ÎÝÎ ¬éÎ v߶ã BC Îíi µlÝ« o«u ÎT¶ cǬ ÎliÕÎ ÎiTu, clp¶ã dè¶ã ¬iն㠓Ki¬ hs¶ã ÎlǶ ÎLns” (Lå¶ã vp¶ã ¬b« vuïÎ) ãim Ϋy Îb¬ hÊy v«i Cs ÎT¶ ki«. ªT¶ cǬ ÎliÕÎ ÎiTu B«¶ã quÊÎ ¶ã«¶ã ¶ãä¶ Lsi vps h{¶ã ªlõ« ¸lÝ óç¶ã ÎlÊy µlÝ« o«u cg kt BÞcl, y véi ¶ãõ¶ã Lsi qu«y ¬×¶l ÎLë h¹i, ªlu ¾m¶ BC¶l ¶l«¶l quC, ÎT¶ ki« clØ cg cCcl võ« Bì võ« hui. ªlu˶ cl©¶, ªlõ« ¸lÝ BC hua¶ vps ¬a¶ã BÝÎ ÎT¶ ¶ä, y ¶æi ãi˶, ÎlÐÎ Îs ¬éÎ ÎiÕ¶ã, dë Lsi BC¶l ÎLë h¹i. ÷l{¶ã B· quC clˬ v× ÎliÕÎ ÎiTu cñ« y B· óÞ ªlu ¾m¶ ¶S¬ hÊy Låi. rbc Bg ÎT¶ xö dô¶ã os¶ã B«s vp ÎT¶ dè¶ã quû BÇu B«s BÒu ¶løÎ hs¹Î clЬ vps h{¶ã ªlu ¾m¶, c߶ ÎT¶ óÞ ÎLb¶ã µli ÎiTu cò¶ã B· óß dËy, cǬ Îl{m¶ã B©¬ vps c¹¶l o{ê¶ ÎLCi cñ« ªlõ« ¸lÝ. rbc Êy, ¶ãuy cm Îø µlÝ«, ªlai ªlu ¾m¶ qun ÎlËÎ «¶l dò¶ã. ªLs¶ã hbc Îïi klȶ cʵ Bg ¬p clp¶ã vÓ¶ u¶ã du¶ã kla¶ã lÒ ¶«s ¶b¶ã. ¸lp¶ã ÎlÐÎ hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã ÎlËÎ hí¶, Ϋy µlni dè¶ã ¬iն㠓Ïp¶ã rs¶ã µlôc læ” BC¶l ¶ã«y vps ¶ãùc ÎT¶ cǬ ÎliÕÎ ÎiTu. ¼iÕ¶ã Bg hp ¬éÎ ÎLs¶ã ó« ¬iÕ¶ã ÎuyÖÎ diÖu cñ« ó« ÎlÕ vâ “Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã”. ªT¶ qu©¶ ¼i¶l ki« hp¬ o«s Bì ¶æi? Y óÞ lÊÎ Îu¶ã ¶ã{êi hT¶ vp Lmi ¶l»¬ ÎLb¶ã ¶ãä¶ Îl{m¶ã cñ« ÎT¶ óÞ µli ÎiTu ¶ã· xuï¶ã, cò¶ã ¬«y ÎT¶ ¶ä B· LbÎ ¶l«¶l c©y Îl{m¶ã h¹i, ¶T¶ y ¬íi ÎlsCÎ clÕÎ. ªlu ¾m¶, c{íµ B{îÎ c©y ÎliÕÎ ÎiTu, hiÒ¶ quÊÎ ÎLë h¹i, lÊÎ ó« ¬òi B«s cñ« l«i ÎT¶ ¶ä µlg¶ã L«. Råi clp¶ã kÐs Ϋy ªlõ« ¸lÝ cl¹y ÎlM¶ã xuï¶ã ¶bi. ®ï¶ ÎT¶ qu©¶ ¼i¶l ÎlÊy ªlu ¾m¶ clØ ÎLs¶ã clíµ ¶lsC¶ã B· dè¶ã Ϋy kla¶ã c{íµ Lsi oSÎ, Bå¶ã Îlêi h¹i ãini v©y B{îc ÎlÕ Îʶ ca¶ã cñ« óï¶ ¶ã{êi. Vâ ¶ãlÖ cñ« clp¶ã B· Îíi ¬øc ÎuyÖÎ Bضl, ¶T¶ óä¶ ¶ã{êi ¶py oî quC kla¶ã dC¬ Buæi Îles ¶N«, clØ hÊy C¬ klÝ µlg¶ã Îles. ªLs¶ã óg¶ã Îïi, ªlu ¾m¶ ¶ãle ÎiÕ¶ã ãig “vè vè” hi« hÞ«, vgi ªlõ« ¸lÝ vps ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 3. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -42- h߶ã Låi v{îÎ c«s, ¶lny Îlʵ, BÉ ÎLC¶l ¶lN¶ã C¬ klÝ cñ« BÞcl. Dè o«s µlni ½¬ ÎlT¬ ¬éÎ ¶ã{êi, clp¶ã ¶lny ¶lgÎ cò¶ã kla¶ã ¶l«¶l ¶lѶ cls hS¬. V× vËy, ÎLC¶l B{îc ó« viT¶ “ÎliÕÎ óå BÒ” ë µlÝ« µlni Îíi, Îl× cl©¶ ÎLCi clp¶ã B· ÎlÊy B«u, clp¶ã óiÕÎ ¬×¶l B· óÞ ÎLb¶ã C¬ klÝ Låi. VÕÎ Îl{m¶ã ÎlÊy B«u Låi h¹i ÎlÊy ¶ãø«, clp¶ã oî quC, óiÕÎ ¬×¶l B· ÎLb¶ã µlni ¬òi ÎT¶ Béc Låi. Kla¶ã dC¬ dõ¶ã ó{íc, clp¶ã µlni ¶ãiÕ¶ L¨¶ã clÞu Bù¶ã BÉ cl¹y x« ÎlT¬ ¬éÎ qu·¶ã ¶N«. ÷l{ vËy clÊÎ Béc h¹i cp¶ã µlCÎ ¶l«¶l lm¶. ¼éÎ hCÎ o«u, cl©¶ óÞ ÎT hiÖÎ, clp¶ã hs¹¶ã cls¹¶ã Låi ¶ã· h¨¶ L« BÊÎ. ªlõ« ¸lÝ oî quC véi ãäi: - ªlai Îlbc Îlbc! ®ï¶ ¶ã{êi B«¶ã Buæi Îles µlÝ« Bp¶ã o«u, ¶l׶ ÎlÊy ªlu ¾m¶ B· ¶ã· ¶»¬ ÎLs¶ã óg¶ã Îïi, hiÒ¶ lß Les cl¹y Îíi. ªlu ¾m¶ óns víi ªlõ« ¸lÝ: - ªlõ« ¸lÝ, clb e¬ cl¹y ¬«u hT¶! §É ¬Æc Îai cn¶ clb¶ã h¹i cls! ªuæi Îuy c߶ ¶lá, ¶l{¶ã ªlõ« ¸lÝ hp ¶ã{êi LÊÎ cg ¶ãlÜ« klÝ. ¸Ëu d{m¶ã l«i Ϋy ¶lny Îíi µlÝ« o«u h{¶ã ªlu ¾m¶ BÉ oö« os¹¶ ¶ãli¶l BÞcl... ªlu ¾m¶ ¶ãlÜ ÎlǬ: “vâ ¶ãlÖ cñ« y c߶ ¶s¶ ¶íÎ quC, óns vÖ Î« o«s ¶æi”. ªuy vËy, h߶ã clp¶ã vÓ¶ ÎlÊy cn¬ Bé¶ã v× cö clØ Bѵ BH Êy. ¸lØ ÎLs¶ã ¶lCy ¬SÎ, kt BÞcl B· Buæi Îíi ¶si. ªT¶ oö dô¶ã os¶ã B«s vp ÎT¶ dè¶ã quû BÇu B«s, hÊy oï¶ã B«s clЬ ÎlM¶ã vps ¬SÎ cC cl©¶ ªlõ« ¸lÝ. ¸Ëu óÐ ¶lny c«s ÎLC¶l klái ¶lCÎ B«s Bg. ªlu ¾m¶ ã{î¶ã quú dËy, µlg¶ã c©y ÎiTu vps ¶ã{êi cǬ os¶ã B«s. ªT¶ ki« ¬uï¶ ÎLC¶l cò¶ã kla¶ã kÞµ, ÎLC¶ y óÞ c©y ÎiTu B©¬ ÎLb¶ã clÕÎ hiÒ¶. ªLs¶ã hbc ÎT¶ cǬ quû BÇu B«s v× lsn¶ã oî ¶ãȶ ¶ã{êi L«, ªlu ¾m¶ ¶l«¶l ¶l{ clíµ B· h«s ¬×¶l Îíi ógµ clÆÎ cæ lä¶ã y. ªT¶ ¶ä B«u quC, ÎiÖ¶ Ϋy clЬ hua¶ ¬éÎ B«s vps cC¶l Ϋy clp¶ã. ªuy óÞ Îl{m¶ã clp¶ã vÓ¶ Îlõ« oøc ógµ cæ kt BÞcl cls Îíi kli lS¶ ÎSÎ Îlë ¬íi Îlai. ¸ß¶ l«i ÎT¶ ki«, vï¶ óÞ Îl{m¶ã oM¶, ÎlÊy ªlu ¾m¶ lè¶ã dò¶ã quC BÒu qu«y BÇu è ÎÐ cl¹y. ¸C¶l Ϋy cñ« ªlu ¾m¶ ¬Cu clny kla¶ã ¶ãíÎ vp Bèi óT¶ µlni B· óÞ ÎT hiÖÎ Îlp¶l va ÎLi ãiCc, ¶l{¶ã clp¶ã vÓ¶ ¶ãliÕ¶ L¨¶ã clÞu Bù¶ã. Råi clp¶ã ¶lÆÎ Îl«¶l B«s, dè¶ã Ϋy ÎLCi clï¶ã hT¶, cï ã{î¶ã Bø¶ã dËy. rbc Êy Îuy kt BÞcl B· cl¹y x« Låi, ¶l{¶ã clp¶ã c߶ oî clb¶ã dÓ¶ viÖ¶ ói¶l Îíi. Kla¶ã qun¶ ¶ã¹i B«u Bí¶ ¶ãuy liɬ ã× cn, clp¶ã Bi hß cß ¬éÎ cl©¶ vp hÊy Îl«¶l B«s hp¬ ãËy clï¶ã, Låi cø ¶ö« Bi ¶ö« ¶lny, ÎiÕ¶ ÎlM¶ã xuï¶ã cl©¶ ¶bi. ªLs¶ã kli Bg, ªlõ« ¸lÝ Bi c¹¶l BÉ clp¶ã vÞ¶ v«i Bi cls dÔ dp¶ã. §i B{îc ¬éÎ hbc, ¶äc Béc Îõ d{íi cl©¶ ÎLCi ¶ãʬ dǶ hT¶, kliÕ¶ Ϋy ÎLCi clp¶ã cò¶ã óÞ Buïi oøc. V× vËy, Ϋy µlni B«¶ã vÞ¶ vps v«i ªlõ« ¸lÝ cp¶ã µlni dè¶ã oøc ÎlT¬ hT¶. ¸p¶ã Bi, ªlõ« ¸lÝ cp¶ã ÎlÊy ¶Æ¶ã clÜu, ¶l{¶ã cËu vÓ¶ cï oøc clÞu Bù¶ã, kla¶ã dC¬ lÐ ¬iÖ¶ã kTu c« ¶ö« hêi. §i ÎlT¬ ¬éÎ qu·¶ã B{ê¶ã ¶N«, cn l«i ¶ã{êi BÒu ¬ái ¬ÖÎ, kiÖÎ oøc. ªlõ« ¸lÝ óç¶ã ¶gi: - ªlai Îlbc Îlbc ¶Ì, B»¶ã ÎL{íc ki« cg ¬éÎ ¶ãai ¶lp! ¸lb¶ã Ϋ BÕ¶ Bg BÉ Î¹¬ ÎLC¶l Bi. ¸lØ cg ¬éÎ ÎÝ ¶N« hp Îíi ¶mi ¶ã«y! ªlu ¾m¶ ãËÎ BÇu, Låi ¬iÔ¶ c{ì¶ã hÕÎ cl©¶ Bi. Võ« Îíi ÎL{íc cö« ¶lp Bg, clp¶ã B· clÞu kla¶ã ¶æi, ¶ã· h¨¶ L« BÊÎ, clÕÎ ¶ãÊÎ. ªlõ« ¸lÝ oî quC, véi cbi xuï¶ã ãäi: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 4. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -43- - ªlai Îlbc Îlbc! rbc Bg cC¶l cö« ¶lp ¶ä “kÑΔ ¬éÎ ÎiÕ¶ã lÐ ¬ë. ¼éÎ ¶ã{êi Bp¶ã óp Îuæi ÎLu¶ã ¶iT¶ ó{íc L«. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ªl{« §¹i ¶{m¶ã, clb¶ã clCu ãƵ qu«¶ ói¶l. ¸lb clCu óÞ Îl{m¶ã. ®p hp¬ m¶ cls clb¶ã clCu vps ë ¶lê ¬éÎ BT¬. ÷ã{êi Bp¶ óp ¶a¶ã d©¶ Bg vï¶ Î©¬ BÞ« LÊÎ ¶l©¶ Îõ, ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ ¶gi Bs¹¶, hiÒ¶ ãäi ¬éÎ Îl«¶l ¶iT¶ ÎL¹c Bé 18, 19 Îuæi Bì hÊy. ªlu ¾m¶ cg vâ ca¶ã klC c«s, ÎlǶ klÝ ¶éi hiT¬, ¶T¶ Ω¬ ÎLÝ vÓ¶ cl{« ¬T ¬È¶. Võ« ¶»¬ hT¶ ãi{ê¶ã ãi©y hCÎ, clp¶ã B· ãäi ªlõ« ¸lÝ cǬ B̶ BÕ¶ xe¬ vÕÎ Îl{m¶ã. ªlÊy óT¶ cl©¶ óÞ ÎLb¶ã Béc B· o{¶ã hT¶ ãʵ Bai, cn l«i cè¶ã ãiËÎ ¬×¶l oî l·i. ªlu ¾m¶ ¶lê ¶ã{êi Îl«¶l ¶iT¶ ¶ä ó¨¶ã óg vÕÎ Îl{m¶ã ÎLT¶ cC¶l Ϋy vp hÊy ãit céÎ clÆÎ µlÝ« d{íi Bèi BÉ cls lmi Béc klái ¶liÔ¬ Îíi Îi¬. ¾«u Bg clp¶ã ¬íi LbÎ ¬òi ÎT¶ L«. VÕÎ Îl{m¶ã clny ¬Cu Be¶. ¸lp¶ã BÞ¶l cbi xuï¶ã BÉ lbÎ ¬Cu Béc L«, ¶l{¶ã cl©¶ óÞ o{¶ã Îs quC, ¶T¶ ¬iÖ¶ã clp¶ã kla¶ã o«s Bô¶ã Îíi clç B«u B{îc. ªlõ« ¸lÝ hM¶ã hƶ㠶ãåi xuï¶ã, BÉ ¬iÖ¶ã vps vÕÎ Îl{m¶ã lbÎ hua¶. ÷bÎ Îíi óï¶ clôc hǶ, y ¶læ L« Îsp¶ ¶lN¶ã ¬Cu Be¶. ¼·i BÕ¶ hǶ Îlø 40 ¬íi ÎlÊy ¬Cu Bá clny L«. ªlu ¾m¶ óns L»¶ã: - ¼«y quC! ¸lÊÎ Béc ÎLs¶ã ¬òi ÎT¶ kla¶ã µlni hp Îlø hîi l¹i cls hS¬. ªlõ« ¸lÝ clb ¬«u L« obc ¬iÖ¶ã Bi! ªLs¶ã kli Bg, ¶ã{êi Bp¶ óp ¶a¶ã d©¶ Bø¶ã c¹¶l vÓ¶ ¶iÖ¬ PlËÎ cÇu cls ¶¹¶ ¶l©¶ clg¶ã qu« klái. §Õ¶ cliÒu ¶ãpy la¬ o«u, ¶ã{êi Îl«¶l ¶iT¶, vÒ cls l«y, óä¶ qu«¶ ói¶l B· LbÎ hui lÕÎ Låi. ªuy cl©¶ cñ« ªlu ¾m¶ B· óíÎ o{¶ã dǶ, ¶l{¶ã clp¶ã h¹i hT¶ cm¶ oïÎ, ¶gi ¬T on¶ã. V× ªlõ« ¸lÝ ¶lá Îuæi ¶T¶ clM¶ã liÉu óÖ¶l Î׶l ªlu ¾m¶ ¶Æ¶ã ¶lÑ ¶l{ ÎlÕ ¶ps. ÷ã{êi Bp¶ óp ¶a¶ã d©¶ ¶gi: - ¸Ëu ʬ ¶py! ªai clSc Béc klÝ ÎLs¶ã cl©¶ Îlbc Îlbc cËu cl{« lÕÎ B©u. ªlÕ ¶ps cò¶ã µlni xuï¶ã d{íi ÎLʶ ¬êi ÎlÇy h«¶ã vÒ clN« ¬íi B{îc. ªlõ« ¸lÝ ca¶ã ¶l˶ hêi ¶gi Bg hp µlni. ÷ã{êi Bp¶ óp Bg ÎïÎ óô¶ã quC, B· cls ¬{î¶ cliÕc xe óß h¹i c߶ o«i clp¶ã Îl«¶l ¶iT¶ ki« B{« l«i clb clCu xuï¶ã d{íi ÎlÞ ÎLʶ. ªéi ¶ãliÖµ Îl«y! ¸n l«i clb clCu BÒu kla¶ã cg Bå¶ã xu dݶl Îbi. ÷ã{êi Îl«¶l ¶iT¶ ki« lái l«i ¶ã{êi ¬uï¶ ¨¶ ã× cls óiÕÎ BÉ hp¬. ªlõ« ¸lÝ kla¶ã óiÕÎ ÎLn hêi L« o«s, clØ ÎlsCi ÎlCc hp c߶ ¶s Îlai. ¸Ëu B«¶ã ¶ãåi klgc ÎlbÎ ÎlÝÎ óç¶ã ªlu ¾m¶ clîÎ Îضl ãiÊc. ªlõ« ¸lÝ lái clp¶ã cg cCcl ã× L« ÎiÒ¶ kla¶ã? ¸lp¶ã lái h¹i: - ÏiÖ¶ ãiê ÎLs¶ã ¶ã{êi clb e¬ cg vËÎ ã× BC¶ã ÎiÒ¶ kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ ¬õ¶ã quC Les hT¶: - ªlÕ cliÕc v߶㠶py cg B{îc kla¶ã? ÷gi Bs¹¶, cëi cCi v߶ã Bes ë cæ L«. ªlu ¾m¶ ÎlÊy cliÕc v߶ã Bg hp vp¶ã BiÖµ, ÎLT¶ cg Bݶl 8 léÎ ÎL©¶ cl©u, vp klSc 4 clN “Plb Quý Vi¶l Ïs«” µlÝ« d{íi klSc l«i lp¶ã clN ¶lá “ªæ §¹i ªlä kݶl ÎLä¶ã” “ViT¶ ca¶ã Îö ¶i ¶ãuyÖÎ cli klC¶l”. ¸lp¶ã ¬íi óiÕÎ cCi v߶㠶py cñ« ªæ §¹i ªlä ¬õ¶ã ªlõ« ¸lÝ hbc BÇy ÎlC¶ã. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 5. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -44- ªæ §¹i ªlä ¶ãuyT¶ hp viT¶ B¹i Î{í¶ã LÊÎ BSc hùc cñ« ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶. rbc Îuæi ÎLt, §¹i ªlä LÊÎ ¶ãlÜ« liÖµ Îݶl Î׶l µlg¶ã B·¶ã. KÕ riTu Plñ ªa¶ ªlõ« ªa¶ óSÎ B{îc, oSµ óÞ ÎLn¬ luyÕÎ, ¶l{¶ã ¬«y ¬S¶ B{îc ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶ xi¶ ¬iÔ¶ cls. V× vËy clp¶ã LÊÎ ÎLu¶ã Îlp¶l víi ViT¶ §¹i ¾sCi. ¾«u kli §¹i ¾sCi óÞ clÕÎ s«¶ uæ¶ã, clp¶ã ¶æi ãi˶ Be¬ óé l¹ Lêi klái ki¶l Ba. ¸lp¶ã BÞ¶l ¶æi hs¹¶ BÉ ÎLn Îlè cls ©¶ ¶l©¶ ¶l{¶ã o«u ¬Ñ vp vî cs¶ clp¶ã kluyT¶ c«¶ ¬·i ¬íi Îlai. ¸lp¶ã hp ¬éÎ viT¶ dò¶ã Î{í¶ã Bïi ¬ÆÎ ¼i¶l, «i «i cò¶ã óiÕÎ ÎiÕ¶ã. rbc Bg ªlu ¾m¶ ¶ö« ¬T ¶ö« Îضl, kla¶ã c߶ Îݶl ÎsC¶ lm¶ ÎliÖÎ, hiÒ¶ lái: - ¸lb óns µlæ ky dÓ¶ clb Bi cǬ. ¾«u ¶py cg ÎiÒ¶ Ϋ h¹i cluéc vÒ. - V©¶ã clCu xi¶ Bi ¶ã«y. ÷gi Bs¹¶, cËu Ϋ ¶lê ¶ã{êi dÓ¶ Bi cǬ. ÷ã{êi hp¬ viÖc ë ÎiÖ¬ cǬ Bå ÎLa¶ã ÎlÊy cCi v߶ã, ãiùÎ ¬×¶l Låi ¶gi: - ¸Ëu óÐ l·y Bø¶ã clê ¬éÎ hCÎ ¶lÐ! ÷ã{êi Êy cǬ cliÕc v߶ã Bg vps ¶lp ÎLs¶ã klC h©u. ªlõ« ¸lÝ vp ¶ã{êi µlæ ky clê h©u quC, ¶g¶ã LuéÎ. ÷l{¶ã ¬éÎ hCÎ o«u, ¶ã{êi hp¬ ë ÎiÖ¬ cǬ Bå ¬íi Bi L«, lái L»¶ã: - Ï«i clôc h¹¶ã ó¹c cg cǬ kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ kla¶ã óiÕÎ ÎLn hêi L« o«s cn. ¸ò¶ã ¬«y, B{îc ¶ã{êi µlæ ky cg h߶ã ÎïÎ, ¶pi ÎlT¬ cls cËu ÎlT¬ 5 h¹¶ã ¶N«. ¸Ç¬ hÊy oï ó¹c vp ãiÊy cǬ Bå, ªlõ« ¸lÝ cè¶ã ÎT¶ µlæ ky ÎiÖ¶ B{ê¶ã, ¬êi ÎlÇy h«¶ã BÕ¶ Îl¨¬ óÞ¶l cls ªlu ¾m¶. ÷l{¶ã cËu kla¶ã ¶ãê, ¬×¶l B«¶ã óÞ l«i ÎT¶ ¸a¶ã o«i Îles dâi. Kli vÒ Îíi µl߶ã, ÎlÊy ªlu ¾m¶ ¶»¬ ¶ãñ hi ó×, ÎLC¶ ¶g¶ã ¶l{ hö« Îl× oïÎ LuéÎ quC. ªlÇy h«¶ã cl{« Îíi ¬p B· ÎlÊy óny, ÎC¬ ÎT¶ ¸a¶ã o«i, Ϋy cǬ d«y xÝcl vp Îl{íc oSÎ xa¶ã vps. ¼éÎ ÎT¶ ÎLs¶ã óä¶ h« hí¶: - ¸lݶl Îl»¶ã ¶lá ¶py B©y! ªT¶ cǬ BÇu óä¶ ¸a¶ã o«i lái ªlõ« ¸lÝ: - ÷py, cËu óÐ ki«! ¸Ëu lä ViT¶ µlni kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ oî l·i, kla¶ã óiÕÎ ÎLn hêi L« o«s, clØ ¶gi: - Kla¶ã µlni. ªT¶ ¸a¶ã o«i cn c{êi, ¬gc Îbi hÊy cliÕc v߶ã vp¶ã L« Låi lái: - ªlÕ cCi v߶㠶py cËu hÊy ÎLé¬ ë B©u L« ÎlÕ? ªlõ« ¸lÝ Îøc ¬×¶l ÎLn hêi: - ¸Ci v߶㠶py cñ« Îai, kla¶ã hÊy ÎLé¬ cñ« «i lÕÎ! ªT¶ ca¶ã o«i h¹i c{êi: - ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶ hp Îl©¶ µlô cñ« cËu µlni kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ kla¶ã dC¬ ÎLn hêi, qu«y ÎLë vps ãäi ªlu ¾m¶. ¼Êy ÎT¶ ¸a¶ã o«i Bø¶ã ¶ãspi cö« µl߶ã véi quCÎ ÎlCs óns ¶l«u: - ®ä¶ ãi«¶ Bn¶ã ¶bi r·s ¤ B«¶ã ÎLï¶ ÎLs¶ã ¶py. ª« Bõ¶ã BÉ cls clb¶ã ÎÈu ÎlsCÎ! ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 6. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -45- ªlu ¾m¶ óç¶ã ¶ãåi dËy, ¬uï¶ ã{î¶ã Bø¶ã hT¶. ÷l{¶ã võ« BÆÎ cl©¶ xuï¶ã BÊÎ, clp¶ã B· ¶ã· quþ xuï¶ã. ªlÊy óä¶ ¸a¶ã o«i xa¶ã vps ÎLs¶ã kli cl{« kÞµ Bì ªlu ¾m¶ dËy, ªlõ« ¸lÝ B· µlni ¶lny L« ¶ã¨¶ cn¶. KlCcl ë ÎLä vp cCc µlæ ky ¶ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã kTu óSÎ Îéi µl¹¬, BÒu Bø¶ã xb¬ BÇy o©¶ xe¬. Ïä ÎLa¶ã ÎlÊy óny, ÎC¬ ÎT¶ ¸a¶ã o«i B«¶ã lsp¶l lp¶l víi ¬éÎ Bø« óÐ ÎL¹c Bé 10 Îuæi. Ai ¶Êy BÒu ¶ã¹c ¶liT¶. ¼éÎ ÎT¶ ca¶ã o«i BÞ¶l qup¶ã cCi xÝcl oSÎ vps BÇu ªlõ« ¸lÝ. ªlõ« ¸lÝ hèi h¹i ¬éÎ ó{íc BÉ ÎLC¶l ¶l{¶ã cËu vÓ¶ ãiN ÎlÕ, kla¶ã BÉ cls ¸a¶ã o«i BéÎ ¶l˵ ÎLs¶ã µl߶ã. ªT¶ ¸a¶ã o«i ÎlÊy kla¶ã xÝcl ¶æi ªlõ« ¸lÝ cò¶ã ¶ã¹c ¶liT¶ va cè¶ã. Y oï¶ã ÎLs¶ã ¶ãlÒ ¶l« h¹i B· ¬Êy clôc ¶¨¬, vp hǶ ¶ps xÝcl ¶ã{êi cò¶ã LÊÎ dÔ dp¶ã. ªlÕ ¬p víi Îl»¶ã ¶lá ¶py, y h¹i xÝcl kla¶ã ¶æi. Y ãi˶ quC, B{« Ϋy Bp¶l ¶S¬ hÊy cCi Buai o«¬ ¶lá cñ« ªlõ« ¸lÝ. ªlÊy óä¶ ¸a¶ã o«i lè¶ã læ ps ps, ªlõ« ¸lÝ oî l·i BÕ¶ ¶çi ouýÎ klgc. ÷l{¶ã ÎlÊy ÎT¶ ¸a¶ã o«i L« Ϋy BÞ¶l x©¬ µl¹¬ vps ¶ã{êi ¬×¶l, cËu hiÒ¶ ¶Ð BÇu ÎLC¶l vp xö dô¶ã ¶ã«y ¬iն㠓Ïsp¶ã læ Bm¶ ÎiT¶” (µlÊÎ ¶ã«¶ã c©y Lsi) ÎLs¶ã ÎlÕ vâ Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã. ¸Ëu ¶S¬ cæ Ϋy ÎT¶ ¸a¶ã o«i kÐs ¶ã«¶ã ¬éÎ cCi. ªT¶ ¶ä hs¹¶ã cls¹¶ã ouýÎ ¶ã·. Y cp¶ã ãi˶ ÎlT¬, hiÒ¶ dm cl©¶ võ« BC võ« clöi: - ªl»¶ã ¶l·i cs¶ ki«, la¬ ¶«y a¶ã µlni cls ¬Çy óiÕΠΫy. ªlõ« ¸lÝ võ« ¶Ð ÎLC¶l cliÕc BC võ« ¶S¬ hÊy Bèi vp ¬a¶ã ÎT¶ ¸a¶ã o«i ¶lSc óæ¶ã y hT¶, Låi Îlu˶ Ϋy lÊÎ y L« ¶ãspi. ªT¶ ¸a¶ã o«i võ« Îs võ« ¬Ëµ, óÞ lÊÎ Îu¶ã L« ¶ãspi o©¶, ¶ã· clæ¶ã óï¶ vg hT¶ ÎLêi. ®Ð ¶lá ¶l{ ªlõ« ¸lÝ hp¬ ã× cg oøc ¬¹¶l BÕ¶ ÎlÕ? §g hp ¶{m¶ã hÊy oøc BC cñ« ÎT¶ ¸a¶ã o«i, cËu ¬{î¶ hÊy oøc Êy BÉ BC¶l h¹i “ªn hùc Bn hùc” vp lÊÎ ¶ã· ¶æi ÎT¶ ca¶ã o«i. ¸Cc ¶ã{êi Bø¶ã xe¬ BÒu vç Ϋy kle¶ ¶ãîi. ÷l׶ ÎlÊy ¶ã{êi hí¶ óSÎ ¶¹Î ¶ã{êi ÎLt cs¶, lä Îøc ãi˶ o½¶ Låi, ¶«y h¹i ÎlÊy ÎT¶ ¶ã{êi hí¶ ki« óÞ Îl»¶ã óÐ cs¶ BC¶l ¶ã·, lä ¬íi lß Les kle¶ ¶ãîi ¶l{ vËy. ¸Cc ÎT¶ ca¶ã o«i klCcl cò¶ã BÒu ¶ã¹c ¶liT¶. ¸lb¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: “ªl»¶ã ¶lá ¶py cg µlе h¹ clSc?” Råi clb¶ã B{« ¬SÎ L« liÖu, Ϋy cǬ Îl{íc oSÎ xa¶ã cn h¹i. ®ä¶ ¶ã{êi Bø¶ã xe¬ ÎlÊy óä¶ ¸a¶ã o«i LbÎ vâ klÝ L«, oî óÞ v¹ h©y BÒu ÎLC¶l L« x«. ªlõ« ¸lÝ Îuy B· läc B{îc ¬Êy ¶¨¬ vâ ¶ãlÖ, ¶l{¶ã dè o«s cËu vÓ¶ c߶ ¶lá Îuæi, Îl× BÞcl o«s ¶æi ¶liÒu ¶ã{êi hí¶ ¶l{ ÎlÉ? §«¶ã hbc ¶ãuy cʵ, óç¶ã ÎlÊy µl߶ã óT¶ cg ¬éÎ B¹i lC¶ ó{íc L«. ¸lØ ÎlÊy klH ¶lb¶ ¬×¶l, ¶ã{êi Êy B· ¶lny Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ Låi. ¸lp¶ã dm l«i Ϋy ¶S¬ vp vç hs¹¶ x¹. Kla¶ã liÉu ιi o«s, ÎÊÎ cn vò klÝ cñ« óä¶ ¸a¶ã o«i BÒu óÞ clp¶ã c{íµ ãiùÎ lÕÎ cn. ¸g ¬Êy ÎT¶ ¸a¶ã o«i LbÎ hui lmi clˬ óÞ BC¶l BÕ¶ ¶çi ¬SÎ quǶã, ¬å¬ o{¶ã vT¶l cn hT¶. ¸lp¶ã ¶ä cn c{êi Låi Lb hT¶ Îlø ÎiÕ¶ã h¹ hè¶ã. ¼éÎ ÎT¶ ¸a¶ã o«i ÎlÐÎ hí¶: - ¸lb¶ã Ϋ BÕ¶ B©y ÎLgc ¶· µl¹¬ ¶l©¶, ¶lp ¶ã{êi hp «i? ¸g ¬«u ÎLC¶l L« kla¶ã? ÷ã{êi ki« Îù« ¶l{ kla¶ã ¶ãle ÎlÊy, clØ ÎlsC¶ã ¬éÎ cCi B· Îíi ¬ÆÎ ÎT¶ ¸a¶ã o«i võ« h« ÎlÐÎ, vp Ϋy µlni cø¶ã ¶l{ oSÎ, clp¶ã Îb¬ ¶ãùc ÎT¶ ¸a¶ã o«i vøÎ L« ¶ãspi. ªT¶ ¸a¶ã o«i Îù« ¶l{ diÒu BøÎ ãi©y, hp hp ó«y L« ¶ãspi B{ê¶ã, vp “Ǭ” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, y B· óÞ ¶ã· clÕÎ ¶ãÊÎ d{íi BÊÎ. ¸ß¶ ¶lN¶ã ÎT¶ ¸a¶ã o«i klCc kla¶ã dC¬ ë h¹i, cl¹y ¶ãspi B{ê¶ã. §¹i lC¶ ¶ä Bi Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ ªlõ« ¸lÝ l«i Ϋy clØ L« liÖu ¬iÖ¶ã b í. ªl× L« ¶ã{êi Bg hp ¶ã{êi c©¬, vp l׶l ¶l{ lái h«i hÞcl cñ« ªlõ« ¸lÝ. Kla¶ã óiÕÎ ÎLn hêi o«s cls µlni, ªlõ« ¸lÝ ¶g¶ã LuéÎ quC. ®ç¶ã clp¶ã c©¬ dì ¬éÎ óp¶ Ϋy hT¶ vp bµ ¬éÎ óp¶ Ϋy xuï¶ã. ®SÎ BÇu BC¶l Îles ÎlÕ Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã, Îõ ¬iÕ¶ã Îlø ¶lÊÎ, clp¶ã BC¶l Îíi ¬éÎ ¬iÕ¶ã Îlø 10 ¬íi Îlai. ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ ý hiÒ¶ Îõ ¬iÕ¶ã 11 BC¶l Îíi ¬iÕ¶ã 24. ¸lp¶ã ¸©¬ võ« c{êi ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 7. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -46- võ« ãËÎ BÇu, Låi cl¹y h¹i ½¬ ªlõ« ¸lÝ hT¶ Îá vt Îl©¶ ¬ËÎ. ªlõ« ¸lÝ clØ vps ÎLs¶ã µl߶ã, L« liÖu cg ¶ã{êi ¶»¬ ÎLs¶ã Bg. ¸lp¶ã ¸©¬ hiÒ¶ ½¬ cËu vps. ªLa¶ã ÎlÊy ªlu ¾m¶ B«¶ã ¶ãåi d{íi BÊÎ, ¬ÆÎ ¶lîÎ ¶l¹Î ¶l{ oSµ clÕÎ, clp¶ã ¸©¬ ãiùÎ ¬×¶l BÆÎ ªlõ« ¸lÝ xuï¶ã. ¸lp¶ã võ« ÎiÕ¶ BÕ¶ ãǶ, ªlu ¾m¶ B· ¶l˶ L« ¶ã{êi que¶, hiÒ¶ L« liÖu clØ xuï¶ã Bèi ¬×¶l. ¸lp¶ã ¸©¬ ãËÎ BÇu, Låi Ϋy ÎLCi dSÎ ªlõ« ¸lÝ, Ϋy µlni ½¬ ªlu ¾m¶, Bi ó{íc B¹i L« klái klCcl BiÕ¬. ªlÊy clp¶ã ¸©¬ lu¶ã l¨¶ã ¶l{ vËy, óä¶ µlæ ky cò¶ã kla¶ã dC¬ cn¶ ÎLë. Ï«i ÎT¶ ¸a¶ã o«i ¶bµ ë l«i óT¶, clê clp¶ã ¸©¬ Bi ¬éÎ qu·¶ã ¬íi dC¬ Îles dâi. ¸lb¶ã ¬uï¶ óiÕÎ clp¶ã vp l«i µl¹¬ ¶l©¶ ÎLb cl©¶ ë B©u, Låi clb¶ã vÒ ÎLiÖu ÎlT¬ ¶ã{êi Îíi ¶· óSÎ. rbc Êy, ªlu ¾m¶ ¬m ¬m ¬p¶ã ¬p¶ã kla¶ã óiÕÎ ã× cn. ¸lp¶ã ¸©¬ v× kla¶ã ¶ãle ÎlÊy Îiն㠶ã{êi Buæi Îles, ¶T¶ cò¶ã kla¶ã ¶ãli ¶ãê ã× cn. Duy cg ªlõ« ¸lÝ ¶lá ¶ã{êi ¬p kla¶ ¶ãs«¶ h¹ hè¶ã. ¸Ëu ÎlÊy µlÝ« B»¶ã x« x« cg óg¶ã ¶ã{êi Îlʵ ÎlsC¶ã, óiÕÎ ¶ã«y hp óä¶ ¸a¶ã o«i Îles dâi. ¸Ëu hiÒ¶ L« liÖu cls clp¶ã ¸©¬ l«y. Qu«y BÇu ¶ãg h¹i µlÝ« o«u, clp¶ã clØ ÎlÊy cg l«i ÎT¶ ¸a¶ã o«i Îles o«u ¶T¶ clp¶ã kla¶ã oî, cø Îlñ¶ã ÎlM¶ã ÎiÕ¶ vÒ µlÝ« ª©y. §i Bé l«i ó« dƬ B{ê¶ã, cp¶ã Bi cp¶ã ÎlÊy vS¶ã vt, clp¶ã ¸©¬ BÆÎ ªlu ¾m¶ xuï¶ã BÊÎ, Låi qu«y µlSÎ h¹i, clØ ¶lny l«i, ó« cCi clp¶ã B· Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ l«i ÎT¶ ¸a¶ã o«i ¶ä. ¸lb¶ã BÞ¶l qu«y BÇu cl¹y, ¶l{¶ã kÞµ o«s B{îc, clp¶ã B· ¬çi Ϋy Îb¬ ¶ã«y ¬éÎ Bø«, qu¨¶ã ¶ã«y xuï¶ã d{íi Îlu¶ã hò¶ã. ¸lØ ¶ãle ÎlÊy l«i ÎiÕ¶ã kTu Îln¬ ÎliÕÎ, l«i ÎT¶ ¸a¶ã o«i B· vì oä clÕÎ Î{mi. GiÕÎ xs¶ã l«i ÎT¶ ¸a¶ã o«i, clp¶ã ¸©¬ h¹i a¬ ªlu ¾m¶ hT¶, Lns ó{íc Bi ¶l{ ó«y, dè cï oøc cl¹y Îles ¬p ªlõ« ¸lÝ vÓ¶ kla¶ã Buæi kÞµ. ¸l¹y B{îc lm¶ dƬ B{ê¶ã, ªlõ« ¸lÝ ¬ÖÎ Îlë læ¶ lɶ kla¶ã Bi B{îc ¶N«. ¸lp¶ã ¸©¬ ¬Ø¬ c{êi cbi xuï¶ã ½¬ cn ªlõ« ¸lÝ hT¶. ÷l{ vËy, clp¶ã klái µlni hs ¶ãlÜ, Bi c߶ ¬«u hÑ lm¶ ÎL{íc. §{îc ¬éÎ qu·¶ã, clp¶ã qu«y o«¶ã ÎLCi, l{í¶ã ÎlM¶ã µlÝ« ¶bi ¬p ÎiÕ¶. Qu« l«i ¶ãä¶ ¶bi, clp¶ã Îíi ÎL{íc cö« ó« c¨¶ ¶lp hC dù¶ã ë h{¶ã clõ¶ã ¶bi. ¼éÎ ¶ã{êi Bø¶ã ÎL{íc cö« ¶lp hC cl¹y h¹i ¶ãli¶l Bg¶, ¶ã{êi Bg hp ¬éÎ ÎliÕu µlô ÎL¹c ¶ãspi 20 Îuæi. ÷p¶ã vp clp¶ã ¸©¬ cè¶ã ãËÎ BÇu clps ¶ã«y. ªLa¶ã ÎlÊy ªlu ¾m¶ vp ªlõ« ¸lÝ, ¶p¶ã cg vt ¶ã¹c ¶liT¶ ¶l{¶ã ¶p¶ã dÓ¶ ¬äi ¶ã{êi vps ÎLs¶ã ¶lp, Låi hT¶ ÎiÕ¶ã ãäi: - ªiÉu ªuÖ, cs¶ cǬ ʬ ÎLp L« B©y ¬«u. ¼éÎ e¬ ¶lá ë µl߶ã óT¶ hT¶ ÎiÕ¶ã v©¶ã hêi, Låi xCcl ¬éΠʬ ¶{íc ÎLp vp ¬Êy cCi óCÎ L«. ªLa¶ã ÎlÊy ªlu ¾m¶ vp ªlõ« ¸lÝ, e¬ ¶lá ÎLî¶ ÎL߶ Bai ¬SÎ ¶l׶. ÷ã{êi ÎliÕu µlô Îuy ¨¶ ¬Æc ¬éc ¬¹c, ¶l{¶ã d« ÎLS¶ã ÎLts, ¬ÆÎ xi¶l Bѵ, vp cn e¬ ¶lá cò¶ã xi¶l xS¶ va cè¶ã. ªliÕu µlô ¶ä lái ªlõ« ¸lÝ: - ¸Ëu óÐ ÎT¶ ã×? ª¹i o«s h¹i ãƵ B{îc clp¶ã ¸©¬ ¶py? ªlÊy ¶p¶ã lái ¶l{ vËy, ªlõ« ¸l× óiÕÎ Lâ Lp¶ã hp ¶ã{êi que¶ cñ« clp¶ã ¸©¬, ¶T¶ kla¶ã dÊu diÕ¬, cËu kÉ lÕÎ où ÎlÉ BÇu Buai cls ¶p¶ã ¶ãle. ªlÊy ªlu ¾m¶ óÞ Îl{m¶ã, ¶p¶ã vps ÎLs¶ã hÊy ¬éÎ léµ Bù¶ã Îluïc L«. ¼ë L« ÝÎ Îluïc óéÎ ¬pu ÎLS¶ã vp ÝÎ Îluïc óéÎ ¬pu Bá, lsp hÓ¶ víi ¶{íc, ¶p¶ã cls ªlu ¾m¶ uï¶ã. Råi ¶p¶ã h¹i hÊy ¬éÎ cs¶ d«s ¶lá ÎlËÎ oSc óж klsÐÎ ¶lN¶ã clç ÎlÞÎ Îlbi ÎLT¶ Bèi ªlu ¾m¶ óá Bi, Låi LSc ÝÎ Îluïc óéÎ ¬pu vp¶ã vps clç vÕÎ Îl{m¶ã. ¼éÎ hCÎ o«u, ¶p¶ã h¹i hÊy ¶{íc ÎlËÎ ÎLs¶ã Lö« o¹cl vÕÎ Îl{m¶ã, vp LSc ÎlT¬ Îluïc óéÎ ¬pu vp¶ã vps. Rö« vp LSc Îluïc 2 hǶ xs¶ã, ¶p¶ã ¬íi ÎlÊy ªlu ¾m¶ cÊÎ ÎiÕ¶ã LT¶. ÷p¶ã ¶l׶ ªlõ« ¸lÝ Låi c{êi ¶gi: - Klái ¶ãuy liɬ Låi! ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 8. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -47- ÷gi Bs¹¶, ¶p¶ã clØ clá L« liÖu cls clp¶ã ¸©¬ óå¶ã ªlu ¾m¶ vps µl߶ã ÎLs¶ã ¶ãlØ ¶ãmi. ªliÕu µlô võ« Îlu dä¶ l߬ Îluïc, võ« ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ: - ªai lä A¶, clCu cø ãäi Îai hp ªlݬ A¶. ¸s¶ ¶lá ¶py hp clCu ãCi Îai, ÎT¶ ¶g hp ªiÉu ªuÖ. ¸lCu cø viÖc ë h¹i B©y. ªlõ« ¸lÝ ãËÎ BÇu. A¶ §¹i ¶{m¶ã xuï¶ã óÕµ hp¬ cm¬ ãiÕÎ ãp BÉ ÎlÕÎ klCcl. ¼ÖÎ ¶läc ouïÎ ¶ãpy, ¨¶ uï¶ã xs¶ã ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ÎlÉ ã{î¶ã B{îc ¶N«, Bp¶l µlni ãôc BÇu xuï¶ã ¬ÆÎ óp¶ ¶ãñ ÎliÕµ Bi. ¾C¶ã ¶ãpy la¬ o«u, cËu võ« Îضl dËy, ªiÉu ªuÖ hiÒ¶ kÐs Ϋy cËu Bi Lö« ¬ÆÎ. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - §É Îai Bi Îl¨¬ ªlai Îlbc Îlbc xe¬ vÕÎ Îl{m¶ã klái cl{« Bi. - ®Cc ¸©¬ B· câ¶ã a¶ã Ϋ Bi Låi. ªlõ« ¸lÝ ãiùÎ ¬×¶l lái: - ¸g ÎlËÎ kla¶ã? ªiÉu ªuÖ ãËÎ BÇu. ªlõ« ¸lÝ cl¹y vps ÎLs¶ã, qun ¶liT¶ kla¶ã ÎlÊy ªlu ¾m¶ B©u cn. ¸Ëu ß« hT¶ klgc. ªiÉu ªuÖ véi kluyT¶: - A¶l Bõ¶ã klgc, Bõ¶ã klgc ¶N«! ªlõ« ¸lÝ kla¶ã clÞu ¶ãle, cø klgc lspi. ªiÉu ªuÖ hiÒ¶ ãäi: - ¼C mi! ¼C mi! ¼«u L« B©y! A¶ §¹i ¶{m¶ã ¶ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã cs¶ ãäi, véi cl¹y L«. ªiÉu ªuÖ ¶gi víi ¬Ñ L»¶ã: - ¼C ¶py! A¶l Êy ÎlÊy óCc ¸©¬ vp ªlai Îlbc Îlbc Bi Låi, «¶l Êy klgc hiÒ¶. A¶ §¹i ¶{m¶ã véi «¶ ñi ªlõ« ¸lÝ: - ¸lCu ¶Ý¶ Bi! ¸g µlni ªlai Îlbc Îlbc cñ« clCu óÞ Îl{m¶ã ¶Æ¶ã hS¬ Bg kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ ãËÎ BÇu. §¹i ¶{m¶ã ¶gi ÎiÕµ: - ªlݬ clØ cg ÎlÉ clN« cls clb Êy klái ι¬ Îlai. ¼uï¶ cls clb Êy ¬«u hp¶l, Îlݬ µlni óns óCc ¸©¬ câ¶ã clb Êy Bi ¶lê ÎlÇy h«¶ã clN« cls. ¸lê clN« xs¶ã, clb Êy oH ÎLë h¹i B©y víi clCu. ªlõ« ¸lÝ liÉu Lâ ¬íi ¶Ý¶ dǶ. A¶ §¹i ¶{m¶ã h¹i ¶gi: - ¸lb Êy oSµ klái Låi. ¸lCu ¬«u vps Lö« ¬ÆÎ Bi, Låi vps B©y ¨¶ cm¬ víi Îlݬ vp e¬ ¶g. Dè¶ã cm¬ oC¶ã xs¶ã, A¶ §¹i ¶{m¶ã óns ªlõ« ¸lÝ kÉ h¹i ÎlËÎ Lâ Lp¶ã c©u cluyÖ¶ B· xny L« ¬éÎ hǶ ¶N«. ÷ãle xs¶ã, ¶p¶ã cø Îlë dpi lspi. ªlÕ hp ªlõ« ¸lÝ B{îc yT¶ Ω¬ ë h¹i ¶lp Bg. ¸Ëu ¬å cai Îõ Îluë ¶lá, ¶«y óç¶ã ¶liT¶ B{îc §¹i ¶{m¶ã ÎLa¶ã ¶s¬ o¨¶ ogc ¶l{ ¶ã{êi ¬Ñ liÒ¶, h¹i cg ÎlT¬ ªiÉu ªuÖ hp¬ ó¹¶ ¶T¶ ÎLs¶ã ¬Êy ¶ãpy ë ιi Bg, cËu cn¬ ÎlÊy où ʬ cb¶ã ¶lÊÎ ÎLs¶ã Bêi. A¶ §¹i ¶{m¶ã h¹i óns cËu a¶ huyÖ¶ h¹i ¶lN¶ã vâ ¶ãlÖ ¬p B· läc lái B{îc. Xe¬ xs¶ã, ¶p¶ã ãËÎ BÇu kle¶ ¶ãîi vp ¶gi L»¶ã: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 9. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -48- - ¸lCu Îla¶ã ¬i¶l ãiái ãi«¶ hS¬! ÷l{ vËy cò¶ã Bñ Lâ ¶p¶ã cò¶ã liÉu óiÕÎ ¶lN¶ã Îi¶l Îby cñ« cCc ÎlÕ vâ Bg vËy. ¸ø ¶l{ ÎlÕ qu« B{îc ¬{êi ¬Êy ¶ãpy, vp ¶ãpy ¶ps A¶ §¹i ¶{m¶ã cò¶ã óSÎ ªlõ« ¸lÝ huyÖ¶ vâ. ÷l{¶ã huyÖ¶ l«y l«y dë, ¶p¶ã kla¶ã ó«s ãiê clØ óns kle¶ clT cn, vp ¶p¶ã o¨¶ ogc cls clp¶ã Îõ¶ã hi Îõ¶ã ÎÝ, csi clp¶ã clM¶ã klCc ¶ps cs¶ LuéÎ cñ« ¬×¶l vËy. s0s ªiÉu ªuÖ xuï¶ã h{¶ã clõ¶ã ¶bi Bi Î׬ ªlõ« ¸lÝ v× kla¶ã óiÕÎ clp¶ã võ« Bi B©u ¬p kla¶ã cg ë ÎLs¶ã ¶lp. ¸a ãCi dõ¶ã h¹i cÊÎ ÎiÕ¶ã ãäi: - A¶l ªlõ« ¸lÝ! A¶l B©u Låi? Gäi ¬·i kla¶ã ¶ãle Îiն㠪lõ« ¸lÝ BCµ hêi, ªiÉu ªuÖ xuï¶ã ¶bi BÉ Î׬ clp¶ã. ªíi ¬éÎ hè¬ c©y clîÎ ¶ãle cg Îiն㠶gi: - ¸a óÐ ki« Bø¶ã h¹i. ¼éÎ ¶ã{ßi Îõ ÎLs¶ã óôi Lˬ ó{íc L«. ¸si h¹i Bg hp ¬éÎ viT¶ ¸a¶ã o«i Ϋy cǬ B¹i B«s oC¶ã ¶ãêi. ªiÉu ªuÖ ãiËÎ ¬×¶l hui ¬Êy ó{íc ¬ë Îs Bai ¬SÎ Be¶ luyÒ¶ ¶l׶ ¶ã{êi klCcl h¹ ¬ÆÎ. ¸a ãCi oî oÖÎ lái: - ¤¶ã hp «i? ViT¶ ¸a¶ã o«i kla¶ã BCµ ¬p clØ lái: - ÷lp A¶ §¹i ¶{m¶ã ë B©u? ªiÉu ªuÖ h¹i hui ÎlT¬ l«i ó{íc: - ¤¶ã hp «i, o«s lái ¶lp A¶ §¹i ÷{m¶ã? ViT¶ ¸a¶ã o«i ¶ãliT¬ oSc ¬ÆÎ: - ª« ¬uï¶ ãƵ A¶ §¹i ÷{m¶ã cg cluyÖ¶ ãʵ hS¬. ÷lp A¶ §¹i ÷{m¶ã B©u? ªiÉu ªuÖ Îuæi l·y c߶ ¶ã©y Îlm B©u liÉu cluyÖ¶ ã×, ÎLá Ϋy hT¶ ¶ãä¶ ¶bi: - ÷lp ë ÎLT¶ ki«. ViT¶ ¸a¶ã o«i ¶l׶ kü ªiÉu ªuÖ Låi lái: - ªiÉu ca ¶{m¶ã ÎT¶ ãäi hp ã×? - ªiÉu ªuÖ! ¸Æµ ¬SÎ cñ« viT¶ ¸a¶ã o«i clíµ hT¶: - ªiÉu ca ¶{m¶ã l·y Îles Îai. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 10. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -49- ªiÉu ªuÖ ki¶l l·i ÎLï ¬SÎ: - ªai Îles a¶ã BÉ hp¬ ã×? - ¸g ¶ã{êi óns ÎiÉu ca ¶{m¶ã Îles Îai. ªiÉu ªuÖ cp¶ã ki¶l dÞ lm¶: - ÷ã{êi Bg hp «i? - ªiÉu ca ¶{m¶ã ãƵ ¶ã{ê Bg Låi oH Lâ. ªiÉu ªuÖ hSc BÇu: - ªai kla¶ã Bi. VÞ ¸a¶ã o«i c{êi 㻶: - ªiÉu ca ¶{m¶ã kla¶ã Bi Îl× óSÎ óuéc Îai µlni B{« ÎiÉu ca ¶{m¶ã Bi. ÏS¶ ó{íc Îíi clôµ ¶S¬ hÊy ªiÉu ªuÖ. ®ËÎ... óËÎ... ªiÉu ªuÖ ki¶l l·i vç l«i cl{ë¶ã, võ« lÐÎ: - ¼Ñ mi! ¸øu cs¶... ÷l{¶ã viT¶ ¸a¶ã o«i B· hÊy cliÕc kl¨¶ hí¶ ÎLè¬ hÊy ªiÉu ªuÖ cuï¶ h¹i cls ca ãCi lÕÎ h«. ÏS¶ qu«y ¬×¶l Bi xuï¶ã ¶bi. ªl׶l h׶l cg ÎiÕ¶ã lÐÎ: - ªLn e¬ ãCi h¹i cls Ϋ! ÷ã{êi võ« lÐÎ clݶl hp ªlõ« ¸lÝ. ¸lp¶ã vç ¬éÎ cl{ë¶ã vps h{¶ã viT¶ ¸a¶ã o«i. ViT¶ ¸a¶ã o«i ¶ãle huå¶ã ãig d«y ÎLë h¹i kls« c©y B¹i B«s clï¶ã Bì. ÏS¶ ¶l׶ ªlõ« ¸lÝ Låi quCÎ: - ªl»¶ã óÐ ¶py ¬uï¶ clÕÎ o«s! rui ¬«u. ViT¶ ¸a¶ã o«i lʵ Îʵ ó{íc Bi, ¶l{¶ã ªlõ« ¸lÝ B· dè¶ã kli¶lµ µlCµ v{îÎ ¶ã«¶ã qu« BÇu lS¶ cl˶ h¹i. ¸lp¶ã lÐÎ: - ªLn e¬ ãCi Ϋ, ιi o«s ¶ã{mi óSÎ cgc e¬ Ϋ? ViT¶ ¸a¶ã o«i ÎLî¶ ¬SÎ: - ªl»¶ã ÎiÉu quû, ¶ã{mi cg hui L« kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ¶gi vç ¬éÎ cl{ë¶ã ¶ã«y Ω¬ luyÖÎ viT¶ ¸a¶ã o«i. ÏS¶ quCÎ: - ª« ãiÕÎ ¶ã{mi! ¸©y B«s ÎLs¶ã Ϋy viT¶ ¸a¶ã o«i clíµ hT¶, ªlõ« ¸lÝ Lb hT¶ ¬éÎ Îiն㠶lps hé¶ L« ¶ãspi. ¸lp¶ã ÎLb¶ã ¶l»¬ l«i ¶lCÎ B«s cñ« viT¶ ¸a¶ã o«i ¬Cu Îua¶ hT¶l hC¶ã. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 11. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -50- ªuy B· óÞ Îl{m¶ã ¶l{¶ã ªlõ« ¸lÝ B· µlg¶ã ¶ã{êi dËy cn¶ ¶ã«¶ã ÎL{íc ¬ÆÎ viT¶ ca¶ã o«i. ViT¶ ¸a¶ã o«i ãi˶ dN quCÎ: - ªl»¶ã quû ¶lá cg clÞu d«¶ã L« cl{«? ªlõ« ¸lÝ ÎLî¶ ¬SÎ: - ÷ã{mi kla¶ã óua¶ã e¬ ãCi Ϋ L«, ó»¶ã kla¶ã Ϋ hiÒu oï¶ã clÕÎ víi ¶ã{mi. ViT¶ ¸a¶ã o«i c{êi hí¶: - VËy hp ¶ã{êi µlni clÕÎ! ÏS¶ kls« B«s BÞ¶l clЬ ÎlT¬ ¬Êy ¶lCÎ kÕÎ hiÔu oi¶l ¬¹¶ã ªlõ« ¸lÝ. ®ç¶ã cg ÎiÕ¶ã ÎlÐÎ h«¶l hn¶l: - ®ua¶ã cs¶ Ϋ xuï¶ã. Ai óns ¶ã{mi Îíi B©y óSÎ cgc cs¶ ãCi Ϋ. ªLs¶ã ÎiÕ¶ã ÎlÐÎ k̬ Îles ¬éÎ hs¹Î clØ oSc óж óS¶ vè¶ vôÎ vps ¬×¶l viT¶ ¸a¶ã o«i. ÏS¶ lïÎ lsn¶ã hui h¹i ÎLC¶l Låi ¶gi ¬«u: - ¸g ¶ã{êi óns Îai Îíi B©y B{« ÎiÉu ca ¶{m¶ã vÒ di¶l. - ÷ã{êi ¶ps? - §¹i ¶l©¶! A¶ §¹i ¶{m¶ã oö¶ã oïÎ hT¶ Låi ÎlÐÎ: - ®ua¶ã cs¶ Ϋ L«... ÷p¶ã vç l«i Ϋy _???_ óS¶ xÑÎ vps ¶ã{êi viT¶ ¸a¶ã o«i hp¬ lS¶ óua¶ã ÎuéÎ cCi kl¨¶, ªiÉu ªuÖ ¶ã· xuï¶ã BÊÎ. Y cn¬ ÎlÊy ãiN« h{¶ã B«u ¶ãʬ ¶ãǬ, vp ÎLs¶ã hbc y lmi clˬ Ϋy ¬éÎ clbÎ, Bm¶ B«s cñ« y B· óÞ cliÕc ca¶ vni cuï¶ clÆÎ vp óÞ ãiùÎ Lêi klái Ϋy y. ÏS¶ ¶lny hui vÒ µlÝ« o«u l«i ó{íc, ¬iÖ¶ã c{êi x· ãi«s: - ¸lå¶ã clÞ ¶lê Îai, Îai µlni hp¬ cls B{îc. ªlÕ ¶ps cò¶ã cg ¶ãpy Îai ÎLë h¹i B©y kiÕ¬ clÞ. §¹i ¶{m¶ã h¹i quËÎ ¶ã«¶ã ¬iÕ¶ã vni vps h{¶ã y, ¶l{¶ã hǶ ¶py y BÒ µl߶ã ÎL{íc, ¶T¶ võ« døÎ hêi, y B· qu«y ¬×¶l cl¹y ÎlM¶ã xuï¶ã ¶bi. §¹i ¶{m¶ã kla¶ã Buæi Îles, qu«y h¹i µlÝ« ªlõ« ¸lÝ vp ªiÉu ªuÖ. ªlÊy cs¶ ãCi ¬×¶l kla¶ã viÖc ã×, ¶p¶ã ¬íi yT¶ Ω¬, ªiÉu ªuÖ ¶ã· vps h߶㠬Ñ, klgc hgc. ªlÊy ¶ã{êi vp ¬ÆÎ ªlõ« ¸lÝ {íÎ BÓ¬ ¶lN¶ã ¬Cu, §¹i ¶{m¶ã véi B{« vÒ Lö« vp ó¨¶ã óg vÕÎ Îl{m¶ã cls cËu ÎL«i. ¸ò¶ã ¬«y l«i vÕÎ clЬ clØ µlíÎ qu«, hp¬ clny ¬Cu ¶liÒu Îlai clí kla¶ã ¶Æ¶ã cls hS¬. ¾«u kli ¶p¶ã BÆÎ ªlõ« ¸lÝ hT¶ ãi{ê¶ã ¶ãñ, ªiÉu ªuÖ ¬íi kÉ lÕÎ BÇu Buai c©u cluyÖ¶ cls ¶p¶ã ¶ãle. ÷p¶ã ¶l׶ ªlõ« ¸lÝ Låi ¶ãlÜ ÎlǬ: “Kla¶ã ¶ãê ¶g Îuæi ¶lá óÐ ¶ã{êi ¬p cò¶ã cg h߶㠶ãlÜ« liÖµ ¶l{ vËy! ÏiÖ¶ ãiê Ϋ kla¶ã ÎlÉ ë h¹i clï¶ ¶py B{îc. ªlÕ ¶ps Ϋ cò¶ã µlni ã©y dù¶ã cls ¶g Îlp¶l Îpi ¬íi ÎLn B{îc m¶ ¶py. ÷ãlÜ Bs¹¶, ¶p¶ã ¶gi víi ªiÉu ªuÖ: - ¸s¶ cò¶ã Bi ¶ãñ Bi, BT¬ ¶«y c߶ µlni hT¶ B{ê¶ã. ¸lb¶ã Ϋ dä¶ Bi ¶mi klCc BÊy! ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 12. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -51- ªiÉu ªuÖ vÓ¶ Îl{ê¶ã Îles ¬Ñ dä¶ ¶lp B©y Bg hua¶ hua¶, ¶T¶ kli ¶ãle ¬Ñ ¶gi ¶l{ vËy cò¶ã kla¶ã ¶ã¹c ¶liT¶ ã× cn, A¶ §¹i ¶{m¶ã Îlu xÕµ quǶ Cs, ãgi hp¬ l«i óäc. ¾«u kli ó« ¶ã{êi ¨¶ cm¬ Îïi xs¶ã, §¹i ¶{m¶ã ÎlSµ ¶Õ¶ ¶ãåi clÇu ¬éÎ óT¶ l׶l ¶l{ ¶p¶ã cg ý clê Bîi ¶ã{êi ¶ps Bg, ¶T¶ cö« vÓ¶ ÎlÊy BÉ ¶ãá. ªíi c«¶l l«i, ¶ãspi cö« Bg cg ÎiÕ¶ã cl©¶ ¶ã{êi Bi LÊÎ ¶lÑ. ªlsC¶ã ¬éÎ cCi, clp¶ã ¸©¬ B· Îíi cö« Låi. ªuy vgc ¶ã{êi c«s hí¶ v¹¬ vì, ¶l{¶ã clp¶ã ¸©¬ Bi LÊÎ ¶lÑ ¶lp¶ã, kla¶ã ¬éÎ ÎiÕ¶ã Bé¶ã. ÷l{ vËy Bñ ÎlÊy ÎluËÎ kli¶l ca¶ã cñ« clp¶ã Îíi ¬øc c«s oiTu. A¶ §¹i ¶{m¶ã Bø¶ã dËy clØ clá L« liÖu, ÎLß cluyÖ¶ víi clp¶ã ¸©¬ hbc h©u. ¸lp¶ã ãËÎ BÇu Îá vH ó»¶ã h߶ã, ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ lái: - ªlai Îlbc Îlbc B· klái cl{«? A¶ §¹i ¶{m¶ã ÎLn hêi: - ªlai Îlbc Îlbc va où Låi, clCu cø yT¶ Ω¬. ªõ kli clCu Îíi B©y, Îlݬ LÊÎ Îl{m¶ã clCu, csi clCu ¶l{ cs¶ Bt vËy. Ïa¬ ¶«y clCu h¹i l¨¶ã lCi cøu e¬ ªiÉu ªuÖ ¶g. ªlݬ kla¶ã ó«s ãiê quT¶ m¶ clCu. ªïi la¬ ¶«y Îlݬ µlni Bi ¶mi x«, c߶ clCu Îl× Îles clb ¸©¬ Bi. - Kla¶ã, clCu Bi Îles Îlݬ cm! A¶ §¹i ¶{m¶ã ¬Ø¬ c{êi: - ªlݬ cò¶ã kla¶ã ¶ì x« clCu. ÷l{¶ã Îlݬ B· ¶lê clb ¸©¬ B{« clCu BÕ¶ clç o{ µlô ký d«¶l cñ« ªlai Îlbc Îlbc. ¸lCu xe¬, ªlai Îlbc Îlbc clØ läc víi cô Êy ¬Êy ÎlC¶ã ¬p vâ ¶ãlÖ B· xuÊÎ oSc BÕ¶ ÎlÕ Låi. ¸ô Êy vâ ca¶ã ÎliT¶ l¹ va os¶ã, Îlݬ ¬uï¶ clCu Îles cô Êy läc vâ. ªõ x{« Îíi ãiê, cô Ϋ ¬íi ¶l˶ cg l«i ¶ã{êi Bå BÖ Îlai. ¸g ÎlÉ ó©y ãiê cô Ϋ kla¶ã ¬uï¶ ¶l˶ Bå BÖ ¶N«, ¶l{¶ã ÎlÊy clCu Îla¶ã ¬i¶l vp Îݶl ¶ÕÎ h{m¶ã ÎliÖ¶, Îlݬ clSc ÎlÕ ¶ps cô Êy cò¶ã Îl{m¶ã clCu. ¸lb ¸©¬ hp ¶ã{êi lÇu cñ« cô Ϋ, cls ¶T¶ Îlݬ ¬íi ¶lê clb Êy B{« clCu Bi vp ¶gi ãibµ lé clCu. ÷Õu cô Ϋ kla¶ã ¶l˶ Îl× clb ¸©¬ oH B{« clCu vÒ ë víi Îlݬ. ªlõ« ¸lÝ ãËÎ BÇu ó»¶ã h߶ã. ÷p¶ã h¹i dƶ dß ÎlT¬: - ªC¶l cô Ϋ h¹ hS¬. ÷Õu clCu kla¶ã ¶ãle hêi, ÎÊÎ ¶liT¶ cô Ϋ kla¶ã ¶l˶, ¶l{¶ã ¶Õu clCu ¶ãs«¶ ¶ãs·¶ quC cô Ϋ oH óns clCu kla¶ã cg cïÎ klÝ vp cò¶ã kla¶ã ¶l˶ ¶ïÎ. VËy µlni clê xe¬ clCu oH B{îc ¬«y ¬S¶ l«y kla¶ã? ÷gi Bs¹¶ ¶p¶ã ÎlCs cliÕc v߶ã vp¶ã ë cæ Ϋy L« Bes vps cC¶l Ϋy ªlõ« ¸lÝ. ¸Ci v߶㠶ä lmi Îs, ¶p¶ã µlni ógµ ¶lá h¹i ¬íi Bes võ«. Råi ¶p¶ã võ« c{êi võ« ¶gi: - ¸lê BÕ¶ kli läc Îlp¶l Îpi, ÎLë ¶T¶ ¶ã{êi hí¶, clCu Bõ¶ã cg quT¶ Îlݬ vp e¬ ¶g ¶lÐ! ÷Õu ÎL{ê¶ã lîµ clCu B{îc h·s ÎiÒ¶ óïi clÞu d¹y óns Îl× kli ¶ps Îlݬ B{îc Ln¶l, B{« e¬ ªuÖ BÕ¶ Îl¨¬ clCu ¶lÐ! A¶ §¹i ¶{m¶ã Îuy cï ãS¶ã ãiN cls ãiäÎ hÖ klái Lmi, ¶l{¶ã ¬SÎ ¶p¶ã cò¶ã B· Bá ¶ãÇu Låi. ÷p¶ã ã{î¶ã ¶gi: - §{îc Låi! rbc ¶ps Îlݬ cò¶ã ¶lí BÕ¶ clCu, Îl{m¶ã clCu! ÷gi Bs¹¶, ¶p¶ã viÕÎ Îlm cls clp¶ã ¸©¬, Låi ¬éΠΫy oCcl l«i óäc Cs ¬éΠΫy dSÎ ªiÉu ªuÖ L« Bi. ¸lp¶ã ¸©¬ vp ªlõ« ¸lÝ Îles o«u. R« Îíi ¶ãspi cö«, ¬Ñ cs¶ ªiÉu ªuÖ Bi ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 13. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -52- ¬éÎ ¶ãn, c߶ clp¶ã ¸©¬ vp ªlõ« ¸lÝ Bi ¬éÎ ¶ãn. ªL{íc kli cli« Ϋy ¬Ñ cs¶ ªiÉu ªuÖ vp ªlõ« ¸lÝ BÒu quyÕ¶ huyÕ¶ kla¶ã ¬uï¶ Îõ óiÖÎ. ªlÊy ªlõ« ¸lÝ óÞ Îl{m¶ã vp ¬ÊÎ ¬Cu klC ¶liÒu clSc kla¶ã ÎlÉ Bi ¶l«¶l B{îc, ¶T¶ clp¶ã ¸©¬ câ¶ã cËu hT¶, ÎlM¶ã ÎiÕ¶ ÎLT¶ cs¶ B{ê¶ã ¶bi. ÷ãpy Bi Îïi ¶ãlØ, l«i ¶ã{êi Bi L߶ã L· ¬{êi ¬Êy la¬. §T¬ ¶ps cò¶ã kla¶ã dC¬ vps klCcl BiÕ¬ ¶ãñ ÎLä, clp¶ã ¸©¬ vp ªlõ« ¸lÝ clØ vps BÒ¶, ¬iÕu Bæ ¶CÎ lsÆc cCc l«¶ã Bé¶ã ¶ãlØ ¶ãmi Îlai. ÷ãpy ¶ps ªlõ« ¸lÝ cò¶ã L« liÖu lái clp¶ã ¸©¬ B· Îíi BÝcl cl{«, Îl× clp¶ã ki« h¹i clØ vÒ µlÝ« ÎL{íc. r¹i Bi ó« ¶ãpy ¶N«, B{ê¶ã Bi óSÎ BÇu B· ÎlÊy liɬ ÎLë. ªíi ¬éÎ ¶bi ¶ä, clp¶ã ¸©¬ µlni dè¶ã cM¶ã cl©¶ BÉ óß hT¶ hes ÎLT¶ Bضl ¶bi c«s clgÎ vgÎ. VÕÎ Îl{m¶ã cñ« ªlõ« ¸lÝ B· klái lM¶, duy cg ha¶ã ¬py óT¶ ÎLCi Îlp¶l ¬éÎ vÕÎ oÑs Îl©¬ quǶã. ¸Ëu µlni a¬ clÆÎ cæ clp¶ã ¸©¬. V× B{ê¶ã ¶bi ãiïc quC hp¬ ¬éÎ ÎLs¶ã l«i ¶ã{êi ÎL{îÎ cl©¶ lsÆc óua¶ã Ϋy L« hp ÎÐ xuï¶ã lï o©u, Ϋ¶ x{m¶ã ¶CÎ ÎlÞÎ, clÕÎ ¶ã«y Îøc Îl×, ¶T¶ l«i ¶ã{êi cp¶ã µlni lÕÎ oøc cȶ Îl˶. Kli óß Îíi Bضl ¶bi c«s ¶lÊÎ, ªlõ« ¸lÝ ÎLa¶ã ÎlÊy ¬éÎ ¬iÕ¶ã BÊy Lé¶ã vp ó»¶ã µlM¶ã. Xu¶ã qu«¶l cg ¶lN¶ã c©y Îla¶ã c«s ó«s µlñ. XuyT¶ qu« Lõ¶ã Îla¶ã, cËu ÎlÊy cg ¶¨¬, oCu c¨¶ ¶lp ó»¶ã BC, clp¶ã ¸©¬ cg vt l©¶ ls«¶, Îù« ¶l{ clp¶ã Bi x« h©u ¶ãpy ¬íi ÎLë vÒ ¶lp cò vËy. ¸lp¶ã dÓ¶ ªlõ« ¸lÝ vps ÎLs¶ã ªl¹cl ïc, hÊy clæi quÐÎ dä¶ o¹cl oH B©u BÊy Låi ¬íi xuï¶ã óÕµ Îlæi cm¬. ë Îíi ¶ãpy Îlø ó«, ªlõ« ¸lÝ ¶g¶ã h߶ã L« liÖu lái clp¶ã ¸©¬, o{ µlô ë B©u? ªlÊy clp¶ã ¸©¬ clØ Î«y xuï¶ã ¶bi, ªlõ« ¸lÝ Bßi xuï¶ã ¶l{¶ã clp¶ã ¸©¬ h¹i xu« Ϋy hSc BÇu. ®ÊÎ BSc dÜ, cËu Bp¶l µlni clÞu ¶lÓ¶ ¶¹i clê Bîi. Kla¶ã ÎLß cluyÖ¶ B{îc víi clp¶ã ¸©¬, cËu óùc ¬×¶l óuå¶ óùc va cè¶ã. ¼éÎ BT¬ ¶ä, ªlõ« ¸lÝ B«¶ã ¶ãñ ¶ãs¶ ãiÊc, óç¶ã ÎlÊy ÎL{íc ¬SÎ oC¶ã cls«¶ã, véi vp¶ã ¶ãåi dËy. ¸Ëu ÎlÊy ¬éÎ a¶ã cô, Ϋy cǬ c©y ¶Õ¶ Bø¶ã c¹¶l ãi{ê¶ã, vt ¬ÆÎ Î{mi c{êi. ªlõ« ¸lÝ, µlbc clÝ Î©¬ hi¶l, véi ¶lny xuï¶ã BÊÎ quú h¹y a¶ã cô óï¶ h¹y, vp Îl{« L»¶ã: - ®¹cl o{ µlô ¬íi vÒ, BÖ Îö ViT¶ ªlõ« ¸lÝ xi¶ kݶl h¹y L« ¬SÎ o{ µlô. ¤¶ã cô ¶ä cn c{êi, ¶gi: - ªl»¶ã ¶lá ¶py, «i B· ¶l˶ d¹y ¬p ¬p dC¬ ãäi Ϋ o{ µlô? ª¹i o«s ¬Çy BsC¶ B{îc ÎlÕ ¶ps Ϋs cò¶ã ¶l˶ ¬py hp¬ Bå BÖ? ÷ãle ãiä¶ã ¶gi, ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ a¶ã Ϋ B· ó»¶ã h߶ã Låi, hiÒ¶ vui vt BCµ: - D¹, ó¹cl o{ µlô, Îlݬ A¶l clØ óns dè¬ cs¶ BÊy ¹. - ÷p¶ã clØ l«y hp¬ µliÒ¶ Ϋ. ªlai B{îc, Ϋ ¶É ¶ã{êi cl« B· kluÊÎ cñ« cs¶, ¬p ¶l˶ cs¶ hp¬ Bå BÖ vËy! ªlõ« ¸lÝ BÞ¶l oôµ xuï¶ã h¹y, ¶l{¶ã a¶ã cô véi cn¶ h¹i: - ªlai Bñ Låi, ¶ãpy ¬«i oH ¶gi cluyÖ¶. ¾C¶ã oí¬ ¶ãpy la¬ o«u, ¬ÆÎ ÎLêi cl{« ¬äc, ªlõ« ¸lÝ B· dËy Låi. ¸lp¶ã ¸©¬ l׶l ¶l{ BsC¶ óiÕÎ a¶ã cô B· clʵ ¶l˶ ªlõ« ¸lÝ hp¬ Bå BÖ cls ¶T¶ clp¶ã ¬õ¶ã quC, óå¶ã ªlõ« ¸lÝ ¶Ð¬ hT¶ ÎLT¶ kla¶ã Låi h¹i Bì hÊy võ« ¶Ð¬ võ« Bì ¶l{ vËy BÕ¶ óï¶, ¶¨¬ hǶ. ÷ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã c{êi Bè« cñ« ªlõ« ¸lÝ, a¶ã cô ë ÎLs¶ã ¶lp ó{íc L«, võ« c{êi võ« ¶gi: - §{îc hS¬, cs¶ ¬íi cg óÊy ¶liTu Îuæi BÇu, ¬p B· óiÕÎ lp¶l liÖµ ÎL{î¶ã ¶ãlÜ«, cøu Bp¶ óp ÎLt cs¶. ¸s¶ cg ón¶ hܶl ã×, l·y dì L« cls Ϋ csi ¶ps. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 14. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -53- ªlÊy a¶ã cô ¶gi ¶l{ vËy, ªlõ« ¸lÝ xÊu læ, ¬ÆÎ ¬òi Bá ã«y. ¤¶ã cô ¶gi ÎiÕµ: - ¸s¶ kla¶ã ÎLæ Îpi cls Ϋ xe¬, Îl× Î« óiÕÎ ÎlÕ ¶ps ¬p d¹y cs¶ ó©y ãiê! ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ o{ µlô kla¶ã ¶gi Bè« víi ¬×¶l, hiÒ¶ dì ÎlÕ vâ “Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã” cñ« ªlai ªlu ¾m¶ ÎLuyÒ¶ cls. ªõ¶ã B{ê¶ã, Î{ê¶ã ¬iն㠬éÎ BC¶l Îõ BÇu Îíi cuïi. ¤¶ã cô võ« xe¬ võ« ¬Ü¬ c{êi clê cËu BC¶l xs¶ã, ¬íi ¶gi: - ªlu ¾m¶ cø kle¶ cs¶ Îla¶ã ¬i¶l, hbc BÇu Ϋ c߶ cl{« Îi¶, ¶«y ¬íi ÎlÊy Lâ, lM¶ clØ d¹y cs¶ cg ¬Êy ¶ãpy, ¬p B· Îlp¶l Îùu ¶l{ vËy, qun ÎlËÎ hp klC hS¬! ªlÊy ¶gi BÕ¶ ªlai ªlu ¾m¶, ªlõ« ¸lÝ clê a¶ã cô ¶gi xs¶ã, hiÒ¶ ÎiÕµ hêi lái ¶ã«y: - ®È¬ o{ µlô, ªlai Îlbc Îlbc liÖ¶ ãiê ë B©u? Vp B· ¬¹¶l cl{« ¹? - ÏS¶ B· lsp¶ Îsp¶ va où. Vp ÎLë vÒ ¶mi rý Î{í¶ã qu©¶ ÎiÕµ Îôc cliÕ¶ BÊu Låi. ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy ÎlÇy ¶gi ¶l{ vËy, lí¶ lë va cè¶ã. rbc Êy, clp¶ã ¸©¬ B· ópy xs¶ã l{m¶ã C¶. ¤¶ã cô hÊy L« ¬éÎ óøc ÎL«¶l cg vH l׶l ¬éÎ vÞ ¶ls oi¶l Låi ÎlSµ l{m¶ã ¶Õ¶ cu¶ã kݶl quú h¹y, Bs¹¶ ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ L»¶ã: - §©y hp ªõ Îæ o{ Kl«i ¾m¶ cñ« µlCi Ïs« ¾m¶ clb¶ã Ϋ, cs¶ h¹i B©y quú h¹y Bi. ªlõ« ¸lÝ ¶ãle hêi, oôµ xuï¶ã quú h¹y, ¶l{¶ã cËu kla¶ã óiÕÎ h¹y ó«s ¶liTu cCi ¬íi µlni, ÎLs¶ã h߶㠶ãlÜ ÎlǬ: “¸lSc cp¶ã h¹y ¶liÒu cp¶ã l«y” Låi cËu cø h¹y hi« hÞ«. ¤¶ã cô µlni µl× c{êi óns Îlai. ¤¶ã cô võ« døÎ ÎiÕ¶ã c{êi, B«¶ã BÞ¶l ¶gi Îl× ªlõ« ¸lÝ véi qu«y h¹i, h¹y a¶ã cô ¬Êy h¹y, csi ¶l{ B· hp clC¶l Îløc óCi o{. ¤¶ã cô ¬Ü¬ c{êi ¶l˶ hÔ: - ªõ ¶«y cs¶ hp BÖ Îö clݶl Îløc cñ« µlCi Ïs« ¾m¶ clb¶ã Ϋ Låi. ªõ ÎL{íc Îíi ãiê Ϋ ¬íi Îlu ¶l˶ clØ l«i Bå BÖ. §· ¬{êi ¬Êy ¶¨¬ ¶«y, v× cl{« ãƵ Bø« ÎLß ¶ps Îla¶ã ¬i¶l, clÞu klg, ¶T¶ Ϋ clM¶ã ¶l˶ ÎlT¬ «i cn. ¸s¶ hp BÖ Îö Îlø ó« cñ« ÎlÇy vp cò¶ã hp Bå BÖ clgÎ, vËy cs¶ µlni cl¨¬ clØ läc Î˵ Bõ¶ã BÉ cls ¶ã{êi Ϋ clT c{êi ¬Ø« ¬«i. ªlõ« ¸lÝ cbi BÇu xi¶ v©¶ã. ¤¶ã cô h¹i ¶gi ÎiÕµ: - ª« lä ¼éc, cCc ó¹¶ ãi«¶ã lå ãäi Ϋ hp ®CÎ ªlñ ªiT¶ V{î¶ (V{î¶ ÎiT¶ ÎC¬ Ϋy). ¸s¶ µlni ãli ¶lí, kts cg ¶ã{êi Ϋ lái BÕ¶ ÎT¶ ÎlÇy, cs¶ h¹i b í kla¶ã óiÕÎ ÎLn hêi L« o«s. ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ¶lÞ¶ B{îc µlni µl× c{êi. ¸Ëu Ϋ ¶ãlÜ ÎlǬ: “A¶ §¹i ¶{m¶ã óns ÎC¶l ¶ÕÎ a¶ã Ϋ LÊÎ kú h¹, ¬×¶l cø ¶m¬ ¶íµ hs oî ¬·i. ÷ãê B©u ÎlÇy Ϋ dÔ d·i, {« klai lpi BÕ¶ ÎlÕ!” Vâ ¶ãlÖ cñ« ®CÎ ªlñ ªiT¶ V{î¶ c«s oiTu va cè¶ã. ªLs¶ã 20 ¶¨¬ ¶«y, a¶ã Îu¶ã lsp¶l ÎLT¶ clï¶ ãi«¶ã lå vp cl{« lÒ ãƵ ¶ã{êi BÞcl Îlñ. V× a¶ã Ϋ kla¶ã l«y c«¶ ÎliÖµ vps viÖc ¶ã{êi ¶T¶ ÝÎ ¶ã{êi óiÕÎ Îíi ÎT¶ Îuæi. ªlËÎ Î׶l ÎC¶l ¶ÕÎ a¶ã Ϋ LÊÎ kú h¹ vp klg kl¨¶ hS¬. rǶ ¶py, clØ v× Îl{m¶ã l¹i ªlõ« ¸lÝ cai cbÎ Îéi ¶ãliÖµ vp ÎlT¬ BiÒu Îa¶ kݶl cl« cËu hp ¬éÎ vÞ ÎLu¶ã ÎlǶ lÕÎ h߶ã v× ¶{íc h¹i clÕÎ s«¶, ¶T¶ a¶ã Ϋ ¬íi ¶l{ hp _???_ BsCi lspi Îíi Låi _???_ ¶ã{êi Îla¶ã ¬i¶l ls¹Î óCÎ, a¶ã Ϋ ÎLß cluyÖ¶ vui vt ¶l{ ÎlÕ. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l h¹i ¶gi: - Ï«i o{ luy¶l cñ« cs¶ lm¶ cs¶ ¶lN¶ã 20, 30 Îuæi, ¶ã«y ¶l{ Bå BÖ cñ« lä cò¶ã c߶ hí¶ lm¶ cs¶ ¶N« hp klCc. ¸g hH lä oH ÎLCcl ¬gc Ϋ Îíi ãiê µlbÎ ¶py c߶ ¶l˶ ÎlT¬ Bø« cs¶ ¶ÝÎ hp¬ Bå BÖ. Ïp! Ïp! ÷Õu cs¶ kla¶ã clÞu klg huyÖ¶ Î˵, o«u ¶py óÞ Îlu« cn Bå BÖ, Bå Îa¶ cñ« clb¶ã, Îl× lä cp¶ã cg hý ds óns ÎlÇy hp ãip ¶u« hȬ cȬ BÊy! ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 15. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -54- - ¸s¶ xi¶ lÕÎ oøc cl¨¬ clØ huyÖ¶ Î˵. p, Îl{« o{ µlô, ªlai Îlbc Îlbc cg µlni hp o{ luy¶l cñ« cs¶ kla¶ã? - ÷g Bi Îles rý ª{í¶ã qu©¶ hua¶ hua¶ ó˶ viÖc ói¶l B«s kla¶ã cg Îl× ãiê läc Î˵ ¶T¶ Ϋ clØ d¹y cls cg ¬éÎ ÎlÕ vâ “Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã” Îlai clí ¶g kla¶ã µlni hp Bå BÖ clݶl Îløc cñ« Ϋ. ÷gi Bs¹¶ ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l clØ vps clp¶ã ¸©¬ Bs¹¶ ¶gi ÎiÕµ: - ÷l{ clp¶ã ¸©¬ ki« clM¶ã l¹¶, l»¶ã ¶ãpy xe¬ Ϋ d¹y vâ, ¶g cò¶ã _???_ vpi ¬iÕ¶ã. ÷l{¶ã ¶Õu Be¬ os oC¶l víi l«i o{ luy¶l cs¶ Îl× ÎlËÎ ¬éÎ ÎLêi ¬éÎ vùc, ¶g c߶ kЬ hS¬. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “¸lp¶ã ¸©¬ l«i hǶ L« Ϋy ¶Ð¬ óä¶ ca¶ã o«i, Îl©¶ Îlñ h«¶l hÑ va cè¶ã. ÷l{¶ã o{ µlô óns l«i vÞ o{ luy¶l c߶ ãiái lm¶ y kla¶ã óiÕÎ ó«s ¶liTu hǶ. VËy ¶Õu Ϋ clÞu klg läc Î˵, dè kla¶ã ó»¶ã 2 vÞ o{ luy¶l, ¶l{¶ã ó»¶ã B{îc clp¶ã ¸©¬, Ϋ cò¶ã ou¶ã o{í¶ã vp «¶ ñi hS¬ Låi”. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l h¹i ¶gi: - PlCi Ïs« ¾m¶ clb¶ã Ϋ cg LÊÎ ¶liÒu ãiíi BiÒu clM¶ã l¹¶ ¶l{: ãiíi d©¬, ãiíi oÜ (L« hp¬ qu«¶), ãiíi óns ÎiTu, v©¶ v©¶. ®©y ãiê dè cg ¶gi L«, cs¶ cò¶ã kla¶ã ÎlÉ ¶ps ¶lí lÕÎ B{îc. ª« clØ cǶ dƶ cs¶ l«i c©u ¶py: 1) µlni ¶ãle hêi o{ µlô. 2) Bõ¶ã cg hp¬ óËy. ¸s¶ liÉu kla¶ã? - ¸s¶ xi¶ v©¶ã hêi ÎlÇy, kla¶ã ó«s ãiê dC¬ hp¬ óËy. - ªlai B{îc, ó©y ãiê clb¶ã Ϋ óSÎ BÇu huyÖ¶ vâ. V× Îlêi ãi«¶ ãʵ LbÎ, ªlai Îlbc Îlbc B· d¹y cs¶ lÕÎ ÎlÕ vâ Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã ¶l{¶ã ÎlÕ ¸l{ë¶ã µlCµ Bg ÎlǶ diÖu kla¶ h{ê¶ã. ªuæi cs¶ c߶ ¶lá dè cg läc liÉu lÕÎ cò¶ã kla¶ã ÎlÉ xö dô¶ã ¶l{ ý ¬uï¶ B{îc. ÷«y Ϋ l·y d¹y cs¶ ÎlÕ “ªL{ê¶ã quyÒ¶ ªl˵ Bs¹¶ ¸Ç¬” ÎL{íc B·. - ªl{« ÎlÇy, ÎlÕ vâ ¶Çy ÷ãôy Îlbc Îlbc B· d¹y cs¶ Låi ¹. - ªlÕ vâ cs¶ läc cñ« ÷ãôy Îlbc Îlbc võ« ¬b« cls ÎlÊy xe¬ c߶ ¶liÒu clç o«i hǬ hS¬. ÷Õu cs¶ ÎlËÎ liÉu lÕÎ où Îi¶l vi cñ« ÎlÕ “ªL{ê¶ã quyÒ¶ Îl˵ §s¹¶ ¸Ç¬” Îl× ÎLT¶ clï¶ ãi«¶ã lå oH ÝÎ cg ¶ã{êi BÞcl ¶æi cs¶. ÷ãle hêi o{ µlô d¹y óns, ªlõ« ¸lÝ kla¶ã dC¬ c·i h¹i, clØ v©¶ã v©¶ã d¹ d¹ Îlai. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l Be¬ ÎlÕ vâ “ªl˵ Bs¹¶ ¸Ç¬” L« óiÉu diÔ¶ cls ªlõ« ¸lÝ xe¬. ¸Ëu ÎlÊy cCc B{ê¶ã quyÒ¶ ãiï¶ã lÖÎ ÷ãôy Ϲs d¹y låi ¶ä. ¸Ëu ¶ãlÜ ÎlǬ: “ªlÕ ¶py Îl× cg ã× BÆc óiÖÎ B©u?” ¸Ëu B«¶ã ¶ãli ¶ãê Îl× ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l h¹i ¶gi: - ¸lSc cs¶ Î{ë¶ã o{ µlô ¶gi dïi µlni kla¶ã? ®©y ãiê cs¶ Îlö h¹i B©y xe¬ cs¶ cg ÎlÉ ¶S¬ B{îc Cs cñ« Ϋ kla¶ã? ¸s¶ clØ cǶ Bô¶ vps v¹Î Cs cñ« Ϋ, Ϋ cò¶ã cls cs¶ hp Îpi ó« hS¬ Låi. ªlõ« ¸lÝ Î{ë¶ã µlni Bïi BÞcl víi o{ µlô ¶T kla¶ã dC¬, cø Bø¶ã yT¶, ¶le L¨¶ã c{êi. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l hiÒ¶ Îlbc ãiôc: - ¸s¶ cø h¹i Bi! ÷l{ ÎlÕ cò¶ã ¶l{ Ϋ d¹y cs¶ huyÖ¶ vâ BÊy ¬p! ªlÊy ¶gi hp d¹y vâ, ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ xa¶ã ¶ã«y h¹i, ãim Ϋy BÞ¶l ¶S¬ hÊy Îp Cs cñ« ÷l©¶ ªl«¶l. ÷l{¶ã Ϋy cËu võ« oSµ ÎLê Îíi Îl× Îp Cs Bg óç¶ã LôÎ h¹, clØ cCcl x« BÇu ¶ãg¶ Ϋy ªlõ« ¸lÝ Bé l«i, ó« ÎÊc Îlai. ªlÊy vËy, cËy ÎiÕ¶ hT¶ ¬éÎ ó{íc Bñ võ« ¶S¬ hÊy ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 16. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -55- Îp Cs. ÷ãê B©u, cËu clM¶ã ÎlÊy o{ µlô B©u ¶N«, clØ ÎlÊy cg Ϋy ¶ã{êi _???_ o«u ãCy cËu ¬éÎ cCi, vp cg ÎiÕ¶ã ãäi: “ª« ë B©y ¬p!” ªlõ« ¸lÝ qu«y ¬×¶l BÞ¶l l«i Ϋy a¬ clsp¶ã hÊy o{ µlô ¶ãê B©u a¶ã Ϋ B· óiÕ¶ ¬ÊÎ. ¸Ëu véi qu«y h¹i ÎlÊy o{ µlô Bø¶ã cCcl x« Îíi l«i, ó« ÎL{î¶ã. ªÝ¶l liÕu ÎlS¶ã cñ« ÎLt cs¶ Îlbc BÈy, cËu ¶ãlÜ ÎlǬ: “ªlÕ ¶ps Ϋ cò¶ã µlni óSÎ cls B{îc ¬íi Îlai!” ÷ãlÜ Bs¹¶, cËu ¶lny xæ h¹i ¶S¬ hÊy Ϋy Cs cñ« o{ µlô. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l clØ µlÈy Ϋ Cs ¬éÎ cCi, a¶ã Ϋ ¶lÈy L« Î˶ B»¶ã x« Låi, ªlõ« ¸lÝ võ« c{êi võ« Buæi Îles. §«¶ã hbc Bg cËu ÎlÊy clp¶ã ¸©¬ clØ Î«y L« liÖu, óns cËu ¶T¶ clb ý. ªlõ« ¸lÝ oùc ¶ãlÜ: “Qun ¶liT¶ o{ µlô dè¶ã Îl©¶ µlCµ ÎLs¶ã ÎlÕ vâ ªl˵ §s¹¶ ¸Ç¬ Îlai, ¶l{¶ã ιi o«s a¶ã Ϋ h¹i ¶l«¶l ¶lѶ BÕ¶ ÎlÕ?” ÷ãlÜ Bs¹¶, cËu võ« Buæi võ« ãli ¶lí hïi oö dô¶ã Îl©¶ µlCµ cñ« o{ µlô. ¸Ëu vï¶ dÜ B· ÎluǶ Îlôc ÎlÕ vâ “ªl˵ §s¹¶ ¸Ç¬” ¶l{¶ã v× ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ÎiÕ¶ ÎlsCi hȶ ÎLC¶l ¶l«¶l ¶lѶl quC vp ÎLs¶ã hbc v˶ dô¶ã ÎlÕ vâ, h¹i kla¶ klÐs va cè¶ã. ªlõ« ¸lÝ Îla¶ã ¬i¶l h¹ Îl{ê¶ã, ¬éÎ ¬ÆÎ Buæi óSÎ, ¬éÎ ¬ÆÎ ¶lí kü Îl©¶ µlC cñ« o{ µlô. ¾«u cè¶ã, cËu võ« Buæi võ« v˶ dô¶ã Îl©¶ µlCµ ¬éÎ cCcl kla¶ klÐs, qun ¶liT¶ ÎlÊy ¶l«¶l ¶lѶ ãʵ ÎL{íc ¬Êy hǶ. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ÎlǬ ãËÎ BÇu kle¶ ÎlǬ: “ªl»¶ã óÐ ¶py Îla¶ã ¬i¶l BÊy!” rbc Êy ªlõ« ¸lÝ Buæi cp¶ã ¶l«¶l ó«s ¶liTu, ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l cp¶ã ÎLC¶l hÑ óÊy ¶liTu. Ï«i ¶ã{êi cl¹y Buæi cp¶ã ¶ãpy cp¶ã ¶l«¶l, BÕ¶ ¶çi clØ ÎlÊy cg l«i cCi óg¶ã ¶ã{êi ó«y ¬b« Bg B©y. ®ç¶ã ÎlÊy ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l cÊÎ ÎiÕ¶ã c{êi å, Låi a¬ hÊy ªlõ« ¸lÝ, võ« c{êi võ« ¶gi: - §å BÖ Îpi ãiái, Bø« ÎLt ¶ãs«¶ ¶ãs·¶ BC¶ã yTu cñ« ÎlÇy! ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy ÎLs¶ã “ªl˵ Bs¹¶ ¸Ç¬” cg ¶liÒu ¬iÕ¶ã luyÒ¶ ns ¶l{ vËy ÎLs¶ã h߶ã lí¶ lë va cè¶ã. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l h¹i ¶gi: - ªlai óÊy ¶liTu cò¶ã Bñ cls cs¶ Î˵ huyÖ¶ Låi. ÷gi xs¶ã, a¶ã Ϋ BÆÎ ªlõ« ¸lÝ xuï¶ã BÊÎ dƶ ÎiÉu Bå BÖ l·y ë h¹i huyÖ¶ Î˵ ÎlT¬ vpi hǶ ¶N« Låi Bi vps ãi« ÎL«¶ã. ªlõ« ¸lÝ huyÖ¶ Î˵ Îõ BÇu clÝ cuïi, h¹i Î˵ ÎlT¬ lm¶ ¬{êi hǶ ¶N«. ÷ãspi ¶lN¶ã Îl©¶ µlCµ cñ« o{ µlô ¬p cËu läc B{mc, cËu c߶ óiÕ¶ clÕ ÎlT¬ vpi ¬C¶l híi LiT¶ã óiÖÎ ¶N«. ªïi la¬ Bg, cËu ou¶ã o{í¶ã quC, clØ ã·i BÇu ã·i Ϋi, ÎL»¶ ÎLäc ouïÎ BT¬ kla¶ã o«s ¶ãñ B{îc. §Õ¶ kli ¬ÖÎ quC ÎliÕµ Bi cËu vÓ¶ ¶ãlÜ Îíi où huyÖ¶ vâ ÎLs¶ã ãiÊc ¬m. Võ« În¶ã oC¶ã, oî quT¶ ¶lN¶ã ¬iÕ¶ã vâ la¬ qu« B· läc B{îc cËu véi L« ¶ã«y o©¶ a¶ huyÖ¶ h¹i, cp¶ã Î˵ cp¶ã ÎlT¬ l¨¶ã lCi. ®ç¶ã ¶ãle µlÝ« o«u cg ÎiÕ¶ã ls, cËu qu«y h¹i, ÎLa¶ã ÎlÊy o{ µlô ¬iֶ㠬ج c{êi B«¶ã Bø¶ã ιi Bg. ¸Ëu véi cbi BÇu clps: - §Ö Îö kݶl clps o{ µlô. - ¼Êy ¬iÕ¶ã vâ cñ« cs¶ võ« clÕ óiÕ¶ L« kÉ cò¶ã klC BÊy. ÷ã«y ¶l{ ¬iÕ¶ã cs¶ võ« BC¶l xs¶ã cò¶ã B· ¶l«¶l hS¬, ¶l{¶ã l¹ óé vÓ¶ c߶ ¶liÒu clç om lë. ÷Õu kt BÞcl hp ¶ã{êi ãiái vâ, lä clØ dm cl©¶ L« ¬gc ¬éÎ cCi hp cs¶ óÞ ¶ãuy liɬ ¶ã«y. ¸ls ¶T¶ cs¶ µlni BC¶l ¶l{ ÎlÕ ¶py. ÷gi Bs¹¶, ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l hiÒ¶ Bø¶ã vps BÞ« vÞ kt BÞcl, võ« Îʶ ca¶ã võ« clØ dÓ¶ vps ¶lN¶ã yÕu Biɬ. ¸lØ dƶ qu« ¬éÎ hǶ, ªlõ« ¸lÝ B· liÉu ¶ã«y. ÷ãpy la¬ Bg, cËu h¹i läc ÎlT¬ B{îc vpi ¬iÕ¶ã vâ ÎuyÖÎ xns. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 17. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -56- ë ÎLT¶ Ïs« ¾m¶ huyÖ¶ Î˵, Îlʬ ÎlsCÎ B· ó« ¶¨¬. ÷¨¬ Bg ªlõ« ¸lÝ B{îc 12 Îuæi. V× huyÖ¶ vâ Îõ Îluë ¶lá ¶T¶ Îl©¶ ÎlÉ cËu clg¶ã ¶ë ¶«¶ã lm¶ ¶ã{êi. ªlضl Îlsn¶ã ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l cg viÖc µlni xuï¶ã ¶bi. ÏÔ Bi cì l«i, ó« ÎlC¶ã a¶ã Ϋ ¬íi vÒ. ªL{íc kli Bi, ÎlÕ ¶ps a¶ã Ϋ cò¶ã d¹y ªlõ« ¸lÝ ¬éÎ vpi quyÒ¶ µlCµ, BÉ kli vÒ, óns cËu huyÖ¶ h¹i cls a¶ã xe¬. rǶ ¶ps cËu cò¶ã Îlp¶l Îl¹s ¶lN¶ã quyÒ¶ µlCµ ¬íi läc B{îc. ªÕÎ §s«¶ ÷ãä ¶¨¬ ¶ä, o«u kli uï¶ã L{îu Ïå¶ã Ïsp¶ã xs¶ã, óç¶ã ¶liT¶ ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l Be¬ óøc ls¹ cñ« o{ ãi« L« ÎLes. ¤¶ã Ϋ quú h¹y xs¶ã, ãäi ªlõ« ¸lÝ h¹y, Låi ¶gi víi cËu L»¶ã: - ¸s¶ cg óiÕΠιi o«s la¬ ¶«y ÎlÇy óns cs¶ h¹y ªæ o{ ãi« kla¶ã? - ªl{« ÎlÇy cs¶ kla¶ã óiÕÎ ¹. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l vps ãi«¶ ÎLs¶ã ó{¶ã ¬éÎ léµ ãç l׶l dpi L« BÆÎ l{m¶ã C¶, Låi ¬ë ¶Sµ L«, clØ ÎlÊy C¶l oC¶ã hsÌ ¬SÎ, ¬éÎ óns kiÕ¬ dpi ó« Îl{íc ¶»¬ ÎLs¶ã Bg. ªlõ« ¸lÝ ÎLï¶ã ¶ãùc B˵ Îl׶l ÎlÞcl, ¬iÖ¶ã Lu¶ Lu¶ lái: - ¾{ µlô d¹y cs¶ läc kiÕ¬ µlni kla¶ã? ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ãËÎ BÇu, hÊy Îl«¶l óns kiÕ¬ L«, vt ¬ÆÎ ¶ãliT¬ ÎL«¶ã, óns ªlõ« ¸lÝ: - ¸s¶ quú xuï¶ã, ¶ãle hêi ÎlÇy d¹y! ªlõ« ¸lÝ véi vp¶ã quú xuï¶ã. ¤¶ã Ϋ ¶gi ÎiÕµ: - KiÕ¬ hp Îæ cñ« ÎL¨¬ Îlø klÝ ãiíi, LÊÎ klg läc. ¸s¶ Îla¶ã ¬i¶l h¹i liÉu óiÕÎ clg¶ã, ÎlÕ ¶ps cò¶ã läc B{îc Îlp¶l Îpi. ÷l{¶ã kiÕ¬ µlCµ cñ« µlCi Ïs« ¾m¶ clb¶ã Ϋ, Îõ cCc Bêi Îæ o{ ÎLuyÒ¶ xuï¶ã, «i ¶Êy BÒu ¶lê ë ÎLÝ ÎuÖ Îla¶ã ¬i¶l cñ« ¬×¶l ¬p oC¶ã kiÕ¶ ÎlT¬, ¶T¶ ¬çi Bêi ¬çi Îi¶l xns lm¶. ¸Cc µlCi vâ ca¶ã klCc, o{ µlô lä Îl{ê¶ã l«y ãiN h¹i ¬éÎ vpi ¬iÕ¶ã óÝ quyÕÎ BÉ lé Îl©¶, kla¶ã d¹y lÕÎ cls Bå BÖ, ¶T¶ cCc µlCi Bg ¬éÎ Bêi ¬éÎ _???_ vËy, ¶T¶ hbc clä¶ Bå BÖ BÉ ÎLuyÒ¶ d¹y vâ ¶ãlÖ LÊÎ hp ¶ãliT¬ ¶ãÆÎ. Kli B· Îuyɶ clä¶ xs¶ã Låi hp o{ µlô µlni dïc Îbi d¹y lÕÎ. V× vËy, ¬a¶ kiÕ¬ µlCµ ¶py, Bêi ¶ps ÎLß cò¶ã ãiái lm¶ ÎlÇy. KiÕ¬ µlCµ cñ« Ϋ klg läc va cè¶ã vp cò¶ã Cc liɬ lm¶ cCc kiÕ¬ µlCµ klCc. ÷Õu cs¶ clÞu klg huyÖ¶ Î˵ Îlp¶l Îpi, oH ÎLë ¶T¶ ¬éÎ kiÕ¬ oÜ ÎliT¶ l¹ va BÞcl Îlñ ¶ã«y. ªL{íc kli d¹y cs¶ kiÕ¬ µlCµ, ÎlÇy óuéc cs¶ µlni ÎlÒ Béc kla¶ã B{îc Îp¶ oCÎ ¬éÎ ¶ã{êi s«¶ uæ¶ã cn. ªlõ« ¸lÝ ¶l«¶l ¬iÖ¶ã ÎlÒ hua¶. - §{îc Låi cs¶ Bø¶ã hT¶ Bi! ªlõ« ¸lÝ Bø¶ã dËy, a¶ã Ϋ h¹i ¶gi ÎiÕµ: - ªlÇy óiÕÎ cs¶ Ω¬ BÞ« ¶l©¶ Îõ, clSc kla¶ã ó«s ãiê cs¶ ãiÕÎ óõ« ¶lN¶ã ¶ã{êi liÒ¶ hp¶l B©u. ÷l{¶ã ãiN« ¶lN¶ã ÎlÞ µli, cò¶ã cg kli klg µl©¶ óiÖÎ µlni ÎLCi. Quý lå cs¶ BÆÎ h߶ã Îõ ÎliÖ¶ ÎLT¶ lÕÎ, Îl× kla¶ã ó«s ãiê ãiÕÎ ¶lǬ B©u. §iÒu ¶py cs¶ ¶T¶ ¶lí kü! ªlõ« ¸lÝ ãËÎ BÇu v©¶ã hêi. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l Ϋy ÎLCi ¶S¬ kiÕ¬ quyÕÎ, Ϋy µlni ãim óns kiÕ¬ hT¶. ªlËÎ hp “§{ê¶ã kiÕ¬ ¶l{ Rå¶ã ó«y Plô¶ã ¬b«, hge lps qu«¶ã Îù« C¶l oC¶ã ¬ÆÎ ªLêi”. ¼éÎ kiÕ¬ µlCµ ÎliT¶ l¹ va os¶ã óSÎ BÇu µlCÎ Bé¶ã. s0s ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2