Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bích huyết kiếm - Tập 4

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

182
lượt xem
49
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bích huyết kiếm - tập 4', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bích huyết kiếm - Tập 4

 1. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -57- Håi thø t­ Quanh n¨m truyÒn quyÒn kiÕm D {íi C¶l ¬ÆÎ ÎLêi, ÎL{ê¶ã kiÕ¬ h¹i cp¶ã hg¶ã hC¶l clgi häi. ªLs¶ã hbc ¬b« kiÕ¬, clØ ÎlÊy huå¶ã ó¹cl klÝ h¨¶ Bi hé¶ h¹i. ªlõ« ¸lÝ Îles o{ µlô läc kiÕ¬ ÎLs¶ã ó« ¶¨¬ hiÒ¶ Îpi ó« B· klCc x{« ¶liÒu. ÷l{¶ã ¬çi kli ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ¬b« kiÕ¬ Îíi hbc ÎlËÎ ¶l«¶l, cËu vÓ¶ kla¶ã o«s ¶l˶ Lâ óé µlCµ vp Îl©¶ µlCµ cñ« o{ µlô ¶l{ ÎlÕ ¶ps, clØ ÎlÊy ¬éÎ huå¶ã ãig lsÆc ¶l{ ¬éÎ Îß« ¶bi vËy Îlai. ¼b« Îíi ¬iÕ¶ã o«u cè¶ã óç¶ã ¶ãle ÎlÊy ÷l©¶ ªl«¶l _???_ cñ« o{ µlô ¬¹¶l h¹ hè¶ã, ªlõ« ¸lÝ ki¶l ¶ã¹c, lC lïc ¬å¬ vp ¶ãȶ ¶ã{êi L«. ®ç¶ã ¶liT¶ ¶ãle ÎlÊy o«u h{¶ã cg Îiն㠶ã{êi h« hí¶: “Giái hS¬”, cËu ¶ã¹c ¶liT¶ v× ë ÎLT¶ ¶bi ¬Êy ¶¨¬ ¶«y, ¶ãspi ÎiÕ¶ã cñ« o{ µlô L«, kla¶ã ó«s ãiê lä ¶ãle ÎlÊy Îiն㠶gi cñ« ¶ã{êi Îlø l«i. ¸Ëu qu«y BÇu h¹i, ÎlÊy ¬éÎ B¹s ¶l©¶ B«¶ã vuïÎ L©u, ¬Ø¬ c{êi. §¹s ¶l©¶ Bg ¬Æc Cs B¹s óps ¬pu vp¶ã, oSc ¬ÆÎ lå¶ã lps, Îgc ¶lS¬ ¶l{ oîi ó¹c. - ¼{êi ¬Êy ¶¨¬ ¶«y kla¶ã ÎlÊy clb dè¶ã kiÕ¬, kla¶ã ¶ãê ó©y ãiê clb h¹i ÎiÕ¶ óé BÕ¶ ÎlÕ. ÷l©¶ ªl«¶l cn c{êi, ÎLn hêi: - K׫, ¼éc ª«¶ã B¹s luy¶l! Kla¶ã liÉu cm¶ ãig ¶ps B· Îlæi B¹s luy¶l Îíi ¶mi B©y ÎlÕ! ªlõ« ¸lÝ, cs¶ ¬«u L« h¹y clps B¹s ÎL{ë¶ã Bi. ÷ãle hêi ÎlÇy, ªlõ« ¸lÝ cl¹y ¶l«¶l h¹i quú xuï¶ã h¹y. ¼éc ª¨¶ã B¹i ¶l©¶ c{êi ¶gi: - ªlai kla¶ã dC¬. - _???_ vËy. Plp¬ ¶ã{êi läc vâ, lÔ ãƵ ¶ãs¹i hùc Cµ óøc, Îù ¶liT¶ µln¶ ca¶ã h¹i ¶ã«y. ªlÊy ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ kÐs ¬×¶l ¬¹¶l quC, dÜ ¶liT¶ ªlõ« ¸lÝ µlni dè¶ã l«i Ϋy óÞ ¶S¬ kÐs d»¶ h¹i. ¸lØ cg ÎlÕ, ¼éÎ ª«¶ã B¹s ¶l©¶ B· Îlö B{îc Îpi ¶ãlÖ cËu Ϋ L« o«s Låi. ªlö xs¶ã, B¹s ¶l©¶ võ« c{êi võ« ¶gi víi ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l: - r·s ¼éc B· ¬Êy ¶¨¬ ¶«y kla¶ã ãƵ clb, Î{ë¶ã clb Bi clu du Î˶ B©u B©u, Îl× L« clb ȶ ¶Êµ ë B©y hж hbÎ d¹y vâ cls Bå BÖ. KÉ L« oï cñ« clb cò¶ã ¬«y ¬S¶ hS¬ BÊy! ¾Sµ clÕÎ BÕ¶ ¶mi ¬p c߶ kiÕ¬ B{îc ¬éÎ ¶l©¶ Îpi ¶l{ vËy! Ï«i ¶ã{êi vÓ¶ Îl{ê¶ã ¶gi óa¶ã Bè« ¶l«u que¶ Låi, ¶«y ÎlÊy ó¹¶ kle¶ Bå BÖ ¬×¶l, ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l cg vt klsCi clÝ, Îù BSc hS¬. ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ h¹i ¶gi: - ï clp! Ïa¬ ¶«y óCc kla¶ã o½¶ ÎiÒ¶ BÉ Îƶ㠓hÇy x×” cls clCu. ÷l{¶ã ó©y ãiê B· ÎLgÎ ¶l˶ ¬Êy cCi vCi cñ« clCu Låi, óiÕÎ hp¬ ÎlÕ ¶ps ó©y ãiê? ÷ãle ÎlÊy B¹s ¶l©¶ ¶gi vËy, ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l xbc Bé¶ã hi¶l cm ¶ãlÜ ÎlǬ: “r·s quû B¹s ¶l©¶ ¶py Îpi ó« Béc BCs, clï¶ ãi«¶ã lå µlni Îƶ㠫¶l Ϋ óiÖÎ liÖu hp “Quû n¶l ªö” (cCi óg¶ã ¬«). ÷Õu y ó»¶ã h߶ã d¹y cls ªlõ« ¸lÝ ¬éÎ vpi B{ê¶ã, kÉ cò¶ã l©¶ l¹¶l cls ¶g hS¬ Låi. ÷l{¶ã vï¶ dÜ y kla¶ã clÞu Îl©u ¶l˶ Bå BÖ, Ϋ µlni ¶ãlÜ cCcl ¶gi klÝcl Îl× y ¬íi clÞu d¹y. ÷ãlÜ Bs¹¶, ÷l©¶ ªl«¶l ¶gi hiÒ¶: - ªlõ« ¸lÝ, B¹s ÎL{ë¶ã B· ¶l˶ hêi clØ óns cls cs¶, vËy cs¶ ¬«u ¬«u quú h¹y ι m¶ Bi! ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 2. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -58- ªlõ« ¸lÝ Îla¶ã ¬i¶l va cè¶ã, ÎlÊy o{ µlô võ« ¶gi døÎ hêi hiÒ¶ quú xuï¶ã vCi h¹y. ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ hí¶ ÎiÕ¶ã c{êi l« ln: - ªlai! ªlai! ªlai! ª« clÞu ÎlÇy ÎLß ¶ã{mi Låi. ªlÇy ¶ps ÎLß ¶Êy cg klCc! ¾{ µlô kla¶ã óiÕÎ xÊu læ, ¬p Bå BÖ cò¶ã cln L« cCi quCi ã×! ÷py, óÐ cs¶, clCu l·y ¶ãle Ϋ ¶gi, clCu ¶T¶ hp¬ ¶ã{êi cl©¶ clC¶l Îl× lm¶, Bõ¶ã läc cCi ÎLß ¬ÆÎ dpy ¶l{ o{ µlô clCu. ¸l{« óiÕΠΫ BÞ¶l cls clCu cCi ã×, o{ µlô clCu B· Bßi Ϋ d¹y vâ cls clCu ¶ã«y! ªlai B{îc, Ϋ B· ¶l˶ hêi Îl× B©y, Ϋ cls clCu cCi ¶py vËy. ÷gi xs¶ã, ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ ¬gc Îbi vni Bes o«u h{¶ã, hÊy L« ¬éÎ cliÕc Cs cC¶l Be¶ Îlui Îlñi vp ¶Æ¶ã cl׶l clÞcl B{« cls ªlõ« ¸lÝ. “Cs Bg kla¶ã µlni ó»¶ã Îm l«y hô«, kla¶ã liÉu hp¬ ó»¶ã cCi quCi ã× ¶lØ?” ¸Ëu B«¶ã ¶ãÓ¬ ¶ãlÜ Îl× ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l B· ¶gi ¶ã«y: - §¹s luy¶l Bõ¶ã Bè« ãiì¶ ÎLt cs¶ ¶N«! VËÎ quý óCu ¶l{ ÎlÕ, cls ¶g o«s B{îc! ªlÊy o{ µlô ¶gi ¶l{ vËy, ªlõ« ¸lÝ ¬íi óiÕÎ cCi Cs cC¶l Bg hp ¬éÎ óns vËÎ kú h¹, hiÒ¶ ÎL«s ÎLn cls ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶. r·s B¹s oÜ xu« Ϋy ¶gi: - ª« cg l¹ ÎiÖ¶ ¶l{ o{ µlô clCu B©u. ª« B· cls hp cls, clCu cø ¶ãs«¶ ¶ãs·¶ ¶l˶ hÊy ¬p dè¶ã. ªlõ« ¸lÝ cl{« dC¬ ¶l˶, ¶l׶ o{ µlô ¶l{ ÎlǬ lái ý kiÕ¶. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l hiÒ¶ ¶ãliT¬ ÎL«¶ã ¶gi: - ÷Õu vËy cs¶ ι m¶ B¹s ÎL{ë¶ã Bi! ªlõ« ¸lÝ B{îc hÖ¶l cñ« o{ µlô, hiÒ¶ ¶gi ¬Êy hêi cn¬ ι h·s o{. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l h¹i ¶gi ÎiÕµ: - ¸Ci Cs ¶py B¹s ÎL{ë¶ã B· Îï¶ óiÕÎ ó«s Ω¬ luyÕÎ vp µlni Îl˵ Îö ¶lÊÎ oi¶l ¬íi hÊy B{îc óCu vËÎ Êy BÉ lé Îl©¶, vËy cs¶ ¬Æc hua¶ Cs vps Bi. ¸Ëu ¶ãle hêi, ¬Æc ¶ã«y cCi Cs cC¶l Bg vps ¶ã{êi. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ¶lny Îíi c¹¶l c©y cæ Îlô, dè¶ã l«i ¶ãg¶ Ϋy klH ãSµ Îl«¶l kiÕ¬ ¶ã˵ o©u ë Îl©¶ c©y L«, Låi ¶gi ÎiÕµ: - ¸Ci Cs ¶py B«¶ ó»¶ã oîi ó¹cl ki¬ hÓ¶ víi Îgc vp ha¶ã cñ« cs¶ v{î¶ ha¶ã vp¶ã. ®ÊÎ cø klÝ ãiíi ¶ps, dè oSc óж BÕ¶ B©u, cò¶ã kla¶ã ÎlÉ B©¬ Îlñ¶ã ¶g B{îc. Võ« ¶gi døÎ hêi, a¶ã Ϋ B©¬ ¶ã«y ¬éÎ ¬òi kiÕ¬ vps v«i Bå BÖ. ÷lCÎ kiÕ¬ Bg ¶l«¶l ¶l{ clíµ ¶lsC¶ã, ªlõ« ¸lÝ kla¶ã o«s ÎLC¶l kÞµ, võ« ãiËÎ ¬×¶l Îl× ¬òi kiÕ¬ B· ÎLb¶ã ¶ã«y vps v«i cËu. ÷l{¶ã ¶lê cg cliÕc Cs Bg cle clë, Îl«¶l kiÕ¬ óÞ óËÎ ÎLë h¹i vp cËu kla¶ã lÒ óÞ Îl{m¶ã ¬ny ¬«y. ¼õ¶ã quC, cËu quú ¶ã«y xuï¶ã vCi h¹y ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶. §¹s ¶l©¶ võ« c{êi võ« ¶gi: - rbc BÇu, ¶l׶ ÎlÊy cCi Cs xÊu xÝ, dè clCu cg cn¬ m¶ Ϋ, ¶l{¶ã ÎLs¶ã h߶ã clSc kla¶ã {¶ã ÎÝ ¶ps cn. §Õ¶ ó©y ãiê clCu ¬íi ó»¶ã h߶ã ÎlËÎ où µlni kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ xÊu læ, BÕ¶ ¶çi Bá ¬ÆÎ ÎÝ« Ϋi. ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ h¹i ¶gi: - ¸Ci Cs ¶py B· cøu óCc ¬Êy hǶ klái clÕÎ. ÷l{¶ã ó©y ãiê, ¶Õu o{ µlô clCu kla¶ã hp¬ klg dÔ óCc, Îl× cò¶ã kla¶ã cǶ µlni ¬Æc cCi cñ« quý ¶py hp¬ ã× ¶N«. V× xÐÎ ÎLs¶ã ÎliT¶ l¹ liÖ¶ ¶«y cl{« ÎlÊy «i cg ÎlÉ BC¶l ¶æi óCc óÞ Îl{m¶ã B{îc. ÷gi xs¶ã, B¹s ¶l©¶ hí¶ ÎiÕ¶ã c{êi l« ln, cg vt Îù µlô. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 3. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -59- ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l võ« c{êi võ« ¶gi: - r·s B¹s oÜ, ë ÎL{íc ¬ÆÎ ÎiÉu óïi Bõ¶ã ¶T¶ ¶gi klsCc ¶gi hCc ¶lÐ! Vâ ¶ãlÖ cñ« Îai cg B{îc ó»¶ã h·s luy¶l B©u? Vn h¹i Bêi ¶py ÎliÕu ã× ¶ã{êi ãiái! Plni óiÕÎ, ¶ãspi Îõ¶ã ÎLêi ¶Çy h¹i cg Îõ¶ã ÎLêi klCc, ¬×¶l ãiái cg ¶ã{êi ãiái lm¶... ¼éc ª«¶ã ¬Ø¬ c{êi ÎLn hêi: - r¹i B©y! r¹i B©y! A¶l e¬ Ϋ kla¶ã ÎiÖ¶ dë d«s dë kiÕ¬ L« Bïi BÞcl, cli ó»¶ã... - ¸li ó»¶ã µl©¶ ÎlS¶ã ó¹i ÎLT¶ óp¶ cê µlni kla¶ã? - §b¶ã hS¬! §b¶ã hS¬! ¸lb hp cs¶ o©u ¶»¬ ÎLs¶ã óô¶ã Îai cg klCc! - ÷Õu h·s luy¶l cl{« µlni hbc hT¶ cm¶ ¶ãliÖ¶ BC¶l cê clSc cò¶ã cl{« Îl̬ BÕ¶ ¶mi Îl©¬ om¶ ¶py kiÕ¬ BÖ µlni kla¶ã. ªlÕ cCi ÎLß cb¶ã cm¬ Êy h·s luy¶l cg Be¬ Îles kla¶ã? ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ lí¶ lë, ¬gc Îbi vni hÊy Bñ óé, cn óp¶ hÓ¶ qu©¶ cê L«. ¸lp¶ã ¸©¬ véi kliT¶ã óp¶ ãlÕ L« v{ê¶. Ï«i B¹s oÜ cè¶ã ¶ãåi d{íi óg¶ã c©y µl©¶ Îpi c«s l¹. V× ªlõ« ¸lÝ kla¶ã liÉu clmi cê L« o«s cn, ¶T¶ võ« BC¶l, ¼éc ª«¶ã võ« d¹y cËu, Bå¶ã Îlêi, a¶ã Ϋ ¬uï¶ klse kls«¶ã ¶{íc cê cñ« ¬×¶l c«s lm¶ ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l. ¼Æc cls ¼éc ª«¶ã ¶gi dgc, ÷l©¶ ªl«¶l cø hM¶ã hƶ㠶ãlÜ ¶{íc Bi. ¸ê l«i vÞ B«¶ã clmi hp cê v©y, dÔ óiÕÎ Bi ¬p klg Îi¶l xns, clØ xe¬ ¬éÎ vC¶ hp ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ Bi ¶ã«y. Qun ¶liT¶, vC¶ BÇu ¼éc ª«¶ã ÎlS¶ã 2 qu©¶ cê. Ï«i ¶ã{êi BC¶l cls Îíi ¬ÆÎ ÎLêi hƶ ¬íi xs¶ã 3 vC¶. RbÎ cuéc ¼éc ª«¶ã ÎlS¶ã l«i Îlu« ¬éÎ ¬p vÓ¶ Bßi BC¶l ¶N«, ¶l{¶ã ÷l©¶ ªl«¶l Îõ clïi v× ¬ái ¬ÖÎ, ¶T¶ a¶ã Ϋ ¬íi clÞu Îlai. ªuy vËy ÎLs¶ã h߶ã a¶ã Ϋ vÓ¶ c߶ huyÕ¶ ÎiÕc. ªLs¶ã ó« ¶ãpy hiÒ¶, ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ cø ¶Ýu hÊy ÷l©¶ ªl«¶l Bßi BC¶l cê. ¾C¶ã oí¬ ¶ãpy Îlø Î{, ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l µlni ¶gi ÎL{íc L»¶ã: - ÷ãpy la¬ ¶«y, xi¶ ι¬ ¶ãlØ BC¶l cê, BÉ BÖ c߶ µlni d¹y kiÕ¬ µlCµ cls Bå BÖ. ªlÊy hp ca¶ã viÖc clC¶l BC¶ã, ¶T¶ ¼éc ª«¶ã kla¶ã ÎiÖ¶ µln¶ Bïi. ÷ãåi clê ¬·i oïÎ LuéÎ võ« ¬íi ÎlÊy ÷l©¶ ªl«¶l ÎLuyÒ¶ kiÕ¬ µlCµ cls ªlõ« ¸lÝ xs¶ã, a¶ã Ϋ cl¹y ¶ã«y h¹i võ« kÐs ÷l©¶ ªl«¶l võ« ¶gi: - ÷ps, h¹i B©y! ¸lb¶ã Ϋ BC¶l 3 vC¶. D¹y kiÕ¬ ¶ãgÎ ¶ö« ¶ãpy, ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l B· cn¬ ÎlÊy ¬ái ¬ÖÎ Låi. ÷l{¶ã óiÕÎ ¼éc ª«¶ã ¶ãliÖ¶ cê hS¬, ¶Õu a¶ã Ϋ kla¶ã ¶l˶ hêi BC¶l vpi vC¶ Îl× ¼éc ª«¶ã ¶ãñ kla¶ã yT¶. V× ¬iÔ¶ c{ì¶ã ¶ãåi BC¶l, ¶{íc cê cñ« ÷l©¶ ªl«¶l cp¶ã Îlʵ kЬ va cè¶ã. §i B{îc ¬{êi ¶{íc, ãip¶ ÎL˶ cl{« xs¶ã, qu©¶ cê cñ« a¶ã Ϋ B· óÞ ó«s v©y Îø µlÝ« Låi. ÷{íc cê B· h©¬ vp ¶ãâ óÝ, a¶ã Ϋ µlni ¬iÔ¶ c{ì¶ã BÆÎ qu©¶ cê cñ« ¬×¶l hp¬ ¬SÎ BÉ ¬s¶ã ãì ÎlsCÎ, ¶l{¶ã Îø µlÝ« yÕu Biɬ BÒu oSµ óÞ Bïi µl{s¶ã cliÕ¬ cn. ¤¶ã Ϋ Ϋy cǬ qu©¶ cê, ¶ãÓ¬ ¶ãlÜ ¬·i vÓ¶ ds dù, cl{« dC¬ BÆÎ xuï¶ã. ªlõ« ¸lÝ Bø¶ã c¹¶l xe¬, ¶lÞ¶ kla¶ã ¶æi hiÒ¶ ¬Ccl ¶{íc: - ¾{ µlô BÆÎ qu©¶ cê Êy xuï¶ã B©y, ÎlÕ ¶ps o{ óC cò¶ã Î׬ ¶{íc ãì Låi o{ µlô h¹i BÆÎ ¶ïÎ qu©¶ ki« ë clç ¶py, µlni oH ÎlsCÎ klái v߶ã v©y kla¶ã? ÷{íc cê ªlõ« ¸lÝ võ« ¬Ccl qun ÎlËÎ ÎlǶ diÖu va cè¶ã. ÷l©¶ ªl«¶l vï¶ kla¶ã cg ÎC¶l Îù µlô ¶l{ ¼éc ª«¶ã, ÎlÊy Bå BÖ ¶gi µlni ¶ãle hiÒ¶. Qun ¶liT¶ óT¶ qu©¶ Be¶ xa¶ã L« klái v߶ã v©y vp ÎLCi h¹i c߶ l·¬ clÕÎ ¬éÎ oï qu©¶ cê ÎLS¶ã. §C¶ã hH vC¶ cê ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 4. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -60- Bg ÷l©¶ ªl«¶l µlni B¹i ó¹i, ¶l{¶ã ¶lê cg ªlõ« ¸lÝ ¬Ccl ¶{íc, kÕÎ cuéc cg Îlu« ó« qu©¶ cê Îlai. ¼éc ª«¶ã kle¶ ¶ãîi ªlõ« ¸lÝ Îla¶ã ¬i¶l vp kla¶ ¶ãs«¶, Låi clʵ oCu qu©¶, е cËu Ϋ ¶ãåi BC¶l ¬éÎ vC¶. Ï׶l ¶l{ ªlõ« ¸lÝ cg ÎliT¶ Îpi vÒ BC¶l cê vËy. ªC¶l cËu h¹i liÕu ÎlS¶ã clí kla¶ã ¶l{ê¶ã ¶lÞ¶ ¶l{ ÷l©¶ ªl«¶l. V× vËy vC¶ cê Bg, Îuy ¼éc ª«¶ã ÎlS¶ã ¶l{¶ã kla¶ã dÔ dp¶ã ¶l{ B¹s ¶l©¶ Î{ë¶ã. ÷ãpy la¬ o«u ¬íi În¶ã oC¶ã, ¼éc ª«¶ã B· óSÎ ªlõ« ¸lÝ BC¶l cê, ¶l{¶ã kla¶ã ¶ãê cËu óÐ ÎlS¶ã l«i vC¶ hiÒ¶. ªlÕ Låi Îõ clʵ 6 qu©¶ cê LbÎ xuï¶ã clʵ 5 vp cl{« BÇy 10 ¶ãpy, ¶{íc cê cñ« ªlõ« ¸lÝ B· c«s hS¬. ¼éc ª«¶ã clØ dC¬ clʵ ¬éÎ qu©¶, l«i óT¶ ¬íi cg ÎlS¶ã ó¹i. ªlõ« ¸lÝ BÉ Î©¬ ÎLÝ vps cê dǶ dǶ x«s h·¶ã läc Î˵ vâ ¶ãlÖ. V× ¶É ¼éc ª«¶ã ¶T¶ hbc BÇu ÷l©¶ ªl«¶l kla¶ã ¶gi ã× cn. ¾«u ÎlÊy ¬éÎ ãip ¬éÎ ÎLt, ouïÎ ¶ãpy quT¶ ¨¶ quT¶ ¶ãñ cø ¬ni ¬T BC¶l cê, ¶T¶ a¶ã µlni dƶ ¶ãǬ ªlõ« ¸lÝ ¬çi ¶ãpy clØ B{îc µlе BC¶l ¬éÎ vC¶ cê víi ¼éc ª«¶ã Îlai, c߶ Îlêi ãiê µlni dp¶l cls viÖc huyÖ¶ Î˵ vâ ¶ãlÖ. ªlÊy o{ µlô ¶lSc ¶lë, ªlõ« ¸lÝ cò¶ã óá µlÝ ¬ÊÎ ¬{êi ¬Êy ¶ãpy kla¶ã Î˵ Îp¶l ã× cn, ¶T¶ cËu cò¶ã Îù xÊu læ va cè¶ã. ¾«u Bg l«i ¶ãpy hiÒ¶, lÔ ¼éc ª«¶ã ãäi BC¶l cê Îl× ªlõ« ¸lÝ ÎlsCi ÎlCc c߶ ó˶ viÖc Î˵ huyÖ¶ kiÕ¬ ÎluËÎ, kla¶ã cg Îlêi ãiê Lçi L·i. ¼éc ª«¶ã ¶gi: - ¸lCu cø BC¶l cê víi óCc Bi! §C¶l xs¶ã, óCc oH d¹y clCu ¬éÎ ÎlÕ vâ ¶py, ÎlÕ ¶ps o{ µlô clCu cò¶ã lpi h߶ã. - V©¶ã, xi¶ µlе óCc cls clCu lái qu« o{ µlô clCu B·. - §{îc, clCu cø Bi lái B! ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ cl¹y L« lái ý kiÕ¶ o{ µlô, ÷l©¶ ªl«¶l ¬õ¶ã hS¬, v× liÉu Lâ ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶, B{îc ¬Ö¶l d«¶l hp “Quû n¶l ªö”, vâ ¶ãlÖ óiÖÎ h˵ ¬éÎ µlCi, ¶l{¶ã ÎC¶l ¶ÕÎ LÊÎ cæ quCi, kla¶ã clÞu Îlu ¶l˶ Bå BÖ, ¶«y a¶ã Ϋ ó»¶ã h߶ã d¹y vâ cls ªlõ« ¸lÝ, clSc cò¶ã v× où ¶ãliÖµ cê quC ¬p ¶T¶, ÷l©¶ ªl«¶l hiÒ¶ dÓ¶ cËu Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ ¼éc ª«¶ã, cbi clps vp ¶gi L»¶ã: - §¹i luy¶l B· vui h߶ã B· ãibµ cls ÎiÉu Bå Îlp¶l Îpi, BÖ xi¶ cC¬ m¶ ÎL{íc. ÷gi Bs¹¶, a¶ã Ϋ ãäi ªlõ« ¸lÝ cbi h¹y ¼éc ª«¶ã, hp¬ hÔ óCi o{. ªlÊy vËy, ¼éc ª«¶ã ¶lny hT¶ l«i Ϋy xu« hi« hÞ« vp ¶gi L»¶ã: - ªai kla¶ã ¶l˶ Bå BÖ B©u. ÷Õu clCu ¶g ¬uï¶ Îai d¹y ¶g Îl× µlni Îlö Îpi xe¬ ¶g cg l¹ Îai B{îc kla¶ã B·. - §¹i luy¶l ¶gi ¶g l¹ Îl× l¹ vÒ ¬a¶ ã× cm clø? - QuyÒ¶ µlCµ vp kiÕ¬ µlCµ cñ« clb ÎLs¶ã ÎliT¶ l¹ B· klÐÎ ÎiÕ¶ã hp ¬éÎ kla¶ã l«i Låi, ¶ã«y ¶l{ h·s B©y cò¶ã xi¶ óCi µlôc. ªl»¶ã óÐ ¶py Îuy clØ läc B{îc 2, 3 µlǶ cñ« clb, ¶l{¶ã ë clï¶ ãi«¶ã lå cò¶ã klg ãƵ ¶ã{êi BÞcl Îlñ Låi, ¶l{¶ã ¶gi Îíi C¬ klÝ vp kli¶l ca¶ã Îl× µlni ¶l{ê¶ã cls h·s B¹s ¶py Bai clbÎ. - V©¶ã, «i ¬p clM¶ã óiÕÎ ón¶ h·¶l xuÊÎ quû ¶l˵ ÎlǶ cñ« Quû n¶l ª{, cCi Bg kla¶ã cǶ luy¶l µlni Îù kle¶ ¶N«. - ¸lb cø Î{ë¶ã B· hp ¬a¶ µlCi Îa¶ o{ Îl× cCi ã× cò¶ã cǶ µlni qu«¶ã ¬i¶l clݶl B¹i, c߶ kli¶l ca¶ã vp C¬ klÝ Îl× kla¶ã cǶ BÉ ý Îíi! ÷Õu vËy clb cø BÉ cls clCu ¶g ¬çi ¶ãpy BC¶l víi Îai l«i vC¶ cê. ÷Õu Îai ÎlS¶ã ¶g Îl× Îlai, ¶l{îc ó»¶ã ¶g ÎlS¶ã Îai ¬éÎ vC¶, Îai oH d¹y ¶g ¬éÎ ¬g¶ kli¶l ca¶ã. ÷g B{îc Îai hiÒ¶ l«i vC¶, Îl× ¶ãspi ¬g¶ ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 5. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -61- kli¶l ca¶ã, Îai c߶ d¹y ÎlT¬ ¶g ¬éÎ ¬a¶ C¬ klÝ ¶N«. ¸lb xe¬ ¶l{ vËy cg ca¶ã ó»¶ã kla¶ã? ÷l©¶ ªl«¶l ¶ãlÜ ÎlǬ: “r·s B¹s oÜ ¶py cò¶ã {« cl©¬ óiÕ¬ lpi l{íc ÎlËÎ! ÷l{¶ã cø óiÕÎ, y B· ¶gi Îl× kla¶ã kli ¶ps Îl«y Bæi”. ÷ãlÜ Bs¹¶, ÷l©¶ ªl«¶l ¶gi: - §{îc. Xi¶ cø Îles ¶lN¶ã hêi luy¶l ¬p Îli lp¶l. ¸lݶl L« Îai kla¶ã oî ªlõ« ¸lÝ ¬ni BC¶l cê ¬p hì lÕÎ où Î˵ huyÖ¶ vâ ¶ãlÖ. ÷l{¶ã ó©y ãiê B· cg dÞµ ¶l{ vËy Îl× ¬çi ¶ãpy luy¶l ¬uï¶ BC¶l ¬{êi vC¶ l«y ÎC¬ vC¶ cò¶ã ¬Æc. ¼éc ª«¶ã vp ªlõ« ¸lÝ ¶ãle ¶gi BÒu lí¶ lë va cè¶ã. ªiÕµ Îles Bg, l«i ¶ã{êi h¹i ¶ãåi vps BC¶l cê. ÷ãpy la¬ Bg ¼éc ª«¶ã ¬éÎ ÎlS¶ã ¬éÎ ó¹i. §C¶l cê x¶sã, a¶ã hiÒ¶ óns ªlõ« ¸lÝ L»¶ã: - Ïa¬ ¶«y óCc d¹y clCu ¬éÎ kiÉu kli¶l ca¶ã. ªuy clØ hp ¬éÎ kiÉu, ¶l{¶ã ¶Õu clCu clÞu klg huyÖ¶ Î˵, cò¶ã Bñ cls clCu dè¶ã ouïÎ Bêi. §©y clCu l·y ¶l׶ kü xe¬! Võ« ¶gi xs¶ã, ¬íi ÎlÊy a¶ã Ϋ ¶lb¶ ¬×¶l ¬éÎ cCi B· ¶ãåi vSÎ vts ÎLT¶ ¶ãä¶ c©y Låi vp hé¶ ¶ã{îc ¬éÎ v߶ã a¶ã Ϋ B· Bø¶ã ÎL{íc ¬ÆÎ ªlõ« ¸lÝ. ¸Ëu óÐ ¶ãȶ ¶ã{êi lC lïc ¬iÖ¶ã vç Ϋy kle¶ ãiái. ¼éc ª«¶ã Be¬ kiÉu kli¶l ca¶ã “Pl©¶ v©¶ Îlõ« hs¶ã” (vÞ¶ ¬©y cìi Lå¶ã” d¹y cls cËu. ªuy clØ hp ¬éÎ kiÉu ¶l{¶ã oøc ¬¹¶l cñ« h{¶ã vp Bèi óé µlCµ vp _???_, BÒu LÊÎ Îi¶l xns ñy diÖu. ÷ãpy Îlø l«i, ªlõ« ¸lÝ Îlu« hiÒ¶ l«i vC¶, la¬ Bg cËu kla¶ã B{îc läc ¬éÎ ¬a¶ vâ ¶ps cn. ÷ãpy Îlø ó«, cËu µlni xuÊÎ kú ói¶l óï lÕÎ óiT¶ ãiíi cliÕ¬ lÕÎ µlbc BÞ« ë ÎLu¶ã {m¶ã qun ¶liT¶ ÎlS¶ã hiÒ¶ l«i vC¶. ¼éc ª«¶ã kla¶ã clÞu µlôc Bßi BC¶l l«i vC¶ ¶N«, kÕÎ cuéc ¬éÎ ÎlS¶ã ¬éÎ ó¹i, ÎlÕ hp la¬ Bg ¼éc ª«¶ã µlni d¹y cls ªlõ« ¸lÝ ó« ¬iÕ¶ã. ¾«u B· d¹y xs¶ã l«i kiÉu kli¶l ca¶ã, ¼éc ª«¶ã lái: - ¸lCu cg óiÕÎ, kli BC¶l víi kt BÞcl, óCc dè¶ã ói¶l klÝ ã× kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ hSc BÇu, ¼éc ª«¶ã võ« c{êi võ« cǬ óp¶ cê hT¶, ¶gi L»¶ã: - ªøc hp cCi ¶py. ªlõ« ¸lÝ cò¶ã óiÕÎ óp¶ cê Bg hp¬ ó»¶ã Îlе, ¶l{¶ã kla¶ã ¶ãê h¹i hp klÝ ãiíi lé Îl©¶ cñ« a¶ã Ϋ. ¼éc ª«¶ã vïc ¬éÎ ¶S¬ qu©¶ cê võ« c{êi võ« ¶gi: - §©y hp C¬ klÝ cñ« Ϋ. ªlu˶ Ϋy, a¶ã Ϋ Îu¶ã hT¶ ¬éÎ cCi, ¬Êy clôc qu©¶ cê BÒu ó«y hT¶ ÎLêi. ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ B{« óp¶ cê L« lø¶ã, clØ ¶ãle ÎlÊy “css¶ã” ¬éÎ ÎiÕ¶ã ÎlËÎ hí¶, ¬Êy clôc qu©¶ cê BÒu Lmi xuï¶ã ãiN« óp¶ cê. ªlõ« ¸lÝ clÞu µlôc, BÒu ¶æi hÌ h{ìi L« låi h©u ¬p kla¶ã o«s ¶gi B{îc ¶ö« hêi. ªl× L« ¬Êy clôc qu©¶ cê ¶Ð¬ hT¶ ÎLT¶ kla¶ã, hbc xuï¶ã Îl× ¶ps cò¶ã qu©¶ ÎL{íc qu©¶ o«u, vp ÎiÕ¶ã Bé¶ã µlni hp “ki¶l ki¶l css¶ã css¶ã” hs¹¶ x¹ ¬éÎ låi, clí kla¶ã ¶l{ võ« Låi ¬Êy clôc qu©¶ cè¶ã Lmi xuï¶ã ¬éÎ hbc vps Bb¶ã ãiN« óp¶ cê. ÷l{ vËy Bñ ÎlÊy ¶Ð¬ hT¶, oøc qu©¶ ó׶l cñ« óp¶ Ϋy µlni c©¶ Bïi hS¬ ¬íi B{îc, vp ¶l{ ÎlÕ, hp¬ ã× ªlõ« ¸lÝ clM¶ã µlôc oCÎ BÊÎ. ¸ß¶ où h¹ lm¶ ¶N« hp ¶lN¶ã qu©¶ cê Lmi xuï¶ã óp¶ cê kla¶ã ÎlÊy óS¶ Îu¶ã L«, clØ ÎlÊy ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ klH l¹ Îlʵ cC¶l Ϋy BÉ dè¶ã ãin¬ oøc ãiC¶ã xuï¶ã cñ« cCc qu©¶ cê, ÎlÕ hp qu©¶ ¶ps qu©¶ ¶Êy ¶l{ cg óp¶ Ϋy xÕµ xuï¶ã óp¶ cê vËy. ¼éc ª«¶ã c{êi ¶gi: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 6. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -62- - ÷Ь C¬ klÝ Îl× µlni huyÖ¶ oøc ÎL{íc B· Låi ¬íi huyÖ¶ ÎLb¶ã BÝcl o«u. Kli ¶Ð¬ L«, Ϋ cg ÎlÉ ¬uï¶ ¶Æ¶ã ¬uï¶ ¶lÑ Îèy ý, Låi o«u ¬íi huyÖ¶ Îíi viÖc ¶ãS¬ ¶Ð¬ ÎLb¶ã BÝcl. ÷gi Bs¹¶, a¶ã Ϋ Be¬ Ω¬ µlCµ dè¶ã oøc hÊy 㩶 ¶Ð¬ qu©¶ cê h¹i cls ªlõ« ¸lÝ huyÖ¶ Î˵. ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ ë clmi ÎLT¶ ¶bi Ïs« ¾m¶ ÎlS¬ ÎlsCÎ cn ¶ö« ¶¨¬, cliÒu cliÒu BC¶l cê, ou¶ã o{í¶ã quC ¶T¶ quT¶ cn ¶ãpy vÒ. ÷lN¶ã ¬a¶ kli¶l ca¶ã vp ¶Ð¬ qu©¶ cê, ÎuyÖÎ kü, a¶ã Ϋ BÒu Î˶ Ω¬ d¹y lÕÎ cls ªlõ« ¸lÝ kla¶ã dÊu diÕ¬ ¶ö« ¬iÕ¶ã vâ ¶ps. rbc Bg B«¶ã hp ¬è« lÌ ¶g¶ã ¶ùc, óuæi oC¶ã ªlõ« ¸lÝ Î˵ huyÖ¶ kiÕ¬ vp quyÒ¶ ÎluËÎ, óuæi cliÒu BC¶l cê víi ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ ë d{íi óg¶ã c©y. ¸ê cñ« cËu c«s lm¶ o{ óC ¬éÎ ¶{íc, ¶l{¶ã ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ vï¶ ÎC¶l liÕu ÎlS¶ã, hǶ ¶ps cò¶ã hÊy qu©¶ ÎLS¶ã ¶l{ê¶ã cls ªlõ« ¸lÝ qu©¶ Be¶ Bi ÎL{íc. ÷l{ vËy a¶ã Ϋ B{îc cp¶ã ÝÎ, Îlu« cp¶ã ¶liÒu. ¼éÎ la¬, ¼éc ª«¶ã ÎiÕµ Îôc d¹y ªlõ« ¸lÝ ¬a¶ ¶Ð¬ C¬ klÝ Îlñ µlCµ “¼·¶ ÎliT¶ ls« vò” (¬{«, ls« BÇy ÎLêi) ¬éÎ hbc ¶Ð¬ L« ¬{êi ¬Êy qu©¶ cê, ¶l{¶ã qu©¶ ca¶ã Îl{î¶ã Îlƶ㠶py kla¶ã µlni ¬éÎ oí¬ ¬éÎ cliÒu cg ÎlÉ läc ¶T¶. Víi ¬a¶ ¶py, ªlõ« ¸lÝ B· klæ Ω¬ huyÖ¶ Î˵ óï¶ ÎlC¶ã ÎLêi ¶«y, ¶l{¶ã ¬éÎ hbc ¶Ð¬ L« 3, 4 qu©¶ cê clØ cg ÎlÉ ÎLb¶ã ¬éÎ, l«i qu©¶ Îlai. ¼éc ª«¶ã B¹i ¶l©¶ µlni Bg¶ã ¬éÎ Îʬ ón¶ã ãç ÎLT¶ cg vH ¬éÎ l׶l ¶l©¶, ãäi clp¶ã ¸©¬ cǬ hÊy Îʬ ãç Êy cl¹y, Låi a¶ã Ϋ L« liÖu: - ªliT¶ ªa¶, Ki¬ ªi¶l, ÷ãäc ªLÓ¬! ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ ¶Ð¬ hua¶ ó« qu©¶ cê vps l׶l ¶l©¶ ÎLT¶ ón¶ã ãç. ¸Ëu clØ ¶Ð¬ ÎLb¶ã ªliT¶ ªa¶ vp ÷ãäc ªLÓ¬ l«i luyÖÎ, c߶ luyÖÎ Ki¬ ªi¶l Îl× lmi clÖcl ¬éÎ ÝÎ. ¼éc ª«¶ã h¹i L« liÖu: - Qu«¶ ÷ãuyT¶, ªlǶ Pls¶ã, §¹i ÏCcl! ¸lp¶ã ¸©¬ ¬éÎ ¬ÆÎ cl¹y, ¬éÎ ¬ÆÎ hp¬ Lu¶ã Bé¶ã Îʬ ón¶ã ãç, ªlõ« ¸lÝ dë kli¶l ca¶ã L« Buæi Îles, Ϋy µlÈy ¬éÎ cCi, ¶l{¶ã ¼éc ª«¶ã B· h« hí¶: - ÏuyÖÎ Qu«¶ ÷ãuyT¶ kla¶ã ÎLb¶ã. ¤¶ã Ϋ B«¶ã BÞ¶l h« ¶N« óç¶ã ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ ÎlÊÎ ki¶l, ÎlÐÎ hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã, vp ¶l«¶l Ϋy kÐs clp¶ã ¸©¬ ÎLë h¹i. ¸lp¶ã ¸©¬ kla¶ã liÉu ã× cn, ¶ãm ¶ãCc qu«y BÇu ¶l׶ µlÝ« ÎL{íc, ¬íi ÎlÊy ¬éÎ cs¶ B{êi {mi B«¶ã BÞ¶l vå ¬×¶l. ¸lp¶ã véi dm ón¶ã ãç hT¶ ¶lS¬ ÎLb¶ã BÇu cs¶ Îlb B˵ xuï¶ã, ¶l{¶ã clp¶ã ¸©¬ óç¶ã ÎlÊy ¬éÎ oøc ¬¹¶l Bì hÊy Ϋy ¬×¶l, Îl× L« B· óÞ ¼éc ª«¶ã kÐs ÎLë h¹i. Råi B¹s ¶l©¶ hT¶ ÎiÕ¶ã óns: - ªlõ« ¸lÝ, clCu Bïi µlg víi cs¶ clg ¶py Bi! ¸Ëu liÉu o{ óC ¬uï¶ Îlö ón¶ h·¶l cñ« ¬×¶l, xe¬ B· ÎiÕ¶ óé Îíi B©u. ¸Ëu v©¶ã hêi, dm l«i Ϋy, klH ¶lny Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ cs¶ B{êi {mi, cs¶ Îlb ÎlÊy óg¶ã ¶ã{êi qu«y ¬×¶l xuï¶ã cl¹y. ªlõ« ¸lÝ hÊy oøc ιΠvps h{¶ã cs¶ vËÎ ¬éÎ cCi ÎlËÎ ¬¹¶l. ¸s¶ B{êi {mi B«u quC kTu Lï¶ã hT¶, Bs¹¶ qu«y ÎLë h¹i v{m¶ l«i Ϋy dpi L« BÉ cps. ªlÊy clç lë cñ« cs¶ Îlb BÉ BC¶l. ®ç¶ã ¶ãle o«u h{¶ã cg ÎiÕ¶ã ãig l׶l ¶l{ cg kt BÞcl BC¶l Î˵ kÝcl, cËu kla¶ã kÞµ qu«y BÇu h¹i xe¬, véi ¶lb¶ cl©¶ ÎLCi ¶lny hT¶ kla¶ã. ÷ã{êi cl{« Lmi xuï¶ã BÊÎ, cËu B· ÎlÊy Lâ kt BC¶l ÎLé¬ µlÝ« o«u ¬×¶l hp ¬éÎ cs¶ B{êi {mi klCc hí¶ lm¶. rT¶ ¶bi Ïs« ¾m¶ läc vâ ¬Êy ¶¨¬ ÎL{ê¶ã, ªlõ« ¸lÝ cl{« lÒ Bïi BÞcl Îlùc où víi «i cn. Ï«i cs¶ B{êi {mi Îuy lu¶ã Cc ÎlËÎ, ¶l{¶ã cËu kla¶ã ÎlÊy oî l·i clb¶ã ÎÝ ¶ps. ¸Ëu hiÒ¶ dm ¶ã«y “Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã” BÊu l«i cs¶ Îlb ¶ä. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 7. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -63- ÷ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã lß lÐÎ, ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ë ÎLs¶ã ¶lp cl¹y L« ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ B«¶ã L« oøc BÊu víi l«i cs¶ B{êi {mi. ÏÔ óp¶ Ϋy cËu Bô¶ã Îíi ¬×¶l cs¶ Îlb ¶ps hp cs¶ Êy óÞ B«u, kTu h« s¬ o߬, ÎlÊy Bå BÖ ÎiÕ¶ ¶l«¶l ¶l{ vËy, a¶ã Ϋ LÊÎ ¬õ¶ã, ¶ãlÜ ÎlǬ L»¶ã: “÷g B{îc ÎiÕ¶ óé ¶l{ ÎlÕ cò¶ã kla¶ã uæ¶ã ca¶ã ÎL׶l B· d¹y ¶g óÊy h©u ¶«y.” Ï«i cs¶ B{êi {mi óÞ BC¶l ¶liÒu quC kla¶ã dC¬ BÕ¶ ãǶ ªlõ« ¸lÝ ¶l{ hbc BÇu ¶N«. ÷l©¶ ªl«¶l liÉu óiÕÎ vâ ¶ãlÖ cñ« ªlõ« clÝ cò¶ã Îlõ« oøc ÎlS¶ã 2 cs¶ Cc Îlø ¶l{¶ã liÒ¬ ¬éÎ ¶æi cËu cl{« Bñ ca¶ã hùc ¶T¶ ¬éÎ cCi ÎCÎ ¶ps cò¶ã vËy, clØ cg ÎlÉ BC¶l clb¶ã B«u Îlai, clí kla¶ã BC¶l clb¶ã óÞ Îl{m¶ã B{îc, v× oøc ¬¹¶l cñ« óp¶ Ϋy cǶ µlni huyÖ¶ Î˵ h©u ¶¨¬ ¬íi B{îc. ÷ãlÜ Bs¹¶, a¶ã Ϋ vps hÊy kiÕ¬ L«, ¶Ð¬ cls ªlõ« ¸lÝ vp ãäi: - ªiÕµ ¶l«¶l Îl«¶l kiÕ¬! ªlõ« ¸lÝ ¶lny hT¶, ãim Ϋy µlni L« óSÎ Îl«¶l kiÕ¬. KiÕ¬ B· vps Ϋy cËu ¶l{ læ ÎlT¬ cC¶l. ¸l{« xuï¶ã Îíi ¬ÆÎ BÊÎ, cËu B· oö dô¶ã ¶ã«y ¬iն㠓XuyT¶ ÎLÓ¬ dÓ¶ ÎuyÕΔ, B©¬ ÎLC¶l. ªl«¶l kiÕ¬ cñ« cËu ¬b« hT¶, lmi h¹¶l ÎlÊu ¶ã{êi. ªøc Îlêi l«i cs¶ Îlb óÞ ó«s v©y ÎLs¶ã v߶ã Îá« C¶l oC¶ã kiÕ¬ cñ« cËu. ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ ¶gi: - ªlõ« ¸lÝ v©¶ã hêi. §{ê¶ã kiÕ¬ cp¶ã ¬b« cp¶ã clÆÎ clH, ¶Õu hbc ¶py cËu ¬uï¶ ãiÕÎ clÕÎ cn l«i cs¶ B{êi {mi LÊÎ dÔ ¶l{ ÎLë óp¶ Ϋy, Îl× ÎLs¶ã ¶lCy ¬SÎ, cC¶l Ϋy, v«i, _???_, cl©¶ vp BÇu cñ« l«i cs¶ Îlb BÒu óÞ ÎLb¶ã Îl{m¶ã hiÒ¶ hiÒ¶. ÷l{¶ã ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ¬uï¶ l¹ Béc Îlñ, clØ B©¬ cls clb¶ã óÞ Îl{m¶ã ¶lÑ Îlai. Ï«i cs¶ Cc Îlb cò¶ã cg clbÎ hi¶l ÎC¶l hbc BÇu clb¶ã c߶ BÞ¶l kiÕ¬ B{ê¶ã ÎÈu ÎlsCÎ, ¶l{¶ã o«u ÎlÊy lÔ BÞ¶l ¶lny L« klái v߶ã v©y hp huå¶ã kiÕ¬ B· B©¬ Îíi, clb¶ã Bp¶l µlni ¶ãõ¶ã ó{íc vp ÎlÊy Bïi µl{m¶ã kla¶ã Îʶ ca¶ã ¶N«. ®iÕÎ L»¶ã kt BÞcl kla¶ã BÞ¶l ãiÕÎ clÕÎ clb¶ã, cn l«i cs¶ B{êi {mi Bå¶ã Îl«¶l lÐÎ hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã, Låi cè¶ã quú xuï¶ã BÊÎ, l«i Ϋy a¬ BÇu, Bai ¬SÎ hs¶ã h«¶l ¶l׶ vps ªlõ« ¸lÝ Îá vt v«¶ hm¶. ¸lp¶ã ¸©¬ ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ Îl©u µlôc B{îc l«i cs¶ B{êi {mi ¬õ¶ã quC vç Ϋy dˬ cl©¶ Låi cl¹y vps óT¶ ÎLs¶ã hÊy cué¶ ãi©y Îlõ¶ã L« ÎLgi h¹i. rbc BÇu, clb¶ã c߶ kTu ãps klC¶ã cù, ¶l{¶ã oøc clp¶ã ¸©¬ kláe quC, clØ ógµ ¬éÎ cCi, clb¶ã B· óÞ B«u ÎlÊu x{m¶ã ÎlÊu cïÎ, kla¶ã dC¬ µln¶ klC¶ã ¶N« vp ¶ãs«¶ ¶ãs·¶ BÉ yT¶ cls clp¶ã ÎLgi óuéc. ¼éc ª«¶ã vp ÷l©¶ ªl«¶l ó{íc Îíi ãǶ kle¶ ¶ãîi vp kluyÕ¶ klÝcl ªlõ« ¸lÝ ¬Êy hêi. ¸Ëu ¬õ¶ã hS¬, Bi lCi hua¶ ls« qun Be¬ vÒ cls cs¶ B{êi {mi ¨¶. ÷uai B{îc óny, ÎC¬ la¬, l«i cs¶ Îlb B· clÞu ÎluǶ µlôc dǶ dǶ, dè cg cëi ãi©y Îln há¶ã, clb¶ã cò¶ã kla¶ã dC¬ óá cl¹y. ¸Ëu lí¶ lë BÆÎ ÎT¶ cls cs¶ Bùc hp §¹i O«i vp cs¶ cCi hp ªiÉu QuCi. ªlÊy cËu BÆÎ ÎT¶ ÎiÉu xns cls l«i cs¶ Îlb Îs hí¶ vp ha¶ã hC xè x× ¶l{ vËy, ¼éc ª«¶ã vp ÷l©¶ ªl«¶l kla¶ã ¶lÞ¶ B{îc c{êi. ¸p¶ã ¶uai h©u cp¶ã ¶ãpy ÎlÊy §¹i O«i vp ªiÉu QuCi LÊÎ kla¶. ÏÔ ªlõ« ¸lÝ L« hÞ¶l hp clb¶ã ¶ãle hêi hp¬ ¶ã«y. ¼éÎ la¬, duyT¶ ¬«y ÎLêi Be¬ h¹i, l«i cs¶ B{êi {mi óç¶ã c«s lø¶ã ÎLÌs hT¶ Bضl ¶bi ÎlËÎ c«s lCi qun ¨¶. ªLs¶ã kli hes hT¶ vCcl BC dù¶ã Bø¶ã ¶l{ ¬éÎ óøc Î{ê¶ã, ªiÉu QuCi ÎL{îΠΫy Îõ ÎLT¶ c©y ¶ã· h¨¶ xuï¶ã. ªõ clç Bg xuï¶ã Îíi kle ¶bi c«s clõ¶ã óï¶ clôc ÎL{î¶ã, ¶Õu kla¶ã ¬«y ÎÊÎ vÞ Î«¶ x{m¶ã ¶CÎ ÎlÞÎ. ÷l׶ ÎlÊy ªiÉu QuCi ¶ã· h¨¶ xuï¶ã vùc ÎlM¬, §¹i O«i ¬ÊÎ cn lå¶ vÝ«, yT¶ ÎLÝ cs¶ Îlb ÎlÕ ¶ps cò¶ã clÕÎ clM¶ã clmi. ÷l{¶ã hbc ¶g hes xuï¶ã Îíi h{¶ã clõ¶ã vCcl ¶bi BC, ÎlÊy cs¶ ªiÉu QuCi B«¶ã vÞ¶ Ϋy vps ¬éÎ cCi l«¶ã BC, v× h©u ¶ãpy kla¶ã cg ¶ã{êi Îíi, ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 8. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -64- B· óÞ BÊÎ cCÎ µlñ hʵ ãǶ kݶ. ªLs¶ã kli ¶ã·, ªiÉu QuCi cø cps hu¶ã Îu¶ã vps vCcl BC, l߶ã ví B{îc vËÎ ã× BÉ klái ¶ã· clÕÎ. ¼«y ¬S¶ hp¬ o«s, ¶g qups ÎLb¶ã B{îc ¬iÖ¶ã l«¶ã ¶T¶ ¶g ¬íi ÎlsCÎ clÕÎ. ÷l{¶ã Cc l¹i Îl«y, l«¶ã Bg h¹i h{¶ã clõ¶ã ¶bi, hT¶ kla¶ã B{îc ¬p xuï¶ã cò¶ã kla¶ã xs¶ã, ¶g ¶ãm ¶ãm, ¶ãCc ¶ãCc, kla¶ã óiÕÎ hp¬ cCcl ¶ps BÉ ÎlsCÎ liɬ. §¹i O«i cò¶ã vËy, kla¶ã hp¬ o«s xuï¶ã B{îc, Îíi cö« l«¶ã BÉ cøu cs¶ ¶ä. Va kÕ kln Îli, ¶g hiÒ¶ cl¹y xuï¶ã ¶bi Î׬ kiÕ¬ ªlõ« ¸lÝ. rbc Bg cËu B«¶ã huyÖ¶ Î˵ kiÕ¬ µlCµ ÎlÊy §¹i O«i ¬×¶l ¬Èy dݶl BÇy ã«i ãgc, vp ¬Cu Î{mi, vt ¬ÆÎ µlê µlÖcl, ¬iÖ¶ã kTu clÝ cl« clÝ clÝÎ, cËu BsC¶ clSc cs¶ ªiÉu QuCi B«¶ã óÞ h©¬ ¶ãuy ã× B©y! ¸Ëu véi cl¹y Bi kiÕ¬ clp¶ã ¸©¬ Låi cn l«i cè¶ã Îles cs¶ §¹i O«i Bi dÓ¶ hé. ¸Ccl Bg kla¶ã x«, §¹i O«i clØ hT¶ vCcl BC võ« ¶lny võ« kTu. ªlõ« ¸lÝ vp clp¶ã ¸©¬ ¶ãȶã BÇu ÎLa¶ã hT¶ ÎlÊy cs¶ ªiÉu QuCi B«¶ã ÎLes hm hö¶ã ÎLT¶ h{¶ã clõ¶ã vCcl BC. ¸Ëu ¶ãlÜ ¶ã«y B{îc ¬éÎ kÕ, véi cl¹y vÒ Îl¹cl ÎlÊÎ hÊy cué¶ d©y Îlõ¶ã L«, Låi cè¶ã clp¶ã ¸©¬ vp §¹i O«i hes hïi óT¶ hT¶ Î˶ ÎLT¶ ¶ãä¶ vCcl, Îln Îl߶ã h߶ã oîi ãi©y xuï¶ã. rbc ¶py ªiÉu QuCi B· ¬ái ¬ÖÎ hS¬ Låi, óç¶ã ÎlÊy oîi ãi©y Îl߶ã xuï¶ã c¹¶l Ϋy, ¶g hiÒ¶ ¶S¬ clÆÎ hÊy. ¸lp¶ã ¸©¬ vp ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ kÐs ¶g hT¶ Îíi Bضl vCcl BC. ¼×¶l ¬Èy ªiÉu QuCi óÞ x©y oCÎ vpi clç, ¬«y vÕÎ Îl{m¶ã kla¶ã ¶Æ¶ã hS¬, ¶l{¶ã ¶g vÓ¶ kTu h« s¬ o߬ vp ãim l«i C¬ klÝ dÞ l׶l. ¸Ëu ¬uï¶ ãì C¬ klÝ Êy L« ¶l{¶ã LbÎ ¬·i kla¶ã B{îc. ¸s¶ ªiÉu QuCi B«u quC võ« kTu võ« ¶lny ¶lgÎ, hbc Êy cËu ¬íi óiÕÎ BÇu C¬ klÝ cg ã«i ¶ã{îc, hiÒ¶ ãiùÎ ¬×¶l ¶ãlÜ ÎlǬ: “¸g hH BÞcl B· ht¶ vps ¶bi Ïs« ¾m¶ ¶py cl¨¶ã?” ¸Ëu L« liÖu lái ªiÉu QuCi, xe¬ C¬ klÝ ¶py «i ¶Ð¬ Îíi cl¨¶ã? ¸s¶ Îlb clØ ÎLá L« liÖu, hp kls Îlß Î«y vps ¬iÖ¶ã l«¶ã B· óÞ ¶g cS¶ µlni. ¸Ëu cn¬ ÎlÊy h¹ quC, ¶ãlÜ ÎlǬ: “Ï«¶ã ¶bi ë Î˶ h{¶ã clõ¶ã vCcl BC, x{« ¶«y cl{« lÒ hé l׶l. Vn h¹i, l«¶ã BC cCcl x« ¬ÆÎ BÊÎ ¶l{ ÎlÕ, hp¬ o«s h¹i cg C¬ klÝ dÊu ÎLs¶ã Bg? ¸p¶ã ¶ãlÜ, cËu cp¶ã kla¶ã liÉu, véi B{« clp¶ã ¸©¬ vp l«i cs¶ B{êi {mi ÎLë vÒ Îl{« víi o{ µlô vp ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶. ÷ãle ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ kÉ h¹i c©u cluyÖ¶ xs¶ã, l«i B¹s oÜ cǬ C¬ klÝ hT¶ xe¬ cò¶ã µlni hÊy hp¬ h¹. ¼éc ª«¶ã ¶gi: - ªai hp ¶ã{êi {« dè¶ã C¬ klÝ ¶løÎ vp ¬çi C¬ klÝ cñ« cCc lä ¬a¶ µlCi ÎLs¶ã clï¶ ãi«¶ã låi, Îai BÒu ÎlÊy cn Låi. ÷l{¶ã C¬ klÝ l׶l cs¶ LS¶ ¶py Îl× qun ÎlËÎ Îai cl{« Îõ¶ã ÎLa¶ã ÎlÊy ó«s ãiê. rǶ ¶py cn Îai cò¶ã ¬m lå ¶ïÎ. ÷l©¶ ªl«¶l Cy ¶Cy va cè¶ã, hiÒ¶ ¶gi víi ¼éc ª«¶ã: - §¹i luy¶l ãì C¬ klÝ L« lé ¶g Bi. ¼éc ª«¶ã vÒ µl߶ã hÊy cs¶ d«s oSc óж ÎLs¶ã Îbi Îluïc L«, Låi µlni L¹cl óp¶ Ϋy ªiÉu QuCi ¬íi ¬si B{îc C¬ klÝ Bg L«. §s¹¶ a¶ã Ϋ hÊy Îluïc LSc vps vÕÎ Îl{m¶ã vp ó¨¶ã óg cls cs¶ Îlb. ÷lê vËy, ¶g ¬íi klái B«u kla¶ã kTu h« ¶N«. Ï«i cliÕc C¬ klÝ Bs dpi l«i ÎÊÎ ÎC¬ µl©¶, l׶l ¬éÎ cs¶ LS¶ ¶ãȶã BÇu hÌ h{ìi. §Çu h{ìi cs¶ LS¶ Bg h¹i cg ó« ¶lC¶l, ¬çi ¶lC¶l cg ¬éÎ cCi ã«i ¶ã{îc. ¼×¶l cs¶ LS¶ Be¶ Îlui Îlñi, óT¶ ¶ãspi dݶl BÇy BÊÎ vp LTu. ¼éc ª«¶ã cǬ C¬ klÝ hT¶ xe¬, hÊy d«s c¹s lÕÎ LTu óȶ Bi, cp¶ã c¹s cp¶ã ÎlÊy ¬×¶l cs¶ LS¶ oC¶ã clgi, o«u cè¶ã ¬íi l«y C¬ klÝ Bg ó»¶ã vp¶ã. ¤¶ã Ϋ ¶gi: - ªlns ¶ps ¶g ¶Æ¶ã clÜu ¶l{ ÎlÕ, Îl× L« ¶g hp¬ ó»¶ã vp¶ã. ÷ã{êi xö dô¶ã C¬ klÝ ¶py o«s h¹i ls«¶ã µlÝ BÕ¶ ÎlÕ! ¼çi hǶ L« Ϋy ¶Ð¬ hp ¬ÊÎ Îsi ¬Êy h{î¶ã vp¶ã. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 9. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -65- ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l óç¶ã ÎlÊÎ ki¶l ¶gi: - ÷ã{êi Bg hp Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶. ¼éc ª«¶ã lái: - Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ ¶ps? Ïái Bs¹¶, a¶ã Ϋ ¶ãÓ¬ ¶ãlÜ ãi©y hCÎ, h¹i lái ÎiÕµ: - ¸g µlni clb ¬uï¶ ¶gi Ϲ ªuyÕÎ ÷ãli BÊy kla¶ã? ÷ãle ¶gi lS¶ B· clÕÎ lm¶ ¬{êi ¶¨¬ ¶«y Låi! Võ« ¶gi xs¶ã, a¶ã Ϋ h¹i ãiùÎ ¬×¶l h« hí¶: - Plni Låi, clݶl hp lS¶ BÊy! ¤¶ã Ϋ hËÎ ¶ãö« cs¶ LS¶ hT¶ xe¬, qun ¶liT¶ d{íi óô¶ã ¶g cg klSc clN “ªuyÕΔ. rÊy cs¶ Îlø l«i xe¬ cò¶ã cg clN ¶l{ vËy. ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ lái: - ªl{« o{ µlô, Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ hp «i ÎlÕ? - §É hCÎ ¶N« ÎlÇy ¶gi cls cs¶ óiÕÎ. §¹s ÎL{ë¶ã Îlö BsC¶ xe¬, ιi o«s C¬ klÝ cñ« lS¶ h¹i ãiÊu ë ÎLs¶ã l«¶ã ¶bi ÎlT? ¼éc ª«¶ã ÎLǬ ¶ã©¬ kla¶ã ¶gi, ¶ãȶ ¶ã{êi L« ¶ãlÜ ¶ãîi. _???_ ÎLa¶ã ÎlÊy l«i cliÕc Ki¬ ¾p clñy, ÎlCi Béc cg vt ¶ãliT¬ ¶ãlÞ ¶T¶ ªlõ« ¸lÝ cò¶ã kla¶ã dC¬ lái ¶liÒu. ¸m¬ cliÒu xs¶ã, ÷l©¶ ªl«¶l vp ¼éc ª«¶ã ÎlSµ ¶Õ¶ ÎLß cluyÖ¶, cg ¶liÒu c©u ªlõ« ¸lÝ kla¶ã liÉu, clp¶ã clØ ¶ãle ¶lN¶ã cluyÖ¶ ¶gi vÒ “ªlè oCΔ l«y “®ns µlôc” v©¶ v©¶, vp c߶ ÎlT¬ ¶lN¶ã ÎiÕ¶ã hg¶ã vps ¶N«. ¼éc ª«¶ã ¶gi: - ÷l{ vËy ¶ãlÜ« h« clb óns Ki¬ ¾p r«¶ã Qu©¶ ë ¶mi B©y hp ÎLC¶l kt Îlè µlni kla¶ã? ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l BCµ: - ¸ø Îles Îpi ó« cñ« a¶ã Ϋ Îl× cln cǶ µlni Îõ Gi«¶ã ÷«¬ cl¹y Îíi ÎLï¶ l«¶ã cè¶ã ¶ãâ lt¬ ¬p hp¬ ã×. - ¸g hH ¶ã{êi Êy cl{« clÕÎ cò¶ã ¶T¶? - Ïp¶l Îu¶ã cñ« ¶ã{êi Bg ÎlËÎ kú óÝ, ¬äi lp¶l Bé¶ã BÒu ÎlǶ xuÊÎ quû ¬ËÎ. A¶l e¬ clb¶ã ¬×¶l h¨¶ hé¶ ÎLT¶ clï¶ ãi«¶ã lå óÊy h©u ¶¨¬ clØ ¶ãle ÎlÊy ¶gi BÕ¶ ÎT¶ lS¶, clí cl{« lÒ ãƵ ¬ÆÎ lS¶ ó«s ãiê! ¸g Îi¶ Bå¶ L»¶ã lS¶ B· clÕÎ Låi, ¶l{¶ã clM¶ã «i óiÕÎ Lâ lS¶ clÕÎ låi ¶ps, ë B©u, vp cCcl ¶ps? ¼éc ª«¶ã Îlë dpi ¬éÎ ÎiÕ¶ã Låi ¶gi: - ÷ã{êi Bg lp¶l où LÊÎ kú quCi! ¸g hbc Béc Cc va cè¶ã, cg kli h¹i lp¶l liÖµ ÎL{î¶ã ¶ãlÜ«, lS¶ hp ¶ã{êi ÎïÎ l«y hp kt xÊu, Bï «i ¬p quyÕÎ BsC¶ lM¶! §· ¬Êy hǶ Låi, Îai Bi kiÕ¬ lS¶ ¶l{¶ã BÒu ¬ÊÎ ca¶ã clM¶ã ÎlÊy B©u cn! - ÷Õu kla¶ã óiÕÎ Lâ clb¶ã Ϋ clí ¶T¶ ÎC¶ µlç¶ã ó©¶ã qum e cg où o«i hǬ, l¹i BÕ¶ Îl«¶l d«¶l ¶ã{êi Ϋ cl¨¶ã! ªlai, BÉ oC¶ã ¬«i clb¶ã Ϋ Îlö ÎLÌs hT¶ l«¶ã Bé¶ã xe¬ o«s B·. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 10. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -66- ¾C¶ã oí¬ ¶ãpy la¬ o«u, ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l, ¼éc ª«¶ã, ViT¶ ªlõ« ¸lÝ vp clp¶ã ¸©¬, óï¶ ¶ã{êi Be¬ d©y Îlõ¶ã vp klÝ ãiíi, hes hT¶ ÎLT¶ Bضl vCcl BC. ¼éc ª«¶ã ¶gi: - §É Îai xuï¶ã cls. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ãËÎ BÇu, ¶gi: - §¹s ÎL{ë¶ã ¶T¶ cȶ Îl˶ ¬éÎ clbÎ. ÷gi Bs¹¶, ÷l©¶ ªl«¶l óuéc ãi©y Îlõ¶ã vps h{¶ã ¼éc ª«¶ã, Låi cè¶ã clp¶ã ¸©¬ ¶S¬ clÆÎ BÇu d©y Îõ Îõ Îln ¼éc ª«¶ã xuï¶ã. ªíi cö« Bé¶ã, ¼éc ª«¶ã ¶l׶ xuï¶ã µlÝ« d{íi cl©¶, clØ ÎlÊy o{m¶ã ¬è vp ¬éÎ vpi BC¬ ¬©y hm hö¶ã ó«y qu«, clí kla¶ã ÎLa¶ã ÎlÊy BÊÎ. X{« ¶«y hp ¶ã{êi vÓ¶ l«y cg ÎC¶l óa¶ã Bè«, ¬p hbc ¶py ¼éc ª«¶ã cò¶ã µlni oë¶ Îgc ãCy, hs ¶ã¹i ÎlǬ ¶ãg vps ÎLs¶ã Bé¶ã, B¹s ÎL{ë¶ã ÎlÊy Îïi Be¶ ¶l{ ¬ùc, o©u Îl¨¬ ÎlM¬. V× cö« Bé¶ã quC ¶lá lѵ, ¼éc ª«¶ã kla¶ã clui häÎ, Bp¶l µlni hÊy vni óäc Ϋy, Låi klH Îlß vps ÎLs¶ã Bé¶ã dß Îlö xe¬, óç¶ã Bô¶ã µlni ¶lN¶ã vËÎ ã× lÕÎ oøc óж ¶lä¶, cS¬ xu¶ã qu«y cö« Bé¶ã. ¼éc ª«¶ã oê os¹¶ã ãi©y hCÎ, óiÕÎ ¶ã«y ¶lN¶ã cCi Bg hp Ki¬ ¾p ¸lñy, hiÒ¶ ¶lÑ Î«y LbÎ L«, ÎÊÎ cn 14 cliÕc ¬íi lÕÎ. §¹s ÎL{ë¶ã h¹i Îlß Î«y ÎlËÎ o©u ¶N«, Îíi kli ¬ÆÎ B· Cµ oCÎ cö« Bé¶ã, ¬p vÓ¶ kla¶ã ÎlÊy ã× h¹. ¾î ¶ã{êi cǬ d©y ë ÎLT¶ ¬ái Ϋy, B¹s ÎL{ë¶ã cÊÎ ÎiÕ¶ã ãäi: - KÐs óǶ B¹s hT¶ ¶lÐ. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ¶ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã ãäi, hiÒ¶ kÐs d©y hT¶. Kli hT¶ Îíi cCcl Bضl ¶bi c߶ lm¶ l«i ÎL{î¶ã, ¼éc ª«¶ã cl©¶ µlni B¹µ vps ¬á¬ BC Låi clØ ¶lb¶ ¬×¶l ¬éÎ cCi B· ¶lny hT¶ Îíi Bضl ¶bi ¶ã«y. §¹s ÎL{ë¶ã B{« ¶S¬ Ki¬ op clñy cls ÷l©¶ ªl«¶l xe¬, Låi c{êi ¶gi: - ¸lb ¼éc B{îc óÊy ¶liTu vp¶ã, «¶l e¬ Ϋ µlCÎ Îpi Îs. ¼ÆÎ ÷l©¶ ªl«¶l cp¶ã ¶Æ¶ã ÎLÜu lm¶ ÎL{íc, ¬iÖ¶ã hȬ óȬ ¶gi: - Kla¶ã liÉu ÎT¶ ¬« BÇu Bg BÉ ¶lN¶ã Îlø ¶py ë BÊy cg dô¶ã ý ã×? Kla¶ã óiÕÎ ÎLs¶ã Bé¶ã c߶ ¶lN¶ã Îlø ã× ¶N«? §É Îai hes xuï¶ã Îlö xe¬. - ¸lb hes xuï¶ã cò¶ã va Ýcl, cö« Bé¶ã ¶lá hS¬, clb vps hp¬ o«s B{îc? ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l vï¶ ÎLs¶ã h߶ã cg ¶liÒu Ω¬ où, cbi BÇu, kla¶ã ¶gi ¶¨¶ã ã× cn. ªlõ« ¸lÝ óç¶ã ¶gi: - ªl{« o{ óC, clCu clui häÎ kla¶ã? ¼éc ª«¶ã ¬õ¶ã hS¬, hiÒ¶ ÎLn hêi: - ¸lCu clui häÎ BÊy. ÷l{¶ã c«s ¶l{ ÎlÕ clCu cg dC¬ xuï¶ã kla¶ã? - ªl{« o{ óC clCu dC¬ hS¬ ¹. ªl{« o{ µlô, cs¶ xuï¶ã ¶lÐ! ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ¶ãlÜ ÎlǬ ÎLs¶ã óô¶ã: “÷ã{êi ãi«¶ã lå dÞ ¶l©¶ Êy BÉ ¶lN¶ã óns vËÎ µl߶ã Îl©¶ ÎLs¶ã Bg, ÎÊÎ µlni cg dô¶ã ý ã×? ÷Õu kla¶ã ds ÎlC¬ ¬i¶l ó¹cl, oî cg ã× ¶ãuy liɬ cl¨¶ã? ÷Õu BÉ cls ¬×¶l Îl»¶ã ¶lá xuï¶ã Bg ¬¹s liɬ, kÉ cò¶ã BC¶ã hs ¶ã¹i hS¬ BÊy!” ÷ãlÜ Bs¹¶, a¶ã Ϋ hiÒ¶ ÎLn hêi ªlõ« ¸lÝ: - ªlÇy clØ oî ÎLs¶ã Bé¶ã cg où ã× ¶ãuy liɬ cs¶ ¹! ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 11. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -67- - ªl{« o{ µlô, cs¶ xi¶ lÕÎ oø Îl˶ ÎLä¶ã, clSc oH kla¶ã xny L« viÖc ã× B©u. ªlÊy ªlõ« ¸lÝ l¨¶ã lCi oïÎ oS¶ã ¶l{ vËy, ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ãËÎ BÇu: - ªlai B{îc, cs¶ BïÎ óg Buïc B{« vps ÎL{íc, ¶Õu ÎlÊy Buïc ÎSÎ Îl× Bõ¶ã cg vps ¶lÐ! ªlõ« ¸lÝ Î«y µlni cǬ kiÕ¬, Ϋy ÎLCi cǬ óg Buïc, óuéc d©y vps h{¶ã Låi xuï¶ã _???_. ¸lp¶ã ¶ãle hêi o{ µlô dƶ, B{« óg Buïc vps ÎLs¶ã Bé¶ã Îlö xe¬. V× cs¶ ªiÉu QuCi _???_ hp¬ hì ¶lN¶ã BÊÎ óè¶ ¶iT¬ µls¶ã cö« Bé¶ã, ãig Îlæi hup vps ouïÎ ¬éÎ BT¬ ÎL{ê¶ã ó«y o¹cl lÕÎ ¶lN¶ã uÕ klÝ ÎLs¶ã Bé¶ã, ¶T¶ óg Buïc kla¶ã óÞ ÎSÎ. ªlõ« ¸lÝ Îõ Îõ óß ps, ÎlÊy ¬éÎ cs¶ B{ê¶ã lǬ ¶lá lѵ. ®ß B{îc ¬{êi ¬Êy ÎL{î¶ã, ÎlÊy B{ê¶ã lǬ c«s dǶ, c«s ÎlT¬ lm¶ ÎL{î¶ã, cËu B· cg ÎlÉ Bø¶ã dËy B{îc. ªlõ« ¸lÝ ÎiÕµ Îôc ó{íc vps óT¶ ÎLs¶ã, BÕ¶ clç LH ¶ã«¶ã, cËu cp¶ã Îl˶ ÎLä¶ã lm¶, cǬ clSc Îl«¶l kiÕ¬ BÉ BÒ µl߶㠬äi où óÊÎ ÎLSc. §i B{îc l«i ó« ÎL{î¶ã ¶N«, cËu ÎlÊy ë µlÝ« ÎL{íc ¬ÆÎ cg ¬éÎ cCi Îl¹cl ÎlÊÎ. §{« Buïc vps osi, clp¶ã lsn¶ã oî ÎsCÎ ¬å lai h¹¶l, v× ÎlÊy ¬éÎ óé x{m¶ã ¶ã{êi ¶ãåi xÕµ ó»¶ã ÎL߶ ÎLT¶ În¶ã BC. ®é x{m¶ã Bg vÓ¶ c߶ ¶ãuyT¶ vѶ, l«i Ϋy BÆÎ hT¶ ÎLT¶ BÇu ¶ã{êi. ªlÊy vËy, ÎLï¶ã ¶ãùc ªlõ« ¸lÝ B˵ ÎlËÎ ¬¹¶l. ¸Ëu B{« ¬SÎ ¶l׶ xu¶ã qu«¶l µl߶ã ÎlÊy kla¶ã cg ã× BC¶ã oî ¶N«, ¬íi cǬ Buïc osi xÐÎ kü h{ì¶ã. ªL{íc ¬ÆÎ óé x{m¶ã ÎlÊy BÉ óõ« ó·i ¬{êi ¬Êy cliÕc Ki¬ ¾p clñy, vp óT¶ c¹¶l cg cS¬ ¬éÎ Îl«¶l kiÕ¬. ¸Ëu kla¶ã dC¬ Bô¶ã cl¹¬ ¬éÎ Îý ã×. ÷l׶ hT¶ vCcl BC, cËu ÎlÊy ÎL¨¬ óøc cl¹¬ l׶l ¶ã{êi klSc ó»¶ã d«s. ¼çi l׶l ¶ã{êi ¬çi klCc ¶l«u, kla¶ã kiÉu ¶ps ãiï¶ã kiÉu ¶ps, lsÆc ãim Ϋy Bʬ, lsÆc µlg¶ã clm¶ BC, l׶l ¶l{ B«¶ã huyÖ¶ Î˵ vâ ¶ãlÖ. ªlÊy ¶liÒu óøc l׶l quC, cËu ¶ãm ¶ãCc kla¶ã liÉu ý BÞ¶l cñ« ÎCc ãin B· klSc ¶lN¶ã l׶l Bå Êy BÉ hp¬ ã×? ªles dâi xÐÎ Îíi óøc n¶l cuïi cè¶ã, cËu ÎlÊy cg ¬Êy lp¶ã clN, cò¶ã klSc ó»¶ã d«s, cËu Bø¶ã oCÎ ãǶ BÉ ¶l׶ cls Lâ, vp ÎlÊy ¬Êy lp¶ã clN Êy viÕÎ ¶l{ o«u: “ªLä¶ã óns óÝ ÎluËÎ, µlg dÜ lNu duyT¶, ¶l˵ ¶ã· ¬a¶ h«i, ¶ãé lä« ¬¹c sC¶” ¶ãlÜ« hp: “ªÊÎ cn ¶lN¶ã óCu vËÎ vp ¬a¶ vâ óÝ ÎLuyÒ¶ BÒu BÉ Îƶã cls ¶ã{êi cg duyT¶ µl˶, ¶l{¶ã kli vps cö« Bé¶ã cñ« Ϋ, hì ãƵ Ϋi lä« Bõ¶ã cg sC¶ ÎLCcl.” §«¶ã BÞ¶l xe¬ ¶N«, clîÎ ¶ãle ÎlÊy ¼éc ª«¶ã hí¶ ÎiÕ¶ã kTu ¬×¶l, ªlõ« ¸lÝ véi vp¶ã BCµ hêi, Låi óß ¶ã«y L« ¶ãspi cö« Bé¶ã. ªl× L« ¼éc ª«¶ã vp ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ë ÎLT¶ Bضl ¶bi, ÎlÊy d©y Îlõ¶ã cp¶ã hai cp¶ã dpi, clê ¬·i kla¶ã ÎlÊy Bå BÖ L«, ¶g¶ã h߶ã oïÎ LuéÎ va cè¶ã, ¼éc ª«¶ã BÞ¶l xuï¶ã xe¬ o«s, Îl× ªlõ« ¸lÝ B· ãiùÎ d©y ãäi Låi. ¼äi ¶ã{êi véi vp¶ã kÐs ªlõ« ¸lÝ hT¶, ÎlÊy ¬ÆÎ cËu dݶl BÇy óôi víi LTu vp c߶ Îá vt lsn¶ã oî, óiÕÎ hp cËu ÎLa¶ã ÎlÊy où ã× kú h¹ Låi. §Þ¶l ÎlǶ ¬éÎ hCÎ, ªlõ« ¸lÝ ¬íi kÉ h¹i ¶lN¶ã ã× B· ÎlÊy cls ¬äi ¶ã{êi ¶ãle. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ¶gi: - ®é x{m¶ã Bg ¶løÎ BÞ¶l hp cñ« Ϲ ªuyÕÎ ÷ãli Låi. Kla¶ã ¶ãê ¬éÎ Bêi quCi liÖµ ¬p h¹i clÕÎ ë clï¶ ¶py! ªéi ¶ãliÖµ ÎlËÎ! ¼éc ª«¶ã lái: - ÷lN¶ã clN lS¶ BÉ h¹i cg ý ¶ãlÜ« ã×? ÷ãÓ¬ ¶ãlÜ ãi©y hCÎ, ÷l©¶ ªl«¶l ¬íi ÎLn hêi: - ªles ¶ãlÜ« ¶lN¶ã clN Bg Îl× Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ cg cla¶ óns vËÎ ¶ps Bg ë ÎLs¶ã Bé¶ã, cn vâ ca¶ã ÎuyÖÎ ÎlÕ cñ« lS¶, clSc cò¶ã dè¶ã cCcl ã× BÉ h{u ÎLuyÒ¶ ÎLs¶ã Êy, clê ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 12. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -68- ¶ã{êi lNu duyT¶ Îíi ¶l˶. ÷l{¶ã Îݶl lS¶ h¹ hè¶ã hS¬, l׶l ¶l{ «i ¬uï¶ B{îc Îƶ㠶lN¶ã di vËÎ Bg, µlni Îù csi ¶l{ hp ¬a¶ Bå cñ« lS¶. Vp cl{« óiÕÎ clø¶ã óÞ Î«i lä« ã× ¶N« cò¶ã ¶T¶! ¼éc ª«¶ã ¶gi: - ªles ¶ãlÜ« ¶lN¶ã clN Bg Îl× µlni ÎlÕ ÎlËÎ. ÷l{ kla¶ã óiÕÎ quCi ¶l©¶ Bg c߶ ãië ÎLß ã× kú h¹ ¶N« kla¶ã? - ¸lb¶ã Ϋ cò¶ã kla¶ã l«¬ ¬uï¶ ã× vâ ca¶ã vp óns vËÎ cñ« lS¶. ªlõ« ¸lÝ, ¶ãpy ¬«i cs¶ h¹i hes xuï¶ã, cla¶ cÊÎ di lpi cñ« vÞ ÎiÒ¶ óïi Bg, ÎlSµ vpi ¶Ð¶ l{m¶ã quú h¹y ¬éÎ µle¶. ¸lb¶ã Ϋ Bïi xö ¶l{ vËy clSc clS¶ cò¶ã lpi h߶ã hS¬ Låi! ViT¶ ªlõ« ¸lÝ xi¶ v©¶ã hêi. ¾C¶ã ¶ãpy la¬ o«u, ªlõ« ¸lÝ Be¬ Îles ¬éÎ cCi cuïc, Låi cè¶ã clp¶ã ¸©¬ hes hT¶ ÎLT¶ Bضl ¶bi. V× óiÕÎ ÎLs¶ã Bé¶ã kla¶ã cg ã× ¶ãuy liɬ, ¶T¶ hǶ ¶py ÷l©¶ ªl«¶l vp ¼éc ª«¶ã kla¶ã Bi. §Þ¶l ë h©u ÎLs¶ã Bé¶ã, ªlõ« ¸lÝ Be¬ ó« óg Buïc Bi. ®ß vps ÎLs¶ã l«¶ã, cËu cuïc ¬éÎ cCi lï ¶lá BÉ cS¬ óg Buïc, cls l«i Ϋy B{îc Ln¶l c߶ h¹i hp¬ hô¶ã viÖc klCc. Qu«y h¹i, ÎLa¶ã ÎlÊy óé x{s¶ã, cËu ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷ãliÖµ o{ µlô ¶gi, Bï¶ã x{m¶ã ÎLS¶ã ¶py ¶ãuyT¶ ÎL{íc ki« hp ¬éÎ vÞ quCi liÖµ, kla¶ã liÉu ιi o«s h¹i ¬Ö¶l ¬éÎ ÎLs¶ã ¶bi ls«¶ã, lpi cïÎ kla¶ã ¶ã{êi ¬«i ÎC¶ã cls! ªéi ¶ãliÖµ ÎlËÎ!”. ¸Ëu quú xuï¶ã ÎL{íc óé lpi cïÎ, vCi h¹y ¬éÎ låi, Låi hȬ ¶lȬ cÇu klȶ: - §Ö Îö ViT¶ ªlõ« ¸lÝ, kla¶ã ¶ãê B{îc ãƵ di ÎlÉ cñ« B¹i liÖµ. Ïa¬ ¶«y BÖ Îö «¶ ÎC¶ã B¹i liÖµ, xi¶ B¹i liÖµ «¶ ãiÊc ¶ãl׶ ¶¨¬ d{íi cöu ÎLè¶ã! Võ« klʶ xs¶ã, ¬éÎ huå¶ã ãig h¹¶l Îlæi vps, kliÕ¶ cËu cn¬ ÎlÊy Lê¶ Lî¶ vp lmi oê¶ h߶ã Bai clbÎ. Kla¶ã dC¬ ë h¹i h©u ¶N«, cËu véi vp¶ã cuïc BÊÎ BÉ cla¶ cÊÎ cls xs¶ã Låi ÎLë hT¶ ¶ã«y. ÷l{¶ã ¶ãê B©u, Bps B{îc ¬éÎ ÝÎ BÊÎ xïµ ÎLT¶ ¬ÆÎ, cuïc cñ« cËu óç¶ã cl¹¬ µlni ¬éÎ vËÎ ã× LS¶ clSc, cg hH ¬éÎ Îlø ki¬ klÝ Îl× µlni, kTu BÕ¶ “ke¶ã” ¬éÎ ÎiÕ¶ã. ¸Ëu Be¬ Buïc h¹i csi xe¬, ÎlÊy clç võ« ¬íi Bps cs ¬éÎ Îʬ oSÎ, hÊy cuïc óíi lÕÎ clç BÊÎ xu¶ã qu«¶l hT¶, ¬íi l«y Bg hp ¬éÎ cCi léµ oSÎ vua¶ã, ¬çi óÒ l«i Îl{íc, c«s ¬éÎ Îl{íc, LÊÎ ¶lÑ ¶lp¶ã, Îù« lå óT¶ ÎLs¶ã kla¶ã cg ã× cn. ¼ë ¶Sµ L«, ÎlÊy léµ Bg ÎLs¶ã h¹ hè¶ã, óÒ c«s ¶l{ vËy ¬p ÎLs¶ã h߶ã clØ cg ¬éÎ ÎÊc Îlai, cËu cè¶ã hÊy hp¬ ¶ã¹c ¶liT¶. ªLs¶ã léµ clØ cg ¬éÎ hC Îlm, ÎLT¶ viÕÎ ¬Êy clN hí¶: “Ai B{îc léµ ¶py, ógc Îlm L« csi”. ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ hÊy Îlm L« Bäc: “VËÎ óCu ÎLs¶ã léµ, BÉ Îƶã cls ¶ã{êi lNu duyT¶. ÷l{¶ã ÎL{íc lÕÎ µlni cla¶ lpi cïÎ Îai ÎlËÎ Îö ÎÕ B·.” ªLs¶ã ó«s Îlm h¹i cg l«i ó«s Îlm klCc ¶lá lm¶, ¬éÎ cCi BÒ: “¸Ccl ¬ë léµ”, ¬éÎ cCi ¶N« BÒ: “¸Ccl cla¶ lpi cïÎ cñ« Îai”. rbc ¶py ªlõ« ¸lÝ ¬íi l«y léµ Bg cg l«i Îõ¶ã, ãim léµ hT¶ hSc Îlö, qun ¶liT¶ ÎLs¶ã cg Bù¶ã ¬éÎ vËÎ ã×. ¸Ëu ¶ãlÜ ÎlǬ: “ª« Îl{m¶ã l¹i lpi cïÎ a¶ã Ϋ óÞ vøÎ óá ¶mi ls«¶ã om¶ ¬p xuï¶ã B©y cla¶ cÊÎ lé clí Ϋ cg Îl«¬ vä¶ã l{ë¶ã ¶lN¶ã óns vËÎ cñ« a¶ã Ϋ B©u!” ÷ãlÜ Bs¹¶, cËu ógc µls¶ã ó× ¶gi vÒ cCcl cla¶ cÊÎ lpi cïÎ L« xe¬, ÎlÊy ¬éÎ Îê ãiÊy ÎLS¶ã ÎLT¶ Bg cg viÕÎ: “÷Õu a¶ã Îlp¶l Ω¬ cla¶ cÊÎ lpi cïÎ cñ« Îai, Îl× xi¶ B«s o©u ÎlT¬ ó« Îl{íc l·y ¬«i ÎC¶ã, BÉ Îai ¶»¬ o©u d{íi BÊÎ, klái óÞ ¬ïi kiÕ¶ ¶g Bôc l¹i.” ªlõ« ¸lÝ Îù óns ÎlǬ: “§· hp¬ µl{íc Îl× hp¬ µl{íc cls ÎLgÎ, Ϋ cø Îles hêi dƶ cñ« a¶ã Ϋ ¬p Îles Bb¶ã ¶l{ vËy”. ¸Ëu h¹i ÎiÕµ Îôc Bps o©u, ¶l{¶ã hǶ ¶py BÊÎ cø¶ã LS¶ lm¶ Îlضl Îlsn¶ã h¹i cg BC côc, ¶T¶ Îï¶ ¶liÒu lmi oøc hS¬. rbc ¶py ¬Æc dÇu B· lm¶ ÎL{íc ¶liÒu, ¶l{¶ã cò¶ã ¬ÖÎ ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 13. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -69- BÕ¶ Bæ ¬å lai {íÎ BÓ¬ cn, kli cËu Bps o©u Îíi ¬øc o©u ó« Îl{íc, h¹i óíi L« B{îc ¬éÎ léµ oSÎ ¶N«, ¶l{¶ã léµ ¶py ¶lá lm¶, clØ Bé ¬éÎ Îl{íc óÒ ¶ã«¶ã Îlai. ªlõ« ¸lÝ h¹i ¶ãlÜ ÎlǬ: “VÞ quCi liÖµ ¶py kú h¹ ÎlËÎ! Kla¶ã óiÕÎ ÎLs¶ã léµ ¶py h¹i Bù¶ã cCi ã× B©y?” ¸Ëu ¬ë léµ L« xe¬, h¹i ÎlÊy cg ¬éÎ hC Îlm. §äc xs¶ã, cËu oî l·i BÕ¶ ÎsCÎ ¬å lai h¹¶l. ªl× L« ÎLs¶ã Îlm cg viÕÎ: “¤¶ã ÎlËÎ hp ¶ã{êi ¶l©¶ Bøc ÎLu¶ã lËu B· cla¶ cÊÎ lpi cïÎ Îai xs¶ã, ÎÊÎ µlni B{îc l{ë¶ã vËÎ óCu BÉ BÒ¶ óè ca¶ã klg ¶läc. Ïéµ oSÎ hí¶ hp léµ ãin, «i ¬ë hp óÞ ÎLb¶ã ÎT¶ Béc ë ÎLs¶ã óS¶ L«, ¶lN¶ã oCcl vë vp BÞ« Bå ÎLs¶ã Bg BÒu ãin cn, ÎLT¶ oCcl ãiÊy h¹i cg clÊÎ Béc LÊÎ ¬¹¶l BÉ ÎLõ¶ã ÎLÞ ¶lN¶ã kt Îl«¬ h«¬ óÊÎ h{m¶ã. ¸ß¶ ¶lN¶ã Îlø ÎlËÎ Îl× ë ÎLs¶ã léµ ¶lá ¶py.” Kla¶ã dC¬ xe¬ ¶liÒu, cËu BÉ l«i cCi léµ o«¶ã ¬éÎ óT¶, Låi BÆÎ lpi cïÎ cñ« Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ xuï¶ã lï, hʵ BÊÎ hT¶ vCi ¬Êy vCi xs¶ã, hiÒ¶ a¬ léµ ooCÎ qu«y ÎLë L«. rbc ¶py cËu ¬íi ¶l˶ Lâ cö« Bé¶ã x©y ó»¶ã BC, clSc kli c߶ oï¶ã, Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ vÓ¶ Îl{ê¶ã hui Îíi Bé¶ã Êy ¶T¶ ¬íi cȶ Îl˶ hÊy BC µls¶ã Îá« ¶l{ vËy. ¸Ëu xÕµ dä¶ ¶lN¶ã l߶ BC hí¶ o«¶ã ¬éÎ óT¶, ¬ë Lé¶ã cö« Bé¶ã, BÉ ¬êi o{ µlô vp ¼éc ª«¶ã xuï¶ã xe¬ xÐÎ. R« klái Bé¶ã, clp¶ã ¸©¬ véi kÐs ªlõ« ¸lÝ hT¶. ¸Ëu ó{¶ã léµ oSÎ vÒ BÉ ÎL׶l o{ µlô BÞ¶l Bs¹Î. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l vp ¼éc ª«¶ã B«¶ã BC¶l cê ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ ÎLë vÒ, hiÒ¶ ¶ã{¶ã ¶ã«y BÉ ¶ãle Bå BÖ kÉ cluyÖ¶. §äc qu« ¬Êy hC Îlm, ¼éc ª«¶ã cò¶ã µlni ki¶l l·i. Kli B¹s ÎL{ë¶ã ógc hC Îl{ BÒ: “¸Ccl ¬ë léµ” L«, ÎlÊy ÎLs¶ã Îlm viÕÎ: “Ï«i óT¶ léµ BÒu cg clïÎ ¬Cy, l«i Ϋy ó{¶ã léµ, Bå¶ã Îlêi dè¶ã oøc kÐs hT¶, hp ¬ë B{îc ¶Sµ ¶ã«y.” ¼éc ª«¶ã ¶l׶ ÷l©¶ ªl«¶l, hÌ h{ìi vpi cCi Låi ¬íi ¶gi: - ®â ÎlËÎ lb vÝ«! ªC¶l ¬¹¶l cñ« clCu ªlõ« ¸lÝ cg ÎlÉ ¶gi hp võ« ¬íi ¶lÆÎ B{îc Be¬ vÒ! ÷Õu ¶g cg h߶ã Îl«¬ ¬éÎ clbÎ, kla¶ã cla¶ cÊÎ di lpi cls Îö ÎÕ, cø véi v· ¬ë ¶ã«y léµ BÉ kiÕ¬ vËÎ óCu Îl× ¶lN¶ã ¬òi ÎT¶ Béc kla¶ã Îl« Îlø cls ¶g B©u! ÷gi Bs¹¶, ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ ãäi clp¶ã ¸©¬ Bi kiÕ¬ ¬éÎ cCi Îlè¶ã ãç Îíi, ãǶ BCy Îlè¶ã cls Bôc l«i cCi hç, ¬ë ¶Sµ léµ oSÎ L«, Låi BÉ vps ÎLs¶ã Îlè¶ã ãç, hÊy Îʬ vC¶ BËy ¶Sµ Îlè¶ã h¹i, Îläc l«i cCi ãËy vps l«i cCi hç Låi ¬íi Bôc. §¹s ¶l©¶ cǬ ¬éÎ cliÕc ãËy, c߶ cliÕc ki« óns ªlõ« ¸lÝ cǬ, Låi cn l«i cè¶ã ÎläÎ ¬¹¶l, l«i cliÕc ãËy cè¶ã ¬éÎ hbc, óç¶ã ¶ãle ÎlÊy “keΔ ¬éÎ ÎiÕ¶ã. ¼äi ¶ã{êi BsC¶ cCi ¶Sµ léµ óT¶ ÎLs¶ã B· ¬ë Låi, Îles Bg cg Îiն㠓osÑÎ, osÑΔ, “Îu¶ã, Îu¶ã” hiT¶ ÎiÕµ, Îlè¶ã ãç lmi óÞ Lu¶ã cluyɶ. ÷ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã ÎT¶ Béc óS¶ L« B· ¶ãõ¶ã Låi, ªlõ« ¸lÝ BÞ¶l ¬ë Îʬ vC¶ BËy ¶Sµ hT¶ xe¬. ÷l©¶ ªl«¶l véi cn¶ h¹i quCÎ hí¶: - Ï·y clê ¬éÎ hCÎ B·! ¸l{« døÎ hêi h¹i ¶ãle ÎlÊy ¬Êy Îiն㠓osÑÎ, osÑΔ. ¸lê ÎlT¬ ¬éÎ hCÎ, kla¶ã ÎlÊy cg ÎiÕ¶ã Bé¶ã ¶N«, ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ¬íi cls ¬ë Îʬ vC¶ L«. Qun ¶liT¶ ÎLs¶ã Îlè¶ã vp cn Îʬ vC¶ BËy ¶Sµ cò¶ã BÒu cg ¬Êy clôc ¬òi ÎT¶ ¶ãS¶ cS¬ o©u vps. ÷l©¶ ªl«¶l µlni dè¶ã kÒ¬ clí kla¶ã dC¬ hÊy Ϋy ¶læ ¶lN¶ã ¬òi ÎT¶ Bg. ¼éc ª«¶ã Îl«¶ L»¶ã: - ÷ã{êi Êy cò¶ã Îl©¬ Béc B« kÕ ÎlËÎ, oî xÕµ BÆÎ ¬éÎ hǶ C¬ klÝ óS¶ kla¶ã clÕÎ kt ¬·¶l Ω¬, ¬p µlni BÆÎ ¶lN¶ã l«i hǶ ¶l{ vËy! rÊy léµ oSÎ L«, ÎlÊy ¶Sµ Îlø l«i B· ¬ë, óT¶ ÎLs¶ã cg ¶lN¶ã hß os Bg¶ã cl»¶ clÞÎ, clSc Bg hp ¶lN¶ã ¬Cy ¬gc BÆÎ ÎT¶ Béc, ¼éc ª«¶ã ÎlCs lÕÎ ¶lN¶ã hß os Bg L« vp cǬ cuï¶ oCcl BÉ óT¶ d{íi hT¶. ªlÊy ÎLT¶ ó׫ oCcl viÕÎ ¬Êy clN “Ki¬ op óÝ kݵ” (kݵ hp vò ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 14. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -70- oCcl hp¬ ó»¶ã ÎLe). ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ dè¶ã kÒ¬ ¬ë Îlö ¬Êy ÎL«¶ã, ÎlÊy viÕÎ ó»¶ã ¶lN¶ã lp¶ã clN ¶lá hi Îy vp cg LÊÎ ¶liÒu lä« Bå, cg ÎL«¶ã Îl× vH l׶l BÞ« Bå, cg ÎL«¶ã vH cCc ÎlÕ vâ, vp cò¶ã cg ÎL«¶ã vH klÝ ãiíi ¬Cy ¬gc. Kli ¬ë léµ ¶lá L« xe¬, óT¶ ÎLs¶ã cò¶ã cg ¬éÎ cuï¶ oCcl cè¶ã ¬éÎ klua¶ klæ ¶l{ cuï¶ ÎL{íc vp clN viÕÎ, cCcl Bg¶ã, clM¶ã klCc ¬éÎ Îý ¶ps, LiT¶ã cg ¶éi du¶ã hp kla¶ã ãiï¶ã Îlai. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ¶gi: - §É Bïi µlg víi ¶lN¶ã kt kla¶ã cla¶ cÊÎ Îli lpi a¶ã Ϋ cls Îö ÎÕ, Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ B· kla¶ã ÎiÕc ca¶ã, ¬ÊÎ Îlêi ãiê, viÕÎ ¬éÎ cuï¶ oCcl ãin, Låi BÆÎ va oï ÎT¶ Béc. ÷l{¶ã où ÎlËÎ Îl× ¬éÎ ¶ã{êi B· clÕÎ Låi, c߶ Îݶl ÎsC¶ Îíi cluyÖ¶ ¶ã{êi ¶ãspi Bïi xö víi ¬×¶l ÎïÎ l«y xÊu hp¬ ã×! ¼éc ª«¶ã ¶gi: - ¸ò¶ã clØ v× lS¶ quC lѵ h{î¶ã, ¶T¶ ¬íi cg kÕÎ qun ói BCÎ ¶l{ ÎlÕ! ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ãËÎ BÇu Îl«¶ Îlë, óns ªlõ« ¸lÝ cÊÎ l«i léµ oSÎ Êy Bi Låi ¶gi: - Ïp¶l vi cñ« Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ ÎlËÎ quCi dÞ, dè cg Bäc oCcl cñ« y cò¶ã va Ýcl. ªlõ« ¸lÝ v©¶ã hêi, o«u vô Bg, cËu huyÖ¶ vâ cp¶ã ÎlT¬ cl¨¬ clØ. ¼éc ª«¶ã d¹y ÎÊÎ cn cCc ¬a¶ kli¶l ca¶ã, C¬ klÝ cls cËu Ϋ xs¶ã B©u BÊy ¬íi l¹ om¶ Bi ¶mi klCc. ªlêi ãi«¶ ÎLai clny LÊÎ clg¶ã, Îlʬ ÎlsCÎ B· ¬Êy ¶¨¬. rbc Êy B· hp ¶¨¬ Îlø 16 cñ« vu« ¾è¶ã ¸lݶl, ViT¶ ªlõ« ¸lÝ B· 10 Îuæi. ¸lp¶ã B· B{îc ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l, ÎL{ë¶ã ¬a¶ µlCi Ïs« ¾m¶, quyÒ¶ kiÕ¬ ÎliT¶ l¹ va os¶ã, d¹y óns ¬{êi ¬Êy ¶¨¬ ÎÊÎ ¶liT¶ vâ ca¶ã µlni ÎuyÖÎ µli µlp¬. ¸lp¶ã h¹i B{îc ÎlT¬ ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ clØ óns kli¶l ca¶ã Îíi ¬øc ÎuyÖÎ Bضl. ¸lï¶ã C¬ klÝ Béc BCs, vp cËu cò¶ã cg ón¶ h·¶l vÒ BC¶l cê. ¼éÎ ¬×¶l clp¶ã läc B{îc vâ ca¶ã Îl{î¶ã Îlƶã cñ« l«i ¬a¶ µlCi, B· hp ¬éÎ ¶l©¶ vËÎ liÕ¬ cg ÎLs¶ã ãiíi vâ h©¬. ÷l{¶ã ÎLs¶ã ¬{êi ¬Êy ¶¨¬ läc Î˵, clp¶ã cl{« Îõ¶ã BÆÎ cl©¶ xuï¶ã ¶bi ¬éÎ ó{íc, ÎÊÎ ¶liT¶ kla¶ã óiÕÎ ÎlÕ où hp ã× cn. Vp klSµ clï¶ ãi«¶ã lå cò¶ã cl{« ¬éÎ «i óiÕÎ µlCi Ïs« ¾m¶ B· cg ¬éΠΫy v¹¶ ¶¨¶ã lns Îlñ ¶l{ vËy. Ïa¬ Bg hp ¶ãpy Xu©¶, ªlõ« ¸lÝ cè¶ã §¹i O«i vp ªiÉu QuCi, l«i cs¶ B{êi {mi huyÖ¶ vâ. ¸lp¶ã ¸©¬ ë ÎLs¶ã ¶lp ó{íc L« ãim Ϋy L« liÖu. ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ hp o{ µlô cls ãäi, hiÒ¶ vps ¶ã«y ÎLs¶ã ¶lp, ÎlÊy cg l«i B¹i lC¶ Bø¶ã c¹¶l o{ µlô. ¸lp¶ã ¶ã¹c ¶liT¶ va cè¶ã, v× ë ÎLT¶ ¶bi Ïs« ¾m¶ ¶py, ÎLõ ¼éc ª«¶ã L«, cl{« cg ¶ã{êi klCcl Îlø l«i Îíi Îl¨¬. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ¶gi: - ªlõ« ¸lÝ, cs¶ h¹i clps V{m¶ã B¹i c« vp ¸«s B¹i c« Bi. ª{ë¶ã hp 󹶶 cñ« o{ µlô, clp¶ã vCi clps vp ¬iÖ¶ã ãäi “o{ Îlbc”, l«i ¶ã{êi ¶ä véi vp¶ã quú xuï¶ã h¹y vp ¶gi: - ¼êi ViT¶ o{ Îlbc ó׶l Îl©¶. ¸lb¶ã clCu B©u dC¬ ¶l˶ hÔ cñ« o{ Îlbc. ªlÊy ãäi ¬×¶l hp o{ Îlbc, clp¶ã ¶ãm ¶ãCc kla¶ã liÉu. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l cn c{êi ¬éÎ låi Låi ¬íi ¶gi: - ªlai! §ø¶ã dËy cn Bi! ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 15. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -71- ªlõ« ¸lÝ véi Bø¶ã ÎlM¶ã hT¶. ¸lp¶ã ÎlÊy l«i ¶ã{êi ¶ä ¨¶ ¬Æc hïi quT ¬è«, ÎLa¶ã cò¶ã cg vt ¶l«¶l ¶lѶ vp s«i lè¶ã, ÷l©¶ ªl«¶l c{êi ¶gi: - ¸s¶ cl{« Îles ÎlÇy xuï¶ã ¶bi ó«s ãiê ¶T¶ kla¶ã óiÕÎ v«i vÕ cñ« cs¶ L« o«s? ªlai Bõ¶ã klCcl oCs ¶N«, vp «i cò¶ã Bõ¶ã ãäi «i hp o{ Îlbc ã× cn. ¸ø c¨¶ cø vps Îuæi lm¶ kЬ ¬p ãäi ¶l«u hp luy¶l BÖ Îl× lm¶. ªl× L« l«i o{ luy¶l BÖ lä V{m¶ã vp lä ¸«s ki«, Îles v«i vÕ Îl× o{ µlô cñ« lä µlni ãäi ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l hp o{ Îlbc. Ïä Îuy hí¶ Îuæi, ¶l{¶ã µlni ãäi ªlõ« ¸lÝ hp o{ Îlbc ¬íi µlni. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l h¹i ¶gi: - Ï«i vÞ o{ luy¶l ¶py Îlõ« hÞ¶l rý ªù ªlp¶l Î{í¶ã qu©¶ ë Îضl ¾m¶ ª©y Îíi, ¬uï¶ ¬êi ÎlÇy xuï¶ã óp¶ ÎC¶ ¬éÎ viÖc qu«¶ ÎLä¶ã, vËy ¶ãpy ¬«i ÎlÇy µlni xuï¶ã ¶bi. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ªl{« o{ µlô, hǶ ¶py o{ µlô cls µlе cs¶ Bi Îles BÉ Îl¨¬ ªlai Îlbc Îlbc. ¸lp¶ã ë ÎLT¶ ¶bi ¬·i cò¶ã ÎlÊy óuå¶, ¬Êy hǶ ¬uï¶ Îles o{ µlô l¹ om¶ BÒu kla¶ã B{îc µlе. rǶ ¶py clp¶ã h¹i xi¶ Îl× ÷l©¶ ªl«¶l ¬Ø¬ c{êi. Ï«i ¶ã{êi ki« óiÕÎ ÎlÇy ÎLß clp¶ã cg cluyÖ¶ ¬uï¶ óp¶ ÎC¶ hiÒ¶ cCs hui L« óT¶ ¶ãspi. s0s ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ¶gi: - ÏiÖ¶ ãiê Îl©¶ ÎlÕ ¶ãlÜ« qu©¶ B«¶ã óp¶l ÎL{í¶ã LÊÎ ¬¹¶. Ï«i Îضl ª©¶, ªÊ¶ oSµ vps Ϋy qu©¶ Ϋ. §©y cò¶ã hp dÞµ ¬«y cs¶ óCs Îlè cl«. ®Êy h©u ¶«y cs¶ cø xi¶ ÎlÇy cls µlе cs¶ Bi lp¶l ÎlÝcl vu« ¾è¶ã ¸lݶl, ¶l{¶ã ÎlÇy ¶lÊÎ BÞ¶l kla¶ã ¶ãle, cs¶ cg óiÕΠιi o«s kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ ÎLn hêi: - ªl{« ÎlÇy, cg µlni v× cs¶ cl{« läc Îlp¶l Îpi kla¶ã? - §iÒu Bg cò¶ã hp ¬éÎ ¶ãuyT¶ ¶l©¶, ¶l{¶ã c߶ ¬éÎ BiÒu ¶N« qu«¶ ÎLä¶ã lm¶. ¸s¶ l·y ¶ãåi xuï¶ã ÎlÇy ¶gi cls cs¶ ¶ãle. ªlõ« ¸lÝ ¶ãs«¶ ¶ãs·¶ ¶ãåi xuï¶ã, ÷l©¶ ªl«¶l ¶gi ÎiÕµ: - ¼Êy ¶¨¬ ¶«y, Î׶l ÎlÕ ¶ãspi qu«¶ ni klȶ ÎL{m¶ã hS¬. D· Ω¬ cñ« ¶ã{êi ¼·¶ ¸l©u kla¶ã h{ê¶ã, ¶ãpy ¶ps cò¶ã ¬uï¶ x©¬ hʶ vps ÎLs¶ã qu«¶ ni. ¼Æc dÇu vu« ¾è¶ã ¸lݶl l«y B« ¶ãli vp ÎliÕu ý clÝ c{m¶ã quyÕÎ, ¶l{¶ã c߶ oC¶ã ouïÎ lm¶ cCc vu« ÎL{íc, ¶l{ vu« Gi« ªi¶l, vu« ªliT¶ Klni ¶liÒu. ÷Õu cls µlе cs¶ vps ÎLs¶ã cu¶ã lp¶l ÎlÝcl ¾è¶ã ¸lݶl BÉ ÎLn Î{ Îlè oH cg l¹i, v× ÎlCi Îö c߶ ¶lá ¶Õu hT¶ ¶ïi ¶ãai, quyÒ¶ lp¶l ÎlÕ ¶ps cò¶ã häÎ vps Ϋy óä¶ ãi«¶ ÎlǶ qu«¶ ls¹¶. ªlÇy clØ oî clb¶ã oH hp¬ ¬ÊÎ ãi«¶ã om¶ cñ« ¶ã{êi ÏC¶ ¬×¶l ¶ã«y. ÷l{ vËy, cg µlni cs¶ hp ¬éÎ ¶ã{êi cg Îéi víi ÎliT¶ l¹ kla¶ã? ªl©¶ µlô cs¶ ouïÎ Bêi µln¶ klC¶ã qu©¶ ¼·¶, quyÕÎ clÝ Îlu µlôc BÊÎ riTu §a¶ã, ¶«y ÎlÊy cs¶ óÊÎ ÎLu¶ã óÊÎ liÕu ¶l{ vËy, Îl× a¶ã Ϋ dè ë ÎlÕ ãiíi óT¶ ki« cò¶ã kla¶ã B{îc yT¶ Ω¬ clbÎ ¶ps! ªlÊy o{ µlô ¶gi ¶l{ vËy, ªlõ« ¸lÝ ÎsCÎ ¬å lai. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 16. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -72- ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l h¹i ¶gi: - Quïc où hp ¬éÎ viÖc hí¶, Î{ Îlè hp viÖc ¶lá, dÜ ÎlÇy kla¶ã cls cs¶ Bi óCs Îlè v× hH Bg. ÷l{¶ã Î׶l l׶l ó©y ãiê h¹i klCc lM¶. ¾Ê¬ V{m¶ã rý ªù ªlp¶l B· cliÕ¬ ª©¶, ªÊ¶ l«i Îضl, vp clØ ÎLs¶ã ¬éÎ l«i ¶¨¬ hp cg ÎlÉ ÎiÕ¶ Îíi ®Sc Ki¶l. rbc Êy B· cg a¶ã Ϋ clñ ÎL× B¹i cuéc, Îsp¶ quïc ÎLT¶ d{íi ¬éÎ h߶ã, Îl× c߶ oî ã× riTu §a¶ã, ¼·¶ ¸l©u vps x©¬ cliÕ¬ ¶N«. ¸p¶ã ¶ãle, ªlõ« ¸lÝ cp¶ã ÎlÊy µlʶ klëi. ÷l©¶ ªl«¶l h¹i ¶gi ÎiÕµ: - Vâ ¶ãlÖ cñ« cs¶ ó©y ãiê B· cg c¨¶ cm. ªuy vâ läc kla¶ã cg óê óÕ¶, ¶l{¶ã Îpi ¶¨¶ã cñ« Ϋ B· ÎLuyÒ¶ h¹i lÕÎ cn cls cs¶. ¾«u ¶py, cs¶ clØ cl¨¬ clØ läc Î˵ hÊy Bñ B{îc Låi, ¬«i ÎlÇy xuï¶ã ¶bi, cs¶ cø ë h¹i clê ¬éÎ ÎlC¶ã o«u, cs¶ l·y l¹ om¶, BÕ¶ Îضl ¾m¶ ª©y vps ÎL¹i qu©¶ Béi ¾Ê¬ V{m¶ã kiÕ¬ ÎlÇy. ªlÊy ÎlÇy cls µlе xuï¶ã ¶bi, ªlõ« ¸lÝ lí¶ lë va cè¶ã. rbc Îl{ê¶ã ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l B· d¹y cls clp¶ã óiÕÎ cCc BiÒu cʬ kþ vp cCc huËÎ hÖ cñ« cCc ¬a¶ µlCi ÎLT¶ clï¶ ãi«¶ã lå Låi. rbc ¶py, a¶ã Ϋ ¶lSc h¹i ¶lN¶ã BiÒu qu«¶ ÎLä¶ã cls clp¶ã ¶ãle. ¾«u cè¶ã h¹i dƶ L»¶ã: - ¸s¶ hp ¶ã{êi cȶ Îl˶ clC¶l ÎLùc, Ϋ yT¶ ÎLÝ hS¬. ÷l{¶ã c߶ clN “oSc”, cs¶ BÆc óiÖÎ BÒ µl߶ã. ¸g LÊÎ ¶liÒu B¹i «¶l lè¶ã, B¹i lps kiÖÎ B· o« ¶ã· óëi clN oSc Bg, BÕ¶ Låi ÎiTu Ϋ¶ où ¶ãliÖµ, ÎLë ¶T¶ Îl©¶ Îp¶ ¬« d¹i. ¸s¶ µlni ¶lí kü hêi ¶gi Bg cñ« ÎlÇy. ÷ãpy la¬ o«u, ÎLêi cl{« oC¶ã Îá, ªlõ« ¸lÝ B· Îløc dËy ãibµ clp¶ã ¸©¬ Bu¶ ¶{íc, Îlæi cm¬, xs¶ã B©u BÊy, ¬íi vps µl߶ã o{ µlô Îlضl «¶. Kla¶ã ¶ãê ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l vp l«i ¶ã{êi klCcl h¹ ki« B· l¹ om¶ Îõ hbc ¶ö« BT¬ Låi. ÷ãȶ ¶ã{êi ãi©y hCÎ, ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ Îíi viÖc ¬×¶l oSµ l¹ om¶ BÕ¶ ¶mi Låi, hiÒ¶ clØ clâ L« liÖu cls clp¶ã ¸©¬ l«y. ¸lp¶ã ¸©¬ cg vt kla¶ã vui, qu«y ¬×¶l Bi L«. Ï«i ¶ã{êi ¨¶ ë víi ¶l«u lm¶ ¬{êi ¶¨¬ ÎLêi, Î׶l Îl©¶ lm¶ «¶l e¬ LuéÎ ÎlÞÎ, ¶T¶ clp¶ã óiÕÎ clp¶ã ¸©¬ kla¶ã ¶ì cli« Ϋy víi ¬×¶l. ªlʬ ÎlsCÎ B· qu« B{îc óny ÎC¬ ¶ãpy, ªlõ« ¸lÝ vÓ¶ huyÖ¶ Î˵ ¶l{ Îl{ê¶ã. ÷ãlÜ Îíi oSµ µlni Lêi klái ¶mi B©y, clp¶ã óSÎ BÇu huyÕ¶ ÎiÕc Îõ¶ã cC¶l c©y, cCi cá. Ïa¬ Bg, ¨¶ cm¬ Îïi xs¶ã, clp¶ã hÊy oCcl o{ µlôc L« Bäc ¬éÎ Îlêi ãi«¶ klC h©u. §«¶ã BÞ¶l ÎSÎ B̶ Bi ¶ãñ, óç¶ã ÎlÊy clp¶ã ¸©¬ vps clØ clá L« liÖu cls clp¶ã L« BÉ xe¬ xÐÎ, ¶l{¶ã clp¶ã ¸©¬ ¶Ýu h¹i, vp cls l«y L»¶ã, B· klC¬ xÐÎ Låi, kla¶ã ÎlÊy Îu¶ã ÎÝcl ¶ã{êi ¶ps cn. ªlõ« ¸lÝ vÓ¶ kla¶ã yT¶ Ω¬ hS¬, dSÎ l«i cs¶ B{êi {mi Bi klC¬ xÐÎ h¹i µlÝ« ÎL{íc hÓ¶ µlÝ« o«u ¶bi. Qun ¶liT¶, kla¶ã ÎlÊy cg BiÒu ã× kln ¶ãli cn, clp¶ã ¬íi ÎLë vÒ µl߶㠶ãñ. ÷ãñ Îíi ¶ö« BT¬, clp¶ã ¶ãle ÎlÊy §¹i O«i vp ªiÉu QuCi ë µl߶㠶ãspi kTu h« Ǭ Ü. ¸lp¶ã ¶ãåi dËy hS¶ã Ϋi ¶ãle, óç¶ã cg ¬èi Îlm¬ xa¶ã hT¶ ¬òi, véi ¶Ý¶ lmi Îlë L«, ¶ãê B©u l«i cl©¶ ¬Ò¬ ¶lò¶, hs¹¶ã cls¹¶ã ouýÎ ¶ã·. rbc Êy, cö« µl߶ã óç¶ã ¬ë Îs«¶ã, ¬éÎ cCi óg¶ã Be¶ ¶lny vps, vp ãim B«s clЬ ¶ã«y vps BÇu clp¶ã. ªuy cn¬ ÎlÊy BÇu ¶Æ¶ã clÜu, ¶l{¶ã clp¶ã LÊÎ Îi¶l Îla¶ã vâ ¶ãlÖ, cg ÎlÉ cï ã{î¶ã B{îc, véi ¶Ð o«¶ã óT¶ ÎLCi, Låi Ϋy µlni, BC¶l ¶ã{îc ¬éÎ cl{ë¶ã. ÷ã{êi ¶ä ¬uï¶ clЬ vps Ϋy ªlõ« ¸lÝ ¶l{¶ã ãƵ µlni c{ê¶ã BÞcl, kli ¶ps h¹i clÞu BÉ cls Bïi µl{m¶ã cg ÎlÉ ãim Ϋy. ªLs¶ã óg¶ã Îïi, clØ cg cCcl ¶ãle lmi ãig BÉ ¶l˶ Bݶl ¬äi cö Bé¶ã cñ« BÞcl Îlñ, ªlõ« ¸lÝ ÎiÕ¶ hT¶ ¬éÎ ó{íc, dè¶ã óp¶ Ϋy ÎLCi clÆÎ vps v«i ¶ã{êi Bg. ¸l{ë¶ã Bg clp¶ã B· dè¶ã cn ¬{êi µlǶ oøc hùc. ÷ã{êi ¶ä ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 17. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -73- kla¶ã ¶ãê clp¶ã B· óÞ Îluïc ¬T Låi ¬p c߶ cg ca¶ã hùc ¶l{ vËy. V«i óÞ B«u, ¶ã{êi ¶ä óÞ BC¶l Îu¶ã L« cö«. ®T¶ ¶ãspi, cg ¬éÎ ¶ã{êi ó̶ Bì hÊy ¶ã{êi ¶ä vp ¶gi: - ¸Ci Biɬ ¬g¶ã cø¶ã hS¬! (B©y hp ÎiÕ¶ã hg¶ã cñ« ¶ã{êi ãi«¶ã lå. ¸Ci Biɬ hp ÎT¶ ki«, ¬g¶ã hp Îpi ¶ãlÖ, cø¶ã hS¬ hp ãiái hS¬.) ªlõ« ¸lÝ BÞ¶l ¶lny L«, óç¶ã ÎlÊy BÇu clsC¶ã vC¶ã Låi ¬T ¬«¶ óÊÎ Îضl. ¸Ccl kla¶ã óiÕÎ ó«s ¶liTu h©u, clp¶ã ¬íi Îضl dËy, ÎlÊy Ϋy clm¶ vp ¬×¶l ¬Èy BÒu ¬ái ¬ÖÎ. Võ« cù« quËy Ϋy clm¶, clp¶ã lsn¶ã oî v× ÎlÊy ¬×¶l ¬Èy B· óÞ ÎLgi clÆÎ ó»¶ã d©y Îlõ¶ã. ªLs¶ã µl߶ã B̶ Buïc oC¶ã cls«¶ã, l«i ¶ã{êi h¹ ¬ÆÎ B«¶ã hôc hîi l߬ oiɶã klSµ ¶mi. ¸lp¶ã B· óiÕÎ óÞ ¶ã{êi l·¬ µlni, Îù ÎLCcl ¬×¶l hp kt va dô¶ã, o{ µlô võ« l¹ om¶ B{îc vpi ¶ãpy ¬p ¬×¶l B· óÞ ¶ã{êi Ϋ hT¶ Î˶ ¶bi óSÎ ÎLgi. ÷l{ vËy, c߶ ¬s¶ã ¬ái ã× BÆÎ cl©¶ vps clï¶ ãi«¶ã lå vp óCs Îlè cls cl« ¶N«. ¸lp¶ã ãin În¶ã cl{« låi Îضl, lÐ ¬SÎ ¶l׶ ÎLé¬, ÎlÊy ¬éÎ ¶ã{êi ãÇy ãß, ÎL¹c Bé ¶ãspi 50, ¬ÆÎ kla kl«¶. ¸ß¶ ¬éÎ ¶ã{êi ¶N« hp lß« Îl{î¶ã, võ« Îs võ« óÐs xe¬ Îl©¶ l׶l Bb¶ã hp ¶ã{êi võ« BC¶l ¶l«u víi ¬×¶l. ¸lp¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: “r¹ quC! ªLT¶ ¶bi, cg cCi ã× quý óCu B©u ¬ÊÎ ca¶ã BÕ¶ Î˶ B©y ÎLé¬ c{íµ? ªiÒ¶ cñ« Îl× clØ Béc cg 50 h¹¶ã ó¹c o{ µlôc BÉ h¹i cls BÉ hp¬ hé µlÝ Îlai! ÷l{¶ã lä ¶lÊÎ BÞ¶l kla¶ã µlni hp ãiÆc c{íµ Îl{ê¶ã. ªT¶ lß« Îl{î¶ã ¶py vâ ca¶ã klC hS¬, vp ¶ã{êi ãÇy ãß ki« cò¶ã kla¶ã µlni hp Ϋy xsp¶ã xܶl. ÷Õu óns lä Îíi B©y BÉ óCs Îlè, ιi o«s h¹i kla¶ã ãiÕÎ ¬×¶l ¬p cø Bi hôc häi klC¬ xÐÎ Bå B¹c ÎlÕ ki«. Võ« ¶ãlÜ ¶ãî, clp¶ã võ« v˶ ¶éi ca¶ã BÉ hp¬ BøÎ ãi©y Îlõ¶ã B«¶ã ÎLgi clÆÎ ¶ã{êi clp¶ã. ÷ps ¶ãê B©u kt BÞcl h¹i hp ¶lN¶ã Ϋy h·s huyÖ¶, óiÕÎ clp¶ã ãiái vâ ¶T¶ hbc ÎLgi lä cS¬ ¬éÎ ¬Èu ÎLe vps ãiN« l«i Ϋy, lÔ clp¶ã hÊy oøc hp ¬Èu ÎLe vì ÎL{íc, vp ã©y L« ÎiÕ¶ã Bé¶ã Îøc Îl×. Kli clp¶ã võ« hÊy oøc BÞ¶l óøÎ oîi d©y Îl× µlCÎ ãiCc ¶ã«y ¬{u kÕ Bg, ¶T¶ ¶ãõ¶ã ¶ã«y h¹i vp kla¶ã cù« quËy ¶N«. ªLs¶ã hbc clp¶ã B«¶ã ¶ãlÜ kÕ ÎlsCÎ Îl©¶, Îl× ¶ãle ÎlÊy ÎT¶ lß« Îl{î¶ã ¬õ¶ã Lì kTu hT¶: - §©y Låi! Ïß« Îl{î¶ã kÐs cliÕc léµ oSÎ d{íi ãǬ ãi{ê¶ã L«, Bg hp cCi léµ cñ« Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶. ÷ã{êi ãÇy ãß Îá vt l©¶ ls«¶, cè¶ã lß« Îl{î¶ã ¶ãåi c¹¶l óp¶ ¬ë léµ oSÎ, hÊy cuï¶ Ki¬ ¾p óÝ kݵ L« xe¬. Ïß« Îl{î¶ã cn c{êi ¶gi: - Qun ¶liT¶ ¶g ë B©y Låi. ¾{ luy¶l ¶py, ó©y ãiê ¬íi óâ ca¶ã Î׬ kiÕ¬ 15 ¶¨¬ cñ« «¶l e¬ ¬×¶l! ¼ë cuï¶ óÝ kݵ L« xe¬, ÎlÊy óT¶ ÎLs¶ã cg vH LÊÎ ¶liÒu lä« Bå, vp ¶lN¶ã lp¶ã clN ¶lá, y klsCi ÎLÝ ã·i BÇu, xs« Ϋy ¬õ¶ã Lì va cè¶ã. ÷ã{êi ãÇy ãß óç¶ã ¶gi: - K׫, ÎT¶ ki« B· ÎÈu ÎlsCÎ. Võ« ¶gi, y võ« clØ vÒ µlÝ« ªlõ« ¸lÝ. Ïß« Îl{î¶ã qu«y BÇu xe¬ cg ÎlËÎ kla¶ã. ÷l«¶l ¶l{ clíµ, ÎT¶ ãÇy ãß B©¬ hua¶ ¬éÎ ¶lCÎ d«s 㨬 vps ãiN« oï¶ã h{¶ã lß« Îl{î¶ã, o©u ¶ã˵ Îíi cC¶ Låi y ¶lny cCcl x« vpi Îl{íc, LbÎ ÎL{ê¶ã kiÕ¬ L« BÒ µl߶ã où µln¶ ø¶ã. Ïß« Îl{î¶ã ¶ã¹c ¶liT¶, óç¶ã µlC L« c{êi ¬éÎ cCcl clu« clCÎ Låi ¶gi: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 18. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -74- - A¶l e¬ ¬×¶l cï ãS¶ã Î׬ kiÕ¬ ouïÎ 15 ¶¨¬ ÎLêi, ¶ãpy ¶«y ¬íi Î׬ ÎlÊy vËÎ óCu. Kla¶ã ¶ãê «¶l h¹i ¬uï¶ cliÕ¬ hÊy ¬éÎ ¬×¶l ¬p l¹ Béc Îlñ ¶l{ vËy...lp, lp!... lp...lp... ªLs¶ã BT¬ kluy« Îܶl ¬Þcl, ÎiÕ¶ã c{êi cñ« y h¹i cp¶ã ói BCÎ Lè¶ã Lî¶ ÎlT¬ BÕ¶ ¶çi ªlõ« ¸lÝ ¶ãle ÎlÊy cò¶ã µlni oê¶ h߶ã. Y BÞ¶l B{« Ϋy vÒ µlÝ« o«u LbÎ Îl«¶l B«s L«, ¶l{¶ã kla¶ã B{îc. ®ç¶ã y ÎlÐÎ hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã, ¶ã· ãôc xuï¶ã, d·y dô« Låi ÎSÎ Îlë hiÒ¶. ÷ã{êi ãÇy ãß oî lß« Îl{î¶ã cl{« clÕÎ, lS¶ hiÒ¶ ÎiÕ¶ hT¶ B©¬ óåi ÎlT¬ ¬Êy ¶lCÎ kiÕ¬ ¶N«. ªlÊy y Îp¶ oCÎ o{ BÖ ¶l{ vËy, ªlõ« ¸lÝ cò¶ã µlni Lè¶ã ¬×¶l ãlT ãí¬. ªT¶ Êy “lõ” ¬éÎ ÎiÕ¶ã Låi ¶gi: - ª« kla¶ã ãiÕÎ ¶ã{mi Îl× ¶ã{mi cò¶ã oH l¹i Ϋ! ÷gi xs¶ã, y c߶ BC vps xCc lß« Îl{î¶ã ¬Êy cCi. s0s ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2