intTypePromotion=1

Bích huyết kiếm - tập 6

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
165
lượt xem
39
download

Bích huyết kiếm - tập 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bích huyết kiếm - tập 6', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bích huyết kiếm - tập 6

 1. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -94- håi thø s¸u ®em tr¶ vµng, thõa chÝ vµo ®Êt l¹ ª lõ« ¸lÝ ÎlÊy vâ ca¶ã cñ« ¤¶ ªl«¶l ¶l{ vËy cg ÎlÉ hiÖÎ vps l¹¶ã ¶lÊÎ lps kiÖÎ ãi«¶ã lå, ¶l{¶ã o«s lp¶l vi cñ« clp¶ã h¹i BiTu Bø¶ã kú h¹ BÕ¶ ÎlÕ, ¶T¶ clp¶ã võ« óùc ¬×¶l võ« Îøc c{êi hSc BÇu ¬Êy cCi ¬íi qu«y ÎLë h¹i ÎluyÒ¶, ãgi oï vp¶ã Bg h¹i Låi clSµ Ϋy clps §øc r©¶ ¬p hT¶ B{ê¶ã. Vps ÎLs¶ã Îlp¶l ªõ ¸l©u clp¶ã BÕ¶ µlï hí¶ kiÕ¬ ¬éÎ klCcl o¹¶ hí¶ Lé¶ã BÉ ë. ¾«u kli vps óuå¶ã Lö« ¬ÆÎ xs¶ã, clp¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷Õu kla¶ã ÎLn B{îc ¶ãl׶ h¹¶ã vp¶ ¶py cls clp¶ã ¶ä, h߶ã Ϋ yT¶ o«s Bp¶l. V× ÎlÊy clp¶ã Ϋ Îéi ¶ãliÖµ ¶l{ vËy Ϋ ¬íi L« Ϋy ÎLî ãibµ clø Ϋ cg BÞ¶l hÊy Îlè h«s ã× B©u. ÷Õu Ϋ ¶l˶ oï ÎiÒ¶ ¶py oH ¬ÊÎ ÎT¶ Îuæi cñ« Ϋ hiÒ¶, cò¶ã ¬«y y hp ¶ã{êi cñ« µlCi ªl¹cl r{m¶ã, µlCi Bg h¹i ë ¶ã«y ¶mi B©y Ϋ Bì µlni Bi B©u Î׬ kiÕ¬ ¶N«. ª« Be¬ oï vp¶ã ¶py BÕ¶ Î˶ ¶lp y ÎLn dè y kla¶ã ¶l˶ Ϋ cò¶ã óá BÊy Bi hua¶. ÷l{ vËy cg µlni ÎiÖ¶ kla¶ã?” ¾C¶ã ¶ãpy la¬ o«u clp¶ã lái B{ê¶ã hïi Bi ªl¹cl r{m¶ã Låi hiÒ¶ vÒ klCcl BiÕ¬ Be¬ ãgi vp¶ã Bi ÎLn. ªl¹cl r{m¶ã cCcl ªõ ¸l©u lm¶ l«i ¬{mi dƬ, ªlõ« ¸lÝ Bi ÎSÎ LÊÎ ¶l«¶l ¶ö« ÎiÕ¶ã Bå¶ã lå o«u B· Îíi hiÒ¶. ªl¹cl r{m¶ã hp ¬éÎ ÎlÞ ÎLʶ ¶ls ¶lá ë ãǶ ¶bi r«¶ Kl«, Îles hêi Bå¶ Îl× ¶bi Bg x{« ki« cg ¬éÎ ÎiÒu µlu hT¶ lCi cñi. Kli ¶ã{êi ÎiÒu µlu Êy Bi o©u vps ÎLs¶ã ¶bi hiÒ¶ ãƵ l«i a¶ã ÎiT¶ ¶ãåi BC¶l cê víi ¶l«u, clp¶ã ÎiÒu µlu Bø¶ã c¹¶l Bg xe¬. Xe¬ xs¶ã vC¶ cê cñ« l«i a¶ã ÎiT¶, clp¶ã qu«y BÇu h¹i ¶l׶ ÎlÊy cC¶ ób« B· ¬ôc ¶CÎ vp kli clp¶ã Ϋ vÒ BÕ¶ ¶lp, ¶ã{êi ¶lp vp hïi xg¬ BÒu klCc lM¶, Îl× L« clp¶ã Ϋ vps ¶bi xe¬ cg ¬éÎ vC¶ cê ¬p B· qu« B{îc ¬Êy clôc ¶¨¬. ÷bi r«¶ Kl« hp l«i ¶ãä¶ ¶bi hiT¶ kÕÎ Îlp¶l l«i óT¶ Bضl ¶bi cCcl ¶l«u ¬Êy clôc ÎL{î¶ã, ë ãiN« cg ¬éÎ c©y cÇu BC ¶l{ hp op ¶ã«¶ã cñ« ¬éÎ c¨¶ ¶lp vËy. ¸Çu ¶py Îù« ¶l{ ¬äc hiÒ¶ víi Bضl ¶bi, oøc ¶ã{êi kla¶ã ÎlÉ ¶ps ¬p x©y B{îc ¬éÎ cCi cÇu ¶l{ vËy, cls ¶T¶ cCc óa h·s ë BÞ« µl{m¶ã vÓ¶ Bå¶ B¹i cÇu Bg hp ds ÎlǶ ÎiT¶ dè¶ã µlCµ ÎluËÎ óSÎ hT¶, ÎLa¶ã ¶g ¶l{ ¬éÎ cCi op ¶lp ¶T¶ ¬íi cg cCi ÎT¶ ªl¹cl r{m¶ã ¶l{ vËy. ªlõ« ¸lÝ Bi Îíi Bg ÎlÊy ¬éÎ ¶a¶ã µlu ë B»¶ã x« Bi Îíi, clp¶ã véi ÎiÕ¶ hT¶ lái Îl¨¬: - ªl{« B¹i c«, xi¶ lái ¶lê B¹i c« ¶lp lä ¤¶ ë B©u ÎlÕ? ÷a¶ã µlu Bîi ¶ãle clp¶ã lái xs¶ã hiÒ¶ ãiËÎ ¬×¶l ki¶l l·i BCµ: - ªai kla¶ã óiÕÎ, Îai kla¶ã óiÕÎ! Vt ¬ÆÎ ¶ã{êi Êy ÎLa¶ã LÊÎ klg csi, l׶l ¶l{ kli¶l óØ ªlõ« ¸lÝ vËy Låi ¶ã{êi Bg qu«y ¶ã{êi Bi o«¶ã µlÝ« klCc ¶ã«y. ªlõ« ¸lÝ Bi Îíi ¬éÎ ÎiÖ¬ óC¶ cl¹µ µla hiÒ¶ vps lái Îl¨¬ ¶ã{êi cl{ë¶ã quÇy, ¶ãê BÇu ¶ã{êi cl{ë¶ã quÇy Bg h¹i h¹¶l hè¶ã BCµ: - r·s luy¶l Î׬ ¶lp lä ¤¶ hp¬ cli? - ªai ¬uï¶ ÎL«s ÎLn cls lä ¬éÎ vËÎ ¶py. - ÷Õu vËy h·s luy¶l hp ó¹¶ cñ« ¶lp lä ¤¶ Låi lp ÎÊÎ µlni lái Îl¨¬ ¬ç hp¬ cli. ªlõ« ¸lÝ h¹i óÞ lSÎ lñi ¬éÎ hǶ ¶N« hiÒ¶ ¶ãlÜ ÎlǬ: “¾«s d©¶ clb¶ã ë B©y h¹i va hÔ BÕ¶ ¶l{ ÎlÕ?” ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 2. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -95- ¸lp¶ã h¹i ÎlÊy l«i Îl»¶ã ¶lá B«¶ã Bè« ãiì¶ ë ãiN« B{ê¶ã hiÒ¶ ¬gc Îbi hÊy ¬{êi ¬Êy Bå¶ã ÎiÒ¶ L« ¶lÐÎ vps Ϋy ¬éÎ Îl»¶ã ¶lá vp lái: - ¸Ëu e¬ B{« «¶l BÕ¶ ¶lp lä ¤¶ Bi. ªl»¶ã ¶lá óç¶ã d{¶ã B{îc ÎiÒ¶ ¬õ¶ã Lì va cè¶ã, ¶l{¶ã kli ¶g ¶ãle ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ ¶gi xs¶ã hiÒ¶ ÎLn h¹i ÎiÒ¶ cls clp¶ã vp BCµ: - ªlbc Îlbc ¬uï¶ BÕ¶ ¶lp lä ¤¶ {? ¸¨¶ ¶lp hí¶ Bg cln h¹ ¶lp cñ« clb¶ã hp ã×, clb¶ã e¬ kla¶ã ÎlÝcl Bi BÕ¶ clç ¬«y quû Êy. ªíi hbc Bg ªlõ« ¸lÝ ¬íi vì hH Îl× L« lä ¤¶ LÊÎ ÎlÊÎ ¶l©¶ Ω¬ ¶T¶ ¶ã{êi hïi xg¬ kla¶ã «i Îl̬ hiT¶ h¹c víi ãi« B׶l lä cn, clø kla¶ã µlni hp d©¶ ë B©y va hÔ ¶l{ clp¶ã Î{ë¶ã Î{î¶ã B©u. ¸lp¶ã Bi BÕ¶ c¨¶ ¶lp Bå oé ¬p Îl»¶ã ¶lá võ« clØ cls, x« x« B· ¶ãle ÎlÊy Îiն㠶ã{êi ¶gi å¶ ps, clp¶ã véi LCs cM¶ã ó{íc hT¶, kli Îíi ãǶ ÎlÊy ¬Êy ÎL¨¬ ¶a¶ã d©¶, ¶ã{êi cǬ óõ« kt cǬ Îluæ¶ã, v©y clÆÎ cliÕc cö« hí¶ ÎiÕ¶ã quCÎ ÎlCs: - ¸Cc ¶ã{êi BC¶l clÕÎ ó« ¬¹¶ã ¶l{ vËy ¬p kla¶ã Îl̬ ¶gi ¶ö« hêi l«y ãini quyÕÎ L« o«s óá Bi vÒ hua¶. Ïä ¤¶ ki« cg ¬«u L« Îl{ê¶ã ¬¹¶ã kla¶ã? ªLs¶ã BC¬ ¶a¶ã d©¶ cg óny ÎC¬ ¶ã{êi Bp¶ óp BÇu Îgc Lò L{îi B«¶ã ¶ãåi d{íi BÊÎ klgc óè hu óè hs«. ªlõ« ¸lÝ Îíi ãǶ lái Îl¨¬ ¬éÎ ¶ã{êi ¶a¶ã d©¶ L»¶ã: - §¹i c«, cCc vÞ ë B©y hp¬ ã× ÎlÕ? ÷ã{êi ¶a¶ã d©¶ Êy BCµ: - ¸lSc Î{í¶ã ca¶ã hp ¶ã{êi qu« B{ê¶ã ¶T¶ kla¶ã óiÕÎ cluyÖ¶, ¶ã{êi ¶lp lä ¤¶ ¶py lu¶ã Cc óC B¹s hS¬, la¬ qu« ¶ã{êi cñ« clb¶ã vÒ hp¶ã Îl©u ÎiÒ¶ Îa, a¶ã cô ¶lp lä ªLi¶l yTu cÇu y cls Îl{ Îln vpi ¶ãpy BÉ Îlu xÕµ ÎLn, ÎlÕ hp ¶ã{êi ¶lp y BÈy ¬¹¶l a¶ã cô Êy ÎÐ ¶ã·, BÇu B˵ vps În¶ã BC hí¶ clÕÎ ¶ã«y ιi clç, cs¶ ÎL«i vp clCu a¶ã cô L« óSÎ Îl{ê¶ã ¬¹¶ã BÒu óÞ¶ ¶ã{êi cñ« clb¶ã BC¶l BÕ¶ óÞ Îl{m¶ã ¶Æ¶ã. §Êy Î{í¶ã ca¶ã xe¬ ¶ã{êi ¶lp ¶py ÎlÞ ãipu cg vp óiÕÎ Lâ BC¶l clÕÎ ¶ã{êi óá Bi kla¶ã Îl̬ ¶gi ¶¨¶ã ¶ö« hêi, Î{í¶ã ca¶ã óns clb¶ã Îai ¶lÞ¶ o«s ¶æi... ªLs¶ã kli l«i ¶ã{êi ¶gi cluyÖ¶ víi ¶l«u Îl× ¶lN¶ã ¶ã{êi ki« cp¶ã h« LǬ Lé ÎlT¬, cg ¶ã{êi h¹i B˵ cö«, cg ¶ã{êi ¶Ð¬ BC vps óT¶ ÎLs¶ã ¶l{ ¬uï¶ µlC cö« ¶lp lä ¤¶ vËy. §«¶ã hbc Êy cC¶l cö« hí¶ óç¶ã ¬ë Îs«¶ã, ¬éÎ óg¶ã ¶ã{êi ë óT¶ ÎLs¶ã µli L«, ¬äi ¶ã{êi cl{« ÎLa¶ã ÎlÊy Lâ Îl× B· cg óny ÎC¬ ¶ã{êi ¶a¶ã d©¶ óÞ ¶ã{êi Bg ¶Ð¬ L« ¶ãspi x« l«i ó« ÎL{î¶ã vì BÇu, oøΠΫi, ¬Cu clny h«i hC¶ã hiÒ¶. ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy vËy ¶ãlÜ ÎlǬ: “Vâ ca¶ã cñ« ¶ã{êi ¶py cò¶ã klC c«s oiTu BÊy.” ¸lp¶ã võ« ¶ãlÜ võ« B{« ¬SÎ ¶l׶ ÎlÊy ¶ã{êi Bg võ« ãÇy võ« c«s, ¬ÆÎ vp¶ã klÌ l«i ¬SÎ xÕcl ¶ã{îc, l«i óT¶ ÎlCi d{m¶ã luyÖÎ ãå c«s, clØ ÎLa¶ã óÒ ¶ãspi cò¶ã Bñ óiÕÎ ¶ã{êi Bg hp ¬éΠΫy cg ¶éi ãi« LÊÎ c«s oiTu Låi. ÷ã{êi ãÇy ãß Êy hiÒ¶ quCÎ hí¶: - ¸Cc ¶ã{mi les clg ki«, c߶ BÕ¶ B©y ¨¶ v¹ µlni kla¶ã? ®ä¶ ¶a¶ã d©¶ cl{« kÞµ ÎLn hêi h¹i óÞ y ÎiÕ¶ hT¶ Îb¬ ¬Êy ¶ã{êi ¶Ð¬ Bi ¶N«. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 3. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -96- ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy ¶ã{êi Bg Îb¬ ¶ã{êi ¶Ð¬ Bi ¶l{ vËy kla¶ã klCc ã× ¶Ð¬ ¶ã{êi Lm¬ l«y ¶ã{êi ãiÊy vËy, kla¶ã Îï¶ ¬éÎ clbÎ lmi oøc ¶ps lÕÎ, clp¶ã h¹i ¶ãlÜ ÎiÕµ: “Kla¶ã óiÕÎ ¶ã{êi ¶py cg hiT¶ c«¶ víi ¤¶ ªl«¶l kla¶ã, ¶Õu óN« ¶ä y Bi cè¶ã víi ¤¶ ªl«¶l Îl× óä¶ Vi¶l ªlCi B· clÞu kla¶ã ¶æi Låi, cln cǶ Ϋ µlni L« Ϋy ãibµ oøc ¶N«.” ®ç¶ã cg ¬éÎ ¶ã{êi ÎLu¶ã ¶iT¶ vp ¬éÎ ¶ã{êi Îl«¶l ¶iT¶ ë ÎLs¶ã óä¶ ¶a¶ã d©¶ véi ÎiÕ¶ hT¶ ¶gi: - ¸Cc ¶ã{mi BC¶l clÕÎ ¶ã{êi Låi óá Bi hua¶, csi ¬¹¶ã ¶ã{êi ¶l{ ¬¹¶ã ãp vËy, clb¶ã Ϋ Îuy ¶ãlÌs ¶l{¶ã clb¶ã Ϋ cò¶ã hp ¶ã{êi clø cg µlni obc vËÎ B©u. ÷ã{êi ãÇy ãß vp c«s ki« ¶ãle ÎlÊy _???_ ¶ã{êi ¶a¶ã d©¶ ¶gi ¶l{ ÎlÕ hiÒ¶ c{êi ¶l¹Î _???_: - ÷Õu kla¶ã BC¶l cls ¬Êy ÎT¶ clÕÎ ¶ã«y ιi clç Îl× cCc ¶ã{mi cl{« óiÕÎ Îl©¶. ÷gi xs¶ã, y h¹i Îb¬ h{¶ã ¶ã{êi ÎLu¶ã ¶iT¶ ¶ä Îlu˶ Ϋy ¶Ð¬ hua¶ vps ãgc Î{ê¶ã ë óT¶ ki« §a¶ã, l«i Îl«¶l ¶iT¶ ÎlÊy vËy võ« ki¶l l·i võ« Îøc ãi˶ os¶ã os¶ã ãim cuïc hT¶ ¶lS¬ BÇu y clЬ hua¶. ¸lØ ÎlÊy y ãim Ϋy ÎLCi hT¶ ã¹Î ¬éÎ cCi, l«i cCi cuïc cñ« l«i Îl«¶l ¶iT¶ ki« óÞ lÊÎ óS¶ L« x« Bå¶ã Îlêi y h¹i cléµ h{¶ã cñ« l«i Îl«¶l ¶iT¶ Bg ¬p ¶Ð¬ hua¶ vps În¶ã BC hí¶ ë ÎL{íc cö« BÉ cS¬ céÎ cê. ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy ¶ã{êi ¶ä lp liÕµ BC¬ ¶a¶ã d©¶ vp Bn Îl{m¶ã ¶ã{êi ¬éÎ cCcl va ý ¶l{ vËy ÎLs¶ã h߶ã B· Îøc ãi˶, ¶l{¶ã clp¶ã hp ¶ã{êi Îl˶ ÎLä¶ã kla¶ã ¬uï¶ c«¶ ÎliÖµ viÖc cñ« ¶ã{êi, clØ ¬uï¶ Bîi cls viÖc cñ« lä hs dp¶ xÕµ xs¶ã xuai hp ¬×¶l ÎiÕ¶ hT¶ yTu cÇu ¤¶ ªl«¶l BÉ ÎL«s ÎLn oï vp¶ã Låi hT¶ B{ê¶ã Bi ¶ã«y. ÷ãê B©u, ¶ã{êi ãÇy ãß vp c«s ki« B· L« Ϋy l¹ oCÎ Îlñ, ¬uï¶ ¶Ð¬ clÕÎ ó« ¶ã{êi ¶ä hiÒ¶. ¸lp¶ã Bé¶ã h߶ã ca¶ã µlÓ¶ vp liÖµ ¶ãlÜ« kla¶ã c߶ ouy ¶ãlÜ ã× ¶N« hiÒ¶ µli Îl©¶ Îíi ãim Ϋy ÎLCi L« cléµ vps Bèi µlni cñ« ¶ã{êi ¶a¶ã d©y ÎLu¶ã ¶iT¶ hai ÎLë h¹i vp Îlu˶ Ϋy BÆÎ ¶ã{êi Bg Bø¶ã xuï¶ã BÊÎ. Råi clp¶ã h¹i µli Îl©¶ Îíi ¶l«¶l ¶l{ BiÖ¶ clíµ cléµ hua¶ h{¶ã cñ« l«i Îl«¶l ¶iT¶ ¶a¶ã d©¶ vp klH BÆÎ lä xuï¶ã d{íi BÊÎ, oë dÜ clp¶ã ¶lny Îíi kÞµ BÉ cøu l«i ¶ã{êi Îl«¶l ¶iT¶ ¶py hp ¶lê ë ¶lu ¬a¶ kli¶l ca¶ã ÷l¹c v{m¶ã ªlǶ ªiT¶ cñ« ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ ÎLuyÒ¶ Îlô cls, ¬a¶ kli¶l ca¶ã ¶py cg ÎlÉ ¶gi hp ¶l«¶l ¶lÊÎ ÎliT¶ l¹. §C¶ã hH clp¶ã kla¶ã ãië ¬a¶ kli¶l ca¶ã ¶py L« BÉ klse kls«¶ã l«y hp¬ cls ¶ã{êi klCc ki¶l ¶ã¹c B©u, ¶l{¶ã v× ÎlÊy Î׶l ÎlÕ cʵ óCcl ¶l{ vËy ¬íi µlni oö dô¶ã Îíi ¬a¶ kli¶l ca¶ã ¶py BÉ cøu l«i Îl«¶l ¶iT¶ ki« ÎlsCÎ ¶¹¶. ¸lp¶ã cò¶ã óiÕÎ L« Ϋy cøu ó« ¶ã{êi ¶py ¶l{ vËy, ¶ã{êi ãÇy ãß vp c«s ki« ÎlÕ ¶ps cò¶ã l˶ ¬×¶l ¶l{¶ã clp¶ã B· óiÕÎ BÞ« Biɬ cñ« ¶lp lä ¤¶ Låi, ¶Õu ¶ã{êi ãÇy ãß vp c«s ¶py ãi˶ ¬×¶l kla¶ã cls ãƵ ¤¶ ªl«¶l Îl× clp¶ã oH clê BÕ¶ BT¬ kluy« Be¬ BÕ¶ ÎLn h¹i oï vp¶ã. ¸lp¶ã BÆÎ l«i Îl«¶l ¶iT¶ ¶ä Bø¶ã xuï¶ã xs¶ã hiÒ¶ qu«y ¬×¶l BÞ¶l Bi. ®« ¶ã{êi ¶a¶ã d©¶ ÎlsCÎ clÕÎ cø Bø¶ã Bê ¶ã{êi L« kla¶ã ¶gi B{îc ¶ö« hêi vËy. ÷ã{êi ãÇy ãß vp c«s ki« ÎlÊy vâ ca¶ã cñ« ªlõ« ¸lÝ c«s oiTu ¶l{ vËy ki¶l ¶ã¹c va cè¶ã hiÒ¶ ¶ãlÜ ÎlǬ: “ª« ¶Ð¬ ó« ¶ã{êi ki« Îlñ µlCµ LÊÎ ¶l«¶l vp h¹i ¶Ð¬ Bi l«i µl{m¶ã l{í¶ã klCc ¶l«u, ¶ã{êi ¶py L« Ϋy o«u ¬p h¹i Îíi ÎL{íc ¶lÊÎ cøu B{îc ¶ã{êi ¶ä, kla¶ã óiÕÎ y hp ¶ã{êi cñ« ¬a¶ µlCi ¶ps? ¾«s h¹i cg vâ ca¶ã hîi l¹i BÕ¶ ÎlÕ?” ÷ãlÜ Bs¹¶, y véi cl¹y Îíi ãǶ ãim Ϋy hT¶ BÞ¶l vç v«i ªlõ« ¸lÝ vp ¶gi: - ®¹¶ ki« l·y kls«¶ B·. Y dè¶ã §¹i rùc ªliT¶ ¸©¶, ¬éÎ ¶éi ãi« LÊÎ ¬¹¶l vç vps vpi cñ« ªlõ« ¸lÝ, ¶ãê B©u ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ÎLC¶l ¶Ð ã× lÕÎ clØ lmi ÎLǬ v«i xuï¶ã Îlai B· lg« ãini B{îc oøc ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 4. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -97- hùc cñ« Bïi µl{m¶ã hiÒ¶. ÷l{¶ã clp¶ã kla¶ã v˶ oøc µln¶ ca¶ã h¹i vp hp¬ ¶l{ kla¶ã l«y óiÕÎ ã× lÕÎ. ÷ã{êi ãÇy ãß vp c«s ki« ÎlÊy vËy cp¶ã ki¶l l·i ÎlT¬ véi lái ÎiÕµ: - ¸g µlni óä¶ ¶ã{êi ki« ¬êi cCc l¹ BÕ¶ B©y hp¬ klg dÔ clb¶ã Îai µlni kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ clSµ Ϋy clps vp BCµ: - Xi¶ hçi ó¹¶ _???_ µliÒ¶ µløc hS¬ cls ¶T¶ ¬íi dC¬ B{ê¶ã BéÎ L« Ϋy Bì lä ¶l{ ÎlÕ, h·s luy¶l Îpi ¶l{ vËy, clʵ ¶lÊÎ óä¶ ¶ã{êi ¶lp quT BÉ hp¬ ã×. ÷ã{êi ¶ä ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ ¨¶ ¶gi kliT¬ Îï¶ ¶l{ vËy vp c߶ kle¶ ¶ãîi y ë ÎL{íc ¬ÆÎ ¬äi ¶ã{êi ¶l{ ÎlÕ, ¶T¶ y ¶ãuai cm¶ ãi˶ hiÒ¶ vp lái ÎiÕµ: - ¸Cc l¹ quý Îݶl d«¶l hp ã×? §Õ¶ ÎÖ xC cg viÖc ã× ÎlÕ? - ª¹i l¹ lä ViT¶ cg ¬éÎ ¶ã{êi ó¹¶ lä ¤¶ kla¶ã óiÕÎ cg µlni ë ÎLs¶ã quý µlñ kla¶ã? - §Ö cò¶ã lä ¤¶ kla¶ã óiÕÎ cCc l¹ kiÕ¬ «i ÎlÕ? - ÷ã{êi ó¹¶ cñ« ιi l¹ Îuæi clõ¶ã ¬{êi ÎC¬, ¬{êi clݶ, ¬ÆÎ LÊÎ Bѵ ÎL«i, ¬Æc Cs Îl{ oi¶l. ÷ã{êi ¶ä ãËÎ BÇu ¬Êy cCi Låi qu«y h¹i quCÎ óns ¬Êy clôc ¶a¶ã d©¶ l·y c߶ Bø¶ã Bg L»¶ã: - ¸Cc ¶ã{mi c߶ Bø¶ã BÊy hp¬ cli kla¶ã _???_ ®ä¶ ¶a¶ã d©¶ ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ h¹i hp¬ que¶ víi kt Îlè ¬p vâ ca¶ã cñ« l«i ¶ã{êi h¹i LÊÎ hîi l¹i, ¶T¶ óä¶ clb¶ã kla¶ã dC¬ ë h¹i ¶N«, hiÒ¶ ãini ÎC¶ ¶ã«y. ¸lê óä¶ ¶a¶ã d©¶ Bi klái, ¶ã{êi ¶ä hiÒ¶ ¬êi ªlõ« ¸lÝ vps ÎLs¶ã ¶lp uï¶ã ¶{íc. ªlõ« ¸lÝ Îles y Bi vps óT¶ ÎLs¶ã Îíi ¬éÎ B¹i on¶l Lé¶ã ó« ãi«¶ ë ãiN« cg ÎLes ¬éÎ Îʬ ón¶ã hí¶ ÎLT¶ BÒ “ªlÕ ªL¹cl ÷iT¶ ªL{ë¶ã”. §¹i on¶l ¶py ÎL{¶ã óÇy LÊÎ hÞcl où ÎLa¶ã ¶l{ klCcl on¶l cñ« ¬éÎ B¹i Îl©¶ lps vËy. ÷ã{êi ãÇy ãß ¬êi ªlõ« ¸lÝ ¶ãåi vp óns ¶ã{êi ¶lp ó{¶ã ¶{íc L« ¬êi clp¶ã uï¶ã. ÷ã{êi Bg lái Îl¨¬ où ÎlÕ vp xuÊÎ Îl©¶ cñ« ªlõ« ¸lÝ L« o«s, ÎlCi Bé cñ« y Îuy LÊÎ hÔ µlе ¶l{¶ã ªlõ« ¸lÝ vÓ¶ ¶l˶ ÎlÊy ¬ÆÎ y cg vt l»¶ läc, clp¶ã véi ¶gi o«¶ã cluyÖ¶ klCc vp lái ¶ã{êi ¶ä L»¶ã: - r·s luy¶l hp¬ m¶ ¬êi lé ¤¶ ªl«¶l Î{í¶ã ca¶ã L« B©y, BÖ cg ¬éÎ vËÎ ¶py cǶ µlni ÎL«s ÎLn cls ¤¶ Î{í¶ã ca¶ã ¶ã«y. - ¤¶ ªl«¶l hp xC BÖ, BÖ hp ¤¶ ¸lݶl. XC BÖ võ« Bi vS¶ã, ¬êi ViT¶ luy¶l l·y ¶ãåi clmi ÎLs¶ã clïc hCÎ, y oSµ vÒ hiÒ¶. ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ¬uï¶ kÕÎ ãi«s víi ¶lN¶ã kt cg lp¶l vi óÊÎ clݶl vp lp liÕµ ¶ã{êi hp¶ã ¶py, ¶l{¶ã v× Bîi clê ¤¶ ªl«¶l vÒ ¶T¶ óSÎ óuéc clp¶ã µlni ¶ãåi ë h¹i. ¸lê BÕ¶ ãiN« ÎL{« vÓ¶ cl{« ÎlÊy ¤¶ ªl«¶l vÒ, ªlõ« ¸lÝ h¹i kla¶ã ¬uï¶ ÎL«s oï vp¶ã hí¶ ¶l{ ÎlÕ ¶py cls ¶ã{êi klCc, ¶T¶ cø µlni ë h¹i clê ÎlT¬. ¤¶ ¸lݶl o«i ¶ã{êi ¶lp dä¶ cm¬ L« ¬êi ªlõ« ¸lÝ ¨¶, Îløc ¨¶ LÊÎ µls¶ã µlb vp ¶ãs¶ ¬iÖ¶ã hS¬. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 5. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -98- ¸lê BÕ¶ cliÒu ¬ÆÎ ÎLêi B· óSÎ BÇu hƶ, ªlõ« ¸lÝ ¶g¶ã h߶ã oïÎ LuéÎ ¶ãlÜ ÎlǬ: “§»¶ã ¶ps ¶mi B©y cò¶ã hp ¶lp cñ« ¤¶ ªl«¶l Låi, Ϋ cø ãöi h¹i oï vp¶ã ¶py cls ¤¶ ¸lݶl BÉ cluyɶ ãi«s lé cò¶ã B{îc, viÖc ã× ¬p µlni Bîi clê ¤¶ ªl«¶l ¶N«.” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã hiÒ¶ cëi óäc vp¶ã Bes ë ÎLT¶ v«i xuï¶ã BÉ hT¶ ÎLT¶ ¬ÆÎ óp¶ Låi ¶gi víi ¤¶ ¸lݶl L»¶ã: - ®äc Bå ¶py cñ« hÖ¶l BÖ ¶lÊÎ µliÒ¶ ¤¶ luy¶l ÎL«s ÎLn lé, ¬ué¶ hS¬ Låi BÖ µlni cCs Îõ B©y. §«¶ã hbc Êy óT¶ ¶ãspi cg ÎiÕ¶ã c{êi klbc klÝcl vä¶ã ÎL«, ÎiÕ¶ã c{êi Bg hp ÎiÕ¶ã c{êi cñ« ¬Êy ÎliÕu ¶N. ªiÕµ Îles Bg cö« ¶ãspi B· lÐ ¬ë, ªlõ« ¸lÝ B· ¶ãle ÎlÊy cg ÎiÕ¶ã c{êi, Îiն㠶gi cñ« ¤¶ ªl«¶l, ÎLs¶ã h߶㠬õ¶ã ÎlǬ. ¤¶ ¸lݶl hiÒ¶ ¶gi: - XC BÖ B· vÒ BÊy. ÷gi xs¶ã, y hiÒ¶ Bi L« hua¶. ªlõ« ¸lÝ cò¶ã véi Îles L«, y cn¶ clp¶ã h¹i vp ¶gi ÎiÕµ: - ¼êi ViT¶ luy¶l ¶ãåi B©y Bîi clê ãi©y hCÎ. ªlÊy lp¶l Bé¶ã cñ« ¤¶ ªl«¶l cg vt luyÒ¶ óÝ, clp¶ã Bp¶l µlni ¶ãõ¶ã ó{íc, h¹ ÎlËÎ clp¶ã clê ¬·i kla¶ã ÎlÊy ¤¶ ªl«¶l vps ¬p clØ ÎlÊy ¤¶ ¸lݶl qu«y ÎLë vps ¶gi: - _???_ ¶ãåi clê ÎlT¬ ¬éÎ hCÎ ¶N«, xC BÖ Îl«y Cs xs¶ã L« hiÒ¶. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “¤¶ ªl«¶l ᶠ« ᶠt¶, kla¶ã klCc ã× ¬éÎ ¶ã{êi Bp¶ óp vËy, ÎiÕµ klCcl Îlai ¬p cò¶ã µlni Îl«y Cs.” ¼éÎ hCÎ o«u, ¤¶ ªl«¶l B· Îlñ¶ã ÎlM¶ã ó{íc L«, vt ¬ÆÎ Î{mi c{êi vp ¶gi: - ViT¶ luy¶l B¹i ãi« ãiC¶ã h©¬ Îlùc l©¶ l¹¶l cls BÖ va cè¶ã. ªlõ« ¸lÝ BCµ: - ¤¶ luy¶l óá quT¶ ãgi Bå Bg, BÖ Be¬ BÕ¶ lé. ¤¶ ªl«¶l vt lê¶ ãi˶ lái h¹i: - ¸g µlni ViT¶ luy¶l kli¶l Îl{ê¶ã kla¶ã? - §Ö B©u dC¬, Îlai BÖ xi¶ cCs hui B©y. ªlõ« ¸lÝ ¶gi xs¶ã, Bø¶ã dËy clps ¤¶ ¸lݶl vp ¤¶ ªl«¶l BÞ¶l Bi. ¤¶ ªl«¶l B· ¶S¬ Ϋy Cs clp¶ã vp ¶gi: - Kla¶ã cls «¶l Bi. ªlõ« ¸lÝ ¶ã¹c ¶liT¶ va cè¶ã, vp ¬ÆÎ clp¶ã lmi óiÕ¶ oSc, ¤¶ ªl«¶l h¹i ÎiÕµ: - §Ö cg ¬éÎ viÖc LÊÎ cǶ ¬uï¶ lái ViT¶ B¹i c« la¬ ¶«y, ¬êi B¹i c« ë h¹i B©y ¶ãlØ ¶ãmi ¬éÎ la¬ B·. ªlõ« ¸lÝ BCµ: - §Ö ë ªõ ¸l©u B«¶ã cg viÖc Bîi clê BÖ vÒ ë Bg ãini quyÕÎ, cn¬ m¶ ¤¶ luy¶l B· cg h߶ã ÎïÎ ¶l{ vËy. ¤¶ ªl«¶l ¶lÊÎ BÞ¶l kla¶ã ¶ãle. ¤¶ ¸lݶl hiÒ¶ xe¶ hêi ¶gi: - ViT¶ B¹i c« B· ¬Sc ó˶, liÒ¶ BÖ kla¶ã ¶T¶ ãiN ViT¶ B¹i c« ë h¹i ¶l{ vËy. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 6. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -99- ¤¶ ªl«¶l ¶gi ãiä¶ã lê¶ ãi˶ BCµ: - §{îc, ViT¶ luy¶l ¬uï¶ Bi cø viÖc Bi Bi ¶l{¶ã ãgi Bå ¶py ViT¶ luy¶l cò¶ã hp¬ m¶ Be¬ cn Bi. Ïuy¶l kla¶ã clÞu ë h¹i ¶lp BÖ _???_ BÖ óiÕÎ luy¶l kli¶l Îl{ê¶ã BÖ. ªlõ« ¸lÝ ¶ãÓ¬ ¶ãlÜ ãi©y hCÎ Låi BCµ: - ÷Õu ¤¶ luy¶l cg lËu ý ¶l{ vËy Îl× kla¶ã dC¬ Îõ clïi ¶N«. ¤¶ ªl«¶l cn ¬õ¶ã hiÒ¶ óns ¶ã{êi ¶lp hp¬ Biɬ Ω¬. ¤¶ ¸lݶl cg vt kla¶ã vui ¶l{¶ã vÓ¶ ë BÊy ÎiÕµ clø kla¶ã clÞu LbÎ hui. ªlõ« ¸lÝ kla¶ã lîµ cluyÖ¶ víi y, clp¶ã clØ ¶gi víi ¤¶ ªl«¶l Îlai, v× ÎlÕ y clØ Îlضl Îlsn¶ã BC ã¹ ¬éÎ c©u Îlai. ÷l{ vËy ¬p y vÓ¶ cl{« clÞu LbÎ hui Bi vps ÎLs¶ã ¶lp. ¤¶ ªl«¶l ¶gi BÕ¶ Îli Îlm, víi ¬a¶ ¶py ªlõ« ¸lÝ kla¶ã Îl¹s hS¬, o«u ¶gi BÕ¶ ói¶l µlCµ, clp¶ã Îluéc hpu ¶l{ clCs. ®iÕÎ ÎC¶l clp¶ã Låi, ¤¶ ªl«¶l cø Be¬ ¶lN¶ã ÎL˶ BÊu x{« ki« L« BÉ Bp¬ hu˶ lspi. ªlõ« ¸lÝ LÊÎ kݶl µlôc vp ¶ãlÜ ÎlǬ: “ªÝ¶l ¶ÕÎ cñ« ¶ã{êi ¶py Îuy kú h¹ Îlùc ¶l{¶ã vÒ läc vʶ y h¹i óiÕÎ Lé¶ã hS¬...” ¤¶ ¸lݶl clØ ãiái vÒ vâ ca¶ã Îlai, clø v¨¶ läc Îl× y kla¶ã óiÕÎ ¬éÎ ÎÝ ã× ¶T¶ cp¶ã ¶ãle Îá vt clC¶ ¶n¶, ¶l{¶ã vÓ¶ ¶ãåi h× L« Bg. ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy vËy ¶ã{î¶ã va cè¶ã, h¹i µlni Be¬ vâ läc L« Bp¬ hu˶ víi y vpi c©u. ¤¶ ¸lݶl B«¶ã BÞ¶l BCµ Îl× ¤¶ ªl«¶l B· xe¶ hêi vps ¶gi o«¶ã cluyÖ¶ klCc hiÒ¶. ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy vËy cò¶ã hÊy hp¬ ¶ã¹c ¶liT¶ va cè¶ã, ¤¶ ¸lݶl Îuy hp «¶l ¶l{¶ã cg vt kiT¶ã ¶É ¤¶ ªl«¶l hS¬, Îlضl Îlsn¶ã óÞ ¶ã{êi e¬ ÎLCcl ¬S¶ã ¬éÎ vpi c©u, y clØ c{êi Îlai clø kla¶ã dC¬ ãi˶ dN ã× cn, kli ¶ps y ÎlÊy ¤¶ ªl«¶l Î{mi c{êi Îl× y h¹i Îá vt klsCi clÝ vp c{êi Îles. ¼©¬ L{îu ¶lp lä ¤¶ klsn¶ B·i ªlõ« ¸lÝ Îïi la¬ Bg LÊÎ ÎlÞ¶l os¹¶. ¸m¬ ¶{íc xs¶ã, ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ ¶gi: - ÷ãpy la¬ ¶«y Bi B{ê¶ã lmi ¬ÖÎ ¬ái ¬éÎ clbÎ, BÖ ¬uï¶ B{îc ¶ãlØ ¶ãmi oí¬. ¤¶ ªl«¶l BCµ: - ªÖ xC ë clï¶ quT ¶«y B{îc ViT¶ luy¶l B¹i ãi« ãiC¶ã h©¬ B«¶ã ¬uï¶ cluyÖ¶ ÎLß ¬éÎ BT¬ víi luy¶l BÉ B{îc läc lái ÎlT¬, ¶Õu luy¶l ÎlÊy ¬ÖÎ Îl× BÉ ¶ãpy ¬«i l·y ¶gi vËy. ªlÊy ¶ã{êi e¬ võ« ¶gi døÎ, ¤¶ ¸lݶl B· hT¶ Îiն㠶gi ¶ã«y: - §T¬ ¶«y ¬êi ViT¶ luy¶l o«¶ã µl߶ã BÉ ¶ãñ víi BÖ. ¤¶ ªl«¶l véi Bì hêi: - _???_ B¹i c« ÎiÕµ klCcl _???_ ViT¶ luy¶l ¶ãñ µl߶ã BÖ Îl× lm¶. ¤¶ ¸lݶl óùc ¬×¶l kla¶ã clps cCs Îõ ã× lÕÎ lˬ lùc Bø¶ã dËy Bi ÎlM¶ã vps ¶éi ÎlÊÎ ¶ã«y. ¤¶ ªl«¶l cò¶ã ¶æi ãi˶ ¶gi ÎlT¬: - Ïõ, cln óiÕÎ hÔ µlе ã× lÕÎ kla¶ã oî ¶ã{êi Ϋ clT c{êi. ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy l«i «¶l e¬ clp¶ã Ϋ c·i v· ¶l«u ¶l{ vËy ÎLs¶ã h߶ã kla¶ã yT¶ hhiÒ¶ ¶gi: - §Ö ë que¶ clï¶ Îla¶ d· Låi, ¤¶ luy¶l klái µlni ó˶ Ω¬ cls BÖ vʶ BÒ ¨¶ ¶»¬ Bg. ¤¶ ªl«¶l ¬Ø¬ c{êi BCµ: - ªlai B{îc, BÖ kla¶ã ó˶ Ω¬ ¶N«. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 7. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -100- ÷gi xs¶ã, clp¶ã cǬ c©y ¶Õ¶ B{« ªlõ« ¸lÝ Bi vps ¶éi ÎlÊÎ, Bi qu« l«i cCi o©¶ vps Îíi híµ Îlø ó« hiÒ¶ hT¶ hÇu BÕ¶ ÎL{íc ¬éÎ c¨¶ µl߶ã, ¤¶ ªl«¶l võ« ¬ë cö« µl߶ã L«, ªlõ« ¸lÝ B· ¶ãöi ÎlÊy ¬èi Îlm¬ xa¶ã L« vp clp¶ã ÎlÊy ÎLs¶ã µl߶ã B«¶ã ÎlSµ ¬éÎ ¶ãä¶ ¶Õ¶ dë, µl߶㠶py ópy óiÖ¶ hÞcl où hS¬, ¬p¶ Île _???_ cg ÎlTu ¬éÎ cs¶ µl{î¶ã lsp¶ã. ªLT¶ vCcl cg ÎLes ¬éÎ óøc ÎL«¶l ¬ü ¶N Bg, ÎLT¶ ¬ÆÎ óp¶ ópy ¶ãliT¶ óbÎ, ï¶ã óbÎ cg oCu óny c©y Bñ cCc cì. Kû clÌ ë óT¶ µlÝ« Ωy cg ópy ¬éÎ clËu Îlñy ÎiT¶. ªL{íc cö« oæ cg ÎLes ¬éÎ cCi ãiC, ÎLT¶ ãiC cg BËu ¬éÎ cs¶ «¶l vò ÎLS¶ã. ªõ kli l¹ om¶ BÕ¶ ãiê, ªlõ« ¸lÝ cl{« lÒ ÎlÊy ¬éÎ c¨¶ µl߶㠶ps hÞcl où ¶l{ ÎlÕ ¶py, ¶T¶ clp¶ã cø Bø¶ã Bê ¶ã{êi L« ¶ãS¬ ¶ãlÝ«, ¤¶ ªl«¶l ÎlÊy vËy võ« c{êi võ« ¶gi: - §©y hp µl߶㠶ãñ cñ« ÎiÉu BÖ, clËÎ lѵ vp om opi hS¬, ¬êi luy¶l l·y kluÊÎ ãÝ« ¬éÎ BT¬. Kla¶ã Bîi clê ªlõ« ¸lÝ cg ó»¶ã h߶ã l«y kla¶ã, clp¶ã B· qu«y ¶ã{êi Bi L« hua¶. ªlõ« ¸lÝ ë ÎLs¶ã µl߶㠶l׶ óï¶ xu¶ã qu«¶l ¬éÎ h{îÎ ÎlÊy kla¶ã cg BiÒu ã× klCc h¹ ¬íi yT¶ Ω¬, clp¶ã B«¶ã BÞ¶l cëi Cs Bi ¶ãlØ Îl× óç¶ã ¶ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã ãâ cö« LÊÎ klH, clp¶ã hiÒ¶ lái: - Ai Bg? ¼éÎ cs¶ oe¶ Îuæi ÎL¹c ¬{êi ¶¨¬, ¬{êi oCu ¬ÆÎ ¬òi Îl«¶l Îb vp kla¶ ¶ãs«¶ h«¶l hîi, Ϋy ó{¶ã ¬éÎ cCi ¬©¬ ó{íc vps ¶gi: - ¼êi ViT¶ ÎliÕu ãi« xmi ¬éÎ clbÎ Biɬ Ω¬. ÷gi xs¶ã, ¶p¶ã Ϋ BÉ cCi ¬©¬ xuï¶ã óp¶. ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy ÎLs¶ã ¬©¬ BÉ ¬éÎ óCÎ ÎǶ yÕ¶. ªuy clp¶ã hp cs¶ cñ« ¬éÎ §Ò Bïc vp ªlï¶ã osCi, ¶l{¶ã clp¶ã ë quT ÎL{ë¶ã Îlp¶l, ë ÎLs¶ã Îla¶ quT cl{« lÒ ÎlÊy ó«s ãiê ¶T¶ kla¶ã óiÕÎ hp vËÎ ã×. §å¶ã Îlêi hǶ BÇu ÎiT¶ clp¶ã ¶gi cluyÖ¶ víi ¬éÎ ÎliÕu ¶N« ¶T¶ læ ÎlѶ va cè¶ã, l«i ¬C Bá óõ¶ã, cs¶ ÎiÉu lsp¶ Êy ÎlÊy vËy võ« c{êi võ« ¶gi ÎiÕµ: - ªT¶ clCu hp ÷ãuyÖÎ Ïs«, ÎliÕu ãi« clCu óns clCu BÕ¶ B©y lÇu l¹ ViT¶ ÎliÕu ãi«. ViT¶ ÎliÕu ãi« cg viÖc ã× o«i óns cø viÖc ãäi ÎT¶ clCu hp B{îc Låi. ªlõ« ¸lÝ BCµ: - Kla¶ã cg viÖc ã× lÕÎ. ªiÉu lsp¶ vCi clps Bi L« ¶l{¶ã kli L« Îíi cö« ¶p¶ã h¹i qu«y BÇu ¶l׶ ªlõ« ¸lÝ Îñ¬ Îج c{êi vp ¶gi ÎiÕµ: - ¸lݶl Ϋy ÎliÕu ãi« Îai xuï¶ã óÕµ hp¬ óCÎ yÕ¶ ¶py BÉ ViT¶ ÎliÕu ãi« xmi. ªlõ« ¸lÝ ¶ã¹c ¶liT¶ va cè¶ã kla¶ã óiÕÎ ÎLn hêi ¶l{ ÎlÕ ¶ps cls µlni. ÷ãuyÖÎ Ïs« ÎlÊy vËy h¹i c{êi ¬éÎ Îiն㠶N« Låi ¬íi Bi lM¶. ªlõ« ¸lÝ cëi quǶ Cs ¶ãspi L« ÎLÌs hT¶ ãi{ê¶ã Bi ¶ãñ, ÎlÊy cl¨¶ ¬p¶ Îlm¬ Îls va cè¶ã kliÕ¶ clp¶ã ¶l{ o«y ¶l{ ¬T ¶T¶ clØ ÎLs¶ã ãi©y hCÎ, clp¶ã B· ¶ãñ ÎliÕµ Bi hbc ¶ps kla¶ã l«y. ÷ãñ BÕ¶ ãiN« BT¬, ¶ãspi cö« oæ óç¶ã cg ÎiÕ¶ã c{êi kl×, clp¶ã ãiËÎ ¬×¶l Îløc Îضl, Låi clp¶ã h¹i ¶ãle ÎlÊy cg ¶ã{êi klH ãâ vps cC¶l cö« oæ l«i ÎiÕ¶ã vp cg Îiն㠶ã{êi klH c{êi: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 8. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -101- - Gig ¬CÎ ÎL¨¶ã Îl«¶l ¶l{ ÎlÕ ¶py, ViT¶ luy¶l hp ¶ã{êi Ϋs ¶l· kla¶ã L« Îl{ë¶ã Îløc Îl× Îlùc uæ¶ã ¬éÎ µls¶ã cn¶l Bѵ ¶l{ ÎL«¶l vH ¶py. ªlõ« ¸lÝ B· ¶l˶ L« Bg hp Îiն㠶gi cñ« ¤¶ ªl«¶l _???_ ÎlÊy C¶l oC¶ã ÎL¨¶ã _???_, ¶ãspi cö« cg ¬éÎ ¶ã{êi B«¶ã Bu ¶ã{îc, BÇu d{íi, _???_ ÎLT¶ ÎLes hm hö¶ã ë ÎL{íc cö« oæ vp ¶ãg _???_ vps ÎLs¶ã µl߶ã, ÎlÊy vËy ªlõ« ¸lÝ véi ¶gi: - V©¶ã, BÉ Îai ¬Æc quǶ Cs oH L« ¶ã«y. ÷gi xs¶ã, clp¶ã véi vp¶ã ¬Æc quǶ Cs vps vp ãiÊu cs¶ d«s 㨬 ë ÎLs¶ã ¶ã{êi µl߶ã óÞ. ¸lp¶ã võ« BÈy cC¶l cö« oæ L« Îl× cg ¬éÎ huå¶ã ãig B{« ¬èi ls« Îlm¬ vps. ®©y ãiê clp¶ã ¬íi l«y óT¶ ¶ãspi hp ¬éÎ cCi v{ê¶ ls«. ¤¶ ªl«¶l klH ¶lny xuï¶ã BÊÎ vp LØ Î«i clp¶ã ¶gi: - ViT¶ luy¶l Îles Îai BÕ¶ B»¶ã ¶py. ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy clp¶ã Ϋ Ϋy cǬ ¬éÎ cCi Læ kla¶ã liÉu clp¶ã Ϋ ¬«¶ã Îles cCi Bg BÉ hp¬ ã×, ¶l{¶ã kla¶ã dC¬ ¶gi. Ï«i ¶ã{êi cè¶ã v{îÎ Î{ê¶ã Bi L« óT¶ ¶ãspi cè¶ã ãië kli¶l ca¶ã ÎiÕ¶ã ÎlM¶ã vÒ µlÝ« lËu om¶, kli oSµ Îíi Bضl ¶bi h¹i v߶ã l«i cs¶ B{ê¶ã cs¶ã quÑs hiÒ¶ Îíi ¬éÎ clç óï¶ xu¶ã qu«¶l ÎLs¶ã _???_ oC¶ã ÎL¨¶ã, ªlõ« ¸lÝ Îl× ÎLa¶ã ÎlÊy Lâ ¬éÎ óT¶ ÎLå¶ã ls« ¬«i quÕ ¬pu ÎLS¶ã vp ¬éÎ óT¶ ÎLå¶ã ls« ¬«i quÕ ¬pu vp¶ã, hiÒ¶ kle¶ ¶ãîi L»¶ã: - ÷mi B©y hp ÎiT¶ cn¶l clSc? ¤¶ ªl«¶l BCµ: - ÷lN¶ã ls« ¶py hp ds Ϋy BÖ ÎLå¶ã lÕÎ, ¶mi B©y clØ cg ¬C cñ« ÎiÉu BÖ víi cs¶ ÎiÉu lsp¶ hp B{îc hui Îíi Îlai. ÷gi xs¶ã, clp¶ã cǬ cCi Læ Îõ Îõ Bi BÕ¶ ãǶ ¶lN¶ã huï¶ã ls«. ªlõ« ¸lÝ Bi Îles o«u cò¶ã cn¬ ÎlÊy ÎlÝcl Îlb va cè¶ã. ¤¶ ªl«¶l B{« ªlõ« ¸lÝ Îíi ¬éÎ cCi B׶l ¶lá, clp¶ã Ϋ hiÒ¶ ¬êi ªlõ« ¸lÝ ¶ãåi ë ÎLT¶ În¶ã BC Låi ¬ë cCi Læ L« hÊy ¬éΠʬ L{îu vp l«i cCi clж óÇy hT¶ ÎLT¶ ¬ÆÎ BC vp LgÎ BÇy l«i clж L{îu Bg ¬íi ¶gi: - Xi¶ hçi ViT¶ luy¶l ¶mi B©y kla¶ã B{îc ¨¶ ¬Æ¶. ¸lp¶ã h¹i hÊy ó« ¬g¶ ¨¶ ë ÎLs¶ã Læ L« Låi l«i ¶ã{êi uï¶ã L{îu d{íi ÎL¨¶ã ls«. ªlõ« ¸lÝ ãSµ ¶lN¶ã ¬g¶ ¨¶ Bg ¨¶ Îlö ¬íi l«y ó« ¬g¶ Bg BÒu hp ¬g¶ ¨¶ cl«y Îlùc, ¨¶ ¶lËu ¬éÎ låi, ¤¶ ªl«¶l h¹i hÊy ¬éÎ ï¶ã ÎiTu L« vp ¶gi: - §É BÖ Îlæi ÎiTu cls ViT¶ luy¶l ¶ãle ¶lÐ! ªlõ« ¸lÝ ãËÎ BÇu, ¤¶ ªl«¶l hiÒ¶ Îlæi ÎiTu cls clp¶ã ¶ãle, clp¶ã kla¶ã óiÕÎ ©¬ huËÎ ã× cn ¶l{¶ã clØ cn¬ ÎlÊy ¬×¶l B«¶ã oï¶ã ÎLs¶ã cn¶l ÎiT¶, clø d{íi ÎLǶ Îôc hp¬ ã× cg Î׶l cn¶l ¶py. ¤¶ ªl«¶l Îlæi xs¶ã klbc ÎiTu Låi ¬íi c{êi vp lái: - ViT¶ luy¶l ÎlÝcl ¶ãle klbc ¶ps xi¶ cls l«y BÉ BÖ Îlæi cls luy¶l ¶ãle. ªlõ« ¸lÝ Îlë dpi ¬éÎ ÎiÕ¶ã Låi BCµ: - ¤¶ luy¶l Îla¶ã ¬i¶l Îlùc vp cò¶ã óiÕÎ ¶liÒu Îlø quC. ¤¶ ªl«¶l klsCi clÝ lái h¹i: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 9. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -102- - ¸g Îlùc kla¶ã? ÷gi xs¶ã, clp¶ã h¹i cǬ ï¶ã ÎiTu hT¶ Îlæi ÎiÕµ ¬éÎ klbc ÎiTu cp¶ã ¶lu ¬× vp uyɶ cluyɶ lm¶ klbc ÎiTu ÎL{íc. Kli Îlæi xs¶ã, ¤¶ ªl«¶l BÆÎ ï¶ã ÎiTu xuï¶ã vp klH lái: - ªlÕ ¶ps, ViT¶ luy¶l cg ¶ãle B{îc kla¶ã? - ªLT¶ ÎlÕ ãi«¶ ¶py kla¶ã c߶ «i cg ÎlÉ Îlæi B{îc klbc ÎiTu l«y ¶l{ vËy. ªL{íc ki« BÖ cg ¶»¬ ¬m vp ãiÊc ¬m Êy cò¶ã kla¶ã ÎlÉ ¶ps ó»¶ã B{îc cn¶l Îlùc ¶py B{îc. ªlÊy ªlõ« ¸lÝ kle¶ ¶ãîi ¬×¶l ¶l{ vËy, ¤¶ ªl«¶l cp¶ã klsCi clÝ c{êi klbc klÝcl. rbc Êy l«i ¶ã{êi ¶ãåi ãǶ ¶l«u, ªlõ« ¸lÝ ¶ãöi ÎlÊy ¶ãspi ¬èi Îlm¬ cñ« ls« L« h¹i c߶ cg cn ¬èi Îlm¬ cñ« µlʶ os¶ ¶N«, clp¶ã hiÒ¶ ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷ã{êi ¶py kla¶ã cg ý clÝ Bp¶ a¶ã ã× cn, cò¶ã ¬«y Ϋ kla¶ã µlni hp cs¶ ¶ã{êi hM¶ã hm, ó»¶ã kla¶ã cg µlni hp óÞ y clT c{êi Låi kla¶ã?” ¤¶ ªl«¶l h¹i ¶gi ÎiÕµ: - ViT¶ luy¶l cg ÎlÝcl BÖ Îlæi ÎiTu kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ ãËÎ BÇu, ¤¶ ªl«¶l h¹i _???_ ÎiTu hT¶ Îlæi ÎiÕµ. ªlõ« ¸lÝ B«¶ã ¶ãȶ ¶ã{êi L« ¶ãle Îl× BéÎ ¶liT¶ ÎlÊy ÎliÕ¶ã ÎiTu ¶ã{¶ã lM¶ Låi ¤¶ ªl«¶l ót hua¶ ï¶ã ÎiTu L« hp¬ Bai. ªlõ« ¸lÝ ¶ã¹c ¶liT¶ va cè¶ã véi lái: - ¾«s ÎlÕ, luy¶l... B«¶ã Îlæi ¶l«¶l ¶l{ vËy o«s óç¶ã d{¶ã h¹i ót ï¶ã ÎiTu Bi? ¤¶ ªl«¶l cbi BÇu xuï¶ã klH BCµ: - ªõ x{« Îíi ¶«y BÖ kla¶ã lÒ Îlæi ÎiTu cls «i ¶ãle lÕÎ v× lä cg óiÕÎ ¶ãle B©u, _???_ ÎlÝcl ¬b« B«s ¬b« kiÕ¬ Îlai. - ªai kla¶ã ¶gi dïi ¤¶ luy¶l B©u, Îai ÎlÝcl ¶ãle klbc ÎiTu cñ« ¤¶ luy¶l Îlæi Îlùc BÊy ¬p. - ÷ãpy ¬«i ViT¶ luyl B· Îõ ãin L« Bi Låi, BÖ clSc luy¶l Bi klái kla¶ã ó«s ãiê qu«y ÎLë h¹i ¶N«. ªlö lái Îai óiÕÎ Îlæi cls «i ¶ãle?... ÷ãõ¶ã ãi©y hCÎ, clp¶ã h¹i ¶gi ÎiÕµ: - ªÝ¶l ¶ÕÎ cñ« BÖ LÊÎ xÊu, BÖ Îù óiÕÎ hS¬ ¶l{¶ã klï¶ ¶çi BÖ kla¶ã o«s Îù k׬ clÕ ¶æi. §Ö óiÕÎ luy¶l ãlÐÎ BÖ hS¬ vp c߶ _???_ klCc. ªlõ« ¸lÝ kla¶ã óiÕÎ ÎLn hêi ¶l{ ÎlÕ ¶ps cls µlni cø ¶ãȶ ¶ã{êi L« ¶l׶ clp¶ã Ϋ. ¼éÎ hCÎ o«u, ¤¶ ªl«¶l h¹i ¶gi ÎiÕµ: - V× vËy ¬p BÖ clSc luy¶l kla¶ã ãiê qu«y ÎLë h¹i ¶N«. - ¸lSc luy¶l B· ¶l˶ BÞ¶l ÎlÊy Låi, où Îlùc BÖ kla¶ã óiÕÎ ã× cn, BÖ hp ¶ã{êi ¬íi L« Bêi vp cò¶ã kla¶ã óiÕÎ ¶gi dïi «i lÕÎ. Ïuy¶l óns BÖ kli¶l luy¶l, ãlÐÎ luy¶l, ¶gi Îlùc hbc ¬íi ãƵ BÖ cg cn¬ Î{ë¶ã ¶l{ ÎlÕ BÊy ¶l{¶ã ó©y ãiê Îl× klCc lM¶. - Ïuy¶l ¶gi cg Îlùc kla¶ã? - ªles où ¶l˶ xÐÎ cñ« BÖ Îl× l׶l ¶l{ luy¶l cg viÖc ã× LÊÎ B«u h߶ã cls ¶T¶ _???_ ¬íi BÆc óiÖÎ lm¶ ¶ã{êi. ViÖc ã× ÎlÕ, luy¶l cg ÎlÉ ¶gi cls BÖ ¶ãle kla¶ã? ÷ãÓ¬ ¶ãlÜ ãi©y hCÎ, ¤¶ ªl«¶l ¬íi ÎLn hêi: - §Ö cg ÎlÉ kÉ cls luy¶l ¶ãle B{îc ¶l{¶ã clØ oî luy¶l kli¶l BÖ Îlai. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 10. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -103- - Kla¶ã. - ªlai B{îc, BÖ xi¶ kÉ cls luy¶l ¶ãle. Ïåi ¬C BÖ c߶ hp¬ cs¶ ãCi óÞ ¬éÎ ¶ã{êi xÊu óô¶ã lp liÕµ ¬íi o«¶l L« BÖ, a¶ã ¶ãs¹i cñ« BÖ BÞcl kla¶ã ¶æi ¶ã{êi xÊu óô¶ã Bg, o«u Bi Lñ ¬Êy Ϋy lns Îlñ BÕ¶ ¬íi BSc ÎlS¶ã vp Buæi ¶ã{êi xÊu óô¶ã Êy L« klái ¶lp ¶py. ¸ls ¶T¶ BÖ hp ¬éÎ kt kla¶ã cl« cò¶ã hp ¬éÎ Bø« cs¶ ls«¶ã... ÷gi Îíi Bg clp¶ã ø« ¶{íc ¬SÎ L«. ªlõ« ¸lÝ véi «¶ ñi: - ViÖc ¶py kla¶ã ÎlÉ ÎLCcl cø luy¶l vp cò¶ã kla¶ã ÎlÉ ÎLCcl cø óC ¬Óu B{îc, clØ Î¹i ¶ã{êi xÊu óô¶ã ¶ä. - ÷l{¶ã ¶ã{êi klCc h¹i kla¶ã cg ý ¶ãlÜ ¶l{ luy¶l, ÎL{íc ¶lÊÎ BÖ lä kla¶ã dC¬ ¶gi ã× ¶l{¶ã cø ë o«u h{¶ã clöi Lñ« víi óp ¬Ñ. - Ai dC¬ ¶gi luy¶l ¶l{ ÎlÕ óns cls BÖ óiÕÎ, BÖ oH ãibµ luy¶l BC¶l cls ÎT¶ Bg ¬éÎ ÎL˶. ®©y ãiê BÖ kla¶ã ãlÐÎ luy¶l B©u, ¶Õu luy¶l ó»¶ã h߶ã kÕÎ ó¹¶ víi BÖ Îl× BÖ oH Îíi B©y Îl¨¬ luy¶l hua¶ hua¶. ÷ãle ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ ¶gi ¶l{ vËy, ¤¶ ªl«¶l ¬õ¶ã Lì ¶lny óS¶ ¶ã{êi hT¶. ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy clp¶ã Ϋ ¬õ¶ã ¶l{ ÎlÕ hiÒ¶ võ« c{êi võ« lái h¹i: - §Ö BÕ¶ Îl¨¬ luy¶l hua¶ hua¶ ¶l{ vËy luy¶l cg ó»¶ã h߶ã kla¶ã? - ®»¶ã h߶ã hS¬, vp luy¶l B· lø« Îíi Îl× ÎlÕ ¶ps cò¶ã µlni Îíi ¶lÐ? - ªai kla¶ã ¶gi dïi luy¶l B©u. ®ç¶ã ¶ãle ÎlÊy µlÝ« o«u cg ÎiÕ¶ã Bé¶ã LÊÎ klH. ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ cg ¶ã{êi Îíi ¶mi, clp¶ã véi Bø¶ã dËy qu«y ¶ã{êi h¹i hiÒ¶ ¶ãle ÎlÊy ¶ã{êi Bg víi ãiä¶ã h¹¶l hè¶ã lái: - §T¬ kluy« c«¶l vS¶ã, l«i ¶ã{êi hж hbÎ Îíi B©y hp¬ cli? ÷ã{êi Êy võ« c«s võ« ãÇy clݶl ¤¶ ¸lݶl, y võ« ó{íc L«, ¬ÆÎ ãi˶ dN l«i Ϋy clï¶ã ¶¹¶l, lái ¬éÎ cCcl LÊÎ ÎliÕu hÔ µlе. ¤¶ ªl«¶l ãiËÎ ¬×¶l ki¶l l·i ¶l{¶ã kli clp¶ã óiÕÎ ¶ã{êi Bg hp ¤¶ ¸lݶl Låi hiÒ¶ ¶æi ãi˶ quCÎ lái: - A¶l BÕ¶ B©y hp¬ cli? ¤¶ ¸lݶl BCµ: - ÏiÒ¶ BÖ l·y Îù lái ¬×¶l ÎL{íc. ¤¶ ªl«¶l L« vt LÊÎ s«i ¶ãli ¶gi ÎiÕµ: - ªl× víi ViT¶ luy¶l ë B©y Îl{ë¶ã ¶ãuyÖÎ _???_ Îíi ¶ps? ¸lï¶ ¶py ¶ãspi ¬C Îai L«, kla¶ã «i B{îc Îíi cn. ¤¶ã B· ÎuyT¶ óæ cls cn ¶lp Låi, clM¶ã hH B¹i c« B· quT¶ hêi Låi l«y o«s? ¤¶ ¸lݶl clØ ÎlM¶ã vps ¬ÆÎ ªlõ« ¸lÝ vp BCµ: - ªlÕ o«s y Îíi B{îc? - ªai ¬êi «¶l Êy Îíi, viÖc ¶py kla¶ã viÖc ã× BÕ¶ «¶l, «¶l kla¶ã cg quyÒ¶ c«¶ ÎliÖµ vps. ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy l«i «¶l e¬ lä ¤¶ c·i ¶l«u ¶l{ vËy ÎLs¶ã h߶ã kla¶ã yT¶ véi xe¶ hêi ¶gi: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 11. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -104- - ¸uéc Îl{ë¶ã ¶ãuyÖÎ la¬ ¶«y cñ« clb¶ã Ϋ B· BÇy Bñ hS¬ Låi, clb¶ã Ϋ oH qu«y ÎLë L« vÒ µl߶㠶ãlØ ¶ãmi Bi. - ªai cø kla¶ã Bi, ViT¶ luy¶l cø ¶ãåi xuï¶ã B©y. ®ÊÎ BSc dÜ ªlõ« ¸lÝ h¹i ¶ãåi xuï¶ã. ¤¶ ¸lݶl Bø¶ã ¶ãȶ ¶ã{êi L« kla¶ã ¶gi ¶ö« hêi. ¤¶ ªl«¶l ÎlÊy vËy h¹i cp¶ã Îøc ãi˶ ÎlT¬ vp ¶gi ÎiÕµ: - ÷lN¶ã ls« ¶py ds Îai ÎLå¶ã, Îai cʬ «¶l ¶ãS¬ ¶l׶ ¶g. ¤¶ ¸lݶl BCµ: - ªai B· ¶l׶ Låi, cʬ o«s ¶æi Îai, Îai c߶ ¬uï¶ ¶g ¶N«. ÷gi xs¶ã, y cbi BÇu xuï¶ã dÝ ¬òi vps lÝÎ ¬Êy cCi, ¤¶ ªl«¶l cn ãi˶ xa¶ã h¹i l«i Ϋy võ« ¶læ võ« vß ¶lN¶ã klg¬ ls« Bg, clØ ÎLs¶ã ÎlsC¶ã cCi clp¶ã B· ¶læ lÕÎ l«i ¬{mi ¬Êy _???_ lå¶ã vp vøÎ óõ« ó·i Låi klgc hí¶ ¶gi ÎiÕµ: - §{îc, «¶l óSÎ ¶¹Î Îai, Îai ¶læ lÕÎ ¶lN¶ã klg¬ ls« ¶py Bi ¶l{ vËy kla¶ã «i B{îc ¶ãS¬ ¶N«, «¶l B· ó»¶ã h߶ã ÎlÝcl Îlb cl{«? ¤¶ ¸lݶl Îøc ãi˶ va cè¶ã kla¶ã ¶gi ¶ö« hêi hiÒ¶ lˬ lùc Bi hua¶, ¶l{¶ã Bi vpi ó{íc h¹i qu«y BÇu h¹i BCµ: - ÷ã{êi Ϋ Bïi B·i víi ¬×¶l ¶l{ vËy, ÎLCi h¹i ¬×¶l h¹i Bïi xö víi ¶ã{êi Ϋ ¶l{ ÎlT? §Ö Îlö ¶ãle xe¬ BÖ hp¬ ¶l{ ÎlÕ Îl× c߶ cg h{m¶ã Ω¬ l«y kla¶ã? ¤¶ ªl«¶l võ« klgc võ« ÎLn hêi: - Ai kliÕ¶ «¶l Îö ÎÕ víi Îai, ¶Õu cls Îai hp cCi B¹i cl{í¶ã ¬SÎ Îl× «¶l Bi ¶gi víi cCc a¶ã Buæi Îai L« klái ¶mi B©y Bi, vp «¶l ¬Ccl cn a¶ã Îai víi ViT¶ luy¶l ë B©y Îl{ë¶ã ÎL¨¶ã B©y. ªai kla¶ã oî ã× lÕÎ. ¤¶ ¸lݶl Îlë dpi ¬éÎ ÎiÕ¶ã LÇu LÜ qu«y ¬×¶l Bi hua¶. ¤¶ ªl«¶l qu«y ÎLë vps ÎLs¶ã B׶l ¶ãåi, ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ lái: - Y kla¶ã µlni «¶l Îlùc cñ« Îai, ¬Ñ Îai lä ¤¶, B©y hp ¶lp a¶ã ¶ãs¹i Îai, y hp cs¶ ÎL«i ¶ã{êi «¶l lä cñ« ¬Ñ Îai, où Îlùc y clØ hp ¶ã{êi «¶l lä x« Îlai, ¶Õu Îai cg cl« vp Îai cg ¶lp klái µlni Bi ë ¶lê «i lÕÎ vp cò¶ã kla¶ã µlni óùc ¬×¶l ¶l{ ÎlÕ ¶py. ÷gi xs¶ã clp¶ã h¹i ø« ¶{íc ¬SÎ L«. ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ Bì hêi: - ªai ÎlÊy y Bïi víi luy¶l Îö ÎÕ hS¬! ªLCi h¹i luy¶l Bïi xö víi y LÊÎ lu¶ã Cc. ¤¶ ªl«¶l óç¶ã µl× c{êi vp ¶gi ÎiÕµ: - ÷Õu Îai Bïi xö víi y kla¶ã lu¶ã Cc ¶l{ vËy Îl× y c߶ lá¶ã lm¶ ÎlÕ ¶py ¶N«. ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy clp¶ã Ϋ võ« klgc võ« c{êi, ÎLa¶ã LÊÎ Îøc c{êi vp cò¶ã ¶ã©y Îlm va cè¶ã. ¸lp¶ã hiÒ¶ ¶ãlÜ BÕ¶ Îl©¶ ÎlÕ cñ« ¬×¶l, óç¶ã Bé¶ã h߶ã Bå¶ã óÖ¶l Î{m¶ã hiT¶ ¬p ¶gi ÎiÕµ: - ¸l« Îai óÞ ¶ã{êi Ϋ ãiÕÎ clÕÎ, hbc Êy Îai hT¶ óÈy, a¶ã Îai cò¶ã ¬ÊÎ vps ¶¨¬ Bg. ¤¶ ªl«¶l véi lái: - ªlÕ ViT¶ luy¶l B· óCs Îlè B{îc cl{«? - ÷gi L« Îl× læ ÎlѶ va cè¶ã, Îai ÎlËÎ kla¶ã ¬«y. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 12. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -105- - Kli ¶ps ViT¶ luy¶l óCs Îlè, BÖ ÎlÕ ¶ps cò¶ã ãibµ luy¶l ¬éΠΫy. ®ÊÎ cø kt Îlè hîi l¹i BÕ¶ B©u BÖ cò¶ã kla¶ã oî. ªlõ« ¸lÝ ¶ãle ÎlÊy clp¶ã Ϋ ¶gi ¶l{ vËy cn¬ Bé¶ã va cè¶ã, hiÒ¶ ¶S¬ hÊy Ϋy ¤¶ ªl«¶l, ¤¶ ªl«¶l véi LbΠΫy h¹i ¶l{¶ã kla¶ã liÉu ιi o«s clp¶ã h¹i BÉ yT¶ cls ªlõ« ¸lÝ ¶S¬ ¶l{ ÎL{íc, Låi clp¶ã klH ¶gi: - ®n¶ h·¶l cñ« ViT¶ luy¶l ãiái ãʵ BÖ ¬{êi hǶ, ¶l{¶ã vÒ ki¶l ¶ãliÖ¬ ãi«¶ã lå Îl× l׶l ¶l{ luy¶l LÊÎ óì ¶ãì ¶l{¶ã luy¶l Bõ¶ã hs v× o«u ¶py cg BÖ oH ãibµ luy¶l ¶lN¶ã vʶ BÒ Bg. - ¤¶ luy¶l Îö ÎÕ ÎlËÎ, Îai cl{« lÒ cg ¬éÎ ¶ã{êi ó¹¶ ¶ps Îuæi xʵ xØ ¶l{ Îai, ó©y ãiê ¬íi ãƵ luy¶l... ¤¶ ªl«¶l ¶ãle ÎlÊy clp¶ã Ϋ ¶gi ¶l{ vËy, véi cbi BÇu xuï¶ã BCµ: - ÷l{¶ã µlni ¶gi, Îai LÊÎ xÊu Îݶl, ÎlÕ ¶ps cò¶ã cg ¬éÎ ¶ãpy Îai hp¬ cls luy¶l óùc ¬×¶l. - ªai B· csi luy¶l hp ó¹¶, óiÕÎ Îݶl ¶ÕÎ cñ« ó¹¶l L« o«s Låi, Îl× dè ó¹¶ cg hp¬ ¬ÊÎ h߶ã Îai cò¶ã kla¶ã o«s. ¤¶ ªl«¶l cn ¬õ¶ã Îlë dpi ¬éÎ ÎiÕ¶ã vp ¶gi ÎiÕµ: - §Ö clØ ¶ã¹i cg BiÒu ¶py Îlai, ó©y ãiê luy¶l B· Îla¶ã cn¬ B{îc ¶l{ vËy, BÖ ÎlËÎ ou¶ã o{í¶ã hS¬. ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy ¤¶ ªl«¶l Bæi lM¶ Îݶl ¶ÕÎ, a¶ ¶lu lß« ¶l· clø kla¶ã ¶l{ hbc c·i v· ÎL«¶l clʵ víi ¾« r·s §¹i ÎLT¶ ÎluyÒ¶, ¶T¶ clp¶ã BCµ: - §Ö cg c©u ¶py kla¶ã óiÕÎ ¤¶ luy¶l cg ¶ãle kla¶ã? - ªLT¶ Bêi ¶py clØ cg hêi ¶gi cñ« ó« ¶ã{êi ¬p BÖ ¶ãle Îlai, ¬éÎ hp a¶ã ¶ãs¹i Îai, l«i hp ¬Ñ Îai, ó« hp ViT¶ luy¶l. ªlõ« ¸lÝ ¶ãle ¶gi Lè¶ã ¬×¶l ¬éÎ cCi vp BCµ: - Kla¶ã ¶ãê luy¶l h¹i csi ÎLä¶ã BÖ BÕ¶ ÎlÕ, où ÎlËÎ Îl× hêi ¶gi cñ« ¶ã{êi klCc quÝ lå lîµ hý hp clb¶ã Ϋ µlni ¶ãle lÕÎ. - Ïõ, Îai kla¶ã ¶l{ ViT¶ luy¶l, Îai kla¶ã clÞu ¶ãle hêi cñ« ¶ã{êi klCc, dè Bïi víi Îai Îö ÎÕ, Îai... Îai oH {« ¶ã{êi Bg vp óÊÎ cø ¶ã{êi Êy ¶gi ¶l{ ÎlÕ ¶ps, Îai cò¶ã ¶ãle lÕÎ, c߶ ¶ã{êi ¬p B· óÞ Îai ãlÐÎ Îl× dè ¶ã{êi Bg cg ¶gi µlni hý BÕ¶ B©u, Îai cò¶ã kla¶ã ÎlÝcl ¶ãle. - ¤¶ luy¶l vÓ¶ c߶ Îݶl ÎLt cs¶ ÎlËÎ, ¶¨¬ ¶«y luy¶l ¬Êy Îuæi? - ¼{êi ÎC¬? ¸ß¶ ViT¶ luy¶l? - ªai hí¶ lm¶ luy¶l l«i Îuæi. ¤¶ ªl«¶l cbi BÇu ¬ÆÎ Bá óõ¶ã klH lái ÎiÕµ: - ªai kla¶ã cg «¶l LuéÎ, clb¶ã Ϋ kÕÎ ¶ãlÜ« hp¬ «¶l e¬ ¶lÐ? ¸lM¶ã l«y luy¶l cg ó»¶ã h߶ã kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ hp ¶ã{êi LÊÎ cȶ Îl˶, cl{« óiÕÎ h«i hÞcl cñ« ¤¶ ªl«¶l L« o«u, Îuy clp¶ã B· ÎlÊy ¤¶ ªl«¶l LÊÎ lîµ ý, ¶l{¶ã ¶gi BÕ¶ kÕÎ ¶ãlÜ« Îl× clp¶ã kla¶ã dC¬, ¶T¶ clp¶ã clǶ clõ kla¶ã dC¬ ÎLn hêi ¶ã«y. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 13. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -106- ¤¶ ªl«¶l ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ÎLn hêi hiÒ¶ Bø¶ã dËy cl¹y ÎlM¶ã vÒ µlÝ« ÎL{íc. ªlõ« ¸lÝ ãiËÎ ¬×¶l ki¶l l·i véi Buæi Îles ¶ã«y. ¸lp¶ã ÎlÊy ¤¶ ªl«¶l cl¹y ÎlM¶ã hT¶ ÎLT¶ Bضl ¶bi hiÒ¶ ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷ã{êi ¶Çy Îݶl ¶ÕÎ ¶g¶ã ¶ny ¶l{ ÎlÕ, ¶Õu Ϋ kla¶ã ¶l˶ hêi clp¶ã Ϋ, cl{« óiÕÎ clõ¶ã clp¶ã Ϋ cò¶ã oH Îù Îö cò¶ã ¶T¶.” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã hiÒ¶ ãië kli¶l ca¶ã cñ« ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ ÎLuyÒ¶ Îlô cls Buæi Îles, clØ ÎLs¶ã ¶lCy ¬SÎ B· qu« ¬ÆÎ ¤¶ ªl«¶l Låi clp¶ã qu«y ¬ÆÎ h¹i lái: - ¤¶ liÒ¶ BÖ ãi˶ Îai BÊy p? ¤¶ ªl«¶l ¶ãle ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ ãäi ¬×¶l hp liÒ¶ BÖ cn ¬õ¶ã, hiÒ¶ ¶ãõ¶ã cl©¶ h¹i, ¶ãåi xuï¶ã BÊÎ vp ¶gi: - Ïuy¶l B· kli¶l BÖ, o«s c߶ ãäi BÖ hp liÒ¶ BÖ ¶l{ ÎlÕ? - ¸g ó«s ãiê Îai dC¬ kli¶l liÒ¶ BÖ B©u, Îlai h¹i B©y, clb¶ã Ϋ cè¶ã kÕÎ ó¹¶ Bi! ªlÕ Låi l«i ¶ã{êi hiÒ¶ quú xuï¶ã vCi ÎL¨¶ã vp ÎlÒ L»¶ã: “¸g µlbc cè¶ã l{ë¶ã, óÞ ¶¹¶ cè¶ã clÞu...” ªlÒ xs¶ã, cn l«i cè¶ã Bø¶ã d©y. ¤¶ ªl«¶l vCi clps ªlõ« ¸lÝ ¬éÎ cCi: - §¹i c«! ªlõ« ¸lÝ cò¶ã BCµ hÔ vp ÎLn hêi: - ªai ãäi liÒ¶ BÖ hp ¶lÞ BÖ ¶lÐ! ªlai ¬ué¶ hS¬ Låi, clb¶ã Ϋ cè¶ã xuï¶ã ¶bi ¶ãlØ Bi. Ï«i ¶ã{êi dSΠΫy ¶l«u xuï¶ã ¶bi ÎLë vÒ µl߶ã. ªlõ« ¸lÝ óns ¤¶ ªl«¶l L»¶ã: - Kluy« hS¬ Låi, ¶lÞ BÖ Bõ¶ã vÒ µl߶ã cñ« óC ¬Óu ¶ãñ ¶N«, ¶Õu ¶lÞ BÖ vÒ ¶ãñ Îl× óC ¬Óu cò¶ã Îløc Îضl, cli ó»¶ã liÒ¶ BÖ ë h¹i B©y ¶ãñ clu¶ã ãi{ê¶ã víi ¶ãu luy¶l ¶lÐ. ¤¶ ªl«¶l ¬ÆÎ Bá óõ¶ã, ãi»¶ã Ϋy L« lê¶ ãi˶ BCµ: - A¶l... «¶l... ÷l{¶ã clp¶ã h¹i c{êi ¶ã«y vp clps L»¶ã: - ªlai ¶ãpy ¬«i clb¶ã Ϋ ãƵ h¹i ¶lÐ. ÷gi xs¶ã, clp¶ã cl¹y L« cö« µl߶ã hua¶. ªlõ« ¸lÝ ¶ã¹c ¶liT¶ va cè¶ã. ÷ãpy la¬ o«u, ªlõ« ¸lÝ B«¶ã ¶ãåi ÎLT¶ ãi{ê¶ã huyÖ¶ ca¶ã Îl× ÎiÉu lsp¶ ÷ãuyÖÎ Ïs« Be¬ Biɬ Ω¬ Îíi. ªlõ« ¸lÝ ¶lny xuï¶ã ãi{ê¶ã cC¬ m¶ ÷ãuyÖÎ Ïs« Låi ¶ãåi vps óp¶ ¨¶ Biɬ Ω¬. rbc Êy, ¤¶ ªl«¶l cò¶ã ó{íc vps ÎLs¶ã µl߶ã võ« c{êi võ« ¶gi: - §¹i c«, óT¶ ¶ãspi cg ¬éÎ ¶ã{êi Bp¶ óp Îíi, Bßi hÊy oï vp¶ã Bg, clb¶ã Ϋ L« óT¶ ¶ãspi xe¬ o«s. ªlõ« ¸lÝ BCµ: - §{îc hS¬! Ï«i ¶ã{êi Bi L« B¹i on¶l, B· ÎlÊy ¤¶ ¸lݶl B«¶ã BÊu víi ¬éÎ ÎliÕu ¶N. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 14. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -107- Ï«i a¶ã ãip ¶ãåi c¹¶l Bg xe¬, ¬éÎ a¶ã ãip Ϋy cǬ quny ÎL{î¶ã, ¬éÎ a¶ã Ϋy kla¶ã. ¤¶ ªl«¶l Bi BÕ¶ c¹¶l a¶ã cô cǬ quny ÎL{î¶ã, LØ Î«i ¶gi ¬Êy c©u. ¤¶ã ãip Êy qu«y h¹i ¶l׶ ªlõ« ¸lÝ ¬éÎ låi, Låi ãËÎ BÇu ¬Êy cCi. ªlõ« ¸lÝ ÎLa¶ã ÎlÊy ÎliÕu ¶N ¶ä Îuæi ÎL¹c ¬{êi clݶ, l«i ¬C Bá lå¶ã, ÎLa¶ã LÊÎ Bѵ, vâ ca¶ã klC c«s oiTu. ÷p¶ã BÊu víi ¤¶ ¸lݶl ¬{êi ¬Êy liÖµ ¬p vÓ¶ cl{« µl©¶ ÎlS¶ã ó¹i. ¸lp¶ã Lè¶ã ¬×¶l ¬éÎ cCi v× cp¶ã xe¬ clp¶ã cp¶ã ¶ãli. ªliÕu ¶N ¶ä ÎiÕ¶ hT¶ ¬éÎ ó{íc, ¬b« kiÕ¬ ¶lS¬ v«i cñ« ¤¶ ¸lݶl B©¬ Îíi. ¤¶ ¸lݶl B{« ÎLCi Ϋy h¹i clЬ vâ klÝ cñ« Bïi µl{m¶ã. Y ÎlÊy Bm¶ B«s cñ« y oSµ clЬ ÎLb¶ã óns kiÕ¬ cñ« ÎliÕu ¶N ki« Låi. ÷ãê B©u, ¤¶ ¸lݶl L« Ϋy B· ¶l«¶l ¬p ÎliÕu ¶N ki« c߶ ¶l«¶l lm¶, clØ ÎlÊy ¶p¶ã qu«y ÎL{ê¶ã kiÕ¬ ¬éÎ v߶ã, Låi xs«y ¬òi kiÕ¬ B©¬ hua¶ vps cæ cñ« ¤¶ ¸lݶl. ¤¶ ¸lݶl ki¶l l·i va cè¶ã, véi ¶lny hèi vÒ µlÝ« o«u ó« ó{íc ÎLC¶l ¶Ð. ªliÕu ¶N h¹i Îlõ« ÎlÕ xa¶ã hT¶ Îʶ ca¶ã ¬Êy kiÕ¬ ¶N«, ÎlÕ kiÕ¬ ¶ps cñ« ¶p¶ã cò¶ã ¶l«¶l va cè¶ã. ªlõ« ¸lÝ B· ¶l˶ L« vâ ca¶ã cñ« ¶p¶ã ¶py qun ÎlËÎ hp vâ ca¶ã cñ« µlCi Ïs« ¾m¶ Låi vp clp¶ã BsC¶ clSc ¶p¶ã Ϋ c߶ B{îc cCc «¶l cñ« óæ¶ ¬a¶ clØ Biɬ cls, ó»¶ã kla¶ã víi ca¶ã hùc cñ« ¶p¶ã yÕu lm¶ Bïi Îlñ ¶p¶ã B· Îlu« Îõ h©u Låi. ¾ë dÜ ¶p¶ã BC¶l ¶ã«¶ã Ϋy víi ¤¶ ¸lݶl ¶l{ vËy hp ¶lê ë KiÕ¬ ÎluËÎ Îi¶l kú. ªuy ÎlÕ ca¶ã cñ« ¶p¶ã Ϋ võ« ¶l«¶l võ« hîi l¹, ¶l{¶ã cò¶ã cln o«s ó»¶ã ¤¶ ¸lݶl. ¤¶ ªl«¶l cò¶ã ¶l˶ ÎlÊy ÎliÕu ¶N ki« BÞcl kla¶ã ¶æi ¤¶ ¸lݶl hiÒ¶ ¶gi: - Víi Îpi ó« ¶s¶ kЬ ÎlÕ ¶py ¬p cò¶ã BÞ¶l BÕ¶ cö« Bßi h¹i Bå B{îc. Ï«i ¶ã{êi h¹i BÊu ÎlT¬ ¬Êy clôc liÖµ ¶N«, qun ¶liT¶ ÎlÕ ca¶ã ÎliÕu ¶N B· clˬ dǶ. ªLCi h¹i ¤¶ ¸lݶl cp¶ã BÊu cp¶ã l¨¶ã, ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy Î׶l ÎlÕ ¶ãuy cʵ, véi ¶lny vps ãiN« l«i ¶ã{êi. Ï«i ¶ã{êi B«¶ã BÊu l¨¶ã ¶l{ vËy, hp¬ o«s ¬p Îl©u klÝ ãiíi B{îc, ¶T¶ ¬éÎ B«s ¬éÎ kiÕ¬ BÒu ¶l»¬ ¶ã{êi ªlõ« ¸lÝ ¬p ¶Ð¬ Îíi. ¤¶ ªl«¶l ÎlÊy vËy, ki¶l l·i ÎlÊÎ Îl«¶l h« hí¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã vp cn l«i a¶ã ãip cè¶ã Bø¶ã dËy ¬éÎ hbc, v× ªlõ« ¸lÝ ¶lny L« ¬éÎ cCcl BéÎ ¶ãéÎ, ¶T¶ l«i a¶ã ãip víi ¤¶ ªl«¶l cò¶ã kla¶ã kÞµ L« Ϋy cøu viÖ¶ ¶N«. ÷ãê B©u, ªlõ« ¸lÝ ãim Ϋy µlni hT¶ klH BÈy cæ Ϋy cñ« ¤¶ ¸lݶl ¬éÎ cCi, c߶ Ϋy ÎLCi Îl× ãim L« µlÝ« o«u ã¹Î Ϋy cñ« ÎliÕu ¶N Låi. ªlÕ hp klÝ ãiíi cñ« l«i ¶ã{êi BÒu óÞ clp¶ã ã¹Î óS¶ o«¶ã óT¶, ¶T¶ clp¶ã ¬uï¶ c{íµ klÝ ãiíi cñ« l«i ¶ã{êi Bi Îl× ÎlËÎ hp dÔ ¶l{ ÎLë óp¶ Ϋy, ¶l{¶ã clp¶ã kla¶ã ¬uï¶ klse kls«¶ã vâ ca¶ã cñ« ¬×¶l vp h¹i oî ¤¶ ¸lݶl xÊu læ. ¸ls ¶T¶, clp¶ã clØ BÈy Ϋy cñ« l«i ¶ã{êi L« Îlai, l«i ¶ã{êi Bg BÒu óiÕÎ vâ ca¶ã cñ« clp¶ã c«s oiTu lm¶ lä ¶liÒu, ¶T¶ lä võ« Îøc ãi˶, võ« ¶lny L« µlÝ« o«u. ¤¶ ¸lݶl h¹i Î{ë¶ã ªlõ« ¸lÝ h¹i ¶ãlÜ BÕ¶ ¬ïi l˶ BT¬ la¬ ÎL{íc, ¶T¶ ¬íi L« Ϋy BÈy klÝ ãiíi cñ« ¬×¶l ¶l{ vËy. ¸ß¶ ÎliÕu ¶N ¶ä ÎlÊy clp¶ã Bi cè¶ã ¤¶ ªl«¶l L«, ÎÊÎ ¶liT¶ óiÕÎ ¶ã{êi cñ« BÞcl Låi, ¶p¶ã ÎlÊy BÞcl kla¶ã ¶æi ªlõ« ¸lÝ BÞ¶l óá cl¹y. ªlõ« ¸lÝ véi kTu ãäi: - ¸a ¶{m¶ã ki«, l·y kls«¶ B·, Îai cg ¬Êy hêi ¬uï¶ ¶gi víi ca. ªliÕu ¶N ¶ä ãi˶ dN BCµ: - ªai BÞcl kla¶ã ¶æi cCc ¶ã{êi, oH cg ¶ã{êi Îpi ó« lm¶ Îai BÕ¶ B©y Bßi oï vp¶ã _???_. ªlõ« ¸lÝ ÎiÕ¶ hT¶ vCi clps vp ¶gi ÎiÕµ: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 15. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -108- - Xi¶ ca ¶{m¶ã clí ÎLCcl cø ¶l{ vËy, xi¶ lái ca ¶{m¶ã quý Îݶl d«¶l hp ã×, hÞ¶l o{ hp «i? ªliÕu ¶N ki« ãi˶ dN BCµ: - Ai cg Îl× ãiê ¶gi cluyÖ¶ hai Îlai víi ¶ã{mi. ÷gi xs¶ã, ¶p¶ã µli Îl©¶ Bi hua¶. ªlõ« ¸lÝ Îu¶ã ¬×¶l ¶lny Îles, kli l¹ cl©¶ xuï¶ã B· ë µlÝ« ÎL{íc ÎliÕu ¶N ki«, Bå¶ã Îlêi clp¶ã klH óns ¶p¶ã ¶ä L»¶ã: - §õ¶ã Bi véi, BÉ Îai ãibµ ca ¶{m¶ã ¬éΠΫy. ªliÕu ¶N ¶ä, ¶ã¹c ¶liT¶ va cè¶ã véi lái h¹i: - ª{í¶ã ca¶ã hp «i? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - ªai lä ViT¶. ªliÕu ¶N ¶ä ¶ãS¬ ¶l׶ clp¶ã ¬éÎ låi, óç¶ã hT¶ ÎiÕ¶ã lái: - ª{í¶ã ca¶ã cg óiÕÎ A¶ §¹i ÷{m¶ã kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ Lè¶ã ¬×¶l véi lái h¹i: - ªai hp ViT¶ ªlõ« ¸lÝ, ca ¶{m¶ã cg µlni hp ªiÉu ªuÖ kla¶ã? ªliÕu ¶N ¶ä ¬õ¶ã Lì va cè¶ã, quT¶ cn hÔ ¶ãli, véi ¶S¬ l«i Ϋy clp¶ã vp ¶gi ÎiÕµ: - Plni Låi! Plni Låi, «¶l hp ªlõ« ¸lÝ B¹i c« µlni kla¶ã? ÷l{¶ã ¶p¶ã ¶gi xs¶ã, ¬íi óiÕÎ hp ¬×¶l B· ÎlÊÎ hÔ, læ ÎlѶ BÕ¶ ¬ÆÎ Bá óõ¶ã, véi óua¶ã Ϋy ªlõ« ¸lÝ L«. ¤¶ ªl«¶l Bø¶ã c¹¶l Bg Îá vt kla¶ã vui, ¤¶ ¸lݶl h¹i hí¶ ÎiÕ¶ã: - ª« Î{ë¶ã ViT¶ luy¶l hp «i, kla¶ã ¶ãê hp ¶ã{êi cñ« rý ªù ªlp¶l o«i Îíi B©y hp¬ ãi«¶ ÎÕ. ªlõ« ¸lÝ ¶ã¹c ¶liT¶ va cè¶ã, véi lái h¹i: - ªai víi ¾Ê¬ V{m¶ã cg que¶ ¶l«u ¬éÎ hǶ ÎlËÎ, ¶l{¶ã óns Îai hp ãi«¶ ÎÕ Îl× ÎlËÎ hp va hý, Îai víi ca ¶{m¶ã ¶py hp ó¹¶ _???_ _???_ Îl× ¶ãê B©u ¶ã{êi ki« xÊu óô¶ã hS¬, cl˶ B{ê¶ã c{íµ hua¶ oï vp¶ã cñ« clb¶ã Îai. ÷p¶ã võ« ¶gi, võ« ãim Ϋy clØ ¬ÆÎ ¤¶ ªl«¶l. ªlõ« ¸lÝ ¬íi vì hH, Îl× L« oï vp¶ã ¬p ¤¶ ªl«¶l c{íµ B{îc h¹i hp qu©¶ µlÝ cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã, kla¶ã ¶lN¶ã ¾Ê¬ V{m¶ã Bïi víi ¬×¶l Îö ÎÕ ¶l{ vËy, cn o{ µlô cò¶ã vui h߶ã ãibµ ¾Ê¬ V{m¶ã ¶N«, luï¶ã lå, c߶ ªlai ªlu ¾m¶, A¶ §¹i ÷{m¶ã, vp ªiÉu ªuÖ ó« ¶ã{êi, clØ LiT¶ã ó« ¶ã{êi ¶py Ϋ cò¶ã ¶É ¬ÆÎ ¬p hÊy h¹i cls lä Låi, luï¶ã lå ¾Ê¬ V{m¶ã kla¶ã qun¶ ¶ã¹i ¶ãp¶ dƬ x« xai ãöi oï vp¶ã Îõ ªliɬ ª©y BÕ¶ Gi«¶ã ÷«¬ clSc ÎlÕ ¶ps oï vp¶ã ¶py cò¶ã qu«¶ ÎLä¶ã hS¬, óé Béi cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã hp óé Béi ¶l©¶ ¶ãlÜ« cøu d©¶ cøu ¶{íc, Ϋ kla¶ã L« Ϋy ãibµ o«s B{îc. ¸lp¶ã ¶ãlÜ ¶l{ vËy, hiÒ¶ ¶gi víi ¤¶ ªl«¶l L»¶ã: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 16. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -109- - ÷lÞ BÖ ¶É ¬ÆÎ ¶ãu luy¶l ¬p ÎLn cls ca ¶{m¶ã ¶py oï vp¶ã Bi! ¤¶ ªl«¶l c{êi ¶l¹Î BCµ: - §¹i c« l·y hT¶ ãƵ l«i a¶ã cñ« ÎiÉu BÖ B·, Låi l·y ¶gi cluyÖ¶ Bg o«u. ÷ãle ¶gi l«i a¶ã ãip ki« hp a¶ã ¶ãs¹i cñ« ¤¶ ªl«¶l, ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “ª« B· kÕÎ ¶ãlÜ« víi ¤¶ ªl«¶l, l«i a¶ã ãip ¶ä Îøc hp ÎL{ë¶ã óïi cñ« Ϋ...” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã hiÒ¶ ÎiÕ¶ hT¶ vCi clps l«i a¶ã ãip ¶ä. ¤¶ã ãip cǬ quni ÎL{î¶ã véi ¶gi: - èi clp, h·s kla¶ã dC¬, ¬êi ViT¶ luy¶l Bø¶ã dËy. ÷gi xs¶ã, a¶ã Ϋ BÉ qupi ÎL{î¶ã vps ãlÕ, Låi l«i Ϋy Bì kluûu Ϋy ªlõ« ¸lÝ hT¶. ªlõ« ¸lÝ óç¶ã ÎlÊy cg ¬éÎ huå¶ã oøc ¬¹¶l Bì ¬×¶l dËy, ¶Õu clp¶ã cø BÉ yT¶ Îl× ÎlÕ ¶ps cò¶ã óÞ lÊÎ óS¶ hT¶ ÎLêi ¶T¶ clp¶ã véi hÊy oøc ÎLǬ l«i cC¶l Ϋy xuï¶ã vp vÓ¶ ÎiÕµ Îôc clps Bñ óï¶ h¹y ¬íi Bø¶ã dËy. ¤¶ã ãip ¶ä ÎlÊy vËy, ki¶l l·i ÎlǬ ¶ãlÜ: “÷éi ca¶ã cñ« ÎliÕu ¶iT¶ ¶py Îl©¬ lËu ÎlËÎ, Ϋ B· huyÖ¶ ¬Êy clôc ¶¨¬ ¶éi ca¶ã ¬p cò¶ã kla¶ã o«s ¶©¶ã y hT¶ B{îc.” ÷ãlÜ Bs¹¶, a¶ã Ϋ c{êi l« ln vp ¶gi ÎiÕµ: - ÷ãle ªl«¶l ¶li ¶gi, vâ ca¶ã cñ« ViT¶ luy¶l c«s oiTu hS¬, ó©y ãiê h·s ¬íi B{îc ãƵ, qun ÎlËÎ kla¶ã o«i. ¤¶ ªl«¶l véi ãiíi ÎliÖu: - §¹i c« B©y hp a¶ã ó« cñ« BÖ BÊy. ¸lp¶ã h¹i clØ a¶ã ãip Ϋy kla¶ã ãiíi ÎliÖu ÎiÕµ: - ¸ß¶ a¶ã ¶py hp a¶ã ¶¨¬ cñ« BÖ. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “¸g hH l«i a¶ã ãip ¶py hp ¶ã{êi ÎLs¶ã ÷ãò ªæ cñ« µlCi ªl¹cl r{m¶ã B©y.” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã hiÒ¶ clps lái _???_ ¬éÎ c©u: - Gi« ãi«. ªl× L« Ϋ¬ ãi« ãi« cñ« _???_ ¼i¶l ¾m¶ vp ¶ãò ãi« ãi« _???) ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy l«i a¶ã ãip _???_ vui ¶ã¹c ¶liT¶ va cè¶ã vp ¶ãlÜ ÎlǬ: “¸l« Ϋ hp d«¶l Î{í¶ã klC¶ã BÞcl, hp¬ §ïc osCi ë riTu §a¶ã, Ϋ kÕÎ ¶ãlÜ« víi clCu cCc ¶ã{mi ¶l{ vËy clM¶ã hH cCc ¶ã{mi c߶ cls hp ¶lôc ¬ÆÎ l«y o«s?” ÷gi Îíi Bg, clp¶ã qu«y BÇu h¹i ¶l׶ ¤¶ ªl«¶l ¶gi ÎiÕµ: - ÷lÞ BÖ hp¬ m¶ ÎLn oï vp¶ã cls ca óÐ ¶py. ¤¶ ªl«¶l lê¶ ãi˶ BCµ: - §¹i c« clØ óiÕÎ ¶gi ca ¶{m¶ã ¶py ca ¶{m¶ã ¶ä, clø kla¶ã Îl̬ csi ¶ã{êi Ϋ L« ã× lÕÎ. - ÷lÞ BÖ, clb¶ã Ϋ cs¶ ¶lp vâ µlni ¶T¶ ÎLä¶ã ¶ãlÜ« klÝ ÎLT¶ lÕÎ, oï ó¹c Bg B· hp ÎiÒ¶ ó¹c cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã Låi. Kli ¶lÞ BÖ c{íµ kla¶ã óiÕÎ vp¶ã Bg hp cñ« «i ¶T¶ ¬íi Ϋy ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 17. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -110- c{íµ ¶l{ vËy, ¶l{¶ã ó©y ãiê B· óiÕÎ hp cñ« «i Låi Îl× ÎiÒ¶ BÖ ÎLn cls ca Ϋ Bi, c߶ hÊy hp¬ cli ¶N«. ¼i¶l ¾m¶ vp ¼i¶l ÷ãlÜ« l«i a¶ã ãip BÒu kla¶ã óiÕÎ oï vp¶ã Êy hiT¶ c«¶ hí¶ ¶l{ vËy, clØ Î{ë¶ã hp cñ« ¬éÎ µlb Îl{m¶ã Îlai. ®©y ãiê ¶ãle ÎlÊy A¶ ªiÉu ªuÖ ¶gi vp¶ã Bg hp cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã ÎLs¶ã h߶ã kla¶ã yT¶. V× l«i ¶ã{êi óiÕÎ ÎlÕ hùc cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã LÊÎ hí¶, cCc lps kiÖÎ ÎLT¶ ãi«¶ã lå BÒu ¶ã{ì¶ã ¬é vp µlß ÎLî a¶ã Ϋ hp klCc. ÷Õu ó©y ãiê kla¶ã ÎLn ¬g¶ vp¶ã ¶Çy cls ¾Ê¬ V{m¶ã ¶ã«y Îl× ¶ã{êi cñ« a¶ã Ϋ oH BÕ¶ Îíi Îʵ Îl× hp¬ o«s ¬p Bïi µlg B{îc? ¸ls ¶T¶ ¼i¶l ¾m¶ ¬Ø¬ c{êi ÎLn hêi ªlõ« ¸lÝ L»¶ã: - ªlai B{îc, ¶É ¬ÆÎ ViT¶ luy¶l clb¶ã Îai xi¶ ÎLn lÕÎ oï vp¶ã Bg. ¤¶ ªl«¶l véi xe¶ hêi ¶gi: - ¾«s ª«¬ ãi« ãi« h¹i ¶l˶ hêi ¶l{ ÎlÕ? ªlõ« ¸lÝ cò¶ã Bì hêi ¶ã«y: - ÷ö« oï vp¶ã ¬p liÒ¶ BÖ B· cli« clis Îai Låi Îl× liÒ¶ BÖ l·y B{« cls Îai oï vp¶ã Bg BÉ Îai ÎLn cls ca ¶{m¶ã ki« ÎL{íc. - ÷Õu B¹i c« ¬uï¶ hÊy Îl× BÖ xi¶ Îƶã lÕÎ oï vp¶ã Bg cls B¹i c« ¶ã«y, clø BÖ cg µlni hp ¶lN¶ã l¹¶ã ¶ã{êi csi ÎiÒ¶ ó¹c LÊÎ Îs B©u, ¶l{¶ã c߶ B¹ c« óns ÎiÉu BÖ ÎLn cls ca ki« Îl× BÖ ¶lÊÎ BÞ¶l kla¶ã clÞu, dè clØ B{« cg ¶ö« µlǶ Îlai. ªiÉu ªuÖ ÎiÕ¶ hiT¶ ¬éÎ ó{íc ãi˶ dN lái: - ¸lM¶ã l«y ó¹¶ ¬uï¶ ¶l{ ÎlÕ ¶ps ¬íi clÞu ÎLn, xi¶ cø ¶gi BiÒu kiÖ¶ L« Bi. ¤¶ ªl«¶l h¹i lái ªlõ« ¸lÝ ÎiÕµ: - ªlÕ ¶ps, B¹i c« BÞ¶l ãibµ ¶p¶ã Ϋ l«y hp ãibµ ÎiÉu BÖ B©y? ªlõ« ¸lÝ clǶ clõ ãi©y hCÎ Låi BCµ: - ªai kla¶ã ãibµ «i cn, Îai clØ ¶ãle hêi d¹y óns cñ« o{ µlô Îai. - ¾{ µlô cñ« «¶l hp «i? - ¾{ µlô cñ« Îai liÖ¶ ë ÎLs¶ã óé Béi cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã. - Ïõ«, ¶gi Bi ¶gi h¹i, LïÎ cuéc «¶l vÓ¶ ãibµ ¶ã{êi clø kla¶ã ãibµ BÖ, Îlai B{îc ÎÊÎ cn oï vp¶ã liÖ¶ B«¶ã ë ¶mi B©y, Îai Îï¶ LÊÎ ¶liÒu ¬{u ÎLÝ vp klg ¶läc ¬íi hÊy ÎLé¬ B{îc, Îl× ó©y ãiê ca Ϋ cò¶ã µlni ¶ãlÜ cCcl ¬p hÊy ÎLé¬ h¹i, Îai lѶ cls ÎLs¶ã ó« ¶ãpy ¶Õu ca Ϋ cg Bñ Îpi ó« hÊy ÎLé¬ B{îc Îl× cø viÖc Be¬ oï vp¶ã Bg Bi, ¶l{îc ó»¶ã ÎLs¶ã ó« ¶ãpy ¬p kla¶ã hÊy ¶æi Îl× Bõ¶ã cg ÎLCcl Îai. rbc Êy Îai oH cg cCcl klCc BÉ Bïi µlg. ªlõ« ¸lÝ ãiËΠΫy Cs clp¶ã Ϋ vp klH ¶gi: - ÷lÞ BÖ, l·y Îles Îai h¹i Bp¶ã ¶py Îai cg cluyÖ¶ LiT¶ã ¬uï¶ ¶gi víi liÒ¶ BÖ. Ï«i ¶ã{êi hiÒ¶ Bi L« clç ãgc Î{ê¶ã, ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ ¶gi víi clp¶ã Ϋ ÎiÕµ: - ªïi la¬ qu«, liÒ¶ BÖ c߶ ¶gi clØ ¶ãle hêi cñ« ¶ãu luy¶l Îlai clø kla¶ã ¶ãle hêi cñ« «i cn, o«s ¶ãpy la¬ ¶«y e¬ h¹i ãië ãiä¶ã ¬éÎ cCcl BéÎ ¶liT¶ ¶l{ ÎlÕ? ¤¶ ªl«¶l ¶gi ÎiÕµ: - §¹i c« Bïi xö víi BÖ Îö ÎÕ ¶l{ ÎlÕ ÎÊÎ ¶liT¶ BÖ µlni ¶ãle hêi cñ« B¹i c« clø? ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 18. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -111- - ÷lÞ BÖ ¶gi LÊÎ µlni, ¶l{¶ã ¶lÞ BÖ cg ÎlÊy Îai Bïi xö víi ¶lÞ BÖ ¶l{ ÎlÕ ¶ps kla¶ã? Vn h¹i oï vp¶ã ¶py cg µlni hp ÎiÒ¶ ó¹c cC ¶l©¶ cñ« ca Ϋ B©u, ¶l{ vËy ¶lÞ BÖ c߶ ãiN hp¬ cli ¶N«. - ÷lÞ luy¶l ¬íi ãƵ ¶ã{êi ó¹¶ cò ¬éÎ cCi B· kli¶l Lt BÖ ¶ã«y Låi, dè BÖ cg xpi lÕÎ oï vp¶ã cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã Låi, ¶liÒu hS¬ clØ óÞ ¾Ê¬ V{m¶ã cls ¶ã{êi BÕ¶ ãiÕÎ clÕÎ cn ¶lp BÖ hp cè¶ã. ÷l{¶ã BÖ cg oî óÞ ãiÕÎ clÕÎ ¶l{ ÎlÕ B©u? V× BÖ kla¶ã c߶ ¬éÎ ¶ã{êi ¶ps Îlùc h߶ã Îö ÎÉ vp Îl{m¶ã ¬×¶l ¶N« Îl× BÖ cò¶ã cln ¬uï¶ oï¶ã ë ÎLT¶ ÎlÕ ãi«¶ ¶py hp¬ cli. ªlÊy ¤¶ ªl«¶l cø kl¨¶ã kl¨¶ã kla¶ã clÞu ÎLn, ªlõ« ¸lÝ Îá vt kla¶ã vui lái ÎiÕµ: - ÷lÞ BÖ hp ¶ã{êi e¬ kÕÎ ¶ãlÜ« cñ« ¶ãu luy¶l, c߶ ca ki« hp cs¶ ãCi cñ« ©¶ ¶l©¶. ªai csi l«i ¶ã{êi cò¶ã ¶l{ ¬éÎ Îlai clø kla¶ã «i kli¶l «i ÎLä¶ã cn. - §¹i c« Bõ¶ã ¶gi ¶liÒu ¶N«, B¹i c« cø viÖc ãibµ ca Ϋ BÕ¶ B©y ¬p hÊy ÎLé¬ h¹i oï vp¶ã Bg Bi, ¶Õu B¹i c« hÊy B{îc BÖ kla¶ã c߶ dÞ ¶ãlÞ ã× lÕÎ. ªlõ« ¸lÝ c߶ ¬uï¶ kÐs Ϋy clp¶ã Ϋ ¶gi ÎiÕµ, ¶l{¶ã clp¶ã Ϋ B· lÊΠΫy ªlõ« ¸lÝ cl¹y hua¶ vps ÎLs¶ã ¶éi ÎlÊÎ Låi. ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy ¤¶ ªl«¶l ó{í¶ã óضl ¶l{ vËy Bp¶l µlni cè¶ã ªiÉu ªuÖ cCs hui Bi hua¶ã BÕ¶ ë ÎLä ¶lp ¬éÎ ¶ã{êi hp¬, o«¶ã Bg BÉ óp¶ Îݶl víi ¶l«u. ªiÉu ªuÖ lái: - §¹i c« Îݶl ÎlÕ ¶ps vÒ oï vp¶ã ki«? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - ¸lb¶ã Ϋ Bi hÊy h¹i oï vp¶ã Bg. - ÷l{¶ã vÞ liÒ¶ BÖ cñ« B¹i c« kla¶ã ó»¶ã h߶ã clb¶ã Ϋ µlni hp¬ ÎlÕ ¶ps B©y? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - ªai B· ¶lÊÎ BÞ¶l Låi, µlni hÊy oï vp¶ã ki« ÎL«s ÎLn h¹i cls liÒ¶ ¬ôi, c߶ cluyÖ¶ ¶lÞ BÖ oH Îݶl o«u. - ¸lõ¶ã ¶ps clb¶ã Ϋ lp¶l Bé¶ã? - ªïi ¶«y clb¶ã Ϋ oH Îíi Bg Îlu oï vp¶ã ki«... ¸m¬ dä¶ L«, ªlõ« ¸lÝ vp ªiÉu ªuÖ ¨¶ xs¶ã, ¬çi ¶ã{êi vps µl߶㠶»¬ ¶ãlÜ ¶ãîi... s0s ªLêi Îïi lM¶, ªlõ« ¸lÝ ÎLs¶ã µl߶ã B· ÎLa¶ã ÎlÊy ªiÉu ªuÖ B· ¬ÆÎ óé vâ µlôc ãä¶ ãp¶ã. Giê ªiÉu ªuÖ B· hp ¬éÎ ÎliÕu ¶N xi¶l Bѵ ¶l{ Bg« ls« xu©¶ võ« lÐ ¶lôy, ¶lÊÎ hp Bai ¬SÎ ¶p¶ã lbÎ lå¶. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 19. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -112- ªlõ« ¸lÝ cl{« qu«¶ Ω¬ Îíi BiÒu Bg v× clp¶ã LÊÎ ¶g¶ã ¶ny vÒ cluyÖ¶ oï vp¶ã cñ« ªiÉu ªuÖ ¬p ¤¶ ªl«¶l kla¶ã clÞu ÎLn. ªlÊy ªlõ« ¸lÝ Îíi ÎL{íc cö« µl߶ã, ªiÉu ªuÖ Bø¶ã hT¶: - §¹i c«, clb¶ã Ϋ Bi clø? ªlõ« ¸lÝ ãËÎ BÇu: - V©¶ã. ¸lb¶ã Ϋ Bi ¬«u liÒ¶ ¬ôi. Ï«i ¶ã{êi cè¶ã ó{íc L« ¶ãspi ¶lS¬ ¶ãai ¶lp ÎlM¶ã Îíi. ¸lM¶ã ó«s h©u ªlõ« ¸lÝ vp ªiÉu ªuÖ B· BÕ¶ ¶mi, dõ¶ã h¹i ë x« x«. ªlõ« ¸lÝ ÎLá Ϋy qu« µlÝ« ¶ãai ¶lp ¶gc ¶ãgi óns: - ÷ãai ¶lp BÊy liÒ¶ ¬ôi. ªiÉu ªuÖ ¶l׶ Îles ¶ãg¶ Ϋy cñ« ªlõ« ¸lÝ: - ÷ãai ¶lp kla¶ã ÎlÊy cg B̶ «¶l ¹! Giä¶ã cñ« ªlõ« ¸lÝ ÎLǬ lM¶ xuï¶ã: - §{m¶ã ¶liT¶ hp lä B· cg cluȶ óÞ o½¶ op¶ã Låi ¶T¶ lä kla¶ã ÎSÎ B̶ BÉ dÓ¶ dô ¬éÎ kt BÞcl. ¸lp¶ã óns: - ¸lb¶ã Ϋ Îíi ÎL{íc xe¬ o«s. Ï«i ¶ã{êi cè¶ã ó{íc Îíi ãǶ ¶ãai ¶lp ©¬ ÎlǬ dõ¶ã h¹i qu«¶ oCÎ óï¶ µlÝ«. ªlõ« ¸lÝ ¶lñ ÎlǬ: “ª×¶l l׶l ¶ãai ¶lp ¶l{ ÎlÕ...” ¸lp¶ã hiÒ¶ klH dƶ ªiÉu ªuÖ L»¶ã: - ªlÕ ¶ps lä cò¶ã cg c«s Îlñ ȶ ¶bµ ë óg¶ã Îïi, ca µlni cȶ Îl˶ ¬íi B{îc. ªiÉu ªuÖ ãËÎ BÇu c«u ¬ÆÎ h¹i ouy ¶ãlÜ, clØ ÎlsC¶ã cCi ¶p¶ã B· ¶ãlÜ L« B{îc ¬éÎ kÕ hiÒ¶ ¶lny ¶ã«y xuï¶ã óT¶ d{íi, ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy ¶p¶ã ¶lny ¬éÎ ¬×¶l ¶ãuy liɬ cò¶ã véi xuï¶ã Îles. ¸lp¶ã ÎlÊy ¶p¶ã ó«y cl¹y ÎlM¶ã xuï¶ã d{íi óÕµ hÊy ¬éÎ ¶ãä¶ hö« Be¬ BÕ¶ c¨¶ µl߶ã clø« Lm¬ L¹ BïÎ hua¶, kla¶ã ó«s h©u hö« óïc hT¶ cläc ÎLêi. ÷ã{êi ¶lp cñ« lä ¤¶ ÎlÊy ¶ãä¶ hö« óïc hT¶ BÒu kTu h« s¬ o߬, cCc ÎLC¶ã Bi¶l véi hÊy ¶{íc Îíi BÉ d˵ ÎSÎ ¶ãä¶ hö«. ªlõ« ¸lÝ víi ªiÉu ªuÖ qu«y ÎLë L« B¹i on¶l B̶ ¶Õ¶ ë ¶mi B©y vÓ¶ oC¶ã ¶l{ Îl{ê¶ã, c߶ óï¶ ¶ã{êi ¶ä Îl× ¬ÊÎ ÎÝcl. ªiÉu ªuÖ cn ¬õ¶ã ¶gi: - ®ä¶ lä B· Bi cøu hö« Låi. ÷gi xs¶ã, ¶p¶ã cl¹y hua¶ vps ÎLs¶ã klCcl on¶l. ªlõ« ¸lÝ cò¶ã Bi Îles vps. Ï«i ¶ã{êi Îíi c¹¶l cCi óp¶ Bg B«¶ã BÞ¶l ãim Ϋy L« hÊy l«i Bï¶ã vp¶ã Îl× óç¶ã ÎlÊy d{íi cl©¶ ¬Ò¬ ¶lò¶. ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ hp ¬Sc lì¬ Låi véi Îu¶ã ¬×¶l ¶lny hT¶ ãim Ϋy µlni L« BÞ¶l Îb¬ hÊy Ϋy cñ« ªiÉu ªuÖ ¶l{¶ã Îb¬ kla¶ã kÞµ. ªl× L« Îʬ vC¶ ë d{íi cl©¶ hp cCi ¶Sµ c¹¬ óÓy, clp¶ã Îu¶ã ¬×¶l ¶lny hT¶ Ϋy ÎLCi a¬ hÊy céÎ BC cñ« klCcl on¶l ë Bg Låi ¬ïi B«¶ã Îõ Îõ ÎuéÎ cl©¶ xï¶ã óiT¶ d{íi, cl©¶ clp¶ã Bø¶ã ë ÎLT¶ ¶T¶ BC vps céÎ ÎLô ki«, ¶lê vËy ¬íi ÎlsCÎ klái ¶ãuy liɬ, hbc Êy ¶Sµ lǬ B· BËy hiÒ¶. ªiÉu ªuÖ óÞ ãi«¬ ë óT¶ d{íi Låi, clp¶ã cn ki¶l véi ¶lny L« ¶ãspi cö« oæ BÉ Î׬ kiÕ¬ Île¶ ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 20. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -113- clïÎ cñ« ¬Cy ¬gc cñ« cCi lǬ Bg ¬s¶ã cøu ªiÉu ªuÖ ÎlsCÎ ¶¹¶. ÷l{¶ã clp¶ã võ« L« Îíi óT¶ ¶ãspi B· ÎlÊy cg ¬éÎ huå¶ã ãig ¬¹¶l hʶ CÎ Îíi óiÕÎ ¶ã«y B· cg ¶ã{êi Îʶ ca¶ã hж. ¸lp¶ã véi ãim lNu cl{ë¶ã hT¶ µln¶ ca¶ã cl{ë¶ã hùc cñ« ¶ã{êi ¶ä, ÎLs¶ã kli Ϋy cñ« l«i ¶ã{êi v« cl¹¬ ¶l«u, clp¶ã B· ¬{î¶ oøc cñ« Bïi µl{m¶ã ¬p Îu¶ã ¬×¶l ¶lny hT¶ ÎLT¶ ¬Ci ¶lp c߶ ¶ã{êi ¶ä Îl× óÞ clp¶ã BÈy xuï¶ã d{íi BÊÎ, ¶l{¶ã Îl©¶ l׶l cñ« ¶ã{êi Bg LÊÎ ¶l«¶l, cl©¶ võ« Bô¶ã ¬ÆÎ BÊÎ y B· ¶lb¶ v«i ¬éÎ cCi ¶lny hua¶ hT¶ ÎLT¶ ¬Ci ¶lp Îles. Võ« hT¶ Îíi ¬Ci ¶lp vp Bø¶ã yT¶ xs¶ã, ªlõ« ¸lÝ B{« ¬SÎ ¶l׶ óï¶ xu¶ã qu«¶l hiÒ¶ ÎsCÎ ¬å lai h¹¶l Îøc Îl×. ªl× L« hbc Êy óï¶ clu¶ã qu«¶l hï ¶lï Îsp¶ hp ¶lN¶ã ¶ã{êi c«s cg, hè¶ cg, óÐs cg, ãÇy cg, ó«s v©y clÆÎ hÊy clp¶ã. ªÊÎ cn ¶lN¶ã ¶ã{êi Bg B«¶ã ó«s clÆÎ hÊy ¬×¶l, c߶ ¶ã{êi ¬p clp¶ã BÈy LíÎ xuï¶ã óT¶ d{íi h¹i ¶lny hT¶ clݶl hp ¤¶ ¸lݶl. ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ ¬×¶l B· o« cl©¶ vps clï¶ ¶ãuy liɬ v× kla¶ã óiÕÎ Bïi µl{m¶ã oH Bïi xö ¬×¶l L« o«s, ¶l{¶ã clp¶ã vÓ¶ Bø¶ã yT¶ ë Bg xe¬ kt BÞcl L« Ϋy víi ¬×¶l ¶l{ ÎlÕ ¶ps ÎL{íc Låi ¬íi ¶ãlÜ cCcl Bïi xö h¹i o«u, ¶T¶ clp¶ã clØ Bø¶ã yT¶ clM¶ã ¶gi clM¶ã L»¶ã. ®ç¶ã ÎlÊy ÎLs¶ã BC¬ Ba¶ã, cg ¶¨¬ a¶ã ãip ó{íc L«, clp¶ã B· ãƵ ¬ÆÎ l«i ¶ã{êi Låi, c߶ ó« ¶ã{êi Îuy cl{« B{îc ãƵ ó«s ãiê ¶l{¶ã clp¶ã cò¶ã óiÕÎ ó« ¶ã{êi ki« cò¶ã hp ¶lg¬ ÷ãò ªæ cñ« µlCi ªl¹cl r{m¶ã. Ï«i ¶ã{êi ¬p clp¶ã B· B{îc ãƵ hp ª«¬ ªæ cñ« ¤¶ ªl«¶l, ¤¶ ¼i¶l ¾m¶ vp ÷ãò Îæ ¤¶ ¼i¶l ÷ãs, c߶ ó« ¶ã{êi ki« ¶ã{êi Bø¶ã ãiN« LÊÎ c«s hí¶, c«s lm¶ ¬äi ¶ã{êi ¬éÎ cCi BÇu. ÷ã{êi Bg ó{íc L« cn c{êi l« ln, ÎiÕ¶ã c{êi kTu ¶l{ ÎiÕ¶ã clua¶ã vËy, c{êi xs¶ã, y ¬íi hT¶ Îiն㠶gi: - ÷¨¬ «¶l e¬ h·s hp ë clï¶ã Îla¶ quT ls«¶ã vu ¶py ¬p cò¶ã cg c«s ¶l©¶ cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã ãiC¶ã h©¬, ÎlËÎ hp ¶lp cö« L¹¶ã Lì vp _???_ oi¶l lNu l¹¶l, lp... lp... ªlõ« ¸lÝ ÎiÕ¶ hT¶ vCi clps vp BCµ: - ªiÉu óïi Îl«¬ kiÕ¶ h·s ÎiÒ¶ óïi. ¸lp¶ã ÎlÊy óï¶ xu¶ã qu«¶l BÒu hp kt BÞcl clØ oî hbc ¬×¶l cbi BÇu vCi clps oH óÞ Bïi µl{m¶ã ¶Ð¬ C¬ klÝ hж. ÷l{¶ã hÔ µlе vÓ¶ kla¶ã o«s ÎliÕu B{îc, ¶T¶ clp¶ã võ« óCi clps võ« BÉ ý óï¶ xu¶ã qu«¶l. ¤¶ ªl«¶l cò¶ã véi ÎiÕ¶ hT¶ hí¶ ÎiÕ¶ã ãiíi ÎliÖu: - §©y hp B¹i ãi« ãi« cñ« ÎiÉu BÖ, c߶ l«i vÞ ¶N« hp ¶lÞ ãi« ãi« víi Îø ãi« ãi« . ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ clSµ Ϋy cbi BÇu vCi clps l«i ¶ã{êi ki«. ªLs¶ã ¶lg¬ ÷ãò Îæ clØ cg B¹i c« ¤¶ ¼i¶l §¹Î, ¶lÞ c« ¤¶ ¼i¶l ÷ãlÜ« vp Îø c« ¤¶ ¼i¶l ªli hp clSµ Ϋy BCµ hÔ Îlai. §å¶ã Îlêi cn ó« ¶ã{êi ¶ãS¬ ¶l׶ ªlõ« ¸lÝ ¬éÎ låi. ¼i¶l ÷ãlÜ« hp ¶ã{êi ¶g¶ã Îݶl ¶lÊÎ ÎLs¶ã óä¶ ¶T¶ y véi hT¶ Îiն㠶gi ÎL{íc: - ÷ã{mi Îuæi ¶lá ¶l{ ÎlÕ ¶py _???_ 㫶 ¶ã{mi h¹i hí¶ BÕ¶ ÎlÕ dC¬ µlg¶ã lá« BïÎ ¶lp clb¶ã Ϋ. ªlõ« ¸lÝ BCµ: - §g hp ó¹¶ cñ« ÎiÉu óïi ¶lÊÎ Îlêi hç ¬·¶ã, ÎiÉu óïi cò¶ã óiÕÎ L« Ϋy ¶l{ ÎlÕ Îlùc kla¶ã ¶T¶ kla¶ã µlni ¶l{¶ã cò¶ã ¬«y cl{« ã©y ¶T¶ Ϋi l¹i hí¶. ÷ãpy ¬«i ÎiÉu óïi oH ÎLë h¹i ¶mi B©y xi¶ hçi quý vÞ... rbc Êy ¶ãä¶ hö« óïc clCy c¨¶ µl߶ã Bù¶ã Lm¬ L¹ B· óÞ d˵ ÎSÎ cl{« clCy h«¶ qu« c¨¶ ¶lp klCc. ¼i¶l ªli hp ¶ã{êi võ« ãÇy võ« c«s vp cò¶ã clݶl hp a¶ã ¶éi cñ« ¤¶ ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2