Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bích huyết kiếm - tập 6

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

180
lượt xem
40
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bích huyết kiếm - tập 6', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bích huyết kiếm - tập 6

 1. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -94- håi thø s¸u ®em tr¶ vµng, thõa chÝ vµo ®Êt l¹ ª lõ« ¸lÝ ÎlÊy vâ ca¶ã cñ« ¤¶ ªl«¶l ¶l{ vËy cg ÎlÉ hiÖÎ vps l¹¶ã ¶lÊÎ lps kiÖÎ ãi«¶ã lå, ¶l{¶ã o«s lp¶l vi cñ« clp¶ã h¹i BiTu Bø¶ã kú h¹ BÕ¶ ÎlÕ, ¶T¶ clp¶ã võ« óùc ¬×¶l võ« Îøc c{êi hSc BÇu ¬Êy cCi ¬íi qu«y ÎLë h¹i ÎluyÒ¶, ãgi oï vp¶ã Bg h¹i Låi clSµ Ϋy clps §øc r©¶ ¬p hT¶ B{ê¶ã. Vps ÎLs¶ã Îlp¶l ªõ ¸l©u clp¶ã BÕ¶ µlï hí¶ kiÕ¬ ¬éÎ klCcl o¹¶ hí¶ Lé¶ã BÉ ë. ¾«u kli vps óuå¶ã Lö« ¬ÆÎ xs¶ã, clp¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷Õu kla¶ã ÎLn B{îc ¶ãl׶ h¹¶ã vp¶ ¶py cls clp¶ã ¶ä, h߶ã Ϋ yT¶ o«s Bp¶l. V× ÎlÊy clp¶ã Ϋ Îéi ¶ãliÖµ ¶l{ vËy Ϋ ¬íi L« Ϋy ÎLî ãibµ clø Ϋ cg BÞ¶l hÊy Îlè h«s ã× B©u. ÷Õu Ϋ ¶l˶ oï ÎiÒ¶ ¶py oH ¬ÊÎ ÎT¶ Îuæi cñ« Ϋ hiÒ¶, cò¶ã ¬«y y hp ¶ã{êi cñ« µlCi ªl¹cl r{m¶ã, µlCi Bg h¹i ë ¶ã«y ¶mi B©y Ϋ Bì µlni Bi B©u Î׬ kiÕ¬ ¶N«. ª« Be¬ oï vp¶ã ¶py BÕ¶ Î˶ ¶lp y ÎLn dè y kla¶ã ¶l˶ Ϋ cò¶ã óá BÊy Bi hua¶. ÷l{ vËy cg µlni ÎiÖ¶ kla¶ã?” ¾C¶ã ¶ãpy la¬ o«u clp¶ã lái B{ê¶ã hïi Bi ªl¹cl r{m¶ã Låi hiÒ¶ vÒ klCcl BiÕ¬ Be¬ ãgi vp¶ã Bi ÎLn. ªl¹cl r{m¶ã cCcl ªõ ¸l©u lm¶ l«i ¬{mi dƬ, ªlõ« ¸lÝ Bi ÎSÎ LÊÎ ¶l«¶l ¶ö« ÎiÕ¶ã Bå¶ã lå o«u B· Îíi hiÒ¶. ªl¹cl r{m¶ã hp ¬éÎ ÎlÞ ÎLʶ ¶ls ¶lá ë ãǶ ¶bi r«¶ Kl«, Îles hêi Bå¶ Îl× ¶bi Bg x{« ki« cg ¬éÎ ÎiÒu µlu hT¶ lCi cñi. Kli ¶ã{êi ÎiÒu µlu Êy Bi o©u vps ÎLs¶ã ¶bi hiÒ¶ ãƵ l«i a¶ã ÎiT¶ ¶ãåi BC¶l cê víi ¶l«u, clp¶ã ÎiÒu µlu Bø¶ã c¹¶l Bg xe¬. Xe¬ xs¶ã vC¶ cê cñ« l«i a¶ã ÎiT¶, clp¶ã qu«y BÇu h¹i ¶l׶ ÎlÊy cC¶ ób« B· ¬ôc ¶CÎ vp kli clp¶ã Ϋ vÒ BÕ¶ ¶lp, ¶ã{êi ¶lp vp hïi xg¬ BÒu klCc lM¶, Îl× L« clp¶ã Ϋ vps ¶bi xe¬ cg ¬éÎ vC¶ cê ¬p B· qu« B{îc ¬Êy clôc ¶¨¬. ÷bi r«¶ Kl« hp l«i ¶ãä¶ ¶bi hiT¶ kÕÎ Îlp¶l l«i óT¶ Bضl ¶bi cCcl ¶l«u ¬Êy clôc ÎL{î¶ã, ë ãiN« cg ¬éÎ c©y cÇu BC ¶l{ hp op ¶ã«¶ã cñ« ¬éÎ c¨¶ ¶lp vËy. ¸Çu ¶py Îù« ¶l{ ¬äc hiÒ¶ víi Bضl ¶bi, oøc ¶ã{êi kla¶ã ÎlÉ ¶ps ¬p x©y B{îc ¬éÎ cCi cÇu ¶l{ vËy, cls ¶T¶ cCc óa h·s ë BÞ« µl{m¶ã vÓ¶ Bå¶ B¹i cÇu Bg hp ds ÎlǶ ÎiT¶ dè¶ã µlCµ ÎluËÎ óSÎ hT¶, ÎLa¶ã ¶g ¶l{ ¬éÎ cCi op ¶lp ¶T¶ ¬íi cg cCi ÎT¶ ªl¹cl r{m¶ã ¶l{ vËy. ªlõ« ¸lÝ Bi Îíi Bg ÎlÊy ¬éÎ ¶a¶ã µlu ë B»¶ã x« Bi Îíi, clp¶ã véi ÎiÕ¶ hT¶ lái Îl¨¬: - ªl{« B¹i c«, xi¶ lái ¶lê B¹i c« ¶lp lä ¤¶ ë B©u ÎlÕ? ÷a¶ã µlu Bîi ¶ãle clp¶ã lái xs¶ã hiÒ¶ ãiËÎ ¬×¶l ki¶l l·i BCµ: - ªai kla¶ã óiÕÎ, Îai kla¶ã óiÕÎ! Vt ¬ÆÎ ¶ã{êi Êy ÎLa¶ã LÊÎ klg csi, l׶l ¶l{ kli¶l óØ ªlõ« ¸lÝ vËy Låi ¶ã{êi Bg qu«y ¶ã{êi Bi o«¶ã µlÝ« klCc ¶ã«y. ªlõ« ¸lÝ Bi Îíi ¬éÎ ÎiÖ¬ óC¶ cl¹µ µla hiÒ¶ vps lái Îl¨¬ ¶ã{êi cl{ë¶ã quÇy, ¶ãê BÇu ¶ã{êi cl{ë¶ã quÇy Bg h¹i h¹¶l hè¶ã BCµ: - r·s luy¶l Î׬ ¶lp lä ¤¶ hp¬ cli? - ªai ¬uï¶ ÎL«s ÎLn cls lä ¬éÎ vËÎ ¶py. - ÷Õu vËy h·s luy¶l hp ó¹¶ cñ« ¶lp lä ¤¶ Låi lp ÎÊÎ µlni lái Îl¨¬ ¬ç hp¬ cli. ªlõ« ¸lÝ h¹i óÞ lSÎ lñi ¬éÎ hǶ ¶N« hiÒ¶ ¶ãlÜ ÎlǬ: “¾«s d©¶ clb¶ã ë B©y h¹i va hÔ BÕ¶ ¶l{ ÎlÕ?” ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 2. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -95- ¸lp¶ã h¹i ÎlÊy l«i Îl»¶ã ¶lá B«¶ã Bè« ãiì¶ ë ãiN« B{ê¶ã hiÒ¶ ¬gc Îbi hÊy ¬{êi ¬Êy Bå¶ã ÎiÒ¶ L« ¶lÐÎ vps Ϋy ¬éÎ Îl»¶ã ¶lá vp lái: - ¸Ëu e¬ B{« «¶l BÕ¶ ¶lp lä ¤¶ Bi. ªl»¶ã ¶lá óç¶ã d{¶ã B{îc ÎiÒ¶ ¬õ¶ã Lì va cè¶ã, ¶l{¶ã kli ¶g ¶ãle ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ ¶gi xs¶ã hiÒ¶ ÎLn h¹i ÎiÒ¶ cls clp¶ã vp BCµ: - ªlbc Îlbc ¬uï¶ BÕ¶ ¶lp lä ¤¶ {? ¸¨¶ ¶lp hí¶ Bg cln h¹ ¶lp cñ« clb¶ã hp ã×, clb¶ã e¬ kla¶ã ÎlÝcl Bi BÕ¶ clç ¬«y quû Êy. ªíi hbc Bg ªlõ« ¸lÝ ¬íi vì hH Îl× L« lä ¤¶ LÊÎ ÎlÊÎ ¶l©¶ Ω¬ ¶T¶ ¶ã{êi hïi xg¬ kla¶ã «i Îl̬ hiT¶ h¹c víi ãi« B׶l lä cn, clø kla¶ã µlni hp d©¶ ë B©y va hÔ ¶l{ clp¶ã Î{ë¶ã Î{î¶ã B©u. ¸lp¶ã Bi BÕ¶ c¨¶ ¶lp Bå oé ¬p Îl»¶ã ¶lá võ« clØ cls, x« x« B· ¶ãle ÎlÊy Îiն㠶ã{êi ¶gi å¶ ps, clp¶ã véi LCs cM¶ã ó{íc hT¶, kli Îíi ãǶ ÎlÊy ¬Êy ÎL¨¬ ¶a¶ã d©¶, ¶ã{êi cǬ óõ« kt cǬ Îluæ¶ã, v©y clÆÎ cliÕc cö« hí¶ ÎiÕ¶ã quCÎ ÎlCs: - ¸Cc ¶ã{êi BC¶l clÕÎ ó« ¬¹¶ã ¶l{ vËy ¬p kla¶ã Îl̬ ¶gi ¶ö« hêi l«y ãini quyÕÎ L« o«s óá Bi vÒ hua¶. Ïä ¤¶ ki« cg ¬«u L« Îl{ê¶ã ¬¹¶ã kla¶ã? ªLs¶ã BC¬ ¶a¶ã d©¶ cg óny ÎC¬ ¶ã{êi Bp¶ óp BÇu Îgc Lò L{îi B«¶ã ¶ãåi d{íi BÊÎ klgc óè hu óè hs«. ªlõ« ¸lÝ Îíi ãǶ lái Îl¨¬ ¬éÎ ¶ã{êi ¶a¶ã d©¶ L»¶ã: - §¹i c«, cCc vÞ ë B©y hp¬ ã× ÎlÕ? ÷ã{êi ¶a¶ã d©¶ Êy BCµ: - ¸lSc Î{í¶ã ca¶ã hp ¶ã{êi qu« B{ê¶ã ¶T¶ kla¶ã óiÕÎ cluyÖ¶, ¶ã{êi ¶lp lä ¤¶ ¶py lu¶ã Cc óC B¹s hS¬, la¬ qu« ¶ã{êi cñ« clb¶ã vÒ hp¶ã Îl©u ÎiÒ¶ Îa, a¶ã cô ¶lp lä ªLi¶l yTu cÇu y cls Îl{ Îln vpi ¶ãpy BÉ Îlu xÕµ ÎLn, ÎlÕ hp ¶ã{êi ¶lp y BÈy ¬¹¶l a¶ã cô Êy ÎÐ ¶ã·, BÇu B˵ vps În¶ã BC hí¶ clÕÎ ¶ã«y ιi clç, cs¶ ÎL«i vp clCu a¶ã cô L« óSÎ Îl{ê¶ã ¬¹¶ã BÒu óÞ¶ ¶ã{êi cñ« clb¶ã BC¶l BÕ¶ óÞ Îl{m¶ã ¶Æ¶ã. §Êy Î{í¶ã ca¶ã xe¬ ¶ã{êi ¶lp ¶py ÎlÞ ãipu cg vp óiÕÎ Lâ BC¶l clÕÎ ¶ã{êi óá Bi kla¶ã Îl̬ ¶gi ¶¨¶ã ¶ö« hêi, Î{í¶ã ca¶ã óns clb¶ã Îai ¶lÞ¶ o«s ¶æi... ªLs¶ã kli l«i ¶ã{êi ¶gi cluyÖ¶ víi ¶l«u Îl× ¶lN¶ã ¶ã{êi ki« cp¶ã h« LǬ Lé ÎlT¬, cg ¶ã{êi h¹i B˵ cö«, cg ¶ã{êi ¶Ð¬ BC vps óT¶ ÎLs¶ã ¶l{ ¬uï¶ µlC cö« ¶lp lä ¤¶ vËy. §«¶ã hbc Êy cC¶l cö« hí¶ óç¶ã ¬ë Îs«¶ã, ¬éÎ óg¶ã ¶ã{êi ë óT¶ ÎLs¶ã µli L«, ¬äi ¶ã{êi cl{« ÎLa¶ã ÎlÊy Lâ Îl× B· cg óny ÎC¬ ¶ã{êi ¶a¶ã d©¶ óÞ ¶ã{êi Bg ¶Ð¬ L« ¶ãspi x« l«i ó« ÎL{î¶ã vì BÇu, oøΠΫi, ¬Cu clny h«i hC¶ã hiÒ¶. ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy vËy ¶ãlÜ ÎlǬ: “Vâ ca¶ã cñ« ¶ã{êi ¶py cò¶ã klC c«s oiTu BÊy.” ¸lp¶ã võ« ¶ãlÜ võ« B{« ¬SÎ ¶l׶ ÎlÊy ¶ã{êi Bg võ« ãÇy võ« c«s, ¬ÆÎ vp¶ã klÌ l«i ¬SÎ xÕcl ¶ã{îc, l«i óT¶ ÎlCi d{m¶ã luyÖÎ ãå c«s, clØ ÎLa¶ã óÒ ¶ãspi cò¶ã Bñ óiÕÎ ¶ã{êi Bg hp ¬éΠΫy cg ¶éi ãi« LÊÎ c«s oiTu Låi. ÷ã{êi ãÇy ãß Êy hiÒ¶ quCÎ hí¶: - ¸Cc ¶ã{mi les clg ki«, c߶ BÕ¶ B©y ¨¶ v¹ µlni kla¶ã? ®ä¶ ¶a¶ã d©¶ cl{« kÞµ ÎLn hêi h¹i óÞ y ÎiÕ¶ hT¶ Îb¬ ¬Êy ¶ã{êi ¶Ð¬ Bi ¶N«. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 3. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -96- ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy ¶ã{êi Bg Îb¬ ¶ã{êi ¶Ð¬ Bi ¶l{ vËy kla¶ã klCc ã× ¶Ð¬ ¶ã{êi Lm¬ l«y ¶ã{êi ãiÊy vËy, kla¶ã Îï¶ ¬éÎ clbÎ lmi oøc ¶ps lÕÎ, clp¶ã h¹i ¶ãlÜ ÎiÕµ: “Kla¶ã óiÕÎ ¶ã{êi ¶py cg hiT¶ c«¶ víi ¤¶ ªl«¶l kla¶ã, ¶Õu óN« ¶ä y Bi cè¶ã víi ¤¶ ªl«¶l Îl× óä¶ Vi¶l ªlCi B· clÞu kla¶ã ¶æi Låi, cln cǶ Ϋ µlni L« Ϋy ãibµ oøc ¶N«.” ®ç¶ã cg ¬éÎ ¶ã{êi ÎLu¶ã ¶iT¶ vp ¬éÎ ¶ã{êi Îl«¶l ¶iT¶ ë ÎLs¶ã óä¶ ¶a¶ã d©¶ véi ÎiÕ¶ hT¶ ¶gi: - ¸Cc ¶ã{mi BC¶l clÕÎ ¶ã{êi Låi óá Bi hua¶, csi ¬¹¶ã ¶ã{êi ¶l{ ¬¹¶ã ãp vËy, clb¶ã Ϋ Îuy ¶ãlÌs ¶l{¶ã clb¶ã Ϋ cò¶ã hp ¶ã{êi clø cg µlni obc vËÎ B©u. ÷ã{êi ãÇy ãß vp c«s ki« ¶ãle ÎlÊy _???_ ¶ã{êi ¶a¶ã d©¶ ¶gi ¶l{ ÎlÕ hiÒ¶ c{êi ¶l¹Î _???_: - ÷Õu kla¶ã BC¶l cls ¬Êy ÎT¶ clÕÎ ¶ã«y ιi clç Îl× cCc ¶ã{mi cl{« óiÕÎ Îl©¶. ÷gi xs¶ã, y h¹i Îb¬ h{¶ã ¶ã{êi ÎLu¶ã ¶iT¶ ¶ä Îlu˶ Ϋy ¶Ð¬ hua¶ vps ãgc Î{ê¶ã ë óT¶ ki« §a¶ã, l«i Îl«¶l ¶iT¶ ÎlÊy vËy võ« ki¶l l·i võ« Îøc ãi˶ os¶ã os¶ã ãim cuïc hT¶ ¶lS¬ BÇu y clЬ hua¶. ¸lØ ÎlÊy y ãim Ϋy ÎLCi hT¶ ã¹Î ¬éÎ cCi, l«i cCi cuïc cñ« l«i Îl«¶l ¶iT¶ ki« óÞ lÊÎ óS¶ L« x« Bå¶ã Îlêi y h¹i cléµ h{¶ã cñ« l«i Îl«¶l ¶iT¶ Bg ¬p ¶Ð¬ hua¶ vps În¶ã BC hí¶ ë ÎL{íc cö« BÉ cS¬ céÎ cê. ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy ¶ã{êi ¶ä lp liÕµ BC¬ ¶a¶ã d©¶ vp Bn Îl{m¶ã ¶ã{êi ¬éÎ cCcl va ý ¶l{ vËy ÎLs¶ã h߶ã B· Îøc ãi˶, ¶l{¶ã clp¶ã hp ¶ã{êi Îl˶ ÎLä¶ã kla¶ã ¬uï¶ c«¶ ÎliÖµ viÖc cñ« ¶ã{êi, clØ ¬uï¶ Bîi cls viÖc cñ« lä hs dp¶ xÕµ xs¶ã xuai hp ¬×¶l ÎiÕ¶ hT¶ yTu cÇu ¤¶ ªl«¶l BÉ ÎL«s ÎLn oï vp¶ã Låi hT¶ B{ê¶ã Bi ¶ã«y. ÷ãê B©u, ¶ã{êi ãÇy ãß vp c«s ki« B· L« Ϋy l¹ oCÎ Îlñ, ¬uï¶ ¶Ð¬ clÕÎ ó« ¶ã{êi ¶ä hiÒ¶. ¸lp¶ã Bé¶ã h߶ã ca¶ã µlÓ¶ vp liÖµ ¶ãlÜ« kla¶ã c߶ ouy ¶ãlÜ ã× ¶N« hiÒ¶ µli Îl©¶ Îíi ãim Ϋy ÎLCi L« cléµ vps Bèi µlni cñ« ¶ã{êi ¶a¶ã d©y ÎLu¶ã ¶iT¶ hai ÎLë h¹i vp Îlu˶ Ϋy BÆÎ ¶ã{êi Bg Bø¶ã xuï¶ã BÊÎ. Råi clp¶ã h¹i µli Îl©¶ Îíi ¶l«¶l ¶l{ BiÖ¶ clíµ cléµ hua¶ h{¶ã cñ« l«i Îl«¶l ¶iT¶ ¶a¶ã d©¶ vp klH BÆÎ lä xuï¶ã d{íi BÊÎ, oë dÜ clp¶ã ¶lny Îíi kÞµ BÉ cøu l«i ¶ã{êi Îl«¶l ¶iT¶ ¶py hp ¶lê ë ¶lu ¬a¶ kli¶l ca¶ã ÷l¹c v{m¶ã ªlǶ ªiT¶ cñ« ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ ÎLuyÒ¶ Îlô cls, ¬a¶ kli¶l ca¶ã ¶py cg ÎlÉ ¶gi hp ¶l«¶l ¶lÊÎ ÎliT¶ l¹. §C¶ã hH clp¶ã kla¶ã ãië ¬a¶ kli¶l ca¶ã ¶py L« BÉ klse kls«¶ã l«y hp¬ cls ¶ã{êi klCc ki¶l ¶ã¹c B©u, ¶l{¶ã v× ÎlÊy Î׶l ÎlÕ cʵ óCcl ¶l{ vËy ¬íi µlni oö dô¶ã Îíi ¬a¶ kli¶l ca¶ã ¶py BÉ cøu l«i Îl«¶l ¶iT¶ ki« ÎlsCÎ ¶¹¶. ¸lp¶ã cò¶ã óiÕÎ L« Ϋy cøu ó« ¶ã{êi ¶py ¶l{ vËy, ¶ã{êi ãÇy ãß vp c«s ki« ÎlÕ ¶ps cò¶ã l˶ ¬×¶l ¶l{¶ã clp¶ã B· óiÕÎ BÞ« Biɬ cñ« ¶lp lä ¤¶ Låi, ¶Õu ¶ã{êi ãÇy ãß vp c«s ¶py ãi˶ ¬×¶l kla¶ã cls ãƵ ¤¶ ªl«¶l Îl× clp¶ã oH clê BÕ¶ BT¬ kluy« Be¬ BÕ¶ ÎLn h¹i oï vp¶ã. ¸lp¶ã BÆÎ l«i Îl«¶l ¶iT¶ ¶ä Bø¶ã xuï¶ã xs¶ã hiÒ¶ qu«y ¬×¶l BÞ¶l Bi. ®« ¶ã{êi ¶a¶ã d©¶ ÎlsCÎ clÕÎ cø Bø¶ã Bê ¶ã{êi L« kla¶ã ¶gi B{îc ¶ö« hêi vËy. ÷ã{êi ãÇy ãß vp c«s ki« ÎlÊy vâ ca¶ã cñ« ªlõ« ¸lÝ c«s oiTu ¶l{ vËy ki¶l ¶ã¹c va cè¶ã hiÒ¶ ¶ãlÜ ÎlǬ: “ª« ¶Ð¬ ó« ¶ã{êi ki« Îlñ µlCµ LÊÎ ¶l«¶l vp h¹i ¶Ð¬ Bi l«i µl{m¶ã l{í¶ã klCc ¶l«u, ¶ã{êi ¶py L« Ϋy o«u ¬p h¹i Îíi ÎL{íc ¶lÊÎ cøu B{îc ¶ã{êi ¶ä, kla¶ã óiÕÎ y hp ¶ã{êi cñ« ¬a¶ µlCi ¶ps? ¾«s h¹i cg vâ ca¶ã hîi l¹i BÕ¶ ÎlÕ?” ÷ãlÜ Bs¹¶, y véi cl¹y Îíi ãǶ ãim Ϋy hT¶ BÞ¶l vç v«i ªlõ« ¸lÝ vp ¶gi: - ®¹¶ ki« l·y kls«¶ B·. Y dè¶ã §¹i rùc ªliT¶ ¸©¶, ¬éÎ ¶éi ãi« LÊÎ ¬¹¶l vç vps vpi cñ« ªlõ« ¸lÝ, ¶ãê B©u ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ÎLC¶l ¶Ð ã× lÕÎ clØ lmi ÎLǬ v«i xuï¶ã Îlai B· lg« ãini B{îc oøc ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 4. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -97- hùc cñ« Bïi µl{m¶ã hiÒ¶. ÷l{¶ã clp¶ã kla¶ã v˶ oøc µln¶ ca¶ã h¹i vp hp¬ ¶l{ kla¶ã l«y óiÕÎ ã× lÕÎ. ÷ã{êi ãÇy ãß vp c«s ki« ÎlÊy vËy cp¶ã ki¶l l·i ÎlT¬ véi lái ÎiÕµ: - ¸g µlni óä¶ ¶ã{êi ki« ¬êi cCc l¹ BÕ¶ B©y hp¬ klg dÔ clb¶ã Îai µlni kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ clSµ Ϋy clps vp BCµ: - Xi¶ hçi ó¹¶ _???_ µliÒ¶ µløc hS¬ cls ¶T¶ ¬íi dC¬ B{ê¶ã BéÎ L« Ϋy Bì lä ¶l{ ÎlÕ, h·s luy¶l Îpi ¶l{ vËy, clʵ ¶lÊÎ óä¶ ¶ã{êi ¶lp quT BÉ hp¬ ã×. ÷ã{êi ¶ä ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ ¨¶ ¶gi kliT¬ Îï¶ ¶l{ vËy vp c߶ kle¶ ¶ãîi y ë ÎL{íc ¬ÆÎ ¬äi ¶ã{êi ¶l{ ÎlÕ, ¶T¶ y ¶ãuai cm¶ ãi˶ hiÒ¶ vp lái ÎiÕµ: - ¸Cc l¹ quý Îݶl d«¶l hp ã×? §Õ¶ ÎÖ xC cg viÖc ã× ÎlÕ? - ª¹i l¹ lä ViT¶ cg ¬éÎ ¶ã{êi ó¹¶ lä ¤¶ kla¶ã óiÕÎ cg µlni ë ÎLs¶ã quý µlñ kla¶ã? - §Ö cò¶ã lä ¤¶ kla¶ã óiÕÎ cCc l¹ kiÕ¬ «i ÎlÕ? - ÷ã{êi ó¹¶ cñ« ιi l¹ Îuæi clõ¶ã ¬{êi ÎC¬, ¬{êi clݶ, ¬ÆÎ LÊÎ Bѵ ÎL«i, ¬Æc Cs Îl{ oi¶l. ÷ã{êi ¶ä ãËÎ BÇu ¬Êy cCi Låi qu«y h¹i quCÎ óns ¬Êy clôc ¶a¶ã d©¶ l·y c߶ Bø¶ã Bg L»¶ã: - ¸Cc ¶ã{mi c߶ Bø¶ã BÊy hp¬ cli kla¶ã _???_ ®ä¶ ¶a¶ã d©¶ ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ h¹i hp¬ que¶ víi kt Îlè ¬p vâ ca¶ã cñ« l«i ¶ã{êi h¹i LÊÎ hîi l¹i, ¶T¶ óä¶ clb¶ã kla¶ã dC¬ ë h¹i ¶N«, hiÒ¶ ãini ÎC¶ ¶ã«y. ¸lê óä¶ ¶a¶ã d©¶ Bi klái, ¶ã{êi ¶ä hiÒ¶ ¬êi ªlõ« ¸lÝ vps ÎLs¶ã ¶lp uï¶ã ¶{íc. ªlõ« ¸lÝ Îles y Bi vps óT¶ ÎLs¶ã Îíi ¬éÎ B¹i on¶l Lé¶ã ó« ãi«¶ ë ãiN« cg ÎLes ¬éÎ Îʬ ón¶ã hí¶ ÎLT¶ BÒ “ªlÕ ªL¹cl ÷iT¶ ªL{ë¶ã”. §¹i on¶l ¶py ÎL{¶ã óÇy LÊÎ hÞcl où ÎLa¶ã ¶l{ klCcl on¶l cñ« ¬éÎ B¹i Îl©¶ lps vËy. ÷ã{êi ãÇy ãß ¬êi ªlõ« ¸lÝ ¶ãåi vp óns ¶ã{êi ¶lp ó{¶ã ¶{íc L« ¬êi clp¶ã uï¶ã. ÷ã{êi Bg lái Îl¨¬ où ÎlÕ vp xuÊÎ Îl©¶ cñ« ªlõ« ¸lÝ L« o«s, ÎlCi Bé cñ« y Îuy LÊÎ hÔ µlе ¶l{¶ã ªlõ« ¸lÝ vÓ¶ ¶l˶ ÎlÊy ¬ÆÎ y cg vt l»¶ läc, clp¶ã véi ¶gi o«¶ã cluyÖ¶ klCc vp lái ¶ã{êi ¶ä L»¶ã: - r·s luy¶l hp¬ m¶ ¬êi lé ¤¶ ªl«¶l Î{í¶ã ca¶ã L« B©y, BÖ cg ¬éÎ vËÎ ¶py cǶ µlni ÎL«s ÎLn cls ¤¶ Î{í¶ã ca¶ã ¶ã«y. - ¤¶ ªl«¶l hp xC BÖ, BÖ hp ¤¶ ¸lݶl. XC BÖ võ« Bi vS¶ã, ¬êi ViT¶ luy¶l l·y ¶ãåi clmi ÎLs¶ã clïc hCÎ, y oSµ vÒ hiÒ¶. ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ¬uï¶ kÕÎ ãi«s víi ¶lN¶ã kt cg lp¶l vi óÊÎ clݶl vp lp liÕµ ¶ã{êi hp¶ã ¶py, ¶l{¶ã v× Bîi clê ¤¶ ªl«¶l vÒ ¶T¶ óSÎ óuéc clp¶ã µlni ¶ãåi ë h¹i. ¸lê BÕ¶ ãiN« ÎL{« vÓ¶ cl{« ÎlÊy ¤¶ ªl«¶l vÒ, ªlõ« ¸lÝ h¹i kla¶ã ¬uï¶ ÎL«s oï vp¶ã hí¶ ¶l{ ÎlÕ ¶py cls ¶ã{êi klCc, ¶T¶ cø µlni ë h¹i clê ÎlT¬. ¤¶ ¸lݶl o«i ¶ã{êi ¶lp dä¶ cm¬ L« ¬êi ªlõ« ¸lÝ ¨¶, Îløc ¨¶ LÊÎ µls¶ã µlb vp ¶ãs¶ ¬iÖ¶ã hS¬. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 5. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -98- ¸lê BÕ¶ cliÒu ¬ÆÎ ÎLêi B· óSÎ BÇu hƶ, ªlõ« ¸lÝ ¶g¶ã h߶ã oïÎ LuéÎ ¶ãlÜ ÎlǬ: “§»¶ã ¶ps ¶mi B©y cò¶ã hp ¶lp cñ« ¤¶ ªl«¶l Låi, Ϋ cø ãöi h¹i oï vp¶ã ¶py cls ¤¶ ¸lݶl BÉ cluyɶ ãi«s lé cò¶ã B{îc, viÖc ã× ¬p µlni Bîi clê ¤¶ ªl«¶l ¶N«.” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã hiÒ¶ cëi óäc vp¶ã Bes ë ÎLT¶ v«i xuï¶ã BÉ hT¶ ÎLT¶ ¬ÆÎ óp¶ Låi ¶gi víi ¤¶ ¸lݶl L»¶ã: - ®äc Bå ¶py cñ« hÖ¶l BÖ ¶lÊÎ µliÒ¶ ¤¶ luy¶l ÎL«s ÎLn lé, ¬ué¶ hS¬ Låi BÖ µlni cCs Îõ B©y. §«¶ã hbc Êy óT¶ ¶ãspi cg ÎiÕ¶ã c{êi klbc klÝcl vä¶ã ÎL«, ÎiÕ¶ã c{êi Bg hp ÎiÕ¶ã c{êi cñ« ¬Êy ÎliÕu ¶N. ªiÕµ Îles Bg cö« ¶ãspi B· lÐ ¬ë, ªlõ« ¸lÝ B· ¶ãle ÎlÊy cg ÎiÕ¶ã c{êi, Îiն㠶gi cñ« ¤¶ ªl«¶l, ÎLs¶ã h߶㠬õ¶ã ÎlǬ. ¤¶ ¸lݶl hiÒ¶ ¶gi: - XC BÖ B· vÒ BÊy. ÷gi xs¶ã, y hiÒ¶ Bi L« hua¶. ªlõ« ¸lÝ cò¶ã véi Îles L«, y cn¶ clp¶ã h¹i vp ¶gi ÎiÕµ: - ¼êi ViT¶ luy¶l ¶ãåi B©y Bîi clê ãi©y hCÎ. ªlÊy lp¶l Bé¶ã cñ« ¤¶ ªl«¶l cg vt luyÒ¶ óÝ, clp¶ã Bp¶l µlni ¶ãõ¶ã ó{íc, h¹ ÎlËÎ clp¶ã clê ¬·i kla¶ã ÎlÊy ¤¶ ªl«¶l vps ¬p clØ ÎlÊy ¤¶ ¸lݶl qu«y ÎLë vps ¶gi: - _???_ ¶ãåi clê ÎlT¬ ¬éÎ hCÎ ¶N«, xC BÖ Îl«y Cs xs¶ã L« hiÒ¶. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “¤¶ ªl«¶l ᶠ« ᶠt¶, kla¶ã klCc ã× ¬éÎ ¶ã{êi Bp¶ óp vËy, ÎiÕµ klCcl Îlai ¬p cò¶ã µlni Îl«y Cs.” ¼éÎ hCÎ o«u, ¤¶ ªl«¶l B· Îlñ¶ã ÎlM¶ã ó{íc L«, vt ¬ÆÎ Î{mi c{êi vp ¶gi: - ViT¶ luy¶l B¹i ãi« ãiC¶ã h©¬ Îlùc l©¶ l¹¶l cls BÖ va cè¶ã. ªlõ« ¸lÝ BCµ: - ¤¶ luy¶l óá quT¶ ãgi Bå Bg, BÖ Be¬ BÕ¶ lé. ¤¶ ªl«¶l vt lê¶ ãi˶ lái h¹i: - ¸g µlni ViT¶ luy¶l kli¶l Îl{ê¶ã kla¶ã? - §Ö B©u dC¬, Îlai BÖ xi¶ cCs hui B©y. ªlõ« ¸lÝ ¶gi xs¶ã, Bø¶ã dËy clps ¤¶ ¸lݶl vp ¤¶ ªl«¶l BÞ¶l Bi. ¤¶ ªl«¶l B· ¶S¬ Ϋy Cs clp¶ã vp ¶gi: - Kla¶ã cls «¶l Bi. ªlõ« ¸lÝ ¶ã¹c ¶liT¶ va cè¶ã, vp ¬ÆÎ clp¶ã lmi óiÕ¶ oSc, ¤¶ ªl«¶l h¹i ÎiÕµ: - §Ö cg ¬éÎ viÖc LÊÎ cǶ ¬uï¶ lái ViT¶ B¹i c« la¬ ¶«y, ¬êi B¹i c« ë h¹i B©y ¶ãlØ ¶ãmi ¬éÎ la¬ B·. ªlõ« ¸lÝ BCµ: - §Ö ë ªõ ¸l©u B«¶ã cg viÖc Bîi clê BÖ vÒ ë Bg ãini quyÕÎ, cn¬ m¶ ¤¶ luy¶l B· cg h߶ã ÎïÎ ¶l{ vËy. ¤¶ ªl«¶l ¶lÊÎ BÞ¶l kla¶ã ¶ãle. ¤¶ ¸lݶl hiÒ¶ xe¶ hêi ¶gi: - ViT¶ B¹i c« B· ¬Sc ó˶, liÒ¶ BÖ kla¶ã ¶T¶ ãiN ViT¶ B¹i c« ë h¹i ¶l{ vËy. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 6. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -99- ¤¶ ªl«¶l ¶gi ãiä¶ã lê¶ ãi˶ BCµ: - §{îc, ViT¶ luy¶l ¬uï¶ Bi cø viÖc Bi Bi ¶l{¶ã ãgi Bå ¶py ViT¶ luy¶l cò¶ã hp¬ m¶ Be¬ cn Bi. Ïuy¶l kla¶ã clÞu ë h¹i ¶lp BÖ _???_ BÖ óiÕÎ luy¶l kli¶l Îl{ê¶ã BÖ. ªlõ« ¸lÝ ¶ãÓ¬ ¶ãlÜ ãi©y hCÎ Låi BCµ: - ÷Õu ¤¶ luy¶l cg lËu ý ¶l{ vËy Îl× kla¶ã dC¬ Îõ clïi ¶N«. ¤¶ ªl«¶l cn ¬õ¶ã hiÒ¶ óns ¶ã{êi ¶lp hp¬ Biɬ Ω¬. ¤¶ ¸lݶl cg vt kla¶ã vui ¶l{¶ã vÓ¶ ë BÊy ÎiÕµ clø kla¶ã clÞu LbÎ hui. ªlõ« ¸lÝ kla¶ã lîµ cluyÖ¶ víi y, clp¶ã clØ ¶gi víi ¤¶ ªl«¶l Îlai, v× ÎlÕ y clØ Îlضl Îlsn¶ã BC ã¹ ¬éÎ c©u Îlai. ÷l{ vËy ¬p y vÓ¶ cl{« clÞu LbÎ hui Bi vps ÎLs¶ã ¶lp. ¤¶ ªl«¶l ¶gi BÕ¶ Îli Îlm, víi ¬a¶ ¶py ªlõ« ¸lÝ kla¶ã Îl¹s hS¬, o«u ¶gi BÕ¶ ói¶l µlCµ, clp¶ã Îluéc hpu ¶l{ clCs. ®iÕÎ ÎC¶l clp¶ã Låi, ¤¶ ªl«¶l cø Be¬ ¶lN¶ã ÎL˶ BÊu x{« ki« L« BÉ Bp¬ hu˶ lspi. ªlõ« ¸lÝ LÊÎ kݶl µlôc vp ¶ãlÜ ÎlǬ: “ªÝ¶l ¶ÕÎ cñ« ¶ã{êi ¶py Îuy kú h¹ Îlùc ¶l{¶ã vÒ läc vʶ y h¹i óiÕÎ Lé¶ã hS¬...” ¤¶ ¸lݶl clØ ãiái vÒ vâ ca¶ã Îlai, clø v¨¶ läc Îl× y kla¶ã óiÕÎ ¬éÎ ÎÝ ã× ¶T¶ cp¶ã ¶ãle Îá vt clC¶ ¶n¶, ¶l{¶ã vÓ¶ ¶ãåi h× L« Bg. ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy vËy ¶ã{î¶ã va cè¶ã, h¹i µlni Be¬ vâ läc L« Bp¬ hu˶ víi y vpi c©u. ¤¶ ¸lݶl B«¶ã BÞ¶l BCµ Îl× ¤¶ ªl«¶l B· xe¶ hêi vps ¶gi o«¶ã cluyÖ¶ klCc hiÒ¶. ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy vËy cò¶ã hÊy hp¬ ¶ã¹c ¶liT¶ va cè¶ã, ¤¶ ¸lݶl Îuy hp «¶l ¶l{¶ã cg vt kiT¶ã ¶É ¤¶ ªl«¶l hS¬, Îlضl Îlsn¶ã óÞ ¶ã{êi e¬ ÎLCcl ¬S¶ã ¬éÎ vpi c©u, y clØ c{êi Îlai clø kla¶ã dC¬ ãi˶ dN ã× cn, kli ¶ps y ÎlÊy ¤¶ ªl«¶l Î{mi c{êi Îl× y h¹i Îá vt klsCi clÝ vp c{êi Îles. ¼©¬ L{îu ¶lp lä ¤¶ klsn¶ B·i ªlõ« ¸lÝ Îïi la¬ Bg LÊÎ ÎlÞ¶l os¹¶. ¸m¬ ¶{íc xs¶ã, ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ ¶gi: - ÷ãpy la¬ ¶«y Bi B{ê¶ã lmi ¬ÖÎ ¬ái ¬éÎ clbÎ, BÖ ¬uï¶ B{îc ¶ãlØ ¶ãmi oí¬. ¤¶ ªl«¶l BCµ: - ªÖ xC ë clï¶ quT ¶«y B{îc ViT¶ luy¶l B¹i ãi« ãiC¶ã h©¬ B«¶ã ¬uï¶ cluyÖ¶ ÎLß ¬éÎ BT¬ víi luy¶l BÉ B{îc läc lái ÎlT¬, ¶Õu luy¶l ÎlÊy ¬ÖÎ Îl× BÉ ¶ãpy ¬«i l·y ¶gi vËy. ªlÊy ¶ã{êi e¬ võ« ¶gi døÎ, ¤¶ ¸lݶl B· hT¶ Îiն㠶gi ¶ã«y: - §T¬ ¶«y ¬êi ViT¶ luy¶l o«¶ã µl߶ã BÉ ¶ãñ víi BÖ. ¤¶ ªl«¶l véi Bì hêi: - _???_ B¹i c« ÎiÕµ klCcl _???_ ViT¶ luy¶l ¶ãñ µl߶ã BÖ Îl× lm¶. ¤¶ ¸lݶl óùc ¬×¶l kla¶ã clps cCs Îõ ã× lÕÎ lˬ lùc Bø¶ã dËy Bi ÎlM¶ã vps ¶éi ÎlÊÎ ¶ã«y. ¤¶ ªl«¶l cò¶ã ¶æi ãi˶ ¶gi ÎlT¬: - Ïõ, cln óiÕÎ hÔ µlе ã× lÕÎ kla¶ã oî ¶ã{êi Ϋ clT c{êi. ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy l«i «¶l e¬ clp¶ã Ϋ c·i v· ¶l«u ¶l{ vËy ÎLs¶ã h߶ã kla¶ã yT¶ hhiÒ¶ ¶gi: - §Ö ë que¶ clï¶ Îla¶ d· Låi, ¤¶ luy¶l klái µlni ó˶ Ω¬ cls BÖ vʶ BÒ ¨¶ ¶»¬ Bg. ¤¶ ªl«¶l ¬Ø¬ c{êi BCµ: - ªlai B{îc, BÖ kla¶ã ó˶ Ω¬ ¶N«. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 7. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -100- ÷gi xs¶ã, clp¶ã cǬ c©y ¶Õ¶ B{« ªlõ« ¸lÝ Bi vps ¶éi ÎlÊÎ, Bi qu« l«i cCi o©¶ vps Îíi híµ Îlø ó« hiÒ¶ hT¶ hÇu BÕ¶ ÎL{íc ¬éÎ c¨¶ µl߶ã, ¤¶ ªl«¶l võ« ¬ë cö« µl߶ã L«, ªlõ« ¸lÝ B· ¶ãöi ÎlÊy ¬èi Îlm¬ xa¶ã L« vp clp¶ã ÎlÊy ÎLs¶ã µl߶ã B«¶ã ÎlSµ ¬éÎ ¶ãä¶ ¶Õ¶ dë, µl߶㠶py ópy óiÖ¶ hÞcl où hS¬, ¬p¶ Île _???_ cg ÎlTu ¬éÎ cs¶ µl{î¶ã lsp¶ã. ªLT¶ vCcl cg ÎLes ¬éÎ óøc ÎL«¶l ¬ü ¶N Bg, ÎLT¶ ¬ÆÎ óp¶ ópy ¶ãliT¶ óbÎ, ï¶ã óbÎ cg oCu óny c©y Bñ cCc cì. Kû clÌ ë óT¶ µlÝ« Ωy cg ópy ¬éÎ clËu Îlñy ÎiT¶. ªL{íc cö« oæ cg ÎLes ¬éÎ cCi ãiC, ÎLT¶ ãiC cg BËu ¬éÎ cs¶ «¶l vò ÎLS¶ã. ªõ kli l¹ om¶ BÕ¶ ãiê, ªlõ« ¸lÝ cl{« lÒ ÎlÊy ¬éÎ c¨¶ µl߶㠶ps hÞcl où ¶l{ ÎlÕ ¶py, ¶T¶ clp¶ã cø Bø¶ã Bê ¶ã{êi L« ¶ãS¬ ¶ãlÝ«, ¤¶ ªl«¶l ÎlÊy vËy võ« c{êi võ« ¶gi: - §©y hp µl߶㠶ãñ cñ« ÎiÉu BÖ, clËÎ lѵ vp om opi hS¬, ¬êi luy¶l l·y kluÊÎ ãÝ« ¬éÎ BT¬. Kla¶ã Bîi clê ªlõ« ¸lÝ cg ó»¶ã h߶ã l«y kla¶ã, clp¶ã B· qu«y ¶ã{êi Bi L« hua¶. ªlõ« ¸lÝ ë ÎLs¶ã µl߶㠶l׶ óï¶ xu¶ã qu«¶l ¬éÎ h{îÎ ÎlÊy kla¶ã cg BiÒu ã× klCc h¹ ¬íi yT¶ Ω¬, clp¶ã B«¶ã BÞ¶l cëi Cs Bi ¶ãlØ Îl× óç¶ã ¶ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã ãâ cö« LÊÎ klH, clp¶ã hiÒ¶ lái: - Ai Bg? ¼éÎ cs¶ oe¶ Îuæi ÎL¹c ¬{êi ¶¨¬, ¬{êi oCu ¬ÆÎ ¬òi Îl«¶l Îb vp kla¶ ¶ãs«¶ h«¶l hîi, Ϋy ó{¶ã ¬éÎ cCi ¬©¬ ó{íc vps ¶gi: - ¼êi ViT¶ ÎliÕu ãi« xmi ¬éÎ clbÎ Biɬ Ω¬. ÷gi xs¶ã, ¶p¶ã Ϋ BÉ cCi ¬©¬ xuï¶ã óp¶. ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy ÎLs¶ã ¬©¬ BÉ ¬éÎ óCÎ ÎǶ yÕ¶. ªuy clp¶ã hp cs¶ cñ« ¬éÎ §Ò Bïc vp ªlï¶ã osCi, ¶l{¶ã clp¶ã ë quT ÎL{ë¶ã Îlp¶l, ë ÎLs¶ã Îla¶ quT cl{« lÒ ÎlÊy ó«s ãiê ¶T¶ kla¶ã óiÕÎ hp vËÎ ã×. §å¶ã Îlêi hǶ BÇu ÎiT¶ clp¶ã ¶gi cluyÖ¶ víi ¬éÎ ÎliÕu ¶N« ¶T¶ læ ÎlѶ va cè¶ã, l«i ¬C Bá óõ¶ã, cs¶ ÎiÉu lsp¶ Êy ÎlÊy vËy võ« c{êi võ« ¶gi ÎiÕµ: - ªT¶ clCu hp ÷ãuyÖÎ Ïs«, ÎliÕu ãi« clCu óns clCu BÕ¶ B©y lÇu l¹ ViT¶ ÎliÕu ãi«. ViT¶ ÎliÕu ãi« cg viÖc ã× o«i óns cø viÖc ãäi ÎT¶ clCu hp B{îc Låi. ªlõ« ¸lÝ BCµ: - Kla¶ã cg viÖc ã× lÕÎ. ªiÉu lsp¶ vCi clps Bi L« ¶l{¶ã kli L« Îíi cö« ¶p¶ã h¹i qu«y BÇu ¶l׶ ªlõ« ¸lÝ Îñ¬ Îج c{êi vp ¶gi ÎiÕµ: - ¸lݶl Ϋy ÎliÕu ãi« Îai xuï¶ã óÕµ hp¬ óCÎ yÕ¶ ¶py BÉ ViT¶ ÎliÕu ãi« xmi. ªlõ« ¸lÝ ¶ã¹c ¶liT¶ va cè¶ã kla¶ã óiÕÎ ÎLn hêi ¶l{ ÎlÕ ¶ps cls µlni. ÷ãuyÖÎ Ïs« ÎlÊy vËy h¹i c{êi ¬éÎ Îiն㠶N« Låi ¬íi Bi lM¶. ªlõ« ¸lÝ cëi quǶ Cs ¶ãspi L« ÎLÌs hT¶ ãi{ê¶ã Bi ¶ãñ, ÎlÊy cl¨¶ ¬p¶ Îlm¬ Îls va cè¶ã kliÕ¶ clp¶ã ¶l{ o«y ¶l{ ¬T ¶T¶ clØ ÎLs¶ã ãi©y hCÎ, clp¶ã B· ¶ãñ ÎliÕµ Bi hbc ¶ps kla¶ã l«y. ÷ãñ BÕ¶ ãiN« BT¬, ¶ãspi cö« oæ óç¶ã cg ÎiÕ¶ã c{êi kl×, clp¶ã ãiËÎ ¬×¶l Îløc Îضl, Låi clp¶ã h¹i ¶ãle ÎlÊy cg ¶ã{êi klH ãâ vps cC¶l cö« oæ l«i ÎiÕ¶ã vp cg Îiն㠶ã{êi klH c{êi: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 8. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -101- - Gig ¬CÎ ÎL¨¶ã Îl«¶l ¶l{ ÎlÕ ¶py, ViT¶ luy¶l hp ¶ã{êi Ϋs ¶l· kla¶ã L« Îl{ë¶ã Îløc Îl× Îlùc uæ¶ã ¬éÎ µls¶ã cn¶l Bѵ ¶l{ ÎL«¶l vH ¶py. ªlõ« ¸lÝ B· ¶l˶ L« Bg hp Îiն㠶gi cñ« ¤¶ ªl«¶l _???_ ÎlÊy C¶l oC¶ã ÎL¨¶ã _???_, ¶ãspi cö« cg ¬éÎ ¶ã{êi B«¶ã Bu ¶ã{îc, BÇu d{íi, _???_ ÎLT¶ ÎLes hm hö¶ã ë ÎL{íc cö« oæ vp ¶ãg _???_ vps ÎLs¶ã µl߶ã, ÎlÊy vËy ªlõ« ¸lÝ véi ¶gi: - V©¶ã, BÉ Îai ¬Æc quǶ Cs oH L« ¶ã«y. ÷gi xs¶ã, clp¶ã véi vp¶ã ¬Æc quǶ Cs vps vp ãiÊu cs¶ d«s 㨬 ë ÎLs¶ã ¶ã{êi µl߶ã óÞ. ¸lp¶ã võ« BÈy cC¶l cö« oæ L« Îl× cg ¬éÎ huå¶ã ãig B{« ¬èi ls« Îlm¬ vps. ®©y ãiê clp¶ã ¬íi l«y óT¶ ¶ãspi hp ¬éÎ cCi v{ê¶ ls«. ¤¶ ªl«¶l klH ¶lny xuï¶ã BÊÎ vp LØ Î«i clp¶ã ¶gi: - ViT¶ luy¶l Îles Îai BÕ¶ B»¶ã ¶py. ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy clp¶ã Ϋ Ϋy cǬ ¬éÎ cCi Læ kla¶ã liÉu clp¶ã Ϋ ¬«¶ã Îles cCi Bg BÉ hp¬ ã×, ¶l{¶ã kla¶ã dC¬ ¶gi. Ï«i ¶ã{êi cè¶ã v{îÎ Î{ê¶ã Bi L« óT¶ ¶ãspi cè¶ã ãië kli¶l ca¶ã ÎiÕ¶ã ÎlM¶ã vÒ µlÝ« lËu om¶, kli oSµ Îíi Bضl ¶bi h¹i v߶ã l«i cs¶ B{ê¶ã cs¶ã quÑs hiÒ¶ Îíi ¬éÎ clç óï¶ xu¶ã qu«¶l ÎLs¶ã _???_ oC¶ã ÎL¨¶ã, ªlõ« ¸lÝ Îl× ÎLa¶ã ÎlÊy Lâ ¬éÎ óT¶ ÎLå¶ã ls« ¬«i quÕ ¬pu ÎLS¶ã vp ¬éÎ óT¶ ÎLå¶ã ls« ¬«i quÕ ¬pu vp¶ã, hiÒ¶ kle¶ ¶ãîi L»¶ã: - ÷mi B©y hp ÎiT¶ cn¶l clSc? ¤¶ ªl«¶l BCµ: - ÷lN¶ã ls« ¶py hp ds Ϋy BÖ ÎLå¶ã lÕÎ, ¶mi B©y clØ cg ¬C cñ« ÎiÉu BÖ víi cs¶ ÎiÉu lsp¶ hp B{îc hui Îíi Îlai. ÷gi xs¶ã, clp¶ã cǬ cCi Læ Îõ Îõ Bi BÕ¶ ãǶ ¶lN¶ã huï¶ã ls«. ªlõ« ¸lÝ Bi Îles o«u cò¶ã cn¬ ÎlÊy ÎlÝcl Îlb va cè¶ã. ¤¶ ªl«¶l B{« ªlõ« ¸lÝ Îíi ¬éÎ cCi B׶l ¶lá, clp¶ã Ϋ hiÒ¶ ¬êi ªlõ« ¸lÝ ¶ãåi ë ÎLT¶ În¶ã BC Låi ¬ë cCi Læ L« hÊy ¬éΠʬ L{îu vp l«i cCi clж óÇy hT¶ ÎLT¶ ¬ÆÎ BC vp LgÎ BÇy l«i clж L{îu Bg ¬íi ¶gi: - Xi¶ hçi ViT¶ luy¶l ¶mi B©y kla¶ã B{îc ¨¶ ¬Æ¶. ¸lp¶ã h¹i hÊy ó« ¬g¶ ¨¶ ë ÎLs¶ã Læ L« Låi l«i ¶ã{êi uï¶ã L{îu d{íi ÎL¨¶ã ls«. ªlõ« ¸lÝ ãSµ ¶lN¶ã ¬g¶ ¨¶ Bg ¨¶ Îlö ¬íi l«y ó« ¬g¶ Bg BÒu hp ¬g¶ ¨¶ cl«y Îlùc, ¨¶ ¶lËu ¬éÎ låi, ¤¶ ªl«¶l h¹i hÊy ¬éÎ ï¶ã ÎiTu L« vp ¶gi: - §É BÖ Îlæi ÎiTu cls ViT¶ luy¶l ¶ãle ¶lÐ! ªlõ« ¸lÝ ãËÎ BÇu, ¤¶ ªl«¶l hiÒ¶ Îlæi ÎiTu cls clp¶ã ¶ãle, clp¶ã kla¶ã óiÕÎ ©¬ huËÎ ã× cn ¶l{¶ã clØ cn¬ ÎlÊy ¬×¶l B«¶ã oï¶ã ÎLs¶ã cn¶l ÎiT¶, clø d{íi ÎLǶ Îôc hp¬ ã× cg Î׶l cn¶l ¶py. ¤¶ ªl«¶l Îlæi xs¶ã klbc ÎiTu Låi ¬íi c{êi vp lái: - ViT¶ luy¶l ÎlÝcl ¶ãle klbc ¶ps xi¶ cls l«y BÉ BÖ Îlæi cls luy¶l ¶ãle. ªlõ« ¸lÝ Îlë dpi ¬éÎ ÎiÕ¶ã Låi BCµ: - ¤¶ luy¶l Îla¶ã ¬i¶l Îlùc vp cò¶ã óiÕÎ ¶liÒu Îlø quC. ¤¶ ªl«¶l klsCi clÝ lái h¹i: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 9. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -102- - ¸g Îlùc kla¶ã? ÷gi xs¶ã, clp¶ã h¹i cǬ ï¶ã ÎiTu hT¶ Îlæi ÎiÕµ ¬éÎ klbc ÎiTu cp¶ã ¶lu ¬× vp uyɶ cluyɶ lm¶ klbc ÎiTu ÎL{íc. Kli Îlæi xs¶ã, ¤¶ ªl«¶l BÆÎ ï¶ã ÎiTu xuï¶ã vp klH lái: - ªlÕ ¶ps, ViT¶ luy¶l cg ¶ãle B{îc kla¶ã? - ªLT¶ ÎlÕ ãi«¶ ¶py kla¶ã c߶ «i cg ÎlÉ Îlæi B{îc klbc ÎiTu l«y ¶l{ vËy. ªL{íc ki« BÖ cg ¶»¬ ¬m vp ãiÊc ¬m Êy cò¶ã kla¶ã ÎlÉ ¶ps ó»¶ã B{îc cn¶l Îlùc ¶py B{îc. ªlÊy ªlõ« ¸lÝ kle¶ ¶ãîi ¬×¶l ¶l{ vËy, ¤¶ ªl«¶l cp¶ã klsCi clÝ c{êi klbc klÝcl. rbc Êy l«i ¶ã{êi ¶ãåi ãǶ ¶l«u, ªlõ« ¸lÝ ¶ãöi ÎlÊy ¶ãspi ¬èi Îlm¬ cñ« ls« L« h¹i c߶ cg cn ¬èi Îlm¬ cñ« µlʶ os¶ ¶N«, clp¶ã hiÒ¶ ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷ã{êi ¶py kla¶ã cg ý clÝ Bp¶ a¶ã ã× cn, cò¶ã ¬«y Ϋ kla¶ã µlni hp cs¶ ¶ã{êi hM¶ã hm, ó»¶ã kla¶ã cg µlni hp óÞ y clT c{êi Låi kla¶ã?” ¤¶ ªl«¶l h¹i ¶gi ÎiÕµ: - ViT¶ luy¶l cg ÎlÝcl BÖ Îlæi ÎiTu kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ ãËÎ BÇu, ¤¶ ªl«¶l h¹i _???_ ÎiTu hT¶ Îlæi ÎiÕµ. ªlõ« ¸lÝ B«¶ã ¶ãȶ ¶ã{êi L« ¶ãle Îl× BéÎ ¶liT¶ ÎlÊy ÎliÕ¶ã ÎiTu ¶ã{¶ã lM¶ Låi ¤¶ ªl«¶l ót hua¶ ï¶ã ÎiTu L« hp¬ Bai. ªlõ« ¸lÝ ¶ã¹c ¶liT¶ va cè¶ã véi lái: - ¾«s ÎlÕ, luy¶l... B«¶ã Îlæi ¶l«¶l ¶l{ vËy o«s óç¶ã d{¶ã h¹i ót ï¶ã ÎiTu Bi? ¤¶ ªl«¶l cbi BÇu xuï¶ã klH BCµ: - ªõ x{« Îíi ¶«y BÖ kla¶ã lÒ Îlæi ÎiTu cls «i ¶ãle lÕÎ v× lä cg óiÕÎ ¶ãle B©u, _???_ ÎlÝcl ¬b« B«s ¬b« kiÕ¬ Îlai. - ªai kla¶ã ¶gi dïi ¤¶ luy¶l B©u, Îai ÎlÝcl ¶ãle klbc ÎiTu cñ« ¤¶ luy¶l Îlæi Îlùc BÊy ¬p. - ÷ãpy ¬«i ViT¶ luyl B· Îõ ãin L« Bi Låi, BÖ clSc luy¶l Bi klái kla¶ã ó«s ãiê qu«y ÎLë h¹i ¶N«. ªlö lái Îai óiÕÎ Îlæi cls «i ¶ãle?... ÷ãõ¶ã ãi©y hCÎ, clp¶ã h¹i ¶gi ÎiÕµ: - ªÝ¶l ¶ÕÎ cñ« BÖ LÊÎ xÊu, BÖ Îù óiÕÎ hS¬ ¶l{¶ã klï¶ ¶çi BÖ kla¶ã o«s Îù k׬ clÕ ¶æi. §Ö óiÕÎ luy¶l ãlÐÎ BÖ hS¬ vp c߶ _???_ klCc. ªlõ« ¸lÝ kla¶ã óiÕÎ ÎLn hêi ¶l{ ÎlÕ ¶ps cls µlni cø ¶ãȶ ¶ã{êi L« ¶l׶ clp¶ã Ϋ. ¼éÎ hCÎ o«u, ¤¶ ªl«¶l h¹i ¶gi ÎiÕµ: - V× vËy ¬p BÖ clSc luy¶l kla¶ã ãiê qu«y ÎLë h¹i ¶N«. - ¸lSc luy¶l B· ¶l˶ BÞ¶l ÎlÊy Låi, où Îlùc BÖ kla¶ã óiÕÎ ã× cn, BÖ hp ¶ã{êi ¬íi L« Bêi vp cò¶ã kla¶ã óiÕÎ ¶gi dïi «i lÕÎ. Ïuy¶l óns BÖ kli¶l luy¶l, ãlÐÎ luy¶l, ¶gi Îlùc hbc ¬íi ãƵ BÖ cg cn¬ Î{ë¶ã ¶l{ ÎlÕ BÊy ¶l{¶ã ó©y ãiê Îl× klCc lM¶. - Ïuy¶l ¶gi cg Îlùc kla¶ã? - ªles où ¶l˶ xÐÎ cñ« BÖ Îl× l׶l ¶l{ luy¶l cg viÖc ã× LÊÎ B«u h߶ã cls ¶T¶ _???_ ¬íi BÆc óiÖÎ lm¶ ¶ã{êi. ViÖc ã× ÎlÕ, luy¶l cg ÎlÉ ¶gi cls BÖ ¶ãle kla¶ã? ÷ãÓ¬ ¶ãlÜ ãi©y hCÎ, ¤¶ ªl«¶l ¬íi ÎLn hêi: - §Ö cg ÎlÉ kÉ cls luy¶l ¶ãle B{îc ¶l{¶ã clØ oî luy¶l kli¶l BÖ Îlai. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 10. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -103- - Kla¶ã. - ªlai B{îc, BÖ xi¶ kÉ cls luy¶l ¶ãle. Ïåi ¬C BÖ c߶ hp¬ cs¶ ãCi óÞ ¬éÎ ¶ã{êi xÊu óô¶ã lp liÕµ ¬íi o«¶l L« BÖ, a¶ã ¶ãs¹i cñ« BÖ BÞcl kla¶ã ¶æi ¶ã{êi xÊu óô¶ã Bg, o«u Bi Lñ ¬Êy Ϋy lns Îlñ BÕ¶ ¬íi BSc ÎlS¶ã vp Buæi ¶ã{êi xÊu óô¶ã Êy L« klái ¶lp ¶py. ¸ls ¶T¶ BÖ hp ¬éÎ kt kla¶ã cl« cò¶ã hp ¬éÎ Bø« cs¶ ls«¶ã... ÷gi Îíi Bg clp¶ã ø« ¶{íc ¬SÎ L«. ªlõ« ¸lÝ véi «¶ ñi: - ViÖc ¶py kla¶ã ÎlÉ ÎLCcl cø luy¶l vp cò¶ã kla¶ã ÎlÉ ÎLCcl cø óC ¬Óu B{îc, clØ Î¹i ¶ã{êi xÊu óô¶ã ¶ä. - ÷l{¶ã ¶ã{êi klCc h¹i kla¶ã cg ý ¶ãlÜ ¶l{ luy¶l, ÎL{íc ¶lÊÎ BÖ lä kla¶ã dC¬ ¶gi ã× ¶l{¶ã cø ë o«u h{¶ã clöi Lñ« víi óp ¬Ñ. - Ai dC¬ ¶gi luy¶l ¶l{ ÎlÕ óns cls BÖ óiÕÎ, BÖ oH ãibµ luy¶l BC¶l cls ÎT¶ Bg ¬éÎ ÎL˶. ®©y ãiê BÖ kla¶ã ãlÐÎ luy¶l B©u, ¶Õu luy¶l ó»¶ã h߶ã kÕÎ ó¹¶ víi BÖ Îl× BÖ oH Îíi B©y Îl¨¬ luy¶l hua¶ hua¶. ÷ãle ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ ¶gi ¶l{ vËy, ¤¶ ªl«¶l ¬õ¶ã Lì ¶lny óS¶ ¶ã{êi hT¶. ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy clp¶ã Ϋ ¬õ¶ã ¶l{ ÎlÕ hiÒ¶ võ« c{êi võ« lái h¹i: - §Ö BÕ¶ Îl¨¬ luy¶l hua¶ hua¶ ¶l{ vËy luy¶l cg ó»¶ã h߶ã kla¶ã? - ®»¶ã h߶ã hS¬, vp luy¶l B· lø« Îíi Îl× ÎlÕ ¶ps cò¶ã µlni Îíi ¶lÐ? - ªai kla¶ã ¶gi dïi luy¶l B©u. ®ç¶ã ¶ãle ÎlÊy µlÝ« o«u cg ÎiÕ¶ã Bé¶ã LÊÎ klH. ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ cg ¶ã{êi Îíi ¶mi, clp¶ã véi Bø¶ã dËy qu«y ¶ã{êi h¹i hiÒ¶ ¶ãle ÎlÊy ¶ã{êi Bg víi ãiä¶ã h¹¶l hè¶ã lái: - §T¬ kluy« c«¶l vS¶ã, l«i ¶ã{êi hж hbÎ Îíi B©y hp¬ cli? ÷ã{êi Êy võ« c«s võ« ãÇy clݶl ¤¶ ¸lݶl, y võ« ó{íc L«, ¬ÆÎ ãi˶ dN l«i Ϋy clï¶ã ¶¹¶l, lái ¬éÎ cCcl LÊÎ ÎliÕu hÔ µlе. ¤¶ ªl«¶l ãiËÎ ¬×¶l ki¶l l·i ¶l{¶ã kli clp¶ã óiÕÎ ¶ã{êi Bg hp ¤¶ ¸lݶl Låi hiÒ¶ ¶æi ãi˶ quCÎ lái: - A¶l BÕ¶ B©y hp¬ cli? ¤¶ ¸lݶl BCµ: - ÏiÒ¶ BÖ l·y Îù lái ¬×¶l ÎL{íc. ¤¶ ªl«¶l L« vt LÊÎ s«i ¶ãli ¶gi ÎiÕµ: - ªl× víi ViT¶ luy¶l ë B©y Îl{ë¶ã ¶ãuyÖÎ _???_ Îíi ¶ps? ¸lï¶ ¶py ¶ãspi ¬C Îai L«, kla¶ã «i B{îc Îíi cn. ¤¶ã B· ÎuyT¶ óæ cls cn ¶lp Låi, clM¶ã hH B¹i c« B· quT¶ hêi Låi l«y o«s? ¤¶ ¸lݶl clØ ÎlM¶ã vps ¬ÆÎ ªlõ« ¸lÝ vp BCµ: - ªlÕ o«s y Îíi B{îc? - ªai ¬êi «¶l Êy Îíi, viÖc ¶py kla¶ã viÖc ã× BÕ¶ «¶l, «¶l kla¶ã cg quyÒ¶ c«¶ ÎliÖµ vps. ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy l«i «¶l e¬ lä ¤¶ c·i ¶l«u ¶l{ vËy ÎLs¶ã h߶ã kla¶ã yT¶ véi xe¶ hêi ¶gi: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 11. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -104- - ¸uéc Îl{ë¶ã ¶ãuyÖÎ la¬ ¶«y cñ« clb¶ã Ϋ B· BÇy Bñ hS¬ Låi, clb¶ã Ϋ oH qu«y ÎLë L« vÒ µl߶㠶ãlØ ¶ãmi Bi. - ªai cø kla¶ã Bi, ViT¶ luy¶l cø ¶ãåi xuï¶ã B©y. ®ÊÎ BSc dÜ ªlõ« ¸lÝ h¹i ¶ãåi xuï¶ã. ¤¶ ¸lݶl Bø¶ã ¶ãȶ ¶ã{êi L« kla¶ã ¶gi ¶ö« hêi. ¤¶ ªl«¶l ÎlÊy vËy h¹i cp¶ã Îøc ãi˶ ÎlT¬ vp ¶gi ÎiÕµ: - ÷lN¶ã ls« ¶py ds Îai ÎLå¶ã, Îai cʬ «¶l ¶ãS¬ ¶l׶ ¶g. ¤¶ ¸lݶl BCµ: - ªai B· ¶l׶ Låi, cʬ o«s ¶æi Îai, Îai c߶ ¬uï¶ ¶g ¶N«. ÷gi xs¶ã, y cbi BÇu xuï¶ã dÝ ¬òi vps lÝÎ ¬Êy cCi, ¤¶ ªl«¶l cn ãi˶ xa¶ã h¹i l«i Ϋy võ« ¶læ võ« vß ¶lN¶ã klg¬ ls« Bg, clØ ÎLs¶ã ÎlsC¶ã cCi clp¶ã B· ¶læ lÕÎ l«i ¬{mi ¬Êy _???_ lå¶ã vp vøÎ óõ« ó·i Låi klgc hí¶ ¶gi ÎiÕµ: - §{îc, «¶l óSÎ ¶¹Î Îai, Îai ¶læ lÕÎ ¶lN¶ã klg¬ ls« ¶py Bi ¶l{ vËy kla¶ã «i B{îc ¶ãS¬ ¶N«, «¶l B· ó»¶ã h߶ã ÎlÝcl Îlb cl{«? ¤¶ ¸lݶl Îøc ãi˶ va cè¶ã kla¶ã ¶gi ¶ö« hêi hiÒ¶ lˬ lùc Bi hua¶, ¶l{¶ã Bi vpi ó{íc h¹i qu«y BÇu h¹i BCµ: - ÷ã{êi Ϋ Bïi B·i víi ¬×¶l ¶l{ vËy, ÎLCi h¹i ¬×¶l h¹i Bïi xö víi ¶ã{êi Ϋ ¶l{ ÎlT? §Ö Îlö ¶ãle xe¬ BÖ hp¬ ¶l{ ÎlÕ Îl× c߶ cg h{m¶ã Ω¬ l«y kla¶ã? ¤¶ ªl«¶l võ« klgc võ« ÎLn hêi: - Ai kliÕ¶ «¶l Îö ÎÕ víi Îai, ¶Õu cls Îai hp cCi B¹i cl{í¶ã ¬SÎ Îl× «¶l Bi ¶gi víi cCc a¶ã Buæi Îai L« klái ¶mi B©y Bi, vp «¶l ¬Ccl cn a¶ã Îai víi ViT¶ luy¶l ë B©y Îl{ë¶ã ÎL¨¶ã B©y. ªai kla¶ã oî ã× lÕÎ. ¤¶ ¸lݶl Îlë dpi ¬éÎ ÎiÕ¶ã LÇu LÜ qu«y ¬×¶l Bi hua¶. ¤¶ ªl«¶l qu«y ÎLë vps ÎLs¶ã B׶l ¶ãåi, ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ lái: - Y kla¶ã µlni «¶l Îlùc cñ« Îai, ¬Ñ Îai lä ¤¶, B©y hp ¶lp a¶ã ¶ãs¹i Îai, y hp cs¶ ÎL«i ¶ã{êi «¶l lä cñ« ¬Ñ Îai, où Îlùc y clØ hp ¶ã{êi «¶l lä x« Îlai, ¶Õu Îai cg cl« vp Îai cg ¶lp klái µlni Bi ë ¶lê «i lÕÎ vp cò¶ã kla¶ã µlni óùc ¬×¶l ¶l{ ÎlÕ ¶py. ÷gi xs¶ã clp¶ã h¹i ø« ¶{íc ¬SÎ L«. ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ Bì hêi: - ªai ÎlÊy y Bïi víi luy¶l Îö ÎÕ hS¬! ªLCi h¹i luy¶l Bïi xö víi y LÊÎ lu¶ã Cc. ¤¶ ªl«¶l óç¶ã µl× c{êi vp ¶gi ÎiÕµ: - ÷Õu Îai Bïi xö víi y kla¶ã lu¶ã Cc ¶l{ vËy Îl× y c߶ lá¶ã lm¶ ÎlÕ ¶py ¶N«. ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy clp¶ã Ϋ võ« klgc võ« c{êi, ÎLa¶ã LÊÎ Îøc c{êi vp cò¶ã ¶ã©y Îlm va cè¶ã. ¸lp¶ã hiÒ¶ ¶ãlÜ BÕ¶ Îl©¶ ÎlÕ cñ« ¬×¶l, óç¶ã Bé¶ã h߶ã Bå¶ã óÖ¶l Î{m¶ã hiT¶ ¬p ¶gi ÎiÕµ: - ¸l« Îai óÞ ¶ã{êi Ϋ ãiÕÎ clÕÎ, hbc Êy Îai hT¶ óÈy, a¶ã Îai cò¶ã ¬ÊÎ vps ¶¨¬ Bg. ¤¶ ªl«¶l véi lái: - ªlÕ ViT¶ luy¶l B· óCs Îlè B{îc cl{«? - ÷gi L« Îl× læ ÎlѶ va cè¶ã, Îai ÎlËÎ kla¶ã ¬«y. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 12. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -105- - Kli ¶ps ViT¶ luy¶l óCs Îlè, BÖ ÎlÕ ¶ps cò¶ã ãibµ luy¶l ¬éΠΫy. ®ÊÎ cø kt Îlè hîi l¹i BÕ¶ B©u BÖ cò¶ã kla¶ã oî. ªlõ« ¸lÝ ¶ãle ÎlÊy clp¶ã Ϋ ¶gi ¶l{ vËy cn¬ Bé¶ã va cè¶ã, hiÒ¶ ¶S¬ hÊy Ϋy ¤¶ ªl«¶l, ¤¶ ªl«¶l véi LbΠΫy h¹i ¶l{¶ã kla¶ã liÉu ιi o«s clp¶ã h¹i BÉ yT¶ cls ªlõ« ¸lÝ ¶S¬ ¶l{ ÎL{íc, Låi clp¶ã klH ¶gi: - ®n¶ h·¶l cñ« ViT¶ luy¶l ãiái ãʵ BÖ ¬{êi hǶ, ¶l{¶ã vÒ ki¶l ¶ãliÖ¬ ãi«¶ã lå Îl× l׶l ¶l{ luy¶l LÊÎ óì ¶ãì ¶l{¶ã luy¶l Bõ¶ã hs v× o«u ¶py cg BÖ oH ãibµ luy¶l ¶lN¶ã vʶ BÒ Bg. - ¤¶ luy¶l Îö ÎÕ ÎlËÎ, Îai cl{« lÒ cg ¬éÎ ¶ã{êi ó¹¶ ¶ps Îuæi xʵ xØ ¶l{ Îai, ó©y ãiê ¬íi ãƵ luy¶l... ¤¶ ªl«¶l ¶ãle ÎlÊy clp¶ã Ϋ ¶gi ¶l{ vËy, véi cbi BÇu xuï¶ã BCµ: - ÷l{¶ã µlni ¶gi, Îai LÊÎ xÊu Îݶl, ÎlÕ ¶ps cò¶ã cg ¬éÎ ¶ãpy Îai hp¬ cls luy¶l óùc ¬×¶l. - ªai B· csi luy¶l hp ó¹¶, óiÕÎ Îݶl ¶ÕÎ cñ« ó¹¶l L« o«s Låi, Îl× dè ó¹¶ cg hp¬ ¬ÊÎ h߶ã Îai cò¶ã kla¶ã o«s. ¤¶ ªl«¶l cn ¬õ¶ã Îlë dpi ¬éÎ ÎiÕ¶ã vp ¶gi ÎiÕµ: - §Ö clØ ¶ã¹i cg BiÒu ¶py Îlai, ó©y ãiê luy¶l B· Îla¶ã cn¬ B{îc ¶l{ vËy, BÖ ÎlËÎ ou¶ã o{í¶ã hS¬. ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy ¤¶ ªl«¶l Bæi lM¶ Îݶl ¶ÕÎ, a¶ ¶lu lß« ¶l· clø kla¶ã ¶l{ hbc c·i v· ÎL«¶l clʵ víi ¾« r·s §¹i ÎLT¶ ÎluyÒ¶, ¶T¶ clp¶ã BCµ: - §Ö cg c©u ¶py kla¶ã óiÕÎ ¤¶ luy¶l cg ¶ãle kla¶ã? - ªLT¶ Bêi ¶py clØ cg hêi ¶gi cñ« ó« ¶ã{êi ¬p BÖ ¶ãle Îlai, ¬éÎ hp a¶ã ¶ãs¹i Îai, l«i hp ¬Ñ Îai, ó« hp ViT¶ luy¶l. ªlõ« ¸lÝ ¶ãle ¶gi Lè¶ã ¬×¶l ¬éÎ cCi vp BCµ: - Kla¶ã ¶ãê luy¶l h¹i csi ÎLä¶ã BÖ BÕ¶ ÎlÕ, où ÎlËÎ Îl× hêi ¶gi cñ« ¶ã{êi klCc quÝ lå lîµ hý hp clb¶ã Ϋ µlni ¶ãle lÕÎ. - Ïõ, Îai kla¶ã ¶l{ ViT¶ luy¶l, Îai kla¶ã clÞu ¶ãle hêi cñ« ¶ã{êi klCc, dè Bïi víi Îai Îö ÎÕ, Îai... Îai oH {« ¶ã{êi Bg vp óÊÎ cø ¶ã{êi Êy ¶gi ¶l{ ÎlÕ ¶ps, Îai cò¶ã ¶ãle lÕÎ, c߶ ¶ã{êi ¬p B· óÞ Îai ãlÐÎ Îl× dè ¶ã{êi Bg cg ¶gi µlni hý BÕ¶ B©u, Îai cò¶ã kla¶ã ÎlÝcl ¶ãle. - ¤¶ luy¶l vÓ¶ c߶ Îݶl ÎLt cs¶ ÎlËÎ, ¶¨¬ ¶«y luy¶l ¬Êy Îuæi? - ¼{êi ÎC¬? ¸ß¶ ViT¶ luy¶l? - ªai hí¶ lm¶ luy¶l l«i Îuæi. ¤¶ ªl«¶l cbi BÇu ¬ÆÎ Bá óõ¶ã klH lái ÎiÕµ: - ªai kla¶ã cg «¶l LuéÎ, clb¶ã Ϋ kÕÎ ¶ãlÜ« hp¬ «¶l e¬ ¶lÐ? ¸lM¶ã l«y luy¶l cg ó»¶ã h߶ã kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ hp ¶ã{êi LÊÎ cȶ Îl˶, cl{« óiÕÎ h«i hÞcl cñ« ¤¶ ªl«¶l L« o«u, Îuy clp¶ã B· ÎlÊy ¤¶ ªl«¶l LÊÎ lîµ ý, ¶l{¶ã ¶gi BÕ¶ kÕÎ ¶ãlÜ« Îl× clp¶ã kla¶ã dC¬, ¶T¶ clp¶ã clǶ clõ kla¶ã dC¬ ÎLn hêi ¶ã«y. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 13. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -106- ¤¶ ªl«¶l ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ÎLn hêi hiÒ¶ Bø¶ã dËy cl¹y ÎlM¶ã vÒ µlÝ« ÎL{íc. ªlõ« ¸lÝ ãiËÎ ¬×¶l ki¶l l·i véi Buæi Îles ¶ã«y. ¸lp¶ã ÎlÊy ¤¶ ªl«¶l cl¹y ÎlM¶ã hT¶ ÎLT¶ Bضl ¶bi hiÒ¶ ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷ã{êi ¶Çy Îݶl ¶ÕÎ ¶g¶ã ¶ny ¶l{ ÎlÕ, ¶Õu Ϋ kla¶ã ¶l˶ hêi clp¶ã Ϋ, cl{« óiÕÎ clõ¶ã clp¶ã Ϋ cò¶ã oH Îù Îö cò¶ã ¶T¶.” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã hiÒ¶ ãië kli¶l ca¶ã cñ« ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ ÎLuyÒ¶ Îlô cls Buæi Îles, clØ ÎLs¶ã ¶lCy ¬SÎ B· qu« ¬ÆÎ ¤¶ ªl«¶l Låi clp¶ã qu«y ¬ÆÎ h¹i lái: - ¤¶ liÒ¶ BÖ ãi˶ Îai BÊy p? ¤¶ ªl«¶l ¶ãle ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ ãäi ¬×¶l hp liÒ¶ BÖ cn ¬õ¶ã, hiÒ¶ ¶ãõ¶ã cl©¶ h¹i, ¶ãåi xuï¶ã BÊÎ vp ¶gi: - Ïuy¶l B· kli¶l BÖ, o«s c߶ ãäi BÖ hp liÒ¶ BÖ ¶l{ ÎlÕ? - ¸g ó«s ãiê Îai dC¬ kli¶l liÒ¶ BÖ B©u, Îlai h¹i B©y, clb¶ã Ϋ cè¶ã kÕÎ ó¹¶ Bi! ªlÕ Låi l«i ¶ã{êi hiÒ¶ quú xuï¶ã vCi ÎL¨¶ã vp ÎlÒ L»¶ã: “¸g µlbc cè¶ã l{ë¶ã, óÞ ¶¹¶ cè¶ã clÞu...” ªlÒ xs¶ã, cn l«i cè¶ã Bø¶ã d©y. ¤¶ ªl«¶l vCi clps ªlõ« ¸lÝ ¬éÎ cCi: - §¹i c«! ªlõ« ¸lÝ cò¶ã BCµ hÔ vp ÎLn hêi: - ªai ãäi liÒ¶ BÖ hp ¶lÞ BÖ ¶lÐ! ªlai ¬ué¶ hS¬ Låi, clb¶ã Ϋ cè¶ã xuï¶ã ¶bi ¶ãlØ Bi. Ï«i ¶ã{êi dSΠΫy ¶l«u xuï¶ã ¶bi ÎLë vÒ µl߶ã. ªlõ« ¸lÝ óns ¤¶ ªl«¶l L»¶ã: - Kluy« hS¬ Låi, ¶lÞ BÖ Bõ¶ã vÒ µl߶ã cñ« óC ¬Óu ¶ãñ ¶N«, ¶Õu ¶lÞ BÖ vÒ ¶ãñ Îl× óC ¬Óu cò¶ã Îløc Îضl, cli ó»¶ã liÒ¶ BÖ ë h¹i B©y ¶ãñ clu¶ã ãi{ê¶ã víi ¶ãu luy¶l ¶lÐ. ¤¶ ªl«¶l ¬ÆÎ Bá óõ¶ã, ãi»¶ã Ϋy L« lê¶ ãi˶ BCµ: - A¶l... «¶l... ÷l{¶ã clp¶ã h¹i c{êi ¶ã«y vp clps L»¶ã: - ªlai ¶ãpy ¬«i clb¶ã Ϋ ãƵ h¹i ¶lÐ. ÷gi xs¶ã, clp¶ã cl¹y L« cö« µl߶ã hua¶. ªlõ« ¸lÝ ¶ã¹c ¶liT¶ va cè¶ã. ÷ãpy la¬ o«u, ªlõ« ¸lÝ B«¶ã ¶ãåi ÎLT¶ ãi{ê¶ã huyÖ¶ ca¶ã Îl× ÎiÉu lsp¶ ÷ãuyÖÎ Ïs« Be¬ Biɬ Ω¬ Îíi. ªlõ« ¸lÝ ¶lny xuï¶ã ãi{ê¶ã cC¬ m¶ ÷ãuyÖÎ Ïs« Låi ¶ãåi vps óp¶ ¨¶ Biɬ Ω¬. rbc Êy, ¤¶ ªl«¶l cò¶ã ó{íc vps ÎLs¶ã µl߶ã võ« c{êi võ« ¶gi: - §¹i c«, óT¶ ¶ãspi cg ¬éÎ ¶ã{êi Bp¶ óp Îíi, Bßi hÊy oï vp¶ã Bg, clb¶ã Ϋ L« óT¶ ¶ãspi xe¬ o«s. ªlõ« ¸lÝ BCµ: - §{îc hS¬! Ï«i ¶ã{êi Bi L« B¹i on¶l, B· ÎlÊy ¤¶ ¸lݶl B«¶ã BÊu víi ¬éÎ ÎliÕu ¶N. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 14. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -107- Ï«i a¶ã ãip ¶ãåi c¹¶l Bg xe¬, ¬éÎ a¶ã ãip Ϋy cǬ quny ÎL{î¶ã, ¬éÎ a¶ã Ϋy kla¶ã. ¤¶ ªl«¶l Bi BÕ¶ c¹¶l a¶ã cô cǬ quny ÎL{î¶ã, LØ Î«i ¶gi ¬Êy c©u. ¤¶ã ãip Êy qu«y h¹i ¶l׶ ªlõ« ¸lÝ ¬éÎ låi, Låi ãËÎ BÇu ¬Êy cCi. ªlõ« ¸lÝ ÎLa¶ã ÎlÊy ÎliÕu ¶N ¶ä Îuæi ÎL¹c ¬{êi clݶ, l«i ¬C Bá lå¶ã, ÎLa¶ã LÊÎ Bѵ, vâ ca¶ã klC c«s oiTu. ÷p¶ã BÊu víi ¤¶ ¸lݶl ¬{êi ¬Êy liÖµ ¬p vÓ¶ cl{« µl©¶ ÎlS¶ã ó¹i. ¸lp¶ã Lè¶ã ¬×¶l ¬éÎ cCi v× cp¶ã xe¬ clp¶ã cp¶ã ¶ãli. ªliÕu ¶N ¶ä ÎiÕ¶ hT¶ ¬éÎ ó{íc, ¬b« kiÕ¬ ¶lS¬ v«i cñ« ¤¶ ¸lݶl B©¬ Îíi. ¤¶ ¸lݶl B{« ÎLCi Ϋy h¹i clЬ vâ klÝ cñ« Bïi µl{m¶ã. Y ÎlÊy Bm¶ B«s cñ« y oSµ clЬ ÎLb¶ã óns kiÕ¬ cñ« ÎliÕu ¶N ki« Låi. ÷ãê B©u, ¤¶ ¸lݶl L« Ϋy B· ¶l«¶l ¬p ÎliÕu ¶N ki« c߶ ¶l«¶l lm¶, clØ ÎlÊy ¶p¶ã qu«y ÎL{ê¶ã kiÕ¬ ¬éÎ v߶ã, Låi xs«y ¬òi kiÕ¬ B©¬ hua¶ vps cæ cñ« ¤¶ ¸lݶl. ¤¶ ¸lݶl ki¶l l·i va cè¶ã, véi ¶lny hèi vÒ µlÝ« o«u ó« ó{íc ÎLC¶l ¶Ð. ªliÕu ¶N h¹i Îlõ« ÎlÕ xa¶ã hT¶ Îʶ ca¶ã ¬Êy kiÕ¬ ¶N«, ÎlÕ kiÕ¬ ¶ps cñ« ¶p¶ã cò¶ã ¶l«¶l va cè¶ã. ªlõ« ¸lÝ B· ¶l˶ L« vâ ca¶ã cñ« ¶p¶ã ¶py qun ÎlËÎ hp vâ ca¶ã cñ« µlCi Ïs« ¾m¶ Låi vp clp¶ã BsC¶ clSc ¶p¶ã Ϋ c߶ B{îc cCc «¶l cñ« óæ¶ ¬a¶ clØ Biɬ cls, ó»¶ã kla¶ã víi ca¶ã hùc cñ« ¶p¶ã yÕu lm¶ Bïi Îlñ ¶p¶ã B· Îlu« Îõ h©u Låi. ¾ë dÜ ¶p¶ã BC¶l ¶ã«¶ã Ϋy víi ¤¶ ¸lݶl ¶l{ vËy hp ¶lê ë KiÕ¬ ÎluËÎ Îi¶l kú. ªuy ÎlÕ ca¶ã cñ« ¶p¶ã Ϋ võ« ¶l«¶l võ« hîi l¹, ¶l{¶ã cò¶ã cln o«s ó»¶ã ¤¶ ¸lݶl. ¤¶ ªl«¶l cò¶ã ¶l˶ ÎlÊy ÎliÕu ¶N ki« BÞcl kla¶ã ¶æi ¤¶ ¸lݶl hiÒ¶ ¶gi: - Víi Îpi ó« ¶s¶ kЬ ÎlÕ ¶py ¬p cò¶ã BÞ¶l BÕ¶ cö« Bßi h¹i Bå B{îc. Ï«i ¶ã{êi h¹i BÊu ÎlT¬ ¬Êy clôc liÖµ ¶N«, qun ¶liT¶ ÎlÕ ca¶ã ÎliÕu ¶N B· clˬ dǶ. ªLCi h¹i ¤¶ ¸lݶl cp¶ã BÊu cp¶ã l¨¶ã, ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy Î׶l ÎlÕ ¶ãuy cʵ, véi ¶lny vps ãiN« l«i ¶ã{êi. Ï«i ¶ã{êi B«¶ã BÊu l¨¶ã ¶l{ vËy, hp¬ o«s ¬p Îl©u klÝ ãiíi B{îc, ¶T¶ ¬éÎ B«s ¬éÎ kiÕ¬ BÒu ¶l»¬ ¶ã{êi ªlõ« ¸lÝ ¬p ¶Ð¬ Îíi. ¤¶ ªl«¶l ÎlÊy vËy, ki¶l l·i ÎlÊÎ Îl«¶l h« hí¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã vp cn l«i a¶ã ãip cè¶ã Bø¶ã dËy ¬éÎ hbc, v× ªlõ« ¸lÝ ¶lny L« ¬éÎ cCcl BéÎ ¶ãéÎ, ¶T¶ l«i a¶ã ãip víi ¤¶ ªl«¶l cò¶ã kla¶ã kÞµ L« Ϋy cøu viÖ¶ ¶N«. ÷ãê B©u, ªlõ« ¸lÝ ãim Ϋy µlni hT¶ klH BÈy cæ Ϋy cñ« ¤¶ ¸lݶl ¬éÎ cCi, c߶ Ϋy ÎLCi Îl× ãim L« µlÝ« o«u ã¹Î Ϋy cñ« ÎliÕu ¶N Låi. ªlÕ hp klÝ ãiíi cñ« l«i ¶ã{êi BÒu óÞ clp¶ã ã¹Î óS¶ o«¶ã óT¶, ¶T¶ clp¶ã ¬uï¶ c{íµ klÝ ãiíi cñ« l«i ¶ã{êi Bi Îl× ÎlËÎ hp dÔ ¶l{ ÎLë óp¶ Ϋy, ¶l{¶ã clp¶ã kla¶ã ¬uï¶ klse kls«¶ã vâ ca¶ã cñ« ¬×¶l vp h¹i oî ¤¶ ¸lݶl xÊu læ. ¸ls ¶T¶, clp¶ã clØ BÈy Ϋy cñ« l«i ¶ã{êi L« Îlai, l«i ¶ã{êi Bg BÒu óiÕÎ vâ ca¶ã cñ« clp¶ã c«s oiTu lm¶ lä ¶liÒu, ¶T¶ lä võ« Îøc ãi˶, võ« ¶lny L« µlÝ« o«u. ¤¶ ¸lݶl h¹i Î{ë¶ã ªlõ« ¸lÝ h¹i ¶ãlÜ BÕ¶ ¬ïi l˶ BT¬ la¬ ÎL{íc, ¶T¶ ¬íi L« Ϋy BÈy klÝ ãiíi cñ« ¬×¶l ¶l{ vËy. ¸ß¶ ÎliÕu ¶N ¶ä ÎlÊy clp¶ã Bi cè¶ã ¤¶ ªl«¶l L«, ÎÊÎ ¶liT¶ óiÕÎ ¶ã{êi cñ« BÞcl Låi, ¶p¶ã ÎlÊy BÞcl kla¶ã ¶æi ªlõ« ¸lÝ BÞ¶l óá cl¹y. ªlõ« ¸lÝ véi kTu ãäi: - ¸a ¶{m¶ã ki«, l·y kls«¶ B·, Îai cg ¬Êy hêi ¬uï¶ ¶gi víi ca. ªliÕu ¶N ¶ä ãi˶ dN BCµ: - ªai BÞcl kla¶ã ¶æi cCc ¶ã{êi, oH cg ¶ã{êi Îpi ó« lm¶ Îai BÕ¶ B©y Bßi oï vp¶ã _???_. ªlõ« ¸lÝ ÎiÕ¶ hT¶ vCi clps vp ¶gi ÎiÕµ: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 15. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -108- - Xi¶ ca ¶{m¶ã clí ÎLCcl cø ¶l{ vËy, xi¶ lái ca ¶{m¶ã quý Îݶl d«¶l hp ã×, hÞ¶l o{ hp «i? ªliÕu ¶N ki« ãi˶ dN BCµ: - Ai cg Îl× ãiê ¶gi cluyÖ¶ hai Îlai víi ¶ã{mi. ÷gi xs¶ã, ¶p¶ã µli Îl©¶ Bi hua¶. ªlõ« ¸lÝ Îu¶ã ¬×¶l ¶lny Îles, kli l¹ cl©¶ xuï¶ã B· ë µlÝ« ÎL{íc ÎliÕu ¶N ki«, Bå¶ã Îlêi clp¶ã klH óns ¶p¶ã ¶ä L»¶ã: - §õ¶ã Bi véi, BÉ Îai ãibµ ca ¶{m¶ã ¬éΠΫy. ªliÕu ¶N ¶ä, ¶ã¹c ¶liT¶ va cè¶ã véi lái h¹i: - ª{í¶ã ca¶ã hp «i? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - ªai lä ViT¶. ªliÕu ¶N ¶ä ¶ãS¬ ¶l׶ clp¶ã ¬éÎ låi, óç¶ã hT¶ ÎiÕ¶ã lái: - ª{í¶ã ca¶ã cg óiÕÎ A¶ §¹i ÷{m¶ã kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ Lè¶ã ¬×¶l véi lái h¹i: - ªai hp ViT¶ ªlõ« ¸lÝ, ca ¶{m¶ã cg µlni hp ªiÉu ªuÖ kla¶ã? ªliÕu ¶N ¶ä ¬õ¶ã Lì va cè¶ã, quT¶ cn hÔ ¶ãli, véi ¶S¬ l«i Ϋy clp¶ã vp ¶gi ÎiÕµ: - Plni Låi! Plni Låi, «¶l hp ªlõ« ¸lÝ B¹i c« µlni kla¶ã? ÷l{¶ã ¶p¶ã ¶gi xs¶ã, ¬íi óiÕÎ hp ¬×¶l B· ÎlÊÎ hÔ, læ ÎlѶ BÕ¶ ¬ÆÎ Bá óõ¶ã, véi óua¶ã Ϋy ªlõ« ¸lÝ L«. ¤¶ ªl«¶l Bø¶ã c¹¶l Bg Îá vt kla¶ã vui, ¤¶ ¸lݶl h¹i hí¶ ÎiÕ¶ã: - ª« Î{ë¶ã ViT¶ luy¶l hp «i, kla¶ã ¶ãê hp ¶ã{êi cñ« rý ªù ªlp¶l o«i Îíi B©y hp¬ ãi«¶ ÎÕ. ªlõ« ¸lÝ ¶ã¹c ¶liT¶ va cè¶ã, véi lái h¹i: - ªai víi ¾Ê¬ V{m¶ã cg que¶ ¶l«u ¬éÎ hǶ ÎlËÎ, ¶l{¶ã óns Îai hp ãi«¶ ÎÕ Îl× ÎlËÎ hp va hý, Îai víi ca ¶{m¶ã ¶py hp ó¹¶ _???_ _???_ Îl× ¶ãê B©u ¶ã{êi ki« xÊu óô¶ã hS¬, cl˶ B{ê¶ã c{íµ hua¶ oï vp¶ã cñ« clb¶ã Îai. ÷p¶ã võ« ¶gi, võ« ãim Ϋy clØ ¬ÆÎ ¤¶ ªl«¶l. ªlõ« ¸lÝ ¬íi vì hH, Îl× L« oï vp¶ã ¬p ¤¶ ªl«¶l c{íµ B{îc h¹i hp qu©¶ µlÝ cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã, kla¶ã ¶lN¶ã ¾Ê¬ V{m¶ã Bïi víi ¬×¶l Îö ÎÕ ¶l{ vËy, cn o{ µlô cò¶ã vui h߶ã ãibµ ¾Ê¬ V{m¶ã ¶N«, luï¶ã lå, c߶ ªlai ªlu ¾m¶, A¶ §¹i ÷{m¶ã, vp ªiÉu ªuÖ ó« ¶ã{êi, clØ LiT¶ã ó« ¶ã{êi ¶py Ϋ cò¶ã ¶É ¬ÆÎ ¬p hÊy h¹i cls lä Låi, luï¶ã lå ¾Ê¬ V{m¶ã kla¶ã qun¶ ¶ã¹i ¶ãp¶ dƬ x« xai ãöi oï vp¶ã Îõ ªliɬ ª©y BÕ¶ Gi«¶ã ÷«¬ clSc ÎlÕ ¶ps oï vp¶ã ¶py cò¶ã qu«¶ ÎLä¶ã hS¬, óé Béi cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã hp óé Béi ¶l©¶ ¶ãlÜ« cøu d©¶ cøu ¶{íc, Ϋ kla¶ã L« Ϋy ãibµ o«s B{îc. ¸lp¶ã ¶ãlÜ ¶l{ vËy, hiÒ¶ ¶gi víi ¤¶ ªl«¶l L»¶ã: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 16. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -109- - ÷lÞ BÖ ¶É ¬ÆÎ ¶ãu luy¶l ¬p ÎLn cls ca ¶{m¶ã ¶py oï vp¶ã Bi! ¤¶ ªl«¶l c{êi ¶l¹Î BCµ: - §¹i c« l·y hT¶ ãƵ l«i a¶ã cñ« ÎiÉu BÖ B·, Låi l·y ¶gi cluyÖ¶ Bg o«u. ÷ãle ¶gi l«i a¶ã ãip ki« hp a¶ã ¶ãs¹i cñ« ¤¶ ªl«¶l, ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “ª« B· kÕÎ ¶ãlÜ« víi ¤¶ ªl«¶l, l«i a¶ã ãip ¶ä Îøc hp ÎL{ë¶ã óïi cñ« Ϋ...” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã hiÒ¶ ÎiÕ¶ hT¶ vCi clps l«i a¶ã ãip ¶ä. ¤¶ã ãip cǬ quni ÎL{î¶ã véi ¶gi: - èi clp, h·s kla¶ã dC¬, ¬êi ViT¶ luy¶l Bø¶ã dËy. ÷gi xs¶ã, a¶ã Ϋ BÉ qupi ÎL{î¶ã vps ãlÕ, Låi l«i Ϋy Bì kluûu Ϋy ªlõ« ¸lÝ hT¶. ªlõ« ¸lÝ óç¶ã ÎlÊy cg ¬éÎ huå¶ã oøc ¬¹¶l Bì ¬×¶l dËy, ¶Õu clp¶ã cø BÉ yT¶ Îl× ÎlÕ ¶ps cò¶ã óÞ lÊÎ óS¶ hT¶ ÎLêi ¶T¶ clp¶ã véi hÊy oøc ÎLǬ l«i cC¶l Ϋy xuï¶ã vp vÓ¶ ÎiÕµ Îôc clps Bñ óï¶ h¹y ¬íi Bø¶ã dËy. ¤¶ã ãip ¶ä ÎlÊy vËy, ki¶l l·i ÎlǬ ¶ãlÜ: “÷éi ca¶ã cñ« ÎliÕu ¶iT¶ ¶py Îl©¬ lËu ÎlËÎ, Ϋ B· huyÖ¶ ¬Êy clôc ¶¨¬ ¶éi ca¶ã ¬p cò¶ã kla¶ã o«s ¶©¶ã y hT¶ B{îc.” ÷ãlÜ Bs¹¶, a¶ã Ϋ c{êi l« ln vp ¶gi ÎiÕµ: - ÷ãle ªl«¶l ¶li ¶gi, vâ ca¶ã cñ« ViT¶ luy¶l c«s oiTu hS¬, ó©y ãiê h·s ¬íi B{îc ãƵ, qun ÎlËÎ kla¶ã o«i. ¤¶ ªl«¶l véi ãiíi ÎliÖu: - §¹i c« B©y hp a¶ã ó« cñ« BÖ BÊy. ¸lp¶ã h¹i clØ a¶ã ãip Ϋy kla¶ã ãiíi ÎliÖu ÎiÕµ: - ¸ß¶ a¶ã ¶py hp a¶ã ¶¨¬ cñ« BÖ. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “¸g hH l«i a¶ã ãip ¶py hp ¶ã{êi ÎLs¶ã ÷ãò ªæ cñ« µlCi ªl¹cl r{m¶ã B©y.” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã hiÒ¶ clps lái _???_ ¬éÎ c©u: - Gi« ãi«. ªl× L« Ϋ¬ ãi« ãi« cñ« _???_ ¼i¶l ¾m¶ vp ¶ãò ãi« ãi« _???) ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy l«i a¶ã ãip _???_ vui ¶ã¹c ¶liT¶ va cè¶ã vp ¶ãlÜ ÎlǬ: “¸l« Ϋ hp d«¶l Î{í¶ã klC¶ã BÞcl, hp¬ §ïc osCi ë riTu §a¶ã, Ϋ kÕÎ ¶ãlÜ« víi clCu cCc ¶ã{mi ¶l{ vËy clM¶ã hH cCc ¶ã{mi c߶ cls hp ¶lôc ¬ÆÎ l«y o«s?” ÷gi Îíi Bg, clp¶ã qu«y BÇu h¹i ¶l׶ ¤¶ ªl«¶l ¶gi ÎiÕµ: - ÷lÞ BÖ hp¬ m¶ ÎLn oï vp¶ã cls ca óÐ ¶py. ¤¶ ªl«¶l lê¶ ãi˶ BCµ: - §¹i c« clØ óiÕÎ ¶gi ca ¶{m¶ã ¶py ca ¶{m¶ã ¶ä, clø kla¶ã Îl̬ csi ¶ã{êi Ϋ L« ã× lÕÎ. - ÷lÞ BÖ, clb¶ã Ϋ cs¶ ¶lp vâ µlni ¶T¶ ÎLä¶ã ¶ãlÜ« klÝ ÎLT¶ lÕÎ, oï ó¹c Bg B· hp ÎiÒ¶ ó¹c cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã Låi. Kli ¶lÞ BÖ c{íµ kla¶ã óiÕÎ vp¶ã Bg hp cñ« «i ¶T¶ ¬íi Ϋy ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 17. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -110- c{íµ ¶l{ vËy, ¶l{¶ã ó©y ãiê B· óiÕÎ hp cñ« «i Låi Îl× ÎiÒ¶ BÖ ÎLn cls ca Ϋ Bi, c߶ hÊy hp¬ cli ¶N«. ¼i¶l ¾m¶ vp ¼i¶l ÷ãlÜ« l«i a¶ã ãip BÒu kla¶ã óiÕÎ oï vp¶ã Êy hiT¶ c«¶ hí¶ ¶l{ vËy, clØ Î{ë¶ã hp cñ« ¬éÎ µlb Îl{m¶ã Îlai. ®©y ãiê ¶ãle ÎlÊy A¶ ªiÉu ªuÖ ¶gi vp¶ã Bg hp cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã ÎLs¶ã h߶ã kla¶ã yT¶. V× l«i ¶ã{êi óiÕÎ ÎlÕ hùc cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã LÊÎ hí¶, cCc lps kiÖÎ ÎLT¶ ãi«¶ã lå BÒu ¶ã{ì¶ã ¬é vp µlß ÎLî a¶ã Ϋ hp klCc. ÷Õu ó©y ãiê kla¶ã ÎLn ¬g¶ vp¶ã ¶Çy cls ¾Ê¬ V{m¶ã ¶ã«y Îl× ¶ã{êi cñ« a¶ã Ϋ oH BÕ¶ Îíi Îʵ Îl× hp¬ o«s ¬p Bïi µlg B{îc? ¸ls ¶T¶ ¼i¶l ¾m¶ ¬Ø¬ c{êi ÎLn hêi ªlõ« ¸lÝ L»¶ã: - ªlai B{îc, ¶É ¬ÆÎ ViT¶ luy¶l clb¶ã Îai xi¶ ÎLn lÕÎ oï vp¶ã Bg. ¤¶ ªl«¶l véi xe¶ hêi ¶gi: - ¾«s ª«¬ ãi« ãi« h¹i ¶l˶ hêi ¶l{ ÎlÕ? ªlõ« ¸lÝ cò¶ã Bì hêi ¶ã«y: - ÷ö« oï vp¶ã ¬p liÒ¶ BÖ B· cli« clis Îai Låi Îl× liÒ¶ BÖ l·y B{« cls Îai oï vp¶ã Bg BÉ Îai ÎLn cls ca ¶{m¶ã ki« ÎL{íc. - ÷Õu B¹i c« ¬uï¶ hÊy Îl× BÖ xi¶ Îƶã lÕÎ oï vp¶ã Bg cls B¹i c« ¶ã«y, clø BÖ cg µlni hp ¶lN¶ã l¹¶ã ¶ã{êi csi ÎiÒ¶ ó¹c LÊÎ Îs B©u, ¶l{¶ã c߶ B¹ c« óns ÎiÉu BÖ ÎLn cls ca ki« Îl× BÖ ¶lÊÎ BÞ¶l kla¶ã clÞu, dè clØ B{« cg ¶ö« µlǶ Îlai. ªiÉu ªuÖ ÎiÕ¶ hiT¶ ¬éÎ ó{íc ãi˶ dN lái: - ¸lM¶ã l«y ó¹¶ ¬uï¶ ¶l{ ÎlÕ ¶ps ¬íi clÞu ÎLn, xi¶ cø ¶gi BiÒu kiÖ¶ L« Bi. ¤¶ ªl«¶l h¹i lái ªlõ« ¸lÝ ÎiÕµ: - ªlÕ ¶ps, B¹i c« BÞ¶l ãibµ ¶p¶ã Ϋ l«y hp ãibµ ÎiÉu BÖ B©y? ªlõ« ¸lÝ clǶ clõ ãi©y hCÎ Låi BCµ: - ªai kla¶ã ãibµ «i cn, Îai clØ ¶ãle hêi d¹y óns cñ« o{ µlô Îai. - ¾{ µlô cñ« «¶l hp «i? - ¾{ µlô cñ« Îai liÖ¶ ë ÎLs¶ã óé Béi cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã. - Ïõ«, ¶gi Bi ¶gi h¹i, LïÎ cuéc «¶l vÓ¶ ãibµ ¶ã{êi clø kla¶ã ãibµ BÖ, Îlai B{îc ÎÊÎ cn oï vp¶ã liÖ¶ B«¶ã ë ¶mi B©y, Îai Îï¶ LÊÎ ¶liÒu ¬{u ÎLÝ vp klg ¶läc ¬íi hÊy ÎLé¬ B{îc, Îl× ó©y ãiê ca Ϋ cò¶ã µlni ¶ãlÜ cCcl ¬p hÊy ÎLé¬ h¹i, Îai lѶ cls ÎLs¶ã ó« ¶ãpy ¶Õu ca Ϋ cg Bñ Îpi ó« hÊy ÎLé¬ B{îc Îl× cø viÖc Be¬ oï vp¶ã Bg Bi, ¶l{îc ó»¶ã ÎLs¶ã ó« ¶ãpy ¬p kla¶ã hÊy ¶æi Îl× Bõ¶ã cg ÎLCcl Îai. rbc Êy Îai oH cg cCcl klCc BÉ Bïi µlg. ªlõ« ¸lÝ ãiËΠΫy Cs clp¶ã Ϋ vp klH ¶gi: - ÷lÞ BÖ, l·y Îles Îai h¹i Bp¶ã ¶py Îai cg cluyÖ¶ LiT¶ã ¬uï¶ ¶gi víi liÒ¶ BÖ. Ï«i ¶ã{êi hiÒ¶ Bi L« clç ãgc Î{ê¶ã, ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ ¶gi víi clp¶ã Ϋ ÎiÕµ: - ªïi la¬ qu«, liÒ¶ BÖ c߶ ¶gi clØ ¶ãle hêi cñ« ¶ãu luy¶l Îlai clø kla¶ã ¶ãle hêi cñ« «i cn, o«s ¶ãpy la¬ ¶«y e¬ h¹i ãië ãiä¶ã ¬éÎ cCcl BéÎ ¶liT¶ ¶l{ ÎlÕ? ¤¶ ªl«¶l ¶gi ÎiÕµ: - §¹i c« Bïi xö víi BÖ Îö ÎÕ ¶l{ ÎlÕ ÎÊÎ ¶liT¶ BÖ µlni ¶ãle hêi cñ« B¹i c« clø? ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 18. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -111- - ÷lÞ BÖ ¶gi LÊÎ µlni, ¶l{¶ã ¶lÞ BÖ cg ÎlÊy Îai Bïi xö víi ¶lÞ BÖ ¶l{ ÎlÕ ¶ps kla¶ã? Vn h¹i oï vp¶ã ¶py cg µlni hp ÎiÒ¶ ó¹c cC ¶l©¶ cñ« ca Ϋ B©u, ¶l{ vËy ¶lÞ BÖ c߶ ãiN hp¬ cli ¶N«. - ÷lÞ luy¶l ¬íi ãƵ ¶ã{êi ó¹¶ cò ¬éÎ cCi B· kli¶l Lt BÖ ¶ã«y Låi, dè BÖ cg xpi lÕÎ oï vp¶ã cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã Låi, ¶liÒu hS¬ clØ óÞ ¾Ê¬ V{m¶ã cls ¶ã{êi BÕ¶ ãiÕÎ clÕÎ cn ¶lp BÖ hp cè¶ã. ÷l{¶ã BÖ cg oî óÞ ãiÕÎ clÕÎ ¶l{ ÎlÕ B©u? V× BÖ kla¶ã c߶ ¬éÎ ¶ã{êi ¶ps Îlùc h߶ã Îö ÎÉ vp Îl{m¶ã ¬×¶l ¶N« Îl× BÖ cò¶ã cln ¬uï¶ oï¶ã ë ÎLT¶ ÎlÕ ãi«¶ ¶py hp¬ cli. ªlÊy ¤¶ ªl«¶l cø kl¨¶ã kl¨¶ã kla¶ã clÞu ÎLn, ªlõ« ¸lÝ Îá vt kla¶ã vui lái ÎiÕµ: - ÷lÞ BÖ hp ¶ã{êi e¬ kÕÎ ¶ãlÜ« cñ« ¶ãu luy¶l, c߶ ca ki« hp cs¶ ãCi cñ« ©¶ ¶l©¶. ªai csi l«i ¶ã{êi cò¶ã ¶l{ ¬éÎ Îlai clø kla¶ã «i kli¶l «i ÎLä¶ã cn. - §¹i c« Bõ¶ã ¶gi ¶liÒu ¶N«, B¹i c« cø viÖc ãibµ ca Ϋ BÕ¶ B©y ¬p hÊy ÎLé¬ h¹i oï vp¶ã Bg Bi, ¶Õu B¹i c« hÊy B{îc BÖ kla¶ã c߶ dÞ ¶ãlÞ ã× lÕÎ. ªlõ« ¸lÝ c߶ ¬uï¶ kÐs Ϋy clp¶ã Ϋ ¶gi ÎiÕµ, ¶l{¶ã clp¶ã Ϋ B· lÊΠΫy ªlõ« ¸lÝ cl¹y hua¶ vps ÎLs¶ã ¶éi ÎlÊÎ Låi. ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy ¤¶ ªl«¶l ó{í¶ã óضl ¶l{ vËy Bp¶l µlni cè¶ã ªiÉu ªuÖ cCs hui Bi hua¶ã BÕ¶ ë ÎLä ¶lp ¬éÎ ¶ã{êi hp¬, o«¶ã Bg BÉ óp¶ Îݶl víi ¶l«u. ªiÉu ªuÖ lái: - §¹i c« Îݶl ÎlÕ ¶ps vÒ oï vp¶ã ki«? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - ¸lb¶ã Ϋ Bi hÊy h¹i oï vp¶ã Bg. - ÷l{¶ã vÞ liÒ¶ BÖ cñ« B¹i c« kla¶ã ó»¶ã h߶ã clb¶ã Ϋ µlni hp¬ ÎlÕ ¶ps B©y? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - ªai B· ¶lÊÎ BÞ¶l Låi, µlni hÊy oï vp¶ã ki« ÎL«s ÎLn h¹i cls liÒ¶ ¬ôi, c߶ cluyÖ¶ ¶lÞ BÖ oH Îݶl o«u. - ¸lõ¶ã ¶ps clb¶ã Ϋ lp¶l Bé¶ã? - ªïi ¶«y clb¶ã Ϋ oH Îíi Bg Îlu oï vp¶ã ki«... ¸m¬ dä¶ L«, ªlõ« ¸lÝ vp ªiÉu ªuÖ ¨¶ xs¶ã, ¬çi ¶ã{êi vps µl߶㠶»¬ ¶ãlÜ ¶ãîi... s0s ªLêi Îïi lM¶, ªlõ« ¸lÝ ÎLs¶ã µl߶ã B· ÎLa¶ã ÎlÊy ªiÉu ªuÖ B· ¬ÆÎ óé vâ µlôc ãä¶ ãp¶ã. Giê ªiÉu ªuÖ B· hp ¬éÎ ÎliÕu ¶N xi¶l Bѵ ¶l{ Bg« ls« xu©¶ võ« lÐ ¶lôy, ¶lÊÎ hp Bai ¬SÎ ¶p¶ã lbÎ lå¶. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 19. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -112- ªlõ« ¸lÝ cl{« qu«¶ Ω¬ Îíi BiÒu Bg v× clp¶ã LÊÎ ¶g¶ã ¶ny vÒ cluyÖ¶ oï vp¶ã cñ« ªiÉu ªuÖ ¬p ¤¶ ªl«¶l kla¶ã clÞu ÎLn. ªlÊy ªlõ« ¸lÝ Îíi ÎL{íc cö« µl߶ã, ªiÉu ªuÖ Bø¶ã hT¶: - §¹i c«, clb¶ã Ϋ Bi clø? ªlõ« ¸lÝ ãËÎ BÇu: - V©¶ã. ¸lb¶ã Ϋ Bi ¬«u liÒ¶ ¬ôi. Ï«i ¶ã{êi cè¶ã ó{íc L« ¶ãspi ¶lS¬ ¶ãai ¶lp ÎlM¶ã Îíi. ¸lM¶ã ó«s h©u ªlõ« ¸lÝ vp ªiÉu ªuÖ B· BÕ¶ ¶mi, dõ¶ã h¹i ë x« x«. ªlõ« ¸lÝ ÎLá Ϋy qu« µlÝ« ¶ãai ¶lp ¶gc ¶ãgi óns: - ÷ãai ¶lp BÊy liÒ¶ ¬ôi. ªiÉu ªuÖ ¶l׶ Îles ¶ãg¶ Ϋy cñ« ªlõ« ¸lÝ: - ÷ãai ¶lp kla¶ã ÎlÊy cg B̶ «¶l ¹! Giä¶ã cñ« ªlõ« ¸lÝ ÎLǬ lM¶ xuï¶ã: - §{m¶ã ¶liT¶ hp lä B· cg cluȶ óÞ o½¶ op¶ã Låi ¶T¶ lä kla¶ã ÎSÎ B̶ BÉ dÓ¶ dô ¬éÎ kt BÞcl. ¸lp¶ã óns: - ¸lb¶ã Ϋ Îíi ÎL{íc xe¬ o«s. Ï«i ¶ã{êi cè¶ã ó{íc Îíi ãǶ ¶ãai ¶lp ©¬ ÎlǬ dõ¶ã h¹i qu«¶ oCÎ óï¶ µlÝ«. ªlõ« ¸lÝ ¶lñ ÎlǬ: “ª×¶l l׶l ¶ãai ¶lp ¶l{ ÎlÕ...” ¸lp¶ã hiÒ¶ klH dƶ ªiÉu ªuÖ L»¶ã: - ªlÕ ¶ps lä cò¶ã cg c«s Îlñ ȶ ¶bµ ë óg¶ã Îïi, ca µlni cȶ Îl˶ ¬íi B{îc. ªiÉu ªuÖ ãËÎ BÇu c«u ¬ÆÎ h¹i ouy ¶ãlÜ, clØ ÎlsC¶ã cCi ¶p¶ã B· ¶ãlÜ L« B{îc ¬éÎ kÕ hiÒ¶ ¶lny ¶ã«y xuï¶ã óT¶ d{íi, ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy ¶p¶ã ¶lny ¬éÎ ¬×¶l ¶ãuy liɬ cò¶ã véi xuï¶ã Îles. ¸lp¶ã ÎlÊy ¶p¶ã ó«y cl¹y ÎlM¶ã xuï¶ã d{íi óÕµ hÊy ¬éÎ ¶ãä¶ hö« Be¬ BÕ¶ c¨¶ µl߶ã clø« Lm¬ L¹ BïÎ hua¶, kla¶ã ó«s h©u hö« óïc hT¶ cläc ÎLêi. ÷ã{êi ¶lp cñ« lä ¤¶ ÎlÊy ¶ãä¶ hö« óïc hT¶ BÒu kTu h« s¬ o߬, cCc ÎLC¶ã Bi¶l véi hÊy ¶{íc Îíi BÉ d˵ ÎSÎ ¶ãä¶ hö«. ªlõ« ¸lÝ víi ªiÉu ªuÖ qu«y ÎLë L« B¹i on¶l B̶ ¶Õ¶ ë ¶mi B©y vÓ¶ oC¶ã ¶l{ Îl{ê¶ã, c߶ óï¶ ¶ã{êi ¶ä Îl× ¬ÊÎ ÎÝcl. ªiÉu ªuÖ cn ¬õ¶ã ¶gi: - ®ä¶ lä B· Bi cøu hö« Låi. ÷gi xs¶ã, ¶p¶ã cl¹y hua¶ vps ÎLs¶ã klCcl on¶l. ªlõ« ¸lÝ cò¶ã Bi Îles vps. Ï«i ¶ã{êi Îíi c¹¶l cCi óp¶ Bg B«¶ã BÞ¶l ãim Ϋy L« hÊy l«i Bï¶ã vp¶ã Îl× óç¶ã ÎlÊy d{íi cl©¶ ¬Ò¬ ¶lò¶. ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ hp ¬Sc lì¬ Låi véi Îu¶ã ¬×¶l ¶lny hT¶ ãim Ϋy µlni L« BÞ¶l Îb¬ hÊy Ϋy cñ« ªiÉu ªuÖ ¶l{¶ã Îb¬ kla¶ã kÞµ. ªl× L« Îʬ vC¶ ë d{íi cl©¶ hp cCi ¶Sµ c¹¬ óÓy, clp¶ã Îu¶ã ¬×¶l ¶lny hT¶ Ϋy ÎLCi a¬ hÊy céÎ BC cñ« klCcl on¶l ë Bg Låi ¬ïi B«¶ã Îõ Îõ ÎuéÎ cl©¶ xï¶ã óiT¶ d{íi, cl©¶ clp¶ã Bø¶ã ë ÎLT¶ ¶T¶ BC vps céÎ ÎLô ki«, ¶lê vËy ¬íi ÎlsCÎ klái ¶ãuy liɬ, hbc Êy ¶Sµ lǬ B· BËy hiÒ¶. ªiÉu ªuÖ óÞ ãi«¬ ë óT¶ d{íi Låi, clp¶ã cn ki¶l véi ¶lny L« ¶ãspi cö« oæ BÉ Î׬ kiÕ¬ Île¶ ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 20. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -113- clïÎ cñ« ¬Cy ¬gc cñ« cCi lǬ Bg ¬s¶ã cøu ªiÉu ªuÖ ÎlsCÎ ¶¹¶. ÷l{¶ã clp¶ã võ« L« Îíi óT¶ ¶ãspi B· ÎlÊy cg ¬éÎ huå¶ã ãig ¬¹¶l hʶ CÎ Îíi óiÕÎ ¶ã«y B· cg ¶ã{êi Îʶ ca¶ã hж. ¸lp¶ã véi ãim lNu cl{ë¶ã hT¶ µln¶ ca¶ã cl{ë¶ã hùc cñ« ¶ã{êi ¶ä, ÎLs¶ã kli Ϋy cñ« l«i ¶ã{êi v« cl¹¬ ¶l«u, clp¶ã B· ¬{î¶ oøc cñ« Bïi µl{m¶ã ¬p Îu¶ã ¬×¶l ¶lny hT¶ ÎLT¶ ¬Ci ¶lp c߶ ¶ã{êi ¶ä Îl× óÞ clp¶ã BÈy xuï¶ã d{íi BÊÎ, ¶l{¶ã Îl©¶ l׶l cñ« ¶ã{êi Bg LÊÎ ¶l«¶l, cl©¶ võ« Bô¶ã ¬ÆÎ BÊÎ y B· ¶lb¶ v«i ¬éÎ cCi ¶lny hua¶ hT¶ ÎLT¶ ¬Ci ¶lp Îles. Võ« hT¶ Îíi ¬Ci ¶lp vp Bø¶ã yT¶ xs¶ã, ªlõ« ¸lÝ B{« ¬SÎ ¶l׶ óï¶ xu¶ã qu«¶l hiÒ¶ ÎsCÎ ¬å lai h¹¶l Îøc Îl×. ªl× L« hbc Êy óï¶ clu¶ã qu«¶l hï ¶lï Îsp¶ hp ¶lN¶ã ¶ã{êi c«s cg, hè¶ cg, óÐs cg, ãÇy cg, ó«s v©y clÆÎ hÊy clp¶ã. ªÊÎ cn ¶lN¶ã ¶ã{êi Bg B«¶ã ó«s clÆÎ hÊy ¬×¶l, c߶ ¶ã{êi ¬p clp¶ã BÈy LíÎ xuï¶ã óT¶ d{íi h¹i ¶lny hT¶ clݶl hp ¤¶ ¸lݶl. ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ ¬×¶l B· o« cl©¶ vps clï¶ ¶ãuy liɬ v× kla¶ã óiÕÎ Bïi µl{m¶ã oH Bïi xö ¬×¶l L« o«s, ¶l{¶ã clp¶ã vÓ¶ Bø¶ã yT¶ ë Bg xe¬ kt BÞcl L« Ϋy víi ¬×¶l ¶l{ ÎlÕ ¶ps ÎL{íc Låi ¬íi ¶ãlÜ cCcl Bïi xö h¹i o«u, ¶T¶ clp¶ã clØ Bø¶ã yT¶ clM¶ã ¶gi clM¶ã L»¶ã. ®ç¶ã ÎlÊy ÎLs¶ã BC¬ Ba¶ã, cg ¶¨¬ a¶ã ãip ó{íc L«, clp¶ã B· ãƵ ¬ÆÎ l«i ¶ã{êi Låi, c߶ ó« ¶ã{êi Îuy cl{« B{îc ãƵ ó«s ãiê ¶l{¶ã clp¶ã cò¶ã óiÕÎ ó« ¶ã{êi ki« cò¶ã hp ¶lg¬ ÷ãò ªæ cñ« µlCi ªl¹cl r{m¶ã. Ï«i ¶ã{êi ¬p clp¶ã B· B{îc ãƵ hp ª«¬ ªæ cñ« ¤¶ ªl«¶l, ¤¶ ¼i¶l ¾m¶ vp ÷ãò Îæ ¤¶ ¼i¶l ÷ãs, c߶ ó« ¶ã{êi ki« ¶ã{êi Bø¶ã ãiN« LÊÎ c«s hí¶, c«s lm¶ ¬äi ¶ã{êi ¬éÎ cCi BÇu. ÷ã{êi Bg ó{íc L« cn c{êi l« ln, ÎiÕ¶ã c{êi kTu ¶l{ ÎiÕ¶ã clua¶ã vËy, c{êi xs¶ã, y ¬íi hT¶ Îiն㠶gi: - ÷¨¬ «¶l e¬ h·s hp ë clï¶ã Îla¶ quT ls«¶ã vu ¶py ¬p cò¶ã cg c«s ¶l©¶ cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã ãiC¶ã h©¬, ÎlËÎ hp ¶lp cö« L¹¶ã Lì vp _???_ oi¶l lNu l¹¶l, lp... lp... ªlõ« ¸lÝ ÎiÕ¶ hT¶ vCi clps vp BCµ: - ªiÉu óïi Îl«¬ kiÕ¶ h·s ÎiÒ¶ óïi. ¸lp¶ã ÎlÊy óï¶ xu¶ã qu«¶l BÒu hp kt BÞcl clØ oî hbc ¬×¶l cbi BÇu vCi clps oH óÞ Bïi µl{m¶ã ¶Ð¬ C¬ klÝ hж. ÷l{¶ã hÔ µlе vÓ¶ kla¶ã o«s ÎliÕu B{îc, ¶T¶ clp¶ã võ« óCi clps võ« BÉ ý óï¶ xu¶ã qu«¶l. ¤¶ ªl«¶l cò¶ã véi ÎiÕ¶ hT¶ hí¶ ÎiÕ¶ã ãiíi ÎliÖu: - §©y hp B¹i ãi« ãi« cñ« ÎiÉu BÖ, c߶ l«i vÞ ¶N« hp ¶lÞ ãi« ãi« víi Îø ãi« ãi« . ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ clSµ Ϋy cbi BÇu vCi clps l«i ¶ã{êi ki«. ªLs¶ã ¶lg¬ ÷ãò Îæ clØ cg B¹i c« ¤¶ ¼i¶l §¹Î, ¶lÞ c« ¤¶ ¼i¶l ÷ãlÜ« vp Îø c« ¤¶ ¼i¶l ªli hp clSµ Ϋy BCµ hÔ Îlai. §å¶ã Îlêi cn ó« ¶ã{êi ¶ãS¬ ¶l׶ ªlõ« ¸lÝ ¬éÎ låi. ¼i¶l ÷ãlÜ« hp ¶ã{êi ¶g¶ã Îݶl ¶lÊÎ ÎLs¶ã óä¶ ¶T¶ y véi hT¶ Îiն㠶gi ÎL{íc: - ÷ã{mi Îuæi ¶lá ¶l{ ÎlÕ ¶py _???_ 㫶 ¶ã{mi h¹i hí¶ BÕ¶ ÎlÕ dC¬ µlg¶ã lá« BïÎ ¶lp clb¶ã Ϋ. ªlõ« ¸lÝ BCµ: - §g hp ó¹¶ cñ« ÎiÉu óïi ¶lÊÎ Îlêi hç ¬·¶ã, ÎiÉu óïi cò¶ã óiÕÎ L« Ϋy ¶l{ ÎlÕ Îlùc kla¶ã ¶T¶ kla¶ã µlni ¶l{¶ã cò¶ã ¬«y cl{« ã©y ¶T¶ Ϋi l¹i hí¶. ÷ãpy ¬«i ÎiÉu óïi oH ÎLë h¹i ¶mi B©y xi¶ hçi quý vÞ... rbc Êy ¶ãä¶ hö« óïc clCy c¨¶ µl߶ã Bù¶ã Lm¬ L¹ B· óÞ d˵ ÎSÎ cl{« clCy h«¶ qu« c¨¶ ¶lp klCc. ¼i¶l ªli hp ¶ã{êi võ« ãÇy võ« c«s vp cò¶ã clݶl hp a¶ã ¶éi cñ« ¤¶ ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2