Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bích huyết kiếm - tập 7

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

139
lượt xem
35
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bích huyết kiếm - tập 7', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bích huyết kiếm - tập 7

 1. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -118- håi thø bÈy chiÕn ngò l·o tr­îng, nghÜa ®o¹t ngh×n vµng ÷ ãle ¬Êy hêi cñ« ªlõ« ¸lÝ cg vt kli¶l ÎlÞ, ¤¶ ¼i¶l ¾m¶ ãi˶ BÕ¶ ¶çi ãië ¬ÆÎ ¶ã«y, ¶l{¶ã ¶ãlÜ o«s, a¶ã Ϋ ¶ãö¶ã ¬ÆÎ hT¶ ÎLêi c{êi l« ln, Låi ¶gi: - r·s µlu h¨¶ hé¶ ë clï¶ ãi«¶ã lå B· ¬Êy clôc ¶¨¬ ÎLêi, cl{« Îõ¶ã ãƵ «i dC¬ csi Îl{ê¶ã c©y ãËy Îlе BÇu Lå¶ã cñ« Ϋ. ªlai B{îc, cËu cg Îpi Îl× cø viÖc dè¶ã kiÕ¬ ãç ki« ¬p clЬ ãÓy c©y Îlе ¶py cñ« Ϋ Bi! ÷gi Bs¹¶, a¶ã Ϋ qu«y ¶ã«¶ã, Låi “vè” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, qu¹Î hua¶ vps ¶ã«¶ã h{¶ã ªlõ« ¸lÝ. rbc Êy cliÕc ãËy vôÎ ¬¹¶l vp ¶l«¶l kliÕ¶ «i «i cò¶ã Î{ë¶ã ªlõ« ¸lÝ B· óÞ B˵ _???_ ¶ã«y kli Bg ÎlÊy clp¶ã óS¶ väÎ hT¶ ÎLT¶. ÷l«¶l ¶l{ clíµ, ªlõ« ¸lÝ cl{« xuï¶ã Îíi BÊÎ B· B©¬ ÎlM¶ã kiÕ¬ ãç vps ¬ÆÎ Bïi µl{m¶ã Låi. Qu«y ¶ã{îc qupi ÎL{î¶ã, ¤¶ ¼i¶l ¾m¶ hiÒ¶ dè¶ã BÇu ãËy Biɬ luyÖÎ ÎLä¶ã yÕu µlÝ« o«u h{¶ã ªlõ« ¸lÝ. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “Kla¶ã ¶ãê qupi ÎL{î¶ã cñ« y h¹i c߶ dè¶ã BÉ Biɬ luyÖÎ ¶N«! ÷Õu vËy Ϋ cǶ µlni Îl˶ ÎLä¶ã ¬íi B{îc.” Võ« ouy ¶ãlÜ, võ« ¶Ð ¬×¶l BÉ ÎLC¶l, Låi BéÎ ¶liT¶ B{« kiÕ¬ ãç vuïÎ däc Îles cliÕc ãËy Îlе clЬ ¶ã{îc hT¶. ÷Õu c©y kiÕ¬ Bg Îluéc hs¹i ki¬ klÝ Îl× ¬Êy ¶ãg¶ Ϋy kt BÞcl ÎÊÎ ¶liT¶ µlni óÞ clЬ BøÎ ¶ã«y. ªlÕ kiÕ¬ Êy cñ« clp¶ã LÊÎ hîi l¹i. ¼i¶l ¾m¶ Îuy óiÕÎ kiÕ¬ Bg ó»¶ã ãç ÎlËÎ ¶l{¶ã ¶Õu BÉ cls clp¶ã clЬ ÎLb¶ã Îl× Î«y ¬×¶l ÎlÕ ¶ps cò¶ã óÞ ÎLä¶ã Îl{m¶ã, ¶T¶ a¶ã µlni óua¶ã ãËy L« cls ¶g Lmi xuï¶ã BÊÎ BÉ ÎLC¶l klái Î׶l ÎL¹¶ã ¶ãuy ¶ã˵ Bg. ÷l{¶ã Ϋy ÎLCi a¶ã Ϋ h¹i óSÎ hua¶ Buai ¬éÎ cCcl clíµ ¶lsC¶ã, Bå¶ã Îlêi lÊÎ ¬¹¶l ¬éÎ cCi, a¶ã B· B{« óæ¶ã cliÕc ãËy ¶Æ¶ã ¬Êy clôc c©¶ hT¶ ÎLêi. ªlÊy a¶ã h·s ¬SÎ ¶l«¶l, Ϋy ¶l«¶l vp ÎlÕ vâ h¹i quC { hîi l¹i, ªlõ« ¸lÝ cò¶ã µlni µlôc ÎlǬ. Ï«i ¶ã{êi cp¶ã cliÕ¶ cp¶ã l¨¶ã. Qupi ÎL{î¶ã cñ« ¼i¶l ¾m¶ ¬b« kTu “vè vè”. ¼éÎ Bai kli cliÕc ãËy BC¶l lôÎ ÎLb¶ã ¬ÆÎ BÊÎ, kliÕ¶ ã¹cl hCÎ vì vô¶ L« ¶l{ cC¬. rȶ ÎLC¶l, he¶ hái ãiN« kle ãËy, ªlõ« ¸lÝ Îù« ¶l{ cs¶ ó{m¬ ó{í¬ ó«y Bi h{î¶ h¹i. KiÕ¬ ãç cñ« clp¶ã ¶lÑ ¶lp¶ã hi¶l Bé¶ hbc ¶ps cò¶ã ¶lÌ ¶lN¶ã ¶mi liɬ yÕu cñ« BÞcl ¬p Îʶ ca¶ã. ¸líµ ¬SÎ B· BC¶l B{îc óny, ÎC¬ ¬{mi liÖµ. ªL{î¶ã µlCµ cñ« a¶ã Ϋ BéÎ ¶liT¶ óiÕ¶ Bæi, quÐÎ ¶ã«¶ã Biɬ ¶ã{îc, v©y kݶ xu¶ã qu«¶l kt BÞcl kliն㠶ã{êi Bø¶ã xe¬ clØ ÎlÊy ãig ë c©y ÎL{î¶ã µlCÎ L« cp¶ã ¶ãpy cp¶ã ¬¹¶l. D{íi C¶l ¶Õ¶ clØ ÎlÊy óg¶ã oC¶ã v߶ã ÎL߶ cñ« qupi ÎL{î¶ã qu«y Îíi vp hp¬ hge ¬SÎ ¬äi ¶ã{êi. ªõ kli läc vâ Îíi ãiê, hǶ BÇu ÎiT¶ ªlõ« ¸lÝ ãƵ µlni Ϋy k׶l BÞcl. ¾øc ¬¹¶l cliÕc ãËy Îlе cñ« BÞcl quC hí¶, ¶T¶ clp¶ã kla¶ã o«s Îíi oCÎ c¹¶l Bïi µl{m¶ã B{îc, c߶ c©y kiÕ¬ ãç Îl× h¹i kla¶ã dC¬ v« cl¹¬ víi qupi ÎL{î¶ã ó»¶ã Îlе ki«. ¸lp¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: “ª« µlni dè¶ã Îíi ÎuyÖÎ cliTu cñ« o{ µlô Îl× ¬íi cg ÎlÉ ÎlM¶ã ¶æi.” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã óç¶ã Bø¶ã oN¶ã ¶ã{êi L« ÎLs¶ã ãi©y hCÎ, ¼i¶l ¾m¶ ¬õ¶ã quC, quÐÎ ¶ã«y ¬éÎ ãËy Îíi, ªlõ« ¸lÝ dè¶ã Ϋy ÎLCi ¶S¬ hua¶ BÇu ãËy, ót o«¶ã ¬éÎ óT¶, c߶ Ϋy µlni B{« kiÕ¬ B©¬ ÎlM¶ã vps ¶ã{êi kt BÞcl. GiùÎ ¬×¶l oî l·i, ¼i¶l ¾m¶ cn¬ ÎlÊy læ klÈu ÎT óuïÎ Bå¶ã Îlêi cliÕc ãËy Îlе B· óÞ ªlõ« ¸lÝ c{íµ ãiËÎ ¬ÊÎ. V× ¼i¶l ¾m¶ hp ¶ã{êi óÒ ÎLT¶ ¶lp lä ¤¶, ¶T¶ ªlõ« ¸lÝ µlni ãiN hÔ Bé vp kla¶ã dC¬ hp¬ Bïi µl{s¶ã µlni ¬ÊÎ oÜ diÖ¶. ¸lp¶ã Îlu kiÕ¬ h¹i vp Bå¶ã Îlêi ÎLn h¹i c©y ãËy Îlе Î˶ Ϋy ¼i¶l ¾m¶. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 2. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -119- Võ« oî võ« ãi˶, ¼i¶l ¾m¶ h¹i ãiC¶ã hua¶ ¬éÎ ãËy ¶N«. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “¤¶ã ãip ¶py óuå¶ c{êi ÎlËÎ! §· Îlu« Låi ¬p vÓ¶ cl{« clÞu!” GËy Îlе cñ« Bïi µl{m¶ã B· BC¶l Îíi ¶ã{êi, kla¶ã c߶ Îlêi ãiê BÉ ouy _???_ - _???_ hp BÉ clN« ÎlѶ L« s«i, clø cg Ýcl hîi ã× B©u? ÷¨¬ «¶l e¬ ÷ãò ªæ ÎLs¶ã µlCi ªl¹cl r{m¶ã cg ¤¶ ¼i¶l ªli ¶ã{êi Îlø Î{ hp ãiái vÒ ¬a¶ C¬ klÝ ¶løÎ. ¤¶ã Ϋ xö dô¶ã 24 cliÕc µli B«s, óCcl µlCÎ óCcl ÎLb¶ã. Pli B«s cñ« a¶ã Ϋ cò¶ã klCc lM¶ ¶lN¶ã _???_ cè¶ã hs¹i, ¬çi cCi ¶Æ¶ã ¶ö« c©¶. Kli Bïi BÞcl, a¶ã Ϋ cS¬ ¶lN¶ã µli B«s Bg vps ÎLs¶ã ó«s d« Bes ë o«u h{¶ã. C¬ klÝ dè¶ã BÉ Îʶ ca¶ã kli kt BÞcl kla¶ã µl߶ã óÞ, B¹i klCi clmi ÎLô ÎiÒ¶ ãiÊu ÎLs¶ã Ϋy Cs _???_ Îõ ãiÊu ÎLs¶ã Îbi Cs v.v... _???_ cñ« ¼i¶l ªli h¹i Bes L« ¶ãspi Cs _???_ B«s Îl× klsÐÎ L»¶ã hbc µlg¶ã L« _???_ B«s cñ« ¬×¶l ÎliT¶ l¹ va os¶ã. ªiÕ¶ã kTu cñ« cC¶ B«s óCs liÖu cls _???_. ÷l{¶ã où ÎlËÎ ÎiÕ¶ã kTu Bg hp¬ hs¹¶ Îi¶l ÎlǶ cliÕ¶ BÊu cñ« BÞcl Îl× Bb¶ã lm¶. ¼i¶l ªli ÎlÊy «¶l ó« ¬×¶l BéÎ ¶liT¶ óS¶ C¬ klÝ L« ¬p BÒu óÞ ªlõ« ¸lÝ dè¶ã Îlñ µlCµ klCc _???_. - ªpi Bì C¬ klÝ cñ« ViT¶ luy¶l ãiái hS¬! ®©y ãiê xi¶ ¬êi ViT¶ luy¶l ÎiÕµ Îlö µli B«s cñ« Îai xe¬ o«s? ÷gi Bs¹¶, clp¶ã ÎL«s kiÕ¬ ãç ÎLn h¹i cls Îl»¶ã ¶lá. ÷ã{êi ¶lp lä ¤¶ «i cò¶ã óiÕÎ µli B«s cñ« ¼i¶l ªli hîi l¹i hS¬. ÷Õu ªlõ« ¸lÝ óSÎ B{îc cn oï µli B«s Bg Îl× kla¶ã o«s, ó»¶ã kla¶ã clp¶ã clØ óSÎ lôÎ ¬éÎ cs¶ hp ¶ã{êi Bø¶ã xe¬ µlÝ« o«u oH óÞ Î«i v¹ hiÒ¶. ®ëi vËy, ÎLõ óï¶ «¶l e¬ ÎLs¶ã ÷ãò ªæ L«, «i ¶Êy BÒu µlni LbÎ hui µlÝ« ¶ãspi cö« Bø¶ã xe¬ BÉ klái óÞ clÕÎ s«¶ clÕÎ uæ¶ã. ¤¶ ¼i¶l ªli ãäi Îs: - ¸si clõ¶ã µli B«s! Võ« døÎ hêi, lS¶ clØ µlÈy Ϋy ¬éÎ cCi, ãiN« ¬éÎ B¹s C¶l oC¶ã h¹¶l h˵ hê, ¬éÎ cs¶ B«s B· vè vè ó«y Îíi. ªlÊy µli B«s cg vt kla¶ã liɬ Béc hS¬, ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷Õu dè¶ã Ϋy óSÎ hÊy cs¶ B«s ¶py Îl× lä kla¶ã liÉu Îpi ó« cñ« Ϋ. ª« µlni ÎLæ Îpi ÎlÕ ¶ps BÉ cls lä clÞu _???_ Îl× lä ¬íi clÞu _???_ ªiÉu ªuÖ _???_.” ¸lp¶ã véi ¬gc Îbi hÊy L« l«i qu©¶ cê, ¬çi Ϋy cǬ ¬éÎ qu©¶ ¶l»¬ Bb¶ã µli B«s ¬p ¶Ð¬. Qu©¶ cê óT¶ Ϋy ÎLCi Îíi ÎL{íc. ¸lØ ¶ãle “ke¶ã” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, µli B«s B· ¬ÊÎ ÎiÕ¶ã vè vè ¶l{ ÎL{íc v× qu©¶ cê B· BC¶l ã·y cluai B«s Lç¶ã LuéÎ vp cg _???_ kTu ¶l{ oCs diÒu ki«. ¸ß¶ qu©¶ cê óT¶ Ϋy µlni Îl× clp¶ã ¶Ð¬ ÎLb¶ã h{ìi, Låi cn l«i cè¶ã Lmi xuï¶ã BÊÎ. Pli B«s ¶Æ¶ã lm¶ ¶ö« c©¶, c߶ qu©¶ cê Îl× óÐ ¶lá vp ¶lÑ, ¬p kli l«i Îlø v« cl¹¬ ¶l«u Låi Îl× Lmi xuï¶ã cè¶ã ¬éÎ hbc. ÷l{ vËy Bñ ÎlÊy Lâ Ϋy cñ« clp¶ã kláe lm¶ ¼i¶l ªli ãʵ ¬Êy hǶ. ®ç¶ã Bæi oSc ¬ÆÎ, ¼i¶l ªli µlg¶ã hua¶ l«i B«s ¬éÎ hbc, ªlõ« ¸lÝ cò¶ã Bå¶ã Îlêi Îu¶ã L« óï¶ qu©¶ cê BC¶l l«i µli B«s Lmi xuï¶ã BÊÎ Îøc Îl×. ¼i¶l ªli “lõ” ¬éÎ ÎiÕ¶ã Låi ¶gi: - Vâ ¶ãlÖ klC hS¬! ¼iֶ㠶gi, Ϋy kla¶ã ¶ãõ¶ã, a¶ã Ϋ h¹i µlg¶ã L« oCu cs¶ B«s cè¶ã ¬éÎ hbc. rbc ¶py ¬uï¶ ¶Ð¬ ÎLb¶ã kt Bïi Îlñ LÊÎ klg, ¶T¶ ¼i¶l ªli ¬íi cï ý ¶Ð¬ oCu µli B«s L« hp¬ óï¶ óÒ ÎC¬ l{í¶ã vp ¶ãlÜ ÎlǬ: “¸lM¶ã hH ¶ã{mi c߶ Bñ Îpi BC¶l Lmi óÊy ¶liTu cs¶ B«s cñ« Ϋ?” ¼äi ¶ã{êi clØ ÎlÊy “vè, ke¶ã”, “vè, ke¶ã”, oCu ÎiÕ¶ã hiÒ¶. Qun ¶liT¶ oCu ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 3. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -120- cs¶ B«s Bg óÞ ¬{êi l«i qu©¶ cê cñ« ªlõ« ¸lÝ BC¶l Lmi lÕÎ cn. ¤¶ ¼i¶l ªli Îøc quC, lÐÎ hT¶: - Giái hS¬! Ï«i Ϋy a¶ã Ϋ h¹i ¶Ð¬ L« oCu µli B«s ¬éÎ hbc vp B«s ¶ps cò¶ã ¶lS¬ clç yÕu luyÖÎ cñ« ªlõ« ¸lÝ ¬p ó«y Îíi. ¾Cu B«s võ« ¶Ð¬ xs¶ã, a¶ã Ϋ h¹i µlg¶ã ÎiÕµ hua¶ oCu B«s ¶N«. §g hp ¬g¶ ÎuyÖÎ kü ó׶l oi¶l cñ« a¶ã Ϋ, dè Bïi Îlñ cg ãiái Îíi B©u cò¶ã clØ ÎLC¶l B{îc oCu cs¶ BÇu. ¼i¶l §¹Î hp ¶ã{êi h·s Îlp¶l óiÕÎ c©¶ ¶lSc, a¶ã Ϋ liÉu óiÕÎ c©¶ ¶lSc, a¶ã Ϋ liÉu Lâ ªlõ« ¸lÝ hp BÖ Îö cñ« ¬éÎ c«s ¶l©¶, ¶T¶ vâ ca¶ã ¬íi ÎuyÖÎ ÎCc ¶l{ vËy, ¶«y ÎlÊy e¬ ª{ ¬×¶l h¹i dè¶ã Îíi B«s µlCµ quC hîi l¹i ¶l{ ÎlÕ, ÎLs¶ã h߶ã l·i ki¶l, hiÒ¶ kTu hT¶ L»¶ã: - ªø BÖ, clí cg Bn Îl{m¶ã Îíi Îݶl ¬¹¶l cñ« y. ¸l{« ¶gi døÎ hêi, a¶ã Ϋ B· ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ ãim l«i Ϋy hT¶ ÎLT¶ kla¶ã qum hs¹¶ x¹ ¬éÎ låi. ¼çi Ϋy clp¶ã B· óSÎ B{îc oCu cs¶ d«s, Låi ¶l»¬ ãiC klÝ ãiíi ¶Ð¬ hiT¶ Îôc, ¬äi ¶ã{êi ¬íi ÎlÊy Lâ ÎÊÎ cn B«s, Îl{m¶ã, ¬©u, klÝcl, cS¬ ÎLT¶ Bg B· óÞ µli B«s clЬ côÎ ¬ÊÎ ¶ãä¶ Låi. ÷ãò h·s, óç¶ã ¬SÎ hé lu¶ã qu«¶ã, Bå¶ã Îl«¶l lÐÎ hí¶: - ÷ã{mi cg µlni hp ¶ã{êi cñ« ãi«¶ ÎÆc Ki¬ ¾p µlCi BÕ¶ B©y kla¶ã? ªl× L« ¬iÕ¶ã vâ óSÎ B«s võ« Låi cñ« ªlõ« ¸lÝ B· Îù läc ÎLs¶ã cuï¶ “Ki¬ ¾p ®Ý Kݵ”. ÷¨¬ x{«, Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ Ϲ ªuyÕÎ ÷ãli B¹i cliÕ¶ µlCi ªl¹cl r{m¶ã, ¤¶ ¼i¶l ¾m¶ B· xö dô¶ã “hiT¶ lsp¶ Îl˵ ¶lÞ µli B«s” BÞ¶l ãiÕÎ Bïi Îlñ ¶l{¶ã Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ dm l«i Ϋy hT¶ óSÎ _???_ Bg. ªlõ« ¸lÝ Îuy kla¶ã óiÕÎ µlCi ªl¹cl r{m¶ã cg c¨¬ Îlè víi Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶, ¶l{¶ã clp¶ã vÓ¶ kla¶ã dC¬ xö dô¶ã vâ ca¶ã ÎLs¶ã Ki¬ ¾p ®Ý Kݵ. ÷«y BéÎ ¶liT¶ ãƵ µlni ÎL{ê¶ã lîµ ¶ãuy liɬ ¶T¶ ÎLs¶ã hbc ¶ãuy cʵ, clp¶ã kla¶ã kÞµ ouy Îݶl Îlu˶ Ϋy dè¶ã hua¶ ¬iն㠓ªliT¶ Îlñ Qu«¶ ¢¬ Îl©u v¹¶ óCu” ÎuyÖÎ kü L« óSÎ B«s. ªlÊy Îlñ µlCµ cñ« clp¶ã ãiï¶ã lÖΠϹ ªuyÕÎ ÷ãli, ÷ãò h·s BÒu ¶lny xæ h¹i vp Bå¶ã Îl«¶l quCÎ ÎlCs. §«¶ã BÞ¶l ÎLn hêi, ªlõ« ¸lÝ ÎlsC¶ã ÎlÊy µl߶ã klCcl óT¶ ¶ãspi cg ó« ¶ã{êi Bi qu«. ªLs¶ã Bg cg ¬éÎ ¶ã{êi hp ªiÉu ªuÖ B«¶ã óÞ ÎLgi clÆÎ kluûu Ϋy, ds l«i ÎT¶ B¹i lC¶ dÓ¶ hT¶ B©y. ¸g hH ¶p¶ã óÞ Lmi xuï¶ã d{íi lǬ óÞ óSÎ dÓ¶ BÕ¶ B©y. ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ dè¶ã ¶ã«y kli¶l ca¶ã “¶løÎ l¹c xu¶ã ÎliT¶” ¶lny ÎlM¶ã L« µl߶ã klCcl. ¼i¶l §¹Î vp ¼i¶l ÷ãlÜ« hiÒ¶ LbÎ klÝ ãiíi L« Buæi Îles. Kla¶ã Îl̬ BÉ ý Îíi BÞcl Buæi ¬×¶l, ªlõ« ¸lÝ ¶lny ÎlM¶ã Îíi clç ªiÉu ªuÖ. Ï«i ÎT¶ B¹i lC¶ Ϋy B«s Ϋy kiÕ¬ _???_ clp¶ã. ¸lØ ¶ãle ÎlÊy l«i Îiն㠓css¶ã css¶ã” klÝ ãiíi cñ« l«i ÎT¶ B¹i lC¶ B· Lêi klái Ϋy ó«y L«. ¸n l«i cè¶ã ¶ã¹c ¶liT¶, oî l·i, v× kt l¹ klÝ ãiíi cñ« clb¶ã hp cô clñ ¸n vp cô clñ Ï«i. §å¶ã Îlêi ¼i¶l §¹Î vp ¼i¶l ÷ãlÜ« cÊÎ Îiն㠬S¶ã: - ¸lb¶ã ó©y BôÎ quC! Râ Bå ¨¶ l¹i! Quë ÎLCcl xs¶ã, ¶lÞ h·s xa¶ã h¹i BC¶l ªlõ« ¸lÝ vp ªiÉu ªuÖ. ÷lSc h¹i, võ« Låi ªlõ« ¸lÝ ¶l«¶l quC kla¶ã Îl̬ ã¹Î Bì B«s kiÕ¬ cñ« l«i ÎT¶ B¹i lC¶, ¬p huå¶ qu« µlÝ« d{íi, Îíi c¹¶l ªiÉu ªuÖ, ãiùÎ BøÎ d©y Îlõ¶ã B«¶ã ÎLgi clÆÎ kluûu Ϋy ¶p¶ã. GiN« hbc Êy Îl× l«i a¶ã ãip Buæi Îíi ¶mi vp óËÎ Bì ÎLë L« ¶lN¶ã B«s kiÕ¬ oSµ clЬ hǬ µlni ¬×¶l. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 4. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -121- ªiÉu ªuÖ B{îc cëi ÎLgi, ¬õ¶ã quC, hiÒ¶ Les hT¶: - ªlõ« ¸lÝ B¹i c«! ªLs¶ã hbc B«s kiÕ¬ cñ« l«i ÎT¶ B¹i lC¶ B«¶ã óÞ ÷lÞ h·s lÊÎ Îu¶ã hT¶. ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ cǬ qu¨¶ã d©y Îlõ¶ã clp¶ã võ« cëi ÎLgi cls ªiÉu ªuÖ cuï¶ hua¶ vps cC¶ Îl«¶l kiÕ¬ kÐs vÒ µlÝ« ¬×¶l, Låi ¶Ð¬ hua¶ cls ªiÉu ªuÖ vp óns: - ¸Ç¬ hÊy kiÕ¬! ¸lp¶ã óua¶ã Îlá¶ã qu·¶ã d©y Îlõ¶ã, c©y kiÕ¬ ó«y o«¶ã µlÝ« ªiÉu ªuÖ ¶p¶ã dm Ϋy óSÎ hÊy. ¸©u cluyÖ¶ võ« xny L« ¶l«¶l ¶l{ clíµ ¶lsC¶ã, ªlõ« ¸lÝ võ« Îu¶ã c©y kiÕ¬ cls ªiÉu ªuÖ xs¶ã, Îl× l«i c©y kÝcl cñ« ¼i¶l §¹Î B· B©¬ Îíi ¬ÆÎ clp¶ã. GiN« hbc Êy ¬äi ¶ã{êi BÒu ¶ãle ÎlÊy l«i ÎiÕ¶ã kTu “ïi clp!” ªl× L« ÎlÊy l«i ÎT¶ B¹i lC¶ Bø¶ã Bg hp¬ v{í¶ã cl©¶ v{í¶ã cM¶ã ¬×¶l, ¼i¶l ÷ãlÜ« Îøc quC hiÒ¶ BC cls clb¶ã ¬Êy cCi. ¸n l«i ÎT¶ B¹i lC¶ BÒu ¶ã· óS¶ kTu sCi. ¸ß¶ ªlõ« ¸lÝ clp¶ã vÓ¶ Bø¶ã yT¶, clØ ¶ãö« ¶ã{êi vÒ µlÝ« o«u hp l«i c©y kÝcl cñ« ¼i¶l §¹Î B· B©¬ lôÎ. ¼i¶l §¹Î B«¶ã BÞ¶l ÎiÕ¶ hT¶ BÉ B{« ÎlM¶ã os¶ã kÝcl vps ¶ã{êi kt BÞcl ¶l{¶ã cl{« kÞµ hÊy oøc BÉ óåi ÎlT¬ ¬iն㠶N« Îl× a¶ã Ϋ B· ÎlÊy os¶ã kÝcl cñ« ¬×¶l B· óÞ qu·¶ã d©y cñ« ªlõ« ¸lÝ cuï¶ clÆÎ vp hai Bi. ¸lîÎ ¶ny L« ý kiÕ¶ BÞ¶l ¬{î¶ oøc BÞcl BÉ BC¶l h¹i BÞcl, ¼i¶l §¹Î hiÒ¶ ¶{m¶ã oøc B©¬ ÎlM¶ã os¶ã kÝcl vps ¶ã{êi ªlõ« ¸lÝ. ÷Ð ¬×¶l o«¶ã ¬éÎ óT¶ BÉ ÎLC¶l, ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ ãiùÎ ¬éÎ cCi, Låi óua¶ã Îlá¶ã qu·¶ã d©y ¶ã«y. ªLs¶ã hbc xuÊÎ kú óÊÎ ý, ¼i¶l §¹Î kla¶ã kÞµ Îlu h¹i ÎlÕ ÎiÕ¶ hs¹¶ã cls¹¶ã vpi ó{íc ouýÎ ¶ã· vÒ µlÝ« ÎL{íc. rîi dô¶ã hbc Êy ªlõ« ¸lÝ B· kÐs Ϋy ªiÉu ªuÖ ¶lny vps ÎLs¶ã ruyÖ¶ vâ on¶l Bø¶ã yT¶. ¼i¶l §¹Î ãi˶ quC, ¬ÆÎ BÇy oCÎ klÝ, hÊy Ϋy d»¶ã ¬¹¶l ¬éÎ cCi B· ãiùÎ BøÎ qu·¶ã d©y cuï¶ clÆÎ os¶ã kÝcl, Låi ¶lny vps ÎLs¶ã ruyÖ¶ vâ on¶l vp Bø¶ã o«u h{¶ã ÷ãò h·s. ¤¶ ¼i¶l §¹Î Ϋy ÎLCi cǬ os¶ã kÝcl, Ϋy µlni clØ vps ¬ÆÎ ªlõ« ¸lÝ, quCÎ lái: - ªT¶ Ki¬ ¾p ãi«¶ ÎÆc liÖ¶ ¶«y ë B©u? ÷gi ¬«u! ªlõ« ¸lÝ ó׶l Îܶl ÎLn hêi: - Xi¶ h·s ÎiÒ¶ óïi l·y kls«¶ ¶æi ãi˶, ¬uï¶ lái cluyÖ¶ ã×, clCu cò¶ã xi¶ Îlõ«. ¤¶ ¼i¶l ÷ãlÜ« ãi˶ dN lái: - Ki¬ ¾p r«¶ã Qu©¶ Ϲ ªuyÕÎ ÷ãli hp ¶ã{êi ÎlÕ ¶ps víi cËu? ÏiÖ¶ ãiê y ë B©u? ¸g µlni lS¶ o«i cËu Îíi B©y kla¶ã? - ªl{« h·s ÎiÒ¶ óïi. ¸lCu cl{« lÒ ãƵ ¬ÆÎ a¶ã Ϋ ó«s ãiê vËy hp¬ o«s ¬p o«i clCu Îíi B©y B{îc. ¤¶ ¼i¶l ¾m¶ lái: - ¸Ëu ¶gi ÎlËÎ kla¶ã? - ¸lCu ¶gi dïi cCc cô hp¬ ã×? ªLs¶ã kli Bi ÎluyÒ¶, Î׶l cê clCu ãƵ B{îc clb ¤¶ ªl«¶l. V× lîµ ÎC¶l, lîµ Î׶l ¶T¶ clb¶ã clCu ¬íi kÕÎ ãi«s hp¬ ó¹¶. Qun ÎlËÎ, clCu cg óiÕÎ Ki¬ ¾p, ÷㩶 ¾p hp «i B©u? ªuy ÷ãò h·s lmi ¶ãuai cm¶ ãi˶ ¶l{¶ã vÓ¶ c߶ lspi ¶ãli, ¼i¶l §¹Î h¹i lái: - ÷Õu cËu kla¶ã ¶gi Lâ clç ȶ ¶bµ cñ« Ki¬ ¾p ãi«¶ ÎÆc Îl× ¶ãpy la¬ ¶«y cËu Bõ¶ã cg l߶ã L« klái BÊÎ ªl¹cl r{m¶ã ¶py. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 5. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -122- ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “¸Ëy cg clbÎ vâ ¶ãlÖ ¶l{ cCc a¶ã Îl× ãiN o«s ¶æi B{îc Îai cm clø!” ªuy ÎLs¶ã óô¶ã ¶ãlÜ ¶l{ vËy, óÒ ¶ãspi clp¶ã vÓ¶ cu¶ã kݶl ÎLn hêi: - ¸lCu víi Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶, va cï va Îl©¶, Îlˬ clÝ cl{« lÒ ãƵ ¶l«u ó«s ãiê. ÷l{¶ã clCu óiÕÎ clç ë cñ« a¶ã Ϋ. ¸lØ oî ë B©y kla¶ã cg ¶ã{êi ¶ps dC¬ Îíi ãƵ a¶ã Ϋ Îlai! rö« ãi˶ h¹i óïc hT¶, ÷ãò h·s cò¶ã ¶gi: - Ai óns kla¶ã dC¬ ¶ps? ªLs¶ã ¬{êi ¬Êy ¶¨¬ ¶«y, hbc ¶ps clb¶ã Îai cò¶ã BÉ Î©¬ Î׬ kiÕ¬ lS¶. ÷¨¬ «¶l e¬ clb¶ã Îai dè cg µlni clÕÎ v× Î«y lS¶, dè µlni Bi Îí¶ Î˶ cl©¶ ÎLêi, ãgc óiɶ ¶ps cò¶ã ¬Æc, ¶l{¶ã quyÕΠΩ¬ Î׬ cls B{îc lS¶ ¬íi Îlai. VËy lS¶ ë B©u? ªlõ« ¸lÝ Îñ¬ Îج c{êi, ÎLn hêi: - ¸Cc cô ¬uï¶ Î׬ ãƵ a¶ã Ϋ ÎlËÎ {? ¼i¶l §¹Î ÎiÕ¶ hT¶ ¬éÎ ó{íc ¶gi: - Plni. ªlõ« ¸lÝ c{êi lg¬ lضl: - GƵ a¶ã Ϋ cln cg Ýcl hîi ã× B©u! ¤¶ ¼i¶l §¹i ¶gi: - ÷Çy cËu ó¹¶ ¶lá ki«, «i ¶gi Bè« víi cËu hp¬ ã×? ¸Ëu ¶gi ¬«u Bi? - ¸Cc cô c߶ ÎLC¶ã kiÖ¶ ÎlÕ ¶py ÝÎ L« cò¶ã µlni oï¶ã ÎlT¬ vpi ¶¨¬ ¶N« ¬íi ãƵ a¶ã Ϋ B{îc. ¤¶ã Ϋ... clÕÎ Låi! ªlõ« ¸lÝ võ« døÎ hêi, ¬äi ¶ã{êi BÒu ¶ãȶ ¶ã{êi L«, ¤¶ ªl«¶l, ¤¶ ¼i¶l ¾m¶ ¶æi ãi˶ ¬S¶ã hiÒ¶: - ªlËÎ hp ÎiÒ¶ s«¶ ¶ãliÖµ cl{í¶ã! ¼i¶l ÷ãlÜ« ¶gi víi ¤¶ ªl«¶l: - ªl«¶l ªl«¶l, clCu Bì ¬C vps ÎLs¶ã ki« Bi! §õ¶ã cg ë B©y óTu xÊu, BÉ ¶ã{êi Ϋ c{êi cls. ¤¶ ªl«¶l klgc ß« hT¶, ÎLn hêi: - ®Tu xÊu cCi ã×? ¼C clCu ¶ãle cl« clCu B· ¬ÊÎ, ÎÊÎ ¶liT¶ µlni B«u Bí¶ clø! ªlõ« ¸lÝ ãiËÎ ¬×¶l ki¶l ¶ã¹c ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷ã{êi Bp¶ óp Bѵ Êy hp vî cñ« Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶! VËy ¤¶ ªl«¶l hp cs¶ a¶ã Ϋ clSc?” ¼i¶l ÷ãlÜ« ÎlÊy ¤¶ ªl«¶l c·i h¹i ¬×¶l ÎL{íc ¬ÆÎ ¬äi ¶ã{êi c߶ ã× ¶lôc ¶l· ó»¶ã, ¶ãliÕ¶ L¨¶ã cå¬ céµ, ¶gi víi ¼i¶l §¹Î: - §¹i c«, ¶Õu «¶l c߶ ¶ua¶ã cl×u cs¶ ¶l·i L«¶l ¶py, e¬ oH d¹y óns ¶g BÊy! ¼i¶l §¹Î quCÎ ¬S¶ã ¤¶ ªl«¶l: - Ai hp cl« ¬Çy? ¸g Bi vps ¶lp ÎLs¶ã ¶ã«y kla¶ã? ¤¶ ªl«¶l Bì ¬Ñ, Îõ Îõ Bi vps ¶lp ÎLs¶ã. rbc Bg ¶ã{êi Bp¶ óp B· Îضl h¹i dǶ, klH óns ¤¶ ªl«¶l: - ¸s¶ ¬êi ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã Îïi ¬«i BÕ¶ clmi. ¼C ¬uï¶ lái cluyÖ¶ cËu Ϋ. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 6. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -123- ¤¶ ªl«¶l ãËÎ BÇu ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ: - ¸ß¶ ¬éÎ ¶ãpy ¶N«. ªïi ¬«i «¶l l·y ÎLë h¹i, xe¬ «¶l cg ÎlÉ hÊy ÎLé¬ B{îc oï vp¶ã Bg kla¶ã? ÷gi xs¶ã, ¤¶ ªl«¶l h{ê¬ ªiÉu ªuÖ víi ¬éÎ vt Îøc Îïi, Låi Bì ¬Ñ vps ¶lp ÎLs¶ã. ªlõ« ¸lÝ óns ªiÉu ªuÖ L»¶ã: - ª« Bi Îlai! Ï«i ¶ã{êi qu«y ÎLë L«. ¤¶ ¼i¶l ÷ãa Bø¶ã ãiN« cö« ãim Ϋy L« cn¶ h¹i: - Ï·y kls«¶ B·! ¸lb¶ã Îai ¬uï¶ lái cËu. ªlõ« ¸lÝ clSµ Ϋy vCi clps: - ªl{« cô la¬ ¶«y ¬ué¶ hS¬ Låi. ¸ô cls µlе Îïi ¬«i clCu oH ÎLë h¹i Îl¨¬ cCc cô. - ªT¶ ãi«¶ ÎÆc Ki¬ ¾p r«¶ã Qu©¶ clÕÎ ë B©u? ¸g «i ÎLa¶ã ÎlÊy lS¶ clÕÎ kla¶ã? ÷ãlÜ Îíi cCi clÕÎ Îln¬ Îl{m¶ã cñ« vÞ lß« Îl{î¶ã óÞ ªL{m¶ã Xu©¶ ¸öu B©¬ ÎLé¬, ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “¸lSc lä cò¶ã ¬uï¶ B{îc l{ë¶ã cCc di vËÎ cñ« Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶, vËy Ϋ kla¶ã ÎlÉ ¶gi Lâ cls lä óiÕÎ B{îc.” ¸lp¶ã hiÒ¶ ÎLn hêi: - ªl{« cô, Îi¶ ¶py ds cCc ó¹¶ ¶gi cls clCu óiÕÎ. Ï׶l ¶l{ Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ clÕÎ ÎLT¶ ¬éÎ l߶ Bns ë Î˶ ¶ãspi klmi Îضl Qun¶ã §a¶ã. ÷¨¬ «¶l e¬ lä ¤¶ ¶l׶ ¶l«u ¬éÎ hbc Îá vt ¶ã¹c ¶liT¶. ªlõ« ¸lÝ h¹i óns ÎlǬ: “¸Cc ¶ã{mi cø viÖc L« ¶ãspi klmi Îضl Qun¶ã §a¶ã Î׬ kiÕ¬ Bi!” ÷ãlÜ xs¶ã, clp¶ã clps ¬äi ¶ã{êi: - ¸lCu xi¶ ÎlÊÎ hÔ. ¤¶ ¼i¶l ÷ãa véi cn¶ h¹i: - Kls«¶! Véi vp¶ã hp¬ ã×? ¼i¶l ÷ãa ¬uï¶ lái cls ÎlËÎ Lâ ¬íi Îlai hiÒ¶ ãim Ϋy L« cn¶ ¶l{¶ã ªlõ« ¸lÝ B· BÈy hui l«i cC¶l Ϋy cñ« a¶ã ãip. ¼i¶l ÷ãa véi v· dè¶ã cæ Ϋy ¬gc h¹i BÞ¶l óSÎ ªlõ« ¸lÝ. ÷l{¶ã ý clp¶ã kla¶ã ¬uï¶ BC¶l ¶N«, clØ clê cls ¼i¶l ÷ãa óua¶ã Ϋy xuï¶ã, cg clç ÎLï¶ã hp kÐs ªiÉu ªuÖ Bi hiÒ¶. §éÎ ¶liT¶, ÎlÊy “vè” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, clp¶ã ¶lny vôÎ Bi ÎlM¶ã, kla¶ã Bô¶ã cl¹¬ BÕ¶ quǶ Cs kt BÞcl. ÷æi ãi˶, ¼i¶l ÷ãa LbÎ hua¶ Lsi d« óß L«, ¶lS¬ o«u h{¶ã ªlõ« ¸lÝ BC¶l Îíi. ªlÊy µlÝ« o«u cg ÎiÕ¶ã ãig, ªlõ« ¸lÝ véi xCcl ªiÉu ªuÖ, ¶lny vÒ µlÝ« ÎL{íc ÎLC¶l B{îc ¶ãä¶ Lsi Bg. ¸lM¶ã cǶ qu«y BÇu h¹i, cï ¶lny hT¶ óê Î{ê¶ã cl¹y ÎlM¶ã. ¼i¶l ÷ãa huyÖ¶ cliÕc Lsi Bg B· ¬Êy clôc ¶¨¬ ÎLêi, kli ¶ps h¹i clÞu BÉ ªlõ« ¸lÝ Bi ÎlsCÎ ¬éÎ cCcl dÔ d·i ¶l{ ÎlÕ, hiÒ¶ vôÎ cliÕc Lsi hT¶ quʶ hÊy cl©¶ ªiÉu ªuÖ. V× óiÕÎ Lâ ªiÉu ªuÖ vâ ¶ãlÖ kЬ lm¶, ÎÊÎ ¶liT¶ kla¶ã ÎlÉ ¶ps ÎLC¶l klái, ¶T¶ ¼i¶l ÷ãa BÞ¶l hai cls B{îc ªiÉu ªuÖ ¶ã· xuï¶ã ¶l{ vËy cò¶ã ãì h¹i B{îc clbÎ oÜ diÖ¶, ¼i¶l ÷ãa ¬íi Îli lp¶l clݶl oCcl “Îþ Îlùc Îùu l{” (ÎLC¶l kt ¬¹¶l, BC¶l kt yÕu) hp ÎlÕ. §«¶ã ë ÎLT¶ kla¶ã, ªlõ« ¸lÝ ¶ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã ãig, hiÒ¶ dm Ϋy ÎLCi óSÎ hua¶ ¶ãä¶ Lsi, vp dè¶ã oøc kÐs ¬¹¶l ¬éÎ cCi, ÎlÕ hp ¼i¶l ÷ãa cò¶ã óÞ hai hT¶ ÎLT¶ c«s. ¼ôc kÝcl Lâ Lp¶ã kli c߶ B«¶ã hm hN¶ã ÎLT¶ kla¶ã, clM¶ã ¶lê B©u ¬{î¶ oøc B{îc, ÎlÕ ¬p ªlõ« ¸lÝ cò¶ã kÐs ¶æi ¼i¶l ÷ãa hT¶, cCc ¶ã{êi ¶lp lä ¤¶ BÒu ãiùÎ ¬×¶l oî l·i vp ÎlǬ µlôc Îpi clp¶ã. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 7. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -124- ¼i¶l ªli véi vp¶ã ¶Ð¬ l«i cliÕc µli B«s hT¶, ¶l»¬ Bb¶ã ãiN« h{¶ã ªlõ« ¸lÝ, ¬ôc BÝcl cøu e¬ ÷¨¬, clí kla¶ã BÞ¶l ãiÕÎ Bïi Îlñ. ªlõ« ¸lÝ µlni óua¶ã Lsi L«, Låi kÐs ªiÉu ªuÖ L« ¶ãspi óê Î{ê¶ã, Bå¶ã Îlêi hÊy cl©¶ klH ã¹Î µli B«s. ®Þ ã¹Î, l«i cliÕc µli B«s qu«y ÎLë h¹, Lmi xuï¶ã BÇu ¼i¶l ÷ãa hbc Bg võ« óÞ ¶ã· ¶ãåi, óiÕÎ kla¶ã ÎlÉ Bø¶ã dËy ÎLC¶l kÞµ, hiÒ¶ quÊÎ hua¶ Lsi d« vps l«i cliÕc µli B«s Êy. ÷ãê B©u, Lsi d« B· óÞ ªlõ« ¸lÝ dè¶ã ¶éi hùc døÎ ¶l{¶ã cl{« BøÎ lM¶, ¶«y Bô¶ã vps µli B«s Lsi d« BøÎ L« Îõ¶ã Bs¹¶ ¬éÎ, c߶ µli B«s vÓ¶ Lmi xuï¶ã. ¾î quC ¼i¶l ÷ãa µlni h¨¶ o«¶ã ¬éÎ óT¶ BÉ ÎLC¶l. ÷l{¶ã v× lmi clˬ ¬éÎ clbÎ, a¶ã Ϋ clØ ÎLC¶l B{îc ¬éÎ cs¶ Îlai, c߶ ¬éÎ cs¶ B· B©¬ Îlñ¶ã v¹Î Cs. Kli Bø¶ã dËy, ¶ã{êi a¶ã Ϋ ÎsCÎ BÓ¬ ¬å lai h¹¶l, oî BÕ¶ ¶çi kla¶ã ¶gi B{îc ¶ö« hêi. ¼i¶l §¹Î cø hSÎ BÇu Îlë dpi, c߶ ¬äi ¶ã{êi klCc BÒu hs oî ÎlǬ. ¼i¶l ÷ãlÜ« ¶gi: - ¸si Îl»¶ã ¶lá Îuæi clØ Bé 20 hp cè¶ã. Dè ¶g óSÎ BÇu huyÖ¶ Îõ ÎLs¶ã óô¶ã ¬Ñ ¶g Bi cl¨¶ã ¶N«, Îl× ¶g cò¶ã clØ cg 20 ¶¨¬ ca¶ã hùc Îlai. ÷l{¶ã kla¶ã liÉu o«s vâ ¶ãlÖ vp ¶éi ca¶ã cñ« ¶g h¹i hîi l¹i BÕ¶ ÎlÕ B{îc? ¼i¶l ¾m¶ ¶gi: - rîi l¹i ¶l{ Ki¬ ¾p ãi«¶ ÎÆc, ¬p c߶ Îlu« «¶l e¬ ¬×¶l! ªïi ¬«i, Îl»¶ã ¶l·i cs¶ ÎlÕ ¶ps cò¶ã ÎLë h¹i, «¶l e¬ Ϋ µlni cȶ Îl˶ hS¬ ¬íi B{îc. ªlõ« ¸lÝ vp ªiÉu ªuÖ vÒ Îíi ¶lp ÎLä, ªiÉu ªuÖ cø kle¶ hÊy kle¶ BÉ Îpi ó« xuÊÎ clb¶ã cñ« ªlõ« ¸lÝ. ÷p¶ã ¶gi: - ªlai o{ luy¶l cø kle¶ ¶ãîi ¬·i o{ µlô «¶l Ϋ ãiái hS¬. ÷l{¶ã e¬ dC¬ clSc o{ µlô «¶l Êy cò¶ã kla¶ã ÎlÉ ¶ps ãiái ó»¶ã «¶l B{îc. ªlõ« ¸lÝ lái: - ªlai o{ luy¶l ÎT¶ hp ã×? Ai hp o{ µlôc cñ« «¶l Ϋ? - ªT¶ «¶l Êy hp ªlai Ïy Kݶl, óiÖÎ liÖu hp ÷ãäc DiÖ¶ Ki¬ ¸{m¶ã. ¾{ µlôc «¶l Ϋ hp ¬a¶ Bå cñ« µlCi Ïs« ¾m¶, Bå BÖ cñ« ¼éc h·s Îæ o{. ªT¶ hp ã× e¬ kla¶ã lái, clØ óiÕÎ liÖu cñ« a¶ã Ϋ hp “§å¶ã ®bÎ ªliÕÎ ªsC¶ ®«¶” A¶l csi óiÖÎ liÖu Êy cg ¶ãé ¶ãlܶl óuå¶ c{êi kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ ãËÎ BÇu, ¶ãlÜ ÎlǬ: “Kla¶ã ¶ãê y h¹i hp Bå BÖ cñ« B¹i o{ luy¶l Ϋ. ÷l{ vËy, y µlni ãäi Ϋ hp o{ Îlbc ¬íi µlni.” ªuy ¶ãlÜ ÎlÕ ¶l{¶ã clp¶ã kla¶ã ¶gi Lâ cls ªiÉu ªuÖ óiÕÎ. ¾«u Bg, ¶ã{êi ¶ps ÎLë vÒ ãi{ê¶ã ¶ã{êi Êy yT¶ ¶ãlÜ. ªïi la¬ Bg, ªlõ« ¸lÝ dƶ ªiÉu ªuÖ ë h¹i ¶lp ÎLä clê Bîi, ªiÉu ªuÖ Îù óiÕÎ vâ ¶ãlÖ cñ« ¬×¶l kЬ quC, cg Bi Îl× cò¶ã clØ ÎlT¬ v{í¶ã cl©¶ v{í¶ã Ϋy, vp c߶ hp¬ ó˶ h߶㠪lõ« ¸lÝ µlni BÉ ý BÕ¶ ¬×¶l hua¶. ªuy kla¶ã ó»¶ã h߶ã, ¶l{¶ã ¶p¶ã vÓ¶ µlni ¶ãle hêi. ¸lê Îíi c«¶l l«i, ªlõ« ¸lÝ Bi Îles hïi cò Îíi ÎlM¶ã ¶lp lä ¤¶. ªlÊy óï¶ óÒ Be¶ ¶l{ ¬ùc, kla¶ã cg ¬éÎ clbÎ C¶l oC¶ã B̶ ¶Õ¶ ¶ps cn, clp¶ã B«¶ã BÞ¶l µli Îl©¶ vps óT¶ ÎLs¶ã óç¶ã ¶ãle ÎlÊy ë B»¶ã x« cg ó« ÎiÕ¶ã ÎiTu. ¼éÎ hCÎ o«u, clp¶ã h¹i ¶ãle ÎlÊy ó« Îiն㠶l{ ÎlÕ ¶N«. ¸lp¶ã liÉu ¶ã«y Bg hp C¬ liÖu cñ« ¤¶ ªl«¶l ãäi ¬×¶l. ¸lp¶ã hiÒ¶ qu«y o«¶ã µlÝ« ¶bi, ¶mi ÎLå¶ã ls« lå¶ã ¬p óN« ¶ä ¤¶ ªl«¶l B· Îlæi ÎiTu cls clp¶ã ¶ãle. rT¶ Îíi o{ê¶ ¶bi, clp¶ã B· ÎLa¶ã ÎlÊy Îõ B»¶ã x« cg l«i óg¶ã ¶ã{êi ¶ãåi ÎLs¶ã B׶l. Kli Îíi ãǶ, clp¶ã ¬íi ÎlÊy Lâ l«i ¶ã{êi Êy BÒu hp Bp¶ óp cn. ¼éÎ ¶ã{êi Îlæi ÎiTu, B«¶ã klH Îlæi klbc BiÖu ¬p óN« ¶ä ¤¶ ªl«¶l B· Îlæi cls clp¶ã ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 8. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -125- ¶ãle. ÷ã¹c ¶liT¶ va cè¶ã, clp¶ã hiÒ¶ Îõ Îõ Bi Îíi. ÷ã{êi ¶ä BÉ ï¶ã ÎiTu xuï¶ã, cl¹y L« Bg¶. ÷l׶ kü óé ¬ÆÎ, clp¶ã ¬íi l«y ¶ã{êi ÎliÕu ¶N« Bg clݶl hp ¤¶ ªl«¶l, ¶ãȶ ¶ã{êi ÎLs¶ã ãi©y µlbÎ, clp¶ã ¬íi b í ¶gi: - E¬... e¬ hp... ¤¶ ªl«¶l ¬Ø¬ c{êi ÎLn hêi: - V©¶ã, Îl©¶ e¬ clݶl µl˶ ãCi. ¸ø ãiÊu B¹i c« ¬·i, xi¶ B¹i c« Îlø hçi cls ¶lÐ? ÷gi xs¶ã, ¶p¶ã clSµ Ϋy vCi clps. ªlõ« ¸lÝ cbi BÇu ÎLn hÔ. ®«s ¶liTu vʶ BÒ, clp¶ã lå ¶ãli ÎL{íc ki« BÕ¶ ó©y ãiê ÎlÊy ¤¶ ªl«¶l ¨¶ ¬Æc ¶N ÎL«¶ã clp¶ã ¬íi klái ÎlSc ¬Sc. ¸lp¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: “ªL{íc ki« Ϋ cø ÎLCcl ¶p¶ã, ÎC¶l ¶ÕÎ vp cö clØ ¶l{ cs¶ ãCi clM¶ã cg clÝ klÝ ÎL{î¶ã µlu ã× cn. ªl× L« ¶p¶ã hp cs¶ ãCi ÎlËÎ où.” ¤¶ ªl«¶l ¶gi: - ªT¶ ÎlËÎ cñ« e¬ hp ¤¶ ªl«¶l ªl«¶l BÊy ¹. ÷gi xs¶ã ¶p¶ã cǬ kl¨¶ cle ¬iÖ¶ã c{êi. ªlÊy ¶p¶ã ¨¶ ¬Æc ¶N ÎL«¶ã oSc Bѵ va os¶ã, clp¶ã ÎLCcl ¬×¶l quC lå Bå vp quC ÎlËÎ Îlp, ¶T¶ ¬íi óÞ ¶p¶ã BC¶l hõ« B{îc. Vps BÞ« vÞ ¶ã{êi klCc, ¶Õu clu¶ã Bô¶ã óÊy h©u ÎÊÎ ¶liT¶ ¶l˶ ¶ã«y L« ¶p¶ã hp ¬éÎ ÎliÕu ¶N. ¤¶ ªl«¶l ªl«¶l h¹i ¶gi: - ¼C e¬ ¶ãåi ÎLs¶ã B׶l ki«, cg ¬Êy hêi ¬uï¶ lái «¶l BÊy. ®{íc vps ÎLs¶ã B׶l, clp¶ã cbi BÇu clps ¬C ªl«¶l ªl«¶l: - ¸lps óCc, clCu hp ViT¶ ªlõ« ¸lÝ xi¶ óCi kiÕ¶. ÷ã{êi Bp¶ óp Bø¶ã Îuæi véi Bø¶ã hT¶ BCµ hÔ: - _???_ _???_ ÎLs¶ã h߶ã óp Ϋ B«u Bí¶ hS¬. ¸lp¶ã hM¶ã hƶ㠶ãåi xuï¶ã, ÎLs¶ã gc ouy ¶ãlÜ: “ªles hêi ªl«¶l ªl«¶l ¶gi víi óp Ϋ óN« ¶ä Îl× ¬C ¶p¶ã B· óÞ ¬éÎ kt óÊÎ h{m¶ã l·¬ liÕµ Låi oi¶l L« ¶p¶ã. ÷ã{êi óÞ ãäi hp kt óÊÎ h{m¶ã ÎÊÎ ¶liT¶ clݶl hp Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ Låi. Xe¬ oSc ¬ÆÎ cñ« ÷ãò h·s Îl× lä cg vt ãlÐÎ Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ Îlˬ ÎÖ, cls ¶T¶ ªl«¶l ªl«¶l võ« ¶lSc Îíi cluyÖ¶ cl« ¶p¶ã, B· óÞ ¶ã«y a¶ã ãip Ï«i ¬S¶ã cls ¬éÎ ÎL˶. ¸ß¶ ¬C ¶p¶ã, ¶ãle Îi¶ Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ B· ι ÎlÕ hiÒ¶ ¶ã· L« clÕÎ ãiÊc. XÐÎ óÒ ¶ãspi ¶l{ vËy, ÎÊÎ ¶liT¶ ÎLs¶ã h߶ã óp Ϋ µlni yTu clå¶ã ¬éÎ cCcl ÎliÕÎ Îl«. VËy óT¶ ÎLs¶ã clSc cg ȶ Î׶l ã× B©y. ª« µlni ¶ãlÜ cCcl «¶ ñi óp Ϋ ¬íi B{îc.” ¼C ªl«¶l ªl«¶l ¶ãåi yT¶ hƶã ãi©y hCÎ Låi klH lái: - ÏS¶... ÏS¶ B· clÕÎ ÎlËÎ {? ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã cg B{îc ¬ôc kÝcl kla¶ã? ªlÊy ªlõ« ¸lÝ ãËÎ BÇu, óp Ϋ h¹i ¶gi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã LÊÎ quý clCu ªl«¶l ªl«¶l, Îai óiÕÎ hS¬. ªai kla¶ã ¶l{ cCc a¶ã ¶ãs¹i lsÆc clb óCc ¶g, csi cËu hp kt Îlè B©u. Xi¶ cËu l·y kÉ h¹i Î׶l l׶l hbc cl« clCu oSµ clÕÎ cls Îai ¶ãle. ¾«u kli Bäc B{îc vâ ¶ãlÖ ÎLs¶ã cuï¶ Ki¬ ¾p ®Ý Kݵ, ªlõ« ¸lÝ csi Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ ¶l{ ¬éÎ ÎLs¶ã cCc ÎlÇy d¹y ¬×¶l, vp kla¶ã c߶ xe¬ Îl{ê¶ã a¶ã Ϋ ¶l{ hbc BÇu ¬p o{ µlô clp¶ã vp ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ hp Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ hp ¶ã{êi Bø¶ã ãiN« l«i ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 9. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -126- µle clC¶l vp Îp. V× ÎlÕ la¬ ÎL{íc kli ¶ãle ÎlÊy ÷ãò h·s ãäi Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ hp ãi«¶ ÎÆc, clp¶ã Îøc ãi˶ va cè¶ã. ÷«y ÎlÊy ¬C ªl«¶l ªl«¶l lái, clp¶ã ¶l«¶l ¶lÈu BCµ: - ¸lCu cl{« lÒ B{îc ãƵ Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶, ¶l{¶ã ¶gi cls Bb¶ã L«, Îl× clCu cò¶ã hp Bå BÖ cñ« a¶ã Ϋ, v× clCu B· läc B{îc a¶ã Êy LÊÎ ¶liÒu ¬iÕ¶ã vâ. ¸ß¶ Î׶l l׶l o«u kli a¶ã Ϋ clÕÎ ¶l{ ÎlÕ ¶ps, xi¶ hçi óCc, clCu kla¶ã ÎlÉ cls óCc óiÕÎ B{îc v× clCu oî cg kt ¬«¶l Ω¬ ¶ãle hᬠB{îc, oH cls Bps ¬n a¶ã Ϋ. ¸l{« ¶ãle lÕÎ hêi cñ« ªlõ« ¸lÝ, ¬C ªl«¶l ªl«¶l B· hs¹¶ã cls¹¶ã ¶ã· ¶ãö« ¶ã{êi L« µlÝ« o«u, ªl«¶l ªl«¶l véi a¬ hÊy ¬Ñ vp kTu ãäi: - ¼C mi! ¼C Îضl h¹i Bi! ¼éÎ hCÎ h©u, ¬C ªl«¶l ªl«¶l dǶ dǶ låi Îضl, võ« klgc võ« ¶gi: - ªai clÞu klæ clÞu ¶lôc cò¶ã clØ ¬s¶ã clê cl« clCu vÒ Bg¶ ¬Ñ cs¶ Îai Lêi klái clï¶ ¶py. ¸lê Bîi ouïÎ ¬{êi ÎC¬ ¶¨¬ hiÒ¶ ¶l{¶ã vÓ¶ ÎuyÖÎ va ©¬ ÎÝcl, BÕ¶ ¶«y ¬íi l«y Îi¶ hp cl« clCu B· quy ÎiT¶ ÎL{íc Îai Låi. ¸ß¶ ªl«¶l ªl«¶l cl{« Îõ¶ã B{îc ÎLa¶ã ÎlÊy ¬ÆÎ cl« ¶g ó«s ãiê!... ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - Xi¶ óCc clí ¶T¶ ¶ãlÜ ¶ãîi hp¬ ã× cls ÎlT¬ B«u h߶ã. ÏiÖ¶ ãiê Ϲ h·s ÎiÒ¶ óïi B· ¶»¬ ¶ãlØ yT¶ d{íi clݶ ouïi Låi. ¸lݶl Ϋy clCu B· cni ÎC¶ã x{m¶ã cïÎ cls h·s ÎiÒ¶ óïi. ¼C ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - ¥¶ Bøc ¶py clb¶ã Îai kla¶ã óiÕÎ hÊy ã× BÉ BÒ¶ BCµ Î{í¶ã ca¶ã! Võ« døÎ hêi, óp Ϋ hiÒ¶ Bø¶ã dËy, clSµ Ϋi vCi clps ªlõ« ¸lÝ vp ¶gi ÎiÕµ: - ªl«¶l ªl«¶l, cs¶ ¬«u ¬«u quú xuï¶ã h¹y ι ViT¶ B¹i c« Bi! ªlÊy ªl«¶l ªl«¶l quú, ªlõ« ¸lÝ cò¶ã hËÎ BËÎ quú xuï¶ã BCµ hÔ. ¼C ªl«¶l ªl«¶l h¹i lái: - ¸lM¶ã l«y ¶lp Îai cg BÉ h¹i di Îl{ cls clb¶ã Îai kla¶ã? ÷ãle ¶gi, clp¶ã ¬íi oùc ¶lí Îíi óøc BÞ« Bå ¬p clp¶ã B· Î׬ ÎlÊy ë µlÝ« ÎLs¶ã Îê ó׫ cuï¶ ®Ý Kݵ óT¶ ãgc ón¶ Bå B· cg ãli clb Lâ Lp¶ã ¬Êy c©u B©y: “÷ã{êi B{îc l{ë¶ã kls óCu, xi¶ BÕ¶ Îضl ªLiÕÎ Gi«¶ã, µlñ ªõ ¸l©u, hp¶ã ªl¹cl r{m¶ã, Î׬ ¶p¶ã ¤¶ ÷ãli Låi ÎL«s Îƶ㠶p¶ã 100 ¶ãl׶ h¹¶ã vp¶ã ki« lé Îai.” V× ªlõ« ¸lÝ kla¶ã cg Îݶl Îl«¬ cñ« ¶T¶ kli xe¬ xs¶ã, clp¶ã ÎiÖ¶ Ϋy ¶lÐÎ vps lp¶l ÎL«¶ã clí kla¶ã BÉ ý Îíi ¶N«. rbc Êy ÎLs¶ã óô¶ã clp¶ã ¶ãlÜ L»¶ã: “_???_ ¾p r«¶ã qu©¶ ¬p vÓ¶ µlni clÕΠιi ¶bi ls«¶ã vp ouýÎ ¶N« Îl× kla¶ã ¬éÎ «i cla¶ cÊÎ ãiè¬. RÊÎ cg ÎlÉ a¶ã Ϋ óÞ ¬«¶ã lä« cò¶ã ιi oï vp¶ã kÕcl oè Êy cò¶ã ¶T¶!” V× ÎlÕ, clp¶ã kla¶ã Îl̬ BÉ ý ã× Îíi óøc ón¶ Bå Êy ¶N«. ®©y ãiê, ÎlÊy ¬Ñ ªl«¶l ªl«¶l lái Îíi, clp¶ã ¬íi ¶lí L«, hiÒ¶ lái: - ¸lCu lái ÎlÕ ¶py lmi va hÔ ¬éÎ clbÎ ¶l{¶ã xi¶ óCc l·y Îlø hçi cls. ¸lM¶ã l«y ÎT¶ óCc cg µlni hp ÷ãli kla¶ã? ¼Ñ ªl«¶l ªl«¶l ãiùÎ ¬×¶l, ÎLn hêi: - Plni! ¾«s cËu h¹i óiÕÎ?... ªLs¶ã di Îl{ cg ¶gi BÕ¶ Îai µlni kla¶ã? ¸Ëu cg ¬«¶ã Îles BÊy clí? ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 10. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -127- §«¶ã BÞ¶l ÎLn hêi, óç¶ã ¶liT¶ clp¶ã ¶lny v{îÎ qu« h«¶ c«¶ L« óT¶ ¶ãspi. ªl«¶l ªl«¶l vp ¬Ñ ¶p¶ã BÒu lsn¶ã oî. Ï«i ¶ã{êi võ« ¶ãle cg ÎiÕ¶ã kTu “ïi ÎLêi!” B· ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ Îõ ÎLs¶ã óôi c©y ó{íc L«, Ϋy Îb¬ cæ ¬éÎ ¶ã{êi. ÷ã{êi Bg B· óÞ clp¶ã Biɬ luyÖÎ ¶T¶ Îø cli kla¶ã cö Bé¶ã B{îc. §i Îíi µlÝ« ÎL{íc B׶l, ªlõ« ¸lÝ ¶Ð¬ ÎT¶ ¶ä xuï¶ã BÊÎ. ªl«¶l ªl«¶l võ« ÎLa¶ã ÎlÊy lS¶ hiÒ¶ h« hT¶: - ¤ k׫, óCc ®ny! ¤¶ ÷ãli Îlë dpi ¬éÎ ÎiÕ¶ã, ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã, l·y Îl« cls lS¶! ªLs¶ã ãi« B׶l lä ¤¶ ¶py, kla¶ã ¬éÎ «i csi ¬Ñ cs¶ clb¶ã Îai hp ¶ã{êi ¶lp cn! ÷ãle ÎlÊy hêi ¶gi cñ« óp Ϋ ói BCÎ quC, ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ dm Ϋy L« vp xs« ¶lN¶ã luyÖÎ cñ« ¶ã{êi ki«. rbc ¶ã{êi Êy Îضl dËy, clp¶ã ¬íi ¶l˶ L« lS¶ hp ¤¶ ÷«¬ D{m¶ã ¬p la¬ qu« B· ãi«s cliÕ¶ víi ¬×¶l. Y hp Bø« cs¶ cñ« ¼i¶l ÷ãlÜ«, xÕµ l¹¶ã óny ÎLs¶ã cCc «¶l e¬ cè¶ã ¬éÎ v«i vÕ. ªl«¶l ªl«¶l ¶æi ãi˶ ¶gi: - ®Cc ®ny, o«s óCc h¹i Îíi B©y ¶ãle ÎLé¬ clb¶ã Îai ¶gi cluyÖ¶? ÷l{ ÎlÕ c߶ L« cCi ÎlÉ Îlï¶ã ã× ¶N«! ÏS¶ BÞ¶l ãië ¬ÆÎ, ¶l{¶ã ÎLa¶ã ªlõ« ¸lÝ Bø¶ã Bg, y lˬ lùc ¶gi Îs hT¶: - ¼Ñ ¶ps cs¶ ¶Êy cg klCc. ¼×¶l cli¬ ÎL«i B· l{ lá¶ã Låi h¹i c߶ d¹y cn cs¶ ãCi cli¬ ÎL«i ¶N«! ®Þ ¶lN¶ã c©u ¶gi ¬Ø«, ¤¶ ÷ãli xÊu læ vp B«u h߶ã quC, l«i lp¶ã hÖ Îua¶ Lmi hn cln. ªl«¶l ªl«¶l kla¶ã ÎlÉ ¶lÞ¶ B{îc hiÒ¶ LbÎ kiÕ¬ L« Buæi Îles vp quCÎ hí¶: - ÷Çy óCc ®ny, Bø¶ã h¹i, o«s óCc h¹i ¶gi ÎǬ óËy ÎǬ ó¹ ¶l{ vËy? ÷«¬ D{m¶ã ¶ãõ¶ã ó{íc qu«y h¹i ¬S¶ã: - ¸s¶ klï¶ ¶¹¶ ¶Çy ¬uï¶ µln¶ cl¨¶ã? ¸Cc a¶ã óns Ϋs Îíi B©y, ¬py hp¬ ã× Î«s ¶ps? - ®Cc ¬uï¶ óns ã× Îl× cø viÖc B{ê¶ã lsp¶ã ¬p ¶gi. ª¹i o«s h¹i hж hbÎ ¶ãle ÎLé¬ clb¶ã Îai ¶gi cluyÖ¶ ¶l{ ÎlÕ? ÷«¬ D{m¶ã c{êi ¶l¹Î: - ¸lb¶ã Îai? Kla¶ã óiÕÎ ë B©u hßi L« cCi Îl»¶ã Bp¶ a¶ã ¬äi Lî ¶py ¬p ¬Çy dC¬ Îù x{¶ã clb¶ã Îai, clb¶ã ¶g ¶l{ ÎlÕ? ªlËÎ hp oÜ diÖ¶ vp d«¶l ãiC cñ« 18 Bêi ¶lp lä ¤¶ ¶Çy B· óÞ ¬Ñ cs¶ ¬Çy hp¬ ¬ÊÎ lÕÎ cn. Gi˶ BÕ¶ ¶çi l«i cs¶ ¬SÎ Bá ¶ãÇu, ªl«¶l ªl«¶l qu«y h¹i ¶gi víi ¤¶ ÷ãli: - ¼C, ¬C B· ¶ãle ÎlÊy óCc Êy ¶gi cl{«? ¤¶ ÷ãli klH ¶gi: - A¶l óny, «¶l l·y hT¶ B©y, e¬ cg cluyÖ¶ ¬uï¶ ¶gi víi «¶l. ÷ãÓ¬ ¶ãlÜ ãi©y µlbÎ, ÷«¬ D{m¶ã ¶ã«¶ã ¶liT¶ Bi ÎlM¶ã vps ÎLs¶ã B׶l. ¤¶ ÷ãli ¶gi ÎiÕµ: - §êi cñ« e¬ vp clCu ¶g LÊÎ BC¶ã Îéi ¶ãliÖµ. ¸ò¶ã ¬«y, B{îc ¶¨¬ vÞ clb óCc vp cCc «¶l e¬ Îl{m¶ã l¹i, cls ¶T¶ e¬ víi clCu ¶g ¬íi B{îc ë h¹i ¶lp lä ¤¶ ¶Çy ¬{êi ¬Êy ¶¨¬. ¸©u cluyÖ¶ cñ« e¬ víi ¶ã{êi lä Ϲ, clCu ªl«¶l ªl«¶l kla¶ã l«y óiÕÎ ¬éÎ ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 11. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -128- ÎÝ ã×. ÷«y ¶ã{êi Bg B· kluÊÎ ¬p c©u cluyÖ¶ Bg «¶l h¹i liÉu LÊÎ Lâ. VËy ÎiÖ¶ B©y, xi¶ «¶l hp¬ m¶ kÉ lé cls ªl«¶l ªl«¶l vp ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã ¶ãle. ÷«¬ D{m¶ã óùc Îøc ¶gi: - ªai kla¶ã B{îc Ln¶l, viÖc cñ« _???_ B{îc Låi. ¤¶ ÷ãli Îlë dpi Låi ¶gi: - ªlai kla¶ã B{îc Ln¶l, viÖc cñ« ca Îl× ca µlni kÕ hÊy, quý lå ca ¶{m¶ã kla¶ã oî xÊu læ hp B{îc Låi. ¤¶ ÷ãli Îlë dpi Låi ¶gi: - ªlai B{îc, BÉ e¬ kÉ cò¶ã kla¶ã o«s! V× clb B· B{îc ¶ã{êi Ϋ cøu cls klái clÕÎ Î{ë¶ã L»¶ã «¶l c߶ cg clbÎ h߶㠶lí Îíi m¶ Êy ¶T¶ e¬ ¬íi ¶lê «¶l kÉ cluyÖ¶ h¹i lé. Kla¶ã ¶ãê ¶ã{êi ¶lp lä ¤¶ lÇu lÕÎ BÒu vs¶ã m¶ óéi ¶ãlÜ«. ÷«¬ D{m¶ã ¶æi ãi˶: - Plni, y cg cøu Îai klái clÕÎ ÎlËÎ. ÷l{¶ã ιi o«s y h¹i clÞu cøu Îai? ªlai B{îc, BÉ Îai ¶gi Lâ BÇu Buai c©u cluyÖ¶ cls ¬äi ¶ã{êi B{îc l«y, klái µlni BÉ ca kÉ h¹i ÎlT¬ Buai ÎlT¬ cC¶l vps h¹i o«i lÕÎ cn c©u cluyÖ¶. ÷ã{êi lä ViT¶ ki« vp cn clCu ªl«¶l ªl«¶l ¶N«, ó©y ãiê Îai xi¶ kÉ lÕΠιi o«s h¹i que¶ óiÕÎ Ki¬ ¾p ãi«¶ ÎÆc cls ¬p ¶ãle. ¸Cc ¶ã{êi oH ÎlÊy h߶ã cñ« ãi«¶ ÎÆc liɬ Béc ¶l{ ÎlÕ ¶ps! ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - ®Cc ¶gi xÊu cl« clCu, clCu kla¶ã ¶ãle B©u! ÷gi xs¶ã, ¶p¶ã hÊy l«i Ϋy óÞΠΫi, ¤¶ ÷ãli ¶gi: - ªl«¶l ªl«¶l, cs¶ cø ¶ãle Bi. ¸l« cs¶ Îuy kla¶ã ÎïÎ ÎliÖÎ ¶l{¶ã c߶ klC lm¶ ¶ã{êi ¶lp lä ¤¶ ÎL¨¬ ¶ãl׶ hǶ. ¤¶ ÷«¬ D{m¶ã c{êi ¶l¹Î ¶gi: - ¸lSc ca B· quT¶ L»¶ã ca cò¶ã lä ¤¶ µlni kla¶ã? ÷¨¬ Îai l«i ¬{mi ¬ïÎ Îuæi ¶ãlÜ« hp cCcl B©y 20 ¶¨¬, cl« Îai o«i Îai Bi D{m¶ã ¸l©u ãibµ clb ¾Cu. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “ªl× L« «¶l e¬ ¶lp lä ¤¶ ÎÊÎ cn ¶lN¶ã oCu ¶ã{êi cm BÊy!” ¤¶ ÷«¬ D{m¶ã h¹i ÎiÕµ Îôc ¶gi: - Kli Îíi ÷«¬ D{ms¶ã, Îai kla¶ã ãƵ clb ¾Cu. ¼éÎ BT¬, Îai ¶lb¶ã Ϋy vps ¬éÎ vô C¶ Låi kla¶ã ¬«y óÞ óSÎ. ¤¶ ÷ãli lái klCy: - ¾«s «¶l kla¶ã ¶gi Lâ B· ¶lb¶ã Ϋy vps vô C¶ ã×? - ÷«¬ ¶li B¹ ÎL{î¶ã µlu dC¬ hp¬ clM¶ã hH kla¶ã dC¬ ¶gi {? ¼éÎ la¬, Îai ÎLa¶ã ÎlÊy ¬éÎ ¶ã{êi cs¶ ãCi Bѵ hS¬. §T¬ BÕ¶, Îai ¶lny qu« óê Lps BÞ¶l lCi ls«. V× ¶p¶ã Ϋ kla¶ã clÞu ¶T¶ Îai ãiÕÎ clÕÎ ¶p¶ã. ªL{íc kli ÎSÎ Îlë, ¶p¶ã c߶ hT¶ ÎiÕ¶ã kTu cøu. ÷ãê B©u ÎiÕ¶ã kTu cøu Bg häÎ BÕ¶ Ϋi ¬Êy ÎT¶ vâ o{ _???_. Ïä óæ Îíi ó«s v©y. V× BÞcl kla¶ã ¶æi óÊy ¶liTu ¶ã{êi ¶T¶ Îai óÞ óSÎ Îøc Îl×. ªlÊy y kÉ h¹i Îlñ Bs¹¶ Bi lCi ls« ÎlËÎ BT l̶ xÊu x« ¶l{ vËy ¬p y kla¶ã cg vt ã× xÊu læ cn, ªlõ« ¸lÝ µlni Lè¶ã ¬×¶l ki¶l l·i. ÷«¬ D{m¶ã h¹i ¶gi: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 12. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -129- - ¸lb¶ã BiÖu Îai ¶éµ hT¶ qu«¶. ®Þ ãi«¬ ÎLs¶ã Îè h«s, Îai kla¶ã óiÕÎ oî hp ã× cn v× Îai ¶ãlÜ L»¶ã clb ¾Cu ë BÊÎ D{m¶ã ¸l©u va BÞcl cn l«i óT¶ óê Gi«¶ã ÷«¬ vp Gi«¶ã ®Sc ¶Õu clb Êy óiÕÎ Îai óÞ óSÎ, ÎlÕ ¶ps cò¶ã BÕ¶ _????_ ¬p vÓ¶ kla¶ã ÎlÊy clb ¾Cu BÕ¶ cøu. Råi ca¶ã v¨¶ ë Îضl ãëi xuï¶ã µlC¶ ÎLn¬ luyÕÎ Îai ¶ã«y ιi clç. ªlÊy ¶ãôc ÎïÎ cls l«y Îi¶ Bg, Îai ¬íi oî l·i va cè¶ã. ªl«¶l ªl«¶l xe¶ vps: - ¸lCu Î{ë¶ã óCc kla¶ã óiÕÎ oî hp ã×? - ®« la¬ o«u ÎlÊy ¶ãôc ÎïÎ ó{¶ã va ¬éÎ ¬©¬ ÎlÞÎ vp ¬éÎ óCÎ L{îu hí¶, Îai óiÕÎ ¶ã«y ¶ãpy ¬«i µlni óÞ xö luyÕÎ Låi. ªai kla¶ã oî clÕÎ, clØ ÎiÕc Îl©¶ ¬×¶l c߶ ÎLt hp B· µlni h׫ óá câi ÎLǶ Îlai. ¡¶ uï¶ã xs¶ã ¶s o«y, Îai ¶»¬ h¨¶ L« ¶ãñ. ÷ö« BT¬, óç¶ã cg ¶ã{êi klH vç v«i Îai, Îai ¶ãåi ¶læ¬ dËy vp ¶ãle ÎlÊy ¶ã{êi Bg LØ Î«i Îai: “YT¶ hƶã Îai oH cøu cls!” Y cg cǬ ¬éÎ cs¶ d«s ÎlËÎ óж, clÆÎ BøÎ xiÒ¶ã xÝcl ë cl©¶ Ϋy Îai Låi câ¶ã Îai v{îÎ ¶ãôc BÕ¶ ¬éÎ cCi ¬iÕu cæ ë ¶ãs¹i Îlp¶l. ÷ã{êi Bg kli¶l ca¶ã ãiái, oøc h¹i klst, ¶T¶ cøu Îai ¬éÎ cCcl dÔ dp¶ã ¬p kla¶ã ¬éÎ «i l«y óiÕÎ cn. ªíi kli y ÎlSµ oC¶ã ¶ãä¶ ¶Õ¶ ÎLT¶ óp¶ Îlê Îai ¬íi óiÕÎ y ÎLt lm¶ Îai vp Bѵ ÎL«i hS¬! Ïõ! ÷gi Îíi B©y, ÷«¬ D{m¶ã ¶ãõ¶ã h¹i B{« ¬SÎ h{ê¬ ¤¶ ÷ãli vp ªl«¶l ªl«¶l Låi ¬íi ¶gi ÎiÕµ: - ªai cbi clps cC¬ m¶ ¶l{¶ã y kiTu ¶ã¹s hS¬, kla¶ã Îl̬ ÎLn hÔ Îai vp clØ ¶gi L»¶ã: “ªai lä Ϲ. A¶l hp ¶ã{êi lä ¤¶, µlCi ªl¹cl r{m¶ã µlni kla¶ã?” ªai ãËÎ BÇu. rbc Êy Îai ¬íi ÎlÊy vâ klÝ cñ« lS¶ hp ¬éÎ Îl«¶l kiÕ¬ clø kla¶ã µlni cs¶ B«s, ¶l{¶ã l׶l dC¶ã Îl«¶l kiÕ¬ Bg kú h¹ hS¬. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “¸lSc hp Îl«¶l kiÕ¬ Ki¬ ¾p ¬p Ϋ Î׬ B{îc.” ÷«¬ D{m¶ã h¹i kÉ ÎiÕµ: - ªai lái y ÎT¶ hp ã×? ªl× y ÎLn hêi: “A¶l kla¶ã cǶ óiÕÎ Îíi. ªlÕ ¶ps o«u ¶py Îl× «¶l cò¶ã kla¶ã cn¬ m¶ Îai B©u!” ªlÊy y ¶gi, Îai ¶ã¹c ¶liT¶ quC. ªLs¶ã óô¶ã Îai ¶ãlÜ: “Y B· cøu Ϋ ÎÊÎ ¶liT¶ Ϋ µlni clÞu m¶ y ouïÎ Bêi clí?” Y h¹i ¶gi: “ªai v× clb ¾Cu «¶l ¶T¶ ¬íi cøu «¶l L«. VËy «¶l l·y Îles Îai.” ªai Îles y Bi Îíi ¬éÎ cs¶ oa¶ã Bps cè¶ã hT¶ ¬éÎ cliÕc ÎluyÒ¶, Låi y óns ¶ã{êi hCi Bß cls ÎluyÒ¶ xuai xuï¶ã ¬iÒ¶ ÷«¬. Kli Bi klái D{m¶ã ¸l©u B{îc ¬{êi ¬Êy dƬ, Îai ¬íi yT¶ Ω¬. ¼éÎ hCÎ o«u ÎlÊy ¶ã{êi Bg cǬ cliÕc dôc ÷ã« ¼i ãiï¶ã y lÖÎ cñ« clb ¾Cu Îai, Îai ¶ãlÜ ÎlǬ: “¸Ci Bg hp C¬ klÝ BÉ µl߶ã Îl©¶ cñ« clb ¾Cu. ª¹i o«s ¶ã{êi ¶py h¹i cg?” ªlÊy Îai cg vt ¶ã¹c ¶liT¶, y ¶gi: “¸lb ¾Cu «¶l hp ó¹¶ cñ« Îai, lp, lp, lp!” ÷ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã c{êi ãlT Lî¶ cñ« y, Îai Lu¶ ¬×¶l oê¶ ãCy. Y h¹i ¶gi: “§©y cg ¬éÎ cCi l߬, «¶l hp¬ m¶ Be¬ vÒ ¶lp «¶l lé Îai. ¸ß¶ hC Îlm ¶py, «¶l B{« lé cls cCc óCc, cCc clb «¶l Bäc.” ÷gi xs¶ã, y hÊy Ϋy clØ vps ÎLs¶ã kls«¶ã ÎluyÒ¶. ªai ÎlÊy ¬éÎ cCi l߬ ÎlËÎ hí¶, xu¶ã qu«¶l cg Bg¶ã ¶Ñµ oSÎ LÊÎ kü h{ì¶ã óT¶ ¶ãspi c߶ óuéc ÎlT¬ d©y Îlõ¶ã. Y ¶gi: “A¶l µlni vÒ ¶lp ¶ã«y. GiN« B{ê¶ã Bõ¶ã cg dõ¶ã h¹i vp B{« ¶ã«y cCi l߬ ¶py cls cCc óCc, cCc clb «¶l ¶ã«y. Vp µlni óns cCc a¶ã Êy ¬ë, clí Bõ¶ã BÉ cls ¶ã{êi ¶ãspi Bô¶ã Îíi!” ªai ¶l˶ hêi ¶ã«y. Y h¹i ¶gi: “ªLs¶ã v߶㠬éÎ ÎlC¶ã, Îai oH Îíi Îl¨¬ vËy «¶l óCs cls cCc ¶ã{êi óÒ ÎLT¶ «¶l óiÕÎ BÉ lä clê Bîi Bg¶ ÎiÕµ Îai.” ÷ãle hêi ¶gi ¶ö« bµ ¶ö« ¬ë cñ« y, Îai kla¶ã liÉu óiÕÎ ã× cn ¶l{¶ã vÓ¶ cø ãËÎ BÇu ¶l˶ hêi. Võ« dƶ óns Îai xs¶ã, y hiÒ¶ cǬ cCi ¬á ¶es hT¶, l«i Ϋy ót ¬¹¶l ¬éÎ cCi, óï¶ cC ¬gc BÊÎ cñ« cliÕc ¬á ¶es ã·y ¶ã«y ÎC¬ Bs¹¶. ÷ãle Îíi B©y, ¤¶ ªl«¶l ªl«¶l óç¶ã Les ¬éÎ ÎiÕ¶ã: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 13. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -130- - Ï«y! ÷«¬ D{m¶ã ¶læ hua¶ Bï¶ã ¶{íc ¬iÕ¶ã xuï¶ã BÊÎ. ªl«¶l ªl«¶l LÊÎ {« vÖ oi¶l, ÎlÊy ÷«¬ D{m¶ã ¶læ óËy hp¬ dm óȶ ¶l{ vËy, vt kla¶ã vui liÖ¶ ¶ã«y hT¶ ÎLT¶ ¶ÐÎ ¬ÆÎ. ®iÕÎ ý ¶p¶ã, ªlõ« ¸lÝ dè¶ã cl©¶ clèi ¶ã«y Bï¶ã Bp¬ Êy Bi, ªl«¶l ªl«¶l klH ãËÎ BÇu Îá vt kle¶ ¶ãîi vp ó»¶ã h߶ã. ¤¶ ÷«¬ D{m¶ã ÎiÕµ Îôc ¶gi: - Y Îá oøc kláe Îai xe¬, Îai kla¶ã óiÕÎ cg dô¶ã ý ã×. ¸lØ ÎlÊy y ¶Ð¬ cCi ¶es ã·y vps ÎLs¶ã kls«¶ã ÎluyÒ¶, Låi y ¶gi: “÷Õu «¶l kla¶ã hp¬ Îles hêi dƶ cñ« Îai, Îl× «¶l oH óÞ ¶l{ cCi ¶es ¶py BÊy!” Y h¹i ¬gc Îbi hÊy L« ¬éÎ ¶Ð¶ ó¹c, vøÎ xuï¶ã vC¶ ÎluyÒ¶ vp ¶gi L»¶ã: “§©y hp ÎiÒ¶ hé µlÝ cñ« «¶l.” ÷gi xs¶ã, y ¶læ l«i cCi ops óT¶ Ϋy ÎLCi võ« cS¬ xuï¶ã ¶{íc ¶ã{êi y B· ¶lny c«s hT¶, Låi h¹i cS¬ cliÕc ops óT¶ Ϋy µlni xuï¶ã BCy oa¶ã, Bå¶ã Îlêi y LbÎ cliÕc ops óT¶ Ϋy ÎLCi hT¶ vp h¹i cS¬ hua¶ vÒ µlÝ« ÎL{íc. ¸lØ cg ¬Êy Bé¶ã ÎCc ¶l{ ÎlÕ, y Îù« ¶l{ Bi ÎLT¶ kla¶ã, clï¶ã ó»¶ã l«i cCi ops ¬p o«¶ã Îíi óT¶ ki« oa¶ã. rbc Îíi óê, y ãäi: “§ì hÊy!” Võ« døÎ hêi, y B· h«s l«i cliÕc ops Îíi clç ÎL{íc ¬ÆÎ Îai. ªù h{î¶ã oøc ¬×¶l kЬ quC, Îai kla¶ã dC¬ óSÎ l«i cliÕc ops Bg. ¸lØ ¶ãle ÎlÊy “óéµ, óéµ” l«i ÎiÕ¶ã, l«i cliÕc ops B· hǶ h{îÎ cS¬ vps ¬òi ÎluyÒ¶. ¾î quC Îai Bp¶l ¶Ý¶ hƶã. ÷ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã c{êi dpi ¶l{ ÎLp¶ã µlCs ¶æ, Îai ¶l׶ hT¶ óê Îl× l׶l óg¶ã y B· kluÊÎ ÎLs¶ã óg¶ã Îïi Låi. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ oö xù cò¶ã klÝ klCi lps liÖµ ÎlËÎ!” ¸ß¶ ªl«¶l ªl«¶l Îl× hT¶ ÎiÕ¶ã kle¶ ¶ã«y: - ÷ã{êi Bg ÎlËÎ hp ¬éÎ vÞ «¶l lè¶ã lps kiÖÎ! ¤¶ ÷«¬ D{m¶ã BCµ: - Ïõ! A¶l lè¶ã cCi quCi ã×? rbc Êy Îai vÓ¶ csi y hp ¶ã{êi ©¶ ¶l©¶ B· cøu Îai klái clÕÎ ¶l{¶ã ¬çi kli ¶l׶ ÎlÊy Bai ¬SÎ hé lu¶ã qu«¶ã cñ« y Îl× Îai cg cn¬ Î{ë¶ã hp y LÊÎ ãlÐÎ Îai. ªai h¹i ¶ãlÜ Bg clØ hp ¬éÎ ÎC¶l ¶ÕÎ kú h¹ cñ« y Îlai, cls ¶T¶ Îai kla¶ã BÉ ý Îíi. ªõ Bg vÒ Îíi ¶lp, Îai µlni o«¶ã ¬éÎ hǶ Bß ¶N«. Däc B{ê¶ã, cCc µlu kliT¶ã ãC¶l cliÕc l߬ Êy BÒu kTu ¶Æ¶ã hS¬. ªai BsC¶ clSc ÎLs¶ã l߬ µlni clø« Bù¶ã ¶liÒu ÎL©¶ cl©u óCu vËÎ ¬p clb ¾Cu B· c{íµ ógc B{îc cñ« ¶ã{êi Ϋ ¶T¶ ¬íi ¶Æ¶ã ¶Ò ¶l{ ÎlÕ. ª« vÊÎ vn v˶ Îni vÒ, ÎlÕ ¶ps cCc óCc, cCc clb cln cli« ÎlT¬ cls ¬éÎ µlǶ. ¸p¶ã ¶ãlÜ Îai cp¶ã klsCi ÎLÝ. VÒ Îíi ¶lp, cCc óCc cCc clb BÒu kle¶ Îai Îpi ãiái vp óns hǶ BÇu ÎiT¶ Bi kiÕ¬ ¨¶ ¬p Îai B· hp¬ B{îc ¬éÎ viÖc hí¶ ¶l{ ÎlÕ ÎlËÎ klC hS¬. ªl«¶l ªl«¶l ¶gi xe¶ vps: - Plni klC hS¬! ¸ls ¬éÎ ÎliÕu ¶N Be¬ vÒ ¶lN¶ã ¬éÎ l߬ hí¶ cl©u óCu cm ¬p! ¤¶ ÷ãli ¬S¶ã hiÒ¶: - ªl«¶l ªl«¶l, i¬ ¬å¬, BÉ ¶ãle óCc kÉ cluyÖ¶! ÷«¬ D{m¶ã h¹i kÉ: - ªïi la¬ Bg, ÎLs¶ã klCcl on¶l B̶ Buïc oC¶ã cls«¶ã, óï¶ ÎT¶ ãi« Bi¶l kliT¶ã cCi l߬ L«. ¸l« Îai vp óï¶ vÞ clb óCc ¶ãåi ë ãiN«, Îai L« Ϋy cë d©y Îlõ¶ã vp ¶læ Îõ¶ã cliÕc Bi¶l L«. rbc Êy, Îai ¶lí hS¬, óCc cn võ« c{êi võ« ¶gi: “¸lSc clb ¾Cu ¬T cs¶ ¶lá ¶ps cl{« clÞu óá ¶T¶ ¬íi o«i clCu D{m¶ã Cµ Îni l߬ Bå ¶Çy vÒ BÊy! ÷ps, ÎÊÎ cn h¹i B©y xe¬ ÎLs¶ã l߬ Bù¶ã ¶lN¶ã cl©u óCu ã×?” ªai ¬ë ¶S l߬ L«, ÎlÊy ÎLT¶ cg µlñ ¬éÎ Îê ãiÊy, ¬ÆÎ Îê ãiÊy cg ¬éÎ hC Îlm BÒ L»¶ã: “÷¨¬ «¶l e¬ lä ¤¶ l·y cè¶ã ógc L« ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 14. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -131- xe¬.” ¼Êy clN Bg Bѵ hS¬ ¶l{¶ã kla¶ã µlni óbÎ ÎÝcl cñ« clb ¾Cu. ªai B{« ¶ã«y µls¶ã Îlm cls óCc cn ¶l{¶ã óCc kla¶ã ógc xe¬, clØ ¶gi: “Xe¬ óT¶ d{íi hp cCi ã× B·?” ªai ógc h{îÎ ãiÊy ÎLT¶ L«, ÎlÊy óT¶ d{íi cg ¬éÎ ãgi vua¶ã vS¶, kl©u kü h{ì¶ã hS¬. ®Cc cn ¶gi: “ªlݬ ¾Cu, Îlݬ cǬ kÐs h¹i B©y cSÎ ãgi Bå L« xe¬. ¾«s hǶ ¶py clb ¾Cu h¹i kl©u kü h{ì¶ã vp cȶ Îl˶ BÕ¶ ÎlÕ?” ªlݬ ¾Cu cSÎ BøÎ cCc B{ê¶ã clØ xs¶ã võ« ¬ë ãgi Bå L« óç¶ã cg óny, ÎC¬ ¬òi ÎT¶ Béc óS¶ L«. ªl«¶l ªl«¶l oî l·i Lb hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ: “§g hp Îlgi que¶ cñ« Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶.” ¤¶ ÷«¬ D{m¶ã ¶gi: - ®©y ãiê ¶ãlÜ L«, ÎlËÎ hp cC¬ m¶ a¶ã ªLêi cg ¬SÎ. ÷Õu Îai ¶g¶ã ¶Èy ¬p ÎL«¶l ¬ë ãgi Bå L« Îl× ÎC¶l ¬¹¶ã cñ« Îai cg c߶ ¶N« kla¶ã? ¼Êy ¬òi ÎT¶ Béc Bg BÒu xuyT¶ cn vps ¬×¶l ¬Èy Îlݬ ¾Cu. ªlø Îluïc óai ÎLT¶ ¬òi ÎT¶ Béc hS¬, ÎlÊy ¬Cu hp µls¶ã lÇu Îøc Îl×. ÷ã{êi cñ« Îlݬ ¾Cu cø Îݬ dǶ Bi. Vp kla¶ã ÎlÊy Îlݬ Êy LT¶ LØ ¶ö« hêi. ªlݬ Êy ¶ã· h¨¶ L« clÕÎ hiÒ¶. ÷gi Îíi B©y, y qu«y h¹i B«y ¶ãliÕ¶ ªl«¶l ªl«¶l: - §g hp Îlp¶l ÎÝcl ÎïÎ ¬p _????_ ιs L« BÊy. ªlÊy Îlݬ ¾Cu clÕÎ ¬éÎ cCcl óÊÎ ¶ãê ¶l{ vËy, ¬äi ¶ã{êi _????_. ¸lb ÷¨¬ ¶ãli Îai h˵ ¬{u _????_ óSÎ óuéc Îai µlni ¬ë ãgi _????_ µlni Bø¶ã ÎlËÎ x«, cǬ cCi _????_ ¬ë ãgi Bå. ÷l{¶ã hǶ ¶py _????_ L« ¶N«. ªLs¶ã Bg Bù¶ã ¶lN¶ã _????_ óïi ã×? ªai Bï cCc ¶ã{êi BsC¶ B{îc BÊy? ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - Ai ¬p BsC¶ B{îc! ¸g ¶lN¶ã ã× ÎlÕ? ¤¶ ÷«¬ D{m¶ã cÊÎ ãiä¶ã Îln¬ ¶·s ¶gi: - rp xCc cñ« a¶ã ¾Cu Bg! ªl«¶l ªl«¶l oî l·i BÕ¶ ¶çi ¬ÆÎ ÎCi ¬ÐÎ. ªlÊy ÎlÕ, ¤¶ ÷ãli véi a¬ clÆÎ hÊy ¶p¶ã. ®ï¶ ¶ã{êi yT¶ hƶã ÎLs¶ã ãi©y hCÎ, Låi ÷«¬ D{m¶ã h¹i ¶gi: - ¸Cc ¶ã{êi óns ¶l{ ÎlÕ y cg Béc BÞ« kla¶ã? §· ãiÕÎ clÕÎ clb ¾Cu Îl× Îlai, y h¹i c߶ cls B{« xCc vÒ Îíi ¶lp. ¤¶ ÷ãli Bì hêi: - _????_ ¶l{ ÎlÕ? - Ïõ! ªÊÎ ¶liT¶ ca cls lp¶l Bé¶ã cñ« y hp µlni clí ã×? ÷ãö¶ã BÇu ¶l׶ o«s ÎLT¶ ÎLêi, ¤¶ ÷ãli Îõ Îõ ¶gi: - ªl«¶l ªl«¶l, hbc Êy Îuæi ¬C hí¶ lm¶ cs¶ ó©y ãiê ¬éÎ ¶¨¬ ¶l{¶ã h¹i ¶ã©y Îlm lm¶ cs¶ ¶liÒu, cln óiÕÎ ã× cn. ¸Cc clb óCc l«y hp¬ viÖc Cc ¶T¶ ¬C ãlÐÎ cCc clb óCc hS¬. ªlÊy clb ¾Cu óÞ ãiÕÎ clÕÎ, _????_ kla¶ã Îl{m¶ã xgÎ clbÎ ¶ps. ¼C clØ hÊy hp¬ h¹ hp v× clb Êy vâ ¶ãlÖ c«s c{ê¶ã hS¬, ιi o«s h¹i óÞ ¶ã{êi Ϋ ãiÕÎ B{îc? ¼C ¶bµ o«u h{¶ã vp kla¶ã dC¬ ¶gi ¶ö« hêi. ¾«u Bg, óCc ¸n ¬íi hí¶ ÎiÕ¶ã Bäc hC Îlm cls ¬äi ¶ã{êi ¶ãle: “¸è¶ã óny «¶l e¬ lä ¤¶ µlCi ªl¹cl r{m¶ã, ¶«y ãëi vÒ ¬éÎ cCi Îli ÎlÉ, xi¶ vui h߶㠶l˶ cls. ÷ã{êi ¶py B· µl¹¬ hçi hp¬ a ¶lôc clÞ Îai Låi B«¶ã Ω¬ ãiÕÎ clÕÎ hiÒ¶, clM¶ã ¶lN¶ã ÎlÕ h¹i c߶ l¹ oCÎ ¶ïÎ cl« ¬Ñ vp cCc «¶l e¬ Îai ÎÊÎ cn ¶¨¬ ¶ã{êi, oï Ϋ kla¶ã clÕÎ ¬íi hp h¹. ÷ãlÜ« hp Ϋ µlni ãiÕÎ clÕÎ 50 ¬¹¶ã ¶ã{êi ¶lp cCc ¶ã{mi vp hp¬ ¶lm óȶ ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 15. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -132- ¬{êi µlô ¶N. Kla¶ã Bñ cs¶ o Bg, Ϋ ÎlÒ clM¶ã hp¬ ¶ã{êi. Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ Ϲ ªuyÕÎ ÷ãli kݶl ó¹cl.” Võ« Bäc xs¶ã óøc Îlm, ¬ÆÎ óCc ¸n óç¶ã ¶lîÎ ¶l¹Î dǶ, l«i Ϋy Lu¶ hÈy óÈy, vp hêi ¶gi kla¶ã c߶ ¬¹cl h¹c ¶l{ hbc BÇu. ¤¶ ÷ãli hiÒ¶ lái ÷«¬ D{m¶ã L»¶ã: - A¶l ÷«¬ D{m¶ã, cg ÎlËÎ clb ¾Cu B· ãiÕÎ clÕÎ Îsp¶ ãi« ¶ã{êi Ϋ kla¶ã? ÷«¬ D{m¶ã ÎLn hêi ¬éÎ cCcl l·¶l diÖ¶: - ¸lb¶ã Ϋ “¶«¬ ¶li B¹i ÎL{î¶ã µlu” B· ó{íc cl©¶ vps lSc B¹s (cs¶ B{ê¶ã Îïi, ¶ãlÜ« hp hp¬ ãiÆc) Îl× ¶lN¶ã viÖc liÕµ d©¬, c{íµ cñ«, ãiÕÎ ¶ã{êi, µlg¶ã lá«, BÒu csi LÊÎ ¶lÑ ¶lp¶ã vp ÎǬ Îl{ê¶ã. ªlÊy clÞ y c߶ ¶l«¶ oSc, clb ¾Cu c{ì¶ã е kla¶ã B{îc ¬íi LbÎ d«s L« ãiÕÎ hua¶. ¸luyÖ¶ Bg clSc hp cg. ¤¶ ÷ãli Îlë dpi: - ¸Cc ¶ã{êi Bp¶ a¶ã kli L« ¶ãspi clØ Î¹s ¶T¶ ¶lN¶ã viÖc ÎiÒ¶ s«¶ ¶ãliÖµ cl{í¶ã, ¶lN¶ã viÖc Îpy ÎLêi ¶l{ ÎlÕ? ÷«¬ D{m¶ã h¹i kÉ ÎiÕµ: - ®Cc ¸n Bäc xs¶ã Îlm, ãi©y hCÎ o«u, óç¶ã c{êi l« ln vp ¶gi L»¶ã: “÷Õu ¶g BÕ¶ Î˶ cö« ¶lp Ϋ Îl× cp¶ã ÎïÎ. ®»¶ã kla¶ã clb¶ã Ϋ óiÕÎ ¶g ë B©u ¬p Bi kiÕ¬ clí?” ªuy ¶gi cø¶ã ¶l{ ÎlÕ, ¶l{¶ã óCc Êy vÓ¶ µlni cȶ Îl˶ BÒ µl߶ã. §T¬ la¬ Bg, o«u kli L« hÞ¶l ãiíi ¶ãliT¬, óCc ¸n c߶ cls ¶ã{êi Bi Ki¬ Ïs« vp ÷ãliT¬ ¸l©u ¬êi Bg¶ clb ®ny vp clb ªC¬ vÒ. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “¾«s lä ¶liÒu «¶l e¬ ÎlÕ ¶lØ?” ªl«¶l ªl«¶l lái ¬Ñ: - ÷lp Ϋ c߶ a¶ã ®ny vp a¶ã ªC¬, o«s cs¶ h¹i kla¶ã B{îc óiÕÎ? ¤¶ ÷ãli ÎLn hêi: - Ï«i a¶ã Êy hp e¬ lä cCc a¶ã ¶lp. X{« ¶«y, l«i a¶ã vÓ¶ ë LiT¶ã ¶mi klCc. ¤¶ ÷«¬ Du¶ã Bì hêi hua¶: - X{« ¶«y clb ®ny vÓ¶ ë Ki¬ Ïs«, vp clb ªC¬ ë ÷ãliT¬ ¸l©u. ªuy hp «¶l e¬ ÎLs¶ã lä ¶l{¶ã ÝÎ «i óiÕÎ Îíi l«i clb Êy. Kla¶ã liÉu ιi o«s ãi«¶ ÎÆc Ki¬ op h¹i B{îc Îi¶ clg¶ã ÎlÕ? Ï«i clb võ« vÒ Îíi ¶ö« B{ê¶ã B· óÞ y Bg¶ ãiÕÎ hiÒ¶. ªT¶ ãi«¶ ÎÆc Êy ¶l{ hp ÎlǶ xuÊÎ quû ¬ËÎ vËy. Kla¶ã óiÕÎ y hÊy ÎLé¬ B{îc Îõ låi ¶ps 50 cliÕc Îlt ÎLe ¬p ¶lp Ϋ vÓ¶ Îl{ê¶ã dè¶ã BÉ hbc Îl©u ÎluÕ ã¹s Îݶl cls klái quT¶? ÏÔ cø ãiÕÎ ¬éÎ ¶ã{êi ¶lp Ϋ hp y cS¬ hua¶ ¬éÎ cliÕc Îlt ÎLe ÎLT¶ Îö Îli. Xe¬ L«, kla¶ã cS¬ Bñ 50 cliÕc Îlt y kla¶ã clÞu óua¶ã Îl«. ªl«¶l ªl«¶l lái: - ÷lp Ϋ, ÎLT¶ d{íic cg lm¶ ÎL¨¬ ¶ã{êi, o«s BÞcl kla¶ã ¶æi ¶ã{êi Ϋ? ®T¶ µlÝ« ¶ã{êi Bg cg ó«s ¶liTu ¶ã{êi lë óCc? - Y clØ cg viÖc ¬éÎ Îl©¶ ¬éÎ ¬×¶l ¶l{¶ã y kla¶ã dC¬ ca¶ã ¶liT¶ hé diÖ¶. rbc Îl{ê¶ã, kla¶ã óiÕÎ y ȶ ¶bµ ë B©u. ÏÔ ÎlÊy ¶ã{êi ¶lp Ϋ Bi ht hsi ¬éÎ ¬×¶l hp y liÖ¶ L« ãiÕÎ hua¶. ªøc ãi˶ quC, cl« Îai µlni ¬êi _????_ Îíi ªl¹cl r{m¶ã BÉ ÎLî ãibµ. ¾uïÎ ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 16. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -133- ¶ãpy, cCc ¶ã{êi Îô läµ _????_ vp cè¶ã cluyÖ¶ ÎLß BÉ clê Bîi y Îíi. ÷ãspi cö« dC¶ ¬éÎ Îê óCs cCs hí¶, lѶ y µlni clC¶l BÞ« qu«¶ã ¬i¶l Îíi B©y quyÕÎ BÊu. Y cø hp¬ Îli¶l. ªlÊy clb¶ã Ϋ Ba¶ã ¶ã{êi, y ÎuyÖÎ ÎÝcl kla¶ã Îíi. ÷ö« ¶¨¬ o«u, cCc ãi«¶ã lå lns Îlñ ãini ÎC¶ dǶ. A¶l ®« Îai vp e¬ ¸lݶ cs¶ clb ÷¨¬, óç¶ã ÎlÊy clÕÎ Buïi ë cCi «s ÎLs¶ã v{ê¶ vp ÎLT¶ ¶ãùc l«i ¶ã{êi BÒu cg cS¬ Îlt ÎLe. ¸lM¶ã «i ¶ãê ÎT¶ ãi«¶ ÎÆc h¹i ¶lÓ¶ ¶¹i BÕ¶ ÎlÕ! ¸lÞu klg Bîi clê ¶ö« ¶¨¬ ÎLêi, ¶lS¬ Bb¶ã ÎLs¶ã _???_ ¶lp Ϋ cò¶ã cg ¶ã{êi clÕÎ. ¸Cc ÎiÖ¬ óC¶ qu«¶ Îpi ë hp¶ã ªl¹cl ¶py hp¬ kla¶ã kÞµ l߬ o½¶ BÉ óC¶ cls ¶lp Ϋ. ®Cc ¸n µlni cls ¶ã{êi L« Î˶ ªõ ¸l©u ¬u« BÉ cla¶ cÊÎ ¶ã{êi ¶lp. Víi ¶ã{êi ¶ãspi, ¶lp Ϋ kla¶ã dC¬ cls l«y où ÎlËÎ, clØ óns hp óÞ óÞ¶l dÞcl În, ¶T¶ ¬íi clÕÎ ¶liÒu ¶ã{êi BÕ¶ ÎlÕ. ¸a ÷ãli, clSc ca c߶ ¶lí ¶lN¶ã ¶ãpy ãiê oî l·i Bg clí ã×? ¤¶ ÷ãli ¶gi: - V©¶ã hbc Êy, ÎÊÎ cn ÎlÞ ÎLʶ ¶py «i ¶Êy BÒu óp¶ã lsp¶ã oî l·i. ÷lp clb¶ã Ϋ ouïÎ ¶ãpy BT¬ BÒu cg ãi« Bi¶l Bi ÎuǶ ÎiÔu. ¸l« e¬ vp cCc óCc, cCc clb, Îl«y µliT¶ ¶l«u c«¶l ãCc. §p¶ óp vp ÎLt cs¶ µlni ë cn vps c¨¶ ¶lp ãiN«, kla¶ã dC¬ ó{íc cl©¶ L« klái cö«. ÷«¬ D{m¶ã ¶ãliÕ¶ L¨¶ã ¶gi: - ¸«¶l µl߶ã cȶ Îl˶ BÕ¶ ÎlÕ, ¬p l«i ¶ã{êi cs¶ d©u cñ« clb ª{ BÒu óÞ y óSÎ cgc Bi ¬ÊÎ. Ai cò¶ã Î{ë¶ã l«i Îlݬ Êy B· óÞ ãiÕÎ clÕÎ Låi. ÷ãê B©u lm¶ ÎlC¶ã o«u, h¹i ÎlÊy ë D{m¶ã ¸l©u ãöi Îl{ vÒ ¶gi L»¶ã: “®Þ y óC¶ hp¬ ãCi BiÕ¬, xi¶ cls ¶ã{êi Be¬ ÎiÒ¶ BÕ¶ cluéc.” ¾«u lái L«, cn l«i B· µlni ÎiÕµ klCcl ÎLT¶ ¬éÎ ÎlC¶ã Låi. ªøc quC, clb ª{ ouýÎ clÕÎ ¶ãÊÎ. ÷ãle Îíi B©y, ªlõ« ¸lÝ Lë¶ Îgc ãCy ¶ãlÜ ÎlǬ: “®Cs Îlè cls cl« ¬Ñ vp «¶l, y B· ãiÕÎ clÕÎ ¶ãuyT¶ Îlñ µl¹¬ cò¶ã Bñ Låi, lp ÎÊÎ Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ µlni Îp¶ oCÎ vp liÕµ ÎLgc ¶l{ ÎlÕ Îl× quC BC¶ã ÎlËÎ!” Võ« ¶ãlÜ, clp¶ã võ« hSc BÇu Îá vt óÊÎ ¬·¶ v× lp¶l Bé¶ã va ¶l©¶ B¹s Bg. ÷«¬ D{m¶ã h¹i ¶gi: - ¸g BiÒu ¶py BC¶ã l˶ ¶N«, hp lÔ BÕ¶ ó« ¶ãpy ªÕÎ: §s«¶ ÷ãä, ªLu¶ã ªlu, vp ÷ãuyT¶ §C¶, y h¹i ãëi ¬éÎ hC Îlm Îíi, ÎLs¶ã Bg kT kl«i cCc ¶ã{êi B· óÞ ãiÕÎ vp ¶lSc h¹i c߶ ÎliÕu cñ« y ¬Êy ¬¹¶ã ¶ã{êi vp ¬Êy ¶ã{êi Bp¶ óp. PlCi ªl¹cl r{m¶ã clb¶ã Ϋ ë Gi«¶ã ÷«¬ Îu¶ã lsp¶l ¬Êy clôc ¶¨¬ ¬p ¶«y óÞ ÎT¶ ãi«¶ ÎÆc Bg hp¬ hôy, BÕ¶ ¶çi clÞu cn¶l Ϋ¶ã Îl{m¶ã BÕ¶ ÎlÕ! Ai ¶Êy BÒu ouy Îݶl µlni óCs h¹i ¬ïi Îlè ¶py. ÷l{¶ã Îlñ Bs¹¶ y c«s c{ê¶ã quC, cl« Îai óp¶ Bi Îݶl h¹i ÎlËÎ va kÕ kln Îli. ¸lb¶ã Ϋ BÒ µl߶ã cȶ Îl˶ lm¶ ÎL{íc Îl× ¬Êy ÎlC¶ã hiÒ¶ kla¶ã ÎlÊy y Îíi. ÷l{¶ã lÔ c«¶l µl߶ã lm clɶl ¬n¶ã ¬éÎ clbÎ hp cg où kla¶ã hp¶l xny BÕ¶ ¶ã«y. ªLs¶ã l«i ¶¨¬ ¶ã{êi ¶lp lä ¤¶ Ϋ, ãip ÎLt hí¶ óÐ, ÎÊÎ cn óÞ ãiÕÎ ¬ÊÎ 38 ¶ã{êi. §Êy clCu ªl«¶l ªl«¶l Îlö ¶ãlÜ xe¬, clb¶ã Ϋ cg BC¶ã l˶ y kla¶ã? ªl«¶l ªl«¶l lái: - ¾«u Låi o«s ¶N«? ÷«¬ D{m¶ã ¶gi: - §s¹¶ o«u ¶py xi¶ ¶l{ê¶ã BÉ ¬C clCu kÉ ¶ïÎ. §{« ¬SÎ ¶l׶ ªlõ« ¸lÝ, ¤¶ ÷ãli LÇu LÜ ¶gi: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 17. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -134- - ¸g ÎlËÎ clݶl ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã B· cla¶ cÊÎ lpi cïÎ cñ« «¶l Ϋ µlni kla¶ã? ÷Õu vËy Îai cln cǶ µlni ãiÊu ãiÕ¬ Î{í¶ã ca¶ã ¶N«. ¸lb¶ã Îai clØ ¬s¶ã hCÎ ¶N« Î{í¶ã ca¶ã cls ¬Ñ cs¶ clb¶ã Îai óiÕÎ Î׶l l׶l hbc clÕÎ cñ« «¶l Ϋ ¶l{ ÎlÕ ¶ps?... vËy... ÷gi Îíi B©y, ãiä¶ã ¶gi cñ« ¶p¶ã ¶ãlѶ ¶ãps, ¶ãle kla¶ã L« ÎiÕ¶ã. ¼éÎ hCÎ o«u, ¶p¶ã ¬íi ¶gi ÎiÕµ B{îc: - rbc Bg, Îai kla¶ã liÉu ιi o«s «¶l Ϋ h¹i ¶lÓ¶ Ω¬ BÕ¶ ÎlÕ? ¾ù ÎlËÎ, Îai cò¶ã kla¶ã ¬uï¶ óiÕÎ. ¸l« Îai cʬ Îai kla¶ã B{îc ó{íc L« Îíi ¶ã{ì¶ã cö« hí¶. ®uå¶ óùc quC, ¬çi ¶ãpy Îai cg ÎlÉ L« v{ê¶ clmi cò¶ã µlni cg cCc «¶l, cCc clÞ Bi Îles, Îai ¬íi B{îc L«, dè hp ó«¶ ¶ãpy cò¶ã vËy. Ïåi Bg, B«¶ã hbc ÎiÕc ÎlC¶ã ó«, ¬èi l{m¶ã cñ« ls« Îlm¬ cá h¹ Îles ãig Îlæi vps, ¶ãps ¶ã¹Î klSµ ¶lp, Îai ¬uï¶ hT¶ o{ê¶ ¶bi xe¬ ls« ¶ë vp lg¶ã ãig ¬CÎ. ÷l{¶ã clØ v× Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ ãiÕÎ ¶ã{êi vp hÞ¶l cʬ ¶ãliT¬ ¶ãËÎ cñ« cl« Îai ¬p Îai µlni óÞ ¶lïÎ ÎLs¶ã ¶lp, óá uæ¶ã ¬ÊÎ cn¶l Bѵ, kla¶ã ¶ã{êi Îl{ë¶ã Îløc. ¸liÒu la¬ Bg, Îai, clÞ ®« cs¶ óCc Ï«i, cs¶ d©u clb ÷¨¬, «¶l ÷«¬ D{m¶ã, vp «¶l ÷iÖ¬ ªõ, ÎÊÎ cn ¶¨¬ «¶l e¬ L« clmi ¶ãspi v{ê¶. ªai BC¶l Bu, ¬çi kli ¶lb¶ hT¶ ÎlËÎ c«s, ÎLa¶ã ÎlÊy c©y cn¶l óT¶ ¶ãspi, lí¶ lì óiÕÎ ó«s. ®ç¶ã «¶l ÷iÖ¬ ªõ ÎlÐÎ hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã, Låi ¶ã· ¶ã{êi L« µlÝ« o«u, Îai oî l·i quC. ¾«u ¬íi óiÕÎ «¶l Ϋ óÞ ¶ã{êi ¶ä µlg¶ã Ki¬ ¾p ¸lèy ÎLb¶ã ãiN« ¶ãùc, clÕÎ ¶ã«y ιi clç. ªai c߶ ¶lí, hbc Êy «¶l ÷«¬ D{m¶ã oî cl¹y ÎLï¶ vps ÎLs¶ã ¶lp, óá ¬Æc ó« ¶ã{êi Bp¶ óp clb¶ã Îai ë ¶ãspi v{ê¶. ¼ÆÎ Bá óõ¶ã, ÷«¬ D{m¶ã c·i L»¶ã: - ¼éÎ ¬×¶l Îai BÞcl o«s ¶æi? ë h¹i Bg µlni ¬ÊÎ ¬¹¶ã Îai kla¶ã? ªai µlni Bi ãäi ¶ã{êi cøu viÖ¶ clí? ¤¶ ÷ãli ¶gi ÎiÕµ: - ªai B«¶ã ¶ãm ¶ãCc kla¶ã liÉu cluyÖ¶ ã× B· xny L«, óç¶ã B©u ¬éÎ cCi óg¶ã Be¶ ë ÎLT¶ Î{ê¶ã ¶lny xuï¶ã Bb¶ã ¶ã«y Îʬ vC¶ cñ« cliÕc Bu ¬p Îai B«¶ã Bø¶ã ÎLT¶ Bg. ÷ã{êi Bg ¶lb¶ ¬¹¶l ¬éÎ cCi, cliÕc Bu ó«y óæ¶ã hT¶ ÎLêi. Y a¬ clÆÎ hÊy h{¶ã Îai, Låi y _???_ B»¶ã v©¶ ãiC vò, cn l«i BÒu ó«y L« klái cliÕc Bu. ÷lN¶ã Î{ë¶ã µle¶ ¶py Îai vp y oH óÞ Lmi xuï¶ã kla¶ã clÕÎ Îl× cò¶ã Ϋ¶ x{m¶ã, ¶ãê B©u Ϋy ÎLCi y a¬ hÊy Îai, Ϋy µlni y vÝu ¶ã«y B{îc cp¶l c©y cæ Îlô. r¹i óËÎ ¬¹¶l ¬éÎ cCi, y vp Îai B· óS¶ L« x« ¬{êi ¬Êy ÎL{î¶ã, Låi ¶lÑ ¶lp¶ã Bø¶ã xuï¶ã ¬ÆÎ BÊÎ. ¾î l·i BÕ¶ ¶çi ¬m ¬m lå lå, Îai cø Bʬ óõ« vps ¬ÆÎ lS¶. Y dè¶ã ¶ãg¶ Ϋy Biɬ ón v«i Îai. ªlÕ hp ¶ã{êi Îai ¬Ò¬ ¶lò¶ ¶l{ ób¶, cl©¶ Ϋy kla¶ã cù« quËy B{îc, Ϋi Îai clØ ¶ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã lß lÐÎ Buæi Îles cñ« LÊÎ ¶liÒu ¶ã{êi, ¶l{¶ã ÎiÕ¶ã lß lÐÎ Bg cp¶ã ¶ãpy cp¶ã x« dǶ. Y cSµ Îai vps ¶Ccl, ¬éÎ ¬¹cl cl¹y ÎlM¶ã hT¶ ¬éÎ cCi l«¶ã ë ÎLT¶ o{ê¶ ¶bi c«s clgÎ vgÎ. Gini luyÖÎ cls Îai xs¶ã, y ¶ãåi ¶l׶ Îai ¬iÖ¶ã Îñ¬ Îج c{êi. ÷ãlÜ BÕ¶ l«i ¶ã{êi clÞ d©u B· óÞ y l·¬ liÕµ låi ¶ä, Îai BÞ¶l clÕÎ ÎLs¶ã o¹cl c߶ lm¶ oï¶ã ¶lôc. ªai B˵ BÇu vps vCcl BC. Y oî quC véÎ Îb¬ hÊy cæ Cs Îai, ¶l{¶ã ÎLC¶ cñ« Îai B· óÞ Îl{m¶ã ¬éÎ ÎÝ Låi, ¶T¶ ¬íi cg cCi oÑs ¶py B©y. ªlÊy cCi oÑs Bg klC hí¶, ªlõ« ¸lÝ BsC¶ clSc vÕÎ Îl{m¶ã kla¶ã ¶lá. ¤¶ ÷ãli Îlë dpi ¬éÎ ÎiÕ¶ã Bs¹¶ ¶gi ÎiÕµ: - ÷Õu hbc óÊy ãiê y kla¶ã kÐs Îai h¹i BÉ cls Îai clÕÎ h¹i Bì klæ cls y. Kli Îai Îضl dËy, ÎlÊy ¬×¶l B«¶ã ¶»¬ ÎLT¶ ¬éÎ cCi Îln¬ ha¶ã cliT¶ ë ÎLs¶ã l«¶ã ¶bi. ¾î l·i quC, Îai ouýÎ clÕÎ hǶ ¶N«, o«u ¶l׶ ÎlÊy quǶ Cs vÓ¶ c߶ ¶ãuyT¶ vѶ ÎLs¶ã h߶㠬íi B{îc ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 18. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -135- yT¶ Bai clbÎ. ¸g hH ÎlÊy Îai BÞ¶l Îù Îö, Îp Ω¬ cñ« c{ê¶ã B¹s óç¶ã Bæi L« h߶ã ÎliÖ¶, ¶T¶ y ¬íi kla¶ã B«¶ã Ω¬ l·¬ l¹i Îai cl¨¶ã? s0s ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2