Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bích huyết kiếm - tập 9

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

160
lượt xem
36
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bích huyết kiếm - tập 9', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bích huyết kiếm - tập 9

 1. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -157- Håi thø chÝn N»m ngñ trong trËn ngò hµnh ¼ äi ¶ã{êi BÒu cl¨¬ clb ¶l׶ vps Bèi ªlõ« ¸lÝ, Ïsp¶ã ¸l©¶ Bæi Ϋy ÎLCi cǬ óp¶ Îݶl clØ clê Bîi r· ÷lÞ Biɬ ¶ã· o{ BÖ hp h˵ Îøc L« Ϋy ÎLî cøu vp Îʶ ca¶ã kt BÞcl hiÒ¶. ªlÊy cl©¶ ªlõ« ¸lÝ oSµ BC Îíi, r· ÷lÞ ÎiT¶ oi¶l cl׫ BiÕu cpy L«, ¶l«¶l ¶l{ clíµ ¶lsC¶ã, Biɬ ÎlM¶ã vps Bèi kt BÞcl. ÷ãê B©u, cCi BC Bg hp cCi BC lê, ÎlÊy v«i r· ÷lÞ võ« cö Bé¶ã, ªlõ« ¸lÝ B· LbÎ ¶ã«y cl©¶ h¹i. r· ÷lÞ ÎiT¶ oi¶l Biɬ lôÎ, hiÒ¶ B{« hua¶ cCi Îbi Bù¶ã Îluïc Bes ÎLT¶ ï¶ã BiÕu, BÞ¶l Biɬ vps clç luyÖÎ klCc cñ« kt BÞcl. ¸l©¶ µlni cñ« ªlõ« ¸lÝ qu«y ¶ö« v߶㠶lá, võ« vƶ ÎLC¶l klái cCi Îbi Îluïc vp ÎiÖ¶ ÎlÉ klH klÒu ¬éÎ cCi, Îlsi vp¶ã óÞ lÊÎ Îu¶ã L« ¶ãspi. ¸l©¶ clp¶ã vÓ¶ cl{« ¶ãõ¶ã, ÎiÕµ Îôc quÐÎ ¶ã«¶ã cCi ¶N«. r· ÷lÞ ÎiT¶ oi¶l cò¶ã LÊÎ hîi l¹i, lÊÎ hua¶ Îbi Îluïc BC¶l ¬¹¶l vps o«u h{¶ã clp¶ã. Véi cbi ¬×¶l cs¶ã h{¶ã, ªlõ« ¸lÝ Îù« ¶l{ cCi ÎT¶ óS¶ clÕcl o«¶ã óT¶ µlni, Ϋy ÎLCi vç Îlsi vp¶ã ¬p clp¶ã võ« lÊÎ Îu¶ã hT¶, cls ó«y ÎLÐs o«¶ã óT¶ µlni. §å¶ã Îlêi clp¶ã dè¶ã cl©¶ ÎLCi BC l«i Îlái vp¶ã d{íi cl©¶ r· ÷lÞ, cn l«i Îlsi vp¶ã BÒu Îu¶ã hT¶ c«s cè¶ã ¬éÎ hbc, clØ ÎlÊy clp¶ã dm Ϋy µlni ó« hǶ, cn ó« Îlsi vp¶ã cè¶ã Lmi cn vps ÎLs¶ã Ϋy Cs. Råi clp¶ã u¶ã du¶ã Bø¶ã yT¶, lái ó©¶ã qum: - ªlÕ hp ÎÊÎ cn cCc Îlsi vp¶ã ë B©y Îluéc vÒ Îai lÕÎ BÊy ¶lÐ? ¸lM¶ã l«y hêi ¶gi cñ« r· h·s ÎiÒ¶ óïi cg Bñ ÎlȬ quyÒ¶ l«y kla¶ã? ¼Êy cö Bé¶ã võ« Låi cñ« ªlõ« ¸lÝ ¶l«¶l ¶lѶ quC, ¬äi ¶ã{êi clØ ÎlÊy ls« ¬SÎ Lïi LÝÎ. ¸lê Îíi hbc l«i ¶ã{êi cli« LH o«¶ã l«i óT¶ Îl× ªlõ« ¸lÝ B· lø¶ã ÎLä¶ ó« Îlsi vp¶ã vps ÎLs¶ã Ϋy Cs Låi. ÏÕÎ Îlny ¬äi ¶ã{êi, cn µlCi ªl¹cl r{m¶ã hÓ¶ ó«¶ã rs¶ã Du BÒu µlni kle¶ ¶ãîi clp¶ã. ¼ÆÎ Bá óõ¶ã ¶l{ os¶, kla¶ã ¶gi ¶¨¶ã ¶ö« hêi, r· ÷lÞ dm óp¶ Ϋy ÎLCi óæ hua¶ vps BÇu ªlõ« ¸lÝ. §å¶ã Îlêi cl©¶ µlni y qu«y ¶ö« v߶ã dè¶ã ãgÎ cl©¶ BC lËu vp B¹µ hua¶ vps cæ cl©¶ cñ« Bïi µl{m¶ã. §©y hp ¬iÕ¶ã quCi cliTu ÎLs¶ã ÎlÕ vâ Ϲc Ï׶l QuyÒ¶. Ï«i óp¶ Ϋy Î{î¶ã ÎL{¶ã Bai cC¶l l¹c dè¶ã BÉ óæ vp B˵ Bïi µl{m¶ã. ¸ß¶ l«i cl©¶ ¬éÎ ÎlM¶ã ¬éÎ cs h¹i, óç¶ã dpi óç¶ã ¶ãS¶, Îù« ¶l{ ó¹cl l¹cl hbc ÎL«¶l BÊu BC vp B¹µ vËy. ¸l{« Îõ¶ã ÎlÊy qu« ¬iÕ¶ã quCi quyÒ¶ Bg, ªlõ« ¸lÝ kla¶ã dC¬ Îíi ãǶ, clØ h{î¶ qu«¶l óT¶ ¶ãspi r· ÷lÞ Îlai. ¸lp¶ã cp¶ã cl¹y cp¶ã ¶l«¶l. ªlÊy kla¶ã dC¬ Îíi ãǶ, r· ÷lÞ Î{ë¶ã clp¶ã clØ ¶l«¶l ¶lѶ Îlai, clí vâ ¶ãlÖ LÊÎ kЬ. Y hiÒ¶ Îá vt kli¶l BÞcl, c{êi l« ln, ¶ãˬ BiÕu cpy lbÎ ¬éÎ lmi Îluïc, Låi Îlë klgi ÎLS¶ã L«. ¸l¹y qu«¶l ¬Êy v߶ã, ªlõ« ¸lÝ B· lmi liÉu óiÕÎ B{ê¶ã hïi cl{ë¶ã µlCµ cñ« y L« o«s Låi. ªlÊy y lbÎ Îluïc Îlë klgi Îá vt kiTu ¶ã¹s, LÊÎ lîµ ý ¬×¶l. ªlõ« ¸lÝ óç¶ã ¶lny väÎ hT¶ dm quyÒ¶ ¶l»¬ oï¶ã ¬òi r· ÷lÞ Bʬ hua¶. GiùÎ ¬×¶l ki¶l l·i, r· ÷lÞ kla¶ã ¶ãê clp¶ã h¹i ÎCs 㫶 BÕ¶ ÎlÕ! Y oʶ h¹i, dm BiÕu cpy L« Bì, ªlõ« ¸lÝ Bæi quyÒ¶ L« cl{ë¶ã, óSÎ hÊy BiÕu cpy, Låi dè¶ã l«i Ϋy ãiùÎ ¬¹¶l, r· ÷lÞ cò¶ã dè¶ã oøc kÐs ÎLë h¹i. §sC¶ ÎL{íc y oH µlni lp¶l Bé¶ã ¶l{ vËy, ªlõ« ¸lÝ ¶l©¶ hbc y B«¶ã ¬ni ¬iÕÎ kÐs, BÉ lë ¬¹¶ã ¬ì óT¶ µlni, hiÒ¶ B©¬ ¶ãg¶ Ϋy vps luyÖÎ ªliT¶ Plñ cñ« y, r· ÷lÞ cn¬ ÎlÊy ¶ö« ¶ã{êi óT¶ µlni ¶l{ ÎT hiÖÎ lM¶, Bp¶l µlni óua¶ã Lmi cliÕc BiÕu cpy. ªlõ« ¸lÝ hiÕc ¬SÎ ÎlÊy ªl«¶l ªl«¶l B«¶ã l©¶ ls«¶ ¶l׶ ¬×¶l Îá vt ¬õ¶ã Lì, hiÒ¶ ¶ãlÜ ÎlǬ: “§· vËy, Ϋ hp¬ cCcl ¶Çy cls ¶p¶ã cp¶ã ÎlÊy ÎlÝcl Îlb lm¶ ¶N«!” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã qu«y BiÕu cpy h¹i, dÝ hua¶ clç Îluïc B«¶ã clCy vps L©u r· ÷lÞ. V× r· ÷lÞ ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 2. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -158- võ« lbÎ ÎlT¬ ¬éÎ lmi ¶T¶ clç Îp¶ Îluïc vÓ¶ c߶ Bá óá¶ã. ¸lp¶ã võ« dÝ vps hp L©u kt BÞcl B· clCy xÌs xÌs ¶ã«y, klgi x«¶l óïc hT¶ klÐÎ h̶ hÑÎ. Ïsp¶ã ¸l©¶ hT¶ ÎiÕ¶ã ãäi: - ¾{ BÖ clí ¶T¶ Bè« ãiì¶ ¶l{ ÎlÕ! ªlõ« ¸lÝ BÉ ¬iÖ¶ã vps BÇu BiÕu cpy, Îlæi ¬¹¶l ¬éÎ cCi ÎlÕ hp Îp¶ Îluïc, oîi Îluïc ¶l{ o«s hö« ó«y L«, dݶl vps BÇy ¬ÆÎ r· ÷lÞ. Ïsp¶ã ¸l©¶ võ« Îøc võ« óuå¶ c{êi, ¶lny h¹i ãini luyÖÎ cls r· ÷lÞ ÎiT¶ oi¶l vp ÎiÖ¶ Ϋy ãiËÎ hÊy ï¶ã BiÕu ¶lÐÎ ÎLn vps Ϋy r· ÷lÞ. §«¶ã Bø¶ã ¶ãȶ ¶ã{êi, r· ÷lÞ ÎlÊy ¬äi ¶ã{êi BÒu ¶lÞ¶ c{êi ¶l׶ ÎlM¶ã vps ¬ÆÎ ¬×¶l, hiÒ¶ vøÎ ¶ã«y ï¶ã BiÕu xuï¶ã BÊÎ, qu«y ¬×¶l óá cl¹y. Vi¶l ªlCi Buæi Îles, kÐs Ϋy Cs y h¹i óÞ y lÊÎ ¬¹¶l ¬éÎ cCi, hs¹¶ã cls¹¶ã ouýÎ ¶ã·. ¸lØ ÎLs¶ã clíµ ¬SÎ, r· ÷lÞ B· cl¹y ¬ÊÎ d¹¶ã. ¸Cc ¶ã{êi ÎLs¶ã µlCi ªl¹cl r{m¶ã B· B{îc ÎlÊy qu« Îpi ¶ãlÖ cñ« ªlõ« ¸lÝ, ¶T¶ kla¶ã BÕ¶ ¶æi ¶ã¹c ¶liT¶ hS¬. RiT¶ã cg óä¶ cñ« ó«¶ã rs¶ã Du x{« ¶«y vÓ¶ µlôc r· ÷lÞ ÎiT¶ oi¶l ¶l{ vÞ ÎliT¶ ÎlǶ, ó©y ãiê óç¶ã ÎlÊy ¬éÎ Îl»¶ã ¶lá Îuæi ¶l{ vËy, clØ dè¶ã cg ¬éÎ l«i ¬iÕ¶ã vâ B· BC¶l a¶ã Ϋ óá cl¹y Îmi óêi. V× vËy, cn óä¶ cñ« ó«¶ã rs¶ã Du BÒu oî BÕ¶ ÎsCÎ ¬å lai h¹¶l. ªÊÎ cn ¬äi ¶ã{êi cg ¬ÆÎ ÎCi B©y BÒu ¶ã¹c ¶liT¶, ¶løÎ hp Ïsp¶ã ¸l©¶ h¹i ¶ã¹c ¶liT¶ lm¶ «i lÕÎ. ¸lp¶ã ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ “÷løÎ ¸lØ ÎliT¶” ¬g¶ ÎuyÖÎ kû cñ« µlCi Ïs« ¾m¶ BÉ Biɬ luyÖÎ r· ÷lÞ Îl× kla¶ã hÊy ã× hp¬ h¹, LiT¶ã cg ÎlÕ vâ cl¹y v߶ã qu«¶l vp ãim Ϋy Cs Bg¶ ÎiÕµ cCc Îlái vp¶ã Îl× klCc lM¶ ¶lN¶ã ÎlÕ vâ ¬p ÎL{íc ki« clp¶ã B· huyÖ¶ Î˵, vËy ¶lN¶ã ÎlÕ vâ Bg clSc kla¶ã µlni cñ« µlCi Ïs« ¾m¶! ¸ß¶ ªlai Ïy ¼Ó¶ Îl× qun ÎlËÎ cl{« ÎLa¶ã ÎlÊy Lâ ªlõ« ¸lÝ B· hp¬ cCcl ¶ps ¬p ÎlS¶ã kt BÞcl, clØ ÎlÊy l«i ¶ã{êi cl¹y hs«¶l qu«¶l ¬Êy v߶ã, Låi ÎlÊy r· ÷lÞ óÞ Îlu« óá cl¹y. ªl«¶l ªl«¶l vp ªiÉu ªuÖ kla¶ã ¶lÞ¶ B{îc c{êi, a¬ óô¶ã c{êi BÕ¶ ¶çi óß h¨¶ L« BÊÎ. Dè¶ã ¶ãg¶ Ϋy ã¹Î óp¶ Îݶl ¬éÎ cCi, Ïsp¶ã ¸l©¶ ¶gi: - Võ« Låi a¶ã ãip cg ÎuyT¶ óï hÊy L« B{îc ó« Îlsi vp¶ã d{íi cl©¶ a¶ã Ϋ Îl× cCc ¶ãpi oH ÎLn h¹i oï vp¶ã cls clb¶ã Îai. ªai xi¶ Îl«y ¬ÆÎ «¶l e¬ clb¶ã Îai cn¬ m¶ quý vÞ. Võ« ¶gi, clp¶ã võ« clSµ Ϋy vCi clps xu¶ã qu«¶l Bñ ¬éÎ v߶ã, Låi qu«y h¹i óns Ïy ¼Ó¶: - ¸s¶ h¹i ¶lÆÎ ¶lN¶ã Îlái vp¶ã Bi! ªlai Ïy ¼Ó¶ v©¶ã hêi, cbi xuï¶ã BÞ¶l ¶lÆÎ cCc Îlsi vp¶ã, Vi¶l ªlCi ÎLa¶ã ÎlÊy ó«s ¶liTu Îlsi vp¶ã Bá ïi oSµ häÎ vps Ϋy ¶ã{êi klCc, Îøc kla¶ã ÎlÉ ¶lÞ¶ B{îc hiÒ¶ ÎiÕ¶ hT¶ dm cC¶l Ϋy ÎLCi L« cn¶. Ïy ¼Ó¶ óÞ BÈy hui ¬Êy ó{íc, Îøc ãi˶ quC, lÐÎ hT¶: - ªlÕ ¶ps? ¤¶ã c߶ ¬uï¶ Îli Îlï Îpi ¶ãlÖ ¶N« cl¨¶ã? ªlÊy Îl©¶ µlCµ cñ« Vi¶l ªlCi ãip dƶ, Ïsp¶ã ¸l©¶ óiÕÎ Bå BÖ ¬×¶l BÞcl kla¶ã ¶æi, hiÒ¶ lÐÎ hí¶: - Ïy ¼Ó¶ cs¶ hui L«! ¸lp¶ã clSµ Ϋy, Î{mi c{êi ¶gi: - ¸ï¶ã lû µlCÎ Îpi! ®ns liÖu cñ« a¶ã clb hp ã×? ¤¶ã clb x{« ¶«y óua¶ óC¶ ¶ãlÒ ã×? ¸lbc quý ÎiÖ¬ oi¶l ý l{¶ã hs¶ã klSµ óï¶ óÉ. ªpi ¶ãuyT¶ ¬Ëu ÎlÞ¶l Îíi ó« oa¶ã! ªl× L« Ïsp¶ã ¸l©¶ xuÊÎ Îl©¶ hp ¶lp óua¶, ÎC¶l LÊÎ ls¹Î kT. rbc oCµ cliÕ¶, ÎlÉ ¶ps clp¶ã cò¶ã ¶gi ¶lN¶ã c©u ÎLs¶ã ¶ãlÒ ¶lp óua¶, ¶l{¶ã LÊÎ ls¹Î kT Îøc c{êi. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 3. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -159- Vi¶l ªlCi ¶æi ãi˶, ÎLn hêi: - Ai ¶gi Bè« víi ¶lp ¶ã{mi? ª« B©y lä Vi¶l ÎT¶ ªlCi, Bn¬ ¶liÖ¬ ó«¶ã clñ ó«¶ã rs¶ã Du, liÖ¶ cl{« B{îc h·¶l ãiCs quý ÎC¶l B¹i d«¶l hp ã×? Ïsp¶ã ¸l©¶ c{êi ¶gi: - ªiÉu oi¶l lä Ïsp¶ã, Îlns Îù Bm¶ d«¶l ¬éÎ clN ¸l©¶. ¸l©¶ hp cl©¶ ÎlËÎ, lp¶ã ÎlËÎ, ãiC cn cg ¬éÎ kla¶ã l«i, hÊy ¶ãlÜ« hp ÎlÕ! ÷lN¶ã lp¶ã BC¶ã ãiC ¬éÎ h{î¶ã, ón¶ liÖu kla¶ã dC¬ óC¶ ¬éÎ h{î¶ã hi¶l ¬éÎ µl©¶. ®ÊÎ cø h·s Êu, µlô ¶N«, ón¶ liÖu BÒu kla¶ã hõ« dïi. ¸lM¶ã l«y a¶ã clñ BÞ¶l Îíi cliÕu cï hs¹i lp¶ã ã× cñ« ón¶ liÖu ÎlÕ? ¸l{« ¶ãle lÕÎ hêi ¶gi cñ« clp¶ã, Vi¶l ªlCi B· ¶æi ãi˶ quCÎ ÎlCs: - _????_ A¶l e¬ ÎLs¶ã ó«¶ã hiÒ¶ B{« ¶ã«y ¬éÎ c©y Îl{m¶ã hí¶ Îíi, Vi¶l ªlCi cǬ hÊy c©y Îl{m¶ã, Lu¶ã Lu¶ã ¬éÎ cCi, Îlp¶l ¬éÎ Îl{m¶ã ls« hí¶ ó»¶ã cCi óCÎ, vp B©¬ ÎlM¶ã vps ¬ÆÎ Ïsp¶ã ¸l©¶ hiÒ¶. rèi h¹i ¬éÎ ó{íc, Ïsp¶ã ¸l©¶ óç¶ã ¶lny o«¶ã óT¶ ÎLCi, u¶ã du¶ã ¶gi L»¶ã: - ¸l«s ai! ¸lb¶ã Ϋ óua¶ óC¶ cø viÖc óua¶ óC¶, c߶ ¶lN¶ã oï vp¶ã ¶Çy kla¶ã ÎlÉ ¶ps kla¶ã hÊy! ÷gi xs¶ã, clp¶ã cÊÎ óp¶ Îݶl, vp óbÎ Bå¶ã vps ÎLs¶ã h߶ã, Låi cbi xuï¶ã ¶lÆÎ ¶lN¶ã Îlsi vp¶ã. ®iÕÎ Lâ vâ ¶ãlÖ cñ« Ïsp¶ã ¸l©¶ c«s oiTu lm¶ Vi¶l ªlCi ¶liÒu, hH ÎÊÎ ¶liT¶ Vi¶l ªlCi µlni óÞ Îlu«, ¤¶ ¼i¶l ÷ãlÜ«, ¤¶ ¼i¶l ÷ãa, l«i ¶ã{êi Bå¶ã Îlêi xa¶ã hT¶, h« hí¶: - ¼uï¶ hÊy oï vp¶ã ¶py kla¶ã µlni hp dÔ B©u! ªlÊy l«i «¶l e¬ lä ¤¶ ¬¹¶l ¬H xa¶ã Îíi, Ïsp¶ã ¸l©¶ ¶ãåi xuï¶ã ¶Ð ¬×¶l vÒ óT¶ µlni Ϋy ÎLCi óæ xuï¶ã hua¶. ¼i¶l ÷ãa vp ¼i¶l ÷ãlÜ« võ« ÎiÕ¶ hT¶, Bi Îles ÎlÕ ÎL˶ ÷ãò lp¶l ÎlÊy Ϋy cñ« Ïsp¶ã ¸l©¶ BC¶l Îíi, BÒu hèi ¶ã«y h¹i. ¤¶ ¼i¶l §¹Î vp ¤¶ ¼i¶l ¾m¶ cè¶ã ÎiÕ¶ hT¶, ¼i¶l ¾m¶ dm Ϋy L« cn¶ ÎlÕ ca¶ã cñ« Ïsp¶ã ¸l©¶, c߶ ¤¶ ¼i¶l ªli ë µlÝ« o«u ¶lS¬ h{¶ã clp¶ã BC¶l _????_ clp¶ã óç¶ã o« _????_ «¶l e¬ lä ¤¶, ¬íi _????_ «¶l e¬ óT¶ BÞcl, _????_, ¶l{ hp ¬Êy clôc _????_ Ïsp¶ã ¸l©¶ oî _????_ ã× ¬p ¶l«¶l ¶lѶ, _????_ µlni ãiN ÎlÕ Îlñ _????_ ÎlÊy ¬iÕ¶ã Îl× ãië ¬iÕ¶ã clí kla¶ã _????_ ca¶ã ¶l{ ÎL{íc ¶N«. ªlÊy Ïsp¶ã ¸l©¶ óÞ ó«s v©y, clØ cg cï ãS¶ã ã¹Î Bì clí kla¶ã o«s BC¶l h¹i B{îc, Vi¶l ªlCi ¬õ¶ã Lì va cè¶ã, y Î{ë¶ã hp cg cm léi cls ¬×¶l B{îc l{ë¶ã hîi, hiÒ¶ dë ¶ã«y Îl{m¶ã µlCµ cñ« D{m¶ã Gi«, B©¬ hua¶ vps o«u h{¶ã Ïsp¶ã ¸l©¶, ªiÉu ªuÖ ÎlÊy vËy oî quC, hí¶ ÎiÕ¶ã kTu hT¶: - Ïsp¶ã o{ óC cȶ Îl˶! ÷ãê B©u, Ïsp¶ã ¸l©¶ hp BÖ Îö BÇu ÎiT¶ cñ« µlCi Ïs« ¾m¶, B· läc lÕÎ vâ ca¶ã cl©¶ ÎLuyÒ¶ cñ« µlCi Ïs« ¾m¶ Låi, ¶Õu «¶l e¬ lä ¤¶ kla¶ã cg ÎL˶ µlCµ kú h¹ ¶Çy, Îl× dè cls cn ¶¨¬ ¶ã{êi cè¶ã xa¶ã hT¶ ¬éÎ hbc, cò¶ã kla¶ã ÎlÉ BÞcl ¶æi clp¶ã. ¸©y Îl{m¶ã cñ« Vi¶l ªlCi võ« B©¬ Îíi, Ïsp¶ã ¸l©¶ v߶ã Ϋy vÒ µlÝ« o«u vgi ¬éÎ cCi, ¶S¬ clÆÎ hÊy ¶ãä¶ c©y Îl{m¶ã. ªlñ µlCµ ¶Çy hp “Ϋy kla¶ã c{íµ klÝ ãiíi” _????_. ÷lê cg ki¶l ¶ãliÖ¬ huyÖ¶ Î˵ ¬Êy clôc ¶¨¬, Ïsp¶ã ¸l©¶ c߶ ¶l«¶l ¶lѶ vp hîi l¹i lm¶ ¶liÒu. ¤¶ã Ϋ ¶S¬ B{îc klÝ ãiíi cñ« Bïi µl{m¶ã, Îlõ« ÎlÕ dè¶ã oøc kÐs ¬¹¶l ¬éÎ cCi, hai cn Vi¶l ªlCi BÕ¶ ãǶ, Bå¶ã Îlêi dm Ϋy ÎLCi ã¹Î quyÒ¶ cñ« ¼i¶l ¾m¶, ó{íc cl©¶ ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 4. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -160- µlni hT¶ ¶ö« ó{íc ÎLC¶l cCi BC cñ« ¼i¶l ÷ãlÜ«. ¸Ci BC Bg ÎLb¶ã ¶ã«y Vi¶l ªlCi ÎlÕ hp cn ¶ã{êi hÓ¶ c©y Îl{m¶ã BÒu ó«y qu« BÇu oCu ¶ã{êi L« ¶ãspi Lmi xuï¶ã BÊÎ. ÷l{¶ã où ÎlËÎ hbc Vi¶l ªlCi óÞ Ïsp¶ã ¸l©¶ hai h¹i ãǶ, ¬¹¶ã ¬ì a¶ã Ϋ óÞ v«i µlni Ïsp¶ã ¸l©¶ v« ¬¹¶l ¬éÎ cCi, B«u Î˶ x{m¶ã Îñy, a¶ã Ϋ clØ kTu B{îc ¬éÎ ÎiÕ¶ã, B· hm hö¶ã ó«y L« µlÝ« ¶ãspi Låi ¶ã· h¨¶ xuï¶ã BÊÎ, clí kla¶ã µlni a¶ã Ϋ B· óÞ ¼i¶l ÷ãlÜ« BC ÎLb¶ã. ®ä¶ Bp¶ e¬ ó«¶ã rs¶ã Du véi cl¹y h¹i Bì a¶ã Ϋ dËy, µlg ®«¶ã clñ V¨¶ Ïs« vp ¶lÞ BÖ Îö KlÊu GiCµ ÷iT¶, B¹i BÖ Îö cñ« Vi¶l ªlCi hp V¨¶ Ïs« vp ÷lÞ BÖ ª{ë¶ã ªla¶ã ªæ ÎlÊy Vi¶l ªlCi ÎlÊÎ Îlñ BÒu xÊu læ va cè¶ã. Råi cn ó« BÒu xa¶ã vps BC¶l óõ« Bi, ¶l{¶ã cl{« B{îc vpi liÖµ B· hǶ h{îÎ óÞ Ïsp¶ã ¸l©¶ BC Îu¶ã L« ¶ãspi. V¨¶ Ïs« c߶ óÞ ã·y cC¶l Ϋy µlni ¬«¶ã vÕÎ Îl{m¶ã LÊÎ ¶Æ¶ã. V× ÎlÕ ¶ã{êi cñ« ó«¶ã rs¶ã Du kla¶ã c߶ «i dC¬ ¶lny vps cliÕ¶ BÊu ¶N«. Ïsp¶ã ¸l©¶ ¬éÎ ¬×¶l BÊu víi ¶¨¬ «¶l e¬ lä ¤¶. §C¶l Îíi hbc ÎlËÎ kÞcl hiÖÎ, clØ ÎlÊy oCu cCi óg¶ã ¶ã{êi ó«y Bi h{î¶ h¹i, ls« cn ¬SÎ. ¸g hbc Ïsp¶ã ¸l©¶ BéÎ ¶liT¶ xa¶ã L« klái v߶ã v©y ¶l{¶ã ¶¨¬ «¶l e¬ lä ¤¶ ¶l{ óg¶ã víi l׶l h˵ Îøc v©y clÆÎ h¹i, Ïsp¶ã ¸l©¶ ÎLs¶ã h߶ã hs ¶ã¹i va cè¶ã. ¸ß¶ ¶¨¬ «¶l e¬ lä ¤¶ cò¶ã ¶ã¹c ¶liT¶ quC, ¶ãlÜ ÎlǬ: “Kla¶ã ¶ãêi ÎT¶ ãip quT ¬è« côc ¬Þcl ¶l{ vËy ¬p hïi Îlñ h¹i kݶ BCs BÕ¶ ÎlÕ!” ªlÊy lä cp¶ã BC¶l cp¶ã ¶l«¶l, ¶¨¬ ¶ã{êi ¶l{ ó{m¬ ó{í¬, h{î¶ qu«¶l klg¬ ls«, Ïsp¶ã ¸l©¶ cg hbc ÎlÊy ¬äi ¶ã{êi ¬uï¶ BC ¬×¶l, võ« ¶lny o«¶ã óT¶ BÉ ÎLC¶l, µlÝ« o«u B· cg ¶ã{êi Bʬ ¬éÎ quyÒ¶ Îíi Låi. ¸g kli võ« ÎlÊy ¬éÎ ¶ã{êi dm l«i Ϋy BÞ¶l a¬ ¬×¶l vËÎ hé¶, a¶ã Ϋ BÞ¶l hèi h¹i BÉ ÎLC¶l, o«u h{¶ã B· cg ¬éÎ ¶ãä¶ c{íc BC Îíi. ¸Cc ¬iÕ¶ã vâ cñ« «¶l e¬ lä ¤¶ l׶l ¶l{ ¨¶ klíµ víi ¶l«u va cè¶ã. ªlÊy «¶l e¬ lä cp¶ã BC¶l cp¶ã ÎlT¬ óiÕ¶ lg«, vp ¶l˶ L⠬׶l B«¶ã h©¬ vps Î׶l ÎL¹¶ã ¶ãuy liɬ, a¶ã Ϋ ÎlÐÎ Îs ¬éÎ ÎiÕ¶ã, LbÎ óp¶ã Îݶl vp óbÎ Bå¶ã ë ÎLs¶ã ¶ã{êi L«, Îù óns ÎlǬ: “ ¸Cc ¶ã{êi cËy cg ¶¨¬ ¶ã{êi BÞcl ¬éÎ ¬×¶l Ϋ, dè Ϋ cg xö dô¶ã klÝ ãiíi cò¶ã vÓ¶ cl{« µlni hp l̶ ¬p!” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã óiÕ¶ ca¶ã L« Îlñ, dè¶ã óp¶ Îݶl Bì ¶lN¶ã ¬iÕ¶ã BC¶l xÐs c¹¶l cñ« BÞcl vp dè¶ã óbÎ Bå¶ã quÐÎ ¶ã«¶ã Biɬ clÐs, cluyT¶ ¶l»¬ cCc yÕu luyÖÎ cñ« ¬Êy «¶l e¬ óT¶ BÞcl ¬p Biɬ hs¹¶ x¹. ÷l˶ ÎlÊy ÎlÕ ca¶ã Bg hîi l¹i va cè¶ã, ¤¶ ¼i¶l §¹Î hiÒ¶ luýÎ ¬éÎ ÎiÕ¶ã cßi. ¤¶ ÷«¬ D{m¶ã vøÎ ¶ã«y klÝ ãiíi cls ¶¨¬ «¶l e¬ lä ¤¶, ÎL«¶l BÊu ó»¶ã klÝ ãiíi c߶ ¶ãuy liɬ dN déi lm¶ BC¶l ó»¶ã Ϋy cl©¶ ¶liÒu. Ai ¶Êy BÒu lC ¬å¬ ÎLï ¬SÎ xe¬ BÕ¶ ¶æi 㫶, Îi¬ BÒu Lu¶ã Bé¶ã ki¶l l·i. ªlÊy Î׶l ÎlÕ cñ« o{ µlô óÞ ¶ãuy cʵ BÕ¶ ¶mi, Ïy ¼Ó¶ Îù óiÕÎ ón¶ h·¶l kЬ cái, ¶l{¶ã Î׶l ÎlÇy ÎLß LÊÎ ¶Æ¶ã, kla¶ã ÎlÉ hp¬ Îli¶l B{îc. ¸lp¶ã lÐÎ hT¶ ¬éÎ Îiն㠶l{ læ ãǬ, LbÎ Bm¶ B«s L« ¶lny xæ vps ÎLs¶ã ÎL˶ ÷ãò lp¶l. ÷l{¶ã clp¶ã ¬íi ÎiÕ¶ B{îc ó« ó{íc, óç¶ã ÎlÊy ¬éÎ óg¶ã ¶ã{êi ÎlsC¶ã qu« ¬ÆÎ, Låi ÎlÊy óp¶ Ϋy ¶ã{êi Êy BÉ vps v«i ¬×¶l, Ïy ¼Ó¶ ãiùÎ ¬×¶l dm B«s clЬ ¶ã«¶ã ¬éÎ ¶lCÎ, ¶l{¶ã ¶ã{êi ¶ä kláe quC, BÌ clp¶ã clÞu lM¶ xuï¶ã. ¸lp¶ã µlni véi Îlu B«s h¹i, oî clЬ ¶ã{êi kla¶ã B{îc h¹i clЬ µlni ón¶ Îl©¶ ¬×¶l. ÷ã{êi ¶ä klH LØ Î«i clp¶ã: - ªlai B¹i c«! §õ¶ã cg ¶lny vps ÎLs¶ã ÎL˶ Bg! ®»¶ã kla¶ã oH clÕÎ s«¶ clÕÎ uæ¶ã ¶ã«y Îøc klSc! ÷l׶ kü ¬ÆÎ ¶ã{êi ¶ä, Ïy ¼Ó¶ ¬íi óiÕÎ hp ªlõ« ¸lÝ. Võ« Låi, ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ Biɬ ¶ã· r· ÷lÞ, clp¶ã kla¶ã µlôc Îpi cls hS¬. V× cls L»¶ã ªlõ« ¸lÝ ¶lê cg où ¬«y ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 5. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -161- ¬S¶, ¶T¶ ¶ã{êi ¬íi ÎlS¶ã clí kla¶ã µlni óëi ÎlËÎ Îpi! ÷l{¶ã ó©y ãiê óÞ ªlõ« ¸lÝ klH BÉ Î«y h«i v«i, ¶ö« Îl©¶ clp¶ã B· ¬Ò¬ ¶lò¶, kla¶ã ÎlÉ dè¶ã oøc B{îc. - ¾{ µlô cñ« «¶l _????_ hs ¶ã¹i. ÷gi xs¶ã, ªlõ« ¸lÝ cl¨¬ clb ¶l׶ oCu ¶ã{êi cliÕ¶ BÊu. ¸g hbc clp¶ã ¶ãö¶ã BÇu ¶l׶ hT¶ ÎLǶ ¶lp, l׶l ¶l{ B«¶ã ¶ãlÜ ¶ãîi ¬éÎ vʶ BÒ ã× klg kl¨¶ Îl× µlni. ªiÉu ªuÖ ó{íc Îíi c¹¶l clp¶ã klH ¶gi: - ªlõ« ¸lÝ B¹i c«, ¬«u vps ãibµ Ïsp¶ã o{ óC Bi! Ïä ¶¨¬ ¶ã{êi BC¶l ¬éÎ kla¶ã óiÕÎ xÊu læ hp ã×? ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ÎLn hêi, clØ xu« Ϋy óns ¶p¶ã Bø¶ã L« x«, ªiÉu ªuÖ óÞ lÊÎ lñi, ¶ã{î¶ã quC, óÜu ¬ai Bi L« clç klCc. ªlÊy vËy ªl«¶l ªl«¶l ¬õ¶ã ÎlǬ ÎLs¶ã óô¶ã. ¾Cu ¶ã{êi cp¶ã BC¶l cp¶ã ¶l«¶l, Îuy BC¶l LÊÎ kÞcl hiÖÎ, ¶l{¶ã kla¶ã «i ¶ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã klÝ ãiíi v« cl¹¬, clØ cg ÎiÕ¶ã kTu “vè vè” cñ« cCc klÝ ãiíi ¬b« ¬Cy vp Îp Cs ó«y h{î¶ Îlai. ªlõ« ¸lÝ óç¶ã ¶lny Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ ªiÉu ªuÖ ¶gi: - E¬ ªiÉu ªuÖ, Bõ¶ã véi ÎLCcl Îai va hÔ. Võ« Låi, Îai B«¶ã ¬·i ¶ãlÜ ¬éÎ vʶ BÒ ¶«¶ ãini, ¬T ¬È¶ cn Ω¬ lå¶. ÷l{¶ã ó©y ãiê Îai B· ¶ãlÜ Îla¶ã BiÒu Bg Låi. ªiÉu ªuÖ véi ¶gi: - ªLs¶ã ÎL{ê¶ã lîµ ¶py, lp ÎÊÎ «¶l µlni xi¶ _????_. ªiÉu ªuÖ h¹i Îlbc ãiôc: - A¶l ¶py l«y ÎlËÎ! Kla¶ã óiÕÎ µl©¶ óiÖÎ viÖc kli¶l viÖc ÎLä¶ã! ¸g BiÒu ã× klg kl¨¶ ¶ãlÜ cl{« L«, BÉ hCÎ ¶N« BC¶l xs¶ã, Låi l·y ¶ãlÜ víi ¶ãîi cg lm¶ kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ c{êi ¶gi: - Vʶ BÒ Îai B«¶ã ouy ¶ãlÜ Bg hp cCcl µlC ÎL˶ ÷ãò lp¶l, e¬ kla¶ã ÎlÊy l«y o«s, lä cg ó«s ãiê v« cl¹¬ klÝ ãiíi B©u? - V©¶ã, e¬ cò¶ã hÊy hp¬ h¹! Ïy ¼Ó¶ B· cg clbÎ kݶl µlôc Îpi ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ lái: - ªlÕ hp ¶ãlÜ« ã× clø ªiÉu o{ Îlbc! ªlõ« ¸lÝ ÎLn hêi: - §iɬ cïÎ yÕu cñ« ÎL˶ ÎlÕ ¶py hp “¶l«¶l” BÉ Bai óT¶ klÝ ãiíi v« cl¹¬ ¶l«u, Î׶l ÎlÕ ÎÊÎ µlni clˬ cl¹µ Bi. ®ëi vËy cCcl µlC ÎL˶ ¶Çy µlni dè¶ã “¶l«¶l BC¶l h¹i ¶l«¶l”. ÷ãlÜ« hp µlni BC¶l ¶l«¶l lm¶ óä¶ lä, Îl× µlC B{îc ÎL˶ ÷ãò lp¶l ¶py ¶ã«y. Ïy ¼Ó¶ hSc BÇu ¶gi: - X{« ¶«y lä B· huyÖ¶ Î˵ ÎluǶ Îlôc hS¬ Låi, ¬×¶l hp¬ o«s BC¶l ¶l«¶l lm¶ lä B{îc? ªlõ« ¸lÝ ¬Ø¬ c{êi ¶gi: - ªai BC¶l Îlö xe¬! ¸lp¶ã qu«y BÇu óns ªiÉu ªuÖ: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 6. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -162- - E¬ ªiÉu ªuÖ, cls Îai ¬{î¶ cliÕc ÎL©¬ cpi Îgc. ªiÉu ªuÖ B{« ¶ã«y cliÕc ÎL©¬ cpi BÇu cls ªlõ« ¸lÝ. ªlÊy cliÕc ¶ãäc ÎL©¬ Bg ÎLs¶ã ÎLts Bѵ BH va cè¶ã, ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ªai oH dè¶ã cliÕc ÎL©¬ ó»¶ã ¶ãäc Îl¹cl ¶Çy BÉ Bïi BÞcl víi «¶l e¬ lä ¤¶. Ïy ¼Ó¶ vp ªiÉu ªuÖ Î{ë¶ã clp¶ã ¶gi óa¶ã Bè«, v× cliÕc ÎL©¬ Êy clØ klH ót hp ã·y Bai Låi Îl× dè¶ã hp¬ vâ klÝ o«s B{îc? Ï«i ¶ã{êi B«¶ã ¶ãli ¶ãê, óç¶ã ¶ãle ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ hí¶ ÎiÕ¶ã óns Ïsp¶ã ¸l©¶: - §¹i o{ luy¶l! ¼Ëu ªlæ oi¶l ÊÎ ¬éc, B¹µ ¸p¶ ¸u¶ã ÎÈu Kln¬ vÞ. Ïsp¶ã ¸l©¶ cl{« liÉu ã× cn, ¶ãȶ ¶ã{êi L«. ¤¶ã ãip ÷ãò h·s BÒu oî l·i vp ¶ã¹c ¶liT¶ ÎlǬ. Ïä Îù lái: “ª¹i o«s clØ ÎLs¶ã clïc hCÎ, Îl»¶ã ¶lá ¶Çy B· óiÕÎ Lâ óÝ ¬ËÎ ÷ãò lp¶l ÎL˶ cñ« clb¶ã Ϋ Låi?” ªlõ« ¸lÝ h¹i kTu hT¶: - §i¶l lß« klSc ¸«¶l ki¬ ÎÈu, ªLʶ ¸u¶ã xuÊÎ ry vÞ! ªõ ¶·y Îíi ãiê Ïsp¶ã ¸l©¶ óÊÎ hu˶ dè¶ã c{m¶ã ca¶ã l«y hp hõ« Bns ¬éÎ cCcl kla¶ klÐs vÓ¶ kla¶ã o«s ÎlsCÎ klái B{îc où ó«s v©y cñ« ¶¨¬ «¶l e¬ lä ¤¶. ¤¶ã Ϋ B· ¶ãlÜ Îíi où «¶l e¬ lä ¤¶ c¨¶ cø vps ÷ãò lp¶l o«¶l klCcl óiÕ¶ lg« vp dè¶ã µl{m¶ã vÞ ®CÎ QuCi BÉ ó«s v©y ¬×¶l. ÷l{¶ã ¬Êy hǶ Îʶ ca¶ã BéÎ ¶liT¶ a¶ã Ϋ BÒu óÞ «¶l e¬ ÷ãò Îæ cn¶ ÎLë h¹i ¬éÎ cCcl klÐs hÐs. ÷«y óç¶ã ¶ãle ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ ¬Ccl óns, Ïsp¶ã ¸l©¶ ¶ãlÜ ÎlǬ: “ª« cø Îles ý kiÕ¶ cñ« clb Êy BC¶l Îlö xe¬ ¬«y L« µlC ¶æi cò¶ã ¶T¶!” ªles hêi dƶ cñ« ªlõ« ¸lÝ, a¶ã Ϋ ÎiÕ¶ ÎlM¶ã ªLʶ ¸u¶ã, ÎlsCÎ L« ry vÞ, qun ¶liT¶ ÎlÊy cg clç ÎLï¶ã hiÒ¶ ¶lS¬ clç ÎLï¶ã Bg xuyT¶ L«. ®ç¶ã ¶ãle ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ h¹i hí¶ ÎiÕ¶ã ãäi: - ¸l¹y ¸p¶ vÞ! ¸l¹y ¸p¶ vÞ! ªuy Lâ Lp¶ã ÎlÊy ¸p¶ vÞ B«¶ã cg ¤¶ ¼i¶l ¾m¶, ¤¶ ¼i¶l ªli l«i ¶ã{êi cn¶ ÎLë, ¶l{¶ã óiÕÎ Îlêi cm kla¶ã ÎlÉ óá hì, Ïsp¶ã ¸l©¶ kla¶ã ouy ¶ãlÜ ã× cn, xa¶ã hua¶ vps clç l«i kt BÞcl. ¤¶ã Ϋ võ« Îíi ¶mi, l«i ¶ã{êi ki« hiÒ¶ LH o«¶ã l«i óT¶ BÉ ó«s v©y, c߶ clç ÎLï¶ã Bg ¼i¶l §¹Î vp ¼i¶l ÷ãa cl{« kÞµ Îíi Îl«y µliT¶. ªl©¶ µlCµ cñ« lä Ïsp¶ã ¶l«¶l ¶lѶ va cè¶ã, ds óbÎ Bå¶ã L« Biɬ óT¶ µlni vp dè¶ã óp¶ Îݶl óæ xuï¶ã óT¶ ÎLCi, a¶ã Ϋ B· ¶lny L« ¶ãspi v߶ã v©y, Bø¶ã ¶ã«y óT¶ c¹¶l ªlõ« ¸lÝ. ÷¨¬ «¶l e¬ lä ¤¶ ÎlÊy Ïsp¶ã ¸l©¶ B· L« klái ÎL˶ ÷ãò lp¶l BÒu ki¶l ¶ã¹c va cè¶ã, v× Îõ _????_. - ÷ãpi B· L« klái ÷ãò lp¶l ÎL˶ cñ« clb¶ã Îai Îl©¶ Îlñ B· µli Îl{ê¶ã hS¬ Låi! ¸Cc l¹ hp ¶ã{êi cñ« µlCi Ïs« ¾m¶ µlni kla¶ã? Víi h·s ÎiÒ¶ óïi ¼éc ÷l©¶ ªl«¶l, ¶ãpi x{¶ã la L« o«s? R« klái v߶ã v©y, Ïsp¶ã ¸l©¶ h¹i Î{mi Îضl vp µl« ÎLß ¶ã«y. ¤¶ã Ϋ ÎLn hêi: - ¼ôc h·s ÎiÒ¶ óïi hp ©¶ o{ cñ« Îai. ªlÕ ¶ps? ªai, ÎT¶ Bå BÖ ÎǬ Îl{ê¶ã ¶Çy B· hp¬ ¬ÊÎ oÜ diÖ¶ cñ« cô Ϋ µlni kla¶ã? ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 7. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -163- ¤¶ ¼i¶l §¹Î ¶gi: - ªlns ¶ps! Vâ ¶ãlÖ cñ« ¶ãpi, clb¶ã Îai ¶l˶ ÎlÊy qun ÎlËÎ hp BÝcl ÎLuyÒ¶ cñ« µlCi Ïs« ¾m¶! - §C¶l ¶l«u, clb¶ã Ϋ cò¶ã Bn clsn¶ã ¶l«u Låi! ¸Cc ¶ãpi ¶lN¶ã ¶¨¬ ¶ã{êi v©y BC¶l ¬×¶l Îai! ªuy kt l̶ ¶py kla¶ã Bñ Îpi quËÎ ¶ã· ¶¨¬ a¶ã clñ hí¶, ¶l{¶ã cCc vÞ cò¶ã clM¶ã l¹ ¶æi Bø« óC¶ lp¶ã Ls¶ã ¶py! ®ua¶ óC¶ ¶l{ vËy cò¶ã ca¶ã ó»¶ã BÊy ¶lØ? ÷ö« c©¶ ÎC¬ h¹¶ã! ªlÕ c߶ oï vp¶ã ¶Çy cCc ¶ãpi Îݶl o«s? ÷gi xs¶ã, Ïsp¶ã ¸l©¶ qu«y BÇu h¹i óns Vi¶l ªlCi: - ¸ß¶ a¶ã ÎL{ë¶ã quÇy ¶Çy, cluyÕ¶ óua¶ _????_. - ¾ï vp¶ã ¶py kla¶ã cg µlǶ cñ« a¶ã B©u! XÊu læ quC, Vi¶l ªlCi Îù óiÕÎ vâ ¶ãlÖ cñ« ¬×¶l c߶ kЬ ¶ã{êi Ϋ x« hS¬, hiÒ¶ ¬iÔ¶ c{ì¶ã ÎLn hêi cls Bì ¶ã{î¶ã: - A¶l clp¶ã lä Ïsp¶ã ki« Bõ¶ã cg ¶ãa¶ã cuå¶ã ¶l{ ÎlÕ! ¾H cg ¬éÎ ¶ãpy «¶l häÎ vps Ϋy Ϋ! Ïsp¶ã ¸l©¶ c{êi ¬Ø«: - Quý ÎiÖ¬ cg lp¶ã ã× óua¶ óC¶ B{îc, BÞ¶l cliÕu cï Îíi ÎiÉu liÖu, dè hç l«y h·i cò¶ã kla¶ã o«s, clb¶ã Ϋ cè¶ã ¶ãlÒ víi ¶l«u cn, ãiC cn cg ÎlÉ BÆc óiÖÎ Îl{m¶ã h{î¶ã B{îc. §C¶l Îl× kla¶ã Bñ oøc l¹ ¶ã{êi Ϋ, ¬p BÊu klÈu Îl× Vi¶l ªlCi cò¶ã kЬ ¶ïÎ, y Îøc ãi˶ va cè¶ã dÓ¶ hua¶ Bå BÖ vp Bp¶ e¬ ÎLs¶ã ó«¶ã LbÎ hui ¶ã«y Îøc Îl×. ¼Æc kÖ óä¶ rs¶ã Du Îíi l«y hui, ¼i¶l §¹Î clØ ¶gi víi Ïsp¶ã ¸l©¶ Îlai: - XÐÎ vâ ¶ãlÖ cñ« ¶ãpi, cò¶ã cg ÎlÉ ãäi hp lps kiÖÎ B{m¶ã Îlêi. ªlai, ÎlÕ ¶py vËy! ÷É ¬ÆÎ ¶ãpi, oï vp¶ã ¶Çy clb¶ã Îai xi¶ lsp¶ h¹i ¬éÎ ¶ö«. ¾î cCi d«¶l cñ« µlCi Ïs« ¾m¶, ¼i¶l §¹Î kla¶ã ¬uï¶ ã©y ÎlT¬ kt Îlè, ¶T¶ cg ý dp¶ xÕµ cls xs¶ã cluyÖ¶. Ïsp¶ã ¸l©¶ c{êi ¶gi: - ÷Õu oï vp¶ã ¶Çy hp cñ« LiT¶ã cñ« ÎiÉu BÖ Îl× dè ó©y ãiê hp¬ ¨¶ klg kl¨¶ v× ÎliT¶ l¹ hs¹¶ h¹c, BÖ cò¶ã xi¶ óiÕu cn, quý lå cCc ó¹¶ cǶ ÎiÒ¶ xpi Îíi. ÷l{¶ã h·s luy¶l cò¶ã ¶T¶ Lâ lé cls, oï vp¶ã ¶Çy hp qu©¶ h{m¶ã cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã, ds ÎT¶ Bå BÖ óÊÎ Îpi cñ« BÖ µlô ÎLCcl Cµ Îni, B· óÞ ¶ã{êi Îlñ l¹ cñ« h·s luy¶l h{î¬ B{îc! ÷l{ vËy, BÖ óiÕÎ hp¬ o«s ó©y ãiê? ¤¶ ¼i¶l ÷ãlÜ« ¶æi ãi˶: - ®¹¶ ¬uï¶ hÊy cn oï vp¶ã ¶py cò¶ã B{îc! ÷l{¶ã µlni cg l«i BiÒu kiÖ¶! VÓ¶ ¬éÎ ãiä¶ã lpi l{íc, Ïsp¶ã ¸l©¶ u¶ã du¶ã BCµ: - ¸ø viÖc cls ãiC cn Bi! §iÒu Bg dÔ Îl{m¶ã h{î¶ã hS¬! ¼uï¶ ¶gi ÎlCcl Îíi B©u, BÖ cò¶ã cg ÎlÉ ÎLn ãiC B{îc. ¸ø viÖc ¶gi Bi, BÉ clb¶ã BÖ Îls¶ã Îln óp¶ Îݶl o«u! ¤¶ ¼i¶l ÷ãlÜ« ¶gi: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 8. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -164- - Kla¶ã µlni óp¶ Îݶl ã× cn. §iÒu Îlø ¶lÊÎ hp: ÷ãpi µlni Be¬ hÔ vËÎ BÕ¶ BÉ ÎL«s Bæi cCc Îlsi vp¶ã. rÔ vËÎ Êy kla¶ã óSÎ óuéc hp ó«s ¶liTu. §g hp hÖ huËÎ cñ« µlCi clb¶ã Îai, ¬éÎ kli Îpi vËÎ B· BÕ¶ Ϋy, quyÕÎ kla¶ã ÎLn h¹i cls ÎlÊÎ clñ ¬éÎ cCcl quC dÔ dp¶ã. ®iÕÎ Lâ lä cls BiÒu kiÖ¶ Bg cïÎ BÉ hÊy h¹i clbÎ oÜ diÖ¶ Îlai, Ïsp¶ã ¸l©¶ ¶l˶ ÎlÊy µlCi ªl¹cl r{m¶ã B· {¶ã Îlu˶ ÎLn h¹i oï vp¶ã Bg Låi. ¤¶ã Ϋ ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷Õu vËy Ϋ cò¶ã kla¶ã ¶T¶ ã©y Îlè sC¶ víi lä hp¬ ã×!” ÷ãlÜ Bs¹¶, Ïsp¶ã ¸l©¶ ¶ãliT¬ ¶ã«y ¶ÐÎ ¬ÆÎ h¹i, ÎLn hêi ó»¶ã ¬éÎ ãiä¶ã LÊÎ Bø¶ã BS¶: - ÷¨¬ vÞ ¤¶ ãi« B· ¶gi ¶l{ vËy, BÖ xi¶ Îu©¶ hÖ¶l. ¾C¶ã oí¬ ¬«i, BÖ vps Îlp¶l ªõ ¸l©u oö« os¹¶ ¬éÎ µlǶ ÎLä¶ã hÔ Låi oH Îl©¶ lp¶l Be¬ Îíi. §Ö cò¶ã oH cls BÆÎ ¬Êy ¬©¬ L{îu, ¬êi vpi ¶ã{êi ó¹¶ ë BÞ« µl{m¶ã ¶Çy BÕ¶ lÇu L{îu quý vÞ. ªlÊy a¶ã Ϋ ¶gi lîµ Î׶l lîµ hý quC, ¼i¶l ÷ãlÜ« hiÒ¶ ÎLn hêi: - ÷l{ ÎlÕ cò¶ã B{îc. ¸ß¶ BiÒu kiÖ¶ Îlø l«i hp: Plni BÉ «¶l ó¹¶l ÎLt lä ViT¶ ¶py h¹i cls clb¶ã Îai. Ïsp¶ã ¸l©¶ ¶ã¹c ¶liT¶, ¶ãlÜ ÎlǬ: “V× cCc ¶ã{êi clÞu ÎLn h¹i oï vp¶ã, Ϋ ¬íi quC ¶É, BÉ cls ¬äi ¶ã{êi B{îc óns Îsp¶ ÎlÉ diÖ¶ Låi, lp ÎÊÎ c߶ µlni Bßi lái ÎlT¬ cli ÎiÕÎ ¶N«?” ¤¶ã Ϋ B©u óiÕÎ viÖc LÊÎ qu«¶ lÖ vp LÊÎ µløc ιµ, ¶l{ viÖc ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ Lâ lÕÎ cluyÖ¶ óÝ È¶ ãiN« ¤¶ ÷ãli vp Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶. ÷l{ vËy ÷ãò h·s ÎlÉ ¶ps cò¶ã µlni ãiÕÎ cls kú B{îc ªlõ« ¸lÝ lä ¬íi c«¶ Ω¬. ¸ß¶ Îê “ón¶ Bå” cñ« Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶, lä yT¶ ÎLÝ hp ªlõ« ¸lÝ B· ÎlÊy B{îc, ¶T¶ lä µlni cï ãiN ªlõ« ¸lÝ h¹i BÉ Bßi cls kú B{îc óøc ón¶ Bå Êy. Ïä vÓ¶ óiÕÎ vâ ¶ãlÖ cñ« ªlõ« ¸lÝ LÊÎ c«s c{ê¶ã, ¶l{¶ã lä Îi¶ Î{î¶ã L»¶ã víi ÎL˶ ÷ãò lp¶l _????_. - _????_. §C¶ã hH Îai ls«¶ ¶ãlT¶l hS¬ ¶l{¶ã clØ oî clb Êy ë Bé ¬éÎ ¶¨¬ l«y oCu ÎlC¶ã Îl× quý vÞ hç vï¶ ¶liÒu hS¬, clÞu kla¶ã ¶æi B©u. Ïy ¼Ó¶ óiÕÎ Lâ ÎC¶l ¶ÕÎ o{ µlô cñ« clp¶ã, lÔ hbc ¶ps ¶gi óa¶ã Bè« hp a¶ã Ϋ B· ¶æi cm¶ Îøc ãi˶ Låi. §sC¶ clSc l«i óT¶ h¹i oSµ BC¶l ¶l«u, clp¶ã hiÒ¶ cǬ klÝ ãiíi cl¨¬ clb ¶l׶ vps kt BÞcl. ¼i¶l §¹Î c{êi ¶l¹Î ¬éÎ ÎiÕ¶ã Låi ¶gi: - ¸lb e¬ lä ViT¶ ¶Çy o½¶ võ« Låi B· ¬Ccl ¶{íc cls ¶ãpi ÎlsCÎ L« klái ÎL˶ ÷ãò lp¶l cñ« clb¶ã Îai. ÷l{ vËy clSc clb Êy B· liÉu lÕÎ óÝ quyÕÎ cñ« ÎL˶ Bg, ¶T¶ clb¶ã Îai ¬uï¶ ¬êi clb Êy µlC Îlö xe¬! ªl× L« ÎL˶ ÷ãò lp¶l cñ« lä cg ¶lN¶ã ¶¨¬ ÎL˶ µlCµ. Võ« Låi, Bïi víi Ïsp¶ã ¸l©¶, «¶l e¬ lä ¤¶ xö dô¶ã ÎL˶ µlCµ Îlø l«i hp ÊÎ ¼éc ÎL˶ µlCµ, ¶l{¶ã c߶ LÊÎ ¶liÒu vâ ÎluËÎ óiÕ¶ lg« kú h¹ lä cl{« xö dô¶ã Îíi, ¶T¶ lä ¬íi Îli Îpi ÎlCcl Îløc ªlõ« ¸lÝ µlC ÎL˶ hp ÎlÕ! §· B{îc ¶Õ¬ ¬èi ÎL˶ µlCµ Bg Låi, Ïsp¶ã ¸l©¶ ¶ãlÜ ÎlǬ: “ª« cg ¬Êy clôc ¶¨¬ ca¶ã hùc ¬p kla¶ã _????_ ó«s ãiê cò¶ã oC¶ã ouïÎ lm¶ hp _????_, Bïi µlg kla¶ã ¶æi.” ÷ãlÜ xs¶ã, a¶ã Ϋ hiÒ¶ ¶gi: - ªL˶ µlCµ cñ« quý vÞ hîi l¹i hS¬! Võ« Låi Îai B· B{îc h·¶l ãiCs Låi. ¸ß¶ ÎiÉu BÖ, Îuæi clØ ó»¶ã cs¶ clCu cñ« quý ÷ãpi, quý ÷ãpi lp ÎÊÎ µlni xö klg dÔ víi lS¶ hp¬ ã×? ÷Õu quý ÷ãpi ÎlÊy lS¶ cl{í¶ã Ϋi ã«i ¬SÎ, Îl× clØ ¬éÎ vÞ ÎLs¶ã quý luy¶l BÖ L« d¹y óns qu« hs« hp B{îc Låi. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 9. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -165- rêi ¶gi cñ« Ïsp¶ã ¸l©¶ óÒ ¶ãspi l׶l ¶l{ cg vt oî oÖÎ, ¶l{¶ã où ÎlËÎ Îl× då¶ ÷ãò h·s vps clç óÝ µlni “¬éÎ cläi ¬éΔ. V× a¶ã Ϋ ¶ãlÜ L»¶ã ¶Õu ªlõ« ¸lÝ BÊu víi Îõ¶ã ¶ã{êi ¬éÎ, vÞ ÎÊÎ B· Îlu« «¶l e¬ lä. ¤¶ ¼i¶l ¾m¶ c{êi ¶l¹Î: - PlCi Ïs« ¾m¶ B· hõ¶ã ÎT¶ Îuæi klSµ clï¶ ãi«¶ã lå Îõ ó«s h©u ¶«y, kla¶ã hH võ« ¬íi ÎlÊy cCi ÎL˶ ÷ãò lp¶l ¶ls ¶lá ¶Çy h¹i oî BÕ¶ ¶çi µlni LôÎ BÇu LôÎ cæ h¹i! ÷Õu vËy, Îõ ¶«y xi¶ quý µlCi Bõ¶ã cg x{¶ã ÎT¶ liÖu ÎLT¶ clï¶ ãi«¶ã lå ¶N« ¶lÐ. ªlai Ïy ¼Ó¶ cn ãi˶, ë µlÝ« o«u Ïsp¶ã ¸l©¶ xa¶ã L«, h« hí¶: - Ai óns µlCi Ïs« ¾m¶ clb¶ã Ϋ oî cCc ¶ã{mi? ¤¶ ¼i¶l ¾m¶ c{êi ¶gi: - VËy Îl× L« B©y Îlö csi ¶ps! Kla¶ã óiÕÎ ¶Æ¶ã ¶lÑ oï¶ã clÕÎ hp ã× cn, Ïy ¼Ó¶ ¶lny L« BÞ¶l BC¶l, ªlõ« ¸lÝ kÐs lS¶ h¹i vp klH ¶gi: - ªlai B¹i c«! §É Îai L« ÎL{íc! Kli ¶ps oSµ Îlu«, B¹i c« l·y L« ãibµ Îai! Ïy ¼Ó¶ ãËÎ BÇu ¶gi: - Ï«y hS¬, kli ¶ps clb cǶ Îai ãibµ, cø ãäi ¶ã«y “Ïy ¼Ó¶” hp Îai xa¶ã vps hiÒ¶. Xi¶ clb Bõ¶ã cg ãäi “ªlai B¹i c«, ªlai B¹i c«” hai Îlai µliÒ¶ µløc ¶l{ ÎlÕ ¶N«! ªlõ« ¸lÝ ãËÎ BÇu. ªiÉu ªuÖ Bø¶ã óT¶ c¹¶l ¶ãle ÎlÊy óËÎ µl× c{êi. Ïy ¼Ó¶ ÎLî¶ ¬SÎ ¶l׶ Låi lái: - ¸a c{êi cCi ã×? ªiÉu ªuÖ vÓ¶ kla¶ã ¶Ý¶ c{êi: - ªai cg c{êi ã× «¶l B©u? ®ç¶ã Îù d{¶ã óuå¶ã c{êi Îl× Îai c{êi clmi BÊy clí! Ïy ¼Ó¶ BÞ¶l lái vƶ ÎlT¬ Îl× ªlõ« ¸lÝ B· ¶lny L« Låi. ª«y vÓ¶ cǬ ¶ãäc ÎL©¬, clp¶ã ¶gi: - ÷ãò lp¶l ÎL˶ cñ« µlCi ªl¹cl r{m¶ã hîi h¹i hS¬! Qun ÎlËÎ ÎiÉu óïi cl{« lÒ ÎlÊy ó«s ãiê! ¼i¶l ÷ãlÜ« quCÎ hí¶: - ÷ã{mi cl{« o¹cl lmi oN«, cg ¶liÒu cCi vËÎ ÎǬ Îl{ê¶ã ¶lp ¶ã{mi c߶ cl{« ÎlÊy qu«, luï¶ã lå ÎL˶ ÷ãò Ïp¶l «¶l e¬ ¬ç ãi« Îl× hp¬ o«s ¶ã{mi ÎlÊy B{îc! ªlõ« ¸lÝ vÓ¶ BiÒ¬ Îܶl ÎLn hêi: - ÷Õu cCc cô BÞ¶l ãiN Îai ë h¹i, Îl× ÎlËÎ qun Bb¶ã víi {íc ¬s¶ã cñ« Îai quC, v× Îai cò¶ã ¬uï¶ ¶l©¶ dÞµ ¶py h·¶l ãiCs ¶lN¶ã óÝ quyÕÎ luyÒ¶ ns vÒ ÎL˶ ÷ãò lp¶l cñ« ¬×¶l. Ïy ¼Ó¶ kla¶ã ¶lÞ¶ B{îc véi ¶gi: - ªiÉu o{ Îlbc! Ïä ãiN clb ë h¹i BÞ¶l l·¬ l¹i clb BÊy! ªiÉu ªuÖ h¹i óËÎ µl× c{êi. ªlõ« ¸lÝ qu«y BÇu h¹i ¶l׶ Ïy ¼Ó¶ võ« c{êi võ« ¶gi: - ¸Cc cô Êy hp ¶ã{êi cg Îuæi, kla¶ã ó«s ãiê óSÎ ¶¹Î ¶lN¶ã ÎiÉu BÇu! ªlai B¹i c« cø yT¶ Ω¬. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 10. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -166- Xs¶ã clp¶ã qu«y h¹i ¶gi víi ÷ãò h·s: - ªai L« lÇu cCc cô. Xi¶ cCc cô ¶lÑ Î«y cls! ÷ãle hêi ¶gi cñ« clp¶ã LÊÎ kliT¬ Îï¶, Lâ Lp¶ã hp kliÕµ oî, BÕ¶ kli ÎlÊy clp¶ã ó{íc L«, u¶ã du¶ã Îl{ Îln, kla¶ã cg vt ¶b¶ã cn, «i ¶Êy BÒu kla¶ã liÉu ý BÞ¶l cñ« clp¶ã L« o«s. ÷¨¬ «¶l e¬ lä ¤¶ BÒu Îlö qu« Îpi clp¶ã Låi, ¶T¶ kla¶ã ¶ps dC¬ kli¶l Îl{ê¶ã clp¶ã cn. Ïä cè¶ã ãim Ϋy L« liÖu, ¼i¶l ÷ãlÜ« vp ¼i¶l ¾m¶ ¶lny o«¶ã óT¶ µlni, ¼i¶l ªli vp ¼i¶l ÷ãlÜ« (???) v߶ã o«¶ã µlÝ« ÎLCi. ¸lØ ÎLs¶ã ¶lCy ¬SÎ, «¶l e¬ lä B· óï kݶ BCs Låi. ªlõ« ¸lÝ hp¬ ¶l{ vÓ¶ kla¶ã l«y óiÕÎ ã× cn, Ϋy clps Låi lái: - ¸lb¶ã Ϋ BÊu ¶ã«y ë clç BÊÎ ó»¶ã ¶Çy {? _????_ - _????_ va hÔ ¬p Bé¶ã Îíi B«s Îl{m¶ã. ªai clØ dè¶ã cCi ÎL©¬ ¶ãäc ¶Çy BÉ xi¶ h·¶l ãiCs cCc cô vpi ¬iÕ¶ã. ¸lp¶ã võ« ¶gi xs¶ã, «i ¶Êy BÒu ãiùÎ ¬×¶l ki¶l ¶ã¹c v× hH ¶l˶ ÎlÊy clp¶ã ¶gi ¶l{ ÎlÕ ÎlËÎ hp ¶ãa¶ã cuå¶ã quC hH. ¸liÕc ÎL©¬ ó»¶ã ¶ãäc cl{« clSc B· ãiÕÎ ¶æi cs¶ cC¶l c«¬ (Îøc cs¶ quÝÎ), clØ klH Bô¶ã vps hp ã·y, Îl× v« cl¹¬ o«s B{îc víi B«s kiÕ¬ ó»¶ã Îlе cñ« ÷ãò r·s. Ïsp¶ã ¸l©¶ óiÕÎ hbc óÊy ãiê cg ¶gi cò¶ã va dô¶ã, Bp¶l µlni cǬ o½¶ óp¶ Îݶl vp óbÎ, clê kli ¶ps o{ BÖ h©¬ ¶ãuy hp ¶lny ¶ã«y vps cøu ãibµ. ªiÕ¶ h¹i ãǶ Ïy ¼Ó¶ vp ªiÉu ªuÖ, Ïsp¶ã ¸l©¶ klH c¨¶ dƶ: - ®T¶ BÞcl ¬¹¶l vp ¶liÒu ¶ã{êi lm¶ Ϋ. rCÎ ¶N«, kli ¶ps Ϋ óns cCc cs¶ cl¹y, hp cø viÖc ¶lny hT¶ ÎLT¶ ¬Ci ¶lp ÎÈu hua¶. §· cg Ϋ vp ViT¶ o{ BÖ Bs¹¶ lËu, dè l«i Ϋ cg óÞ h©¬ vps Î׶l ÎlÕ ¶ãuy liɬ ¶ãuy BÕ¶ B©u, cCc cs¶ cò¶ã Bõ¶ã cg qu«y ÎLë h¹i ãibµ Bì clb¶ã Ϋ. Ïy ¼Ó¶ vp ªiÉu ªuÖ BÒu xi¶ v©¶ã hêi. Ïsp¶ã ¸l©¶ Îù Îi¶ oøc ¬×¶l vp ªlõ« ¸lÝ cg ÎlÉ kiÕ¬ cCcl ÎlsCÎ Îl©¶ B{îc, clØ cǶ Ïy ¼Ó¶ vp _????_ ÎL˶ Îl× ÎlÕ ¶ps cò¶ã µlC vì ÎL˶ Bg ¶ã«y. ¼Êy ¶ã{êi ¬p Ïsp¶ã ¸l©¶ Îݶl ¬êi Îíi µlC ÎL˶ hp: vî clå¶ã ÷lÞ o{ BÖ ÷a¶ã Quy ªl©¶ ë ¶bi ®p¶ ªl¹cl, Plæ ªliÖ¶ B¹i o{ ë clè« Ïs« ÷ãliT¬ Îضl Ïp ®Sc, vp ÎlT¬ o{ µlô a¶ã Ϋ hp ¼éc ÷l©¶ ªl«¶l lsÆc ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ cò¶ã B{îc. ®ï¶ ¶ã{êi ¶gi ÎLT¶ vp a¶ã Ϋ hp ¶¨¬, ¬çi ¶ã{êi µlô ÎLCcl BC¶l ¬éÎ ÎLs¶ã ÷ãò h·s, kliÕ¶ «¶l e¬ lä óÞ În¶ ¬Cc, kla¶ã ÎlÉ cøu ãibµ B{îc ¶l«u, ÷ãò lp¶l ÎL˶ ÎÊÎ ¶liT¶ µlni Ϋ¶ vì. ÷Õu ¬éÎ cläi ¬éÎ Îl× ¶¨¬ «¶l e¬ lä ¤¶ kla¶ã µlni hp BÞcl Îlñ cñ« ¶lN¶ã ¶ã{êi ¶gi ÎLT¶. rp ¶ã{êi cg ÎC¶l l«y µl« ÎLß ¶gi óa¶ã, Ïsp¶ã ¸l©¶ h¹i c߶ hp cs¶ ¶ã{êi ¬{u Îݶl LÊÎ ãiái. ªLs¶ã oï ¶¨¬ ¶ã{êi a¶ã Ϋ BÞ¶l ¬êi BÕ¶ BC¶l «¶l e¬ lä ¤¶ kla¶ã ÎlÊy cg ÎT¶ ªlõ« ¸lÝ hp v× clp¶ã cls ÎiÉu o{ BÖ c߶ ÎliÕu ki¶l ¶ãliÖ¬ BÉ hp¬ l{ viÖc hí¶. ÷l{ vËy Bñ ÎlÊy clp¶ã Îݶl ÎsC¶ cȶ Îl˶ óiÕÎ ó«s! ªlõ« ¸lÝ h¹i hT¶ ÎiÕ¶ã: - ¸Cc cô B· Îlp¶l Ω¬ clØ ãiCs cls, o«s h¹i LbÎ óíÎ Bi ¬éÎ ÎlÕ ÎL˶, kliÕ¶ ÎiÉu óïi kla¶ã läc B{îc Bñ Îsp¶ óé! ¼i¶l §¹Î ¶ã¹c ¶liT¶ lái: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 11. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -167- - ¸Ci ã× hp Îsp¶ óé l«y kla¶ã Îsp¶ óé? ªlõ« ¸lÝ ÎLn hêi: - ÷ãspi ÎL˶ ÷ãò lp¶l ¶Çy, cCc cô c߶ ®CÎ QuCi ÎL˶ BÉ µlß ÎC. ¾«s cCc cô kla¶ã ópy cn L«, BÉ ÎiÉu óïi B{îc ÎlT¬ oC¶ã ¬SÎ? ¼i¶l ÷ãlÜ« quCÎ hí¶: - §g hp ¶lp ¶ã{mi Îù Bßi hÊy cCi clÕÎ, clí Bõ¶ã cg sC¶ l˶ ã× ¶N« BÊy ¶lÐ? ÷gi xs¶ã, ¼i¶l ÷ãlÜ« qu«y h¹i óns ¤¶ ÷«¬ D{m¶ã: - ÷«¬ D{m¶ã! Gäi cCc e¬ h¹i B©y! ÷«¬ D{m¶ã hp h·¶l Îô Bêi Îlø l«i cñ« µlCi ªl¹cl r{m¶ã. ¸lp¶ã µlÈy Ϋy ¬éÎ cCi, ¬{êi h¨¬ ¶ã{êi BÒu ¶lny L«, Ïsp¶ã ¸l©¶ ÎlÊy óä¶ ¶ã{êi Bg, cg ¶«¬ cg ¶N, h¹i cg cn l«i vÞ lß« Îl{î¶ã ¶N«. ¾«u kli ÎlÊy liÖu hÞ¶l cñ« ÷«¬ D{m¶ã, ¬{êi oCu ¶ã{êi cl¹y qu«¶l ÷ãò h·s, ÎLa¶ã ÎlËÎ Bѵ ¬SÎ. ªlõ« ¸lÝ Bø¶ã ë ãiN«, ÷ãò h·s v©y xu¶ã qu«¶l ¶l{ óp¶ Îl¹cl, óT¶ ¶ãspi h¹i cg ÎlT¬ 16 ¶ã{êi cl¹y Bi cl¹y h¹i. ¸g ¬éÎ BiÒu h¹ ¶løÎ hp kla¶ã lÒ ¶ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã cl©¶ cñ« óä¶ lä. Dè hp ¶ã{êi ãipu kiÕ¶ Îløc, Ïsp¶ã ¸l©¶ ÎlÊy Î׶l ÎlÕ ¶py cò¶ã µlni oî l·i. Ïsp¶ã ¸l©¶ ¶ãlÜ ÎlǬ: “ViT¶ o{ BÖ Lâ ÎlËÎ c߶ ÎLt ¶ã{êi ¶s¶ d¹i ÎlËÎ! ÷Õu y clØ BÊu LiT¶ã víi ÷ãò h·s Îlai, BÉ hbc ãƵ ¶ãuy liɬ Ϋ c߶ cg ÎlÉ xa¶ã vps cøu y B{îc. ®©y ãiê h¹i cg ÎlT¬ ¬{êi oCu ¶ã{êi cn¶ ÎLë, ¬äi clç læ¶ã BÒu óÞ lä óÞÎ kݶ lÕÎ cn ÎlÕ ¶py, BÕ¶ cs¶ Luåi cs¶ ¬uçi cò¶ã kla¶ã ÎlÉ ó«y häÎ vps B{îc, luï¶ã cli hp cs¶ ¶ã{êi!” ªlõ« ¸lÝ dè¶ã ¶ãg¶ Ϋy ÎLá vp ¶ãg¶ Ϋy cCi óT¶ µlni cǬ cliÕc ¶ãäc ÎL©¬, c߶ Ϋy ÎLCi µlÈy ¬éÎ cCi, cs cl©¶ µlni hT¶, hÊy cl©¶ ÎLCi hp¬ ÎLôc, ¶ã{êi clp¶ã óç¶ã qu«y Bi óï¶ ¶¨¬ v߶ã. ªlÊy clp¶ã cö Bé¶ã, ÷ãò h·s lä ¤¶ h˵ Îøc Îlbc BÈy ÎL˶ ÎlÕ, vp cò¶ã cl¨¬ ¶l׶ xe¬ clp¶ã cö Bé¶ã L« o«s. ÷l{¶ã ªlõ« ¸lÝ clØ cluyɶ Bé¶ã ë clç cò Îlai clí kla¶ã L« Ϋy BC¶l. ªl× L«, ÎL{íc ki« Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ BC¶l víi ÷ãò h·s kla¶ã ¬«y ÎlÊÎ Îlñ óÞ óSÎ. ¾«u kli ÎLï¶ B{îc vÒ ë ÎLs¶ã l«¶ã Bé¶ã ÎLT¶ Bضl ¶bi Ïs« ¾m¶, clp¶ã klæ ca¶ã ¶ãlÜ ¶ãîi LbÎ cuéc B· klC¬ µlC B{îc ¬äi óÝ quyÕÎ luyÒ¶ ns cñ« ÎL˶ ÷ãò lp¶l vp ¶ãliT¶ cøu L« ¶lN¶ã clç kú diÖu cñ« ÎL˶ Bg hp: ®ÊÎ cø kt BÞcl xa¶ã xCs l«y Îʶ ca¶ã ÎlÕ ¶ps, ¶¨¬ «¶l e¬ lä ¤¶ BÒu dè¶ã ¶lN¶ã ¬iÕ¶ã vâ LÊÎ hîi l¹i µln¶ kÝcl h¹i. ¼éÎ ¶ã{êi L« Ϋy BC¶l, óï¶ ¶ã{êi ki« hiT¶ ÎiÕµ BC¶l Îles, cls Îíi kli ¶ps kt BÞcl óÞ óSÎ ¬íi Îlai. ªuy B· Î׬ kiÕ¬ L« ¬äi où óÝ ¬ËÎ ¶l{¶ã hp¬ cCcl ¶ps ¬p µlC ¶æi ÎL˶ ÎlÕ? Ϲ ªuyÕÎ ÷ãli vÓ¶ cl{« Î׬ B{îc cCcl ãini quyÕÎ. ¾uïÎ ¬Êy ¶¨¬ hiÒ¶, a¶ã Ϋ B· ¶ãlÜ ¶CÎ gc, ¶l{¶ã kÕÎ qun clM¶ã Î׬ L« µl{m¶ã µlCµ ¶ps cg liÖu _????_ (¬éÎ hs¹i LS¶ LÊÎ Béc) B«¶ã óß ë ÎLs¶ã BC¬ cá. ªLa¶ã ÎlÊy óg¶ã ¶ã{êi, ¶g quʶ ÎL߶ h¹i, ¶ãö¶ã BÇu hT¶ kla¶ã lÒ cö Bé¶ã. ¾ë dÜ Ï¹ ªuyÕÎ ÷ãli B{îc ¶ã{êi Ϋ BÆÎ cls óiÖÎ liÖu hp Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ cï ¶liT¶ óëi ¶ãspi ¶lN¶ã lp¶l Bé¶ã h«¶l hÑ, liɬ Béc, lu¶ã Cc, a¶ã Ϋ ÎlÝcl ¶uai LS¶ Béc, BÉ hÊy ¶äc Béc hp¬ Îluïc óai ÎLT¶ BÇu ¶lN¶ã C¬ klÝ. ÷¨¬ ¶ä, vî ¤¶ ¼i¶l réc, e¬ d©u cñ« «¶l e¬ lä ¤¶ óÞ ÎLb¶ã µlni ÎT¶ Béc clÕÎ ¶ã«y ιi clç. ªluïc Béc ÎLT¶ BÇu ¶lN¶ã ¬òi ÎT¶ Bg BÒu hp ¶äc LS¶ Béc cn. ¤¶ã Ϋ LÊÎ Îl¹s Îluéc ÎC¶l ¶ÕÎ cñ« cCc hs¹i LS¶, óiÕÎ L»¶ã kli LS¶ qu«y ÎL߶ ¶ãö¶ã BÇu hT¶, hp ¶g clê Bîi kt BÞcl L« Ϋy ÎL{íc. Kli kt BÞcl Îʶ ca¶ã, LS¶ ¶ä h˵ Îøc Îlùc l{ ¬p cn¶ h¹i. ÷Õu BÞcl Bø¶ã yT¶, ¶g ÝÎ kli Îʶ ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 12. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -168- ca¶ã ÎL{íc. V× cl{« óiÕÎ Lâ Îlùc l{ cñ« BÞcl L« o«s, ¶Õu Îʶ ca¶ã ÎL{íc, Îl{ê¶ã Îl{ê¶ã l«y óÞ ÎliÖÎ Îlßi. Xbc Bé¶ã hi¶l cm, Ϲ ªuyÕÎ ÷ãli ¶l׶ qu«, võ« ¶lny võ« kTu h«, hé¶ ¬Êy v߶ã ÎLT¶ ó·i cá. ¸liÕ¶ h{îc µlC ÷ãò lp¶l ÎL˶ B{îc lÕÎ BÞ¶l ¶ã«y Îõ BÊy. ÷ãlÜ« hp c¨¶ cø óï¶ clN: “ÏËu µlCÎ clÕ ¶l©¶” (BC¶l o«u ¶l{¶ã h¹i k׬ clÕ BÞcl ÎL{íc.) ªLs¶ã vâ ÎluËÎ, ¶ã{êi Ϋ clb ÎLä¶ã vps oøc ¬¹¶l vp où ¶l«¶l ¶lѶ. ¸lC¶l oCcl “ÏËu µlCÎ clÕ ¶l©¶” cñ« a¶ã h¹i ÎLCi ¶ã{îc lM¶. _????_ Îlñ Bs¹¶ _???_ BÉ ãini quyÕÎ B{îc dÔ dp¶ã ¶ã«y. Kla¶ã BÇy ¬éÎ ÎlC¶ã, a¶ã Ϋ B· oC¶ã ιs xs¶ã Îsp¶ óé µl{m¶ã µlCµ µlC ÎL˶ ÷ãò lp¶l. Råi a¶ã Ϋ ãli clе ¶ã«y vps ÎLs¶ã cuï¶ “Ki¬ ¾p ®Ý kݵ.” ¤¶ã Ϋ c߶ lspi ¶ãli, cl{« clSc cuï¶ ®Ý Kݵ Bg B· cg ¶ã{êi Î׬ ÎlÊy! VÝ dô cg ¶ã{êi kiÕ¬ B{îc, clØ oî hbc Bg B· qu« lp¶ã ¶ãl׶, lp¶ã ÎL¨¬ ¶¨¬ o«u vp kli Êy, xCc cñ« «¶l e¬ lä ¤¶ B· lg« L« cCÎ óôi h©u Låi! ªuy vËy, Îlè sC¶ óÞ «¶l e¬ lä ¤¶ cSÎ BøÎ ¬ÊΠ㩶 cl©¶, ÎLë Îlp¶l ¬éÎ µlÕ ¶l©¶, a¶ã Ϋ Bêi ¶ps clÞu BÉ yT¶. Vn h¹i, a¶ã Ϋ ¶ãlÜ L»¶ã: “Dè «¶l e¬ lä ¤¶ B· clÕÎ Låi, ¶l{¶ã ÷ãò lp¶l ÎL˶ cñ« lä vÓ¶ h{u ÎLuyÒ¶ h¹i cls cs¶ clCu. ¾«u ¶Çy, ¶Õu kla¶ã µlC ¶æi ÎL˶ Bg, cg µlni ªl¹cl r{m¶ã B{îc x{¶ã lè¶ã x{¶ã óC ë ÎliT¶ l¹ kla¶ã?” ¸ls ¶T¶, a¶ã cÊÎ ca¶ã viÕÎ lÕÎ cCcl µlC ÎL˶ vps ÎLs¶ã ®Ý Kݵ BÉ ¶lê ¶ã{êi ¶lÆÎ B{îc cuï¶ ®Ý Kݵ óCs Îlè lé cls. ¼Æc dè cluyÖ¶ Bg viÔ¶ va¶ã ÎlËÎ, ¶l{¶ã a¶ã Ϋ vÓ¶ yT¶ ÎLÝ ÎlÕ ¶ps cò¶ã oH B{îc Îs¹i ¶ãuyÖ¶. ªlõ« ¸lÝ B«¶ã xö dô¶ã clC¶l oCcl “ÏËu µlCÎ clÕ ¶l©¶” ¬íi qu«y B{îc vpi v߶ã, B· Îlbc BÈy ÷ãò lp¶l ®CÎ QuCi ÎL˶ µlCÎ Bé¶ã Îsp¶ óé Låi. ÷ãò h·s µlni clê cls clp¶ã L« Ϋy Låi ¬íi Îlõ« ÎlÕ ¶lny xa vps, ¶l{¶ã ÎlÊy clp¶ã qu«y cp¶ã clˬ, kla¶ã cg vt ã× hp ¬uï¶ Îʶ ca¶ã cn. ¾«u cè¶ã, clp¶ã h¹i ¶ãåi xuï¶ã, l«i Ϋy BÉ hT¶ ÎLT¶ BÇu ãïi, ¬ÆÎ Î{mi Îضl ¬Ø¬ c{êi. ÷l{¶ã ¶ã{ßi Bø¶ã xe¬ BÒu ¶ãm ¶ãCc kla¶ã liÉu vp ¶ãlÜ ÎlǬ L»¶ã: “ÎL{íc ¬ÆÎ kt BÞcl o«s clp¶ã h¹i Bè« ãiì¶ ¶l{ ÎlÕ?” ÷l{¶ã lä cg óiÕÎ B©u Bg hp kÕ “¬¹¶ qu©¶” cñ« ªlõ« ¸lÝ, ¬éÎ ¬ÆÎ dô BÞcl Îʶ ca¶ã, c߶ ¬éÎ ¬ÆÎ ¶N« hp hp¬ cls BÞcl ¶g¶ã h߶ã oïÎ LuéÎ, kla¶ã ÎlÉ ¶ps ãiN où ÎLǬ Îܶl B{îc ¶N«. ªlÊy clp¶ã ¶ãåi xuï¶ã, qun ¶liT¶ ¤¶ ¼i¶l ÷ãlÜ« kla¶ã o«s ¶lÞ¶ B{îc hiÒ¶ vç Ϋy ¬éÎ cCi, BÞ¶l Îʶ ca¶ã µlÝ« o«u h{¶ã clp¶ã. ¤¶ ¼i¶l ÷ãa véi cn¶ h¹i: - ÷lÞ c« Bõ¶ã hp¬ hs¹¶ ÎL˶ µlCµ! ¤¶ ¼i¶l ÷ãlÜ« Bp¶l µlni ¶ãõ¶ã h¹i. ÷ãò h·s cp¶ã cl¹y cp¶ã ¶l«¶l cø ÎiÕµ Îôc qu«y v߶ã qu«¶l ¶l{ ÎL{íc, clØ clê clp¶ã L« Ϋy hp lä cò¶ã è« vps ¶ã«y. V× kli Îʶ ca¶ã, ¬ôc BÝcl cñ« ¬×¶l clØ cl¨¬ clb vps ca¶ã viÖc kÝcl Bïi µl{m¶ã, Îsp¶ Îl©¶ oH cg va oï clç BÉ lë ¶ã«y. ÷ãò lp¶l ÎL˶ cǶ dè¶ã ¬éÎ ¶ã{êi lʵ dÓ¶ Bïi µl{m¶ã Îʶ ca¶ã, óï¶ ¶ã{êi ki« Îl× ¶l»¬ clç lë cñ« BÞcl ¬p Î˵ kÝcl. rý ÎluyÕÎ “Î{m¶ã oi¶l Î{m¶ã klSc” où ÎlËÎ cg ý ¶ãlÜ« Êy. ®©y ãiê ªlõ« ¸lÝ kla¶ã Bé¶ã BËy ã× cn, ¶l{ vËy Îsp¶ Îl©¶ clp¶ã clç ¶ps cò¶ã µl߶ã óÞ clu BCs, ÷ãò h·s Bp¶l clÞu óg Ϋy kla¶ã hp¬ ã× ¶æi clp¶ã. r¹i qu« ¬éÎ hCÎ ¶N«, ªlõ« ¸lÝ óç¶ã ¶ãCµ ¶ãñ, ¶»¬ ¶ãö« xuï¶ã BÊÎ, hÊy l«i Ϋy hp¬ ãïi kT d{íi BÇu, dC¶ã ¶»¬ ÎLa¶ã LÊÎ kls«¶ Îl«i. ¼{êi oCu BÖ Îö ãip¶ ÎL˶ ®CÎ QuCi óT¶ ¶ãspi, cl¹y v߶ã qu«¶l B· ¶ö« ¶ãpy, ¬p cp¶ã cl¹y cp¶ã µlni ¶l«¶l lm¶, ¶T¶ ÎT¶ ¶ps lmi kЬ ca¶ã hùc ¬éÎ clbÎ B· ÎlÊy ¬å lai BÇy BÇu BÇy ÎLC¶, lmi Îlë lå¶ã léc, ÷ãò h·s vÓ¶ c߶ clÞu Bù¶ã B{îc, ¶T¶ vÓ¶ cl{« ¬uï¶ L« Ϋy ÎL{íc, ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “¼Êy ÎT¶ ãip ¶Çy kÉ cò¶ã cg Îpi ¶lÓ¶ ¶¹i ÎlËÎ BÊy!” ¸lp¶ã óç¶ã qu«y h{¶ã hT¶ ÎLêi, bµ ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 13. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -169- ¬ÆÎ vps ÎLs¶ã h߶ã l«i óp¶ Ϋy, ¬iֶ㠶ãCy klß klß. ªõ x{« cg ÎlÕ vâ ¶l{ clp¶ã, ¶»¬ bµ ¬×¶l ¶l{ vËy, cg klCc ã× BÉ cls ¶ã{êi Ϋ Ϋ lå Îè¶ã xts ¬×¶l l«y kla¶ã. Ïy ¼Ó¶, ªiÉu ªuÖ, ªl«¶l ªl«¶l vp ¤¶ ÷ãli BÒu Îøc c{êi, ¶l{¶ã h¹i hs ¶ã¹i lé cls clp¶ã. Ïsp¶ã ¸l©¶ ÎlÊy clp¶ã lÕÎ ¶ãåi h¹i ¶»¬ ¶l{ vËy B· liÉu ¶ã«y clC¶l oCcl Bïi BÞcl cñ« clp¶ã. ¤¶ã Ϋ clÞu µlôc clp¶ã Îla¶ã ¬i¶l vp ÎCs ó¹s. ÷l{¶ã BÕ¶ kli ÎlÊy clp¶ã ¶»¬ bµ, kla¶ã µl߶ã óÞ ¶l{ vËy, a¶ã Ϋ µlni kTu ÎlǬ: “÷ãuy Îs!” V× a¶ã Ϋ ¶l˶ ÎlÊy, hbc ¶Çy, ÎLs¶ã ÷ãò h·s, óÊÎ cø ¶ã{êi ¶ps L« Ϋy, BéÎ kÝcl o«u h{¶ã clp¶ã Îl× dè clp¶ã hp ÎlǶ ÎiT¶ ÎLT¶ ÎLêi cò¶ã kla¶ã o«s ÎLC¶l kÞµ. Kla¶ã clÞu óá hì Îlêi cm, ¤¶ ¼i¶l §¹Î hiÒ¶ L« liÖu, Ϋy ÎLCi µlÈy o«¶ã óT¶ µlni ¬éÎ cCi, Låi h¹i clØ xuï¶ã BÊÎ ¬éÎ cCi. ªlÕ hp óï¶ cliÕc µli B«s cñ« ¼i¶l ªli ¶lS¬ ãiN« h{¶ã ªlõ« ¸lÝ µlg¶ã xuï¶ã, Bi ¶l«¶l ¶l{ clíµ. ¾ù BéÎ kÝcl óÊÎ ¶ãê _????_ h{¶ã, «¶l e¬ BÒu kliÕµ oî kTu hí¶ hT¶ v× ÎlÊy óï¶ cs¶ µli B«s BÒu cS¬ ÎLb¶ã vps h{¶ã ªlõ« ¸lÝ. §«u h߶ã vp oî l·i quC, ¤¶ ÷ãli qu«y BÇu a¬ ¬ÆÎ, kla¶ã dC¬ ÎLa¶ã ÎlÊy Îln¬ cn¶l Êy ¶N«. ¸Cc ¶ã{êi óT¶ µlCi ªl¹cl r{m¶ã BÒu ls«¶ lØ Les ¬õ¶ã, å¶ ps ¶l{ ÎiÕ¶ã oʬ v«¶ã Bé¶ã. ªLs¶ã oï ¬{êi oCu ¶ã{êi dp¶ ÎL˶ ®CÎ QuCi, B· cg óny, ÎC¬ ¶ã{êi ¶ãõ¶ã ó{íc. GiN« hbc Êy, ªlõ« ¸lÝ óç¶ã ¶lᬠdËy, óï¶ cs¶ d«s ÎLT¶ h{¶ã clp¶ã BÒu óÞ Lò Lmi xuï¶ã BÊÎ, ¶ã{êi clp¶ã Îù« ¶l{ ¬òi ÎT¶ óS¶ väÎ hT¶. ¸lØ ¶ãle ÎlÊy “óéµ” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, ¤¶ ÷«¬ D{m¶ã B· óÞ clp¶ã ¶Ö¶ ¬éÎ quyÒ¶ vps h{¶ã, ¬å¬ µlu¶ ¬Cu Î{mi, c߶ ¶ã{êi y Îl× óÞ clp¶ã ¶lÊc óæ¶ã hT¶, ¶Ð¬ L« klái ÎL˶ ÷ãò lp¶l. ¼äi ¶ã{êi kla¶ã ÎlÊy Lâ ªlõ« ¸lÝ hp¬ cCcl ¶ps ¬p huå¶ L« klái ÎL˶ ÷ãò Ïp¶l, clØ ÎlÊy ¬{êi oCu ÎT¶ BÖ Îö óT¶ ¶ãspi óÞ clp¶ã hǶ h{îÎ Bʬ BC, Biɬ luyÖÎ, vp Îu¶ã vps ÎL˶ ÷ãò lp¶l. ªLs¶ã óä¶ Bg, a¶ã ¸©¬ ãiái vâ lm¶ cn cò¶ã clØ clÞu ¶æi B{îc l«i ó« ¬iÕ¶ã cñ« clp¶ã hp óÞ BC¶l ¶ã· hiÒ¶. ªlÕ hp ÷ãò Ïp¶l ®CÎ QuCi ÎL˶ B¹i hs¹¶, ÎLs¶ã ÎL˶ kla¶ã ÎlÊy kt BÞcl B©u, ¬p kt L« ¶ã{êi vps Îsp¶ hp ¶ã{êi ¶lp cn. ¼äi ¶ã{êi kla¶ã «i ¶ãê ªlõ« ¸lÝ ¬Æc cliÕc Cs cC¶l oîi vp¶ã cñ« ¼éc ª«¶ã Îƶã cls, ¶T¶ µli B«s o«s B©¬ Îlñ¶ã _????_. - _????_ B· µlC Ϋ¶ ÎL˶ ®CÎ QuCi Låi. ÷¨¬ «¶l e¬ lä ¤¶ kTu Lb hua¶ ¬å¬ vp l«i Ϋy ó˶ ÎÝu ÎÝÎ ÎiÕµ Bì cCc BÖ Îö ds ªlõ« ¸lÝ ¶Ð¬ vps. Kla¶ã BÉ cls lä cg Îl× ãiê óï ÎLÝ h¹i ÎL˶ ÷ãò lp¶l, ªlõ« ¸lÝ ÎiÕ¶ hT ó« ó{íc dè¶ã ¶ã«y ¶ãg¶ Ϋy ÎLCi Biɬ ÎlM¶ã vps luyÖÎ B¹s cñ« ¼i¶l ªli. ªlÊy µli B«s kla¶ã hp¬ ã× B{îc clp¶ã. ¼i¶l ªli vï¶ B· oî l·i, ¶«y h¹i ÎlÊy clp¶ã Îʶ ca¶ã Îíi, cuï¶ã hT¶ a¶ã Ϋ cǬ cn óï¶ cliÕc µli B«s ¶Ð¬ vps ¶ãùc clp¶ã. Kla¶ã ÎLC¶l kla¶ã Bì, ªlõ« ¸lÝ cø ¶l»¬ “Ïsp¶ cm luyÖΔ ë d{íi yÕÎ lÇu cñ« a¶ã Ϋ ¬p Biɬ. ¸lØ ¶ãle ÎlÊy “¸ss¶ã, css¶ã” ¬Êy ÎiÕ¶ã, µli B«s võ« Bô¶ã Îíi ¶ãùc clp¶ã hp Lmi xuï¶ã hiÒ¶. ¸lݶl hbc Bg, ó« ¶ãg¶ Ϋy cñ« clp¶ã võ« Biɬ ÎLb¶ã luyÖÎ B¹s cñ« ¼i¶l ªli. ë µlÝ« o«u, ÎlÊy e¬ ª{ óÞ h©¬ ¶ãuy, ¼i¶l ¾m¶ vôÎ hua¶ ¬éÎ ÎL{î¶ã vps Bèi óT¶ µlni cñ« ªlõ« ¸lÝ. ¸lp¶ã võ« c{êi võ« ¶gi: - ¸©y qupi ÎL{î¶ã óNu óïi ¶py, la¬ ¶ä B· óÞ vøÎ hT¶ klái ¶gc ¶lp, ó©y ãiê cô h¹i ¶lÆÎ ¶g vÒ BÊy p? ¼iֶ㠶gi, Ϋy kla¶ã ¶ãõ¶ã, clp¶ã ¶lÊc óç¶ã ¬éÎ ÎT¶ BÖ Îö cñ« ÎL˶ ®CÎ QuCi dm hT¶ Bì cliÕc qupi ÎL{î¶ã Bg. ¼i¶l ¾m¶ oî quC. Vô ÎL{î¶ã Bg, Îuy kla¶ã ¬s¶ã BC¶l ÎLb¶ã ¶ã{êi ªlõ« ¸lÝ, ¶l{¶ã a¶ã Ϋ ouy Îݶl, hbc Êy ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ÎlÉ ¶ps ÎLC¶l ÎL{íc ¶Ð o«u B{îc, óSÎ óuéc clp¶ã Ϋ µlni dè¶ã klÝ ãiíi BÉ clï¶ã Bì, ¬p klÝ ãiíi cñ« clp¶ã h¹i hp ¬éÎ cliÕc ÎL©¬ ó»¶ã ¶ãäc, clØ klH cl¹¬ vps cliÕc qupi ÎL{î¶ã ó»¶ã Îlе ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 14. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -170- hp vì Ϋ¶ Îp¶l ¶ã«y. Kla¶ã ¶ãê clp¶ã h¹i kÐs hua¶ ¬éÎ ÎT¶ BÖ Îö cñ« µlCi ªl¹cl r{m¶ã BÉ clï¶ã Bì. ÷Õu c©y qupi ÎL{î¶ã ¶Çy ¬p BC¶l ÎLb¶ã Îl× ÎT¶ BÖ Îö Êy oH óÞ ã·y x{m¶ã BøΠ㩶 Îøc Îl×. ¸ò¶ã ¬«y vâ ¶ãlÖ cñ« ¼i¶l ¾m¶ B· Îíi clç ÎuyÖÎ ¬øc, ÎLs¶ã hbc ¶ãuy cʵ ¶Çy, a¶ã Ϋ µlni ¶lny hT¶, dè¶ã Ϋy ÎLCi BÌ BÇu c©y ÎL{î¶ã xuï¶ã, ¬éÎ ¬ÆÎ kTu ãäi ¼i¶l §¹Î BÒ µl߶ã: - §¹i c«, cȶ Îl˶! ¤¶ã Ϋ võ« ¶gi døÎ hêi, c©y qupi ÎL{î¶ã Îles Bp, B· BC¶l ÎlM¶ã xuï¶ã ¶ã{êi ¼i¶l §¹Î. ¤¶ã Ϋ Îi¶ Î{ë¶ã L»¶ã ¶ã{êi «¶l cn cñ« a¶ã Ϋ cg ÎlÉ ÎLC¶l B{îc c©y qupi ÎL{î¶ã Bg. Qun ¶liT¶ ¼i¶l §¹Î dm ¶ã«¶ã os¶ã kÝcl hT¶ Bì. ¸lØ ¶ãle ÎlÊy “css¶ã” ¬éÎ ÎiÕ¶ã ÎlËÎ hí¶, o«s hö« óS¶ Îø Îu¶ã, qupi ÎL{î¶ã vp Bsn¶ kÝcl BÒu ó«y ÎLë h¹i. ªlõ« cm Bg, ªlõ« ¸lÝ Îʶ ca¶ã hua¶ ¼i¶l ÷ãa. ¸lp¶ã dè¶ã óp¶ Ϋy ÎLCi óæ ¬¹¶l xuï¶ã vp Ϋy µlni c©¬ ¶ãäc ÎL©¬ cø ¶l»¬ ¬SÎ BÞcl ¬p B©¬. ¼i¶l ÷ãa võ« ÎLC¶l võ« hui, ¬b« Lsi d« BÉ µls¶ã Îá« klSµ ¶ã{êi. ÷l{¶ã ÎlÕ ca¶ã cñ« ªlõ« ¸lÝ ¬¹¶l vp ¶l«¶l hS¬, a¶ã Ϋ µls¶ã Îá« hp¬ o«s ¶æi. ªLs¶ã ãi©y hCÎ, a¶ã Ϋ B· óÞ ªlõ« ¸lÝ hiT¶ ÎiÕµ Îʶ ca¶ã oCu, óny BîÎ. ªlÊy cliÕc ¶ãäc ÎL©¬ cø h˵ hê Îles oCÎ Bai ¬SÎ a¶ã Ϋ, vp B· óÞ l«i cliÕc Bg cl¹¬ Îíi ¬Ý ¬SÎ Låi, ¼i¶l ÷ãa oî l·i ¬ÊÎ cn lå¶ vÝ«, hbc Bg ¬íi ¶l˶ óiÕÎ c©y ÎL©¬ Êy hîi l¹i hp ¶ãǶ ¶ps. rǶ o«u cè¶ã, ÎlÊy ÎLC¶l kla¶ã ¶æi, a¶ã Ϋ µlni vøÎ Lsi d« Bi, l«i Ϋy óÞÎ hÊy Bai ¬SÎ, ¶»¬ xuï¶ã BÊÎ h¨¶ hé¶ ¬Êy v߶ã, ¬íi ÎlsCÎ klái ÎlÕ Îʶ ca¶ã cñ« ªlõ« ¸lÝ. ÷l{¶ã dè o«s, h{¶ã a¶ã Ϋ cò¶ã óÞ ªlõ« ¸lÝ BC Îles ¬éÎ cCi. Ïåi x{«, ¼i¶l ÷ãa B· Îõ¶ã dè¶ã Lsi d« BÉ BC¶l ó¹i ¬éÎ hbc ¬{êi l«i lns lC¶ ÎLT¶ hai Bpi ªLiÕÎ ÷«¬, s«i µls¶ã hõ¶ã hÓy, ¶æi Îiն㠬Êy clôc ¶¨¬ hiÒ¶. ÷ãê B©u, ¶ãpy ¶«y, a¶ã Ϋ h¹i µlni ó¹i d{íi Ϋy ¬éÎ ÎliÕu ¶iT¶ va d«¶l. Kla¶ã LiT¶ã ã× a¶ã Ϋ xÊu læ clÞu kla¶ã ¶æi, ¬p cn ¶lN¶ã ¶ã{êi Bø¶ã xe¬ l«i óT¶cò¶ã µlni ¶ã¹c ¶liT¶ ki¶l l·i va cè¶ã. Ïsp¶ã ¸l©¶ ÎlÊy ÎiÉu o{ BÖ hîi l¹i va cè¶ã, B· ÎLæ Îpi kú h¹, ó׶l o«¶l a¶ã Ϋ cl{« Îõ¶ã ÎlÊy qu«. ÷ã«y ¶l{ o{ µlôc låi c߶ ÎLC¶ã ¶iT¶, hbc vâ ¶ãlÖ B· c«s ÎéÎ óùc, cò¶ã cl{« clSc B· cg ca¶ã hùc ¬¹¶l ¶l{ ÎlÕ! VËy Îl× vâ ca¶ã ÎuyÖÎ ÎCc Êy y B· läc lái ë B©u? ªlËÎ kla¶ã ÎlÉ Î{ë¶ã Î{î¶ã B{îc! ªlai Ïy ¼Ó¶ Bø¶ã óT¶ c¹¶l cø lß Les kle¶ ¶ãîi s¬ o߬. ªiÉu ªuÖ ¶lÝcl ¬Ðµ c{êi. ¤¶ ÷ãli vp ªl«¶l ªl«¶l BÒu ¬õ¶ã ÎlǬ ¶l{¶ã v× l«i ¬Ñ cs¶ Îõ¶ã oï¶ã d{íi cö« Béc Cc cñ« lä ¤¶ B· h©u, hbc ¶ps cò¶ã oî l·i hs ©u, ¶T¶ cn l«i BÒu kla¶ã dC¬ Îá vt vui ¬õ¶ã L« ¬ÆÎ. _????_ , Îi¶l ÎlǶ cp¶ã ÎlÊy µlʶ klëi ÎlT¬, ªlõ« ¸lÝ kla¶ã c߶ hs ¶ã¹i ã× ¶N«. ª«y ÎLCi xö dô¶ã “Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã” cñ« µlCi Ïs« ¾m¶, Ϋy µlni c©¬ ÎL©¬ ¶ãäc dè¶ã ÎlÕ Ki¬ ¾p ÎLn¬ µlCµ ÎLs¶ã ÎL˶ Ki¬ ¾p ®Ý Kݵ. Vâ ÎluËÎ Bg dè hp ®CÎ ªlñ ªiT¶ ViT¶ ¼éc ÷l©¶ ªl«¶l Îl©¶ lp¶l Îíi ¶mi, Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ Ϲ ªuyÕÎ ÷ãli µlôc o«¶l, ¬çi ¶ã{êi cò¶ã clØ óiÕÎ B{îc ¬éÎ ¶ö«. ÷l{ vËy «¶l e¬ lä ¤¶ hp¬ o«s liÉu ¶æi? Ϲ xs¶ã ¼i¶l ÷ãa, ªlõ« ¸lÝ h¹i qu«y o«¶ã Îʶ ca¶ã ¼i¶l ÷ãlÜ«. rua¶ hua¶ óÞ ¬iÕ¶ã liɬ Î˵ kÝcl, ¼i¶l ÷ãlÜ« cuï¶ã cn cl©¶ Ϋy. ªlÊy Î׶l ÎlÕ óÊÎ hîi, ¼i¶l §¹Î óç¶ã luýÎ hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã cßi, Låi BéÎ ¶liT¶ dè¶ã Ϋy BÈy hui ¬éÎ ÎT¶ BÖ Îö. ¸ß¶ ¼i¶l ¾m¶ Îl× xö dô¶ã cn cl©¶ hÓ¶ Ϋy, lsÆc BC lsÆc ¶Ð¬, quÐÎ o¹cl ÎÊÎ cn cCc BÖ Îö L« ¶ãspi. ÷l©¶ oï ÎLs¶ã huyÖ¶ vâ on¶l ÝÎ Bi, lä Îݶl ópy ¶ã«y ÎL˶ ÷ãò lp¶l h¹i, ¶l{¶ã ªlõ« ¸lÝ cø kÒ¬ clÆÎ ¼i¶l ÷ãlÜ«, kliÕ¶ «¶l e¬ lä ¤¶ kla¶ã ÎlÉ ¶ps Cµ dô¶ã ÎlÕ hiT¶ lsp¶ B{îc. ¼i¶l ÷ãlÜ« óÞ Î«y cñ« ªlõ« ¸lÝ BC¶l ÎLb¶ã vps v«i ÎLCi, ¼i¶l ¾m¶ véi ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 15. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -171- ¶l»¬ µlÝ« o«u h{¶ã clp¶ã BC¶l hua¶ ¬éÎ qupi ÎL{î¶ã xuï¶ã. §å¶ã Îlêi, ¼i¶l §¹Î ë óT¶ ÎLCi cò¶ã ¬b« os¶ã kÝcl Îʶ ca¶ã Îíi. V«i ÎLCi Îuy óÞ B«u, ¼i¶l ÷ãlÜ« vÓ¶ cï clÞu BÉ Îli lp¶l ÎL˶ µlCµ. rbc Êy ¶l©¶ oï cñ« µlCi ªl¹cl r{m¶ã B· _????_ lä cp¶ã cï ópy h¹i B{îc ÎL˶ ÎlÕ vp lÕÎ oøc clï¶ã cù. D{íi où ó«s v©y Îʶ ca¶ã cñ« ÎC¬ h·s, ªlõ« ¸lÝ vÓ¶ Bi h¹i ¶l{ ó«y ¶l{ ¬b«. §«¶ã BÊu kÞcl hiÖÎ, clp¶ã óç¶ã ¶lny hT¶ c«s, Ϋy µlni cǬ cliÕc ÎL©¬ ¶ãäc vps BÇu, Låi dm Ϋy ¶Ýu hÊy cCi dǬ ÎLT¶ ¶gc ¶lp. §C¶l B«¶ã l¨¶ã, ÎC¬ h·s óç¶ã ¶liT¶ ÎlÊy óiÕ¶ ¬ÊÎ kt BÞcl BÒu ¶ãm ¶ãCc ¶l׶ ¶l«u. ¾«u ÎlÊy ÎLT¶ BÇu cg ÎiÕ¶ã ãig, lä óiÕÎ ¶ãuy BÕ¶ ¶mi, B«¶ã BÞ¶l ÎLï¶ ÎLC¶l Îl× ¼i¶l ¾m¶ vp ¼i¶l ÷ãlÜ« B· óÞ qu©¶ cê ¶Ð¬ ÎLb¶ã luyÖÎ B¹s, ¶ã· h¨¶ L« BÊÎ. ¼i¶l §¹Î võ« cbi xuï¶ã BÞ¶l cøu clN« Îl× ªlõ« ¸lÝ h¹i ¶Ð¬ hua¶ ¬éÎ ¶S¬ qu©¶ cê xuï¶ã. ÷lê ë vâ ¶ãlÖ c«s oiTu lm¶ cCc e¬, ¼i¶l §¹Î dm os¶ã kÝcl hT¶ ¬b«, ¶lN¶ã qu©¶ cê cñ« ªlõ« ¸lÝ BÒu hCc BCc Lmi xuï¶ã. ¾î ªlõ« ¸lÝ h¹i ¶Ð¬ C¬ klÝ ¶N«, ¼i¶l §¹Î vÓ¶ ÎiÕµ Îôc ¬b« os¶ã kÝcl BÉ Îù óns vÖ Îõ BÇu BÕ¶ cl©¶. ®ç¶ã ¶ãle ÎlÊy ¶ã{êi Bø¶ã xe¬ kTu Lb hT¶, a¶ã Ϋ ÎlÊy Ϋy Lu¶ã Bé¶ã ¬éÎ cCi, os¶ã kÝcl l׶l ¶l{ óÞ ¬éÎ oøc ¬¹¶l ã× cn¶ h¹i, kla¶ã o«s ¬b« B{îc ¶N«. GiùÎ ¬×¶l oî l·i, ¼i¶l §¹Î dè¶ã oøc kÐs ¬¹¶l ¬éÎ cCi, ¶ãê B©u os¶ã kÝcl B· Lêi klái Ϋy a¶ã Ϋ ó«y Bi ¬ÊÎ. Kla¶ã kÞµ ¶ãlÜ ¶ãîi, a¶ã Ϋ véi ÎLC¶l o«¶ã óT¶ ó« ó{íc, l«i óp¶ Ϋy cle hÊy BÇu, ¬SÎ. rbc Êy a¶ã Ϋ ¬íi l«y os¶ã kÝcl B· häÎ vps Ϋy ªlõ« ¸lÝ Låi. ¼çi Ϋy cǬ ¬éÎ kÝcl, ªlõ« ¸lÝ ÎlÐÎ hí¶: - ¸si ¶py! ¾s¶ã kÝcl ó«y xuï¶ã, cS¬ clÆÎ vps l«i cCi céÎ hí¶ ë ãiN« ruyÖ¶ Vâ on¶l, ¶ã˵ o©u vps céÎ BÕ¶ ¶ö« cliÕc kÝcl. Ï«i cCi céÎ óÞ Lu¶ã cluyɶ, ¬Ci ¶ãgi BÒu kTu “LSc, LSc” l׶l ¶l{ oSµ Bæ o˵ xuï¶ã. ÷lN¶ã ¶ã{êi Bø¶ã c¹¶l cö« BÒu lsn¶ã ki¶l Lns cM¶ã cl¹y hua¶ L« ¶ãspi on¶l. ÷¨¬ x{«, kli ¼éc ÷l©¶ ªl«¶l d¹y vâ ªlõ« ¸lÝ, B· Îõ¶ã µlg¶ã ¬éÎ Îl«¶l kiÕ¬ cS¬ µl˵ vps Îl©¶ c©y, ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ kle¶ hp kiÕ¬ µlCµ ÎliT¶ l¹ va os¶ã. ÷«y ªlõ« ¸lÝ h«s l«i cCi kÝcl cò¶ã c¨¶ cø ë ¬iÕ¶ã kiÕ¬ µlCµ Bg óiÕ¶ lg« L«. rbc ¶py, Ïsp¶ã ¸l©¶ lí¶ lë vp µlôc Îpi ÎiÉu o{ BÖ, v× a¶ã Ϋ ÎlÊy clp¶ã dè¶ã Îlñ µlCµ cñ« óæ¶ ¬a¶ h«s kÝcl BÕ¶ ¶æi xuyT¶ Îlñ¶ã céÎ vp clʶ Bé¶ã cn ¶lp cö«. ¤¶ã Ϋ ¬õ¶ã quC Les hT¶: - ViT¶ o{ BÔ! ¸lb xö dô¶ã ¬iն㠓ªlǶ rs¶ã ÏiÖ¶ VÜ” Îpi hS¬! ªlõ« ¸lÝ qu«y BÇu h¹i c{êi vp ¶gi: - §Ö kla¶ã dC¬ quT¶ m¶ o{ µlô B· d¹y óns ¶l{¶ã vÓ¶ c߶ ¬s¶ã o{ luy¶l clØ ãiCs cls! ¤¶ ¼i¶l §¹Î ¶ãm ¶ãCc ¶l׶ xu¶ã qu«¶l ÎlÊy óï¶ ¶ã{êi «¶l e¬ ¶»¬ h¨¶ cn d{íi BÊÎ. ªlõ« ¸lÝ Îõ Îõ Bi Îíi c¹¶l Ïsp¶ã ¸l©¶, LbÎ cliÕc ¶ãäc ÎL©¬ cS¬ ÎLT¶ BÇu xuï¶ã, ÎL«s ÎLn cls ªiÉu ªuÖ Låi Bø¶ã c¹¶l Ïy ¼Ó¶ kla¶ã ¶gi ¶ö« hêi. ¤¶ ¼i¶l §¹Î ¶ãlÜ BÕ¶ ÎL˶ ÎlÕ ÷ãò lp¶l ®CÎ QuCi cñ« µlCi ªl¹cl r{m¶ã ¬×¶l Îõ¶ã ¬«¶ã d«¶l ÎliT¶ l¹ va BÞcl ¬p ¶«y clØ ÎLs¶ã clïc hCÎ B· óÞ ¬éÎ Îl»¶ã ¶lá µlC ÎL«¶ quÐÎ o¹cl, BÕ¶ ¶çi Îsp¶ qu©¶ µlni ÎiTu diÖÎ lÕÎ! ÷ãlÜ Îíi Bg, a¶ã Ϋ B«u h߶ã oïÎ LuéÎ quC, BÞ¶l B©¬ BÇu vps céÎ ÎLô Îù Îö cls xs¶ã. ÷l{¶ã vï¶ ÎC¶l Cc Béc x{« ¶«y, a¶ã Ϋ ¶ãlÜ ÎlǬ L»¶ã: “ªuæi Ϋ oSµ ¬¹Î kiÕµ BÕ¶ ¶mi, ¬ïi Îlè ¶py ÎÊÎ ¶liT¶ Ϋ kla¶ã ÎlÉ ÎLn B{îc. ÷l{¶ã c߶ oï¶ã ogÎ ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 16. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -172- B{îc ¶ãpy ¶ps, ÎlÉ ¶ps Ϋ cò¶ã kla¶ã BÉ ¶g B{îc yT¶ Îl©¶!” ÷ãlÜ xs¶ã, a¶ã Ϋ cl׫ l«i Ϋy ¶gi víi Ïsp¶ã ¸l©¶: - Vp¶ã ë cn B©y, cCc ¶ã{êi cø viÖc Be¬ Bi! Kla¶ã clê cls ¼i¶l §¹Î ¶gi BÕ¶ hêi Îlø l«i, Ïy ¼Ó¶ véi cl¹y h¹i ¶lÆÎ lÕÎ cCc Îlsi vp¶ã óá vps Îbi d«. PlCi ªl¹cl r{m¶ã Îuy cg ¬Êy clôc ¶ã{êi Bø¶ã Bg, ¶l{¶ã clØ ÎLï ¬SÎ ¶l׶ ¶ã{êi hÊy cñ« Bi clí kla¶ã dC¬ L« Ϋy ¶ã¨¶ cn¶. ªL˶ BC¶l võ« Låi, ªlõ« ¸lÝ hp¬ cls lä ÎlÊÎ Bn¬ ki¶l lå¶, ¬ÊÎ lÕÎ cn clÝ klÝ BÊu ÎL«¶l. ªlÊy óï¶ ¶ã{êi «¶l e¬ BÒu óÞ ªlõ« ¸lÝ ¶Ð¬ qu©¶ cê Biɬ luyÖÎ ¶»¬ h¨¶ cn L« BÊÎ, ¼i¶l §¹Î hiÒ¶ ó{íc Îíi c¹¶l ¼i¶l ÷ãlÜ« ÎL{íc, BÖ ¶lÞ h·s hbc ¶py ¬SÎ vÓ¶ ¶l׶ B{îc, ¶l{¶ã Îl©¶ ÎlÉ vp cl©¶ Ϋy Îl× cø¶ã Bê. ¼i¶l §¹Î cò¶ã hp Ϋy Biɬ luyÖÎ ãiái, hiÒ¶ cbi xuï¶ã xs« ógµ “V©¶ §pi luyÖΔ cls ¶ã{êi e¬ BÉ cls luyÕÎ ¬¹cl B{îc cl¹y BÒu. ÷l{¶ã a¶ã Ϋ xs« ógµ l»¶ã ãiê ¬p ¼i¶l ÷ãlÜ« vÓ¶ cø ¶»¬ cø¶ã Bê ¶l{ cò. ¤¶ã Ϋ h¹i BÕ¶ ãini luyÖÎ cls ó« ¶ã{êi e¬ ki«, ¶l{¶ã cò¶ã kla¶ã ÎlÊy liÖu ¶ãliÖ¬ ã× cn. V× kla¶ã ¬uï¶ Îù l¹ ¬×¶l cÇu cøu kt BÞcl, a¶ã Ϋ clØ qu«y h¹i ¶l׶ ªl«¶l ªl«¶l lÊÎ lp¬ L« liÖu. ªl«¶l ªl«¶l Îuy óiÕÎ ý a¶ã ¸n ¬uï¶ ¶lê ¬×¶l cÇu cøu ªlõ« ¸lÝ, ¶l{¶ã ¶p¶ã ãin vê kla¶ã liÉu: - ¤¶ã ¸n o«i óns ã× clCu ÎlÕ? ¼i¶l §¹Î cl{ëi ÎlǬ: “¸s¶ ¶l·i ¶py BCs BÉ ÎlËÎ! rbc ¶Çy ¬Çy c߶ hp¬ klg dÔ a¶ã! ¸lê xs¶ã viÖc ë B©y, a¶ã oH ÎLÞ Îéi ¬Ñ cs¶ ¬py cls ¬p xe¬!” ÷ãlÜ Bs¹¶, a¶ã Ϋ B«y ¶ãliÕ¶ ¶gi klH: - ¼py óns ¶g ãini luyÖÎ cls óï¶ a¶ã ¬py Bi! ªl«¶l ªl«¶l Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ ªlõ« ¸lÝ vCi clps, Låi hí¶ Îiն㠶gi: - ¤¶ã ¸n Îai ¶gi ¶lê «¶l ãini luyÖÎ dè¬ óï¶ a¶ã Îai BÊy! ªlõ« ¸lÝ ÎLn hêi: - V©¶ã. ¸lp¶ã ÎiÕ¶ hT¶ B«¶ã BÞ¶l cbi xuï¶ã ãini luyÖÎ cls óï¶ «¶l e¬ lä ¤¶, óç¶ã ¶ãle ÎlÊy Ïsp¶ã ¸l©¶ ã¹Î óp¶ Îݶl ¬éÎ cCi, clp¶ã véi ¶ãõ¶ã Ϋy ¶ã«y, Ïsp¶ã ¸l©¶ hí¶ Îiն㠶gi: - ViT¶ o{ BÖ! ¸lb kla¶ã óiÕÎ óua¶ óC¶ ÎÝ ¶ps cn! ÏiÖ¶ ãiê ¬g¶ lp¶ã h¹ B«¶ã liÕ¬, o«s clb kla¶ã ¶l©¶ hbc ¶py ¬p hT¶ ãiC. ¸lb cø ¬Æc L«s ãiC Bi, ¶gi ÎlCcl BÕ¶ B©u, cò¶ã cg ¶ã{êi _????_ ki« ¬p! ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ ¶ã«y o{ luy¶l clp¶ã cg Cc cn¬ víi µlCi ªl¹cl r{m¶ã, ¬uï¶ Îlõ« dÞµ ¶py BÉ óCs Îlè. Dè clp¶ã hp ¶ã{êi ÎLu¶ã lËu ÎlËÎ, ¶l{¶ã ¶ãlÜ Îíi cg o{ luy¶l ë B©y Îl× ¶T¶ BÉ cls a¶ã Ϋ clñ ÎL× ¬äi hH ¬íi µlni, clp¶ã hiÒ¶ a¶ Îå¶ BCµ: - Xi¶ B¹i o{ luy¶l clØ óns ãibµ cls! Ïsp¶ã ¸l©¶ ¶gi: - ¼g¶ lp¶ã Îluéc hs¹i ÎL©¶ cl©u, óns ¶ãäc B©u ÎlÉ qup óiÕu va cí cls «i B{îc, Îøc ¶liT¶ µlni ÎL«s Bæi ó»¶ã ¬éÎ Îlø ã× Î{m¶ã xø¶ã víi ¬g¶ lp¶ã Bg Îles où ca¶ã ó»¶ã cñ« où ¬u« óC¶ cg qu« cg h¹i. ªlõ« ¸lÝ vï¶ B· liÉu Lâ, ¶l{¶ã vÓ¶ vê lái: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 17. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -173- - §¹i o{ luy¶l l·y ¶gi Lâ lm¶, ÎiÉu BÖ cl{« liÉu ã× cn. Ïsp¶ã ¸l©¶ BCµ: - ¸g ã× h¹ B©u. ÷Õu cl{ hiÖÎ vÞ ki« ¬uï¶ ViT¶ o{ BÖ ãini luyÖÎ B¹s cls cCc ¶ã{êi ki« ÎÊÎ ¶liT¶ µlni óè h¹i ¬éÎ cCi ã× ãiC ÎLÞ ¶ã«¶ã ¶l«u kla¶ã cg óT¶ ¶ps ÎliÖÎ Îlßi cn. ÷ãle Ïsp¶ã ¸l©¶ vp ªlõ« ¸lÝ ¶gi cluyÖ¶ dpi d߶ã cï kÐs Îlêi ãi«¶, ¼i¶l §¹Î ¶g¶ã ¶ny: - ®©y ãiê cCc vÞ ¬uï¶ ÎL«s Bæi cCi ã× cø ¶gi Îs¹cl L«, cǶ ã× µlni dè¶ã Îlø v¨¶ ls« óg¶ã óÈy cls µlÝ ¬ÊÎ Îlêi ãiê. Ïsp¶ã ¸l©¶ ¶lȬ Îݶl Låi ¶l׶ ¼i¶l §¹Î: - ¸lM¶ã cg ã× LSc Lïi cn, ãiê cl{ vÞ ¬uï¶ ViT¶ o{ BÖ ãini luyÖÎ cls ¬Êy ¶ã{êi ¶»¬ ki« Îl× cCi ãiC ÎLÞ cñ« ¶g Îݶl ÎlÕ ¶ps cls Î{m¶ã xø¶ã vËy Îlai. ¼i¶l §¹Î lái ¬«u: - ª{m¶ã xø¶ã hp ó«s ¶liTu vp¶ã, ó«s ¶liTu ó¹c cø ¶gi ÎlM¶ã L«? - ®¹c vp¶ã Îl× ViT¶ o{ BÖ clSc kla¶ã ¶l˶ B©u, ãiê clØ cg ÎlÉ ¶l˶ ¬éÎ ¬g¶ klCc. - ¼g¶ ã×? - rïi clõ¶ã ¬éÎ ¶ãp¶ oCu ÎL¨¬ ι ã¹s Îles huËÎ ¬u« óC¶ x{« ¶«y. ¼i¶l §¹Î ãi˶ hS¬ ¶l{¶ã v× oi¶l ¬¹¶ã cñ« óï¶ «¶l e¬ lä ¤¶ ¶T¶ cï d»¶ xuï¶ã: - ¼éÎ ¶ãp¶ oCu ÎL¨¬ ι ã¹s B©u µlni hp klg ¬u«, ¶l{¶ã víi oï ã¹s ¶Æ¶ã ¶Ò ¶l{ ÎlÕ cluyT¶ clë cCcl ¶ps? Ïsp¶ã ¸l©¶ hSc BÇu: - Klái µlni cluyT¶ Bi B©u cn. - ªlÕ µlni hp¬ cCcl ¶ps? - ªai B· cg cCcl Låi, LÊÎ dÔ dp¶ã, clØ ãini quyÕÎ ÎLs¶ã vpi ãiê hp B©u BÊy yT¶ xs¶ã. - ¸Ccl ¶ps? - ¸lë ¬éÎ ¶ãp¶ oCu ÎL¨¬ ι ã¹s Îíi quý ãi« ÎL«¶ã, cls ¶ã{êi hs«¶ ÎLuyÒ¶ oï d©¶ clb¶ã B«¶ã Bgi ÎLs¶ã vè¶ã ¶py cè¶ã quy Îô h¹i. ¸Cc l¹ cg ÎlÉ hp¬ cluyÖ¶ ¶py B{îc cl¨¶ã? ¼i¶l §¹Î ãËÎ BÇu: - §{îc, clM¶ã cg ã× klg kl¨¶ cn, ¶l{¶ã cCc l¹ BÞ¶l quy Îô oï d©¶ clb¶ã ¶«y BÉ hp¬ ã×? Ïsp¶ã ¸l©¶ óua¶ã Îlá¶ã: - PlCÎ cls lä! ¼i¶l §¹Î klH oö¶ã oïÎ B{« ¬SÎ ¶l׶ Ïsp¶ã ¸l©¶: - ÷l{ ÎlÕ cò¶ã l«y, ¶l{¶ã clõ¶ã ¶ps hp cluyÖ¶ ¶py? - ¸luyÖ¶ ¬uï¶ clˬ l«y ¬«u Îèy ¶mi cCc ιi l¹, clb¶ã Îai va où ó׶l yT¶. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 18. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -174- - ¼ÆÎ ÎLêi xÕ qu« ãini quyÕÎ B{îc kla¶ã? - ªïÎ BÊy. ªÝ¶l oí¬ ¶l{ vËy LÊÎ æ¶, cluyÖ¶ ¬u« óC¶ cǶ µlni o߶㠵lM¶ã vp ¶l«¶l hÑ BÉ c߶ µlni ÎiÕµ klCcl lp¶ã klCc. ªõ ¶·y Ïsp¶ã ¸l©¶ ¶gi L« Îsp¶ hp ¶lN¶ã c©u óa¶ã Bè«, kli¶l klضl LÊÎ hp klg clÞu ¶l{¶ã ¼i¶l §¹Î kla¶ã óiÕÎ µlni hp¬ o«s v× cǶ µlni cøu óï¶ «¶l e¬ óÞ ªlõ« ¸lÝ Biɬ luyÖÎ ¶»¬ ki«. Ïsp¶ã ¸l©¶ ¶gi: - VËy ¬ÆÎ ÎLêi xÕ qu« clb¶ã Îai oH ÎLë h¹i ãi«s h·¶l lp¶ã lg«, cl{ vÞ l·y cluȶ ói B©u Bg cls ÎlËÎ clu BCs BÉ klái µlni óÞ ÎLÔ ãi«s lp¶ã ¶lÐ. _???_ µlÊΠΫy: - ViT¶ o{ BÖ, clb¶ã Ϋ vÒ Îlai. ®ä¶ óï¶ ¶ã{êi cñ« Ïsp¶ã ¸l©¶ ÎLë L« ¶ãspi Bi ÎlM¶ã vÒ l{í¶ã klCcl BiÕ¬... PlǶ ¼i¶l §¹Î ÎLë vps ¶lp hÊy ¬éÎ oï ó¹c L« ÎlÞ ÎLʶ ¬u« Bñ ¬éÎ ¶ãp¶ oCu ÎL¨¬ ι ã¹s ÎluT xe clë vÒ ãi« ÎL«¶ã. ÏS¶ o«i ¬{êi ¬Êy ÎT¶ ãi« ¶l©¶ Bi klSµ ¶ts B{ê¶ã ÎLs¶ã vè¶ã hs«¶ Îi¶ vÒ vô clȶ óǶ ÎLs¶ã cliÒu ¶«y. s0s ¼ÆÎ ÎLêi võ« ¶ãliT¶ã óg¶ã, Ïsp¶ã ¸l©¶, ªlõ« ¸lÝ, ªlai Ïy ¼Ó¶, vp ªiÉu ªuÖ cè¶ã Îíi ãi« ÎL«¶ã ¶¨¬ «¶l e¬ lä ¤¶. ®ï¶ ¶ã{êi Bi Îíi ¶lp lä ¤¶ B· ÎlÊy d©¶ quT Îô läµ LÊÎ Ba¶ã Bns. Råi Îõ¶ã ι ã¹s ¬éÎ Îõ ÎLs¶ã Îlp¶l B{îc ãC¶l Îíi. ªl× L« ¤¶ ¼i¶l §¹Î B· o«i ¶ã{êi vps Îlp¶l ªõ ¸l©u ¬u« ã¹s Îõ hbc BT¬ kluy« Låi. ªõ ¸l©u hp ¬éÎ Îlp¶l µlï hí¶ ë ¬iÒ¶ §a¶ã Îضl ªLiÕÎ Gi«¶ã oǬ uÊÎ va cè¶ã. ÷l{¶ã BéÎ ¶liT¶ Bi ¬u« ¬éÎ ¶ãl׶ oCu ÎL¨¬ ι ã¹s kla¶ã µlni cluyÖ¶ dÔ. Vp cò¶ã v× où ¶lu cÇu BéÎ ¶ãéÎ Bg ¬p ãiC ã¹s väÎ hT¶ kliÕ¶ ¼i¶l §¹Î µlni Îæ¶ µlÝ ÎlT¬ ¬Êy ÎL¨¬ h¹¶ã ó¹c ¶N«. ¼êi Ïsp¶ã ¸l©¶ L« kiɬ Biɬ Bñ oï ã¹s Låi, ¼i¶l §¹Î ¬íi óns ¶ã{êi ¶lp µlCÎ clȶ Îõ¶ã BÊu ¬éÎ cls cCc ¶a¶ã d©¶. D©¶ clb¶ã cCc hp¶ã óp¶ ÎC¶ ¶ãlÞ hu˶, lä kla¶ã liÉu ιi o«s ¶lp lä ¤¶ BéÎ ¶liT¶ h¹i cni Cc h{m¶ã ÎliÖ¶ ¶l{ ÎlÕ? ªlÊy ¼i¶l §¹Î hp¬ viÖc LÊÎ cȶ Îl˶, Îuy hp où óÊÎ BSc dÜ, ¶l{¶ã cò¶ã v× vËy ¬p Ïsp¶ã ¸l©¶ kla¶ã c߶ ¶gi klCy vp clÕ diÔu ¶N«. ¸lê µlCÎ lÕÎ óï¶ ÎL¨¬ ι ã¹s, ªlõ« ¸lÝ ãini luyÖÎ ¶ã«y cls ¤¶ ¼i¶l ÷ãlÜ«. ªuy B· Îضl lM¶, ¶l{¶ã vÞ clÞu Bù¶ã ¶ãgÎ ¬éÎ ¶ãpy BT¬, ¼i¶l ÷ãlÜ« ¶l{ ¶ã{êi ï¬ ¬íi klái, kla¶ã c߶ Bñ lmi oøc ¶l{ hbc Îl{ê¶ã. ÷lé¶ ¶lÞµ BÕ¶ cliÒu Îïi ¬íi clȶ xs¶ã 1600 ι ã¹s, vp óï¶ «¶l e¬ lä ¤¶ cò¶ã BÒu B{îc ãini ÎlsCÎ cn. ªlõ« ¸lÝ vCi clps ÷ãò h·s ¬éÎ cCi vp ¶gi: - ¸g ¶liÒu BiÒu ÎlÊÎ hÔ, ÎiÉu óïi ÎlËÎ Cy ¶Cy va cè¶ã. Ïsp¶ã ¸l©¶ võ« c{êi võ« ¶gi: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 19. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -175- - ¸Cc a¶ã B· cls Îƶã cls ¶a¶ã d©¶ ¬éΠι ã¹s, Îuy lmi B«u h߶ã xgÎ LuéÎ ¬éÎ clbÎ, ¶l{¶ã B· ãì h¹i cls ªl¹cl r{m¶ã ¤¶ ãi« LÊÎ ¶liÒu ÎiÕ¶ã Ψ¬. ¸Cc a¶ã ¶T¶ Lâ, hp¬ viÖc ÎliÖ¶ ¶py LÊÎ cg hîi cls cCc a¶ã, clí kla¶ã µlni cls clb¶ã Îai. ¸Cc a¶ã ¶T¶ ¶lí kü BiÒu Bg! ®ï¶ ¶ã{êi B«¶ã BÞ¶l qu«y ÎLë L«, óç¶ã Îõ ÎLs¶ã ¶éi B{ê¶ã cg l«i ¶ã{êi Bp¶ óp cl¹y L«. ÷ã{êi Bi ÎL{íc hp ¤¶ ÷ãli, ¶ã{êi Îles o«u hp ªl«¶l ªl«¶l, cs¶ ãCi óp Ϋ. Kli cl¹y Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ ªlõ« ¸lÝ, ¤¶ ÷ãli hiÒ¶ lái: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã Bi vÒ BÊy {? ªlõ« ¸lÝ ãËÎ BÇu ÎLn hêi: - V©¶ã, clCu B«¶ã BÞ¶l vps clps óCc BÊy ¹. ¤¶ ÷ãli, ãiä¶ã Lu¶ Lu¶, lái: - ¼é «¶l Ϋ ë B©u? ª{í¶ã ca¶ã cg ÎlÉ B{« Îai Bi Îl¨¬ viÕ¶ã B{îc kla¶ã? ¸l{« kÞµ ÎLn hêi, clîÎ ¶ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã ãig kTu “vè, vè” ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ ¶ã«y hp cg cluyÖ¶ ã× Låi, véi ¶lny L« µlÝ« ÎL{íc dm Ϋy L« víi, B· ¶S¬ hua¶ B{îc óï¶ cs¶ µli B«s. §éÎ ¶liT¶ ¤¶ ÷ãli Lb hT¶: “ªLêi mi!” Låi ãôc ¬×¶l ¶»¬ µlôc xuï¶ã BÊÎ. ¼éÎ cliÕc µli B«s cS¬ ÎLb¶ã ãiN« h{¶ã óp Ϋ, ¶ã˵ ãǶ lÕÎ cluai B«s. ¤¶ ÷ãli ¶ã· xuï¶ã óÊÎ Îضl ¶l©¶ où ¶ã«y. ª«i óiÕ¶ xny L« quC BéÎ ¶ãéÎ, ªl«¶l ªl«¶l a¬ hÊy ¬Ñ Bì dËy vp dm Ϋy BÞ¶l LbÎ µli B«s L«. Ïsp¶ã ¸l©¶ véi cn¶ h¹i: - Kla¶ã LbÎ B{îc! RbÎ L« hp clÕÎ ¶ã«y! ®iÕÎ Lâ ¶lN¶ã µli B«s Bg cls ¼i¶l ªli µlg¶ã L«, ªlõ« ¸lÝ qu«y Ϋy ¶Ð¬ ÎLë h¹i, óï¶ cliÕc µli B«s BÒu ¶l»¬ ÎlM¶ã ¶ã{êi ¼i¶l ªli ¬p ó«y Îíi. Véi ¶»¬ xuï¶ã BÊÎ h¨¶ Bi ¬Êy v߶ã ÎLC¶l óï¶ cs¶ µli B«s, ¼i¶l ªli võ« BÞ¶l Bø¶ã dËy B· ÎlÊy h{¶ã vp Bèi óT¶ µlni óÞ ÎT hiÖÎ, h¹i ¶ã· ãôc xuï¶ã BÊÎ. ¤¶ã Ϋ hp Ϋy ÎliÖ¶ ¶Ð¬ µli B«s, ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ Lâ óï¶ cs¶ µli B«s võ« ¶Ð¬ L«, ÎlÕ ¶ps a¶ã Ϋ cò¶ã ÎLC¶l B{îc cls ¶T¶ clp¶ã h¹i ¶Ð¬ ÎiÕµ l«i cs¶ cê. V× ãlÐÎ a¶ã Ϋ quC Béc Cc, l«i cs¶ cê ¶py clp¶ã BÒu dè¶ã oøc ¶Æ¶ã ¶Ð¬ vps yÕu luyÖÎ ¶T¶ ¼i¶l ªli clÕÎ ãiÊÎ hiÒ¶. Qu«y BÇu h¹i, ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy ªl«¶l ªl«¶l ¶ãåi d{íi BÊÎ a¬ hÊy ¬Ñ, klgc kla¶ã L« ÎiÕ¶ã. ÷l׶ kü cs¶ d«s cS¬ ÎLT¶ h{¶ã ¤¶ ÷ãli, ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ kla¶ã ÎlÉ cøu B{îc ¶N«, véi ógµ l«i óT¶ o{ê¶, óÕ luyÖÎ B¹s ¶mi Bg, BÉ óp Ϋ Bì óÞ B«u klæ, Bå¶ã Îlêi kliÕ¶ cls ¬Cu ι¬ cl¹y clˬ ¬éÎ clbÎ. ¤¶ ÷ãli ¬Ø¬ c{êi, ¶l׶ ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - ªl«¶l, cs¶ Bõ¶ã klgc ¶N«! ªlÕ hp ¬C B{îc Bi ãƵ ó« cs¶. ë c¹¶l ó« cs¶, kla¶ã «i dC¬ óSÎ ¶¹Î ¬C ¶N«. ªl«¶l ªl«¶l võ« klgc võ« ãËÎ BÇu hi« hÞ«. ¤¶ ÷ãli ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã, cg ¬éÎ viÖc ¶py, ÎlÕ ¶ps Î{í¶ã ca¶ã µlni ¶gi ÎlËÎ cls Îai l«y. §õ¶ã cg ãiÊu diÕ¬ Îai! ªlõ« ¸lÝ ø« ¶{íc ¬SÎ ÎLn hêi: - ¸lM¶ã l«y óCc ¬uï¶ óiÕÎ cluyÖ¶ ã× ¹? - ÷lp Îai cg BÉ h¹i di clbc kla¶ã? ¸g ¶lSc ¶lë BÕ¶ Îai kla¶ã? ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 20. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -176- - ªl{« óCc, Ϲ h·s ÎiÒ¶ óïi cg h{u h¹i ¬éÎ ÎÝ Bå l׶l d¹y vâ ca¶ã. Ïa¬ qu«, oë dÜ clCu µlC ¶æi ÷ãò lp¶l ÎL˶ hp ¶lê oö dô¶ã µl{m¶ã µlCµ di ÎLuyÒ¶ cñ« Ϲ h·s ÎiÒ¶ óïi BÊy! ÷l{ vËy cò¶ã cg ÎlÉ ãäi hp clCu B· óCs Îlè lé a¶ã Ϋ, vp clSc a¶ã Ϋ ë d{íi clݶ ouïi cò¶ã B{îc ¶ãuai ãi˶ ¬éÎ µlǶ ¶ps. ¤¶ ÷ãli h¹i ¶gi: - ÷lp Îai cg viÕÎ Îlm BÉ h¹i cls Îai kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ hSc BÇu, ¤¶ ÷ãli ÎlÊÎ vä¶ã ¶gi ÎiÕµ: - V× clp¶ã Ϋ ¨¶ µlni óCÎ clÌ oe¶ cg µl« Îluïc ¬T ¶T¶ ¬íi óÞ ¬ÊÎ lmi oøc. ¼p óCÎ clÌ Bg h¹i ds clݶl Ϋy Îai B{« cls clp¶ã ¨¶. ÷l{¶ã qun ÎlËÎ, Îai kla¶ã lÒ óiÕÎ ¬éÎ ÎÝ ã× cn. ªlõ« ¸lÝ «¶ ñi: - Ϲ h·s ÎiÒ¶ óïi ÎlÉ ¶ps cò¶ã óiÕÎ Lâ cluyÖ¶ Bg. ¸lSc a¶ã Ϋ kla¶ã ÎLCcl cø óCc B©u. - ¸lSc clp¶ã v× B«u h߶ã quC ¶æi. ªlÉ ¶ps cò¶ã ÎLCcl Îai l·¬ l¹i ¶ãǬ clp¶ã. ®©y ãiê, Îuy B· óiÕÎ Lâ ¶l{¶ã cò¶ã ¬ué¶ ¬ÊÎ Låi! ªlÊy óp Ϋ oSµ clÕÎ BÕ¶ ¶mi ¬p vÓ¶ c߶ ©¶ l˶ cluyÖ¶ cò, ªlõ« ¸lÝ BÞ¶l ¶gi ÎlT¬ vpi c©u «¶ ñi, ¶l{¶ã ÎlÊy óp Ϋ yÕu íÎ dǶ l«i Ϋy B· Îõ Îõ óua¶ã xuai, ªlõ« ¸lÝ oùc ¶lí Îíi Îê ón¶ Bå ãli clç cla¶ cñ« óCu ë ÎLs¶ã cuï¶ ®Ý Kݵ, ÎLs¶ã Bg cg ¶lSc Îíi ÎT¶ ¤¶ ÷ãli, véi ¬gc Îbi hÊy L« vp ¶gi: - ¼êi óCc xe¬ Îê ãiÊy ¶py! rbc Êy ¬SÎ ¤¶ ÷ãli B· ¶lS¬ dǶ, h¹i Îõ Îõ ¬ë Îs, Îi¶l ÎlǶ µlʶ clʶ, Lb hT¶: - Plni clN cñ« clp¶ã Ϋ BÊy! ªai vÓ¶ ¶l˶ B{îc _????_. ªlÊy óp Ϋ óç¶ã ¶liT¶ lí¶ lë ¶l{ Bø« cs¶ ¶ÝÎ, ªlõ« ¸lÝ µlni Bé¶ã h߶ã Îl{m¶ã xgÎ. ¤¶ ÷ãli klH Bäc ¬Êy lp¶ã clN ãli óT¶ c¹¶l óøc ón¶ Bå: - “÷ã{êi B{îc ón¶ Bå ¶py... ÎlÉ ¶ps cò¶ã xi¶ Îíi hp¶ã ªl¹cl r{m¶ã, µlñ ªõ ¸l©u, Îضl ªLiÕÎ Gi«¶ã... Î׬ kiÕ¬ cls B{îc ¤¶ ÷ãli... Î׬ kiÕ¬ cls B{îc ¤¶ ÷ãli... Plni, ¤¶ ÷ãli hp Îai B©y!... Îƶã cls ¶p¶ã ¬{êi v¹¶ h¹¶ã vp¶ã lé Îai.” ÷ÐÎ ¬ÆÎ óç¶ã Î{mi Îضl lm¶ ÎL{íc, óp Ϋ ¶S¬ hÊy Ϋy ªlõ« ¸lÝ, Låi ¶gi ÎiÕµ: - ¸lp¶ã kla¶ã ÎLCcl cø Îai! ªai kla¶ã cǶ hÊy vp¶ã, clØ cǶ óiÕÎ... h߶ã clp¶ã vÓ¶ c߶ Îl{m¶ã ¶lí Îíi Îai Îlai! ¸lp¶ã ¶lí Îai!... ®©y ãiê Îai µlni Bi B©y! §i ãƵ clp¶ã B©y!... ®iÕÎ L»¶ã lmi oøc cñ« óp Ϋ B· BÕ¶ hbc Î˶ kiÖÎ, ªlõ« ¸lÝ B«¶ã ¶gi ¬Êy hêi «¶ ñi ªl«¶l ªl«¶l, ¤¶ ÷ãli óç¶ã ¬ë ÎLõ¶ã Bai ¬SÎ, vp ¶gi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã! ¸g l«i viÖc ¶py... Îai ¬uï¶ ¶lê Î{í¶ã ca¶ã ãibµ cls... ªlÉ ¶ps Î{í¶ã ca¶ã cò¶ã µlni ¶l˶ hêi ¶lÐ? ªlõ« ¸lÝ ÎLn hêi: - Xi¶ óCc cø ¶gi, viÖc ã× oøc clCu cg ÎlÉ hp¬ B{îc kla¶ã ó«s ãiê clCu dC¬ Îõ clïi. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2