Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Biên bản giao nhận

Chia sẻ: Dam Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

579
lượt xem
61
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu hành chính nhân sự. Biểu mẫu BHXH - Biên bản giao nhận

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biên bản giao nhận

  1. Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam §éc LËp –Tù Do – H¹nh Phóc biªn b¶n giao nhËn sæ b¶o hiÓm x∙ héi bªn  giao : ......................................... ............................... §Þa chØ  ....................................................... ....................................... ¤ng  (Bµ).................................................. ..........Chøc danh................. ¤ng  (Bµ).................................................. ..........Chøc danh................. bªn  nhËn :................................................ ..................................... §Þa chØ  ....................................................... ......................................... ¤ng  (Bµ).................................................. ...........Chøc danh................. ¤ng  (Bµ)................................................... ..........Chøc danh.................
  2. Hai bªn tiÕn hµnh thùc hiÖn giao, nhËn tê khai  vµ sæ BHXH nh sau: Sè lîng :............ ( B»ng  ch÷ :................................................. ..........................) Sè sæ tõ:......................................§Õn  sè................................... Ph¬ng thøc giao nhËn : Trùc tiÕp HiÖn tr¹ng sæ lóc giao nhËn : Tèt, ®Çy ®ñ Biªn b¶n ®îc lËp vµo håi ......giê .....phót,  ngµy ...th¸ng ...n¨m ... Biªn b¶n lËp thµnh 02 b¶n,bªn giao gi÷ 01  b¶n,bªn nhËn gi÷ 01 b¶n. ®¹i diÖn bªn nhËn  ®¹i diÖn bªn giao
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2