intTypePromotion=1

Biên bản giao nhận

Chia sẻ: Dam Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
559
lượt xem
60
download

Biên bản giao nhận

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu hành chính nhân sự. Biểu mẫu BHXH - Biên bản giao nhận

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biên bản giao nhận

  1. Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam §éc LËp –Tù Do – H¹nh Phóc biªn b¶n giao nhËn sæ b¶o hiÓm x∙ héi bªn  giao : ......................................... ............................... §Þa chØ  ....................................................... ....................................... ¤ng  (Bµ).................................................. ..........Chøc danh................. ¤ng  (Bµ).................................................. ..........Chøc danh................. bªn  nhËn :................................................ ..................................... §Þa chØ  ....................................................... ......................................... ¤ng  (Bµ).................................................. ...........Chøc danh................. ¤ng  (Bµ)................................................... ..........Chøc danh.................
  2. Hai bªn tiÕn hµnh thùc hiÖn giao, nhËn tê khai  vµ sæ BHXH nh sau: Sè lîng :............ ( B»ng  ch÷ :................................................. ..........................) Sè sæ tõ:......................................§Õn  sè................................... Ph¬ng thøc giao nhËn : Trùc tiÕp HiÖn tr¹ng sæ lóc giao nhËn : Tèt, ®Çy ®ñ Biªn b¶n ®îc lËp vµo håi ......giê .....phót,  ngµy ...th¸ng ...n¨m ... Biªn b¶n lËp thµnh 02 b¶n,bªn giao gi÷ 01  b¶n,bªn nhËn gi÷ 01 b¶n. ®¹i diÖn bªn nhËn  ®¹i diÖn bªn giao
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2