Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Biên bản xét duyệt tờ khai cấp sổ BHXH

Chia sẻ: Dam Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

555
lượt xem
37
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu hành chính nhân sự. Biểu mẫu BHXH - Biên bản xét duyệt tờ khai cấp sổ BHXH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biên bản xét duyệt tờ khai cấp sổ BHXH

  1. Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Biªn b¶n xÐt duyÖt tê khai cÊp sæ b¶o hiÓm x∙ héi H«m nay, ngµy......... th¸ng ......... n¨m 2008 T¹i : C«ng ty cæ phÇn  Ban   xÐt   duyÖt   x¸c   nhËn   tê   khai   cÊp   sæ   b¶o   hiÓm   x∙   héi  cña:                         C«ng ty cæ phÇn ...    Gåm cã: ¤ng ...   – Tæng gi¸m ®èc   ­  Trëng ban ¤ng ...  ­ Gi¸m ®èc BHXH ... ¤ng (Bµ) .......................................... ¤ng (Bµ) .......................................... §∙ ®èi chiÕu gi÷a tê khai cÊp sæ b¶o hiÓm x∙ héi víi hå  s¬ gèc cña tõng ngêi. Tæng sè hå s¬ ®a ra xÐt duyÖt: 05 hå s¬ ­ Sè hå s¬ ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ò nghÞ cÊp sæ b¶o hiÓm x∙  héi: ......... hå s¬ ­ Sè hå s¬ ph¶i kª khai l¹i: ......... hå s¬ §Ò nghÞ b¶o hiÓm x∙ héi thµnh phè Hµ Néi xÐt duyÖt cÊp sæ  b¶o hiÓm x∙ héi cho ......... trêng hîp. §¹i diÖn c¬ quan  Trëng phßng TC Chñ tÞch c«ng ®oµn Ngêi sö dông L§ B¶o hiÓm x∙ héi (Ký vµ ghi râ hä      (Ký vµ ghi râ hä  (Ký vµ ghi râ hä  (Ký vµ ghi râ hä  tªn) tªn)  tªn) tªn)
  2.       
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2