intTypePromotion=1

Biên bản xét duyệt tờ khai cấp sổ BHXH

Chia sẻ: Dam Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1
543
lượt xem
36
download

Biên bản xét duyệt tờ khai cấp sổ BHXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu hành chính nhân sự. Biểu mẫu BHXH - Biên bản xét duyệt tờ khai cấp sổ BHXH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biên bản xét duyệt tờ khai cấp sổ BHXH

  1. Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Biªn b¶n xÐt duyÖt tê khai cÊp sæ b¶o hiÓm x∙ héi H«m nay, ngµy......... th¸ng ......... n¨m 2008 T¹i : C«ng ty cæ phÇn  Ban   xÐt   duyÖt   x¸c   nhËn   tê   khai   cÊp   sæ   b¶o   hiÓm   x∙   héi  cña:                         C«ng ty cæ phÇn ...    Gåm cã: ¤ng ...   – Tæng gi¸m ®èc   ­  Trëng ban ¤ng ...  ­ Gi¸m ®èc BHXH ... ¤ng (Bµ) .......................................... ¤ng (Bµ) .......................................... §∙ ®èi chiÕu gi÷a tê khai cÊp sæ b¶o hiÓm x∙ héi víi hå  s¬ gèc cña tõng ngêi. Tæng sè hå s¬ ®a ra xÐt duyÖt: 05 hå s¬ ­ Sè hå s¬ ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ò nghÞ cÊp sæ b¶o hiÓm x∙  héi: ......... hå s¬ ­ Sè hå s¬ ph¶i kª khai l¹i: ......... hå s¬ §Ò nghÞ b¶o hiÓm x∙ héi thµnh phè Hµ Néi xÐt duyÖt cÊp sæ  b¶o hiÓm x∙ héi cho ......... trêng hîp. §¹i diÖn c¬ quan  Trëng phßng TC Chñ tÞch c«ng ®oµn Ngêi sö dông L§ B¶o hiÓm x∙ héi (Ký vµ ghi râ hä      (Ký vµ ghi râ hä  (Ký vµ ghi râ hä  (Ký vµ ghi râ hä  tªn) tªn)  tªn) tªn)
  2.       
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2