Biên bản cuộc họp

Chia sẻ: Nguyen Mr. Kelvin | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

3
4.415
lượt xem
499
download

Biên bản cuộc họp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biên bản cuộc họp

  1. CÔNG TY TNHH TÍN TRỰC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Phòng Hành chính Nhân sự Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________ ====== o0o ====== BIÊN BẢN Họp ……………………… 1. Thời gian họp: - Khai mạc: lúc: .................. giờ, ngày .... tháng ...... năm ............................................... - Địa điểm: ........................................................................................................................ - Nội dung: ........................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ 2. Thành phần dự họp: - Thành viên: + Có mặt:…………………………… trên tổng số: ……………………… + Vắng mặt:……………………… trên tổng số:……………………… - Đại biểu (Khách mời nếu có): ....................................................................................... - Tổng số người tham dự: ................................................................................................ 3. Chủ trì cuộc họp:...................................................................................................... 4. Thư ký cuộc họp:...................................................................................................... 5. Nội dung cuộc họp: a) ........................................................................................................................................ b) ........................................................................................................................................ c) ........................................................................................................................................ 6. Tổng kết: - Ghi ý kiến kết luận của chủ trì: .................................................................................... - Biểu quyết : .....................% nhất trí .....................% không nhất trí - Ý kiến bảo lưu (nếu có): ............................................................................................... 7. Cuộc họp kết thúc vào lúc …………giờ, ngày………………tháng …………… năm ………………………………… 8. Tài liệu kèm theo (nếu có) - .......................................................................................................................................... - .......................................................................................................................................... THƯ KÝ CHỦ TRÌ (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu) NGƯỜI THAM DỰ 1. ........................................................................................................................................ 2..........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản