Biên bản điều tra hiện trạng

Chia sẻ: Jolie Jolie | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
272
lượt xem
44
download

Biên bản điều tra hiện trạng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'biên bản điều tra hiện trạng', tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biên bản điều tra hiện trạng

  1. Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc Hoµng Mai, Ngµy … th¸ng …. n¨m 2007 Biªn b¶n §iÒu tra hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt vµ tµi s¶n trªn ®Êt trong chØ giíi GPMB ®Ó thùc hiÖn Dù ¸n ………………………………………………………….. - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 197/2004 N§ - CP ngµy 03/12/2004 cña ChÝnh phñ v/v Båi th êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c khi nhµ níc thu håi ®Êt; - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 26/2005/Q§ - UB ngµy 18/12/2005 cña UBND thµnh phè Hµ Néi v/v Ban hµnh “ Quy ®Þnh vÒ båi th êng, hç trî, t¸i ®Þnh c, thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 197/2004/N§ - CP ngµy 03/12/2004 cña ChÝnh phñ khi Nhµ níc thu håi trªn ®Þa bµn Thµnh phè Hµ Néi”; - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 707/Q§ -TTg ngµy 11/6/2001 cña Thñ t íng chÝnh phñ vÒ viÖc thu håi 17.070 m 2 ®Êt t¹i x· Yªn Së huyÖn Thanh Tr× Thµnh phè Hµ Néi ( nay lµ Phêng Yªn Së quËn Hoµng Mai) cho C«ng ty TNHH thiÕt bÞ phô tïng Hoµ Ph¸t thuª ®Ó x©y dùng xëng l¾p r¸p m¸y x©y dùng. - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 4………………. cña ………………… vÒ viÖc thµnh lËp Héi ®ång GPMB vµ bæ sung thµnh viªn Héi ®ång GPMB; - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè ……………… cña ……………….. vÒ viÖc thµnh lËp tæ GPMB thuéc dù ¸n …………………………………………………... 1
  2. - H«m nay ngµy…. th¸ng…. n¨m 2007, Tæ c«ng t¸c GPMB …………………... cïng «ng ( bµ)…………………………. tiÕn hµnh lËp biªn b¶n vÒ viÖc ®iÒu tra, hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt, tµi s¶n trªn ®Êt n»m trong chØ giíi GPMB. I. Thµnh phÇn tæ c«ng t¸c Phêng Yªn Së: 1. ……………………….. Chñ tÞch UBND ………….. -Tæ tr ëng. 2. ………………………. Chñ tÞch MTTQ …………. - Tæ viªn. 3. ………………………. …………………………… - Tæ viªn. 4. ………………………. …………………………… - Tæ viªn. 5. ………………………. …………………………… - Tæ viªn. 6. ………………………. …………………………… - Tæ viªn. 7. ………………………. …………………………… - Tæ viªn. 8. ………………………. …………………………… - Tæ viªn. 9. ………………………. …………………………… - Tæ viªn. 10. ………………………. …………………………… - Tæ viªn. 11. ………………………. …………………………… - Tæ viªn. ii. chñ sö dông ®Êt vµ së h÷u nhµ, tµi s¶n trªn ®Êt: - Hä vµ tªn chñ sö dông ®Êt: ………………………………………… - Hä vµ tªn chñ së h÷u tµi s¶n trªn ®Êt………………………………. - §Þa chØ n»m trong chØ giíi GPMB………………………………… - N¬i ®¨ng ký hé khÈu th êng tró…………………………………… - Tæng sè nh©n khÈu………ngêi; Sè hé khÈu…………………..hé. - Trong ®ã: KT1………ngêi, KT2……….ngêi, KT3………ngêi. - Gia ®×nh thuéc diÖn chÝnh s¸ch:…………………………………… 1. §Êt ë: 2
  3. - Tæng DT ®Êt ë…….. m 2 ; Thöa sè………..; Tê b¶n ®å sè………… - DiÖn tÝch ®Êt thu håi: …….. m 2; DiÖn tÝch ®Êt cßn l¹i: ………… m 2 - Nguån gèc ®Êt vµ thêi gian sö dông: ( ghi râ ®îc cÊp sæ ®á cha, thêi gian sö dông, ®Êt ®îc cho, tÆng, mua b¸n, thõa kÕ v.v…): …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 2. §Êt n«ng nghiÖp: - Tæng diÖn tÝch ®Êt NN: ……….. m2; DiÖn tÝch thu håi…….. m2; DiÖn tÝch cßn l¹i:……….. m2 thuéc thöa ®Êt sè: ……………………………………………………………… - Nguån gèc ®Êt vµ thêi gian sö dông ( Ghi râ ®Êt kho¸n 10, ®Êt ®îc giao theo NghÞ ®Þnh 64/CP, ®Êt ao, ®Êt tËn dông hoang ho¸, ®Êt gia ®×nh ®Ó l¹i v.v…): …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 3. §Êt kh¸c: - Tæng DT: ………m2; DTthu håi: … …….m2;DT cßn l¹i: ……….m2 - Nguån gèc ®Êt: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… - S¬ ho¹ thöa ®Êt: ( ThÓ hiÖn hiÖn tr¹ng, mÆt b»ng nhµ ë, kÕt cÊu tõng ng«i nhµ…) 3
  4. II. Tµi s¶n trªn ®Êt thuéc ph¹m vi, chØ giíi GPMB: 1. C«ng tr×nh, vËt kiÕn tróc: ( kª khai chi tiÕt tõng h¹ng môc c«ng tr×nh vÒ diÖn tÝch , cÊp, nhµ, thêi gian x©y dùng v.v…) …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 2. C©y trång trªn ®Êt: ( ghi râ sè lîng, chñng lo¹i c©y cèi, ®êng kÝnh, mËt ®é….): …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 3. Tµi s¶n kh¸c: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 4. DiÖn tÝch nu«i trång thuû s¶n: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… GiÊy tê cã liªn quan do chñ sö dông ®Êt, së h÷u tµi s¶n cung cÊp: - GiÊy tê vÒ ®Êt: …………………....................................................... - GiÊy tê vÒ tµi s¶n: ………………………………………………….. 4
  5. - GiÊy tê vÒ nh©n, hé khÈu: ………………………………………….. - GiÊy tê vÒ chÝnh s¸ch XH: ………………………………………… - GiÊy tê kh¸c:………………………………………………………... 5
  6. Biªn b¶n lËp xong håi….. giê…….. cïng ngµy víi sù cã mÆt cña c¸c thµnh viªn tæ c«ng t¸c GPMB phêng vµ chñ së h÷u tµi s¶n ®· ®îc ®äc l¹i tr íc ®Çy ®ñ c¸c thµnh viªn tham gia. C¸c bªn ®· thèng nhÊt hoµn toµn néi dung biªn b¶n kª khai nµy vµ ký tªn x¸c nhËn díi ®©y: 1. ………………………. ……………………………………………………… 2. ………………………. ……………………………………………………… 3. ………………………. ……………………………………………………… 4. ………………………. ……………………………………………………… 5. ………………………. ……………………………………………………… 6. ………………………. ……………………………………………………… 7. ………………………. ……………………………………………………… 8. ………………………. ……………………………………………………… 9. ………………………. ……………………………………………………… 10. ………………………. ……………………………………………………… 11. ………………………. ……………………………………………………… 12. ………………………. ……………………………………………………… 13. ………………………. ……………………………………………………… 14. ……………………….. ……………………………………………………… chñ sö dông ®Êt chñ së h÷ tµi s¶n t.m uû ban nh©n d©n phêng chñ tÞch 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản