intTypePromotion=1

Biến đối khí hậu và vấn đề quy hoạch phát triển dải đồng bằng ven biển Việt Nam

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
22
lượt xem
1
download

Biến đối khí hậu và vấn đề quy hoạch phát triển dải đồng bằng ven biển Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Theo đánh giá của Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP), Việt Nam nằm trong top 5 nước đứng đầu thế giới dễ bị tổn thương nhất đối với biến đổi khí hậu. Đứng trước vấn đề thời sự đó, Chính phủ đã khẩn trương chỉ đạo các Bộ, Ban, ngành và các địa phương liên quan tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu và có những phương án trước mắt và lâu dài để xác định những kịch bản có thể xảy ra và các biện pháp chiến lược thích ứng với những biến đổi đó. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta lo ngại đối với nguy cơ này, vấn đề là cần phải có những quy hoạch phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biến đối khí hậu và vấn đề quy hoạch phát triển dải đồng bằng ven biển Việt Nam

Nguyễn Xuân Trường<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 64(02): 40 - 44<br /> <br /> BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ VẤN ĐỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN<br /> DẢI ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN VIỆT NAM<br /> Nguyễn Xuân Trường<br /> Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Theo đánh giá của Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP), Việt Nam nằm trong top 5<br /> nước đứng đầu thế giới dễ bị tổn thương nhất đối với biến đổi khí hậu. Đứng trước vấn đề thời sự<br /> đó, Chính phủ đã khẩn trương chỉ đạo các Bộ, Ban, ngành và các địa phương liên quan tổ chức<br /> tuyên truyền, nghiên cứu và có những phương án trước mắt và lâu dài để xác định những kịch bản<br /> có thể xảy ra và các biện pháp chiến lược thích ứng với những biến đổi đó. Tuy nhiên, không vì<br /> thế mà chúng ta lo ngại đối với nguy cơ này, vấn đề là cần phải có những quy hoạch phù hợp với<br /> điều kiện biến đổi khí hậu.<br /> Triển khai và cụ thể hóa Nghị quyết số 09-NQ/TW về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”,<br /> một loạt các quy hoạch phát triển KT-XH vùng, dải ven biển, khu kinh tế ven biển, hệ thông cảng<br /> biển và giao thông biển...đã và đang đệ trình Chính phủ phê duyệt. Cụ thể như đề án Quy hoạch<br /> phát triển các Khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020, Quy hoạch tổng thể phát triển<br /> kinh tế - xã hội dải ven biển miền Trung đến năm 2020, Quy hoạch phát triển Vùng biển và ven<br /> biển Việt Nam thuộc Vịnh Thái Lan đến năm 2020, Dự án Quy hoạch tuyến đường bộ ven biển,<br /> dự án quy hoạch dân cư ven biển và xây dựng đê biển... Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện các<br /> quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển cần chú ý đến các xu hướng biến đổi khí hậu<br /> nhằm đạt hiệu quả về kinh tế - xã hội và phát triển bền vững. Bởi vì, biến đổi khí hậu không đơn<br /> thuần là mực nước biển dâng mà còn liên quan đến vấn đề cực đoan của khí hậu (bão, lụt với<br /> cường độ lớn hơn).<br /> Từ khóa: Biến đổi khí hậu và quy hoạch phát triển; biến đổi khí hậu.<br /> <br /> 1. Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày<br /> 9/2/2007 của Ban chấp hành trung ương Đảng<br /> cộng sản Việt Nam về “Chiến lược biển Việt<br /> Nam đến năm 2020” khẳng định: phấn đấu để<br /> nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển,<br /> giàu lên từ biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền<br /> quốc gia trên biển, góp phần giữ vững ổn định<br /> và phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ giữa<br /> phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc<br /> phòng, an ninh và bảo vệ môi trường; có<br /> chính sách hấp dẫn nhằm thu hút mọi nguồn<br /> lực cho phát triển kinh tế biển; xây dựng các<br /> trung tâm kinh tế lớn vùng duyên hải gắn với<br /> các hoạt động kinh tế biển làm động lực quan<br /> trọng đối với sự phát triển của cả nước. Phấn<br /> đấu đến năm 2020, kinh tế biển đóng góp<br /> khoảng 53-55 % GDP, 55-60 % kim ngạch<br /> xuất khẩu của cả nước, giải quyết tốt các vấn<br /> đề xã hội, cải thiện một bước đáng kể đời<br /> sống của nhân dân vùng biển và ven biển".<br /> Triển khai và cụ thể hóa Nghị quyết<br /> số 09-NQ/TW, một loạt các quy hoạch phát<br /> *<br /> <br /> *<br /> <br /> triển kinh tế - xã hội vùng, dải ven biển, khu<br /> kinh tế ven biển, hệ thống cảng biển và giao<br /> thông biển...đã và đang đệ trình Chính phủ<br /> phê duyệt. Cụ thể như Quy hoạch phát triển<br /> các Khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến<br /> năm 2020, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh<br /> tế - xã hội dải ven biển miền Trung đến năm<br /> 2020, Quy hoạch phát triển Vùng biển và ven<br /> biển Việt Nam thuộc Vịnh Thái Lan đến năm<br /> 2020, Dự án Quy hoạch tuyến đường bộ ven<br /> biển, dự án quy hoạch dân cư ven biển và xây<br /> dựng đê biển...Tuy nhiên, khi triển khai thực<br /> hiện các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế<br /> - xã hội vùng ven biển cần phải đặc biệt chú ý<br /> đến xu hướng và tác động tiềm tàng của biến<br /> đổi khí hậu nhằm đạt hiệu quả về kinh tế - xã<br /> hội và phát triển bền vững. Bởi vì, biến đổi<br /> khí hậu không đơn thuần là mực nước biển<br /> dâng mà còn liên quan đến vấn đề cực đoan<br /> của khí hậu (bão, lụt với cường độ lớn hơn,<br /> sói lở địa hình bờ biển). Việc chú ý đến<br /> những tác động tiềm tàng của biến đổi khí<br /> hậu sẽ giảm được tổn thất nếu thực hiện sớm<br /> các giải pháp thích ứng, đặc biệt là các công<br /> <br /> Tel: 0914765087, Email: truongdhtn2009@gmail.com<br /> 40<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.Lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> Nguyễn Xuân Trường<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> trình cơ sở hạ tầng có tính vĩnh cửu. Trong<br /> mọi trường hợp, các hoạt động và kế hoạch<br /> phát triển nếu không tính trước thì rất khó có<br /> thể thay đổi trong tương lai để thích ứng với<br /> biến đổi khí hậu.<br /> 2. Biến đổi khí hậu là sự biến đổi<br /> trạng thái của khí hậu so với trung bình hoặc<br /> dao động của khí hậu duy trì trong một<br /> khoảng thời gian dài, thường là vài thập kỷ<br /> hoặc dài hơn. Theo đánh giá của Chương<br /> trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP), Việt<br /> Nam nằm trong top 5 nước đứng đầu thế giới<br /> dễ bị tổn thương nhất do tác động của biến<br /> đổi khí hậu. Đứng trước vấn đề thời sự đó,<br /> Chính phủ Việt Nam đã khẩn trương chỉ đạo<br /> các Bộ, Ban, ngành và các địa phương liên<br /> quan tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu và có<br /> những phương án trước mắt cũng như lâu dài<br /> để xác định những kịch bản có thể xảy ra và<br /> các biện pháp chiến lược thích ứng với những<br /> biến đổi đó.<br /> Theo Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển<br /> dâng cho Việt Nam được Bộ Tài nguyên &<br /> Môi trường báo cáo vào tháng 6/2009 thì ở<br /> Việt nam trong 50 năm qua, nhiệt độ trung<br /> bình năm đã tăng khoảng 0,5 - 0,70 C, mực<br /> nước biển dâng khoảng 20 cm. Biến đổi khí<br /> hậu kéo theo hệ quả là thiên tai, bão lụt và<br /> hạn hạn ngày càng khốc liệt. Dự báo, vào<br /> cuối thế kỷ XXI, nhiệt độ trung bình năm của<br /> nước ta tăng khoảng 2,30C, mực nước biển<br /> dâng khoảng 75 cm so với mức trung bình<br /> thời kỳ 1980-1999, tổng lượng mưa và lượng<br /> mưa mùa tăng và mùa khô giảm. Như vậy,<br /> với diễn biến hiện nay về biến đổi khí hậu<br /> toàn cầu và mực nước biển dâng, việc dự báo<br /> những tác động lên môi trường tự nhiên và<br /> ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở<br /> dải đồng bằng ven biển nước ta; đề ra những<br /> nhiệm vụ cần tiến hành trong các lĩnh vực<br /> nghiên cứu triển khai, quản lý nhà nước và hợp<br /> tác quốc tế nhằm ứng phó có hiệu quả, bảo vệ<br /> thành quả lao động quá khứ và tiếp tục phát<br /> triển bền vững là một nhiệm vụ có ý nghĩa sống<br /> còn đối với đất nước trong những thập kỷ tới,<br /> trước mắt cần phải có những quy hoạch phát<br /> triển phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu.<br /> <br /> 64(02): 40 - 44<br /> <br /> 3. Dải đồng bằng ven biển Việt Nam<br /> kéo dài 25 vĩ độ từ Bắc đến Nam, trải qua<br /> 29/63 tỉnh thành, nơi đây tập trung gần 50 %<br /> đô thị; 60 % dân số và 80 % khu công nghiệp<br /> quan trọng của cả nước. Theo nhận định của<br /> Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu<br /> (IPCC) của Liên Hiệp quốc, do tác động của<br /> biến đổi khí hậu toàn cầu, mực nước biển khả<br /> năng sẽ dâng cao 75 cm vào cuối thế kỷ XXI.<br /> Nếu Việt Nam không nhanh chóng xây dựng<br /> và nâng cấp hoàn chỉnh hệ thống đê biển để<br /> ứng phó, thì có đến 40.000 km2 vùng ven biển<br /> sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề, trong đó 90 %<br /> diện tích đồng bằng sông Cửu Long bị ngập<br /> hoàn toàn, thiệt hại về tài sản lên tới 17 tỷ<br /> USD. Có thể nói, xây dựng hệ thống đê biển<br /> luôn được các quốc gia có biển trên thế giới<br /> coi đó là giải pháp hữu hiệu nhất để phòng,<br /> chống và thích nghi với bão lụt, ngăn chặn<br /> nước biển dâng và xâm nhập mặn, vừa là<br /> phương thức "quai đê lấn biển" mở rộng diện<br /> tích đất ở và canh tác. Điển hình như Hà Lan<br /> là quốc gia có địa hình thấp hơn mực nước<br /> biển, song nhờ tạo lập được hệ thống đê biển<br /> bao quanh nên đã đối phó rất hiệu quả với<br /> mọi sự tác động của đại dương. Hiện những<br /> công trình có tuổi thọ dài hạn xây dựng ven<br /> biển, chính phủ nước này đều bắt buộc trong<br /> thiết kế phải tính thêm 50 cm do nước biển<br /> dâng, nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu<br /> trong những năm tới. Hoặc ở Anh, ngoài việc<br /> chuẩn bị xây dựng 9 đê bao bảo vệ 337 km<br /> đường ven biển, họ còn lên kế hoạch cụ thể<br /> quản lý lũ bảo vệ thủ đô London và cửa sông<br /> Thames trong 100 năm tới, những công trình<br /> này tần suất lũ đều được điều chỉnh thiết kế<br /> tăng 20 %.<br /> Ở Việt Nam, ngay từ đầu thế kỷ XV,<br /> ông cha ta đã xây dựng hệ thống đê biển và<br /> nó không ngừng được bổ sung, nâng cấp qua<br /> các thời kỳ dựng nước và giữ nước. Nhờ đó,<br /> đến nay cả nước đã có 2.800 km đê biển<br /> thuộc 28 tỉnh, thành phố bao gồm 110 huyện,<br /> thị xã đã và đang phát huy hiệu quả trong<br /> công tác phòng chống thiên tai, tạo điều kiện<br /> thuận lợi cho các địa phương có biển phát<br /> triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, do hệ thống<br /> đê biển của Việt Nam hầu hết đắp bằng đất,<br /> <br /> 41<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.Lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> Nguyễn Xuân Trường<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> nền đất yếu, người dân chủ động xây dựng<br /> thiếu hẳn sự quy hoạch một cách thống nhất<br /> và khoa học, nên nhiều tuyến đê phải đập đi<br /> để di dời đắp lại và hiện mới chiếm 42,3 %<br /> tổng chiều dài bờ biển nước ta. Do đó, hệ<br /> thống đê biển hiện nay mới có khả năng<br /> chống đỡ được những cơn bão từ cấp 9 trở<br /> xuống, chưa kể một số tỉnh hầu như chưa có<br /> đê biển. Nhiều tuyến đê thiếu hẳn rừng ngập<br /> mặn do các địa phương tùy tiện chặt phá để<br /> nuôi tôm, hoặc lấn chiếm mặt đê làm vườn<br /> canh tác, xây cất nhà cửa trong phạm vi tuyến<br /> đê biển, tạo nên những tiềm ẩn dẫn đến vỡ đê<br /> khi bão tố cường độ mạnh và triều cường<br /> dâng cao.<br /> Theo GS.TS Ngô Đình Tuấn (Hội Bảo vệ<br /> Thiên nhiên & Môi trường Việt Nam) cho<br /> rằng: Chiến lược đê biển cần xét theo quan<br /> điểm phát triển lâu bền kinh tế vùng, kết hợp<br /> hữu cơ giữa kinh tế biển và chiến lược an<br /> ninh quốc phòng, và phải được coi là sự tồn<br /> vong của quốc gia. Do đó, các tuyến đê biển<br /> hiện nay cần phải được nhanh chóng đầu tư<br /> củng cố, nâng cấp tạo thành tuyến khép kín.<br /> Chiều rộng mặt đê tối thiểu từ 5-6m, thiết kế<br /> đủ điều kiện chống chọi với bão cấp 9, cấp<br /> 10, riêng đê bảo vệ khu dân cư đảm bảo<br /> chống trọi bão cấp 12 với mức triều tần suất<br /> 5%. Chính phủ cần có quy hoạch đê biển với<br /> tầm nhìn xa 20 năm, 50 và 70 năm...kể cả<br /> phạm vi xem xét rộng lớn hơn, để hệ thống đê<br /> biển Việt Nam có khả năng ứng phó với biến<br /> đổi khí hậu toàn cầu, nhất là hiện tượng "biển<br /> tiến" trong hiện tại và tương lai.<br /> Hệ thống đê biển này sẽ được đầu tư xây<br /> dựng thành một hệ thống khép kín, bảo đảm<br /> việc ngăn mặn, thoát lũ, phục vụ cấp thoát<br /> nước và các mục tiêu liên quan khác, bảo đảm<br /> an sinh và phát triển kinh tế - xã hội của từng<br /> địa phương ven biển. Về lâu dài, hệ thống đê<br /> biển này phải bảo đảm an toàn cho dân sinh,<br /> phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường sinh thái<br /> vùng ven biển, thích ứng với nguy cơ nước<br /> biển dâng và những tác động xấu của biến đổi<br /> khí hậu; đồng thời từng bước hình thành trục<br /> giao thông ven biển phục vụ phát triển kinh tế<br /> - xã hội và an ninh quốc phòng vùng ven biển.<br /> 4. Ngày 18/01/2010, Thủ tướng<br /> Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số<br /> <br /> 64(02): 40 - 44<br /> <br /> 129/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chi tiết<br /> đường bộ ven biển Việt Nam. Tuyến đường<br /> bộ ven biển bắt đầu tại cảng Núi Đỏ, Mũi<br /> Ngọc thuộc địa phận xã Bình Ngọc, thành<br /> phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh tới cửa khẩu<br /> Hà Tiên, thuộc địa phận thị xã Hà Tiên, tỉnh<br /> Kiên Giang. Với chiều dài khoảng 3.041 km,<br /> tuyến đường đi qua tất cả các tỉnh ven biển,<br /> đây có thể coi là tuyến đường bộ dài nhất Việt<br /> Nam. Được xác định là trục nội bộ phục vụ<br /> phát triển nội vùng của các khu vực ven biển,<br /> đơn vị tư vấn lập quy hoạch là Tổng công ty Tư<br /> vấn thiết kế giao thông - vận tải (TEDI) kiến<br /> nghị hướng tuyến chủ yếu đi sát bờ biển theo<br /> các quốc lộ, các tuyến đường địa phương hiện<br /> tại, các tuyến đường bộ ven biển đã xây dựng<br /> hoặc đã lập quy hoạch.<br /> Theo TEDI, việc đầu tư xây dựng<br /> tuyến đường bộ ven biển được phân kỳ thành<br /> 2 giai đoạn. Giai đoạn I (từ nay đến năm<br /> 2020) sẽ tập trung xây dựng các đoạn tuyến<br /> tại các vùng kinh tế trọng điểm và 15 khu<br /> kinh tế ven biển đã được. Đó là các khu kinh<br /> tế: Vân Đồn (Quảng Ninh), Đình Vũ - Cát<br /> Hải (Hải Phòng), Nghi Sơn (Thanh Hoá),<br /> Đông Nam (Nghệ An), Vũng Áng (Hà Tĩnh),<br /> Hòn La (Quảng Bình), Chân Mây - Lăng Cô<br /> (Thừa Thiên Huế), Chu Lai (Quảng Nam),<br /> Dung Quất (Quảng Ngãi), Nhơn Hội (Bình<br /> Định), Nam Phú Yên (Phú Yên), Văn Phong<br /> (Kháng Hoà), Phú Quốc (Kiên Giang), Định<br /> An (Trà Vình), Năm Căn (Cà Mau). Giai<br /> đoạn này xây mới và nâng cấp, cải tạo khoảng<br /> 787 km, tổng nhu cầu vốn khoảng 14.475,99<br /> tỷ đồng. Giai đoạn II (sau năm 2020) sẽ xây<br /> dựng mới các đoạn chưa có đường để hình<br /> thành tuyến đường bộ ven biển trên toàn quốc<br /> và nâng cấp, cải tạo các đoạn tuyến theo quy<br /> mô đã được xác định trong quy hoạch nhằm<br /> hoàn chỉnh toàn tuyến đường bộ ven biển<br /> quốc gia.<br /> Quy hoạch đường cao tốc dọc theo bờ biển là<br /> ý tưởng lớn kéo theo những dự án khổng lồ,<br /> rất cần sự cẩn trọng trong quy hoạch. Phải hết<br /> sức chú ý đến các xu hướng thay đổi khí hậu<br /> như sự nóng lên toàn cầu, xu thế dâng lên của<br /> mực nước biển, cường độ bão lớn hơn, những<br /> ảnh hưởng của động đất và sóng thần. Đặc<br /> <br /> 42<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.Lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> Nguyễn Xuân Trường<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> biệt, có thể kết hợp với hệ thống đê biển và hệ<br /> thống đường phòng thủ ven biển nhằm tạo<br /> thuận lợi trong xử lý các tình huống ứng phó<br /> với thiên tai và tăng cường củng cố quốc<br /> phòng, an ninh khu vực.<br /> 5. Theo nghiên cứu của Tổ chức Hợp<br /> tác và Phát triển kinh tế (OECD), TP. Hồ Chí<br /> Minh nằm trong danh sách 10 thành phố bị đe<br /> doạ nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu (bao gồm<br /> Calcutta và Bombay của Ấn Độ, Dacca của<br /> Bangladesh, Thượng Hải, Quảng Châu của<br /> Trung Quốc, TP.HCM của VN, Bangkok của<br /> Thái Lan và Yangon của Myanmar). Ngoài<br /> ra, các đô thị ven biển khác của nước ta như<br /> Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Vũng<br /> Tàu...cũng nằm trong tầm cảnh báo. Vì vậy,<br /> việc nghiên cứu và quy hoạch hệ thống đô thị<br /> và du lịch ven biển tầm nhìn dài hạn là cực kỳ<br /> quan trọng. Trên cơ sở các số liệu dự báo<br /> khoa học cho các trung tâm đô thị lớn và các<br /> khu vực trọng điểm phát triển sẽ giúp định<br /> hướng cho phát triển bền vững là một công<br /> tác có ý nghĩa rất quan trọng trong chiến lược<br /> phát triển quốc gia. Tuy nhiên, theo TS.KTS.<br /> Ngô Việt Nam Sơn (giảng viên Đại học<br /> Washington - Hoa Kỳ, chuyên gia tư vấn quy<br /> hoạch đô thị cho Việt Nam), vấn đề này hầu<br /> như chỉ được nghiên cứu khái quát tại Việt<br /> Nam trong thời gian trước đây, do tình trạng<br /> bị động trước sức ép của nhu cầu phát triển<br /> nhanh. Trái với quan niệm thông thường cho<br /> rằng 100 năm là thời gian quá dài cho công<br /> tác quy hoạch, việc xác định tầm nhìn 100<br /> năm để giúp định hướng cho công tác quy<br /> hoạch trung hạn (20-30 năm) và ngắn hạn (510 năm) là điều mà các nhà hoặc định chiến<br /> lược không thể bỏ qua. Trước mắt cần tập<br /> trung xem xét lại bốn vấn đề chiến lược trăm<br /> năm, nhưng có tác động không nhỏ đến việc<br /> nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ thiết kế mới<br /> của các đô thị biển cho giai đoạn đến năm<br /> 2030 và xa hơn, cụ thể là vấn đề dự phòng<br /> cho nguy cơ thiên tai và biến đổi khí hậu toàn<br /> cầu; vấn đề bảo đảm nguồn nước ngọt, vấn<br /> đề quy hoạch đô thị trên bộ khung sườn<br /> giao thông, vấn đề bố trí cụm các trung tâm<br /> đô thị, trong đó vấn đề dự phòng cho nguy<br /> cơ thiên tai và biến đổi khí hậu toàn cầu cần<br /> phải chú ý trước tiên.<br /> <br /> 64(02): 40 - 44<br /> <br /> Việc nghiên cứu vấn đề dự phòng cho<br /> nguy cơ thiên tai và biến đổi khí hậu toàn cầu<br /> cần phải dựa trên các số liệu khoa học và mô<br /> hình tính toán chính xác theo những kịch bản<br /> khác nhau để đưa những thông số mới vào bài<br /> toán quy hoạch. Một điểm cần lưu ý trong<br /> quy hoạch là cần tránh xu hướng phát triển<br /> bám sát suốt chiều dài mặt tiền biển. Việc quy<br /> hoạch một đường cao tốc gần sát biển là một<br /> xu hướng quy hoạch phổ biến trong những<br /> năm 70 của thế kỷ XX tại các nước phát triển,<br /> nhưng gần đây sai lầm này đã dần dần được<br /> sửa đổi với những dự án điều chỉnh tốn nhiều<br /> kinh phí. Thay vì phát triển trung tâm theo<br /> "mặt tiền" hướng tuyến song song bờ biển, thì<br /> nên ưu tiến theo hướng cụm tập trung và đưa<br /> một số trung tâm vào sâu hơn trong đất liền.<br /> Cách phát triển nhiều khu đô thị phân tán, dàn<br /> trải theo bờ biển không phải là giải pháp hữu<br /> hiệu về mặt kinh tế, vì giá thành xây dựng hệ<br /> thống hạ tầng trở nên cao hơn, việc quản lý<br /> bảo vệ môi trường và xử lý chất thải trở nên<br /> khó khăn hơn.<br /> 6. Xét theo góc độ mặt quản lý nhà<br /> nước về quy hoạch phát triển , chúng tôi chia<br /> sẻ với ý kiến của một số nhà khoa học về việc<br /> cần rà soát lại các quy hoạch tổng thể và quy<br /> hoạch ngành tại các đại bàn phải đối mặt với<br /> biển dâng; cần có tầm nhìn và quy chế phối<br /> hợp hành động liên ngành , liên vùng , trung<br /> ương-đị a phương vùng ven biển để chủ động<br /> có lộ trình biến sự dịch chuyển một bộ phận<br /> nguồn lực một cách tự phát trở thành sự phân<br /> bố lại lực lượ ng sản xuất ; mọi quy hoạch cần<br /> được phản biện nghiêm túc , đặc biệt các quy<br /> hoạch các vùng duyên hải và cận duyên , các<br /> công trình đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước<br /> tại những địa bàn được dự báo có nhiều khả<br /> năng bị tổn thương do biển dâng , bảo đảm<br /> công trì nh bền vững , đạt hiệu quả tổng hợp<br /> cao; xác định các địa bàn cư trú mới tiềm<br /> năng, mô hì nh xây dựng kết cấu hạ tầng và đô<br /> thị vùng duyên hải ; đẩy mạnh hợp tác quốc tế<br /> để kịp thời có thông tin , số liệu được cập nhật<br /> liên quan đến biến đổi khí hậu và biển dâng ở<br /> Việt Nam. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh<br /> tế xã hội theo hướng phát triển kinh tế gắn với<br /> các nội dung ứng phó, thích nghi với những<br /> <br /> 43<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.Lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> Nguyễn Xuân Trường<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> tác động của biến đổi khí hậu, tầm nhìn cho<br /> khoảng 50 - 100 năm sau.<br /> Biến đổi khí hậu là một vấn đề phức<br /> hợp, vừa mang tính cấp bách trước mắt, vừa<br /> mang tính lâu dài, tác động tới tất cả các lĩnh<br /> vực, từ tự nhiên đến kinh tế - xã hội trên<br /> phạm vi toàn cầu. Ứng phó với biến đổi khí<br /> hậu, thực chất là vấn đề phát triển bền vững.<br /> Vì vậy, ứng phó với biến đổi khí hậu cần phải<br /> được tiến hành trong một Chương trình/Kế<br /> hoạch quốc gia thống nhất và trong sự hợp tác<br /> chặt chẽ với cộng đồng quốc tế, để cùng bảo<br /> vệ ngôi nhà chung của chúng ta - Trái đất mà<br /> trên đó con người là vốn quý nhất.<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> [1] Bộ Tài nguyên và Môi trường, "Kịch bản biến<br /> đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam". Hà<br /> Nội, tháng 6/2009.<br /> [2] Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc<br /> (UNDP). Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu:<br /> <br /> 64(02): 40 - 44<br /> <br /> Đoàn kết nhân loại trong một thế giới phân cách,<br /> Báo cáo phát triển con người năm 2007/2008. Hà<br /> Nội, 2007.<br /> [3] Vũ Tự Lập (2004), Địa lý tự nhiên Việt Nam,<br /> Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội.<br /> [4] Trần Đức Lương. Hiểm họa của biến đổi khí<br /> hậu đối với Việt Nam và nhìn từ Việt Nam.<br /> http://vietbao.vn/Khoa-hoc.<br /> [5] Trần Thục. Lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu<br /> trong các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của<br /> Việt Nam. Báo cáo tham luận tại Hội thảo về biến<br /> đổi khí hậu. Hội An, tháng 7/2009.<br /> [6] Nguyễn Ngọc Trân, (2008) “Ứng phó với biến<br /> đổi khí hậu và biển dâng ở đồng bằng sông Cửu<br /> Long và Duyên hải miền Trung - Một số nhiệm vụ<br /> cần triển kha” Tạp chí Tia sáng, 2008.<br /> [7] Bùi Tất Thắng. “Về chiến lược phát triển kinh<br /> tế biển của Việt Nam”. Tạp chí Kinh tế và Dự báo,<br /> số 7, 8/2007<br /> [8] Ngô Viết Nam Sơn (2009) “Tầm nhìn trăm<br /> năm trong công tác quy hoạch các đô thị biển”.<br /> Tạp chí Kiến trúc Việt Nam số 07/2009.<br /> <br /> CLIMATE CHANGE AND ISSUES ON DEVELOPMENT PLAN<br /> FOR THE COASTAL PLAIN REGION OF VIETNAM<br /> Nguyen Xuan Truong<br /> Thai Nguyen University<br /> <br /> SUMMARY<br /> (a). According to the assessment of the UNDP - United Nations Development Programme,<br /> Vietnam is in the group of top five countries that are most vulnerable to climate changes.<br /> Responding to this issue, Vietnam government has promptly directed related Ministries,<br /> Committees, Departments and regions to propagandize, study and propose short-term and longterm schemes in order to determine potential scenarios and strategic solutions corresponding to<br /> those changes.<br /> (b). To deploy and concretize the Resolution on “Vietnam ocean affairs strategy to 2020”<br /> No.09-NQ/TW issued on 02/02/2007 by the Central Committee of Vietnamese Communist Party,<br /> a series of projects for regional, coastal land, coastal economy, maritime port system and maritime<br /> transportation socio-economic development have been proposed to the Government for approval.<br /> However, in order to obtain good results and maintain sustainable development, it is advised to<br /> pay attention to trends in climate change while deploying and implementing socioeconomic<br /> development projects for coastal regions because climate change is not only the increasing in sea<br /> level but climate change also relates to extremes of the climate (storm, flooding of high intensity).<br /> Key word: Climate change and development plan; Climate change<br /> <br /> 44<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.Lrc-tnu.edu.vn<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản