Biện pháp dùng hóa chất cho cây trồng

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
241
lượt xem
95
download

Biện pháp dùng hóa chất cho cây trồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảo vệ cây trồng, ngăn cản sự xâm nhập của mầm bệnh - Tiêu diệt mầm bệnh khi mầm bệnh cò bên ngoài ký chủ như khi đã xâm nhập vào bên trong ký chủ..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biện pháp dùng hóa chất cho cây trồng

 1. ® ¹i ®¹i häc cÇn th¬ - khoa n«ng nghiÖp gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y trùc tuyÕn ‡ÄQJ 7S &¡Q 7K† 7HO  )D[  :HEVLWH KWWSZZZFWXHGXYQNQQ HPDLO GPLQK#FWXHGXYQ YWDQK#FWXHGXYQ Gi¸o tr×nh C¸c nguyªn lý vÒ bÖnh h¹i c©y trång Ch−¬ng 10 BiÖn ph¸p dïng hãa chÊt Trong phßng trÞ bÖnh h¹i c©y trång Biªn so¹n bëi PGs. Ph¹m V¨n Kim Bé m«n B¶o VÖ Thùc VËt Khoa N«ng NghiÖp §¹i Häc CÇn Th¬
 2. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ &+ml1* %,¥½1 3+$±3 '8®1* +2±$ &+£¼7 7521* 3+2®1* 75­ %¥½1+ +$½, &£< 75¦¸1* , 08€& iq&+ 'XŽQJ KR‘D FKƒšW „…˜ %DR Y…› Fƒ\ WU†—QJ QJ‚Q FDQ Vˆ› [ƒP QKƒ›S FXD Pƒ—P E…›QK 7L…X GL…›W Pƒ—P E…›QK NKL Pƒ—P E…›QK FRŽQ E…Q QJRDŽL N\‘ FKX FXQJ QKˆ NKL „D [ƒP QKƒ›S YDŽR E…Q WURQJ N\‘ FKX ,, m8 i,j}0 /DŽ EL…›Q SKD‘S FR‘ KL…›X TXD FDR QKˆ‘W ODŽ NKL E…›QK „D SKD‘W VLQK WKDŽQK GFK 7URQJ WUˆ‡ŽQJ K‡œS Qƒ—\ YL…›F SKXQ WKX†šF WU E…›QK P‡‘L FR‘ WK…˜ FK‚›Q „ˆ‘QJ GFK E…›QK NS WK‡ŽL &KX‘QJ WD FR‘ WK…˜ SKXQ WKX†šF WU E…›QK WU…Q GL…›Q WŒFK U†œQJ O‡‘Q WURQJ WK‡ŽL JLDQ QJ‚–Q PDŽ FD‘F EL…›Q SKD‘S „D QR‘L ‡ FKˆ‡QJ NK†QJ „D‘S ˆ‘QJ „ˆ‡œF 7KX†šF FR‘ NKD Q‚QJ QJ‚Q FK‚›Q Vˆ› [ƒP QKƒ›S FXD Pƒ—P E…›QK YDŽR Fƒ\ WU†—QJ „…˜ QJˆŽD E…›QK 7KX†šF WD›R WKDŽQK P†œW O‡‘S D‘R EDR SKX FKXQJ TXDQK OD‘ WKƒQ FDŽQK WUD‘L YDŽ FD KD›W JL†šQJ FXD Fƒ\ WU†—QJ EDR Y…› NK†QJ FKR Pƒ—P E…›QK [ƒP QKƒ›S YDŽR 7KX†šF FXQJ FR‘ NKD Q‚QJ WL…X GL…›W „ˆ‡œF Pƒ—P E…›QK NKL Pƒ—P E…›QK „D [ƒP QKƒ›S YDŽR P† FXD Fƒ\ 9‡‘L FD‘F ORD›L WKX†šF FR‘ WŒQK OˆX Gƒ˜Q WKX†šF FR‘ WK…˜ WKHR QKˆ›D Fƒ\ GL FKX\…˜Q „…šQ P†œW E†œ SKƒ›Q NKD‘F FXD Fƒ\ „…˜ WU E…›QK ‡ QKˆQJ Q‡L NK†QJ WK…˜ SKXQ WKX†šF W‡‘L „ˆ‡œF WKŒ GX› QKˆ U…˜ Fƒ\ %L…›Q SKD‘S GXŽQJ KR‘D FKƒšW WU E…›QK Fƒ\ „ˆ‡œF [HP ODŽ EL…›Q SKD‘S UƒšW NLQK W…š Y‰ UH WL…—Q G…™ D‘S GX›QJ QKˆQJ FKR KL…›X TXD WU E…›QK FDR ,,, .+8
 3. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ K‡Q FR‘ WK…˜ FKƒšS QKƒ›Q „ˆ‡œF 1KˆQJ Q…šX OD›P GX›QJ WKX†šF YDŽ GXŽQJ WKX†šF P†œW FD‘FK EˆŽD EDL WK‰ Vˆ› †š QKL…™P P†L VLQK VH Y† FXŽQJ QJX\ KD›L 7KX†šF FR‘ WK…˜ Jƒ\ KD›L FKR QJˆ‡ŽL Vˆ GX›QJ WKX†šF P†œW FD‘FK WUˆ›F WL…šS Q…šX NK†QJ D‘S GX›QJ EL…›Q SKD‘S EDR K†œ DQ WRDŽQ ODR „†œQJ „X‘QJ Pˆ‘F QJ†œ „†œF FƒšS WŒQK KR‚›F Jƒ\ KD›L Y…— OƒX Y…— GDŽL QJ†œ „†œF PDQ WŒQK WKƒ›P FKŒ FR‘ WK…˜ Jƒ\ UD TXD‘L WKDL 0†œW V†š ORD›L WKX†šF FRŽQ FR‘ WK…˜ OˆX W†—Q OƒX E…—Q WURQJ WKL…Q QKL…Q TXD Gƒ\ FKX\…—Q WKˆ›F SKƒ™P FX†šL FXŽQJ VH Jƒ\ KD›L FKR QJˆ‡ŽL ‚Q FD‘F Q†QJ VDQ FXQJ QKˆ FD‘F ORD›L WKˆ›F SKƒ™P WKŒ GX› WUˆ‡ŽQJ K‡œS FD‘F WKX†šF WKX†œF QKR‘P WKX\ QJƒQ KˆX F‡  %L…›Q SKD‘S Qƒ—\ UƒšW G…™ WD›R UD PƒšW FƒQ E‚“QJ VLQK WKD‘L WUƒ—P WURœQJ Y‰ FR‘ WK…˜ WL…X GL…›W K…šW FD‘F YL VLQK Yƒ›W „†šL NKD‘QJ 9DŽ WˆŽ „ƒ\ FR‘ WK…˜ WD›R „L…—X NL…›Q WKXƒ›Q O‡œL FKR FD‘F GFK E…›QK NKD‘F [D\ UD WUƒ—P WURœQJ ,9 &$v& ig€& 7q1+ &h|1 &2v &8t$ 0k7 /2$€, 7+8k& 3+2s1* 75r %j€1+ &h< &R‘ „†œF WŒQK FDR „†šL Y‡‘L Pƒ—P E…›QK NKL GXŽQJ WKX†šF Y‡‘L Q†—QJ „†œ WKƒšS .K†QJ „†œF KR‚›F UƒšW ŒW „†œF „†šL Y‡‘L N\‘ FKX QJˆ‡ŽL YDŽ FD‘F „†œQJ Yƒ›W NKD‘F %…—Q YˆQJ WURQJ NKL W†—Q WUˆ FXQJ QKˆ NKL Vˆ GX›QJ 3KƒQ WD‘Q W†šW WU…Q E…— P‚›W FXD N\‘ FKX %D‘P GŒQK W†šW WU…Q E…— P‚›W FXD N\‘ FKX 9 /,j|8 /ml1* i$v3 mv1* &8t$ 7+8k& ik, 9lv, 0h|0 %j€1+ 1JDŽ\ QD\ FKX‘QJ WD FKŠ FKRœQ QKˆQJ ORD›L WKX†šF Wˆ‡QJ „†šL DQ WRDŽQ „…˜ Vˆ GX›QJ &D‘F ORD›L WKX†šF Qƒ—\ FKŠ „†œF FKR Pƒ—P E…›QK PDŽ ŒW KR‚›F NK†QJ „†œF FKR N\‘ FKX YDŽ „†œQJ Yƒ›W &R‘ ED F‡ FK…š ODŽP FKR WKX†šF FKŠ „†œF „†šL Y‡‘L Pƒ—P E…›QK PDŽ NK†QJ Jƒ\ „†œF FƒšS WŒQK FKR Fƒ\ YDŽ „†œQJ Yƒ›W KR‚›F ODŽ GR WŒQK WKƒ™P WKƒšX FXD YD‘FK W…š EDŽR Pƒ—P E…›QK QKD›\ EH‘Q „†šL Y‡‘L WKX†šF VR Y‡‘L PDŽQJ W…š EDŽR N\‘ FKX KR‚›F FXD „†œQJ Yƒ›W7KX†šF FKŠ WKƒšP „ˆ‡œF TXD PDŽQJ W…š EDŽR FXD Pƒ—P E…›QK Wˆ‡QJ WKŒFK YDŽ Jƒ\ KD›L FKR Pƒ—P E…›QK Qƒ—\ PDŽ NK†QJ WKƒšP „ˆ‡œF TXD PDŽQJ W…š EDŽR N\‘ FKX „†œQJ Yƒ›W KR‚›F FD‘F YL VLQK Yƒ›W NK†QJ Wˆ‡QJ WKŒFK NKD‘F KR‚›F ODŽ NKL W…š EDŽR „D KƒšS WKX WKX†šF YDŽR U†—L W…š EDŽR N\‘ FKX „†œQJ Yƒ›W YDŽ FD‘F YL VLQK Yƒ›W NK†QJ Wˆ‡QJ WKŒFK FR‘ NKD Q‚QJ SKƒQ KX\ WKX†šF ODŽP FKR WKX†šF NK†QJ „†œF 7URQJ NKL „R‘ WL…šQ WU‰QK Qƒ—\ NK†QJ FR‘ ‡ W…š EDŽR FXD Pƒ—P E…›QK 
 4. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ  KR‚›F ODŽ NKL „ˆ‡œF W…š EDŽR KƒšS WKX YDŽR FD‘F WL…šQ WU‰QK FKX\…˜Q KR‘D E…Q WURQJ W…š EDŽR WD›R UD FD‘F K‡œS FKƒšW WUXQJ JLDQ Jƒ\ „†œF FKR W…š EDŽR FXD Pƒ—P E…›QK WURQJ NKL „R‘ FD‘F K‡œS FKƒšW WUXQJ JLDQ Qƒ—\ OD›L „ˆ‡œF WL…šS WX›F SKƒQ KX\ PDŽ NK†QJ Jƒ\ KD›L FKR W…š EDŽR N\‘ FKX „†œQJ Yƒ›W YDŽ FD‘F YL VLQK Yƒ›W NK†QJ Wˆ‡QJ WKŒFK 7KX†šF FK‚”QJ QKˆQJ NK†QJ Jƒ\ KD›L FKR N\‘ FKX YDŽ „†œQJ Yƒ›W WKƒ›P FKŒ FRŽQ NK†QJ Jƒ\ „†œF FKR FD‘F ORD›L Pƒ—P E…›QK NKD‘F NK†QJ ODŽ „†šL Wˆ‡œQJ „L…—X WU FXD WKX†šF 'R „R‘ WXŽ\ WKHR ORD›L WKX†šF FD‘F ORD›L WKX†šF FR‘ SK†˜ WD‘F GX›QJ U†œQJ NKL FKX‘QJ WD‘F „†œQJ Jƒ\ KD›L FKR UƒšW QKL…—X FKL ORDŽL FXD Pƒ—P E…›QK WURQJ NKL „R‘ FD‘F ORD›L WKX†šF FR‘ SK†˜ WD‘F GX›QJ KH›S FKŠ WD‘F „†œQJ YDŽ Jƒ\ KD›L FKR P†œW V†š ŒW FKL ORDŽL FXD Pƒ—P E…›QK QKˆ‘W „QK WK†L 7URQJ P†œW TXƒ—Q WK…˜ FXD P†œW ORDŽL Pƒ—P E…›QK FD‘F E†œ SKƒ›Q WUX\…—Q JL†šQJ WKŒ GX› QKˆ EDŽR Wˆ FXD QƒšP FXQJ FR‘ SKDQ ˆ‘QJ NKD‘F QKDX „†šL Y‡‘L WKX†šF FKˆ‘ NK†QJ „†—QJ QKˆ‘W Y‡‘L QKDX 'R „R‘ ‡ P†œW Q†—QJ „†œ ORDQJ FXD WKX†šF FR‘ WK…˜ WD‘F „†œQJ YDŽ Jƒ\ KD›L FKR P†œW V†š W…š EDŽR Qƒ—\ QKˆQJ FKˆD WD‘F „†œQJ „ˆ‡œF „…šQ W…š EDŽR NKD‘F FXD Pƒ—P E…›QK .KL W‚QJ Q†—QJ „†œ FXD WKX†šF O…Q V†š W…š EDŽR FXD Pƒ—P E…›QK E FK…šW KR‚›F EƒšW „†œQJ WKŒ GX› QKˆ EDŽR Wˆ FXD QƒšP NK†QJ Qƒ˜\ Pƒ—P Gˆ‡œF FXQJ VH W‚QJ O…Q QKˆQJ VH W‚QJ WKHR Vˆ› SKƒQ E†š FKXƒ˜Q ELQRPLDO GLVWULEXWLRQ 'R „R‘ NKL NKDR VD‘W DQK Kˆ‡QJ FXD WKX†šF O…Q Pƒ—P E…›QK FKX‘QJ WD Vˆ GX›QJ NKD‘L QL…›P OL…—X Oˆ‡œQJ ODŽP FK…šW W…š EDŽR FXD Pƒ—P E…›QK WURQJ TXƒ—Q WK…˜ /' KR‚›F OL…—X Oˆ‡œQJ ODŽP EƒšW „†œQJ W…š EDŽR WURQJ TXƒ—Q WK…˜ Pƒ—P E…›QK (' „…˜ „D‘QK JLD‘ 9, &$v& '$€1* &8t$ 7+8k& 75r %j€1+ &h< &XQJ JL†šQJ QKˆ ‡ WKX†šF WUˆŽ VƒX WKX†šF WU E…›QK Fƒ\ FXQJ „ˆ‡œF WU‰QK EDŽ\ Gˆ‡‘L FD‘F GD›QJ VDX %†œW PQ GXŽQJ „…˜ SKXQ Gˆ‡‘L GD›QJ E†œW NK† PQ 7KX†šF WKHR JLR‘ ED\ „L YDŽ WƒšS YDŽR WDŽQ OD‘ Fƒ\ i…˜ FKR WKX†šF ED‘P GŒQK YDŽR OD‘ Fƒ\ Fƒ—Q FR‘ P†œW O‡‘S Qˆ‡‘F Fˆ›F PRQJ EDR TXDQK OD‘ iL…—X Qƒ—\ WKˆ‡ŽQJ J‚›S YDŽR FD‘F EX†˜L VD‘QJ V‡‘P FR‘ Vˆ‡QJ PXŽ 7KX†šF WKˆ‡ŽQJ FKŠ FKˆ‘D NKRDQJ WˆŽ „…šQ KRD›W FKƒšW7KŒ GX› /ˆX KX\ŽQK E†œW %†œW KRŽD Qˆ‡‘F 3Kƒ—Q O‡‘Q WKX†šF WU E…›QK Fƒ\ „ˆ‡œF FK…š WD›R Gˆ‡‘L GD›QJ Qƒ—\ 7KX†šF ‡ Gˆ‡‘L GD›QJ E†œW Fˆ›F PQ VH O‡ OˆQJ WURQJ Qˆ‡‘F Gˆ‡‘L GD›QJ KX\…—Q SKXŽ NKL KRŽD YDŽR Qˆ‡‘F WUˆ‡‘F NKL „HP SKXQ 7KŒ GX› %HQODWH 5RYUDO &RSSHU% YY 
 5. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ  1KX Gƒ—X iƒ\ ODŽ GD›QJ ORQJ FKˆ‘D WURQJ FKDL 7KX†šF NK†QJ WDQ WURQJ Qˆ‡‘F QKˆQJ NKL KRŽD YDŽR Qˆ‡‘F WKX†šF SKƒQ WD‘Q WKDŽQK FD‘F JLRœW UƒšW PQ YDŽ O‡ OˆQJ WURQJ Qˆ‡‘F ODŽP FKR Qˆ‡‘F WU‡ Q…Q „X›F QKˆ VˆD 7KX†šF EDR J†—P WKX†šF QJX\…Q FKƒšW „D „ˆ‡œF KR‘D QKX Y‡‘L KR‘D FKƒšW „‚›F EL…›W 7KŒ GX› .LWD]LQ 1' 'XQJ GFK 7KX†šF ‡ GD›QJ GXQJ GFK WKƒ›W Vˆ› KRŽD WDQ KRDŽQ WRDŽQ WURQJ Qˆ‡‘F NKL SKD ORDQJ WUˆ‡‘F NKL Gˆ GX›QJ &D‘F WKX†šF Gˆ‡‘L GD›QJ GXQJ GFK WKˆ‡ŽQJ FR‘ KL…›X TXD FDR „†šL Y‡‘L Pƒ—P E…›QK GR G…™ „ˆ‡œF Pƒ—P E…›QK KƒšS WKX WURQJ NKL „R‘ GR WŒQK KRŽD WDQ Qƒ—\ WKX†šF OD›L G…™ Jƒ\ „†œF FKR Fƒ\ K‡Q FD‘F GD›QJ WKX†šF NK†QJ WDQ WURQJ Qˆ‡‘F NKD‘F 7KX†šF KD›W 7KX†šF ‡ GD›QJ KD›W „…˜ UDL 7Kˆ‡ŽQJ ODŽ WKX†šF QJX\…Q FKƒšW „ˆ‡œF WU†œQ Y‡‘L FKƒšW ED‘P GŒQK D GDR JHODWLQ FK…š EL…šQ WˆŽ GD WUƒX ERŽ „HP D‘R E…Q QJRDŽL KD›W FD‘W U†—L Vƒš\ NK† 9,, &$v& 3+ml1* &$v&+ 6mt '8€1* 7+8k& 75r %j€1+ &h< 3KXQ WKX†šF Gˆ‡‘L GD›QJ Qˆ‡‘F 3KXQ WKX†šF „D KRŽD Y‡‘L Qˆ‡‘F Y‡‘L P†W E‰QK SKXQ KR‚›F PD‘\ SKXQ %‰QK SKXQ WKX†šF PDQJ YDL Y‡‘L GXQJ WŒFK OŒW WKˆ‡ŽQJ „ˆ‡œF GXŽQJ QKL…—X K‡Q Y‰ SKXŽ K‡œS Y‡‘L Vˆ‘F NKRH FXD QJˆ‡ŽL 9L…›W 1DP %‰QK SKXQ OŒW WKˆ‡ŽQJ TXD‘ Q‚›QJ FKŠ SKXŽ K‡œS Y‡‘L QKˆQJ QJˆ‡ŽL NKRH PD›QK %‰QK SKXQ FR‘ D‘S VXƒšW GR E‡P WUˆ‡‘F NKL „L SKXQ W†šW K‡Q ORD›L E‰QK YˆŽD YˆŽD JD›W Fƒ—Q „…˜ SKXQ Y‰ FR‘ D‘S VXƒšW FDR Q…Q KD›W WKX†šF SKXQ UD PQ K‡Q ED‘P GŒQK WU…Q P‚›W OD‘ Fƒ\ W†šW K‡Q 7X\ QKL…Q WURQJ UX†œQJ OX‘D GR EXŽQ V‰QK Q…Q NK†QJ SKDL Q‡L QDŽR FXQJ FR‘ WK…˜ „‚›W E‰QK [X†šQJ „…˜ E‡P WK…P K‡L FKR Q…Q QKL…—X Q†QJ GƒQ WKŒFK ORD›L E‰QK YˆŽD „L YˆŽD JD›W Fƒ—Q „…˜ SKXQ K‡Q 3KXQ WKX†šF E‚“QJ PD‘\ SKXQ WKX†šF PDQJ YDL FR‘ QKL…—X ˆX „L…˜P K‡Q GR SKXQ WKX†šF Y‡‘L KD›W PQ K‡Q YDŽ Vˆ‘F SKXQ UD PD›QK K‡Q Q…Q WKX†šF FR‘ WK…˜ WXQJ OD‘ O…Q YDŽ ED‘P GŒQK YDŽR P‚›W Gˆ‡‘L FXD OD‘ W†šW K‡Q 3KXQ WKX†šF Y‡‘L PD‘\ SKXQ WKX†šF FR‘ D‘S VXƒšW FDR FR‘ ˆX „L…˜P ODŽ FR‘ WK…˜ SKXQ UD [D YDŽ FDR Q…Q FR‘ WK…˜ SKXQ O…Q WDŽQ Fƒ\ ‚Q WUD‘L FDR „ˆ‡œF G…˜ GDŽQJ K‡Q 1JRDŽL UD FR‘ QKˆQJ ORD›L PD‘\ SKXQ PD›QK SKXQ [D Y‡‘L OˆX Oˆ‡œQJ O‡‘Q YDŽ W†šF „†œ SKXQ UƒšW QKDQK VH WL…šW NL…›P „ˆ‡œF QKL…—X F†QJ ODR „†œQJ K‡Q QKˆ‘W ODŽ WURQJ FD‘F Yˆ‡ŽQ Fƒ\ „D QL…›Q QKˆ FDP [RDŽL FDR VX YY 0D‘\ SKXQ WKX†šF Y‡‘L GXQJ WŒFK Fˆ›F QKR 8/9 XOWUD ORZ YROXPH FR‘ NKD Q‚QJ SKƒQ WD‘Q KD›W WKX†šF WKDŽQK QKˆQJ KD›W Fˆ›F QKR „†œ YDŽL PLFU†PH‘W „†—QJ WK‡ŽL FD‘F KD›W Qƒ—\ PDQJ „L…›Q WŒFK QJRDŽL P‚›W QJˆ‡œF OD›L Y‡‘L „L…›Q WŒFK QJRDŽL P‚›W FXD OD‘ GR „R‘ FD‘F KD›W WKX†šF 
 6. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ ED‘P YDŽR OD‘ UƒšW W†šW GR Vˆ‘F KX‘W FXD „L…›Q WŒFK QJˆ‡œF QKDX &D‘F KD›W WKX†šF FXŽQJ PDQJ P†œW ORD›L „L…›Q WŒFK Q…Q „ƒ˜\ QKDX YDŽ NK†QJ EDR JL‡Ž QKƒ›S NK†šL OD›L Y‡‘L QKDX „ˆ‡œF 1K‡Ž Yƒ›\ NKL ED‘P WU…Q E…— P‚›W FXD OD‘ FD‘F KD›W WKX†šF NK†QJ EDR JL‡Ž […šS FK†—QJ O…Q QKDX .KL Vˆ GX›QJ ORD›L PD‘\ SKXQ Qƒ—\ WKX†šF „ˆ‡œF SKD UƒšW „ƒ›P QKˆQJ GXŽQJ UƒšW ŒW Qˆ‡‘F FKR P†œW KD 3KDL GXŽQJ „X Oˆ‡œQJ WKX†šF Fƒ—Q SKXQ FKR P†œW KD SKD FKR Oˆ‡œQJ Qˆ‡‘F Fƒ—Q WKL…šW WKHR Kˆ‡‘QJ Gƒ˜Q FXD ORD›L PD‘\ 1JDŽ\ QD\ FD‘F ORD›L PD‘\ SKXQ 8/9 FDL WL…šQ WU‡ WKDŽQK JRœQ QKH› FR‘ WK…˜ Fƒ—P P†œW WD\ QKˆ Fƒ—P JDŽX PX‘F Qˆ‡‘F /ˆ‡œQJ Qˆ‡‘F SKD „…˜ SKXQ FKR P†W KD FKŠ Fƒ—Q P†œW OŒW OŒW iL…—X Qƒ—\ UƒšW WL…›Q O‡œL NKL SKXQ WKX†šF ‡ YXŽQJ „†—L QX‘L .Kˆ „†œF KD›W 7U†œQ WKX†šF Y‡‘L KD›W JL†šQJ „…˜ NKˆ WƒšW FD Pƒ—P E…›QK ED‘P E…Q QJRDŽL P‚›W FXD KD›W WUˆ‡‘F NKL „HP WU†—QJ &R‘ WK…˜ WU†œQ WKX†šF E†œW Y‡‘L Y‡‘L KD›W JL†šQJ NK† &XQJ FR‘ WK…˜ QJƒP KD›W JL†šQJ WURQJ Qˆ‡‘F WKX†šF „D KRŽD ORDQJ Y‡‘L Q†—QJ „†œ Fƒ—Q WKL…šW &XQJ FR‘ WK…˜ WU†œQ WKX†šF E†œW NK† Y‡‘L KD›W JL†šQJ ˆ‡‘W VDX NKL „D QJƒP WUˆ‡‘F NKL „HP X 9‡‘L FD‘F E†œ SKƒ›Q WUX\…—Q JL†šQJ NKD‘F WKŒ GX› QKˆ Y‡‘L KRP JL†šQJ KR‚›F FX JL†šQJ VDX NKL „D F‚–W FR‘ WK…˜ QKX‘Q Y…šW F‚–W Y‡‘L WKX†šF NK† „…˜ EDR Y…› Y…šW F‚–W NKRL E QKL…™P „†œF VDX NKL „HP WU†—QJ .Kˆ „†œF „ƒšW i…˜ GL…›W Kƒ—X K…šW Pƒ—P E…›QK FR‘ V‚”Q WURQJ „ƒšW FR‘ WK…˜ GXŽQJ ORD›L WKX†šF WKŒFK QJKL „…˜ NKˆ „†œF „ƒšW &R‘ WK…˜ D‘S GX›QJ FD‘F FD‘FK VDX 7ˆ‡‘L WKX†šF „D KRŽD WURQJ Qˆ‡‘F YDŽR „ƒšW 3KDL „DP EDR Oˆ‡œQJ WKX†šF Wˆ‡‘L „X „…˜ WKƒšP [X†šQJ „…šQ FP KR‚›F FP VƒX WURQJ „ƒšW &R‘ WK…˜ D‘S GX›QJ WUˆ‡‘F NKL KR‚›F VDX NKL JLHR KD›W 7U†œQ WKX†šF E†œW KR‚›F WKX†šF KD›W YDŽR WURQJ „ƒšW KR‚›F WU†œQ WKX†šF Y‡‘L SKƒQ ER‘Q „HP UDL WU…Q P‚›W „ƒšW VDX „R‘ FDŽ\ YDŽ EˆŽD „ƒšW „…˜ WU†œQ „…—X WURQJ „ƒšW %L…›Q SKD‘S Qƒ—\ UƒšW P‚–F Y‰ SKDL GXŽQJ QKL…—X WKX†šF NK‚–S GL…›Q WŒFK FXD P‚›W „ƒšW &R‘ WK…˜ FKŠ UDL WKX†šF WKHR KDŽQJ FR‘ WŠD KD›W KR‚›F ER WKX†šF YDŽR O†˜ FR‘ JLHR KD›W KR‚›F „‚›W Eƒ—X ;†QJ K‡L WKˆ‡ŽQJ GXŽQJ EL…›Q SKD‘S Qƒ—\ „…˜ NKˆ „†œF „ƒšW WUˆŽ WX\…šQ WUXŽQJ 'XŽQJ FD‘F ORD›L WKX†šF FR‘ NKD Q‚QJ [RQJ K‡L FDR NKL WL…šS [X‘F Y‡‘L „ƒšW ƒ™P %‡P WKX†šF YDŽR WURQJ „ƒšW Y‡‘L GX›QJ FX› „‚›F EL…›W FD‘FK NKRDQJ P†™L FPFP E‡P VƒX FP 
 7. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ  %†L E†œW QKDR FXD WKX†šF O…Q Y…šW WKˆ‡QJ i†šL Y‡‘L Fƒ\ ‚Q WUD‘L KR‚›F Fƒ\ „D QL…Q NKD‘F VDX NKL [H‘Q WŠD [RQJ Fƒ—Q E†L E†œW QKDR FR‘ WKX†šF YDŽR Y…šW WKˆ‡QJ FXD Fƒ\ „…˜ QJˆŽD Fƒ\ E QKL…™P „†œF WˆŽ QKˆQJ Y…šW WKˆ‡QJ Qƒ—\ 9,,, &$v&
 8. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ KL…›X Oˆ›F FXD WKX†šF +L…›X TXD FXD WKX†šF NK†QJ FKŠ „D‘QK JLD‘ WU…Q KL…›X Oˆ›F FXD WKX†šF „†šL Y‡‘L Pƒ—P E…›QK PDŽ FRŽQ „ˆ‡œF „D‘QK JLD‘ WU…Q Q‚QJ VXƒšW YDŽ SKƒ™P FKƒšW FXD Q†QJ VDQ GR WKX†šF PDQJ OD›L 0†œW WUˆ‡ŽQJ K‡œS FD‘F ORD›L WKX†šF FR‘ FKˆ‘D =Q 0J YY FR‘ WK…˜ JLX‘S W‚QJ Q‚QJ VXƒšW YDŽ SKƒ™P FKƒšW FXD Q†QJ VDQ WURQJ WUˆ‡ŽQJ K‡œS Fƒ\ WU†—QJ WKL…šX QKˆQJ FKƒšW Qƒ—\ 7URQJ „L…—X NL…›Q „ƒšW FXD i%6&/ Fƒ\ WU†—QJ WKˆ‡ŽQJ FR‘ NKX\QK Kˆ‡‘QJ WKL…šX =Q YDŽ 0J Q…Q FD‘F WKX†šF FR‘ FKˆ‘D QKˆQJ LRQ Qƒ—\ WKˆ‡ŽQJ ODŽP FKR Fƒ\ [DQK W†šW K‡Q YDŽ JLX‘S W‚QJ SKƒ™P FKƒšW FXD Q†QJ VDQ SKƒ—Q QDŽR 7K‡ŽL „L…™P SKXQ WKX†šF UƒšW TXDQ WURœQJ WURQJ YL…›F EDR Y…› Fƒ\ WU†—QJ FK†šQJ OD›L E…›QK i…˜ FKRœQ WK‡ŽL „L…™P FXQJ QKˆ V†š Oƒ—Q SKXQ YDŽ FD‘FK NKRDQJ FD‘F Oƒ—Q SKXQ P†œW FD‘FK KˆX KL…›X WK‰ SKDL EL…šW UR WK‡ŽL „L…˜P WƒšQ F†QJ FXD Pƒ—P E…›QK „†šL Y‡‘L FD‘F JLDL „RD›Q FXD Fƒ\ WU†—QJ OX‘F QDŽR Pƒ—P E…›QK KRD›W „†œQJ PD›QK QKˆ‘W FXQJ QKˆ Fƒ—Q EL…šW JLDL „RD›Q QDŽR WK‰ Fƒ\ G…™ E QKL…™P E…›QK QKˆ‘W 1JRDŽL UD FRŽQ WXŽ\ WKX†œF YDŽR „‚›F WŒQK FXD ORD›L WKX†šF FKRœQ „…˜ Vˆ GX›QJ iX‘QJ OX‘F ODŽ P†œW WURQJ E†šQ „X‘QJ JLX‘S W‚QJ KL…›X TXD FXD YL…›F Vˆ GX›QJ WKX†šF i…˜ WKX†šF FR‘ KL…›X TXD FDR WKX†šF Fƒ—Q „ˆ‡œF SKXQ „…šQ Q‡L Fƒ—Q WU E…›QK YDŽ WKX†šF SKDL ED‘P „†—QJ „…—X O…Q E…— P‚›W FXD E†œ SKƒ›Q FXD Fƒ\ Fƒ—Q „ˆ‡œF EDR Y…› 3KXQ WKX†šF „X‘QJ FD‘FK FXQJ ODŽ P†œW WL…X FKXƒ˜Q WURQJ E†šQ „X‘QJ JLX‘S W‚QJ KL…›X TXD FXD YL…›F Vˆ GX›QJ WKX†šF ,; 3+h1 /2$€, 7+8k& 3+2s1* 75r %j€1+ &h< 7XŽ\ WKHR WD‘F GX›QJ FXD WKX†šF O…Q FD‘F QKR‘P Pƒ—P E…›QK NKD‘F QKDX FKX‘QJ WD FKLD WKX†šF UD WKDŽQK FD‘F QKR‘P WKX†šF QKˆ VDX 7KX†šF WUˆŽ QƒšP KD\ FRŽQ JRœL ODŽ WKX†šF VD‘W NKXƒ˜Q IXQJLFLGH FKX\…Q WU FD‘F QƒšP Jƒ\ E…›QK FKR Fƒ\ 7KX†šF WU YL NKXƒ˜Q EDFWHULFLGH FKX\…Q WU FD‘F E…›QK GR YL NKXƒ˜Q Jƒ\ UD 7KX†šF WU WX\…šQ WUXŽQJ QHPDWLFLGH FKX\…Q WU WX\…šQ WUXŽQJ 7KHR FD‘FK SKƒQ ORD›L Qƒ—\ WK‰ FR‘ P†œW V†š ORD›L WKX†šF FR‘ F†QJ KL…›X WU „ˆ‡œF KDL KR‚›F QKL…—X QKR‘P Pƒ—P E…›QK YDŽ NKL „R‘ YL…›F SKƒQ ORD›L Qƒ—\ NK†QJ FRŽQ FKŒQK [D‘F QˆD 7KŒ GX› 7KX†šF %HQRP\O FR‘ KL…›X TXD UƒšW W†šW Y‡‘L QKL…—X ORDŽL QƒšP Jƒ\ E…›QK Fƒ\ „†—QJ WK‡ŽL WU „ˆ‡œF QKL…—X ORDŽL WX\…šQ WUXŽQJ SKD‘ KD›L WKƒQ OD‘ KR‚›F U…˜ Fƒ\ 'R „R‘ Q…šX […šS %HQRP\O YDŽR QKR‘P WKX†šF WU QƒšP WK‰ FXQJ FKˆD KRDŽQ WRDŽQ „X‘QJ 
 9. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ 1JRDŽL UD FRŽQ […šS ORD›L WKX†šF WKHR F‡ FK…š WD‘F „†œQJ FXD WKX†šF 'ˆ›D YDŽR „‚›F WŒQK Qƒ—\ FKX‘QJ WD FR‘ FD‘F QKR‘P WKX†šF VDX 7KX†šF WL…šS [X‘F J†—P SKƒ—Q O‡‘Q FD‘F ORD›L WKX†šF SKRŽQJ WU E…›QK Fƒ\ EDR J†—P FD‘F WKX†šF WKX†œF WK…š K…› WKˆ‘ QKˆ‘W QKR‘P WKX†šF Y† F‡ QKˆ WKDQK SKDŽQ Y†L R[\FKORUXD „†—QJ OˆX KXŽ\QK YY YDŽ WK…š K… WKˆ‘ KDL QKR‘P WKX†šF KˆX F‡ QKˆ QKR‘P OˆX KX\ŽQK KˆX F‡ WKX\ QJƒQ KˆX F‡ YY 7KX†šF OˆX Gƒ˜Q ODŽ FD‘F WKX†šF Gˆ‡‘L GD›QJ KˆX F‡ FR‘ WK…˜ „ˆ‡œF W…š EDŽR OD‘ Fƒ\ KR‚›F U…˜ Fƒ\ KƒšS WKX YDŽR YDŽ FKX\…˜Q Y „L Q‡L NKD‘F E…Q WURQJ Fƒ\ 1K‡Ž FR‘ NKD Q‚QJ „ˆ‡œF KƒšS WKX YDŽR WURQJ P† Fƒ\ Q…Q WKX†šF FR‘ WK…˜ WU „ˆ‡œF Pƒ—P E…›QK QJD\ WURQJ P† FXD Fƒ\ 3Kƒ—Q O‡‘Q WKX†šF WKX†œF QKR‘P Qƒ—\ „ˆ‡œF FKX\…˜Q Y O…Q Wˆ‘F ODŽ WKHR QKˆ›D QJX\…Q Kˆ‡‘QJ Y…— SKƒ—Q QRQ FXD Fƒ\ QKˆ UD „RœW OD‘ O…Q „RœW QRQ YY 7KŒ GX› QKˆ WKX†šF %HQRP\O .LWD]LQ YY 1KR‘P Qƒ—\ „ˆ‡œF [HP QKˆ WKX†œF WK…š K…› WKˆ‘ ED FXD WKX†šF WU E…›QK Fƒ\ 7KX†šF NKD‘QJ VLQK Wˆ‘F QKR‘P WKX†šF FR‘ QJX†—Q J†šF GR YL VLQK Yƒ›W WL…šW UD 7KŒ GX› WKX†šF 9DOLGDP\FLQ %ODVWLFLGLQ .DVXJDP\FLQ YY 1KR‘P Qƒ—\ „ˆ‡œF [HP ODŽ WKX†œF WK…š K…› WKˆ‘ Wˆ FXD WKX†šF SKRŽQJ WU E…›QK Fƒ\ ; &$v& /2$€, 7+8k& 3+2s1* 75r %j€1+ &h< 75k|1* 7KX†šF J†šF i†—QJ iƒ\ ODŽ QKR‘P WKX†šF „ˆ‡œF QKƒQ ORD›L Vˆ GX›QJ QKˆ WKX†šF WUˆŽ QƒšP „ƒ—X WL…Q +†˜Q K‡œS %RUGHDX[ %RUGHDX[ PL[WXUH „ˆ‡œF JLD‘R Vˆ QJˆ‡ŽL 3KD‘S 0LOODUGHW „…— [XƒšW Vˆ GX›QJ „…˜ WU E…›QK SKƒšQ WU‚–QJ WU…Q Fƒ\ QKR GR QƒšP 3ODVPRSDUD YLWLFROD Jƒ\ UD 6DX „R‘ QKL…—X GD›QJ „†—QJ NKD‘F FXQJ Oƒ—Q Oˆ‡œW „ˆ‡œF Vˆ GX›QJ „…˜ SKRŽQJ YDŽ WU E…›QK FKR Fƒ\ WU†—QJ *†—P FR‘ +†˜Q K‡œS %RUGHDX[ &KƒšW FR‘ WD‘F GX›QJ WU QƒšP WURQJ K†˜Q K‡œS %RUGHDX[ ODŽ VXOIDW „†—QJ 7X\ QKL…Q Y‰ Q…šX SKXQ GXQJ GFK VXOIDW „†—QJ O…Q Fƒ\ UƒšW G…™ ODŽP FKD‘\ OD‘ Fƒ\ 'R „R‘ Fƒ—Q WUXQJ KRŽD SKDQ ˆ‘QJ DFLG FXD VXOIDW „†—QJ E‚“QJ FD‘FK FKR SKDQ ˆ‘QJ Y‡‘L Y†L V†šQJ 2&D &†QJ WKˆ‘F J†—P 6XOIDW „†—QJ .J 
 10. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ  9†L V†šQJ .J 1ˆ‡‘F OŒW +RŽD .J VXOIDW „†—QJ FKR WDQ K…šW WURQJ OŒW Qˆ‡‘F WURQJ P†œW WKXŽQJ QKˆ›D NK†QJ GXŽQJ WKXŽQJ NLP ORD›L Y‰ VH E ‚Q PRŽQ YDŽ WKXQJ UƒšW QKDQK +RŽD .J Y†L E†œW WURQJ OŒW Qˆ‡‘F WURQJ P†œW WKXŽQJ NKD‘F i†˜ Qˆ‡‘F Y†L YDŽR GXQJ GFK VXOIDW „†—QJ „†˜ WˆŽ WˆŽ YˆŽD NKXƒš\ WKƒ›W „…—X FKR SKDQ ˆ‘QJ [D\ UD WˆŽ WˆŽ YDŽ „†—QJ „…—X FKR FD GXQJ GFK VXOIDW „†—QJ „…˜ SKDQ ˆ‘QJ FKR N…šW WXD Y‡‘L QKˆQJ KD›W PQ O‡ OˆQJ OƒX WURQJ K†˜Q K‡œS 1…šX SKDQ ˆ‘QJ QKDQK YDŽ NK†QJ NKXƒš\ „…—X KR‚›F QJˆ‡œF OD›L „†˜ GXQJ GFK VXOIDW „†—QJ YDŽR Y†L WK‰ VH QKƒ›Q „ˆ‡œF N…šW WXD Y‡‘L KD›W WR PDX O‚–QJ Gˆ‡‘L „D‘\ WKXŽQJ 6DX „R‘ KRŽD WK…P Y‡‘L OŒW Qˆ‡‘F FKR „X OŒW K†˜Q K‡œS &ƒ—Q NL…˜P WUD [HP SKDQ ˆ‘QJ FR‘ KRDŽQ WRDŽQ NK†QJ E‚“QJ FD‘FK GXŽQJ P†œW Fƒ\ „LQK V‚–W NK†QJ E VH‘W QKX‘QJ YDŽR K†˜Q K‡œS WURQJ YDŽL SKX‘W Q…šX Fƒ\ „LQK NK†QJ E „†˜L PDŽX „R JD›FK ODŽ K†˜Q K‡œS FR‘ SKDQ ˆ‘QJ KRDŽQ WRDŽQ FR‘ WK…˜ GXŽQJ NK†QJ ODŽP FKD‘\ OD‘ Fƒ\ &XQJ FR‘ WK…˜ „R S+ FXD K†˜Q K‡œS NKL S+ „D›W ODŽ W†šL KDR +†˜Q K‡œS SKD [RQJ SKDL GXŽQJ QJD\ NK†QJ „…˜ VDQJ QJDŽ\ K†P VDX i…˜ OƒX VDX NKL SKD NKD Q‚QJ WUˆŽ QƒšP FXD K†˜Q K‡œS E JLDP /\‘ GR ODŽ VDX NKL „…˜ \…Q P†œW WK‡ŽL JLDQ FKƒšW N…šW WXD VH N…šW WKDŽQK WLQK WK…˜ YDŽ ODŽP JLDP WŒQK WUDL YDŽ WŒQK ED‘P GŒQK FXD K†˜Q K‡œS GŠ QKL…Q DQK Kˆ‡QJ O…Q KL…›X TXD FXD WKX†šF +†˜Q K‡œS %RUGHDX[ FR‘ WK…˜ „…˜ OƒX „ˆ‡œF YDŽL QJDŽ\ VDX NKL SKD Q…šX FR‘ KRDŽ WK…P J „ˆ‡ŽQJ KR‚›F Pƒ›W UŠ „ˆ‡ŽQJ  OŒW K†˜Q K‡œS KR‚›F FR‘ FD‘F FKƒšW Eƒ˜Q NKD‘F QKˆ ODŽ VXOIDW V‚–W FDUERQDW PDJQ… KR‚›F R[\W PDJQ… +†˜Q K‡œS %RUGHDX[ FR‘ FD‘F P‚›W ˆX YDŽ NKX\…šW „L…˜P QKˆ VDX mX „L…˜P FR‘ WŒQK WUDL YDŽ ED‘P GŒQK W†šW SK†˜ WU QƒšP UƒšW U†œQJ FR‘ KL…›X TXD FD Y‡‘L YL NKXƒ˜Q UƒšW ŒW „†œF UH WL…—Q .KX\…šW „L…˜P FR‘ WK…˜ „†œF FKR P†œW V†š ORDŽL Fƒ\ WU†—QJ QKD›\ EH‘Q QKˆ Fƒ\ E†P Fƒ\ „DŽR YY 
 11. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ  FR‘ NKX\QK Kˆ‡‘QJ ODŽP NH‘R GDŽL WK‡ŽL JLDQ FKŒQ FXD WUD‘L FKŒQ PX†œQ K‡Q E‰QK WKˆ‡ŽQJ SKD FK…š NKD‘ SKL…—Q SKˆ‘F ‚Q PRŽQ FD‘F WKXŽQJ FKˆ‘D E‚“QJ NLP ORD›L 7D‘F „†œQJ FXD WKX†šF O…Q QƒšP &R‘ QKL…—X WKX\…šW JLDL WKŒFK FD‘FK WD‘F „†œQJ FXD K†˜Q K‡œS %RUGHDX[ O…Q QƒšP 7KX\…šW FXD 0LOODUGHW &2 WURQJ NK†QJ NKL YDŽ PX†šL DPPRQLXP WD WURQJ Qˆ‡‘F WD‘F „†œQJ O…Q K†˜Q K‡œS VDX NKL SKXQ YDŽ ED‘P WU…Q P‚›W OD‘ ODŽP VDQ VLQK UD FDUERQDW Y†L YDŽ „†—QJ KRŽD WDQ &KŒQK „†—QJ KRŽD WDQ WU‡ Q…Q „†œF „†šL Y‡‘L QƒšP 1JDŽ\ QD\ WKX\…šW Qƒ—\ NK†QJ „ˆ‡œF FKƒšS QKƒ›Q QˆD 7KX\…šW FXD 0F &DOODQ YDŽ :LOFR[RQ QƒšP WL…šW UD FD‘F FKƒšW WKˆ‡ŽQJ ODŽ DFLG DFLG PDOHLF WURQJ WUˆ‡ŽQJ K‡œS FXD QƒšP 1HXURVSRUD VLWRSKLOD ODŽP KRŽD WDQ „†—QJ WKDŽQK K\GUR[\W „†—QJ YDŽ „†—QJ Gˆ‡‘L GD›QJ PX†šL „†—QJDPLQR FRSSHU DPLQR VDOW YDŽ ODŽ QKˆQJ FKƒšW GL…›W QƒšP 7KX\…šW FXD %DNHU YDŽ *LPLQJKDP FKŒQK N\‘ FKX WL…šW UD E…Q QJRDŽL FD‘F FKƒšW ODŽP KRDŽ WDQ „†—QJ E %RUGHDX[ NK† i…˜ WKXƒ›Q O‡œL FKR QJˆ‡ŽL Vˆ GX›QJ FR‘ KDQJ VDQ [XƒšW K†˜Q K‡œS %RUGHDX[ NK† QJKL…—Q PQ .KL Vˆ GX›QJ QJˆ‡ŽL WL…X WKX› FKŠ Fƒ—Q KRŽD Y‡‘L Oˆ‡œQJ Qˆ‡‘F Fƒ—Q WKL…šW U†—L „HP SKXQ 7K†QJ WKˆ‡ŽQJ QKDŽ VDQ [XƒšW FRŽQ WU†œQ WK…P FKƒšW ED‘P GŒQK „…˜ W‚QJ NKD Q‚QJ ED‘P GŒQK FXD WKX†šF %RUGHDX[ NK† WKˆ‡ŽQJ „ˆ‡œF SKD WU†œQ Y‡‘L FD‘F ORD›L WKX†šF NKD‘F „…˜ W‚QJ „†œ KˆX KL…›X FXD WKX†šF 7KŒ GX› WKX†šF &RSSHU=LQF ODŽ %RUGHDX[ NK† WU†œQ Y‡‘L =LQHE YDŽ FD‘F FKƒšW SKX› JLD NKD‘F F 2[\W „†—QJ %†œW R[\W „†—QJ FXQJ „ˆ‡œF GXŽQJ ODŽP WKX†šF EDR Y…› QJRDŽL P‚›W JLX‘S QJˆŽD E…›QK FKR Fƒ\ WU†—QJ 2[\W „†—QJ FR‘ PDŽX „R YDŽ WKHR WK‡ŽL JLDQ FR‘ WK…˜ QJD PDŽX VDQJ PDŽX FDP KR‚›F PDŽX YDŽQJ 6DQ SKƒ™P J†—P E†œW FKˆ‘D WˆŽ „…šQ &X NLP ORD›L GXŽQJ „…˜ NKˆ „†œF KD›W JL†šQJ YDŽ E†œW WKƒšP Qˆ‡‘F FKˆ‘D &X NLP ORD›L GXŽQJ KRŽD Y‡‘L Qˆ‡‘F SKXQ O…Q OD‘ Fƒ\ .KL SKXQ KRŽD WKX†šF WKHR Q†—QJ „†œ  
 12. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ G 2[\FO†UXD „†—QJ 2[\FO†UXD „†—QJ > &X&O &X 2+ @ FXQJ „ˆ‡œF GXŽQJ P†œW FD‘FK U†œQJ UDL Y‰ WL…›Q GX›QJ ŒW Jƒ\ FKD‘\ OD‘ Fƒ\ YDŽ FR‘ SK†˜ WUˆŽ QƒšP U†œQJ i†—QJ WURQJ R[\FO†UXD „†—QJ „D E F†š „QK Q…Q UƒšW ŒW WDQ WURQJ Qˆ‡‘F GR „R‘ NK†QJ Jƒ\ KD›L FKR Fƒ\ 7KX†šF Qƒ—\ ED‘P GŒQK NH‘P K‡Q GXQJ GFK %RUGHDX[ YDŽ FXQJ Y‰ Yƒ›\ KL…›X TXD FXD WKX†šF FXQJ NH‘P K‡Q K†˜Q K‡œS %RUGHDX[ 2[\FO†UXD „†—QJ „ˆ‡œF FK…š Gˆ‡‘L GD›QJ E†œW WKƒšP Qˆ‡‘F PDŽX [DQK OX›F FKˆ‘D &X NLP ORD›L 7KX†šF J†šF OˆX KX\ŽQK /ˆX KX\ŽQK 6 Gˆ‡‘L GD›QJ Y† F‡ Oƒ™Q KˆX F‡ FXQJ „ˆ‡œF Vˆ GX›QJ ODŽP WKX†šF SKRŽQJ WU E…›QK Fƒ\ iƒ\ FXQJ ODŽ QKR‘P WKX†šF „ˆ‡œF Vˆ GX›QJ UƒšW V‡‘P VDX QKR‘P WKX†šF J†šF „†—QJ D /ˆX KX\ŽQK Y† F‡ %†œW OˆX KX\ŽQK %†œW OˆX KX\ŽQK PQ „ˆ‡œF Vˆ GX›QJ SKXQ O…Q OD‘ Fƒ\ +L…›X TXD FXD WKX†šF WXŽ\ WKX†œF YDŽR „†œ PQ FXD KD›W WKX†šF +D›W WKX†šF SKDL FR‘ NŒFK F‡ WURQJ NKRDQJ „…šQ PLFU†PH‘W P‡‘L „ˆ‡œF GXŽQJ ODŽP WKX†šF WUˆŽ E…›QK Fƒ\ 1JDŽ\ QD\ FRŽQ FK…š OˆX KX\ŽQK Gˆ‡‘L GD›QJ E†œW KRŽD Qˆ‡‘F E‚“QJ FD‘FK QJKL…—Q OˆX KX\ŽQK E†œW Y‡‘L FD‘F FKƒšW ED‘P GŒQK QKˆ FDV…LQ VH‘W EHQW†QŒW YY Gˆ‡‘L PD‘\ QJKL…—Q Fˆ›F PQ &D OˆX KX\ŽQK E†œW Oƒ˜Q OˆX KX\ŽQK WKƒšP Qˆ‡‘F „…—X G…™ Jƒ\ FKD‘\ OD‘ Fƒ\ WXŽ\ WKX†œF YDŽR QKL…›W „†œ OX‘F SKXQ lt QKL…›W „†œ FDR WKX†šF G…™ Jƒ\ FKD‘\ OD‘ K‡Q OX‘F WU‡ŽL PD‘W 'R „R‘ FKŠ Q…Q SKXQ WKX†šF YDŽR VD‘QJ WKƒ›W V‡‘P KR‚›F FKL…—X PD‘W PDŽ WK†L 1JRDŽL UD FD‘F Fƒ\ WKX†œF QKR‘P Eƒ—X EŒ GˆD UƒšW QKD›\ EH‘Q Y‡‘L OˆX KX\ŽQK NK†QJ Q…Q Vˆ GX›QJ WKX†šF Qƒ—\ /ˆX KX\ŽQK Y†L /ˆX KX\ŽQK Y†L „ˆ‡œF „L…—X FK…š E‚“QJ FD‘FK „XQ V†L Y†L YDŽ OˆX KX\ŽQK FKXQJ Y‡‘L QKDX WURQJ JL‡Ž 7Š O…› JLˆD OˆX KX\ŽQK YDŽ Y†L WKD\ „†˜L QKL…—X WXŽ\ WKX†œF QKDŽ FK…š WD›R 7K†QJ WKˆ‡ŽQJ WŠ O…› YDŽR NKRDQJ .J „D‘ Y†L Y‡‘L  .J OˆX KX\ŽQK „…˜ SKD UD Y‡‘L OŒW Qˆ‡‘F NKL Vˆ GX›QJ 
 13. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ /ˆX KX\ŽQK Y†L „ˆ‡œF GXŽQJ FKR Fƒ\ ‚Q WUD‘L „…˜ WU FD‘F E…›QK JKH ‡ WUD‘L E†P E…›QK FRQJ „XŽQ OD‘ ‡ Fƒ\ „DŽR 7DSKULQD GHIRUPDQV YDŽ E…›QK SKƒšQ WU‚–QJ WU…Q QKL…—X ORDŽL Fƒ\ ‚Q WUD‘L NKD‘F &‡ FK…š WD‘F „†œQJ FXD OˆX KX\ŽQK „ˆ‡œF JLDL WKŒFK WKHR ED WKX\…šW VDX „ƒ\ 7KX\…šW R[\G KR‘D OˆX KX\ŽQK WKX\…šW Qƒ—\ FKR U‚“QJ OˆX KX\ŽQK E R[\G KR‘D FKR UD 62 FKŒQK 62 FR‘ WD‘F GX›QJ WUˆŽ QƒšP 7KX\…šW K\GURJHQ KR‘D OˆX KX\ŽQK WKX\…šW Qƒ—\ FKR ODŽ OˆX KX\ŽQK E K\GURJHQ KR‘D WKDŽQK +6 FKŒQK +6 ODŽ FKƒšW „†œF FKR QƒšP 7KX\…šW WD‘F „†œQJ WUˆ›F WL…šS WKX\…šW Jƒ—Q „ƒ\ QKˆ‘W FKR ODŽ OˆX KX\ŽQK FR‘ WD‘F „†œQJ QKˆ ODŽ FKƒšW QKƒ›Q K\GUR YDŽ ODŽP U†šL ORD›Q WL…šQ WU‰QK K\GURJHQ KR‘D YDŽ NKˆ K\GURJHQ E‰QK WKˆ‡ŽQJ FXD W…š EDŽR QƒšP ODŽP FKR FKX‘QJ E KD›L E /ˆX KX\ŽQK KˆX F‡ &D‘F WKX†šF WU E…›QK Fƒ\ WKX†œF QKR‘P OˆX KX\ŽQK KˆX F‡ ODŽ FD‘F VDQ SKƒ™P [XƒšW SKD‘W WˆŽ DFLG GLWKLRFDUEDPLF &KX‘QJ J†—P KDL QKR‘P QKR 1KR‘P VDQ SKƒ™P WˆŽ Vˆ› WD‘F „†œQJ Oƒ™Q QKDX JLˆD FDUERQ GLVXOSKLGH &6 YDŽ FD‘F DPLQH „‡Q JLDQ 1 &+  &D‘F WKX†šF =LUDP )HUEDP 7KLUDP WKX†œF QKR‘P Qƒ—\ =LUDP 7KLUDP )HUEDP 
 14. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ  1KR‘P VDQ SKƒ™P WˆŽ Vˆ› WD‘F „†œQJ Oƒ™Q QKDX JLˆD FDUERQ GLVXOSKLGH YDŽ HWK\OHQHGLDPLQH +1&+&+1+ &D‘F WKX†šF 1DEDP =LQHE YDŽ 0DQHE WKX†œF QKR‘P Qƒ—\ 1DEDP 0DQHE =LQHE 7URQJ FD‘F WKX†šF Qƒ—\ =LQHE ODŽ ORD›L WKX†šF „ˆ‡œF Vˆ GX›QJ U†œQJ UDL ‡ Qˆ‡‘F WD =LQHE 7…Q KR‘D KRœF ODŽ ]LQF HWK\OHQH ELV GLWKLRFDUEDPDWH =LQHE FR‘ OX‘F „ˆ‡œF GXŽQJ U†œQJ UDL „…˜ WU FD‘F E…›QK QKˆ P†šF Vˆ‡QJ 3K\WRSKWKRUD LQIHVWDQV  7KX†šF J†šF WKX\ QJƒQ 7KX\ QJƒQ Y† F‡ Oƒ™Q WKX\ QJƒQ KˆX F‡ „…—X „ˆ‡œF GXŽQJ ODŽP WKX†šF WU E…›QK Fƒ\ 7X\ QKL…Q Y‰ WKX\ QJƒQ TXD‘ „†œF FKR „†œQJ Yƒ›W YDŽ QKˆ‘W ODŽ OˆX W†—Q UƒšW OƒX E…—Q WURQJ WKL…Q QKL…Q FXQJ QKˆ TXD Gƒ\ FKX\…—Q WKˆ›F SKƒ™P Q…Q FKŠ „ˆ‡œF Vˆ GX›QJ „…˜ NKˆ „†œF KD›W JL†šQJ PDŽ WK†L 9L…›F SKXQ WKX†šF J†šF WKX\ QJƒQ O…Q OD‘ Fƒ\ ODŽ YL…›F UƒšW QJX\ KL…™P YDŽ „ˆ‡œF NKX\…šQ FD‘R NK†QJ Q…Q WKˆ›F KL…›Q 1JDŽ\ QD\ GR FR‘ TXD‘ QKL…—X ORD›L WKX†šF NKD‘F ŒW „†œF FKR „†œQJ Yƒ›W YDŽ ŒW †š QKL…™P FKR P†L WUˆ‡ŽQJ V†šQJ K‡Q Q…Q YL…›F NKˆ „†œF KD›W JL†šQJ FXQJ NK†QJ Q…Q WKˆ›F KL…›Q Y‡‘L FD‘F ORD›L WKX†šF J†šF WKX\ QJƒQ 7KX\ QJƒQ Y† F‡ &O†UXD WKX\ QJƒQ +J&O Gˆ‡œF GXŽQJ „…˜ NKˆ „†œF KD›W JL†šQJ 1JƒP KD›W JL†šQJ WURQJ GXQJ GFK WURQJ SKX‘W 7KX\ QJƒQ KˆX F‡ &O†UXD …WK\O WKX\ QJƒQ &++J&O Y‡‘L W…Q WKˆ‡QJ SKƒ™P ODŽ *UDQRVDQ 3KRVSKDWH …WK\O WKX\ QJƒQ &++J+32 &HUHVDQ $F…WDW SK…Q\O WKX\ QJƒQ )DOLVDQ 
 15. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ  7KX†šF WKX†œF QKR‘P TXLQ†Q 4XLQRQH ODŽ QKˆQJ FKƒšW FR‘ WURQJ Fƒ\ YDŽ „†œQJ Yƒ›W YDŽ ODŽ QJX†—Q J†šF FXD FD‘F FKƒšW PDŽX &KX‘QJ FXQJ „ˆ‡œF WD›R UD E‡L Vˆ› SKDQ ˆ‘QJ FXD FD‘F K‡œS FKƒšW SK…Q†O &D‘F FKƒšW TXLQ†Q WKˆ‡ŽQJ FR‘ WD‘F „†œQJ FK†šQJ FD‘F YL VLQK Yƒ›W YDŽ WURQJ Fƒ\ FKX‘QJ ODŽ QKˆQJ FKƒšW „R‘QJ JR‘S YDŽR Vˆ› NKD‘QJ E…›QK FXD Fƒ\ 0†œW V†š WKX†šF J†šF TXLQ†Q „ˆ‡œF GXŽQJ QKL…—X ODŽ &KORUDQLO KD\ FRŽQ JRœL ODŽ 6SHUJRQ   WHWUDFKORUR EHQ]RTXLQRQH 'LFKORQH KD\ FRŽQ JRœL ODŽ 3K\JRQ GLFKORUR QDSKWKRTLQRQH 7KX†šF GXŽQJ WU FD‘F E…›QK GR QƒšP WU…Q FDL E‚–S E†QJ YDL „ƒ›X WKDQ „HQ OX‘D P‰ OX‘D PD›FK VRUJ† Fƒ\ ‚Q WUD‘L YY YDŽ NKˆ „†œF KD›W JL†šQJ 7KX†šF WKX†œF QKR‘P EHQ]HQ &D‘F WKX†šF WKX†œF QKR‘P Qƒ—\ ODŽ FD‘F K‡œS FKƒšW PDŽ F‚Q EDQ ODŽ QKƒQ EHQ]HQ &D‘F WKX†šF „D FR‘ WK‡ŽL „ˆ‡œF OˆX KDŽQK WU…Q WK WUˆ‡ŽQJ ODŽ 'H[RQ GLPHWK\O DPLQR EHQ]HQHGLD]RVRGLXP VXOIRQDWH „ˆ‡œF GXŽQJ QKˆ WKX†šF NKˆ „†œF KD›W JL†šQJ YDŽ NKˆ „†œF „ƒšW „…˜ „†šL SKR‘ Y‡‘L FD‘F E…›QK FK…šW UD›S Fƒ\ FRQ YDŽ E…›QK WK†šL U…˜ 'DFRQLO WHWUDFKORUR LVRSKWKDORQLWULOH GXŽQJ SKXQ WU FD‘F E…›QK „†šP OD‘ FKD‘\ OD‘ YDŽ FKD‘\ KRD KR‚›F „†šP WUD‘L WK†šL WUD‘L YY  'LQRFDS PHWK\OKHSW\O GLQLWURSKHQ\O FURWRQDWH „ˆ‡œF GXŽQJ WU E…›QK SKƒšQ WU‚–QJ FXD QKL…—X ORD›L KRD PDŽX YDŽ QKˆ‘W ODŽ FR‘ KL…›X TXD „†šL Y‡‘L P†œW V†š ORDŽL QK…›Q „R 3&1% SHQWDFKORURQLWUREHQ]HQ 7KX†šF Qƒ—\ FR‘ P†œW WK‡ŽL „ˆ‡œF ˆD FKX†œQJ „…˜ WKD\ WK…š FD‘F WKX†šF J†šF WKX\ QJƒQ WURQJ YL…›F NKˆ „†œF KD›W JL†šQJ 1JRDŽL UD FRŽQ GXŽQJ NKˆ „†œF „ƒšW WU FD‘F QƒšP 5KL]RFWRQLD VS 6FOHURWLXP VS YDŽ 6FOHURWLQLD VS 7KX†šF WKX†œF QKR‘P K‡œS FKƒšW FKˆ‘D 1 G YRŽQJ KHWHURF\FOLF QLWURJHQ FRPSRXQGV  &DSWDQ 1WULFKORURPHWK\OWKLRF\FORKH[HQH GLFDUER[LPLGH 'XŽQJ „…˜ NKˆ „†œF KD›W FK†šQJ 3\WKLXP &RŽQ GXŽQJ „…˜ NKˆ „†œF „ƒšW YDŽ SKXQ O…Q OD‘ 7URQJ P†œW V†š WUˆ‡ŽQJ K‡œS 
 16. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ &DSWDQ FXQJ FR‘ NKD Q‚QJ OˆX Gƒ˜Q 3K†˜ WU QƒšP FXD &DSWDQ FXQJ UƒšW U†œQJ &DSWDQ „D „ˆ‡œF Vˆ GX›QJ WU…Q QKL…—X ORDŽL Fƒ\ ‚Q WUD‘L QKˆ FKX†šL E†P QKR [RDŽL YDŽ WU…Q FDŽ FKXD FD‘F ORD›L „ƒ›X GƒX Wƒ\ KDŽQK E‚–S OX‘D PHŽ GˆD KƒšX YY &DSWDQ WU „ˆ‡œF FD‘F QƒšP 3K\WRSKWKRUD 3\WKLXP &ROOHWRWULFKXP &XUYXODULD $OWHUQDULD 5KL]RFWRQLD &DSWDQ )ROSHW 1 WULFKORURPHWK\OWKLR SKWKDOLPLGH )ROSHW FXQJ FR‘ KL…›X TXD QKˆ &DSWDQ QKˆQJ FR‘ KL…›X TXD FDR K‡Q ‡ P†W V†š WUˆ‡ŽQJ K‡œS QKˆ „†šL Y‡‘L 0RQLOLD IUXFWLFROD YDŽ 6WHPSK\OOXP VDUFLQDHIRUPH &DSWDIRO FLV1  WHWUDFKORURHWK\OWKLR F\FORKH[HQH GLFDUER[LPLGH 7KX†šF „ˆ‡œF GXŽQJ „…˜ SKXQ WU…Q OD‘ ODŽ FKŒQK QKˆQJ FXQJ FR‘ WK…˜ GXŽQJ „…˜ NKˆ „†œF KD›W JL†šQJ YDŽ NKˆ „†œF „ƒšW 7KX†šF WKX†œF QKR‘P OƒQ KˆX F‡ RUJDQRSKRVSKRUXV  +LQRVDQ 2HWK\O6 6GLSKHQ\OGLWKLRSKRVSKDWH +RD›W FKƒšW FXD WKX†šF FRŽQ „ˆ‡œF JRœL Gˆ‡‘L W…Q ODŽ HGLIHQSKRV 7KX†šF FR‘ KL…›X TXD „†šL Y‡‘L E…›QK FKD‘\ OD‘ OX‘D YDŽ E…›QK „†šP Y‚“Q +LQRVDQ 
 17. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ  7KX†šF WKX†œF QKR‘P WKL…šF KˆX F‡ RUJDQRWLQ  %UHVWDQ WULSKHQ\OWLQ DFHWDWH /DŽ ORD›L WKX†šF FR‘ SK†˜ WD‘F GX›QJ NKD‘ U†œQJ WU „ˆ‡œF FD‘F QƒšP FR‘ QDŽX Vƒ›P QKˆ $OWHUQDULD +HOPLQWKRVSRULXP YDŽ QKL…—X ORDŽL QƒšP NKD‘F QKˆ 6HSWRULD &HUFRVSRUD 3\ULFXODULD 5KL]RFWRQLD YY ;HP SKX› OX›F %UHVWDQ 'X7HU WULSKHQ\OWLQ K\GUR[\GH FRŽQ „ˆ‡œF JRœL ODŽ IHQWLQ K\GUR[\GH 7KX†šF FR‘ KL…›X TXD „†šL Y‡‘L FD‘F QƒšP &HUFRVSRUD +HOPLQWKRVSRULXP DOWHUQDULD 3\WKLXP 3K\WRSKWKRUD YDŽ 5KL]RFWRQLD 1KR‘P WKX†šF OˆX Gƒ˜Q V\VWHPLF IXQJLFLGHV .KD Q‚QJ OˆX Gƒ˜Q FXD FD‘F ORD›L WKX†šF WUˆŽ VƒX LQVHFWLFLGHV WKX†šF GL…›W FR KHUELFLGHV YDŽ WKX†šF NKD‘QJ VLQK „ˆ‡œF EL…šW WUˆ‡‘F WˆŽ OƒX 5L…QJ WKX†šF WUˆŽ QƒšP OˆX Gƒ˜Q „ˆ‡œF EL…šW „…šQ WˆŽ Q‚P &D‘F ORD›L WKX†šF OˆX Gƒ˜Q „ˆ‡œF EL…šW „…šQ V‡‘P QKˆ‘W ODŽ R[DWKLLQ U†—L „…šQ EHQ]LPLGD]RO  7ˆŽ „R‘ Y…— VDX YL…›F SKD‘W PLQK UD WKX†šF WUˆŽ QƒšP FR‘ WŒQK OˆX Gƒ˜Q „D EXŽQJ SKD‘W PDX FKR‘QJ Y‡‘L UƒšW QKL…—X ORD›L WKX†šF NKD‘F QKDX &R‘ QKL…—X ORD›L WKX†šF FR‘ WŒQK EDR FKH EDR Y…› FXQJ FR‘ WK…˜ „ˆ‡œF Fƒ\ KƒšS WKX YDŽR WKƒšP VƒX YDŽ FKX\…˜Q Y FKX‘W ŒW QKˆ FD‘F PX†šL WKX\ QJƒQ PX†šL NHP PX†šL V‚–W WKX†šF NKD‘QJ VLQK P†œW YDŽL WKX†šF WKX†œF FD‘F QKR‘P VXOSKRQDPLGH GLWKLRFDUEDPDWH YDŽ TXLQRQH WX\ QKL…Q FD‘F WKX†šF Qƒ—\ NK†QJ „ˆ‡œF [HP ODŽ WKX†šF OˆX Gƒ˜Q Y‰ NKD Q‚QJ FKX\…˜Q Y NH‘P YDŽ Oˆ‡œQJ WKX†šF „ˆ‡œF KƒšS WKX YDŽ FKX\…˜Q Y WURQJ Fƒ\ FXQJ NH‘P FKˆD „X OL…—X WU QƒšP 1…šX W‚QJ Q†—QJ „†œ WKX†šF SKXQ O…Q „…˜ WKX†šF „ˆ‡œF KƒšS WKX YDŽ FKX\…˜Q Y „X OL…—X „…˜ WU QƒšP WK‰ „D Jƒ\ QJ†œ „†œF FKR Fƒ\ 0†œW ORD›L WKX†šF WUˆŽ QƒšP OˆX Gƒ˜Q SKDL K†œL „X FD‘F „‚›F WŒQK VDX „ƒ\ 7KX†šF „R‘ SKDL „†œF FKR QƒšP KR‚›F ODŽ VDX NKL „ˆ‡œF KƒšS WKX YDŽR WURQJ Fƒ\ SKDL FKX\…˜Q EL…šQ WKDŽQK FKƒšW „†œF FKR QƒšP 
 18. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ  7KX†šF „R‘ KR‚›F FD‘F FKƒšW „ˆ‡œF FKX\…˜Q EL…šQ UD WˆŽ WKX†šF Y‡‘L NKD Q‚QJ Oˆ›D FKRœQ FR‘ WK…˜ ODŽP WKD\ „†˜L WL…šQ WU‰QK FXD N\‘ FKX WK…š QDŽR „…˜ J‡œL UD KR‚›F FXQJ F†š WK…P WŒQK NKD‘QJ Y‡‘L Pƒ—P E…›QK FXD N\‘ FKX Y…— P‚›W O\‘ KR‚›F KRD‘ KRœF 7KX†šF NK†QJ „ˆ‡œF WD‘F „†œQJ O…Q N\‘ FKX ODŽP JLDP SKƒ™P FKƒšW YDŽ Q‚QJ VXƒšW 7KX†šF SKDL „ˆ‡œF N\‘ FKX KƒšS WKX YDŽR „X OL…—X YDŽ FKX\…˜Q Y WˆŽ Q‡L D‘S GX›QJ WKX†šF „…šQ Q‡L FR‘ Pƒ—P E…›QK YDŽ WKX†šF SKDL „ˆ‡œF E…—Q YˆQJ E…Q WURQJ N\‘ FKX 'R WKX†šF „ˆ‡œF OˆX Gƒ˜Q „…šQ YDŽ WŒFK WX› Q‡L E†œ SKƒ›Q ‚Q „ˆ‡œF FXD Fƒ\ WU†—QJ Q…Q WKX†šF SKDL FR‘ „†œ „†œF WKƒšS „…šQ Pˆ‘F WUD‘QK „ˆ‡œF YƒšQ „…— WŒFK OX\ ‡ JLDL „RD›Q WL…X WKX› FXD VDQ SKƒ™P 5ƒšW NKR‘ FR‘ P†œW ORD›L WKX†šF OˆX Gƒ˜Q K†œL „X WƒšW FD FD‘F „L…—X NL…›Q WU…Q 5ƒšW ŒW ORD›L WKX†šF FR‘ „ˆ‡œF WŒQK FKƒšW WU…Q „ƒ\ 1JRDŽL UD NKL WKX†šF „ˆ‡œF KƒšS WKX YDŽR TXD U…˜ WKX†šF YDŽR WURQJ PD›FK P†œF YDŽ „ˆ‡œF GRŽQJ QKˆ›D QJX\…Q PDQJ O…Q E…Q WU…Q WDŽQ OD‘ Fƒ\ &RŽQ Q…šX WKX†šF „ˆ‡œF SKXQ WU…Q OD‘ VDX NKL „ˆ‡œF KƒšS WKX YDŽR TXD OD‘ WKX†šF FXQJ „ˆ‡œF GRŽQJ QKˆ›D QJX\…Q „ˆD UD SKŒD QJRDŽL FXD WDŽQ OD‘ PDŽ UƒšW ŒW „ˆ‡œF „ˆD [X†šQJ E…Q Gˆ‡‘L FXD WDŽQ OD‘ 7KX†šF FR‘ NKX\QK Kˆ‡‘QJ WL…šQ Y…— SKŒD FR‘ NKŒ NK†˜QJ Q‡L FR‘ KRD›W „†œQJ WKRD‘W K‡L Qˆ‡‘F GR „R‘ WKX†šF NK†QJ WL…šQ Y…— SKŒD FD‘F WUDŽQJ KRD YDŽ NK†QJ YDŽR WURQJ WUD‘L 7KX†šF WKˆ‡ŽQJ WŒFK WX› ‡ OD‘ „D WUˆ‡QJ WKDŽQK K‡Q ODŽ OD‘ QRQ „DQJ K‰QK WKDŽQK &R‘ UƒšW ŒW ORD›L WKX†šF FR‘ WŒQK OˆX Gƒ˜Q [X†šQJ +L…›Q QD\ QJRD›L WUˆŽ WKX†šF $OLHWWH FXD KDQJ 5K†QH3RXOHQF NK†QJ FR‘ ORD›L WKX†šF FR‘ WK…˜ OˆX Gƒ˜Q [X†šQJ „…šQ U…˜ Fƒ\ NKL SKXQ WKX†šF WU…Q WDŽQ OD‘ Y‡‘L OL…—X Oˆ‡œQJ E‰QK WKˆ‡ŽQJ 7KŒ GX› QKˆ WKX†šF EHQRP\O FXQJ FR‘ NKD Q‚QJ OˆX Gƒ˜Q [X†šQJ „…šQ U…˜ QKˆQJ SKDL SKXQ WKX†šF Y‡‘L Q†—QJ „†œ Oƒ—Q FDR K‡Q Q†—QJ „†œ D‘S GX›QJ 'R „R‘ EHQRP\O FXQJ NK†QJ „ˆ‡œF [HP ODŽ WKX†šF FR‘ NKD Q‚QJ OˆX Gƒ˜Q [X†šQJ 6DX „ƒ\ ODŽ P†œW V†š ORD›L WKX†šF OˆX Gƒ˜Q D 1KR‘P 2[DWKLLQV FR‘ KDL ORD›L WKX†šF &DUER[LQ YDŽ 2[\FDUER[LQ α &DUER[LQ GLK\GURPHWK\O R[DWKLLQFDUER[DQLOLGH 7…Q WKˆ‡QJ SKƒ˜P ODŽ 9LWDYD[ 
 19. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ &DUER[LQ „ˆ‡œF GXŽQJ „…˜ NKˆ „†œF KD›W JL†šQJ „…˜ QJˆŽD E…›QK WKDQ „HQ OX‘D P‰ YDŽ Fƒ\ IOD[ &DUER[LQ FRŽQ „ˆ‡œF GXŽQJ NKˆ „†œF „ƒšW QJˆŽD FD‘F E…›QK FK…šW UD›S Fƒ\ FRQ GR 3\WKLXP Jƒ\ UD 3K†šL K‡œS Y‡‘L 7KLUDP KR‚›F Y‡‘L R[\TXLQRQH „†—QJ JLX‘S JLD W‚QJ KL…›X TXD WU FD‘F QƒšP 6HSWRULD QRGXUXP +HOPLQWKRVSRULXP JUDPLQHXP YDŽ )XVDULXP QLYDOH β 2[\FDUER[LQ GLK\GURPHWK\O R[DWKLLQFDUER[LQLOLGR GLR[LGH 7…Q WKˆ‡QJ SKƒ™P ODŽ 3ODQWYD[ 7KX†šF FR‘ KL…›X TXD „†šL Y‡‘L FD‘F QƒšP +HOPLQWKRVSRULXP VDWLYXP &XUYXODULD $VSHUJLOOXV &ODGRVSRULXP %RWU\WLV 0RQLOLQLD YY E 1KR‘P %HQ]LPLGD]ROHV 4XDQ WURœQJ QKˆ‘W YDŽ SK†˜ EL…šQ QKˆ‘W WURQJ QKR‘P Qƒ—\ ODŽ EHQRP\O α %HQRP\O PHWK\O1 EXW\OFDUEDPR\O EHQ]LPLGD]ROH FDUEDPDWH 7…Q WKˆ‡QJ SKƒ™P %HQODWH 0\ )XQGD]RO +XQJDU\ 7KX†šF OˆX Gƒ˜Q ŒW „†œF '/ TXD „ˆ‡ŽQJ WL…X KR‘D FXD FKX†œW ODŽ O‡‘Q K‡Q PJ.J WK…˜ WURœQJ %HQRP\O 7KX†šF FR‘ SK†˜ WU QƒšP UƒšW U†œQJ 7KX†šF FR‘ KL…›X TXD „†šL Y‡‘L FD‘F FKL QƒšP VDX 7LOOHWLD (U\VLSKH 3RGRVSKDHUD 8QFLQXOD 6SKDHURWKHFD 9HQWXULD &HUFRVSRUD )XVDULXP 9HUWLFLOOLXP &ROOHWRWULFKXP *ORHRVSRULXP %RWU\WLV 0RQLOLD YY 7X\ QKL…Q EHQRP\O NK†QJ WU Gˆ‡œF FD‘F QKR‘P QƒšP VDX „ƒ\ QKR‘P QƒšP FR‘ EDŽR Wˆ FR‘ PDŽX Vƒ›P $OWHUQDULD +HOPLQWKRVSRULXP &XUYXODULD YY QKR‘P QƒšP 4XDQ NKXƒ˜Q 3K\FRP\FHWHV P†œW YDŽL QƒšP WKX†œF O‡‘S 1ƒšP iDP 
 20. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ 6DX NKL „ˆ‡œF Fƒ\ KƒšS WKX YDŽR EHQRP\O „ˆ‡œF SKƒQ KX\ UD WKDŽQK KDL SKƒQ Wˆ EXW\O FDUEDPDWH YDŽ PHWK\OEHQ]LPLGD]ROH FDUEDPDWH 0%& %XW\O FDUEDPDWH „ˆ‡œF E†šF K‡L WKDŽQK FKƒšW „†œF EXW\O LVRWKLRF\DQDWH 7URQJ NKL „R‘ 0%& ODŽ FKƒšW NKD‘ E…—Q E…Q WURQJ P† Fƒ\ YDŽ FKŒQK ODŽ FKƒšW GL…›W QƒšP 0%& FRŽQ „ˆ‡œF JRœL ODŽ FDUEHQGD]LP OD›L ODŽ VDQ SKƒ™P WKˆ‘ KDL WURQJ QKR‘P WKX†šF Qƒ—\ iˆ‡œF Vˆ GX›QJ QKˆ WKX†šF NKˆ „†œF KD›W JL†šQJ SKXQ WU…Q OD‘ YDŽ NKˆ „†œF „ƒšW β &DUEHQGD]LP PHWK\OEHQ]LPLGD]ROH FDUEDPDWH &R‘ QKL…—X W…Q WKˆ‡QJ SKƒ™P QKˆ 'HURVDO &DUEDQ YY 7KX†šF ŒW „†œF '/ TXD „ˆ‡ŽQJ WL…X KR‘D FXD FKX†œW ODŽ O‡‘Q K‡Q PJ.J WK…˜ WURœQJ &DUEHQGD]LP *L†šQJ QKˆ EHQRP\O FDUEHQGD]LP ODŽ WKX†šF OˆX Gƒ˜Q YDŽ FR‘ SK†˜ WU QƒšP UƒšW U†œQJ QKˆQJ FXQJ NK†QJ WU „ˆ‡œF FD‘F QƒšP WKX†œF QKR‘P 3K\FRP\FHWHV χ 7KLDEHQGD]ROH WKLD]RO\O EHQ]LPLGD]ROH /DŽ ORD›L WKX†šF FR‘ SK†˜ WD‘F GX›QJ U†œQJ QKˆ EHQRP\O QKˆQJ KL…›X TXD FR‘ SKƒ—Q NH‘P K‡Q F 1KR‘P 7KLRSKDQDWH iƒ\ ODŽ QKR‘P WKX†šF WU QƒšP OˆX Gƒ˜Q FR‘ J†šF ODŽ WKLRXUHD & 6 1+&225 WURQJ „R‘ 5 ODŽ P†œW J†šF DON\O &R‘ KDL ORD›L WKX†šF WURQJ QKR‘P Qƒ—\ ODŽ WKLRSKDQDWH YDŽ WKLRSKDQDWHPHWK\O 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản