intTypePromotion=3

Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác tại CTy bảo hiểm hà Nội - 4

Chia sẻ: Tt Cap | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
38
lượt xem
2
download

Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác tại CTy bảo hiểm hà Nội - 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Số tiền bảo hiểm mà người tham gia yêu cầu đối với nhà bảo hiểm 0là cao, không đảm bảo được quy luật số lớn. Mà quy luật số lớn là nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm. + Tuổi của người được bảo hiểm có thuộc phạm vi cho phép không vì hợp đồng bảo hiểm nhân thọ kéo dài, ít nhất là 5 năm và tuổi của người được bảo hiểm có ảnh hưởng rất lớn đến việc tính phí. Thứ hai, đối với một số trường hợp mà rủi ro ở mức...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác tại CTy bảo hiểm hà Nội - 4

  1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com + S ố tiền bảo hiểm m à ng ư ời tham gia yêu c ầu đ ối với nh à b ảo hiểm 0l à cao, không đ ảm bảo đ ư ợc quy luật số lớn. M à quy lu ật số lớn l à nguyên t ắc c ơ b ản trong hoạt đ ộng kinh doanh bảo hiểm. + T u ổi của ng ư ời đ ư ợc bảo h i ểm có thuộc phạm vi cho phép không v ì h ợp đ ồng bảo hiểm nhân thọ kéo d ài, ít nh ất là 5 n ăm và tu ổi của ngư ời đ ư ợc bảo h i ểm có ảnh h ư ởng rất lớn đ ến việc tính phí. Th ứ hai, đ ối với một số tr ư ờng hợp m à r ủi ro ở mức đ ộ gia t ăng, Công ty b ảo hiểm vẫn chấp n h ận nh ư ng s ẽ có đ i ều kiện đ ối với những rủi ro loại trừ hoặc t ính thêm phí cho các đ ối tư ợng có nhu cầu tham gia. Th ứ ba, sau khi đ á nh giá r ủi ro, Công ty bảo hiểm chấp nhận bảo hiểm cho ng ư ời viết đ ơ n yêu c ầu. S au khi có s ự thoả thuận của hai b ên, Côn g ty b ảo hiểm sẽ có thông báo ch ấp nhận bảo hiểm đ ối với những tr ư ờng hợp đ ạt yêu c ầu. Trong vòng 30 ngày k ể từ khi nhận đ ư ợc giấy thông báo chấp nhận bảo h i ểm, ng ư ời tham gia bảo hiểm phải nộp phí bảo hiểm đ ầu ti ên, n ếu không giấy t hông báo s ẽ không còn h i ệu lực. e. Ký k ết hợp đ ồng bảo hiểm. Khi đ • có đ ầy đ ủ: giấy yêu c ầu bảo hiểm, giấy thông báo chấp nhận bảo h i ểm, hoá đ ơ n thu phí b ảo hiểm đ ầu tiên, thì Công ty b ảo hiểm sẽ tiến h ành in ấn hợp đ ồng. f. Giao h ợp đ ồng. 31
  2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Bộ hợp đ ồng giao cho khách h àng b ao gồm: bộ phụ lục in khi phát h ành, b ìa h ợp đ ồng v à b ộ đ i ều khoản. 3 . Đá nh giá rủi ro v à ch ấp nhận bảo hiểm. Công tác đ ánh giá r ủi ro đ ư ợc quan tâm đ ến ngay từ khi xuất hiện ng ành b ảo hiểm nhân thọ. N ă m 1762, khi Công ty b ảo hiểm nhân thọ Equitable b ắt đ ầu hoạt đ ộng ở Anh, ngư ời ta đ ã t i ến h ành ph ỏng vấn tất cả các khách h àng có yêu c ầu bảo hiểm v à th ực tế không phải ai có giấy yêu c ầu bảo hiểm cũng đ ư ợc ch ấp nhận bảo hiểm. Trong khi phỏng vấn, ng ư ời tham gia bảo hiểm phải cam k ết rằng họ nói đ ú ng s ự t h ật về tuổi v à tình tr ạng sức khỏe của m ình t ại thời đ i ểm phỏng vấn. Cho đ ến khi số lư ợng ng ư ời tham gia bảo hiểm quá lớn, h ình t h ức phỏng vấn đ ư ợc thay thế bằng h ình th ức bản khai của ngư ời của ng ư ời t ham gia b ảo hiểm. Nă m 1904 ng ư ời ta đ ã chu ẩn hóa các c h ỉ ti êu ph ục vụ cho công tác đ ánh g iá r ủi ro. Sau một thời gian áp dụng hệ thống n ày, ng ư ời ta có đ i ều kiện nghi ên cứu tỷ lệ chết cẩn thận h ơ n và các Công ty b ảo hiểm nhân thọ không chỉ xem xét đ ến khả n ăng có ch ấp nhận bảo hiểm hay không m à còn có th ể q uyết đ ịnh chấp n h ận bảo hiểm t ùy theo t ừng tr ư ờng hợp cụ thể bằng cách tính th êm phí tùy t hu ộc v ào m ức đ ộ gia t ăng rủi ro. Cùng với sự phát triển v à theo yêu c ầu của công tác đ á nh giá r ủi ro, trong các Công ty b ảo hiểm nhân thọ xuất hiện lĩnh vực "y học t rong b ảo hiểm nhân t h ọ". Đâ y là vi ệc áp dụng một số lĩnh vực y học cho hoạt đ ộng kinh doanh bảo 32
  3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com h i ểm nhân thọ. Do đ ó , y h ọc trong bảo hiểm nhân thọ có đ ặc th ù riêng. Ch ẳng h ạn y học ti ên l ư ợng diễn biến bệnh tật của bệnh nhân, c òn y h ọc trong bảo hiểm n hân th ọ ti ên l ư ợng số ng ư ời chết v à số ng ư ời sống trong một số đ ô ng. Y h ọc t rong b ảo hiểm nhân thọ không chỉ li ên quan đ ến y học đ i ều trị m à còn liên quan đ ến lĩnh vực y tế cộng đ ồng nh ư v ệ sinh ph òng d ịch, sức khỏe cộng đ ồng, pháp y... Nhìn l ại công tác đ ánh giá r ủi ro trong thực tế triển khai bảo hiểm n hân th ọ của BAO VIÊT m ới chỉ bắt đ ầu v à r ất s ơ k hai. H ọc tập kinh nghiệm của các Công ty bảo hiểm nhân thọ tr ên th ế giới v à c ă n c ứ v ào th ực tế ở thị t rư ờng Việt Nam, BAO VI ÊT áp d ụng ph ương pháp đ á nh giá rủ i ro trên c ơ sở các thông tin ngư ời tham gia bảo hiểm đ ã k ê khai trên gi ấy yêu c ầu bảo hiểm. M ặc d ù ng ư ời tham gia bảo hiểm đ ã cam k ết các thông tin k ê khai trong gi ấy yêu c ầu bảo hiểm l à đ ầy đ ủ v à đ ú ng sự thật, nh ư ng d ư ờng nh ư đ ộng tác k ê khai n ày ch ỉ man g tính hình th ức m à lý do đ ầu tiên là m ỗi đ ại lý ch ư a làm h ết trách n hi ệm trong công việc của m ình. Các tiêu chu ẩn đ ể c ăn cứ v ào đ ó x ác đ ịnh đ ư ợc ch ấp nhận bảo hiểm hay không cũng còn rất sơ sài. B ản thân ng ư ời tham gia bảo h i ểm cũng ch ư a có nh ững nhận thứ c đ ú ng đ ắn về việc Công ty bảo hiểm t ìm h i ểu về trạng sức khỏe của họ chính l à đ ể đ ảm bảo quyền lợi của chính họ. Có lẽ rất khó kh ă n đ ể ký đ ư ợc một hợp đ ồng bảo hiểm nhân thọ nếu y êu c ầu khách h àng đ i ki ểm tra sức khỏe rồi mới đ ư ợc nhận bảo hiểm v ì hình nh ư t rong thâm t âm c ủa đ a số những ngư ời tham gia bảo hiểm, việc họ k ê khai giấy yêu c ầu v à n ộp phí bảo hiểm l à làm m ột "việc thiện" - t r ư ớc hết l à đ ối với đ ại lý - ch ứ k hông ph ải l à quyền lợi của họ hay ng ư ời thân. 33
  4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Vi ệc đ á nh giá r ủi ro của BAO VI ÊT nhân th ọ dựa tr ên các góc đ ộ sau: M ột l à, v ề đ ộ tuổi có ph ù h ợp hay không ( đ ặc biệt l à s ản phẩm t rư ớc n ă m 1999 ) Hai là, gi ới hạn tổng số tiền bảo hiểm đ ối với trư ờng hợp chết của m ột ng ư ời đ ư ợc bảo hiểm. Giới hạn n ày bao gồm số tiền bảo hiểm ở hợp đ ồng chính v à h ợp đ ồng bổ sung. + Nguyên t ắc tính trách nhiệm bảo hiểm đ ối với tr ư ờng hợp chết của một n g ư ời đ ư ợc bảo hiểm: - H ợp đ ồng thuộc loại A1,A2/96; A4,A5/98; B1,B2,B3/97; C1/99; R4/99 t hì trách nhi ệm bảo hiểm l à số tiền bảo hiểm. - H ợp đ ồng thuộc loại A3/9 6 và A6/98 - t rách nhi ệm bảo hiểm l à 50%s ố tiền bảo h i ểm đ ối với tr ư ờng hợp chết của ngư ời tham gia bảo hiểm. Tr ư ờng hợp ngư ời đ ư ợc bảo hiểm chết th ì hoàn l ại 100% số phí đ ã n ộp. - H ợp đ ồng thuộc loại D1/99 trách nhiệm l à giá tr ị của một ni ên k ỷ. + Không t ính đ ến số tiền bảo hiểm của đ i ều khoản ri êng R3/99; R1,R2/98. + Gi ới hạn không cần khám sức khỏe l à 50 tri ệu đ ồng. + X ét m ức số tiền bảo hiểm đ ối với hợp đ ồng chính tr ư ớc, đ ối với đ i ều k ho ản ri êng sau. Ba là, v ề t ình tr ạng sức khỏe v à các tr ư ờng hợp lo ại trừ. Đại lý phải yêu c ầu khách h àng khai chi ti ết, trung thực, đ ầy đ ủ các bệnh đ ã m ắc phải nằm đ i ều trị tại bệnh viện hoặc c ơ s ở y tế về nguyên nhân, chu ẩn đ oán b ệnh, thời g ian đ i ều trị, n ơ i đ i ều trị, t ên bác s ĩ đ i ều trị, kết quả sau đ i ều trị. Sau khi n g ư ời 34
  5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com yêu c ầu bảo hiểm khai đ ầy đ ủ các phần trong giấy yêu c ầu, đ ại lý cần phải xem x ét k ỹ l ư ỡng xem các thông tin đ ã đ ư ợc ghi r õ ràng đ ầy đ ủ ch ư a, có c ần bổ sung t hêm các chi ti ết n ào không. + Tr ư ờng hợp ng ư ời yêu c ầu đ ư ợc bảo hiểm đ ang b ị bệnh phải nằm vi ện đ i ều trị t ại bệnh viện hoặc c ơ sở y tế th ì đ ại lý n ên trì hoãn vi ệc nhận giấy yêu c ầu bảo h i ểm cho đ ến khi đ i ều trị khỏi. Nếu sau khi ra viện, bệnh đ ã ổ n đ ịnh có thể nhận g i ấy yêu c ầu bảo hiểm v à chuyển về Đ ại diện của Công ty đ ể xem xét, đ ánh giá có nh ận bảo hiểm hay. + Với hợp đ ồng bảo hiểm trẻ em: Không nhận giấy y êu c ầu cho trư ờng hợp Ng ư ời đ ư ợc bảo hiểm bị bệnh tim bẩm sinh, bị dị tật gây ảnh h ư ởng tới trí tuệ, v ận đ ộng của trẻ. + Với những trư ờng hợp ngư ời yêu c ầu đ ư ợc bảo hiểm (hoặc ng ư ời tham gia b ảo h i ểm) bị bệnh thuộc hệ tim mạch. Không chấp nhận giấy yêu c ầu bảo hiểm với t rư ờng hợp bị bệnh suy tim, cao huyết áp tr ên 5 n ăm và huyết áp th ư ờng xuyên t rên 170/100mmHg ho ặc đ ã b ị nhồi máu c ơ t im. + Với những tr ư ờng hợp ng ư ời yêu c ầu đ ư ợc bảo hiểm hoặ c ng ư ời tham gia bảo h i ểm bị các bệnh thuộc hệ hô hấp, không chấp nhận giấy yêu c ầu bảo hiểm với t rư ờng hợp bị Tâm phế m ãn. + Đ ối với các bệnh thuộc hệ ti êu hoá: không ch ấp nhận giấy yêu c ầu bảo hiểm v ới tr ư ờng hợp bị xơ g an, viêm gan mãn. + Đ ối với các bệ nh thu ộc hệ tiết niệu: không chấp nhận giấy yêu c ầu bảo hiểm v ới tr ư ờng hợp suy thận, chạy thận nhân tạo. 35
  6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com + Tr ư ờng hợp bị các bệnh về máu: không chấp nhận giấy yêu c ầu bảo hiểm với t rư ờng hợp bị suy tủy, bị bệnh máu không đ ô ng, b ệnhLeucimi (bệnh máu trắng) . + Với tr ư ờng hợp bị u, khối u th ì b ị từ khi n ào? Đ ã có ch ỉ đ ịnh mổ ch ư a? Quá t rình đ i ều trị thế n ào? Tình trạng hiện nay thế n ào có gây ảnh h ư ởng đ ến cuộc sống sinh hoạt h àng ngày không? Không nh ận giấy yêu c ầu bảo hiểm cho những n g ư ời bị bất kỳ bệnh ung t h ư n ào. + Với tr ư ờng hợp bị nhiễm HIV, AIDS, không chấp nhận giấy yêu c ầu bảo h i ểm. + P h ần tiểu sử gia đ ình: yêu c ầu khách h àng khai đ ầy đ ủ, chính xác đ ặc biệt t rư ờng hợp ngư ời trong gia đ ình có b ệnh m ãn tính, b ệnh di truyền, bệnh truyền n hi ễm nh ư : b ệnh l ao, b ệnh tâm thần, bệnh đ ộng kinh, bệnh về máu... 4 . Ph ục vụ khách h àng sau khi ký h ợp đ ồng bảo hiểm nhân thọ. S au khi đ ư a h ợp đ ồng đ ến tay ng ư ời tham gia bảo hiểm, trách nhiệm của ng ư ời đ ại lý vẫn tiếp tục. Định kỳ-theo nh ư n gư ời tham gia bảo hiểm đ ã đ ă ng ký -ng ư ời đ ại lý sẽ đ ến nh à thu phí b ảo hiểm v à n ộp lại cho Đ ại diện của Công ty. Ng ư ời q u ản lý sẽ có trách nhiệm nhắc ngư ời đ ại lý danh sách những hợp đ ồng sẽ đ ến k ỳ thu phí trong từng tháng. Vi ệc theo d õi thu phí đ ịnh kỳ đ ủ v à đ ú ng th ời hạn l à m ột nh i ệm vụ q uan trọng. Những lần thu phí l à d ịp đ ể đ ại lý tiếp xúc với khách h àng, hi ểu biết h ọ h ơn v ới những nhu cầu mới phát sinh. Ng ư ời đ ại lý sẽ có c ơ h ội đ ể ký th êm n h ững hợp đ ồng mới hay nhờ họ giới thiệu th êm nh ững khách h àng m ới . Ngo ài ra đ â ylà c ơ h ội đ ể đ ại lý có đ i ều kiện phục vụ khách h àng trong nh ững tr ư ờng h ợp thay đ ổi đ ịa chỉ hoặc t ên h ọ sai .... Sự gần gũi, chân th ành của ng ư ời đ ại lý 36
  7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com t rong quan h ệ với khách h àng sẽ giúp ng ư ời đ ại lý th ành công trong công vi ệc v à t ạo n ên lòng tin c ủa khách h àng đ ối với BAO VIET. Qua đ ó t ạo đ ư ợc mối q uan h ệ lâu d ài gi ữa công ty bảo hiểm v à ng ư ời đ ư ợc bảo hiểm, ng ư ời tham gia b ảo hiểm m à ng ư ời đ ại lý l à ng ư ời li ên l ạc chính. Vi ệc thu thập các chứng từ cho hồ s ơ khi ếu nại không phải l à trách n hi ệm chính của ng ư ời đ ại lý. Nh ư ng khi bi ết có trư ờng hợp đ ư ợc bảo hiểm xảy ra v ới khách h àng của m ình, ng ư ời đ ại lý n ên h ỏi th ăm, nh ắc nhở họ v à giúp h ọ t hông báo cho đ ại diện của công ty trong thời hạn quy đ ịnh, h ư ớng dẫn v à giúp h ọ lập hồ s ơ b ồi th ư ờng. Công tác ph ục vụ kh ách hàng sau khi ký h ợp đ ồng bảo hiểm nhân thọ sẽ giúp cho ho ạt đ ộng khai thác của đ ại lý trở n ên thu ận tiện h ơ n, qua đ ó u y tín c ủa công ty ngày càng đ ư ợc củng cố. Công ty n ên hoàn thi ện công tác n ày, đ ặc biệt l à trong đ i ều kiện thị tr ư ờng cạnh tranh hiện n ay. P h ần II. Thực trạng triển khai hoạt đ ộng kinh doanh tại công ty bảo hiểm nhân t h ọ h à n ội. I. L ịch sử ra đ ời v à phát tri ển của công ty bảo hiểm nhân thọ H à Nội. S au m ột thời gian nghi ên c ứu, t ìm hi ểu v à phân tích đ ặc đ i ểm t ình hình kinh t ế - xã h ội, d ân số.... Việt Nam, l ãnh đ ạo bộ T ài chính, và công ty B ảo hiểm Việt Nam nh ận đ ịnh rằng đ ã đ ến lúc phải đ ư a s ản phẩm bảo hiểm nhân thọ v ào th ị t rư ờng Bảo hiểm Việt Nam. Ng ày 20/3/1996, B ộ T ài chính đ ã có quyết đ ịnh số 2 81 - TC cho phép tri ển khai bảo hiểm nh ân th ọ. Do bảo hiểm nhân thọ có những n ét đ ặc th ù riêng, nên ngày 22/6/1996, B ộ T ài chính đ ã ký quyết đ ịnh số 5 86/Q Đ- TCTC thành l ập công ty bảo hiểm nhân thọ (gọi tắt l à B ảo Việt Nhân 37
  8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Th ọ) với t ên giao d ịch quốc tế l à BAOVIET LIFE, tr ực thuộc Tổng công ty b ảo h i ểm nhân thọ. Hiện nay, công ty có trụ sở đ ặt tại 94 -Bà Tri ệu - Hà Nội. Công ty chính th ức đ i vào ho ạt đ ộng từ ng ày 1/8/1996 v ới số vốn pháp đ ịnh l à 2 0 t ỷ đ ồng. Trong giai đ o ạn đ ầu kể từ ngày thành l ập đ ến 31/12/1997, Công ty t i ếp quản khai thác bảo hiể m nhân th ọ trong to àn qu ốc thông qua hệ thống cộng t ác viên là các công ty b ảo hiểm đ ịa ph ương t ừ B ình Thu ận trở ra v à m ạng lư ới đ ại lý (đ ội ngũ cán bộ khai thác). Ngo ài ra Công ty có nhi ệm vụ tập huấn, đ ào t ạo nghiệp vụ cho các công ty đ ịa ph ươ ng và các đ ại lý, xây dựng ho àn thi ện hệ t h ống đ ại lý chuyên nghi ệp. Kể từ ng ày 1/1/1998, T ổng công ty đ ã l ập ri êng m ột ph òng qu ản lý bảo hiểm n hân th ọ đ ể quản lý to àn b ộ t ình hình ho ạt đ ộng tại các công ty bảo hiểm đ ịa p h ươ ng. Vì v ậy, bảo hiểm nhân thọ đ ư ợc đ ổi t ên thành b ảo hiểm nhân thọ h à n ội v à ch ỉ quản lý t ình hình ho ạt đ ộng tại đ ịa b àn Hà N ội v à các vùng lân c ận nội t hành nh ư G ia Lâm, Đô ng Anh. Nét n ổi bật của công ty trong giai đ o ạn từ 1/8/1996 đ ến 31/12/1998 l à đ ộc quyền k inh doanh b ảo hiểm nhân thọ tr ên toàn q u ốc. Nh ư ng k ể từ thời diểm 1/1/1999 t rở lại đ â y, công ty b ắt đ ầu chịu sự cạnh tranh của các công ty bảo hiểm nhân t h ọ 100% vốn n ư ớc ngo ài đ ã t ri ển khai hoạt đ ộng tại thị tr ư ờng Th ành ph ố Hồ Chí Minh, đ ó l à CHINFON - MANULIFE (liên doanh hai t ập đ oàn CHINFO N - Đà i Loan và MANULIFE - CANADA) và công ty PRUDENUAL (Anh qu ốc). Đến ng ày 31/12/1999 thì hai công ty b ảo hiểm nhân thọ tr ên đ ều đ ã m ở v ăn p hòng đ ại diện tại thủ đ ô Hà N ội v à b ư ớc đ ầu triển khai việc tuyên truyền quảng cáo sản phẩm. 38
  9. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Khi m ới đ i vào ho ạt đ ộng, tổ chức bộ máy của công ty c òn đ ơ n gi ản, mỗi ph òng k iêm nhi ệm nhiều chức n ăng. Tr ải qua một thời gian hoạt đ ộng, yêu c ầu của v i ệc ho àn thi ện tổ chức bộ máy cho ph ù h ợp với t ình hình đ ư ợc đ ặt ra. Hiện nay, cơ c ấu tổ chức của công ty nh ư s au: P hòng đ ại lý b ảo hiểm nhân thọ có nhiệm vụ triển khai quản lý, giám sát các ho ạt đ ộng khai thác bảo hiểm nhân thọ v à th ực hiện các chức n ăng qu ản lý h ành chính. Cơ c ấu tổ chức của ph òng đ ại lý bảo hiểm nhân thọ gồm có một tr ư ởng p hòng ph ụ trách chung, có các phó ph òn g ( đ ối với các ph òng l ớn), các tổ trư ởng đ ại lý v à các đ ại lý. Hiện nay tổ tr ư ởng của công ty th ư ờng quản lý khoảng 10 cán b ộ khai thác. Tr ư ởng ph òng đ ại lý bảo hiểm nhân thọ đ ư ợc bổ nhiệm, miễn n hi ệm, khen th ư ởng v à k ỷ luật theo sự đ ề nghị của ph òng qu ản lý đ ại lý. Các đ ại lý cũng nh ư c ác tr ư ởng ph òng, t ổ tr ư ởng khai thác phải th ư ờng x uyên báo cáo tình hình ho ạt đ ộng với Công ty thực hiện các nhiệm vụ v à trách n hi ệm của m ình theo quy đ ịnh của Công ty, tham gia các cuộc họp, hội thảo do Công ty t ổ chức. II . nh ững yếu tố ảnh h ư ởng đ ến việc triển khai hoạt đ ộng kinh doanh của công t y b ảo hiểm nhân thọ H à Nội. Bảo Việt nhân thọ H à N ội tự h ào là ng ư ời đ i đ ầu trong lĩnh vực bảo hiểm n hân th ọ ở Việt Nam, nh ư ng Công ty vô cùng lo l ắng trư ớc những khó kh ăn, t hách th ức m à ng ư ời đ i đ ầu th ư ờng gặp phải. Do vậy đ ể xây dựng một kế hoạch, chi ến l ư ợc phát triển kinh doanh, đ ò i h ỏi Công ty bảo việt nhân thọ phải chú t rọng tới việc phân tích, xem xét sự tác đ ộng theo các chiều h ư ớng khác nhau 39
  10. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com của các yếu tố trong lĩnh vực, đ ề ra các biện pháp nhằm phát huy nhân tố tích cực, hạn chế những ảnh h ư ởng ti êu c ực trong quá tr ình ho ạt đ ộng. Với thời gian h o ạt đ ộng gần 4 n ăm, vi ệc triển khai hoạt đ ộng bảo hiểm nhân thọ chịu sự tác đ ộng của một số nhân tố thể hiện tr ên hai m ặt sau: 1 . Nh ững yếu tố thuận lợi. - Đ i ều kiện kinh tế: Sau đ ổi mới, đ ất n ư ớc ta đ ạt đ ư ợc một số th ành t ựu quan t rọng, nền kinh tế tiếp tục t ă ng tr ư ởng với tốc đ ộ cao v à ngày càng ổ n đ ịnh. Thu n h ập b ình quân đ ầu ng ư ời t ăng (d ự kiến sẽ đ ạt 500 USD/ngư ời v ào n ăm 2000). Theo s ự phát triển của nền kinh tế, đ ời sống nhân dân, đ ặc biệt l à nhân dân th ủ đ ô n gày càng đ ư ợc cải thiện v à đ i vào ổ n đ ịnh. Do vậy, nhu cầu tiết kiệm v à đ ầu t ư t i ền nh àn r ỗi ng ày càng t ă ng. Song song v ới quá tr ình t ăng trư ởng của nền k inh t ế, lạm phát đ ã đ ư ợc kiểm soát v à ổ n đ ịnh (theo thống k ê c ủa ngân h àng n hà n ư ớc,tỷ lệ lạm phát n ăm 1994 là 14,4%; n ă m 1995 là 12,7% đ é n n ăm 1996 còn 4,5% và đ ến n ăm 1997 ch ỉ c òn 3,6%), ng ư ời dân có thể tin t ư ởng v ào các h ình th ức đ ầu t ư d ài h ạn trong đ ó có hình th ức t ham gia vào b ảo hiểm nhân thọ. Lãi su ất của ngân h àng có xu h ư ớng giảm cũng l à yếu tố thuận lợi cho việc lựa ch ọn mua bảo hiểm trong mỗi ng ư ời dân. - C ho đ ến nay, mặc d ù th ị tr ư ờng bảo hiểm Việt Nam đ ã đ ư ợc mở cửa v à đ a d ạng hóa, nh ư ng B ảo Việt vẫn l à đ ơ n v ị đ i đ ầu trong công tác triển khai loại h ình b ảo hiểm nhân thọ. Đ i ều n ày kh ẳng đ ịnh lợi thế kinh doanh v à kh ả n ăng tài chính c ũng nh ư u y tín c ủa Bảo Việt, từ đ ó đ em l ại niềm tin cho khách h àng tham g ia b ảo hiểm nhân thọ. H ơn n ữa, công ty Bảo hiểm nhân thọ Hà Nội l à công ty t hành viên của Bảo Việt đ ầu ti ên tri ển khai nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ. V ì 40

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản