intTypePromotion=1

Biện pháp quản lí công tác đánh giá kết quả học tập của học sinh ở các trường tiểu học quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ: DanhVi DanhVi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
48
lượt xem
4
download

Biện pháp quản lí công tác đánh giá kết quả học tập của học sinh ở các trường tiểu học quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xuất phát từ cơ sở lí luận, thực trạng công tác đánh giá kết quả học tập của học sinh và quản lí công tác này ở các trường tiểu học quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết đề xuất 6 biện pháp quản lí phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới kiểm tra, đánh giá ở các trường tiểu học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biện pháp quản lí công tác đánh giá kết quả học tập của học sinh ở các trường tiểu học quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

VJE<br /> <br /> Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt Kì 1 tháng 5/2018, tr 51-57<br /> <br /> BIỆN PHÁP QUẢN LÍ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP<br /> CỦA HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN 8, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> Nguyễn Thị Nga - Trường Tiểu học Tuy Lý Vương, phường 12, quận 8, TP. Hồ Chí Minh<br /> Ngày nhận bài: 12/04/2018; ngày sửa chữa: 27/04/2018; ngày duyệt đăng: 08/05/2018.<br /> Abstract: The article mentions some theoretical bases of assessing learning outcomes of students.<br /> Based on these bases, the article presents situation of assessing learning outcomes of students at<br /> primary schools at District 8, Ho Chi Minh City. Also, the article proposes measures to manage<br /> the assessment of learning results of students in line with actual conditions of localities in order to<br /> meet the requirements on test and assessment at primary schools of the education reform in our<br /> country today.<br /> Keywords: Measures, management, assessment, learning outcomes.<br /> “ĐGKQHT là quá trình thu thập, phân tích và xử lí<br /> thông tin, giải thích thực trạng việc đạt mục tiêu giáo dục,<br /> tìm hiểu nguyên nhân, ra những quyết định sư phạm giúp<br /> HS học tập ngày càng tiến bộ” [1; tr 35].<br /> Theo Trần Thị Tuyết Oanh: “ĐGKQHT là quá trình<br /> thu thập và xử lí thông tin về trình độ, khả năng mà người<br /> học thực hiện các mục tiêu học tập đã xác định, nhằm tạo<br /> cơ sở cho những quyết định sư phạm của giáo viên, cho<br /> nhà trường và bản thân HS để giúp họ học tập tiến bộ<br /> hơn” [2; tr 12].<br /> Từ khái niệm “ĐGKQHT”, chúng tôi đưa ra khái<br /> niệm “Quản lí công tác ĐGKQHT của HS” theo hướng<br /> nghiên cứu của mình như sau: Quản lí công tác<br /> ĐGKQHT của HS là những tác động tự giác của những<br /> chủ thể quản lí vào quá trình ĐGKQHT của HS nhằm<br /> làm cho công tác này đảm bảo tính khách quan, trung<br /> thực, phản ánh đúng thực trạng chất lượng dạy học. Từ<br /> đó, tìm ra nguyên nhân và biện pháp để cải thiện thực<br /> trạng, nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá cũng như<br /> chất lượng giáo dục tổng thể.<br /> 2.2. Một số biện pháp quản lí công tác đánh giá kết quả<br /> học tập của học sinh ở các trường tiểu học quận 8, TP.<br /> Hồ Chí Minh<br /> 2.2.1. Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lí, giáo<br /> viên, phụ huynh học sinh về sự cần thiết phải đổi mới công<br /> tác đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học<br /> 2.2.1.1. Mục tiêu và ý nghĩa của biện pháp<br /> - Nhằm nâng cao nhận thức và xác định rõ trách<br /> nhiệm, nghĩa vụ của CBQL, GV, phụ huynh HS về tầm<br /> quan trọng của công tác ĐGKQHT của HSTH theo<br /> Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT và Thông tư số<br /> 22/2016/TT-BGDĐT, đồng thời giúp cho hiệu trưởng<br /> (HT) đánh giá một cách khách quan về chất lượng học<br /> tập của HS, chất lượng giảng dạy của GV, từ đó xây dựng<br /> <br /> 1. Mở đầu<br /> Từ khi áp dụng cách đánh giá theo Thông tư số<br /> 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 về sửa đổi, bổ sung<br /> một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban<br /> hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày<br /> 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, công tác đánh giá<br /> kết quả học tập (ĐGKQHT) theo hướng tiếp cận năng lực<br /> của học sinh (HS) ở các trường tiểu học quận 8, TP. Hồ<br /> Chí Minh đã bước đầu có những dấu hiệu đáng mừng: HS<br /> tích cực, tự tin, hăng hái sôi nổi hơn trong học tập, giáo<br /> viên (GV) bớt áp lực trong việc đánh giá HS bằng điểm<br /> số, thực hiện hồ sơ sổ sách, báo cáo thống kê,... Điều đó<br /> cho thấy, việc đổi mới cách thức đánh giá học sinh tiểu học<br /> (HSTH) đã mang lại kết quả tích cực đáng khích lệ. Tuy<br /> nhiên, bên cạnh những chuyển biến tích cực thì kết quả đã<br /> đạt được vẫn còn nhiều hạn chế và hiệu quả chưa cao, cụ<br /> thể: Việc quản lí công tác ĐGKQHT của HS chưa được<br /> quan tâm đúng mức; một số cán bộ quản lí (CBQL) còn<br /> cho rằng, việc ĐGKQHT của HS là nhiệm vụ của GV,<br /> không phải nhiệm vụ của lãnh đạo; đội ngũ GV ngại đổi<br /> mới hoặc còn lúng túng khi thực hiện, chưa nhận thức<br /> được tầm quan trọng của việc đánh giá bằng nhận xét thay<br /> cho điểm số; phụ huynh học sinh (PHHS) còn mới lạ theo<br /> cách đánh giá của Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT và<br /> Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT, vì thế còn lơ là, thiếu<br /> quan tâm hoặc quan tâm quá mức trong việc đọc nhận xét<br /> của GV cho con em mình; do thói quen “lối mòn” trong<br /> việc thực hiện đánh giá theo quy định cũ nên một bộ phận<br /> không nhỏ CBQL còn lúng túng và gặp nhiều khó khăn<br /> trong việc quản lí công tác ĐGKQHT của HSTH.<br /> Từ thực trạng trên, cần có những biện pháp quản lí<br /> tốt công tác này trong thời gian tới.<br /> 2. Nội dung nghiên cứu<br /> 2.1. Khái niệm “quản lí công tác đánh giá kết quả học<br /> tập của học sinh”<br /> <br /> 51<br /> <br /> Email ngahoang244@gmail.com<br /> <br /> VJE<br /> <br /> Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt Kì 1 tháng 5/2018, tr 51-57<br /> <br /> kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường một cách hiệu<br /> quả nhất.<br /> - Tác động đến tư tưởng của CBQL, GV và PHHS về<br /> sự cần thiết phải đổi mới cách thức đánh giá. Việc HT<br /> quán triệt tốt tầm quan trọng của công tác đánh giá trong<br /> nhà trường sẽ nâng cao trách nhiệm, chủ động, nhiệt tình<br /> hơn của đội ngũ trong việc đánh giá HS theo hướng đổi<br /> mới, góp phần đánh giá chính xác chất lượng giáo dục<br /> của nhà trường nói riêng; chất lượng giáo dục của toàn<br /> xã hội nói chung.<br /> 2.2.1.2. Nội dung của biện pháp<br /> Tăng cường các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn nâng<br /> cao nhận thức và năng lực đánh giá cho đội ngũ CBQL,<br /> GV. Tạo được động lực đổi mới cho đội ngũ, đồng thời<br /> xây dựng động cơ học tập đúng đắn, thái độ tích cực<br /> trong đánh giá HSTH và có các biện pháp chấn chỉnh<br /> những nhận thức chưa đúng, tránh chủ quan, lúng túng<br /> dẫn đến sai sót.<br /> 2.2.1.3. Cách thức thực hiện biện pháp<br /> - Bồi dưỡng nâng cao nhận thức về tầm quan trọng<br /> của công tác ĐGKQHT của HS theo hướng đổi mới:<br /> + Cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn của các cấp, từ<br /> đó tổ chức triển khai tập huấn có hiệu quả để nâng cao<br /> nhận thức về tầm quan trọng của công tác đánh giá, trách<br /> nhiệm cá nhân cho CBQL, GV trực tiếp thực hiện đánh<br /> giá HS. Tuyên truyền trong cộng đồng để mọi đối tượng<br /> hiểu được sự cần thiết phải đổi mới công tác đánh giá và<br /> hiểu rõ về chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện giáo<br /> dục nói chung và đổi mới đánh giá theo định hướng phát<br /> triển năng lực nói riêng.<br /> + Việc bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho CBQL,<br /> GV được thực hiện thông qua các đợt học tập chính trị,<br /> nghị quyết, các buổi họp hội đồng sư phạm, sinh hoạt tổ<br /> chuyên môn giúp đội ngũ hiểu rõ tinh thần chỉ đạo, chủ<br /> trương của Đảng, Nhà nước, các cấp quản lí giáo dục về<br /> đổi mới công tác đánh giá; quán triệt kế hoạch hoạt động<br /> đánh giá, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng bộ<br /> phận, từng cá nhân trong việc thực hiện.<br /> + HT phải quản lí tốt việc xây dựng mục tiêu, nội<br /> dung, hình thức ĐGKQHT của HS sao cho phù hợp với<br /> đặc thù các môn học. Phó HT chuyên môn hướng dẫn<br /> cho GV kĩ thuật xây dựng ma trận ra đề, cách thức thành<br /> lập các ngân hàng câu hỏi kiểm tra, đáp ứng mục tiêu<br /> môn học, mục tiêu kiểm tra, đánh giá (KT, ĐG).<br /> + HT tạo điều kiện cho CBQL, GV tham gia các lớp<br /> tập huấn do Sở và Phòng GD-ĐT tổ chức; phối hợp với<br /> trường bồi dưỡng giáo dục tổ chức nhiều chuyên đề, hội<br /> thảo, nhằm bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ KT,<br /> ĐG theo hướng đổi mới. CBQL, GV thường xuyên cập<br /> <br /> nhật thông tin, trao đổi và học tập kinh nghiệm về KT,<br /> ĐG giữa các trường tiểu học trong địa bàn quận.<br /> + Thông qua các buổi họp phụ huynh, tuyên truyền<br /> phổ biến, thông tin kịp thời đến từng PHHS về chủ<br /> trương đường lối, định hướng phát triển giáo dục. Bằng<br /> phân tích, đánh giá thực trạng công tác KT, ĐG ở các<br /> trường tiểu học trong địa bàn quận 8 hiện nay, giúp phụ<br /> huynh thấy được sự cần thiết của việc phối hợp chặt chẽ<br /> giữa gia đình với nhà trường trong công tác đánh giá HS.<br /> + Công tác bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho HS cần<br /> được thực hiện thường xuyên trong các buổi sinh hoạt<br /> dưới cờ, tích hợp ở các tiết sinh hoạt chủ nhiệm xuyên<br /> suốt trong quá trình dạy học hàng ngày.<br /> + Có chế độ khen thưởng kịp thời cho những tập thể,<br /> cá nhân thực hiện tốt công tác ĐGKQHT của HS và kịp<br /> thời nhắc nhở, uốn nắn CBQL, GV, HS, có biểu hiện<br /> không nghiêm túc, vi phạm quy chế, đi lệch, ngược với<br /> mục tiêu ĐGKQHT của HSTH.<br /> - Tạo động lực đổi mới KT, ĐG cho GV và xây dựng<br /> động cơ học tập đúng đắn, kĩ năng tự học cho HS:<br /> + HT cần phải có sự đánh giá đúng mức về năng lực<br /> và mức độ thực hiện công việc của các cá nhân trong một<br /> tập thể, tác động đến nhu cầu được tôn trọng, được khẳng<br /> định mình hoặc nỗ lực bằng những chính sách, tạo điều<br /> kiện hoặc chế tài,… để thúc đẩy đội ngũ GV có thêm<br /> động lực, tích cực đổi mới trong KT, ĐG.<br /> + Để xây dựng động cơ học tập đúng đắn, hình thành<br /> thái độ tích cực trong KT, ĐG, phát huy ưu điểm năng<br /> lực cá nhân, trước hết cần xây dựng nhu cầu, hứng thú<br /> học tập cho HS. Hứng thú học tập của HS được khơi<br /> nguồn từ GV. Sự tận tâm trong công tác giảng dạy, lòng<br /> yêu nghề yêu trẻ của người GV tiểu học có thể khơi dậy<br /> và lan truyền hứng thú, ham học hỏi, tìm tòi, say mê học<br /> tập cho HS. Nhà trường cần tổ chức KT, ĐG một cách<br /> khách quan, công bằng; việc cho điểm, nhận xét phải<br /> nghiêm túc để HS có thể tự đánh giá năng lực của<br /> mình,vừa khích lệ để HS có thái độ tích cực hơn trong<br /> học tập và KT, ĐG.<br /> + HT cần tổ chức các buổi nói chuyện, giới thiệu cho<br /> HS về đổi mới công tác đánh giá. Thông qua đó giúp HS<br /> có định hướng tích cực hơn về mục tiêu học tập, góp phần<br /> xây dựng ý thức, động cơ và thái độ học tập đúng đắn<br /> nhằm đạt được mục tiêu.<br /> + Xác định vai trò chức năng và nguyên tắc<br /> ĐGKQHT đến từng HS và nêu rõ tầm quan trọng của<br /> thông tin phản hồi từ kết quả đánh giá đối với hoạt động<br /> học tập. Mục tiêu, tiêu chí, hình thức và nội dung KT,<br /> ĐG phải được thông báo với HS ngay từ đầu năm học để<br /> giúp các em định hướng và chủ động hơn trong học tập.<br /> <br /> 52<br /> <br /> VJE<br /> <br /> Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt Kì 1 tháng 5/2018, tr 51-57<br /> <br /> + Hướng dẫn HS tự học, tự KT, ĐG giúp các em phát<br /> triển năng lực tự học; giới thiệu các tài liệu tham khảo,<br /> hướng dẫn học ở nhà; giao việc vừa sức và yêu cầu HS tự<br /> chuẩn bị bài trước khi đến lớp; khuyến khích HS sưu tầm<br /> tranh ảnh, tài liệu có liên quan đến bài học để mở rộng<br /> thông tin; hướng dẫn HS cách đọc và sử dụng tài liệu thích<br /> hợp giúp các em có khả năng tự tra cứu, tự học hiệu quả.<br /> + Thông qua những thông tin phản hồi từ các bài kiểm<br /> tra thường xuyên và kiểm tra định kì, giúp HS tự đánh giá<br /> kiến thức, kĩ năng đạt được và chưa đạt được của bản thân<br /> để từ đó điều chỉnh hoạt động học tập của mình.<br /> 2.2.1.4. Điều kiện thực hiện biện pháp<br /> - Bộ, Sở và Phòng GD-ĐT cần có các văn bản pháp<br /> lí, quy chế, hướng dẫn cụ thể. HT cần phải có trình độ,<br /> khả năng hiểu rõ, nắm vững các văn bản hướng dẫn để<br /> có thể vận dụng chính xác vào việc xây dựng kế hoạch<br /> tổ chức, chỉ đạo các hoạt động nâng cao nhận thức và<br /> năng lực thực hiện công tác dạy học, KT, ĐG cho CBQL,<br /> GV, PHHS theo hướng đổi mới.<br /> - Đầu tư trang thiết bị cho công tác bồi dưỡng, công<br /> tác KT, ĐG; trong đó sự đồng thuận, ủng hộ của PHHS<br /> và công tác xã hội hóa phục vụ cho hoạt động KT, ĐG là<br /> vô cùng quan trọng và cần thiết.<br /> 2.2.2. Bồi dưỡng nâng cao năng lực đánh giá cho cán bộ<br /> quản lí, giáo viên<br /> 2.2.2.1. Mục tiêu và ý nghĩa của biện pháp<br /> - Nhằm bồi dưỡng năng lực cho GV để thực hiện<br /> công tác ĐGKQHTcủa HSTH dựa trên chuẩn đầu ra và<br /> rèn kĩ năng tự đánh giá cho HS. Từ kết quả đánh giá giúp<br /> cho GV điều chỉnh hoạt động dạy, tăng cường vai trò,<br /> trách nhiệm của đội ngũ GV trực tiếp tham gia đánh giá<br /> HS HS; điều chỉnh hoạt động học, đồng thời nâng cao<br /> năng lực quản lí thực tiễn của CBQL và điều chỉnh các<br /> hoạt động giáo dục trong nhà trường<br /> - Tạo động lực, tinh thần thi đua, thái độ tích cực<br /> trong việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp<br /> vụ cho CBQL, GV; phát huy tính chủ động, năng lực tự<br /> đánh giá và đánh giá lẫn nhau trong HS.<br /> 2.2.2.2. Nội dung biện pháp<br /> - Bồi dưỡng một số năng lực về công tác KT, ĐG cho<br /> đội ngũ CBQL, GV: xây dựng nội dung và sử dụng các<br /> phương pháp, hình thức đánh giá theo Thông tư số<br /> 30/2014/TT-BGDĐT và Thông tư số 22/2016/TTBGDĐT; sử dụng các phương tiện, thiết bị hỗ trợ, phục<br /> vụ cho công tác KT, ĐG<br /> - Nâng cao năng lực tự đánh giá cho HS. Nhà trường<br /> tạo mọi điều kiện giúp HS tự tin, hứng thú tìm thấy niềm<br /> vui trong học tập, từ đó phát triển các kĩ năng tự chiếm<br /> lĩnh kiến thức, tự giác, tích cực, nỗ lực hơn trong học tập,<br /> <br /> đồng thời giúp các em hiểu rõ, học để có kiến thức;<br /> không phải vì thi đua hay vì điểm số.<br /> 2.2.2.3. Cách thực hiện biện pháp<br /> - Nâng cao năng lực cho CBQL, GV về công tác<br /> ĐGKQHT của HS theo hướng đổi mới:<br /> + HT xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao năng<br /> lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ một cách thường<br /> xuyên, định kì cho CBQL, GV về công tác đánh giá. Kế<br /> hoạch được xây dựng phải rõ về mục tiêu, cụ thể về<br /> chương trình, nội dung, thời gian, địa điểm và các điều<br /> kiện về tài chính.<br /> + HT thường xuyên nghiên cứu, cập nhật thông tin,<br /> sưu tầm tài liệu, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn từ cấp trên<br /> về đổi mới KT, ĐG. Từ đó, xây dựng được các biện pháp<br /> quản lí hiệu quả về công tác KT, ĐG theo hướng tiếp cận<br /> và phát triển năng lực, sau đó tiến hành bồi dưỡng thường<br /> xuyên, tập huấn học tập các văn bản, quy định hướng dẫn<br /> cụ thể cho đội ngũ CBQL, GV trong toàn trường.<br /> + Vận động đội ngũ CBQL, GV tham gia đầy đủ các<br /> buổi tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn do Sở và Phòng<br /> GD-ĐT tổ chức; tổ chức học tập, nghiên cứu, thảo luận<br /> các chuyên đề về đổi mới công tác ĐGKQHT của HSTH<br /> tại đơn vị. Tổ chức các buổi hướng dẫn, bồi dưỡng cho<br /> đội ngũ CBQL, GV về đổi mới cách thức đánh giá, phối<br /> hợp với các chủ thể tham gia đánh giá. Mời chuyên gia<br /> về tập huấn, lãnh đạo cấp trên chỉ đạo cụ thể công tác<br /> đánh giá theo hướng đổi mới.<br /> + Đổi mới hình thức tập huấn, GV không ngồi ghi<br /> chép một cách thụ động mà thông qua các hình thức hoạt<br /> động nhóm, thảo luận, trò chơi… tạo môi trường học tập<br /> thân thiện, tâm lí thoải mái, cởi mở sẵn sàng chia sẻ.<br /> + Tổ chức giao lưu với các đơn vị trường bạn trong<br /> địa bàn quận để cùng nhau học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm<br /> về đổi mới công tác đánh giá theo Thông tư số<br /> 30/2014/TT-BGDĐT và Thông tư số 22/2016/TTBGDĐT. Tiến hành dự giờ thông qua các tiết dạy, đối<br /> chiếu, kiểm nghiệm việc GV đã vận dụng đổi mới cách<br /> thức đánh giá cụ thể ở các tiết dạy như thế nào để từ đó<br /> trao đổi, rút kinh nghiệm và thống nhất cách thức, kĩ<br /> thuật đánh giá thường xuyên, đánh giá định kì trong các<br /> buổi họp chuyên môn tổ khối.<br /> + Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ,<br /> CBQL, GV nhằm nâng cao năng lực thực hiện các<br /> phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, giáo dục đáp<br /> ứng yêu cầu đổi mới công tác đánh giá HSTH trong giai<br /> đoạn hiện nay. Phát động phong trào tự học, tự nghiên<br /> cứu thông qua các hoạt động bồi dưỡng thường xuyên,<br /> viết sáng kiến kinh nghiệm, các hội thi.<br /> + Tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao<br /> năng lực kĩ năng đánh giá theo Thông tư số 30/2014/TT53<br /> <br /> VJE<br /> <br /> Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt Kì 1 tháng 5/2018, tr 51-57<br /> <br /> BGDĐT và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT cho đội<br /> ngũ CBQL, GV; đồng thời hướng dẫn PHHS cách thức<br /> đánh giá; khích lệ động viên họ tích cực tham gia đánh<br /> giá và hợp tác trong các hoạt động giáo dục.<br /> - Nâng cao năng lực tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau<br /> cho HS:<br /> + Thực hiện có hiệu quả phương pháp dạy học tích<br /> cực “lấy HS làm trung tâm”. GV là người hướng dẫn,<br /> động viên, tạo động lực cho HS học tập tích cực, rèn cho<br /> HS kĩ năng tự học, tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau bằng<br /> cách tổ chức các hoạt động học tập phù hợp, trong đó HS<br /> giữ vai trò chủ động, GV là người hỗ trợ, hướng dẫn.<br /> + Kết hợp đánh giá bằng lời và nhận xét trong đánh giá<br /> thường xuyên và đánh giá bằng điểm số trong kiểm tra định<br /> kì. Qua những lời nhận xét, phân tích của GV, khả năng vận<br /> dụng vào thực tiễn, HS có thể rút ra được các tiêu chí để tự<br /> đánh giá hoạt động học tập của mình, của bạn, tổ nhóm. Để<br /> thúc đẩy một cách có hiệu quả trong việc tự đánh giá lẫn<br /> nhau trong HS là yêu cầu các em hoàn thiện tiêu chí đánh<br /> giá bản thân thông qua việc nhận xét, phân tích sản phẩm<br /> học tập trong quá trình tham gia các hoạt động học tập.<br /> + GV sử dụng các phương pháp, kĩ thuật, hình thức<br /> tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng phát huy tính chủ<br /> động, tích cực, tự học, phát triển năng lực HS; vận dụng<br /> các kiến thức, kĩ năng học được ở nhà trường áp dụng<br /> vào thực tiễn cuộc sống.<br /> 2.2.2.4. Điều kiện thực hiện biện pháp<br /> - HT phải có đủ kiến thức, phải thường xuyên trau<br /> dồi, nâng cao trình độ, cập nhật thường xuyên và nghiên<br /> cứu kĩ các văn bản chỉ đạo; bồi dưỡng cho CBQL, GV<br /> về nghiệp vụ KT, ĐG, tập huấn nâng cao năng lực cho<br /> đội ngũ; tạo mọi điều kiện hợp lí về thời gian, cơ chế làm<br /> việc, đãi ngộ, khen thưởng cho GV an tâm tham gia công<br /> tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng.<br /> - GV phải có trình độ chuyên môn vững vàng, có khả<br /> năng tổ chức, hướng dẫn các hoạt động tự đánh giá của<br /> HS một cách có hiệu quả; đồng thời sử dụng thành thạo<br /> tiện ích công nghệ thông tin và ứng dụng vào việc giảng<br /> dạy cũng như hoạt động KT, ĐG.<br /> - Cần sự ủng hộ từ các cấp lãnh đạo, chuyên gia<br /> nghiên cứu, hướng dẫn tập huấn bồi dưỡng trong các<br /> buổi tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm và các chuyên đề<br /> nhằm nâng cao năng lực quản lí, năng lực tiến hành KT,<br /> ĐG của CBQL, GV trong công tác ĐGKQHT của HS<br /> theo yêu cầu đổi mới hiện nay.<br /> 2.2.3. Nâng cao hiệu quả việc lập kế hoạch thực hiện<br /> công tác đánh giá kết quả học tập của học sinh<br /> 2.2.3.1. Mục tiêu và ý nghĩa của biện pháp<br /> - Nhằm nâng cao năng lực lập kế hoạch thực hiện<br /> công tác ĐGKQHT của HSTH, giúp cho các biện pháp<br /> <br /> quản lí của hiệu trưởng có tính hợp pháp, hợp lí và khả<br /> thi trong quá trình quản lí đổi mới công tác đánh giá.<br /> - Nâng cao hiệu quả việc lập kế hoạch thực hiện công<br /> tác đánh giá, tạo thuận lợi cho CBQL trong việc tổ chức,<br /> chỉ đạo, KT, ĐG công tác ĐGKQHT của HSTH theo<br /> hướng đổi mới.<br /> 2.2.3.2. Nội dung biện pháp<br /> - HT quán triệt cho đội ngũ CBQL, GV nhận thức rõ<br /> vai trò và vị trí của việc lập kế hoạch trong công tác quản<br /> lí cũng như trong các hoạt động giáo dục khác của nhà<br /> trường.<br /> - HT là người trực tiếp lập kế hoạch hoặc có thể phân<br /> công cho các phó HT lập kế hoạch thực hiện quản lí đổi<br /> mới công tác đánh giá HSTH.<br /> 2.2.3.3. Cách thực hiện các biện pháp<br /> CBQL phải lập kế hoạch một cách khoa học, phù hợp<br /> với điều kiện của nhà trường, tình hình kinh tế địa<br /> phương. Khi tiến hành lập kế hoạch, phải tổ chức thảo<br /> luận, trao đổi, thống nhất với các thành viên trong hội<br /> đồng giáo dục, nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo,<br /> tập hợp được trí tuệ, sự đồng thuận của tập thể, tránh chủ<br /> quan dẫn đến sai sót. CBQL phải dự thảo bản kế hoạch<br /> trước, sau đó lấy ý kiến, tổng hợp các báo cáo, tiếp thu<br /> và hoàn chỉnh kế hoạch. Kế hoạch được HT duyệt, sau<br /> đó mới tiến hành thực hiện.<br /> 2.2.3.4. Điều kiện thực hiện biện pháp<br /> - Lãnh đạo các cấp giáo dục cần có kế hoạch chỉ đạo<br /> cụ thể công tác tổ chức KT, ĐG. Đây chính là cơ sở pháp<br /> lí để HT hoặc các phó HT lập kế hoạch tổ chức thực hiện<br /> công tác KT, ĐG nhưng HT vẫn là người quyết định và<br /> chịu trách nhiệm.<br /> - Khi xây dựng kế hoạch, ngoài việc căn cứ vào<br /> những văn bản pháp quy, CBQL còn phải nắm chắc<br /> thực trạng của nhà trường về số lượng, chất lượng, điều<br /> kiện các nguồn lực, dự đoán chiều hướng phát triển,…<br /> đảm bảo có căn cứ khoa học, tránh chung chung xa rời<br /> thực tiễn.<br /> 2.2.4. Tổ chức thực hiện đổi mới đánh giá kết quả học<br /> tập của học sinh<br /> 2.2.4.1. Mục tiêu và ý nghĩa của biện pháp<br /> - Đề xuất các hoạt động nhằm cải tiến và nâng cao<br /> năng lực tổ chức đổi mới công tác đánh kết quả học tập<br /> của HSTH, đảm bảo cho công tác này được thực thi,<br /> đúng hướng, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu phát triển của<br /> xã hội trong giai đoạn hiện nay.<br /> - Hoàn thiện công tác tổ chức thực hiện đổi mới đánh<br /> giá chuyển từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực là<br /> công việc cần thiết, là công cụ quan trọng trong công tác<br /> quản lí nhằm đạt được mục tiêu giáo dục mà nhà trường<br /> 54<br /> <br /> VJE<br /> <br /> Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt Kì 1 tháng 5/2018, tr 51-57<br /> <br /> đặt ra. Tổ chức bộ máy phân công nhiệm vụ cho từng<br /> thành viên, quyết định phương thức ĐGKQHT của<br /> HSTH một cách phù hợp là việc làm quan trọng quyết<br /> định chất lượng giáo dục trong nhà trường.<br /> 2.2.4.2. Nội dung biện pháp<br /> Để đổi mới công tác đánh giá có hiệu quả thì HT phải<br /> hoàn thiện các nội dung cơ bản của công tác tổ chức KT,<br /> ĐG bao gồm: Hoàn thiện công tác tổ chức đổi mới công<br /> tác đánh giá và hoàn thiện công tác tổ chức đội ngũ.<br /> 2.2.4.3. Cách thực hiện biện pháp<br /> - Hoàn thiện công tác tổ chức đổi mới đánh giá:<br /> + HT thành lập các tổ chức phục vụ cho công tác KT,<br /> ĐG: Ban chỉ đạo ra đề, duyệt đề, in đề, bảo mật đề, hội<br /> đồng coi chấm kiểm tra. Phân công chuẩn bị cơ sở vật<br /> chất, ấn phẩm. Quán triệt cho đội ngũ về công tác coi,<br /> chấm kiểm tra. Tổ chức thành lập hệ thống ngân hàng đề<br /> cả 5 tổ khối. Việc ra đề phải được xây dựng theo ma trận<br /> đề đã thống nhất trong toàn Quận theo chỉ đạo.<br /> + Cần coi trọng đánh giá quá trình, phối hợp một cách<br /> hợp lí và đa dạng các phương pháp và hình thức đánh<br /> giá: Đánh giá thường xuyên, đánh giá ngay trong quá<br /> trình học với các hoạt động trên lớp (quan sát thái độ, tinh<br /> thần học tập, phân các tích các sản phẩm: câu trả lời, cách<br /> lập luận để đi đến kết quả, cách giải, cách sử dụng kiến<br /> thức trong hoạt động vui chơi,…). Ngoài ra, cần đánh giá<br /> bằng việc kiểm soát các hoạt động vận dụng kiến thức<br /> khi giải quyết vấn đề; kĩnăng sử dụng ngôn ngữ, kĩ năng<br /> suy luận,… đánh giá với các dạng câu hỏi mở với nhiều<br /> kết quả phù hợp,… để tạo cơ hội cho người học tư duy<br /> độc lập, tư duy phản biện…<br /> + Tổ chức đánh giá thật nghiêm túc theo quy định,<br /> không thách đố HS, không tạo áp lực với HS và PHHS.<br /> Để tổ chức đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực có hiệu<br /> quả, cần thiết kế nội dung đánh giá và giải trình được các<br /> mục tiêu về năng lực và phẩm chất với mỗi nội dung khi<br /> cần thiết. HS đạt tới mức nào trong thang đánh giá theo 4<br /> mức độ: biết, hiểu, vận dụng trực tiếp hoặc vận dụng phản<br /> hồi có sáng tạo linh hoạt. Người tổ chức đánh giá cần để<br /> nguyên mức đánh giá; không vì cả nể mà “chiều” theo tâm<br /> lí kì vọng của PHHS. Ngoài việc hướng dẫn ở các buổi<br /> họp phụ huynh, nhà trường cần sử dụng phương tiện<br /> truyền thông để giúp một bộ phận PHHS không còn nhầm<br /> lẫn giữa việc đánh giá với việc động viên học tập cho con<br /> em. Nếu thực hiện được điều này một cách đồng bộ, nhất<br /> quán và liên tục thì đây là một bước ngoặc mang tính cách<br /> mạng có vai trò quyết định trong việc đổi mới KT, ĐG nói<br /> riêng và đổi mới quá trình dạy học nói chung.<br /> - Hoàn thiện công tác tổ chức đội ngũ:<br /> + Xây dựng đội ngũ CBQL, GV đủ về số lượng,<br /> chuẩn hóa về trình độ và năng lực chuyên môn; gương<br /> <br /> mẫu và trách nhiệm nghề nghiệp cao. Tổ chức các hoạt<br /> động giao lưu cho CBQL học hỏi lẫn nhau, trao đổi kinh<br /> nghiệm để nâng cao và hoàn thiện hơn về năng lực quản<br /> lí trong việc đổi mới công tác đánh giá.<br /> + HT lập kế hoạch đổi mới công tác đánh giá, công<br /> bố kế hoạch, chỉ đạo thực hiện thông qua phó HT; kiểm<br /> tra, giám sát và ra quyết định xử lí các tình huống có thể<br /> xảy ra; tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm<br /> + Phó HT trực tiếp tiến hành giao việc và giám sát,<br /> quản lí công việc đã giao cho các tổ trưởng chuyên môn;<br /> tham mưu và đề xuất với HT phương án xử lí các tình<br /> huống cụ thể.<br /> + Các tổ trưởng chuyên môn trực tiếp quản lí các<br /> thành viên trong tổ, phân công công việc cụ thể; triển<br /> khai thực hiện đổi mới công tác đánh giá cho các thành<br /> viên trong tổ.<br /> 2.2.4.4. Điều kiện thực hiện biện pháp<br /> - Lãnh đạo các cấp giáo dục cần có kế hoạch chỉ đạo<br /> cụ thể, thống nhất các kế hoạch, quy chế về việc tổ chức<br /> chỉ đạo thực hiện đổi mới công tác đánh giá.<br /> - HT cần phân công cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn,<br /> trách nhiệm của từng thành viên ứng với từng nội dung<br /> công việc.<br /> - HT hoặc CBQL cần nắm rõ đặc điểm, tâm lí, sở<br /> trường của đội ngũ để thiết kế, cơ cấu các bộ phận sao<br /> cho phù hợp với mục tiêu, năng lực của từng thành viên,<br /> điều kiện hoạt động của nhà trường. Đồng thời, để tổ<br /> chức thực hiện kế hoạch đổi mới công tác đánh giá hiệu<br /> quả, đúng định hướng, nhà quản lí còn phải nắm vững<br /> nội dung chương trình, am hiểu phương pháp, hình thức<br /> và quy trình tổ chức công tác đánh giá theo hướng tiếp<br /> cận năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới giai đoạn hiện nay.<br /> 2.2.5. Đổi mới việc chỉ đạo thực hiện công tác đánh giá<br /> kết quả học tập của học sinh<br /> 2.2.5.1. Mục tiêu và ý nghĩa của biện pháp<br /> - Đề ra các hoạt động hỗ trợ CBQL trong việc nâng<br /> cao năng lực chỉ đạo thực hiện đổi mới công tác đánh giá,<br /> đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực cho HSTH trong giai<br /> đoạn hiện nay.<br /> - Nâng cao năng lực chỉ đạo đổi mới công tác<br /> ĐGKQHT của HSTH góp phần nâng cao năng lực quản<br /> lí của đội ngũ CBQL; tạo điều kiện cho việc đảm bảo<br /> chất lượng giáo dục của nhà trường đạt hiệu quả theo<br /> mục tiêu đã đề ra.<br /> 2.2.5.2. Nội dung biện pháp<br /> - Công tác chỉ đạo bao gồm việc hướng dẫn, động<br /> viên, thúc đẩy, giám sát tập thể cán bộ, GV và các tổ chức<br /> trong nhà trường đạt tới mục tiêu mong muốn.<br /> 55<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2