Biện pháp thi công hệ thống gió

Chia sẻ: Nguyễn Duy Nhuyền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
500
lượt xem
194
download

Biện pháp thi công hệ thống gió

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

phạm vi công việc hệ thống công việc bao gồm tất cả ống gió cần thiết đáp ứng nhu cầu thông gió và điều hòòa không khí dự án.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biện pháp thi công hệ thống gió

  1. !" # $ % & ' ()* + , &, - ( ., /! 0 0 1 2! 34 ) 5 (67 34! 89 ) * :0 9, ,; *< ' = !5 % %" ) >9, &, . (? # 5 ! "!# # $ %& '#( ()* . /01 +,,- +,,- 2 345 563 345 2 2 7555 568 7555 2 2 7945 765 7945 2 2 9555 769 "@A 8) 0B (C ' " 5 !" # $ %&$! '& A DE FG! (&, + H "I @- J G* 0 " 8) 0K 5 L* 0 8M " L* 0 8MI 01 6N 6 D!,E O N @J* $ 0 @" - ) (PI *) 8A" - L* E QRSQR "T URSUR = D 4 0 "! - 4 8A E 0K ( N 8) 0K I L* 0 8M ( N L* 0 8M5 M DV 3: 0 W@, . - J -" 3&> X YIZ - C 0 & )" 8! - !> ' [, @" I I / ( I > 8A"E * ,\ 7* A" 9, ,; 2! 5 ) *& ] L* 0 8M - 0 '* S^ N 3/ 0 01 _ C DV 3: ] W @ , 8) 0B () #*$ +,$- - . ` (67 @- 01 A" >9, &, I 9, ,; @J* (T 2! - !-,5 =W @ , @- 01 E DV 3: A" (T 1 D!,E O " D4 * ) 8C 2! 0 ,; 5 O ,< G - (T 1 0a ,W ] N ,< G 2! 5 [b 0A" 3) M (67 DV 3: 6 @- W @ , @- 01 + ! 89 ) (c (67 @- 01 ] W @ ,0 ) 6E D @ " 550 DV 3: b 3) !> ' " : (1 0 * % @- 01 F- 01 L*E 3d D@ " ) L* / 01 23 45 06 7 8 9 :
  2. 23 45 23 23 45 2 CD 7 45 > 06 5 9D ? 06 9, &, 2! - !-, (67 i,$ S, i,! - !" G H @N* ;5 NO %P ` . (67 @J* j $ C (67 -D @& , " (67 % C,5 E 3- 2! . ] : (1 @- 01 - % k H ) ) b5 ) (HE * d 7* N >9, &, @J* (T 2! - 25 ., 3- 2! . (! @- U !" # % ., 3- 2! 5 ` . (,7 DV 3: "0 010 E (g g (6f S"J 9 /! @,# 0 01 25 7 M Q$- R , < i,) E : (1 ) @> i, I )> @ 0 ") ] ) . 01 5 ., 3- E (2 (C 0 lm (? 8, @! 8,>. 0 G! (? 5 # 8: E ($, (# 8: n! - ' g5 FJ* (T E DV 3: b L* 0K I @- 01 I 0 DX * 2 . T [%" 8_E @J* (T * % 3C 3- )" @J* - !> 'I 0 @- 6 o !> ' g5 B 0S 7 8 T U* [ 81 7* @pI G 5 , $* ) V! b " ) g 81 & ' (C 3C 3- W - I %" 8_ %" 36P 5 [ 81 > D" D" !, "!q D" D" N 0' $, Sk> 34 2! /! -
  3. !E , $* 0 ! 8 C, " @N* ) 6 D!,E O hZ ") & 0.5 O hZ ") T 1 N 0) - N D- - 555 O ZR " -) ) )* ( 5 O YZR " - T ($ I 9 36N D- 8A"5 V $! 8" i,) 8_ @J* (T * % 3G 3e* D ) W 3: I W@, : 9 8" 5 / 7 8 / !" # $ %&$! '& W X! Y$ A" n >9, &, 2! 2 (&, 6 e* ! E FG! 0 @G! 8/ . T0 oX hZ / 8/ I : 0e* T - ! I !" S, i,! . T @N* ) 5 [%" E * 2 @N* b 0A" - @9 .T9 /! 2! @N* ) IJ o ) (G! 36 (C 8) ,> C " 6f 0 DV 3: 5 !Z$- )* [O X,X! $! 4 @N* # 1 3- 0 o! QRR 0 ,>C (< r ) 8" 8! /! ) & ) ' g (G D6X E M DV 3: ) 9 /! 5 \X '] ^_+ X!` ^a$- # ) \_ M 4 m n g 81 -% K ' 0' >9, &, & U* T @N* b; H * 1! - (? $ X 8" i,) 8_ @- @ 5 Ab c"$- ^d$- #`+ F!, D . T 86N 0 3) I ., 3- b 0A"s YRR / 7 8 M S ef g M S e C h i! !T$- F" ) E$ ! D (- # "T $ *2 .5 FN* * 2 . TE - D% S,$ - )>5 Ab c"$- < i,) E t,$ @N* ) S, i,! 9 "- 2! n X (67 >Ak, &, * % ) 5 % C, (! ) E J , - ( (&, !, ") 2! $ ) @. 0.5 9 01 ; E V 01 ) b; ] b 0A" (T !> k 3G A" ) (6f 5 n g 81 g 0 (k i,! @- 01 ) b; ] ' 8/ "T b 0A" 5 T 1 - E u,> 8_ (? 3-> 2! @N* ) 0 ( i,! T 1I k b + "T 5 !jk$- O!,O XT %&$! =W @ , 0 * % @- W @ , S * *"@>"@Av v"! E
  4. G ) ) D!,E O u) ( -" ) T 2! A" i, (g 6 D!,E 5` . ! 8? w QxR E & 3) ( 5 5` . ! 8? s QxRI w yzR E u) ?- ( 3G A" k - T ()> 2! N 0 "% ) k ( (! QxR 5 5` . ! 8? s yzR E u) ( N 0 "% ) k ( (! QxR 5 5` . (+ 8? w zYR E & 3) ( 5 5` . (+ 8? s zYR E u) ( N 0 "% ) k ( (! QxR 5 O 6X * )* DV 3: ( - 3k> ] E 5` . ! 8? s zRR E V @N* ) 89 T ()> ] ? - ( 0 "% ) (! @- URR " < T 2! 5` . (+ 8? s zRR E u) ( N 0 "% ) k ( (! QxR " < T 2! 5 [G S * "@>"@Av E DV 3: ( ) ZR - ) !, 0 "% hRR (' QRR . G 6N 5 // B 0S l2 7 8 mO X!"O ) $- - . F" ) E ) 9 8" * % 0{ A" $ "@A S" @< - DX (A 5 ) 9 "- 6) " j5 FJ* @N* ) E FW 67 .T 2! @N* ) 1 $ yZ - 3) T -> @9 @N* ) 86N 0 @J* (T I DV 3: ( H 0 "% ) (! hZR N1 $ ?- ( 89 < T 2! 5 u) @N* ) S, i,! < J !9 0A"5 _$ - . [9 8" E r! 8 V! @N* ) N ?* W ! "T ) M ! ] !>5 [9 "- E =! ( ., M ] "" "T ( ., M ] !> _ DV 3: "@A $ 3) @N* ) @- *& :* (C ) ! 5 b_ !d) ) V! b - ) @< f (% %" 0 g (G D6X . T5 /K 7 7 M Q$- R , 4 ) " . ', (? 9 8" C k> (G D6X 9 "- 5 !jk$- O!,O ! Xh$- @N* ) "- 2! % ! (&, 2! . @-E O FN* 0 2 . T - o 9 "- 81 G ) A" (^ >9, &, 2! @" ) @N* * ,m A- T 9 "- - @N* * 2 0 @"!g 9 "- 5 O FN* * 2 0 @" 9 "- "T 9 8" _ d> A" W@,) 3" ,m |!-, l i, (g - ) 4 * d 7*5 /J B 0S 8 i+ '
  5. V ,>9 @N* !" %" "N0 @J* (T 5 !jk$- O!,O U`+ < i,) E 89 8& < ! (T @< D!, "% C, 0 *% J 0, 8& I * % 0, (C A ) 0 A H V! - S, i,! I M T " 01 ) 0A H -1 0 (., N S, i,! 5 [. "- E k M g 81 , N ) 0' !), 0 ) 5 !" # $ %&$! '& %b 0 _ $>E }V 3: * :0 @J* (T - G g 81 (g g D!" "0 _ $> (67 5 %b '* W (6G E @4! G * 6X ) @J* (T D!" " 3C 3- )" 8 \ -0 @- 6o ) ?* W 0 ) 2! @ 9 i,! E 3) 9 @N* ( " T 36N "T k (' ', & 5 mO X!"O ) $- - . < i,) E }V 3: ?* @$> -" A" T 9 2! ?* I (C 3C 3- @J* . ) (H 2! ?* :* E O N J 8& E (? @W* N * 1! 89 5 . E }V 3: < 8/ "T < " !@ J 89 ?* :* 5 ,X! $! ^W$ U+$- O F"!g ) E ,a I . 3-> hZ 5 O FJ* @N* "@A D" @9, &, 0a ,W 5 Ak$ }X (A 9 8" ) ?* :* (C 8) _ $> 9 8" 5 NO %P T$- '( O!" # $ n N T$- O` L* (67 J ] ] )> J DJ " N w ~hZR DK (67 J ] )> J N @" (•! 0 @" 5
  6. " N n s ~ hZR DK (67 J ] ({ S> - A >@A € S> ! A >@A A•5 O 6f J*% , Nk 5 O F- D ' JI 0 (C 6! ) -" T 8" - T "- 2! 5 O 86N 0 * % 0C 8! J J0 W@ 9 8" I @- D 6!I 8) I 3&, P ‚ D" * A (^ (? D!" " (^ 9, ,; ( ., "- 8# N 8)*5 O 3r (6f I* % g (&, @ (C 8) ) W @ @G -" 8" 5 n NO %P T$- '[ T$- fT$- '[ O!" # $ O!jk$- O!,O U`$ %T '[ T$- !oO X. %jp$- #*$! $!] !k$ FJ )) !5 ! 8A E O A ] )> ! 8A 5R J ?* W 4 (? (g 01 6N 5 O J j N k I J 3& - (., D!" " @N* J (67 8X @) 5 ,ƒ A" r @" - N (., T 8" 2! (&, 5 O " @67 3&, J 1 7* "T " 3&, %> (., -" ?* W J5 3&, g (< -, 3" g @„ 6N -" _ & * % !> 3&, N5 O 8b g @# @… _* % !> @6P !8 5 O †) W ., 3- * & 8A O J (&, " 8A "T ! V @^ !> (< I 3d P D" €8 !, A• (C D!" " (&, -" (^ n! 2! P D" - ( ., M )> " 8A 5 O 86N 0 @J* I * % 0C 8! - @- D 3&, JI 6N I : () -" 8A I 9 8" "T TJ 5 O 8A I 3d Y @67 r! (2 ? @67 DX * 2 @9 . T €0 3d ? ! "T % •5 O T I 3d !> T 8A 8# D!, ( 3d 0. D ' 1 7* N (6f 01 2! -T T@ € !" ) A" (^ i, (g •5 O }!, 0 8A 3d DX * 2 @9 ) 8A 36 - 3$, 2! 0. D' 5 5 =T 8A E O ud 9 S> @9 "- ? T 8A I 0 (67 3d i,) @67 & '5 N 8A T 8" _ (' 8A + h "T Q5 O [b 0A" X (67 3d " (6f 01 36N ZR 5
  7. n 2q $T ^a$- O!jk$- O!,O !($ 6 I (# f n! @N* %" 2! -$ J * % i,$ B 6N @- % R (? 2! 0 - I B @, (67 n ; D!" " (? 2! wYUR 0 k> 8! 67 )> @N* %" 5 ,# ( " i,) 8_ - ˆ 6) 0 ) (67 @$> r 2 ( 2! 86f i,! 3k> 3„ (67 3„ 8! g 81 5 }!, 0 ,; g ) 9, 89 I (67 (6! -" g 81 @J* (T D!, ( ' - - (g g - * % (% %" (2 " 8! D+ . >9, &,I + 4 - & ' - H n g 81 ( S+ !, i,! k (C 8) " 2! - k> 8! D! D @J* (T 5 - (1 g + DK (67 ;> o "- "- ] ) - - (67 4 ] ? - (1 0)5 - - *; . T & * % @- D -0 / DX I 3&,I 8M DL 5 ) (&, *%0 8)" 8" i,) 8_ - I ', / g ; 6N & (67 D!> (C 8) g 6 0' I (? 3&> 2! -1 $ *% ] (? 3&> 2! - I (6f - 0 (67 ) i,c 5 ' - ) @N* YI hI Q ˆ *% ' - A" 8_ 4 -> }!, ‰ @N* - * % @- D 8M - ] )> - N - @N* '* A"5 = ( ., M 3/ -I G @4! i,A - * % 1 7* A" M 3„ 0Š ,W 5 - (6f - & @- D * & 0' ^ 2! (6f - 86N 5 }!, ‰ (6f - & 0C 8! ] J 6f - SV @p !> 0 ,>' W 2! r @N* - 5 "- - - ) - & )) ? ) D) (C 0 C 8!I ,5 n 2!+o s T$- '( !($ #q $T O N n L* 0' N L* (6f 01 % S, h $* 8H @9 O ud S>! A >@A A (C < @‰ -" k 5 R R O ud ^ ‹R (67 (^ DŒ (C " " ‹R O= D D @‰ J - "] )> - & !>5 O FJ* " (c J @9 @‰ 0 "L 2! k I 3d 6N •0A k M , N k 8# - (g gI f 6$ ) D) 0 C 8! 86N 0 -5 O 0' (67 81 Q @N* - 5 ` ) (6f 01 o X (6f 01 1 @X Q $*E 1 xR YRR YhZ YZR hRR hZR QRR QZR URR UZR ZRR zRR yRR ~€ • ) w~ ZR zZ xR YRR YhZ YZR hRR hZR QRR QZR URR UZR ZRR € • ŽŽŽ5 "3 A @! 5" 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản