Biểu mẫu: "Báo cáo tổng hợp tình hình thu - chi quỹ bảo hiểm xã hội"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
1.014
lượt xem
75
download

Biểu mẫu: "Báo cáo tổng hợp tình hình thu - chi quỹ bảo hiểm xã hội"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu: "Báo cáo tổng hợp tình hình thu - chi quỹ bảo hiểm xã hội" theo Mẫu số B 08 – BH Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ –  BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài   Chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu: "Báo cáo tổng hợp tình hình thu - chi quỹ bảo hiểm xã hội"

  1. Bảo hiểm xã hội Mẫu số B 08 – BH Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ –   ........................... BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài   Chính BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THU ­ CHI QUỸ BHXH Năm................. PHẦN I – QUỸ HƯU TRÍ VÀ TRỢ CẤP STT Chỉ tiêu Mã  Thực hiện số 1 2 3 4 I Số dư quỹ năm trước chuyển sang 01 II Số phát sinh tăng quỹ trong năm 02 Trong đó Thu từ các đối tượng Thu từ NSNN hỗ trợ, viện trợ Thu từ hoạt động đầu tư tài chính Thu khác III Số phát sinh giảm quỹ trong năm 03 Trong đó Chi lương hưu và trợ cấp Chi khác IV Số dư quỹ chuyển sang năm sau ( 04 = 01 + 02 ­ 03) 04 Tổng cộng
  2. PHẦN II – QUỸ KHÁM CHỮA BỆNH BẮT BUỘC ST Chỉ tiêu Mã  Thực hiện T số 1 2 3 4 I Số dư quỹ năm trước chuyển sang 01 II Số phát sinh tăng quỹ trong năm 02 Trong đó Thu từ các đối tượng Thu từ NSNN hỗ trợ, viện trợ Thu từ hoạt động đầu tư tài chính Thu khác III Số phát sinh giảm quỹ trong năm 03 Trong đó Chi quỹ khám chữa bệnh bắt buộc Chi khác IV Số dư quỹ chuyển sang năm sau ( 04 = 01 + 02 ­ 03) 04 Tổng cộng
  3. PHẦN III – QUỸ KHÁM CHỮA BỆNH TỰ NGUYỆN ST Chỉ tiêu Mã  Thực hiện T số 1 2 3 4 I Số dư quỹ năm trước chuyển sang 01 II Số phát sinh tăng quỹ trong năm 02 Trong đó Thu từ các đối tượng Thu từ NSNN hỗ trợ, viện trợ Thu từ hoạt động đầu tư tài chính Thu khác III Số phát sinh giảm quỹ trong năm 03 Trong đó Chi quỹ khám chữa bệnh tự nguyện Chi khác IV Số dư quỹ chuyển sang năm sau ( 04 = 01 + 02 ­ 03) 04 Tổng cộng Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Trưỏng ban KH­TC Giám đốc BHXH (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản