Biểu mẫu "Biên bản hủy hóa đơn"

Chia sẻ: Hatbui | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

10
15.254
lượt xem
948
download

Biểu mẫu "Biên bản hủy hóa đơn"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu biên bản hủy hóa đơn được sử dụng khi doanh nghiệp ghi sai thông tin trên hóa đơn thì phải làm biên bản này nộp cho cục thuế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu "Biên bản hủy hóa đơn"

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------------------------- BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN Hôm nay, ngày ......./........./............ tại............................................................................. Hai bên chúng tôi gồm: BÊN A: ......................................................................................................................... Địa chỉ: ................................................................................ Mã số thuế: ................................................................................ Người đại diện: ................................................................................ Chức vụ: ................................................................................ BÊN B: ......................................................................................................................... Địa chỉ: ................................................................................ Mã số thuế: ................................................................................ Người đại diện: ................................................................................ Chức vụ: ................................................................................ Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản với nội dung sau: Ngày ....../......./.......... bên ..............lập hoá đơn cho bên.............với nội dung: • Xeri ............. . • Số .................. • Nội dung .......................... • Số tiền là .................... đ (............ đồng chẵn). Tuy nhiên, sau khi bên........nhận hoá đơn mới phát hiện hoá đơn bị ghi sai nội dung:.................. Bên ........yêu cầu trả lại, đồng thời hủy hóa đơn .............. số ................. Vậy, chúng tôi cùng thống nhất hủy hóa đơn trên. Biên bản thanh lý được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau. ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
Đồng bộ tài khoản