Biểu mẫu " Công điện khẩn"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
202
lượt xem
24
download

Biểu mẫu " Công điện khẩn"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Công điện khẩn"

  1. CÔNG ĐIỆN KHẨN Số: 1605/CĐ-GDĐT lúc 7h30 ngày 30 tháng 9 năm 2009 GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH ĐIỆN - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố; - Hiệu trưởng (Giám đốc) các đơn vị trực thuộc Sở. Theo   th«ng   b¸o   cña   Trung   t©m   dù   b¸o   khÝ   tîng   thñy  v¨n, do ¶nh hëng cña hoµn lu b∙o sè 9 tõ ®ªm 29/9/2009 ë  tØnh ta tiÕp tôc cã ma to, cã n¬i ma rÊt to. §Ó chñ ®éng ®èi phã víi lò, lôt, kh¾c phôc hËu qu¶  c¬n b∙o sè 9 vµ h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt nh÷ng thiÖt h¹i  do ma lò g©y ra, L∙nh ®¹o Së yªu cÇu Trëng phßng Gi¸o dôc  vµ  §µo  t¹o  huyÖn,  thµnh  phè,  Thñ  trëng  c¸c  ®¬n  vÞ  trùc  thuéc Së: 1.  Thùc   hiÖn   nghiªm   tóc  c¸c   c«ng   ®iÖn  cña   Thñ  tíng  ChÝnh phñ; cña BC§ phßng chèng lôt b∙o TW; cña UBND tØnh  vµ   UBND   c¸c   huyÖn,   thµnh   phè   (®îc   ph¸t   trªn   c¸c   ph¬ng  tiÖn th«ng tin ®¹i chóng vµ trªn trang th«ng tin ®iÖn tö  cña ngµnh). 2. Cö l∙nh ®¹o ®¬n vÞ trùc 24/24giê ®Ó theo dâi diÔn  biÕn ma lò, s½n sµng chØ ®¹o ®èi phã; thµnh lËp c¸c tæ  trùc  ban  24/24   giê  t¹i  c¬ quan   phßng  vµ  c¸c  trêng  häc.  C¸c phßng GD&§T cö c¸n bé vÒ c¸c ®iÓm trêng xung yÕu ®Ó  trùc  tiÕp  chØ  ®¹o  kiÓm   tra,  ®«n  ®èc  c«ng  t¸c  kh¾c  phôc  hËu qu¶ c¬n b∙o sè 9 vµ phßng chèng lò lôt. 3. Cã kÕ ho¹ch b¶o vÖ tµi s¶n, s¬ t¸n c¸n bé, gi¸o  viªn ra khái vïng lò khi cã chñ tr¬ng cña ®Þa ph¬ng. 4. T×nh h×nh ma lò cßn diÔn biÕn phøc t¹p, ë mét sè  ®Þa bµn níc tiÕp tôc lªn, vïng nói, vïng ven s«ng suèi cã  kh¶   n¨ng   bÞ   lò   èng,   lò   quÐt…V×   vËy,   tõ   ngµy   mai  01/10/2009, tuú t×nh h×nh thùc tÕ t¹i ®Þa ph¬ng, Gi¸m ®èc  së uû quyÒn cho trëng phßng gi¸o dôc c¸c huyÖn, thµnh phè  §ång Híi, thñ trëng c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc chñ ®éng cã thÓ  cho häc sinh nghØ häc vµ x©y dùng kÕ ho¹ch tæ chøc häc bï  b¸o c¸o vÒ së. 5. C¸c ®¬n vÞ phèi hîp chÆt chÏ víi lùc lîng phßng  chèng b∙o lôt ®Þa ph¬ng tiÕp tôc kiÓm tra, rµ so¸t, hoµn  thiÖn   ph¬ng   ¸n   phßng   chèng   lò   lôt,   tæ   chøc   phßng   chèng  t¹i chç, ch»ng chèng nhµ cöa, phßng häc, di dêi tµi s¶n,  thiÕt bÞ d¹y häc ®Õn n¬i v÷ng ch¾c, kh« r¸o vµ an toµn;  phèi hîp víi Héi cha mÑ häc sinh ®Ó triÓn khai c¸c biÖn  ph¸p   nh»m   ®¶m   b¶o   an   toµn   tuyÖt   ®èi   tÝnh   m¹ng   cña   häc  sinh. Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ, trëng phßng GD&§T c¸c huyÖn,  thµnh phè ph¶i chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm nÕu ®Ó xÈy ra 
  2. thiÖt  h¹i  nghiªm  träng   vÒ ngêi  vµ  tµi  s¶n  trªn  ®Þa  bµn  qu¶n lý do thiÕu tr¸ch nhiÖm.  6. Thèng kª, b¸o c¸o nhanh vÒ Ban chØ huy phßng chèng  lôt b∙o cña ngµnh t×nh h×nh thiÖt h¹i ban ®Çu  (theo mÉu  ®Ýnh   kÌm)  qua   Email:   havps@quangbinh.edu.vn  ,   Fax  052.3820459, tríc 17giê ngµy 30/9/2009, ®Ó kÞp tËp hîp b¸o  c¸o Bé GD & §T, UBND tØnh.             Gi¸m ®èc    trëng ban PCBL ngµnh N¬i nhËn: ­ UBND tØnh ( §Ó BC)       (§∙ ký) ­ Nh kÝnh göi; ­ L∙nh ®¹o Së, C§N; ­ C¸c phßng ban Së; ­ Lu VT, VP.     NguyÔn KÕ Th©n   
Đồng bộ tài khoản