Biểu mẫu" GIẤY ĐỀ XUẤT ĐIỀU ĐỘNG NHÂN SỰ"

Chia sẻ: Nguyen Mr. Kelvin | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:2

0
1.285
lượt xem
90
download

Biểu mẫu" GIẤY ĐỀ XUẤT ĐIỀU ĐỘNG NHÂN SỰ"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu" GIẤY ĐỀ XUẤT ĐIỀU ĐỘNG NHÂN SỰ"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu" GIẤY ĐỀ XUẤT ĐIỀU ĐỘNG NHÂN SỰ"

  1. TT2009 Số:…..……/ĐHSX/TT2009 GIẤY ĐỀ XUẤT ĐIỀU ĐỘNG NHÂN SỰ Kính gửi: - BAN GIÁM ĐỐC - Phòng HCNS * Căn cứ nhu cầu sản xuất * Căn cứ năng lực đạo đức của CNV. Khối ĐHSX kính đề xuất lên Ban GIÁM ĐỐC & Phòng HCTC cho phép điều động nhân sự trong Phân xưởng như sau: STT Họ và Tên Công việc hiện tại Bộ phận Sang Công việc mới Bộ phận Ghi Chú 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ngày…......tháng…......năm 200... Duyệt của BGĐ Thông qua Phòng HCTC KHỐI ĐHSX. Nơi nhận: - BGĐ - Phòng HCTC - Các Bộ phận, CNV liên quan - Lưu ĐHSX
  2. TT2009 Số:…..……/ĐHSX/TT2009 GIẤY ĐỀ XUẤT ĐIỀU ĐỘNG NHÂN SỰ Kính gửi: - BAN GIÁM ĐỐC - Phòng HCNS C¨n cø nhu cÇu c«ng viÖc, nh©n sù chuyÒn may    ..............cã sù thay ®æi nh STT Họ và Tên Công việc hiện tại Bộ phận Sang Công việc mới Bộ phận Ghi Chú 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ngày…......tháng…......năm 200... Duyệt của BGĐ Thông qua Phòng HCTC KHỐI ĐHSX. Nơi nhận: - BGĐ - Phòng HCTC - Các Bộ phận, CNV liên quan - Lưu ĐHSX
Đồng bộ tài khoản