Biểu mẫu sổ sách kế toán

Chia sẻ: Chauquocphong Phong | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:173

0
2.164
lượt xem
640
download

Biểu mẫu sổ sách kế toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu sổ sách kế toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu sổ sách kế toán

 1. Mẫu số: 01a-LĐTL Đơn vị: ............................ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC của Bộ trưởng BTC) Bộ phận: ......................... BẢNG CHẤM CÔNG Tháng ...... năm ........... Ngày trong tháng Quy ra côn Số công Số công Ngạch bậc lương hoặc cấp bậc chức Họ và tên STT hưởng hưởng vụ lương lương 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 sản thời phẩm gian A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Cộng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ký hiệu chấm công - Lương sản phẩm: - Thai sản: - Nghỉ bù: SP TS NB - Lương thời gian: - Tai nạn: - Nghỉ không lương: + TS KL - Ốm, điều dưỡng: - Nghỉ phép: - Ngừng việc: Ô P NB - Con ốm:: - Hội nghị, học tập: - Lao động nghĩa vụ: Cô H LĐ Ngày ............. tháng .......... Người chấm công Phụ trách bộ phận Người duyệ (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên
 2. số: 01a-LĐTL 5/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 ộ trưởng BTC) Quy ra công Số công Số công nghỉ nghỉ việc, việc, Số công ngừng ngừng hưởng việc việc BHXH hưởng hưởng . 100% ...% lương lương 34 35 36 0 0 0 .... tháng .............. năm ............... Người duyệt (Ký, họ tên)
 3. Mẫu số: 01b-LĐTL Đơn vị: ............................ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) Bộ phận: ......................... BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GiỜ Tháng ...... năm ........... Cộng giờ làm thêm Ngày trong tháng Ngày Họ và tên STT Ngày thứ bảy, Ngày lễ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 làm chủ tết việc nhật A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Cộng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ký hiệu chấm công NT: Làm thêm ngày làm việc (Từ .......... giờ .......... đến ........... giờ ...........) NN: Làm thêm ngày thứ bày, chủ nhật (Từ .......... giờ .......... đến ........... giờ ...........) NL: Làm thêm ngày lễ, tết (Từ .......... giờ .......... đến ........... giờ ...........) Đ: Làm thêm buổi đêm (Từ .......... giờ .......... đến ........... giờ ...........) Ngày ............. tháng .............. năm ................ Xác nhận của bộ phận (phòng ban) có Người chấm công Người duyệt người làm thêm) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
 4. /2006 của thêm Làm đêm 35 0 ......
 5. Mẫu số: 02-LĐTL Đơn vị: ............................ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) Bộ phận: ......................... Số:.............../BTTL-MEX BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG Tháng ...... năm ........... Nghỉ việc, ngừng việc Nghỉ việc, ngừng việc Lương sản phẩm Lương thời gian Các khoản phải khấu trừ vào lương Kỳ II được lĩnh Phụ cấp hưởng 100% lương hưởng ......% lương Họ và tên Bậc lương Hệ số thuộc quỹ Phụ cấp khác Tổng số Tạm ứng kỳ I STT Thuế TNCN lương Số SP Số tiền Số công Số tiền Số công Số tiền Số công Số tiền Cộng Số tiền Ký nhận BHXH ......... phải nộp A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 C Cộng Tổng số tiền (Viết bằng chữ): ................................................................................................................................................................................................................................. Ngày ......... tháng.......... năm............. Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
 6. 3/2006
 7. Mẫu số: 03-LĐTL Đơn vị: ............................ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của trưởng BTC) Bộ phận: ......................... BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG Tháng ...... năm ........... Mức thưởng Họ và tên Chức vụ Bậc lương STT Xếp loại Số tiền Ký nhận thưởng A B C 1 2 3 D Cộng Tổng số tiền (Viết bằng chữ): ......................................................................................................................................... Người lập biểu Kế toán trưởng Ngày ......... tháng.......... năm.............
 8. (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên)
 9. Mẫu số: 03-LĐTL số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) Số:.............../BTTL-MEX Ghi chú E ........................ ng.......... năm.............
 10. iám đốc ý, họ tên)
 11. Mẫu số: 04-LĐTL Đơn vị: ............................ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03 Bộ phận: ......................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY ĐI ĐƯỜNG Chấp cho: .................................................................................................................................................................................................. Chức vụ: .................................................................................................................................................................................................... Được cử đi công tác tại: ............................................................................................................................................................................ Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số ............ ngày ........... tháng ............ năm .................................................................................. Từ ngày ............. tháng .......... tháng .......... năm ................... Đến ngày ............. tháng .......... tháng .......... năm ................................. Ngày ........ tháng ........ năm ......... Người duyệt (Ký, họ tê, đóng dấu) Tiền ứng trước Lương: ............................................ đồng Công tác phí: ................................... đồng .............................................. Cộng: đồng Số Độ dài Phương tiện sử ngày Nơi đi, nơi đến chặng Lý do lưu trú Ngày dụng công đường tác 1 2 3 4 5 6 Nơi đi: ............................................................... Nơi đến: ............................................................ Nơi đi: ............................................................... Nơi đến: ............................................................ Nơi đi: ............................................................... Nơi đến: ............................................................ Vé người: .......................................................... vé x ................................................... đồng ................................................. đồng = Vé cước: ........................................................... vé x ................................................... đồng ................................................. đồng = Phụ phí lấy vé bằng điện thoại ......................... vé x ................................................... đồng ................................................. đồng = Phòng nghỉ: ...................................................... vé x ................................................... đồng ................................................. đồng = 1. Phụ cấp đi đường: cộng: ................................................................................ đồng 2. Phụ cấp lưu trú: Tổng cộng ngày công tác: ................................................... đồng Ngày ........ tháng ........ năm ......... Duyệt số tiền được thanh toán là: .............................................................. đồng (Số tiền bằng chữ: ........................................................................................................................................................................................... Người đi công tác Phụ trách bộ phận Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
 12. Mẫu số: 04-LĐTL h theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) Số:...................... .................................. .................................. .................................. .................................... ................................. gày ........ tháng ........ năm ............. Người duyệt (Ký, họ tê, đóng dấu) Chứng nhận của cơ quan (Ký tên, đóng dấu) 7 ................. đồng ................. đồng ................. đồng ................. đồng gày ........ tháng ........ năm ............. ..........................................................................) Giám đốc (Ký, họ tên)
 13. Đơn vị .......... Bộ phận .......... BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI (Dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc) S Họ và tên người thuê: ........................................................................................ Bộ phận (hoặc địa chỉ): ...................................................................................... Đã thuê những công việc sau để: ........... tại địa điểm ........... từ ngày ............... đến ngày ................. Nội dung Số công hoặc Số Họ và tên người Địa chỉ hoặc số hoặc tên Đơn giá thành khối lượng công được thuê công việc tiền TT CMT việc đã thuê thuê A B C D 1 2 Cộng Đề nghị ....................................... cho thanh toán số tiền: ............................................................................................................................ Số tiền (Viết bằng chữ) ......................................................................................................... (Kèm theo ................................... Chứng từ kế toán khác) Người đề nghị thanh Kế toán trưởng toán (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
 14. c) Số .................... ..................... Số tiền còn Thành Tiền thuế lại được Ký nhận tiền khấu trừ nhận 3 4 5=3-4 E Người duyệt (Ký, họ tên)
 15. Đơn vị ............... Bộ phận ............... BẢNG THANH TOÁN TIỀN LÀM THÊM GIỜ Tháng ............ năm ............... Làm thêm Làm thêm ngày thứ Số ngày Làm thêm ngày Làm thêm Mức lương ngày lễ, buổi đêm Tổng làm việc bảy, chủ nghỉ bù Số Hệ số phụ Cộng ngày tết Họ và tên Hệ số lương cộng nhật cấp chức vụ hệ số TT tiền Số Số thành Số Thành Số Thành Số Thành Thành Giờ Ngày giờ tiền giờ tiền tiền tiền giờ tiền giờ tiền A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Cộng x x x x x x x x x x Tổng số tiền (Viết bằng chữ) ........................................................................................................................................... (Kèm theo ...................... chứng từ gốc: Bảng chấm công làm thêm ngoài giờ tháng ..................... Năm ...........................) Ngày .......... tháng ........ năm ..... Người đề nghị thanh Kế toán trưởng Người duyệt toán (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
 16. Số tiền thực Người được nhận tiền thanh ký tên toán 17 C x ng ........ năm ......... i duyệt tên)
 17. Đơn vị ........ Mẫu số: 05 (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC Bộ phận ...... PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC CÔNG VIỆC H Ngày ......... Tháng ......... năm Tên đơn vị (hoặc cá nhân): ....................... Theo Hợp đồng số: .................... ngày ......... tháng ......... Số Đơn vị Tên sản phẩm (công việc) Số lượng TT tính A B C 1 Cộng Tổng số tiền (viết bằng chữ): .................................................................. Người giao việc Người nhận việc (Ký, họ tên) (Ký họ tên)
 18. Mẫu số: 05 - LĐTL n hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) PHẨM HOẶC CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH ......... Tháng ......... năm hoặc cá nhân): ....................... ......... ngày ......... tháng ........... năm ............. Đơn giá Thành tiền Ghi chú 2 3 D ............... Ngày ....... tháng ........ năm ............ Người kiểm tra chất lượng Người duyệt (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
 19. Đơn vị: ............. Bộ phận: ............. BẢNG KÊ TRÍCH NỘP CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG Tháng ................. năm ................ Bảo hiểm xã hội, bảo Kinh phí công đoàn Số tháng trích hiểm y tế Số BHXH, BHYT, Trong đó Trong đó Tổng Trích Tống TT Trừ vào số Trích vào Trừ vào KPCĐ số vào chi lương lương chi phí p2 hí A B 1 3 4 5 6 Cộng Ngày ......... tháng Người lập bảng Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
 20. O LƯƠNG . Đơn vị tính: ................ inh phí công đoàn Số phải nộp Số được để lại công đoàn cấp ghi tại đơn vị trên 7 8 Ngày ......... tháng ..... năm ........ Giám đốc (Ký, họ tên)
Đồng bộ tài khoản