Biểu mẫu:"Thuyết minh báo cáo tài chính"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
2.319
lượt xem
318
download

Biểu mẫu:"Thuyết minh báo cáo tài chính"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu:"Thuyết minh báo cáo tài chính" theo mẫu sô B05- H

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu:"Thuyết minh báo cáo tài chính"

  1. Bộ, (Sở): ………. Mẫu số: B05 ­H Đơn vị: ………… THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm:....................... I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP 1­ Tình hình biên chế, lao động, quỹ lương` ­ Số CNVC có mặt đến ngày 31/12 : người Trong đó : Hợp đồng thử việc: người ­ Tăng trong năm: ngườI ­ Giảm trong năm: người ­ Tổng quỹ lương thực hiện cả năm: Đồng Trong đó : Lương hợp đồng: Đồng 2­ Thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm vụ cơ bản:  .............................................................................................................................. ............................................................................................................................................ II. CÁC CHỈ TIÊU CHI TIẾT STT Chỉ tiêu Mã số Dư đầu kỳ Dư cuối kỳ A B 1 2 3 III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CÁC QUỸ STT Chỉ tiêu Quỹ khen  Quỹ phúc  Quỹ  Tổng số thưởng lợi khác A B 1 2 3 4 IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NỘP NGÂN SÁCH STT Chỉ tiêu Số phải nộp Số đã nộp Số còn phải  nộp A B 1 2 3 V. THUYẾT MINH 1­ Những tình hình và phát sinh không bình thường trong năm: .............................................................................................................................. ............................................................................................................................................  Nguyên nhân của các biến động tăng, giảm so với dự toán, so với năm trước: ..............................................................................................................................
  2. 2 ............................................................................................................................................  NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ .............................................................................................................................. ............................................................................................................................................ Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản