Biểu mẫu tiếp tục thực hiện quyền thăm dò

Chia sẻ: Nguyễn Kim Ngọc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
142
lượt xem
7
download

Biểu mẫu tiếp tục thực hiện quyền thăm dò

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục hành chính của sở tài nguyên và môi trường, Biểu mẫu tiếp tục thực hiện quyền thăm dò

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu tiếp tục thực hiện quyền thăm dò

  1. MẪU SỐ 06 (TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:........ ....., ngày... tháng... năm..... ĐƠN XIN TIẾP TỤC THỰC HIỆN QUYỀN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (Tên tổ chức, cá nhân)......................................................................... Xin được tiếp tục thực hiện quyền thăm dò (tên khoáng sản)........... theo Giấy phép số…..ngày…tháng….năm…. tại xã..........., huyện..............., tỉnh.................... Trụ sở tại:.............................................................................................. Điện thoại:............................................. Fax:........................................ Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(Đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm...). Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư)…………….(nếu có) Giấy phép thăm dò khoáng sản số............ ngày.... tháng.... năm.... để hoạt động thăm dò (tên khoáng sản) tại xã........ huyện... ........ tỉnh................... Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (Uỷ ban nhân dân tỉnh...) cho phép (Tên tổ chức, cá nhân)........... được tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản theo Giấy phép nói trên. (Tên tổ chức, cá nhân)........... cam đoan tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của Giấy phép, quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan. (Tổ chức, cá nhân làm đơn) Ký tên, đóng dấu Tài liệu gửi kèm theo: - - -
Đồng bộ tài khoản