Biểu mẫu về việc tập huấn thí điểm

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
113
lượt xem
6
download

Biểu mẫu về việc tập huấn thí điểm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu về việc tập huấn thí điểm

  1. UBND TỈNH QUẢNG BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Số: 1435/SGDĐT-KHTC Đồng Hới, ngày 28 tháng 8 năm 2009 Về việc tập huấn thí điểm Hệ thống quản lý trường học V.EMIS. Kính gửi: - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch; - Hiệu trưởng (Giám đốc) các trường THPT, THCS&THPT, Trung tâm GDTX. Để triển khai thí điểm các phân hệ của Hệ thống quản lý trường học V.EMIS trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, trong chương trình thí điểm 28 Sở của Dự án Hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục (SREM) - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình đã chọn 104 trường tham gia thực hiện (theo danh sách trong kế hoạch tập huấn đính kèm). Nhằm thực hiện thí điểm đạt hiệu quả, Sở yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo có trường tham gia thí điểm; các trường THPT, THCS & THPT, các TT GDTX trực thuộc khẩn trương thực hiện các công việc sau: 1. Đối với các Phòng giáo dục và Đạo tạo: - Quán triệt chủ trương tin học hóa công tác quản lý giáo dục của Bộ, tới các trường trực thuộc. - Chỉ đạo các trường trực thuộc chuẩn bị các điều kiện nhân lực và cơ sở kỹ thuật hạ tầng, cử đầy đủ cán bộ tham gia tập huấn các phân hệ Quản lý trường học theo kế hoạch phục vụ triển khai thí điểm hệ thống phần mềm và chuẩn bị kế hoạch mở rộng đến các đơn vị trực thuộc Phòng. - Chỉ đạo việc nhập thông tin, dữ liệu thuộc ba phân hệ, kiểm tra các chức năng, hệ thống biểu báo cáo đầu ra của các phân hệ; tập hợp và gửi dữ liệu về Sở (qua phòng Kế hoạch - Tài chính) trước 09/10/2009. - Thường xuyên theo dõi, tổng hợp ý kiến của các trường tham gia thí điểm, kịp thời thông báo cho Sở để phối hợp xử lý. 2. Đối với các trường thí điểm: - Chuẩn bị các điều kiện nhân lực và cơ sở vật chất phục vụ triển khai thí điểm. 1
  2. - Cử cán bộ tham gia tập huấn thí điểm các phân hệ của Hệ thống V.EMIS đầy đủ theo đúng kế hoạch của Sở gồm các thành phần sau: + 01 cán bộ quản trị hệ thống CNTT của trường; + 01 cán bộ kế toán đơn vị; + 01 cán bộ phụ trách xếp thời khóa biểu; + 01 cán bộ phụ trách công tác quản lý học sinh. (Lưu ý: Một cán bộ có thể tập huấn 02 phân hệ nếu lịch tập huấn hai phân hệ đó không trùng nhau. Khi tập huấn phải mang theo dữ liệu thông tin học sinh của đơn vị mình) - Nhập thông tin, dữ liệu thuộc 03 phân hệ, kiểm tra các chức năng biểu báo đầu ra của các phân hệ. 3. Báo cáo dữ liệu: Các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo gửi dữ liệu về Phòng để tập hợp gửi Sở; các trường trực thuộc Sở báo cáo trực tiếp dữ liệu đã nhập về Sở qua phòng Kế hoạch - Tài chính trước 7/10/2009. Đề nghị Trưởng các phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường THPT, THCS&THPT cử cán bộ tham gia đầy đủ, đúng thành phần nêu trên. Mọi vướng mắc xin liên hệ theo số ĐT: 052-3850061 (gặp đ/c Hà) Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC - Như trên; PHỤ TRÁCH SỞ - Dự án SREM-Bộ GD&ĐT - Lưu VT, KH-TC. (Đã ký) Nguyễn Kế Thân 2
Đồng bộ tài khoản