Biểu mẫu về việc triển khai thông tư

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
134
lượt xem
6
download

Biểu mẫu về việc triển khai thông tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu về việc triển khai thông tư

  1. UBND TỈNH QUẢNG BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ------------------------------------- Số: 1726/SGD&ĐT–KH Đồng Hới, ngày 10 tháng 10 năm 2009 V/v triển khai Thông tư 09/2009/TT-BGD&ĐT, ngày 07/5/2009 của Bộ GD và ĐT Kính gửi: - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, Thành phố; - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. Nhằm thực hiện công khai cam kết của các cơ sở giáo dục về chất lượng giáo dục, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính người học; phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục; tạo điều kiện để người học và xã hội tham gia giám sát đánh giá cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành “Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân”, kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các nội dung sau đây: 1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo: - Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện quy chế công khai theo quy định tại Quy chế này; - Tổ chức việc kiểm tra việc thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục trực thuộc; chủ trì, phối hợp với các tổ chức liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục. Việc kiểm tra có sự tham gia của Ban đại diện cha mẹ học sinh của các cơ sở giáo dục; - Thông báo bằng văn bản kết quả kiểm tra cho các cơ sở giáo dục (thời điểm thông báo không quá 30 ngày sau khi thực hiện kiểm tra); 2. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở: - Triển khai nội dung quy chế đến toàn thể cán bộ, công nhân viên và giáo viên của đơn vị. - Thực hiện công khai nghiêm túc về nội dung, hình thức, thời điểm công khai được quy định tại thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT phù hợp với điều kiện của từng đơn vị. 3. Đối với các phòng chức năng Sở Giáo dục và Đào tạo: - Giao Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu Giám đốc Sở thành lập ban chỉ đạo thực hiện thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT.
  2. - Giao Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng cùng với các Phòng Giáo dục Mầm non, Phòng Giáo dục Tiểu học, Phòng Giáo dục Trung học, Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chuyên nghiệp thống nhất nội dung hướng dẫn cơ sở thực hiện công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế theo từng cấp học, ngành học. - Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Tổ chức cán bộ hướng dẫn, thống nhất nội dung và hình thức, thời điểm công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng (cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên) và công khai thu chi tài chính. - Văn Phòng Sở chủ trì, phối hợp cùng Thanh tra Sở chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nội dung triển khai về Lãnh đạo Sở và Bộ Giáo dục và Đào tạo. 4. Các đơn vị hàng năm lập báo cáo, kết quả thực hiện quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo vào trước ngày 30/10 hàng năm. Riêng năm học 2009 – 2010, các đơn vị gửi báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/11/2009. Trên đây là hướng dẫn một số nội dung cơ bản, trong việc triển khai Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai và thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đế phát sinh hoặc khó khăn vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo để xem xét giải quyết./. Ghi chú: Đề nghị các đơn vị tải thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 / 5 / 2009 và các biểu mẫu tại trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình: - http://vanban.moet.gov.vn/?page=1.15&script=viewdoc&view=1274&opt=brpage - http://quangbinh.edu.vn/                         GIÁM ĐỐC  Nơi nhận: - Như kính gửi; (Đã ký) - Lãnh đạo Sở; - Các Phòng chức năng Sở; - Lưu: VT. Nguyễn Kế Thân
Đồng bộ tài khoản