Biểu thuế XNK 2006_ Phần 3

Chia sẻ: Nguyen Duy Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
219
lượt xem
78
download

Biểu thuế XNK 2006_ Phần 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Da sống còn lông đã thuộc ta nanh hoặc chuội ( Chương 43). Tuy nhiên những sản phẩm vẫn được xếp vào chương 41; Các loại da sống còn lông, của động vật thuộc loại trâu, bò, ngựa, lừa ( trừ các loại cừu Astrakhan, cừu Broadtail, cừu Caracul, cừu Băt hoặc cừu Ấn Độ, cừu Trung Quốc, cừu Mông cổ, hoặc cừu Tây Tạng)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu thuế XNK 2006_ Phần 3

 1. PhÇn VIII Da sèng, da thuéc, da l«ng vµ c¸c s¶n phÈm tõ da; bé ®å yªn c−¬ng, hµng du lÞch, tói x¸ch tay vµ c¸c lo¹i ®å chøa t−¬ng tù, c¸c mÆt hµng tõ ruét ®éng vËt (trõ t¬ tõ ruét con t»m) Ch−¬ng 41 Da sèng (trõ da l«ng) vµ da thuéc. Chó gi¶i 1. Ch−¬ng nµy kh«ng bao gåm: (a). Da vôn vµ phÕ liÖu t−¬ng tù tõ da sèng (nhãm 05.11); (b). Da chim hoÆc c¸c phÇn da chim cßn l«ng vò hoÆc l«ng t¬ thuéc nhãm 05.05 hoÆc 6701; hoÆc (c). Da sèng cßn l«ng ®· thuéc ta nanh hoÆc chuéi (Ch−¬ng 43). Tuy nhiªn nh÷ng s¶n phÈm sau vÉn ®−îc xÕp vµo Ch−¬ng 41: c¸c lo¹i da sèng cßn l«ng, cña ®éng vËt thuéc loµi tr©u, bß, ngùa, cõu (trõ c¸c lo¹i cõu Astrakhan, cõu Broadtail, cõu Caracul, cõu Bat− hoÆc cõu Ên ®é, cõu Trung quèc, cõu M«ng cæ hoÆc cõu T©y t¹ng) hoÆc thuéc loµi dª (trõ dª Yemen, dª M«ng cæ hoÆc dª T©y t¹ng), lîn (kÓ c¶ lîn lßi Pecari), s¬n d−¬ng, linh d−¬ng gazen, tuÇn léc, nai Anxet, h−¬u, ho½ng hoÆc chã. 2. (A) C¸c nhãm tõ 41.04 ®Õn 41.06 kh«ng bao gåm da sèng ®· qua quy tr×nh thuéc ta nanh (kÓ c¶ tiÒn thuéc) cã thÓ lén ®−îc (c¸c nhãm tõ 41.01 ®Õn 41.03, trong tr−êng hîp cã thÓ). (B) Theo môc ®Ých cña c¸c nhãm tõ 41.04 ®Õn 41.06, thuËt ng÷ "da méc" bao gåm c¶ da sèng ®· ®−îc thuéc l¹i, nhuém mµu hoÆc ®−îc thÊm nhò t−¬ng dÇu (thªm chÊt bÐo) tr−íc khi lµm kh«. 3. Trong toµn bé danh môc, kh¸i niÖm "da tæng hîp" chØ c¸c chÊt liÖu qui ®Þnh trong nhãm 41.15. ThuÕ suÊt M· hµng M« t¶ hµng ho¸ (%) 4101 Da sèng cña loµi bß (kÓ c¶ tr©u) hoÆc loµi ngùa (t−¬i hoÆc muèi, kh«, ng©m v«i, axit ho¸ hoÆc ®−îc b¶o qu¶n c¸ch kh¸c, nh−ng ch−a thuéc, ch−a lµm thµnh da trèng hoÆc gia c«ng thªm), ®· hoÆc ch−a khö l«ng hoÆc l¹ng xÎ 4101 20 00 00 - Da sèng nguyªn con, träng l−îng da mét con kh«ng 0 qu¸ 8 kg khi sÊy kh«, 10 kg khi muèi kh«, hoÆc 16 kg ë d¹ng t−¬i, d¹ng muèi −ít hoÆc b¶o qu¶n c¸ch kh¸c 4101 50 00 00 - Da sèng nguyªn con, träng l−îng trªn 16 kg 0 4101 90 00 00 - Lo¹i kh¸c, kÓ c¶ da l−ng, 1/2 da l−ng vµ da bông 0 226
 2. ThuÕ suÊt M· hµng M« t¶ hµng ho¸ (%) 4102 Da sèng cña cõu (t−¬i, kh«, muèi, ng©m v«i, axit ho¸ hoÆc ®−îc b¶o qu¶n c¸ch kh¸c, nh−ng ch−a thuéc, ch−a lµm thµnh da trèng hoÆc gia c«ng thªm), ®· hoÆc ch−a khö l«ng hoÆc l¹ng xÎ, trõ c¸c lo¹i ®· ghi ë chó gi¶i 1(c) cña ch−¬ng nµy 4102 10 00 00 - Lo¹i cßn l«ng 0 - Lo¹i kh«ng cßn l«ng: 4102 21 00 00 - - §· ®−îc axit ho¸ 0 4102 29 00 00 - - Lo¹i kh¸c 0 4103 Da sèng cña loµi ®éng vËt kh¸c (t−¬i hoÆc muèi, kh«, ng©m v«i, a xÝt ho¸ hoÆc ®−îc b¶o qu¶n c¸ch kh¸c nh−ng ch−a thuéc, ch−a lµm thµnh da trèng hoÆc gia c«ng thªm), ®· hoÆc ch−a khö l«ng hoÆc l¹ng xÎ, trõ c¸c lo¹i ®· lo¹i trõ trong chó gi¶i 1(b) hoÆc 1 (c) cña ch−¬ng nµy 4103 10 00 00 - Cña dª 0 4103 20 00 00 - Cña loµi bß s¸t 0 4103 30 00 00 - Cña lîn 0 4103 90 00 00 - Cña ®éng vËt kh¸c 0 4104 Da thuéc hoÆc da méc cña loµi bß (kÓ c¶ tr©u) hoÆc loµi ngùa, kh«ng cã l«ng, ®· hoÆc ch−a l¹ng xÎ, nh−ng ch−a ®−îc gia c«ng thªm - ë d¹ng −ít (kÓ c¶ xanh −ít): 4104 11 - - Da cËt, ch−a xÎ; da v¸ng cã mÆt cËt (da lén): 4104 11 10 00 - - - Da xanh −ít crom (chrome - wet - blue) 0 4104 11 20 00 - - - Da tr©u, bß ®· tiÒn thuéc b»ng chÊt thuéc da gèc 0 thùc vËt 4104 11 90 00 - - - Lo¹i kh¸c 0 4104 19 - - Lo¹i kh¸c: 4104 19 10 00 - - - Da xanh −ít crom (chrome - wet - blue) 0 4104 19 20 00 - - - Da tr©u, bß ®· tiÒn thuéc b»ng chÊt thuéc da gèc 0 thùc vËt 4104 19 90 00 - - - Lo¹i kh¸c 0 - ë d¹ng kh« (méc): 4104 41 - - Da cËt, ch−a xÎ; da v¸ng cã mÆt cËt (da lén): 4104 41 10 00 - - - Da ®· b¸n thuéc b»ng chÊt thuéc da gèc thùc vËt 5 4104 41 90 00 - - - Lo¹i kh¸c 5 4104 49 - - Lo¹i kh¸c: 4104 49 10 00 - - - Da ®· b¸n thuéc b»ng chÊt thuéc da gèc thùc vËt 5 4104 49 90 00 - - - Lo¹i kh¸c 5 4105 Da thuéc hoÆc da méc cña cõu, kh«ng cã l«ng, ®· hoÆc ch−a xÎ, nh−ng ch−a ®−îc gia c«ng thªm 227
 3. ThuÕ suÊt M· hµng M« t¶ hµng ho¸ (%) 4105 10 - ë d¹ng −ít (kÓ c¶ xanh −ít): 4105 10 10 00 - - Lo¹i thuéc b»ng phÌn nh«m 0 4105 10 20 00 - - Lo¹i ®· tiÒn thuéc b»ng chÊt thuéc da gèc thùc vËt 0 4105 10 30 00 - - Da xanh −ít crom (chrome - wet - blue) 0 4105 10 90 00 - - Lo¹i kh¸c 0 4105 30 00 00 5 - ë d¹ng kh« (méc) 4106 Da thuéc hoÆc da méc cña c¸c loµi ®éng vËt kh¸c, kh«ng cã l«ng, ®· hoÆc ch−a xÎ, nh−ng ch−a ®−îc gia c«ng thªm - Cña dª: 4106 21 - - ë d¹ng −ít (kÓ c¶ xanh −ít): 4106 21 10 00 - - - Lo¹i ®· tiÒn thuéc b»ng chÊt thuéc da gèc thùc 0 vËt 4106 21 20 00 - - - Da xanh −ít crom (chrome - wet - blue) 0 4106 21 90 00 - - - Lo¹i kh¸c 0 4106 22 00 00 5 - - ë d¹ng kh« (méc) - Cña lîn: 4106 31 - - ë d¹ng −ít (kÓ c¶ xanh −ít): 4106 31 10 00 - - - Da xanh −ít crom (chrome - wet - blue) 0 4106 31 90 00 - - - Lo¹i kh¸c 0 4106 32 - - ë d¹ng kh« (méc): 4106 32 10 00 - - - Da ®· b¸n thuéc b»ng chÊt thuéc da gèc thùc vËt 5 4106 32 90 00 - - - Lo¹i kh¸c 5 4106 40 - Cña loµi bß s¸t: 4106 40 10 00 - - Lo¹i ®· tiÒn thuéc b»ng chÊt thuéc da gèc thùc vËt 3 4106 40 20 00 - - Da xanh −ít crom (chrome - wet - blue) 0 4106 40 90 00 - - Lo¹i kh¸c 0 - Lo¹i kh¸c: 4106 91 - - ë d¹ng −ít (kÓ c¶ xanh −ít): 4106 91 10 00 - - - Da xanh −ít crom (chrome - wet - blue) 0 4106 91 90 00 - - - Lo¹i kh¸c 0 4106 92 - - ë d¹ng kh« (méc): 4106 92 10 00 - - - Da ®· b¸n thuéc b»ng chÊt thuéc da gèc thùc vËt 5 4106 92 90 00 - - - Lo¹i kh¸c 5 4107 Da thuéc ®· ®−îc gia c«ng thªm sau khi thuéc hoÆc lµm méc, kÓ c¶ da trèng, cña loµi bß (kÓ c¶ tr©u) hoÆc cña loµi ngùa, kh«ng cã l«ng, ®· hoÆc ch−a xÎ, trõ da thuéc thuéc nhãm 41.14 - Da sèng c¶ con: 4107 11 00 00 - - Da cËt, ch−a xÎ 10 4107 12 00 00 - - Da v¸ng cã mÆt cËt (da lén) 10 4107 19 00 00 - - Lo¹i kh¸c 10 228
 4. ThuÕ suÊt M· hµng M« t¶ hµng ho¸ (%) - Lo¹i kh¸c, kÓ c¶ nöa con: 4107 91 00 00 - - Da cËt, ch−a xÎ 10 4107 92 00 00 - - Da v¸ng cã mÆt cËt (da lén) 10 4107 99 00 00 - - Lo¹i kh¸c 10 10 4112 00 00 00 Da thuéc ®· ®−îc gia c«ng thªm sau khi thuéc hoÆc lµm méc, kÓ c¶ da trèng, cña cõu, kh«ng cã l«ng, ®· hoÆc ch−a xÎ, trõ da thuéc thuéc nhãm 41.14 4113 Da thuéc ®· ®−îc gia c«ng thªm sau khi thuéc hoÆc lµm méc, kÓ c¶ da trèng, cña c¸c loµi ®éng vËt kh¸c, kh«ng cã l«ng, ®· hoÆc ch−a xÎ, trõ da thuéc thuéc nhãm 41.14 4113 10 00 00 - Cña dª 10 4113 20 00 00 - Cña lîn 10 4113 30 00 00 - Cña loµi bß s¸t 10 4113 90 00 00 - Lo¹i kh¸c 10 4114 Da thuéc dÇu (kÓ c¶ da thuéc dÇu kÕt hîp); da l¸ng vµ da l¸ng b»ng mµng máng ®−îc t¹o tr−íc; da nhò 4114 10 00 00 - Da thuéc dÇu (kÓ c¶ da thuéc dÇu kÕt hîp) 5 4114 20 00 00 - Da l¸ng vµ da l¸ng b»ng mµng máng ®−îc t¹o tr−íc; 5 da nhò 4115 Da thuéc tæng hîp víi thµnh phÇn c¬ b¶n lµ da thuéc hoÆc sîi da thuéc, d¹ng tÊm, tÊm máng hoÆc d¹ng d¶i, cã hoÆc kh«ng ë d¹ng cuén; da vôn vµ phÕ liÖu kh¸c tõ da thuéc hoÆc da tæng hîp, kh«ng phï hîp dïng cho s¶n xuÊt hµng da; bôi da vµ c¸c lo¹i bét da 4115 10 00 00 - Da thuéc tæng hîp víi thµnh phÇn c¬ b¶n lµ da thuéc 5 hoÆc sîi da thuéc, d¹ng tÊm, tÊm máng hoÆc d¹ng d¶i, cã hoÆc kh«ng ë d¹ng cuén 4115 20 00 00 - Da vôn vµ phÕ liÖu kh¸c tõ da thuéc hoÆc da tæng 5 hîp, kh«ng phï hîp dïng cho s¶n xuÊt hµng da; bôi da vµ c¸c lo¹i bét da 229
 5. Ch−¬ng 42 C¸c s¶n phÈm b»ng da thuéc; bé ®å yªn c−¬ng; c¸c mÆt hµng du lÞch, tói x¸ch vµ c¸c lo¹i ®å chøa t−¬ng tù; c¸c s¶n phÈm lµm tõ ruét ®éng vËt (trõ t¬ tõ ruét con t»m) Chó gi¶i 1. Ch−¬ng nµy kh«ng bao gåm: (a). ChØ catgut v« trïng dïng trong phÉu thuËt hoÆc c¸c vËt liÖu kh©u v« trïng t−¬ng tù dïng trong phÉu thuËt (nhãm 30.06); (b). Hµng may mÆc vµ ®å phô trî quÇn ¸o (trõ g¨ng tay, g¨ng hë ngãn vµ g¨ng tay bao) ®−îc lãt b»ng da l«ng hoÆc da l«ng nh©n t¹o hoÆc g¾n da l«ng hoÆc da l«ng nh©n t¹o ë mÆt ngoµi, trõ ®å trang trÝ thuÇn tuý (nhãm 43.03 hoÆc 43.04); (c). C¸c lo¹i l−íi hoµn chØnh (nhãm 56.08); (d). C¸c mÆt hµng thuéc Ch−¬ng 64; (e). Mò vµ c¸c vËt ®éi ®Çu kh¸c hoÆc c¸c bé phËn cña c¸c s¶n phÈm trªn thuéc Ch−¬ng 65; (f). Roi da, roi ®iÒu khiÓn sóc vËt hoÆc c¸c mÆt hµng kh¸c thuéc nhãm 66.02; (g). Khuy m¨ng sÐt, vßng tay hoÆc c¸c ®å kim hoµn gi¶ kh¸c (nhãm 71.17); (h). C¸c ®å g¾n hoÆc trang trÝ cho bé ®å yªn c−¬ng nh− bµn ®¹p ë yªn ngùa, hµm thiÕc ngùa, yÕm ngùa vµ kho¸ yªn ngùa, ®−îc tr×nh bµy riªng (chñ yÕu ë PhÇn XV); (ij). D©y da, da ®Ó lµm trèng hoÆc lo¹i t−¬ng tù, hoÆc c¸c bé phËn kh¸c cña nh¹c cô (nhãm 92.09); (k). C¸c s¶n phÈm thuéc Ch−¬ng 94 (vÝ dô: ®å néi thÊt (gi−êng, tñ, bµn, ghÕ...), ®Ìn vµ bé ®Ìn); (l). C¸c s¶n phÈm thuéc Ch−¬ng 95 (vÝ dô: ®å ch¬i trÎ em, trß ch¬i, dông cô thÓ thao); hoÆc (m). Khuy c¸c lo¹i, cóc bÊm, kho¸ bÊm, khuy t¸n bÊm, cèt khuy bäc vµ phô tïng kh¸c cña c¸c vËt phÈm nµy, khuy b¸n thµnh phÈm thuéc nhãm 96.06. 2. (A). Ngoµi c¸c lo¹i trõ cña Chó gi¶i 1 nãi trªn, nhãm 42.02 kh«ng bao gåm: (a). Tói lµm b»ng c¸c tÊm plastic, cã hoÆc kh«ng ®−îc in, cã tay cÇm, kh«ng ®−îc thiÕt kÕ ®Ó sö dông l©u dµi (nhãm 39.23); (b). S¶n phÈm lµm b»ng vËt liÖu tÕt bÖn (nhãm 46.02). (B). C¸c s¶n phÈm cña nhãm 42.02 vµ 42.03 cã c¸c bé phËn lµm b»ng kim lo¹i quÝ, kim lo¹i m¹ kim lo¹i quÝ, ngäc trai thiªn nhiªn hay nu«i cÊy, ®¸ quÝ hoÆc ®¸ b¸n quÝ (tù nhiªn, tæng hîp hoÆc t¸i t¹o) còng ®−îc ph©n lo¹i vµo c¸c nhãm nµy ngay c¶ khi c¸c bé phËn nh− vËy kh«ng chØ nh»m ghÐp nèi hoÆc trang trÝ ®¬n gi¶n miÔn lµ chóng kh«ng lµm cho s¶n phÈm cã thªm ®Æc tÝnh kh¸c. Trong tr−êng hîp c¸c bé phËn ®ã t¹o ra ®Æc tÝnh cho s¶n phÈm th× s¶n phÈm ®ã ®−îc xÕp vµo Ch−¬ng 71. 3. Theo môc ®Ých cña nhãm 42.03, thuËt ng÷ "hµng may mÆc vµ ®å phô trî quÇn ¸o" chØ c¸c lo¹i g¨ng tay, g¨ng hë ngãn vµ g¨ng tay bao (kÓ c¶ lo¹i g¨ng dïng trong thÓ thao vµ b¶o hé), t¹p dÒ vµ c¸c lo¹i quÇn ¸o b¶o hé, th¾t l−ng, d©y ®eo quÇn, d©y ®eo sóng vµ ®ai da cæ tay, nh−ng trõ d©y ®eo ®ång hå (nhãm 91.13). 230
 6. ThuÕ suÊt M· hµng M« t¶ hµng ho¸ (%) 30 4201 00 00 00 Bé ®å yªn c−¬ng dïng cho c¸c lo¹i ®éng vËt (kÓ c¶ d©y kÐo, d©y d¾t, miÕng ®Öm ®Çu gèi, ®ai hoÆc rä bÞt mâm, v¶i lãt yªn, tói yªn, ¸o chã vµ c¸c lo¹i t−¬ng tù), lµm b»ng vËt liÖu bÊt kú 4202 Hßm, va ly, x¾c ®ùng ®å n÷ trang, cÆp tµi liÖu, cÆp s¸ch, tói s¸ch, tói cÆp häc sinh, bao kÝnh, bao èng nhßm, hép camera, hép nh¹c cô, bao sóng, bao sóng ng¾n m¾c vµo yªn ngùa vµ c¸c lo¹i ®å chøa t−¬ng tù; tói du lÞch, tói ®ùng ®å ¨n hoÆc ®å uèng cã phñ líp c¸ch, tói ®ùng ®å vÖ sinh c¸ nh©n, ba l«, tói x¸ch tay, tói ®i chî, x¾c cèt, vÝ, tói ®ùng b¶n ®å, hép ®ùng thuèc l¸ ®iÕu, hép ®ùng thuèc l¸ sîi, tói ®Ó dông cô, tói thÓ thao, tói ®ùng chai r−îu, hép ®ùng ®å trang søc, hép ®ùng phÊn, hép ®ùng dao kÐo vµ c¸c lo¹i tói hép t−¬ng tù b»ng da thuéc hoÆc da thuéc tæng hîp, b»ng tÊm plastic, b»ng vËt liÖu dÖt, b»ng sîi l−u hãa hoÆc b»ng b×a, hoÆc ®−îc phñ toµn bé hay chñ yÕu b»ng c¸c vËt liÖu trªn hoÆc b»ng giÊy - Hßm, va ly, x¾c ®ùng ®å n÷ trang, cÆp tµi liÖu, cÆp s¸ch, cÆp häc sinh vµ c¸c lo¹i ®å chøa t−¬ng tù: 4202 11 - - MÆt ngoµi b»ng da thuéc, da tæng hîp hoÆc b»ng da l¸ng: 4202 11 10 00 - - - CÆp, tói ®eo vai cho häc sinh 40 4202 11 90 00 - - - Lo¹i kh¸c 40 4202 12 - - MÆt ngoµi b»ng plastic hoÆc vËt liÖu dÖt: 4202 12 10 00 - - - CÆp, tói ®eo vai cho häc sinh 40 4202 12 90 00 - - - Lo¹i kh¸c 40 4202 19 - - Lo¹i kh¸c: 4202 19 10 00 - - - B»ng gç, s¾t, thÐp hoÆc kÏm 40 4202 19 20 00 - - - B»ng niken hoÆc nh«m 40 4202 19 90 00 - - - Lo¹i kh¸c 40 - Tói x¸ch tay, cã hoÆc kh«ng cã quai ®eo vai, kÓ c¶ lo¹i kh«ng cã tay cÇm: 4202 21 00 00 - - MÆt ngoµi b»ng da thuéc, da tæng hîp hoÆc da l¸ng 40 4202 22 00 00 - - MÆt ngoµi b»ng plastic hoÆc vËt liÖu dÖt 40 4202 29 00 00 - - Lo¹i kh¸c 40 - C¸c ®å vËt thuéc lo¹i th−êng mang theo trong tói hoÆc trong tói x¸ch tay: 4202 31 00 00 - - MÆt ngoµi b»ng da thuéc, da tæng hîp hoÆc da l¸ng 40 4202 32 00 00 - - MÆt ngoµi b»ng plastic hoÆc vËt liÖu dÖt 40 4202 39 00 00 - - Lo¹i kh¸c 40 - Lo¹i kh¸c: 4202 91 - - MÆt ngoµi b»ng da thuéc, da tæng hîp hoÆc da l¸ng: 4202 91 10 00 - - - Tói thÓ thao 40 231
 7. ThuÕ suÊt M· hµng M« t¶ hµng ho¸ (%) 4202 91 20 00 - - - Tói ®ùng bowling 40 4202 91 90 00 - - - Lo¹i kh¸c 40 4202 92 - - MÆt ngoµi b»ng plastic hoÆc vËt liÖu dÖt: 4202 92 10 00 - - - Tói ®ùng bowling 40 4202 92 90 00 - - - Lo¹i kh¸c 40 4202 99 - - Lo¹i kh¸c: 4202 99 10 00 - - - B»ng ®ång 40 4202 99 20 00 - - - B»ng niken 40 4202 99 30 00 - - - B»ng kÏm 40 4202 99 40 00 - - - B»ng nguyªn liÖu kh¶m gèc ®éng vËt, nguyªn liÖu 40 kh¶m gèc thùc vËt hoÆc kho¸ng chÊt 4202 99 90 00 - - - Lo¹i kh¸c 40 4203 Hµng may mÆc vµ ®å phô trî quÇn ¸o b»ng da thuéc hoÆc b»ng da tæng hîp 4203 10 00 00 - Hµng may mÆc 50 - G¨ng tay th−êng, g¨ng tay hë ngãn vµ g¨ng tay bao: 4203 21 00 00 - - Lo¹i ®−îc thiÕt kÕ chuyªn dïng cho thÓ thao 20 4203 29 - - Lo¹i kh¸c: 4203 29 10 00 - - - G¨ng tay b¶o hé lao ®éng 50 4203 29 90 00 - - - Lo¹i kh¸c 50 4203 30 00 00 - Th¾t l−ng vµ d©y ®eo sóng 40 4203 40 00 00 - §å phô trî quÇn ¸o kh¸c 40 0 4204 00 00 00 S¶n phÈm b»ng da thuéc hoÆc da thuéc tæng hîp, dïng cho m¸y, dông cô c¬ khÝ hoÆc cho c¸c môc ®Ých kü thuËt kh¸c 4205 S¶n phÈm kh¸c b»ng da thuéc hoÆc da tæng hîp 4205 00 10 00 - D©y buéc giÇy, tÊm lãt 20 4205 00 20 00 - D©y ®ai an toµn vµ dông cô lao ®éng dïng trong c«ng 20 nghiÖp 4205 00 30 00 - D©y hoÆc d©y tÕt b»ng da thuéc dïng ®Ó trang søc 20 4205 00 90 00 - Lo¹i kh¸c 20 4206 S¶n phÈm lµm b»ng ruét ®éng vËt (trõ t¬ tõ ruét con t»m), b»ng mµng ruét giµ (dïng trong kü thuËt d¸t vµng), b»ng bong bãng hoÆc b»ng g©n 4206 10 00 00 - ChØ catgut 0 4206 90 00 00 - Lo¹i kh¸c 0 232
 8. Ch−¬ng 43 Da l«ng vµ da l«ng nh©n t¹o; c¸c s¶n phÈm lµm tõ da l«ng vµ da l«ng nh©n t¹o Chó gi¶i 1. Trong toµn bé danh môc, nh÷ng néi dung liªn quan ®Õn "da l«ng" trõ da l«ng sèng thuéc nhãm 43.01, ¸p dông cho c¸c lo¹i da ®éng vËt cã l«ng, ®· thuéc ta nanh hoÆc chuéi. 2. Ch−¬ng nµy kh«ng bao gåm: (a). Da chim hoÆc m¶nh da chim, cã l«ng vò hoÆc l«ng t¬ (nhãm 05.05 hay 67.01); (b).Da sèng cßn l«ng hoÆc l«ng cõu thuéc Ch−¬ng 41 (xem chó gi¶i 1(c) Ch−¬ng 41); (c). G¨ng tay, g¨ng hë ngãn vµ g¨ng tay bao b»ng da thuéc vµ da l«ng hoÆc b»ng da thuéc vµ da l«ng nh©n t¹o (nhãm 42.03); (d). C¸c vËt phÈm thuéc Ch−¬ng 64; (e). Mò vµ c¸c vËt ®éi ®Çu kh¸c hoÆc c¸c bé phËn cña chóng thuéc Ch−¬ng 65; hoÆc (f). C¸c mÆt hµng thuéc Ch−¬ng 95 (vÝ dô: ®å ch¬i trÎ em, dông cô dïng cho c¸c trß ch¬i, dông cô thÓ thao). 3. Nhãm 43.03 bao gåm da l«ng vµ c¸c phÇn da l«ng ®−îc ghÐp cïng víi vËt liÖu kh¸c, da l«ng vµ c¸c chi tiÕt lµm tõ da l«ng ®−îc may l¹i víi nhau t¹o thµnh quÇn ¸o hay c¸c chi tiÕt hoÆc phô trî cña, hoÆc d−íi d¹ng s¶n phÈm kh¸c. 4. Hµng may mÆc vµ phô trî quÇn ¸o (trõ c¸c s¶n phÈm mµ phÇn Chó gi¶i 2 ®· lo¹i trõ) ®−îc lãt b»ng da l«ng hoÆc da l«ng nh©n t¹o hoÆc ë mÆt ngoµi ®−îc ®Ýnh da l«ng hay da l«ng nh©n t¹o, trõ ®å trang trÝ thuÇn tuý ®−îc xÕp vµo nhãm 43.03 hay 43.04 tuú theo tõng tr−êng hîp. 5. Trong toµn bé danh môc, côm tõ "da l«ng nh©n t¹o" lµ lo¹i gi¶ da l«ng gåm l«ng cõu, l«ng ®éng vËt hay c¸c lo¹i sîi kh¸c ®−îc g¾n hoÆc may lªn da thuéc, lªn v¶i dÖt hoÆc lªn c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c nh−ng kh«ng bao gåm gi¶ da l«ng lµm b»ng c¸ch dÖt thoi hay dÖt kim (thuéc nhãm 58.01 hay 60.01). ThuÕ suÊt M· hµng M« t¶ hµng ho¸ (%) 4301 Da l«ng sèng (kÓ c¶ ®Çu, ®u«i, bµn ch©n hoÆc c¸c mÈu, c¸c m¶nh c¾t kh¸c, vÉn cßn sö dông ®−îc), trõ da sèng trong c¸c nhãm 41.01, 41.02 hoÆc 41.03 4301 10 00 00 - Cña loµi chån vizon, da nguyªn con, cã hoÆc kh«ng 0 cã ®Çu, ®u«i hoÆc bµn ch©n 4301 30 00 00 - Cña c¸c gièng cõu Astrakhan, Broadtail, Caracul, Ba 0 t− vµ c¸c gièng cõu t−¬ng tù, cõu Ên ®é, M«ng cæ, Trung quèc hoÆc T©y T¹ng, da nguyªn con, cã hoÆc kh«ng cã ®Çu, ®u«i hoÆc bµn ch©n 4301 60 00 00 - Cña loµi c¸o, da nguyªn con, cã hoÆc kh«ng cã ®Çu, 0 ®u«i hoÆc bµn ch©n 4301 70 00 00 - Cña h¶i cÈu, da nguyªn con, cã ®Çu, ®u«i hoÆc bµn 0 ch©n 233
 9. ThuÕ suÊt M· hµng M« t¶ hµng ho¸ (%) 4301 80 00 00 - Cña loµi ®éng vËt kh¸c, da nguyªn con, cã hoÆc 0 kh«ng cã ®Çu, ®u«i hoÆc bµn ch©n 4301 90 00 00 - §Çu, ®u«i, bµn ch©n hoÆc c¸c mÈu hoÆc m¶nh c¾t 0 kh¸c vÉn cßn sö dông ®−îc 4302 Da l«ng ®· thuéc hoÆc hoµn thiÖn (kÓ c¶ ®Çu, ®u«i, bµn ch©n vµ c¸c mÈu hoÆc c¸c m¶nh c¾t kh¸c), ®· hoÆc ch−a ghÐp nèi (kh«ng cã thªm c¸c vËt liÖu phô trî kh¸c), trõ lo¹i thuéc nhãm 43.03 - Lo¹i da nguyªn con, cã hoÆc kh«ng cã ®Çu, ®u«i hoÆc bµn ch©n, ch−a ghÐp nèi: 4302 11 00 00 - - Cña loµi chån vizon 0 4302 13 00 00 - - Cña c¸c gièng cõu Astrakhan, Broadtail, Caracul, 0 Ba t− vµ c¸c gièng cõu t−¬ng tù, cõu Ên ®é, M«ng Cæ, Trung Quèc hoÆc T©y T¹ng 4302 19 00 00 - - Lo¹i kh¸c 0 4302 20 00 00 - §Çu, ®u«i, bµn ch©n vµ c¸c mÈu hoÆc c¸c m¶nh c¾t, 0 ch−a ghÐp nèi 4302 30 00 00 - Lo¹i da nguyªn con vµ c¸c mÈu hoÆc c¸c m¶nh c¾t 0 cña chóng, ®· ghÐp nèi 4303 Hµng may mÆc, ®å phô trî quÇn ¸o vµ c¸c vËt phÈm kh¸c b»ng da l«ng 4303 10 - Hµng may mÆc vµ ®å phô trî quÇn ¸o: 4303 10 10 00 - - §å phô trî quÇn ¸o 40 4303 10 20 00 - - Hµng may mÆc 50 4303 90 - Lo¹i kh¸c: 4303 90 10 00 - - Tói thÓ thao 40 4303 90 20 00 - - S¶n phÈm dïng cho môc ®Ých c«ng nghiÖp 40 4303 90 90 00 - - Lo¹i kh¸c 40 4304 Da l«ng nh©n t¹o vµ c¸c s¶n phÈm lµm b»ng da l«ng nh©n t¹o 4304 00 10 00 - Da l«ng nh©n t¹o 30 4304 00 20 00 - S¶n phÈm dïng cho môc ®Ých c«ng nghiÖp 50 - Lo¹i kh¸c: 4304 00 91 00 - - Tói thÓ thao 50 4304 00 99 00 - - Lo¹i kh¸c 50 234
 10. PhÇn IX gç vµ c¸c mÆt hµng b»ng gç; than tõ gç; lie vµ c¸c s¶n phÈm lµm b»ng lie; c¸c s¶n phÈm tõ r¬m, cá giÊy hoÆc c¸c vËt liÖu tÕt bÖn kh¸c; c¸c s¶n phÈm b»ng liÔu gai vµ song m©y Ch−¬ng 44 Gç vµ c¸c mÆt hµng b»ng gç; than tõ gç Chó gi¶i 1. Ch−¬ng nµy kh«ng bao gåm: (a). Gç d−íi d¹ng m¶nh, mÈu vôn, vá bµo ®−îc nghiÒn, t¸n nhá thµnh bét dïng chñ yÕu trong c«ng nghÖ lµm n−íc hoa, d−îc phÈm hoÆc thuèc diÖt c«n trïng, diÖt nÊm hay c¸c môc ®Ých t−¬ng tù (nhãm 12.11); (b). Tre nøa hoÆc c¸c vËt liÖu kh¸c cã tÝnh chÊt nh− gç lo¹i chñ yÕu dïng ®Ó tÕt bÖn, d¹ng th«, ®· hoÆc ch−a chÎ, xÎ hoÆc c¾t theo chiÒu dµi (thuéc nhãm 14.01); (c). Gç d−íi d¹ng m¶nh, mÈu vôn, ®· ®−îc nghiÒn thµnh bét ®Ó dïng chñ yÕu cho c«ng nghÖ nhuém vµ thuéc ta nanh (nhãm 14.04); (d). Than ho¹t tÝnh (nhãm 38.02); (e). C¸c s¶n phÈm thuéc nhãm 42.02; (f). C¸c mÆt hµng thuéc Ch−¬ng 46; (g). GiÇy dÐp hoÆc c¸c bé phËn cña chóng thuéc Ch−¬ng 64; (h). C¸c mÆt hµng thuéc Ch−¬ng 66 (vÝ dô: « dï, batoong vµ c¸c bé phËn cña chóng); (ij). C¸c mÆt hµng thuéc nhãm 68.08; (k). §å kim hoµn gi¶ thuéc nhãm 71.17; (l). C¸c mÆt hµng thuéc phÇn XVI hoÆc phÇn XVII (vÝ dô: c¸c bé phËn cña m¸y mãc, hßm, vá, hép dïng cho m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ ®å dïng cña thî ®ãng xe); (m). C¸c mÆt hµng thuéc phÇn XVIII (vÝ dô: vá ®ång hå, nh¹c cô vµ c¸c bé phËn cña chóng); (n). C¸c bé phËn cña sóng (nhãm 93.05); (o). C¸c mÆt hµng thuéc Ch−¬ng 94 (vÝ dô: ®å néi thÊt (gi−êng, tñ, bµn ghÕ…), ®Ìn vµ bé ®Ìn, cÊu kiÖn nhµ l¾p ghÐp s½n); (p). C¸c mÆt hµng thuéc Ch−¬ng 95 (vÝ dô: ®å ®¹c nh− ®å ch¬i trÎ em, trang thiÕt bÞ trß ch¬i, dông cô thÓ thao); (q). C¸c mÆt hµng thuéc Ch−¬ng 96 (vÝ dô : tÈu hót thuèc vµ phô tïng cña chóng, khuy, bót ch×), trõ th©n vµ tay cÇm b»ng gç dïng cho c¸c s¶n phÈm thuéc nhãm 96.03; hoÆc (r). C¸c mÆt hµng thuéc Ch−¬ng 97 (vÝ dô : c¸c t¸c phÈm nghÖ thuËt). 2. Trong Ch−¬ng nµy kh¸i niÖm "gç ®· ®−îc lµm t¨ng ®é r¾n" chØ lo¹i gç ®· qua xö lý vÒ mÆt ho¸ häc hoÆc lý häc (trong tr−êng hîp lo¹i gç nµy ®−îc cÊu t¹o b»ng c¸c líp ®−îc liªn kÕt víi nhau, viÖc xö lý thªm chØ ®Ó ®¶m b¶o sù liªn kÕt tèt gi÷a c¸c líp) vµ do ®ã ®· t¨ng tû träng (mËt ®é) hoÆc ®é cøng còng nh− t¨ng søc bÒn c¬ häc hoÆc ®é bÒn khi cã t¸c ®éng ho¸ häc hoÆc ®iÖn. 3. C¸c nhãm tõ 44.14 ®Õn 44.21 bao gåm c¸c mÆt hµng cã m« t¶ riªng cña c¸c lo¹i v¸n 235
 11. d¨m hoÆc t−¬ng tù, v¸n sîi Ðp, v¸n ghÐp hoÆc gç ®· ®−îc lµm t¨ng ®é r¾n. 4. C¸c mÆt hµng thuéc nhãm 44.10, 44.11 hoÆc 44.12 cã thÓ ®−îc gia c«ng t¹o h×nh nh− ®· ®−a ra trong nhãm 44.09, ®· ®−îc uèn cong, uèn thµnh mói, ®ét lç, ®−îc c¾t hoÆc t¹o d¸ng thµnh c¸c h×nh d¹ng kh¸c nhau, trõ h×nh ch÷ nhËt hoÆc h×nh vu«ng, hoÆc t¹o d¸ng kiÓu kh¸c, miÔn lµ kh«ng t¹o cho chóng nh÷ng ®Æc tr−ng cña c¸c mÆt hµng thuéc nhãm kh¸c. 5. Nhãm 44.17 kh«ng bao gåm c¸c dông cô cã l−ìi, gê, bÒ mÆt hoÆc bé phËn lµm viÖc kh¸c ®−îc t¹o ra tõ vËt liÖu bÊt kú ®−îc chi tiÕt ë chó gi¶i 1 cña Ch−¬ng 82. 6. Theo môc ®Ých cña Chó gi¶i 1 ë trªn vµ trõ khi cã yªu cÇu kh¸c, kh¸i niÖm "gç" trong mét nhãm cña Ch−¬ng nµy còng bao gåm c¶ tre nøa vµ c¸c vËt liÖu kh¸c cã tÝnh chÊt gç. Chó gi¶i ph©n nhãm 1. Theo môc ®Ých cña c¸c ph©n nhãm tõ 4403.41 ®Õn 4403.49, 4407.24 ®Õn 4407.29, 4408.31 ®Õn 4408.39 vµ 4412.13 ®Õn 4412.99, thuËt ng÷ "gç nhiÖt ®íi" chØ mét trong c¸c lo¹i gç d−íi ®©y: 2. Abura, Acajou d'Afrique, Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, AningrÐ, AvodirÐ, AzobÐ, Balau, Balsa, BossÐ clair, BossÐ foncÐ, Cativo, Cedro, Dabema, Meranti ®á sÉm, DibÐtou, DoussiÐ, FramirÐ, Freijo, Fromager, Fuma, Gerongang, Ilomba, Imbuia, IpÐ, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, KotibÐ, Koto, Meranti ®á nh¹t, Limba, Louro, Macaranduba, Mahogany, MakorÐ, Mandioqueira, Mansonia, Mengkulang, Meranti Bakau, Merawan, Merbau, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Obeche, OkoumÐ, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Palissandre de Guatemala, Palissandre de Para, Palissandre de Rio, Palissandre de Rose, Pau Amarelo, Pau Marfim, Pulai, Punah, Quaruba, Ramin, Sapelli, Saqui-Saqui, Sepetir, Sipo, Sucupira, Suren, Tauari, Teak, Tiama, Tola, Virola, Lauan tr¾ng, Meranti tr¾ng, Seraya tr¾ng, Meranti vµng. ThuÕ suÊt M· hµng M« t¶ hµng ho¸ (%) 4401 Gç nhiªn liÖu, d¹ng khóc, thanh nhá, cµnh, bã hoÆc c¸c d¹ng t−¬ng tù; vá bµo, d¨m gç; phÕ liÖu gç, mïn c−a, ®· hoÆc ch−a ®ãng thµnh khèi, b¸nh, viªn hoÆc c¸c d¹ng t−¬ng tù 4401 10 00 00 - Gç nhiªn liÖu, d¹ng khóc, thanh nhá, cµnh, bã hoÆc c¸c d¹ng t−¬ng tù 5 - Vá bµo, d¨m gç: 4401 21 00 00 - - Tõ c©y l¸ kim 5 4401 22 00 00 - - Tõ c©y kh«ng thuéc lo¹i l¸ kim 5 4401 30 00 00 - Mïn c−a, phÕ liÖu gç, ®· hoÆc ch−a ®ãng thµnh d¹ng khèi, b¸nh, viªn hoÆc c¸c d¹ng t−¬ng tù 5 4402 00 00 00 Than cñi (kÓ c¶ than ®èt tõ vá qu¶ hoÆc h¹t), ®· hoÆc 5 ch−a ®ãng thµnh khèi 4403 Gç c©y, ®· hoÆc ch−a bãc vá, bá gi¸c hoÆc ®Ïo vu«ng th« 236
 12. ThuÕ suÊt M· hµng M« t¶ hµng ho¸ (%) 4403 10 - §· xö lý b»ng s¬n, chÊt mµu, chÊt creozot hoÆc c¸c chÊt b¶o qu¶n kh¸c: 4403 10 10 00 - - Cét sµo (Baulks) 0 4403 10 20 00 - - Khóc gç ®Ó c−a, xÎ vµ lµm líp mÆt 0 4403 10 30 00 - - Cét trßn chèng hÇm lß 0 4403 10 40 00 - - Cäc, cét vµ c¸c lo¹i gç khóc trßn kh¸c 0 4403 10 90 00 - - Lo¹i kh¸c 0 4403 20 - Lo¹i kh¸c, thuéc c©y l¸ kim: - - Damar Minyak: 4403 20 11 00 - - - Gç lµm bét giÊy 0 4403 20 12 00 - - - Cét sµo (Baulks) 0 4403 20 13 00 - - - Khóc gç ®Ó c−a, xÎ vµ lµm líp mÆt 0 4403 20 14 00 - - - Cét trßn chèng hÇm lß 0 4403 20 15 00 - - - Cäc, cét vµ c¸c lo¹i gç khóc trßn kh¸c 0 4403 20 19 00 - - - Lo¹i kh¸c 0 - - Podo: 4403 20 21 00 - - - Gç lµm bét giÊy 0 4403 20 22 00 - - - Cét sµo (Baulks) 0 4403 20 23 00 - - - Khóc gç ®Ó c−a, xÎ vµ lµm líp mÆt 0 4403 20 24 00 - - - Cét trßn chèng hÇm lß 0 4403 20 25 00 - - - Cäc, cét vµ c¸c lo¹i gç khóc trßn kh¸c 0 4403 20 29 00 - - - Lo¹i kh¸c 0 - - Sempilor: 4403 20 31 00 - - - Gç lµm bét giÊy 0 4403 20 32 00 - - - Cét sµo (Baulks) 0 4403 20 33 00 - - - Khóc gç ®Ó c−a, xÎ vµ lµm líp mÆt 0 4403 20 34 00 - - - Cét trßn chèng hÇm lß 0 4403 20 35 00 - - - Cäc, cét vµ c¸c lo¹i gç khóc trßn kh¸c 0 4403 20 39 00 - - - Lo¹i kh¸c 0 - - Lo¹i kh¸c: 4403 20 91 00 - - - Gç lµm bét giÊy 0 4403 20 92 00 - - - Cét sµo (Baulks) 0 4403 20 93 00 - - - Khóc gç ®Ó c−a, xÎ vµ lµm líp mÆt 0 4403 20 94 00 - - - Cét trßn chèng hÇm lß 0 4403 20 95 00 - - - Cäc, cét vµ c¸c lo¹i gç khóc trßn kh¸c 0 4403 20 99 00 - - - Lo¹i kh¸c 0 - Lo¹i kh¸c, b»ng gç nhiÖt ®íi ®· nªu trong chó gi¶i 1 phÇn ph©n nhãm cña ch−¬ng nµy: 4403 41 - - Meranti ®á sÉm, gç Meranti ®á nh¹t vµ gç Meranti Bakau: - - - Meranti ®á sÉm (Obar Suluk): 4403 41 11 00 - - - - Gç lµm bét giÊy 0 4403 41 12 00 - - - - Cét sµo (Baulks) 0 4403 41 13 00 - - - - Khóc gç ®Ó c−a, xÎ vµ lµm líp mÆt 0 4403 41 14 00 - - - - Cét trßn chèng hÇm lß 0 4403 41 15 00 - - - - Cäc, cét vµ c¸c lo¹i gç khóc trßn kh¸c 0 237
 13. ThuÕ suÊt M· hµng M« t¶ hµng ho¸ (%) 4403 41 19 00 - - - - Lo¹i kh¸c 0 - - - Meranti ®á nh¹t (Red Seraya): 4403 41 21 00 - - - - Gç lµm bét giÊy 0 4403 41 22 00 - - - - Cét sµo (Baulks) 0 4403 41 23 00 - - - - Khóc gç ®Ó c−a, xÎ vµ lµm líp mÆt 0 4403 41 24 00 - - - - Cét trßn chèng hÇm lß 0 4403 41 25 00 - - - - Cäc, cét vµ c¸c lo¹i gç khóc trßn kh¸c 0 4403 41 29 00 - - - - Lo¹i kh¸c 0 - - - Meranti bakau: 4403 41 31 00 - - - - Gç lµm bét giÊy 0 4403 41 32 00 - - - - Cét sµo (Baulks) 0 4403 41 33 00 - - - - Khóc gç ®Ó c−a, xÎ vµ lµm líp mÆt 0 4403 41 34 00 - - - - Cét trßn chèng hÇm lß 0 4403 41 35 00 - - - - Cäc, cét vµ c¸c lo¹i gç khóc trßn kh¸c 0 4403 41 39 00 - - - - Lo¹i kh¸c 0 4403 49 - - Lo¹i kh¸c: - - - Kapur: 4403 49 11 00 - - - - Gç lµm bét giÊy 0 4403 49 12 00 - - - - Cét sµo (Baulks) 0 4403 49 13 00 - - - - Khóc gç ®Ó c−a, xÎ vµ lµm líp mÆt 0 4403 49 14 00 - - - - Cét trßn chèng hÇm lß 0 4403 49 15 00 - - - - Cäc, cét vµ c¸c lo¹i gç khóc trßn kh¸c 0 4403 49 19 00 - - - - Lo¹i kh¸c 0 - - - Keruing: 4403 49 21 00 - - - - Gç lµm bét giÊy 0 4403 49 22 00 - - - - Cét sµo (Baulks) 0 4403 49 23 00 - - - - Khóc gç ®Ó c−a, xÎ vµ lµm líp mÆt 0 4403 49 24 00 - - - - Cét trßn chèng hÇm lß 0 4403 49 25 00 - - - - Cäc, cét vµ c¸c lo¹i gç khóc trßn kh¸c 0 4403 49 29 00 - - - - Lo¹i kh¸c 0 - - - Ramin: 4403 49 31 00 - - - - Gç lµm bét giÊy 0 4403 49 32 00 - - - - Cét sµo (Baulks) 0 4403 49 33 00 - - - - Khóc gç ®Ó c−a, xÎ vµ ®· lµm líp mÆt, d¹ng nh¸m 0 4403 49 34 00 - - - - Khóc gç ®Ó c−a, xÎ vµ lµm líp mÆt, ®· ®−îc ®Ïo 0 vu«ng 4403 49 35 00 - - - - Cét trßn chèng hÇm lß 0 4403 49 36 00 - - - - Cäc, cét vµ c¸c lo¹i gç khóc trßn kh¸c 0 4403 49 39 00 - - - - Lo¹i kh¸c 0 - - - Lo¹i kh¸c, b»ng gç nhiÖt ®íi ®· nªu trong chó gi¶i 1 phÇn ph©n nhãm cña ch−¬ng nµy: 4403 49 91 00 - - - - Gç lµm bét giÊy 0 4403 49 92 00 - - - - Cét sµo (Baulks) 0 4403 49 93 00 - - - - Khóc gç ®Ó c−a, xÎ vµ lµm líp mÆt 0 4403 49 94 00 - - - - Cét trßn chèng hÇm lß 0 238
 14. ThuÕ suÊt M· hµng M« t¶ hµng ho¸ (%) 4403 49 95 00 - - - - Cäc, cét vµ c¸c lo¹i gç khóc trßn kh¸c 0 4403 49 99 00 - - - - Lo¹i kh¸c 0 - Lo¹i kh¸c: 4403 91 - - Gç såi (Quercus spp): 4403 91 10 00 - - - Gç lµm bét giÊy 0 4403 91 20 00 - - - Cét sµo (Baulks) 0 4403 91 30 00 - - - Khóc gç ®Ó c−a, xÎ vµ lµm líp mÆt 0 4403 91 40 00 - - - Cét trßn chèng hÇm lß 0 4403 91 50 00 - - - Cäc, cét vµ c¸c lo¹i gç khóc trßn kh¸c 0 4403 91 90 00 - - - Lo¹i kh¸c 0 4403 92 - - Gç såi (Fagus spp): 4403 92 10 00 - - - Gç lµm bét giÊy 0 4403 92 20 00 - - - Cét sµo (Baulks) 0 4403 92 30 00 - - - Khóc gç ®Ó c−a, xÎ vµ lµm líp mÆt 0 4403 92 40 00 - - - Cét trßn chèng hÇm lß 0 4403 92 50 00 - - - Cäc, cét vµ c¸c lo¹i gç khóc trßn kh¸c 0 4403 92 90 00 - - - Lo¹i kh¸c 0 4403 99 - - Lo¹i kh¸c: 4403 99 10 00 - - - Gç lµm bét giÊy 0 4403 99 20 00 - - - Cét sµo (Baulks) 0 4403 99 30 00 - - - Khóc gç ®Ó c−a, xÎ vµ lµm líp mÆt 0 4403 99 40 00 - - - Cét trßn chèng hÇm lß 0 4403 99 50 00 - - - Cäc, cét vµ c¸c lo¹i gç khóc trßn kh¸c 0 4403 99 90 00 - - - Lo¹i kh¸c 0 4404 Gç ®ai thïng; cäc chÎ; sµo, cét, cäc b»ng gç, vãt nhän, nh−ng kh«ng xÎ däc; gËy gç ®· c¾t nh−ng ch−a tiÖn, uèn cong hoÆc gia c«ng c¸ch kh¸c, dïng lµm ba toong, c¸n «, chu«i, tay cÇm dông cô hoÆc t−¬ng tù; d¨m gç vµ c¸c d¹ng t−¬ng tù 4404 10 00 00 - Tõ c©y l¸ kim 3 4404 20 00 00 - Tõ c©y kh«ng thuéc lo¹i l¸ kim 3 1 4405 00 00 00 Sîi gç, bét gç 4406 Tµ vÑt ®−êng s¾t hoÆc ®−êng xe ®iÖn (thanh ngang) b»ng gç 4406 10 00 00 - Lo¹i ch−a ®−îc ng©m tÈm 0 4406 90 00 00 - Lo¹i kh¸c 0 4407 Gç ®· c−a hoÆc xÎ theo chiÒu däc, l¹ng hoÆc bãc, ®· hoÆc ch−a bµo, ®¸nh giÊy r¸p hoÆc ghÐp nèi ®Çu, cã ®é dÇy trªn 6 mm 4407 10 - Gç tõ c©y l¸ kim: 4407 10 10 00 - - §· bµo 0 239
 15. ThuÕ suÊt M· hµng M« t¶ hµng ho¸ (%) 4407 10 20 00 - - §· ®¸nh gi¸p hoÆc nèi ®Çu 0 4407 10 90 00 - - Lo¹i kh¸c 0 - C¸c lo¹i gç nhiÖt ®íi ®−îc ghi trong chó gi¶i 1 phÇn ph©n nhãm cña ch−¬ng nµy: 4407 24 - - Gç Virola, Magohany (Swietenia spp), Imbuia vµ Balsa: 4407 24 10 00 - - - §· bµo 0 4407 24 20 00 - - - §· ®¸nh gi¸p hoÆc nèi ®Çu 0 4407 24 90 00 - - - Lo¹i kh¸c 0 4407 25 - - Meranti ®á sÉm, gç Meranti ®á nh¹t vµ gç Meranti bakau: - - - Meranti ®á sÉm, gç Meranti ®á nh¹t: 4407 25 11 00 - - - - §· bµo 0 4407 25 12 00 - - - - §· ®¸nh gi¸p hoÆc nèi ®Çu 0 4407 25 19 00 - - - - Lo¹i kh¸c 0 - - - Meranti bakau: 4407 25 21 00 - - - - §· bµo 0 4407 25 22 00 - - - - §· ®¸nh gi¸p hoÆc nèi ®Çu 0 4407 25 29 00 - - - - Lo¹i kh¸c 0 - - Lauan tr¾ng, gç Meranti tr¾ng, gç Seraya tr¾ng, gç Meranti vµng vµ gç Alan: 4407 26 10 00 - - - §· bµo 0 4407 26 20 00 - - - §· ®¸nh gi¸p hoÆc nèi ®Çu 0 4407 26 90 00 - - - Lo¹i kh¸c 0 4407 29 - - Lo¹i kh¸c: - - - Jelutong (Dyera spp.): 4407 29 11 00 - - - - §· bµo 0 4407 29 12 00 - - - - §· ®¸nh gi¸p hoÆc nèi ®Çu 0 4407 29 19 00 - - - - Lo¹i kh¸c 0 - - - Kapur (Dryobalanops spp): 4407 29 21 00 - - - - §· bµo 0 4407 29 22 00 - - - - §· ®¸nh gi¸p hoÆc nèi ®Çu 0 4407 29 29 00 - - - - Lo¹i kh¸c 0 - - - Kempas (Koompassia spp): 4407 29 31 00 - - - - §· bµo 0 4407 29 32 00 - - - - §· ®¸nh gi¸p hoÆc nèi ®Çu 0 4407 29 39 00 - - - - Lo¹i kh¸c 0 - - - Keruing (Dipterocarpus spp): 4407 29 41 00 - - - - §· bµo 0 4407 29 42 00 - - - - §· ®¸nh gi¸p hoÆc nèi ®Çu 0 4407 29 49 00 - - - - Lo¹i kh¸c 0 - - - Ramin (Gonystylus spp): 4407 29 51 00 - - - - §· bµo 0 4407 29 52 00 - - - - §· ®¸nh gi¸p hoÆc nèi ®Çu 0 4407 29 59 00 - - - - Lo¹i kh¸c 0 - - - Teak (Tectong spp): 4407 29 61 00 - - - - Sµn gç tÕch ®· bµo 0 240
 16. ThuÕ suÊt M· hµng M« t¶ hµng ho¸ (%) 4407 29 62 00 - - - - Lo¹i kh¸c, ®· bµo 0 4407 29 63 00 - - - - §· ®¸nh gi¸p hoÆc nèi ®Çu 0 4407 29 69 00 - - - - Lo¹i kh¸c 0 - - - Balau (Shorea spp): 4407 29 71 00 - - - - §· bµo 0 4407 29 72 00 - - - - §· ®¸nh gi¸p hoÆc nèi ®Çu 0 4407 29 79 00 - - - - Lo¹i kh¸c 0 - - - Mengkulang (Heritiera spp): 4407 29 81 00 - - - - §· bµo 0 4407 29 82 00 - - - - §· ®¸nh gi¸p hoÆc nèi ®Çu 0 4407 29 89 00 - - - - Lo¹i kh¸c 0 - - - Lo¹i kh¸c: - - - - Jongkong vµ Merbau (Intsia spp): 4407 29 91 00 - - - - - §· bµo 0 4407 29 92 00 - - - - - §· ®¸nh gi¸p hoÆc nèi ®Çu 0 4407 29 93 00 - - - - - Lo¹i kh¸c 0 - - - - Lo¹i kh¸c: 4407 29 94 00 - - - - - §· bµo 0 4407 29 95 00 - - - - - §· ®¸nh gi¸p hoÆc nèi ®Çu 0 4407 29 99 00 - - - - - Lo¹i kh¸c 0 - Lo¹i kh¸c: 4407 91 - - Gç såi (Quercus spp): 4407 91 10 00 - - - §· bµo 0 4407 91 20 00 - - - §· ®¸nh gi¸p hoÆc nèi ®Çu 0 4407 91 90 00 - - - Lo¹i kh¸c 0 4407 92 - - Gç såi (Fagus spp): 4407 92 10 00 - - - §· bµo 0 4407 92 20 00 - - - §· ®¸nh gi¸p hoÆc nèi ®Çu 0 4407 92 90 00 - - - Lo¹i kh¸c 0 4407 99 - - Lo¹i kh¸c: 4407 99 10 00 - - - Gç aguila, ®· bµo 0 4407 99 20 00 - - - Gç aguila, ®· ®¸nh gi¸p hoÆc nèi ®Çu 0 4407 99 30 00 - - - Lo¹i kh¸c, ®· bµo 0 4407 99 40 00 - - - Lo¹i kh¸c, ®· ®¸nh gi¸p hoÆc nèi ®Çu 0 4407 99 90 00 - - - Lo¹i kh¸c 0 4408 TÊm gç l¹ng lµm líp mÆt (kÓ c¶ tÊm gç thu ®−îc b»ng c¸ch l¹ng gç ghÐp), gç l¹ng ®Ó lµm gç d¸n hoÆc ®Ó lµm gç Ðp t−¬ng tù kh¸c vµ gç kh¸c, ®· ®−îc xÎ däc, l¹ng hoÆc bãc t¸ch, ®· hoÆc ch−a bµo, ®¸nh giÊy r¸p, ghÐp hoÆc nèi ®Çu, cã ®é dµy kh«ng qu¸ 6 mm 4408 10 - Gç tõ c©y l¸ kim: 4408 10 10 00 - - Thanh máng b»ng gç tuyÕt tïng ®· gia c«ng ®Ó s¶n xuÊt bót ch×; gç th«ng ®Ó s¶n xuÊt v¸n ghÐp 0 4408 10 20 00 - - Gç kh¸c ®· gia c«ng ®Ó s¶n xuÊt bót ch× 0 241
 17. ThuÕ suÊt M· hµng M« t¶ hµng ho¸ (%) 4408 10 30 00 - - V¸n l¹ng líp mÆt 0 4408 10 90 00 - - Lo¹i kh¸c 0 - C¸c lo¹i gç nhiÖt ®íi ®−îc ghi trong chó gi¶i 1 phÇn ph©n nhãm cña ch−¬ng nµy: 4408 - - Meranti ®á sÉm, gç Meranti ®á nh¹t vµ gç Meranti 31 bakau: 4408 31 10 00 - - - §· gia c«ng ®Ó s¶n xuÊt bót ch× 0 4408 31 90 00 - - - Lo¹i kh¸c 0 4408 39 - - Lo¹i kh¸c: 4408 39 10 00 - - - Thanh máng gç Jelutong ®· gia c«ng ®Ó s¶n xuÊt bót ch× 0 4408 39 20 00 - - - Gç kh¸c ®· gia c«ng ®Ó s¶n xuÊt bót ch× 0 4408 39 90 00 - - - Lo¹i kh¸c 0 4408 90 - Lo¹i kh¸c: 4408 90 10 00 - - V¸n l¹ng líp mÆt 0 4408 90 20 00 - - Gç tÕch kh¸c kh«ng dïng ®Ó s¶n xuÊt bót ch× 0 4408 90 90 00 - - Lo¹i kh¸c 0 4409 Gç (kÓ c¶ gç v¸n vµ viÒn d¶i gç trang trÝ ®Ó lµm sµn, ch−a l¾p ghÐp), ®−îc t¹o d¸ng liªn tôc (lµm méng, soi r·nh, bµo r·nh, v¸t c¹nh, ghÐp ch÷ V, t¹o g©n hoÆc gê d¹ng chuçi h¹t, t¹o khu«n h×nh, tiÖn trßn hoÆc gia c«ng t−¬ng tù), däc theo c¸c c¹nh, ®Çu hoÆc bÒ mÆt, ®· hoÆc ch−a bµo, ®¸nh giÊy r¸p hoÆc nèi ®Çu 4409 10 00 00 - Gç c©y l¸ kim 3 4409 20 - Gç tõ c©y kh«ng thuéc lo¹i l¸ kim: 4409 20 10 00 - - D¶i gç tÕch lµm v¸n sµn 3 4409 20 20 00 - - D¶i gç lo¹i kh¸c lµm v¸n sµn 3 4409 20 30 00 - - NÑp gç tÕch lµm v¸n sµn 3 4409 20 90 00 - - Lo¹i kh¸c 3 4410 V¸n d¨m vµ c¸c lo¹i v¸n t−¬ng tù (vÝ dô: v¸n d¨m ®Þnh h−íng vµ v¸n xèp) b»ng gç hoÆc b»ng c¸c lo¹i vËt liÖu cã chÊt gç kh¸c, ®· hoÆc ch−a liªn kÕt b»ng keo hoÆc b»ng chÊt kÕt dÝnh h÷u c¬ kh¸c - V¸n d¨m ®Þnh h−íng vµ v¸n xèp, b»ng gç: 4410 21 00 00 - - Ch−a ®−îc gia c«ng hoÆc gia c«ng thªm trõ ®¸nh giÊy 10 r¸p 4410 29 00 00 - - Lo¹i kh¸c 10 - Lo¹i kh¸c, b»ng gç: 4410 31 00 00 - - Ch−a ®−îc gia c«ng hoÆc gia c«ng thªm trõ ®¸nh giÊy 10 r¸p 4410 32 00 00 - - §−îc phñ mÆt b»ng giÊy tÈm melamin 10 4410 33 00 00 - - §−îc phñ mÆt b»ng líp trang trÝ b»ng plastic 10 4410 39 00 00 - - Lo¹i kh¸c 10 4410 90 00 00 - Lo¹i kh¸c 10 242
 18. ThuÕ suÊt M· hµng M« t¶ hµng ho¸ (%) 4411 V¸n sîi b»ng gç hoÆc b»ng c¸c lo¹i vËt liÖu cã chÊt gç kh¸c, ®· hoÆc ch−a ghÐp l¹i b»ng keo hoÆc b»ng c¸c chÊt kÕt dÝnh h÷u c¬ kh¸c - V¸n sîi cã tû träng trªn 0,8g/cm3: 4411 11 00 00 - - Ch−a gia c«ng vÒ mÆt c¬ häc hoÆc ch−a phñ bÒ mÆt 10 4411 19 00 00 - - Lo¹i kh¸c 10 - V¸n sîi cã tû träng trªn 0,5g/cm3 ®Õn 0,8g/cm3: 4411 21 00 00 - - Ch−a gia c«ng vÒ mÆt c¬ häc hoÆc ch−a phñ bÒ mÆt 10 4411 29 - - Lo¹i kh¸c: 4411 29 10 00 - - - Lo¹i cã h¹t trßn hoÆc hoa v¨n h×nh h¹t trßn vµ ®−êng 10 gê, ®−êng chØ trªn bÒ mÆt, kÓ c¶ tÊm v¸n èp ch©n t−êng vµ tÊm kh¸c cã ®−êng gê, ®−êng chØ 4411 29 90 00 - - - Lo¹i kh¸c 10 - V¸n sîi cã tû träng trªn 0,35g/cm3 ®Õn 0,5g/cm3: 4411 31 00 00 - - Ch−a gia c«ng vÒ mÆt c¬ häc hoÆc ch−a phñ bÒ mÆt 10 4411 39 - - Lo¹i kh¸c: 4411 39 10 00 - - - Lo¹i cã h¹t trßn hoÆc hoa v¨n h×nh h¹t trßn vµ ®−êng 10 gê, ®−êng chØ trªn bÒ mÆt, kÓ c¶ tÊm v¸n èp ch©n t−êng vµ tÊm kh¸c cã ®−êng gê, ®−êng chØ 4411 39 90 00 - - - Lo¹i kh¸c 10 - Lo¹i kh¸c: 4411 91 00 00 - - Ch−a gia c«ng vÒ mÆt c¬ häc hoÆc ch−a phñ bÒ mÆt 10 4411 99 - - Lo¹i kh¸c: 4411 99 10 00 - - - Lo¹i cã h¹t trßn hoÆc hoa v¨n h×nh h¹t trßn vµ ®−êng 10 gê, ®−êng chØ trªn bÒ mÆt, kÓ c¶ tÊm v¸n èp ch©n t−êng vµ tÊm kh¸c cã ®−êng gê, ®−êng chØ 4411 99 90 00 - - - Lo¹i kh¸c 10 4412 Gç d¸n, gç d¸n v¸n l¹ng vµ c¸c tÊm v¸n kh¸c t−¬ng tù - Gç d¸n chØ gåm c¸c líp gç, mçi líp dÇy kh«ng qu¸ 6mm: 4412 13 - - Cã Ýt nhÊt mét líp mÆt ngoµi b»ng gç nhiÖt ®íi ®· ®−îc nªu trong chó gi¶i ph©n nhãm 1 cña ch−¬ng nµy: 4412 13 10 00 - - - Lo¹i ph¼ng 10 4412 13 90 00 - - - Lo¹i kh¸c 10 4412 14 - - Lo¹i kh¸c, víi Ýt nhÊt mét líp mÆt ngoµi b»ng gç kh«ng thuéc lo¹i l¸ kim: 4412 14 10 00 - - - Lo¹i ph¼ng 10 4412 14 90 00 - - - Lo¹i kh¸c 10 4412 19 - - Lo¹i kh¸c: 4412 19 10 00 - - - Lo¹i ph¼ng 10 4412 19 90 00 - - - Lo¹i kh¸c 10 - Lo¹i kh¸c, víi Ýt nhÊt mét líp mÆt ngoµi b»ng gç kh«ng thuéc lo¹i l¸ kim: 4412 22 00 00 - - Cã Ýt nhÊt mét líp mÆt ngoµi b»ng gç nhiÖt ®íi ®· ®−îc 10 nªu trong chó gi¶i ph©n nhãm 1 cña ch−¬ng nµy 243
 19. ThuÕ suÊt M· hµng M« t¶ hµng ho¸ (%) 4412 23 00 00 - - Lo¹i kh¸c, chøa Ýt nhÊt mét líp lµ v¸n d¨m 10 4412 29 00 00 - - Lo¹i kh¸c 10 - Lo¹i kh¸c: 4412 92 00 00 - - Cã Ýt nhÊt mét líp mÆt ngoµi b»ng gç nhiÖt ®íi ®· ®−îc 10 nªu trong chó gi¶i ph©n nhãm 1 cña ch−¬ng nµy 4412 93 00 00 - - Lo¹i kh¸c, chøa Ýt nhÊt mét líp lµ v¸n d¨m 10 4412 99 00 00 - - Lo¹i kh¸c 10 3 4413 00 00 00 Gç ®· ®−îc lµm t¨ng ®é r¾n, ë d¹ng khèi, tÊm, thanh hoÆc t¹o h×nh 40 4414 00 00 00 Khung tranh, khung ¶nh, khung g−¬ng b»ng gç hoÆc c¸c s¶n phÈm b»ng gç t−¬ng tù 4415 Hßm, hép, thïng th−a, thïng h×nh trèng vµ c¸c lo¹i bao b× t−¬ng tù b»ng gç; tang cuèn c¸p b»ng gç; gi¸ kÖ ®Ó kª hµng, gi¸ ®Ó hµng kiÓu thïng vµ c¸c lo¹i gi¸ ®Ó hµng kh¸c b»ng gç; vµnh ®Öm gi¸ kÖ ®Ó hµng b»ng gç 4415 10 00 00 - Hßm, hép, thïng th−a, thïng h×nh trèng vµ c¸c lo¹i bao b× 30 t−¬ng tù b»ng gç; tang cuèn c¸p 4415 20 00 00 - Gi¸ kÖ ®Ó kª hµng, gi¸ kÖ ®Ó hµng kiÓu thïng vµ c¸c lo¹i 30 gi¸ ®Ó hµng kh¸c; vµnh ®Öm gi¸, kÖ ®Ó hµng 4416 Thïng t« n«, thïng baren, thïng h×nh trèng, h×nh trô, cã ®ai, c¸c lo¹i thïng cã ®ai kh¸c vµ c¸c bé phËn cña chóng, b»ng gç, kÓ c¶ c¸c lo¹i tÊm v¸n cong 4416 00 10 00 - TÊm v¸n cong 30 4416 00 90 00 - Lo¹i kh¸c 30 4417 Dông cô c¸c lo¹i, th©n dông cô, tay cÇm dông cô, th©n vµ c¸n chæi hoÆc bµn ch¶i, b»ng gç; cèt hoÆc khu«n giÇy, ñng, b»ng gç 4417 00 10 00 - Cèt hoÆc khu«n cña giÇy, ñng 20 4417 00 90 00 - Lo¹i kh¸c 30 4418 §å méc, ®å gç dïng trong x©y dùng, kÓ c¶ panen gç cã lâi xèp nh©n t¹o, panen l¸t sµn vµ v¸n lîp ®· l¾p ghÐp 4418 10 00 00 - Cöa sæ, cöa sæ s¸t ®Êt vµ khung cöa sæ 5 4418 20 00 00 - Cöa ra vµo vµ khung, ng−ìng cöa cña chóng 5 4418 30 00 00 - Panen l¸t sµn 5 4418 40 00 00 - V¸n cèp pha x©y dùng 5 4418 50 00 00 - V¸n lîp 5 4418 90 - Lo¹i kh¸c: 4418 90 10 00 - - Panen cã lâi xèp nh©n t¹o 5 4418 90 90 00 - - Lo¹i kh¸c 5 244
 20. ThuÕ suÊt M· hµng M« t¶ hµng ho¸ (%) 40 4419 00 00 00 Bé ®å ¨n, bé ®å lµm bÕp b»ng gç 4420 Gç kh¶m, d¸t; tr¸p, vµ c¸c lo¹i hép ®ùng ®å kim hoµn, ®ùng dao kÐo vµ c¸c s¶n phÈm t−¬ng tù, b»ng gç; t−îng nhá vµ ®å trang trÝ b»ng gç; c¸c lo¹i ®å dïng b»ng gç kh«ng thuéc ch−¬ng 94 4420 10 00 00 - T−îng nhá vµ c¸c ®å trang trÝ b»ng gç 40 4420 90 00 00 - Lo¹i kh¸c 40 4421 C¸c s¶n phÈm b»ng gç kh¸c 4421 10 00 00 - M¾c treo quÇn ¸o 40 4421 90 - Lo¹i kh¸c: 4421 90 10 00 - - Lâi cuén chØ, èng sîi vµ suèt sîi; guång cuèn chØ may 20 vµ c¸c s¶n phÈm t−¬ng tù 4421 90 20 00 - - Thanh gç ®Ó lµm diªm 40 4421 90 30 00 - - Mãc gç hoÆc ghim gç dïng cho giÇy dÐp 40 4421 90 40 00 - - Que kÑo, que kem vµ th×a xóc kem 40 4421 90 50 00 - - Khèi l¸t b»ng gç 40 4421 90 60 00 - - Mµnh vµ phô kiÖn cña mµnh 40 4421 90 70 00 - - Qu¹t tay vµ tÊm che kÐo b»ng tay, khung vµ c¸n cña 40 khung; bé phËn cña khung vµ c¸n - - Lo¹i kh¸c: 4421 90 91 00 - - - Yªn ngùa vµ yªn bß 40 4421 90 92 00 - - - Chuçi h¹t cÇu nguyÖn 40 4421 90 93 00 - - - Chuçi h¹t lo¹i kh¸c 40 4421 90 94 00 - - - T¨m 40 4421 90 99 00 - - - Lo¹i kh¸c 40 245

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản