Big Book Of Internet Marketing

Chia sẻ: Nguyen Ket Ket | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
226
lượt xem
159
download

Big Book Of Internet Marketing

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

khám phá công thức đơn giản để kiếm tiền mỗi lúc bạn muốn mà không cần bất kỳ thứ gì quá phức tạp. Hầu hết các thứ đều được làm sẵn cho bạn. bạn chỉ cần hành động. Và điều tuyệt vời nhất là bạn có thể làm điều đó bao nhiêu lần tùy ý.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Big Book Of Internet Marketing

 1. Big Book Of Internet Marketing
 2. “CÁCH KI M TI N KHI B N ðANG NG I NHÀ VÀ XEM CHƯƠNG TRÌNH TIN T C V I NH NG TIN T C MAKETING HI N T I” Dành t ng b i Ewen Chia www.InternetMarketer.com Khám phá công th c ñơn gi n ñ ki m ti n m i lúc b n mu n mà không c n b t kỳ th gì quá ph c t p. H u h t các th ñ u ñư c làm s n cho b n. B n ch c n hành ñ ng. Và ñi u tuy t v i nh t là b n có th làm ñi u ñó bao nhiêu l n tùy ý! Biên d ch b i EasyMedia Group & Babylons JSC www.easymedia.vn
 3. Không ñư c tái b n, lưu tr tài li u này trong các h th ng tìm ki m. Không ñư c chuy n thành b t c d ng nào ho c truy n t i dư i m i phương th c: ñi n t , cơ h c, sao chép, thu băng, scan b t kỳ ph n nào c a n ph m này; tr phi có s cho phép theo ði u 107 ho c 108 Lu t B n Quy n M , s ñ ng ý dư i d ng văn b n c a nhà xu t b n ho c y quy n xu t b n thông qua vi c tr phí b n quy n. Gi i h n ho c trách nhi m/ T ch i vi c b o ñ m: M c dù nhà xu t b n và tác gi ñã c g ng trong vi c biên t p cu n sách này, h không có b t kỳ s ñ m b o nào cho ñ chính xác và hoàn thi n c a n i dung trong cu n sách và ñ c bi t là t ch i b t kỳ s b o ñ m bao hàm nào v kh năng thương m i hay phù h p v i m c ñích c th nào. Xin vui lòng chú ý r ng ph n l n n i dung trong tác ph m này là kinh nghi m cá nhân và nh ng b ng ch ng riêng l . M c dù tác gi và nhà xu t b n ñã c g ng h t s c ñ hoàn thi n n i dung c a hư ng d n này, h s không ch u trách nhi m v các l i và thi u sót. ð ng th i, b n dùng các thông tin này n u nó phù h p v i b n và nên t ch u trách nhi m v ñi u ñó. Tình hu ng hi n t i c a b n có th không hoàn toàn tương ng các ví d ñư c minh h a ñây; trên th c t , chúng s không gi ng như v y và b n c n ph i ñi u ch nh khi s d ng các thông tin và g i ý trong này. C tác gi hay nhà xu t b n ñ u không có nghĩa v ñ i v i b t kỳ t n th t v l i nhu n hay b t kỳ s m t mát nào v m t thương m i, bao g m nhưng không gi i h n các t n th t mang tính ñ c bi t, ng u nhiên hay mang tính ch t h u qu . B t kỳ nhãn hi u, tên d ch v , tên s n ph m, ñ c tính s n ph m ñ u là tài s n c a ngư i s h u và ch dùng cho tham kh o.
 4. Cu n sách này s giúp b n nh ng gì? ðây là m t h th ng ñơn gi n mà b t kỳ ai cũng có th áp d ng ñ t o ra dòng thu nh p m i trong m t th trư ng “ngách” v i th i gian ít hơn 1 gi ngay t i nhà mình. Nhưng, trư c tiên b n ph i h c cách kỳ v ng vào thành công. Khi b n kỳ v ng vào thành công, b n s b t ñ u tìm ki m nh ng cơ h i ñ ki m ti n, trong khi nh ng ngư i khác ch chăm chăm nhìn vào nh ng tr ng i trư c m t mà h không th vư t qua. B t c khi nào b n nh n th y có ai ñó kêu ca r ng h không ki m ñư c ti n trên m ng, ñó là b i vì h ñã b phí s c l c c a mình vào nh ng tình hu ng ngoài t m ki m soát c a h . Hãy quên ñi nh ng tin t c v trình tr ng trì tr c a n n kinh t hay vi c m i ngư i c t gi m tiêu dùng. M c dù ñi u ñó có th ñúng, trong m t ch ng m c nào ñó. Vi c tin vào nh ng gì các phương ti n truy n thông nói cho b n v tình tr ng kinh doanh trên th gi i có th nh hư ng nghiêm tr ng ñ n ngu n thu nh p c a b n m t cách tiêu c c. B ng cách nào ư? Trư c h t, dù có tin hay không, thì cu c s ng hi n t i b n ñang theo ñu i chính là k t qu c a cu c s ng mà b n thân b n ñã t ng kỳ v ng. Hay nói m t cách khác, th gi i v n hành theo cách mà b n nh n th c s v n hành c a nó. N u b n tin r ng n n kinh t ñang ch m l i và m i ngư i ñang ti t ki m chi tiêu thì ñi u ñó s ngăn c n b n làm nh ng ñi u c n thi t ñ ki m ti n, vì b n nghĩ r ng s n ph m c a mình s không bán ñư c. B n luôn luôn ki m ñư c ti n cho dù n n kinh t ñang v n hành như th nào.
 5. Tôi l a ch n cách nhìn th gi i này như m t cơ h i l n. Trong khi nhi u ngư i ñang g p r c r i vì h tin r ng m t n n kinh t trì tr khi n m i ngư i kh n ñ n, thì tôi dành 1 ho c 2 ti ng ñ ng h ng i trư c máy tính c a mình và ki m ti n mà không c n b t kỳ th gì khác. Tôi ch c n m t vài ti ng ñ ng h ñ vi t ra cu n sách này và cũng tương t v i nh ng cu n sách khác. Sau ñó ch c n ng i nhà và thu ti n t t t c chúng. ði u này không h là gi d i! Tôi ch kỳ v ng thu ñư c ti n t th i gian tôi b ra ñ ki m ti n. N u b n hy v ng ki m ñư c ti n và hành ñ ng khi các cơ h i xu t hi n (b i vì b n mong ñ i các cơ h i xu t hi n), thì b n s có ñư c nh ng kho n l i nhu n trong khi nh ng ngư i xung quanh không có, b i vì cu c s ng c a h l thu c vào nó. N u b n tin r ng n n kinh t ñang th t ch t và b ng vi c h n ch chi tiêu, b n cũng ñang t khi n mình kh n ñ n. B i vì, th gi i s ch cho b n th y th c t ki m ti n là khó khăn và nó ñang vư t quá t m v i c a b n, n u b n ñã kỳ v ng như v y. ði u này không ph i là s l a d i th n bí gì ñó. Trí óc c a b n s xác ñ nh xem li u b n s chuy n ti n vào tài kho n ngân hàng c a mình trong ngày hôm nay hay ch ng i nhà l ng l v i hy v ng mong manh r ng th gi i bên ngoài s thay ñ i. Th gi i bên ngoài (m i th bên ngoài trí não và cơ th c a b n) s ho t ñ ng như nó v n th . B n không th ñi u khi n ñư c nó. Cái mà b n có th ñi u khi n ñư c là b n s hành ñ ng như th nào trong th gi i này. Th gi i s luôn luôn (theo cách này hay cách khác) ch ra cho b n chính xác nh ng gì b n mong nhìn th y.
 6. ðó th c s là m t ý nghĩ kinh hoàng, vì v y ph i c n th n v i nh ng ñi u mà b n mong nhìn th y, b i vì b n s th y ñi u ñó theo cách này hay cách khác. Trong lúc b n ñang ñ c cu n sách này, b n cũng có th b t ñ u tìm ki m m t cách th c nào ñó ñ ki m ti n m i ngày thay vì ch ch p tay và hy v ng s p s không sa th i mình, giá th c ph m ng ng tăng hay giá gas ñ ng lên t i m c $7 - $10 m t thùng. B n không th ki m soát ñư c nh ng ñi u ñó. Hãy t p trung vào nh ng gì mà b n có th ki m soát ñư c và b t ñ u kỳ v ng vào nh ng ñi u t t ñ p ñ n v i b n. B n không ph i là n n nhân, do ñó ñ ng hành ñ ng như m t n n nhân và trông ch vào ân hu c a th gi i bên ngoài. Hãy b t ñ u hành ñ ng như b n có quy n có nh ng ñi u t t ñ p nh t. Và ñ mang nh ng ñi u t t ñ p ñó ñ n v i cu c s ng c a mình, thì b n c n ph i làm nh ng vi c b n bi t. Và khi mà nh ng ñi u tuy t v i b t ñ u ñ n v i b n, ñ ng t ra ng c nhiên, hãy nói v i chính mình r ng… “ði u này x y ñ n v i nh ng ngư i x ng ñáng. ðó là tôi.” Vì thành công c a b n! Biên d ch b i EasyMedia Groups & Babylons JSC www.easymedia.vn
 7. 1. Hãy ki m ti n. ð ng bào ch a! Tình hình th gi i hi n nay như th nào Chi n tranh kéo dài M i ngư i ñang b sa th i Chi phí sinh ho t tăng lên Giá gas tăng ñiên cu ng Giá th c ph m ñang ngoài t m ki m soát N n kinh t ñang trì tr Ngày càng có nhi u ngư i m c n Vân vân… M i ngư i th c s không th vui ñùa trư c nh ng tình hu ng ñó. H có nh ng r c r i (th c s hay ch là nh n th y), và b t kỳ ai có r c r i t h i ñ u mu n có m t gi i pháp. Là m t nhà ti p th , công vi c c a b n là cung c p nh ng gi i pháp và ki m ñư c ti n. H u h t m i ngư i ñ u chú tâm ñ n nh ng gì các phương ti n truy n thông nói v chi phí sinh ho t hay giá gas tăng. ði u này khi n h , ho c là mu n ki m thêm ti n ñ xóa ñi s căng th ng v giá c …ho c là c g ng tìm cách ti t ki m ti n ñ vư t qua giai ño n khó khăn. Là m t nhà ti p th , b n ñang v th v a có th giúp ñ ñư c ngư i khác v a có th ki m ti n. Ch c n m t s kh i ñ u. Hãy chú ý ñ n nh ng tin t c và s ki n g n ñây.
 8. Nh ng c a hàng m i chi r t nhi u ti n và th i gian cho qu ng cáo v nh ng v n ñ nh t ñ nh. Nh ng v n ñ mà b n có th mau chóng ki m ñư c ti n t ñó. H cũng thư ng xuyên s d ng n i s hãi ñ thu hút m i ngư i ñ c câu chuy n c a h . Hãy ñ c bi t chú tâm vào nh ng ñi u mà gi i truy n thông khi n m i ngư i tr nên h n lo n, t c gi n hay lúng túng. Ti n luôn có th ki m ñư c b t c lúc nào m i ngư i c m th y không tho i mái và các phương ti n truy n thông làm r t t t vi c này, làm m i ngư i khó ch u, cho dù h không nên làm th . M i ngư i s luôn luôn tr ti n ñ ñư c tho i mái tr l i. Là m t nhà ti p th , công vi c c a b n khi ñó là bán s n ph m ñ nh kỳ. B n không c n ph i lo l ng v ñi u mà khách hàng th c s c n s n ph m b n ñang bán. N u b n nhìn th y m t tình hu ng mà ngư i ta có th mua th gì ñó thì hãy bán nó cho h và ki m ti n. ði u ñó tùy thu c vào m i cá nhân trong vi c quy t ñ nh xem h s mua th gì. ð ng bao gi nghĩ x u v ki m ti n M i ngư i có quy n th c hi n tinh th n trách nhi m c a riêng h . N u h không có tinh th n trách nhi m c a riêng mình và mua th gì ñó mà h th c s không c n thì b n cũng ch ng c n quan tâm ñ n ñi u ñó. B n ch c n ki m ti n và ñ m c h t gi i quy t v i chính mình. B n không ph i là ngư i trông tr . B n là m t nhà ti p th . Tôi nói ñi u này b i vì: ñi u c t lõi khi n m t nhà ti p th khó ki m ñư c ti n là c m giác h c n ph i quan tâm m t cách riêng tư nh t ñ n t ng khách hàng và ch có th bán th t t nh t trong nh ng s n ph m và d ch v t t nh t, trong khi th c t là ch ng có th như v y. Biên d ch b i EasyMedia Groups & Babylons JSC www.easymedia.vn
 9. ði u b n th c s ñang làm là t làm khó cho b n thân mình, b i vì b n e s thành công trong m t vài m c ñ nào ñó. Vi c t nói v i b n thân b n r ng b n s không bán m t s n ph m nào ñó, b i vì b n nghĩ là ngư i ta s không mua chính là m t cách b n t h y ho i mình. Là m t nhà ti p th , công vi c c a b n là gi i thi u s n ph m sao cho nó th c s lôi cu n v i khách hàng và khi n h mua nó. Vi c ch có th . N u m t ngư i sau ñó th c s tin r ng h không th mua th gì ñó t b n hay qua b n, thì ñó là lúc nên hoàn l i ti n, nhưng ñi u ñó không có nghĩa b n không nên bán nó cho h lúc ñ u. Công vi c c a b n là bán hàng. Hãy ki m ti n và ñ ng c m th y t i l i vì ñi u ñó. Tôi không nói r ng b n nên bán cho m i ngư i b t kỳ th gì l a g t h . Không h , t t c nh ng gì tôi nói là b n nên t o ra hay tìm ki m m t s n ph m ñ bán và không t tr thành ngư i ñ m b o cho s hài lòng và tho i mái c a khách hàng. ði u mà tôi v a chia s chính là lý do t i sao m t s nhà ti p th thư ng c m th y h nh phúc và th a mãn trong khi nh ng ngư i khác l i ñau kh và s ng trong m t m bòng bong. Hãy ki m ti n. Nuôi s ng gia ñình. S ng cu c s ng mà b n mong mu n và ñ ng có b t kỳ s bào ch a nào trong su t quá trình ñó.
 10. 2. V y tôi s ki m ti n như th nào? ði u ñó th c s r t ñơn gi n. B n mu n bi n n i dung PLR (Private Label Right – Quy n nhãn hi u cá nhân) tr thành m t ch ñ “hot”, và bán n i dung ñư c chuy n ñ i l i m c ñích ñó dư i d ng m t h th ng cho m t nhà ti p th khác, ho c t cung c p n i dung ñó cho khách hàng c a b n. Tôi có th nhìn th y b n gãi gãi ñ u. ;-) ð tôi cho b n m t ví d . Ngày nay, n u b n b t kênh tin t c trong vòng 5 phút, b n s nghe th y t i sao giá gas có th tăng lên hơn $4.00 m t gallon mà không h có d u hi u nào trư c ñó báo hi u nó s tăng như v y. ðó qu th c là m t tin x u. Nhưng tin t t lành là h u như luôn có m t PRL và/ho c s n ph m liên k t t vi c ti t ki m ti n gas. Hãy tìm ki m ClickBank.com và các m ng lư i liên k t khác (affiliate networks). M t khi b n ñã có nh ng s n ph m liên k t trong m ng lư i thì t t c nh ng ñi u b n c n làm là m t vài thông tin PLR v vi c ti t ki m gas. ðây là mô hình cơ b n… 1. Chú ý ñ n nh ng s ki n g n ñây hay ñư c nh c ñ n trên các phương ti n truy n thông. H ñang mang ñ n nh ng s n ph m c th và nh ng thông tin d dàng có th ñư c ki m tra và r t ñáng tin c y. 2. Tìm ra m t s n ph m liên k t ho c m t s n ph m PLR v i ch ñ “hot” tương t . Các s n ph m liên k t ho c PLR không nh t thi t ph i g n ch t vào s ki n n i b t hi n t i nhưng chúng nh t ñ nh ph i h u ích. 3. Bi n s n ph m PLR ñó thành m t h th ng t ñ ng t o ra s d n ñ u và doanh thu.
 11. 4. Bán h th ng ñó cho các nhà ti p th khác và/ho c b n có th t s d ng nó. B n có th làm t t c nh ng ñi u ñó trong vòng 1 gi ñ ng h b i vì h u h t các n i dung ñã ñư c vi t s n cho b n. B n ch c n s p x p l i theo m t h th ng li n m ch ho c như m t cái phi u.
 12. 3. Trong th c t , h th ng ñó như th nào? ðây s là m t trong nh ng ph n dài nh t, b i vì nó ñòi h i s gi i thích trư c khi b n có th hi u ñư c chính xác quá trình s như th nào. ----- Bư c 1: Chú ý ñ n nh ng s ki n g n ñây ñ phát hi n ra m t th trư ng ti m năng c n ñư c khai phá. Thêm m t l n n a, không c n thi t ph i có m t s n ph m PLR ñi li n v i các s ki n hi n t i, nhưng s n ph m ñó ph i h u ích. ð c bi t là khi ngày càng có nhi u ngư i (do chi n tranh ho c do tình hình kinh t ) ñang chú ý hơn t i nh ng tin t c hàng ñ u ñang di n ra trên th gi i. Ch c n nh c ñ n m t ñi u gì ñó, gi i truy n thông s ngay l p t c xoay quanh n i s hãi và nh ng c m xúc c a m i ngư i. Vì th , h chính là cái m vàng v i nh ng thông tin ch a ñ y c m xúc mà b n có th s d ng làm ngu n tài li u trong kinh doanh. Trong s nh ng trang truy n thông ñư c li t kê dư i ñây, b n s thư ng xuyên tìm th y m t h p tìm ki m (search box) n m g n ñ u trang nh t. Khi b n tìm th y m t ch ñ nóng h i, m t s n ph m PLR và m t chương trình liên k t s ñi li n v i nó, hãy tìm ki m thông tin v ch ñ ñó trong các trang web ñư c li t kê phía dư i ñây. Hãy nhìn cách mà h trêu ñùa n i s hãi c a m i ngư i và hãy ñ ng góc ñ v i nh ng tài nguyên trong kinh doanh mà b n t o ra. Các nhà báo s d ng góc nhìn này vì m t lý do. Nó hi u qu . Dù b n làm cho m i ngư i c m th y t t ñ p hay t i t , ch c n làm cho h c m th y m t ñi u gì ñó và g n nh ng c m xúc ñó v i b t c th gì mà b n ñang cung c p. Dư i ñây là danh sách các trang web: Newspapers By State
 13. http://www.CNN.com http://www.MSNBC.msn.com http://News.Google.com http://www.UsaToday.com http://www.CBSNews.com Có l như v y ñã ñ ñ b t ñ u. Hãy chú ý ñ c bi t r ng có ñi u gì ñó trong b n tin không có nghĩa là ñi u ñó ñ quan tr ng ñ khi n m i ngư i mua nh ng s n ph m v nó. M t s n ph m ñ ti t ki m ti n gas là quá d dàng. Hãy c g ng hơn n a và g n li n v n ñ v i ñi u thư ng xuyên tác ñ ng ñ n m i ngư i m c ñ cá nhân, và hãy nh s d ng nh ng ch c năng c a các trang tin t c ñ tìm ki m nh ng thông tin gây c m xúc mà b n có th s d ng nh m ph c v cho vi c bán hàng. Nh ng nhà báo chuyên nghi p ñã dành th i gian ch nh s a câu ch ñ khi n m i ngư i quan tâm ñ n nó. N u v y, t i sao ta l i lãng phí nh ng n l c y? Bư c 2: Hãy túm l y m t cái PLR và các s n ph m liên quan ñ phát tri n m t ch ñ mà m i ngư i ñ u ñang nghĩ ñ n. N u b n có th tìm ra m t s n ph m có liên quan ñ n m t ch ñ ñang nóng h i khi n t t c m i ngư i ph i bàn lu n thì b n th t là tuy t v i. N u không, b n ch c n tìm ki m m t th trư ng ngách mà t t c nh ng ngư i làm th trư ng khác cũng ñang tìm ki m. Hãy nh r ng, nh ng ngư i ti p th , nh ng ngư i ñang c g ng s p x p các h th ng c nh nhau ñ ki m ti n, cũng chính là khách hàng c a b n.
 14. ði u ñó cho b n th y cách tìm ki m nh ng ngư i s n sàng ch p l y cơ h i tiêu ti n, ñ mua ñúng lo i hàng hóa ñư c cung c p. Và ñi u ñó hoàn toàn x ng ñáng cho tôi dành ra các trang t 39 ñ n trang 50 ñ bàn v nh ng “th trư ng s t d o”. Quy n ph nh n thông tin: ði u này th c s r t quan tr ng. H u h t t t c các s n ph m PLR ñ u ñi kèm v i danh sách các quy n ñư c g n kèm theo. B n ph i chú ý t i các quy n này khi chúng áp d ng vào h th ng, mà tôi s ch cho các b n th y trong b n báo cáo này. ðây là nh ng quy n căn b n mà b n c n ph i có. Các quy n: [YES] Có th ñư c s d ng như là n i dung c a trang web [YES] Có th ñư c s a ch a toàn b và Tên c a b n ñư c ñ trên ñó [YES] Có th ñư c dùng kèm v i các s n ph m khác. [YES] Có th ñư c xem như hàng khuy n m i. [YES] Có th ñư c thêm vào trang thành viên. [YES] Có th bán Quy n tái phân ph i – TÙY CH N [YES] có th bán Quy n tái phân ph i chính. [NO] Có th bán Quy n nhãn hi u cá nhân [YES] Có th ñư c bán. [YES] Có th ñư c b ñi. Tôi ñã tô màu 4 quy n ch n quan tr ng nh t mà h th ng này có liên quan t i. N u b n không ch n ít nh t 3 quy n ch n này thì b n không th s d ng n i dung ñó theo cách ñư c miêu t ñây.
 15. Vi c bán l i quy n in n là m t tùy ch n và b n không ph i bán ñi h th ng mà mình t o ra cho m t nhà ti p th khác. B n có th gi nó cho chính mình và t o ra l i nhu n (tôi khuy n khích ñi u này). Ít nh t thì b n cũng c n nh ng quy n sau ñây: [YES] Có th ñư c b ñi. [YES] Có th ñư c s d ng như n i dung c a trang web [YES] Có th ñư c s a ch a toàn b và Tên c a b n ñư c ñ trên ñó. N u b n không ch n nh ng quy n này thì b n ñ ng bao gi nghĩ t i vi c s d ng nh ng n i dung ñó, th m chí, b n có th dính vào nh ng r c r i v quy n tác gi . N u b n không th y ch c ch n, hãy luôn h i ch s h u c a trang web ñó. Dư i ñây là danh sách các trang PLR: http://www.InternetMarketer.com http://www.PrivateLabelInternetBusiness.com Ho c ñơn gi n ch c n tra trên Google c m t : “niche + plr” Chú ý: N u b n ñang tìm ki m m t s n ph n PLR v m t ch ñ nào ñó và b n không ch c ch n m t trang web nào ñó có cung c p thông tin v ch ñ ñó hay không, hãy liên h v i ch trang web và h i h trư c khi b n ñăng ký tài kho n. Dư i ñây là danh sách các trang ñ tìm ki m các s n ph m liên k t: http://www.ClickBank.com http://www.Click2Sell.eu http://www.PayDotCom.com http://www.CJ.com http://www.LinkShare.com
 16. http://www.ModernClick.com http://www.ShareASale.com http://www.AzoogleAds.com/corp/apply.php http://www.ClixGalore.com B n có th tìm th y nhi u hơn b ng cách tìm ki m trong “các m ng liên k t” trên Google. B n có th tìm th y các s n ph m liên k t ñ k t h p v i b t kỳ m t s n ph m PLR nào và m t ch ñ nào ñó mà b n có th nghĩ ñ n. Cách th c ñ ghi nh là: b n ch mu n t p trung vào nh ng s n ph m ñang là gi i pháp cho nh ng v n ñ tác ñ ng ñ n t t c m i ngư i m c ñ cá nhân. M i ngư i không m y khi xem l i các s n ph m mà h không có c m xúc gì v i nó. Hãy ghi nh l y ñi u ñó. ____ Bư c 3: T o ra m t th h ban ñ u và bán h th ng ñó ði u này d hơn là chúng ta tư ng. V cơ b n, nó ch có 3 ph n liên quan và nó tương t như sau…. • T o m t trang web ñông ñúc có th tác ñ ng ñ n c m xúc c a m i ngư i (trang gi i trí), khi n h không mu n cung c p tên và ñ a ch email c a mình. M t trong nh ng ch ñ mà b n th y ñư c th o lu n trên truy n hình và trên báo chí r t nhi u là hành vi tr m c p danh tính (identity theft). B i vì các phương ti n truy n thông không ng ng nh c nh m i ngư i v s nguy hi m c a hành vi tr m c p danh tính, b n có th d dàng b túi m t s ti n. Tôi s làm gì ... Biên d ch b i EasyMedia Groups & Babylons JSC www.easymedia.vn
 17. Ghé qua các trang web tin t c và tìm ki m thông tin v hành vi tr m c p danh tính như : MSNBC News - Identity Theft Khai thác qua câu chuy n c a h , ñ tìm th y b t kỳ khía c nh nào b n có th s d ng trong trang giao d ch c a b n nh m thu hút m i ngư i. Sau ñó, b n có th dùng m t s s n ph m PLR v hi n tư ng này và b n s có k t qu t t. B n có th s d ng n i dung t m t trong nh ng báo cáo như m t ph n thư ng cho nh ng ngư i ñăng ký trên trang giao d ch c a b n, sau ñó bán chúng cho các báo cáo khác. Các phương ti n truy n thông là m t m vàng nh ng thông tin và ý tư ng v các ch ñ mà chúng ta s bán. Nh ng tiêu ñ m u… "B n s ñ m t k hoàn toàn xa l lái xe c a b n t i nhà b n, r i h n ta có th hôn v c a b n và nói v i lũ con b n hãy g i h n là b ?” "T t nhiên là b n không bao gi . V t t i sao b n l i có th ñ ñ 1 gã l ho c gi danh là b n và m vô s tài kho n ngân hàng dư i tên c a b n?” Và trang thông tin c a b n có th ti p t c nói v vi c ñánh c p danh tính c a ai ñó d dàng t i m c nào, và b n s ñưa ra nh ng ch ng c hoàn toàn mi n phí. ðó là lý do t i sao tôi ñ ngh b n nên có nhi u hơn m t s n ph m v tr m c p danh tính. Như v y b n có th cung c p m t s thông tin v m t s n ph m tr c ti p thông qua trang web và m i ngư i có th nhìn th y thông tin ñó ngay l p t c khi h cung c p tên và ñ a ch email. Sau ñó b n có th bán cho h toàn b s n ph m. ----- M t trong nh ng ñi u tuy t v i c a vi c sao chép các thông ñi p bán hàng c a b n t nh ng thông tin gi i truy n thông cung c p là: các thông ñi p c a b n có th ñ n v i khách hàng như m t thông tin ñáng tin c y vì h ñã nghe v cùng thông tin ñó t các phương ti n truy n thông mà h bi t và tin tư ng.
 18. Nh ng gì tôi th c s khuy n khích là hãy s d ng các trang thông tin là ñi m kh i ñ u cho vi c nghiên c u các công c bán hàng c a b n. Tôi ng ý ñi u gì v i nó? Vâng, tôi không bi t là b n có nghe quen câu chuy n này hay không, nhưng g n ñây m t b nh nhân qua ñ i trong m t phòng ñ i kh n c p khi ch ñư c chăm sóc. ðây là m t câu chuy n ñáng bàn b i vì rõ ràng các y tá và nh ng nhân viên khác ñã th ơ l nh nh t v i ngư i ph n nghèo trong khi bà y b lên cơn co gi t và ngã xu ng sàn, sau ñó bà ñã ra ñi vĩnh vi n trư c khi ñư c ai ñó c u giúp. Sau ñó, ngư i ta xác ñ nh r ng th i gian ch ñ i quá dài c a ngư i ph n là nguyên nhân chính gây ra cái ch t c a bà. B i vì ng i ch ñ i trong m t th i gian dài gây ra các c c máu ñông hình thành chân c a bà y, r i chúng ch y lên ph i. Bây gi tôi KHÔNG BAO GI s d ng câu chuy n ñó làm cơ s cho b t kỳ tài nguyên mà tôi dùng ñ bán. Tôi mu n m i ngư i c m th y cái gì ñó khi ñ c nh ng lá thư c a tôi, nhưng GHÉT không ph i là m t trong nh ng c m xúc tôi mu n t o ra. ðó là m t câu chuy n s u th m g n li n v i m t ngư i c th . Và c g ng bán s n ph m ngay c khi nh c t i ngư i ph n ñó không ph i là ñi u ñúng ñ n. Hãy ñ tâm t i nh ng th như v y. Hãy tìm nh ng câu chuy n liên quan và s c tương t có th ñã x y ra v i r t nhi u nh ng ngư i không có tên c th . Vì v y, thay vào ñó, nh ng gì tôi làm là xem xét hi n tư ng c c máu ñông cho nh ng cá nhân ng i lâu m t ch t i nơi làm vi c. Khi tôi làm ñi u ñó tôi tìm th y thông tin t y t c ng ñ ng xác nh n r ng: ng i yên hàng gi làm vi c th m chí có th gi t b n. Tiêu ñ m u…
 19. "B n có ñang làm m t công vi c bàn gi y và ng i lì su t nhi u gi m t ngày? N u v y, các bác sĩ trên toàn th gi i ñã ch ra r ng công vi c ñó có th s gi t ch t b n m t ngày nào ñó!” "Các bác sĩ cũng ñ ng ý r ng làm vi c ngoài gi t i văn phòng s tăng g p ñôi nguy cơ phát sinh các v n ñ nghiêm tr ng cho ph i, và ñi u ñó có th d dàng khi n b n ph i nh p vi n (n u b n may m n) ho c cư p ñi cu c ñ i b n!” ðó có th là m t chút thông tin tóm lư c nhưng b n có ñư c ý tư ng. Lo i thông tin này có th ñư c s d ng theo nhi u cách khác nhau. ----- Huy t kh i tĩnh m ch sâu, ho c DVT, là m t tình tr ng mà trong ñó m t c c máu ñông hình thành trong các tĩnh m ch sâu chân. Tình tr ng ñó có th d n t i t vong n u m t ph n c a c c máu ñông b v ra và ch n kh i m ch máu trong ph i. Ng i trong th i gian dài có th t o ñi u ki n hình thành c c máu ñông. ____ B n s không t cung c p thông tin ñó trên trang thông tin c a mình. B n s chơi trò gây trí tò mò ñ m i ngư i tham gia, khi b n gi i thích làm th nào mà ng i trong th i gian dài có th d n ñ n hình thành c c máu ñông và các v n ñ s c kh e khác. Sau ñó, b n có th theo m t trong hai cách này. B n có th xúc ti n m t s n ph m y t giúp ngăn ch n hình thành c c máu ñông chân và giúp gi m nguy cơ hình thành các c c máu ñông khi làm vi c. B n có th bán m t s n ph m v phương pháp t p th d c khi làm vi c. Biên d ch b i EasyMedia Groups & Babylons JSC www.easymedia.vn
 20. Các thông tin trang ti p theo v cơ b n có th tái ñ c p các nghiên c u b n ñã ñưa ra, r ng ng i trong th i gian dài có th d n ñ n hình thành c c máu ñông chân, và làm th nào s n ph m b n bán giúp gi m nguy cơ hình thành c c máu ñông. Ho c b n có th qu ng bá m t s n ph m ch cho m i ngư i cách ñ thay th lư ng ti n làm thêm gi , ñ h có th v nhà s m hơn và giúp gi m nguy cơ b căn b nh trên. N u không có gì khác n a, các trang web tin t c có th mang ñ n nh ng ý tư ng v nh ng tài nguyên bán hàng mà b n có l s không bao gi nghĩ t i. H u h t các trang thông tin t m thư ng nhàm chán và không ñ thuy t ph c ñ ngư i ta ch n l a mu n bi t thêm thông tin. Các ví d tôi ñã ñưa ra cho b n có th mang m t chút c m tính, nhưng các thông tin ñưa ra ph i như v y, vì m i ngư i thư ng b qua nh ng thông tin nhàm chán. M i ngư i mu n ñư c gi i trí ðó là lý do t i sao t báo tin v n l i r t ph bi n. B n ph i thu hút ñư c s chú ý c a m i ngư i và làm ñi u ñó m t cách nhanh chóng. M t "tiêu ñ ki u báo tin v n" mang c m tính làm m i ngư i bu c ph i chú ý. L i chào hàng c a b n nghe ph i thú v ñ cho m i ngư i ñ u mu n nó. Nh ng tiêu ñ nh t nh o s làm cho vi c bán hàng c a b n trên m ng th trư ng m c tiêu quy mô l n h u như là không th . M i ngư i mu n m t cái gì ñó khác thư ng, cái mà cu n hút ñư c s chú ý c a h . T t c m i th là ngh thu t kinh doanh. Hãy ñ c: M t t có th d y b n h u h t m i th (The One Word that teaches you almost everything
Đồng bộ tài khoản