intTypePromotion=1

BM.PM.01.04 (Phieu yeu cau thay doi)

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
83
lượt xem
11
download

BM.PM.01.04 (Phieu yeu cau thay doi)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bm.pm.01.04 (phieu yeu cau thay doi)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.PM.01.04 (Phieu yeu cau thay doi)

  1. BM.PM.01.04 NBH: PhiÕu yªu cÇu thay ®æi Sè hiÖu/Tªn dù ¸n: ....................... ................................................................ Ng­êi yªu cÇu: .............................. Ngµy yªu cÇu: ......................................... Ng­êi nhËn yªu cÇu: ..................... Ngµy nhËn yªu cÇu: ................................ Ng­êi ph©n tÝch yªu cÇu: .............. Ngµy ph©n tÝch yªu cÇu: ......................... M« t¶ yªu cÇu Hå s¬, tµi liÖu kÌm theo §¸nh gi¸ t¸c ®éng cña YCT§ §¸nh gi¸ t¸c Gi¶i ph¸p thùc hiÖn néi dung QuyÕt ®Þnh Ng­êi ph©n tÝch Ng­êi phª duyÖt Trang 1/1
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2