intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

BM.PM.01.05 (BB xem xet kq thay doi)

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

100
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bm.pm.01.05 (bb xem xet kq thay doi)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.PM.01.05 (BB xem xet kq thay doi)

  1. BM.PM.01.05 NBH: biªn b¶n xem xÐt kÕt qu¶ thay ®æi Ngµy lËp biªn b¶n: Ng­êi xem xÐt: KÕt qu¶ thùc hiÖn yªu cÇu thay ®æi: KÕt luËn: - N¬i göi: < Danh s¸ch nh÷ng ng­êi cÇn th«ng b¸o vÒ kÕt qu¶ thay ®æi nÕu kÕt luËn chÊp nhËn thay ®æi ®· hoµn thµnh> Ng­êi xem xÐt Ng­êi phª duyÖt Ch÷ ký Ch÷ ký Trang 1/1
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9315 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9315 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2