intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

BM.PM.01.06 (Mo ta phien ban cai dat)

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

130
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bm.pm.01.06 (mo ta phien ban cai dat)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.PM.01.06 (Mo ta phien ban cai dat)

  1. BM.PM.01.06 NBH: M« t¶ phiªn b¶n cµi ®Æt Ng­êi x©y dùng phiªn b¶n cµi ®Æt: Ngµy hoµn thµnh phiªn b¶n cµi ®Æt: Tªn s¶n phÈm: Yªu cÇu tªn s¶n phÈm ph¶i lµ tªn ®­îc chØ ra trong hå s¬ ph¸t triÓn phÇn mÒm ®ã. Phiªn b¶n: Yªu cÇu chØ ra chÝnh x¸c phiªn b¶n s¶n phÈm ®­îc m« t¶ H×nh thøc ®ãng gãi cña phiªn b¶n cµi ®Æt:  §Üa CD  §Üa mÒm  Download  Kh¸c C¸c thµnh phÇn cña phiªn b¶n cµi ®Æt: - Tªn thµnh phÇn:  Lµ thµnh phÇn chÝnh (VD: Setup.exe) - Dung l­îng: - Cã nÐn/kh«ng nÐn: L­u phiªn b¶n cµi ®Æt t¹i ®¬n vÞ: - §¬n vÞ l­u: - VÞ trÝ l­u: - Yªu cÇu b¶o mËt (nÕu cã): - Tham chiÕu ®Õn vÞ trÝ l­u ch­¬ng tr×nh nguån: KiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt: Ng­êi lËp b¶n m« t¶ (Ký tªn) Trang 1/1
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2