intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

BM.PM.01.08 (Ban du kien chuong tr lam viec)

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

118
lượt xem
24
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bm.pm.01.08 (ban du kien chuong tr lam viec)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.PM.01.08 (Ban du kien chuong tr lam viec)

  1. BM.PM.01.08 NBH: Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ----o0o----- B¶n dù kiÕn ch­¬ng tr×nh lµm viÖc KÝnh göi: ........................................................................................... - C¨n cø néi dung hîp ®ång/trao ®æi gi÷a 2 ®¬n vÞ - §Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc VSDC ®Ò nghÞ quÝ kh¸ch hµng xem xÐt b¶n dù kiÕn ch­¬ng tr×nh gi÷a 2 ®¬n vÞ vµ cho ý kiÕn ®ãng gãp: ST Néi dung C¸c Thêi Thêi §¹i §¹i ý kiÕn T c«ng viÖc néi ®iÓm gian diÖn diÖn riªng cña dung dù dù kh¸c VSD kh¸ch cÇn kiÕn kiÕn h C hµng chuÈn b¾t thùc hµng bÞ ®Çu hiÖn tr­íc ý kiÕn ®ãng gãp cña kh¸ch hµng: §¹i diÖn kh¸ch hµng Ng­êi lËp dù kiÕn Trang 1/1
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2